Styremøte nr. 1/2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte nr. 1/2012"

Transkript

1 Styremøte nr. 1/2012 Tid: Mandag 27. februar kl. 10:00-15:30, middag kl. 16:00 18:00 Tirsdag 28. februar kl. 09:00 16:00 Sted: Mandag - Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Tirsdag - Honne hotell og konferansesenter Saksliste (Revidert etter beslutning i styremøtet.) Beslutningssaker Sak STY 01/12 Innkalling til styremøte... 2 Sak STY 02/12 Saksliste... 3 Sak STY 03/12 Protokoll styremøte 8/2011 og styreseminar 3. jan Sak STY 04/12 Delegasjon til etatsstyringsmøte Sak STY 05/12 Rapport og planer Sak STY 06/12 PIU Sak STY 07/12 Møteplan for høsten Orienteringssaker Sak STY 08/12 Eventuelt Sak STY 09/12 Organisering og oppfølging av offentlige innkjøp ved HiG tiltaksplan Gjøvik 27. februar 2012 Jørn Wroldsen Rektor Side 1 av 38

2 Beslutningssaker: Sak STY 01/12 Innkalling til styremøte Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Innkalling Rektors forslag til vedtak Styret godkjenner innkalling til styremøte nr. 1/2012. Side 2 av 38

3 Sak STY 02/12 Saksliste Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Innkalling Rektors forslag til vedtak Styret godkjenner saksliste til styremøte nr. 1/2012, sakene 01 09/12. Side 3 av 38

4 Sak STY 03/12 Protokoll styremøte 8/2011 og referat fra styreseminar 3. februar. Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Forslag til protokoll fra styremøte nr. 8/2011, 14. desember 2011 Referat fra styreseminar Saksopplysninger Forslagene til protokoll og referat har vært på høringsrunde hos styremedlemmene. Rektors forslag til vedtak Styret vedtar protokollen for styremøte nr. 8/2011 og referatet fra styreseminar Side 4 av 38

5 Vedlegg til sak STY 03/12 Protokoll styremøte nr. 8/2011 Styremøte nr. 8/2011 forslag protokoll Tid: Onsdag 14. desember kl. 10:00-16:05 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant gikk under sak 88 Lars Erik Flatø, ekstern representant gikk etter sak 88 Sverre Narvesen, ekstern representant Sigrid Wangensteen, ansatt, undervisnings-/forskerrepresentant Are Strandlie, ansatt, undervisnings/forskerrepresentant Ivar Farup, ansatt, undervisnings-/forskerrepresentant Alexander Bergset, studentrepresentant Kristine Bratrud, studentrepresentant Monica Strand, varamedlem undervisnings-/forskerrepres. kom under sak 86, gikk under sak 88 Per David Nielsen, varamedlem ansatt, teknisk/administrativ representant Forfall: Astrid Stadheim, undervisnings-/forskerrepresentant Maria Lillemoen, ansatt, teknisk/administrativ representant Fra ledelse og administrasjon: Jørn Wroldsen, rektor Gro K. Dæhlin, prorektor Inge Øystein Moen, høgskoledirektør og møtesekretær Kai Robert Jakobsen, økonomi- og driftsdirektør sakene Beslutningssaker: Sak STY 83/11 Innkalling til styremøte Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Innkalling Rektors forslag til vedtak Styret godkjenner innkalling til styremøte nr. 8/2011. Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Side 5 av 38

6 Protokolltilførsel fra Farup: For fremtiden bør vararepresentanter innkalles umiddelbart når forfall meldes. Sak STY 84/11 Saksliste Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Innkalling Rektors forslag til vedtak Styret godkjenner saksliste til styremøte nr. 8/2011, sakene Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Sak STY 85/11 Protokoll fra styremøte nr. 7/2011 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Innkalling Rektors forslag til vedtak Styret godkjenner protokollen fra styremøte nr. 7/2011, 10. november. Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Sak STY 86/11 Budsjett 2012 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Økonomi- og driftsdirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Budsjett 2012 Vedlegg 1 Fordeling budsjettrammer Vedlegg 2 Budsjettdokument 2012 (følger separat) Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: 1. Følgende fordeling av budsjett 2012 (1 000 kr) KD og PIU - bevilgninger, og tilhørende rammer for 2012: HOS TØL IMT Felles FA HiG KD+ PIU tildeling Følgende brutto inntekter og kostnader i 2012: HIG BUDSJETT 2012 Ordinær virksomhet Side 6 av 38

7 HIG BUDSJETT 2012 Ordinære driftsinntekter KD bevilgninger (inkl. gaveforsterkning 1 mill.kr) Strategiske midler Andre interne prosjekter PIU Øvrige inntekter Interne driftsinntekter fra oppdrag Sum totale driftsinntekter Lønn Øvrige driftskostnader Egenandeler Investeringer Sum totale driftskostnader Driftsresultat Oppdragsvirksomhet Prosjektinntekter Inntekter Sum totale prosjektinntekter Prosjektkostnader Eksterne driftskostnader Interne driftskostnader Sum totale prosjektkostnader Prosjektresultat avsluttede prosjekter 501 Nettoresultat Ved frigjøring av KD-stipendiatstillinger etter endt stipendperiode kan rektor fordele stillingene på nytt. 4. Justeringer av rammer for langtidsbudsjett Disponeringsfullmakter: Budsjettenhetene kan øke summen av driftskostnader og investeringer mot tilsvarende merinntekt når merinntekten er resultat av økt aktivitet i forhold til budsjettforutsetningene for Forutsetningen er at dette ikke skaper bindinger til å opprettholde et høyere aktivitetsnivå enn det som dekkes av KD-bevilgningen, dersom merinntekten faller bort. Wangensteen foreslo følgende tillegg til rektors forslag: Styret forutsetter at vedtatt satsing på innovasjon i studieprogrammene videreføres i de enkelte avdelingene. Rektors forslag til vedtak med Wangensteens tillegg ble enstemmig vedtatt. Side 7 av 38

8 Sak STY 87/11 Justering av styrets årsplan nye møter 3. februar og 28. mars vedr PIU Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Rektors forslag til vedtak Styret vedtar å legge to nye styremøter inn i årsplanen: Fredag 3. februar og onsdag 28. mars. Dette for å avvikle felles styremøter i PIU-prosessen. Forslag til justert årsplan og fokus for styrets arbeid pr. 14. desember 2011: 1. styremøte/ seminar torsdag 29. og fredag 30. september 2011 Tertialrapport 2/2011 inkludert strategiske satsinger Årsplan og fokus for styrets arbeid Orientering opptakstall PIU 2. styremøte torsdag 10. november 2011 Status for kommende års budsjettarbeid Strategisk studieportefølje Orientering etter årets lokale lønnsforhandlinger Forslag til satsinger utenfor rammen 2012 (frist 1. desember 2011 til KD og FAD) PIU 3. styremøte onsdag 14. og torsdag 15. desember 2011 Vedta budsjett for neste år 4. styremøte fredag 3. februar 2012 Vedta helhetlig faglig/administrativ organisering for Innlandshøgskolen 5. styremøte mandag 27. og tirsdag 28. februar 2012 Årsrapport 2011, med planer for 2012 og godkjenning av regnskap for 2011 (Tertialrapport 3/2011) Strategiplan - rullering Fastsette møtedatoer kommende høst PIU 6. styremøte onsdag 28. mars 2012 Vedta fusjonssøknad 7. styremøte/studietur torsdag 3. og fredag 4. mai 2012 utenfor høgskolen Orientering søkertall Oppnevning av delegasjon til etatsstyringsmøtet med KD Kvalitetsrapport 2011 PIU Side 8 av 38

9 8. styremøte tirsdag 12. og onsdag 13. juni 2012 Tertialrapport 1/2012 Rullering av langtidsbudsjett Evaluering av styrets arbeid PIU Styreleder foreslo følgende justeringer på rektors forslag: å flytte kvalitetsrapport 2011 fra mai- til junimøtet styremøtet torsdag 15. desember strykes ny årsplanoversikt lages der alle avholdte møter høsten 2011 tas inn sammen med de nye PIU-styremøtene Rektors forslag med styreleders justeringer ble enstemmig vedtatt. Ny årsplan for styrets møter skoleåret 2011/12 ser etter det slik ut: 1. styremøte torsdag 18. august 2011 Møteplan for 2011 Nye representanter til Universitetsprosjektstyret (UPS) 2. styremøte mandag 12. september Justering av møteplan for 2011 PIU 3. styremøte / seminar torsdag 29. og fredag 30. september 2011 Tertialrapport 2/2011 inkludert strategiske satsinger Årsplan og fokus for styrets arbeid Orientering opptakstall Styrets honorar Prorektors rolle i styret PIU 4. styremøte torsdag 10. november 2011 Status for kommende års budsjettarbeid Strategisk studieportefølje Orientering etter årets lokale lønnsforhandlinger Forslag til satsinger utenfor rammen 2012 (frist 1. desember 2011 til KD og FAD) PIU 5. styremøte onsdag 14. desember 2011 Vedta budsjett for neste år 6. styremøte fredag 3. februar 2012 Vedta helhetlig faglig/administrativ organisering 7. styremøte mandag 27. og tirsdag 28. februar 2012 Årsrapport 2011, med planer for 2012 og godkjenning av regnskap for 2011 (Tertialrapport 3/2011) Strategiplan - rullering Fastsette møtedatoer kommende høst PIU Side 9 av 38

10 8. styremøte onsdag 28. mars 2012 Vedta fusjonssøknad for Innlandshøgskolen 9. styremøte/studietur torsdag 3. og fredag 4. mai 2012 utenfor høgskolen Orientering søkertall Oppnevning av delegasjon til etatsstyringsmøtet med KD PIU 10. styremøte tirsdag 12. og onsdag 13. juni 2012 Tertialrapport 1/2012 Rullering av langtidsbudsjett Evaluering av styrets arbeid Kvalitetsrapport 2011 PIU Sak STY 88/11 Om PIU Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: UPS-leder Saksdokumenter: Saksframlegg Styreleder foreslo å lukke møtet siden saksdokumentene er unntatt offentlighet. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Styreleder foreslo følgende vedtak: Høgskolestyret ber Universitetsprosjektstyret komme tilbake med et forslag til faglig og administrativ organisering av den sammenslåtte høgskolen til høgskolestyrets møte 3. feb Høgskolestyret henviser til kriteriene vedtatt i forrige styremøte som basis for vurdering av ulike organisasjonsmodeller. Før høgskolestyret skal kunne fatte beslutninger, må økonomiske beregninger for HiGs primærforslag, og evt. andre organisasjonsforslag, foretas. Høgskolestyret er enig i at fusjonssøknaden til KD skal inneholde en anmodning om nedsetting av et interimsstyre med ansvar og myndighet knyttet til oppbyggingen av den nye virksomheten. Styreleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Styreleder foreslo å åpne møtet igjen. Styreleders forslag ble enstemmig vedtatt. Orienteringssaker: Sak STY 89/11 Eventuelt Møtedato: Sakstype: Orienteringssak Ingen orienteringssak. Side 10 av 38

11 Vedlegg til sak STY 03/12 Protokoll styreseminar Styreseminar 3. februar 2012 Tid: Onsdag 3. februar 10:00-16:05 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant Lars Erik Flatø, ekstern representant Sverre Narvesen, ekstern representant Sigrid Wangensteen, ansatt, undervisnings-/forskerrepresentant - fra kl. 10:15 Astrid Stadheim, undervisnings-/forskerrepresentant Ivar Farup, ansatt, undervisnings-/forskerrepresentant Alexander Bergset, studentrepresentant Kristine Bratrud, studentrepresentant Dag Waaler (vara for Are Strandlie) Maria Lillemoen, ansatt, teknisk/administrativ representant Forfall: Are Strandlie, ansatt, undervisnings/forskerrepresentant Fra ledelse og administrasjon: Jørn Wroldsen, rektor Gro K. Dæhlin, prorektor Inge Øystein Moen, høgskoledirektør og møtesekretær Andre møtedeltakere: Ulf Christensen, UPS-leder fra kl. 10:15 11:10 Harald Landheim, prosjektdirektør - fra kl. 10:15 11:10 (Styreleder, rektor, prorektor og høgskoledirektør hadde et eget formøte med Christensen og Landheim før styremøtet.) Kl møtte styret dekanene Torbjørn Skogsrød, Morten Irgens og Roger Lian. Prosjekt Innlandsuniversitetet - organisering av Innlandshøgskolen Oppsummering fra møtet Høgskolestyret ønsker å få realisert Innlandsuniversitetet. For å oppnå det ønsker styret å lage en Innlandshøgskole med en klar og troverdig universitetsvisjon der faglige visjoner og mål er hovedpremiss for organisering. Før høgskolestyret vil ta endelig standpunkt til organisering av en sammenslått Innlandshøgskole vil en se en Risiko- og sårbarhetsanalyse for fusjonen der det blant annet belyses hvordan økonomien vil Side 11 av 38

12 se ut for Innlandshøgskolen de nærmeste årene etter en fusjon (bl.a. vurdere kostnadene ved foreslått organisering og simulere årsbudsjett og langtidsbudsjett). Rektor bes om å sende et brev til UPS-leder og be om at slik utredning iverksettes snarest mulig, bl.a. med ekstern bistand. Rektor bes om å sende et brev til UPS-leder og ber om at en utredning iverksettes snarest mulig, bl.a. med ekstern bistand. Side 12 av 38

13 Sak STY 04/12 Delegasjon til etatsstyringsmøte 2012 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Saksopplysninger Høgskolen i Gjøvik er innkalt til årlig etatsstyringsmøte i Kunnskapsdepartementet 11. mai 2012, kl I tildelingsbrevet for 2012 ber departementet om at styret selv setter sammen en delegasjon fra styret på inntil sju representanter, hvorav styreleder og styremedlem valgt av studentene er obligatoriske deltakere. Departementet ønsker i tillegg at styrets sekretær deltar. Departementet ønsker å møte et representativt utvalg av styret, og HiG bes vektlegge dette ved sammensetningen av delegasjonen. Hovedtema på etatsstyringsmøtet i år er utviklingen av HiGs egne virksomhetsmål og styringsparametre for Departementet er opptatt av at høgskolen har virksomhetsmål som underbygger institusjonens utfordringer, egenart og utviklingsstrategi. Etatsstyringsmøtene har etter hvert endret karakter, og er nå ment å være en langsiktig strategidiskusjon mellom departement og institusjonene. Fra og med 2013 planlegger departementet å avholde etatsstyringsmøte med hver institusjon, annet hvert år. HiG vil motta en dagsorden fra departementet i god tid før møtet. Styret gis anledning til å melde inn saker til etatsstyringsmøtet, senest 20. april. Vurdering Rektor mener det vil være tjenlig med en mindre delegasjon i 2012, grunnet ny ordning for etatsstyringsmøtet og erfaring fra tidligere. Rektors forslag til vedtak Styret vedtar at høgskolens delegasjon til etatsstyringsmøte 11. mai 2012 settes sammen slik: Styrets leder (obligatorisk) Studentrepresentant i styret (obligatorisk) Faglig ansatt Teknisk administrativt ansatt Rektor (obligatorisk) Konkret forslag til vedtak med navn fremmes i møtet. Side 13 av 38

14 Sak STY 05/12 Rapport og planer Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Økonomi- og driftsdirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg 1: Internregnskap for 2011 Vedlegg 2: Rapport og planer (separat vedlegg) Vedlegg 3: Ledelseskommentar til årsregnskap (separat vedlegg) Vedlegg 4: Generelle regnskapsprinsipper (separat vedlegg) Vedlegg 5: Regnskap 2011 (separat vedlegg) Saksopplysninger I Rapport og planer ( ) gir høgskolen rapport til Kunnskapsdepartementet (KD) om måloppnåelse for 2011, samt mål for 2012 og Høgskolen er i tildelingsbrevet for 2012 pålagt å utarbeide Rapport og planer ( ) til KD med frist 1. mars Krav til rapportering framgår av tildelingsbrev for 2011 og Av Reglement for økonomistyring i staten framgår det at mål- og resultatstyring er det grunnleggende styringsprinsippet i statlige institusjoner. Høgskolen skal i rapport for 2011 gi en tilbakemelding på oppnådde resultater i forhold til de målene som ble vedtatt for Det er ny nasjonal målstruktur fra I hovedsak innebærer endringene at departementet fjerner nasjonale virksomhetsmål og reduserer antall nasjonale styringsparametre betraktelig. Den nye målstrukturen vil dermed skape rom for høgskolen til å fastsette egne virksomhetsmål og styringsparametre som viser et tydeligere bilde av høgskolens profil, satsinger og utfordringer. Departementet ønsker å benytte etatsstyringsmøtene i 2012 til en særskilt dialog med institusjonenes arbeid med utvikling av egen målstruktur og profil. Målstrukturen har følgende oppbygging: Sektormål Virksomhetsmål Styringsparametere (inkludert risikovurdering) Høgskolen utarbeider 2 typer regnskap; finansregnskap og internregnskap. Finansregnskapet viser resultatet av den økonomiske aktiviteten isolert for 2011, mens internregnskapet viser resultatet av den økonomiske aktiviteten i 2011 inkludert overførte midler fra 2010 på fagavdelingene. Finansregnskapet viser et resultat av ordinære aktiviteter i 2011 på + 12,984 mill.kr, mens internregnskapet viser et resultat på + 5,393 mill.kr i Differansen mellom finansregnskap og internregnskap skyldes at internregnskapet ikke omfatter balanseføringer i bevilgningsregnskapet. Høgskolens internregnskap for 2011 med regnskapsoversikter i henhold til tidligere vedtatt rapporteringsmal er lagt ved i vedlegg 2, og kommenteres der. I forhold til prognose for budsjettenhetene satt opp 2. tertial, er det bare mindre endringer i de faktiske resultatene for Side 14 av 38

15 Finansregnskapet er satt opp i henhold til årsoppgjørspakke fra KD. Høgskolestyret skal godkjenne høgskolens regnskap for 2011 med ledelseskommentarer og noter slik det framkommer under pkt. 2.5 Økonomirapportering i Rapport og planer ( ). I Rapport og planer er det gitt en beskrivelse av høgskolens arbeid med Samhandling, Arbeidsdeling og Konsentrasjon (SAK) innenfor alle målene, herunder hvordan dette skal bidra til å nå sektormålene. Dette framgår i kapittel 3.3 i dokumentet. Vurdering Rapport for 2011 viser at HiG har en god måloppnåelse, og det er satt realistiske og gjennomførbare mål for Høgskolen har fortsatt hatt en god utvikling når det gjelder studiepoengsproduksjon som viser en økning på 9,0 % fra 2010 til Dette vil gi i størrelsesorden 6 mill.kr høyere tildeling i 2013 enn i Antall studenter er økt fra 2601 høsten 2010 til 2718 høsten Finansregnskapet viser et resultat av ordinære aktiviteter på + 12,984 mill.kr i Resultatet av oppdragsfinansiert aktivitet var 2,098 mill.kr. Dette foreslås avsatt til opptjent virksomhetskapital som til sammen vil utgjøre 7,128 mill.kr per Avregning statlig og bevilgningsfinansiert aktivitet utgjør etter dette + 10,886 mill.kr (12,984 2,098 mill.kr). En stor del dette beløpet er utsatt aktivitet som er bundet opp, men det inngår også frie midler i avregningen. Eksempel på helt frie midler er reserveposten som etter foreslått avsetning vil inneholde 7,598 mill.kr og fri virksomhetskapital på 6,895 mill.kr. Inntektene har vist en økning på 8,7 % fra 2010 samtidig som veksten i kostnadene har vært lavere enn tidligere år. Inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ble likevel redusert med 0,557 mill.kr eller 3,8 % til 14,28 mill.kr. Lønn og sosiale kostnader viste en vekst på 10,9 % i forhold til 2010, mens øvrige driftskostnader økte med 3,9 %. Høgskolens likviditet er god med bankinnskudd på 99,47 mill.kr. Likviditetsgraden (forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld) var 1,86. Av strategiske midler stilt til disposisjon til igangsatte prosjekter på 4,651 mill.kr, er 2,267 mill.kr benyttet i Det blir overført 2,384 mill.kr på prosjektene fra 2011 til Resultat er avstemt mot balanse, alle balansekonti er gjennomgått og avstemt. Regnskapet er også avstemt mot tall levert fra forsystemer (SAP, FS, Contempus). Årsoppgjørsdisposisjoner for 2011 framkommer i note 15 Avregning statlig og bidragsfinansiert aktiviteter mv. De viktigste disposisjonene er: Overskudd HOS 0,074 mill.kr Overskudd TØL 2,482 mill.kr Overskudd IMT på 1,017 mill.kr Overførte midler utsatt aktivitet strategiske prosjekter 3,397 mill.kr Overførte midler utsatt aktivitet NFR-prosjekter 3,112 mill.kr Overførte drifts- og investeringsoppgaver 1,000 mill.kr Utsatt virksomhet 13,224 mill.kr Avsetning reservepost 7,598 mill.kr Side 15 av 38

16 Sum avsatt andel av tilskudd til statlig og bidragsfinansiert aktivitet var per ,708 mill.kr mot 30,822 mill.kr pr , dvs. en økning på 10,886 mill.kr. Dette innebærer en kombinasjon av økt økonomisk handlingsrom og økt utsatt aktivitet. Rektors forslag til vedtak 1. Høgskolestyret vedtar forslaget til Rapport og planer ( ), og ber rektor om å innarbeide kommentarer fra styret og ferdigstille dokumentet. 2. Regnskap 2011 godkjennes med forslag til disponeringer som framgår av note 15 i finansregnskapet. Side 16 av 38

17 Vedlegg til sak STY 05/12 Internregnskap 2011 Internregnskap 2011 Høgskolen hadde i 2011 et samlet driftsresultat i internregnskapet etter overføring av midler fra 2010 på + 5,395 mill.kr. Dette gir et avvik mot budsjett på 3,539 mill.kr. I tabellen nedenfor er det gitt en oversikt over resultat for hver enkelt budsjettenhet (1 000 kr). Som tabellen viser, er det bare mindre endringer i det endelige regnskapsresultat i forhold til prognose pr. 2. tertial Budsjettenhet Avvik i forhold til budsjett 2011 Prognose 2. tertial 2011 HOS 74 0 IMT TØL HiG felles FA HiG samlet Kommentarer til de enkelte budsjettenheter: HOS Avdelingens regnskapsresultat for 2011 på 0,074 mill.kr er i henhold til varslet prognose. Samlede lønnskostnader ligger lavere enn budsjettert pga høyere refusjoner ved sykefravær enn budsjettert. Bidrags- og oppdragsinntektene var 0,697 mill.kr lavere enn budsjettert. IMT Avdelingens regnskapsresultat for 2011 er 0,049 mill.kr pluss overførte midler fra 2010 på 968 mill.kr til sammen 1,017 mill.kr. Dette er på samme nivå som prognostisert etter 2. tertial. Hovedforklaringen på avviket er innsparte budsjettmidler på lønn. Bidrags- og oppdragsinntektene var 1,161 mill.kr laver enn budsjettert. TØL Avdelingens regnskapsresultat for 2011 er 0,153 mill.kr pluss overførte midler fra 2010 på 2,329 mill.kr til sammen 2,482 mill.kr. I den ordinære virksomheten er det største budsjettavviket manglende finansiering av UU-laboratorium. Dette har medført at avdelingen har måttet utsette planlagte investeringer i laboratoriet. Bidrags- og oppdragsvirksomheten var 0,533 mill.kr lavere enn budsjettert. Resultat fra avsluttede prosjekter var 2,136 mill.kr. HiG felles HiG felles fikk et driftsresultat på 0,499 mill.kr. Dette skyldes ledighet i stillinger og refusjon av sykepenger. Det er i tillegg overført avsetninger til investeringer på 1,0 mill.kr fra Side 17 av 38

18 FA FA hadde et driftsresultat på 1,321 mill.kr. Hovedforklaringen er økte inntekter på grunn refusjon fra av PIU for styremedlemmer UPS, frikjøp sekretærfunksjon, tillitsvalgte og arbeidsgrupper. Det har også vært merinntekter fra studentmottak, Uniska konferansen og vitnemål fra privatister. Vedlegg (følger fortløpende): Regnskapsoversikt over hver enkelt budsjettenhet Oversikt over strategiske tiltak med status per Side 18 av 38

19 Vedlegg til internregnskap 2011: Regnskapsoversikt - enkelte budsjettenheter Side 19 av 38

20 IMT Budsjett Regnskap Budsjett Avvik Beskrivelse Totalt for 2011 Pr Pr i kr Kommentarer: ORDINÆR VIRKSOMHET 1.0 ORDINÆRE DRIFTSINNTEKTER 1.1 KD bevilgninger (Se note 1) A 1.2 Strategiske midler (Se note 2) Andre interne prosjekter (Se note 3) PIU B 1.5 Øvrige inntekter (Se note 4 ) Interne driftsinntekter fra oppdrag (Se note 5 ) Sum totale driftsinntekter ORDINÆRE DRIFTSKOSTNADER 2.1 Lønn D 2.2 Øvrige driftskostnader E 2.3 Investeringer Egenandeler Sum totale driftskostnader Driftsresultat OPPDRAGSVIRKSOMHET 3.0 PROSJEKTINNTEKTER (NFR, bidrag og oppdrag) 3.1 Inntekter (Se note 6) F Sum totale prosjektinntekter PROSJEKTKOSTNADER 4.1 Eksterne driftskostnader (Se note 7 ) Interne driftskostnader (Se note 8 ) Sum totale prosjektkostnader Prosjektresultat avsluttede prosjekter Totalresultat Forklaring til regnskapsrapporten: ORDINÆR VIRKSOMHET Ordinær virksomhet er den ordinære daglige drift hvor man til enhver tid ser driftsresultatet for avdelingen. Tallene i ordinær virksomhet refererer seg til prosjektseriene Strategiske midler som inngår i bidragsprosjekter finnes sammen med øvrige prosjektinntekter og kostnader i pkt 3.0 og 4.0. Note 1) Ordinært regnskap/budsjett + overført overskudd/underskudd fra forrige år. Note 2) Strategiske midler overført fra Inntektsføringen skjer i takt med forbruket. Løpende avregning uten fortjeneste. Note 3) Prosjekter med overførbar saldo 2-serien. Eksempler på slike prosjekt er tildelte strategiske midler. Note 4) Salgs- og leieinntekter samt refusjoner. Note 5) Gjelder andre interne prosjektkostnader som godskrives avdelingen. jfr. pkt 4.2. OPPDRAGSVIRKSOMHET Oppdragsvirksomheten refererer seg til forskningsprosjekter med bidrag fra NFR, og andre eksterne oppdragsgivere. Her finner man prosjektseriene som viser resultatet av periodens avsluttede prosjekt. Note 6) Løpende avregning uten fortjeneste. Dvs at prosjektinntekter vil være lik prosjektkostnadene i perioden. Resultatet vises kun når prosjektet er avsluttet. Note 7) Lønnskostnader (f. eks stipendiater, prosjektmedarbeidere, arbeid utover plikt og overtid egne ansatte), reiser og innkjøp av utstyr som føres direkte på prosjekt. Note 8) Gjelder overføring av lønn fast ansatte på prosjekt og indirekte kostnader (f.eks husleie, tlf., strøm, porto, renhold, lønn adm. ansatte m.m) Kommentarer: A) Høyere KD-tildeling på grunn av lønnskompensjon. B) Avvik på grunn av Visuelle medier. C) Inntektsbortfall på grunn av forsinket ansettelse av ph.d. student. Lønnskostnadene reduseres tilsvarende. D) Forsinkelse i tilsettinger innenfor spillprogrammering, informasjonssikkerhet og mediemanagement. Avdelingen har benyttet store ressureser til annonsering og kjøp av undervisningstjenester, og har omdisponert 1,5 mill.kr fra lønnsbudsjett til øvrige kostnader. E) Avvik skyldes forsinkelse i prosjektarbeid. Side 20 av 38

21 TØL Budsjett Regnskap Budsjett Avvik Beskrivelse Totalt for 2011 Pr Pr i kr Kommentarer: ORDINÆR VIRKSOMHET 1.0 ORDINÆRE DRIFTSINNTEKTER 1.1 KD bevilgninger (Se note 1) A 1.2 Strategiske midler (Se note 2) Andre interne prosjekter (Se note 3) PIU Øvrige inntekter (Se note 4 ) Interne driftsinntekter fra oppdrag (Se note 5 ) Sum totale driftsinntekter ORDINÆRE DRIFTSKOSTNADER 2.1 Lønn Øvrige driftskostnader Investeringer B 2.4 Egenandeler Sum totale driftskostnader Driftsresultat OPPDRAGSVIRKSOMHET 3.0 PROSJEKTINNTEKTER (NFR, bidrag og oppdrag) 3.1 Inntekter (Se note 6) C Sum totale prosjektinntekter PROSJEKTKOSTNADER 4.1 Eksterne driftskostnader (Se note 7 ) Interne driftskostnader (Se note 8 ) Sum totale prosjektkostnader Prosjektresultat avsluttede prosjekter Totalresultat D Forklaring til regnskapsrapporten: ORDINÆR VIRKSOMHET Ordinær virksomhet er den ordinære daglige drift hvor man til enhver tid ser driftsresultatet for avdelingen. Tallene i ordinær virksomhet refererer seg til prosjektseriene Strategiske midler som inngår i bidragsprosjekter finnes sammen med øvrige prosjektinntekter og kostnader i pkt 3.0 og 4.0. Note 1) Ordinært regnskap/budsjett + overført overskudd/underskudd fra forrige år. Note 2) Strategiske midler overført fra Inntektsføringen skjer i takt med forbruket. Løpende avregning uten fortjeneste. Note 3) Prosjekter med overførbar saldo 2-serien. Note 4) Salgs- og leieinntekter samt refusjoner. Note 5) Gjelder andre interne prosjektkostnader som godskrives avdelingen. jfr. pkt 4.2. OPPDRAGSVIRKSOMHET Oppdragsvirksomheten refererer seg til forskningsprosjekter med bidrag fra NFR og andre eksterne oppdragsgivere. Her finner man prosjektseriene som viser resultatet av periodens avsluttede prosjekt. Note 6) Løpende avregning uten fortjeneste. Dvs at prosjektinntekter vil være lik prosjektkostnadene i perioden. Resultatet vises kun når prosjektet er avsluttet. Note 7) Lønnskostnader (f.eks stipendiater, prosjektmedarbeidere, arbeid utover plikt og overtid egne ansatte), reiser og innkjøp av utstyr som føres direkte på prosjekt. Note 8) Gjelder overføring av lønn fast ansatte på prosjekt og indirekte kostnader (f.eks husleie, tlf., strøm, porto, renhold, lønn adm. ansatte m.m). Kommentarer: A) Midler for hele året 2011 til stipendiater er hentet fra tiltakspakke og Eidsivaprosjektet. B) Investeringer UU-laboratorium ikke foretatt på grunn av manglende finansiering, se posten andre interne prosjekter. C) Prosjektinntekter var 0,533 mill.kr lavere enn budsjettert og avsluttede prosjekter viste et resultat på 1,153 mill.kr. D) Inklusive overføringer fra 2010 har avdelingen et overskudd på 2,482 mill.kr. Side 21 av 38

22 FA Budsjett Regnskap Budsjett Avvik Beskrivelse Totalt for 2011 Pr Pr i kr Kommentarer: ORDINÆR VIRKSOMHET 1.0 ORDINÆRE DRIFTSINNTEKTER 1.1 KD bevilgninger (Se note 1) Strategiske midler (Se note 2) Andre interne prosjekter (Se note 3) PIU A 1.5 Øvrige inntekter (Se note 4 ) B 1.6 Interne driftsinntekter fra oppdrag (Se note 5 ) Sum totale driftsinntekter ORDINÆRE DRIFTSKOSTNADER 2.1 Lønn Øvrige driftskostnader Investeringer Egenandeler Sum totale driftskostnader Driftsresultat C OPPDRAGSVIRKSOMHET 3.0 PROSJEKTINNTEKTER (NFR, bidrag og oppdrag) 3.1 Inntekter (Se note 6) Sum totale prosjektinntekter PROSJEKTKOSTNADER 4.1 Eksterne driftskostnader (Se note 7 ) Interne driftskostnader (Se note 8 ) Sum totale prosjektkostnader Prosjektresultat avsluttede prosjekter Totalresultat Forklaring til regnskapsrapporten: ORDINÆR VIRKSOMHET Ordinær virksomhet er den ordinære daglige drift hvor man til enhver tid ser driftsresultatet for avdelingen. Tallene i ordinær virksomhet refererer seg til prosjektseriene Strategiske midler som inngår i bidragsprosjekter finnes sammen med øvrige prosjektinntekter og kostnader i pkt 3.0 og 4.0. Note 1) Ordinært regnskap/budsjett + overført overskudd/underskudd fra forrige år minus fordelte strategiske midler og lønnsoppgjør. Note 2) Strategiske midler overført fra Inntektsføringen skjer i takt med forbruket. Løpende avregning uten fortjeneste. Note 3) Prosjekter med overførbar saldo 2-serien. Note 4) Salgs- og leieinntekter samt refusjoner. Note 5) Gjelder andre interne prosjektkostnader som godskrives avdelingen. Kommentarer: A) Refusjon av styremedlemmer UPS, frikjøp av sekretærfunksjon, tillitsvalgte og arbeidsgrupper. B) Inntekter fra studentmottak, Uniska konferansen og vitnemål privatister. C) Resultat + 1,321 mill.kr. Sentral reserve utjør pr ,598 mill.kr og fri virksomhetskapital 6,895 mill.kr. Side 22 av 38

23 HiG felles Budsjett Regnskap Budsjett Avvik Beskrivelse Totalt for 2011 Pr Pr i kr Kommentarer: ORDINÆR VIRKSOMHET 1.0 ORDINÆRE DRIFTSINNTEKTER 1.1 KD bevilgninger (Se note 1) Strategiske midler (Se note 2) Andre interne prosjekter (Se note 3) PIU Øvrige inntekter (Se note 4 ) Interne driftsinntekter fra oppdrag (Se note 5 ) Sum totale driftsinntekter ORDINÆRE DRIFTSKOSTNADER 2.1 Lønn A 2.2 Øvrige driftskostnader Investeringer Egenandeler Sum totale driftskostnader Driftsresultat B Forklaring til regnskapsrapporten: ORDINÆR VIRKSOMHET Ordinær virksomhet er den ordinære daglige drift hvor man til enhver tid ser driftsresultatet for avdelingen. Tallene i ordinær virksomhet refererer seg til prosjektseriene Strategiske midler som inngår i bidragsprosjekter finnes sammen med øvrige prosjektinntekter og kostnader i pkt 3.0 og 4.0. Note 1) Ordinært regnskap/budsjett + overført overskudd/underskudd fra forrige år Note 2) Strategiske midler overført fra Inntektsføringen skjer i takt med forbruket. Løpende avregning uten fortjeneste. Note 3) Prosjekter med overførbar saldo 2-serien. Note 4) Salgs- og leieinntekter samt refusjoner. Note 5) Gjelder andre interne prosjektkostnader som godskrives avdelingen. Kommentarer: A) Innsparinger pga. ledighet i stillinger og sykerefusjoner. B) Resultat + 0,499 mill.kr. I tillegg videreføres en avsetning på 1,0 mill.kr i Side 23 av 38

24 HiG Budsjett Regnskap Budsjett Avvik Beskrivelse Totalt for 2011 Pr Pr i kr Kommentarer: ORDINÆR VIRKSOMHET 1.0 ORDINÆRE DRIFTSINNTEKTER 1.1 KD bevilgninger (Se note 1) Strategiske midler (Se note 2) Andre interne prosjekter A 1.4 PIU Øvrige inntekter (Se note 3 ) Interne driftsinntekter fra oppdrag (Se note 4 ) Sum totale driftsinntekter ORDINÆRE DRIFTSKOSTNADER 2.1 Lønn B 2.2 Øvrige driftskostnader Investeringer C 2.4 Egenandeler Sum totale driftskostnader Driftsresultat OPPDRAGSVIRKSOMHET 3.0 PROSJEKTINNTEKTER (NFR, bidrag og oppdrag) 3.1 Inntekter (Se note 6) Sum totale prosjektinntekter PROSJEKTKOSTNADER 4.1 Eksterne driftskostnader (Se note 7 ) Interne driftskostnader (Se note 8 ) Sum totale prosjektkostnader Prosjektresultat avsluttede prosjekter D Totalresultat Forklaring til regnskapsrapporten: ORDINÆR VIRKSOMHET Ordinær virksomhet er den ordinære daglige drift hvor man til enhver tid ser driftsresultatet for avdelingen. Tallene i ordinær virksomhet refererer seg til prosjektseriene Strategiske midler som inngår i bidragsprosjekter finnes sammen med øvrige prosjektinntekter og kostnader i pkt 3.0 og 4.0. Note 1) Ordinært regnskap/budsjett + overført overskudd/underskudd fra forrige år. Note 2) Strategiske midler overført fra Inntektsføringen skjer i takt med forbruket. Løpende avregning uten fortjeneste. Note 3) Salgs- og leieinntekter samt refusjoner. Note 4) Gjelder andre interne prosjektkostnader som godskrives avdelingen. jfr. pkt 4.2. OPPDRAGSVIRKSOMHET Oppdragsvirksomheten refererer seg til forskningsprosjekter med bidrag fra NFR, og andre eksterne oppdragsgivere. Her finner man prosjektseriene som viser resultatet av periodens avsluttede prosjekt. Note 6) Løpende avregning uten fortjeneste. Dvs at prosjektinntekter vil være lik prosjektkostnadene i perioden. Resultatet vises kun når prosjektet er avsluttet. Note 7) Lønnskostnader (f. eks stipendiater, prosjektmedarbeidere, arbeid utover plikt og overtid egne ansatte), reiser og innkjøp av utstyr som føres direkte på prosjekt. Note 8) Gjelder overføring av lønn fast ansatte på prosjekt og indirekte kostnader (f.eks husleie, tlf., strøm, porto, renhold, lønn adm. ansatte m.m). Kommentarer: A) Søknad om finansiering av UU laboratorium ikke innvilget (TØL). B) Forsinkelse i tilsettinger (IMT). C) Investeringer redusert pga. manglende finansiering av UU laboratorium. D) Resultat fra avsluttede prosjekter 2,220 mill.kr. Side 24 av 38

25 Vedlegg til internregnskap 2011: Status for strategiske prosjekter pr Tiltak A 1.1 Komsam fase II (33608) Kompetanseutviklingsprosjektet (20016) A30 Gjennomstrømming ved TØL analyse og gjennomføring av tiltak (20009) Samlet til disposisjon 2011 Disponert Gjenstående etter Kommentarer Kristian Martinsen er prosjektleder. Søknad om godkjenning av Master in Sustainable Manufacturing til NOKUT er godkjent. Oppstart sannsynligvis i vår To leverer søknad vår Fire personer forventer å levere søknad ved utgangen av NRT prosjektet skal ha møte i Trondheim 16. februar for å drøfte mulig fortsettelse av prosjektet. Internt jobbes med intensivkurs før konteeksamen i matematikk, mekanikk og Økonomistyring. SUM TØL A33. Utvikling av Ph.d. i klinisk sykepleie (20011) A 3. Videreutvikling simuleringssenteret (22305) Kompetanseutviklingsprosj ektet (20015) Prosjektet fases over i arbeidet med Ph.d. i helseog omsorgsvitenskap i samarbeid med Høgskolen i Hedmark. Resterende midler er benyttet som bidrag for HiGs engenandel i dette arbeidet for Tildelte strategiske midler er brukt etter planen. Det er ikke tildelt midler for 2011 som forutsatt i den opprinnelige søknaden. Tillegg egenandel kr , Kandidat har trukket seg. Frigjorte midler overføres til fullføring av Hopfenbecks doktorgrad Forbruk i henhold til planlagt budsjett. Side 25 av 38

26 Tiltak Arena Ny Omsorg 2.0 (20019) Samlet til disposisjon 2011 Disponert Gjenstående etter Kommentarer Prosjektet sluttføres februar SUM HOS A 24 PSO-sertifisering av grafiske bedrifter i Norge og Skandinavia (20002) Saldo på 130 representerer intern saldo. Eksterne inntekter på prosjektet gir total saldo på 244. Det er foretatt inntektsgivende konsulentoppdrag for Hjemmet Mortensen Trykkvalitet AS. Det er planlagt 4 nye sertifiseringer, samt A 25 Etablering av Cisco Regional Academy (20003) A 26 Igangsettelse av industriprosjekt om ansiktsdeteksjon og gjenkjenning (20004) Etablere Ph.d. program i Informatikk (Computing Science) (20017) Etablering av et stipendfond (Strategic Scholarship Fund) (20018) resertifiseringer i Gjenstående kursing og reiser for instruktører starter opp høst Forsinkelser skyldes nyansettelse på IMT og endring i Cisco Academy strukturen Prosjektet vil delfinansiere en Ph.d. i samarbeid med Université de Bourgogne SUM IMT A 18 Internasjonalt Campus Gjøvik (20005) Finansierer lønnsmidler for ressurs til arbeid i forbindelse med utvidelse og opprettelse av Ph.d.- program i informatikk. Midler skal benyttes til Ph.d. student fra våren Oversettelser av sentrale dokumenter fortsetter. Engelske websider under utvikling. Internasjonal cafe er gjennomført for høstens nye studenter. Språkkurs for 3 ansatte gjennomført i november og 2 ansatte deltok på økonomikurs ang. EUs rammeprogram. Midlene overføres til Side 26 av 38

27 Tiltak Samlet til disposisjon 2011 Disponert Gjenstående etter Kommentarer A 34 Rekruttering av internasjonale MAstudenter (20013) A 37 Strategisk stasing på innovasjon (20014) Gjennomført studiemesse i Utrecht. Reise til Kina gjennomført i november hvor blant annet intervju med potensielle masterstudenter ble gjennomført. Reise til India ble gjennomført i januar, hvor vi promoterte HiG for studenter og intervjuet søkere til fortrinnsvis master i informasjonssikkerhet ved HiG UM FA SUM HIG Gjenstående midler overføres til Prosjektet Innovatoriet og installering av AV-utstyr i Innovatoriet er realisert, men noe utstyr er fortsatt ikke på plass. Det vil komme i Det er besluttet at neste trinn i den strategiske satsningen på innovasjon skal være implementering av elementene 3-timers kreativitetkurs, 3KK, for alle studenter. Side 27 av 38

28 Sak STY 06/12 PIU Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Rektor og høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Separate vedlegg i saken: UPS-sak 05/12 Helhetlig forslag til faglig og administrativ organisering av en sammenslått høgskole Referat fra UPS-møte ved HiG Oppsummering fra kontaktmøte Elverum, PwC Engasjementsbrev (KONFIDENSIELT) PwC Delrapport Vurdering av styrker og svakheter ved 3 alternative organiseringer (utkast datert ) PwC Delrapport Analyse av styringsmessige og økonomiske forhold (utkast datert ) Referat fra IDF-møte Elverum, Protokoll Drøftingsmøte vedr. saker til styremøte nr. 1/201 Saksfremlegg fra Høgskolen i Lillehammer Saksfremlegg fra Høgskolen i Hedmark Saksopplysninger Dette saksfremlegget er ment som et tillegg til UPS-leders utredning og vedtaksforslag i styresak 06/12 «Helhetlig forslag til faglig og administrativ organisering av en sammenslått høgskole» med tilhørende vedlegg. Premisser for organisering - begrunnelser for HiG og HiLs forslag I diskusjonene om organisering av Innlandsuniversitet har HiG i ulike styrevedtak i 2011 lagt vekt på betydningen av å lage en fremtidig organisasjon basert på faglige og strategiske premisser. Dette ble bl.a. formulert slik i styrevedtak 77/11: Høgskolestyret mener at følgende premisser må være førende for den videre prosessen vedrørende organisering av det nye universitetet: å ta vare på - og videreutvikle - de strategiske fortrinn høgskolene nå har er det sentrale å sikre økonomisk bærekraft til videre faglig utvikling er avgjørende økonomiske beregninger av de ulike alternativer må foretas å sikre ledelses- og utviklingskraft er avgjørende Litt mer om premissene Vår forpliktelse overfor samfunnet er å bygge en så god institusjon som mulig. Det overordnede må være å etablere de strukturer som er nødvendige for å tilby studieprogrammer og forskning som samfunnet trenger, som kan hjelpe oss å møte morgendagens utfordringer, og som kan gi våre studenter et best mulig grunnlag for å gå framtiden i møte. Ved å gjøre det skaper vi en institusjon som kan posisjonere seg godt i en svært konkurranseutsatt sektor. Vi mener det er disse prinsippene som kan tjene vår region best, og at andre premisser kan bli ødeleggende. Dette utgangspunktet kan konkretiseres på ulike måter, men i diskusjonene har flg. blitt trukket frem: Side 28 av 38

29 1. For å ta ut faglige synergier må store fagmiljøer som driver samme utdanning - f.eks. sykepleie og øk./ad. - være i samme fakultet (helst samme institutt). Dette er viktig for å utnytte de samlede lærer- og forskningsressursene, og holde en god faglig utvikling basert på god økonomistyring. Dette betyr ikke at disse utdanningene kun skal foregå et sted. En ser f.eks. for seg at sykepleie også i fremtiden skal foregå på både Elverum og Gjøvik, og at økonomiutdanninger skal tilbys både på Rena og Lillehammer. 2. Det må legges til rette slik at de tre høgskolene blir noe mer sammen enn de klarer hver for seg. 3. Organiseringen må avspeile de fagene som har nådd det høyeste nivå, altså der det er ph.d. utdanninger. Hvert fakultet bør ha en ph.d. utdanning i starten. Forskningskulturen rundt ph.d.-utdanningene styrker hele fakultetets faglige virksomhet. Dette styrker videre bygging av robuste og bærekraftige miljøer, slik universitetsakkrediteringen krever. 4. God økonomi er en viktig forutsetning for en bærekraftig institusjon. Hvert ekstra fakultet koster ekstra. Antall fakulteter bør derfor begrenses. HiL og HiG har fremmet et forslag som vi mener svarer på alle disse punktene. Denne organisering er vist på side 9 i UPS-leders saksfremlegg. Premissene samlet ovenfor er mer fyldig gjengitt på side 8 i samme UPS-leders saksfremlegg. HiG og HiLs forslag er blitt kritisert for å være ubalansert. HiG mener det er en god og balansert modell (mer om det i avsnittet «Vurdering» lenger ned). Litt mer omkring fagområdene helse og teknologi Høgskolen i Gjøvik har de siste tre årene utviklet et særdeles godt grunnlag for at Innlandet kan ta en nasjonal rolle innenfor helseteknologi og innovasjon i omsorg. Innlandets potensial til å spille en sentral rolle bekreftes gjennom den rollen HiG er foreslått gjennom NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg, og ved den oppmerksomhet vi har fått ved utvikling av et tverrfaglig senter for universell utforming og gjennomføring av Arena Ny Omsorg (se Det er viktig å forstå at Innlandets posisjon innen helseteknologi og innovasjon i omsorg ikke må begrenses til aktiviteter innen ett institutt, men at det er avgjørende å samarbeide med fagmiljøet innen folkehelse på HH, og i særdeleshet inkludere Innlandets samlede sykepleiemiljø. Den nasjonale posisjonen avhenger av å kunne vise robusthet og tilstrekkelig faglig bredde som i særdeleshet må omfatte sykepleieutdanningene som en bærebjelke i den kommunale helsetjenesten. Nærhet mellom faglig toppledelse av helse- og teknologimiljøer er en kritisk og nødvendig forutsetning for å kunne videreføre det påbegynte arbeidet med å forme landets tyngdepunkt innen helseteknologi rettet mot kommunal sektor og innovasjon i omsorg. Erfaringen vår viser at HiGs resultater skyldes hyppig og nær kontakt mellom dekaner, noe som ville være vanskelig å kompensere dersom avstanden mellom disse og var store. Det er viktig å være klar over den pågående nasjonale posisjoneringen som foregår mellom norske universiteter og høgskoler innen dette området, hvor de sterkeste aktørene er Høgskolen i Oslo- Akershus, Universitetet i Agder, Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Bergen. Her står Innlandet i fare for å miste nødvendig slagkraft gjennom en fragmentert faglig organisering. Det er også interessant å se hvordan Norges Forskningsråd i sine nye innspill til forskingsmeldingen trekker frem «Flere aktive og sunne år» som en nasjonal hovedprioritering. En antyder at dette forskningsområdet vil tilføres store ressurser i årene som kommer. I dag brukes under 1 promille av ressursbruken innenfor denne sektoren til forskning. Dette må økes sterkt i årene som kommer for å Side 29 av 38

30 møte utfordringen. Disse mulighetene mener vi møtes best ved å samle teknologi- og helsemiljøene i et stort fakultet. Dette sikrer en best mulig utvikling av samspillet mellom helse og teknologi. Det bidrar også til å styrke forskningskulturen i helsemiljøene at de er i samme fakultet som andre miljøer med godkjent ph.d.-utdanning. Dette svekker ikke Elverums satsing innenfor sin folkehelseprofil. Den ferske St.meld. 13 ( ) «Utdanning for velferd, Samspill i praksis» om fremtidens velferdsutdanninger omtaler i kap forskningskvalitet og robuste fagmiljøer. Her vises igjen til NFRs evaluering av biologisk, medisinsk og helsefaglig forskning i Hovedbudskapet er behovet for å bygge faglig konsentrasjon for å sikre tilstrekkelig forskningskvalitet. UPS-leders forslag om delte fagmiljøer innen helse (og øk./ad.) bryter med de tydelige føringene herfra. I meldingen står det: Evalueringer av norsk forskning viser at robuste fagmiljøer er av avgjørende betydning for forskningskvaliteten. Samtidig er forskningslandskapet i Norge preget av mange små og fragmenterte miljøer. En fersk evaluering av forskningen innenfor biologi, medisin og helsefag konkluderer med både sterke og svake sider ved de evaluerte miljøene. Særlig innenfor sykepleie og psykologi er det store kvalitetsforskjeller. I sin oppsummering sier panelet blant annet: I en aldrende befolkning er det et sterkt behov for kunnskapsbasert informasjon for pleie i helse- og omsorgssektoren. Den nåværendenorske forskningen på dette området kan, med noen få unntak, ikke forventes å gi slik informasjon. Dette er et ungt og umodent forskningsfelt. En styrking av forskningsinfrastruktur for å oppnå kritisk masse og et sterkere fokus er en vei å gå for å sikre leveranse av kunnskap av høy kvalitet i framtiden. Disse utfordringene mener vi HiGs og HiLs «3+2» modell svarer på. Kommentarer til UPS-leders forslag UPS-leders forslag bryter med alle kriterier listet opp i avsnittet over. Det bryter også med signalene fra stortingsmeldingen og NFRs fagevaluering omtalt overfor. Ulf Christensen har også flere ganger uttrykt at hans forslag ikke er det optimale faglig sett, og at det er andre kriterier som veier tungt for å foreslå det. Politiske vurderinger og geografiske vurderinger er sentrale i hans vurderinger og anbefaling. Det er også uttrykt klart fra UPS-leder at det viktigste nå er å få slått sammen høgskolene. En ikke-optimal startorganisering vil en måtte rydde opp i i etterkant. Risikoen ved en slik tilnærming er ikke vurdert. Det er interessant å se hva som først ble foreslått av UPS-leder i starten av prosessen. Nederst i dette notatet er gjengitt 3 organisasjonsskisser fra Dette var de første skisser som ble presentert av UPS-leder for høgskoleledelsene. Disse skulle være «helhetlige og balanserte», og ble lagt på bordet for å kunne danne grunnlag for en prosess fremover. Hvis en ser på disse skissene vil en se at det er store likheter i fordeling og organisering mellom disse skissene spesielt 4 - fakultetsmodellen og det som senere er fremmet som HiG og HiLs «3+2» modell. Side 30 av 38

31 Vurdering UPS-leders foreslåtte organisering bygger en paraply over de nåværende campusene. Faglige synergier er ikke tatt ut. Vi får en ny institusjon som vil ha store, umiddelbare omstillingsoppgaver foran seg. Disse kan bli så krevende at den nødvendige faglige utvikling bremses opp, og universitetsmålet fjerner seg. HiG og HiLs forslag bygger på de faglige premisser gjengitt ovenfor. Denne modellen vil kunne gi en rask fremdrift mot universitetsmålet, men har møtt motstand fra Hedmarks politikere og HH. Opplandspolitikere og Opplandshøgskolene har støttet en modell bygget på faglige premisser. HiG og HiLs organisasjonsforslag er kritisert for å være ubalansert. Vi mener det ikke er det, av 2 hovedgrunner: - HiG presenterte i UPS-møtet 1.-2.des en gjennomgang av alle relevante indikatorer om forskning, kompetanse, studenter og økonomi i høgskolene i hhv. Oppland og Hedmark. Denne gjennomgangen viser at HiG og HiLs modell ivaretar en rimelig fylkesmessig balanse ihht til disse indikatorer (selv om vi ikke mener det er et sentralt kriterium for organisering). - HiG og HiLs modell er langt på vei i tråd med «balansen» i det UPS-leder mente skulle være et godt utgangspunkt i oktober En god analyse av risiko og sårbarhet, inkludert økonomi, er ikke tilgjengelig. Høgskolestyret må vurdere de ulike modellene opp mot hverandre, og vurdere om en skal gå videre med den faglig optimale modellen til tross for motstand fra Hedmark. Det er en åpenbar risiko for brudd ved denne tilnærming, med påfølgende reforhandling av samarbeidsavtalen mellom KUFfondet, fylkeskommunene og høgskolene. Dette må vurderes opp mot å ende opp i en organisasjonsmodell som umiddelbart har store omstillingsbehov, men som sikrer politisk ro i den akutte fasen vi er i nå. Uro vil imidlertid fort kunne komme opp igjen i omstillingsprosessene som følger i den sammenslåtte høgskolen. Det er også viktig å si at UPS-leders forslag ikke er basert på konsensus, og heller ikke er framdrøftet i felles prosess mellom høgskolene. Forslaget har så langt bare fått muntlig støtte fra HHs ledelse. Høgskoleledelsene ved HiG og HiL mener at deres modell med 3 fakulteter pluss 2 enheter er et forslag som sikrere og raskere vil kunne resultere i et innlandsuniversitet. En bør være åpen for justeringer av institutter og fordeling av toppledelse i den videre prosess. Forslag til vedtak formuleres i møtet. Side 31 av 38

32 Opprinnelige organisasjonsskisser fra UPS-leder, Side 32 av 38

33 Side 33 av 38

34 Side 34 av 38

Styremøte nr. 1/2013

Styremøte nr. 1/2013 Styremøte nr. 1/2013 Tid: Tirsdag 5. mars 2013 kl. 09:00 15:00 Sted: HiG (Ørneredet/ G-bygget 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 01/13 Innkalling til styremøte nr. 1/2013... 3 Sak STY 02/13

Detaljer

Styremøte nr. 1/2010

Styremøte nr. 1/2010 Styremøte nr. 1/2010 Tid/Sted: 11. og 12. mars 2010. University of Gloucestershire, England Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 01/10 Innkalling til styremøte nr 1/2010... 2 Sak STY 02/10 Saksliste...

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

Styremøte nr. 6/2010

Styremøte nr. 6/2010 Styremøte nr. 6/2010 Tid: Mandag 13 desember 2010, kl 10.00 til kl 16.00 med påfølgende middag på Gamletorvet Spiseri. Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 67/10 Innkalling

Detaljer

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011...

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011... Styremøte nr 6/2011 Tid: Torsdag 29. september kl. 12:00-17:00 Fredag 30. september kl. 09:00-14:00 Sted: Torsdag: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Fredag: Honne konferansesenter, Biri, Gjøvik Saksliste

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009

Styremøte nr. 4/2009 Styremøte nr. 4/2009 Tid: 11. juni 2009, Kl 10-16 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling... 2 Sak STY 29/09 Saksliste... 3 Sak STY 30/09 Protokoll

Detaljer

Styremøte nr. 5/2013

Styremøte nr. 5/2013 Styremøte nr. 5/2013 Tid: Mandag 11. november 2013, kl. 09:00 15:00 (møtet avbrytes i ca. 1 time fra kl. 12 styret besøker en fagavdeling) Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet (G-bygget/ 3. etasje)

Detaljer

Styremøte nr. 5/2010

Styremøte nr. 5/2010 Styremøte nr. 5/2010 Tid: onsdag 10. november 2010 kl 10.00 til kl 14.30 med påfølgende felles styreseminar fra kl 15 00 til 18 10 (se eget program), deretter felles middag. Sted: Ørneredet, HiG Saksliste

Detaljer

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Arild Sundberg, Simon Tschudi,

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 26-27. februar 2009 Vår ref.: 2009/339 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi,

Detaljer

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet www.pwc.no Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer Prosjekt Innlandsuniversitetet Sluttrapport 23. mars 2012. Denne rapporten er utarbeidet av PwC for Prosjekt Innlandsuniversitetet i samsvar

Detaljer

Styremøte nr. 6/2014. Saksliste. Tid: Mandag 15. desember 2014, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3.

Styremøte nr. 6/2014. Saksliste. Tid: Mandag 15. desember 2014, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3. Styremøte nr. 6/2014 Tid: Mandag 15. desember 2014, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 73/14 Innkalling til styremøte nr. 6/2014...

Detaljer

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood.

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood. Innkalling til styremøte 11. juni 2009 Vår ref.: 2009/763 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin

Detaljer

Styremøte nr. 2/2013

Styremøte nr. 2/2013 Styremøte nr. 2/2013 Tid: Mandag 6. mai - tirsdag 7. mai 2013 Sted: Fachhochschule Wiener Neustadt, Østerrike Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 13/13 Innkalling til styremøte nr. 2/2013... 2 Sak STY

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

Innkalling. Fullmaktssaker: FS-122/13 Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Valg

Innkalling. Fullmaktssaker: FS-122/13 Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Valg 1 av 160 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 17. oktober 2013 Fellesstyrets medlemmer Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12 MØTEINNKALLING Styret for Universitetet i Nordland Dato: 30.04.2015 kl. 9:00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården Arkivsak: 15/01372 Arkivkode: SAKSKART Side Vedtakssaker 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll

Detaljer

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar.

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar. Til høgskolestyret Lillehammer, 4. mars 2014 Innkalling til møte i Høgskolestyret 11. mars 2014 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo, Marit

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

Styret tar revidert tiltaksplan for anskaffelsesområdet til orientering og ber om å bli orientert om den videre utvikling på anskaffelsesområdet.

Styret tar revidert tiltaksplan for anskaffelsesområdet til orientering og ber om å bli orientert om den videre utvikling på anskaffelsesområdet. ØKONOMI Kartlegging av anskaffelsesområdet 2011 På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) har konsulentfirmaet PwC i 2011 gjennomført en kartlegging av anskaffelsesområdet i UH-sektoren. Kartleggingen

Detaljer

Aslaug Mikkelsen har forfall og i hennes sted møter Eivind Bråstad Jensen. Bjørn Audun Risøy har forfall og i hans sted møter Rolf Reikvam.

Aslaug Mikkelsen har forfall og i hennes sted møter Eivind Bråstad Jensen. Bjørn Audun Risøy har forfall og i hans sted møter Rolf Reikvam. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Rom G-1030 - Nesna Dato: 23.02.2012 Tidspunkt: Kl. 09.30 15.30 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna torsdag 23. februar

Detaljer

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 13.12.12 S-sak 116/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Pran 2011/1614 STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING Saken i korte trekk Forslag til budsjettfordeling

Detaljer

S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET

S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Vedrørende: S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Forslag til vedtak: Styret godkjenner det fremlagte forslaget

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik. Saksliste til styremøte nr. 5/2014. 12. november 2014

Høgskolen i Gjøvik. Saksliste til styremøte nr. 5/2014. 12. november 2014 Høgskolen i Gjøvik Saksliste til styremøte nr. 5/2014 12. november 2014 HØGSKOLEN I GJØVIK Lise Konow Linnerud, epost: lise.linnerud@hig.no Vår dato 12.10.2014 Deres dato Vår referanse Deres referanse

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE 2014 UTARBEIDET AV: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 6 2. BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSNING...

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern

Detaljer