senjabladet Felles informasjon side 2-5, , Berg menighet side 6-9 Følg din drøm! side Sørreisa menighet side Gudstjenester

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "senjabladet Felles informasjon side 2-5, 14-15 18, 23-32 Berg menighet side 6-9 Følg din drøm! side 28-29 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester"

Transkript

1 nr senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Felles informasjon side 2-5, , Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side Følg din drøm! side Gudstjenester side Torsken menighet side Tranøy menighet side 20-23

2 6 Berg menighet 10 Sørreisa menighet 14 Gudstjenester senjabladet Ansvarlig utgiver Senjaprosjektet v/ prosjektleder Rachel Vangen Hoholm og leder av prosjektstyret Fred Flakstad Om rutiner ved gravferd Kontakt Senjabladet Kapellveien 26, 9310 Sørreisa tlf / fax Annonser Håkon Ryvoll Design, layout, sats: Reiner Schaufler Produksjon ABC-grafisk, Målselv 6. utgivelse desember 2010 Opplag: ca Forsidebildet: Stonglandseidet kirke. FOTO: Gunnar Torgersen Tradisjoner og vaner på kirkegården i forbindelse med gravferd er forskjellige fra sted til sted. Mye av det som skjer er regulert gjennom gravferdsloven med forskrifter, kirkens gravferdsordning og lokale kirkegårdsvedtekter. Mange detaljer er imidlertid overlatt til lokale tradisjoner og sedvaner. I vårt område er det for eksempel vanlig å legge en del av blomstene og sløyfer med hilsener oppå den gjenfylte graven. Dette ligger noen dager, inntil de pårørende eller kirkegårdsarbeiderne fjerner det. I Tranøy er det hovedregelen at sløyfene legges i graven, mens blomstene legges oppå den gjenfylte graven. Det gjøres slik fordi sløyfene er laget av plast, og fordi det blir et søppelproblem på kirkegården når vinden tar tak i dem. (Det er ikke fint å se siste hilsener langs veien eller hengende i gjerdet). Nå har vi nettopp hatt en klagesak i Tranøy, hvor en av gjestene i begravelsen syntes det var feil at sløyfene ble lagt i graven. Derfor vil jeg presisere hvor viktig det er at de pårørende gir signaler om hvordan de vil at seremonien på kirkegården skal være. Si fra, enten gjennom begravelsesbyrået eller direkte til graverne, hvis det er spesielle ønsker mht blomster, sløyfer eller noe annet. Slik kan vi unngå misforståelser og misnøye. 16 Torsken menighet 18 Felles informasjon 20 Tranøy menighet 23 Felles informasjon Kort notert Kommunal bevilgning og endringer i kirkedriften; gudstjenesteplan kan bli endret fra januar Det er dyrt å fyre opp i kirkene våre vinterstid. Det avventes avklaring av kommunal bevilgning i midten av desember. Politikerne mener at et viktig grep for å spare penger er å stenge disse strømkrevende byggene den hardeste vintertiden. Fellesrådet kan ikke stenge byggene, men kan derimot ta ned driften ved noen av kirkebyggene vintermånedene. Dette vurderes fortløpende når de kommunale bevilgningene er kjent. Redusert drift ved et kirkebygg vinterstid, justeres ved økt drift i løpet av sommermånedene. Vikarbruk ved ulike tjenester Det kan bli nødvendig å stoppe all vikarbruk i driften for Det betyr at en rekke gudstjenester,begravelser og vigsler blir uten organist. Spesielt ferietiden blir vi hardt rammet. Valg til nye menighetsråd Allerede fra nyttår må kirkeadministrasjonen tenke valg av nye menighetsråd. Valget står i september og er sammenfallende med valg av nye kommunestyrer. Det skal velges nominasjonskomiteer i alle menighetene, og vi oppforderer herved folk til å melde seg til tjeneste. Ring menighetskontoret dersom du har lyst å være med i dette rekrutteringsarbeidet. Evaluering av Senjaprosjektet Arbeidet er nå i gang, på etterjulsvinteren vil vi jobbe med å registrere våre erfaringer. Noen vil motta spørreskjema og vi håper det blir godt mottatt. Utenbygdsabonnenter Det er mange løsninger på hvordan utgifter på blader som sendes utenbygds skal holdes nede. Redaksjonen har ikke tatt en endelig avgjørelse, men det avventes årets regnskap for å avklare om det frivillige avgiften dekkes de løpende kostnader. Så langt vet vi at portoen er 3 ganger så dyr som trykkingen av bladet. 4 blad i året gir en samlet kostnad for utenbygds på ca. k eks mva. Det er derfor å håpe på at disse inntektene dekker disse utgiftene. 2 senjabladet 4/2010

3 Ventetid Vi går nå inn i en omstillingsperiode i kirken, og denne omstillingen vil påvirke alle landets menigheter. Vi som driver med samarbeidsforsøk mellom menighetene vet at noen venter på vår rapport og vil dele våre erfaringer. Kirkens arbeidsgiver og interesseorganisasjon (KA) har skissert noen hovedmålsettinger der livskraftige menigheter i alle lokalsamfunn, kompetente, robuste og effektive kirkeadministrasjoner med demokratisk forankring og et mangfoldig, trygt og skapende arbeidsmiljø er sentralt. KA ser for seg en omstillingsdugnad Her blir statsbudsjettet for 2011, en nasjonal dugnad med kreative tanker for omstilling, kirkeøkonomi og enhetsstørrelser sentrale tema. Kommunene opplever også harde økonomisk tider og presses også til samarbeid over kommunegrensene, blant annet gjennom regionsamarbeid. Det drøftes også sammenslåing frivillig eller med tvang. Kommunenes sentralforbund (KS) mener det bør opprettes et midlertidig tilskudd utenfor inntektssystemet for å stimulere og lette omstillingsprosesser for kommuner som frivillig velger å slå seg sammen. KS mener det bør være et tilskudd som trappes ned over tid. Tilskuddet skal bidra til å oppnå den ønskede effekten av omstillingen. KA tenker det samme for kirken og mener vi trenger omstillingsmidler og et stimuleringstilskudd som kan vare i 10 år,deretter nedtrappes. Dette er kjente virkemidler for kommunesektoren, som kan overføres til kirkesektoren. Samtidig er det mange viktige spørsmål som preger en omorganisering - hvordan bevare folkekirken, hvordan sikre at folk blir døpt, viet, begravd, hvordan ta vare på kirkebyggene som identitetsbærere lokalt, hvordan få folk til å ta ansvar for sin kirke, hvordan få folk til å jobbe i kirken, hvordan opprettholde bosettingsmønster og at kirken er der? Omstillingsarbeid utfordrer oss! Mange spør hvorfor skal vi omstille oss? Hva skal vi omstille oss til og hvem bestemmer hva som er lurt? Får vi midler til omstilling? Får en bedre økonomi og mer ressurser ved større enheter? Blir vi mer kostnadseffektive på drift (samme tjenester for mindre penger) Noen mener ja og legger til at større enheter er mer synlige og mer interessante samarbeidspartnere, større enheter har en sterkere forhandlingsposisjon overfor kommunen, større enheter får lettere statlige tilskudd til diakoni og undervisning Økonomi: Kirkelig økonomi har blitt dårligere over år, spesielt de miste fellesrådene har slitt med å få nok til driften. De siste årene har antall årsverk gått ned i de minste fellesrådene (under 2500 innbyggere) fra 2,35 til 2,15. Dette er en av drivkreftene til å tenke sammen. Rachel Vangen Hoholm, prosjektleder Stat/kirke-spørsmålet er også viktig i arbeidet med framtidens kirke, -hvilke alternativer finnes? Stortingsforliket fra april 2008 la noen premisser; Uforandret finansieringsmodell, prester statstjenestemenn, Kirkerådet og bispedømmerådene statsforvaltning, Den norske kirke sentralt ikke rettssubjekt, gravferd fortsatt kirkelig...men kan disse imøtekommes fullt ut når det blir et skille? Dette første året med fellesråd har vært spennende og lærerikt. Engasjerte og gode kirkepolitikere har gitt Senja kirkelige fellesråd et profesjonelt ståsted. Det begynner å ta form og mange gir uttrykk for at det er spennende å være med. Fellerådet har gitt samarbeidet et ansikt utad, sammen med ansatte og frivillige ser vi konturene av framtidens kirkeadministrasjon i vårt område. Men alle vet at mye er usikkert og at vi er inne i prøvetid og ventetid Ventetid. Det er ventetid på feiring av Jesu komme til jorden, det er ventetid på pakker og hyggelige dager, det er ventetid på noe vi kjenner igjen fra år til år, vi har tradisjoner vi kjenner og har stor glede av generasjon etter generasjon! Hvordan blir det med vår kirke i framtiden, kan den bevare tradisjoner og være gjenkjennbar fra generasjon til generasjon, eller vil den fremstå så ny at noen vil vende den ryggen? For de som måtte ønske å bevare det som er, slik det alltid har vært, og som binder tro og engasjement til dagens kirkeordning er det å si: Vi vet nå at sånn blir det ikke. Nøyaktig hvordan det blir, se det vet vi ikke. Vi prøver ut nye samarbeidsformer og sender inn våre erfaringer til de som skal utforme den nye ordningen, og i mens får vi lov å vente. Det er ventetid. Takk for et solid arbeidsår og godt samarbeid, takk for gode relasjoner og sterk ståpåvilje, til ansatte, fellesråd, menighetsråd og alle frivillige medarbeidere. God jul og godt nyttår til dere alle! Rachel Vangen Hoholm Kirkeverge Gunnar Torgersen Ass. kirkeverge Finnsnes Blomsteratelier A/S Er dere en gruppe som planlegger en tur? Kontakt oss så legger vi opp turen sammen med dere. Telefon Telefax e-post: senjabladet 4/2010 3

4 Andakt Hilsen fra biskopen Tanker i adventstiden «Kommer det ikke en hilsen fra biskopen snart?» Telefonen fra menighetsbladene i bispedømmet begynner å ringe i god tid før jul. Jeg sitter i bilen og tenker: Hva skal jeg skrive i år? Jeg er ute på en av mine mange reiser. Snøen demper lyden fra piggdekkene. Myrene langs veien er uendelige. Skogen rundt er som en stille beskyttelse. Landskapet er dekket av snø. Billysene kaster sine stråler langs veien. Ellers er det mørkt. Men himmelen er stjerneklar. Det er måneskinn. Snart er det midnatt. Føret er godt, men det er kaldt. På veien er det stille, bare en og annen bil. Slik er den gode stillheten som jeg kjenner så godt. Mine kolleger i sør forstår ikke at jeg orker å kjøre mil etter mil gjennom ødemarken. Når de skal reise, må det ikke være for langt. De skjønner ikke at jeg kan kjøre mil etter mil uten pause. De forstår ikke den skjønne stilleheten som ødemarken gir. Motoren surrer. Bare noen centimeter utenfor er det iskald vind, men inne i bilen er det varmt. Et og annet hus farer forbi. Det er stille i Guds skaperverk. Da skjer det, når jeg kjører på den måten, da nærmer jeg meg mitt indre liv, det jeg kaller «mitt innland». Mens veistikkene farer forbi, blir bilens varme kupe forvandlet til et kapell, et rom for andakt. Jeg kjenner stedene jeg farer forbi. Jeg kjenner også trettheten som kommer smygende på de lange bilturene. I disse timene langs landeveien går jeg inn i mitt indre rom. I våre trakter har læstadianismen hatt stor betydning. Menneskene har gitt uttrykk for sterke følelser. De har mange erfaringer om livet med Gud. Enten er det om syndefordervet og skrekken over synden. Det har vært mye angst over de snødekte områdene, frykten for å være en uomvendt synder. Eller så har det vært den store gleden, lihkahus, rørelsen. Da var det tårer og glede for syndenes forlatelse. Troen har ført med seg sterke følelser. Men også krav. Man skulle erfare syndens plage. Man skulle kjenne kravet fra Guds lov, eller trøsten i Jesus Kristus. Det hørte med. Men det finnes også en annen erfaring som jeg vil ta fram her som mine tanker i adventstiden. Det er det som skjer når mitt indre liv blir som et stille vinterlandskap. Reisen langs landeveien minner meg om det indre liv. Der kan det også være kaldt. Det kan også komme kulde fra Gud, ikke bare varme. Også i Åndens landskap kan det være vinter og mørketid. I kristenlivet kan det være stille vinterdager. Da kan alt være dødt. Men også i denne kulden finnes det et budskap fra Gud. Om kristenlivet er kaldt og øde, kan det allikevel være et møte med Gud. Vår kristne tradisjon sier at mennesket kan gå gjennom forskjellige perioder i livet. Alle mennesker har sin egen vei å gå gjennom livet. Vi taler på forskjellige måter om dette. Noen taler om Åndens fattigdom. Andre om mismodighetens myr. Andre igjen om den ufruktbare ødemarken der det er nakent og goldt. Men nettopp der kan vi møte Gud. Det finnes tider i livet da alt er hvitt og kaldt. Det er som å gå inn i mørketiden. Man vet nok om Guds godhet, men man merker den ikke. Gud skjuler sine gaver. Man kan høre ordene om «tilgivelse», «nåde» og «glede», men ordene er som døde ord. Gud er borte. Slik er Åndens kalde vinternatt. I visse tider i livet fører Gud oss inn i en slik situasjon. Det er som om han holder seg borte. Men også da viser Gud sin makt. For når han er borte, tvinger han meg til å tenke på ham. Hvor er du, Gud? Hvorfor er alt tomt og stille? Har du forlatt meg? Stillheten er ingen fiende. Selv om du ikke hører Guds røst i det talte ord, er han der, i vinden, i stjernene, i måneskinnet, i nordlyset. Stillheten er Guds tegn. Hva skal vi da gjøre når isen og vinteren når troens liv? I vår kristne tradisjon sier vi at vi skal vente. Adventstiden er en slik ventetid. Vi venter på Herrens komme. Vi fester vår oppmerksomhet på barnet i krybben. For i det ansiktet stråler Guds herlighet fram. Vi holder fast på Guds løfter i Bibelen. Våre åndelige fedre og mødre sier oss at svaret kommer. Det skjer i Guds time. Advent er å vente på Herrens komme. Det skjer at Gud tar sine gaver fra oss. Hvorfor? Kanskje for at vi skal knytte oss nærmere til ham. På den måten minner han oss om hvor svake vi egentlig er. Han lar oss få lære at styrke ikke er noe som er varig. Han gir oss gode dager forat vi også skal kunne tåle de vanskelige. Det vi ikke kan, det kan Gud. I det ligger den store trøsten. Snart er min kjøretur over. Lysene fra Ishavsbyen dukker opp. Jeg svinger inn foran boligen min. Bilen stanser. Moteren slås av. Mitt firehjulskapell har stanset. Jeg sitter litt. Førjulsvinteren velter inn når jeg åpner bildøren. Det knirker under skoene. Over meg hvelver den svarte himmelen seg. Men den er gjennomhullet av klare stjerner. Universets kulde betyr ikke at Gud er kald. Juleevangeliet om barnet i krybben forteller det motsatte. Gud alltid er nærmere. Han er fellesskap. Ingen er derfor utenfor. Han er nærmere enn oss selv. Gud med oss det er julens budskap i det kalde vinterlandet. Per Oskar Kjølaas, biskop 4 senjabladet 4/2010

5 Våre kirker På denne siden ønsker vi å presentere kirkene i våre menigheter, men også folks yndlingsplasser som gir rom for ettertanke og ro i sjelen. Mitt kirkested: Sørreisa kirke TEKST og FOTO: Kristian Erik Bakkland Sørreisa kirke i Tømmervik er mitt kirkested. De viktigste kirkelige handlingene i livet mitt har skjedd der: Dåp, konfirmasjon og giftermål. Den gamle kirka ( ) var åttekantet, og åttekanten er også markert i nykirka. Dette er til minne om at 8 personer blei redda fra syndfloden. Veggen bak alteret dekkes av regnbuen, buen i skyen. I 1. Mosebok kapittel 9 vers 11-17, gjør Gud en avtale med Noa om at aldri mer skal det komme en vannflom som ødelegger alt levende. Frelser. Alterringen danner en halvsirkel som markerer koret. Foran alterringen står døpefonten, også den fra gammelkirka. der jeg jo også ble Guds barn en gang i dåpens bad, som det står i en julesang. Når jeg sitter i kirka og ser mot alterpartien, deltar i liturgi og salmesang, hører fin musikk og ei god preik, gir det meg åndelig påfyll på veien hjem. Velkommen til mitt kirkested! Foran regnbuen står alteret, og oppå alteret det gullfarga korset som blei berga ut da gammelkirka brant. Øverst på korset står det 3 bokstaver: IHS, Iesus Hominum Salvator, Jesus menneskenes Har DU er slikt sted? Et kirkested, i naturen, i et bedehus, en kirke eller lignede som du kan fortelle om? Send det til redaksjonen ( se foran i bladet) så blir det med i neste nummer. senjabladet 4/2010 5

6 Berg Fra kalenderen Gudstjenester i julehøytiden: Berg menighet prestekontoret, 9385 Skaland Sokneprest Ingunn Rinde i sokneprestens fravær: prost Sigurd Skollevoll kontor , mbl Kirkeverge Gunnar Torgersen Ring evt kommunens informasjon: Kirketjener Nils Magne Heiberg Leder i Berg menighetsråd: Marit Reiertsen , Slekters gang i Berg Døpt Leo Nergård-Falla Emilie Hoel Olsen Emilia Strand Begravet Anny Lovise Thrane, f Astrid Charlotte Olsen, f Ingvald Kofoed, f Julaften kl 13:00 Familiegudstjeneste Berg kirke kl 15:00 Vi synger julen inn, Mefjordvær kjerke 2. juledag kl 11:00 Høytidsgudstjeneste Mefjordvær kjerke Nyttårsaften Kl 15:00 Nyttårsgudstjeneste Mefjordvær kjerke Lys Våken siste helg i februar Til alle Berg-ungere i klasse. Det blir Lys Våken dette skoleåret også!! Bare at vi har bytta om på når det er i Berg og i Torsken, sånn at vi her ikke skulle ha adventsnatt i år, men fastelavnsnatt! Siden den helga er i starten av vinterferien, har vi flytta det en helg fram. Det betyr at over jul kommer du til å få invitasjon og informasjon om Lys Våken-natt i Berg kirke, februar. Vi gleder oss!!! Åpne sangkvelder Fra Tenke-tank -miljøet har vi sendt utfordringen til kjerkekoret om å ha noen av korsamlingene åpne også for folk som ikke vil være med fast i koret. Den første kvelden var på Fiskarheimen 4. november. Det ble en full kosekveld med mye sang (både korsang og allsang), åresalg og god tid til kaffe, mat og prat. Vi håper på flere slike åpne sangkvelder i kirkene, på sykehjemmet og på Fiskarheimen, og kommer tilbake til dato og sted utover våren. To-Søstre AS Senjahopen Skaland Restaurant - Catering - Bar Overnatting - Hytte 6 senjabladet 4/2010

7 Flyktninger på Fiskarheimen TEKST: Ingunn Rinde Fiskarheimen i Senjahopen har i lang tid vært bolig for sesongarbeidere i Senjahopen. Nå var etterspørselen etter dette mindre enn tidligere flere har etablert seg i egne hus, andre har reist hjem. Da passet det godt at vi fikk en henvendelse fra Berg kommune ved flyktningekonsulenten, om å leie disse hyblene til de flyktninger vi som kommune skal bosette de nærmeste årene. Menighetsrådet har derfor gått inn på en treårs avtale med Berg boligselskap om at de kan leie hyblene videre til flyktninger. Utleieavtalene gjelder som tidligere kun hybel-delen av huset. Beboerne leier hvert sitt rom, og har fellesarealet i etasjene der og på kjøkkenet. De to stuene nede er derfor fortsatt åpen for ulike aktiviteter og møter. En av tankene som lå bak og ble sagt den gang menighetsrådet fikk overta Fiskarheimen fra tidligere eier Indre Sjømannsmisjon, var at huset er folket sitt, og skal kunne brukes av lag og foreninger som ønsker det. I skrivende stund har de første flyktningene kommet hit ut til Berg, og 5 somaliske menn har fått bolig på Fiskarheimen. Flere menn, kvinner og barn (inntil 30 personer) fra flere land kommer i løpet av de nærmeste dagene, og skal finne seg til rette her hos oss, i hus og leiligheter på Skaland og i Senjahopen. Når vi nå har fått nye beboere som også skal integreres i samfunnet vårt, kan det være enda viktigere å ha sosiale og kulturelle sammenkomster også på Fiskarhiemen. Derfor: Velkommen til å besøke huset, og ta i bruk Fiskarheimen på gamle og nye måter! Dessuten: En fremmed er en venn du ikke kjenner! De som nå kommer til oss er ikke bare flyktninger, eller somaliere, eller muslimer (noen av de er forresten også kristne) - de er enkeltmennesker med forskjellige historier, følelser, drømmer og ting de kan bidra og berike oss med personer som skal få det best mulig hos oss og ilag med oss! Kanskje kan de litt dårlig norsk enda, antakelig skjønner de ikke alle kodene og greiene våre, kanskje vil du synes de gjør og sier noen merkelige ting. De kan bli tynget av mørketid, kulde, hjemlengsel og de sår de bærer med seg. Så er det desto viktigere at du og jeg kan møte dem med åpenhet og varme! Og at vi ikke tenker for mye oss og dem, men ser hverandre som de gudgitte og forskjellige menneskene vi er, som en berikelse til fellesskapet. Dette skal vi klare, ilag, alle! NERGÅRD PÅ SENJA Gryllefjord Fryseri AS, Gryllefjord - Senjahopen - Grunnfarnes - Fjordgård - Steinfjord Nergård Sild AS, Nergård Reker AS, Arvid Nergård Fiskeforretning AS Senja Canning AS Bergsbotn SKALAND Tlf: Fax: Sandbakk Begravelseshjelp er kvalitetssikring Som første og hittil eneste begravelsesbyrå i Norge, har Sandbakk Begravelseshjelp fått utstedt Sertifikat for sitt kvalitetssikringssystem av Det norske veritas etter standard ISO I arbeidet med å oppnå sertifisering har vi lagt vekt på høy kvalitet på tjenester, vår kulturarv, etiske verdier og verdighet. Kunnskap om alle forhold som berører pårørende som følge av dødsfall er et krav til oss. Vår taushetsplikt er absolutt. Du kan også spørre oss om informasjon og hjelp til arv og skifteoppgjør, selvangivelse, forsikring og melding om arv. Vakttelefoner - Døgnvakt MålselvSenteret Finnsnes Gudrun Falch De fleste pårørende sparer store beløp ved å benytte vår kompetanse. Vi er i nærheten når du trenger oss! senjabladet 4/2010 7

8 Berg Tenketank! Tenke-tank er en enkel samling rundt et kveldsmatbord i kirkerommet, med rom for den gode samtalen. Vi ønsker oss litt påfyll og en stopp i hverdagen med mulighet for å lufte tanker og undring om både fine og vanskelige ting. Vi har Tenke-tank en 3-4 ganger i semesteret, annenhver gang i Mefjordvær og Berg kirke. Vi har gjerne en kort innledning til temaet, spiser, prater, synger litt og har en enkel avslutning. Det kommer gjerne litt forskjellig folk hver gang. Vi har i det siste hatt fast på første tirsdagen i måneden. Dessuten har vi alltid hatt det på Skjærtorsdag en fin dag å samles rundt et matbord i kirkerommet! Foreløbige datoer for våren blir da Tirsdag 1. februar Tirsdag 1. mars Skjærtorsdag 21. april. Vel møtt til alle som vil! PS og NB: En trenger ikke være noe spesielt klok / modig from / flink til å snakke for seg for å komme kveldene og settingen er åpne for alle som vil! Frelsesarmeen på Yttersida TEKST og FOTO: Marit Reiertsen Det er ikke hver dag vi møter Frelsesarmeen i full uniform her på yttersida. Det er jo slike vi er vant med å med å møte på Mega eller Amfi på Finnsnes. Maren Anne er frelsessoldat og opprinnelig fra Mefjordvær der ho tid om anna oppholder seg i sitt lille, maleriske hus som står nesten nede i fjærsteinene. Ho ligger ikke på latsida sjøl om dagene der vel er meint som avslapning. Maren Anne har stor omsorg for dem som sliter med tunge bakker i livet. I den anledning tok ho oppstilling utenfor Ica i Senjahopen med innsamlingsbøsse i handa. På spørsmål om hvorfor ho prioriterer å bruke tid på å stå på et butikkhjørne og vente på milde gaver, forteller ho at Frelsesarmeen arbeider for vanskeligstilte mennesker stort sett over heile verden, men at det er fleire og fleire mennesker også her i regionen som sliter økonomisk. Pengene strekker ikke langt nok når husleie, mat og klær skal betales. Ho synes det er et privilegium å kunne bruke noe av tida si til å kunne hjelpe andre. Som lønn for arbeidet møter ho mennesker villig er med å dele goder med sine medmennesker. Maren Anne avslutter den lille praten på butikkhjørnet med å uttrykke stor glede og takknemlighet overfor alle giverne ho har møtt i løpet av tida utenfor Ica i Senjahopen. Hilsen Solveig Vildgren, Anita Sebulonsen og Ingunn Rinde Høsthilsen TEKST og FOTO: Marit Reiertsen Ikke noe å si på den vakre fargeprakta i september i molokråa i Mefjordvær. Takk til de som auser glede og optimisme over alle oss som passerer på denne måten! 8 senjabladet 4/2010

9 Familiegudstjeneste om flyktninger TEKST: Ingunn Rinde FOTO: Reiner Schaufler Liten, men god som gull Små og store i sanglæring om at vi små har mye å bidra med! Søndag 24. oktober var det familiegudstjeneste i Berg kirke. Årets 4-åringer var invitert til å få kirkeboka si (som i nyeste utgave er en tegneserie-framstilling av sentrale Jesus-historier). I tillegg var det to dåp, og så var det jo både FN-dagen og TV-aksjonsdagen. Og siden årets innsamlingsmål på TV-aksjonen var Flyktningehjelpen, og Berg kommune sto rett framfor å ta imot flyktninger for bosetting hva var da mer naturlig enn å ha flyktninger som tema?! På forhånd hadde presten vært i barnehagen og fortalt ungene der om Den barmhjertige samaritan. Vi snakket også om at Jesusbarnet selv var flyktning da han var helt liten. Om Maria og Josef som måtte dra av gårde i hast og slå seg ned i et land langt borte. I kirka brukte vi et speil for å kunne se på det fineste Gud har skapt. I speilet kan vi både se oss selv, vi kan se hverandre, og minnes på at vi alle er skapt i Guds bilde. Så får vi speile Guds godhet og mangfold for hverandre som vi synger det i den kjente salmen: Å leva det er som havet; å speile Guds himmel av! Det kom også inn en solid gave til årets tv-aksjon rundt alteret den dagen neste 3000 kroner til Flyktningehjelpen. Og enda kom det godt i bøssene da bøssebærerne gikk rundt seinere på dagen. Kjempeflott sammen får vi speile Gud himmel! Tre staselige 4-års-karer i Berg kirke: Andreas, August og Angus. I tillegg til 4-åringene var det en stor flokk med unger i de to dåpsfølgene som var der. Det ble en fin gjeng som var framme og sang med bevegelser, i sangen vi lærte: Jeg er liten, men god som gull stor nok til å holde i Jesu hand! senjabladet 4/2010 9

10 Sørreisa Sørreisa menighet Kapellveien 26, 9310 Sørreisa tlf / fax e-post. Kontortid: mandag-fredag Sokneprest: Rolv Bruun Kirkeverge: Rachel Vangen Hoholm Leder i menighetsrådet: Per Eirik Mathisen Slekters gang i Sørreisa Døpte Thea Adelaine Svendsen Frida Martine Solvang Stine Marie Johansen Sara Kolstad Serine Michelle Lynghaug, d. i Svalbard kirke Tuva Sørelvmo Meyer, døpt i Målselv kirke Angelica Sofie Arneberg Stormen på Skøelv kirkegård: Skader på gravminner er eiers ansvar! 1.november 2010 fant vi Skøelv kirkegård herjet av stormen. Trær var knekt både midt på stammen og revet opp med rota. Deler av gjerdet fulgte med roten og hang i luften. Verst er det nok likevel at mange gravminner ble skadet, et ble til og med presset ned i bakken uten å knekke. Det er tatt mange bilder og de er viktig dokumentasjon. Forsikringsselskapet har gjort det klart at det er den enkelte eier som må koste skader på gravminnene. Her er forsikringsselskapets bemerkning: Gravstøtter er unntatt dekning i kirkegårdens forsikring. Unntaket er begrunnet ut fra at disse er privat eie, og kan (om ønskelig) forsikres av eiere. Naturskade: Dersom skade defineres som naturskade (storm og lignende) iht Lov om naturskade, vil skaden erstattes med fradrag av fast egenandel. Det er denne egenandelen som vil gjelde for dette tilfellet dersom vindstyrken var over storm. Iflg KLP vil skade på gjerde, fjerning av ødelagte trær og replanting være erstatningsmessig, men altså ikke gravminner som ansees som privat eie. Vigde Camilla Olsen og Jim-Are Berntsen Erna Irene Alvilde Kristiansen og Jan Torfinn Skavhaug Trude Elin Granlund og Dag Skjold Nilsen Døde Karin Aud Nøstvik f Per-Arne Solseth f Einar Andreas Kristensen f Veronica Olsen f Jarl Martin Fagerthun f Astrid Johanne Isaksen, f.1913, begravelse fra Målselv kirke Siv Nann Undheim Furø, f Takkeannonser Takk for oppmerksomheten i anledning Karin Aud Nøstvik`s bortgang. Aksel, Ulla Britt og Kathe Anette. Hjertelig takk til alle som gledet meg med gaver, blomster og besøk på min 100 årsdag. Mathea Hanssen 10 senjabladet 4/2010

11 Julemessa i Sørreisa 50 år! TEKST og FOTO: Marit Haugland 13. november var det klart for den 50. julemessa i regi av Sørreisa misjonsforening. I år hadde styret vedtatt å la pengene som kom inn gå til arbeidet blant blinde og døve på Madagaskar. Vi fikk mange tilbakemeldinger om at det føltes bra å vite hva pengene skulle gå til. Som vanlig var det mange ildsjeler som hadde brukt mye av året som har gått siden sist til å strikke, hekle, bake og snekre mm. Resultatet var masse fine produkter man kunne ta med seg hjem til en ikke altfor høy pris. Mange tok lodd på flotte gevinster. Flere hundre mennesker var innom messa i løpet av dagen. De fleste benyttet anledningen til å drikke kaffe og kjøpe nydelig kaffemat. Mange traff kjente fra fjern og nær, og stemningen var upåklagelig! De siste årene har vi også jobbet med å lage et godt tilbud for barn og barnefamilier. Mange barn koste seg med tombola, fiskedam og diverse leker. For Sørreisa misjonsforening er det fantastisk å arrangere en slik messe med så mange hjelpere. Positivitet og innsatsvilje møtte vi overalt. Over kr kom inn og vi kunne nok en gang konstatere at den tradisjonelle julemessa ble en stor suksess! På messa var det også misjonsmøte der Dyrøyoktetten sang og Sigurd Skollevoll talte, et veldig fint møte. senjabladet 4/

12 Sørreisa Barna dramatiserer "Jesus stiller stormen". Linus er Jesus og roper: "Vær stille!" Torsdagsklubben TEKST: Inger-Johanne Larsen FOTO: Solveig Mathisen Vi startet opp i høst med samlinger 3 torsdager på rad der 4-åringene som hadde fått Min Kirkebok ble spesielt invitert. Menighetspedagogen vår Roy Frode Løvland hadde hovedansvaret for disse 3 samlingene. Etter dette fortsatte vi frivillige med Torsdagsklubb annenhver torsdag, og flere av 4-åringene er blitt med videre. Vi har noen ganger spesielt Fargelegging og litt å bite i rundt bordet. opplegg for de eldste, fra 2. til 4.klasse. Vi har plass til enda flere barn, så det er bare å komme! I 2011 starter vi opp i uke 1 på Lørdag 8. januar med en Hellig Tre Kongers-fest for hele familien. Velkommen til Torsdagsklubben vårhalvåret 2011 Sørreisa Menighet ønsker alle barn fra 4 år og oppover velkommen til torsdagsklubben annenhver torsdag kl i Straumen kapell, menighetssalen. Vi synger, hører bibelfortellinger, leker og fargelegger. Ledere er Solveig Ljones Mathisen, (tlf ), Inger-Johanne Larsen (tlf ) og Lilly Westgård (tlf ). Vi får antagelig også med oss noen ungdommer (konfirmanter) som hjelpeledere. Medlemskontingenten er 50 kr pr. år. Barna får hver gang et blad Barnas med seg hjem. Torsdagsklubben er med i Norsk Søndagsskoleforbund, og bruker opplegg og hjelpemidler fra dem. Foreldrene må gjerne være med barna på hele samlingen, vi ordner med kaffe til dere! Lørdag 8. januar: Hellig Tre Kongers fest kl Torsdager: 20. januar / 3. februar / 17. februar Søndag 23. februar: Familiegudstjeneste Torsdager: 3. mars / 17. mars / 31. mars / 14. april / 28. april / 12. mai 12 senjabladet 4/2010

13 Lysglimt barneforening/ Blå kors motorklubb TEKST og FOTO: Per Eirik Mathisen Det har vært en meget aktiv høst i Lysglimt / Blå Kors Motorklubb i Sørreisa denne høsten. På de første klubbkveldene var det sånn moderat frammøte. Men så eksploderte det nærmest. Kubbkveldene er for barn / ungdom fra 5. klasse og oppover. De siste kveldene har frammøtet vært på unger. Og da er det ikke plass til flere. Aktivitetene starter fredagskvelder kl i Gottesjord forsamlingshus med bordtennis, biljard, masse spill, tegning, snekring, mekking og kjøring med ATV. Full rulle en time, og så er det samlingsstund. Sist klubbkveld var det sognepresten vår som fortalte fra sin barndom og holdt andakt. Deretter er det mat, vafler, pizza og brus. Og ikke å forglemme kveldens lotteri. Så er det ny rulle med aktiviteter - nå også tilbud om å skyte med luftgevær. Og klokken er klubbkvelden over for denne gang, og vi kan ønske velkommen tilbake om 2 uker. Klubbkveldene etter jul blir følgende: 14. og 28. januar, 11. og 25. februar, 18. og 25. mars, 1. og 29. april. Velkommen til leir på Tømmerneset!! På leir har vi arti ilag, synger leker og hører om Jesus og misjon! Bli med! februar leir for klasse mars leir for klasse. Mer informasjon får du ved å ringe Charles Taylor på senjabladet 4/

14 Gudstjenester Det kan bli endringer på den oppsatte gudstjenesteplanen. Ta kontakt med menighetskontorene eller følg med i dagspressen, fredager, her vil siste justeringer være oppdatert. Advent og jul 19.desember 4. søndag i advent Gryllefjord sykehjem 11:00 Gudstjeneste Oddmund Brundtland Svanelvmo kapell 11:00 Gudstjeneste Inge Bergem 23.desember Lille julaften Skrolsvik kapell 19:00 Gudstjeneste Inge Bergem 24.desember Julaften Berg kirke 13:00 Familiegudstjeneste Ingunn Rinde Medby kapell 13:30 Familiegudstjeneste Oddmund Brundtland Reindalen kapell 14:00 Familiegudstjeneste Inge Bergem Skøelv kapell 14:00 Familiegudstjeneste Rolv Bruun Mefjordvær kjerke 15:00 Vi synger julen inn Torsken kirke 15:00 Familiegudstjeneste Ingunn Rinde Gryllefjord kapell 16:00 Familiegudstjeneste Ingunn Rinde Stonglandet kirke 16:00 Familiegudstjeneste Inge Bergem Sørreisa kirke 16:00 Familiegudstjeneste Rolv Bruun 25.desember 1. juledag Vangsvik kirke 11:00 Høytidsgudstjeneste Inge Bergem Sørreisa kirke 12:00 Høytidsgudstjeneste Rolv Bruun 26.desember 2. juledag Mefjordvær kjerke 11:00 Høytidsgudstjeneste Ingunn Rinde Flakstadvåg kapell 12:00 Familiegudstjeneste Rolv Bruun 29.desember Onsdag etter jul Stonglandet kirke 18:00 Familiegudstjeneste Børje Kajander 31.desember Nyttårsaften Mefjordvær kjerke 15:00 Nyttårsgudstjeneste Ingunn Rinde Vangsvik kirke 18:30 Familiegudstjeneste Inge Bergem Åpenbaringstiden 02. januar Kristi åpenbaringsdag Berg sykehjem 11:00 Gudstjeneste Ingunn Rinde Skøelv kapell 11:00 Gudstjeneste Rolv Bruun Stonglandet kirke 11:00 Gudstjeneste Inge Bergem 09. januar 1. søndag etter Kristi åpenbaringsdag Berg kirke 11:00 Gudstjeneste Ingunn Rinde Sørreisa kirke 11:00 Gudstjeneste Rolv Bruun 15. januar Flakstadvåg kapell 13:00 Gudstjeneste Hilmar Sommerset 16. januar 2. søndag etter Kristi åpenbaringsdag Vangsvik kirke 11:00 Gudstjeneste 23. januar 3. søndag etter Kristi åpenbaringsdag Straumen kapell 11:00 Lysvåken-gudstjeneste Roy Frode Løvland Svanelvmo kapell 11:00 Gudstjeneste 14 senjabladet 4/2010

15 30. januar 4. søndag etter Kristi åpenbaringsdag Mefjordvær kjerke 11:00 Gudstjeneste Oddmund Brundtland Reindalen kapell 11:00 Gudstjeneste Straumen kapell 11:00 Gudstjeneste Rolv Bruun Gryllefjord kapell 17:00 Familiegudstjeneste Ingunn Rinde 05. februar Finnsnesnatta 22:00 Nattverdgudstjeneste 06. februar 5. søndag etter Kristi åpenbaringsdag Sifjord sykehjem 11:00 Gudstjeneste Stonglandet kirke 11:00 Gudstjeneste Sørreisa kirke 11:00 Gudstjeneste Rolv Bruun 13. februar Vingårdssøndagen Berg kirke 11:00 Gudstjeneste Ingunn Rinde Vangsvik kirke 11:00 Gudstjeneste 20. februar Såmannsøndagen Skrolsvik kapell 11:00 Gudstjeneste Straumen kapell 11:00 Familiegudstjeneste Rolv Bruun Mefjordvær kjerke 17:00 Familiegudstjeneste Ingunn Rinde 27. februar Kristi forklarelsesdag Berg kirke 11:00 Lys Våken -gudstjeneste Ingunn Rinde Skøelv kapell 11:00 Gudstjeneste Rolv Bruun 06. mars Fastelavnssøndag Gryllefjord sykehjem 11:00 Gudstjeneste Oddmund Brundtland Stonglandet kirke 11:00 Gudstjeneste Straumen kapell 11:00 Gudstjeneste Rolv Bruun Fastetiden 13. mars 1. søndag i faste Medby kapell 11:00 Gudstjeneste Oddmund Brundtland Straumen kapell 11:00 Gudstjeneste Rolv Bruun Vangsvik kirke 11:00 Gudstjeneste 20. mars 2. søndag i faste Svanelvmo kapell 11:00 Gudstjeneste Fiskarheimen i Senjahopen 17:00 Gudstjeneste Oddmund Brundtland 27. mars Maria Budskapsdag Reindalen kapell 11:00 Gudstjeneste Sørreisa kirke 11:00 Gudstjeneste Torsken kirke 11:00 Ungdomsgudstjeneste Ingunn Rinde 03. april 4. søndag i faste Berg kirke 11:00 Gudstjeneste Oddmund Brundtland Stonglandet kirke 11:00 Gudstjeneste Straumen kapell 11:00 Gudstjeneste Rolv Bruun 10. april 5. søndag i faste Mefjordvær kjerke 11:00 Ungdomsgudstjeneste Ingunn Rinde Straumen kapell 11:00 Gudstjeneste Rolv Bruun Vangsvik kirke 17:00 Ungdomsgudstjeneste senjabladet 4/

16 Torsken Fra kalenderen Jul i Torsken Torsken menighet prestekontoret, 9380 Gryllefjord Sokneprest Ingunn Rinde I sokneprestens fravær: prost Sigurd Skollevoll / Kirkeverge Gunnar Torgersen Ring evt kommunens informasjon: Kirketjener Torsken kirke og Gryllefjord kapell: Steve Nyman Grunnfarnes kapell: Åse Johansen / Borgny Benjaminsen / Hansine Johansen Medby kapell: ledig / Sifjord kapell: ledig Flakstadvåg kapell: Solveig Flakstad Leder i Torsken menighetsråd: Steve Nyman Slekters gang i Torsken Døpt Adelene Constance Olsen Kjell-Adrian Hoel Ståle Alexander Farstad Fallsen Døde Mary Jensine Kristiansen, f Arvid Einar Jensen, f Laila Asmyhr, f 1954 Torsken menighet har følgende gudstjenester i jula: 4. søndag i advent: Gryllefjord sykehjem kl 11 Gudstjeneste med nattverd ved Oddmund Brundtland. Julaften: Medby kapell Kl 1330 Familiegudstjeneste ved Oddmund Brundtland Torsken kirke Kl 15 Familiegudstjeneste ved Ingunn Rinde. Gryllefjord kapell Kl 16 Familiegudstjeneste ved I Rinde. 2. juledag, søndag Flakstadvåg kapell Kl 12 Familiegudstjeneste ved Rolv Bruun. Ofring Kirkens Nødhjelp alle steder. Møteserie på Medby kapell 29.mars - 3.april Med besøk av misjonær Asbjørn Vegge, Norsk luthersk misjonssamband, med bl.a. misjonskveld lørdag 2.april kl. 1900, møte søndag 3.april kl Nytt felt på Grunnfarnes kirkegård I 2011 skal kirkegården i Grunnfarnesbotn bli litt større. Det vil si: Vi holder oss innfor gjerdet og etablerer et nytt gravfelt i det nordøstre hjørnet av kirkegården. Det nye feltet er tenkt å kunne gi plass til ca 350 graver. I det sørøstre hjørnet av kirkegården finnes det kjente kulturminner, så der er det ikke aktuelt å begrave noen. Til våren kommer det fagfolk både fra Sametinget og fra fylkets kulturetat for å lete etter samiske og norske kulturminner i det området vi ønsker å ta i bruk. Vi krysser fingrene for at de ikke finner noe. Postboks Kaldfarnes Tlf Fax Nybygg, tilbygg og rehabilitering - Etterisolering (glavablåsing) - Grave- og transportoppdrag - Trelast, byggevarer, jernvarer, VVS og malervarer 16 senjabladet 4/2010

17 Fra Gryllefjord til Brasil Stein Karstensen, tidligere kateket i Berg og Torsken, pr t sjømannsprest i Sør-Amerika. TEKST: Ingunn Rinde/Stein Karstensen FOTO: Magne Fitjar Da vi var på tur i Rio (se Brasil-reportasjen side 24), var det en norsk mann som hang seg på gruppa vår. Det var sjømannspresten, fikk jeg vite. Da vi så kom i prat der på bussen, og han fikk høre jeg var prest i Berg og Torsken, så sa han - Ja, jeg bodde i Gryllefjord i drøye to år. - Å, hva gjorde du der? - Jeg var kateket... Tja - så liten er verden, så liten er kirka: Der var jeg plutselig på tur sammen med tidligere Torsken-kateket Stein Karstensen! Vel hjemme igjen fant jeg nettadressa og ba om en hilsen til menighetsbladet: Karstein Bertheussen Innehaver: Reidun Flakstad Åpningstider: 09:00-18:00 Lørdag: 09:00-15:00 Bensin, Diesel, Oljeprodukter, Medisinutsalg 9380 Gryllefjord Tlf Fax Hei til dere alle og takk for gode år og gode minner! På de tretti åra som snart har gått har jeg bodd i Tromsø og Vardø der jeg giftet meg med mi Bente. Deretter gikk turen til Møre et år der min første datter, Trude, ble født og så som sjømannsprest til Rotterdam og Santos. Deretter ble vi som familie med to barn til, Mario og Kristin, værende fem år til i Brasil. Der jobbet vi i en fattigmenighet utenfor Brasilia i fem år. De siste 14 årene har jeg vært på Hareid som kateket, før jeg nå har et år i Rio som prest. Et par ganger har jeg passert over Senja de siste årene siden jeg har en svoger på Bardufoss. Og i 2007 var jeg så vidt innom Gryllefjord, Torsken og Hamn på vei til Vardø sitt 700 års jubileum. Rubak og trollet i Senja var gjenkjennbare, og mange gode minner kom seg til overflaten i minnenes skattekiste. Det gav mersmak til en annen gang å bruke flere dager blant kjente i et vakkert landskap. Men jeg tror nok jeg måtte hatt litt hjelp for å plassere navn og ansikter til alle dere som tok dere av en ung kateket og lærte han litt om livet, og alle dere barn og unge som det også var en glede å jobbe med. Gud velsigne dere alle fra Flakstadvåg til Mefjordvær i deres livsgjerning. Stein Karstensen senjabladet 4/

18 Torsken Lysmesse i Sifjord TEKST: Ingunn Rinde FOTO: Ove Nygård Medby skolekorps er et ungdommelig og trofast innslag når det skal skje ting i Søndre Torsken. (Se nå bare på bildet! Her varmer de opp før åpningen.) For eksempel julegrantenning og lysmesse. Årets advent ble også stemningsfylt innledet med Nordnorsk julesalme som preludium til lysmessa i Sifjord kapell 1. søndag i advent. Deretter ga korpsjentene, under taktfast ledelse av han Arnulf, tonefølge til salmene gjennom gudstjenesten. Og så avsluttet de med et postludium som også stemte sinnene til høytid: Å kom nå med lovsang, jordens kristenskare - Kom for å se Ham, kongen i en krybbe! Kom tilbe Ham, Guds under! Når vi da hadde forberedt gudstjenesten med å gå i fakkeltog gjennom bygda, var vi forhåpentligvis også klare til å ta det imot: Et ønske og oppfordring om en rolig adventstid, i håp! Høsttakkefest i Gryllefjord og Flakstad TEKST: Ingunn Rinde Søndag 17. oktober var det to Gryllefjordbarn som ble døpt - bare at de ble døpt i hvert sitt kapell! Dermed fikk vi to høsttakkefestgudstjenester den dagen også. På formiddagen ble han Kjell Adrian døpt i Gryllefjord kapell, og mens kirkeklokkene ringte sin malmfulle klang mellom fjella der, dro det andre dåpsfølget sørover til Flakstadvåg, der Ståle Alexanders pappa er fra. Etter gudstjeneste og matpause dro derfor prest og kirkemusiker samme vei - langs fjordarmene og over fjellet, og kom til Flakstadvåg. Også der var det pyntet til høsttakkefest i kapellet, og ungene kom med både tegninger og frukt. Der var det nemlig utdeling av både 4-, 5- og 6-årsbok. Begge stedene brukte vi speilet for å bli oppmerksom på det fineste Gud har skapt, og så på dåpsbarnets glede over å se seg selv, og se oss andre. Gratulerer og velkommen til våre to nye søsken og kirkemedlemmer! Takk også for solide gaver til TV-aksjonen for flyktninger som vi fikk samle inn rundt alteret. 18 senjabladet 4/2010

19 Fellesrådet godt i gang Bak fra venstre: Torgeir Fredriksen, Rolv Bruun, John Arnar Hanssen, Per Eirik Mathisen. Foran fra venstre: Anita Sebulonsen, Inger Johanne Larsen, Solfrid Olsen, Karin Evenstad, Marit Reiertsen, Bjørn Abelsen TEKST: Rachel Vangen Hoholm, Gunnar M Torgersen FOTO: Rachel Vangen Hoholm Senja kirkelige fellesråd (SKF) er den demokratiske nyskapningen i prostiet vårt. Et handlekraftig driftsstyre som arbeider tett med både menighetene, administrasjonen og ytre organer. Etter konstitueringen 4. februar i år har SKF hatt seks møter, og behandlet 43 vedtakssaker. Selv om det ennå er arbeid som gjenstår, kan vi trygt si at SKF er i godt gjenge. Det er satt ned underutvalg: Arbeidsutvalg, forhandlingsutvalg, arbeidsmiljøutvalg, bygg- og anleggsutvalg, kirkelig administrasjonsutvalg (KAU), redaksjon for Senjabladet, reglementsutvalg. De forskjellige utvalgene sørger for at de folkevalgte har ei stødig hand på rattet samtidig som de letter arbeidet for administrasjon og fellesråd. Det er også vedtatt reglementer: Reglement for KAU, tilsettingsreglement, permisjonsreglement, delegasjonsreglement, arbeidsreglement og økonomireglement. Alskens reglementer høres kanskje byråkratisk og kjedelig ut, men de er grunnlaget for hvordan vi styrer skuta, hvem som beslutter hva, og ofte selve grunnlaget for beslutninger. Gode reglementer gir stødig kurs! I 2011 kommer felles kirkegårdsvedtekter og felles utleieregler for kirkene. Av andre saker i 2010 kan nevnes: Budsjett og regnskapssaker, tilsetting av menighetspedagog og organist, salg av prestestua i Torsken og Lokalet på Skaland, nytt gravfelt i Reindalen, utlysing av kirketjenerstilling i Søndre Torsken. Fellesrådet har en bred sammensetning, noe som gir det stor integritet og beslutningsdyktighet. I forhold til tradisjonelle fellesråd, som har bare en kommune som ansvarsområde, har vi fire kommunale representanter. Det bringer mye god erfaring inn i rådet. Vi har også fått lov til å ha en representant fra de ansatte med i fellesrådet. Senja kirkelige fellesråd består av: To representanter fra hvert menighetsråd, en representant fra hver kommune, en geistlig representant, og en ansatt-representant. Til sammen 14. I tillegg møter kirkeverge og assisterende kirkeverge. Møtene i SKF er, på linje med kommunestyremøter, offentlige, og det er rom for tilhørere. Bildet av fellesrådet er tatt på årets siste møte i Sørreisa den 30. november. senjabladet 4/

20 Tranøy Tranøy menighet Tranøy preste- og menighetskontor Bankbygget, 9392 Stonglandseidet Tlf.: Fax: Tirsdag, torsdag og fredag kl Sokneprest: Stilling ledig Tlf.: / Mobil: Mandag fridag. e-post: Kirkeverge/daglig leder: Gunnar Torgersen e-post: Tranøy menighetsråds leder: Torgeir Fredriksen - tlf.: Menighetssekretær: Håkon Ryvoll - tlf.: e-post: Stonglandseidet EIDET HANDEL A/S 9391 Stonglandseidet Vangsvik Avd. Skrolsvik Kort notert Ny prest til Tranøy? Noen lurer sikkert på om det kommer ny sokneprest til Tranøy snart. Til det er det å si at vi håper, men vi vet ikke. Bispedømmet har ikke gitt opp, og lyser nå ut stillingen uten punktet om ansvar for Søndre Torsken. Altså en vanlig sokneprest-stilling i Tranøy. Så får vi se om det er noen som vil til oss. Ved tidligere utlysninger har det vært søkere som har vist interesse, og vært på besøk, men ikke takket ja til stillingen. Søknadsfrist denne gangen er midt i januar. Så hvis du kjenner en aktuell søker er det bare å oppfordre henne/han til å søke. Det trengs en fast prest i Tranøy nå. Greta, den nye organisten Den nye organisten vår heter Greta Åsali Jenssen. Hun er Vangsvik-jente, 58 år, og glad i å spille. Flink er hun også! Hun har tidligere vært organist i Tranøy menighet noen år. De senere årene har vi brukt henne som vikar, for hovedjobben hennes har vært styrer i Vangsvik Barnehage. Nå har hun altså tatt permisjon fra styrer -jobben for å være organist på heltid hos oss. Hun skal spille i alle kirkene, så dere får muligheten til å bli kjent med henne, alle sammen. Ta vel imot Greta! Slekters gang i Tranøy Døpt Jakob Svendsby Birk Harald Andreassen Nyheim Lilja Renate Eid-Johansen Amanda Henriette Huseby Kaja Pedersen Ane Mahela Pettersen John-Gabriel Sletten Adelene Constance Olsen Nora Danielsen Johansen Mathias Moe William Valjord-Hansen Vigd Kari Smedokken Westeng og Tom-Even Sollied Jenssen Døde Kjell Karstein Hansen f Halvar Bjarne Jakobsen f Arvid Simon Adolfsen f Arnulf Peder Johan Olsen f Aud Elly Dalgård f Halldis Rochmann Fjellheim f Ragnar Eidissen f Rangvald Ingvart Olsen f Olaf Kristian Pedersen f Gunvald Jens Olai Olsen f Harald Andreas Dalgård f Astrid Olsen f Svein Gunnar Eriksen f Isak Johan Hofsøy f Gunnvor Ragna Larssen f Helga Hansine Henriksen f Bjørn Christian Knoph f Lovise Emilie Lorentsen f senjabladet 4/2010

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid nr. 2-2009 senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side

Detaljer

senjabladet Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side 16-19 Tranøy menighet side 20-23

senjabladet Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side 16-19 Tranøy menighet side 20-23 nr. 2-2010 senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side

Detaljer

Søndre Berg pensjonistforening 25 år... side 4. Bilder fra tunnelåpningen... side 8. Bispedømme-jubileum i Dyrøy... side 9

Søndre Berg pensjonistforening 25 år... side 4. Bilder fra tunnelåpningen... side 8. Bispedømme-jubileum i Dyrøy... side 9 Nr. 4/2004 59. årgang Søndre Berg pensjonistforening 25 år... side 4 Bilder fra tunnelåpningen... side 8 Bispedømme-jubileum i Dyrøy... side 9 Afrikanske kvinner står opp for å bedre livsvilkårene... side

Detaljer

Barnas gudstjenestedag... side 4. Konfirmasjon våren 2005... side 6. Kirken Nødhjelps fasteaksjon 2005... side 7. Hilsen fra Anders...

Barnas gudstjenestedag... side 4. Konfirmasjon våren 2005... side 6. Kirken Nødhjelps fasteaksjon 2005... side 7. Hilsen fra Anders... Nr. 1/2005 60. årgang Barnas gudstjenestedag... side 4 Konfirmasjon våren 2005... side 6 Kirken Nødhjelps fasteaksjon 2005... side 7 Hilsen fra Anders... side 8 Flombølge-katastrofen... side 12 Påskefeiring...

Detaljer

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 44. årgang. Nr. 4. Desember 2010. Foto: Lars Anders Mathisen

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 44. årgang. Nr. 4. Desember 2010. Foto: Lars Anders Mathisen 44. årgang. Nr. 4. Desember 2010 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Foto: Lars Anders Mathisen Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks 70 9615 Hammerfest Tlf.:

Detaljer

NR. 4 2010. Gledelig Jul. Akvarell av Tor Wilthill.

NR. 4 2010. Gledelig Jul. Akvarell av Tor Wilthill. NR. 4 2010 Gledelig Jul Akvarell av Tor Wilthill. «Kommer det ikke en hilsen fra biskopen snart?» Telefonen fra menighetsbladene i bispedømmet begynner å ringe i god tid før jul. Jeg sitter i bilen og

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN. Nr. 1 2014. God Påske

MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN. Nr. 1 2014. God Påske Kirke & menighet MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN Nr. 1 2014 God Påske 2 Menighetskontoret i Finnsnes kirke Ta kontakt for å snakke med prest, diakon, kirkeverge eller andre ansatte. Kontoret har åpent:

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD, FARSUND OG SPIND Nr. 1 2009 årgang 68 2. plass 2008 Julefestene disse flotte jentene var på kan det leses om på sidene 27, 28 og 30. Om deres synder er som purpur, skal

Detaljer

Fredelig Nyttår! Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. Vi ønsker alle. våre lesere. en Gledelig Jul.

Fredelig Nyttår! Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. Vi ønsker alle. våre lesere. en Gledelig Jul. 43 årgang. Nr. 4. desember 2009 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Vi ønsker alle våre lesere en Gledelig Jul og et Fredelig Nyttår! Foto: Goggen. Hammerfest kirkekontor

Detaljer

Måsøy. Menighetsblad. Julekonsert i Havøysund Kirke. God Jul til hele Måsøy! Stramt kommunebudsjett. Kor e alle heltan?

Måsøy. Menighetsblad. Julekonsert i Havøysund Kirke. God Jul til hele Måsøy! Stramt kommunebudsjett. Kor e alle heltan? Måsøy ANDAKTS- TELEFONEN Menighetsblad Årgang 53 Nr. 2 2012 Julekonsert i Havøysund Kirke 38 09 17 00 Åpent hele døgnet. Ny andakt tirsdag og fredag. Husk Gudstjenester i Jula! Lillejulaften - Slotten

Detaljer

God påske ønskes alle våre lesere

God påske ønskes alle våre lesere Nr. 1 Vinteren 2006 18. årgang God påske ønskes alle våre lesere Påskesalme av Johan Halmrast 1890 1. Å salige stund uten like, 2. Han lever, og jeg skal få bringe 3. Å salige stund uten like, han lever

Detaljer

Menighetsbladet Desember 06/2014

Menighetsbladet Desember 06/2014 Menighetsbladet Desember 06/2014 Møte med Sissel og Svein Wessman side 4 VÅGSBYGD HAR FÅTT KIRKEGÅRD SIDE 13 FRA MENIGHETSLÆRER TIL SKOLELÆRER side 16 Kunstner Jeannie Mae Ozon Høydal side 20 Menighetsbladet

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s.

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s. NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på Smertu Dagsenter, s. 4-5 Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7 Fra kirkebygg til fysikalsk, s.14-15 Jorden, vårt hjem i kosmos Herre, du har gitt

Detaljer

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Verdens vakreste fortelling S elvsagt handler det om juleevangeliet, slik vi møter den i Lukasevangeliets andre kapittel. En fortelling som

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Innhold. s. 3 Innledning

Innhold. s. 3 Innledning 1 Innhold s. 3 Innledning s. 4 Bakgrunn. Statistikk og situasjon i prestegjeldet Kommunenes presentasjon av situasjonen i samfunnet Ressurser og arbeidsforhold: Tilstandsrapport. Kirker og kirkegårder

Detaljer

MENIGHETSBLAD. God påske! For søndre land PÅSKE 2011 NR.1, ÅRG. 71

MENIGHETSBLAD. God påske! For søndre land PÅSKE 2011 NR.1, ÅRG. 71 MENIGHETSBLAD For søndre land NR.1, ÅRG. 71 PÅSKE 2011 God påske! Med beven og jublende glede Biskopens Påskehilsen 2011 28 Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria

Detaljer

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Tar jeg soloppgangens vinger. og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der,

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Tar jeg soloppgangens vinger. og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der, Konfirmasjon side5 SANNIDAL MENIGHETSBLAD MENIGHETSBLAD SANNIDAL OG H MARS 2014 NR. 1 74. ÅRGANG JUNI 2010 NR. 2 Tar jeg soloppgangens vinger og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også

Detaljer

MENIGHETSBLAD. En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo. en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule hvor den kan hvile få -

MENIGHETSBLAD. En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo. en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule hvor den kan hvile få - SANNIDAL MENIGHETSBLAD MENIGHETSBLAD SANNIDAL OG H DESEMBER 2014 NR. 4 74. ÅRGANG JUNI 2010 NR. 2 En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule

Detaljer

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer!

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 2 NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret, tlf.

Detaljer

Velkommen til kirken!

Velkommen til kirken! Min barndoms jul på 50-tallet Bibeldagen 2015 Kontrollert galskap se side 4-5 se side 5 se side 8 Kirkekontakten FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR. 5 2014 60. ÅRGANG Velkommen til kirken! Jul

Detaljer

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer!

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer! NR. 2 SOMMERNUMMER 2010 63. ÅRGANG LES OM: Forsidefoto: Bjørn Sannerhaugen Avskjed med Anne-Kjersti Pål Rullestad kommer! Gudrun er vigslet Nye brude- og prestestoler Jubileum på rekke og rad...og mye,

Detaljer

Magnor Mydland om tro og bil. Erik Fjelland Moi i misjonstjeneste. Etiopia. << Andre saker

Magnor Mydland om tro og bil. Erik Fjelland Moi i misjonstjeneste. Etiopia. << Andre saker Kjøreplan: Lund Prestegjeld Postadresse: Kirkekontoret, 4460 Moi E-post: gsrettedal@yahoo.no Bankkontonummer: 3213 63 20024 Redaksjon og Layout: Frist for stoff 11. nov. Ut ca. uke 50 Nr. 4-2009 Lund og

Detaljer

Lund Prestegjeld. Innhold:

Lund Prestegjeld. Innhold: Innhold: Lund Prestegjeld 3 4-5 6-8 9 10-11 12-13 14 15 16 17 18-19 20-21 22-23 24 25-26 27 28-31 Prestens Penn Bæluba Fri fra Rusen Kristne symbolder: Oblaten KRIK Vidar Bogstad om troen Dåpen - Rolf

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang VI ER FORSKJELLIGE Reidulf K. Ljøkjell F R A P R E S T E N S P E N N 2 Når jeg skriver dette er det midt i julestria og midt

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6-2010 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 6 2010 årgang 69 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke Til kirken

Detaljer

NANNESTAD MENIGHETSBLAD

NANNESTAD MENIGHETSBLAD NANNESTAD MENIGHETSBLAD NR. 5 - DESEMBER 2013-40. ÅRGANG Søskenkjærlighet på julaften Foto: Anne Trydal Hansen Frykt ikke! JULEBETRAKTNING JULEN 2013 Tekst: Biskop Atle Sommerfeldt Helsetilsynet hevder

Detaljer