Vedlegg NOREGS BANK ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2008 VEDLEGG 119

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg NOREGS BANK ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2008 VEDLEGG 119"

Transkript

1 Vedlegg NOREGS BANK ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2008 VEDLEGG 119

2 Vedlegg A Tabell 1. Noregs Bank balansetall pr og dei einskilde månadane i EIGEDELAR UTANLANDSKE EIGEDELAR Internasjonale reservar Andre krav Plasseringar for Statens pensjonsfond Utland Innanlandske krav og varige driftsmiddel Utlån Andre krav Varige driftsmiddel Gullsamling SUM EIGEDELAR GJELD OG EIGENKAPITAL UTANLANDSK GJELD Innskot Innlån Anna gjeld Motverdien av tildelte spesielle trekkrettar IMF Innskot kronekonto Statens pensjonsfond Utland INNANLANDSK GJELD Setlar og mynt i omløp Innskot frå statskassen Anna innskot Innlån Anna gjeld EIGENKAPITAL RESULTAT SUM GJELD OG EIGENKAPITAL Skyldnader Tildelte, ikkje betalte aksjar i BIS Mottatt kontanttrygd og reinveseringar av desse inngår fom i balansen, og er presentert i internasjonale reservar og i innlån. Balansetall for er omarbeid tilsvarande. 120

3 (Mill.kr.) NOREGS BANK ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2008 VEDLEGG 121

4 Tabell 2. Noregs Bank resultatrekneskap pr Renteinntekter og utbyte Verdiendring finansielle instrument Kursreguleringar på valuta Resultat internasjonale reservar Utbyte aksjar i BIS Resultat andre utanlandske finansielle instrument Resultat innanlandske finansielle instrument i utanlandsk valuta Resultat innanlandske finansielle instrument i norske kroner Rentekostnader til staten, bankar m.m Resultat anna finansiell verksemd Sum resultat finansiell verksemd Resultat plasseringar for Statens pensjonsfond - Utland Tilført kronekonto Statens pensjonsfond - Utland Forvaltningsgodtgjersle Statens pensjonsfond - Utland Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Personalkostnader Avskrivingar Andre driftskostnader Sum driftskostnader Netto driftskostnader Årsresultat Overført frå kursreguleringsfond Overført frå annan eigenkapital Til disposisjon Avsett til kursreguleringsfond Avsett til overføringsfond Avsett til annan eigenkapital Sum disponeringar

5 Tabell 3. Noregs Banks utlån til og innskott frå bankar 2008 Døgnlån Fastrentelån elån Fastrenteinnskott einn nnsk skot Folioinnskott oinn ott Periode Mrd. kr 1) Mrd. kr 1) Nom. rente 2) Mrd. kr 1) Nom. rente 2) Mrd. kr 1) Januar - 40,5 5, ,5 Februar - 18,1 5, ,0 Mars - 18,4 5, ,3 April - 104,2 5, ,4 Mai - 102,8 5, ,1 Juni - 111,8 5, ,9 Juli - 53,4 5, ,0 August - 58,8 5, ,9 September - 60,5 5, ,2 Oktober 0,2 88 5, ,8 November - 74,5 5, ,6 Desember - 78,6 5, ,2 1) Gjennomsnitt av daglege observasjonar, mrd. kroner. 2) Gjennomsnittleg tildelingsrente. Vege gjennomsnitt for alle F-lån / F-innskott i perioden. Tabell 4. Renter på D-lån og på bankane sin foliokonto i Noregs Bank (foliorenta) D-lånsrenta nta Foliorenta oren Periode Nominell Effektiv Nominell Effektiv ,50 % 5,65 % 3,50 % 3,56 % ,75 % 5,91 % 3,75 % 3,82 % ,00 % 5,12 % 4,00 % 4,08 % ,25 % 5,38 % 4,25 % 4,34 % ,50 % 5,65 % 4,50 % 4,60 % ,75 % 5,91 % 4,75 % 4,86 % ,00 % 6,18 % 5,00 % 5,12 % ,25 % 6,44 % 5,25 % 5,38 % ,50 % 6,71 % 5,50 % 5,65 % ,75 % 6,97 % 5,75 % 5,91 % ,25 % 6,44 % 5,25 % 5,38 % ,75 % 5,91 % 4,75 % 4,86 % ,00 % 4,08 % 3,00 % 3,04 % NOREGS BANK ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2008 VEDLEGG 123

6 Tabell 5. Samansetjing av myntomløpet , årleg gjennomsnitt og ved utgangen av kvar enkelt månad i 2008 (Tal i heile millionar kroner) 20-kroner 10-kroner 5-kroner 1-kroner 50-ører 10-ører 1) Totalt , ,3 537,8 717,9 198,5 128, , , ,2 562,9 752,6 207,6 128, , , ,7 598,4 799,2 218,4 85, , , ,7 630,0 844,7 228, , , ,7 653,7 883,9 237, , Januar 1 529, ,7 644,6 870,7 232, ,5 Februar 1 517, ,7 645,9 870,3 233, ,7 Mars 1 526, ,1 648,7 873,8 234, ,8 April 1 529, ,7 645,9 875,0 234, ,4 Mai 1 541, ,5 651,8 880,7 236, ,2 Juni 1 550, ,2 654,9 886,1 237, ,5 Juli 1 562, ,2 659,5 889,5 237, ,0 August 1 568, ,4 662,9 892,9 238, ,7 September 1 555, ,6 659,8 891,4 239, ,2 Oktober 1 532, ,5 656,0 889,6 239, ,6 November 1 530, ,2 654,7 890,5 239, ,2 Desember 1 555, ,0 660,1 896,2 240, ,2 1) 10-ører gjekk ut av bruk som tvunge betalingsmiddel 1. mars 1993, og blei innløyste av Noregs Bank fram til 1. mars Uteståande beløp blei inntektsført i Noregs Banks rekneskap i august

7 Tabell 6. Sammensetjing av setelomløpet , årleg gjennomsnitt og ved utgangen av kvar månad i 2008 (Tal i heile millionar kroner) 1000-kroner 500-kroner 200-kroner 100-kroner 50-kroner Totalt , , , ,0 792, , , , , ,9 833, , , , , ,3 916, , , , , ,1 963, , , , , ,0 979, , Januar , , , ,0 964, ,0 Februar , , , ,3 951, ,5 Mars , , , ,4 957, ,9 April , , , ,8 958, ,6 Mai , , , ,8 986, ,7 Juni , , , , , ,3 Juli , , , , , ,5 August , , , , , ,7 September , , , ,3 975, ,8 Oktober , , , ,5 955, ,2 November , , , ,0 965, ,4 Desember , , , ,9 998, ,5 Tabell 7. Destruerte setlar i tidsrommet (Tal i heile millionar stk.) 1000-kroner 500-kroner 200-kroner 100-kroner 50-kroner Totalt ,7 7,8 12,5 11,6 12,3 46, ,4 6,9 15,8 11,7 10,2 47, ,6 7,8 16,5 12,2 10,5 49, ,0 9,3 20,2 14,0 11,2 57, ,1 7,7 17,9 13,1 10,6 52,3 Tabellen viser totalt tal på setlar som er destruerte bortsett frå setlar av eldre utgåver (3., 4. og 5. utgåve av 50- og 100-kroner, og 3. og 4. utgåve av 500- og 1000-kroner). Setlar blir destruerte når dei er slitte eller skada, eller når ei utgåve skal erstattast av ei anna. NOREGS BANK ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2008 VEDLEGG 125

8 Tabell 8. Gjennomsnittleg levetid for setlar (År) 1000-kroner 500-kroner 200-kroner 100-kroner 50-kroner ,7 2,1 1,9 1,7 1, ,3 2,6 1,5 1,7 1, ,9 2,7 1,6 1,7 1, ,7 2,4 1,3 1,5 1, ,2 3,1 1,5 1,6 1,9 Tala i tabellen viser omfanget av setelomløpet i forhold til omfanget av destruerte setlar det aktuelle året. Tabell 9. Setelinngang (Tal i heile millionar stk.) 1000-kroner 500-kroner 200-kroner 100-kroner 50-kroner Totalt ,4 104,9 230,1 90,2 33,1 490, ,0 103,6 205,9 87,3 34,1 461, ) 15,7 46,6 84,0 38,7 16,4 201, ,0 38,0 56,4 30,0 13,5 151, ,2 33,4 47,7 26,3 12,3 132,9 Tabellen viser talet på setlar leverte inn til Noregs Bank. 1) Den store nedgangen frå 2005 til 2006 skyldast endra vilkår for innskott og uttak av kontantar i Noregs Bank og etablering av private kontantdepot. Tabell 10. Frekvensen på setelsirkulasjonen kroner 500-kroner 200-kroner 100-kroner 50-kroner Totalt ,37 6,33 9,60 4,48 2,09 4, ,26 5,72 8,54 4,32 2,05 4, ) 0,61 2,25 3,17 1,83 0,89 1, ,53 1,69 2,10 1,41 0,70 1, ,52 1,41 1,73 1,26 0,63 1,13 Tabellen viser kor mange gonger setlane gjennomsnittleg passerer gjennom Noregs Bank pr. år. 1) Sjå fotnote til tabell

9 Tabell 11. Myntinngang (Tal i heile millionar stk.) 20-kroner 10-kroner 5-kroner 1-kroner 50-ører Totalt ) 281,4 117,4 83,7 361,0 63,6 907, ,3 155,1 123,6 349,2 90,7 826, ) 38,7 37,2 28,3 81,0 17,9 203, ) 25,4 13,5 9,0 16,6 3,9 68, ,3 8,5 6,0 13,0 2,6 36,4 Tabellen viser talet på myntar leverte inn til Noregs Bank. 1) Tala er estimerte grunna endringar når det gjeld føring av mynt i Noregs Banks bøker. 2) Sjå fotnote til tabell 9. 3) Nedgangen i 2007 og 2008 skuldast i første rekkje endringar i sirkulasjonsmønsteret. Utviklinga for 20-kronemynten er også påvirka av forbodet mot speleautomater som tok til å gjelde 1. juli Tabell 12. Frekvensen på myntsirkulasjonen kroner 10-kroner 5-kroner 1-kroner 50-ører Totalt ) 3,38 1,12 0,78 0,50 0,16 0, ,21 1,44 1,10 0,46 0,22 0, ) 0,42 0,32 0,24 0,10 0,04 0, ) 0,31 0,11 0,07 0,02 0,01 0, ,08 0,07 0,05 0,01 0,01 0,02 Tabellen viser kor mange gonger mynten gjennomsnittleg passerer gjennom Noregs Bank pr. år. 1) Sjå fotnote 1 til tabell 11. 2) Sjå fotnote til tabell 9. 3) Sjå fotnote 3 til tabell 11 Tabell 13. Produksjon av sirkulasjonsmynt ved Det Norske Myntverket (Tal i heile 1000 stk.) 1) 20-kroner 10-kroner 5-kroner 1-kroner 50-ører Totalt ) ) Tabellen viser talet på myntar som er prega med gjeldande årstal. Alle 20-kronemyntar produserte i 2004 (Jernbanens 150-årsjubileum) og 2006 (Ibsen-året) er sirkulasjonsmynt med spesialpreg. 2) I 2008 er det produsert stk. 10-kronemyntar Henrik Wergeland (sirkulasjonsmynt med spesielt preg) og stk. ordinære 10-kronemyntar. NOREGS BANK ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2008 VEDLEGG 127

10 Tabell 14. Produksjon av setlar ) (Tala gjeld gjeld pakker à 500 setlar) 1000-kroner 500-kroner 200-kroner 100-kroner 50-kroner Tabellen gir talet for setlar produsert for Noregs Bank, og kan ikkje brukast som kjelde for talet på setlar som er prega med ulike årstal. 1) Noregs Banks Seteltrykkjeri blei lagd ned Tabell 15. Noregs Banks setelutgåver Produksjonsperiode 1. utgave 2. utgave 3. utgave 4. utgave 5. utgave 6. utgave 7. utgave 1000-kronesedler kronesedler kronesedler kronesedler kronesedler kronesedler kronesedler Skillemyntsedler 1-kronesedler kronesedler Setlar av 1. utgåve blei gjort ugyldige som betalingsmiddel 13. juli Setlar av 2. utgåve blei gjort ugyldige som betalingsmiddel ved pengesaneringa i Setlar av 3. og 4. utgåve og 10-,50- og 100-kronesetlar av 5. utgåve slutta å være gyldig betalingsmiddel frå 13. juli Setlar av 1. utgåve, 2. utgåve og 3. utgåve blir ikkje innløyst av banken kronesetlar av 5. utgåve blei gjort ugyldige som betalingsmiddel frå 1. august kronesetlar av 5. utgåve blei gjort ugyldige frå 21. juni kronesetlar av 6. utgåve blei gjort ugyldige frå 28. januar 1998, 100-kronesetlar frå 5. september 1998, 500-kronesetlar frå 17. april 2001 og 1000-kronesetlar frå 26. juni og 2-kronesetlar frå perioden er ugyldige som betalingsmiddel og blir ikkje innløyst av banken. 1- og 2-kronesetlar frå perioden slutta å vere gyldig betalingsmiddel frå 13. juli 1989 og blir ikkje innløyst av banken. 128

11 Vedlegg B Noregs Banks leiing og organisasjon Dei styrande organa i banken Dei øvste organa i banken er hovudstyret og representantskapet. Etter lov om Noregs Bank og pengevesenet av 24. mai 1985 er hovudstyret det utøvande og rådgjevande organet. Det leier verksemda og forvaltar midlane i banken. Hovudstyret har sju medlemmer som vert oppnemnde av Kongen. Sentralbanksjefen og visesentralbanksjefen skal vere høvesvis leiar og nestleiar i hovudstyret. Dei vert tilsett i heildagsstilling for seks år. Dei andre fem medlemmene vert oppnemnde for fire år. Ved handsaminga av administrative saker vert hovudstyret supplert med to medlemmer valde av og blant dei tilsette. Hovudstyret held normalt møte kvar tredje veke. Annakvart møte er til vanleg rentemøte. Hovudstyret har oppretta eit utval, administrasjonsutvalet, som er gitt vedtaksrett i administrative saker (bankens interne forvalting). I utvalet deltek sentralbanksjefen, visesentralbanksjefen, direktøren for Stab og fellestenester og dei tilsette sine representantar i hovudstyret. Sentralbanksjefen har etter lova ansvar for bankens administrasjon og gjennomføringa av hovudstyret sine vedtak. Representantskapet fører blant anna tilsyn med at reglane for verksemda i banken blir følgde, organiserer revisjonen, fastset årsrekneskapen og vedtek etter forslag frå hovudstyret budsjettet. Representantskapet har femten medlemmer valde av Stortinget for fire år. Blant medlemmene velgjer Stortinget leiar og nestleiar for to år. Representantskapet held til vanleg fem møte i året. Samansetjinga av hovudstyret og representantskapet pr. januar 2009 Hovudstyret Sentralbanksjef Svein Gjedrem, leiar. Tilsett som sentralbanksjef i Noregs Bank frå for eit tidsrom av inntil 6 år, deretter frå for eit tidsrom av nye 6 år. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad, nestleiar. Tilsett som visesentralbanksjef i Noregs Bank frå for eit tidsrom av inntil 6 år. Avdelingsdirektør Vivi Lassen (oppnemnd første gong Oppattnemnd og ) Vararepresentant: bedriftsrådgjevar Kari Broberg (oppattnemnd ) Dagleg leiar Brit K. Rugland (oppnemnd første gong Oppattnemnd ) Vararepresentant: cand.polit. Berit Tennbakk ( ) Professor dr. oecon. Øystein Thøgersen (oppnemnd første gong Oppattnemnd ) Vararepresentant: førsteamanuensis Ingunn Myrtveit (oppattnemnd ) Administrerande direktør Liselott Kilaas (oppnemnd første gong Oppattnemnd ) Vararepresentant: førsteamanuensis Aage Thor Falkanger ( ) Professor Asbjørn Rødseth (oppnemnd første gong Oppattnemnd ) Vararepresentant: direktør Eirik Wærness (oppattnemnd ) Funksjonærrepresentantar: Jan Erik Martinsen (oppnemnd ) Tore Vamraak (oppnemnd Oppattnemnd ) Eigil Nyberg (vararepresentant) Gunnvald Grønvik (vararepresentant) Representantskapet Mary Kvidal, (attvald) (leiar ) Varamedlem: Lars Gjedebo, Frank Sve, (nestleiar ) Varamedlem: Tone Liljeroth, Terje Ohnstad, (attvald) Varamedlem: Anne Grethe Kvernrød, Eva Karin Gråberg, (attvald) Varamedlem: Jan Elvheim, (attvald) Tom Thoresen, (attvald) Varamedlem: Hans Kolstad, (attvald) Runbjørg Bremset Hansen, (attvald) Varamedlem: Camilla Bakken Øvald, (attvald) Kåre Harila, (attvald) Varamedlem: Liv Sandven, (attvald) Anne Strifelt, Varamedlem: Inger Spangen, Reidar Åsgård, Varamedlem: Ola Røtvei, Oskar Grimstad, Varamedlem: Pål Morten Borgli, Terje Johansen, Varamedlem: Torild Skogsholm, Erland Vestli, Varamedlem: Frode Klemp, Tormod Andreassen, Varamedlem: Bjørn Lødemel, Gunvor Ulstein, Varamedlem: Beate Bø Nilsen, Ivar B. Prestbakmo, Varamedlem: Torunn Hovde Kaasa, Revisjonen Sentralbankrevisor Svenn Erik Forsstrøm NOREGS BANK ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2008 VEDLEGG 129

12 Leiing og organisasjon Leiing Sentralbanksjef Svein Gjedrem Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Noregs Bank Pengepolitikk Direktør Jon Nicolaisen Forskingsavdelinga Forskingsdirektør Øyvind Eitrheim Internasjonal avdeling Direktør Audun Grønn Marknadsoperasjons- og analyseavdelinga Fung. direktør Anders Svor Pengepolitisk avdeling Fung. direktør Kjetil Olsen Områdestab Direktør Ilse Bache Økonomisk avdeling Fung. direktør Ingvild Svendsen Noregs Bank Finansiell stabilitet Direktør Kristin Gulbrandsen Direktør Birger Vikøren Finansmarknadsavdelinga Fung. direktør Snorre Evjen Betalingssystem Direktør Knut Sandal Interbankoppgjer Direktør Kjetil Heltne Kontante betalingsmidlar Direktør Trond Eklund Beredskap Direktør Arild J. Lund Forskingsavdelinga Fung. forskingssjef Farooq Akram Noregs Bank Investment Management Direktør Yngve Slyngstad Investeringar Direktør Yngve Slyngstad Direktør Dag Løtveit Drift Direktør Stephen A. Hirsch Direktør Trond Grande Kontroll Direktør Marius Nygaard Haug Noregs Bank Stab og fellestenester Direktør Jannecke Ebbesen Direktør Anne-Britt Nilsen Stabsfunksjonar Direktør Stabstenester Nils T. Eide Eigendomsavdelinga Eigedomsdirektør Marit Kristine Liverud Tryggingsavdelinga Tryggingssjef Arne Haugen Fellesfunksjonar Direktør Fellesfunksjonar Torkel Fagerli IKT-avdelinga IT-direktør Øyvind Seljeseth Kommunikasjonsavdelinga Kommunikasjonsdirektør Siv Meisingseth Juridisk avdeling Direktør Marius Ryel Internrevisjonen Revisjonsdirektør Ingunn Valvatne Fellesfunksjonar Direktør Inger-Johanne Sletner Leiarutvikling Direktør Kari Gjesteby 130

13 Vedlegg C Oversikt over Noregs Banks rundskriv i 2008 (Rundskriva finn ein i fulltekst på Noregs Banks internettsider Rundskriv nr. 1/14. mai 2008 Sommertid i Norges Banks oppgjørssystem NBO Rundskriv nr. 2/24. juli 2008 Endringer i vilkår for bankenes innskudd og uttak av kontanter i Norges Bank Rundskriv nr. 3/6. oktober 2008 Midlertidige endringer i retningslinjene for pantsettelse av verdipapirer som sikkerhet for lån i Norges Bank Rundskriv nr. 4/13. oktober 2008 Endring i retningslinjene for pantsettelse av verdipapirer som sikkerhet for lån i Norges Bank Rundskriv nr. 5/3. november 2008 Retningslinjer for pantsettelse av verdipapirer som sikkerhet for lån i Norges Bank Rundskriv nr. 6/14. november 2008 Auksjonskalender for bytte av statspapirer mot obligasjoner med fortrinnsrett Rundskriv nr. 7/14. november 2008 Ordningen med bytte av statspapirer mot obligasjoner med fortrinnsrett Rundskriv nr. 8/28. november 2008 Priser for deltagelse i Norges Banks oppgjørssystem for 2009 Rundskriv nr. 9/19. desember 2008 Auksjonskalendere og opplegg for statspapirene 2009 Rundskriv nr. 10/19. desember 2008 Auksjonskalender for bytte av statspapirer mot obligasjoner med fortrinnsrett Vedlegg D Oversikt over brev og uttaler frå Noregs Bank i 2008 (Breva finn ein i fulltekst på Noregs Banks internettsider: Høring om tilpasning av årsregnskapsforskriften for forsikring til IFRS Noregs Banks brev av 4. januar 2008 til Finansdepartementet Høring endringer i regnskapsloven IFRS-plikt for børsnoterte foretak som ikke utarbeider konsernregnskap Noregs Banks brev av 17. januar 2008 til Finansdepartementet Investeringsuniverset for Statens pensjonsfond Utland (SPU) inkludering av selskaper som skal noteres Noregs Bank brev av 1. februar 2008 til Finansdepartementet Eierandelsbegrensningen i Statens pensjonsfond Utland (SPU) Noregs Banks brev av 1. februar 2008 til Finansdepartementet Referanseporteføljen for Statens pensjonsfond Utland (SPU) Noregs Banks brev av 5. februar 2008 til Finansdepartementet Høring forslag til forskriftsbestemmelser med saksbehandlingsregler for Kredittilsynets innhenting av trafikkdata Noregs Banks brev av 5. februar 2008 til Finansdepartementet Endring av garantiforskriften høring Noregs Banks brev av 20. februar 2008 til Kommunal- og regionaldepartementet Høring tiltak for å bedre og stabilisere rettighetsforholdet mellom selveid kapital og grunnfondsbeviseiernes kapital Noregs Banks brev av 3. mars 2008 til Finansdepartementet Høring diverse spørsmål relatert til obligatorisk tjenestepensjon NOREGS BANK ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2008 VEDLEGG 131

14 Noregs Banks brev av 10. mars 2008 til Finansdepartementet Høring eierbegrensningsregler for infrastruktur på verdipapirområdet (børs m.v.) Noregs Banks brev av 14. mars 2008 til Finansdepartementet Høring om endring av internkontrollforskriften Noregs Banks brev av 14. mars 2008 til Kredittilsynet Høring forslag til endringer i kapitalkravforskriften Noregs Banks brev av 17. mars 2008 til Finansdepartementet Høring av utkast til endringer i verdipapirfondloven fusjon av verdipapirfond Noregs Banks brev av 5. mai 2008 til Finansdepartementet Utkast til lovbestemmelser om finansinstitusjoners navnebruk Noregs Banks brev av 15. mai 2008 til Finansdepartementet Norges Banks vurdering av stabiliteten i det finansielle systemet våren 2008 Noregs Banks brev av 27. mai 2008 til Finansdepartementet Høyring forslag til endringar i aksjelova og almennaksjelova Noregs Banks brev av 2. juni 2008 til Justisdepartementet Kommentarer til rapporten fra The Albright Group og Simon Chesterman om gjennomføring av de etiske retningslinjene Noregs Banks brev av 6. juni 2008 til Finansdepartementet Høring utkast til endring av verdipapirhandellovens regler om meldeplikt Noregs Banks brev av 1. september 2008 til Finansdepartementet Høring utkast til forskrifter om egenhandel for ansatte i verdipapirforetak og om agenter tilknyttet verdipapirforetak Noregs Banks brev av 1. september 2008 til Finansdepartementet Memorandum of Understanding on Cross-Border Financial Stability (MoU) synspunkter på eventuell norsk tilslutning Noregs Banks brev av 3. september 2008 til Finansdepartementet Brev i anledning høringen om de etiske retningslinjene for forvaltningen av Statens pensjonsfond Utland Noregs Banks brev av 12. september 2008 til Finansdepartementet Regelverket om Bankenes sikringsfond Noregs Banks brev av 12. september 2008 til Finansdepartementet Høring gjennomføring av direktiv 2007/16/EF til direktiv 85/611/EØF (UCITS) mv. Noregs Banks brev av 24. september 2008 til Finansdepartementet Forslag fra Kommisjonen forordning om europeisk privat selskap (SPE) Noregs Banks brev av 2. oktober 2008 til Justis- og politidepartementet Høring NOU 2008:13 Eierkontroll i finansinstitusjoner Noregs Banks brev av 6. oktober 2008 til Finansdepartementet Høring gjennomføring av direktiv om utøvelse av visse aksjeeierrettigheter i selskaper mm. Noregs Banks brev av 9. oktober til Justisdepartementet Høring vedrørende regler for «børshandlede råvarer» Noregs Banks brev av 29. oktober 2008 til Oslo Børs Høring forslag til tiltak for å bedre konkurransen i markedet for fripoliser og pensjonskapitalbevis Noregs Banks brev av 31. oktober 2008 til Finansdepartementet Høring utkast til forskrift om spesialfond mv. Noregs Banks brev av 7. november 2008 til Finansdepartementet En vurdering av bankenes deltakelse i OMF-ordningen Noregs Banks brev av 27. november 2008 til Finansdepartementet Norges Banks vurdering av stabiliteten i det finansielle systemet høsten 2008 Noregs Banks brev av 1. desember 2008 til Finansdepartementet Høring forslag til endringer i kravene til noteopplysninger mv. i årsregnskapsforskriften for forsikringsselskaper, banker og finansieringsforetak Noregs Banks brev av 10. desember 2008 til Finansdepartementet Høring forslag til endringer i verdipapirforskriftens regler om lydopptak Noregs Banks brev av 16. desember 2008 til Finansdepartementet 132

Organisasjonen. Fokus på medarbeidarar. og seksuell legning. I tillegg til å dekkje det normale rekrutteringsbehovet

Organisasjonen. Fokus på medarbeidarar. og seksuell legning. I tillegg til å dekkje det normale rekrutteringsbehovet Kapittel 7: Organisasjonen Fokus på medarbeidarar Noregs Bank er ei spesialisert kompetanseverksemd med høg grad av internasjonalisering og medarbeidarar frå 31 land. Dette mangfaldet gir banken eit rikare

Detaljer

NORGES BANK BERETNING OG REGNSKAP 1998 Kapittel 1. Vedlegg A

NORGES BANK BERETNING OG REGNSKAP 1998 Kapittel 1. Vedlegg A 74 Vedlegg A. Tabeller B. Norges Banks ledelse og organisasjon C. Norges Banks rundskriv i 1998 til landets kredittinstitusjoner D. Diverse brev og uttalelser avgitt av Norges Bank i 1998 NORGES BANK BERETNING

Detaljer

NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2011. Dokument 9 (2011 2012)

NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2011. Dokument 9 (2011 2012) NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2011 Dokument 9 (2011 2012) 2011 NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2011 Dokument 9 (2011 2012) Til Stortinget Representantskapet i Noregs Bank er oppnemnt

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2011

Årsmelding og rekneskap 2011 Årsmelding og rekneskap 2011 1986 2011 I 2011 var det 25 år sidan Noregs Bank flytta inn i det nye hovudsetebygget sitt på Bankplassen. Då nybygget blei innvigd 13. oktober 1986, markerte det slutten på

Detaljer

rapport til stortinget for 2010 fra norges banks representantskap år totusenogti 2010

rapport til stortinget for 2010 fra norges banks representantskap år totusenogti 2010 rapport til stortinget for 2010 fra norges banks representantskap år totusenogti 2010 til stortinget Representantskapet i Noregs Bank er oppnemnt av Stortinget. Det skal føre tilsyn med drifta i sentralbanken

Detaljer

REPRESENTANTSKAPET I NOREGS BANK RAPPORT FOR 2014. Dokument 9 (2014 2015)

REPRESENTANTSKAPET I NOREGS BANK RAPPORT FOR 2014. Dokument 9 (2014 2015) REPRESENTANTSKAPET I NOREGS BANK RAPPORT FOR 2014 Dokument 9 (2014 2015) REPRESENTANTSKAPET I NOREGS BANK RAPPORT FOR 2014 Dokument 9 (2014 2015) Til Stortinget Representantskapet i Noregs Bank skal

Detaljer

NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2013. Dokument 9 (2013 2014)

NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2013. Dokument 9 (2013 2014) NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2013 Dokument 9 (2013 2014) REPRESENTANTSKAPET i NorgES BANK RAPPORT FOR 2013 Dokument 9 (2013 2014) Til Stortinget Representantskapet i Noregs Bank er oppnemnt

Detaljer

REGNSKAP 2003 FOR NORGES BANK

REGNSKAP 2003 FOR NORGES BANK 3 REGNSKAP 2003 FOR NORGES BANK 78 Hovedstyrets regnskapsberetning for 2003 Netto internasjonale reserver er Norges Banks dominerende eiendel, når en ser bort fra Petroleumsfondet, som ikke har innvirkning

Detaljer

St.meld. nr. 6 (2001-2002)

St.meld. nr. 6 (2001-2002) St.meld. nr. 6 (2001-2002) Om Noregs Bank, Kredittilsynet og Det internasjonale pengefondet mfl. si verksemd i 2000 Tilråding frå Finansdepartementet av 7. desember 2001, godkjend i statsråd same dagen.

Detaljer

Finanstilsyns loven 3. Finansielt utsyn 2015

Finanstilsyns loven 3. Finansielt utsyn 2015 ÅRSMELDING Finanstilsynet har tilsyn med banker, finansieringsforetak, e-pengeforetak, betalingsforetak, forsikringsselskaper, pensjonskasser og -fond, forsikringsformidlere, verdipapirforetak, forvaltningsselskaper

Detaljer

0123456789 1011121314 1516171819 Å R S m e l d i n g 2 0 0 4

0123456789 1011121314 1516171819 Å R S m e l d i n g 2 0 0 4 0123456789 1011121314 1516171819 ÅRSmelding 2004 Hvorfor har vi regulering og tilsyn med det finansielle systemet? Stabilitet i det finansielle systemet er viet stor oppmerksomhet de senere årene. Mange

Detaljer

DEL 3 : REGNSKAP 2002 FOR NORGES BANK

DEL 3 : REGNSKAP 2002 FOR NORGES BANK DEL 3 : REGNSKAP 2002 FOR NORGES BANK 58 Hovedstyrets regnskapsberetning for 2002 Netto internasjonale reserver er Norges Banks dominerende eiendel, når en ser bort fra Petroleumsfondet, som ikke har innvirkning

Detaljer

Resultatregnskap 23. Balanse 24. Kontantstrømoppstilling 26. Oppstilling over endringer i egenkapital 27

Resultatregnskap 23. Balanse 24. Kontantstrømoppstilling 26. Oppstilling over endringer i egenkapital 27 Norges banks ÅRSREGnSKap 2013 Årsregnskap 2013 Resultatregnskap 23 Balanse 24 Kontantstrømoppstilling 26 Oppstilling over endringer i egenkapital 27 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper 28 Note 2 Vesentlige

Detaljer

statens pensjonsfond utland tredje kvartal 2011 3. kv. 2011

statens pensjonsfond utland tredje kvartal 2011 3. kv. 2011 statens pensjonsfond utland tredje kvartal 2011 3. kv. 2011 Hovudpunkt 3. kvartal 2011 Sterk nedgang i dei globale aksjemarknadene gav Statens pensjonsfond utland ei avkastning på -8,8 prosent, tilsvarande

Detaljer

St.meld. nr. 23 (2006 2007) Kredittmeldinga 2006

St.meld. nr. 23 (2006 2007) Kredittmeldinga 2006 St.meld. nr. 23 (2006 2007) Innhald 1 Innleiing... 5 4.2.1 Innleiing... 43 1.1 Oversikt over meldinga... 5 4.2.2 Retningslinjene for pengepolitikken. 43 4.2.3 Noregs Banks vurderingar av 2 Finansiell

Detaljer

Innhald. 2 Forord. 5 Finanstilsynets strategi 2010 2014. 9 Noen viktige hendelser i 2011. 12 Organisasjon og ressursbruk

Innhald. 2 Forord. 5 Finanstilsynets strategi 2010 2014. 9 Noen viktige hendelser i 2011. 12 Organisasjon og ressursbruk Årsmelding 2011 Innhald Finanstilsynet har tilsyn med bankar, finansieringsføretak, e-pengeføretak, betalingsføretak, forsikringsselskap, pensjonskassar og -fond, forsikringsformidlarar, verdipapirføretak,

Detaljer

Innhald. 2 Forord. 5 Finanstilsynets strategi 2010 2014. 11 Noen viktige hendelser i 2013. 14 Organisasjon og ressursbruk

Innhald. 2 Forord. 5 Finanstilsynets strategi 2010 2014. 11 Noen viktige hendelser i 2013. 14 Organisasjon og ressursbruk Årsmelding 2013 Innhald Finanstilsynet har tilsyn med bankar, finansieringsføretak, e-pengeføretak, betalingsføretak, forsikringsselskap, pensjonskassar og -fond, forsikringsformidlarar, verdipapirføretak,

Detaljer

Kredittilsynets organisasjon

Kredittilsynets organisasjon Årsmelding 2007 Kredittilsynets organisasjon Pr. 01.01.2008 Styre Finn Hvistendahl Leder Kredittilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo Stab Sjefsjurist Cecilie Ask Fung. kommunikasjonssjef Terje H. Solheim

Detaljer

Kredittilsynets organisasjon

Kredittilsynets organisasjon Årsmelding 2008 Kredittilsynets organisasjon Per 01.01.2009 Styre Finn Hvistendahl Leder Kredittilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo Stab Sjefsjurist Cecilie Ask Kommunikasjonssjef Kjetil Karsrud Internasjonal

Detaljer

Kredittilsynet har tilsyn med banker, finansieringsselskaper, kredittforetak, e-pengeforetak, forsikringsselskaper, pensjonskasser og -fond,

Kredittilsynet har tilsyn med banker, finansieringsselskaper, kredittforetak, e-pengeforetak, forsikringsselskaper, pensjonskasser og -fond, Årsmelding 2006 Kredittilsynet har tilsyn med banker, finansieringsselskaper, kredittforetak, e-pengeforetak, forsikringsselskaper, pensjonskasser og -fond, forsikringsformidlere, verdipapirforetak, forvaltningsselskaper

Detaljer

Innst. 292 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Innstilling fra finanskomiteen om finansmarknadsmeldinga 2014

Innst. 292 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Innstilling fra finanskomiteen om finansmarknadsmeldinga 2014 Innst. 292 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Meld. St. 22 (2014 2015) Innstilling fra finanskomiteen om finansmarknadsmeldinga 2014 Vedlegg: Referat fra høring med sentralbanksjefen

Detaljer

Fast eller flytande rente; skal ein høyre på renteekspertane?

Fast eller flytande rente; skal ein høyre på renteekspertane? NORGES HANDELSHØYSKOLE Vår, 2010 Fast eller flytande rente; skal ein høyre på renteekspertane? Av Sara Henriette Haugen Rettleiar: Postdoktor Trond Døskeland Masterutgreiing i fordjupingsområde: Finansiell

Detaljer

år smelding & rekne sk ap 2012

år smelding & rekne sk ap 2012 år smelding & rekne sk ap 2012 innhald året 2012 3 4 7 20 26 28 31 34 36 44 90 93 95 97 Året 2012 Eigarstyring og selskapsleiing Styret si årsmelding 2012 Temasider Stadfesting frå styret og dagleg leiar

Detaljer

NORGES BANKS ROLLE PÅ FINANSSEKTOROMRÅDET I PERIODEN 1945 2013, MED SÆRLIG VEKT PÅ FINANSIELL STABILITET

NORGES BANKS ROLLE PÅ FINANSSEKTOROMRÅDET I PERIODEN 1945 2013, MED SÆRLIG VEKT PÅ FINANSIELL STABILITET NORGES BANKS ROLLE PÅ FINANSSEKTOROMRÅDET I PERIODEN 1945 2013, MED SÆRLIG VEKT PÅ FINANSIELL STABILITET HARALD HAARE, ARILD J. LUND OG JON A. SOLHEIM NORGES BANKS SKRIFTSERIE OCCASIONAL PAPERS NO. 48

Detaljer

KREDITTILSYNSDIREKTØR

KREDITTILSYNSDIREKTØR Årsmelding 002 Organisasjonskart STYRE Finn Hvistendahl Leder KREDITTILSYNSDIREKTØR Bjørn Skogstad Aamo STAB Sjefsjurist Marius Ryel Informasjonssjef Kjetil Karsrud Internasjonal koordinator Nina Moss

Detaljer

ORGANISASJONSKART S:2. Styre Erling Selvig Leder. Kredittilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo

ORGANISASJONSKART S:2. Styre Erling Selvig Leder. Kredittilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo ÅRSMELDING 2001 ORGANISASJONSKART S:2 Styre Erling Selvig Leder Kredittilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo Sjefsjurist Marius Ryel Informasjonssjef Kjetil Karsrud Internasjonal koordinator Lisbeth Strand

Detaljer

St.meld. nr. 19 (2007 2008) Kredittmeldinga 2007

St.meld. nr. 19 (2007 2008) Kredittmeldinga 2007 St.meld. nr. 19 (2007 2008) St.meld. nr. 19 (2007 2008) Innhald 1 Innleiing... 5 4 Regelverksutvikling og løyve i 1.1 Oversikt over meldinga... 5 større saker på finansmark nadsområdet... 36 2 Finansiell

Detaljer

Årsrapport om betalingssystem 2012

Årsrapport om betalingssystem 2012 Årsrapport om betalingssystem 212 mai 213 Årsrapport om betalingssystem 212 Noregs Bank sitt ansvar og årsrapportering Noregs Bank sitt ansvar på betalingsområdet Noregs Bank skal arbeide for robuste

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 3 Desse styrte sparebanken i 2011 4 Styrets årsmelding for 2011 5 Resultatrekneskap 10 Balanse 11

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 3 Desse styrte sparebanken i 2011 4 Styrets årsmelding for 2011 5 Resultatrekneskap 10 Balanse 11 ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 3 Desse styrte sparebanken i 2011 4 Styrets årsmelding for 2011 5 Resultatrekneskap 10 Balanse 11 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2012. 147. forretningsår

Årsmelding og rekneskap 2012. 147. forretningsår Årsmelding og rekneskap 2012 147. forretningsår ÅRSMELDING 2012 RAMMEVILKÅR FOR SPAREBANKANE Verdsøkonomien slit enno med etterdønningane etter finanskrisa i 2008. Det er skrive fleire nye og spennande

Detaljer