Oslo S - Stasjon øst. Trafikkgrunnlag NSB Eiendom Januar 1997 Asplan Viak AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo S - Stasjon øst. Trafikkgrunnlag 1996-2010. NSB Eiendom Januar 1997 Asplan Viak AS"

Transkript

1 Oslo S - Stasjon øst Trafikkgrunnlag NSB Eiendom Januar 1997 Asplan Viak AS

2 Stasjon øst - Trafikkgrunnlag INNHOLD l DAGENS SITUASJON KOLLEKTIVTRAFIKK MELLOM AKERSHUS OG OSLO JERNBANENS ANDEL AV KOLLEKTIVREiSENE KOLLEKTIVTRAFIKK TIL GAMLE OSLO OG SENTRUM TRAFIKKEN pa OSLO S BILTRAFIKKEN I GATENE VED OSLO S ARBEIDSPLASSER I GAMLE OSLO TIMETRAFIKKEN pa OSLO S TIMETRAFIKK I GATENE VED OSLO S SITUASJON - FLYTOG FRA OSLO S TRAFIKKVEKST pa OSLO S TRAFIKKEN pa STASJON ØST BILTRAFIKKEN I GATENE VED OSLO S TIMETRAFIKKEN pa OSLO S TIMETRAFIKKEN I GATENE VED OSLO S SITUASJON - ØKT TRAFIKK FRA OSLO S TRAFIKKVEKST pa OSLO S TRAFIKKEN pa STASJON ØST BILTRAFIKKEN I GATENE VED OSLO S TIMETRAFIKKEN pa OSLO S DIM TIMETRAFIKK I GATENE VED OSLO S UTBYGGING AV NÆRING VED OSLO S NYE ARBEIDSPLASSER NÆR JERNBANEN VED OSLO S TRAFIKK OVER STASJON ØST BILTRAFIKKEN I GATENE VED OSLO S DIM TIMETRAFIKK I GATENE VED OSLO S BILTRAFIKK TIL STASJON ØST... 20

3 Stasjon øst - Trafikkgrunnlag Dagens situasjon 1.1 Kollektivtrafikk lnellom Akershus og Oslo Kollektivtrafikken mellom Akershus (og Søndre Nordstrand) og Oslo utgjør ca reiser pr dag (PARlMO 1996). Disse reisene fordeler seg som følger på de tre delene av Akershus: Akershus syd Akershus vest Akershus øst/nord reiser pr dag reiser pr dag reiser pr dag Søndre Nordstrand er tatt med sammen med Akershus fordi kollektivreiser herfra i stor grad er jernbanereiser. Figuren nedenfor viser hvordan reisene fordeler seg på byområder i Oslo , , ~ E;;m ;;,:ElI.O A~ke;;:;r:;;;sh~u~s~sy-:;;.dll ~-----_I"'m, I i ElAkershus vest OAkershus øst ~ f,:j(, I "======''_l I-----flrr111 ] r'" j 8000 ~------I o Sentrum Indre by Helsfyr Sinsen Oslo vest Oslo nord Oslo øst Oslo syd Figur 1.1. Kollektivreiser mellom Akershus og Oslo (PARIMO 1996). Indre by har en dominerende andel av kollektivreisene mellom Akershus (og S Nordstrand) og Oslo. Hit er det ca reiser pr dag, og dette er ca 36 % av kollektivtrafikken til/fra Oslo. Til sammenligning har sentrum ca kollektivreiser pr dag, som er under halvparten av Indre by. Sentrum har en relativt lik fordeling av reiser fra de 3 delene av Akershus ,.-- --;::=- --, I I.i.L I j ,0;;;;;;;;;0;; o I muakershus vest _ -----I EI Akershus øst Kollreiser Bilreiser Kollreiser Bilreiser Oslo sentrum Gamle Oslo Figur 1.2. Reiser mellom Akershus og sentruml Gamle Oslo (PARI MO 1996). Akershus syd har over dobbelt så mange kollektivreiser som bilreiser til Oslo sentrum. Fra Akershus vest til sentrum er ca 40 % flere bilreiser enn kollektivreiser, mens det er noen flere kollektivreiser enn bilreiser fra Akershus øst. Gamle Oslo har i underkant av kollektivreiser fra hver av de tre delene av Akershus, og det er flest bilreiser hit fra Akershus vest.

4 Stasjon øst - Trafikkgrunnlag Kollektivandelene på reiser mellom Akershus og Oslo for de ulike kommunene er vist nedenfor. O,90 r _.,--r================, , llil Sentrum. Gamle Oslol 0,80 \--"",-n - -!' 1-0, f-- - { - r-,- 0,60 - ' 1- - t ; , ~, - I- l ,40 I- l ,30 I- l- I- l- - 0,20 I- l- 1-, *<r- l - I- 1- :; - f 1- < I- ~ I--,l 1- I-~ 0, I- l- I- l-!- - I- l- l-. " 0,00 '. E ru c O> o ro E <Il.loi >- :>; <Il C c E E ~ '& ~ (5 u ID ro "'" o E ID <Il fl Cl) «O> ID ro ro 2 2 "- O> ro u "'" :c <Il e u "'" 2 "'" z > O) <Il {j) E >SI.S.o <Il <Il ID 'E U ro <Il :J al.,;, ID C U ~ 'E <Il U ID o ID "- o «ID Cl) ru c ID ~ Z ID C ijj C :c Z > <Il o- 00 ~ ID o- :J UJ "'" 0'.!li c o:: >SI Cl) Cl) Z o «ro..j 5 Z Figur 1.3. Kollektivandeler for reiser mellom Akershus og Oslo (PARIMO 1996)., - ~ Asker, Bærum, Lørenskog, Skedsmo og Nittedal har de laveste kollektivandelene på reiser til sentrum og Gamle Oslo, med henholdsvis 0,35-0,48 til sentrum og 0,25-0,30 til Gamle Oslo. Nedenfor er det vist hvordan bil- og kollektivtrafikken til/fra Oslo sentrum fordeler seg på de ulike kommunene I fil Kollreiser ~ 9000 lø Bilreiser o ' , ' 1000 : I-:-ik 'n ra,' [h :~ ; ' ~ :.m., o m-". lill- ml d:13h 'PJ ::I', li-, Illlh tjll ""'- ".,..,...: >- :>; <Il C c E E ~ '& E ru c O> o ro <Il E ~ (5 u ro {j) fl Cl) «( O> ID ID o "'" E ID e u ro 2 :c :J "- O> ro u <Il "'" 2 "'" "'" z > tl E O) <Il 'E.,;, li;.o <Il <Il ID ro <Il ID U CL ID al «.S ID c u :E 'E <Il U ID :J o > o o- Cl) ~ ID c :c <Il 00 C ru ~ Z ID Z ijj ID o- :J UJ "'" 0'.!li c o:: >SI Cl) Cl) Z o «ro..j 5 z Figur 1.4. Reiser mellom Akershus og Oslo sentrum (PARIMO 1996). Bærum kommune har en klar førsteplass med hensyn til trafikk til/fra sentrum. Herfra er det med like mye trafikk - biltrafikk og kollektivtrafikk - som fra de 4 neste kommunene til sammen. Til/fra Gamle Oslo er det er et lignende bilde, men med større forskjell på bil- og kollektivreiser ' - l I-~. n 250 ' --llh st, il- I il Kollreiser t I GI Bilreiser ~~ < 0 -. m ~, lf1l ,~ l!r'1 Ill. ri' ~~ mn...".,.,..., >- :>; <Il C c ~ 'E E ~ '& E ru c O> o ro <Il E ~ (5 u.o «( ro Cl) O> ID ID o "'" E ID {j) 1'1 e ro :J :c "'" 2 "- O> ro u 2 "'" "'" z > 'E O) <Il 'E Ri.,;,.o <Il <Il ID ro <Il <Il ID u CL ID >SI «.S ID c u :E 'E <Il "Cl ID :J o > o o- Cl) ~ ID c :c <Il 00 C ru ~ Z ID Z ijj ID o- :J UJ "'" 0'.!li c o o:: >SI Cl) ro Cl) z «..J 5 z Figur 1.5. Reiser mellom Akershus og Gamle Oslo (PARIMO 1996).

5 Stasjon øst - Trafikkgrunnlag FORORD I forbindelse med reguleringen av NSB sine arealer rundt Oslo S er det vurdert å etablere en ny stasjonsadkomst med direkte gangforbindelser til østre del av plattformene på Oslo S. "Stasjon 0st" ligger ca 400 m øst for stasjonshallen på Oslo, og vil gi direkte ganglinj er mot Tøyen via Tøyenbekken og Tøyengata, og til de nye utbyggingsområdene ved Oslo S. Dette gi betydelige innkorting av gangavstanden til Oslo S for dagens reisende som bruker jernbanen til/fra Gamle Oslo. På lenger sikt vil Stasjon 0st gi meget kort gangavstand til nye næringsarealer på begge sider av jernbanen øst for Oslo S. I dette notatet er det presentelt beregninger av trafikkgrunnlaget på Stasjon 0st, både med dagens arealbruk og med utbygging av nye næringsområder ved Oslo S. Det er sett på trafikkøkningen en kan få på jernbanen med Stasjon 0st og hvilken avlastningseffekt en kan få på dagens atkomster på Oslo S. Trafikkonsekvensene av nye næringsarealer ved Oslo S er beskrevet med nye reisende på jernbanen og med økt biltrafikk i området. I denne sammenheng er det også sett på hva Stasjon 0st betyr for trafikksituasjonen. Som bakgrunnsmateriale for denne utredningen er det brukt følgende notater og rappolter: 1. Utviklingsstudie av kontorlokalisering ved Oslo S - NSB Eiendom september Trafikkgrunnlag Oslo S - NSB Persontrafikk 14. November NSB hovedtelling oktober NSB Persontrafikk 4. Bygrensetellinger Stor- Oslo Lokaltrafikk, Prosamrapport nr Trafikkundersøkelser i Oslo Samferdselsetaten i Oslo, Prosamrapport nr Transporttilbud og tilgjengelighet - Reisevaner i Sørkorridoren, foreløpig notat. 7. Sysselsettingsdata for Oslo pr mai Plan-og bygningsetaten i Oslo mars PARIMO matriser for Oslo og Akershus - Plan- og bygningsetaten i Oslo Kollektivtilgjengeligheten til Oslo S-området - NSB, Oslo Sporveier Ny Gardermaterminal på Oslo S - NSB Eiendom Det er sett på 4 situasjoner, som er beskrevet i denne rapporten - 1. Dagens situasjon, nye fly tog ved Oslo S, % trafikkvekst og 4. Utbygging av næring ved Oslo S. Arbeidet med denne utredningen er utført for, med plan- og utviklingssjef Greg Gabriel som ansvarlig. Hos Asplan Viak er arbeidet utført av Hans Ola Fritzen. Sandvika, For Asplan Viak as Hans Ola Fritzen Prosjektleder H97005/P96344/0slo S-0.doc.

6 Stasjon øst - Trafikkgrunnlag Gjennomgangsreiser med jernbanen gjennom Oslo, mellom de tredelene av Akershus kommer i tillegg til de ovennevnte reiser og utgjør tilsammen ca reiser pr dag. Disse gjennomgangsreisene fordeler seg som følger på de tre delene av Akershus: Akershus syd - Akershus vest Akershus vest - Akershus øst Akershus øst - Akershus syd - ca reiser pr dag - ca reiser pr dag - ca2.130reiserprdag 1.2 Jernbanens andel av kollektivreisene Jernbanen er det viktigste kollektivreisemiddelet mellom Akershus og Oslo, med 53 % av reisene. Buss har ca 40 % av reisene, mens T-bane (bybane) som kun betjener Akershus vest, har ca 7 % av reisene. Jernbanen markedsandel varierer betydelig mellom de tre delene av Akershus, med størst andel i syd og lavest andel i vest. Figuren nedenfor viser hvordan trafikken mellom de tre delene av Akershus og Oslo fordeler seg på kollektivreisemidlene o Akershus syd Akershus vest Akershus øst ID Jernbane EI Buss ot-bane Figur 1.6. Kollektivreiser over Oslo grense pr døgn (SL 1994). Jernbanens andel er størst fra Akershus syd med 72 % av kollektivreisene, og lavest fra vest med ca 40 % av reisene. Antall reisende med jernbanen er imidlertid temmelig lik for de delene av Akershus. Bussen har forøvrig ca 50 % av trafikkgrunnlaget sitt i områder som også betjenes av jernbanen. 1.3 Kollektivtrafikk til Gamle Oslo og sentrum Kollektivtrafikken over Oslo grense mellom Akershus (og S Nordstrand) og sentrum og Gamle Oslo er gjengitt i tabellen nedenfor. Trafikk med jernbanen fra Høybråten, Haugenstua og Grorud stasjoner i østre del av Groruddalen er også tatt med her. Kollektivandelen på reiser til/fra sentrum er 53 %, mens den er 37 % til/fra Gamle Oslo. Både for Oslo sentrum og Gamle Oslo er kollektivandelen høyest fra Akershus syd, mens den er lavest fra Akershus vest. Oslo sentrum Gamle Oslo Togreiser Kollreiser Bilreiser Kollandel Kollreiser : Bilreiser i Kollandel Sentrum GmlOslo Akershus syd , , Akershus vest , I 0, Akershus øst , L 0, Sum: I , I 0, Tabell 1.1. Reiser over Oslo grense pr døgn, til Oslo sentrum og Gamle Oslo (PARIMO 1996). Gamle Oslo har i dag ca kollektivreisende pr døgn, som fordeler seg med 1/3 på hver del av Akershus. Med en markedsandel på 53 % med jernbanen vil ca av disse bruker Oslo S.

7 Stasjon øst - Trafikkgrunnlag Trafikken på Oslo S Oslo S har i dag ca reisende pr døgn, som fordeler seg med ca reisende på lokal Iregiontog og ca reisende på lc-tog og fjerntog. Stasjonen er et viktig omstigningssted for reisende til/fra Oslo. De fleste går imidlertid til/fra Oslo S, og bedring av tilgjengeligheten for gående er derfor et viktig tiltak for å øke trafikken med jernbanen I Loka Itog-reg iontog t m IC-tog-fjerntog ~~ F5t 4000 JBl 2000 J:~ J D:t _r:'li'1_ ~ o ~m.l L ~ie J ' ~, f:8ty ] mj.-1 ~ ~ Gang T-bane Sporvogn Buss Drosje Bil-K&R Bil- P Annet tog Figur 1.7. Reisende på Oslo S pr døgn - fordelt på reisemåte og togtype (2)_ Det er ca av de lokaltogreisende som går til/fra Oslo S, som er ca 55 % av de lokaltogreisende. Drosje og personbil er i hovedsak brukt som reisemiddel til/fra lc- og fjerntog. 1.5 Biltrafikken i gatene ved Oslo S Oslo S er omgitt av sterkt trafikkerte gater på to sider av stasjonen, og mot sentrum er det en tung kollektivgate. Figuren nedenfor viser døgntrafikken i gatene ved Oslo S, samt arbeidsplassenes lokalisering i gangavstandene , , og (i luftlinje). 600m Figur 1.8. Dagens trafikk ved Oslo S - biltrafikk og togreisende pr døgn (Prosam 1995). Utbyggingsomr. Togreisende Bilveger Biltrafikk Gangveger Arbeidsplasser

8 Stasjon øst - Trafikkgrunnlag Trafikken i gatene er i dag størst i Nylandsveien, med ca biler pr virkedøgn. Biskop Gunnerus gate, som også har mye kollektivtrafikk og fotgjengere, har ca biler. Nyland alle på sjøsiden av Oslo S, som her er defineti som Havnegata-Prinsens gate, har ca biler. Biltrafikken til/fra Oslo S er i dag ca biler pr døgn, som anslås å fordele seg med ca på nordsiden og ca sjøsiden. Det er regnet med 1,3 reisende pr bil, at drosjer ikke (i liten grad) kjører tomme til og fra Oslo S, og at hente-/bringetrafikk er tomkjøring i en retning. Av trafikken utgjør drosjer ca 35 % og personbiler med hente-/bringetrafikk og parkering ca 65 %. 1.6 Arbeidsplasser i Gmnle Oslo Gamle Oslo har i dag ca arbeidsplasser, hvorav ca ligger innenfor en avstand på m fra Oslo S. De fleste av disse arbeidsplassene ligger i vestre del av Gamle Oslo. Arbeidsplassene er relativt jevnt fordelt i avstand fra Oslo S, som vist i figuren nedenfor Cl Nordsiden I 2000 OSjøsiden ~ r'" 1_ 1500 r:- :~ ", It t 500 I.r O I ~~~t 1 ~1~ :== r--c-, I'> x h, ~ Figur 1.9. Arbeidsplasser i Gamle Oslo avstand fra Oslo S (7). Oslo sentrum har tilsammen ca arbeidsplasser, hvorav ca 50 % ligger i gangavstand fra Oslo S, mens de øvrige ligger i gangavstand fra Nationaltheatret stasjon. Figuren nedenfor viser hvordan arbeidsplassene i sentrum og Gamle Oslo fordeler seg på ulike næringsgrupper. Off, sosial, priv tjeneste -- I I ~ Bank, finans, forsikring - - '. - I ~ ~ I I Transport, lager, post ~ Handel, hotell, restaur " Bygg og anlegg ~ I le] Oslo sentrum Andel J Industri ~, Le Gamle Oslo Andel 0% 10% 20 % 30 % 40 % 50 % 60% Figur Arbeidsplasser i Gamle Oslo og i sentrum fordelt på næringstype (7). Gamle Oslo har andel nærmere 60 % tjenesteytende arbeidsplasser, og dette en vesentlig høyere enn Oslo sentrum som har ca 30 % i denne gruppen. 1.7 Timetrafikken på Oslo S Timetrafikken på Oslo S varierer sterk i løpet av dagen, med to markerte rushtopper om morgen og ettermiddag. Det er vesentlig spissere timebelastning for lokaltog og regiontog enn det er for le-tog og fjerntog. Figuren nedenfor viser hvordan timetrafikken for de to toggruppene varierer i løpet av dagen.

9 Stasjon øst - Trafi kkgrunnlag I g lokaitog ~ 5000 : IiI IC-fjerntog } ~ ~~~ --=--:-0-,-. ~~ " R- ~h, rh IJ, 111 -fl-1tr ~- O ",,, ~-1J-1r1 li. Gtl 16 f3ei "" Figur Reisende på Oslo S - fordeling over dagen (Trafikkgrunnlag Oslo S 1994). Høyest timetrafikk for lokaltog-regiontog er mellom kl 7 og 8, med ca 18 % av døgntrafikken. Om ettermiddagen er timetrafikken høyest mellom kl 16 og 17 med ca 13 % av døgntrafikken. le-fjerntog har ca 14 % av døgntrafikken mellom kl 7 og 8, og ca 11 % av døgntrafikken mellom kl 14 og 15. Nedenfor er det vist hvordan trafikken på Oslo S fordeler seg på av- og påstigende. 16,0 14,0 12,0 10,0 8, 0-6,0 1';1-1- ~ 4,0 2, 0 In,. ml4 ~I ' ~ { ~J1 -.JU IIl1IJ,m!! []J, ~ i?[ = i-. ~- -L,-il L til-, tkh Il-,... I Cl På tog r I EJ Av tog 0,0, " Figur Av-og påstigende på lokaltog og regiontog på Oslo S - fordeling over dagen (Oslo S 1994). I rushperiodene er det stor forskjell på av- og påstigende på lokaltog og regiontog. Størst forskjell er det i morgenrushet med ca 16 % avstigende og kun ca 3 % påstigende. Om ettermiddagen er ubalansen redusert noe, til ca 10 % påstigende og ca 3 % avstigende. Nedenfor er det vist hvordan fordelingen mellom av- og påstigende er for le-tog og fjerntog Figur Av-og påstigende på IC-tog og fjerntog fordeling over dagen. le-tog og fjerntog har mindre forskjell på av- og på stigende i rush enn lokal- og regiontog. Størst forskje ll er det også her i morgenrushet med ca 12 % avstigende og ca 2 % påstigende.

10 Stasjon øst - Trafikkgrunnlag Timetrafikk i gatene ved Oslo S. Timetrafikk i gatene rundt Oslo S er vist i figuren nedenfor. Den høyeste trafikken har en i morgenrushet mellom kl 8 og 9 (trafikken mellom 7-8 er nesten like stor). Dim time varierer fra ca 8 % til 9 % av virkedøgntrafikken, minst andel der gjennomgangstrafikken er størst (E 18). Jernbanen i Figur Timetrafikken ved Oslo S i Ekeberg somr Togreisende Bilveger Biltrafikk Gangveger Arbeidsplasser

11 Stasjon øst - Trafikkgrunnlag Situasjon - flytog fra Oslo S 2.1 Trafikkvekst på Oslo S Fly togreisende til/fra Oslo vil i stor grad bruke Oslo S. Flypassasjerer som er bosatt utenfor Østlandet skal i hovedsak til de sentrale deler av Oslo og vil ha Oslo S som målstasjon. Disse reisende utgjør ca halvparten av flypassasjerene på Gardermoen, og ca 2/3 av disse vil bruke Oslo S. Ved flyplassens åpning i 1998 er det anslått at ca flypassasjerer vil reise over Oslo S. Lokaltrafikken med jernbanen forventes å øke som følge av et bedre togtilbud. I Akershus øst gir Gardermobanen mulighet for raskere lokaltog etter Nytt dobbeltspor mellom Ski og Moss er ferdig og strekningene Oslo S-Ski og Skøyen-Asker under planlegging. Nye terminaler er bygget/er under utbygging i Asker, Sandvika, Ski og Lillestrøm, og flere er under planlegging. Frem til 1998 anslås det at lokaltrafikken vil øke med ca 5 % (NSB Persontrafikk). 2.2 Trafikken på Stasjon øst Stasjon øst ligger i forlengelsen av Tøyenbekken, ca 400 m øst for stasjonshallen på Oslo S. Her spenner en gangbru over sporområdet mellom to tårnbygninger. Fra gangbrua går det ramper ned til plattformene på Oslo. Stasjon øst vil gi m kortere gangavstand til Gamle Oslo ~--- =: t 6000~----~-~~ ~ ~~=- t ~-----r O~~~L+~~-L~~~_+~~-~~~~~~~~~-~~-~ Med Stasjon øst Figur 2.1. Arbeidsplasser i Gamle Oslo - avstand fra Oslo S og Stasjon øst. Stasjon øst reduserer avstanden til Oslo S fra ca 830 m i dag til ca 570 m for de arbeidsplassene i Gamle Oslo som ligger nærmere stasjonen enn m. I tillegg vil ca nye arbeidsplasser komme innenfor gangavstand ( m) fra Stasjon øst. Trafikkgrunnlaget for Stasjon øst er beregnet ut fra at stasjonen gir like god tilgjengelighet til jernbanen for Gamle Oslo som sentrum har i dag. Kollektivandelen i dekningsområdet til Stasjon øst er derfor anslått å øke fra dagens 37 % til 53 % (som det er i sentrum). Jernbanens markedsandel er satt til 53 %, som den i dag er for kollektivtrafikken som krysser Oslo grense. OsloS I Oslo S med Stasjon øst I Vekst ml Uten St øst Stasjon vest Stasjon øst Sum St. øst Trafikk I i I 4324 i I 1786 Trafikk I 32% i 34 % I 4540 I 5% I 32 % 2002 Tabell 2.1. Trafikken på Stasjon øst - trafikkøning og trafikkoverføring på Oslo S. Trafikken på Stasjon øst er beregnet til ca reisende i 1998, hvorav ca er nye reisende med jernbanen. Nedenfor er det vist hvordan trafikken fordeler seg på Stasjon øst og Oslo S.

12 Stasjon øst - Trafikkgrunnlag Dette anslaget for Stasjon øst kan variere fra ca til ca nye togreisende pr dag avhengig av kollektivandel og markedsandel for jernbanen. I figuren nedenfor er det vist hvordan trafikken fordeler seg på stasjonsdel og reisemåte i E1 Lokaltog-regiontog " l': ID IC-tog-fjerntog ~ o Fly tog ~ '~ :::: ~ m H~l-- -1)- o. : l11ifl ~ljutf. ~. GI~ II -.,;jh. rnn= ~ Stasjon ø Gang st V T-bane Sporvogn Buss Drosje Bil- K&R Bil- P Annet tog Figur 2.2. Reisende pr døgn i fordelt på Stasjon øst og Oslo S. Fly togreisende vil i 1998 gi en markert økning i biltrafikken til/fra Oslo S. Reisende som kjøres til/fra stasjonen vil øke fra ca i dag til ca pr dag i 1998, en økning på ca 90 %. På Stasjon øst er det kun regnet med reisende med lokaltog og regiontog, som går til/fra stasjonen. 2.3 Biltrafikken i gatene ved Oslo S Figuren nedenfor viser døgntrafikken i gatene ved Oslo S i 1998, samt arbeidsplassenes ~ - lokalisering i gangavstandene m, m, m og (i luftlinje). Grønland 300 Jernbanen Figur 2.3. Trafikk 1998 ved Oslo S - biltrafikk og togreisende pr dag (virkedøgn). Gangveger Arbeidsplasser T rafikken i gatene har vokst mest i Nyland alle, fra ca biler i dag til ca biler pr virkedøgn i 1998, en trafikkvekst på ca 30 %. Trafikkøkningen skyldes i hovedsak drosjetrafikk til/fra fly togene på Oslo S.

13 Stasjon øst - Trafikkgrunnlag Biltrafikken til Oslo S har vokst fra ca biler idag dag til ca i Denne trafikken fordeler seg med biler på sjøsiden og på nordsiden. Av denne trafikken utgjør drosjer nå ca 45 % og personbiler 55 %. 2.4 Timetrafikken på Oslo S. Timetrafikken på Oslo S i rush vil, med de nye fly togreisende, øke fra ca reisende i dag til ca reisende i 1998, en trafikkøkning på ca 30 %. Med denne trafikkøkningen vil det være en stor fordel å fordele de reisende på flere atkomster ti l Oslo S. I figuren nedenfor er det vist hvordan trafikken fordeler seg over døgnet lill Lokaltog Iiil IC-fjerntog r lill Fly tog ' t1 H- ll~, 1m Li-",-lflltl~llll r:ll mf:f [l ~ ~rfil-~-.ja 0 - FJ-n ' U.t.:h, lill, El n, Figur 2.4. Reisende på Oslo S i fordeling over dagen. 2.5 Timetrafikken i gatene ved Oslo S I figuren nedenfor er det vist dim timetrafikk i de viktigste gatene rundt Oslo S. Den høyeste trafikken har en i morgenrushet mellom kl 8 og 9. Dim time varierer fra ca 8 % til 9 % av virkedøgntrafikken, avhengig av gjennomgangstrafikken. Jernbanen Figur 2.5. Dim timetrafikk ved Oslo S i Ekeberg r Togreisende Bilveger Biltrafikk Gangveger Arbeidsplasser Biltrafikken i gatene har vokst mest på sjøsiden, fra ca 300/450 i dag til ca 400/600 i Denne timetrafikken vi l imidle11id ikke gi noen avviklingsproblemer i en velregulert tofeltsgate. I de øvrige gatene vil det kun være mindre endringer av trafikken. Biltrafikken til/fra Oslo S har vokst fra biler til/fra stasjonen på de to stasjonssidene i dag, til ca 640 biler til/fra på nordsiden til ca biler til og fra på sjøsiden.

14 Stasjon øst - Trafikkgrunnlag O-situasjon - økt trafikk fra Oslo S 3.1 Trafikkvekst på Oslo S Fly togreisende til/fra Oslo S, som var ca reisende ved flyplassens åpning i 1998, kan ha vokst til ca reisende i Denne veksten. som er noe høyere enn NSB Gardermotrafikk sitt anslag, er i tråd med prognosene for flytrafikken på Gardermoen. Lokaltrafikken med jernbanen kan nå ha fått en betydelig vekst som følge av et bedre togtilbud. En kan nå regne med at nytt dobbeltspor er etablert både i øst og i vest med raskere lokaltog og en høyere togfrekvens. Nye terminaler vil også være bygget på alle viktige stasjoner og knutepunkter, og omstigning til tog vil være mer systematisk gjennomføli. Frem til 2010 er det anslått at lokaltrafikken vil øke med ca 15 % (bakgrunnsrappoli 9). Dette er et sannsynligvis et beskjedent anslag, den betydelige jernbanesatsingen tatt i betraktning. 3.2 Trafikken på Stasjon øst Trafikken på Stasjon øst er beregnet ut fra de samme forutsetninger som i 1998-situasjonen. Det er ikke regnet med endringer i kollektivandeler eller markedsandeler for jernbanen i forhold til 1998-situasjonen. Trafikken er imidlertid tillagt en generell vekst på 15 %. Resultatet av beregningene for 201 O-situasjonen er presentert i tabellen nedenfor. Oslo S Oslo S med Stasjon øst I Vekst ml Uten St øst Stasjon vest Stasjon øst I Sum St. øst Trafikk I Trafikk I 32 % % % % 2002 Trafikk I 48 % % % % 2683 Tabell 3.1. Effekt av Stasjon øst - trafikkøning og trafikkoverføring fra Oslo S. Trafikken på Stasjon øst kan i henhold til ovennevnte anslås til ca togreisende i 2010, hvorav ca er nye togreisende. Dette anslaget kan, som for 1998-situasjonen, variere en del. I figuren nedenfor er det vist hvordan trafikken fordeler seg på stasjonsdel og reisemåte i ~ ~---- I :;, ~r:j;;ol-:::o:;;-;ka:;ult:.:-;og;-:-r~eg;:;:io ::::n:;:: to:::l g ~-----_t:';]i i EI le-tog-fjerntog EI Fly tog /------I«I j Stasjon ø Gang st V T-bane Sporvogn Buss Drosje BiI- K&R Bil - P Annet tog Figur 3.1. Trafikk tillfra Oslo S i fordelt på reisemåte og togtype. Fly togreisende vil nå ha gitt en ytterligere økning i biltrafikken til/fra Oslo S, spesielt med drosjer. Reisende som kjøres til/fra stasjonen vil ha økt fra ca pr dag i 1998 til ca pr dag i 2010.

15 Stasjon øst - Trafikkgrunnlag Biltrafikken i gatene ved Oslo S Trafikken i gatene har vokst mest i Nyland alle, fra ca biler i 1998 til ca biler pr dag i Figuren nedenfor viser døgntrafikken i gatene ved Oslo S i Grønland 300 Jernbanen Figur 3.2. Trafikksituasjon 2010 ved Oslo S - biltrafikk og togreisende pr dag (virkedøgn). Gangveger Arbeidsplasser Biltrafikken til Oslo S har vokst fra ca biler i 1998 til ca i 20 l O. Denne trafikken fordeler seg med ca biler på sjøsiden og på nordsiden. 3.4 Tilnetrafikken på Oslo S. Timetrafikken på Oslo S i morgenrushet vi l øke fra ca reisende i 1998 til ca reisende i 1998, en trafikkøkning på ca 25 %. Med en så stor timetrafikk vi l det sannsynligvis være helt nødvendig å fordele trafikken på flere atkomsterlstasjonssider på Oslo S D Lokaltog , IlllIC-fjerntog I EI Fly tog r U}li;llTIJ];;JhllC.. TI- m= rn ITI-DTf ~In ~m1l 0 '''''- II '", Figur 3.3. Reisende på Oslo S i fordeling over dagen. t'-

16 Stasjon øst - Trafikkgrunnlag Din1 timetrafikk i gatene ved Oslo S I figuren nedenfor er det vist dim timetrafikk i de viktigste gatene rundt Oslo S. Den høyeste trafikken har en i morgenrushet mellom kl 8 og 9. Dim time varierer fra ca 8 % til 9 % av virkedøgntrafikken, avhengig av gjennomgangstrafikken. Jernbanen E Ekeberg Gangveger Figur 3.4. Dim timetrafikk ved Oslo Si 2010.

17 Stasjon øst - Trafikkgrunnlag Utbygging av næring ved Oslo S 4.1 Nye arbeidsplasser nær jernbanen ved Oslo S Gamle Oslo har i dag ca arbeidsplasser, hvorav ca ligger innenfor gangavstand m fra Oslo S. Utbyggingen av næringsbebyggelse ved Oslo S, som beskrevet i bakgrunns rapport l, kan gi et stort antall arbeidsplasser tett opptil jernbanen. Tilsammen kan det her bli opp til ca nye arbeidsplasser nær jernbanen (25 m2 pr arbeidsplass). Tabellen nedenfor viser antall arbeidsplasser gruppert etter avstand fra Oslo S, med og uten Stasjon øst O li' Uten I - I~,,' : Stasjon ;.., I-~-Fr øst I I " -r""". 1;,"- :' l,' " Med p::;- -- > r I Stasjon I r.m Nordsiden ~ LæSjøSiden øst Figur 4.1. Nye arbeidsplasser ved Oslo S - avstand fra Oslo S og Stasjon øst. Stasjon øst reduserer gangavstanden fra ca 580 m til ca 390 m for de nye arbeidsplassene ved Oslo S. Det aller meste av trafikken fra den nye næringsbebyggelsen vil komme på Stasjon 0st, og de togreisende vil gå til/fra stasjonen. Trafikken til/fra de nye arbe idsplassene ved Oslo S vil bli betydelig, både med kollektivtrafikk og med biltrafikk. PARlMO-matrisene gir en trafikkgenereringen for Oslo sentrum på 3,02 personturer pr arbeidsplass for bil- og kollektivtrafikk (eks kl. gangtrafikk). Tabellen nedenfor viser hvilken trafikk en i henhold til dette kan få til/fra de nye arbeidsplassene ved Oslo S. Byside Uten Stasjont øst Med I Stasjon øst Differanse Koll Bil i Sum Koll I Bil I Sum Koll I Bil Nordsiden I ! Sjøsiden I I Sum I I Kollektivandel 0,58 I 0,61 I Tabell Trafikk tillfra de nye arbeidsplasser ved Oslo S - med og uten Stasjon øst. Kollektivandelen for trafikken til de nye arbeidsplassene, som i snitt får ca 390 m avstand til Stasjon 0st, er beregnet til 0,61, som er noe høyere enn sentrum har i dag (0,58). De nye næringsområdene har imidlertid kottere avstand til Stasjon øst enn sentrum har til Oslo S. Med Stasjon øst vil det bli ca flere personturer med kollektivtrafikk, enn uten Stasjon øst. 4.2 Trafikk over Stasjon øst Trafikken på Stasjon øst med utbygging er beregnet med en kollektivandel på 0,61 og en markedsandel for jernbanen på 53 % som i og i 20 lo-situasjonen. Resultatet av beregningen er presentert i tabellen nedenfor.

18 Stasjon øst - Trafikkgrunnlag Oslo S Oslo S med Stasjon øst Vekst ml Uten St øst Stasjon vest! Stasjon øst Sum St. øst Trafikk Trafikk % % % % 2002 Trafikk % % % % 2683 Trafikk m/utb % % % % 4646 Tabell 4.2. Trafikk på Stasjon øst med næringsutbygging - trafikkøning og trafikkoverføring på Oslo S. Trafikken på Stasjon øst med utbygging av næringsområder ved Oslo S er beregnet til ca togreisende pr dag, hvorav ca er nye togreisende ElI Lokaltog-regiontog fl] IC-tog-fjerntog fl] Fly tog :ire ~ r 4000 J J 2000.lI _frl o I I ~E~ I I. m:lhifl m1"'i7i 1!!i11t'h Stasjon ø Gang st V T-bane Sporvogn Buss Drosje Bil- K&R Bil- P Annet tog Figur 4.2. Trafikk til/fra Oslo S med næringsutbygging - fordelt på reisemåte og togtype. 4.3 Biltrafikken i gatene ved Oslo S Trafi kken i gatene har vokst mest i Nyland alle, fra ca biler i 1998 til ca biler pr dag i 20 l O. Figuren nedenfor viser døgntrafikken i gatene ved Oslo S i 20 l O. Nylandsv 600 m Brugata Grønland Akebergv Jern banen næringsbygg Figur 4.3. Trafikksituasjon med utbygging ved Oslo S - biltrafikk og togreisende (virkedøgn). sser

19 Stasjon øst - Trafikkgrunnlag Trafikken i gatene vil vokse betydelig som følge av utbygging av næringsområdene ved Oslo S. Nyland alle vil få en trafikkvekst på ca biler til - til ca biler pr virkedøgn. Tverrforbindelsen under sporene vil øke med biler - til ca biler pr virkedøgn. Schweigaards gate vil få en trafikkvekst på biler - til ca biler pr virkedøgn. Biskop Gunnerus gate vil få en vekst på ca biler - til ca biler pr virkedøgn. Biltrafikken til Oslo S vil sannsynligvis ikke endres som følge av næringsutbyggingen. 4.4 Ditn timetrafikk i gatene ved Oslo S I figuren nedenfor er det vist dim timetrafikk i de viktigste gatene rundt Oslo S. Den høyeste trafikken har en i morgenrushet mellom kl 8 og 9 (trafikken mellom 7-8 er nesten like stor). Dim time varierer fra ca 8 % til 9 % av virkedøgntrafikken, avhengig av gjennomgangstrafikken. Jernbanen i---~i 3617 E Figur 4.4. Dim timetrafikk ved Oslo S i 2010 med næringsutbygging. Ekeberg Gangveger asser Trafikken i gatene ved Oslo S vil bli høyest i Schweigaardsgate på tverrforbindelsen. Tverrforbindelsen er en motorvei uten atkomster og fotgjengere, og her vil trafikken ikke gi problemer. I Schweigaaardsgate er det imidlertid uheldig med så stor trafikk i en gate som er en viktig hovedgate i området, med fotgjengere og kollektivtrafikk. Trafikksituasjonen på nordsiden ville blitt betydelig bedre om tverrforbindelsen hadde krysset Schweigaardsgate i stedet for å følge denne på langs. Timetrafikken ville da ha blitt ca 750/300 biler i de to retningene. I Biskop Gunnerus gate er trafikken også relativt stor, når en tar i betraktning at det her skal være fotgjengere og kollektivtrafikk. Trafikken på Henrik Ibsen-ringen vil imidlertid i stor grad påvirke trafikkben i Biskop Gunnerus gate. I dag er ikke denne trafikken på Henrik Ibsen-ringen så stor, og en økning her kan gi betydelig større trafikk gaten. I Nyland alle synes det forøvrig ikke som 0111 trafikken vil bli urovekkende høy i, her vil en 4- felts gate klare trafikkavviklingen på en grei måte. Trafikken i Nyland alle vil imidlertid avhenge av i hvilken grad denne gaten blir gjennomfartsgate til Oslo sentrum (kvartalsstrukturen) Kryssene på Schweigaards gate med tverrforbindelsen og Nylandsveien vil få stor så trafikkbelastning at det vil være vanskelig å avvikle trafikken her i plankryss.

20 Stasjon øst - Trafikkgrunnlag Biltrafikk til Stasjon øst Servicetilbudet på Oslo S vil være etterspurt av reisende som kjøres til stasjonen, og som skal på noe lengre reiser. Dette vil blant annet gjelde de fleste IC- og fjerntogreisende. LokaItog- og regiontogreisende som kjøres til/fra stasjonen kan imidlertid være tj ent med å bli kjørt til Stasjon. øst. Dette kan også gjelde daglig reisende med IC-tog og fly tog, kun ønsker å komme seg raskest til/fra første tog. I trafikkperioder med stor trafikk kan derfor Stasjon øst fungere som et overløp, som brukes av reisende som ikke har behov for servicetilbudet på Oslo S. Gangavstanden til togene, fra P-bil og drosje, synes å bli noe lengre på Stasjon øst enn den er på Oslo S. Dette skyldes dels at rampene på stasjon øst er noe lengre enn på Oslo S, og dels at togene stopper nærmere Oslo S enn Stasjon øst. Tilsammen vil dette gi m lenger gangavstand på Stasjon, og uten rullebånd som på Oslo S. Antall reisende med bil til/fra Stasjon øst vil derfor i stor grad avhenge av trafikksituasjonen for biler på Oslo S. Reisende med bil til/fra Stasjon øst, som er vist i tabellen nedenfor, representerer ca 50 % av de reisende på lokal- og regiontog som kjøres til/fra Oslo S med P-bil og drosje. Nordsiden Sjøsiden Totalt P-bil Drosje Sum P-bil Drosje Sum Trafikk Trafikk Trafikk Trafikk m/utb Tabell 5.1. Reisende med P-bil og drosje til/fra Stasjon øst pr dag. Biltrafikken til/fra Stasjon 0st, pr dag og i dim morgentime, er vist i tabellene nedenfor. Det er regnet med at personbiler kjører tomme i en retning. Drosjer er forutsatt fullt utnyttet i en retning og 50 % utnyttet i motsatt retning (på grunn av flytting til Oslo S). Nordsiden Sjøsiden Totalt P-bil I Drosje Sum P-bil Drosje Sum Trafikk Trafikk Trafikk Trafikk m/utb Tabell 5.2. P-bil og drosje til/fra Stasjon øst pr dag. Nordsiden Sjøsiden Totalt P-bil I Drosje Sum P-bil Drosje Sum Trafikk Trafikk Trafikk Trafikk m/utb Tabell 5.3. P-bil og drosje tillfra Stasjon øst i dim morgentime.

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til:

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til: NOTAT Til: Kopi Fra: Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune Nils Kristian Raddum, Kontur AS Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 2.11.2011 Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN Farverikvartalet er et

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT TARFIKK PÅ VEGNETT OG KAPASITET I KRYSS

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT TARFIKK PÅ VEGNETT OG KAPASITET I KRYSS FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT TARFIKK PÅ VEGNETT OG KAPASITET I KRYSS 00A Første utgivelse 15.8.2011 Hans Ola Fritzen Kai Lande CCC Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj.

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING NOTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 20.5.2009 Down Town Porsgrunn Trafikkutredning BAKGRUNN Down Town er i dag et varehus på 33.400

Detaljer

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hydroparken - Trafikkutredning Dato: 28.10.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Tomislav Salopek - Asplan Viak AS HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3

Detaljer

NOTAT. Teglverkstomta Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon Teglverkstomta - Forprosjekt. Dato:

NOTAT. Teglverkstomta Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon Teglverkstomta - Forprosjekt. Dato: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: 23.4.2012 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Undervisningsbygg, Oslo KF 527409 Teglverkstomta - Forprosjekt Hans Ola Fritzen Faste Arne Lynum Teglverkstomta Trafikkutredning

Detaljer

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver: Oppdrag: 536623-01 Reguleringsplan Notodden flyplass Dato: 16.2.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Hans O Fritzen Kvalitetskontroll: Hans O Fritzen NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN OG HENSIKT 2. METODE

NOTAT 1. BAKGRUNN OG HENSIKT 2. METODE Asker kommune Transportvurdering, Heggedal - Asker Side 1 NOTAT Til Njål Nore, Asker kommune Kopi Jan Erik Lindøe, Røyken kommune Fra Anton A. Bakken, Norsam AS Dato 27.04.2006 Arealutvikling Heggedal

Detaljer

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring:

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: Tore J. Arntzen, Handelsbygg Holding AS Gomsrud Næringspark Trafikkutredning, Prosjekt 609227-01 12.12.2016 Hans Ola Fritzen Asplan Viak

Detaljer

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset

Detaljer

Transport til/fra Oslo lufthavn i et langsiktig perspektiv

Transport til/fra Oslo lufthavn i et langsiktig perspektiv Sammendrag: Transport til/fra Oslo lufthavn i et langsiktig perspektiv TØI-rapport 902/2007 Forfatter(e): Jon Inge Lian Oslo 2007, 37 sider Flytrafikken øker nasjonalt og internasjonalt. Også på Oslo lufthavn

Detaljer

Slemmestad KDP Trafikkutredning av utbyggingsscenarier

Slemmestad KDP Trafikkutredning av utbyggingsscenarier NOTAT Til: Dagny Marie Bakke, Røyken Kommune Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 14.6.2010 Slemmestad KDP Trafikkutredning av utbyggingsscenarier BAKGRUNN Slemmestad planlegges utviklet til

Detaljer

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner.

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner. NOTAT Notat nr.: [Nr.] Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Kopi til: Fra: Stein Emilsen 1. Innledning SWECO Norge AS Hamar stadion er vedtatt utbygd med et kjøpesenter, samt med boliger og næring. Figur

Detaljer

Transportenes kapasitet. Elisabeth Nordli, Siri Rolland, Anne Marstein

Transportenes kapasitet. Elisabeth Nordli, Siri Rolland, Anne Marstein Transportenes kapasitet Elisabeth Nordli, Siri Rolland, Anne Marstein MÅL MED ARBEIDET Prosjektets hensikt er å fremskaffe et grunnlag for å identifisere kapasitet og kapasitetsbegrensningen i dagens og

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1. BGO Bygg as Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging.

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging. NOTAT Oppdrag 1121047 Kunde Thorvald Sverdrup Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2013-06-19 Til Fra Kopi Statens veivesen Rambøll Norge AS v/magne Fjeld Lars Syrstad TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING PÅ SOLBERG-OMRÅDET

Detaljer

Fakta om Follobanen. jernbaneverket informerer:

Fakta om Follobanen. jernbaneverket informerer: jernbaneverket informerer: Fakta om Follobanen Follobanen og Østfoldbanen i samspill vil gi en ny hverdag for togtrafikken. Fire spor til Oslo sørger for flere tog raskere tog som kommer når de skal. Follobanen

Detaljer

2.1 Forventet turproduksjon uten spesielle tiltak parkering el.a.

2.1 Forventet turproduksjon uten spesielle tiltak parkering el.a. Oppdragsgiver: Oppdrag: 522215 Reguleringsplan for Paradis sentrum Del: Dato: 2010-06-22 Skrevet av: Terje Simonsen Kvalitetskontroll: Jenny Persson TURPRODUKSJON OG TRAFIKKFORDELING INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

NOTAT. Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN. Til: Kopi Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS

NOTAT. Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN. Til: Kopi Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS NOTAT Til: Kopi Fra: Dato: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS 5.8.0 Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN Sætre sentrum planlegges utviklet med ny handel som skal gi bosatte på Sætre et bedre tilbud enn dagens

Detaljer

Effekter av hovedvegutbygging i Oslo og Bergen

Effekter av hovedvegutbygging i Oslo og Bergen Effekter av hovedvegutbygging i Oslo og Bergen - Trafikkutvikling, framkommelighet, transportmiddelfordeling og byspredning Jon Inge Lian Transportøkonomisk institutt (TØI) Transport i by, Oslo 20.9.2005

Detaljer

Rambøll Norge AS. Vurderi ng av jernbanestasjon. ved Bakkenteigen. (Rev. 0) 2005-12-01

Rambøll Norge AS. Vurderi ng av jernbanestasjon. ved Bakkenteigen. (Rev. 0) 2005-12-01 Rambøll Norge AS Vurderi ng av jernbanestasjon ved Bakkenteigen (Rev. 0) 2005-12-01 Innhold 1. 2. 3. 4. 5. 6. Innledning Prinsipielle betraktninger...,. HIVE's notat og Asplan Viaks rapport...'...'...3...'...'.3...'...3

Detaljer

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS.

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS. Oppdragsgiver: GE Røyken terrasse AS Oppdrag: 530569 Spikkestadveien 3 7. Reguleringsplan. Veg og trafikk. Del: Veg- og trafikk Dato: 2014-11-14 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll: Berit

Detaljer

Beregninger med trafikkmodellen Contram for Bergensdalen-sentrum Trafikktellinger i Bjørnsons gate (korttidstellinger)

Beregninger med trafikkmodellen Contram for Bergensdalen-sentrum Trafikktellinger i Bjørnsons gate (korttidstellinger) NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Brødrene Ulveseth AS v/ Atle Ulveseth Dato: 28.5.2010 Tema: Trafikkvurdering Bjørnsons gate, Bergen Bakgrunn Oppdraget går ut på å foreta en analyse av fremtidig

Detaljer

Strategi for utvikling av Gjøvikbanen

Strategi for utvikling av Gjøvikbanen Strategi for utvikling av Gjøvikbanen v/ Øyvind Rørslett Utviklingssjef Jernbaneverket Plan Øst 1 Dagens situasjon Fakta lengde 117,51 km enkeltspor 6,32 km dobbeltspor trafikk 10-12 godstog i døgnet fra

Detaljer

Solsiden Terasse AS planlegger utbygging av ca. 12 boliger i Langerekkja, Indre Arna..

Solsiden Terasse AS planlegger utbygging av ca. 12 boliger i Langerekkja, Indre Arna.. NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Solsiden Terasse AS v/ John E Hammarstrøm Dato: 26.2.2016 Tema: Trafikkvurdering Langerekkja, Indre Arna Bakgrunn Solsiden Terasse AS planlegger utbygging av

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06. NOTAT Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.2013 Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN Studentsamskipnaden i Tromsø planlegger å bygge nye studentboliger

Detaljer

Da vi startet arbeidet: En forstudie for et evt videre KVU arbeid

Da vi startet arbeidet: En forstudie for et evt videre KVU arbeid PF/NVTF Møte om nye Oslo-tunneler 26. april 2012 Arne Stølan, prosjektleder Jernbaneverket Da vi startet arbeidet: En forstudie for et evt videre KVU arbeid Hva handler spørsmålet om en ny jernbanetunnel

Detaljer

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 CNC Eiendom AS City Nord, Stormyra Trafikkanalyse 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Innhold 1 Innledning 4 1.1 Tiltaket 4 1.2 Trafikkanalysen 5 2

Detaljer

Reguleringsplan for Ha07/Ha08

Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Mobilitetsplan 2014-02-07 Oppdragsnr.: 5131497 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen 1 Rammer for jernbanen Mill. kr Lav Basis Middels Høy Post 23 Drift og vedlikehold 119 440 119 690 133 430 141 000

Detaljer

Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket

Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket senioringeniør Peder Vold Jernbaneverket Region Øst 1 Jernbanenettet i Oslo og Akershus Drammenbanen Askerbanen,

Detaljer

RINGERIKSBANEN +E16 UTREDNING FØR OPPSTART AV PLAN ETTER PBL

RINGERIKSBANEN +E16 UTREDNING FØR OPPSTART AV PLAN ETTER PBL RINGERIKSBANEN +E16 UTREDNING FØR OPPSTART AV PLAN ETTER PBL Regionrådet Midt Buskerud Modum, Sigdal og Krødsherad kommuner 23. oktober 2014 Cecilie Bjørlykke prosjektleder for utredning av Ringeriksbanen

Detaljer

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp Notat 11 KU Bybanen Sentrum - Åsane - Tilleggsutredning nr 11. Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp 2013-10-07 Til: Bergen kommune ved etat for Plan og geodata Fra: Siv.ing Helge Hopen Dato:

Detaljer

Reisevaner i Region sør

Reisevaner i Region sør 1 Om Reisevaneundersøkelsen Den nasjonale Reisevaneundersøkelsen (NRVU2005) ble gjennomført i perioden januar 2005 til februar 2006. I denne brosjyren presenterer vi hovedresultatene for Region sør som

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

NOTAT. Petterbråten II boligfelt Trafikkutredning. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT. Petterbråten II boligfelt Trafikkutredning. Bakgrunn. Oppsummering Oppdragsgiver: Hallingdal Tomteutvikling AS og Hallingdal Hytteservice AS Oppdrag: 604163-01 - Petterbråten II boligfelt Dato: 21.10.2015 Skrevet av: Tomislav Salopek - Asplan Viak AS NOTAT Bakgrunn Petterbråten

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen OPPDRAG Vurdering trafikk Nordre Labo Son OPPDRAGSLEDER Sara Polle DATO 09.05.2016 OPPDRAGSNUMMER 21982001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Sara Polle Nordre Labo i Son trafikkvurderinger 1 Innledning

Detaljer

Trønderbanens muligheter og utfordringer

Trønderbanens muligheter og utfordringer Trønderbanens muligheter og utfordringer By- og regionkonferanse, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Onsdag 6. mai 2015 v/anne Skolmli Regional direktør Jernbaneverket Strategi og samfunn Lokaltog i Trøndelag

Detaljer

Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven

Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven Kort historikk 1992: Stortingsvedtak 1993: NSB Gardermobanen AS stiftes, 100% datter av

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 20.02.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre

Detaljer

TRAFI K K AN ALYS E RI S VO LL AN I CA I N N H OL D. 1 Innledning 2

TRAFI K K AN ALYS E RI S VO LL AN I CA I N N H OL D. 1 Innledning 2 IN GEBORG AAS VEG 4 TRAFI K K AN ALYS E RI S VO LL AN I CA ADRESSE COWI AS Otto Nielsens ve g 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H OL D 1 Innledning 2 2 Planområdet

Detaljer

Byreiser. Sammendrag:

Byreiser. Sammendrag: Forfatter: Øystein Engebretsen Oslo 2003, 69 sider Sammendrag: Byreiser Bakgrunn og formål Undersøkelsen inngår som en del i Vegdirektoratets etatsprosjektet Transport i by. Målet for dette etatsprosjektet

Detaljer

KVU IC Intercityutredningen

KVU IC Intercityutredningen Intercityutredningen hvorfor hva hvordan 1 2 Utfordringer IC-området Befolknings- og næringsutvikling Kraftig vekst Statistisk Sentralbyrås befolkningsprognose Jernbanene stort potensial for å ta mer av

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING.

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING. Oppdragsgiver: Drøbak Næringspark AS Oppdrag: 536943. Drøbak Næringspark, vurdering av turgenerering ved alternativ utnyttelse. Del: Trafikkvurdering Dato: 2014-12-23 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll:

Detaljer

Transportutvikling på Romerike 1998-2020

Transportutvikling på Romerike 1998-2020 Sammendrag: TØI rapport 419/1999 Forfattere: Øystein Engebretsen, Olav Fosli, Jan Usterud Hanssen og Arnfinn Hoelsæter Oslo 1999, 77 sider Transportutvikling på Romerike 1998-2020 De senere årene har man

Detaljer

T-bane buss og trikk i Oslo

T-bane buss og trikk i Oslo T-bane buss og trikk i Oslo Hvilken rollefordeling i fremtiden? Kollektivtransportforums årskonferanse 2015 Hanne Bertnes Norli, utviklingsdirektør Infrastruktur virkemiddel/ rammebetingelse Fra Kolsåsbanens

Detaljer

ANBEFALT KONSEPT OG BETYDNING FOR ASKER

ANBEFALT KONSEPT OG BETYDNING FOR ASKER ANBEFALT KONSEPT OG BETYDNING FOR ASKER Nina Tveiten, KVU-staben/ Jernbaneverket Sjefingeniør, Strategi og samfunn Asker plan, samferdsel og næringsutvalg 10.03.2016 Anbefalt konsept på fem minutter Mandat

Detaljer

Fornebubanen arbeid med reguleringsplan parsell 2 Oslo

Fornebubanen arbeid med reguleringsplan parsell 2 Oslo Fornebubanen arbeid med reguleringsplan parsell 2 Oslo Øystein Otto Grov, Fagsjef metro og trikk, Ruter As Prosjektleder reguleringsplan Fornebubanen Informasjonsmøte om Fornebubanen Agenda Fornebubanen:

Detaljer

ANBEFALT KONSEPT KVU OM KOLLEKTIVTRANSPORT PÅ NEDRE ROMERIKET

ANBEFALT KONSEPT KVU OM KOLLEKTIVTRANSPORT PÅ NEDRE ROMERIKET ANBEFALT KONSEPT KVU OM KOLLEKTIVTRANSPORT PÅ NEDRE ROMERIKET Dato: 29.06.2017 INNLEDNING Akershus Fylkeskommune bestille i 2016 en konseptvalgutredning (KVU) som skal danne grunnlag for beslutning om

Detaljer

Oftere, raskere og mer miljøvennlig

Oftere, raskere og mer miljøvennlig Oftere, raskere og mer miljøvennlig Undertittel Innspill fra NSB AS til Nasjonal Transportplan 2014-2023 Befolkningsveksten krever ekstraordinær satsing på jernbane Norge passerte fem millioner mennesker

Detaljer

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og NOTAT OPPDRAG Krysset Kjempenhøy x fv. 82 DOKUMENTKODE 711 943 RITr NOT 01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Sortland kommune OPPDRAGSLEDER Per Olav Bye KONTAKTPERSON Brynjulv Øverby SAKSBEH Ole

Detaljer

Statens vegvesen. I henhold til planprogrammet skal to hovedprinsipper for E18 utredes: 1. Utvidelse av dagens E18 2.

Statens vegvesen. I henhold til planprogrammet skal to hovedprinsipper for E18 utredes: 1. Utvidelse av dagens E18 2. Statens vegvesen Faktaark Telefon: 24 05 82 99 Mobil: 95 14 71 31 Vår dato: 16.02.11 Vår referanse: Benedicte Petersen Silingsrapport for E18 korridoren i Bærum Den 16. februar overleverer Statens vegvesen

Detaljer

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16 Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 536866-03 Regulering Fjell sentrum og skole 0.04.206 Vegard Brun Saga Tone B. Bjørnhaug, Hans Ola Fritzen FJELL SKOLE TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

Argumentsamling for forlengelse av T-banen til Ahus

Argumentsamling for forlengelse av T-banen til Ahus Argumentsamling for forlengelse av T-banen til Ahus 1. Historikk og befolkningstall Tanken om forlengelse av T-banens linje 2 (Furusetbanen) til det daværende Sentralsykehuset i Akershus i Lørenskog kommune

Detaljer

Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog

Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog Hverdagen for kundene i Norsk Jernbane Utstabil kvalitet i det norske jernbanesystemet

Detaljer

PASSASJERGRUNNLAG UTFYLLENDE NOTAT. Alternativ BA:

PASSASJERGRUNNLAG UTFYLLENDE NOTAT. Alternativ BA: PASSASJERGRUNNLAG UTFYLLENDE NOTAT Alternativ BA: Kartet viser at BA-linjen fanger opp mange arbeidsplasser og bosatte i Birkelandsskiftet, samt et stort potensial for e arbeidsplasser i Kokstad Vest/Flyplassvegen.

Detaljer

NSB Persontog et tilbud for fremtiden Nye tog og ny infrastruktur vil gi togtilbudet et vesentlig løft

NSB Persontog et tilbud for fremtiden Nye tog og ny infrastruktur vil gi togtilbudet et vesentlig løft NSB Persontog et tilbud for fremtiden Nye tog og ny infrastruktur vil gi togtilbudet et vesentlig løft 15. oktober 2008, v/ leder NSB Persontog Stein Nilsen NSB Persontog Det miljøvennlige alternativet

Detaljer

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør Utgave:1 28. april 2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim

Detaljer

Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008

Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008 Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008 Et mer konkurransedyktig togtilbud, hva skal til? Jobb nr. 1 togene kommer og går når

Detaljer

TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R

TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R LILLEH AM M ER STRAN DPA RK AN S TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

Rolf Marstein, sivilingeniør, Miljø og samfunn

Rolf Marstein, sivilingeniør, Miljø og samfunn LILLEHAMMER BYUTVIKLING MOT 2044 Trafikkprognose for år 2044 Rolf Marstein, sivilingeniør, Miljø og samfunn 1 Contrammodellen for Lillehammer Beregningsintervall kl. 0700 kl. 0900 og kl. 1500 kl. 1700

Detaljer

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER STOKMARKNES. 1. Innledning

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER STOKMARKNES. 1. Innledning NOTAT Oppdrag 1350006843 Trafikkberegninger og støyanalyse Stokmarknes Kunde Hadsel kommune Notat nr. 01 Dato 08.12.2014 Til Fra Kopi Hans Christian Haakonsen, Hadsel kommune Marte Dahl, Rambøll Tor Lunde,

Detaljer

Trafikkanalyse Landåstorget Nord

Trafikkanalyse Landåstorget Nord Trafikkanalyse Landåstorget Nord Juni 2009 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Landåstorget er det laget en trafikkanalyse med tanke på: 1: Kartlegge dagens

Detaljer

UTKAST. Sandalsveien, Nesttun. Trafikkanalyse

UTKAST. Sandalsveien, Nesttun. Trafikkanalyse UTKAST Sandalsveien, Nesttun Bergen, februar 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 5 3.1. TRAFIKKMENGDER... 5 3.2. KAPASITET OG TRAFIKKAVVIKLING... 5 4.

Detaljer

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Side: 1 av 7 Til: Fra: Steen & Strøm AS Norconsult Dato: 7. oktober 2008 KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Bakgrunn Arbeidet med å finne frem til et veisystem for det fremtidige Krokstad

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskap

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskap Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskap Møtetid: 06.04.2016 kl. 18.30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

Kopi: Helge Johansen Multiconsult, Christian Knittler, Kjell Ivar Maudal, Terje Eidsmoen

Kopi: Helge Johansen Multiconsult, Christian Knittler, Kjell Ivar Maudal, Terje Eidsmoen NOTAT Til: Raymond Siiri, Jernbaneverket, Strategi og samfunn Kopi: Helge Johansen Multiconsult, Christian Knittler, Kjell Ivar Maudal, Terje Eidsmoen Fra: Gaute Borgerud, Jernbaneverket, Strategi og samfunn

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Dagens infrastruktur Parkeringskrav Gjøvik Kapasitetsberegninger av kryss...

1 Innledning Dagens situasjon Dagens infrastruktur Parkeringskrav Gjøvik Kapasitetsberegninger av kryss... Godkjent i Gjøvik kommunestyre 16.06.2016 som vedlegg i sak 85/16 NOTAT Oppdragsgiver: Kallerud Næringsutvikling AS Oppdrag: 536082 Trafikkutredning Kallerud Næringspark Dato: 2016-01-14 Skrevet av: Vegard

Detaljer

Buss og taxi for Bragernes og Strømsø sentrum busstraseer og holdeplasstruktur taxiholdeplass - Bragernes torg og Strømsø torg

Buss og taxi for Bragernes og Strømsø sentrum busstraseer og holdeplasstruktur taxiholdeplass - Bragernes torg og Strømsø torg Buss og taxi for Bragernes og Strømsø sentrum busstraseer og holdeplasstruktur taxiholdeplass - Bragernes torg og Strømsø torg Orientering til Formannskapet 12.02.2013 Finansiering - Buskerudbyen 2 6.12.2011

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

STASJONSSTRUKTUR- STASJONSTRUKTUR PROSJEKTET

STASJONSSTRUKTUR- STASJONSTRUKTUR PROSJEKTET Utredning av Jernbaneverkets stasjonsstruktur. En gjennomgang av stasjoner og holdeplasser for persontrafikk på banenettet STASJONSSTRUKTUR- STASJONSTRUKTUR PROSJEKTET Dovrebanen (søndre del) og Raumabanen

Detaljer

Sørum kommune Areal og trafikkanalyse av utbyggingsområde Mo og Hval

Sørum kommune Areal og trafikkanalyse av utbyggingsområde Mo og Hval Areal og trafikkanalyse av utbyggingsområde Mo og Hval Utgave: 1.1 Dato: 2009-02-09 Areal og trafikkanalyse av utbyggingsområde Mo og Hval 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Areal og trafikkanalyse

Detaljer

Fra to til fire spor. Flere tog Bedre punktlighet Kortere reisetid N Y T T D O B B E L T S P O R S K Ø Y E N - A S K E R SKØYEN LYSAKER.

Fra to til fire spor. Flere tog Bedre punktlighet Kortere reisetid N Y T T D O B B E L T S P O R S K Ø Y E N - A S K E R SKØYEN LYSAKER. N Y T T D O B B E L T S P O R S K Ø Y E N - A S K E R SKØYEN LYSAKER Stabekk Høvik Blommenholm SANDVIKA Slependen Billingstad Fra to til fire spor Flere tog Bedre punktlighet Kortere reisetid Hvalstad

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 23.6.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre sentrum

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 534255 Støyvurdering Bragernes kvartal, Drammen Dato: 2014-02-24 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Hakenaasen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD 1

Detaljer

NOTAT 1. INNLEDNING GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE

NOTAT 1. INNLEDNING GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Glitre Eiendom AS Oppdrag: 535110 Grev Wedels plass Dato: 2015-03-18 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE 1. INNLEDNING Glitre

Detaljer

CARL BERNERS PLASS CARL BERNERS PLASS. Malmø 10. oktober 2011. Basert på lysbilder utarbeidet av: Øystein Tandberg og Astrid Fluksrud

CARL BERNERS PLASS CARL BERNERS PLASS. Malmø 10. oktober 2011. Basert på lysbilder utarbeidet av: Øystein Tandberg og Astrid Fluksrud Fra trafikkslum til byrom Malmø 10. oktober 2011 Toril Presttun Basert på lysbilder utarbeidet av: Øystein Tandberg og Astrid Fluksrud Carl Berners plass er et kryss mellom to hovedveger i Oslo Ring to

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Einar Rørvik OPPRETTET AV. Stein Emilsen

PROSJEKTLEDER. Einar Rørvik OPPRETTET AV. Stein Emilsen PROSJEKT Biri omsorgssenter - Reguleringsplan PROSJEKTLEDER Einar Rørvik DATO 7 PROSJEKTNUMMER 26953002 Trafikkvurderinger Biri omsorgssenter OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre 1 Innledning

Detaljer

Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum

Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum Utbyggingen av E18 Vest - Status og fremdrift Knut Gløersen Statens vegvesen Region øst 3.5.2010 Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum Dagens situasjon E18 i Bærum og Oslo har 80-100

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Isabela Queiroz 14 OPPDRAG Trafikkanalyse Smestad vest OPPDRAGSNUMMER 19128001 OPPDRAGSLEDER Kimme Arnesen OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO Trafikkanalyse Smestad vest 1 Innledning Planområdet Smestad vest Gnr. 96/ Bnr.

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005 SWECO GRØNER NOTAT Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005 Til: Statens vegvesen, att: Øystein Tandberg / Marit Skibakk Kopi til: Fra: Kimme Arnesen BUSSFRAMKOMMELIGHET, RING 1 - ØST 1 INNLEDNING

Detaljer

VØLLO NÆRINGSOMRÅDET - VURDERING AV KRYSS MED RV.7 OG TRAFIKK TIL OG FRA NÆRINGSOMRÅDET

VØLLO NÆRINGSOMRÅDET - VURDERING AV KRYSS MED RV.7 OG TRAFIKK TIL OG FRA NÆRINGSOMRÅDET Oppdragsgiver: Oppdrag: 533274-01 Reguleringsplan for område I3 Dato: 19.10.2016 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Allan Hjorth Jørgensen VØLLO NÆRINGSOMRÅDET - VURDERING AV KRYSS MED RV.7

Detaljer

Jernbanen i Oslo-området moderniseres. Stengt for togtrafikk i perioden 26.6 8.8 2011

Jernbanen i Oslo-området moderniseres. Stengt for togtrafikk i perioden 26.6 8.8 2011 Jernbanen i Oslo-området moderniseres Stengt for togtrafikk i perioden 26.6 8.8 2011 All togtrafikk til og fra Nationaltheatret og Oslo S stopper i perioden 26. juni 8. august og erstattes med alternativ

Detaljer

Trafikkanalyse Nygårdsviken justert mai 2013

Trafikkanalyse Nygårdsviken justert mai 2013 INNHOLD. Metode.... Dagens situasjon..... Arealbruk og planstatus..... Vei og adkomst... 3.3. Dagens trafikksituasjon... 4 Morgentrafikk... 5 Ettermiddagstrafikk... 7 Beregnet turproduksjon... 8 Sammenstilling

Detaljer

Kollektivtiltak i Moss

Kollektivtiltak i Moss Fakta om kommunen Kollektivtiltak i Moss Spesielt om fergetrafikken som lager rush 25 ganger i døgnet Pendlere 1500 månedskort med tog +3000 bilpendlere Historikk kollektivandel i bytrafikken Gjennomført

Detaljer

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6 Side: 1 av 6 Til: Fra: Drammen kommune v/ Liv Marit Carlsen Norconsult AS Dato: 9. august 2010 DANSRUDVEIEN - TRAFIKKVURDERINGER Bakgrunn Norconsult er på oppdrag fra Drammen kommune bedt om å komme med

Detaljer

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen NOTAT OPPDRAG Trafikkanalyse Herstua Grus OPPDRAGSNUMMER 256361 OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV DATO 1.3.2013 REVISJON 1 Innledning Norge AS er engasjert av Herstua

Detaljer

Kommunedelplan Rv. 35 Jevnaker-Olimb. Temanotat: Trafikk

Kommunedelplan Rv. 35 Jevnaker-Olimb. Temanotat: Trafikk Kommunedelplan Rv. 35 Jevnaker-Olimb Temanotat: Trafikk Region øst Prosjektavdelingen Prosjekt Vestoppland Dato: November 2010 Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Celine Raaen Saksbehandler/innvalgsnr:

Detaljer

Kollektivtrafikkløsning til Fornebu. Prosjektleder Hellen E. Jansen, Ruter As

Kollektivtrafikkløsning til Fornebu. Prosjektleder Hellen E. Jansen, Ruter As Kollektivtrafikkløsning til Fornebu Prosjektleder Hellen E. Jansen, Ruter As Oppgave og rammer Fra Akershus Fylkeskommune og Oslo kommune i mai 2008: Ruter skal frembringe beslutningsgrunnlag for en bybaneløsning

Detaljer

TRAFIKALE KONSEKVENSER SOM FØLGE AV UTBYGGING SKINNESMOEN. Planområde

TRAFIKALE KONSEKVENSER SOM FØLGE AV UTBYGGING SKINNESMOEN. Planområde Oppdragsgiver: Krødsherad kommune Oppdrag: Reguleringsplan Skinnesmoen Del: Trafikkanalyse Dato: 2012-01-09 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Åse Marit Rudlang Flesseberg TRAFIKALE KONSEKVENSER

Detaljer

Anne Siri Haugen Prosjektleder KVU IC

Anne Siri Haugen Prosjektleder KVU IC Jernbaneforum 2012 «Modernisert jernbane på sporet til en vellykket bo- og næringsutvikling» Oslo Plaza 7. mars 2012 Utfordringer og løsninger innenfor persontransport; IC-strekningene -suksesskriterier-

Detaljer

Akershus fylkeskommune Kommuner og regionråd i Akershus. Bernt Reitan Jenssen, Ruter As 7. november 2014

Akershus fylkeskommune Kommuner og regionråd i Akershus. Bernt Reitan Jenssen, Ruter As 7. november 2014 Akershus fylkeskommune Kommuner og regionråd i Akershus Bernt Reitan Jenssen, Ruter As 7. november 2014 315 Ruters på T-bane, buss, trikk, tog og båt i hele trafikkområde i 2013 2 av side 114 Det skal

Detaljer

Innbyggerforslag - Christi Krybbe skoler: omlegging av gjennomgangstrafikken i Øvregaten. Vurdering av forslaget.

Innbyggerforslag - Christi Krybbe skoler: omlegging av gjennomgangstrafikken i Øvregaten. Vurdering av forslaget. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Notat Saksnr.: 201622846/7 Emnekode: ESARK 0183 Saksbeh.: ROKN Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Plan- og bygningsetaten Dato: 07.10.2016

Detaljer