nr 44/ NO årgang 104 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 44/14-2014.10.27 NO årgang 104 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 44/ NO årgang 104 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /14 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Avgjørelser fra Klagenemnda Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver Merker som ikke er fornyet Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer Rettelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker nr 44/14 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PENSUM GROUP AS, Ramstadsletta 17, 1363 HØVIK, Klasse 36 Forsikringsvirksomhet, Golfbaneforsikring NØTTEMAKER'N AS, Veralia 24, 3219 SANDEFJORD, Klasse 29 Snacks, tørkede frukter; nøtter, saltede og sukrede nøtter. Klasse 30 Snacks; glaserte og sjokoladetrukkede nøtter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Swissgear Sàrl, Haldenstrasse 5, CH-6340 BAAR, Sveits Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, Klasse 9 Solbriller; stikkontakter og støpsler; beskyttelseshjelmer for bruk i sport; brannslukningsapparater; solbatterier; personlige beskyttelsesanordninger mot ulykker. Klasse 14 Klokker [ur]; deler til klokker, klokkespenner; klokkereim; armbåndsur; elektroniske klokker og ur; armbånd; sentralur [hovedklokke]; kronometer; kronoskoper; sportsklokker; dykkerklokker; mansjettknapper; slipsnåler; stoppeklokker; kronografer [ur]. Klasse 18 Reisekofferter; ryggesekker; lommebøker; håndvesker; sportsbager; dokumentmapper; skolesekker, skolevesker og ransler; lærremmer: paraplyer; klær til kjæledyr; garderobeposer for klær [for reiseformål]; sekker (camping); toalettvesker (tom); kosmetikk-kofferter; bag for babyutstyr; lommebok for kredittkort; verktøyvesker av lær; hestedekken; salmakervarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GOODFOODMOOD Duni AB, Box 237, SE MALMÖ, Sverige Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 4 Lys, telys, lysvoks for lamper, potter og beholdere for engangsbruk, hagelys, gravlys, antennelsespapir, antennelsesblokker, briketter, antennelseskubber og vedkubber. Klasse 16 Servietter, bordtepper og -duker, dekkeservietter, løpere, underlag for kopper, glass og tallerkener, håndkler, lommetørkler, vaskekluter, ansiktsservietter, kaffefiltre, dekorasjonsbånd og dukkjoler laget av papir; dessertservietter, silkepapir, gaveinnpakninger; innpakninger laget av papir, papp, plast, biologiske nedbrytbare materialer; innpakningsfilm laget av plast. Klasse 20 Beholdere for innpakking laget av plast. Klasse 21 Tallerkener, kopper, glass, eggeglass, kopper, koppholdere, lysestaker, holdere for stearinslys og telys, sterinlysringer, serviettholdere, serviettringer, brikker (ikke av papir), dispensere for kniver, gafler, skjeer, tallerkener, kopper, glass, brett, servietter, plastfoile, folie; boller, krukker, mugger, brett, beholdere; tallerkener, serveringsbrett, kurver, tekanner, kaffekanner, isolerte kanner og flasker, melkemugger, fløtemugger, sukkerboller, vaser, tannpirkere, festklyper av plast, cocktailpinner, sugerør. 3

4 registrerte varemerker nr 44/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BIVROST AuroraSpirit AS, Oksvik, 9060 LYNGSEIDET, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FOXINETTE Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits Awapatent A/S, Rigensgade 11, DK-1316 KØBENHAVN K, Danmark Klasse 5 Farmasøytiske preparater for bruk på mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , DE, EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Interpharus EMHÜ, Lahe 3/A, Alle 11, EE TALLIN, Estland Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 16 Avrivningskalendere; klebeetiketter; klistremerker (papirvarer); bøker; brosjyrer; brevpapir; tegneseriehefter; fargetrykk; fotografier; grafiske fremstillinger; prospekter; plakater; poster; flyveblader; nyhetsbrev; trykksaker; trykt informasjons- og reklamemateriell; instruksjons- og undervisningsmateriell, unntatt apparater; kalender; avtrekksbilder; annonseringskort (papirvarer), kort; bilder; blyanter; notisblokker (skrivesaker og papirvarer); kontorartikler (unntatt møbler); bokmerker; magasiner (tidsskrifter); notisbøker; postkort; mapper (kontorartikler), papir, papp (kartong); skrivesaker og papirvarer; plakater av papir og kartong, skilt av papir og kartong; skriveredskaper; skrifter (publikasjoner); visittkort; poser for emballasje (hylstre, lommer) av papir eller plast; tegneblokker; tegninger; tidsskrifter; aviser. Klasse 21 Beger; beholdere for husholdning eller kjøkken; glass [beholdere]; kjøkkenbeholdere; beger av papir og plast; tallerkener av papir; porselen; skåler; drikkebeholdere; husholdningsredskaper; bordserviser; tallerkener; kopper. Klasse 25 Bekledning; barnetøy; dameklær; hetter [hodebekledninger]; hodebekledninger; yttertøy; trøyer; T-skjorter; hatter; luer; skotøy. Klasse 36 Fremskaffelse av finansinformasjon; finansanalyser; finansrådgivning; finansiell støtte; finansieringsvurdering [forsikring, bank, fast eiendom]; finansiell sponsorvirksomhet; finansieringstjenester; finansvesen; innsamling av donasjoner for tredjemann; innsamling av donasjoner for veldedighetsformål. Klasse 38 Tilveiebringelse av praterom på internett; tilveiebringelse av online fora; tjenester fra pressebyråer. Klasse 41 Rådgivning om utdannelse, videregående utdannelse og oppdragelse; utdannelse; informasjon om fritidsaktiviteter; informasjon om arrangementer [underholdning]; yrkesveiledning; drift av sportsinstallasjoner; drift av innspillingsstudioer; drift av ferieleirer [underholdning]; drift av helseklubber, drift av barnehager [oppdragelse]; drift av innretninger for ungdomsforsorg; drift av sportsleirer, drift av varietéteater, utlån av bøker [leiebibliotek]; coaching; demonstrasjonsundervisning i praktiske øvelser; tjenester som utføres av underholdningskunstnere; tjenester i forbindelse med fritidsaktiviteter; tjenester i forbindelse med innspillings- og fjernsynsstudioer; forlagstjenester, unntatt trykkeriarbeider; oversettelse av tegnspråk; gjennomføring av pedagogiske tester, gjennomføring av dansearrangementer; gjennomføring av live-arrangementer, opprettelse av fotografireportasjer, utdannelse på akademier; utdannelse og undervisning; fjernkurser; fjernsynsunderholdning; fjernundervisning; fotografi; gymnastikkundervisning; utgivelse av tekster, unntatt reklametekster; arbeid innen barne- og ungdomsforsorgen; komponering av musikk, musikkunderholdning [orkester]; onlinepublikasjon av elektroniske bøker og tidsskrifter; organisasjon og realisering av kulturelle sportslige arrangementer; organisasjon og realisering av fotballturneringer; organisasjon og arrangering av konferanser; organisasjon og arrangering av kongresser; organisasjon og arrangering av konserter; organisasjon og arrangering av symposier; pedagogisk rådgivning; pedagogisk hjelp for barn, ungdom og familier; personalutvikling gjennom utdannelse og videregående utdannelse; produksjon av forestillinger; publikasjon av tidsskrifter og bøker i elektronisk form, også på internett; opplæring; sportslige og kulturelle aktiviteter; teaterforestillinger; trening; turnundervisning; underholdning; arrangering av sportslige konkurranser; arrangering og realisering av seminarer; arrangering og realisering av arbeidsgrupper [utdanning]; arrangering og ledelse av kollokvier; arrangering av utstillinger for kulturelle formål og undervisningsformål; arrangering av lotterier; arrangering av underholdningsforestillinger [kunstneragentur]; arrangering av konkurranser [utdannelse og underholdning]; sirkusforestillinger. Klasse 43 Drift av en ferieleir; drift av hoteller; tjenesteytelser i en barnehage; tjenesteytelser i gamle- og aldershjem; tjenesteytelser i forbindelse med kost og losji av gjester; utleie av gjesteværelser; forpleining av gjester i kafeer; forpleining av gjester i kafeteriaer; forpleining av gjester i kantiner; forpleining av gjester i restauranter; forpleining av gjester i selvbetjeningsrestauranter; formidling av losji [hoteller, pensjonater]. 4

5 registrerte varemerker nr 44/14 Klasse 44 Ambulante helsetjenester; drift av pleiehjem; drift av omsorgsinstitusjoner for barn; drift av omsorgsinstitusjoner for voksne, drift av omsorgsinstitusjoner for familier; tjenester som utføres i et sykehus; tjenester som utføres av en logoped, tjenester som utføres av en psykolog, psykologisk hjelp for barn, psykologisk hjelp for ungdommer; psykologisk hjelp for familier, tjenester som utføres av sykepleier; tjenesteytelser fra sanatorium og rekonvalesenshjem; tjenesteytelser fra helsesentre; tjenesteytelser fra sanatorier; utførelse av medisinske og kliniske undersøkelser; gjennomføring av terapier; avvenningskurer for stoffmisbrukere; helsekonsultasjoner; sykepleiertjenester; psykologisk hjelp; pleietjenester for seniorer; terapeutisk hjelp og legebehandling; terapitjenester. Klasse 45 Barnevakttjenester; juridiske tjenester; lisensiering av immaterielle eiendomsrettigheter; mekling; juridisk etterforskning; etterforskning av forsvunne personer; online-tjenester for å knytte sosiale kontakter; meklingstjenester; tildeling av lisenser for immaterielle eiendomsrettigheter; tildeling av lisenser for franchisekonsepter. forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Brainwells BRAINWELLS AS, Underhaugsveien 1, 0354 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Maricult MARICULT AS, Marmorneset 14, 5232 PARADIS, Klasse 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk mat og stoffer for medisinsk bruk og veterinær bruk, næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og ANAIT Ltd, P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, VG- ROAD TOWN, TORTOLA, De britiske jomfruøyene Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse 14 Vekkerklokker; ankere (for urverk); atomdrevne ur; fjærhus i urverk; urkasser; etuier til klokker og ur; skrin for ur; kronografer; kronometre; kronometriske instrumenter; kronoskoper; klokkekasser og urkasser; urvisere; klokker; elektriske klokker og ur; urverk; sentralur (hovedklokke); urskiver (urverk); sentralur (hovedklokke); gangverk for ur; balansehjul og pendler (urverkeri); stoppeklokker; klokkeremmer; solur; urremmer, urlenker; urkapsler; lommeurkjeder; glass for armbåndsur; klokkefjærer, urfjærer; armbåndsur. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DCVAX Northwest Biotherapeutics Inc, 4800 Montgomery Lane, Suite 800, US-MD20814 BETHESDA, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 5 Immunceller, nemlig celler for medisinsk eller veterinær bruk; bioteknologiske preparater for forebygging, håndtering og behandling av kreft, eller modulering av immunsystemet eller bestemte elementer i immunsystemet ved å øke eller redusere omfanget, timingen eller varigheten av 5

6 registrerte varemerker nr 44/14 immunresponsen eller ved å endre formen på immunresponsen; medisinske preparater for forebygging, håndtering og behandling av kreft, eller for modulering av immunsystemet eller bestemte elementer i immunsystemet ved å øke eller redusere omfanget, timingen og varigheten av immunresponsen eller ved å endre formen på immunresponsen; farmasøytiske preparater og substanser for bruk som adjuvant i vaksiner, immunsystemstimulatorer eller - suppressorer, samt immunsystemmodulatorer; derivater og modulatorer av immunceller, nemlig, vaksiner, proteiner, peptider, enzymer, cytokiner, chemokiner, antistoffer, DNA, RNA, vekstfaktorer, cellelysat, ekstracellulær matriks og kondisjonerte medier for medisinsk eller veterinær bruk; vaksiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Mari Care MARICULT AS, Marmorneset 14, 5232 PARADIS, Klasse 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk mat og stoffer for medisinsk bruk og veterinær bruk, næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SMITH & WESSON Smith & Wesson Corp, 2100 Roosevelt Avenue, US- MA01104 SPRINGFIELD, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 13 Skytevåpen samt deler, komponenter og tilbehør til slike. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BISTRO BROCANTE Blender AS, Postboks 260, 1326 LYSAKER, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; pub- og bartjenester; snackbartjenester; restaurant-, kafé og kafeteriatjenester; cateringtjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Chia Cherne Industry Co Ltd, No. 55, Alley 121, Lane 175, Kou Shen Rd., TW- CHANG HWA CITY, Taiwan Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse 12 Enkeltdeler til sykler og motorsykler, nemlig bremsekabler, hylster til bremsekabler, girkabler, utvendige og ytre bremsemantler og -kapper, utvendige og ytre girmantler og girkasser, hydrauliske bremser, skivebremser; universalbremsekabler, bremsesett, bremsesko og seteklemmer og -bøyler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TRAVELWIRE Galileo International Technology LLC, Braemar Court # 2, Deighton Road, BB-BB14017 ST. MICHAEL, Barbados Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 9 Dataprogramvare; dataprogramvare for bruk i reiselivsbransjen, til nettverklinking, og til regnskap og rapportering av reise- og representasjonsutgifter; dataprogrammer for bruk i forbindelse med reiser, transport, reservasjon og booking av reise og underholdning, bilutleie, fremskaffelse av tilgang til databaser, interaktive skjermer, sanntidstilgang for reservasjon og booking, markedsføringsdata, administrering av reiser, lagerstyring, markedsundersøkelser for reiselivsbransjen, 6

7 registrerte varemerker nr 44/14 reservasjonslister, reklamevirksomhet, on-line informasjon om lagring og gjenfinning, kontor- og forretningsledelse i reiselivsbransjen, billettering, hotellog overnattingsreservasjon og -beskrivelse; datakraftprogramvare og programvare for bruk av reisebyråer for å utføre transportarrangementer for kunder. Klasse 16 Instruksjonsmanualer; datamaskinmanualer; trykksaker; trykte publikasjoner knyttet til datamaskiner, datasystemer, datarelaterte varer og -tjenester; driftsog brukermanualer; instruksjons- og undervisningsmateriell; bøker; datamaskinutskrifter; nyhetsbrev; tidsskrifter; aviser. Klasse 42 Dataprogrammering; konsultasjon og teknisk samarbeid innenfor bruk og utnyttelse av databaser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GODE VIBRASJONER AS, Minister Ditleffs vei 3B, 0862 OSLO, Klasse 45 Online sosiale nettverkstjenester. Kontaktbyråer. Polinova AB, c/o Polarbröd AB, SE ÄLVSBYN, Sverige Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 30 Brød; bakverk. Klasse 35 Sponsorvirksomhet innen sport- og idrettsbransjen, annonse- og reklamevirksomhet; forretningsmessig bistand ved arrangement av konkurranser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DURATELL STEFFEN RØNEID BORGERSEN, Gyldenløves Gate 87, 4614 KRISTIANSAND S, Klasse 9 Dataprogrammer (software) [nedlastbar programvare] 7

8 registrerte varemerker nr 44/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/162,959 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ZIMURA Ophthotech Corporation, One Penn Plaza, 35th Floor, US-NY10119 NEW YORK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater til behandling av aldersrelatert maculardegenerasjon (AMD). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BEACH ME Unilever Plc, Port Sunlight, GB-CH624ZD WIRRAL, MERSEYSIDE, Storbritannia Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 3 Såper; parfymevarer; eteriske oljer; deodoranter og antiperspiranter; hårpleieprodukter; hårfargemidler, hårfargestoffer, hårvann, hårbølgingspreparater, shampoer, balsam, hårspray, hårpulver, hårbehandlingsmidler, hårlakk, hårmousses, glansemidler for hår, hårgels, fuktighetsgivende hårpleiemidler, hårvæsker, beskyttende hårpleiemidler, hårpleiemidler for håruttørking, håroljer, hår-tonic, hårkremer, bade- og/eller dusj-preparater; ikkemedisinske toalettpreparater; hudpleie preparater; kosmetikk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BEACH FREAK Unilever Plc, Port Sunlight, GB-CH624ZD WIRRAL, MERSEYSIDE, Storbritannia Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 3 Såper; parfymevarer; eteriske oljer; deodoranter og antiperspiranter; hårpleieprodukter; hårfargemidler, hårfargestoffer, hårvann, hårbølgingspreparater, shampoer, balsam, hårspray, hårpulver, hårbehandlingsmidler, hårlakk, hårmousses, glansemidler for hår, hårgels, fuktighetsgivende hårpleiemidler, hårvæsker, beskyttende hårpleiemidler, hårpleiemidler for håruttørking, håroljer, hår-tonic, hårkremer, bade- og/eller dusj-preparater; ikkemedisinske toalettpreparater; hudpleie preparater; kosmetikk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BEACH READY Unilever Plc, Port Sunlight, GB-CH624ZD WIRRAL, MERSEYSIDE, Storbritannia Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 3 Såper; parfymevarer; eteriske oljer; deodoranter og antiperspiranter; hårpleieprodukter; hårfargemidler, hårfargestoffer, hårvann, hårbølgingspreparater, shampoer, balsam, hårspray, hårpulver, hårbehandlingsmidler, hårlakk, hårmousses, glansemidler for hår, hårgels, fuktighetsgivende hårpleiemidler, hårvæsker, beskyttende hårpleiemidler, hårpleiemidler for håruttørking, håroljer, hår-tonic, hårkremer, bade- og/eller dusj-preparater; ikkemedisinske toalettpreparater; hudpleie preparater; kosmetikk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BEACH BOUND Unilever Plc, Port Sunlight, GB-CH624ZD WIRRAL, MERSEYSIDE, Storbritannia Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 3 Såper; parfymevarer; eteriske oljer; deodoranter og antiperspiranter; hårpleieprodukter; hårfargemidler, hårfargestoffer, hårvann, hårbølgingspreparater, shampoer, balsam, hårspray, hårpulver, hårbehandlingsmidler, hårlakk, hårmousses, glansemidler for hår, hårgels, fuktighetsgivende hårpleiemidler, hårvæsker, beskyttende hårpleiemidler, hårpleiemidler for håruttørking, håroljer, hår-tonic, hårkremer, bade- og/eller dusj-preparater; ikkemedisinske toalettpreparater; hudpleie preparater; kosmetikk. 8

9 registrerte varemerker nr 44/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Sebec STUDIO VON STORM, Berg gt 11, 1607 FREDRIKSTAD, Klasse 16 Bordbrikker av papir; bordservietter av papir; brevpapir; bøker; dekketøy av papir; grafiske trykk; innpakningspapir; kort; notatblokker; plakater; postkort; poser for emballasje [av papir eller plast]; servietter av papir; skrivebøker; skriveblokker; skrin for papirartikler [kontorrekvisita]; skriveredskaper; skrivesaker; tallerkenbrikker av papir; tegneblokker; tegnesaker; viskelær. Klasse 25 Barnetøy; bleiebukser [klær]; forkle [bekledning]; leggvarmere; morgenkåper; pyjamaser; smekker, ikke av papir. Klasse 28 Bjeller [juletrepynt]; dukker; figurleketøy; kosedyr; leker; leketøy; masker [leketøy]; puslespill; snøglobus [leker]; teddybjørner; julekuler. intern revisjon og elektroniske databehandlingsrevisjonsteknikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/275,274 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Norwegian PURE-3 NORWEGIAN PURE-3 AS, POSTBOKS 141 NORDSTRAND, 1112 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk mat og stoffer for medisinsk bruk og veterinær bruk, næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/203,846 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Information Systems Audit and Control Association Inc, 3701 Algonquin Road, US-IL60008 ROLLING MEADOWS, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Forhåndsinnspilte media, nemlig CD-er inneholdende instruksjons-, utdannings- og undervisningsmateriell innenfor området informasjonsteknologi for bedriftsadministrasjon, konsultasjon og revisjon av informasjonssystemer; programvare inneholdende instruksjons-, utdannings- og undervisningsmateriell innenfor området informasjonsteknologi for bedriftsadministrasjon, konsultasjon og revisjon av informasjonssystemer; nedlastbar programvare og nedlastbar sky programvare for bruk innen områdene utdannelse, informasjonsteknologi, bedriftsadministrasjon og informasjonsteknologi; nedlastbare dokumenter innen områdene utdannelse, informasjonsteknologi, bedriftsadministrasjon og informasjonsteknologi. Klasse 16 Nyhetsbrev og tidsskrifter relatert til revisjon og databehandling. Klasse 35 Organisasjonstjenester, nemlig promotering av interessene til revisorer og databehandlere innen området intern revisjon. Klasse 41 Utdanningstjenester; nemlig ledelse av konferanser, seminarer og workshops innen området telekommunikasjon, databaseprestasjonsevaluering, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ICON Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 41 Helse- og fritidsklubbfasiliteter; tilveiebringelse av sportsaktiviteter og fasiliteter for rekreasjonstilbud, fritidstilbud, svømming og rekreasjonsmuligheter; fysisk trening, herunder med personlig trener; treningssenter. Klasse 44 Massasjetjenester, helsefarmtjenester, tilveiebringelse av fasiliteter for sauna og tyrkisk bad. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen IKON Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 41 Helse- og fritidsklubbfasiliteter; tilveiebringelse av sportsaktiviteter og fasiliteter for rekreasjonstilbud, fritidstilbud, svømming og rekreasjonsmuligheter; fysisk trening, herunder med personlig trener; treningssenter. Klasse 44 Massasjetjenester, helsefarmtjenester, tilveiebringelse av fasiliteter for sauna og tyrkisk bad. 9

10 registrerte varemerker nr 44/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Skruf Snus AB, Kungsgatan 12-14, 7th Floor, SE STOCKHOLM, Sverige Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 34 Tobakk; bearbeidet og ubearbeidet tobakk; tobakksprodukter; snus; tobakksubstitutter, ikke for medisinske eller helbredende formål; sigaretter; fyrstikker og artikler for røykere; sigarettpapir; sigarettetuier; sigaretthylser/-rør; filtre for tobakksprodukter; sigarettrullemaskiner; håndholdte maskiner for innføring av tobakk i papirhylser/-rør for røyking; snusbokser og -dåser (ikke av edelt metall); askebegre (ikke av edelt metall). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TALENTBIN Monster Worldwide Inc, 622 Third Avenue, US- NY10017 NEW YORK, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 42 Tilveiebringe søkemotorer på internett for profesjonell bemanning og rekruttering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Point Fish Point Fish AS, c/o Råd og Regnskap, Tullins gate 6, 0166 OSLO, Advokatfirmaet advokat.no AS, Torggata 10, 0181 OSLO, Klasse 29 Kjøtt; oster; potetchips; potetskiver; pølser; saltet kjøtt; saltet fisk; fisk [ikke levende]; fisk, konservert; fiskefileter; fiskehermetikk; fiskelim for næringsmidler; fiskemat; fiskemel som menneskeføde; fiskemousse; fiskeprodukter; sjømat; sjøpølser [ikke levende]; skalldyr [ikke levende]; fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker; geleer; syltetøy; kompotter; egg; melk og meieriprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 33 Alkoholholdige drikker [unntatt øl]; alkoholholdige drikker med frukter; alkoholholdige ekstrakter; alkoholholdige essenser; alkoholholdige fruktekstrakter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Mama Noura Trading Est, P.O.Box 60403, King Fahad Street, Al Jaffal Center, SA RIYADH, Saudi Arabia Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 43 Kafeer, kafeteriaer, kantiner, catering av mat og drikke, restauranter, selvbetjeningsrestauranter, snackbarer. 10

nr 25/09-2009.06.15 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 25/09-2009.06.15 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 25/09-2009.06.15 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/15-2015.03.09 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 11/15-2015.03.09 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 11/15-2015.03.09 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24/15-2015.06.08 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 24/15-2015.06.08 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 24/15-2015.06.08 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 29/15-2015.07.13 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 29/15-2015.07.13 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 29/15-2015.07.13 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 37/10-2010.09.13 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/13-2013.04.22 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 17/13-2013.04.22 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 17/13-2013.04.22 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45/14-2014.11.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 45/14-2014.11.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 45/14-2014.11.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 45/13-2013.11.04 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 45/13-2013.11.04 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 45/13-2013.11.04 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/11-2011.07.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 28/11-2011.07.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 28/11-2011.07.11 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/15-2015.06.15 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 25/15-2015.06.15 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 25/15-2015.06.15 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/06-2006.07.10 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 28/06-2006.07.10 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 28/06-2006.07.10 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/07-2007.03.26 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 13/07-2007.03.26 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 13/07-2007.03.26 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer