Innhold i kjemifaget. Margrete Marine Baardsgaard. Hovedområdenes omfang i læreplan, lærebøker og på skriftlig eksamen i kjemi 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold i kjemifaget. Margrete Marine Baardsgaard. Hovedområdenes omfang i læreplan, lærebøker og på skriftlig eksamen i kjemi 2"

Transkript

1 Innhold i kjemifaget Hovedområdenes omfang i læreplan, lærebøker og på skriftlig eksamen i kjemi 2 Margrete Marine Baardsgaard Lektorutdanning med master i realfag Innlevert: april 2014 Hovedveileder: Annette Lykknes, IKJ Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for kjemi

2

3 Forord Denne masteroppgaven er gjennomført ved institutt for kjemi ved Norges teknisk naturvitenskapelige universitet (NTNU). Arbeidet med masteroppgaven har vært lærerikt og interessant. Jeg har fått innsikt i kjemihistorien og fått mulighet til å studere tre viktige faktorer i skolen: læreplan, lærebøker og eksamen i programfaget kjemi 2 i videregående skole. Jeg vil først og fremst rette en stor takk til min veileder, Annette Lykknes, for grundige tilbakemeldinger, god oppfølging og nyttige innspill underveis i prosessen. Videre vil jeg takke kjemilærere og lærebokforfattere, ressurspersoner i forlag, læreplangruppa og eksamensnemda, som alle har bidratt med informasjon og innsikt i kjemifaget. Jeg er utrolig takknemlig for støtten fra den enestående familien min. En spesiell takk til min samboer, Tom André, og min sønn, Petter, for at dere har vært tålmodige, hjelpsomme og positive. Trondheim, april Margrete Baardsgaard. I

4 II

5 Sammendrag I denne oppgaven undersøkes det hvordan ulike fagområder i programfaget kjemi 2 er representert i tre viktige dokumenter i faget: læreplan, lærebøker og vurdering (eksamensoppgaver). De faghistoriske kunnskapene er sentrale for å forstå fagets stilling i dagens skole. Læreplan, lærebøker og eksamen settes derfor i et historisk perspektiv i kontekstuelle analyser. Kjemi som skolefag har gjennomgått mange endringer siden det var en del av faget «naturvidenskab» i undervisningsplanen av Strukturen i lærebøkene har endret seg fra å være organisert etter grunnstoffer til å bli organisert i kapitler som tar for seg prinsipper og teorier. I dag vurderes elevens måloppnåelse i de kompetansemålene som er gitt av gjeldende læreplan. På 1800 tallet skulle derimot eksamen også måle elevens «modenhet» i tillegg til fagkunnskapene. I dokumentanalyser studeres omfanget av fagets hovedområder i læreplan, lærebøker og eksamensoppgaver. Antall verb i kompetansemålene telles og hvert kompetansemål klassifiseres i et egenutviklet taksonomisk verktøy som peker på det kognitive nivået som kreves av eleven for å få måloppnåelse. Struktur og omfanget av de ulike hovedområder i dagens tre læreverk studeres. Alle sidene i læreverkene knyttes til hvilket hovedområde de beskriver og telles. Eksamensoppgavene gitt i programfaget kjemi 2 (i perioden ) kobles mot hovedområdene, det vil si hvilket hovedområde oppgavene er formulert med utgangspunkt i. I henhold til hvordan sensor skal vekte kandidatens besvarelse, viser jeg hvordan de ulike hovedområdene er representert på eksamen. Dokumentanalysene samsvarer når det gjelder omfanget av hovedområder i læreplan, lærebøker og på eksamen. Hovedområdene Organisk kjemi 2, Analyse og Redoksreaksjoner har flest verb i læreplanen, flest sider i lærebøkene og vurderes i størst grad på eksamen. Forskning og Materialer er de hovedområdene som har færrest verb i læreplanen, samtidig beskrives disse i minst grad i læreverkene. Materialer prøves i liten grad på eksamen og Forskning i svært liten grad. I lys av uttalelser fra fem kjemilærere og deres periodeplaner diskuteres funnene i analysen. Jeg reflekterer over innholdet i kjemifaget ved å ta et blikk på faget som produkt, prosess, som samfunnsmessig institusjon og i lys av de fire læringstrådene. Det pekes på hvordan alle III

6 fem av fagets hovedområder er en del av kjemifaget og at de til sammen utgjør en helhetlig kompetanse. IV

7 Abstract This paper explores how different disciplines of the school subject «kjemi 2» (chemistry) is expressed in three important documents of the subject: the curriculum, textbooks and assessment (exam papers). To understand the place of the subject in Norwegian schools, it is important to know the historical background of the subject. The curriculum, textbooks and exams are therefore placed in a historical perspective in contextual analyses. Chemistry as a school subject have undergone many changes since it was a part of the subject «naturvidenskab» (natural science) in the curriculum from The structure in the textbooks has changed from being organized according to the elements to becoming organized in chapters according to principles and theories. Today the pupils achievement is evaluated in the learning objectives as given by the curriculum. In the 19 th century the exams measured the pupils «maturity» in addition to measuring their knowledge. The extent of the subject s main areas («hovedområder») is studied in the curriculum, textbooks and exam papers, respectively in document analyses. The number of verbs in the objectives is counted and each objective is classified in a self developed taxonomical tool. By using the tool, the learning objectives are categorized according to the cognitive level which is required by the student to achieve the learning objective. The structure and the emphasis of the different main areas in the three current textbooks are studied. All of the pages in the textbooks are connected to the main areas and are counted. The exam papers in «kjemi 2» (in the period ) are related to the main areas, that is; what main areas are assessed. According to how the examiners are supposed to grade the exam papers, I am going to show how the various main areas are represented in the exams. The document analyses correlate in terms of the extent of the main areas in the curriculum, textbooks and in exams. The main areas «Organisk kjemi 2» (organic chemistry), «Analyse» (analysis) and «Redoksreaksjoner» (redox reactions) have the larges amount of verbs in the curriculum, the largest amount of textbook pages, and in addition they are also assessed to a bigger extent. «Forskning» (Research) and «Materialer» (Materials) are the main areas that has the smallest amount of verbs in the curriculum, additionally these main areas has the least amount of textbook pages. «Materialer» is assessed to a small extent in exams and V

8 «Forskning» to a very small extent. Based on the statements from five chemistry teachers and their year plans I discuss the results. I reflect over the content of the subject in terms of the subject as a product, process and as a social institution and in light of the four strands of scientific proficiency. I point to how all the five main areas of the subject is a part of the chemistry subject, and that they together create a broad competence. VI

9 Innholdsfortegnelse INNLEDNING'...'1! PROBLEMSTILLING!OG!METODE!...!2! KONTEKSTUELL!ANALYSE!...!4! KVALITATIVE!DOKUMENTANALYSER!...!4! KVALITATIVT!INTERVJU!...!5! RELIABILITET!OG!VALIDITET!I!KVALITATIVE!METODE!...!7! OPPBYGGING!AV!OPPGAVEN!...!9! DEL'1' 'LÆREPLAN! 1.1! Fra'ideene'bak'til'realisering'...'12! FLERE!TYPER!AV!LÆREPLANEN!...!13! SKREVEN!OG!USKREVEN!LÆREPLAN!...!14! 1.2.! Kontekstuell'analyse:'et'historisk'blikk'på'kjemifaget'...'15! DE!FØRSTE!SKOLENE!...!16! DE!FØRSTE!LÆREPLANENE!...!17! SKOLEN!PÅ!1900 TALLET!...!20! REFORM!94!(R94)!...!24! KUNNSKAPSLØFTET!(LK06)!...!27! DEN!VIDEREGÅENDE!SKOLE!VIL!ALDRI!FINNE!SIN!ENDELIGE!FORM!...!30! 1.3! Analyse'av'læreplanen'i'kjemi'2'...'31! TRINN!1!AV!LÆREPLANANALYSEN:!ANTALL!VERB!...!33! BAKGRUNN!FOR!TRINN!2:!MODELLER!FOR!LÆREPLANANALYSE!...!37! TRINN!2!AV!LÆREPLANANALYSEN:!KOGNITIVE!PROSESSER!...!41! 1.4! Refleksjoner' 'hvordan'styres'undervisningen'...'48! UTVALGET!AV!KJEMILÆRERE!...!49! De#utvalgte#lærerne#om#hovedområdenes#rolle#i#undervisningen#...#49! DOKUMENTANALYSE!AV!DE!UTVALGTE!KJEMILÆRERNES!PERIODEPLANER!...!51! DEL'2' 'LÆREBOK! 2.1! Kontekstuell'analyse:'lærebøker'i'kjemi'fra'1800' 'tallet'og'frem'til'i'dag'...'57! ET!HISTORISK!BLIKK!PÅ!STRUKTUREN!I!LÆREBØKER!I!KJEMI!...!58! DAGENS!TRE!LÆREBØKER!I!KJEMI!2!...!64! I!SISTE!REKKE!ER!DET!OPP!TIL!LÆREREN!...!72! ' VII

10 2.2! Lærebøkene'i'kjemi'2'og'hovedområdene'...'73! LÆREBOKANALYSE:!ANTALL!SIDER!...!73! 2.3! Refleksjoner' 'hvordan'styrer'læreboka'undervisningen'i'utvalgte'klasserom?'...'81! DEL'3' 'VURDERING! KRAV!TIL!EKSAMEN!...!85! 3.1! Kontekstuell'analyse:'eksamen'i'kjemi'i'et'historisk'perspektiv'...'86! ET!TILBAKEBLIKK!PÅ!VURDERING!GJENNOM!LOVER!OG!UNDERVISNINGSPLANER!...!87! SKRIFTLIGE!EKSAMEN!I!R94!...!89! DAGENS!SKRIFTLIG!EKSAMEN!...!90! 3.2! Eksamensoppgaver'i'kjemi'2'og'hovedområdene'...'94! ANALYSE!AV!PROSENTVIS!FORDELING!AV!HOVEDOMRÅDENE!I!EKSAMENSOPPGAVER!...!95! 3.3! Refleksjoner' 'hvor'viktig'er'eksamen'i'noen'utvalgte'klasserom?'...'108! SAMMENFATNING'OG'REFLEKSJONER'...'112! LITTERATUR'...'119' VEDLEGG'1:'SAMTYKKEERKLÆRING! VEDLEGG'2:'INTERVJUGUIDE! VEDLEGG'3:'UTDRAG'FRA'UNDERVISNINGSPLANEN'AV'1885! VEDLEGG'4:'UTDRAG'FRA'UNDERVISNINGSPLANEN'AV'1899'' VEDLEGG'5:'UTDRAG'FRA'UNDERVISNINGSPLANEN'AV'1911'! VEDLEGG'6:'UTDRAG'FRA'UNDERVISNINGSPLANEN'AV'1950! VEDLEGG'7:'UTDRAG'AV'LÆREPLANEN'AV'1976! VEDLEGG'8:'UTDRAG'FRA'LÆREPLANEN'AV'1994! VEDLEGG'9:'UTDRAG'FRA'LÆREPLANEN'AV'2006'! VEDLEGG'10:'TRINN'1'AV'LÆREPLANANALYSE' 'TELLING'AV'VERB! VEDLEGG'11:'TRINN'2'AV'LÆREPLANANALYSE' 'TAKSONOMISK'BESTEMMELSE! VEDLEGG'12:'ANALYSE'AV'PERIODEPLANER! VEDLEGG'13:'ANALYSE'AV'EKSAMENSOPPGAVER VIII

11 Innledning Jeg tror dagens læreplan er godt kjent for alle kjemilærere og at det er vilje til å bruke læreplanen som et styringsverktøy. Men utforming av eksamen har fortsatt stor betydning for undervisningen, noe som er dokumentert i flere arbeider. Anne Britt Andersen (2011). 1 Når underliggende faktorer blir avgjørende for undervisningen, snakker man gjerne om en skjult læreplan. Anne Britt Andersen hevder at ikke alle læreplanens hovedområder har blitt prøvd til avsluttende eksamen i programfaget kjemi 2 i årene Dette er interessant ettersom flere forskere peker på at det ikke er den sentrale læreplanen som styrer innholdet i undervisningen, men at det som faktisk testes ved avsluttende eksamen er utslagsgivende. 3 Dersom det er tilfelle at enkelte hovedområder nedprioriteres i den avsluttende eksamen i kjemi 2, kan konsekvensen være at ikke hele læreplanen undervises i alle klasserom. I henhold til opplæringsloven er læreplanen det dokumentet læreren skal jobbe etter. Læreplanen angir kompetansemål strukturert under hovedområder og spesifiserer hvilke kunnskaper som er sentrale i faget. Likevel er det ikke slik at læreplanen alene bestemmer innholdet i et skolefag, også andre faktorer kan tenkes å påvirke hva som vektlegges i undervisningen. Som nevnt kan eksamen være en slik faktor, lærebøker kan være en annen. Ofte brukes lærebøker som et verktøy for at målene i faget skal nås. All erfaring tilsier at mange kjemilærere lar lærebøker være ganske bestemmende for hva som vektlegges i undervisningen i Norge i dag. Ettersom både eksamen og lærebøker skal følge læreplanen i faget, trenger det ikke være noen motsetning mellom å følge læreplan eller la seg styre av eksamen eller lærebok. Men dekkes alle hovedområdene i læreplanen like godt i lærebøker og på eksamen? 1 ibid. 2 Andersen (2011). I en eksamensbesvarelse i faget Kjemi som vitenskap og undervisningsfag (KJ6007) ved NTNU talte Andersen eksamensoppgaver og så på hvilke kompetansemål som ble prøvd i eksamenssett i kjemi 2 i perioden våren 2009 våren Valdermo (1995), side 80; Ringnes (1993), side 209; Engelsen (2012), side 153; Thune og Brøndum (2003), side 21; Alseth et. al (2003), side 41, hevder at eksamen også er styrende for matematikkundervisning i skolen; Busengdal Strand (1995) viser at eksamensoppgaver er viktige i det kjemilærere utformer prøver. 1

12 Problemstilling og metode Grunnlag for studien var å undersøke nettopp hvilke fagområder som studeres i programfaget kjemi 2 og i hvilket omfang. For å studere dette har jeg tatt utgangspunkt i de nevnte tre viktige dokumentene: læreplan, lærebøkene og eksamen. Læreplanen definerer fra sentralt hold hva som skal undervises og læres i faget. Lærebøkene tolker kompetansemålene i læreplanen og definerer et pensum med utgangspunkt i disse. Eksamen skal vurdere i hvilken grad elevene har nådd målene for opplæringen, som gitt av læreplanen. Jeg vil derfor påstå at disse tre dokumentene, på hver sin måte, styrer undervisningen i norsk skole. Med dette som utgangspunkt vil jeg derfor analysere: 1. Hvilket omfang og taksonomiske nivå de ulike hovedområdene i læreplanen utgjør? 2. Hvordan de ulike hovedområdene i læreplanen reflekteres i lærebøker i kjemi 2? 3. I hvilken grad de ulike hovedområdene vurderes til sentralgitt skriftlig eksamen i kjemi 2? For å svare på problemstillingen har jeg i hovedsak valgt kvalitative metoder, med noen kvantitative innslag. Kvalitativ forskning går i dybden og målet er å forstå og forklare funn ut i fra en spesifikk kontekst. Redegjørelser og funn presenteres typisk verbalt, numeriske verdier er ikke statistisk signifikante, og generaliserbarhet av funnene er ikke av stor betydning. Dette står i motsetning til kvantitative undersøkelser hvor målinger og kvantifiseringer står sentralt. Funn presenteres typisk ved hjelp av statistikk og generaliserbarhet av funnene ses på som en viktig faktor. 4 Hovedområdenes rolle i læreplan, lærebøker og i vurdering (eksamen) blir i denne oppgaven belyst ved bruk av dokumentanalyser. Dokumentanalyser, også kalt innholdsanalyser, kan benyttes for å tolke innholdet i tekstdata. Tekstdata kan være i verbal (for eksempel transkripter fra intervjuer), publisert (som artikler, dokumenter, bøker) eller i elektronisk form (eksempelvis internettsider). 5 Læreplanens, lærebøkenes og eksamens betydning for undervisningen ble undersøkt ved hjelp av kvalitative intervjuer av noen utvalgte kjemilærere. Selv om kvalitative intervjuer ikke kan brukes til å generalisere, ønsket jeg gjennom intervjuene å fange opp enkeltlæreres erfaringer og tanker omkring sin undervisningspraksis, 4 Robson (2011), side Hsieh og Shannon (2005). 2

13 bruke funnene som rammer for eventuelt videre arbeid og for å reflektere over funnene i dokumentanalysene. Oppgaven er tredelt, læreplan, lærebok og vurdering (eksamen) behandles i hver sin del av oppgaven. Alle tre deler starter med en kontekstuell analyse. Kontekstuelle analyser søker en forståelse for teksten innen rammene av sin historiske og kulturelle setting. 6 De tre dokumentene er ikke nye sider ved skolen, men har lange tradisjoner i skolefagene. Å se læreplan, lærebøker og vurdering i et historisk perspektiv gjør at jeg bedre kan analysere og drøfte dagens situasjon, de gir en kontekst og tydeliggjør dagens struktur og rammer. Designet av oppgaven illustreres i figur 1. Figur 1. Design av oppgaven. Tema for oppgaven er fagområdene i kjemi 2 og hvordan de reflekteres i dokumentene læreplan, lærebøker og i vurdering (eksamen). For å gi en kontekst til dagens situasjon beskrives alle tre dokumenter i kontekstuelle analyser (historiske gjennomganger). Dagens læreplan, lærebøker og eksamensoppgaver i kjemi 2 studeres i kvalitative dokumentanalyser. Noen utvalgte kjemilæreres syn på hvordan de tre dokumentene styrer deres undervisning og hvilke prioriteringer de gjør i sin praksis belyses gjennom intervjuer. Funnene presenteres for hvert dokument og til slutt i oppgaven. 6 Behrendt (2008). Kontekstuelle analyser kan også benyttes for å belyse andre aspekter, definisjonen er gitt etter hva analysen brukes til i denne oppgaven. 3

14 Kontekstuell analyse I de kontekstuelle analyser søker jeg å beskrive henholdsvis læreplan, lærebok og vurdering ut i fra et teoretisk og historisk perspektiv. For å forstå hvilken stilling disse tre dokumentene har i dagens skole, viser jeg hvordan læreplaner, lærebøker og vurderingspraksis har endret seg gjennom de siste drøye 100 år. Undervisning i skolen og de dokumenter som definerer skolens praksis er i stadig utvikling. Gjennom den historiske gjennomgangen får vi innsyn i ulike perioders praksis og begrunnelser og et mer nyansert syn på hvilke valg som danner utgangspunkt for dagens ordning. Ikke alle ideene er så nye som man kanskje kunne tro. Som vi skal se har for eksempel eksperimenter hatt en enda større plass i kjemiundervisningen i tidligere tider enn de har i dag, noe som kanskje vil overraske mange. Det kan også være interessant å merke seg hvor sent ny viten har ført til endringer i lærebøkene. Med knappe undervisningsplaner og lærebøker fulle av fagstoff som skulle pugges, er det all grunn til å tro at «moderne» elementer i kjemiundervisningen, som periodesystemet og mikronivået i kjemi, ikke ble undervist selv om vitenskap (og undervisning på universitetsnivå) for lengst hadde anerkjent dette. De kontekstuelle analysene bidrar slikt sett til å utfylle bildet av det produktet som dagens undervisningspraksis er. Kvalitative dokumentanalyser Kvalitativ dokumentanalyse kan defineres som en forskningsmetode for subjektiv tolkning av innholdet i tekstdata hvor systematiske klassifiseringsprosesser og koding brukes for å identifisere trender eller mønstre. 7 Inspirert av andre forskningsprosjekter som har brukt dokumentanalyser ble denne metoden valgt. Som et eksempel ble prosjektet Kunnskap og læringsambisjoner for ungdom i seks land 7 Hsieh og Shannon (2005). 4

15 utført i regi av Utdanningsdirektoratet og dokumentanalyser ble brukt på læreplanen i naturfag. 8 Dokumentene i mine analyser er læreplaner, lærebøker og eksamensoppgaver. Dokumentanalysene jeg har gjort i denne oppgaven kvalifiserer som summative dokumentanalyser. Summativ dokumentanalyse omfatter tellinger og sammenligninger av nøkkelord eller innhold, fulgt av en tolkning av den underliggende konteksten. 9 I læreplanens hovedområder er verbene i hvert kompetansemål talt. Kompetansemålene er også plassert i klasser etter hvilket nivå av kunnskap de reflekterer etter et egenutviklet taksonomisk verktøy (kap. 1.3). Sidene i lærebøkene er knyttet til hvert hovedområde og talt (kap. 2.2). Deloppgaver gitt til eksamen er også knyttet til hvilket hovedområde de prøver eleven i og jeg har tatt sensorveiledninger i betraktning i forhold til hvordan de ulike oppgavene skal vektes (kap. 3.2). Resultatene er diskutert og fortolket for å gi et bilde av den prosentvise fordelingen av hovedområdene i henholdsvis læreplanen, lærebøker og eksamensoppgaver. Som en del av analysene har jeg også besøkt noen skoler for å få et innblikk i kjemilæreres undervisningspraksis. Kvalitativt intervju For å se nærmere på undervisningspraksisen i noen utvalgte klasserom i programfaget kjemi 2 ble fem kjemilærere intervjuet. Lærerne hadde på forhånd fått informasjon om hensikten med studien og underskrevet en samtykkeerklæring (vedlegg 1). 8 Udir (2011a), side 6, side 32. Formålet var å sammenligne norske kompetansemål og læringsambisjoner etter 10. trinn med tilsvarende mål fra andre land (Sverige, Danmark, Finland, Skottland og New Zealand). Et annet eksempel er Andreas Wahls masteroppgave i fysikk av Wahl studerte blant annet hvordan fagdisiplinene biologi, kjemi, fysikk, geofag og teknologi ble behandlet i læreplan og lærebøker i naturfag (på ungdomstrinnet og første året på videregående skole). 9 Hsieh og Shannon (2005). I litteratur pekes det på at dokumentanalyse som metode har tre distinkte tilnærminger: konvensjonell («conventional»), styrt («directed») og summativ dokumentanalyse («summative»). I konvensjonell dokumentanalyse er ikke kategoriene bestemt på forhånd, men oppstår som et resultat av funnene i analysen. Denne metoden brukes gjerne når teori eller forskningslitteratur for studien er begrenset. Dette står i motsetning til styrt dokumentanalyse hvor kodekategoriene utledes med bakgrunn i eksisterende teorier eller relevant forskning. 5

16 Selve intervjuet kan betegnes som et halvplanlagt formelt intervju eller et semistrukturert intervju. 10 I det semistrukturerte intervjuet har forskeren på forhånd utviklet en intervjuguide (vedlegg 2). Denne fungerer som en «sjekkliste» over punkter som forskeren ønsker å dekke i intervjusituasjonen. Selv om intervjuguiden inneholder en viss ordlyd og spesifikke spørsmål, blir dette ofte endret i intervjusituasjonen. Forskeren trenger ikke følge en fast rekkefølge i det spørsmål stilles, oppfølgingsspørsmål kan stilles underveis og andre endringer kan gjøres kontinuerlig ut i fra flyten i intervjuet. 11 Kvalitative intervjuer som metode medfører naturligvis noen begrensninger. Alternative metoder som jeg kunne ha brukt er spørreskjema, observasjoner eller et kvantitativt (mer strukturert) intervju. Kvantitative intervjuer kan være mer tidsbesparende enn kvalitative intervjuer og med et spørreskjema hadde det nok vært mulig å nå ut til flere kjemilærere. Men det kvalitative intervjuet gir en større innsikt i enkeltlærernes valg og prioriteringer. Observasjon som metode hadde kanskje avdekket hva som skjer i klasserommet uten farging av kjemilærerens synspunkt om undervisningen. Med observasjon som metode hadde det nok vært mulig å få et bilde av hvor stor del av undervisningen som ble brukt til hvert hovedområde, men i så fall måtte jeg ha observert undervisningen i løpet av et helt skoleår. Med tanke på ressurser ble observasjon som metode for tidkrevende og det kvalitative intervjuet ble vurdert som best egnet for denne masteroppgaven. Kvalitative metoder fokuserer ofte på relativt små utvalg hvor informantene er valgt etter bestemte prinsipper. Informantene anses som gode kilder på informasjon og er valgt på bakgrunn av relevansen for studien. Deltagerne i utvalget skal belyse temaer som er sentrale for studien og gi forskeren mulighet til å gå i dybden av temaet. 12 Informantene i denne studien ble valgt med prinsippet at de underviste i kjemi 2 samme skoleår som innhenting av informasjonen fant sted. Lærerne har ulik erfaring i yrket og jobber på skoler av ulik størrelse, de anses som relevante for studien og som gode kilder for å utdype undervisningspraksisen i sine klasserom. Utvelgelsen kan sies å være et «bekvemmelighetsutvalg» («convenience sampling»). 13 På grunn av hva som var praktisk gjennomførbart ble informanter i noenlunde nærhet til forskeren valgt. Samtlige lærere i utvalget er anonymisert og presenteres i kap Postholm (2005), side 72; Robson (2011), side Postholm (2005), side 72; Robson (2011), side Patton (1990), side Robson (2011), side 275, Patton (1990), side

17 I tillegg til å intervjue lærere har jeg sett på deres periodeplaner. Med periodeplaner menes den planen som lærere setter opp for tenkt progresjon i faget i løpet av skoleåret. Periode og arbeidsplaner skulle gi en oversikt over hvilke temaer de fem lærerne underviste i løpet av året og ble studert i en dokumentanalyse. Samtidig ga de informasjon om hvor inngående de ulike temaene ble undervist. Periodeplanene var utformet av lærerne ved skoleårets begynnelse, altså allerede før den første kontakten mellom forskeren og informantene. Robson skriver at slike studier er «unobtrusive measures» studier av allerede eksisterende materiale. Slike studier innebærer ikke risikoen at fenomenet som studeres endres som følge av studien. For eksempel kan et intervju gi noe feilaktig informasjon fordi informanten gir svar som en føler er mer «riktig» i intervjusituasjonen. 14 Men det kan nevnes at informantene kan ha gjort endringer i planene sine fordi de visste jeg skulle komme. Periodeplanene ble analysert som supplement til hovedanalysene og behandles derfor i alle tre delene i oppgaven (se kap. 1.4 for beskrivelse av analysen). Reliabilitet og validitet i kvalitative metode Reliabilitet er knyttet til hvor konsistente resultatene er, for eksempel om samme funn kan gjøres på et senere tidspunkt. For at reliabiliteten skal være ivaretatt må resultatene kunne reproduseres og gjentas. Utførlige beskrivelser av metoder som blir brukt styrker en studies reliabilitet. 15 Kapitlene 1.3, 2.2 og 3.2, samt vedlegg som det henvises til i disse kapitlene, styrker dermed denne studiens reliabilitet. Når det gjelder de mer kvantitative sidene ved dokumentanalysene (som telling av verb, telling av sider) er det stor sannsynlighet for at de samme trendene ville blitt oppdaget dersom andre skulle gjennomført tilsvarende metode med samme kategorier. Opptellingene av verb i læreplanmålene, sidetall i lærebøkene og deloppgaver i eksamenssettene ble kontrollert og utført (minst) to ganger. Når det gjelder den taksonomiske bestemmelsen av læreplanens kompetansemål (kap. 1.3) kan metoden ses på som et eksempel på hvordan verktøyet kan anvendes. Funnene kan variere avhengig av forskerens problemsstilling og analysekategorier. 14 Robson (2011), side Robson (2011), side 77, side ; Postholm (2005), side 132, side ; Kvale og Brinkmann (2009), side

