I første del av Levekårsutvalgets møte blir det en diskusjon om arbeidet med «Helseog omsorgsplanen 2030».

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I første del av Levekårsutvalgets møte blir det en diskusjon om arbeidet med «Helseog omsorgsplanen 2030»."

Transkript

1 VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget Dato: kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til eller til Hilde Grundetjern tlf / Saksdokumenter sendes også til varamedlemmer, men disse møter bare etter nærmere beskjed. I første del av Levekårsutvalgets møte blir det en diskusjon om arbeidet med «Helseog omsorgsplanen 2030». SAKSKART Saker til behandling 24/14 14/ Permisjonsreglement for elever i grunnskolen 25/14 14/ Permisjon til elever ved Polenturer 26/14 14/ Orientering om ekstern skolevurdering Samkom skole 27/14 13/ /14 13/ /14 14/ /14 12/ Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13, Fvl 13 Saksframlegg Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13, Fvl 13 Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13, Fvl 13 Søknad om salgsbevilling for alkoholholdig drikk grp. 1 frem tom Søker: NG Kiwi Agder AS 1

2 31/14 14/ Utvikling av Moseidmoen Idrettsplass 32/14 14/ Årsberetning 2013 Vennesla Frivilligsentral 33/14 14/ Årsberetning 2013 Hægeland og Øvrebø Frivilligsentral 34/14 12/ Inga og Olav Øvrebøs legat årsberetning/årsregnskap 2013 Referatsaker 5/14 14/ Resolusjon frå årsmøtet i Vennesla dialekt og mållag Vennesla, Torhild Bransdal ordfører 2

3 Saker til behandling 24/14 Permisjonsreglement for elever i grunnskolen Arkivsak dok. 14/ Arkivkode. Saksbehandler Audhild Linde Røed 3

4 Vennesla kommune Elevpermisjonsreglement For Grunnskolen i Vennesla kommune 2014

5 Innhold 1. Målgruppe og innhold Permisjonsbestemmelsen i opplæringslova Permisjon eleven har krav på Permisjon eleven ikke har krav på Permisjonens varighet Vedtaket Forsvarlighetsvurdering Vurderinger av permisjonssøknader Behandling av ugyldig fravær i grunnskolen Saksgang ved søknad om permisjon Oversendelse av klagesak til Oppvekstseksjonen Informasjon til foresatte om reglene for permisjon

6 1. Målgruppe og innhold. Bestemmelsene i avsnitt 3 til avsnitt 11 for permisjon fra lovfestet opplæring, gjelder for alle grunnskoleelever i Vennesla kommune. Bestemmelsene skal ikke benyttes i forbindelse med helserelatert fravær. 2. Permisjonsbestemmelsen i opplæringslova 2-11 i opplæringslova gir rammer for elevpermisjoner. Første ledd omfatter permisjoner eleven ikke har krav på, og andre ledd permisjoner eleven etter søknad har krav på å få. 2.1 Permisjon eleven har krav på 2-11 andre ledd sier: E D å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørger for undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.» Denne retten gjeld uavhengig av vurdering om forsvarlighet. 2.2 Permisjon eleven ikke har krav på 2-11 første ledd sier: N søknad gi den enkelte eleven permisjon i Søknader etter første ledd skal gis en todelt vurdering. Skolen må først vurdere om det er forsvarlig at eleven får permisjon. En slik vurdering kan gi ulikt resultat fra en elev til en annen. Dersom skolen konkluderer med at det ikke er forsvarlig å innvilge permisjon, skal søknaden avslås. Sentrale momenter i forsvarlighetsvurderingen er beskrevet i avsnitt 6. Dersom skolen finner at det er forsvarlig å innvilge permisjon, skal skolen vurdere om det er andre forhold som påvirker om søknaden kan gis. Dersom skolen konkluderer med at det er andre forhold som gjør at permisjon ikke kan innvilges, skal søknaden avslås. Retningslinjer for dette er beskrevet i avsnitt Permisjonens varighet Opplæringslova sier at maksimal permisjonstid er på to uker (10 skoledager). Ingen er gitt fullmakt til å gå utover denne grensen. Permisjon mer enn 10 skoledager per skoleår skal ikke gis til grunnskoleelever i Vennesla kommune. 2

7 4. Vedtaket Vedtak om permisjon fra den lovpålagte opplæringa er et enkeltvedtak, og vedtaksfullmakten er delegert til skolens rektor eller den rektor delegerer oppgaven til. 5. Forsvarlighetsvurdering Innvilgelse av en søknad om permisjon forutsetter at rektor finner det forsvarlig at eleven er borte fra skolen i et kortere tidsrom (se avsnitt 2.2). Dette er det første rektor skal ta stilling til. Viktige momenter her er: (Elevens skoleprestasjoner)utgår! Skolens undervisningsopplegg i permisjonstida Elevens permisjonshistorikk Elevens fraværsstatistikk 6. (Andre) Vurderinger av permisjonssøknader. Retningslinjene nedenfor sier noe om i hvilke situasjoner skolen kan innvilge permisjon når det er forsvarlig, og i hvilke situasjoner skolen ikke skal innvilge permisjon. Det skal ikke innvilges permisjon i perioder med forberedelse til og gjennomføring av: Statlige kartleggingsprøver Nasjonale prøver Kommunale kartleggingsprøver Eksamener, skriftlig og muntlig Skriftlige terminprøver Det skal normalt ikke innvilges permisjon til ferie, festpregede familiebegivenheter eller deltagelse i kulturelle/idrettslige konkurranser/stevner utover 5 dager per skoleår. Det kan innvilges permisjon i forbindelse med sykdom, dødsfall og begravelse i familien også på dager der det gjennomføres prøver eller forberedelse til prøver. (Det kan innvilges permisjon når eleven er tatt ut til å delta på idrettslig eller kulturell konkurranse/stevne på nivå over kommunalt nivå. Normalt skal det ikke gis permisjon til treningssamlinger eller lignende.)utgår! 3

8 7. Behandling av ugyldig fravær i grunnskolen. Dersom elever blir borte fra opplæringen i lengre tid enn det er innvilget permisjon for, eller blir borte uten innvilget permisjon, er det å anse som udokumentert fravær. Skolen skal da følge prosedyrer for udokumentert fravær gitt i Utdanningsdirektoratets veileder Barn som ikke møter på skole, jfr. veileder fra Udir Saksgang ved søknad om permisjon Alle søknader skal sendes til og besvares ved den enkelte skole. Søknad om permisjon skal være sendt skolen i god tid før tidsrommet det søkes permisjon for. Søknadsskjema som skal brukes ved permisjonssøknad skal legges ut på skolens hjemmeside. Maler for enkeltvedtak og svarbrev ligger som vedlegg til dette dokumentet. Malene skal legges over på skolens brevark. Dersom foresatte klager på vedtaket, skal klagen først behandles på nytt på skolen. Dersom skolen opprettholder sitt vedtak, skal klagen oversendes oppvekstseksjonen. Kopi av oversendelsesbrev, uten vedlegg, skal også sendes foresatte. 9. Oversendelse av klagesak til Oppvekstseksjonen. I en klagesak skal følgende dokumenter oversendes oppvekstseksjonen: Rektors oversendelsesbrev Foresattes søknad Rektors begrunnede enkeltvedtak Foresattes klage Eventuell annen dokumentasjon. Oppvekstseksjonen oversender klagen til fylkesmannen for endelig avgjørelse. (Skolen skal ikke gjøre dette selv). 10. Informasjon til foresatte om reglene for permisjon Oppvekstseksjonen utarbeider informasjonsskriv til foresatte, og forutsetter at skolene informerer foresatte om regler og rutiner som gjelder elevpermisjon. Informasjonsskrivet skal også legges ut på den enkelte skoles hjemmeside. 4

9 Vennesla kommune Elevpermisjonsreglement For Grunnskolen i Vennesla kommune 2014

10 Innhold 1. Målgruppe og innhold Permisjonsbestemmelsen i opplæringslova Permisjon eleven har krav på Permisjon eleven ikke har krav på Permisjonens varighet Vedtaket Forsvarlighetsvurdering Vurderinger av permisjonssøknader Behandling av ugyldig fravær i grunnskolen Saksgang ved søknad om permisjon Oversendelse av klagesak til Oppvekstseksjonen Informasjon til foresatte om reglene for permisjon

11 1. Målgruppe og innhold. Bestemmelsene i avsnitt 3 til avsnitt 11 for permisjon fra lovfestet opplæring, gjelder for alle grunnskoleelever i Vennesla kommune. Bestemmelsene skal ikke benyttes i forbindelse med helserelatert fravær. 2. Permisjonsbestemmelsen i opplæringslova 2-11 i opplæringslova gir rammer for elevpermisjoner. Første ledd omfatter permisjoner eleven ikke har krav på, og andre ledd permisjoner eleven etter søknad har krav på å få. 2.1 Permisjon eleven har krav på 2-11 andre ledd sier: E D å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørger for undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.» Denne retten gjeld uavhengig av vurdering om forsvarlighet. 2.2 Permisjon eleven ikke har krav på 2-11 første ledd sier: «Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i Søknader etter første ledd skal gis en todelt vurdering. Skolen må først vurdere om det er forsvarlig at eleven får permisjon. En slik vurdering kan gi ulikt resultat fra en elev til en annen. Dersom skolen konkluderer med at det ikke er forsvarlig å innvilge permisjon, skal søknaden avslås. Sentrale momenter i forsvarlighetsvurderingen er beskrevet i avsnitt 6. Dersom skolen finner at det er forsvarlig å innvilge permisjon, skal skolen vurdere om det er andre forhold som påvirker om søknaden kan gis. Dersom skolen konkluderer med at det er andre forhold som gjør at permisjon ikke kan innvilges, skal søknaden avslås. Retningslinjer for dette er beskrevet i avsnitt Permisjonens varighet Opplæringslova sier at maksimal permisjonstid er på to uker (10 skoledager). Ingen er gitt fullmakt til å gå utover denne grensen. Permisjon mer enn 10 skoledager per skoleår skal ikke gis til grunnskoleelever i Vennesla kommune. 2

12 4. Vedtaket Vedtak om permisjon fra den lovpålagte opplæringa er et enkeltvedtak, og vedtaksfullmakten er delegert til skolens rektor eller den rektor delegerer oppgaven til. 5. Forsvarlighetsvurdering Innvilgelse av en søknad om permisjon forutsetter at rektor finner det forsvarlig at eleven er borte fra skolen i et kortere tidsrom (se avsnitt 2.2). Dette er det første rektor skal ta stilling til. Viktige momenter her er: Skolens undervisningsopplegg i permisjonstida Elevens permisjonshistorikk Elevens fraværsstatistikk 6. Vurderinger av permisjonssøknader. Retningslinjene nedenfor sier noe om i hvilke situasjoner rektor kan innvilge permisjon når det er forsvarlig, og i hvilke situasjoner rektor ikke skal innvilge permisjon. Det skal ikke innvilges permisjon i perioder med forberedelse til og gjennomføring av: Statlige kartleggingsprøver Nasjonale prøver Kommunale kartleggingsprøver Eksamener, skriftlig og muntlig Skriftlige terminprøver Det skal normalt ikke innvilges permisjon til ferie. Det kan gis permisjon til festpregede familiebegivenheter og deltagelse i kulturelle/idrettslige konkurranser/stevner inntil 5 dager per skoleår. Det kan innvilges permisjon i forbindelse med sykdom, dødsfall og begravelse i familien også på dager der det gjennomføres prøver eller forberedelse til prøver. 3

13 7. Behandling av ugyldig fravær i grunnskolen. Dersom elever blir borte fra opplæringen i lengre tid enn det er innvilget permisjon for, eller blir borte uten innvilget permisjon, er det å anse som udokumentert fravær. Skolen skal da følge prosedyrer for udokumentert fravær gitt i Utdanningsdirektoratets veileder Barn som ikke møter på skole, jfr. veileder fra Udir Saksgang ved søknad om permisjon Alle søknader skal sendes til og besvares ved den enkelte skole. Søknad om permisjon skal være sendt skolen i god tid før tidsrommet det søkes permisjon for. Søknadsskjema som skal brukes ved permisjonssøknad skal legges ut på skolens hjemmeside. Maler for enkeltvedtak og svarbrev ligger som vedlegg til dette dokumentet. Malene skal legges over på skolens brevark. Dersom foresatte klager på vedtaket, skal klagen først behandles på nytt på skolen. Dersom skolen opprettholder sitt vedtak, skal klagen oversendes oppvekstseksjonen. Kopi av oversendelsesbrev, uten vedlegg, skal også sendes foresatte. 9. Oversendelse av klagesak til Oppvekstseksjonen. I en klagesak skal følgende dokumenter oversendes oppvekstseksjonen: Rektors oversendelsesbrev Foresattes søknad Rektors begrunnede enkeltvedtak Foresattes klage Eventuell annen dokumentasjon. Oppvekstseksjonen oversender klagen til fylkesmannen for endelig avgjørelse. (Skolen skal ikke gjøre dette selv). 10. Informasjon til foresatte om reglene for permisjon Oppvekstseksjonen utarbeider informasjonsskriv til foresatte, og forutsetter at skolene informerer foresatte om regler og rutiner som gjelder elevpermisjon. Informasjonsskrivet skal også legges ut på den enkelte skoles hjemmeside. 4

14 5

15 Barnas kommunestyre Vennesla Vennesla Saksnummer Høringssvar permisjonsreglement for elever i grunneskolen i Vennesla kommune Under følger en oppsummering av uttalelsene som ble fremsatt under Barnas Kommunestyre sitt møte Kjedelig hvis man har familie i utlandet man vil besøke. ( en helg er ikke nok) - Familien bør bestemme hvor mye man skal være borte, og i hvilke anledninger. - Elever kan ta med seg skolearbeid. Foreldrene og elevene har ansvar for at arbeidet blir gjort. Skolen kan sjekke med en "uke prøve" når elevene kommer tilbake. - Hvis noen er mye syke og har stort fravær, så bør de ikke ta seg fri til ferie i tillegg, da mister de for mye av undervisningen. ( Hvis en kan få fri til ferie om en ikke har noe særlig fravær, så kan dette gjøre at de som bare er litt syke kommer på skolen) - Det blir vanskelig for teateret å holde forestillinger for barnehager og skoler. - Det blir vanskelig for korpset å holde konsert for skolene i skoletiden. - Det er noen foreldre som ikke får fri i skolens ferie, det blir veldig kjedelig at disse familiene aldri kan reise på ferie. - Noen ganger får elevene mulighet til å være med foreldrene på jobbreiser, på slike reiser kan man lære mye om andre land og bli gode til å snakke engelsk. - Det er foreldrenes ansvar. Ved en eventuell sak mot kommune for manglende skolering, vil en kunne gå tilbake og se at foreldrene har tatt en fri. Mye mer byråkrati i det offentlige ved individuelle vurderinger, istedenfor å fokusere på noe annet, som feks å forbedre skolen. Barnas kommunestyre - Vennesla.

16

17

18

19

20

21 Foreldrenes arbeidsutvalg Ved Samkom skole v/leder Eva D. Bäckstrøm Dale 4730 Vatnestrøm Vennesla kommune Postboks VENNESLA Høringsuttalelse til «Permisjonsreglement for elever i grunnskolen» Vi som er i FAU ved Samkom skole synes det er litt for urimelige krav knyttet til denne innskjerpingen, og at det bør være en viss form for skjønn. Det bør i større grad tas hensyn til tidligere fraværsstatestikk på eleven og også tidligere permisjoner. Om mulig mener vi det bør være mulig å få inn en kolonne hvor foresatte må ta ansvar for at elevens læring på grunn av feriepermisjon blir fulgt opp. Mer ansvar bør ligge på foresatte når det er de som velger å ta ut denne permisjonen. Vi ønsker å ha de samme reglene som er i dag, men snu fokus til noe positivt og i større grad ta hensyn til tidligere fravær/permisjon. Ettersom vi har hørt har ikke dette vært ett stort problem for vår skole, så mulig de skolene som har store problemer med dette bør bli flinkere til å bruke reglene som er i dag. Det står jo i regleverk i dag også i avsnitt 2.2. at skolen skal avslå søknad dersom det ikke er forsvarlig at eleven får innvilget permisjon. Mvh Eva D. Bäckstrøm FAU Samkom skole

22 FAU- Vennesla skole v/leder Mihaela Girovanu Vennesla kommune v/ Oppvekstsjef Kristin Robstad Levekårseksjonen Dato: Høringsuttalelse til «Permisjonsreglement for elever i grunnskolen i Vennesla kommune» Vi viser til Vennesla kommunes høringsdokument «Permisjonsreglementet for elever i Grunnskolen i Vennesla kommune», med saksnr , og avgir herved høringsuttalelse. Vi i FAU ved Vennesla skole synes at det er positivt at det blir innstramning i forhold til permisjoner gitt i forbindelse med ferier, men det er viktig at det ikke blir noen absolutter. Vi mener at det må tas hensyn til at i dag er det mange foreldre som er i 100 % jobb og ikke har mulighet til fellesferier i skolens ferier. Skolens årsplan er ikke lagt opp etter arbeidslivet til foreldrene nå som begge foreldrene jobber. Mange foreldre synes at det er viktig for dem og barna deres å kunne få muligheten til å reise bort i noen dager sammen, i løpet av året. Dette kan gi positive opplevelse for barna, styrke familierelasjoner, og kan skape mer motivasjon til læring for barna. I tillegg er det ikke alltid lett for å få tak i billetter i skoleferier, og billettene er ofte veldig dyre/ kostbare. Dette vil være en økonomisk påkjenning for mange. Vi synes at det er viktig at det ikke kommer absoluttet som skal styre, for det kan føre til sivil ulydighet. Forslag: Det at man endrer eventuelt antall dager fra 10 til minst 5 dager i året, som en mulighet til permisjoner i forbindelse med feriereiser Det skal kunne gis samlet eller som enkelte dager. Angående punkt 5 i Permisjonsreglementet, som går på forsvarlighetsvurdering - (første moment E Forslag: Vi ønsker at dette momentet tas bort. Grunnen er at det må ikke gjøres forskjell på barn i forhold til skoleprestasjoner da kan man oppleve å få permisjon for et, men ikke et annet

23 søsken. Man kan også risikere at bare de som er skoleflinke kan ta permisjon, men ikke de andre som ikke er så flinke. Dette ser vi som negativ og diskriminerende. Vi håper at våres ønsker tas med i vurderingen. Med vennlig hilsen Mihaela Girovanu FAU- leder v/ Vennesla skole Monika Quarstein FAU- nestleder v/ Vennesla skole

24 From: Oddbjoern Aanonsen Sent: 1. april :13:18 To: post Cc: Subject: SV: 14/ Høring - permisjonsreglement for elever i grunnskolen Hei. I Foreldrerådsmøte ved Vennesla Ungdomsskole, i høst, - ble det stillt spørsmål om hva som er foresattes syn på en eventuell innstramming av permisjonsreglement for elever, - som også vil berøre Vennesla Ungdomsskole. Foreldrerådsmøte er et rutinemessig møte en gang pr skoleår, der alle foresatte innkalles, - og klassekontaktene (to pr klasse) har møteplikt. Det er Foreldrerådsmøte som velger FAU. Innstilling/høringsinnspill fra Foreldrerådsmøte/FAU er følgende: Hverken foresatte eller skolens ledelse har opplevd dagens reglement som problematisk eller ødeleggende for elevers resultater. Foresatte/elever ser det som en betydelig fordel å ha denne muligheten tilgjengelig. Skolen opplever ikke at muligheten misbrukes/brukes i for stor grad. Rektor har mulighet til å eventuelt avslå søknad om det søkes uansvarlig/overdrevet. Dersom permisjonsreglene innstrammes, - har vi forstått at foresatte fremdeles mulighet til å ordne fri ved å skrive eleven ut av skolen de dagene det gjelder. Konklusjon; Foreldrerådet/FAU ved Vennesla Ungdomsskole går inn for at dagens permisjonsreglement ikke strammes inn. Med hilsen Oddbjørn Ånonsen leder FAU Vennesla Ungdomsskole > From: Sent: :17:58 CET > To: > Cc: > Subject: 14/ Høring - permisjonsreglement for elever i grunnskolen > > Hei alle saman. > > Vedlagt finner dere brev m/vedlegg der vi spør om høringsuttalelse om nytt permisjonsreglement for elever ved grunnskolen i Vennesla kommune. > > > Mvh > Audhild Linde Røed > Rådgiver > Seksjon for oppvekst > > Tel: > Mob: > Web: > >

25

26

27 From: Tellefsen, Eivind Sent: 23. april :18:14 To: post Cc: Subject: saksnummer «Høringssvar Permisjonsreglement for elever i grunnskolen i Vennesla kommune.» Personalet ved Vennesla ungdomsskole har på trinnivå følgende høringssvar ifm nytt permisjonsreglement for elever i grunnskolen: Man må se mot Oslo og de erfaringene de gjør i forbindelse med nytt reglement.erfaringene der, slik vi har registrert, er at foresatte tar elevene fri uansett om det er ønskelig, og at dette systemet på den måten oppfordrer foresatte til å juge om barns fravær. Hvem skal ta avgjørelsen om en elev skal få permisjon eller ikke? Kontaktlærer eller rektor? Det kan nemlig være en fare for en ytterligere byråkratisering og ekstraarbeid for lærere ved at rektor må samle inn informasjon fra hver elev i forkant av et permisjonsvedtak. Det bør være en plan å forholde seg til som er lik på nasjonalt nivå På 10. trinn må det muligens være et strengere system for permisjonsinnvilgelser. Vi bør bli flinkere til positivt å formidle til foresatte viktigheten av å møte på skolen, i stedet for tvang og nekting av permisjon. Når det gjelder elevens skoleprestasjoner, så mener vi at en elev som gjør så godt han/hun kan. men likevel oppnår lav måloppnåelse innenfor fag, må få samme mulighet som en elev med middels eller høy måloppnåelse når det gjelder å få innvilget permisjon. Er elevprestasjoner riktig grunnlag for permisjon (best presterende), hva med de som trenger en pust i bakken? Det kan også gi seg utslag i forskjellsbehandling, for eksempel mellom søsken som ikke har like gode skoleprestasjoner. Vi lurer litt på hva som menes med begrepet festpregede familiebegivenheter. Dette er noe diffust.

28 Vi mener at under punkt 6 burde stått «Det KAN innvilges permisjon til ferie eller festpregede familiebegivenheter». Da blir det opp til den enkelte skole/rektor å bestemme hva som innvilges. Generelt sett er alle enige om at man forstår behovet for en innskjerping av permisjonsreglementet. Vennesla ungdomsskole Eivind Strand Tellefsen

29 VENNESL A K O M M U N E Skarpengland skole Høringssvar Permisjonsreglement for elever i grunnskolen i Vennesla kommune Saksnr: Svar fra personalet på Skarpengland skole Forslag til permisjonsreglementet er drøftet i teamene på skolen samt i plangruppa. Ut fra dette gir vi følgende svar som: Svarene knytter seg til punkt 6 i permisjonsreglementet: - Her er det ulike meninger i personalet, noen mente det burde være lovlig med både 5 og 10 dager fri for å reise på ferie, men at det er foreldrenes ansvar å følge opp det elevene mister på skolen mens de er borte. Andre mener at det er bra at dette skjerpes inn. - Plangruppa er enige i at skolen skal være streng med å gi elevene fri, og at dette bør skjerpes inn. Vi ser at antall fridager øker for elevene. Dette gjelder ikke bare ukesfri for å reise til Syden, men også fredagsfri for å reise til Hovden. - Det har kommet reaksjoner på at det føles for strengt med å gi fri til festpregede familiebegivenheter. Å reise i 80 års-dag eller gullbryllup til foreldre på Vestlandet burde vært like lovlig som å delta i begravelser. - Vi savner litt mer om hva som blir konsekvensen hvis elevene blir borte fra skolen uten å ha fått innvilget permisjon. Her bør det stå litt mer enn bare en henvisning. - Er det lovlig å være borte hvis foreldrene melde elevene ut av skolen? Bør det stå noe om det å melde elevene ut av skolen? Øvrebø, 9/4-14 Anne Marie Robstad Hagen Besøksadresse Postadresse Telefon Foretaksregisteret Skarpengland Skarpengland skole Øvrebø Bankkonto E-postadresse 4715 Øvrebø

30 Vennesla kommunale foreldreutvalg v/leder Jan Morten Berntsen Bjørkelivegen VENNESLA Vennesla kommune Postboks VENNESLA Høringssvar Permisjonsreglement for elever i grunnskolen i Vennesla kommune deres ref Vi viser til Vennesla kommunes høringsdokument «Permisjonsreglement for elever - Grunnskolen i Vennesla kommune» og avgir herved høringsuttalelse. 1. Innledning Vennesla kommunale foreldreutvalg (KFU) vil innledningsvis kommentere at høringsdokumentet inneholder lite om bakgrunnen for påstandene om problemer som følge av dagens reglement. Hvor mange søknader kommer hvert skoleår? Hvor manger innvilges? Er det snakk om tidagerspermisjoner eller todagers-permisjoner? Når søkes det om permisjon? KFU savner også bakgrunnsstoff som støtter en hypotese om sammenheng mellom permisjon, trivsel og skoleresultater. KFU setter spørsmålstegn ved at det er store problemer forbundet med permisjoner. Dagens reglement, og lovverk, setter som et ufravikelig krav at permisjon skal være forsvarlig. KFU legger til grunn at det ikke innvilges uforsvarlige permisjoner i dag, og har tillit til at skolelederne allerede tar de riktige vurderingene. Dersom uforsvarlige permisjoner er et problem, kan man stramme inn på dette innenfor dagens reglement. Vi har forståelse for at fravær kan bli et problem for den enkelte elev, men mener dette bør håndteres innenfor dagens reglement. KFU savner nytenking og en mer offensiv holdning. Hvordan kan skolen tilpasse seg dagens familesituasjoner? Hvordan kan skolen omstille seg til en reisevant og kravstor foreldregenerasjon? Hvordan kan man sikre at elever får med seg nødvendig kunnskap uten at hele klassen må igjennom pensum en gang til? KFU har stor tiltro til at dette kan håndteres på en god nok måte samtidig som man opprettholder den valgfriheten som ligger i dagens reglement. 2. Kommentarer til momenter i høringsdokumentet 2.1. Generelle kommentarer KFU er opptatt av at familie- og jobbstruktur er i stadig forandring. Dagens fastsatte ferier er lite fleksible og det er langt fra alle familier som har mulighet til å ta en samlet ferie i høstferien. Det er ikke lenger slik at «potetferier» er aktuelt for de aller fleste av oss. Den enkelte families frihet til å planlegge ferier er viktig for å opprettholde det viktigste limet i dagens samfunnsordning.

31 Resultatet av å innføre regler som strider mot folks generelle rettsoppfatning kan ofte være at reglene ikke blir fulgt. KFU tror, med bakgrunn i de diskusjoner som har vært i de enkelte FAUene og i KFU, at resultatet av et strengt reglement vil være at foreldrene ikke vil respektere dette. Dette er uheldig på mange nivå, men mest av alt beklagelig med tanke på at de elevene som ikke burde ta permisjon, allikevel gjør dette. Fokuset burde være å fange opp disse elevene, og at skoleleder i dialog med foreldre kan være med å påvirke når og om permisjon bør gjennomføres. Det er bedre å få en godkjent permisjon med et godt opplegg og ønske om «god tur» enn at man må snike seg rundt og bryte reglene. Vi er i utgangspunktet ikke tilhenger av å bryte regler men mener kommunen her vil sette en tvangstrøye på foreldrene. KFU mener forslag til nytt reglement er for inngripende og at det i verste fall kan virke mot sin hensikt Innspill til enkeltpunkter i reglementet Til punkt 5. Forsvarlighetsvurdering Med det nye reglementet skal skoleleder trekke inn elevens skoleprestasjoner i helhetsvurderingen. Nå er ikke dette noe nytt, da det vil være naturlig å trekke dette implisitt inn i en helhetsvurdering. Samtidig ser vi med tristhet frem til den den dagen en elev ikke kan reise i begravelsen til farmor (eller kanskje farfars 80-årsdag) fordi han eller hun har prestert for dårlig på skolen. Til punkt 6. Andre vurderinger av permisjonssøknader. Det foreslås at det normalt ikke skal innvilges permisjon til ferie eller andre festpregede familiebegivenheter. KFU mener dette er svært uheldig og ser heller ikke hvordan permisjonsårsaken er relevant i en forsvarlighetsvurdering. Hvorvidt det er forsvarlig å ta permisjon må vel bero på en helhetsvurdering der eleven er utgangspunktet? Om man skal i begravelse, bursdag, NM i kappgang eller to uker på Kreta har vel ingen innvirkning på hvorvidt det er forsvarlig å være borte fra skolen? KFU er overhodet ikke imot permisjoner for å delta på idrettslig eller kulturell konkurranse/stevne på nivå over kommunalt nivå, men ser ikke helt hvordan dette skiller seg ut med tanke på en forsvarlighetsvurdering. Vi ser heller ikke hvordan dette skiller seg ut med tanke på påstanden om at «Fravær fører til at det må brukes mer tid til å sikre at alle elever har grunnlaget for ny læring. I praksis betyr det at både de som har permisjon og de som er igjen på skolen, blir skadelidende». Med nytt reglement er det ikke forsvarlighet som er fokus. Årsaken til permisjon blir avgjørende for hvorvidt en søknad skal innvilges. Dette er ikke i harmoni med intensjonene i opplæringsloven. Som sagt i innledningen frykter KFU at en hovedregel om at det ikke skal innvilges permisjon til ferie o.l. vil kunne virke mot sin hensikt. Til punkt 9. Oversendelse av klagesak til Oppvekstseksjonen. KFU mener det bør presiseres at klager skal sendes til Oppvekstseksjonen, og at klager ikke skal vurderes på nytt av skoleleder. Reglementet må inneholde korte frister for oversendelse til Fylkesmannen, slik at man ikke risikerer at klager blir liggende hos Oppvekstseksjonen. 3. Konklusjon KFU mener dagens reglement bør opprettholdes og at en revidert versjon av forslag til nytt reglement kan utformes som veileder for skolelederne når de skal vurdere permisjonssøknader. Se punkt 2. Vennesla kommunale foreldreutvalg Jan Morten Berntsen leder

32 Vennesla Saksnummer Høringssvar Permisjonsreglement for elever i grunnskolen i Vennesla kommune: Utdanningsforbundet Vennesla har drøftet forslaget via den arbeidsplasstillitsvalgte og klubben på den enkelte skole. Utdanningsforbundet Vennesla er klar over at det tas ut mange elevpermisjoner i grunnskolen i Vennesla i løpet av et år. Vi ser behovet for en endring i reglementet. Likevel oppfatter vi forslaget til reglement som noe rigid og dette kan motvirke god kommunikasjon med foresatte. Det er noe urimelig at det aldri skal være godkjent fravær, en sjelden gang, å reise på ferie eller i et familieselskap. Det er fint med klare regler, men at det må tas hensyn til at folk har forskjellig økonomi, barn kommer fra delte hjem der det ikke alltid kan samkjøres. Noen har også foreldre i andre deler av landet, skal de kunne være med på familiebegivenheter, så må de gjerne ha fri. Punkt 5 Forsvarlighetsvurdering bekymrer oss. Å knytte elevers skoleprestasjoner opp mot vurdering av permisjonssøknader er uheldig. Det er viktig at alle elever er tilstede i undervisningen, uansett elevens faglige prestasjoner. Utbyttet av skolegang og undervisning er mye mer enn bare målbare faktorer, slik som karakterer og prøveresultater. Det vil være mye byråkrati forbundet med å kartlegge alle momentene, som er beskrevet i punkt fem, hver gang rektor mottar en permisjonssøknad. De ulike klubbene i Utdanningsforbundet Vennesla har følgende forslag til endringer: - Det er noe urimelig at det aldri skal gis permisjon for ferie, men dette bør begrenses til et gitt antall dager for hele grunnskoleløpet. - Det er viktig å bevisstgjøre foreldre om hva som forventes av dem og elevene i permisjonen. Det bør utvikles et fast system for hva slags beskjeder og oppgaver som pålegges foreldre i forhold til kunnskap og læring i permisjonstiden. - Det bør jobbes bevisst med holdningsendring hos foreldre når det gjelder å reise på ferie i skoletiden. For Utdanningsforbundet Vennesla Kristin Vasvik Håland Lokallagsleder og Hovedtillitsvalgt

33 25/14 Permisjon til elever ved Polenturer Arkivsak dok. 14/ Arkivkode. Saksbehandler Audhild Linde Røed 4

34 Vår saksbehandler: Jorunn Sandvold Direkte tlf: E-post: Vår dato: Deres dato: Vår referanse: 2005/2033 Deres referanse: 2006/1591 Fylkesmannen i Buskerud Postboks Drammen Om "gratisprinsippet" i grunnskolen Utdanningsdirektoratet viser til brev fra Kunnskapsdepartementet vedlagt brev fra Drammen kommune og til brev fra Fylkesmannen i Buskerud. Slik direktoratet ser det er det reist spørsmål om tolking av to bestemmelser i opplæringsloven, 2-15 om gratisprinsippet og 2-11 om permisjoner. Opplæringsgloven 2-15 Det rettslige grunnlaget for gratisprinsippet er nå lovfestet i opplæringsloven Ved Ot. prp. 94 ( ) og Innst. O. nr. 43 ( ) ble bestemmelsen i opplæringsloven om gratisprinsippet endret. Bakgrunnen for endringen var en presisering av bestemmelsen slik at lovteksten tydeliggjør at den offentlige grunnskoleopplæring skal være gratis. Bestemmelsen lyder nå: Elevane har rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring. Kommunen kan ikkje krevje at elevane eller foreldra dekkjer utgifter i samband med grunnskoleopplæringa, til dømes utgifter til undervisningsmateriell, transport i skoletida, leirskoleopphald, ekskursjonar eller andre turar som er ein del av grunnskoleopplæringa. Lovbestemmelsen slår fast at den offentlige grunnskoleopplæringen skal være gratis for elevene. Det betyr at kommunen ikke kan kreve betaling for verken undervisningsmateriell eller aktiviteter (faglige eller sosiale) som foregår i skoletiden i skolens regi, som en del av grunnskoleopplæringen. Forbudet mot å kreve egenbetaling gjelder all virksomhet i forbindelse med grunnskoleopplæringen, også aktiviteter som foregår utenom ordinær skoletid når disse aktivitetene er ledd i at skolen gjennomfører grunnskoleopplæringen i samsvar med lov og forskift. Bestemmelsen regulerer ikke aktiviteter som blir arrangert av skolen og som ikke er en del av grunnskoleopplæringen, dvs aktiviteter som faller utenfor virkeområdet for opplæringsloven og forskrift til loven. Forarbeidene Direktoratet viser til forarbeidene til bestemmelsen, Ot. prp. nr 94 ( ), det blant annet heter: Forslaget inneber at alle delar av grunnskoleopplæringa skal vere gratis, og at det avgrensa høvet til å ta betaling for visse utgifter knytte til leirskoleopphald som vi i dag har, fell bort. Departementet legg til grunn at kommunen ikkje kan krevje betaling for undervisningsmateriell og faglege og sosiale aktivitetar som går føre seg i skoletida og i skolens regi, og som er ein del av grunnskoleopplæringa i samsvar med opplæringslova og forskrifta til denne. Kommunen kan heller ikkje krevje betaling for aktivitetar som går føre seg utanom ordinær skoletid, når desse aktivitetane er ledd i at skolen gjennomfører oppgåvene i samsvar med lov og forskrift. Departementet viser til at rammene for kva aktivitetar som kan definerast som del av Postadresse: Postboks 2924 Tøyen, 0608 Oslo Besøksadresser: Kolstadgata 1, Oslo Verftsgata 10, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

35 Side 2 av 4 grunnskoleopplæringa, er vide, jf. formålsføresegna i opplæringslova 1-2 og den generelle delen av læreplanen, som gir eit breitt og omfattande mandat for opplæringa i skolen. Det er i forarbeidene gitt eksempler på undervisningsmateriell og utgifter til aktiviteter som kommunen ikke kan kreve at eleven eller foresatte skal dekke, men listen er ikke uttømmende. Eksempler på undervisningsmateriell er skrive- og tegnesaker, lærebøker, ordlister og kalkulator. Eksempler på utgifter til aktiviteter er kost og losji i sammenheng med leirskoleopphold eller andre tematurer, eventuelle transportutgifter eller utgifter til inngangsbilletter ved ekskursjoner og nødvendig transport i skoletida til svømmehall og bibliotek. Videre er det uttalt i forarbeidene at: Kommunen kan heller ikkje krevje at elevane eller deira føresette skal dekkje utgifter til aktivitetar som går føre seg utanom ordinær skoletid, når desse aktivitetane er ledd i at skolen gjennomfører oppgåvene i samsvar med lov og forskrift. Det er utformet et eget rundskriv F som presiserer og fortolker lovens prinsipper. Det fremgår også av rundskrivet eksempler på undervisningsmateriell og utgifter til aktiviteter som kommunen ikke kan kreve at elevene eller foresatte skal dekke. I rundskrivet er spørsmålet om egenandeler til dekning av leirskole og andre turer, og spørsmålet om frivillige gaver og dugnader nærmere omtalt. Det er for eksempel ikke forbud mot å ta imot frivillig innsats som for eksempel økonomiske bidrag, så lenge bidragene brukes slik at de kommer hele gruppen til gode. En klar forutsetning er bl.a. at ingen utsettes for press til å yte denne innsatsen. Om turer Problemstillingen vil være om turer kan ansees å være i regi av skolen og være er en del av grunnskoleopplæringen eller ikke. Dette må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Momenter i en slik vurdering kan for eksempel være om: skoleeier (kommunen) er ansvarlig dersom det oppstår uhell på turen det er utarbeidet reglement for turen det er utarbeidet sanksjoner for eksempel for hjemsendelse turen fremgår av skolens virksomhetsplan/ årsplan det er organisert opplæringstilbud til eventuelt andre elever som ikke er med på turen Direktoratet presiserer at listen over momenter ikke er uttømmende. Direktoratets vurdering Dersom et eller flere av momentene er til stede, vil arrangementet kunne ansees som en del av grunnskoleopplæringen og omfattes av gratisprinsippet. Lærernes arbeidsforhold reguleres ikke av opplæringsloven. Det er likevel direktoratets vurdering at dersom det er lærere med på slike turer, og disse lærerne mottar lønn i den tiden de er på tur, vurderes dette som lærerens arbeidstid og det sees på som grunnskoleopplæring for elevene. Permisjoner Fylkesmannen i Buskerud har i sitt brev reist spørsmål om det kan gis permisjon til elever i forbindelse med skoleturer. Spørsmål i denne sammenhengen blir om kommunen med hjemmel i opplæringsloven 2-11 kan gi permisjon til en gruppe elever til turer, og om slike turer faller innenfor rammen av permisjonsreglene. Opplæringsloven 2-11 første ledd lyder: Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker. Opplæringsloven 2-11 regulerer permisjoner fra den pliktige opplæringen. Etter ordlyden i første ledd er det den enkelte eleven som kommunen etter søknad kan gi permisjon. Elevene har ikke rett til permisjon etter 2-11 første ledd. Forutsetningen for å gi permisjon etter første ledd er at det er forsvarlig å gi eleven fri fra opplæringen. Om permisjonen er forsvarlig eller ikke må avgjøres etter en konkret vurdering.

36 Side 3 av 4 Det følger av forarbeidene til bestemmelsen at dersom en permisjon er gitt etter første ledd, avkorter det retten til opplæring i for eleven tilsvarende jf. Ot. prp. nr 46 ( ). Den opplæringen eleven mister i forbindelse med permisjonen etter 2-11, har eleven ikke rett til å få erstattet sener. Direktoratets vurdering Ordlyden i opplæringsloven 2-11 regulerer permisjoner knyttet til den enkelte elev, og bestemmelsen regulerer derfor ikke permisjoner for grupper av elever. Opplæringsloven 2-11 kan heller ikke brukes når turen er en del av grunnskoleopplæringen. Hensynet bak regelen er at foresatte skal ha mulighet til å ta ut elevene fra den obligatoriske grunnskoleopplæringen utenom skolens ferier. Både ordlyden og hensynet bak regelen tilsier derfor at bestemmelsen ikke kan brukes slik at det blir en omgåelse av gratisprinsippet. Kommunen kan derfor ikke innvilge permisjon for en gruppe elever med hjemmel i opplæringsloven Avgrensing mot annet regleverk Kommunen har ansvar for å gi grunnskoleopplæring jf. opplæringsloven Det følger av dette at kommunen er ansvarlig for den opplæringen som faller innenfor rammene av gratisprisnippet i opplæringsloven I den forbindelse blir det viktig å avgrense innholdet i gratisprinsippet mot innholdet i andre regler som reguler forhold knyttet til barnets utdanning. Vi viser i den forbindelse til barneloven 30 andre ledd om innholdet i foreldreansvaret: Dei som har foreldreansvaret, er skyldige til å gje barnet forsvarleg oppseding og forsyting. Dei skal syte for at barnet får utdanning etter evne og givnad. Det er Barne- og likestillingsdepartementet som har ansvaret for å tolke barneloven. Slik direktoratet ser det, er det de som har foreldreansvaret for eleven som vil være de som er nærmest til dekke nødvendige utgifter til mat, drikke, nødvendig klær og utstyr som ikke er undervisningsmateriell og dermed ikke faller innenfor gratisprinsippet i Andre forhold Drammen kommune har i sitt brev reist spørsmål om blant annet kantinedrift ved skoler, om utstyr til elevene og om elevers erstatningsansvar i forbindelse med skade på undervisningsmateriell sett i forhold til gratisprinsippet. Kantinedrift At kommunen gir tilbud om salg av for eksempel mat og drikke samt kantinedrift i skoletiden, anser direktoratet som et tilbud fra kommunens side som ikke reguleres av opplæringsloven. Selv om kommunen har slike tilbud, er det frivillig om elevene ønsker å benytte seg av tilbudet. Det forutsettes imidlertid at foreldrene har ansvaret for å gi elevene forsvarleg oppseding og forsyting. Slik vi ser det vil foreldrenes ansvar være uavhengig av aktiviteter på skolen, men foreldrene vil ha et ansvar for å utstyre elevene med nødvendig mat, klær og utstyr i skoletiden.

37 Side 4 av 4 Ordensreglement/erstatningsansvar Opplæringsloven 2-9 har regler om ordensreglement og lignende. Kommunen har en plikt til å gi forskifter om ordensreglementet på den enkelte skole. Utdanningsdirektoratet har utarbeidet rundskriv om ordensreglement i grunnskolen og videregående skoler, Rundskriv UDir Her er det orientert om framgangsmåten ved utarbeidelse av reglementet, samt gitt noen eksempler på hva som kan fastsettes i reglementet når det gjelder innholdet og eksempler på refsingstiltak. Direktoratet viser i den forbindelse til pkt. 2 om innholdet i ordensreglementet. Det er i rundskrivet også gitt eksempler på utformingen av reglementet, og vi viser til det som er skrevet om generell orden, oppførsel og sanksjoner. På side 5 er erstatningsansvar omtalt. Med vennlig hilsen Erik Bolstad Pettersen områdedirektør Lars Gunnar Nag avdelingsdirektør Kopi: Drammen kommune

38 26/14 Orientering om ekstern skolevurdering Samkom skole Arkivsak dok. 14/ Arkivkode. Saksbehandler Aud Marit Emanuelsen 5

39 SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Vurderingstema: Vurdering for læring og vekst i et trygt læringsmiljø. VURDERINGSRAPPORT Svein Anders Heggem Skolenettverket ekstern vurdering Knutepunkt Sørlandet. Svein Anders Hornnes Skolenettverket ekstern vurdering Knutepunkt Sørlandet. Kurt Helge Pedersen Skolenettverket ekstern vurdering Region Hordaland Samkom skole rektor: Liv Kari Bjerland Adresse: Venneslaveien 512, 4700 Vennesla e-post: Samkom skole Ekstern skolevurdering

40 SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET Innholdsliste: 1. Forord 2. Fakta om skolen/vurderingstema 3. Vurdering 4. Glansbilde 5. Sterke sider 6. Utviklingsområde 7. Videre arbeid Vedlegg: 1. Deltakere i vurderingen 2. Tidsplan 3. Metoder 4. Tomme maler som har vært brukt i vurderinga Samkom skole Ekstern skolevurdering

41 SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET 1 FORORD Regionalt samarbeid om ekstern vurdering De sju kommunene i Knutepunkt Sørlandet, Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla, har valgt å samarbeide om ekstern skolevurdering i regionen. I tillegg deltar Austre Aust-Agder og Lister-regionen i dette samarbeidet. Ekstern skolevurdering er støttet av Utdanningsdirektoratet. Modellen som benyttes i vurderinga er utviklet på bakgrunn av en modell fra Hardanger/Voss. Det er etablert ei vurderingsgruppe på ca 25 personer fra kommunene i Knutepunkt Sørlandet. Disse har bred og variert pedagogisk bakgrunn. Flere har erfaring med ekstern vurdering fra tidligere. Formålet er at vurderingsgruppa skal bistå skoleeier i arbeidet med pedagogisk kvalitetsutvikling i kommunenes grunnskoler. De gir ekstern hjelp i vurderingsarbeidet. På denne måten oppfylles kravet i Opplæringsloven som sier at skoleeier skal ha eit forsvarleg system for å vurdere om krava i lovverket og forskriftene blir oppfylte, og eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar. Vurderinga gir mulighet for en solid her-og-nå-vurdering av valgte fokusområder. Deltakerskolene velger tema for vurderinga i samarbeid med skolefaglig ansvarlig i kommunen. I forhold til metodikken som benyttes settes det opp konkrete tegn på hva som skal kjennetegne god praksis (glansbilder). Dette vektlegger involvering og løsningsorientering i stedet for problemfokusering. Tegnene er retningsviser i vurderingsprosessen. Hva gjør vurdererne? Skolen velger et fokusområde for vurdering i samråd med skolefaglig ansvarlig i kommunen Vurdererne benytter verktøy utviklet av Utdanningsdirektoratet, bl.a. Ståstedsanalysen og Elevundersøkelsen Vurderingsparet forbereder selve vurderinga gjennom et første møte med skolen, glansbilde utarbeides, dvs kriterium for kvalitet og tegn på god praksis utformes, metodevalg gjøres og verktøy tilpassa det skolen ønsker fokus på Vurderingsuka gjennomføres og rapport skrives Samkom skole Ekstern skolevurdering

42 Rapport SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET På bakgrunn av dokumentanalyse, intervju med elever og lærere, møte med foreldre og observasjon på skolen, skriver vurderingsparet en rapport om resultat av vurderinga. Rapporten gir informasjon om rammene for vurderinga; tidsbruk, metodevalg, verktøy med mer. Rapporten trekker frem virksomhetens sterke sider og hvilke utviklingsområder skolen har. Politisk ledelse holdes orientert om resultat og skolens plan for oppfølging. Vurderinga tar ikke mål av seg til å gi et fullstendig bilde av skolen, men finne ut hva skolen trenger å sette fokus på for å oppnå en positiv utvikling. Redskap og metoder som benyttes i ekstern vurdering, kan brukes i skolens interne vurderingsarbeid. Det er vedtatt felles rutiner i skolenettverket for Knutepunkt Sørlandet for oppfølging av rapporten; skoleeier velger ut skoler og følger opp sine skoler i prosessen skoleeier følger opp rapporten fra den enkelte skole avtaler om oppfølging bør inngå i kontrakten på forhånd skoleeier informerer i sine systemer og leder arbeidet internt Modell for skolevurdering Skolenettverket Ekstern vurdering Knutepunkt Sørlandet Åse Paulsen Koordinator Pedagogisk senter Kristiansand Samkom skole Ekstern skolevurdering

43 SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET 2 FAKTA OM SKOLEN OG VALG AV VURDERINGSTEMA Fakta om skolen. Samkom skole ligger lengst nord i Vennesla kommune. Skolebygningen er plassert ved siden av veien, med elv på to sider. Skolen har gode lekeområder og fine turområder i nærheten. Uteområde er i heia ovenfor byggefeltet Samkomheia. Skolen er en 1 7 skole med 7 klasser og 84 elever. Det er ei gruppe på hvert trinn, men med sammenslåtte klasser i enkelte fag. Gruppestørrelsen varierer fra 9 til 14 elever. Skolefritidsordningen som er fra 1-4.trinn har idag 14 barn som også har sfo-tilbud i skolens ferier. SFO benytter samme rom som 1.trinn. Antall ansatte ved skolen er 20 fordelt på rektor, lærere, fagarbeidere, renholdere, kontor og driftsoperatør. Adm. ressursen er på 24 t/u, og det er en merkantil bemanning på 36%. Rektor ved skolen er Liv Kari Bjerland. Skolen samarbeider med Vennesla voksenopplæring, og har for tiden en som har arbeidspraksis her. Skolen samarbeider også med andre instanser. Som følge av resultatene i Ståstedsanalysen og Organisasjonsanalysen har skolen, i samarbeid med den skolefaglige ansvarlige i Vennesla kommune, valgt Vurdering for læring og vekst i et trygt læringsmiljø som tema for ekstern vurdering. Samkom skole Ekstern skolevurdering

44 SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET 3 VURDERING Skolevurdering Endring av praksis Samkom skole Ekstern skolevurdering

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT. Nygård skole

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT. Nygård skole SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT Nygård skole Vurderingstema: «Vurdering for læring m/ vekt på leseopplæring» Dato: 4.-7.november 2013 Fungerende rektor: Dag Røise dag.roise@søgne.kommune.no

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole Høring -forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgre... Side 1 av 23 FRIST FOR UTTALELSE 27.0.2015 PUBLISERT DATO 25.02.2015 VÅR REFERANSE 2015/1395 Høringsnotat om innføring

Detaljer

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen Forvaltningsrevisjon Gjennomført 08.2001 12.2001 Morten Mjølsnes Ingrid Sperre Saunes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Vera Hovelsen Bærum kommunerevisjon,

Detaljer

OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, EN VEILEDER

OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, EN VEILEDER OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, INSTITUSJON og omsorgssenter EN VEILEDER DEL 1 SKOLE ER VIKTIG! 4 1 Innledning 4 2 Hva vet vi? 6 2.1 Barnevern og skole hva vet vi?

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole NORDKISA SKOLE 2013/2014 Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole utarbeidet august 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE REKTOR HAR ORDET... 2 KONTAKTINFORMASJON... 3 Skolens ledelse og

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre

PPT for Ytre Nordmøre Rett diagnose, men feil «medisin»? Endringsarbeid rettet mot økningen av spesialundervisning 2011-2013 Margreth Karlsvik PPT for Ytre Nordmøre 14 12 10 8 6 4 2 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Inge Walter

Detaljer

Austmarka barne- og ungdomsskole

Austmarka barne- og ungdomsskole Austmarka barne- og ungdomsskole Telefon: 62 82 38 50 - Telefax: 62 82 38 70 E-post: Austmarka.skole@kongsvinger.kommune.no Hjemmeside: www.kongsvinger.kommune.no/enheter/austmarka-bu-skole/ Skoleåret

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Sør-Trøndelag fylkeskommune Registrering og oppfølging av Elevfravær i de videregående skolene Sør-Trøndelag fylkeskommune Oktober 2009 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilpasset opplæring

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilpasset opplæring FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilpasset opplæring Halden kommune 13.4.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5 4 REVISJONSKRITERIER...6

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 01.03.2010 10/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 01.03.2010 10/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201001158 : E: B40 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 01.03.2010 10/10 ORIENTERING OM RETTEN

Detaljer

Rom for forbedring? Oslo kommune Elev- og lærlingombudet. Rapport 1/08

Rom for forbedring? Oslo kommune Elev- og lærlingombudet. Rapport 1/08 Oslo kommune Elev- og lærlingombudet Rapport 1/08 Rom for forbedring? Rapport om rettighetssituasjonen for elever og lærlinger i videregående opplæring i Oslo skoleåret 2007-2008. 1 Om rapporten I henhold

Detaljer

TILSYNSRAPPORT VEDTAK

TILSYNSRAPPORT VEDTAK Saksbehandler: Mats Nyaas Skau og Linn Kvinge Vår dato: Vår referanse: 03.06.2015 2014/476 Stiftelsen Trondheim International School ved styrets leder Festningsgata 2 7014 Trondheim Deres dato: Deres referanse:

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

Tilpasset opplæring. Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015

Tilpasset opplæring. Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015 Tilpasset opplæring Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015 Innhold Sammendrag... iii 1 Innledning... 5 1.1 Kontrollutvalgets bestilling... 5 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Stavangerskolen 2011. Innhold, kvalitet og utfordringer

Stavangerskolen 2011. Innhold, kvalitet og utfordringer Stavangerskolen 2011 Innhold, kvalitet og utfordringer Kvalitets- og ut vik ling smelding 2011 Innhold Innledning...5 Min skolehverdag...9 Elevenes opplevelse av Stavangerskolen trivsel, mestring og veiledning

Detaljer

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET Spesialundervisning i grunnskolen Grong kommune N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon FORORD Forvaltningsrevisjon av spesialundervisning i grunnskolen

Detaljer

Revisjonsrapport fra prosjektet

Revisjonsrapport fra prosjektet Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 15-2009 Revisjonsrapport fra prosjektet Kvalitet i skolen. Hvordan arbeider kommunen og skolene i forhold til å oppnå gode læringsresultater? For kontrollutvalget i Nord-Fron

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER SANDNES KOMMUNE JUNI 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no Rådgiver

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

C\ UNIVERSITETET I BERGEN

C\ UNIVERSITETET I BERGEN C\ UNIVERSITETET I BERGEN

Detaljer