Norsk Lymfødemforening Årsberetning 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Lymfødemforening Årsberetning 2012"

Transkript

1 Norsk Lymfødemforening Årsberetning 2012 Norsk Lymfødemforening er en landsomfattende interesseorganisasjon, bygd opp av lokalforeninger for personer med lymfødem, pårørende til personer med lymfødem, helsepersonell og støttemedlemmer. Foreningen har som mål å utøve rådgivende, opplysende og hjelpende virksomhet overfor alle med lymfødem og deres familier. Vi arbeider for at alle med lymfødem skal få best mulig livskvalitet, og vi søker å påvirke helsemyndigheter og politikere for å bidra til best muligbehandling og økt satsning på fagområdet. Norsk Lymfødemforening har ansatt kontormedarbeider i 40 % stilling fra 1.desember Foreningens besøksadresse: Grenseveien 99, 0663 Oslo Foreningens postadresse: Norsk Lymfødemforening v/elisabeth Soelberg 7770 Flatanger Pr 31.desember 2012 hadde Norsk Lymfødemforening 1445 betalende medlemmer Medlemskontingent for 2012 er kr. 300,- for hovedmedlem og kr 100,- for husstandsmedlem. Ekstraordinært landsmøte Ekstraordinært landsmøte ble avholdt 21.april 2012 på Rica Helsfyr Hotell. 27 stemmepliktige medlemmer og 7 medlemmer uten stemmerett til stede. To saker på saklista: Valg av nye sentralstyremedlemmer og økning av medlemskontingenten. Sentralstyre : Leder Marit Helene Kløve, økonomiansvarlig Torunn Meosli, sekretær Tora Veslestaul, medlemsansvarlig Eva Evju, kursansvarlig Marit Holm Mathisen, styremedlem Liss B. Tellefsen. Varamedlemmer: Anniken B. Olsen og Karin Aakermann I løpet av høsten 2011 trakk Helga Larsen seg som leder pga sykdom, og nestleder Marit Helene Kløve tok over som leder. Vinteren 2012 ble hun syk og måtte trekke seg som leder. Tre andre styremedlemmer trakk seg også fra sine verv. Varamedlem Anniken B. Olsen rykket opp som styremedlem. Sentralstyre fra 21.april 2012 består av: Leder Elisabeth Soelberg, nestleder Tove Mette Schjalm, økonomiansvarlig Torunn Meosli, sekretær Randi Fritzvold, medlemsansvarlig Eva Evju, kursansvarlig Marit Holm Mathisen, styremedlem Oddny Merete Bye. Varamedlemmer: Anniken B. Olsen og Karin Aakermann

2 Valgkomite: Eva Heggem Berge (leder), Inger Dahl, Karin Evje Olsen Varamedlemmer: Anna Helene Stastad og Åse Synnøve Hokseng Styret består kun av kvinnelige medlemmer. Foreningens ledelse er klar over at samfunnet har forventninger til at man fremmer likestilling i virksomheten. Vi har i perioden iverksatt tiltak som konferanse for menn, men har ikke lykkes i å få med menn i sentralstyret. Sentralstyret søker i midlertidig å imøtekomme interessene til både kvinnelige, mannlige og yngre medlemmer av foreningen. Revisor Ernst & Young v/geir Arne Solbakk, avd. Brønnøysund, har revidert regnskapet for Økonomi: I 2012 har foreningen mottatt kr i driftsmidler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet(bufdir), Fordelingsnemnda for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner. Foreningen ble også tildelt kr til likemannsarbeid. Norsk Lymfødemforening mottok minnegave ved Kjell Webers begravelse, kr 3310,-. Regnskapet for 2012 viser et driftsoverskudd på kr Foreningen har et aktivitetsnivå som er tilpasset foreningens økonomi, og forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Vedtak på ekstraordinært landsmøte: Medlemskontingenten økes fra kr 300,- til kr 350,- fra Samarbeidspartnere Foreningen er medlem av FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) og FS (Funksjonshemmedes Studieforbund). FS heter heretter Funkis. Ledermøter I henhold til NLFs vedtekter er det avholdt to ledermøter, 20.april og 20.oktober Ledermøtet i april godkjente årsberetning for 2011 og revidert årsregnskap for 2011 og sluttet seg til budsjettforslag for På møtet i oktober ble det arbeidet med ny virksomhetsplan for NLF. Et utvalg arbeider med endring av vedtektene for å lette arbeidet med å få stabilt sentralstyre. Sentralstyremøter I 2012 har NLF hatt 6 styremøter, 21.januar, mars, 22.april, juni, 1.-2.september og 19. og 21.oktober. Ett telefonmøte 26.november. Utvalg I inneværende periode har vi følgende utvalg og utvalgsmedlemmer: Studieutvalg: Marit Holm Mathisen (studieleder), Karin Evje Olsen og Bjørg Norheim Likemannsutvalg: Oddny Merete Bye (leder), Thorvald S. Lyngstad og Anita Kaldahl Reiseutvalg utland: Christel Meyer(leder), Kari Hertzberg(fysioterapeut) og Tove Mette Schjalm Reiseutvalg innland: Leif Arild Eriksen Organisasjonsutvalg(vedtekter): Grace Koch Hansen og Thorvald Lyngstad

3 Webutvalg: Tone Guettler, Elsebeth Peel Jarvis og Valeria Ilyes. Tone Guettler er web-ansvarlig for Lokale foreninger Norsk Lymfødemforening har 17 lokalforeninger. I løpet av 2012 har Gudbrandsdalen Lymfødemforening blitt nedlagt. Telemark Lymfødemforening er blitt opprettet. Vest-Finnmark Lymfødemforening ba om hjelp til å få foreningen på fote. Etter at leder Marit Helene Kløve hadde skrevet til alle medlemmene, meldte det seg medlemmer som var interessert i å danne nytt styre. To medlemmer av sentralstyret reiste til Alta juni og hjalp til med å holde årsmøte med valg av nytt styre, og konstituerende styremøte etterpå. Leder i NLF har skrevet brev til alle medlemmene i Østfold Lymfødemforening med oppfordring om å få i gang aktivitet i laget igjen. Ingen har svart på henvendelsen. Arbeid i perioden: I tillegg til styrets vanlige arbeid med administrasjon og saksbehandling, har styret også arbeidet med følgende: Leiekontrakt for 5 år for kontoret i Grenseveien 99 er undertegnet. Husleieøkning på 1,4 % i I 2012 fikk tre fysioterapeuter tildelt stipend på kr 6 500,- hver, etter å ha gjennomført utdanning i komplett fysikalsk lymfødembehandling. Foreningen har i løpet av 2012 tildelt midler til lokale velferds- og trivselstiltak etter søknad fra 10 lokalforeninger. Det var avsatt kr til formålet. Kr er delt ut. Følgende lag er tildelt velferdsmidler: Oslo/Akershus, Haugesund, Sør-Trøndelag, Ringerike, Hordaland, Stavanger, Sunnmøre, Aust-Agder, Rana og Buskerud. Seks foreninger har levert rapport om bruk av velferdsmidlene: Oslo/Akershus: Behandlingsreise til Lanzarote Haugesund: Høsttur til Tysvær og julemiddag på Hemmingstad Kultursenter. Rana: Tur til Polarsirkelen Kystferie, Hilstad i Lurøy. Sør-Trøndelag: Kvilhaugen gård m. kåseri og visning av klær. Stavanger: Sommeravslutning med foredrag av Åse Sagen. Sunnmøre: Tur til Herøy og historiespillet Kongens ring. I løpet av 2012 har NLF tildelt likemannsmidler etter søknad fra lokalforeninger. Det er i alt tildelt kr til medlemsmøter med erfaringsutveksling og kåserier, og til vanntrening med etterfølgende samtalemøter. Følgende lag er tildelt midler: Ringerike, Haugesund, Sør-Trøndelag og Vest- Finnmark. Tre foreninger har levert rapport om anvendelse av likemannsmidler. Likemannskurs ble arrangert på Rica Helsfyr Hotell med Thorvald Lyngstad og Elisabeth Soelberg som ledere 1.-2.desember. Kursholder var Karianne Viken fra Funkis Buskerud. Det var 10 deltakere, bl.a. 4 fra styret. Taushetsavtaler ble underskrevet. 5 nye likemenn sa seg villig til å være telefonlikemenn. I 2012 sluttet en telefonlikemann, og siste del av året har bare en telefonlikemann vært i virksomhet

4 Utarbeidet stillingsannonse og arbeidsinstruks for kontormedarbeider. Bearbeidet søknader, intervjuet søkere til stillingen og ansatt Edita Daulova i 40 % stilling med virkning fra 01.desember Opprettet lovpålagt yrkesskadeforsikring og pensjonsordning for ansatt. Leder, nestleder, økonomiansvarlig og sekretær har gjennomført opplæring av nytilsatt. Kursansvarlig Marit Holm Mathisen har meldt inn 23 kurs til Funkis i Disse er gjennomført. Funkis har hatt flere kurs for studieutvalgene for å innføre databasert KursAdmin, slik at lokalforeninger kan melde inn kurs selv. Marit Holm Mathisen og Karin Evje Olsen deltok på Studieforum 17.april og 19.juni. De deltok også på seminar som Funkis arrangerte med KursAdmin som tema i Riga september. Marit Holm Mathisen og Karin Evje Olsen deltok også på Torgdag på Rikshospitalet 21.november i regi av Lærings- og mestringssentrene, Oslo universitetssykehus. Tone Guettler, Christel Meyer og Elisabeth Soelberg var i møte i Helse- og omsorgsdepartementet 15.mars angående stor forskjellsbehandling i Helseforetakene når det gjelder bestemmelsen om at kompresjonsplagg hører inn under spesialisthelsetjenesten og skal være gratis til alle lymfødemikere etter søknad v/fysioterapeut til behandlingshjelpemiddelenhetene i helseforetakene. Leder kontaktet alle behandlingshjelpemiddelenhetene i Helse Vest og Helse Sør-Øst 1.juni angående håndtering av søknader og vedtak om tildeling av kompresjonsplagg til lymfødemikere. Store problemer ved Oslo universitetssykehus, Ullevål. Brev til fagdirektørene i de fire helseforetakene med klage på forskjellsbehandlingen av søknader og vedtak om tildeling av kompresjonsplagg. Kopi sendt Helse- og omsorgsdepartementet. Brev til Oslo Universitetssykehus, Ullevål, Behandlingshjelpemiddelenheten, med klage på deres krav om at søknader skal være underskrevet av legespesialist. Kopi sendt Helse- og omsorgsdepartementet. NLF ble invitert til dialogmøte med Helseforetakenes innkjøpsservice 21. november på Radisson Blu, Gardermoen. Fysioterapeut Linda Wiik og leder i NLF møtte og informerte om lymfødem, behandling og nødvendige kompresjonshjelpemidler, og tilhørerne var meget lydhøre. Vedtaket om gratis kompresjonsplagg er kommet for å bli. Nå forberedes hvordan man skal sette kompresjonshjelpemidler ut på anbud og få til gode rammeavtaler med produsenter og leverandører. Brev til Norsk Fysioterapeutforbund og Faggruppe for onkologi og lymfologi i september med klage på at noen fysioterapeuter tar mye betalt for måltaking etter at vedtaket om gratis kompresjonsplagg begynte å gjelde. Gjentatt klage til NFF og til Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund(PPF) pr e- post i november. Klagen gjaldt også noen fysioterapeuter som tar store prispåslag på kompresjonsplagg.

5 I november/desember sendte saksbehandler i NFF ut informasjon til lymfødembehandlere om at de ikke skal ta mål i behandlingstiden. Dette har vakt stor uro blant lymfødemikere og fysioterapeuter. Saksbehandler i NFF har tatt kontakt med NLF angående klagene og møte skjer 21.januar Webansvarlig har hatt ansvar for oppdatering av fysioterapeutlista som NLF administrerer. Denne lista som også publiseres på foreningens nettside, viser seg å være svært viktig fordi behandlingshjelpemiddelenhetene i helseforetakene støtter seg til om fysioterapeuten som har skrevet under søknad om kompresjonshjelpemidler, står på lista. NLF har gjennomført en spørreundersøkelse blant fysioterapeuter med kompetanse i komplett fysikalsk lymfødembehandling i regi av Questback. 174 fysioterapeuter, eller ca 60 %, besvarte undesøkelsen. Den gir ikke helt eksakte svar på hvor mange lymfødempasienter, sekundær eller primær, menn, kvinner eller barn som blir behandlet. Ut fra de tall som er presentert kan det være ca totalt. 99 fysioterapeuter har driftstilskudd, av dem har 39 under 50 % driftstilskudd. Det er lagt grunnlag for å gjennomføre sommerleir for barn og unge med familier 2013 i Gurvika. I den forbindelse har nestleder søkt Stiftelsen Sophies Minde og Prinsesse Märtha Louises fond om støtte. Sommerleiren har blitt tildelt kr fra Prinsesse Märtha Louises fond. I 2012 søkte foreningen Helse Sør-Øst RHF om driftsmidler til å ansette en kontormedarbeider og til opplæring av tillitsvalgte, samlet kr Vi ble tildelt kr desember 2012 søkte vi Helse Sør-Øst RHF om støtte for 2013 til bl.a. driftsmidler, opplæring av tillitsvalgte, likemannsarbeid og sommerleir for barn og unge med lymfødem. Søknadssum kr Reiseutvalget arrangerte behandlingsreise til El Duque, Tenerife november. 33 lymfødemikere og 6 fysioterapeuter. Det deltok 33 medlemmer og det var med 6 fysioterapeuter. Det ble holdt flere likemanns-/og mestringskurs for medlemmene i perioden. Det er ikke blitt gjennomført noen behandlingsreise innland i 2012, og NLF har ikke arbeidet med innenlands behandlingsopphold for Nestleder og sekretær har utarbeidet ny mal og standard for virksomhetsplan for NLF. NLF har søkt på visning av profilfilm på reklamefrie dager i påsken, pinsen og julehøytiden. Filmen ble vist i julen NLFs brosjyre med innmeldingsblankett og nye klistremerker er trykt opp. Det er innhentet priser/anbud fra grafiske firmaer for trykking, layout og distribusjon av Lymfeposten fra nr 2/13.

6 Christel Meyer deltok på vegne av NLF på FFOs EU-seminar om pasientrettighetsdirektiv. Randi Fritzvold deltok på FFOs Representantskapsmøte 17.november. NLF henvendte seg til FFOs rettighetssenter i en klagesak om forskjellsbehandling i Helse Vest. FFO kunne ikke hjelpe da saken var avvist av Klagenemnda. Konferanser 4th International Lymphoedema Framework s konferanse i Montpellier, Frankrike juni. Leder i NLF og et medlem av redaksjonen i Lymfeposten deltok. 5. Skandinaviske Lymfologikongress i Oslo september. Sentralstyremedlem Eva Evju samt Elsebeth Jarvis og Tone Guettler fra Lymfeposten deltok. Nordisk styremøte/konferanse i København oktober. NLF var representert med 4 styremedlemmer, SÖF med to, Færøyene med 4 og DALYFO med 6 styremedlemmer. Leder og nestleder i NLF er forespurt om å være med i et Nordisk Pasientråd for Lymf- og Lipødem med den hensikt å utarbeide beslutninger om lymfødemikeres livskvalitet, manuell lymfedrenasje/kompresjonsbehandling og adekvat høyskoleutdanning for lymfødemterapeuter. Sentralstyret har ikke tatt stilling til dette i NLFs konferanse for menn med lymfødem ble arrangert på Rica Helsfyr Hotell 6.oktober. 10 menn deltok. Likemann Thorvald Lyngstad ledet konferansen og fysioterapeut Kristian Austrheim og ernæringsfysiolog Ole Berg hadde ansvar for faglig informasjon. Marit Hareid representerte Mediq Norge og viste hjelpemidler og kompresjonsplagg. Høringer Bufdir: Høring nytt tilskuddsregelverk for funksjonshemmedes organisasjoner Svar sendt innen fristen 3.desember Karin Evje Olsen i Oslo/Akershus Lymfødemforening har representert NLF på informasjonsmøter i FFO og Bufdir, 14.august, 24.oktober og 22.november i forbindelse med denne høringen. Lymfeposten: Det ble utgitt fire numre av medlemsbladet Lymfeposten i løpet av styreperioden. Redaksjonen har bestått av Elsebeth Peel Jarvis (redaktør), Tone Guettler, Svanhild Helland, Torunn Ekornholmen og fysioterapeut Linda Wiik. Varamedlem Anniken B. Olsen har vært annonseansvarlig. Gøril Tandberg Smestad har medvirket i redaksjonen i Hun er foreløpig den eneste i ny redaksjon etter Lymfeposten nr 1/13. Fysioterapeut Linda Wiik fortsetter til og med nr 2/13, da overtar fysioterapeut Heidi Tjugum. Norsk Lymfødemforening, Oslo 19. januar 2013

7 Elisabeth Soelberg (sign) Tove Mette Schjalm (sign) Torunn Meosli (sign) Randi Fritzvold (sign) Eva Evju (sign) Marit Holm Mathisen (sign) Oddny Merete Bye (sign)

Sentrale vedtekter for Norsk Lymfødemforening

Sentrale vedtekter for Norsk Lymfødemforening Sentrale vedtekter for Norsk Lymfødemforening pr 21. april 2012 1 Navn Organisasjonens navn er Norsk Lymfødemforening. Norsk Lymfødemforening (NLF) er en landsomfattende ideell interesseorganisasjon stiftet

Detaljer

LYMFEPOSTEN. Medlemsblad for Norsk Lymfødemforening. Nr 1 2012 24. årgang

LYMFEPOSTEN. Medlemsblad for Norsk Lymfødemforening. Nr 1 2012 24. årgang LYMFEPOSTEN Medlemsblad for Norsk Lymfødemforening Nr 1 2012 24. årgang ISSN 1502-4474 Utgiver: Norsk Lymfødemforening org nr 971 274 840 Tlf 920 92 819 Leder: Marit Helene Kløve Nordnesveien 38, 5005

Detaljer

LYMFEPOSTEN. Medlemsblad for Norsk Lymfødemforening Nr 2 2012 24. årgang

LYMFEPOSTEN. Medlemsblad for Norsk Lymfødemforening Nr 2 2012 24. årgang LYMFEPOSTEN Medlemsblad for Norsk Lymfødemforening Nr 2 2012 24. årgang ISSN 1502-4474 Utgiver: Norsk Lymfødemforening org nr 971 274 840 Tlf 920 92 819 Leder: Elisabeth Soelberg 7770 Flatanger Tlf 7428

Detaljer

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM)

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Sentralstyrets årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Side 1 av 16 SENTRALSTYRETS ÅRSBERETNING Innledning Foreningen for Muskelsyke (FFM) er en interesseorganisasjon for mer

Detaljer

Årsmelding. Hos ROS kan du snakke med en som forstår!

Årsmelding. Hos ROS kan du snakke med en som forstår! Årsmelding 2011 Hos ROS kan du snakke med en som forstår! ROS SKAL virke som en interesseorganisasjon for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende spre informasjon om spiseforstyrrelser

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

TERMIK RANA ÅRSMELDING 2012

TERMIK RANA ÅRSMELDING 2012 TERMIK RANA ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 1.0. SAMMENSETNING 4 1.1.STYRET 4 1.2.VALGKOMITÉ 4 1.3.ANSATTE 4 1.4.FRIVILLIGE / MEDLEMMER 4 1.5. DRIFTSMIDLER/INNTEKTER/SPONSING 5 1.5.1. Rana kommune 5 1.5.2. Extrastiftelsen

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2007 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Årsmøte i Ålesund 27. - 30. april (se s. 6) En flott tur til Fjellstua -og Ålesund viste seg fra sin beste side. Om kvelden var det jubileumsfest og mange

Detaljer

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Behandling Beretningen er hovedstyrets beskrivelse av styreperioden frem til nå, og de aktiviteter som har vært gjennomført i perioden. Beretningen skal diskuteres på

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

I. Innledning. Hovedstyret

I. Innledning. Hovedstyret I. Innledning Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen som dekker to medisinske diagnoser, hadde pr. 31.12.2008, 311 betalende familiemedlemskap, 194 enkeltmedlemskap, samt 50 støttemedlemskap. Foreningen

Detaljer

Landsstyrets årsmelding 2012

Landsstyrets årsmelding 2012 Landsstyrets årsmelding 2012 Lysaker mars 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3 1.1 Vedtektene sier:...3 2 ARBEIDSOPPGAVER...3 1.1.1 Målområder...4 2 ADHD Norges landsstyre...4 3 ADHD Norge nøkkeltall...5

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 1 1 INNHOLD 2 FFMs Organisatoriske oppbygning... 7 2.1 FFMs Organisasjonskart:... 7 2.2 Sentralstyret... 8 2.2.1 Arbeidsutvalg... 9 2.3 Andre sentrale

Detaljer

Årsmelding 2010 Landsforeningen We Shall Overcome

Årsmelding 2010 Landsforeningen We Shall Overcome Støtteforening for mennesker i psykiatrien og deres venner Stiftelsesår: 1968 / Org.nr.: 980 334 597 / Bankkontonr.: 6242.05.31325 post@wso.no www.wso.no Årsmelding 2010 Landsforeningen We Shall Overcome

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Henrik Ibsens vei, 2061 Gardermoen 13.-15. mars 2015 LS ønsker dere hjertelig velkommen til Gardermoen! Hotellet ligger i gangavstand

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

Styrets beretning 2012

Styrets beretning 2012 Styrets beretning 2012 Styret i debra Norge 2012 har bestått av: Leder: Heidi Ellingsen Silseth (permisjon) Kasserer: Kris Aaseth Sekretær: Judith Kristin Asche (konstituert leder) Styremedlem: Anne Marit

Detaljer

30 ÅRSBERETNING FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND 1982 2012

30 ÅRSBERETNING FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND 1982 2012 30 ÅRSBERETNING FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND 1982 2012 Av Kristin Liheim Gallefoss Anita B. Bakke Heidi Gulbrandsen 30.10.2012. Bilde fra Bowling 1 på Gjøvik 2008 INNHOLD FORORD..4

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2005 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Aktiv deltakelse på årsmøte Oslo 16. april 2005 R EDAKTØREN HAR ORDET: av Jorun Vatland Endelig er sommeren her! Den vi har ventet på, og lengtet etter. Vi

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Marianne Engh Stig Solheim

ÅRSBERETNING 2014. Marianne Engh Stig Solheim ÅRSBERETNING 2014 Virksomhet og lokalisering Foreningen arbeider med adopsjonsformidling som hovedformål. Foreningen har også som formål å hjelpe barn i sitt hjemland i form av hjelpearbeid. Foreningen

Detaljer

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok, revidert 2012 DEL 1 INNHOLD SIDE 1 1 DEL 2 FFM,S ORGANISATORISKE OPPBYGNING 2 7 2.1 FFMs Organisasjonskart... 2 2.2 Sentralstyret....

Detaljer

STRATEGIPLAN. perioden 2011-2013. Styret. Norsk dystoniforening. N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g STRATEGIPLAN 2011-2013. for.

STRATEGIPLAN. perioden 2011-2013. Styret. Norsk dystoniforening. N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g STRATEGIPLAN 2011-2013. for. STRATEGIPLAN for perioden 2011-2013 Utarbeidet av Styret i Norsk dystoniforening Dystoni er et felles navn på en gruppe symptomer som kjennetegnes ved ufrivillig muskelaktivitet, som fører til gjentatte

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til årsmøte i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 03. april 2011 kl 13.00 Gamle Kantina til Institutt For Energiteknikk, Kjeller v/lillestrøm Medlemmer (hovedmedlemmer og

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSMAPPE. Norske Fotterapeuters Forbund

REPRESENTANTSKAPSMAPPE. Norske Fotterapeuters Forbund REPRESENTANTSKAPSMAPPE Norske Fotterapeuters Forbund 2009 INNHOLD DAGSORDEN... 3 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 4 SAK 2 Årsmelding 2008... 5 Nøkkelpersoner NFF sentralstyre 2008... 8 Nøkkeltall 2008... 9 Aktiviteter...

Detaljer

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Utarbeidet januar 2013 (revidert 2015) Innholdsfortegnelse DEL I. VEDTEKTER FOR NSF`S FAGGRUPPE AV SYKEPLEIERE I STOMIOMSORG... 1 1 Navn... 1 2 Medlemskap og medlemsrettigheter...

Detaljer