18 Validitet handler om man undersøker det man tror man undersøker, hvor nøyaktige, presise eller sanne funnene er. Validiteten i kvalitative studier har blitt problematisert, alternativt kan begrepet troverdighet (eller gyldighet) brukes. Validiteten (eller troverdigheten) til en studie kan styrkes eller svekkes gjennom faktorer og faser i forskningen. 16 Hvordan hovedområdene i programfaget kjemi 2 vektlegges har i min oppgave blitt belyst fra flere vinkler og ved bruk av flere metoder, hvilket styrker validiteten. Hovedområdenes omfang er studert i både læreplan (kap. 1.3), lærebøker (kap. 2.2) og eksamensoppgaver (3.2). Samtidig er det brukt flere metoder i arbeidet, både kontekstuelle analyser og kvalitative dokumentanalyser er gjennomført, det er også brukt to metoder for analyse av læreplanen (kap. 1.3). Forskerens tolkninger må dokumenteres og begrunnes ut i fra datamaterialet for å styrke en studies validitet. Kapitlene 1.3, 2.2 og 3.2 styrker denne studiens validitet i tillegg til reliabilitet. Validiteten knyttet til intervjuene av kjemilærere styrkes ved opptak av intervjuer og nøyaktige transkripsjoner av relevant informasjon. Postholm skriver at det er vanskelig å oppnå reliabilitet i kvalitative intervjuer. 17 Dette fordi det for eksempel er vanskelig å gjenta et semistrukturert intervju på eksakt samme måte kan ikke kravet om reliabilitet oppnås. Informantene kan ikke huske nøyaktig ordlyd på det som er sagt tidligere, det er også mulig at informantene har fått større innsikt i temaet gjennom det første intervjuet. I stedet for reliabilitet kan man bruke pålitelighet. Da stilles det spørsmål om undersøkelsen er metodisk og konsekvent gjennomført og om den er relativt stabil over tid. Det å være systematisk i arbeidet kan bidra til styrket reliabilitet. Dette kan oppnås ved å føre en full oversikt over alle aktiviteter gjennom studien. En slik oversikt inkluderer all rådata, transkripter av intervjuer, notater, dataanalyse osv. 18 I oppstarten av arbeidet med oppgaven ble det ført en logg over all kontakt med informanter. Denne inkluderte dato for kontakt mellom forsker og informant og hovedinnhold i all kommunikasjon. Senere har denne loggen blitt arkivert med alle notater, transkripter og andre dokumenter som er av relevans for studien. 16 Robson (2011), side 77, side ; Postholm (2005), side 132, side ; Kvale og Brinkmann (2009), side Postholm (2005), side Postholm (2005), side 132; Robson (2011), side

19 Oppbygging av oppgaven Som nevnt består oppgaven av tre hoveddeler som hver skal besvare deler av problemstillingen. Del 1 tar for seg læreplanen. Trekk ved læreplanen som dokument og læreplanens ulike sider presenteres. Læreplanen settes i et historisk perspektiv i kontekstuelle analyser og dagens læreplan i kjemi 2 analyseres i to kvalitative dokumentanalyser. Jeg reflekterer over funnene i lys av de utvalgte kjemilærernes uttalelser og periodeplaner. Del 2 omhandler lærebøker. Lærebøker i kjemi settes i en historisk kontekst og oppbyggingen av de tre læreverkene som finnes på markedet i dag beskrives. I dokumentanalyse av de tre lærebøkene studeres hovedområdenes omfang nærmere. Resultatene av den kvalitative dokumentanalysen ses i sammenheng med tre kjemilæreres periodeplaner. Disse tre lærerne sier at læreboka er viktig for deres undervisningspraksis. Del 3 beskriver vurdering, nærmere bestemt summative vurderingen i form av eksamen. I den kontekstuelle analysen beskriver jeg hvordan eksamens rolle i skolen og innhold har endret seg i lys av de læreplanene og skolelovene som ble presentert i del 1 av oppgaven. Eksamenssettene gitt etter innføring av LK06 (i perioden ) analyseres med tanke på hovedområdenes representasjon. Funnene sammenholdes med to av lærernes periodeplaner, to lærere som beskrives som motsetninger når det gjelder eksamens styring for undervisningen. Avslutningsvis i oppgaven sammenfatter jeg funnene og reflekterer over innholdet i kjemifaget. 9

20 10

21 Del 1 Læreplan Læreplanteorien beskjeftiger seg med mye mer enn det ferdige plandokumentet. Den omfatter både de ideene og prinsippene som ligger til grunn for den formelle læreplanen, og realiseringen av læreplanen i undervisnings og læringsarbeid. Britt Ulstrup Engelsen (2012). 19 I skolehverdagen er det nok først og fremst selve læreplandokumentet som lærere og elever har i tankene når det er snakk om læreplan. Men læreplanteori omfatter mange flere aspekter. Det formelle læreplandokumentet som utdanningssystemet skal forholde seg til er en av de viktigste styringsfaktorene i skolen. 20 Gjeldende læreplan skal utgjøre en ramme for lærerens arbeid og er et dokument som læreren må tilpasse sin lokale kontekst. Læreplanen må tolkes av læreren og undervisningen må planlegges og utføres slik at læreplanen kan realiseres i klasserommet. 21 Men mellom lærer og elev, eller mellom elever, kan det oppstå ulike oppfatninger av læreplanen som utspiller seg i undervisningen. Utdanningsforskere peker ofte på flere sider og typer av en læreplan ved at en og samme læreplan kan oppfattes ulikt i ett og samme klasserom. I tillegg til selve dokumentet, omfatter læreplanteori ideene bak og prosessen som førte til selve læreplandokumentet. 22 Fordi læreplaner ikke skapes uavhengig av tid og rom må en også se på planens historiske utvikling fra tidligere planer for å forstå situasjonen i dagens skole. 23 På bakgrunn av dette og for å gi et innblikk i hvordan kjemifaget har endret seg belyses den historiske utviklingen av skolen og læreplanene i kap. 1.2 i en kontekstuell analyse. Som vi skal se er det tradisjoner for studier av og forskning på læreplaner, både her i Norge og internasjonalt. Forskning knyttet til læreplanen kan dreie seg om den historiske utviklingen, forskjeller mellom ulike lands læreplaner eller inkludere dokumentanalyser. To metoder som kan brukes i forbindelse med dokumentanalyse av læreplaner er Blooms taksonomi og Webbs Depth of Knowledge nivåer. Disse presenteres i dette kapittelet og brukes for å konstruere et eget verktøy som anvendes på læreplanen i kjemi 2. Denne delen av 19 ibid, side Imsen (2009), side 191. Med utdanningssystem mener jeg skoleeiere og de som jobber med utdanning skoleledere, lærere, ledelse og ansatte i lærebedrifter. 21 Engelsen (2012), side Engelsen (2012), side Inglar (2011), side

Vurdering for læring

Vurdering for læring Vurdering for læring En teoretisk analyse av lærerens vurderingskompetanse Ingunn Larsen Masteroppgave i pedagogikk Kunnskap, utdanning og læring Det Utdanningsvitenskaplige fakultet Pedagogisk forskningsinstitutt

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

«Jeg syns avstanden mellom boka og eksamen er litt stor egentlig»

«Jeg syns avstanden mellom boka og eksamen er litt stor egentlig» «Jeg syns avstanden mellom boka og eksamen er litt stor egentlig» En studie av R2-elevers forhold til læreboka i matematikk Ann Kristin Vatne Lektorutdanning med master i realfag Innlevert: Juli 2012 Hovedveileder:

Detaljer

Hvordan opplever skoleledere sammenhengen i grunnopplæringa?

Hvordan opplever skoleledere sammenhengen i grunnopplæringa? Hvordan opplever skoleledere sammenhengen i grunnopplæringa? - en fenomenologisk studie basert på samtaler med tre rektorer i videregående skole og tre i grunnskolen Masteroppgave Ronny Engan SKOLE 6113

Detaljer

Er det regning i naturfag, da? En studie om regningens plass i naturfag.

Er det regning i naturfag, da? En studie om regningens plass i naturfag. i Er det regning i naturfag, da? En studie om regningens plass i naturfag. ii iii Ingeborg Ranøyen Er det regning i naturfag, da? En studie om regningens plass i naturfag. Masteroppgave i naturfagdidaktikk

Detaljer

Masteroppgave i matematikkdidaktikk

Masteroppgave i matematikkdidaktikk Masteroppgave i matematikkdidaktikk En matematikklærers bruk av medierende redskaper i undervisning av lengde, areal og volum Svanhild Breive Veileder Martin Carlsen Masteroppgaven er gjennomført som ledd

Detaljer

Alle teller som matematikkløft

Alle teller som matematikkløft Irina Reitan Alle teller som matematikkløft En kvantitativ studie om innføring av matematikkverktøyet Alle teller i grunnskolen. Masteroppgave i spesialpedagogikk Pedagogisk institutt Fakultet for Samfunnsvitenskap

Detaljer

Hvorfor skal jeg lære naturfag?

Hvorfor skal jeg lære naturfag? Hvorfor skal jeg lære naturfag? Jeg vet ikke jeg, jeg skal jo bli fotballspiller. Hege Aardal Masteroppgave i realfagsdidaktikk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling. UNIVERSITETET I OSLO Mai

Detaljer

Vurdering av matematisk problemløsning

Vurdering av matematisk problemløsning Vurdering av matematisk problemløsning En studie av sammenhengen mellom fokuset på problemløsning i læreplanen i matematikk og oppgavene som gis på eksamen Lene Grøterud Leer Master i lærerutdanning med

Detaljer

Guttenes valg av utdanning i biologi

Guttenes valg av utdanning i biologi Guttenes valg av utdanning i biologi "Survival of the Females... Et biologifag uten mannlig tilstedeværelse, er det framtiden?" Vegard Ovesen Master i lærerutdanning med realfag Oppgaven levert: Juni 2010

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

Diagnostisk vurderingspraksis i matematikk

Diagnostisk vurderingspraksis i matematikk Diagnostisk vurderingspraksis i matematikk Siv Svendsen UND 350 - Masteroppgåve i læring og undervisning Haustsemesteret 2014 HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE/UNIVERSITETET I BERGEN Forord Helt fra jeg startet

Detaljer

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste Oslo Røde Kors Besøkstjeneste En kvalitativ studie av besøksvenners situasjon Eirik Hennum Masteroppgave i sosiologi NTNU, Høsten 2010 Forord Etter endelig å ha skrevet ferdig masteroppgaven er det godt

Detaljer

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka Tilpasset opplæring Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen Ingunn Weka Masteroppgave i Læring og Tilpasset Opplæring Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Rådgivning et mulighetsrom

Rådgivning et mulighetsrom Ruth Buø Rådgivning et mulighetsrom En kvalitativ studie av rådgiveres opplevelse av egen kreativitet i møte med klient Masteroppgave i Rådgivningsvitenskap Våren 2012 Veiledet av Eleanor Allgood Institutt

Detaljer

Play mobil 2. Fra plan til praksis på trafikalt grunnkurs. Marit Rismark, Astrid M. Sølvberg, Christin Tønseth

Play mobil 2. Fra plan til praksis på trafikalt grunnkurs. Marit Rismark, Astrid M. Sølvberg, Christin Tønseth Play mobil 2 Fra plan til praksis på trafikalt grunnkurs Marit Rismark, Astrid M. Sølvberg, Christin Tønseth ISBN 82-8139-006-9 Trondheim, 2013 Skipnes Kommunikasjon AS Forord I denne teksten presenteres

Detaljer

Play mobil 2. Fra plan til praksis på trafikalt grunnkurs. Marit Rismark, Astrid M. Sølvberg, Christin Tønseth

Play mobil 2. Fra plan til praksis på trafikalt grunnkurs. Marit Rismark, Astrid M. Sølvberg, Christin Tønseth Play mobil 2 Fra plan til praksis på trafikalt grunnkurs Marit Rismark, Astrid M. Sølvberg, Christin Tønseth Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap (IVR) Play mobil 2 Fra plan til praksis

Detaljer

Skolelederens betydning for lærernes samarbeid

Skolelederens betydning for lærernes samarbeid Skolelederens betydning for lærernes samarbeid The Significance of School Administrator for Cooperation with the Teachers Sigrunn Reitan Masteroppgave i skoleledelse En kvalitativ studie av en lærergruppes

Detaljer

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn, Np Emnekode: PED123L Kandidatnr: 10 Vår 2013 Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland Forfatter: Ann-Helen

Detaljer

Samarbeid mellom hjem og skole

Samarbeid mellom hjem og skole Trine Fåkvam Samarbeid mellom hjem og skole En kasusstudie av hvordan klassekontakter i en kommune erfarer samarbeidet med skolen, og hvordan deres erfaringer kan bidra til forbedring av samarbeidet. Masteroppgave

Detaljer

Lærernes utdanningsbakgrunn og deres perspektiver på og undervisning av samfunnskunnskap i et kritisk danningsperspektiv.

Lærernes utdanningsbakgrunn og deres perspektiver på og undervisning av samfunnskunnskap i et kritisk danningsperspektiv. Lærernes utdanningsbakgrunn og deres perspektiver på og undervisning av samfunnskunnskap i et kritisk danningsperspektiv Paper til CSDsam15, Karlstad 16.-18.mars 2015 Tove Grete Lie Høgskolen i Sør-Trøndelag,

Detaljer

Forord. Denne oppgaven er skrevet som avslutning på masterstudiet i naturfagdidaktikk ved NTNU i Trondheim.

Forord. Denne oppgaven er skrevet som avslutning på masterstudiet i naturfagdidaktikk ved NTNU i Trondheim. Forside I II Forord Denne oppgaven er skrevet som avslutning på masterstudiet i naturfagdidaktikk ved NTNU i Trondheim. Jeg vil herved rette en stor takk til veileder Peter van Marion for god og inspirerende

Detaljer

Flerkulturell og tospråklig problem eller ressurs?

Flerkulturell og tospråklig problem eller ressurs? Mari Hellerud Snekkevåg Flerkulturell og tospråklig problem eller ressurs? Om kunnskapspolitikkens tilnærming for språklig og kulturelt mangfold i skolen Masteroppgave August 2010 Masteroppgave i flerkulturell

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det?

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Masterstudie i spesialpedagogikk Våren 2012 Trine Merete Brandsdal DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk

Detaljer

I. Forord -FORORD- Jeg ønsker til slutt å takke min veileder førsteamanuensis Leif Daniel Houck for god hjelp underveis i arbeidet.

I. Forord -FORORD- Jeg ønsker til slutt å takke min veileder førsteamanuensis Leif Daniel Houck for god hjelp underveis i arbeidet. BIM-PROSJEKTERING - de ulike aktørenes oppfatning om effektiv gjennomføring. BIM-DESIGN - the various participants and their perception of efficient execution. June Carlsen Institutt for matematiske realfag

Detaljer

ELEVMEDVIRKNING. Astri Sletteng og Heidi Olsen Sværd

ELEVMEDVIRKNING. Astri Sletteng og Heidi Olsen Sværd ELEVMEDVIRKNING Hvordan kan vi som skoleledere bruke aksjonsforskning for å initiere, starte opp implementering og planlegge oppfølging av økt elevmedvirkning? Astri Sletteng og Heidi Olsen Sværd Erfaringsbasert

Detaljer

Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet?

Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet? Masteroppgave i yrkespedagogikk Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet? av Jeanette Skaarer Rajczi Høgskolen i Akershus,

Detaljer

En analyse og forståelse av elevens læring

En analyse og forståelse av elevens læring En analyse og forståelse av elevens læring Vurdering for læring i et teoretisk, empirisk, og ideologisk perspektiv Fra privatpraktiserende til felles harmoniserende vurderingspraksis- en ungdomsskole studie

Detaljer

Arbeidsformer i matematikkfaget

Arbeidsformer i matematikkfaget Arbeidsformer i matematikkfaget - en diskursanalyse av fire matematikklæreres ytringer om bruk av arbeidsformer Masteroppgave i grunnskoledidaktikk med fordypning i matematikk Cecilie Eline Haugen 2011

Detaljer