senjabladet Felles informasjon side 2-5, , Berg menighet side 6-9 Følg din drøm! side Sørreisa menighet side Gudstjenester

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "senjabladet Felles informasjon side 2-5, 14-15 18, 23-32 Berg menighet side 6-9 Følg din drøm! side 28-29 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester"

Transkript

1 nr senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Felles informasjon side 2-5, , Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side Følg din drøm! side Gudstjenester side Torsken menighet side Tranøy menighet side 20-23

2 6 Berg menighet 10 Sørreisa menighet 14 Gudstjenester senjabladet Ansvarlig utgiver Senjaprosjektet v/ prosjektleder Rachel Vangen Hoholm og leder av prosjektstyret Fred Flakstad Om rutiner ved gravferd Kontakt Senjabladet Kapellveien 26, 9310 Sørreisa tlf / fax Annonser Håkon Ryvoll Design, layout, sats: Reiner Schaufler Produksjon ABC-grafisk, Målselv 6. utgivelse desember 2010 Opplag: ca Forsidebildet: Stonglandseidet kirke. FOTO: Gunnar Torgersen Tradisjoner og vaner på kirkegården i forbindelse med gravferd er forskjellige fra sted til sted. Mye av det som skjer er regulert gjennom gravferdsloven med forskrifter, kirkens gravferdsordning og lokale kirkegårdsvedtekter. Mange detaljer er imidlertid overlatt til lokale tradisjoner og sedvaner. I vårt område er det for eksempel vanlig å legge en del av blomstene og sløyfer med hilsener oppå den gjenfylte graven. Dette ligger noen dager, inntil de pårørende eller kirkegårdsarbeiderne fjerner det. I Tranøy er det hovedregelen at sløyfene legges i graven, mens blomstene legges oppå den gjenfylte graven. Det gjøres slik fordi sløyfene er laget av plast, og fordi det blir et søppelproblem på kirkegården når vinden tar tak i dem. (Det er ikke fint å se siste hilsener langs veien eller hengende i gjerdet). Nå har vi nettopp hatt en klagesak i Tranøy, hvor en av gjestene i begravelsen syntes det var feil at sløyfene ble lagt i graven. Derfor vil jeg presisere hvor viktig det er at de pårørende gir signaler om hvordan de vil at seremonien på kirkegården skal være. Si fra, enten gjennom begravelsesbyrået eller direkte til graverne, hvis det er spesielle ønsker mht blomster, sløyfer eller noe annet. Slik kan vi unngå misforståelser og misnøye. 16 Torsken menighet 18 Felles informasjon 20 Tranøy menighet 23 Felles informasjon Kort notert Kommunal bevilgning og endringer i kirkedriften; gudstjenesteplan kan bli endret fra januar Det er dyrt å fyre opp i kirkene våre vinterstid. Det avventes avklaring av kommunal bevilgning i midten av desember. Politikerne mener at et viktig grep for å spare penger er å stenge disse strømkrevende byggene den hardeste vintertiden. Fellesrådet kan ikke stenge byggene, men kan derimot ta ned driften ved noen av kirkebyggene vintermånedene. Dette vurderes fortløpende når de kommunale bevilgningene er kjent. Redusert drift ved et kirkebygg vinterstid, justeres ved økt drift i løpet av sommermånedene. Vikarbruk ved ulike tjenester Det kan bli nødvendig å stoppe all vikarbruk i driften for Det betyr at en rekke gudstjenester,begravelser og vigsler blir uten organist. Spesielt ferietiden blir vi hardt rammet. Valg til nye menighetsråd Allerede fra nyttår må kirkeadministrasjonen tenke valg av nye menighetsråd. Valget står i september og er sammenfallende med valg av nye kommunestyrer. Det skal velges nominasjonskomiteer i alle menighetene, og vi oppforderer herved folk til å melde seg til tjeneste. Ring menighetskontoret dersom du har lyst å være med i dette rekrutteringsarbeidet. Evaluering av Senjaprosjektet Arbeidet er nå i gang, på etterjulsvinteren vil vi jobbe med å registrere våre erfaringer. Noen vil motta spørreskjema og vi håper det blir godt mottatt. Utenbygdsabonnenter Det er mange løsninger på hvordan utgifter på blader som sendes utenbygds skal holdes nede. Redaksjonen har ikke tatt en endelig avgjørelse, men det avventes årets regnskap for å avklare om det frivillige avgiften dekkes de løpende kostnader. Så langt vet vi at portoen er 3 ganger så dyr som trykkingen av bladet. 4 blad i året gir en samlet kostnad for utenbygds på ca. k eks mva. Det er derfor å håpe på at disse inntektene dekker disse utgiftene. 2 senjabladet 4/2010

3 Ventetid Vi går nå inn i en omstillingsperiode i kirken, og denne omstillingen vil påvirke alle landets menigheter. Vi som driver med samarbeidsforsøk mellom menighetene vet at noen venter på vår rapport og vil dele våre erfaringer. Kirkens arbeidsgiver og interesseorganisasjon (KA) har skissert noen hovedmålsettinger der livskraftige menigheter i alle lokalsamfunn, kompetente, robuste og effektive kirkeadministrasjoner med demokratisk forankring og et mangfoldig, trygt og skapende arbeidsmiljø er sentralt. KA ser for seg en omstillingsdugnad Her blir statsbudsjettet for 2011, en nasjonal dugnad med kreative tanker for omstilling, kirkeøkonomi og enhetsstørrelser sentrale tema. Kommunene opplever også harde økonomisk tider og presses også til samarbeid over kommunegrensene, blant annet gjennom regionsamarbeid. Det drøftes også sammenslåing frivillig eller med tvang. Kommunenes sentralforbund (KS) mener det bør opprettes et midlertidig tilskudd utenfor inntektssystemet for å stimulere og lette omstillingsprosesser for kommuner som frivillig velger å slå seg sammen. KS mener det bør være et tilskudd som trappes ned over tid. Tilskuddet skal bidra til å oppnå den ønskede effekten av omstillingen. KA tenker det samme for kirken og mener vi trenger omstillingsmidler og et stimuleringstilskudd som kan vare i 10 år,deretter nedtrappes. Dette er kjente virkemidler for kommunesektoren, som kan overføres til kirkesektoren. Samtidig er det mange viktige spørsmål som preger en omorganisering - hvordan bevare folkekirken, hvordan sikre at folk blir døpt, viet, begravd, hvordan ta vare på kirkebyggene som identitetsbærere lokalt, hvordan få folk til å ta ansvar for sin kirke, hvordan få folk til å jobbe i kirken, hvordan opprettholde bosettingsmønster og at kirken er der? Omstillingsarbeid utfordrer oss! Mange spør hvorfor skal vi omstille oss? Hva skal vi omstille oss til og hvem bestemmer hva som er lurt? Får vi midler til omstilling? Får en bedre økonomi og mer ressurser ved større enheter? Blir vi mer kostnadseffektive på drift (samme tjenester for mindre penger) Noen mener ja og legger til at større enheter er mer synlige og mer interessante samarbeidspartnere, større enheter har en sterkere forhandlingsposisjon overfor kommunen, større enheter får lettere statlige tilskudd til diakoni og undervisning Økonomi: Kirkelig økonomi har blitt dårligere over år, spesielt de miste fellesrådene har slitt med å få nok til driften. De siste årene har antall årsverk gått ned i de minste fellesrådene (under 2500 innbyggere) fra 2,35 til 2,15. Dette er en av drivkreftene til å tenke sammen. Rachel Vangen Hoholm, prosjektleder Stat/kirke-spørsmålet er også viktig i arbeidet med framtidens kirke, -hvilke alternativer finnes? Stortingsforliket fra april 2008 la noen premisser; Uforandret finansieringsmodell, prester statstjenestemenn, Kirkerådet og bispedømmerådene statsforvaltning, Den norske kirke sentralt ikke rettssubjekt, gravferd fortsatt kirkelig...men kan disse imøtekommes fullt ut når det blir et skille? Dette første året med fellesråd har vært spennende og lærerikt. Engasjerte og gode kirkepolitikere har gitt Senja kirkelige fellesråd et profesjonelt ståsted. Det begynner å ta form og mange gir uttrykk for at det er spennende å være med. Fellerådet har gitt samarbeidet et ansikt utad, sammen med ansatte og frivillige ser vi konturene av framtidens kirkeadministrasjon i vårt område. Men alle vet at mye er usikkert og at vi er inne i prøvetid og ventetid Ventetid. Det er ventetid på feiring av Jesu komme til jorden, det er ventetid på pakker og hyggelige dager, det er ventetid på noe vi kjenner igjen fra år til år, vi har tradisjoner vi kjenner og har stor glede av generasjon etter generasjon! Hvordan blir det med vår kirke i framtiden, kan den bevare tradisjoner og være gjenkjennbar fra generasjon til generasjon, eller vil den fremstå så ny at noen vil vende den ryggen? For de som måtte ønske å bevare det som er, slik det alltid har vært, og som binder tro og engasjement til dagens kirkeordning er det å si: Vi vet nå at sånn blir det ikke. Nøyaktig hvordan det blir, se det vet vi ikke. Vi prøver ut nye samarbeidsformer og sender inn våre erfaringer til de som skal utforme den nye ordningen, og i mens får vi lov å vente. Det er ventetid. Takk for et solid arbeidsår og godt samarbeid, takk for gode relasjoner og sterk ståpåvilje, til ansatte, fellesråd, menighetsråd og alle frivillige medarbeidere. God jul og godt nyttår til dere alle! Rachel Vangen Hoholm Kirkeverge Gunnar Torgersen Ass. kirkeverge Finnsnes Blomsteratelier A/S Er dere en gruppe som planlegger en tur? Kontakt oss så legger vi opp turen sammen med dere. Telefon Telefax e-post: senjabladet 4/2010 3

4 Andakt Hilsen fra biskopen Tanker i adventstiden «Kommer det ikke en hilsen fra biskopen snart?» Telefonen fra menighetsbladene i bispedømmet begynner å ringe i god tid før jul. Jeg sitter i bilen og tenker: Hva skal jeg skrive i år? Jeg er ute på en av mine mange reiser. Snøen demper lyden fra piggdekkene. Myrene langs veien er uendelige. Skogen rundt er som en stille beskyttelse. Landskapet er dekket av snø. Billysene kaster sine stråler langs veien. Ellers er det mørkt. Men himmelen er stjerneklar. Det er måneskinn. Snart er det midnatt. Føret er godt, men det er kaldt. På veien er det stille, bare en og annen bil. Slik er den gode stillheten som jeg kjenner så godt. Mine kolleger i sør forstår ikke at jeg orker å kjøre mil etter mil gjennom ødemarken. Når de skal reise, må det ikke være for langt. De skjønner ikke at jeg kan kjøre mil etter mil uten pause. De forstår ikke den skjønne stilleheten som ødemarken gir. Motoren surrer. Bare noen centimeter utenfor er det iskald vind, men inne i bilen er det varmt. Et og annet hus farer forbi. Det er stille i Guds skaperverk. Da skjer det, når jeg kjører på den måten, da nærmer jeg meg mitt indre liv, det jeg kaller «mitt innland». Mens veistikkene farer forbi, blir bilens varme kupe forvandlet til et kapell, et rom for andakt. Jeg kjenner stedene jeg farer forbi. Jeg kjenner også trettheten som kommer smygende på de lange bilturene. I disse timene langs landeveien går jeg inn i mitt indre rom. I våre trakter har læstadianismen hatt stor betydning. Menneskene har gitt uttrykk for sterke følelser. De har mange erfaringer om livet med Gud. Enten er det om syndefordervet og skrekken over synden. Det har vært mye angst over de snødekte områdene, frykten for å være en uomvendt synder. Eller så har det vært den store gleden, lihkahus, rørelsen. Da var det tårer og glede for syndenes forlatelse. Troen har ført med seg sterke følelser. Men også krav. Man skulle erfare syndens plage. Man skulle kjenne kravet fra Guds lov, eller trøsten i Jesus Kristus. Det hørte med. Men det finnes også en annen erfaring som jeg vil ta fram her som mine tanker i adventstiden. Det er det som skjer når mitt indre liv blir som et stille vinterlandskap. Reisen langs landeveien minner meg om det indre liv. Der kan det også være kaldt. Det kan også komme kulde fra Gud, ikke bare varme. Også i Åndens landskap kan det være vinter og mørketid. I kristenlivet kan det være stille vinterdager. Da kan alt være dødt. Men også i denne kulden finnes det et budskap fra Gud. Om kristenlivet er kaldt og øde, kan det allikevel være et møte med Gud. Vår kristne tradisjon sier at mennesket kan gå gjennom forskjellige perioder i livet. Alle mennesker har sin egen vei å gå gjennom livet. Vi taler på forskjellige måter om dette. Noen taler om Åndens fattigdom. Andre om mismodighetens myr. Andre igjen om den ufruktbare ødemarken der det er nakent og goldt. Men nettopp der kan vi møte Gud. Det finnes tider i livet da alt er hvitt og kaldt. Det er som å gå inn i mørketiden. Man vet nok om Guds godhet, men man merker den ikke. Gud skjuler sine gaver. Man kan høre ordene om «tilgivelse», «nåde» og «glede», men ordene er som døde ord. Gud er borte. Slik er Åndens kalde vinternatt. I visse tider i livet fører Gud oss inn i en slik situasjon. Det er som om han holder seg borte. Men også da viser Gud sin makt. For når han er borte, tvinger han meg til å tenke på ham. Hvor er du, Gud? Hvorfor er alt tomt og stille? Har du forlatt meg? Stillheten er ingen fiende. Selv om du ikke hører Guds røst i det talte ord, er han der, i vinden, i stjernene, i måneskinnet, i nordlyset. Stillheten er Guds tegn. Hva skal vi da gjøre når isen og vinteren når troens liv? I vår kristne tradisjon sier vi at vi skal vente. Adventstiden er en slik ventetid. Vi venter på Herrens komme. Vi fester vår oppmerksomhet på barnet i krybben. For i det ansiktet stråler Guds herlighet fram. Vi holder fast på Guds løfter i Bibelen. Våre åndelige fedre og mødre sier oss at svaret kommer. Det skjer i Guds time. Advent er å vente på Herrens komme. Det skjer at Gud tar sine gaver fra oss. Hvorfor? Kanskje for at vi skal knytte oss nærmere til ham. På den måten minner han oss om hvor svake vi egentlig er. Han lar oss få lære at styrke ikke er noe som er varig. Han gir oss gode dager forat vi også skal kunne tåle de vanskelige. Det vi ikke kan, det kan Gud. I det ligger den store trøsten. Snart er min kjøretur over. Lysene fra Ishavsbyen dukker opp. Jeg svinger inn foran boligen min. Bilen stanser. Moteren slås av. Mitt firehjulskapell har stanset. Jeg sitter litt. Førjulsvinteren velter inn når jeg åpner bildøren. Det knirker under skoene. Over meg hvelver den svarte himmelen seg. Men den er gjennomhullet av klare stjerner. Universets kulde betyr ikke at Gud er kald. Juleevangeliet om barnet i krybben forteller det motsatte. Gud alltid er nærmere. Han er fellesskap. Ingen er derfor utenfor. Han er nærmere enn oss selv. Gud med oss det er julens budskap i det kalde vinterlandet. Per Oskar Kjølaas, biskop 4 senjabladet 4/2010

5 Våre kirker På denne siden ønsker vi å presentere kirkene i våre menigheter, men også folks yndlingsplasser som gir rom for ettertanke og ro i sjelen. Mitt kirkested: Sørreisa kirke TEKST og FOTO: Kristian Erik Bakkland Sørreisa kirke i Tømmervik er mitt kirkested. De viktigste kirkelige handlingene i livet mitt har skjedd der: Dåp, konfirmasjon og giftermål. Den gamle kirka ( ) var åttekantet, og åttekanten er også markert i nykirka. Dette er til minne om at 8 personer blei redda fra syndfloden. Veggen bak alteret dekkes av regnbuen, buen i skyen. I 1. Mosebok kapittel 9 vers 11-17, gjør Gud en avtale med Noa om at aldri mer skal det komme en vannflom som ødelegger alt levende. Frelser. Alterringen danner en halvsirkel som markerer koret. Foran alterringen står døpefonten, også den fra gammelkirka. der jeg jo også ble Guds barn en gang i dåpens bad, som det står i en julesang. Når jeg sitter i kirka og ser mot alterpartien, deltar i liturgi og salmesang, hører fin musikk og ei god preik, gir det meg åndelig påfyll på veien hjem. Velkommen til mitt kirkested! Foran regnbuen står alteret, og oppå alteret det gullfarga korset som blei berga ut da gammelkirka brant. Øverst på korset står det 3 bokstaver: IHS, Iesus Hominum Salvator, Jesus menneskenes Har DU er slikt sted? Et kirkested, i naturen, i et bedehus, en kirke eller lignede som du kan fortelle om? Send det til redaksjonen ( se foran i bladet) så blir det med i neste nummer. senjabladet 4/2010 5

6 Berg Fra kalenderen Gudstjenester i julehøytiden: Berg menighet prestekontoret, 9385 Skaland Sokneprest Ingunn Rinde i sokneprestens fravær: prost Sigurd Skollevoll kontor , mbl Kirkeverge Gunnar Torgersen Ring evt kommunens informasjon: Kirketjener Nils Magne Heiberg Leder i Berg menighetsråd: Marit Reiertsen , Slekters gang i Berg Døpt Leo Nergård-Falla Emilie Hoel Olsen Emilia Strand Begravet Anny Lovise Thrane, f Astrid Charlotte Olsen, f Ingvald Kofoed, f Julaften kl 13:00 Familiegudstjeneste Berg kirke kl 15:00 Vi synger julen inn, Mefjordvær kjerke 2. juledag kl 11:00 Høytidsgudstjeneste Mefjordvær kjerke Nyttårsaften Kl 15:00 Nyttårsgudstjeneste Mefjordvær kjerke Lys Våken siste helg i februar Til alle Berg-ungere i klasse. Det blir Lys Våken dette skoleåret også!! Bare at vi har bytta om på når det er i Berg og i Torsken, sånn at vi her ikke skulle ha adventsnatt i år, men fastelavnsnatt! Siden den helga er i starten av vinterferien, har vi flytta det en helg fram. Det betyr at over jul kommer du til å få invitasjon og informasjon om Lys Våken-natt i Berg kirke, februar. Vi gleder oss!!! Åpne sangkvelder Fra Tenke-tank -miljøet har vi sendt utfordringen til kjerkekoret om å ha noen av korsamlingene åpne også for folk som ikke vil være med fast i koret. Den første kvelden var på Fiskarheimen 4. november. Det ble en full kosekveld med mye sang (både korsang og allsang), åresalg og god tid til kaffe, mat og prat. Vi håper på flere slike åpne sangkvelder i kirkene, på sykehjemmet og på Fiskarheimen, og kommer tilbake til dato og sted utover våren. To-Søstre AS Senjahopen Skaland Restaurant - Catering - Bar Overnatting - Hytte 6 senjabladet 4/2010

7 Flyktninger på Fiskarheimen TEKST: Ingunn Rinde Fiskarheimen i Senjahopen har i lang tid vært bolig for sesongarbeidere i Senjahopen. Nå var etterspørselen etter dette mindre enn tidligere flere har etablert seg i egne hus, andre har reist hjem. Da passet det godt at vi fikk en henvendelse fra Berg kommune ved flyktningekonsulenten, om å leie disse hyblene til de flyktninger vi som kommune skal bosette de nærmeste årene. Menighetsrådet har derfor gått inn på en treårs avtale med Berg boligselskap om at de kan leie hyblene videre til flyktninger. Utleieavtalene gjelder som tidligere kun hybel-delen av huset. Beboerne leier hvert sitt rom, og har fellesarealet i etasjene der og på kjøkkenet. De to stuene nede er derfor fortsatt åpen for ulike aktiviteter og møter. En av tankene som lå bak og ble sagt den gang menighetsrådet fikk overta Fiskarheimen fra tidligere eier Indre Sjømannsmisjon, var at huset er folket sitt, og skal kunne brukes av lag og foreninger som ønsker det. I skrivende stund har de første flyktningene kommet hit ut til Berg, og 5 somaliske menn har fått bolig på Fiskarheimen. Flere menn, kvinner og barn (inntil 30 personer) fra flere land kommer i løpet av de nærmeste dagene, og skal finne seg til rette her hos oss, i hus og leiligheter på Skaland og i Senjahopen. Når vi nå har fått nye beboere som også skal integreres i samfunnet vårt, kan det være enda viktigere å ha sosiale og kulturelle sammenkomster også på Fiskarhiemen. Derfor: Velkommen til å besøke huset, og ta i bruk Fiskarheimen på gamle og nye måter! Dessuten: En fremmed er en venn du ikke kjenner! De som nå kommer til oss er ikke bare flyktninger, eller somaliere, eller muslimer (noen av de er forresten også kristne) - de er enkeltmennesker med forskjellige historier, følelser, drømmer og ting de kan bidra og berike oss med personer som skal få det best mulig hos oss og ilag med oss! Kanskje kan de litt dårlig norsk enda, antakelig skjønner de ikke alle kodene og greiene våre, kanskje vil du synes de gjør og sier noen merkelige ting. De kan bli tynget av mørketid, kulde, hjemlengsel og de sår de bærer med seg. Så er det desto viktigere at du og jeg kan møte dem med åpenhet og varme! Og at vi ikke tenker for mye oss og dem, men ser hverandre som de gudgitte og forskjellige menneskene vi er, som en berikelse til fellesskapet. Dette skal vi klare, ilag, alle! NERGÅRD PÅ SENJA Gryllefjord Fryseri AS, Gryllefjord - Senjahopen - Grunnfarnes - Fjordgård - Steinfjord Nergård Sild AS, Nergård Reker AS, Arvid Nergård Fiskeforretning AS Senja Canning AS Bergsbotn SKALAND Tlf: Fax: Sandbakk Begravelseshjelp er kvalitetssikring Som første og hittil eneste begravelsesbyrå i Norge, har Sandbakk Begravelseshjelp fått utstedt Sertifikat for sitt kvalitetssikringssystem av Det norske veritas etter standard ISO I arbeidet med å oppnå sertifisering har vi lagt vekt på høy kvalitet på tjenester, vår kulturarv, etiske verdier og verdighet. Kunnskap om alle forhold som berører pårørende som følge av dødsfall er et krav til oss. Vår taushetsplikt er absolutt. Du kan også spørre oss om informasjon og hjelp til arv og skifteoppgjør, selvangivelse, forsikring og melding om arv. Vakttelefoner - Døgnvakt MålselvSenteret Finnsnes Gudrun Falch De fleste pårørende sparer store beløp ved å benytte vår kompetanse. Vi er i nærheten når du trenger oss! senjabladet 4/2010 7

8 Berg Tenketank! Tenke-tank er en enkel samling rundt et kveldsmatbord i kirkerommet, med rom for den gode samtalen. Vi ønsker oss litt påfyll og en stopp i hverdagen med mulighet for å lufte tanker og undring om både fine og vanskelige ting. Vi har Tenke-tank en 3-4 ganger i semesteret, annenhver gang i Mefjordvær og Berg kirke. Vi har gjerne en kort innledning til temaet, spiser, prater, synger litt og har en enkel avslutning. Det kommer gjerne litt forskjellig folk hver gang. Vi har i det siste hatt fast på første tirsdagen i måneden. Dessuten har vi alltid hatt det på Skjærtorsdag en fin dag å samles rundt et matbord i kirkerommet! Foreløbige datoer for våren blir da Tirsdag 1. februar Tirsdag 1. mars Skjærtorsdag 21. april. Vel møtt til alle som vil! PS og NB: En trenger ikke være noe spesielt klok / modig from / flink til å snakke for seg for å komme kveldene og settingen er åpne for alle som vil! Frelsesarmeen på Yttersida TEKST og FOTO: Marit Reiertsen Det er ikke hver dag vi møter Frelsesarmeen i full uniform her på yttersida. Det er jo slike vi er vant med å med å møte på Mega eller Amfi på Finnsnes. Maren Anne er frelsessoldat og opprinnelig fra Mefjordvær der ho tid om anna oppholder seg i sitt lille, maleriske hus som står nesten nede i fjærsteinene. Ho ligger ikke på latsida sjøl om dagene der vel er meint som avslapning. Maren Anne har stor omsorg for dem som sliter med tunge bakker i livet. I den anledning tok ho oppstilling utenfor Ica i Senjahopen med innsamlingsbøsse i handa. På spørsmål om hvorfor ho prioriterer å bruke tid på å stå på et butikkhjørne og vente på milde gaver, forteller ho at Frelsesarmeen arbeider for vanskeligstilte mennesker stort sett over heile verden, men at det er fleire og fleire mennesker også her i regionen som sliter økonomisk. Pengene strekker ikke langt nok når husleie, mat og klær skal betales. Ho synes det er et privilegium å kunne bruke noe av tida si til å kunne hjelpe andre. Som lønn for arbeidet møter ho mennesker villig er med å dele goder med sine medmennesker. Maren Anne avslutter den lille praten på butikkhjørnet med å uttrykke stor glede og takknemlighet overfor alle giverne ho har møtt i løpet av tida utenfor Ica i Senjahopen. Hilsen Solveig Vildgren, Anita Sebulonsen og Ingunn Rinde Høsthilsen TEKST og FOTO: Marit Reiertsen Ikke noe å si på den vakre fargeprakta i september i molokråa i Mefjordvær. Takk til de som auser glede og optimisme over alle oss som passerer på denne måten! 8 senjabladet 4/2010

9 Familiegudstjeneste om flyktninger TEKST: Ingunn Rinde FOTO: Reiner Schaufler Liten, men god som gull Små og store i sanglæring om at vi små har mye å bidra med! Søndag 24. oktober var det familiegudstjeneste i Berg kirke. Årets 4-åringer var invitert til å få kirkeboka si (som i nyeste utgave er en tegneserie-framstilling av sentrale Jesus-historier). I tillegg var det to dåp, og så var det jo både FN-dagen og TV-aksjonsdagen. Og siden årets innsamlingsmål på TV-aksjonen var Flyktningehjelpen, og Berg kommune sto rett framfor å ta imot flyktninger for bosetting hva var da mer naturlig enn å ha flyktninger som tema?! På forhånd hadde presten vært i barnehagen og fortalt ungene der om Den barmhjertige samaritan. Vi snakket også om at Jesusbarnet selv var flyktning da han var helt liten. Om Maria og Josef som måtte dra av gårde i hast og slå seg ned i et land langt borte. I kirka brukte vi et speil for å kunne se på det fineste Gud har skapt. I speilet kan vi både se oss selv, vi kan se hverandre, og minnes på at vi alle er skapt i Guds bilde. Så får vi speile Guds godhet og mangfold for hverandre som vi synger det i den kjente salmen: Å leva det er som havet; å speile Guds himmel av! Det kom også inn en solid gave til årets tv-aksjon rundt alteret den dagen neste 3000 kroner til Flyktningehjelpen. Og enda kom det godt i bøssene da bøssebærerne gikk rundt seinere på dagen. Kjempeflott sammen får vi speile Gud himmel! Tre staselige 4-års-karer i Berg kirke: Andreas, August og Angus. I tillegg til 4-åringene var det en stor flokk med unger i de to dåpsfølgene som var der. Det ble en fin gjeng som var framme og sang med bevegelser, i sangen vi lærte: Jeg er liten, men god som gull stor nok til å holde i Jesu hand! senjabladet 4/2010 9

10 Sørreisa Sørreisa menighet Kapellveien 26, 9310 Sørreisa tlf / fax e-post. Kontortid: mandag-fredag Sokneprest: Rolv Bruun Kirkeverge: Rachel Vangen Hoholm Leder i menighetsrådet: Per Eirik Mathisen Slekters gang i Sørreisa Døpte Thea Adelaine Svendsen Frida Martine Solvang Stine Marie Johansen Sara Kolstad Serine Michelle Lynghaug, d. i Svalbard kirke Tuva Sørelvmo Meyer, døpt i Målselv kirke Angelica Sofie Arneberg Stormen på Skøelv kirkegård: Skader på gravminner er eiers ansvar! 1.november 2010 fant vi Skøelv kirkegård herjet av stormen. Trær var knekt både midt på stammen og revet opp med rota. Deler av gjerdet fulgte med roten og hang i luften. Verst er det nok likevel at mange gravminner ble skadet, et ble til og med presset ned i bakken uten å knekke. Det er tatt mange bilder og de er viktig dokumentasjon. Forsikringsselskapet har gjort det klart at det er den enkelte eier som må koste skader på gravminnene. Her er forsikringsselskapets bemerkning: Gravstøtter er unntatt dekning i kirkegårdens forsikring. Unntaket er begrunnet ut fra at disse er privat eie, og kan (om ønskelig) forsikres av eiere. Naturskade: Dersom skade defineres som naturskade (storm og lignende) iht Lov om naturskade, vil skaden erstattes med fradrag av fast egenandel. Det er denne egenandelen som vil gjelde for dette tilfellet dersom vindstyrken var over storm. Iflg KLP vil skade på gjerde, fjerning av ødelagte trær og replanting være erstatningsmessig, men altså ikke gravminner som ansees som privat eie. Vigde Camilla Olsen og Jim-Are Berntsen Erna Irene Alvilde Kristiansen og Jan Torfinn Skavhaug Trude Elin Granlund og Dag Skjold Nilsen Døde Karin Aud Nøstvik f Per-Arne Solseth f Einar Andreas Kristensen f Veronica Olsen f Jarl Martin Fagerthun f Astrid Johanne Isaksen, f.1913, begravelse fra Målselv kirke Siv Nann Undheim Furø, f Takkeannonser Takk for oppmerksomheten i anledning Karin Aud Nøstvik`s bortgang. Aksel, Ulla Britt og Kathe Anette. Hjertelig takk til alle som gledet meg med gaver, blomster og besøk på min 100 årsdag. Mathea Hanssen 10 senjabladet 4/2010

11 Julemessa i Sørreisa 50 år! TEKST og FOTO: Marit Haugland 13. november var det klart for den 50. julemessa i regi av Sørreisa misjonsforening. I år hadde styret vedtatt å la pengene som kom inn gå til arbeidet blant blinde og døve på Madagaskar. Vi fikk mange tilbakemeldinger om at det føltes bra å vite hva pengene skulle gå til. Som vanlig var det mange ildsjeler som hadde brukt mye av året som har gått siden sist til å strikke, hekle, bake og snekre mm. Resultatet var masse fine produkter man kunne ta med seg hjem til en ikke altfor høy pris. Mange tok lodd på flotte gevinster. Flere hundre mennesker var innom messa i løpet av dagen. De fleste benyttet anledningen til å drikke kaffe og kjøpe nydelig kaffemat. Mange traff kjente fra fjern og nær, og stemningen var upåklagelig! De siste årene har vi også jobbet med å lage et godt tilbud for barn og barnefamilier. Mange barn koste seg med tombola, fiskedam og diverse leker. For Sørreisa misjonsforening er det fantastisk å arrangere en slik messe med så mange hjelpere. Positivitet og innsatsvilje møtte vi overalt. Over kr kom inn og vi kunne nok en gang konstatere at den tradisjonelle julemessa ble en stor suksess! På messa var det også misjonsmøte der Dyrøyoktetten sang og Sigurd Skollevoll talte, et veldig fint møte. senjabladet 4/

12 Sørreisa Barna dramatiserer "Jesus stiller stormen". Linus er Jesus og roper: "Vær stille!" Torsdagsklubben TEKST: Inger-Johanne Larsen FOTO: Solveig Mathisen Vi startet opp i høst med samlinger 3 torsdager på rad der 4-åringene som hadde fått Min Kirkebok ble spesielt invitert. Menighetspedagogen vår Roy Frode Løvland hadde hovedansvaret for disse 3 samlingene. Etter dette fortsatte vi frivillige med Torsdagsklubb annenhver torsdag, og flere av 4-åringene er blitt med videre. Vi har noen ganger spesielt Fargelegging og litt å bite i rundt bordet. opplegg for de eldste, fra 2. til 4.klasse. Vi har plass til enda flere barn, så det er bare å komme! I 2011 starter vi opp i uke 1 på Lørdag 8. januar med en Hellig Tre Kongers-fest for hele familien. Velkommen til Torsdagsklubben vårhalvåret 2011 Sørreisa Menighet ønsker alle barn fra 4 år og oppover velkommen til torsdagsklubben annenhver torsdag kl i Straumen kapell, menighetssalen. Vi synger, hører bibelfortellinger, leker og fargelegger. Ledere er Solveig Ljones Mathisen, (tlf ), Inger-Johanne Larsen (tlf ) og Lilly Westgård (tlf ). Vi får antagelig også med oss noen ungdommer (konfirmanter) som hjelpeledere. Medlemskontingenten er 50 kr pr. år. Barna får hver gang et blad Barnas med seg hjem. Torsdagsklubben er med i Norsk Søndagsskoleforbund, og bruker opplegg og hjelpemidler fra dem. Foreldrene må gjerne være med barna på hele samlingen, vi ordner med kaffe til dere! Lørdag 8. januar: Hellig Tre Kongers fest kl Torsdager: 20. januar / 3. februar / 17. februar Søndag 23. februar: Familiegudstjeneste Torsdager: 3. mars / 17. mars / 31. mars / 14. april / 28. april / 12. mai 12 senjabladet 4/2010

13 Lysglimt barneforening/ Blå kors motorklubb TEKST og FOTO: Per Eirik Mathisen Det har vært en meget aktiv høst i Lysglimt / Blå Kors Motorklubb i Sørreisa denne høsten. På de første klubbkveldene var det sånn moderat frammøte. Men så eksploderte det nærmest. Kubbkveldene er for barn / ungdom fra 5. klasse og oppover. De siste kveldene har frammøtet vært på unger. Og da er det ikke plass til flere. Aktivitetene starter fredagskvelder kl i Gottesjord forsamlingshus med bordtennis, biljard, masse spill, tegning, snekring, mekking og kjøring med ATV. Full rulle en time, og så er det samlingsstund. Sist klubbkveld var det sognepresten vår som fortalte fra sin barndom og holdt andakt. Deretter er det mat, vafler, pizza og brus. Og ikke å forglemme kveldens lotteri. Så er det ny rulle med aktiviteter - nå også tilbud om å skyte med luftgevær. Og klokken er klubbkvelden over for denne gang, og vi kan ønske velkommen tilbake om 2 uker. Klubbkveldene etter jul blir følgende: 14. og 28. januar, 11. og 25. februar, 18. og 25. mars, 1. og 29. april. Velkommen til leir på Tømmerneset!! På leir har vi arti ilag, synger leker og hører om Jesus og misjon! Bli med! februar leir for klasse mars leir for klasse. Mer informasjon får du ved å ringe Charles Taylor på senjabladet 4/

14 Gudstjenester Det kan bli endringer på den oppsatte gudstjenesteplanen. Ta kontakt med menighetskontorene eller følg med i dagspressen, fredager, her vil siste justeringer være oppdatert. Advent og jul 19.desember 4. søndag i advent Gryllefjord sykehjem 11:00 Gudstjeneste Oddmund Brundtland Svanelvmo kapell 11:00 Gudstjeneste Inge Bergem 23.desember Lille julaften Skrolsvik kapell 19:00 Gudstjeneste Inge Bergem 24.desember Julaften Berg kirke 13:00 Familiegudstjeneste Ingunn Rinde Medby kapell 13:30 Familiegudstjeneste Oddmund Brundtland Reindalen kapell 14:00 Familiegudstjeneste Inge Bergem Skøelv kapell 14:00 Familiegudstjeneste Rolv Bruun Mefjordvær kjerke 15:00 Vi synger julen inn Torsken kirke 15:00 Familiegudstjeneste Ingunn Rinde Gryllefjord kapell 16:00 Familiegudstjeneste Ingunn Rinde Stonglandet kirke 16:00 Familiegudstjeneste Inge Bergem Sørreisa kirke 16:00 Familiegudstjeneste Rolv Bruun 25.desember 1. juledag Vangsvik kirke 11:00 Høytidsgudstjeneste Inge Bergem Sørreisa kirke 12:00 Høytidsgudstjeneste Rolv Bruun 26.desember 2. juledag Mefjordvær kjerke 11:00 Høytidsgudstjeneste Ingunn Rinde Flakstadvåg kapell 12:00 Familiegudstjeneste Rolv Bruun 29.desember Onsdag etter jul Stonglandet kirke 18:00 Familiegudstjeneste Børje Kajander 31.desember Nyttårsaften Mefjordvær kjerke 15:00 Nyttårsgudstjeneste Ingunn Rinde Vangsvik kirke 18:30 Familiegudstjeneste Inge Bergem Åpenbaringstiden 02. januar Kristi åpenbaringsdag Berg sykehjem 11:00 Gudstjeneste Ingunn Rinde Skøelv kapell 11:00 Gudstjeneste Rolv Bruun Stonglandet kirke 11:00 Gudstjeneste Inge Bergem 09. januar 1. søndag etter Kristi åpenbaringsdag Berg kirke 11:00 Gudstjeneste Ingunn Rinde Sørreisa kirke 11:00 Gudstjeneste Rolv Bruun 15. januar Flakstadvåg kapell 13:00 Gudstjeneste Hilmar Sommerset 16. januar 2. søndag etter Kristi åpenbaringsdag Vangsvik kirke 11:00 Gudstjeneste 23. januar 3. søndag etter Kristi åpenbaringsdag Straumen kapell 11:00 Lysvåken-gudstjeneste Roy Frode Løvland Svanelvmo kapell 11:00 Gudstjeneste 14 senjabladet 4/2010

15 30. januar 4. søndag etter Kristi åpenbaringsdag Mefjordvær kjerke 11:00 Gudstjeneste Oddmund Brundtland Reindalen kapell 11:00 Gudstjeneste Straumen kapell 11:00 Gudstjeneste Rolv Bruun Gryllefjord kapell 17:00 Familiegudstjeneste Ingunn Rinde 05. februar Finnsnesnatta 22:00 Nattverdgudstjeneste 06. februar 5. søndag etter Kristi åpenbaringsdag Sifjord sykehjem 11:00 Gudstjeneste Stonglandet kirke 11:00 Gudstjeneste Sørreisa kirke 11:00 Gudstjeneste Rolv Bruun 13. februar Vingårdssøndagen Berg kirke 11:00 Gudstjeneste Ingunn Rinde Vangsvik kirke 11:00 Gudstjeneste 20. februar Såmannsøndagen Skrolsvik kapell 11:00 Gudstjeneste Straumen kapell 11:00 Familiegudstjeneste Rolv Bruun Mefjordvær kjerke 17:00 Familiegudstjeneste Ingunn Rinde 27. februar Kristi forklarelsesdag Berg kirke 11:00 Lys Våken -gudstjeneste Ingunn Rinde Skøelv kapell 11:00 Gudstjeneste Rolv Bruun 06. mars Fastelavnssøndag Gryllefjord sykehjem 11:00 Gudstjeneste Oddmund Brundtland Stonglandet kirke 11:00 Gudstjeneste Straumen kapell 11:00 Gudstjeneste Rolv Bruun Fastetiden 13. mars 1. søndag i faste Medby kapell 11:00 Gudstjeneste Oddmund Brundtland Straumen kapell 11:00 Gudstjeneste Rolv Bruun Vangsvik kirke 11:00 Gudstjeneste 20. mars 2. søndag i faste Svanelvmo kapell 11:00 Gudstjeneste Fiskarheimen i Senjahopen 17:00 Gudstjeneste Oddmund Brundtland 27. mars Maria Budskapsdag Reindalen kapell 11:00 Gudstjeneste Sørreisa kirke 11:00 Gudstjeneste Torsken kirke 11:00 Ungdomsgudstjeneste Ingunn Rinde 03. april 4. søndag i faste Berg kirke 11:00 Gudstjeneste Oddmund Brundtland Stonglandet kirke 11:00 Gudstjeneste Straumen kapell 11:00 Gudstjeneste Rolv Bruun 10. april 5. søndag i faste Mefjordvær kjerke 11:00 Ungdomsgudstjeneste Ingunn Rinde Straumen kapell 11:00 Gudstjeneste Rolv Bruun Vangsvik kirke 17:00 Ungdomsgudstjeneste senjabladet 4/

16 Torsken Fra kalenderen Jul i Torsken Torsken menighet prestekontoret, 9380 Gryllefjord Sokneprest Ingunn Rinde I sokneprestens fravær: prost Sigurd Skollevoll / Kirkeverge Gunnar Torgersen Ring evt kommunens informasjon: Kirketjener Torsken kirke og Gryllefjord kapell: Steve Nyman Grunnfarnes kapell: Åse Johansen / Borgny Benjaminsen / Hansine Johansen Medby kapell: ledig / Sifjord kapell: ledig Flakstadvåg kapell: Solveig Flakstad Leder i Torsken menighetsråd: Steve Nyman Slekters gang i Torsken Døpt Adelene Constance Olsen Kjell-Adrian Hoel Ståle Alexander Farstad Fallsen Døde Mary Jensine Kristiansen, f Arvid Einar Jensen, f Laila Asmyhr, f 1954 Torsken menighet har følgende gudstjenester i jula: 4. søndag i advent: Gryllefjord sykehjem kl 11 Gudstjeneste med nattverd ved Oddmund Brundtland. Julaften: Medby kapell Kl 1330 Familiegudstjeneste ved Oddmund Brundtland Torsken kirke Kl 15 Familiegudstjeneste ved Ingunn Rinde. Gryllefjord kapell Kl 16 Familiegudstjeneste ved I Rinde. 2. juledag, søndag Flakstadvåg kapell Kl 12 Familiegudstjeneste ved Rolv Bruun. Ofring Kirkens Nødhjelp alle steder. Møteserie på Medby kapell 29.mars - 3.april Med besøk av misjonær Asbjørn Vegge, Norsk luthersk misjonssamband, med bl.a. misjonskveld lørdag 2.april kl. 1900, møte søndag 3.april kl Nytt felt på Grunnfarnes kirkegård I 2011 skal kirkegården i Grunnfarnesbotn bli litt større. Det vil si: Vi holder oss innfor gjerdet og etablerer et nytt gravfelt i det nordøstre hjørnet av kirkegården. Det nye feltet er tenkt å kunne gi plass til ca 350 graver. I det sørøstre hjørnet av kirkegården finnes det kjente kulturminner, så der er det ikke aktuelt å begrave noen. Til våren kommer det fagfolk både fra Sametinget og fra fylkets kulturetat for å lete etter samiske og norske kulturminner i det området vi ønsker å ta i bruk. Vi krysser fingrene for at de ikke finner noe. Postboks Kaldfarnes Tlf Fax Nybygg, tilbygg og rehabilitering - Etterisolering (glavablåsing) - Grave- og transportoppdrag - Trelast, byggevarer, jernvarer, VVS og malervarer 16 senjabladet 4/2010

17 Fra Gryllefjord til Brasil Stein Karstensen, tidligere kateket i Berg og Torsken, pr t sjømannsprest i Sør-Amerika. TEKST: Ingunn Rinde/Stein Karstensen FOTO: Magne Fitjar Da vi var på tur i Rio (se Brasil-reportasjen side 24), var det en norsk mann som hang seg på gruppa vår. Det var sjømannspresten, fikk jeg vite. Da vi så kom i prat der på bussen, og han fikk høre jeg var prest i Berg og Torsken, så sa han - Ja, jeg bodde i Gryllefjord i drøye to år. - Å, hva gjorde du der? - Jeg var kateket... Tja - så liten er verden, så liten er kirka: Der var jeg plutselig på tur sammen med tidligere Torsken-kateket Stein Karstensen! Vel hjemme igjen fant jeg nettadressa og ba om en hilsen til menighetsbladet: Karstein Bertheussen Innehaver: Reidun Flakstad Åpningstider: 09:00-18:00 Lørdag: 09:00-15:00 Bensin, Diesel, Oljeprodukter, Medisinutsalg 9380 Gryllefjord Tlf Fax Hei til dere alle og takk for gode år og gode minner! På de tretti åra som snart har gått har jeg bodd i Tromsø og Vardø der jeg giftet meg med mi Bente. Deretter gikk turen til Møre et år der min første datter, Trude, ble født og så som sjømannsprest til Rotterdam og Santos. Deretter ble vi som familie med to barn til, Mario og Kristin, værende fem år til i Brasil. Der jobbet vi i en fattigmenighet utenfor Brasilia i fem år. De siste 14 årene har jeg vært på Hareid som kateket, før jeg nå har et år i Rio som prest. Et par ganger har jeg passert over Senja de siste årene siden jeg har en svoger på Bardufoss. Og i 2007 var jeg så vidt innom Gryllefjord, Torsken og Hamn på vei til Vardø sitt 700 års jubileum. Rubak og trollet i Senja var gjenkjennbare, og mange gode minner kom seg til overflaten i minnenes skattekiste. Det gav mersmak til en annen gang å bruke flere dager blant kjente i et vakkert landskap. Men jeg tror nok jeg måtte hatt litt hjelp for å plassere navn og ansikter til alle dere som tok dere av en ung kateket og lærte han litt om livet, og alle dere barn og unge som det også var en glede å jobbe med. Gud velsigne dere alle fra Flakstadvåg til Mefjordvær i deres livsgjerning. Stein Karstensen senjabladet 4/

18 Torsken Lysmesse i Sifjord TEKST: Ingunn Rinde FOTO: Ove Nygård Medby skolekorps er et ungdommelig og trofast innslag når det skal skje ting i Søndre Torsken. (Se nå bare på bildet! Her varmer de opp før åpningen.) For eksempel julegrantenning og lysmesse. Årets advent ble også stemningsfylt innledet med Nordnorsk julesalme som preludium til lysmessa i Sifjord kapell 1. søndag i advent. Deretter ga korpsjentene, under taktfast ledelse av han Arnulf, tonefølge til salmene gjennom gudstjenesten. Og så avsluttet de med et postludium som også stemte sinnene til høytid: Å kom nå med lovsang, jordens kristenskare - Kom for å se Ham, kongen i en krybbe! Kom tilbe Ham, Guds under! Når vi da hadde forberedt gudstjenesten med å gå i fakkeltog gjennom bygda, var vi forhåpentligvis også klare til å ta det imot: Et ønske og oppfordring om en rolig adventstid, i håp! Høsttakkefest i Gryllefjord og Flakstad TEKST: Ingunn Rinde Søndag 17. oktober var det to Gryllefjordbarn som ble døpt - bare at de ble døpt i hvert sitt kapell! Dermed fikk vi to høsttakkefestgudstjenester den dagen også. På formiddagen ble han Kjell Adrian døpt i Gryllefjord kapell, og mens kirkeklokkene ringte sin malmfulle klang mellom fjella der, dro det andre dåpsfølget sørover til Flakstadvåg, der Ståle Alexanders pappa er fra. Etter gudstjeneste og matpause dro derfor prest og kirkemusiker samme vei - langs fjordarmene og over fjellet, og kom til Flakstadvåg. Også der var det pyntet til høsttakkefest i kapellet, og ungene kom med både tegninger og frukt. Der var det nemlig utdeling av både 4-, 5- og 6-årsbok. Begge stedene brukte vi speilet for å bli oppmerksom på det fineste Gud har skapt, og så på dåpsbarnets glede over å se seg selv, og se oss andre. Gratulerer og velkommen til våre to nye søsken og kirkemedlemmer! Takk også for solide gaver til TV-aksjonen for flyktninger som vi fikk samle inn rundt alteret. 18 senjabladet 4/2010

19 Fellesrådet godt i gang Bak fra venstre: Torgeir Fredriksen, Rolv Bruun, John Arnar Hanssen, Per Eirik Mathisen. Foran fra venstre: Anita Sebulonsen, Inger Johanne Larsen, Solfrid Olsen, Karin Evenstad, Marit Reiertsen, Bjørn Abelsen TEKST: Rachel Vangen Hoholm, Gunnar M Torgersen FOTO: Rachel Vangen Hoholm Senja kirkelige fellesråd (SKF) er den demokratiske nyskapningen i prostiet vårt. Et handlekraftig driftsstyre som arbeider tett med både menighetene, administrasjonen og ytre organer. Etter konstitueringen 4. februar i år har SKF hatt seks møter, og behandlet 43 vedtakssaker. Selv om det ennå er arbeid som gjenstår, kan vi trygt si at SKF er i godt gjenge. Det er satt ned underutvalg: Arbeidsutvalg, forhandlingsutvalg, arbeidsmiljøutvalg, bygg- og anleggsutvalg, kirkelig administrasjonsutvalg (KAU), redaksjon for Senjabladet, reglementsutvalg. De forskjellige utvalgene sørger for at de folkevalgte har ei stødig hand på rattet samtidig som de letter arbeidet for administrasjon og fellesråd. Det er også vedtatt reglementer: Reglement for KAU, tilsettingsreglement, permisjonsreglement, delegasjonsreglement, arbeidsreglement og økonomireglement. Alskens reglementer høres kanskje byråkratisk og kjedelig ut, men de er grunnlaget for hvordan vi styrer skuta, hvem som beslutter hva, og ofte selve grunnlaget for beslutninger. Gode reglementer gir stødig kurs! I 2011 kommer felles kirkegårdsvedtekter og felles utleieregler for kirkene. Av andre saker i 2010 kan nevnes: Budsjett og regnskapssaker, tilsetting av menighetspedagog og organist, salg av prestestua i Torsken og Lokalet på Skaland, nytt gravfelt i Reindalen, utlysing av kirketjenerstilling i Søndre Torsken. Fellesrådet har en bred sammensetning, noe som gir det stor integritet og beslutningsdyktighet. I forhold til tradisjonelle fellesråd, som har bare en kommune som ansvarsområde, har vi fire kommunale representanter. Det bringer mye god erfaring inn i rådet. Vi har også fått lov til å ha en representant fra de ansatte med i fellesrådet. Senja kirkelige fellesråd består av: To representanter fra hvert menighetsråd, en representant fra hver kommune, en geistlig representant, og en ansatt-representant. Til sammen 14. I tillegg møter kirkeverge og assisterende kirkeverge. Møtene i SKF er, på linje med kommunestyremøter, offentlige, og det er rom for tilhørere. Bildet av fellesrådet er tatt på årets siste møte i Sørreisa den 30. november. senjabladet 4/

20 Tranøy Tranøy menighet Tranøy preste- og menighetskontor Bankbygget, 9392 Stonglandseidet Tlf.: Fax: Tirsdag, torsdag og fredag kl Sokneprest: Stilling ledig Tlf.: / Mobil: Mandag fridag. e-post: Kirkeverge/daglig leder: Gunnar Torgersen e-post: Tranøy menighetsråds leder: Torgeir Fredriksen - tlf.: Menighetssekretær: Håkon Ryvoll - tlf.: e-post: Stonglandseidet EIDET HANDEL A/S 9391 Stonglandseidet Vangsvik Avd. Skrolsvik Kort notert Ny prest til Tranøy? Noen lurer sikkert på om det kommer ny sokneprest til Tranøy snart. Til det er det å si at vi håper, men vi vet ikke. Bispedømmet har ikke gitt opp, og lyser nå ut stillingen uten punktet om ansvar for Søndre Torsken. Altså en vanlig sokneprest-stilling i Tranøy. Så får vi se om det er noen som vil til oss. Ved tidligere utlysninger har det vært søkere som har vist interesse, og vært på besøk, men ikke takket ja til stillingen. Søknadsfrist denne gangen er midt i januar. Så hvis du kjenner en aktuell søker er det bare å oppfordre henne/han til å søke. Det trengs en fast prest i Tranøy nå. Greta, den nye organisten Den nye organisten vår heter Greta Åsali Jenssen. Hun er Vangsvik-jente, 58 år, og glad i å spille. Flink er hun også! Hun har tidligere vært organist i Tranøy menighet noen år. De senere årene har vi brukt henne som vikar, for hovedjobben hennes har vært styrer i Vangsvik Barnehage. Nå har hun altså tatt permisjon fra styrer -jobben for å være organist på heltid hos oss. Hun skal spille i alle kirkene, så dere får muligheten til å bli kjent med henne, alle sammen. Ta vel imot Greta! Slekters gang i Tranøy Døpt Jakob Svendsby Birk Harald Andreassen Nyheim Lilja Renate Eid-Johansen Amanda Henriette Huseby Kaja Pedersen Ane Mahela Pettersen John-Gabriel Sletten Adelene Constance Olsen Nora Danielsen Johansen Mathias Moe William Valjord-Hansen Vigd Kari Smedokken Westeng og Tom-Even Sollied Jenssen Døde Kjell Karstein Hansen f Halvar Bjarne Jakobsen f Arvid Simon Adolfsen f Arnulf Peder Johan Olsen f Aud Elly Dalgård f Halldis Rochmann Fjellheim f Ragnar Eidissen f Rangvald Ingvart Olsen f Olaf Kristian Pedersen f Gunvald Jens Olai Olsen f Harald Andreas Dalgård f Astrid Olsen f Svein Gunnar Eriksen f Isak Johan Hofsøy f Gunnvor Ragna Larssen f Helga Hansine Henriksen f Bjørn Christian Knoph f Lovise Emilie Lorentsen f senjabladet 4/2010

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst!

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst! 2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal Tekst: Joh 14,1-4 La ikke hjertet bli grepet av angst! Det er som man ser den iskalde hånden som klemmer til rundt hjertet. Har du kjent den? Det er tider i livet

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser.

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser. Takk! Her sitter du med en gave i hendene. Ja, du har sikkert betalt noe for denne fargeleggingstegningsboken, men ikke så mye som det har kostet å lage den. Takk til Oddfrid Eriksrud som har laget alle

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten Da Jesus ble født en julekalenderbok Bruk av boken i menigheten «Da Jesus ble født» er en julekalenderbok som lar barnet bli kjent med juleevangeliet. Julekalenderboka passer for barn fra 3 år og oppover.

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte litt mer om hva jul inneholder og

Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte litt mer om hva jul inneholder og MORGENGRY POSTEN! Nr.1 januar 2012. MÅNEDSBREV FOR JANUAR Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Månedsbrev: Hva skjedde i desember? Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET NOVEMBER 2011 Hei alle sammen November er over og vi går inn i årets siste måned. Måneden som har gått har vært fylt av ulike aktiviteter, både inne og ute. Vi har vært

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Mars har vært en måned med mange aktiviteter og turer i nærmiljøet. Vi har markert Barnehagedagen, vært på Påskevandring og arrangert «Vårspretten»

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

SOMMERFESTGUDSTJENESTE MED NATTVERD 5. søndag i treenighet

SOMMERFESTGUDSTJENESTE MED NATTVERD 5. søndag i treenighet SOMMERFESTGUDSTJENESTE MED NATTVERD 5. søndag i treenighet PREKEN Fjellhamar kirke 19. juni 2016 Matteus 18,12 18 BIBELTEKSTEN Hva mener dere? Dersom en mann har hundre sauer og én av dem går seg vill,

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I TRANØY SOKN, SENJA PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME april 2016

BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I TRANØY SOKN, SENJA PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME april 2016 BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I TRANØY SOKN, SENJA PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 20. 24. april 2016 Kjære Tranøy sokn! Visitasen i Tranøy har vært en lærerik og god opplevelse for meg som biskop.

Detaljer

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem.

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem. Preken 25. juni 2017 3. i treenighet Kapellan Elisabeth Lund Prekentekst: Lukas 14, 16-24 Vi har hørt det Jesus forteller om gjestebudet. Om en mann som ville lage fest for vennene sine. Det er fint å

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana MÅNEDSBREV OKTOBER Grana Så står oktober for døren. Tiden flyr og vi er godt i gang med prosjekt og mye annet på Grana. Vi har delt barna i grupper på 5 når vi jobberi prosjekt, og vi ser at det fungerer

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

SPØRRESKJEMA ENKELTARRANGEMENT(bytt ut med navn på tiltaket)

SPØRRESKJEMA ENKELTARRANGEMENT(bytt ut med navn på tiltaket) SPØRRESKJEMA ENKELTARRANGEMENT(bytt ut med navn på tiltaket) Vi ønsker å bli stadig bedre som kirke, og vil derfor gjerne ha tilbakemeldinger på måten vi arbeider på. Vi håper du vil hjelpe oss med dette

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Lykken er stor når vi endelig har fått på oss alle klærne og vi kan klive over terskelen..

Lykken er stor når vi endelig har fått på oss alle klærne og vi kan klive over terskelen.. Her kommer litt nytt fra Stjerna. Vi skriver mars og vi legger ikke skjul på at vi venter på våren.. Vi har vært heldige å fått lov til å bli kjent med snøen og alt vi kan gjøre med den. Blitt kalde og

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 3 åringene har kulturskole. Felles samling i Agoraen kl 11. Juleverksted kl 10. Pepperkakedag. Foreldrekaffe

Detaljer

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand Livstegn fra Nr 2 2014 Kontaktorgan Årgang 20 Åpne arrangement: her finnes noe for alle! 16. 18. jan 2015 Kvinnehelg 1/2, taler Marit Landrø 3. 5. februar Bibelkurs, taler Anfin Skaaheim 13. 15. februar

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Gudstjenestehefte. Gudstjenesteheftet inneholder:

Gudstjenestehefte. Gudstjenesteheftet inneholder: Gudstjenestehefte Navn: Adresse: Tel: Mob: E-post: Gudstjenesteheftet inneholder: 1. De åtte gudstjenestene 2. Hva er det å delta på gudstjeneste? 3. Informasjon om gudstjenesten 4. Gudstjenesteskjemaer

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ?

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ? Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN 2017 2018? Vi inviterer til felles innskriving og pilegrimsvandring for alle kirkelige konfirmanter i Alstahaug kommune. Velkommen

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Fortell denne historien hver gang du vil forandre kledet under Den hellige familie. Hele året igjennom er dette det sentrale punktet i rommet.

Fortell denne historien hver gang du vil forandre kledet under Den hellige familie. Hele året igjennom er dette det sentrale punktet i rommet. DEN HELLIGE FAMILIE TIL DENNE LEKSJONEN: Tema for denne samlingen: Hovedlinjen i det kristne språksystemet: Jesu Kristi fødsel, liv, død og oppstandelse. Liturgisk handling Fordypningspresentasjon Om materiellet

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer