ELDREOMSORG I SØR SETT FRA NORD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ELDREOMSORG I SØR SETT FRA NORD"

Transkript

1 ELDREOMSORG I SØR SETT FRA NORD Professor emerita Kari Wærness, Universitetet i Bergen Innlegg på seminaret Aldring-Omsorg-Samfunn 30.november 2009, Kommunenes Hus, Oslo, Haakons VII s gate. Jeg har siden 2002 vært engasjert i et forskningsprosjekt i Ghana Globalisation and Changes in the Cultures of Survival and Care: The Case of Ghana (finansiert av NUFU), der jeg har arbeidet sammen med ghanesiske doktorgradsstudenter som har gjort etnografiske studier av hvordan omsorgen for ulike grupper i den etniske gruppen de tilhører er i ferd med å endre seg som en følge av modernisering, migrasjon og globalisering. I dette arbeidet har jeg lært mye om hvilke utrolige utfordringer familieomsorg for gamle og alvorlige syke innebærer i et fattig land under rask modernisering, Men jeg har også lært noe om hvilke eldreomsorgsproblemer som kan sies å være felles for de fleste samfunn i dagens verden, og hvor privilegert vi må sies å være vi som i dag blir gammel i en velstående skandinavisk velferdsstat. Noen av grunnene til at eldreomsorg i løpet av de siste decennier har blitt et problem ikke bare i den mest moderne del av verden, men etter hvert også er i ferd med å bli et globalt problem, er følgende: Fra 1950 til i dag har verden gått igjennom de mest revolusjonerende endringer av familie og hverdagsliv som vi kjenner til i historien. (Historikeren Eric Hobsbawm forteller i boken The Age of Extremes at så sent som i 1950 levde fortsatt størstedelen av verdens befolkning på landet omtrent som i middelalderen. I dag bor omtrent halvparten i storbyer - i Sør ofte i svært store byer - såkalte mega- cities - og landsbygda er også sterkt påvirket av modernisering og globalisering). Selv om familiesystemene i de ulike deler av verden tradisjonelt har vært svært forskjellige, har de alle i denne perioden i større eller mindre grad vært utsatt for den endringen at det gamle patriarkatet

2 - det vil si fedres og ektemenns makt gradvis har blitt undergravet. Denne forandringen av generasjons- og kjønnsrelasjoner er av svært stor - om enn noe ulik- betydning i alle deler av verden. Denne globale endringsprosessen innebærer en verdensomspennende sosial og kulturell revolusjon og er et resultat av hva vi stikkordsmessig kan beskrive som urbanisering, proletarisering og en samtidig sterk økning i utdanning både for gutter og jenter. Den svenske sosiologen Gøran Therborn beskriver det tradisjonelle patriarkatets gradvise svekkelse som a long night s journey into dawn, og utvilsomt har denne svekkelsen ført til mange og omfattende bedringer i ungdoms og kvinners livssituasjon over hele verden, (selv om bedringene må sies å variere enormt). Denne bedringen har blant annet bestått i at stadig flere mennesker har fått større individuell frihet til å forta egne valg av yrke, bosted, livspartner og antall barn. På den annen side er det en del negative konsekvenser av denne utviklingen blant annet i form av andre problemer knyttet til det å bli gammel- et problem som forsterkes av at det blir stadig relativt flere gamle i forhold til antall barn. Eldres tap av makt, status og barnas selvfølgelige plikt til å ta omsorg for dem i alderdommen, er konsekvenser av denne utviklingen. Som allerede nevnt har de tradisjonelle familiestrukturer og normer vært svært forskjellige i de ulike deler av verden, også i landene i Sør. I Sør er det imidlertid relativt enkelt fortsatt å studere disse tradisjonenes betydning i dagliglivet. Dermed er det er ikke vanskelig å få øye på konflikter, spenninger og problemer den raske moderniseringen i fattige deler av verden i dag fører med seg, både når det gjelder omsorg generelt og eldreomsorg spesielt. Samtidig går det an å se at en del av disse problemene er aktuelle også i den rike del av verden, selv om vi hittil har kunnet mestre dem bedre ikke bare fordi vi er rikere, men også fordi moderniseringen har gått langsommere, og dermed har avstanden mellom generasjonene når det gjelder utdanning ikke blitt så stor som tilfelle er i store deler av den fattige verden. Ved å si litt mer konkret om

3 omsorg for eldre i dagens Ghana, som tradisjonelt har hatt et familiesystem svært forskjellig fra det tradisjonelle Nord- og vesteuropeiske familiesystemet, håper jeg å fram dette. I Ghana opplever de nå at ikke bare at andelen gamle, men også andelen gamle med moderne kroniske sykdommer øker sterkt. Det skjer i en tid hvor landet fortsatt er svært fattig, barnedødeligheten høy, og hvor kunnskap om medisinske behandlinger som kan holde syke folk lenge i live antagelig er nesten like utbredt som hos oss, i alle fall blant de yngre, men hvor det så å si ikke finnes noen forsikringsordninger som kan finansiere medisinske behandlinger, for ikke å si pleie. (Gapet mellom medisinsk innsikt og mangel på økonomiske ressurser har resultert i at landet mister omtrent halvparten av sine leger og profesjonelle sykepleiere i løpet av svært kort tid etter endt utdanning - de får gode jobber i Nord. Og som kjent løser det rike Sør en god del av sine omsorgsproblemer ved brain drain og care drain fra Sør). Den eneste institusjon for eldreomsorg i Ghana, er fortsatt familien eller slekten (lineage). Pensjoner er det ikke mange som har, og det finnes ikke en eneste aldersinstitusjon i hele Ghana- noen få dagsentre for eldre har imidlertid blitt opprettet ganske nylig i Accra- hovedstaden som vokser så raskt at ingen riktig vet hvor mange millioner som bor der. I flere ti år har imidlertid normene for familiesolidaritet endret seg i retning av økende ambivalens; fra primært lojalitet til slekten (lineage) mer over til den konjugale familie. (At det finnes gatebarn i Ghana, tolkes av eldre som et tegn på denne endringen. Tradisjonelt tilhørte barna slekten, ikke foreldrene, derfor skulle det alltid være plass til barn i et familiehushold, uansett foreldrenes situasjon). Denne endringen i familiesolidaritet innebærer stor usikkerhet, og lojaliteten kan skifte avhengig av hva slags støtte og omsorg det handler om. I økende grad er det blitt vanskelig for en gammel syk å få støtte og omsorg utenom kjernefamilien. I praksis er det i dag så si så utelukkende barna som

4 representerer noen slags sosial sikkerhet i alderdommen, og den kjønnsbestemte arbeidsdelingen når det gjelder omsorg er like sterk som den har vært og i stor grad fortsatt er i verden ellers. Bare når det gjelder å få en verdig begravelse som i denne kulturen fortsatt regnes som en meget viktig del av eldreomsorgen, mobiliseres fortsatt hele slekta. Begravelser er kostbare og store festligheter der slektninger komme langveis fra og alle naboer deltar i flere dager, og der fargen på gjestenes klær forteller hvor gammel den avdøde var; når noen som dør er over 80, kler gjestene seg i hvitt, ellers i svart, rødt eller brunt. I forhold til alle de andre kulturelle og sosiale forandringer som har funnet sted, kan det synes underlig at de tradisjonelle begravelsesseremonier ikke endres, men heller synes å ha fått økt betydning. Mange familier tar opp lån for å kunne gjennomføre begravelser på en måte som skal ivareta ikke bare den avdødes, men hele familiens ære. Mange av de yngre akademikerne jeg har kontakt med, har uttalt seg svært negativt om den store ressursbruken begravelsene innebærer, og sammenligner denne med det lille som slektninger yter i økonomisk støtte til behandling og omsorg mens personen lever. Den økende begrensning av eldreomsorgen til kjernefamilien, fører til en rekke problemer både på grunn av økende migrasjon, nye husholdsformer, større geografisk avstand mellom kjernefamiliehushold der de fleste i den yngre generasjon i urbane strøk er yrkesaktive, og mange av disse som ikke jobber i et annet land og må begrense sin omsorg til å sende penger til sine gamle foreldre eller den som tar seg av dem, tilbringer timevis i trafikk-kø for å komme til og fra jobb. I tillegg skaper familieendringene nye problemer for barnløse eldre kvinner. Tradisjonelt har den familiære eldreomsorg i meget stor grad vært basert på gjensidighet mellom generasjonene, noe som har betydd at barnløse eldre som fosterforeldre kunne ta omsorg for barn i slekten og regne med at disse til gjengjeld ville yte omsorg for dem i eldre år. Slike gjensidige relasjoner blir det stadig mindre av. På den annen side har migrasjon og HIV/AIDS

5 epidemien ført til at flere bestemødre har fått hovedansvar for ikke å si eneansvar for omsorgen for barnebarn. Ekteskapet har tradisjonelt ikke vært noen omsorgsinstitusjon i Ghana. Selv om idealene fra et kristent ekteskap har fått et visst innpass, en god del av befolkningen inngår kristent ekteskap, og det gis uttrykk for at ektepar bør ta vare på hverandre i alderdom og sykdom, er ekteskapet fortsatt ingen sterk eller utbredt omsorgs-og forsørgelsesinstitusjon i det meste av Ghana. I de fleste etniske grupper har mann og kone tradisjonelt hatt separat økonomi, de har ofte bodd i separate hushold, det har vært lett for menn å ta en medhustru eller to, det har vært lett for både menn og kvinner å ta ut skilsmisse, og når en dør skal en begraves i den jord som tilhører ens egen slekt og ikke sammen med ektefelle. I dag forlater ofte eldre kvinner sine enda eldre ektemenn, og tradisjonelt har en hustru ikke hatt lov til å pleie sin alvorlig syke ektemann hun kunne risikere å bli anklaget for å ha tatt livet av ham om han døde mens bare hun var til stede. Eldreomsorgen faller altså i i dag i stadig sterkere grad på barna, i praksis oftest døtre, eller èn datter som kan ha mer eller mindre hjelp fra andre søsken, inkludert penger fra de som har emigrert til det rike Nord. Det er akseptert at døtre flytter fra sine ektemenn for å pleie sine syke forelde, selv om de formelt må be sin ektefelle om tillatelse til dette. En hollandsk antropolog som har fulgt utviklingen av eldreomsorgen i på landsbygda i Ghana i mer enn tretti år, hevder at denne omsorgen i stadig større grad er et spørsmål om resiprositet, i den forstand at bare de som oppleves å ha sørget godt for sine barn i oppveksten kan forventes å bli tatt godt vare på som gammel. Han konkluderer med at with the hazard of present life and the inability of many parents to give their children a safe foundation for a successful life, they may face considerable hardship in the last years of their life. Våre studier fra urbane miljøer i Ghana bekrefter denne konklusjonen. Like mye som i Nord krever dagens moderniserings- og

6 globaliseringsprosesser at det også i Sør finnes frem til sosiale forsikringsordninger som minsker syke og gamle menneskers totale avhengighet av familieforsørgelse og familieomsorg. Hvordan og i hvilket omfang dette kan etableres i en uoverskuelig fremtid, er det ikke lett a si noe om. Som et resultat av våre doktorgradsstudier fra Ghana forsøker vi alle fall å reise en diskusjon om nødvendigheten av slike tiltak. Referanser Hobsbawm, E The Age of Extremes The Short TwentiethCentury London: Michael Joseph Therborn, G, 2004 Between sex and power Family in the world, , London :Routledge Oppong,C., P,Antwi og K.Wærness(red).2009 Care of the Seriously Sick and Dying Perspectives from Ghana, Bergen:BRIC Van der Geest, S.2002 Respect and reciprocity:care of elderly people in rural Ghana, Journal of Cross-Cultural Gerontology,17:3-31

Økt individualisering og omsorgsrelasjoner i familien

Økt individualisering og omsorgsrelasjoner i familien Heidi Gautun Økt individualisering og omsorgsrelasjoner i familien Omsorgsmønstre mellom middelaldrende kvinner og menn og deres gamle foreldre Doktoravhandling Heidi Gautun Økt individualisering og omsorgsrelasjoner

Detaljer

Bærekraftig omsorg? Familien, velferdsstaten og aldringen av befolkningen

Bærekraftig omsorg? Familien, velferdsstaten og aldringen av befolkningen Bærekraftig omsorg? Familien, velferdsstaten og aldringen av befolkningen SVEIN OLAV DAATLAND & MARIJKE VEENSTRA (RED.) Rapport nr 2/12 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Detaljer

Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv

Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv Gunhild Sandal Bastlien Veileder Solveig Sagatun Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som del av

Detaljer

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE av Lena Stave Hovedoppgave levert ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, 2007 SAMMENDRAG Forfatter: Lena Stave Tittel: Psykologiske

Detaljer

Linedansen mellom to kulturer

Linedansen mellom to kulturer Linedansen mellom to kulturer - Hvordan kan en oppvekst i to kulturer påvirke minoritetsungdommers opplevelse av egen identitet? Navnit Kaur Pahil Masteroppgave i Pedagogikk Allmenn Studieretning Det utdanningsvitenskaplige

Detaljer

Omsorg for eldre med minoritetsetnisk bakgrunn

Omsorg for eldre med minoritetsetnisk bakgrunn Når hjemme er et annet sted Omsorg for eldre med minoritetsetnisk bakgrunn BJØRG MOEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 8/02 Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Tilhørighetens balanse

Tilhørighetens balanse dres. Kvinner deltar på ulike arenaer i samfunnet, men fortsetter å ha tilhørighet i tette norsk-pakistanske familier og nettverk. Familiesamhold veier tungt også transnasjonalt. Norsk-pakistanske kvinners

Detaljer

Respons Aserbajdsjan: Alenemødre

Respons Aserbajdsjan: Alenemødre Respons Aserbajdsjan: Alenemødre Problemstilling/spørsmål: Former for samliv Hvor mange gifter og skiller seg? Ulike grupper av alenemødre Er det vanlig med barn utenfor ekteskap? Er det forskjell på by

Detaljer

LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN?

LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN? Lunds universitet Sociologiska institutionen LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN? Voksne barn og foreldrenes skilsmisse. Författare: Kristine Knappskog Uppsats Soc 446, 41-80 p vårtermin: 2001 Handledare:

Detaljer

Kunnskapsbilder og forskningsbehov

Kunnskapsbilder og forskningsbehov Barn og unges levekår og velferd Kunnskapsbilder og forskningsbehov MONA SANDBÆK Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 1/02 Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

A d o p s j o n. Disse retningslinjene er veiledende.

A d o p s j o n. Disse retningslinjene er veiledende. A d o p s j o n Mange barn har fått nye hjem Adopsjon er ingen ny ide. Det har vært praktisert i århundrer. Adopsjon gir et barn en ny familie for all fremtid. For adoptivforeldre betyr adopsjon å ta imot

Detaljer

Mangfold og forebygging Forebygging av pengespill i etniske minoritetsmiljø i Norge

Mangfold og forebygging Forebygging av pengespill i etniske minoritetsmiljø i Norge Mangfold og forebygging Forebygging av pengespill i etniske minoritetsmiljø i Norge En rapport i prosjektet Spilleavhengighet og etnisitet II ved Blå Kors Senter, Oslo. Silje Hirsch og Sulaksana Sivapatham

Detaljer

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Seniorer i Norge 010 Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Tor Morten Normann 10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Norske seniorer lever stort sett sosialt aktive liv. Sammenlignet med andre

Detaljer

Den mobile hverdag En kvalitativ studie om bruk av bil og kommunikasjonsmedier i barnefamilier

Den mobile hverdag En kvalitativ studie om bruk av bil og kommunikasjonsmedier i barnefamilier TØI rapport 754/2005 Forfatter(e): Randi Hjorthol, Mona Hovland Jakobsen, Rich Ling, Susanne Nordbakke, Leslie Haddon Oslo 2005, 117 sider Sammendrag: Den mobile hverdag En kvalitativ studie om bruk av

Detaljer

Respons Nigeria: Kvinner og intern migrasjon

Respons Nigeria: Kvinner og intern migrasjon Respons Nigeria: Kvinner og intern migrasjon Problemstilling/spørsmål: Intern migrasjon Kvinner og migrasjon Hvordan er muligheter for enslige kvinner til å finne arbeid og bolig når de bosetter seg i

Detaljer

Det globale ekteskapsmarkedet Ekteskap mellom norske menn og utenlandske kvinner - kunnskapsstatus og kunnskapsbehov

Det globale ekteskapsmarkedet Ekteskap mellom norske menn og utenlandske kvinner - kunnskapsstatus og kunnskapsbehov Anniken Huitfeldt og Hanne Cecilie Kavli Det globale ekteskapsmarkedet Ekteskap mellom norske menn og utenlandske kvinner - kunnskapsstatus og kunnskapsbehov Anniken Huitfeldt og Hanne Cecilie Kavli Det

Detaljer

Nytt navn og flere utgaver

Nytt navn og flere utgaver Nytt navn og flere utgaver Kjære leser Du sitter nå med den ferskeste utgaven av tidsskriftet som til nå har vært kjent som Søkelys på arbeidsmarkedet. Fra og med dette nummeret skifter vi navn til Søkelys

Detaljer

Markedskvinners situasjon i Cape Coast, Ghana

Markedskvinners situasjon i Cape Coast, Ghana Markedskvinners situasjon i Cape Coast, Ghana Feltarbeidsoppgave fra Cape Coast, Ghana Årsstudium/1. år bachelor i utviklingsstudier Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Høgskolen i Oslo

Detaljer

Voksne barn. Husholdsviabilitet blant urbane skandinaver

Voksne barn. Husholdsviabilitet blant urbane skandinaver RUNAR DØVING Voksne barn. Husholdsviabilitet blant urbane skandinaver Abstract Household viability among urban Scandinavians In this article, I discuss one particular finding from a study on consumption

Detaljer

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n 2006 11. mai Forslag fra repr. Holmborg og Høie om iverksettelse av strengere underholdsbidrag ved familiegjenforening Møte torsdag den 11. mai kl. 10 President: C a r l I. H a g e n Dagsorden (nr. 71):

Detaljer

Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre den nye tidsklemma

Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre den nye tidsklemma Liv og arbeid Delrapport 2 Heidi Gautun Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre den nye tidsklemma Heidi Gautun Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre den nye tidsklemma Delrapport 2 Liv og arbeid

Detaljer

Flest flytter innenfor egen kommune

Flest flytter innenfor egen kommune Flest flytter innenfor egen kommune I alle tider har det vært flere som flytter kort enn langt. I det gamle bondesamfunnet var det få som flyttet mellom lokalsamfunnene, men mange som byttet bosted innenfor

Detaljer

Hva skal du bli når du blir stor, da?

Hva skal du bli når du blir stor, da? Martin F. Svarva Hva skal du bli når du blir stor, da? En kvalitativ studie av sammenhengen mellom sosial bakgrunn, fremtidskonstruksjoner og utdannings- og yrkesvalg blant ungdom Masteroppgave i sosiologi

Detaljer

ALENE MED BARN LEVEKÅR OG MESTRING ULIKE BERETNINGER

ALENE MED BARN LEVEKÅR OG MESTRING ULIKE BERETNINGER ALENE MED BARN LEVEKÅR OG MESTRING ULIKE BERETNINGER En kvalitativ studie av seks eneforsørgerfamilier PED-3900 Mona Rist Mastergradsoppgave i pedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Fakultet

Detaljer

Økonomi og livsfase Med spesiell vekt på de eldre SIFO-survey 2013

Økonomi og livsfase Med spesiell vekt på de eldre SIFO-survey 2013 Prosjektnotat nr. 1-2014 Randi Lavik, Lisbet Berg, Ragnhild Brusdal Med spesiell vekt på de eldre SIFO-survey 2013 SIFO 2014 Prosjektnotat nr. 1 2014 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien

Detaljer

Temanotat Tsjetsjenia: Ekteskapsinngåelse, skilsmisse og barnefordeling

Temanotat Tsjetsjenia: Ekteskapsinngåelse, skilsmisse og barnefordeling Temanotat Tsjetsjenia: Ekteskapsinngåelse, skilsmisse og barnefordeling LANDINFO 16. JULI 2014 1 Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) skal som faglig uavhengig enhet innhente

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

Sex gjennom livet. Her forklarer vi litt om sex gjennom livet

Sex gjennom livet. Her forklarer vi litt om sex gjennom livet Sex gjennom livet Her forklarer vi litt om sex gjennom livet Ethvert menneskes seksualitet vil gå gjennom flere faser i løpet av livet. Barnets nysgjerrighet etterfølges av usikkerheten i tenårene, prøvende

Detaljer

Fra gotikken til nåtiden

Fra gotikken til nåtiden Fra gotikken til nåtiden Av Wenche Frogn Sellæg Innledning Kjære alle sammen Det er en glede for meg å kunne åpne denne konferansen med det nye seniorrådet som tema skjønt helst skulle jeg sett at vi fortsatt

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer