Mennesker med utviklingshemning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mennesker med utviklingshemning"

Transkript

1 Utviklingshemning i og sorg Sissel Bøcmann Mennesker med utviklingshemning Utviklingshemmede er en uensartet gruppe. Ulikt kognitivt nivå, men livserfaring Kognitiv svikt betyr ikke at vedkommende ikke har følelser Følelsesmessige sentra i hjernen utvikles tidligere i fosterlivet t enn den delen som styrer de kognitive eller intellektuelle prosessene 1

2 Mennesker med utviklingshemning, forts. Mennesker med utviklingshemning (kanskje med unntak av de med aller størst grad av utviklingshemning) reagerer som alle andre på tapsopplevelser Den utviklingshemmedes utviklingsnivå vil påvirke HVORDAN sorgen kommer til uttrykk, men ikke OPPLEVELSEN av sorg Sorg hva er det egentlig? Sorg er en reaksjon på et tap. En av de viktigste t kildene til sorg er tapet t av nærstående mennesker (H.J.Holm) Mange definisjoner, men enighet om at sorg er reaksjoner på betydningsfulle tapsopplevelser 2

3 Betydningsfulle taps-opplevelser kan være tap av Nærstående person (familie/venn) Dyr Helse Håp Materielle verdier Anerkjennelse fra andre Livs-fase-overganger (arbeidsledig, pensjonist, skilsmisse, flytting til sykehjem) Sorgreaksjoner (NB: Disse er individuelle!) Fysiske reaksjoner (smerte, trøtthet, utslitthet/fatigue, søvnløshet, økt sensitivitet) Følelsesmessige reaksjoner tristhet, sinne, skyldfølelse, angst, skam, lengsel, lettelse) Tankemessige reaksjoner (konsentrasjonsvansker, hukommelsesvansker, k påtrengende minner, opptatthet av tapet og årsaken til tapet, søken etter mening, kontroll og trygghet i tilværelsen) 3

4 Sorgreaksjoner forts. Atferdsmessige reaksjoner (gråt, leting, unngåelse eller oppsøking av påminnere om tapet, rastløshet og overaktivitet, passivitet, sosial tilbaketrekning, økt røyking, alkoholeller stoffbruk) Endringer i sosiale relasjoner til andre mennesker Sorgmodeller/sorgteorier Det finnes ikke i dag noen helhetlig sammenhengende modell eller teori om sorg. Modellene, teoriene og empirien er spredt på mange fag. De fokuserer på ulike sider ved sorg Sorgarbeid er ikke fasepreget, men kan opptre parallelt, veksle og komme tilbake 4

5 Hvordan sørger utviklingshemmede? SOM ALLE ANDRE! Retten til å sørge- og til ikke å sørge Sorg tar tid Sorg kommer til uttrykk på mange ulike måter Verbal kommunikasjon er bare en av veldig mange kommunikasjonsmåter Slik beskriver Hanne Mathiassen sorg: (Diktet heter SORG) Tårene triller ned på mine kinn. Sorgen er stor. Jeg gråter når jeg ser på deg med sorg i mitt sinn. Jeg ser deg så nær, jeg er i deg nå, i livet mitt. Jeg har sorg og smerte i meg nå, i livet mitt nå. Sorg i livet ditt er smertefullt og vondt, i din sorg, som du lever i nå. Er sorgen stor i ditt eget liv. Det er sorgen det nå. Sorg er vondt når du gråter i livet ditt. Det var smertefullt tflltog gråt åtda du mistet ittmeg og jeg mistet itt deg. Slik er sorgen for deg og for meg nå. 5

6 Individuelle faktorer ved sorg Tidligere taps-opplevelser Personlighet Kjønnsforskjeller Måter å uttrykke sorg på (emosjonelt/instrumentelt) Alder Kunnskaper og erfaringer rundt kriser, sorg og død Mening, forutsigbarhet og personlige verdier Forventninger til den sørgende Merkedager og påminnere Hva er sorg, og hva er depresjon? Sorg er en normal reaksjon på et tap, og ingen sykdom Utviklingshemmede er spesielt sårbare for å utvikle depressive lidelser Symptomer på sorg og depresjon er ganske like, vanskelig å skille Sorg og tap har stor betydning for den mentale helsen og kan medvirke til depresjon Å ta sorgens betydning på alvor vil kunne forebygge eller dempe depresjon Tenk på at det kan ligge en sorg og/eller en depresjon bak atferdsendring 6

7 Utviklingshemning og sårbarhet Med sårbarhet menes å være utsatt og mottakelig for skadelig påvirkning som går ut over velvære og livskvalitet Sårbarhet gir økt risiko for å utvikle psykiske lidelser Funksjoner som forståelse, kommunikasjonsevne, hukommelse og motorikk kan være nedsatt Erting, mobbing, ignorering og overformynderi kan også øke sårbarheten Sårbarhetsfaktorer: Selvbildevansker Sosiale forståelsesvansker Kommunikasjon og språkvansker Nedsatt sosial rollekompetanse Institusjonsbakgrunn Mangelfulle omsorgsmiljøer 7

8 Sorg og kjønnsforskjeller Menn og kvinner har ikke hvert sitt homogene sorgmønster, men: Tradisjonelt sett har kvinner vist følelser på en annen og mer åpen måte enn menn Det er fortsatt flest kvinner i omsorgsyrkene, og sorg har derfor ofte blitt møtt med et kvinneperspektiv Mye tyder på at menn og kvinner har forskjellig sorgforløp og benytter forskjellige strategier i sorgarbeidet Mannlig/maskulin mestringsstrategi: Skjuler tanker og følelser forbundet med sorgen Bruker humor og andre indirekte måter å uttrykke følelser på Benytter fysiske aktiviteter som uttrykk for sorg Søker samvær med andre gjennom aktiviteter, men ikke for direkte følelsesmessig støtte Refleksjon og tankevirksomhet rundt sorgen foregår i ensomhet 8

9 Kvinnelig/tradisjonell mestringsstrategi: Tillater seg å bruke tid for å kjenne på smerten Trekker seg midlertidig tilbake fra oppgaver og aktiviteter som forstyrrer sorgen Finner andre mennesker å dele sorgen sin med Velger å benytte sorggrupper Sorg og kulturforskjeller En definisjon på kultur: Med kultur forstår vi de kunnskaper, verdier og handlingsmønstre mennesker tilegner seg som medlemmer av et samfunn (Magelsen, 2002) Alle mennesker, også utviklingshemmede, er oppdratt innenfor flere kulturer: Familiekultur, yrkeskultur, sitt lands kultur osv. 9

10 Ritualers betydning Sorgritualer er forskjellige fra kultur til kultur I en gitt kultur er det forutsigbart hvordan sørgende kommer til å oppføre seg (individuelle forskjeller til tross) Ritualer i forbindelse med sorg setter den sørgende inn i en sosial og kulturell ramme, og hjelper den sørgende til å legitimere sorgen I ulike kulturer har menn og kvinner forskjellige roller i sorgsituasjoner Sorg og kommunikasjon Kommunikasjon: Å dele, gjøre felles. Vi tar del i og utveksler tanker, erfaringer, følelser Når vi deler noe, får begge mer enn vi hadde før Alt samvær kan ses på som kommunikasjon All kommunikasjon er ikke akseptabel, men all kommunikasjon må møtes med respekt Kartlegging av årsaker til problemfylt kommunikasjon er en grunnleggende forutsetning for godt sorgarbeid 10

11 Kommunikasjonsuttrykk Vi kommuniserer både bevisst og ubevisst, vær nysgjerrig på små, indirekte og diffuse budskap! Vår holdning til den utviklingshemmede vil gjenspeiles i vår kommunikasjon Vår holdning til sorg og død vil skinne igjennom Kartleggingens betydning Alle mennesker har sin livshistorie Livshistorien inneholder også tapsopplevelser Det er viktig å kjenne til tidligere tapsopplevelser når man skal hjelpe en utviklingshemmet som sørger 11

12 Når atferden endres Vi er kanskje litt for raske til å sette inn tiltak ved atferdsendring? Enkelte forskere hevder at kanskje så mye som 50% av uønsket atferd skyldes en tapsopplevelse Det er grunnleggende viktig å finne årsakene til atferdsendringen d Kartleggingen må dokumenteres skriftlig slik at funnene er tilgjengelige Sorg ved dødsfall Den utviklingshemmede kan forberedes på sorgopplevelsen: Død som tema i dagliglivet (årstidene, dyr, blomster, fugler, hva betyr det at noen er død) - gjentakelse er viktig Sorgkurs for mennesker med utviklingshemning Bruk av bilder, musikk etc. som utgangspunkt for samtale og som opplæring Betydningen av å bruke konkrete begreper 12

13 Beredskapsplan Er en skriftlig plan for hvilke prosedyrer som skal følges ved dødsfall der hvor flere utviklingshemmede bor sammen Einar Sand (www.kirken.no/agder) har utarbeidet en god modell. Det aller beste er å utarbeide en egen, lokalt tilpasset plan Det bør finnes en beredskapsplan for hver enkelt beboer Beredskapsplan, forts.. Tjenesteyter, tjenestemottaker og pårørende bør utarbeide beredskapsplanen sammen Det er en fordel at trossamfunnet også er representert Planen må oppbevares i hjemmet, og ALLE ansatte må kjenne til den Planen må oppdateres! 13

14 Innhold i beredskapsplanen, første side: Personlige opplysninger Arbeidssted og telefonnummer dit Trostilhørighet/menighet Pårørendes navn, adresse, telefon, arbeidssted/telefon, og om noen av disse er døde: dato/årstall og hvor de er begravet Hjelpeverge, støttekontakt Innhold i beredskapsplan: Så konkret som mulig! Varslingsplan. Hvem skal varsles, av hvem, når, og hvilket (oppdatert) telefonnummer Ivaretakelse av pårørende - hvem, hvordan? Ivaretakelse av andre beboere hvem, hvordan? Tidligere tjenesteytere som bør varsles? Syning Minnestund for hvem, når hvordan? Utkjøring 14

15 Tiden før begravelsen Snakk med beboerne om det som har skjedd, bruk egnet kommunikasjonsform og flere identiske gjentakelser Undersøk om det skal være bisettelse eller begravelse og hvor dette skal foregå Gå igjennom det som skal skje i begravelsen med beboerne på forhånd Sørg for minneord over avdøde og å hjelpe til med blomster og andre praktiske forhold Begravelsesbyrå og trossamfunn er verdifulle støttespillere Begravelsen Kan, bør og vil alle utviklingshemmede delta i begravelsen? Ledsager Bilder eller videoopptak for etterarbeid bør avtales med pårørende og prest på forhånd Blomster, klær, bil, minnegjenstander 15

16 Etter begravelsen Minnestund for beboere, deres foresatte og personalet Gå tilbake til gravstedet kort tid etter begravelsen Sorg og savn tar ikke slutt med begravelsen! Sorg tar lang tid Mist ikke kontakten med avdødes pårørende besøk på gravstedet med lys, blomster osv. Husk viktige dager som høytider, allehelgensdag, fødselsdag, dødsdag Sorgkurs for mennesker med utviklingshemning Deltakerne bør ha et verbalt språk og ha evne til å lese og/eller skrive Et tverrfaglig samarbeid er gunstig: Tjenesteyter, prest/diakon, begravelsesbyrå Pårørende og tjenesteytere må få fortløpende informasjon om hva som kommer fram under kurset for å kunne støtte opp videre 16

17 Mulige temaer for sorgkurs: Kursdeltakerne introduseres, blir kjent og trygge på hverandre Tap og hvilke tap vi opplever i livet Sorg og hvordan vi føler oss både fysisk og psykisk og oppfører oss når vi sørger Følelser og viktigheten av å uttrykke sorgen det er lov å gråte Begravelsesbyrået, med besøk hos et byrå Kapellet/krematoriet og kirkegården Sorgkurs, forts. Kultur- og kjønnsforskjeller i sorguttrykk Testamente Sinne hvorfor er vi sinte og hvordan kan vi utrykke det Evaluering og utdeling av kursbevis NB: temaene må tas opp i naturlige sammenhenger også etter kurset! 17

18 Tjenesteyternes situasjon Tjenesteyters eget forhold til sorg og tap Tjenesteyters sorg over tapet av en beboer eller å være vitne til andres sorg Balansen mellom å brenne for noe og å bli utbrent, det koster noe å engasjere seg Veiledning i gruppe som hjelp og støtte Veiledningsgruppa bør møtes regelmessig over en lang periode og ha en profesjonell veileder Hjelperen bør være en god lytter Pårørende - ressurs eller belastning? Å se pårørendes sorg, bekymring, omsorg og hjelpeløshet l h Tjenesteyters makt Hvem eier den utviklingshemmede? Samarbeid til beste for den utviklingshemmede 18

BARN I SORG OG KRISE. En kommunal beredskapsplan for skole og barnehage- SKEDSMO KOMMUNE

BARN I SORG OG KRISE. En kommunal beredskapsplan for skole og barnehage- SKEDSMO KOMMUNE BARN I SORG OG KRISE En kommunal beredskapsplan for skole og barnehage- SKEDSMO KOMMUNE Innledning Både foreldre og lærere har vært med på å fortie, skyve bort og overse barns behov når døden rammer hjemmet

Detaljer

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Den doble sorgen Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Dette heftet er skrevet til besteforeldre som har mistet et lite barnebarn. Til tross for at besteforeldre er sterkt berørt, finnes det få tilbud

Detaljer

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Når sorgen rammer en av dine ansatte Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Heftet Når sorgen rammer en av dine ansatte er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød. Hovedforfatter er dr. philos Atle Dyregrov

Detaljer

Arbeidsbok helse- og omsorgsmodul

Arbeidsbok helse- og omsorgsmodul Arbeidsbok helse- og omsorgsmodul 1 INTRODUKSJON DEL 1 1 Individuell pleie i en flerkulturell sammenheng DEL 2 Kulturelle normer og tradisjoner DEL 3 Mat, måltider og kulturelle tradisjoner DEL 4 Helsetilstander

Detaljer

HÅNDBOK FOR AKUTT PSYKOSOSIAL STØTTE VED BRÅ DØDSFALL

HÅNDBOK FOR AKUTT PSYKOSOSIAL STØTTE VED BRÅ DØDSFALL HÅNDBOK FOR AKUTT PSYKOSOSIAL STØTTE VED BRÅ DØDSFALL MED SPESIELL VEKT PÅ SELVMORD OG UVENTET BARNEDØD Utviklet til bruk av psykososiale kriseteam i kommunene i samarbeide med spesialisthelsetjenesten.

Detaljer

Til deg som har mistet noen i selvmord

Til deg som har mistet noen i selvmord Til deg som har mistet noen i selvmord Foto: Anita Sælø Introduksjon Denne brosjyren har som formål å belyse noen av de vanligste praktiske og følelsesmessige forholdene som berører etterlatte ved selvmord.

Detaljer

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger Om sorg og støtte til barn under seks år Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød (LUB)

Detaljer

Plutselige dødsfall Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog Atle Dyregrov

Plutselige dødsfall Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog Atle Dyregrov Plutselige dødsfall Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog Atle Dyregrov Brosjyren er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød med midler fra stiftelsen Helse og Rehabilitering. 2. opplag 2007 finansiert

Detaljer

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær Om brosjyren Denne brosjyren er et hjelpemiddel for nære omsorgspersoner som vurder om partneren trenger sykehjemsplass eller som har en partner på sykehjem. Brosjyren er delt inn i fire hovedkapitler.

Detaljer

Ungdom og sorg. Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader

Ungdom og sorg. Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader Ungdom og sorg Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader Dette informasjonsheftet er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød i samarbeid med Foreningen vi som har et barn for lite, Kreftforeningen,

Detaljer

Støtteark til del 4. Rehabiliteringsprosessen Individuell plan

Støtteark til del 4. Rehabiliteringsprosessen Individuell plan Støtteark til del 4 Rehabiliteringsprosessen Individuell plan Arbeidsprosessen Hver gang en person begynner med rehabilitering er det som å starte et nytt prosjekt, der vi starter med blanke ark og jobber

Detaljer

Til deg som har mistet noen i selvmord

Til deg som har mistet noen i selvmord Et rom står avlåst. Jeg lengter etter deg. Et rom står avlåst i kroppen min. Alle tingene dine fins der og avtrykkene av det korte livet ditt, flyktige som skygger på snøen i måneskinnet. Nøkkelen har

Detaljer

Foto: Anita Sælø. Til deg som har mistet noen i selvmord

Foto: Anita Sælø. Til deg som har mistet noen i selvmord Foto: Anita Sælø Til deg som har mistet noen i selvmord Foto: Anita Sælø Innhold Introduksjon... 3 Reaksjoner etter selvmord... 4 Sørgende med ulike reaksjoner og behov.... 8 Hvordan kan venner, kollegaer

Detaljer

BARNS DELTAGELSE I RITUALER ETTER DØDSFALL

BARNS DELTAGELSE I RITUALER ETTER DØDSFALL BARNS DELTAGELSE I RITUALER ETTER DØDSFALL En veiledning til foreldre, helsepersonell, lærere og andre voksne. Dr. philos. Atle Dyregrov Senter for Krisepsykologi RITUALENES FUNKSJON Når nyttes ritualer?

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

Bachelorgradsoppgave. Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect. Forfatter: Kirsten Bakken

Bachelorgradsoppgave. Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect. Forfatter: Kirsten Bakken Bachelorgradsoppgave Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect Forfatter: Kirsten Bakken VPL 310 Bachelorgradsoppgave i Vernepleie Høgskolen i Nord-Trøndelag-2014 Sammendrag Tittel:

Detaljer

Å fremme håp hos pårørende

Å fremme håp hos pårørende Å fremme håp hos pårørende Hvordan kan sykepleier bidra til å fremme håp hos pårørende til pasienter som har pådratt seg traumatisk hodeskade etter en trafikkulykke? Bacheloroppgave i Sykepleie Avdeling

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

Til deg som har mistet en av dine

Til deg som har mistet en av dine Til deg som har mistet en av dine 1 SØ-9065 Ei kort stund var jeg hos deg, ei kort stund hvilte jeg Og nå min venn kjære fugl, nå er det tid å dra. Alltid slik til slutt Nils-Aslak Valkeapää Til deg som

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

Utgitt av Krisesentersekretariatet. Hjelperens rolle. - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn

Utgitt av Krisesentersekretariatet. Hjelperens rolle. - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn Utgitt av Krisesentersekretariatet Hjelperens rolle - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn Forord 2 Tittel: Hjelperens rolle - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn Utgitt av:

Detaljer

«Kjenn hva jeg føler» Samtaler om følelser med barn og unge som er blinde eller sterkt svaksynte

«Kjenn hva jeg føler» Samtaler om følelser med barn og unge som er blinde eller sterkt svaksynte «Kjenn hva jeg føler» Samtaler om følelser med barn og unge som er blinde eller sterkt svaksynte Innhold Kjenn hva jeg føler... 4 Hvem skriver vi for?... 5 Hvorfor er det viktig å jobbe med følelser?...

Detaljer

program for foreldreveiledning BUF00039 Små barns sorg til foreldre og andre voksne Informasjon og veiledning Atle Dyregrov

program for foreldreveiledning BUF00039 Små barns sorg til foreldre og andre voksne Informasjon og veiledning Atle Dyregrov program for foreldreveiledning BUF00039 Små barns sorg Informasjon og veiledning til foreldre og andre voksne Atle Dyregrov program for foreldreveiledning Dette temaheftet inngår i en serie av materiell

Detaljer

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - -

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - INNLEDNING s. 3 ADOPTERTE BARN OG LÆRING s. 4 Forhold som påvirker læring s. 4 Forhold under svangerskap og fødsel s. 4 Institusjonsplassering s. 5 Adopsjon -

Detaljer

Veileder. Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon

Veileder. Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon Veileder Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon s U Y Veileder Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

OMSORG FOR BARN I SORG OG KRISE

OMSORG FOR BARN I SORG OG KRISE OMSORG FOR BARN I SORG OG KRISE 2008 / 09-1 - Innholdsfortegnelse. Forord s. 3 Overordnede prinsipper s. 4 Akuttsider, informasjon, viktige telefonnummer s. 5 Telefonliste over ansatte s. 6 Når en elev

Detaljer

Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk

Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Når en i familien blir alvorlig syk, vil det berøre hele familien. Alvorlig sykdom innebærer ofte en dramatisk endring i livssituasjonen,

Detaljer

Informasjonshefte om barn som har mor eller far i fengsel. Informasjonsheftet er utarbeidet av Foreningen for Fangers Pårørende. Foto: Paal Audestad

Informasjonshefte om barn som har mor eller far i fengsel. Informasjonsheftet er utarbeidet av Foreningen for Fangers Pårørende. Foto: Paal Audestad Informasjonshefte om barn som har mor eller far i fengsel Informasjonsheftet er utarbeidet av Foreningen for Fangers Pårørende Foto: Paal Audestad I løpet av ett år opplever omtrent 4000 barn at mor eller

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer