nr NO årgang 103 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 39-2013.09.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr NO årgang 103 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer Opphør av fullmektigverv INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker nr 39 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Johnson Outdoors INC, 555 Main Street, US-WI53403 RACINE, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Oppdriftskompensator-utstyr for dykkere; undervannspusteapparater; regulatorer for bruk ved dykking; lufttanker og automatiske ventiler for bruk ved dykking; dykkehansker; dykkebriller; dykkerdrakter; ansiktsmasker for dykking; snorkler; dykkemasker; vektbelter for bruk ved dykking; undervannskameraer; dykkecomputere; dykkeinstrumenter, nemlig, trykkmålere og kompasser; vanntette tørre bokser spesielt tilpasset for dykkeutstyr, nemlig for dykkehansker, dykkebriller, dykkerdrakter, ansiktsmasker for dykking, snorkler, dykkemasker, vektbelter for bruk ved dykking, undervannskameraer, dykkecomputere, trykkmålere og kompasser. Klasse 28 Svømmeføtter for bruk ved dykking. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen The Launderettes CECILIE ASKER, SIGURDS GATE 1 B, 0650 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen The LCI company ibruk AS, Postboks 705, 3606 KONGSBERG, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester med spesiell vekt på rådgiving, konsultasjon og forretningsevaluering, samt systematisering av informasjon for bruk i databaser. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter med spesiell vekt på undervisning formidlet i form av instruktør, coaching, kurs, bøker og E-læring. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Rania Daroische, Postboks 89 Veitvet, 0518 OSLO, Nisrin Nadine Daroische, Postboks 89 Veitvet, 0518 OSLO, Joumana Daroische, Postboks 89 Veitvet, 0518 OSLO, Klasse 35 Bistand vedrørende den forretningsmessige eller kommersielle drift av en industrieller handelsbedrift (unntatt slike bedrifter som produserer eller omsetter klær, hodeplagg og sko). Klasse 41 Underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Tjenester som har til hensikt å underholde, utstilling av bildende kunst eller litteratur for allmenheten for kultur- eller utdannelsesformål. Arrangering og ledelse av konserter. Filmproduksjon og filminnregistrering på videobånd. Digital bildebearbeidelse. Fotografering. Organisering av konkurranser vedrørende underholdning. Selskapsplanlegging (underholdning). Organisering av 3

4 registrerte varemerker nr 39 utstillinger for kulturelle- og utdannelsesformål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Rania Daroische, Postboks 89 Veitvet, 0518 OSLO, Nisrin Nadine Daroische, Postboks 89 Veitvet, 0518 OSLO, Joumana Daroische, Postboks 89 Veitvet, 0518 OSLO, Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 16 Materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Bistand vedrørende den forretningsmessige eller kommersielle drift av en industrieller handelsbedrift, så vel som tjenester som ytes av annonse- og reklamebyråer som særlig har som siktemål meddelelser til publikum, erklæringer og uttalelser via alle slags media og som vedrører alle slags varer eller tjenester. Oppstilling, for andre, av et utvalg av varer unntatt klær, sko og hodetøy(og unntatt transport av varene) slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene; slike tjenester kan bli fremskaffet i utsalgssteder, gjennom postordekataloger eller gjennom elektroniske medier f.eks på internettsider eller gjennom fjernsynskanaler. Tjenester som gjelder registrering, avskriving, oppsetning eller systematisering av skriftlige meddelelser og opptegnelse så vel som sammenstilling av matematiske eller statistiske data; tjenestene til reklamebyråer og tjenester såsom distribusjon av reklameblad, direkte eller ved post, eller distribusjon av prøver. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Tjenester som ytes av personer eller institusjoner for utvikling av de mentale evner hos mennesker eller dyr. Tjenester hvis hovedformål er adspredelse, forlystelse eller individuell rekreasjon; utstilling av bildende kunst eller litteratur for allmennheten for kultur- eller utdannelsesformål. Arrangering og ledelse av konserter. Filmproduksjon og filminnregistrenng på videobånd. Digital bildebearbeidelse. Fotografering, organisering av konkurranser vedrørende undervisning eller underholdning. Selskapsplanleggmg [underholdning]. Organisering av utstillinger for kulturelle og utdannelsesformål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen XSENS XSENS AS, c/o Christian Michelsen Reserach AS, Postboks Postterminalen, 5892 BERGEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; sensorer. Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; vedlikehold, reparasjon og installasjon av apparater og instrumenter som angitt i klasse 09. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MUSH B.A.R.F. OY Musch Ltd, Meijeritie 4, FI PIETARSAARI, Finland Ernst & Young OY Joe Gummerus, Pitkäkatu 55, FI VASA, Finland Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 31 Korn og jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø; naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. 4

5 registrerte varemerker nr 39 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WHISKYPINNE Ridderheims & Falbygdens AB, SE SKÖLLERSTA, Sverige Zacco Sweden AB, Box 5581, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 29 Pølse (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CISCO MCONCIERGE Cisco Technology Inc, 170 West Tasman Drive, US- CA SAN JOSÉ, USA Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, Klasse 35 Annonsering, markedsføring og igangsetting av konsulentvirksomhet; utvikling av markedsføringsstrategier og konsepter; utvikling av markedsplaner; markedsføring og merkevarebygging i form av tilpassede og etterspurte generasjonsprogrammer med formål å erverve nye kunder samt solidifisere eksisterende kundebase og inngrep og engasjement i denne; tilveiebringelse og igangsetting av markedsføringsløsninger, utdannelse og ferdighetsutøvelser innenfor computer nettverksarbeid og software området; annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. OY Musch Ltd, Meijeritie 4, FI PIETARSAARI, Finland Ernst & Young OY Joe Gummerus, Pitkäkatu 55, FI VASA, Finland Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 31 Korn og jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø; naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EasyLNG TORP EASY LNG AS, Smedveien 7, 1344 HASLUM, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 39 Charter av sjøfartøy, skip og båter; charter av kjøretøy for transport; skipstransporttjenester inkludert skipstransport av råolje, petroleum, raffinert brensel, petrokjemikaler, flytende petroleumsgass, flytende naturgass og flytende lagring av petroleum; rørtransporttjenester for råolje, petroleum, raffinert brensel, petrokjemikaler, flytende petroleumsgass og flytende naturgass; sjøvertslagring, distribusjon, lasting, lossing, transport, levering og utslipp av gass, flytende naturgass, flytende petroleumsgass, gassformig brensel og olje, råolje og petroleumsprodukter av skip eller tankskip; kommersielle og tekniske skipsadministrasjonstjenester, nemlig administrasjon av skipets drift; lektringtjenester; drift av flytende marine lagrings-og eksport-systemer for råolje; drift av undersjøiske eksportsystemer brukt i forbindelse med flytende lagringssystemer; fraktmeglertjenester; lagring av gass; lagring av flytende naturgass; lagring av drivstoff; utleie av lagringsanlegg; tilpasset skipsbygging; logistikk planlegging innen transport og lagring; informasjon, konsulentvirksomhet og rådgivningstjenester knyttet til alle de nevnte tjenester. Klasse 40 Prosessering av olje og gass; raffinering, foredling, miksing, produksjon, rensing og transformering av gass; behandling av naturgass; flytendegjøring av naturgass og regasifisering av flytende naturgass; kompresjon av gass; informasjon, konsulentvirksomhet og rådgivning i tilknytning til alle forannevnte tjenester. Klasse 42 Oljefeltsleting; oljeprospektering, testing og utnyttelsestjenester; oljefeltet kartlegging; design av 5

6 registrerte varemerker nr 39 flytende marine lagrings-og eksport-systemer for råoljepetroleum, raffinert brensel, petrokjemi, flytende petroleumsgass, flytende naturgass; design av undersjøiske eksportsystemer brukt i forbindelse med flytende lagringssystemer; marinledelse og risikovurderingstjenester, tekniske inspeksjoner og marine undersøkelser; informasjon, konsulent-og rådgivningstjenester knyttet til alle de nevnte tjenestene. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EvoTvo EvoTvo AS, Augestadveien 14 A, 1413 TÅRNÅSEN, Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, Klasse 9 Dataspill; dataspillprogrammer; tastatur for datamaskiner og computere; operative programmer, innregistrerte for datamaskiner; computer periferiutstyr; computer- og dataprogrammer; innregistrerte computer- og dataprogrammer; nedlastbare dataprogrammer; nedlastbar software; registrert computer software; computere; datamaskiner; printere; printere for bruk med datamaskiner; grensesnitt for computere og datamaskiner; laptoper; skjermer; skjermer for datamaskiner og computere; skjermbilder innregistrert på dataprogrammer; navigasjonsapparater; navigasjonsutstyr og - instrumenter for kjøretøy; bærbare datamaskiner og computere; periferiutstyr for datamaskiner og computere; printere for bruk med computere; nedlastbar software for computerprogram; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ONETOUCH INVUE Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, US-NJ08933 NEW BRUNSWICK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 1 Kontrolloppløsninger brukt i forbindelse med blodsukkerovervåkningsutstyr. Klasse 5 Teststrimler brukt i forbindelse med blodsukkerovervåkningsutstyr. Klasse 10 Medisinsk utstyr for behandling av diabetes, nemlig blodsukkerovervåkningsutstyr og utstyr inneholdende blodsukkerovervåkningsutstyr, teststrimler, kontrolloppløsninger, stikkinnretninger og lansetter brukt i forbindelse med blodsukkerovervåkningsutstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CARTOUNIVU Cordis Corp, 430 Route 22, US-NJ08807 BRIDGEWATER, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Software og hardware for elektrofysiologisk navigasjons- og ablasjonssystem (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ELECTRIC VISUAL Electric Visual Evolution LLC, 1001 Calle Amanecer, US-CA92673 SAN CLEMENTE, USA Klasse 9 Hjelmer for snowboardbruk og skisport, øretelefoner og hodetelefoner. 6

7 registrerte varemerker nr 39 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen programmer som setter brukere av kommunikasjonsinnretninger i stand til samtidig å få tilgang til online tjenester fra nettverksomfattende databaser og globale datanettverk; laptopdatamaskiner; tablet-datamaskiner; fjernkontroller; og elektroniske manualer (nedlastbare) distribuert dermed. Rieber & Søn ASA, Postboks 107 Sentrum, 5804 BERGEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 40 Bearbeiding av næringsmidler; frysing av matvarer; tilberedning av ferdige matretter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Phone Blaster Creative Technology Ltd, 31 International Business Park, Creative Resource, SG SINGAPORE, Singapore Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Datasoftware; datahardware; lydhøyttalere; trådløse høyttalere; subwoofer-høyttalere; bærbare høyttalere; høyttalere; lydkort (kodede eller magnetiske); digitale lydspillere; integrerte kretser og integrerte kretskjerner for bruk i trådløs kommunikasjon, trådløse kommunikasjonsapparater og digitale signalprosessorer (DSP); innretninger for trådløs radiooverføring; software for synkronisering av data mellom en fjernstasjon eller -innretning og en fast eller fjernstasjon eller -innretning; datatelefonisoftware; datahardware og datasoftware for integrerte kretser og integrerte kretskjerner for bruk i trådløs og trådet kommunikasjon, trådløse og trådete multimedieapplikasjoner, trådløse telefoner, VoIP (Voice over Internet Protocol) og CoIP (Cordless over Internet Protocol); hodetelefoner; øretelefoner; apparater og instrumenter for opptak, gjengivelse og/eller overføring av lyd og/eller visuell informasjon eller opptak; forsterkere; telefoner, mobiltelefoner; mobiler; 3G-nettverksmottakere; 4Gnettverksmottakere; høyttalere, radiosendere, lydadaptere, bærevesker og -etuier tilpasset for mobiltelefoner; datasoftware som setter brukere av mobiltelefoner og/eller digitale elektroniske multimedieinnretninger i stand til å dele informasjon med andre brukere av mobiltelefoner og/eller digitale elektroniske multimedieinnretninger; datasoftware og (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BRF - Brasil Foods SA, Rua Jorge Tzachel, nº 475, Fazenda, BR- ITAJAÍ, SC, Brasil Klasse 29 Bacon; blodpølse; kjøttsupper; buljongkonsentrater; smør; kasein for bruk i næringsmidler; oster; fløte (melkeprodukter); kroketter; spisefett; spiselige oljer; skinke; lever; leverpatéer; margarin; kjøtt; kjøttekstrakter; konservert kjøtt; hermetisk kjøtt; saltet kjøtt; melk; melkedrikker; drikker hovedsakelig av melk; melkeprodukter; leverposteier; svinekjøtt; hønsekjøtt, ikke levende; saltet kjøtt; pølser; panerte pølser; myse; yoghurt; supper; frosne supper; frosne grønnsaker; tunfisk (ferdigretter); frites (ferdigretter); potet dumplings (ferdigretter); kjøttpudding (ferdigretter); ferskt kjøtt (ferdigretter); hamburger kjøtt (ferdigretter); fisk (ferdigretter); kalkunkjøtt; grønnsaksjuice for matlaging; grønnsakssalater; grønnsakssuppepreparater; kokte grønnsaker; tørkede grønnsaker; konserverte grønnsaker; hermetiske grønnsaker. Klasse 30 Smakstilsetninger; salatdressinger; ketchup (saus); majones; kjøttpaier; sennep; pasta; kakedeiger; kaker; posteier (bakverk); paier; kjøttpaier; pizza; quiche; ravioli; salatdressinger; tomatsaus; sauser (smakstilsetninger); safran (krydder); krydder; terter; tortilla; ostebrød; osteruller; brød; rundstykker; griljermel; boller; deigvarer, inkludert men ikke begrenset til makaroni, spaghetti, nudler; smørbrød (ferdigretter); pasta (ferdigretter); karri (krydder); spiselige iser; pulver for spiselige iser; kjøttsauser (ferdigretter). Klasse 31 Dyrefor. 7

8 registrerte varemerker nr 39 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Monday Publication Monday Media ApS, Vermundsgade 40A - 5, DK-2100 KØBENHAVN Ø, Danmark Advokat Nicolaj Kleist, Nørregade 21, DK-1165 KØBENHAVN K, Danmark Klasse 35 Fjernsynsreklame; Markedsføring; Produksjon av reklamefilmer; Radioreklame og -annonsering; Reklamebyråer; Reklamevirksomhet. Klasse 41 Filmproduksjon, andre enn reklamefilmer; Filmstudioer; Fjernsynsunderholdning; Fotografireportasjer; Nyhetsreportasjetjenester; Produksjon av radio- og fjernsynsprogram; Underholdningsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TIOVA The Dow Chemical Company, 2030 Dow Center, US- MI48674 MIDLAND, USA Klasse 1 Kjemikalier til bruk i fremstilling av belegg for papir og kartong. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HERITAGE KSIN Luxembourg II SarL, 1, rue des Glacis, LU-1628 LUXEMBOURG, Luxembourg Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 7 Symaskiner (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen døds Det Internasjonale Dødseforbundet AS, Neuberggata 3A, 0367 OSLO, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen YARA DALLOL Yara International ASA, Postboks 2464 Solli, 0202 OSLO, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 1 Kjemiske produkter til bruk i industri, jordbruk, hagebruk og skogbruk; gjødsel; pottaske, kaliumkarbonat; kaustisk pottaske, kaustisk kaliumkarbonat; pottaskevann; salter. Klasse 37 Gruveutvinning; gruveutvinningstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MELIN MEDICAL Melin Medical AS, Sandane Næringshage, 6823 SANDANE, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse 9 Betalingsterminaler; programvare for betalingsterminaler; programvare; maskinvare. Klasse 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; bistand i forbindelse med bestillings- og administrasjonsløsninger; bistand i forbindelse med håndtering av betalinger; tjenester vedrørende engrossalg og detaljsalg også online av betalingsterminaler. Klasse 42 Design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; konsulenttjenester innen dataprogramvare; utvikling og vedlikehold av dataprogramvare. 8

9 registrerte varemerker nr 39 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WAXING PALACE AS, Parkveien 15, 0350 OSLO, Klasse 3 Såper, parfymevarer, fuktighetskremer, eteriske oljer, kosmetikk, voks for fjerning av hår, hudpleiemidler, fotpleiemidler, kroppsmidler, midler for stell av negler, midler til før og etter voksing, shampo, balsam, kroppsleire. Klasse 16 Trykksaker, materialer til informasjonsskriv, rundskriv; fotografier, gavekort, skrivesaker og papirvarer; artikler til bruk for kunstnere for negle pensler; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); brosjyrer, flyers, gavekort, klippekort. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. salg av voks, hudpleiekremer, kroppspeelinger, eteriske oljer, såpe, shampo, balsam, kroppsolje, smykker, pinsetter, neglefiler, neglelakk, ansiktsmasker, kremer og kroppsleiremasker; nettshop med salg av de produkter som er nevnt i klasse 3. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; tilbøyelig tilgang til et globalt data nettverk; drift av nett sted med informasjon om produkter og behandlinger som kunder kan kjøpe produkter via nettet; drift av web blogg. Klasse 44 Hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker; hudpleiesalong, fotpleie, neglestudio, kroppsvoksing, kroppspleie, muskelstimulering (en behandlingsmetode), kroppsmassasje, aromaterapi, ørelysbehandling. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Dream Awards Dermarome Stockholm AB, Luinnégatan 87, SE STOCKHOLM, Sverige Brækhus Dege Advokatfirma DA, Postboks 216, 1301 SANDVIKA, Klasse 3 Klasse 5 Produkter for personlig hygiene og skjønnhetspleie; hårpleieprodukter; hudpleieprodukter; kosmetiske solkremer og solbeskyttende midler, preparater for pleie etter soling, selvbruningskremer; parfymer; eteriske oljer; duftlys; såpe; neglelakk; kosmetiske produkter, ansiktskremer, makeup preparater, preparater for fjerning av make-up Antioksidanter (som kosttilskudd); kosttilskudd; vitaminpreparater, mineralske næringsmiddeltilskudd; diettmat og diettmat særlig tilpasset for medisinsk bruk Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; arrangering av konkurranser for kommersielle formål; arrangering av konkurranser for reklameformål Klasse 44 Hudpleiesalonger; massasjetjenester; manikyr; hygiene- og skjønnhetspleie; skjønnhetsterapitjenester; skjønnhetsbehandlinger (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LES MILLS Les Mills International Ltd, 22 Centre Street, NZ- AUCKLAND, New Zealand Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 41 Rekreasjons- og treningstjenester; sportsaktiviteter; utdanningstjenester; produksjon- og gjennomføring av trening i musikklasser og programmer; gymnastikktjenester; helsestudiotjenester; idrettslagstjenester; treningsklubbtjenester; mosjonsinstruksjon; rådgivning og opplæring i forbindelse med trening; sportsundervisning, trening og veiledning; informasjon, rådgivning og konsulenttjenester knyttet til noen eller alle av det forannevnte; utgivelse av trykksaker og elektroniske medier, herunder publisering av musikk og video og audiovisuelle ressurser med hensyn til fitness- og helseklubbrelaterte programmer og opplæringsmateriell i digitalt format; formidling av on-line elektroniske publikasjoner og digital musikk (ikke nedlastbart) fra internett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Bergans Fritid AS, Postboks 293 Loesmoen, 3301 HOKKSUND, Klasse 18 Lær og imitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker, bager; paraplyer; spesielt: bager for sport, ryggsekker, tursekker, sekker, trillebager, vesker, håndvesker, kofferter, reisekofferter, reisebager, reisevesker; stropper og skulderstropper til tidligere nevnte varer. Sekker, herunder sekker for turfolk, for fjellklatrere, for camping, for jegere, for fotografer, 9

10 registrerte varemerker nr 39 ryggsekker, skoleransler, sykkelvesker, sekker til reiser; bæremeiser, beltetasker; tur- og skibelter; svipptursekker; portemonéer (ikke av edelt metall); bæremeis for bæring av barn. Klasse 22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. Klasse 25 Klær, hodeplagg og fottøy; sovemaske; pengebelter; klær og hodeplagg for sports- og fritidsbruk, fjelljakker, fjellbukser, anorakker, overtrekksbukser, fjellvotter, støvelovertrekk, sportsskjorter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SAFEE SAFEECOM AS, Forskningsparken, Postboks 6425, 9294 TROMSØ, Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk mat og stoffer for medisinsk bruk og veterinær bruk, næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Klasse 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner; salgsautomater. Klasse 8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner. Klasse 10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer. Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. Klasse 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. Klasse 45 Juridiske tjenester; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EvoTvo AS, Augestadveien 14 A, 1413 TÅRNÅSEN, Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, Klasse 9 Dataspill; dataspillprogrammer; tastatur for datamaskiner og computere; operative programmer, innregistrerte for datamaskiner; computer periferiutstyr; computer- og dataprogrammer; innregistrerte computer- og dataprogrammer; nedlastbare dataprogrammer; nedlastbar software; registrert computer software; computere; datamaskiner; printere; printere for bruk med datamaskiner; grensesnitt for computere og datamaskiner; laptoper; skjermer; skjermer for datamaskiner og computere; skjermbilder innregistrert på dataprogrammer; navigasjonsapparater; navigasjonsutstyr og - instrumenter for kjøretøy; bærbere datamaskiner og computere; periferiutstyr for datamaskiner og computere; printere for bruk med computere; nedlastbar software for computerprogram; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. 10

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 29/11-2011.07.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 29/11-2011.07.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 29/11-2011.07.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 37/10-2010.09.13 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/10-2010.10.11 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 41/10-2010.10.11 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 41/10-2010.10.11 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/13-2013.04.22 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 17/13-2013.04.22 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 17/13-2013.04.22 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 47/08-2008.11.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/13-2013.02.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 08/13-2013.02.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 08/13-2013.02.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 27/10-2010.07.05 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 37/09-2009.09.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/15-2015.06.15 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 25/15-2015.06.15 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 25/15-2015.06.15 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer