Vedlegg NOREGS BANK ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2008 VEDLEGG 119

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg NOREGS BANK ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2008 VEDLEGG 119"

Transkript

1 Vedlegg NOREGS BANK ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2008 VEDLEGG 119

2 Vedlegg A Tabell 1. Noregs Bank balansetall pr og dei einskilde månadane i EIGEDELAR UTANLANDSKE EIGEDELAR Internasjonale reservar Andre krav Plasseringar for Statens pensjonsfond Utland Innanlandske krav og varige driftsmiddel Utlån Andre krav Varige driftsmiddel Gullsamling SUM EIGEDELAR GJELD OG EIGENKAPITAL UTANLANDSK GJELD Innskot Innlån Anna gjeld Motverdien av tildelte spesielle trekkrettar IMF Innskot kronekonto Statens pensjonsfond Utland INNANLANDSK GJELD Setlar og mynt i omløp Innskot frå statskassen Anna innskot Innlån Anna gjeld EIGENKAPITAL RESULTAT SUM GJELD OG EIGENKAPITAL Skyldnader Tildelte, ikkje betalte aksjar i BIS Mottatt kontanttrygd og reinveseringar av desse inngår fom i balansen, og er presentert i internasjonale reservar og i innlån. Balansetall for er omarbeid tilsvarande. 120

3 (Mill.kr.) NOREGS BANK ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2008 VEDLEGG 121

4 Tabell 2. Noregs Bank resultatrekneskap pr Renteinntekter og utbyte Verdiendring finansielle instrument Kursreguleringar på valuta Resultat internasjonale reservar Utbyte aksjar i BIS Resultat andre utanlandske finansielle instrument Resultat innanlandske finansielle instrument i utanlandsk valuta Resultat innanlandske finansielle instrument i norske kroner Rentekostnader til staten, bankar m.m Resultat anna finansiell verksemd Sum resultat finansiell verksemd Resultat plasseringar for Statens pensjonsfond - Utland Tilført kronekonto Statens pensjonsfond - Utland Forvaltningsgodtgjersle Statens pensjonsfond - Utland Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Personalkostnader Avskrivingar Andre driftskostnader Sum driftskostnader Netto driftskostnader Årsresultat Overført frå kursreguleringsfond Overført frå annan eigenkapital Til disposisjon Avsett til kursreguleringsfond Avsett til overføringsfond Avsett til annan eigenkapital Sum disponeringar

5 Tabell 3. Noregs Banks utlån til og innskott frå bankar 2008 Døgnlån Fastrentelån elån Fastrenteinnskott einn nnsk skot Folioinnskott oinn ott Periode Mrd. kr 1) Mrd. kr 1) Nom. rente 2) Mrd. kr 1) Nom. rente 2) Mrd. kr 1) Januar - 40,5 5, ,5 Februar - 18,1 5, ,0 Mars - 18,4 5, ,3 April - 104,2 5, ,4 Mai - 102,8 5, ,1 Juni - 111,8 5, ,9 Juli - 53,4 5, ,0 August - 58,8 5, ,9 September - 60,5 5, ,2 Oktober 0,2 88 5, ,8 November - 74,5 5, ,6 Desember - 78,6 5, ,2 1) Gjennomsnitt av daglege observasjonar, mrd. kroner. 2) Gjennomsnittleg tildelingsrente. Vege gjennomsnitt for alle F-lån / F-innskott i perioden. Tabell 4. Renter på D-lån og på bankane sin foliokonto i Noregs Bank (foliorenta) D-lånsrenta nta Foliorenta oren Periode Nominell Effektiv Nominell Effektiv ,50 % 5,65 % 3,50 % 3,56 % ,75 % 5,91 % 3,75 % 3,82 % ,00 % 5,12 % 4,00 % 4,08 % ,25 % 5,38 % 4,25 % 4,34 % ,50 % 5,65 % 4,50 % 4,60 % ,75 % 5,91 % 4,75 % 4,86 % ,00 % 6,18 % 5,00 % 5,12 % ,25 % 6,44 % 5,25 % 5,38 % ,50 % 6,71 % 5,50 % 5,65 % ,75 % 6,97 % 5,75 % 5,91 % ,25 % 6,44 % 5,25 % 5,38 % ,75 % 5,91 % 4,75 % 4,86 % ,00 % 4,08 % 3,00 % 3,04 % NOREGS BANK ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2008 VEDLEGG 123

6 Tabell 5. Samansetjing av myntomløpet , årleg gjennomsnitt og ved utgangen av kvar enkelt månad i 2008 (Tal i heile millionar kroner) 20-kroner 10-kroner 5-kroner 1-kroner 50-ører 10-ører 1) Totalt , ,3 537,8 717,9 198,5 128, , , ,2 562,9 752,6 207,6 128, , , ,7 598,4 799,2 218,4 85, , , ,7 630,0 844,7 228, , , ,7 653,7 883,9 237, , Januar 1 529, ,7 644,6 870,7 232, ,5 Februar 1 517, ,7 645,9 870,3 233, ,7 Mars 1 526, ,1 648,7 873,8 234, ,8 April 1 529, ,7 645,9 875,0 234, ,4 Mai 1 541, ,5 651,8 880,7 236, ,2 Juni 1 550, ,2 654,9 886,1 237, ,5 Juli 1 562, ,2 659,5 889,5 237, ,0 August 1 568, ,4 662,9 892,9 238, ,7 September 1 555, ,6 659,8 891,4 239, ,2 Oktober 1 532, ,5 656,0 889,6 239, ,6 November 1 530, ,2 654,7 890,5 239, ,2 Desember 1 555, ,0 660,1 896,2 240, ,2 1) 10-ører gjekk ut av bruk som tvunge betalingsmiddel 1. mars 1993, og blei innløyste av Noregs Bank fram til 1. mars Uteståande beløp blei inntektsført i Noregs Banks rekneskap i august

7 Tabell 6. Sammensetjing av setelomløpet , årleg gjennomsnitt og ved utgangen av kvar månad i 2008 (Tal i heile millionar kroner) 1000-kroner 500-kroner 200-kroner 100-kroner 50-kroner Totalt , , , ,0 792, , , , , ,9 833, , , , , ,3 916, , , , , ,1 963, , , , , ,0 979, , Januar , , , ,0 964, ,0 Februar , , , ,3 951, ,5 Mars , , , ,4 957, ,9 April , , , ,8 958, ,6 Mai , , , ,8 986, ,7 Juni , , , , , ,3 Juli , , , , , ,5 August , , , , , ,7 September , , , ,3 975, ,8 Oktober , , , ,5 955, ,2 November , , , ,0 965, ,4 Desember , , , ,9 998, ,5 Tabell 7. Destruerte setlar i tidsrommet (Tal i heile millionar stk.) 1000-kroner 500-kroner 200-kroner 100-kroner 50-kroner Totalt ,7 7,8 12,5 11,6 12,3 46, ,4 6,9 15,8 11,7 10,2 47, ,6 7,8 16,5 12,2 10,5 49, ,0 9,3 20,2 14,0 11,2 57, ,1 7,7 17,9 13,1 10,6 52,3 Tabellen viser totalt tal på setlar som er destruerte bortsett frå setlar av eldre utgåver (3., 4. og 5. utgåve av 50- og 100-kroner, og 3. og 4. utgåve av 500- og 1000-kroner). Setlar blir destruerte når dei er slitte eller skada, eller når ei utgåve skal erstattast av ei anna. NOREGS BANK ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2008 VEDLEGG 125

8 Tabell 8. Gjennomsnittleg levetid for setlar (År) 1000-kroner 500-kroner 200-kroner 100-kroner 50-kroner ,7 2,1 1,9 1,7 1, ,3 2,6 1,5 1,7 1, ,9 2,7 1,6 1,7 1, ,7 2,4 1,3 1,5 1, ,2 3,1 1,5 1,6 1,9 Tala i tabellen viser omfanget av setelomløpet i forhold til omfanget av destruerte setlar det aktuelle året. Tabell 9. Setelinngang (Tal i heile millionar stk.) 1000-kroner 500-kroner 200-kroner 100-kroner 50-kroner Totalt ,4 104,9 230,1 90,2 33,1 490, ,0 103,6 205,9 87,3 34,1 461, ) 15,7 46,6 84,0 38,7 16,4 201, ,0 38,0 56,4 30,0 13,5 151, ,2 33,4 47,7 26,3 12,3 132,9 Tabellen viser talet på setlar leverte inn til Noregs Bank. 1) Den store nedgangen frå 2005 til 2006 skyldast endra vilkår for innskott og uttak av kontantar i Noregs Bank og etablering av private kontantdepot. Tabell 10. Frekvensen på setelsirkulasjonen kroner 500-kroner 200-kroner 100-kroner 50-kroner Totalt ,37 6,33 9,60 4,48 2,09 4, ,26 5,72 8,54 4,32 2,05 4, ) 0,61 2,25 3,17 1,83 0,89 1, ,53 1,69 2,10 1,41 0,70 1, ,52 1,41 1,73 1,26 0,63 1,13 Tabellen viser kor mange gonger setlane gjennomsnittleg passerer gjennom Noregs Bank pr. år. 1) Sjå fotnote til tabell

9 Tabell 11. Myntinngang (Tal i heile millionar stk.) 20-kroner 10-kroner 5-kroner 1-kroner 50-ører Totalt ) 281,4 117,4 83,7 361,0 63,6 907, ,3 155,1 123,6 349,2 90,7 826, ) 38,7 37,2 28,3 81,0 17,9 203, ) 25,4 13,5 9,0 16,6 3,9 68, ,3 8,5 6,0 13,0 2,6 36,4 Tabellen viser talet på myntar leverte inn til Noregs Bank. 1) Tala er estimerte grunna endringar når det gjeld føring av mynt i Noregs Banks bøker. 2) Sjå fotnote til tabell 9. 3) Nedgangen i 2007 og 2008 skuldast i første rekkje endringar i sirkulasjonsmønsteret. Utviklinga for 20-kronemynten er også påvirka av forbodet mot speleautomater som tok til å gjelde 1. juli Tabell 12. Frekvensen på myntsirkulasjonen kroner 10-kroner 5-kroner 1-kroner 50-ører Totalt ) 3,38 1,12 0,78 0,50 0,16 0, ,21 1,44 1,10 0,46 0,22 0, ) 0,42 0,32 0,24 0,10 0,04 0, ) 0,31 0,11 0,07 0,02 0,01 0, ,08 0,07 0,05 0,01 0,01 0,02 Tabellen viser kor mange gonger mynten gjennomsnittleg passerer gjennom Noregs Bank pr. år. 1) Sjå fotnote 1 til tabell 11. 2) Sjå fotnote til tabell 9. 3) Sjå fotnote 3 til tabell 11 Tabell 13. Produksjon av sirkulasjonsmynt ved Det Norske Myntverket (Tal i heile 1000 stk.) 1) 20-kroner 10-kroner 5-kroner 1-kroner 50-ører Totalt ) ) Tabellen viser talet på myntar som er prega med gjeldande årstal. Alle 20-kronemyntar produserte i 2004 (Jernbanens 150-årsjubileum) og 2006 (Ibsen-året) er sirkulasjonsmynt med spesialpreg. 2) I 2008 er det produsert stk. 10-kronemyntar Henrik Wergeland (sirkulasjonsmynt med spesielt preg) og stk. ordinære 10-kronemyntar. NOREGS BANK ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2008 VEDLEGG 127

10 Tabell 14. Produksjon av setlar ) (Tala gjeld gjeld pakker à 500 setlar) 1000-kroner 500-kroner 200-kroner 100-kroner 50-kroner Tabellen gir talet for setlar produsert for Noregs Bank, og kan ikkje brukast som kjelde for talet på setlar som er prega med ulike årstal. 1) Noregs Banks Seteltrykkjeri blei lagd ned Tabell 15. Noregs Banks setelutgåver Produksjonsperiode 1. utgave 2. utgave 3. utgave 4. utgave 5. utgave 6. utgave 7. utgave 1000-kronesedler kronesedler kronesedler kronesedler kronesedler kronesedler kronesedler Skillemyntsedler 1-kronesedler kronesedler Setlar av 1. utgåve blei gjort ugyldige som betalingsmiddel 13. juli Setlar av 2. utgåve blei gjort ugyldige som betalingsmiddel ved pengesaneringa i Setlar av 3. og 4. utgåve og 10-,50- og 100-kronesetlar av 5. utgåve slutta å være gyldig betalingsmiddel frå 13. juli Setlar av 1. utgåve, 2. utgåve og 3. utgåve blir ikkje innløyst av banken kronesetlar av 5. utgåve blei gjort ugyldige som betalingsmiddel frå 1. august kronesetlar av 5. utgåve blei gjort ugyldige frå 21. juni kronesetlar av 6. utgåve blei gjort ugyldige frå 28. januar 1998, 100-kronesetlar frå 5. september 1998, 500-kronesetlar frå 17. april 2001 og 1000-kronesetlar frå 26. juni og 2-kronesetlar frå perioden er ugyldige som betalingsmiddel og blir ikkje innløyst av banken. 1- og 2-kronesetlar frå perioden slutta å vere gyldig betalingsmiddel frå 13. juli 1989 og blir ikkje innløyst av banken. 128

11 Vedlegg B Noregs Banks leiing og organisasjon Dei styrande organa i banken Dei øvste organa i banken er hovudstyret og representantskapet. Etter lov om Noregs Bank og pengevesenet av 24. mai 1985 er hovudstyret det utøvande og rådgjevande organet. Det leier verksemda og forvaltar midlane i banken. Hovudstyret har sju medlemmer som vert oppnemnde av Kongen. Sentralbanksjefen og visesentralbanksjefen skal vere høvesvis leiar og nestleiar i hovudstyret. Dei vert tilsett i heildagsstilling for seks år. Dei andre fem medlemmene vert oppnemnde for fire år. Ved handsaminga av administrative saker vert hovudstyret supplert med to medlemmer valde av og blant dei tilsette. Hovudstyret held normalt møte kvar tredje veke. Annakvart møte er til vanleg rentemøte. Hovudstyret har oppretta eit utval, administrasjonsutvalet, som er gitt vedtaksrett i administrative saker (bankens interne forvalting). I utvalet deltek sentralbanksjefen, visesentralbanksjefen, direktøren for Stab og fellestenester og dei tilsette sine representantar i hovudstyret. Sentralbanksjefen har etter lova ansvar for bankens administrasjon og gjennomføringa av hovudstyret sine vedtak. Representantskapet fører blant anna tilsyn med at reglane for verksemda i banken blir følgde, organiserer revisjonen, fastset årsrekneskapen og vedtek etter forslag frå hovudstyret budsjettet. Representantskapet har femten medlemmer valde av Stortinget for fire år. Blant medlemmene velgjer Stortinget leiar og nestleiar for to år. Representantskapet held til vanleg fem møte i året. Samansetjinga av hovudstyret og representantskapet pr. januar 2009 Hovudstyret Sentralbanksjef Svein Gjedrem, leiar. Tilsett som sentralbanksjef i Noregs Bank frå for eit tidsrom av inntil 6 år, deretter frå for eit tidsrom av nye 6 år. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad, nestleiar. Tilsett som visesentralbanksjef i Noregs Bank frå for eit tidsrom av inntil 6 år. Avdelingsdirektør Vivi Lassen (oppnemnd første gong Oppattnemnd og ) Vararepresentant: bedriftsrådgjevar Kari Broberg (oppattnemnd ) Dagleg leiar Brit K. Rugland (oppnemnd første gong Oppattnemnd ) Vararepresentant: cand.polit. Berit Tennbakk ( ) Professor dr. oecon. Øystein Thøgersen (oppnemnd første gong Oppattnemnd ) Vararepresentant: førsteamanuensis Ingunn Myrtveit (oppattnemnd ) Administrerande direktør Liselott Kilaas (oppnemnd første gong Oppattnemnd ) Vararepresentant: førsteamanuensis Aage Thor Falkanger ( ) Professor Asbjørn Rødseth (oppnemnd første gong Oppattnemnd ) Vararepresentant: direktør Eirik Wærness (oppattnemnd ) Funksjonærrepresentantar: Jan Erik Martinsen (oppnemnd ) Tore Vamraak (oppnemnd Oppattnemnd ) Eigil Nyberg (vararepresentant) Gunnvald Grønvik (vararepresentant) Representantskapet Mary Kvidal, (attvald) (leiar ) Varamedlem: Lars Gjedebo, Frank Sve, (nestleiar ) Varamedlem: Tone Liljeroth, Terje Ohnstad, (attvald) Varamedlem: Anne Grethe Kvernrød, Eva Karin Gråberg, (attvald) Varamedlem: Jan Elvheim, (attvald) Tom Thoresen, (attvald) Varamedlem: Hans Kolstad, (attvald) Runbjørg Bremset Hansen, (attvald) Varamedlem: Camilla Bakken Øvald, (attvald) Kåre Harila, (attvald) Varamedlem: Liv Sandven, (attvald) Anne Strifelt, Varamedlem: Inger Spangen, Reidar Åsgård, Varamedlem: Ola Røtvei, Oskar Grimstad, Varamedlem: Pål Morten Borgli, Terje Johansen, Varamedlem: Torild Skogsholm, Erland Vestli, Varamedlem: Frode Klemp, Tormod Andreassen, Varamedlem: Bjørn Lødemel, Gunvor Ulstein, Varamedlem: Beate Bø Nilsen, Ivar B. Prestbakmo, Varamedlem: Torunn Hovde Kaasa, Revisjonen Sentralbankrevisor Svenn Erik Forsstrøm NOREGS BANK ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2008 VEDLEGG 129

12 Leiing og organisasjon Leiing Sentralbanksjef Svein Gjedrem Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Noregs Bank Pengepolitikk Direktør Jon Nicolaisen Forskingsavdelinga Forskingsdirektør Øyvind Eitrheim Internasjonal avdeling Direktør Audun Grønn Marknadsoperasjons- og analyseavdelinga Fung. direktør Anders Svor Pengepolitisk avdeling Fung. direktør Kjetil Olsen Områdestab Direktør Ilse Bache Økonomisk avdeling Fung. direktør Ingvild Svendsen Noregs Bank Finansiell stabilitet Direktør Kristin Gulbrandsen Direktør Birger Vikøren Finansmarknadsavdelinga Fung. direktør Snorre Evjen Betalingssystem Direktør Knut Sandal Interbankoppgjer Direktør Kjetil Heltne Kontante betalingsmidlar Direktør Trond Eklund Beredskap Direktør Arild J. Lund Forskingsavdelinga Fung. forskingssjef Farooq Akram Noregs Bank Investment Management Direktør Yngve Slyngstad Investeringar Direktør Yngve Slyngstad Direktør Dag Løtveit Drift Direktør Stephen A. Hirsch Direktør Trond Grande Kontroll Direktør Marius Nygaard Haug Noregs Bank Stab og fellestenester Direktør Jannecke Ebbesen Direktør Anne-Britt Nilsen Stabsfunksjonar Direktør Stabstenester Nils T. Eide Eigendomsavdelinga Eigedomsdirektør Marit Kristine Liverud Tryggingsavdelinga Tryggingssjef Arne Haugen Fellesfunksjonar Direktør Fellesfunksjonar Torkel Fagerli IKT-avdelinga IT-direktør Øyvind Seljeseth Kommunikasjonsavdelinga Kommunikasjonsdirektør Siv Meisingseth Juridisk avdeling Direktør Marius Ryel Internrevisjonen Revisjonsdirektør Ingunn Valvatne Fellesfunksjonar Direktør Inger-Johanne Sletner Leiarutvikling Direktør Kari Gjesteby 130

13 Vedlegg C Oversikt over Noregs Banks rundskriv i 2008 (Rundskriva finn ein i fulltekst på Noregs Banks internettsider Rundskriv nr. 1/14. mai 2008 Sommertid i Norges Banks oppgjørssystem NBO Rundskriv nr. 2/24. juli 2008 Endringer i vilkår for bankenes innskudd og uttak av kontanter i Norges Bank Rundskriv nr. 3/6. oktober 2008 Midlertidige endringer i retningslinjene for pantsettelse av verdipapirer som sikkerhet for lån i Norges Bank Rundskriv nr. 4/13. oktober 2008 Endring i retningslinjene for pantsettelse av verdipapirer som sikkerhet for lån i Norges Bank Rundskriv nr. 5/3. november 2008 Retningslinjer for pantsettelse av verdipapirer som sikkerhet for lån i Norges Bank Rundskriv nr. 6/14. november 2008 Auksjonskalender for bytte av statspapirer mot obligasjoner med fortrinnsrett Rundskriv nr. 7/14. november 2008 Ordningen med bytte av statspapirer mot obligasjoner med fortrinnsrett Rundskriv nr. 8/28. november 2008 Priser for deltagelse i Norges Banks oppgjørssystem for 2009 Rundskriv nr. 9/19. desember 2008 Auksjonskalendere og opplegg for statspapirene 2009 Rundskriv nr. 10/19. desember 2008 Auksjonskalender for bytte av statspapirer mot obligasjoner med fortrinnsrett Vedlegg D Oversikt over brev og uttaler frå Noregs Bank i 2008 (Breva finn ein i fulltekst på Noregs Banks internettsider: Høring om tilpasning av årsregnskapsforskriften for forsikring til IFRS Noregs Banks brev av 4. januar 2008 til Finansdepartementet Høring endringer i regnskapsloven IFRS-plikt for børsnoterte foretak som ikke utarbeider konsernregnskap Noregs Banks brev av 17. januar 2008 til Finansdepartementet Investeringsuniverset for Statens pensjonsfond Utland (SPU) inkludering av selskaper som skal noteres Noregs Bank brev av 1. februar 2008 til Finansdepartementet Eierandelsbegrensningen i Statens pensjonsfond Utland (SPU) Noregs Banks brev av 1. februar 2008 til Finansdepartementet Referanseporteføljen for Statens pensjonsfond Utland (SPU) Noregs Banks brev av 5. februar 2008 til Finansdepartementet Høring forslag til forskriftsbestemmelser med saksbehandlingsregler for Kredittilsynets innhenting av trafikkdata Noregs Banks brev av 5. februar 2008 til Finansdepartementet Endring av garantiforskriften høring Noregs Banks brev av 20. februar 2008 til Kommunal- og regionaldepartementet Høring tiltak for å bedre og stabilisere rettighetsforholdet mellom selveid kapital og grunnfondsbeviseiernes kapital Noregs Banks brev av 3. mars 2008 til Finansdepartementet Høring diverse spørsmål relatert til obligatorisk tjenestepensjon NOREGS BANK ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2008 VEDLEGG 131

14 Noregs Banks brev av 10. mars 2008 til Finansdepartementet Høring eierbegrensningsregler for infrastruktur på verdipapirområdet (børs m.v.) Noregs Banks brev av 14. mars 2008 til Finansdepartementet Høring om endring av internkontrollforskriften Noregs Banks brev av 14. mars 2008 til Kredittilsynet Høring forslag til endringer i kapitalkravforskriften Noregs Banks brev av 17. mars 2008 til Finansdepartementet Høring av utkast til endringer i verdipapirfondloven fusjon av verdipapirfond Noregs Banks brev av 5. mai 2008 til Finansdepartementet Utkast til lovbestemmelser om finansinstitusjoners navnebruk Noregs Banks brev av 15. mai 2008 til Finansdepartementet Norges Banks vurdering av stabiliteten i det finansielle systemet våren 2008 Noregs Banks brev av 27. mai 2008 til Finansdepartementet Høyring forslag til endringar i aksjelova og almennaksjelova Noregs Banks brev av 2. juni 2008 til Justisdepartementet Kommentarer til rapporten fra The Albright Group og Simon Chesterman om gjennomføring av de etiske retningslinjene Noregs Banks brev av 6. juni 2008 til Finansdepartementet Høring utkast til endring av verdipapirhandellovens regler om meldeplikt Noregs Banks brev av 1. september 2008 til Finansdepartementet Høring utkast til forskrifter om egenhandel for ansatte i verdipapirforetak og om agenter tilknyttet verdipapirforetak Noregs Banks brev av 1. september 2008 til Finansdepartementet Memorandum of Understanding on Cross-Border Financial Stability (MoU) synspunkter på eventuell norsk tilslutning Noregs Banks brev av 3. september 2008 til Finansdepartementet Brev i anledning høringen om de etiske retningslinjene for forvaltningen av Statens pensjonsfond Utland Noregs Banks brev av 12. september 2008 til Finansdepartementet Regelverket om Bankenes sikringsfond Noregs Banks brev av 12. september 2008 til Finansdepartementet Høring gjennomføring av direktiv 2007/16/EF til direktiv 85/611/EØF (UCITS) mv. Noregs Banks brev av 24. september 2008 til Finansdepartementet Forslag fra Kommisjonen forordning om europeisk privat selskap (SPE) Noregs Banks brev av 2. oktober 2008 til Justis- og politidepartementet Høring NOU 2008:13 Eierkontroll i finansinstitusjoner Noregs Banks brev av 6. oktober 2008 til Finansdepartementet Høring gjennomføring av direktiv om utøvelse av visse aksjeeierrettigheter i selskaper mm. Noregs Banks brev av 9. oktober til Justisdepartementet Høring vedrørende regler for «børshandlede råvarer» Noregs Banks brev av 29. oktober 2008 til Oslo Børs Høring forslag til tiltak for å bedre konkurransen i markedet for fripoliser og pensjonskapitalbevis Noregs Banks brev av 31. oktober 2008 til Finansdepartementet Høring utkast til forskrift om spesialfond mv. Noregs Banks brev av 7. november 2008 til Finansdepartementet En vurdering av bankenes deltakelse i OMF-ordningen Noregs Banks brev av 27. november 2008 til Finansdepartementet Norges Banks vurdering av stabiliteten i det finansielle systemet høsten 2008 Noregs Banks brev av 1. desember 2008 til Finansdepartementet Høring forslag til endringer i kravene til noteopplysninger mv. i årsregnskapsforskriften for forsikringsselskaper, banker og finansieringsforetak Noregs Banks brev av 10. desember 2008 til Finansdepartementet Høring forslag til endringer i verdipapirforskriftens regler om lydopptak Noregs Banks brev av 16. desember 2008 til Finansdepartementet 132

Vedlegg A. Tabeller. Tabell 1. Norges Bank balansetall pr. 31.12.2002 og de enkelte månedene i 2003. (Mill.kr.)

Vedlegg A. Tabeller. Tabell 1. Norges Bank balansetall pr. 31.12.2002 og de enkelte månedene i 2003. (Mill.kr.) VEDLEGG 104 Vedlegg A. Tabeller Tabell 1. Norges Bank balansetall pr. 31.12.2002 og de enkelte månedene i 2003. (Mill.kr.) 2002/12 2003/01 2003/02 2003/03 2003/04 EIENDELER UTENLANDSKE FORDRINGER 224 149

Detaljer

Organisasjonen. Fokus på medarbeidarar. og seksuell legning. I tillegg til å dekkje det normale rekrutteringsbehovet

Organisasjonen. Fokus på medarbeidarar. og seksuell legning. I tillegg til å dekkje det normale rekrutteringsbehovet Kapittel 7: Organisasjonen Fokus på medarbeidarar Noregs Bank er ei spesialisert kompetanseverksemd med høg grad av internasjonalisering og medarbeidarar frå 31 land. Dette mangfaldet gir banken eit rikare

Detaljer

Vedlegg A. Tabeller. Varebeh. produksjonsbedrifter 27 25 21 19 22. Varige driftsmidler 1 832 1 822 1 817 1 804 1 791

Vedlegg A. Tabeller. Varebeh. produksjonsbedrifter 27 25 21 19 22. Varige driftsmidler 1 832 1 822 1 817 1 804 1 791 VEDLEGG 82 Vedlegg A. Tabeller Tabell 1. Norges Banks balanse pr. 31.12.2001 og de enkelte måneder 2002. Sektorfordelt. (Mill. kroner) 31.12. 2001 31.1. 2002 28.2. 2002 31.3. 2002 30.4. 2002 EIENDELER

Detaljer

Tilsyn med Noregs Bank si forvaltning av Statens pensjonsfond utland i 2011

Tilsyn med Noregs Bank si forvaltning av Statens pensjonsfond utland i 2011 Tilsyn med Noregs Bank si forvaltning av Statens pensjonsfond utland i 2011 Reidar Sandal / Stortingets finanskomité 17. april 2012 1 Representantskapet - roller og ansvar Oppgåva med å forvalte Statens

Detaljer

NOREGS BANK Årsmelding frå hovudstyret 2009 7

NOREGS BANK Årsmelding frå hovudstyret 2009 7 Hovudstyret Bak frå venstre: Eirik Wærness, Ida Helliesen, Asbjørn Rødseth og Liselott Kilaas. Foran frå venstre: Jan F. Qvigstad, Brit K. Rugland og Svein Gjedrem. Årsmelding frå hovudstyret 2009 NOREGS

Detaljer

Tilsyn med Noregs Bank si forvaltning av Statens pensjonsfond utland i 2012

Tilsyn med Noregs Bank si forvaltning av Statens pensjonsfond utland i 2012 Stortingets finanskomité 30. april 2013 Tilsyn med Noregs Bank si forvaltning av Statens pensjonsfond utland i 2012 Reidar Sandal Representantskapet roller og ansvar Oppgåva med å forvalte Statens pensjonsfond

Detaljer

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2014. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2013. Delårsrekneskap

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS Årsrekneskap 2013 for Rong Fjellstove Rongastovo AS Org. Nr. 986 549 579 Styret si årsmelding for 2013 Verksemda si art Selskapet driv med overnatting og matservering i Voss kommune. Rettvisande oversikt

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort 3. kvartal 2015 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 3. kvartal 2015. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2006

Årsmelding og rekneskap 2006 Årsmelding og rekneskap 6 6 Årsmelding og rekneskap 6 Noregs Bank Oslo 7 Hovudkontoret: Bankplassen Postadresse: Postboks 1179 Sentrum, 17 Oslo Telefon: 31 6 Telefaks: 1 31 5 Reg.nr.: 69/7 E-post: central.bank@norges-bank.no

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2010

Årsmelding og rekneskap 2010 Årsmelding og rekneskap 2010 Årsmelding og rekneskap 2010 Innhald Del I Viktige hendingar i 2010 Noregs Banks hovudstyre Årsmelding frå hovudstyret 2010 Pengepolitikk og finansiell stabilitet.................

Detaljer

Aktuelle oversikter for Kredittilsynets virksomhet i perioden

Aktuelle oversikter for Kredittilsynets virksomhet i perioden Appendiks Aktuelle oversikter for Kredittilsynets virksomhet i perioden 1986 2006 Styresammensetningen i Kredittilsynet ledes av et styre på fem medlemmer oppnevnt av Finansdepartementet for en periode

Detaljer

Rapportering i samband årsoppgjeret 2013 og andre endringar i ORBOFrapporteringa

Rapportering i samband årsoppgjeret 2013 og andre endringar i ORBOFrapporteringa Rundskriv Rapportering i samband årsoppgjeret 2013 og andre endringar i ORBOFrapporteringa RUNDSKRIV: 12/2013 DATO: 20.12.2013 RUNDSKRIVET GJELD FOR: Forretningsbankar Sparebankar Finansieringsføretak

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2012

Årsmelding og rekneskap 2012 Årsmelding og rekneskap 2012 Årsmelding og rekneskap 2012 Innhald Viktige hendingar i 2012.... 5 Del I. Årsmelding frå hovudstyret 2012 Noregs Banks hovudstyre.... 8 Årsmelding frå hovudstyret i 2012....

Detaljer

Tilsyn med Noregs Bank si forvaltning av Statens pensjonsfond utland i 2013

Tilsyn med Noregs Bank si forvaltning av Statens pensjonsfond utland i 2013 Stortingets finanskomité 25. april 2014 Tilsyn med Noregs Bank si forvaltning av Statens pensjonsfond utland i 2013 Reidar Sandal Rapport til Stortinget for 2013 1. Samandrag 2. Korleis representantskapet

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2007

Årsmelding og rekneskap 2007 Årsmelding og rekneskap 27 Årsmelding og rekneskap 27 Noregs Bank Oslo 28 Adresse: Bankplassen 2 Post: Postboks 1179 Sentrum, 17 Oslo Telefon: 22 31 6 Telefaks: 22 41 31 5 Reg nr: 629/7 e-post central.bank@norges-bank.no

Detaljer

Rapportering i samband med årsoppgjeret 2011

Rapportering i samband med årsoppgjeret 2011 Rundskriv Rapportering i samband med årsoppgjeret 2011 RUNDSKRIV: 2/2012 DATO: 10.01.2012 RUNDSKRIVET GJELD FOR: Forretningsbankar Sparebankar Finansieringsføretak Filialar av utanlandske kredittinstitusjonar

Detaljer

Halvårsrapport pr. 30.06.2010

Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Luster Sparebank, Sentrum, 6868 GAUPNE LUSTER SPAREBANK Normtal RESULTATREKNESKAP 30.06.10 % av 30.06.09 % av 2. kv.10 % av 2. kv.09 % av 2009 % av saml.ba ( 1.000 KR ) GFK

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 Voss, 29. april 2014 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

Noregs Banks hovudstyre

Noregs Banks hovudstyre Årsmelding frå hovudstyret 2012 Noregs Banks hovudstyre Hovudstyret leier den utøvande og rådgivande verksemda i banken og har sju medlemmer, alle oppnemnde av Kongen. To tilsette tek del i styret i administrative

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Tilsyn med FINANSMARKNADEN FINANSTILSYNET

Tilsyn med FINANSMARKNADEN FINANSTILSYNET Tilsyn med FINANSMARKNADEN FINANSTILSYNET 1 2 FINANSTILSYNEt Rolla og oppgåvene til Finanstilsynet Finanstilsynet er eit sjølvstendig myndigheitsorgan som arbeider med grunnlag i lover og vedtak frå Stortinget,

Detaljer

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no Delårsrekneskap 1.kvartal 2016 VOSS SPAREBANK vossabanken.no VOSS SPAREBANK MORBANK RESULTATREKNESKAP Budsjett 2016 2015 2015 (Heile tusen kroner og prosent av 31.03.16 1. kvartal 1. kvartal Heile året

Detaljer

Innkalling. til. Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA. Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik.

Innkalling. til. Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA. Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik. Innkalling til Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik. Sakliste: 1. Opning av møtet, godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av 2 personar

Detaljer

Sogn og Fjordane Energi AS

Sogn og Fjordane Energi AS 2011 2012 2013 (Tal i 1000 kr) Note 2013 2012 2011 Driftsinntekter: 1 146 243 857 615 959 260 Sal av kraft 2,15,22,23 0 0 0 195 673 257 581 373 170 Sal av overføringstenester 3,23 0 0 0 44 462 44 776 43

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank. Bank. Forsikring. Og deg.

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank. Bank. Forsikring. Og deg. Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank Bank. Forsikring. Og deg. Kvartalsrapport frå styret Banken sitt resultat før skatt per 31.03.2008 vart 1,7 mill. kroner I same periode i fjor var resultatet

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Luster kommune; Reglement for finansforvaltning 1. FØREMÅL Føremålet med reglementet for finansforvaltninga er å gje rammer og retningsliner for korleis forvaltninga av kommunen sine innlån og plasseringar

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2011

Årsmelding og rekneskap 2011 Årsmelding og rekneskap 2011 1986 2011 I 2011 var det 25 år sidan Noregs Bank flytta inn i det nye hovudsetebygget sitt på Bankplassen. Då nybygget blei innvigd 13. oktober 1986, markerte det slutten på

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

PROTOKOLL GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

PROTOKOLL GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE PROTOKOLL Måndag 25. april 2016 blei det halde møte i representantskapet for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS. Møtet blei leia av representantskapsleiar Olav Haugen f.o.m. sak 3/16. Dagleg leiar

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår---

Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår--- Sandøy Vindkraft AS Årsmelding 213 Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår--- Sandøy Vindkraft AS har sin produksjon og administrasjon på Harøya i Sandøy Kommune, Møre og Romsdal. Sandøy Vindkraft

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 Voss, 27. april 2011 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

Generalforsamling Voss Veksel- og Landmandsbank ASA 20. april 2016

Generalforsamling Voss Veksel- og Landmandsbank ASA 20. april 2016 Generalforsamling Voss Veksel- og Landmandsbank ASA 20. april 2016 Sakliste 1. Registrering 2. Val av møtestyrar 3. Orientering om årsrekneskapen for 2015 4. Godkjenning av årsrekneskapen, årsmeldinga

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 VEDTEKTER FOR Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Luster Sparebank er skipa ved samanslåing av desse sparebankane: Hafslo Sparebank skipa 4. mai 1848, Jostedal Sparebank skipa 9. oktober 1937 og Luster

Detaljer

1.kvartal 2014. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund

1.kvartal 2014. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund Delårsrekneskap 1.kvartal 2014 Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no Stemningsbilete frå toppen på Horgaletten, 12. Januar

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Hjartdal og Gransherad Sparebank

Hjartdal og Gransherad Sparebank Kvartalsregnskap 31.03.2014 Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 5,34 mill før skatt pr. 31.03.2014 mot kr 5,61 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet kr

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Innkalling. til. Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG. Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen.

Innkalling. til. Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG. Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen. Innkalling til Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen. Sakliste: 1. Opning av møtet, godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av 2 personar

Detaljer

Årsregnskap. Velledalen i Balanse AS. Org.nr

Årsregnskap. Velledalen i Balanse AS. Org.nr Årsregnskap 2014 Velledalen i Balanse AS STRAUMGJERDE Org.nr. 867 177 922 Resultatrekneskap Velledalen i Balanse AS Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 6 056 929 6 132 217

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

rapport til stortinget for 2010 fra norges banks representantskap år totusenogti 2010

rapport til stortinget for 2010 fra norges banks representantskap år totusenogti 2010 rapport til stortinget for 2010 fra norges banks representantskap år totusenogti 2010 til stortinget Representantskapet i Noregs Bank er oppnemnt av Stortinget. Det skal føre tilsyn med drifta i sentralbanken

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Årsregnskap VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE. Org.nr

Årsregnskap VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE. Org.nr Årsregnskap 2011 VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE Org.nr. 867 177 922 Resultatrekneskap VELLEDALEN I BALANSE AS Note 2011 2010 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 5 658 208 5 358 370 Andre

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL

2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL 2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.15 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-15 30-jun-14 2. kvart 15 2. kvart 14 2014 30-jun-15 30-jun-14 2014 Renteinntekter

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Selskapsavtale for Sogn og Fjordane Revisjon IKS Gjeldande frå

Selskapsavtale for Sogn og Fjordane Revisjon IKS Gjeldande frå Selskapsavtale for Sogn og Fjordane Revisjon IKS Gjeldande frå 1.01.2014 1. Selskapet Sogn og Fjordane revisjon IKS (SF revisjon IKS) er eit interkommunalt selskap oppretta med heimel i Lov om interkommunale

Detaljer

Møteprotokoll. KIKS - Styret. Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Gro Anita Mykjåland Nestleder

Møteprotokoll. KIKS - Styret. Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Gro Anita Mykjåland Nestleder Møteprotokoll KIKS - Styret Møtestad: Froland Dato: 10.04.2015 Tid: 10:00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Gro Anita Mykjåland Nestleder Arne Austenå Medlem Varamedlemer som møtte:

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS

Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS Aksjonærane i Sogn og Fjordane Energi AS Medlem ene i styret for Sogn og Fjordane Energi AS Val komiteen for styret i Sogn og Fjordane Energi AS Sogn og Fjordane Energi AS- innkalling til generalforsamling

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 3. KVARTAL 2016 Om Instabank ASA Instabank ASA mottok tillatelse fra Finanstilsynet for oppstart av bankvirksomhet den 19. september 2016. Allerede den 23. september

Detaljer

Likviditetspolitikken i Norge

Likviditetspolitikken i Norge Likviditetspolitikken i Norge [Erna Hoff ] MOA Markedsoperasjons- og analyseavdelingen 1 Likviditetspolitikken Norges Bank skal gjennom likviditetspolitikken sørge for at endringer i styringsrenten får

Detaljer

Delårsrekneskap VOSS SPAREBANK. Markjordbær foto:svein Ulvund

Delårsrekneskap VOSS SPAREBANK. Markjordbær foto:svein Ulvund Delårsrekneskap VOSS SPAREBANK Markjordbær foto:svein Ulvund 2. kvartal 2010 VOSS SPAREBANK MORBANK RESULTATREKNESKAP Budsjett 30.06.10 30.06.09 2010 2009 2009 (Heile tusen kroner og prosent av 30.06.10

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

NORGES BANK BERETNING OG REGNSKAP 1999 Vedlegg. Vedlegg

NORGES BANK BERETNING OG REGNSKAP 1999 Vedlegg. Vedlegg NORGES BANK BERETNING OG REGNSKAP 1999 Vedlegg 1 Vedlegg 72 Vedlegg A. Tabeller B. Norges Banks ledelse og organisasjon C. Norges Banks rundskriv i 1999 til landets kredittinstitusjoner D. Diverse brev

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

1. halvår / 2.kvartal 2014

1. halvår / 2.kvartal 2014 Delårsrekneskap 1. halvår / 2.kvartal 2014 Nedre Kvålsdalstjørni med Hardingaskardet bak, Juni 2014 foto:svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no Kiellandbuen med Løkjedalsnuten, Fyksesund og Botnen

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Årsrapport SEDLER OG MYNTER 2012

Årsrapport SEDLER OG MYNTER 2012 Unntatt fra innsyn etter offl 13 Årsrapport SEDLER OG MYNTER 2012 Norges Bank, Markeder og banktjenester/ Kontante betalingsmidler Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Norges Banks rolle i kontantforsyningen...

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde i 4. kvartal 2013 et resultat før skatt på 31,4 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 30 MNOK,

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF STAD: Haukelandsbakken 45, Solstua MØTETIDSPUNKT: 27. mars, kl. 10.00 14.00 Seminar for styremedlemer kl. 08.30 10.00 Tema: Leiinga i Helse Bergen - leiing og

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Risiko og vekst i finansnæringa

Risiko og vekst i finansnæringa Risiko og vekst i finansnæringa Sentralbanksjef Svein Gjedrem Sparebankforeninga sitt årsmøte, Bergen 7. oktober 1 4 4 3 3 1 1 Figur 1 Kapital kredittinstitusjonar forvaltar jamført med BNP i ulike land.

Detaljer

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås ÅRSMØTE I V.I.L Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00 Stad: Klubbhuset på Omenås Desse møtte: Einar Hoel, Yvonne Dale, Inge Sunde, Ellisiv Valdal Jarvik, Karianne Vestre Døving, Anders Rem, Liv Hanne Svensvik,

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Kvartalsrapport. 30. juni 2015

Kvartalsrapport. 30. juni 2015 Kvartalsrapport 30. juni 2015 Vik Sparebank RESULTAT isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 8.120 8.076 16.819 18.952 43.404 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR 31.12.2013 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom Delårsrapport 2. kvartal 2016 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 2. kvartal 2016. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2015. Delårsrekneskap

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 8,4 mill. kr eller 0,89 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2015 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 7,4 mill. kr eller 0,73 % av gjennomsnittlig

Detaljer

2.kvartal 2015. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Mølstertunet, Voss Folkemuseum F o t o : www.vossnow.

2.kvartal 2015. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Mølstertunet, Voss Folkemuseum F o t o : www.vossnow. Delårsrekneskap 2.kvartal 2015 Mølstertunet, Voss Folkemuseum F o t o : www.vossnow.net Svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no Mølstertunet, Voss Folkemuseum F o t o : www.vossnow.net Svein Ulvund

Detaljer

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed Alstahaug Kommune Naboliste for bygge- og delesaker Hjemmelhaver(e) Naboer: 1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN FINNMYRVEGEN 11 C 7540 KLÆBU 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI BOTNVEIEN 11 B 1820-38/71 MÜLLER CONRAD

Detaljer

NORGES BANK BERETNING OG REGNSKAP 2005 Regnskap ÅRSREGNSKAP 2005

NORGES BANK BERETNING OG REGNSKAP 2005 Regnskap ÅRSREGNSKAP 2005 NORGES BANK BERETNING OG REGNSKAP 2005 Regnskap 15 2 NORGES BANKS ÅRSREGNSKAP 2005 16 NORGES BANK BERETNING OG REGNSKAP 2005 Regnskap 17 Resultatregnskap Note Renteinntekter og utbytte 1 9 190 8 479 Verdiendring

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde et i 3. kvartal 2013 et resultat på 20,2 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 19,9 MNOK som

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR 30.09.2014 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR 30.06.2013

KVARTALSRAPPORT PR 30.06.2013 KVARTALSRAPPORT PR 30.06.2013 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer