nr NO årgang 103 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 39-2013.09.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr NO årgang 103 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer Opphør av fullmektigverv INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker nr 39 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Johnson Outdoors INC, 555 Main Street, US-WI53403 RACINE, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Oppdriftskompensator-utstyr for dykkere; undervannspusteapparater; regulatorer for bruk ved dykking; lufttanker og automatiske ventiler for bruk ved dykking; dykkehansker; dykkebriller; dykkerdrakter; ansiktsmasker for dykking; snorkler; dykkemasker; vektbelter for bruk ved dykking; undervannskameraer; dykkecomputere; dykkeinstrumenter, nemlig, trykkmålere og kompasser; vanntette tørre bokser spesielt tilpasset for dykkeutstyr, nemlig for dykkehansker, dykkebriller, dykkerdrakter, ansiktsmasker for dykking, snorkler, dykkemasker, vektbelter for bruk ved dykking, undervannskameraer, dykkecomputere, trykkmålere og kompasser. Klasse 28 Svømmeføtter for bruk ved dykking. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen The Launderettes CECILIE ASKER, SIGURDS GATE 1 B, 0650 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen The LCI company ibruk AS, Postboks 705, 3606 KONGSBERG, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester med spesiell vekt på rådgiving, konsultasjon og forretningsevaluering, samt systematisering av informasjon for bruk i databaser. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter med spesiell vekt på undervisning formidlet i form av instruktør, coaching, kurs, bøker og E-læring. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Rania Daroische, Postboks 89 Veitvet, 0518 OSLO, Nisrin Nadine Daroische, Postboks 89 Veitvet, 0518 OSLO, Joumana Daroische, Postboks 89 Veitvet, 0518 OSLO, Klasse 35 Bistand vedrørende den forretningsmessige eller kommersielle drift av en industrieller handelsbedrift (unntatt slike bedrifter som produserer eller omsetter klær, hodeplagg og sko). Klasse 41 Underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Tjenester som har til hensikt å underholde, utstilling av bildende kunst eller litteratur for allmenheten for kultur- eller utdannelsesformål. Arrangering og ledelse av konserter. Filmproduksjon og filminnregistrering på videobånd. Digital bildebearbeidelse. Fotografering. Organisering av konkurranser vedrørende underholdning. Selskapsplanlegging (underholdning). Organisering av 3

4 registrerte varemerker nr 39 utstillinger for kulturelle- og utdannelsesformål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Rania Daroische, Postboks 89 Veitvet, 0518 OSLO, Nisrin Nadine Daroische, Postboks 89 Veitvet, 0518 OSLO, Joumana Daroische, Postboks 89 Veitvet, 0518 OSLO, Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 16 Materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Bistand vedrørende den forretningsmessige eller kommersielle drift av en industrieller handelsbedrift, så vel som tjenester som ytes av annonse- og reklamebyråer som særlig har som siktemål meddelelser til publikum, erklæringer og uttalelser via alle slags media og som vedrører alle slags varer eller tjenester. Oppstilling, for andre, av et utvalg av varer unntatt klær, sko og hodetøy(og unntatt transport av varene) slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene; slike tjenester kan bli fremskaffet i utsalgssteder, gjennom postordekataloger eller gjennom elektroniske medier f.eks på internettsider eller gjennom fjernsynskanaler. Tjenester som gjelder registrering, avskriving, oppsetning eller systematisering av skriftlige meddelelser og opptegnelse så vel som sammenstilling av matematiske eller statistiske data; tjenestene til reklamebyråer og tjenester såsom distribusjon av reklameblad, direkte eller ved post, eller distribusjon av prøver. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Tjenester som ytes av personer eller institusjoner for utvikling av de mentale evner hos mennesker eller dyr. Tjenester hvis hovedformål er adspredelse, forlystelse eller individuell rekreasjon; utstilling av bildende kunst eller litteratur for allmennheten for kultur- eller utdannelsesformål. Arrangering og ledelse av konserter. Filmproduksjon og filminnregistrenng på videobånd. Digital bildebearbeidelse. Fotografering, organisering av konkurranser vedrørende undervisning eller underholdning. Selskapsplanleggmg [underholdning]. Organisering av utstillinger for kulturelle og utdannelsesformål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen XSENS XSENS AS, c/o Christian Michelsen Reserach AS, Postboks Postterminalen, 5892 BERGEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; sensorer. Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; vedlikehold, reparasjon og installasjon av apparater og instrumenter som angitt i klasse 09. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MUSH B.A.R.F. OY Musch Ltd, Meijeritie 4, FI PIETARSAARI, Finland Ernst & Young OY Joe Gummerus, Pitkäkatu 55, FI VASA, Finland Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 31 Korn og jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø; naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. 4

5 registrerte varemerker nr 39 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WHISKYPINNE Ridderheims & Falbygdens AB, SE SKÖLLERSTA, Sverige Zacco Sweden AB, Box 5581, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 29 Pølse (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CISCO MCONCIERGE Cisco Technology Inc, 170 West Tasman Drive, US- CA SAN JOSÉ, USA Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, Klasse 35 Annonsering, markedsføring og igangsetting av konsulentvirksomhet; utvikling av markedsføringsstrategier og konsepter; utvikling av markedsplaner; markedsføring og merkevarebygging i form av tilpassede og etterspurte generasjonsprogrammer med formål å erverve nye kunder samt solidifisere eksisterende kundebase og inngrep og engasjement i denne; tilveiebringelse og igangsetting av markedsføringsløsninger, utdannelse og ferdighetsutøvelser innenfor computer nettverksarbeid og software området; annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. OY Musch Ltd, Meijeritie 4, FI PIETARSAARI, Finland Ernst & Young OY Joe Gummerus, Pitkäkatu 55, FI VASA, Finland Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 31 Korn og jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø; naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EasyLNG TORP EASY LNG AS, Smedveien 7, 1344 HASLUM, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 39 Charter av sjøfartøy, skip og båter; charter av kjøretøy for transport; skipstransporttjenester inkludert skipstransport av råolje, petroleum, raffinert brensel, petrokjemikaler, flytende petroleumsgass, flytende naturgass og flytende lagring av petroleum; rørtransporttjenester for råolje, petroleum, raffinert brensel, petrokjemikaler, flytende petroleumsgass og flytende naturgass; sjøvertslagring, distribusjon, lasting, lossing, transport, levering og utslipp av gass, flytende naturgass, flytende petroleumsgass, gassformig brensel og olje, råolje og petroleumsprodukter av skip eller tankskip; kommersielle og tekniske skipsadministrasjonstjenester, nemlig administrasjon av skipets drift; lektringtjenester; drift av flytende marine lagrings-og eksport-systemer for råolje; drift av undersjøiske eksportsystemer brukt i forbindelse med flytende lagringssystemer; fraktmeglertjenester; lagring av gass; lagring av flytende naturgass; lagring av drivstoff; utleie av lagringsanlegg; tilpasset skipsbygging; logistikk planlegging innen transport og lagring; informasjon, konsulentvirksomhet og rådgivningstjenester knyttet til alle de nevnte tjenester. Klasse 40 Prosessering av olje og gass; raffinering, foredling, miksing, produksjon, rensing og transformering av gass; behandling av naturgass; flytendegjøring av naturgass og regasifisering av flytende naturgass; kompresjon av gass; informasjon, konsulentvirksomhet og rådgivning i tilknytning til alle forannevnte tjenester. Klasse 42 Oljefeltsleting; oljeprospektering, testing og utnyttelsestjenester; oljefeltet kartlegging; design av 5

6 registrerte varemerker nr 39 flytende marine lagrings-og eksport-systemer for råoljepetroleum, raffinert brensel, petrokjemi, flytende petroleumsgass, flytende naturgass; design av undersjøiske eksportsystemer brukt i forbindelse med flytende lagringssystemer; marinledelse og risikovurderingstjenester, tekniske inspeksjoner og marine undersøkelser; informasjon, konsulent-og rådgivningstjenester knyttet til alle de nevnte tjenestene. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EvoTvo EvoTvo AS, Augestadveien 14 A, 1413 TÅRNÅSEN, Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, Klasse 9 Dataspill; dataspillprogrammer; tastatur for datamaskiner og computere; operative programmer, innregistrerte for datamaskiner; computer periferiutstyr; computer- og dataprogrammer; innregistrerte computer- og dataprogrammer; nedlastbare dataprogrammer; nedlastbar software; registrert computer software; computere; datamaskiner; printere; printere for bruk med datamaskiner; grensesnitt for computere og datamaskiner; laptoper; skjermer; skjermer for datamaskiner og computere; skjermbilder innregistrert på dataprogrammer; navigasjonsapparater; navigasjonsutstyr og - instrumenter for kjøretøy; bærbare datamaskiner og computere; periferiutstyr for datamaskiner og computere; printere for bruk med computere; nedlastbar software for computerprogram; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ONETOUCH INVUE Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, US-NJ08933 NEW BRUNSWICK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 1 Kontrolloppløsninger brukt i forbindelse med blodsukkerovervåkningsutstyr. Klasse 5 Teststrimler brukt i forbindelse med blodsukkerovervåkningsutstyr. Klasse 10 Medisinsk utstyr for behandling av diabetes, nemlig blodsukkerovervåkningsutstyr og utstyr inneholdende blodsukkerovervåkningsutstyr, teststrimler, kontrolloppløsninger, stikkinnretninger og lansetter brukt i forbindelse med blodsukkerovervåkningsutstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CARTOUNIVU Cordis Corp, 430 Route 22, US-NJ08807 BRIDGEWATER, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Software og hardware for elektrofysiologisk navigasjons- og ablasjonssystem (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ELECTRIC VISUAL Electric Visual Evolution LLC, 1001 Calle Amanecer, US-CA92673 SAN CLEMENTE, USA Klasse 9 Hjelmer for snowboardbruk og skisport, øretelefoner og hodetelefoner. 6

7 registrerte varemerker nr 39 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen programmer som setter brukere av kommunikasjonsinnretninger i stand til samtidig å få tilgang til online tjenester fra nettverksomfattende databaser og globale datanettverk; laptopdatamaskiner; tablet-datamaskiner; fjernkontroller; og elektroniske manualer (nedlastbare) distribuert dermed. Rieber & Søn ASA, Postboks 107 Sentrum, 5804 BERGEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 40 Bearbeiding av næringsmidler; frysing av matvarer; tilberedning av ferdige matretter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Phone Blaster Creative Technology Ltd, 31 International Business Park, Creative Resource, SG SINGAPORE, Singapore Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Datasoftware; datahardware; lydhøyttalere; trådløse høyttalere; subwoofer-høyttalere; bærbare høyttalere; høyttalere; lydkort (kodede eller magnetiske); digitale lydspillere; integrerte kretser og integrerte kretskjerner for bruk i trådløs kommunikasjon, trådløse kommunikasjonsapparater og digitale signalprosessorer (DSP); innretninger for trådløs radiooverføring; software for synkronisering av data mellom en fjernstasjon eller -innretning og en fast eller fjernstasjon eller -innretning; datatelefonisoftware; datahardware og datasoftware for integrerte kretser og integrerte kretskjerner for bruk i trådløs og trådet kommunikasjon, trådløse og trådete multimedieapplikasjoner, trådløse telefoner, VoIP (Voice over Internet Protocol) og CoIP (Cordless over Internet Protocol); hodetelefoner; øretelefoner; apparater og instrumenter for opptak, gjengivelse og/eller overføring av lyd og/eller visuell informasjon eller opptak; forsterkere; telefoner, mobiltelefoner; mobiler; 3G-nettverksmottakere; 4Gnettverksmottakere; høyttalere, radiosendere, lydadaptere, bærevesker og -etuier tilpasset for mobiltelefoner; datasoftware som setter brukere av mobiltelefoner og/eller digitale elektroniske multimedieinnretninger i stand til å dele informasjon med andre brukere av mobiltelefoner og/eller digitale elektroniske multimedieinnretninger; datasoftware og (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BRF - Brasil Foods SA, Rua Jorge Tzachel, nº 475, Fazenda, BR- ITAJAÍ, SC, Brasil Klasse 29 Bacon; blodpølse; kjøttsupper; buljongkonsentrater; smør; kasein for bruk i næringsmidler; oster; fløte (melkeprodukter); kroketter; spisefett; spiselige oljer; skinke; lever; leverpatéer; margarin; kjøtt; kjøttekstrakter; konservert kjøtt; hermetisk kjøtt; saltet kjøtt; melk; melkedrikker; drikker hovedsakelig av melk; melkeprodukter; leverposteier; svinekjøtt; hønsekjøtt, ikke levende; saltet kjøtt; pølser; panerte pølser; myse; yoghurt; supper; frosne supper; frosne grønnsaker; tunfisk (ferdigretter); frites (ferdigretter); potet dumplings (ferdigretter); kjøttpudding (ferdigretter); ferskt kjøtt (ferdigretter); hamburger kjøtt (ferdigretter); fisk (ferdigretter); kalkunkjøtt; grønnsaksjuice for matlaging; grønnsakssalater; grønnsakssuppepreparater; kokte grønnsaker; tørkede grønnsaker; konserverte grønnsaker; hermetiske grønnsaker. Klasse 30 Smakstilsetninger; salatdressinger; ketchup (saus); majones; kjøttpaier; sennep; pasta; kakedeiger; kaker; posteier (bakverk); paier; kjøttpaier; pizza; quiche; ravioli; salatdressinger; tomatsaus; sauser (smakstilsetninger); safran (krydder); krydder; terter; tortilla; ostebrød; osteruller; brød; rundstykker; griljermel; boller; deigvarer, inkludert men ikke begrenset til makaroni, spaghetti, nudler; smørbrød (ferdigretter); pasta (ferdigretter); karri (krydder); spiselige iser; pulver for spiselige iser; kjøttsauser (ferdigretter). Klasse 31 Dyrefor. 7

8 registrerte varemerker nr 39 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Monday Publication Monday Media ApS, Vermundsgade 40A - 5, DK-2100 KØBENHAVN Ø, Danmark Advokat Nicolaj Kleist, Nørregade 21, DK-1165 KØBENHAVN K, Danmark Klasse 35 Fjernsynsreklame; Markedsføring; Produksjon av reklamefilmer; Radioreklame og -annonsering; Reklamebyråer; Reklamevirksomhet. Klasse 41 Filmproduksjon, andre enn reklamefilmer; Filmstudioer; Fjernsynsunderholdning; Fotografireportasjer; Nyhetsreportasjetjenester; Produksjon av radio- og fjernsynsprogram; Underholdningsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TIOVA The Dow Chemical Company, 2030 Dow Center, US- MI48674 MIDLAND, USA Klasse 1 Kjemikalier til bruk i fremstilling av belegg for papir og kartong. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HERITAGE KSIN Luxembourg II SarL, 1, rue des Glacis, LU-1628 LUXEMBOURG, Luxembourg Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 7 Symaskiner (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen døds Det Internasjonale Dødseforbundet AS, Neuberggata 3A, 0367 OSLO, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen YARA DALLOL Yara International ASA, Postboks 2464 Solli, 0202 OSLO, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 1 Kjemiske produkter til bruk i industri, jordbruk, hagebruk og skogbruk; gjødsel; pottaske, kaliumkarbonat; kaustisk pottaske, kaustisk kaliumkarbonat; pottaskevann; salter. Klasse 37 Gruveutvinning; gruveutvinningstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MELIN MEDICAL Melin Medical AS, Sandane Næringshage, 6823 SANDANE, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse 9 Betalingsterminaler; programvare for betalingsterminaler; programvare; maskinvare. Klasse 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; bistand i forbindelse med bestillings- og administrasjonsløsninger; bistand i forbindelse med håndtering av betalinger; tjenester vedrørende engrossalg og detaljsalg også online av betalingsterminaler. Klasse 42 Design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; konsulenttjenester innen dataprogramvare; utvikling og vedlikehold av dataprogramvare. 8

9 registrerte varemerker nr 39 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WAXING PALACE AS, Parkveien 15, 0350 OSLO, Klasse 3 Såper, parfymevarer, fuktighetskremer, eteriske oljer, kosmetikk, voks for fjerning av hår, hudpleiemidler, fotpleiemidler, kroppsmidler, midler for stell av negler, midler til før og etter voksing, shampo, balsam, kroppsleire. Klasse 16 Trykksaker, materialer til informasjonsskriv, rundskriv; fotografier, gavekort, skrivesaker og papirvarer; artikler til bruk for kunstnere for negle pensler; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); brosjyrer, flyers, gavekort, klippekort. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. salg av voks, hudpleiekremer, kroppspeelinger, eteriske oljer, såpe, shampo, balsam, kroppsolje, smykker, pinsetter, neglefiler, neglelakk, ansiktsmasker, kremer og kroppsleiremasker; nettshop med salg av de produkter som er nevnt i klasse 3. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; tilbøyelig tilgang til et globalt data nettverk; drift av nett sted med informasjon om produkter og behandlinger som kunder kan kjøpe produkter via nettet; drift av web blogg. Klasse 44 Hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker; hudpleiesalong, fotpleie, neglestudio, kroppsvoksing, kroppspleie, muskelstimulering (en behandlingsmetode), kroppsmassasje, aromaterapi, ørelysbehandling. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Dream Awards Dermarome Stockholm AB, Luinnégatan 87, SE STOCKHOLM, Sverige Brækhus Dege Advokatfirma DA, Postboks 216, 1301 SANDVIKA, Klasse 3 Klasse 5 Produkter for personlig hygiene og skjønnhetspleie; hårpleieprodukter; hudpleieprodukter; kosmetiske solkremer og solbeskyttende midler, preparater for pleie etter soling, selvbruningskremer; parfymer; eteriske oljer; duftlys; såpe; neglelakk; kosmetiske produkter, ansiktskremer, makeup preparater, preparater for fjerning av make-up Antioksidanter (som kosttilskudd); kosttilskudd; vitaminpreparater, mineralske næringsmiddeltilskudd; diettmat og diettmat særlig tilpasset for medisinsk bruk Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; arrangering av konkurranser for kommersielle formål; arrangering av konkurranser for reklameformål Klasse 44 Hudpleiesalonger; massasjetjenester; manikyr; hygiene- og skjønnhetspleie; skjønnhetsterapitjenester; skjønnhetsbehandlinger (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LES MILLS Les Mills International Ltd, 22 Centre Street, NZ- AUCKLAND, New Zealand Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 41 Rekreasjons- og treningstjenester; sportsaktiviteter; utdanningstjenester; produksjon- og gjennomføring av trening i musikklasser og programmer; gymnastikktjenester; helsestudiotjenester; idrettslagstjenester; treningsklubbtjenester; mosjonsinstruksjon; rådgivning og opplæring i forbindelse med trening; sportsundervisning, trening og veiledning; informasjon, rådgivning og konsulenttjenester knyttet til noen eller alle av det forannevnte; utgivelse av trykksaker og elektroniske medier, herunder publisering av musikk og video og audiovisuelle ressurser med hensyn til fitness- og helseklubbrelaterte programmer og opplæringsmateriell i digitalt format; formidling av on-line elektroniske publikasjoner og digital musikk (ikke nedlastbart) fra internett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Bergans Fritid AS, Postboks 293 Loesmoen, 3301 HOKKSUND, Klasse 18 Lær og imitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker, bager; paraplyer; spesielt: bager for sport, ryggsekker, tursekker, sekker, trillebager, vesker, håndvesker, kofferter, reisekofferter, reisebager, reisevesker; stropper og skulderstropper til tidligere nevnte varer. Sekker, herunder sekker for turfolk, for fjellklatrere, for camping, for jegere, for fotografer, 9

10 registrerte varemerker nr 39 ryggsekker, skoleransler, sykkelvesker, sekker til reiser; bæremeiser, beltetasker; tur- og skibelter; svipptursekker; portemonéer (ikke av edelt metall); bæremeis for bæring av barn. Klasse 22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. Klasse 25 Klær, hodeplagg og fottøy; sovemaske; pengebelter; klær og hodeplagg for sports- og fritidsbruk, fjelljakker, fjellbukser, anorakker, overtrekksbukser, fjellvotter, støvelovertrekk, sportsskjorter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SAFEE SAFEECOM AS, Forskningsparken, Postboks 6425, 9294 TROMSØ, Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk mat og stoffer for medisinsk bruk og veterinær bruk, næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Klasse 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner; salgsautomater. Klasse 8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner. Klasse 10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer. Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. Klasse 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. Klasse 45 Juridiske tjenester; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EvoTvo AS, Augestadveien 14 A, 1413 TÅRNÅSEN, Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, Klasse 9 Dataspill; dataspillprogrammer; tastatur for datamaskiner og computere; operative programmer, innregistrerte for datamaskiner; computer periferiutstyr; computer- og dataprogrammer; innregistrerte computer- og dataprogrammer; nedlastbare dataprogrammer; nedlastbar software; registrert computer software; computere; datamaskiner; printere; printere for bruk med datamaskiner; grensesnitt for computere og datamaskiner; laptoper; skjermer; skjermer for datamaskiner og computere; skjermbilder innregistrert på dataprogrammer; navigasjonsapparater; navigasjonsutstyr og - instrumenter for kjøretøy; bærbere datamaskiner og computere; periferiutstyr for datamaskiner og computere; printere for bruk med computere; nedlastbar software for computerprogram; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. 10

11 registrerte varemerker nr 39 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NORFOLIER GREENTEC AS, Heddalsveien 11, 3674 NOTODDEN, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser). Klasse 17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). Klasse 19 Plastfolier (bearbeidede) til bruk i bygningskonstruksjoner Klasse 20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast, emballasjebeholdere av plast. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TAMPAX BLACK PEARL Tambrands Inc, One Procter & Gamble Plaza, US- OH45202 CINCINNATI, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Hygieniske produkter for kvinner, herunder truseinnlegg, sanitetsbind og tamponger, menstruasjonstruser, bukser for feminin hygiene, interlabiale produkter for feminin hygiene; bleier og bind for inkontinente, hygieniske bukser for inkontinente; bomull for hygienisk bruk. Euro Sko AS, Solgaard Skog 86, 1599 MOSS, Klasse 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer; håndvesker, alt med opprinnelse fra Stockholm i Sverige. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg, alt med opprinnelse fra Stockholm i Sverige. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg av de nevnte varer i klasse 18 og 25, alt med opprinnelse fra Stockholm i Sverige. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/865,047 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CREYENTE Agavera Camichines SA de CV, Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque, MX- CP45601 JALISCO, Mexico Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 33 Mescal. 11

12 registrerte varemerker nr 39 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Kattnakken CAT MOUNTAIN AS, Markveien 2, 0554 OSLO, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Unilever NV, Weena 455, NL-3013AL ROTTERDAM, Nederland Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 29 Melk og melkeprodukter. Klasse 30 Næringsmidler av korn, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, iskrem; frosne konfektyrer, vannis, is. Klasse 32 Ikke-alkoholholdige drikker. Klasse 35 Salgsfremmende aktiviteter. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet. Unilever NV, Weena 455, NL-3013AL ROTTERDAM, Nederland Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 29 Melk og melkeprodukter. Klasse 30 Næringsmidler av korn, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, iskrem; frosne konfektyrer, vannis, is. Klasse 32 Ikke-alkoholholdige drikker. Klasse 35 Salgsfremmende aktiviteter. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CAT MOUNTAIN AS, Markveien 2, 0554 OSLO, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 12

13 registrerte varemerker nr 39 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/739,786 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; konsulenttjenester; konsulenttjenester innen området for design, utvikling, implementering, evaluering, drift og bruk av telefonisystemer; software som en tjeneste (SaaStjenester) for telefonisystemer; ASP-tjenester; ASPtjenester omfattende software for bruk i tilveiebringelse av kundeinteraksjonshåndtering, brukerstøttekommunikasjon, -drift og -administrasjon på tvers av plattformer, og funksjonalitet for brukerstøtte- og telekommunikasjonssynkronisering; tilveiebringe online ikke-nedlastbar databasesoftware og kommunikasjonssoftware til å fremme bedre effektivitet, kommunikasjon og synlighet mellom foretak og deres brukerstøtteressurser; spesialtilpassing og implementering av datasoftware for brukerstøtteadministrasjon. ShoreTel Inc, 960 Stewart Drive, US-CA94085 SUNNYVALE, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd eller bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; datasoftware; datahardware; datatelefonisoftware; softphone, nemlig dataapplikasjonssoftware kjørt på datamaskiner for å emulere en telefon; datasoftware for samlet kommunikasjon (unified communications); datasoftware bruktfor samlet kommunikasjon (unified communications), nemlig muliggjøring av kommunikasjon via lyd, video, chat og konferanser; datasoftware brukt til å registrere eller ta opp telefonsamtaler eller telefonoppringninger; datasoftware brukt til lydkonferanser; datasoftware brukt til å transkribere talepostmeldinger til tekst for levering via e-post; datasoftware brukt til sending og mottak av telefakser elektronisk; datasoftware brukt til å utvide applikasjoner for samlet kommunikasjon (unified communications) til mobile innretninger; telekommunikasjons- og kommunikasjonssvitsjer, - rutere og -servere. Klasse 37 Installasjon og vedlikehold for andre av telefonisystemer, telekommunikasjonssystemer og datanettverk. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; telekommunikasjonstjenester; internettelefonitjenester; VOIP-tjenester; telefonmeldingstjenester; talemeldingstjenester; tjenester for viderekobling av oppringninger; telefonkonferansetjenester; tekniske støttetjenester, nemlig feilsøking av telefonisystemproblemer for andre. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GAF Building Materials Investment Corp, 2600 Singleton Blvd., US-TX75212 DALLAS, USA Klasse 1 Klebemidler for bruk ved installasjon av takmembraner; kjemiske produkter for plastifiserte bituminøse takmembraner; flytende taktetningsmasse; løsningsmiddelbaserte takbindemidler og - tetningsmasse; bindemidler for bruk på asfalttakshingel; bindemidler i flytende, semiflytende, pasta, og tørr form, alle for bruk i bygningsbransjen; rensemidler. Klasse 2 Fernisser; belegningsmidler i form av industrielle tetningsmasser for bruk på metall, betong, tre, kobber, tak, takrenner og forskjellige substrater; vannbaserte og løsningsmiddelbaserte grunningsmidler; taktilbehørsmaling. Klasse 6 Takventilasjonsunderlag av metall; belagt metall; festeinnretninger, spikere og nagler og metallplater for taksystemer; metalliske ventilasjonsdeksler med og uten påmontert sinkmembran for takutspring, metalliske avløp og takhellingsbrett, luftekanaler, ventilasjonskanaler for modifiserte tak av bitumen og asfalt; loftventilasjonsmaterialer, nemlig metallmøneog takvinkelavtrekkskanaler og soffittventilasjon og kanaler; byggeventilasjonsmaterialer, nemlig metallsoffittventilasjonskanaler; metallventilasjonskanaler; isolerte, fleksible kanaler av metall for luftstrømmer for oppvarming, luftkondisjoneringssystemer og ventilasjonsinnretninger; metalltakutslippskanaler for ventilasjon i bolighus og næringsbygg; metallbyggematerialer, nemlig ventilasjonskanaler for møne, fundament, tak, taksviller og gavlluftekanaler for bolighus. Klasse 16 Nyhetsbrev om næringsvirksomhet og byggevareindustrien. Klasse 17 Vannbaserte, gummierte tetningsmasser for tak og kleblige tetningsmasser i flytende, semiflytende, pasta eller tørr form; takmaterialer, nemlig diffusjonssperrer og klebelige elementer og festeelementer for å sikre disse, diffusjonssperrer som selges med enten kleblige elementer eller festeelementer, for felles bruk; 13

14 registrerte varemerker nr 39 polyisocyanuratisolasjon; fiberpanelisolasjon; ekspandert polystyrenisolasjon; ekstrudert polystyrenisolasjon. Klasse 19 Reparasjonsvedlikeholdsvarer, nemlig taksement og asfalttakbelegg; tetningsbelegg for vegger; flytende takbelegg; selvklebende takstartestripsoverflate og plastsement; takmembraner og membransystemer; plastifiserte bituminøse takmembraner; underlag av polyester; asfalttakshingel; ikke-metallisk takshingel; mineralgranulat solgt som en integrert bestanddel av asfalttakshingel; ikke-metallisk mineralgranulat for bruk til taktekkingsformål; taktekkingsmembraner bestående av asfaltbelagte uorganiske fibre eller inneholdende asfalt; underlag til bruk ved taktekking; bitumen taktekkingsmaterialer i form av ruller; modifiserte bitumen taktekkingsmaterialer; termoplastiske olefine taktekkingsmembraner; asfaltbelagte taktekkingsmembraner; taktekkingsmembraner av fiberglass; takbeslag; ikke-metalliske takvinduer; bygningspapir bestående av vanntett mantelpapir; asfaltbelagte glassmatter; isolerte bordkledningspaneler og -hjørner; taktekkingsskifer; ikke-metalliske taktekkingsventilasjonsmatter; installasjonstilbehør for ettlags taktekking, nemlig beskyttelsestape; beslag, pipesokkel, formstøpte og sammensatte hjørner, forhåndstettede avløp, gangveiblokker, ekspansjonsledd, enkeltlagsprofiler; festeinnretninger og plastplater for taktekkingssystemer; polyvinylkloridmembraner og - tilbehør; isolerende paneler; ekspandert perlitt; ettlags tildekkingsremser; taktekkingsmaterialer; beskyttelsespaneler av gips for taktekking; bordkledning av fibersement; ventilasjonsmaterialer for loft, nemlig ikke-metalliske møne- og takvinkelluftekanaler og soffittventilasjon og kanaler; byggeventilasjonsmaterialer, nemlig ikke-metalliske soffittkanaler; ikke-metalliske ventilasjonskanaler; isolerte ikke-metalliske fleksible kanaler for luftbevegelse for oppvarming, luftkondisjoneringssystemer og ventileringsformål; ikkemetalliske takutluftingskanaler for ventilasjon i bolighus og forretningsbygg; ikke-metalliske byggematerialer, nemlig møne, fundament, tak, taksviller og galvkanaler for boligbygg; fleksible vanntette konstruksjoner for bruk til vanntetting og beskyttelse mot været over lang tid. Klasse 21 Glassfibermatter for bruk i fremstilling av asfalttaktekkingsshingel. Klasse 35 Fremskaffelse av salgs- og annonse- og reklamevirksomhetsstøttetjenester til taktekkingsentreprenører; fremskaffelse av rådgiving vedrørende annonsering, tilbud og takvedlikeholdsprogrammer til taktekkingsentreprenører; fremskaffelse av salg, markedsføring og annonsering- og reklamerådgivning til taktekkingsentreprenører; fremskaffelse av rådgivning til taktekkingsentreprenører med hensyn til takkontrollforslag og takkontrollinspeksjoner; fortegnelser over taktekkingsentreprenører vedrørende annonse- og reklamevirksomhet og lokaliseringsdatabaser; fremskaffelse av salgs-, markedsførings- og annonserings- og reklamestøttemateriale til taktekkingsentreprenører; utvidede garantiprogrammer for taktekkingsmembraner. Klasse 36 Fremskaffelse av utvidede garantier til taktekkingsentreprenører; utvidede garantiprogramtjenester for taktekkingsmembraner. Klasse 41 Opplæringstjenester på området taktekking; opplæringstjenester på området salg vedrørende taktekkingstjenester; undervisningstjenester, nemlig avholdelse av arbeidsgrupper på området takkonstruksjoner og markedsundersøkelser og PRaktiviteter vedrørende takkonstruksjoner. Klasse 42 Takinspeksjonstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Building Materials Investment Corp, 2600 Singleton Blvd., US-TX75212 DALLAS, USA Klasse 1 Klebemidler for bruk ved installasjon av takmembraner; kjemiske produkter for plastifiserte bituminøse takmembraner; flytende taktetningsmasse; løsningsmiddelbaserte takbindemidler og - tetningsmasse; bindemidler for bruk på asfalttakshingel; bindemidler i flytende, semiflytende, pasta, og tørr form, alle for bruk i bygningsbransjen; rensemidler. Klasse 2 Fernisser; belegningsmidler i form av industrielle tetningsmasser for bruk på metall, betong, tre, kobber, tak, takrenner og forskjellige substrater; vannbaserte og løsningsmiddelbaserte grunningsmidler; taktilbehørsmaling. Klasse 6 Takventilasjonsunderlag av metall; belagt metall; festeinnretninger, spikere og nagler og metallplater for taksystemer; metalliske ventilasjonsdeksler med og uten påmontert sinkmembran for takutspring, metalliske avløp og takhellingsbrett, luftekanaler, ventilasjonskanaler for modifiserte tak av bitumen og asfalt; loftventilasjonsmaterialer, nemlig metallmøneog takvinkelavtrekkskanaler og soffittventilasjon og kanaler; byggeventilasjonsmaterialer, nemlig metallsoffittventilasjonskanaler; metallventilasjonskanaler; isolerte, fleksible kanaler av metall for luftstrømmer for oppvarming, luftkondisjoneringssystemer og ventilasjonsinnretninger; metalltakutslippskanaler for ventilasjon i bolighus og næringsbygg; metallbyggematerialer, nemlig ventilasjonskanaler for møne, fundament, tak, taksviller og gavlluftekanaler for bolighus. Klasse 16 Nyhetsbrev om næringsvirksomhet og byggevareindustrien. Klasse 17 Vannbaserte, gummierte tetningsmasser for tak og kleblige tetningsmasser i flytende, semiflytende, pasta eller tørr form; takmaterialer, nemlig diffusjonssperrer og klebelige elementer og festeelementer for å sikre disse, diffusjonssperrer som selges med enten kleblige elementer eller festeelementer, for felles bruk; polyisocyanuratisolasjon; fiberpanelisolasjon; ekspandert polystyrenisolasjon; ekstrudert polystyrenisolasjon. Klasse 19 Reparasjonsvedlikeholdsvarer, nemlig taksement og asfalttakbelegg; tetningsbelegg for vegger; flytende takbelegg; selvklebende takstartestripsoverflate og plastsement; takmembraner og membransystemer; 14

15 registrerte varemerker nr 39 plastifiserte bituminøse takmembraner; underlag av polyester; asfalttakshingel; ikke-metallisk takshingel; mineralgranulat solgt som en integrert bestanddel av asfalttakshingel; ikke-metallisk mineralgranulat for bruk til taktekkingsformål; taktekkingsmembraner bestående av asfaltbelagte uorganiske fibre eller inneholdende asfalt; underlag til bruk ved taktekking; bitumen taktekkingsmaterialer i form av ruller; modifiserte bitumen taktekkingsmaterialer; termoplastiske olefine taktekkingsmembraner; asfaltbelagte taktekkingsmembraner; taktekkingsmembraner av fiberglass; takbeslag; ikke-metalliske takvinduer; bygningspapir bestående av vanntett mantelpapir; asfaltbelagte glassmatter; isolerte bordkledningspaneler og -hjørner; taktekkingsskifer; ikke-metalliske taktekkingsventilasjonsmatter; installasjonstilbehør for ettlags taktekking, nemlig beskyttelsestape; beslag, pipesokkel, formstøpte og sammensatte hjørner, forhåndstettede avløp, gangveiblokker, ekspansjonsledd, enkeltlagsprofiler; festeinnretninger og plastplater for taktekkingssystemer; polyvinylkloridmembraner og - tilbehør; isolerende paneler; ekspandert perlitt; ettlags tildekkingsremser; taktekkingsmaterialer; beskyttelsespaneler av gips for taktekking; bordkledning av fibersement; ventilasjonsmaterialer for loft, nemlig ikke-metalliske møne- og takvinkelluftekanaler og soffittventilasjon og kanaler; byggeventilasjonsmaterialer, nemlig ikke-metalliske soffittkanaler; ikke-metalliske ventilasjonskanaler; isolerte ikke-metalliske fleksible kanaler for luftbevegelse for oppvarming, luftkondisjoneringssystemer og ventileringsformål; ikkemetalliske takutluftingskanaler for ventilasjon i bolighus og forretningsbygg; ikke-metalliske byggematerialer, nemlig møne, fundament, tak, taksviller og galvkanaler for boligbygg; fleksible vanntette konstruksjoner for bruk til vanntetting og beskyttelse mot været over lang tid. Klasse 21 Glassfibermatter for bruk i fremstilling av asfalttaktekkingsshingel. Klasse 35 Fremskaffelse av salgs- og annonse- og reklamevirksomhetsstøttetjenester til taktekkingsentreprenører; fremskaffelse av rådgiving vedrørende annonsering, tilbud og takvedlikeholdsprogrammer til taktekkingsentreprenører; fremskaffelse av salg, markedsføring og annonsering- og reklamerådgivning til taktekkingsentreprenører; fremskaffelse av rådgivning til taktekkingsentreprenører med hensyn til takkontrollforslag og takkontrollinspeksjoner; fortegnelser over taktekkingsentreprenører vedrørende annonse- og reklamevirksomhet og lokaliseringsdatabaser; fremskaffelse av salgs-, markedsførings- og annonserings- og reklamestøttemateriale til taktekkingsentreprenører; utvidede garantiprogrammer for taktekkingsmembraner. Klasse 36 Fremskaffelse av utvidede garantier til taktekkingsentreprenører; utvidede garantiprogramtjenester for taktekkingsmembraner. Klasse 41 Opplæringstjenester på området taktekking; opplæringstjenester på området salg vedrørende taktekkingstjenester; undervisningstjenester, nemlig avholdelse av arbeidsgrupper på området takkonstruksjoner og markedsundersøkelser og PRaktiviteter vedrørende takkonstruksjoner. Klasse 42 Takinspeksjonstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VERSAPLAST MeadWestvaco Corp, 501 South 5th Street, US- VA RICHMOND, USA Klasse 21 Spraypumper og spraybeholdere med manuelt aktiverte utløserspaker (triggere). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EY EYGN Ltd, One Montague Place, East Bay Street, BS- NASSAU, Bahamas Klasse 9 Apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd eller bilder; magnetiske databærere, opptaksplater; kompaktplater, DVDer og andre digitale opptaksmedier; databehandlingsutstyr; apparater og medier for opptak, lagring, bæring, manipulering, overføring, gjengivelse og gjenfinning av data, informasjon, bilder, tekst, video, lyd og audio; tekstbehandlere; bildeoverføringsapparater; CD-plater; CD-ROM; DVDer; ikke-trykte publikasjoner; nedlastbare audio- og audiovisuelle materiell; nedlastbare publikasjoner; lydbøker; datamaskiner; datamaskinvare; fastvare for datamaskiner; dataprogramvare; dataprogramvare for bruk ved behandling, sporing, kalkulering, måling og analysering av informasjon innen områdene regnskapsføring, forretningsvirksomhet, regnskapsrevisjon, utarbeidelse av skatteberegning, bedriftsledelse, finansforvaltning og informasjonsteknologi; programmeringsverktøy; verktøy for utvikling av programvare; dataprogrammer for tilveiebringelse av en grafisk presentasjon av makroøkonomiske data; interaktive dataprogramvare; undervisningsapparater og -instrumenter. Klasse 16 Trykksaker og publikasjoner; bøker, håndbøker, aviser, nyhetsbrev, magasiner, pamfletter, tidsskrifter, brosjyrer; kataloger; trykte rapporter og undersøkelser; plakater og fotografier; undervisnings- og opplæringsmateriell (unntatt apparater); bøker, håndbøker, nyhetsbrev, brosjyrer, pamfletter og trykte rapporter innen områdene regnskapsføring, forretningsvirksomhet, regnskapsrevisjon, utarbeidelse av skatteberegning, bedriftsledelse, finansforvaltning og informasjonsteknologi; skrivesaker og papirvarer; nettsider lastet ned fra internett i form av trykksaker; papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; salgsfremmende tjenester; personal- og rekrutteringstjenester; bokførings- og revisjonstjenester; tjenester vedrørende skatterådgivning, utarbeidelse av skatteberegning, regnskapsføring, revisjon av bedrifter og 15

16 registrerte varemerker nr 39 bedriftskonsultasjoner; reklametjenester tilveiebrakt via internett; tjenester vedrørende bedriftsledelse; bedriftsadministrasjon; forretningsrådgivningstjenester, -konsultasjoner og -informasjoner; tilveiebringelse av forretningsinformasjoner; kontorfunksjoner; meningsmåling; markedsstudier; forskningstjenester innen forretningsvirksomhet og markedsføring; forretningsundersøkelser relatert til finanstjenester; markedsundersøkelser; analyse av markedsundersøkelser; databehandling; arrangering av presentasjoner for forretnings-, handels- og kommersielle formål; konsultasjoner om bedriftsledelse; bistand ved bedriftsledelse; rådgivingstjenester innen handelstransaksjoner; tjenester innen bedriftsmodellering; tjenester innen bedrifstomstrukturering; konsulenttjenester innen området forvaltning av immaterielle rettigheter; personaltjenester; konsulentvirksomhet vedrørende personalspørsmål; systematisering av informasjon for bruk i databaser; datorisert filhåndtering; inklusive alle de forannevnte tjenester tilveiebrakt elektronisk eller online fra en database eller via internett; informasjons-, rådgivnings- og konsulenttjenester relatert til de forannevnte tjenester. Klasse 36 Finansiell virksomhet; tjenester innen finansiell forvaltning, bistand, rådgivning, konsulentvirksomhet, informasjon og forskning; skatterådgivningstjenester; konsulenttjenester vedrørende skatter og avgifter; skatteregnskapstjenester; rådgivningstjenester innen skatteutvikling; rådgivingstjenester vedrørende finans på tvers av landegrenser; tjenester innen bruk av interne avregningspriser og skatteeffektiv forvaltning av forsyningkjeder insolvenstjenester; investeringstjenester; vurderings-, takserings- og verdsettingstjenester; bedriftsfinansieringstjenester; konsulenttjenester vedrørende bedriftsfinansiering; vurdering av bedriftsaktiva; finansiell vurdering av fast eiendom og personlig eiendom; finansanalyse og - konsultasjoner, nemlig omstrukturering av konkursrammede selskap; forsikringskonsultasjoner, nemlig tjenester vedrørende støtte og rådgivning i forbindelse med forsikringsregulering; tjenester vedrørende vurdering av immaterielle rettigheter; eiendomsmegling og eiendomsforvaltningstjenester; monetær virksomhet; virksomhet innen fast eiendom; tjenester relatert til fast eiendom, herunder taksering av fast eiendom; tilveiebringelse av finansiell informasjon; forsikringsvirksomhet; tilveiebringelse av finansiell informasjon; investeringstjenester; vurderings-, takserings- og verdsettingstjenester; monetær virksomhet; rådgivningstjenester vedrørende kapitalinvesteringer; kapitaliseringstjenester; inklusive alle de forannevnte tjenester tilveiebrakt elektronisk eller online fra en database eller via internett; finansanalyse; clearing (finansiell); finansiell sponsing; formynderskap; finansiell vurdering (forsikring, bankvirksomhet, fast eiendom); tjenester innen bedriftsavvikling (finansiell); finanstjenester relatert til monetær virksomhet; informasjons-, rådgivnings- og konsulenttjenester relatert til de forannevnte tjenester. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; tilveiebringelse av opplæring; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering og ledelse av kurs, seminarer, symposium og konferanser; organisering, ledelse og arrangering av, samt tilveiebringelse av fasiliteter for seremonier og arrangementer; organisering, ledelse, og arrangering av, samt tilveiebringelse av fasiliteter for konkurranser; organisering, ledelse, og arrangering av, samt tilveiebringelse av fasiliteter for tildelingsseremonier; utdanningstjenester, nemlig ledelse av kurs, workshops, seminarer og online seminarer innen områdene regnskapsføring, forretningsvirksomhet, regnskapsrevisjon, utarbeidelse av skatteberegning, bedriftsledelse, finansiell forvaltning, og bruk av dataprogramvare, samt utdeling av kursmateriell i forbindelse med dette; publiseringstjenester; elektroniske publiseringstjenester, publiseringstjenester relatert til regnskapsføring, skattelegging, revisjon, finansvirksomhet, økonomi, makroøkonomi, bedrifts- og kontorledelse og -administrasjon og informasjonsteknologi; audiovisuell fremsvisning av presentasjoner; produksjon av audio/visuelle presentasjoner; publisering av bøker og magasiner av alle typer; publisering av e-bøker, e-magasiner og artikler online; undervisning og deling av kunnskap relatert til risikoforvaltning og skatteplanlegging; organisering av seminarer vedrørende emner innenfor risikoforvaltning og skatteplanlegging; organisering av arrangementer og aktiviteter for premietildelinger; oversettelsesvirksomhet; tjenester i forbindelse med språkoversettelse; inklusive alle de forannevnte tjenester tilveiebrakt elektronisk eller online fra en database eller via internett; informasjons-, rådgivningsog konsulenttjenester relatert til de forannevnte tjenester. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskningstjenester; design og utvikling av maskinvare, fastvare og programvare for datamaskiner; datakonsulenttjenester innen området datasikkerhet; tjenester innen konsulentvirksomhet, rådgivning, bistand, analyse, design, vurdering og programmering relatert til dataprogramvare, fastvare og maskinvare; konsulentvirksomhet og rådgivning relatert til vurdering, valg og implementering av dataprogramvare, fastvare, maskinvare og informasjonsteknologi, samt databehandlingssystemer; dataprogrammering; forskning, utvikling, design, testing, overvåkning, inspisering og analyse innen områdene telekommunikasjon, datamaskiner, datasystemer og datanettverk; planlegging innen områdene datamaskiner, datasystemer og datanettverk; utleie og lisensiering av dataprogramvare, fastvare og maskinvare; tilveiebringelse av informasjon (ikke opptatt i andre klasser) relatert til teknisk virksomhet, informasjonsteknologi; tekniske prosjektsstudier; inklusive alle de forannevnte tjenester tilveiebrakt elektronisk eller online fra en database eller via internett; informasjons-, rådgivnings- og konsulenttjenester relatert til de forannevnte tjenester. Klasse 45 Juridiske tjenester, herunder tjenester innen juridisk rådgivning og skatterådgivning, samt forskning; representasjon av andre i forbindelse med juridiske saker og skattesaker; tilveiebringelse av juridiske tjenester relatert til innvandring; informasjons-, rådgivnings- og konsulenttjenester i forhold til innvandring; tjenester vedrørende immaterielle rettigheter, herunder forvaltning av immaterielle rettigheter og copyright; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og individer; personlige og sosiale tjenester ytet av andre for å imøtekomme behovene til enkeltpersoner; inklusive alle de forannevnte tjenester tilveiebrakt elektronisk eller online fra en database eller via internett; informasjons-, rådgivnings- og konsulenttjenester relatert til de forannevnte tjenester; tilveiebringelse av informasjon (ikke opptatt i andre klasser) relatert til juridiske saker og immaterielle rettigheter, tilveiebrakt online fra en database ved hjelp av nettsider på internett; juridisk forskning; lisensiering av dataprogramvare; informasjons-, rådgivnings- og konsulenttjenester relatert til de forannevnte tjenester. 16

17 registrerte varemerker nr 39 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Bakers AS, Postboks 43 Økern, 0508 OSLO, Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 29 Brød; konditorvarer; bakverk; kaker; terter; kakedeiger og deigvarer; flatbrød; knekkebrød; kavringer; rundstykker; lefser; hevningsmidler for bakverk; mel; kornpreparater; potetmel som næringsmiddel. Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; bakeri; konditori. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MOEN Moen Engros AS, Postboks 179 Manglerud, 0612 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; oster. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/652,401 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MONSTER CUBA-LIMA Monster Energy Co, 550 Monica Circle, Suite 201, US- CA92880 CORONA, USA Klasse 5 Ernæringssupplementer i flytende form. Klasse 32 Ikke-alkoholholdige drikker, nemlig energidrikker, energidrikker smakstilsatt med juice, sportsdrikker, alle forsterket med vitaminer, mineraler, næringsstoffer, proteiner, aminosyrer og/eller urter, men unntatt drikkestoffer som inneholder fruktjuice eller soya, uavhengig av om slike produkter er pasteurisert eller ikke. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , TO, TO/M/12/02621 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LOON Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, US-CA94043 MOUNTAIN VIEW, USA Føyen Advokatfirma DA, Postboks 7086 St Olavs plass, 0130 OSLO, Klasse 38 Telekommunikasjonstjenester 17

18 registrerte varemerker nr 39 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Hallstrom HALLSTROM BIKES AS, Grim torv 3, 4616 KRISTIANSAND S, Klasse 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; sykler; sykkelrammer; sykkelbjeller; sykkelbremser; sykkeldekk og -slanger; sykkeleker; sykkelfelger; sykkelgir; sykkelhjul; sykkelhjulnav; sykkelkjeder; sykkelkurver; sykkelnett; sykkelpedaler; sykkelpumper; sykkelseter; sykkelskjermer; sykkelstyrer; sykkelstøtter; sykkelvesker; sykler; fotstøtter for sykler. SKYWOOL, Håvaldsvei 8 B, 1185 OSLO, Klasse 14 Smykker, perler til smykker; ur. Klasse 18 Vesker; lommebøker; handlevesker; kofferter; kosmetikkvesker; møbeltrekk av lær; ryggsekker; pelsskinn; mapper; klær for dyr; kredittkortholder. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BANANAGRAMS Bananagrams Inc, 845 Allens Avenue, US-RI02905 CRANSTON, USA Klasse 28 Kombinasjonsanagram og kryssordordspill i form av brettspill eller som kan spilles på en flat overflate. Glaseksperten A/S, Sprogøvej 13, DK-9800 HJØRRING, Danmark Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 19 Bygningsdører ikke av metall; bygningsglass; bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall); armert glass; fargete glassruter; glassruter (unntatt for kjøretøyer); glassruter for bygging; isoleringsglass (bygging); trådglass; vinduer, ikke av metall; vindusglass (unntatt for kjøretøyer); vindusglass for bygging; vippevinduer, ikke av metall; termoruter; vindusruter. Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; installasjon av dører og vinduer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Aannø AS, Erikmarka 3, 6030 LANGEVÅG, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 20 Møbler. 18

19 registrerte varemerker nr 39 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WYWALLET 4T Sverige AB, Norrtullsgatan 6, SE STOCKHOLM, Sverige Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; kommersielle informasjonstjenester, inkludert bruk via mobiltelefoner, global datanettverk eller Internett, håndtering av belønnings- og lojalitetsprogrammer. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansielle tjenester; monetære tjenester; betalningsformidlingstjenester; betalingstjenester, inkludert elektroniske betalingstjenster, elektroniske lommeboktjenester (betalingstjenester), elektroniske betalingstjenester via mobiltelefoner, global datanettverk eller Internett, fjernbetalingstjenester, betalingstjenester for elektronisk handel, nemlig, behandling av betalinger for kjøp av varer og tjenester via et elektronisk kommunikasjonsnett; betaling og -administrasjon, inkludert behandling av betalinger knyttet til kredittkort, bank- eller postgiro samt betalinger via nettsteder; tilførsel til en betalingskonto, inkludert online elektroniske kontantkontoer (e-wallet konto), for elektroniske betalingstjenester og overføringstjenster via mobiltelefon, globalt datanettverk eller Internett; kontantoverføringer, inkludert elektroniske kontantoverføringer, inkludert de fra mobiltelefon, globale datanettverk eller Internett; finansielle tjenester for innskudd og uttak av penger, gjennomføring av finansielle transaksjoner, forvaltning av likviditet, finansielle tjenester via mobiltelefon, globalt datanettverk eller Internett; finansielle tjenester for støtte av detaljhandeltjenester via direkte tilkobling, gjennom elektroniske nett og via mobile telekommunikasjonshjelpemiddel, inkludert betaling via trådløse enheter; autorisasjon for betalingstransaksjoner og verifikasjon tjenester, fakturering- og kreditt-tjenester ved hjelp av kommunikasjon- og telekommunikasjonsutstyr; behandling av kreditt- og debet transaksjoner via telefon- og telekommunikationslinker; elektronisk overføring av kontanter og betalingstjenester ved hjelp av kontantkort via trådløs kommunikasjon og internett; informasjonstjenester om finansielle tjenester og monetære tjenester, inkludert informasjonstjenster om elektroniske betalinger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen T Sverige AB, Norrtullsgatan 6, SE STOCKHOLM, Sverige Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; kommersielle informasjonstjenester, inkludert bruk via mobiltelefoner, global datanettverk eller Internett, håndtering av belønnings- og lojalitetsprogrammer. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansielle tjenester; monetære tjenester; betalningsformidlingstjenester; betalingstjenester, inkludert elektroniske betalingstjenster, elektroniske lommeboktjenester (betalingstjenester), elektroniske betalingstjenester via mobiltelefoner, global datanettverk eller Internett, fjernbetalingstjenester, betalingstjenester for elektronisk handel, nemlig, behandling av betalinger for kjøp av varer og tjenester via et elektronisk kommunikasjonsnett; betaling og -administrasjon, inkludert behandling av betalinger knyttet til kredittkort, bank- eller postgiro samt betalinger via nettsteder; tilførsel til en betalingskonto, inkludert online elektroniske kontantkontoer (e-wallet konto), for elektroniske betalingstjenester og overføringstjenster via mobiltelefon, globalt datanettverk eller Internett; kontantoverføringer, inkludert elektroniske kontantoverføringer, inkludert de fra mobiltelefon, globale datanettverk eller Internett; finansielle tjenester for innskudd og uttak av penger, gjennomføring av finansielle transaksjoner, forvaltning av likviditet, finansielle tjenester via mobiltelefon, globalt datanettverk eller Internett; finansielle tjenester for støtte av detaljhandeltjenester via direkte tilkobling, gjennom elektroniske nett og via mobile telekommunikasjonshjelpemiddel, inkludert betaling via trådløse enheter; autorisasjon for betalingstransaksjoner og verifikasjon tjenester, fakturering- og kreditt-tjenester ved hjelp av kommunikasjon- og telekommunikasjonsutstyr; behandling av kreditt- og debet transaksjoner via telefon- og telekommunikationslinker; elektronisk overføring av kontanter og betalingstjenester ved hjelp av kontantkort via trådløs kommunikasjon og internett; informasjonstjenester om finansielle tjenester og monetære tjenester, inkludert informasjonstjenster om elektroniske betalinger. 19

20 registrerte varemerker nr 39 Nedenfor nevnte nasjonale registrering er en omdanning av internasjonal registrering nr , i henhold til Madridprotokollen art. 9quinquies og varemerkeloven 75 første ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , SE, 2005/03848 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BIOTRIM Blount Inc, 4909 S. E. International Way, US-OR97222 PORTLAND, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 22 Trimmertråd til bruk med plen- og hagetrimmere. Cycleurope AB, Birger Svensson väg 28, SE VARBERG, Sverige Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; sykler og motorsykler, inkludert trehjulssykler og motorsykler; mopeder; velocipeder; terrengsykler; bysykler; racersykler; sykkelvogner; koblinger og transmisjonsdeler for landkjøretøyer; deler, komponenter og tilbehør til alle de forannevnte varer i klasse 12. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; maksiner og apparater til fysisk trening; stasjonære treningssykler; spinning sykler (stasjonære); skalamodeller av kjøretøyer; beskyttelsesputer (deler av idrettsklær); deler, komponenter og tilbehør til alle de forannevnte varer i klasse 28. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet, inkludert online annonsering; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; innmating, bearbeiding, lagring, systematisering, produksjon og kontroll av datainformasjon; online forbruker og kjøpsinformasjon; salgsfremmendetjenester (for andre), markedsføring og detaljhandel, inkludert online markedsføring og detaljhandel og via e-handel, relatert til kjøretøyer, sykkler, sportsartikkler og treningsapparater inkludert deler, komponenter og tilbehør for alle de forannevnte varer; planlegging messer og utstillinger for kommersielle og reklameformål. Den internasjonale registreringen er tidligere kunngjort med innsigelsesperiode fra denne kunngjøringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Hundepoter Hundepoter AS, Postboks 43, 3240 SANDEFJORD, Klasse 18 Kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SETTIMIO SOPRANI Maximiliano Ciucciomei, Via Solferino, 23, IT CASTELFIDARDO (AN), Italia Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Klasse 15 Musikkinstrumenter, herunder piano- og knappetrekkspill, diatoniske trekkspill, bandoneoner og concertinaer. Klasse 35 Detaljhandelstjenester knyttet til salg av musikkinstrumenter. Klasse 37 Reparasjon og vedlikehold av musikkinstrumenter; restaurering av musikkinstrumenter. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr Valea AB Box 7086 SE10387 STOCKHOLM Sverige Oslo, 2015.04.07 Deres ref.: TS18426NO01 Saksnr.: 201410987 Merke: Statoil Innehaver: Statoil ASA Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr. 281029

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 48/08-2008.11.24 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45/08-2008.11.03 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 45/08-2008.11.03 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 45/08-2008.11.03 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 47/10-2010.11.22 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 01/07-2007.01.02 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 01/07-2007.01.02 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 01/07-2007.01.02 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer