Samarbeid om karriereveiledningen i skolen Førde 6. november 2007 Inger Lise Pettersen, Nordland fylkeskommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samarbeid om karriereveiledningen i skolen Førde 6. november 2007 Inger Lise Pettersen, Nordland fylkeskommune"

Transkript

1 Samarbeid om karriereveiledningen i skolen Førde 6. november 2007 Inger Lise Pettersen, Nordland fylkeskommune Innholdet fylkeskommunens rolle Regionale veiledningssentre organisering og oppgaver Veien videre

2 Og alle har en karriere Gjøre valg i løpet av livet i eller utenfor skolesystemet Velge løpebane ut fra ståsted, forutsetninger, interesser, muligheter Kunne lykkes.og samfunnets behov for arbeidskraft

3 Karriereveiledning Bevisstgjøring, selvinnsikt Valgkompetanse: belyse alternativer/konsekvenser av aktuelle valgmuligheter Informasjon om utdanning, yrker og jobbmuligheter Skape motivasjon/inspirasjon for egen utvikling

4 Bevisstgjøring - selvforståelse Interesser Hva vil du? Verdier - Hva er viktig for deg? Evner/ferdigheter - Hva kan du? Muligheter og begrensninger Realkompetanse (verdsetting, avkorting av utdanning) Realitetsorientering- kobling mot framtidig yrke

5 Karriereveiledning i skolen - ønskede konsekvenser Økt læringsbevissthet Økt motivasjon Høynet karakternivå Eleven finner sin vei Redusere fravær Økt gjennomstrømming

6 St.meld. 30 (2003/04) Kultur for læring Hele skolens ansvar. Individuell veiledning. Forsøk partnerskap i fylkene. GIVO-rapport AID/KD (2006) Tiltak for økt gjennomføring vgo Styrke karriereveiledningen i/utenfor skolen. Deling rådgivertjenesten. Kompetansekrav. Etablering av regionale karrieresentre St.meld. 16 ( ) og ingen sto igjen Styrke rådgivertjenesten. Deling. Tydeliggjøre kompetansekriterier. Ressurstilgang utredes. Evaluere fylkesvise partnerskap. Tverrdepartemental arbeidsgruppe (2007) Vurdere nasjonale føringer, etablering nasjonalt koordinerende organ. Sentral samarbeidsavtale KS og AID (2007) Yrkes- og utdanningsveiledning. Fylkesvise/kommunale avtaler NAV

7 Styrking av karriereveiledningen i skolen Felles føringer utdanningsdirektør og fylkesutdanningssjef Samlet innsats samarbeid mellom skolenivåene Regionale plan føringer innhold trinn PTV og PTF som redskap prøve ut ulike modeller. Kartlagt erfaringer 06/07 Hele skolens ansvar avklare roller Individuell veiledning prøve ut karrieresamtale Kompetanseheving: Studietilbud, dagskurs med mer Verktøy og materiell

8 Elementer regional plan trinn Tiltak Min Framtid Kompetansepermen Vilbli.no Interesse-/yrkestester Elevbedrift Programfag til valg (PVT) Yrkespraksis, hospitering, arbeidsmarkedskunnskap Besøk i /fra vgs Karrieresamtale Foreldrekurs/møter Samarbeidsrutiner grunnskole - vgo Kommentarer Elevhefte. Bevisstgjøring evner og interesser, valg og verdier, arbeidslivskunnskap. På alle trinn Dokumentasjon realkompetanse: CV, kompetanseattest, fritidsaktiviteter, verv, ansvarsoppgaver. Dokumentasjon Programfag til valg. På alle trinn Nettsted for videregående opplæring. Opplæring og bruk av. Veivalg, Skoletest.no eller andre. Alle tester følges opp med samtale Opplæring deltakelse. Samarbeid Ungt Entreprenørskap. Utprøving: eget opplegg grunnskolen, i bedrift, i vgs (ev. en kombinasjon av dette). Samarbeid internt mellom ungdomsskolene samt mellom grunnskoler og vgs. Utgangspunkt: elevens karriereplan Samarbeid lokalt arbeidsliv. Inngå partnerskapsavtaler. Samarbeid/avtale med vgs. Avklare opplegg for besøk inkludert eventuelt hospiteringsopplegg Eksempel samtaleguide klasse vil bli utarbeidet og lagt ut på nett. (karriereplan). Avklare hvem er ansvarlig Info om arbeid med elevens karriereplan. Avklare engasjement foreldre Avtale om hva som inngår i elevens karriereplan samt hvordan og hva som videreføres i vgs.

9 Min Framtid Tverrfaglig arbeidshefte trinn NFK kjøpt til 8. kl 2006 og 2007 Bidra til selvinnsikt og bevisstgjøring i forhold til utdannings- og yrkesvalg Tema på tvers av fag bruk av faglærerer, kontaktlærere (Evner, egenskaper og ferdigheter, interessetester, muligheter i arbeidslivet, sysselsetting yrkesområder, trivsel, mål, valg og drømmer, kvalifikasjoner, verdier, info studieprogram, jobbsøking, arbeidsmarkedet)

10 Kompetansepermen Bevisstgjøring/anerkjennelse Grunnlag valg av utdanning Dokumentasjon søke jobb Kompetansepermen CV oversikt egen realkompetanse Kompetanseattest (dokumentasjon arbeidspraksis) Annen kompetanse (fritidsaktiviteter, verv, kurs, prosjekter, konkurranser) Veiledning utfylling - eksempler Info nett: nordland.vilblino Navn:

11 Elevbedrift - ungdomsbedrift Pedagogisk opplegg. Starte, drive og avvikle egen bedrift. Grunnlaget: elevens egne ideer, basert på kunnskap om lokale ressurser. Samarbeid med lokalt arbeidsliv Bidra til godt grunnlag for bevisstgjøring av valg UE Nordland: Bistår med faglig og pedagogisk kompetanse Alle kommuner har fått midler til arbeid med entreprenørskap i skolen

12 Yrkes- og interessetester Bidra til refleksjonsprosess samtale mellom elev og veileder Skoletesten.no - For grunnskole (viser skår/søyle på ulike utdanningsprogram). - For vgs; studieforberedende utdanningsprog; viser skår på høyere utdanning/studier Vurdere innkjøp til alle kommuner NAV arbeid; Interessetest og Veivalg - Mer fokus yrke enn utdanning Interessetester Min Framtid - Bruk/tilpasset 8., 9. og 10. klassetrinn.

13 Handbok for karrieresamtalen Grunnskole og videregående skole Hjelpemiddel kontaktlærer/rådgiver Samtale om elevens ressurser, muligheter, forutsetninger, mål, verdier, framtidsdrømmer Bidra til økt selvbevissthet, ta beslutning om utdanningsvalg/arbeid Del 1, Generell informasjon (Begrunnelse, sjekkliste gjennomføring) Del 2, Karrieresamtalens struktur, mål og innhold (ulike årstrinn) Utprøving skoleåret 2007/2008

14 Elevens karrieremappe Elevens arkiv; samling all dokumentasjon Oppdateres kontinuerlig Grunnlag for elevens individuelle karriereplan fra årstrinn til årstrinn Stafettpinne mellom skoleslagene. Vgs. bygger på arbeid fra grunnskolen Sikre helhet og kontinuitet i elevens 13-årige skoleløp

15 Elevens karriereplan overgang vgo Navn: Fødselsdato: Hjemmeadr Klasse/programområde Hvilket utdanningsprogram har du søkt? Bakgrunn for valget: Fritidsinteresser/hobby: Sterke sider i forhold til valgte utdanning og yrke: Plan for utdanninga, hva skal du bruke den til? I grunnskolen fikk jeg prøve ut følgende programfag: Dersom du skal på yrkesfaglig studieprogram, - hvilket prosjekt ønsker du å fordype deg i (PFT)? Underskrift: elev og veileder

16 Veiledningssentrene i Nordland Fra grunnskole til framtidig yrkesutøver 8 og 9.trinn PTV Forberedelse og utprøving Karrieremappe og første veiledningssamtale 10. trinn Ny utprøving. Refleksjon og kvalitetssikring av valg, søking til videregående skole. Andre veiledningssamtale, Karriereplan VG1 PTF Ny refleksjon,evt. justering av karriereplan Fordypning i yrker innenfor valgte utdanningsprogram VG3 Veiledningssamtale VG2/VG3: Veiledningssamtale basert på utprøving/erfaring. Kvalitetssikring av rådgiver evt. veiledningssenter Karriereplan Fra grunnskole til framtidig yrkesutøver

17 Sammenhenger Karrieremappen Min Framtid Elevbedrift ungdomsbedrift Skolens Karriereveiledning Programfag Til valg Kompetansepermen Veiledningstester Karrieresamtalen Prosjekt Til fordypning

18 Samordning og helhet Etablering av regionale veiledningssentre 3 årig forsøksprosjekt, (2008) Fylkesnivå: Nordland fylkeskommune og NAV i samarbeid med NHO, LO, KS og fylkesmannen En samordnet og helhetlig tjeneste - livslangt perspektiv I møtekomme behov for en tilgjengelig tjeneste høg kvalitet Dekke behov for veiledning i eller utenfor arbeidsliv/utdanningssystem Styrke veiledningen i skolen redusere frafall

19 Etablering av regionale veiledningssentre Ofoten 5 regioner 22 kommuner innb Ytre Helgeland Rana, Hemnes, Nesna Indre Salten 10 regioner 44 kommuner innb Grane, Vefsn, Hattfjelldal

20 Lokale styringsgrupper Kommuner (politisk/adm. ledelse, RKK) NAV arbeid, NAV trygd Videregående skoler/ressurssenter Ulik lokalisering NAV (Rana, Ofoten) Ressurssenter/Opus (Vefsn) Videregående skole (Salten) Frittstående (Sandnessjøen) Tilsetting 20 personer, ca 12 stillingsressurser Ulike tilsettingsforhold Finansiering NFK, NAV, Kommuner Udir, Avdir, NHO

21 Oppgaver veiledningssentrene Individuell karriereveiledning voksne Info utdanning og yrker bevisstgjøring valg Kartlegging og vurdering av realkompetanse Vurdering av rett til grunnskole/vgo Vurdering kompetanse, oppfølging minoritetsspråklige Hjelp jobbsøknader, opplæringsplaner Samarbeid med NAV Kompetanseheving utdanningssystemet Individuell veiledning brukere av NAV-tjenesten NAV som kompetanseressurs arbeidsmarkedskunnskap Samarbeid bedrifter Kartlegging/dokumentasjon realkompetanse videre utvikling Oppfølging/veiledning langtidssykemeldte

22 Veiledningssenteret som ressurs for skolen Veiledningssenter Rådgivertjeneste Kontaktlærere

23 Båsmo u-skole Selfors u-skole Gruben u-skole OT Helse Hemnes sentralskole Korgen sentralskole Mo u-skole PPT Veiledningssenteret RHN OK Bleikvassli Skole Storforshei u-skole Utskarpen u-skole RKK UE Voksen- Opplæringen NAV Polarsirkelen Vgs. Avd. Kongsv. Avd. Moheia Nesna skole Avd. Mjølan KVN

24 Veiledningssenterets rolle Utvikling regionale planer for karriereveiledning, trinn Støtte skolene - utvikling planer for PTV, regionalt samarb. Skolering av kontaktlærere i samarbeid med rådgivere Koordinere regionale rådgivernettverk Kurs/infomøter for foreldre Kurs og tiltak på skolene (gruppeveiledning med mer) Individuelle karrieresamtaler med enkeltelever

25 GIVO-rapporten om karrieresentre.. Supplere karriereveiledningen i skolen og andre instanser. En kompetanseressurs for personalet i skolen (rådgivere, kontaktlærere mfl), ansatt i NAV, bedrifter og andre virksomheter Etter avtale med skolene tilby individuell veiledning ved behov Direkte veiledningsansvar personer utenfor skolesystemet Aktører innen lokalt arbeids-/utdanningsliv skal inngå Nøytral og gratis tjeneste offentlig finansiert lokalt/regionalt

26 Erfaringer videreføring veiledningssentre Karrieresentre som fylkesdekkende tilbud Etableres i hver NAV-region Finansiering fylke/nav/kommune (40/40/20?) Tilsetting avklares (fylkeskommunen?) Bemanning 2-4 stillinger Lokalisering: avklares lokalt (NAV, ressurssenter, studiesenter). Egen enhet

27 Videre strategier karriereveiledningen Fylkestingssak i desember Avklare formalisere partnerskap fylkesnivå og lokalt Videreføre arbeid regionale karrieresentre ta stilling til permanent fylkesdekkende tilbud (organisering, finansiering, innhold/oppgaver) Styrke karriereveiledningen i skolen. Ekstra midler 2007, styrking arbeidet i grunnskolen. Regionale midler (RKK, vgs) Etablere fylkesdekkende nettverk rådgivertjenesten i skolen, veiledningssentrene mfl Videre arbeid med kompetanseheving

28 Karriereveiledning SELVFORSTÅELSE Bli kjent med sterke og svake sider, - interesser, verdier, evner og ferdigheter VALGKOMPETANSE Ta selvstendige valg Oppleve konsekvens av handling Praktisk utprøving - yrker Refleksjon gjennom tester, dokumentasjon av realkompetanse, individuell samtale YRKES OG UTDANNINGS INFORMASJON Kjenne utdanningssystemene og mulighetene disse gir Kjenne arbeidslivets behov

SKEDSMO KOMMUNE Utdanningssektoren. Lokal læreplan for Utdanningsvalg

SKEDSMO KOMMUNE Utdanningssektoren. Lokal læreplan for Utdanningsvalg Utdanningssektoren Lokal læreplan for Utdanningsvalg FORORD Kommunaldirektøren for undervisning nedsatte høsten 2008 en arbeidsgruppe bestående av rådgiverne ved ungdomsskolene. Arbeidsgruppen fikk følgende

Detaljer

Verktøykasse i utdanningsvalg

Verktøykasse i utdanningsvalg Verktøykasse i utdanningsvalg Verktøykasse i Utdanningsvalg. Denne verktøykassa ble laget fordi jeg kom over mange gode undervisningsopplegg i arbeidet mitt med Ny modell for karriereveiledning i det 13.

Detaljer

Rådgivning i skolen. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Rådgivning i skolen. Nord-Trøndelag fylkeskommune Rådgivning i skolen Nord-Trøndelag fylkeskommune Forvaltningsrevisjon nr 1700-1/2008 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september til desember 2008 gjennomført en forvaltningsrevisjon med tittel

Detaljer

1. Innledning/sammendrag 3 2. Bakgrunn 3 3. Skoleeiers forsvarlige system 4 4. Regionale prioriteringer og virksomhetsmål 4 Frafallsproblematikk 4

1. Innledning/sammendrag 3 2. Bakgrunn 3 3. Skoleeiers forsvarlige system 4 4. Regionale prioriteringer og virksomhetsmål 4 Frafallsproblematikk 4 Innholdsfortegnelse 1. Innledning/sammendrag 3 2. Bakgrunn 3 3. Skoleeiers forsvarlige system 4 4. Regionale prioriteringer og virksomhetsmål 4 Frafallsproblematikk 4 Individuell utviklingsplan (IUP) 5

Detaljer

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Journalpost.: 13/36748 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/13 Fylkestinget 02.12.2013 Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Sammendrag Hensikten med denne saken

Detaljer

KarriereTroms. Årsmelding

KarriereTroms. Årsmelding KarriereTroms Årsmelding 2012 Leder Å ta de gode valgene er ikke lett. Det gjelder i mange situasjoner i livet, men også når det gjelder utdanning og yrker. Hva skal jeg bli? Skal jeg ta studiespesialisering

Detaljer

Viktige bransjer i Nord-Norge sitt behov for utdanning og arbeidskraft. Regiondirektør Kurt Jessen Johansson NHO Nordland

Viktige bransjer i Nord-Norge sitt behov for utdanning og arbeidskraft. Regiondirektør Kurt Jessen Johansson NHO Nordland Viktige bransjer i Nord-Norge sitt behov for utdanning og arbeidskraft Regiondirektør Kurt Jessen Johansson NHO Nordland NHO - Historie Dannet 1. januar 1989 Norges Håndverkerforbund Norges Industriforbund

Detaljer

MMM-PROSJEKTET I KRISTIANSAND

MMM-PROSJEKTET I KRISTIANSAND VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE EE MMM-PROSJEKTET I KRISTIANSAND Mestring Motivasjon - Måloppnåelse Frafallsforebygging i grunnopplæringen - Prosjektsamarbeid mellom Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

3.0 Innspill/ momenter til rammeverket

3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.1 Ungdoms valg av yrker og utdanning Bakgrunn / begrunnelse for arbeidet Nordland fylke har et lavt utdanningsnivå sammenlignet med resten av landet. Tall fra Statistisk

Detaljer

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Rapport 21/2011 (NIFU step) Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Cathrine Tømte Berit Lødding

Detaljer

Tid: 13. 14. januar. Oppstart kl 10.00 første dag. Avslutning kl 14.00 andre dag. Sted: Rica Hotel Bodø

Tid: 13. 14. januar. Oppstart kl 10.00 første dag. Avslutning kl 14.00 andre dag. Sted: Rica Hotel Bodø Vår dato: 14.12.2009 Vår referanse: 09/36109 Utdanning Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Medlemmer av rådgivernettverket på fylkesnivå LO og NHO Elevorganisasjonen og elevombudet Representant

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20)

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20) Løft for yrkesfagene Det trengs et løft for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Arbeiderpartiet vil forsterke politikken for fagutdanningene i Norge, og legger derfor frem flere konkrete forslag. Vi

Detaljer

Nordisk sosialforsikringsmøte Tammerfors 13-15. juni 2012 Tema C: Arbeidsløshetsforsikring C1: Ungdomsarbeidsløshet

Nordisk sosialforsikringsmøte Tammerfors 13-15. juni 2012 Tema C: Arbeidsløshetsforsikring C1: Ungdomsarbeidsløshet Diler Parghi og Ingunn Hagen, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Norge Nordisk sosialforsikringsmøte Tammerfors 13-15. juni 2012 Tema C: Arbeidsløshetsforsikring C1: Ungdomsarbeidsløshet Temaer Arbeidsledighet

Detaljer

Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Modell 1 «Veien til læreplass» Formål Gi deltagere økt kompetansen om det

Detaljer

LOKALT UTARBEIDET FAGPLAN FOR. Programfag til valg 8. - 10 TRINN

LOKALT UTARBEIDET FAGPLAN FOR. Programfag til valg 8. - 10 TRINN LOKALT UTARBEIDET FAGPLAN FOR Programfag til valg 8. - 10 TRINN Fra nasjonal fagplan Læreplanene i programfag til valg skal angi: mål og innhold for forberedelsesfasen, der elevene gis mulighet til å skaffe

Detaljer

Utdanningsvalg. hele skolens fag

Utdanningsvalg. hele skolens fag Utdanningsvalg hele skolens fag av Anne Brita Barstad Utdanningsvalg Tilpasset opplæring Skolefag Skolefag Karrierevalg Lærerplaner Vurdering Entreprenørskap Læringsengasjement 1 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR OPPLÆRING AV MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I GRUNNSKOLE - OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OFOTEN

REGIONAL PLAN FOR OPPLÆRING AV MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I GRUNNSKOLE - OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OFOTEN REGIONAL PLAN FOR OPPLÆRING AV MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I GRUNNSKOLE - OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OFOTEN 2 REGIONAL PLAN FOR OPPLÆRING AV MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I GRUNNSKOLE - OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

Karriereveiledning med livslangt perspektiv

Karriereveiledning med livslangt perspektiv Karriereveiledning med livslangt perspektiv Tverrsektoriell koordinering av karriereveiledningstjenestene på regionalt og nasjonalt nivå Rapport fra en tverrdepartemental arbeidsgruppe ledet av KD, med

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av karriereveiledning på nett. Senter for IKT i utdanningen

Samfunnsøkonomisk analyse av karriereveiledning på nett. Senter for IKT i utdanningen Samfunnsøkonomisk analyse av karriereveiledning på nett Senter for IKT i utdanningen Kunde: Kontaktperson: Senter for IKT i utdanningen Eirik Øvernes Tema: Selskap: Forfattere: Kvalitetssikring: Samfunnsøkonomisk

Detaljer

Karriereveiledning viser vei! En analyse av brukeres opplevelse og utbytte av veiledningstilbudet ved et utvalg karrieresentre i Norge.

Karriereveiledning viser vei! En analyse av brukeres opplevelse og utbytte av veiledningstilbudet ved et utvalg karrieresentre i Norge. Karriereveiledning viser vei! En analyse av brukeres opplevelse og utbytte av veiledningstilbudet ved et utvalg karrieresentre i Norge. Karriereveiledning viser vei! En analyse av brukeres opplevelse og

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Overgangsprosjektet. Oppdraget Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Oslo 13.12.10

Overgangsprosjektet. Oppdraget Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Oslo 13.12.10 Overgangsprosjektet Oppdraget Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Oslo 13.12.10 Premisser Tar konsekvensen av den nære sammenhengen mellom faglige prestasjoner på u-trinnet og senere frafall i vgo Gir de svakest

Detaljer

GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018. Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og

GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018. Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og 1 Mai/2009 GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018 Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og kvalifiseres til videre utdanning eller arbeid Rapport fra arbeidsgruppe

Detaljer

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE OPP KVAR DAG Å - SKOLENS RÅDGIVING I MØRE OG ROMSDAL, SØR- TRØNDELAG OG NORD-TRØNDELAG VIL BLI NÅ NYTT Æ»

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE OPP KVAR DAG Å - SKOLENS RÅDGIVING I MØRE OG ROMSDAL, SØR- TRØNDELAG OG NORD-TRØNDELAG VIL BLI NÅ NYTT Æ» «Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE OPP KVAR DAG Å VIL BLI NÅ NYTT Æ» - SKOLENS RÅDGIVING I MØRE OG ROMSDAL, SØR- TRØNDELAG OG NORD-TRØNDELAG Trond Buland, Ida Holth Mathiesen og Siri Mordal NTNU PLU, IRIS og SINTEF

Detaljer

Innhold. Copyright 2011 1

Innhold. Copyright 2011 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for NY GIV... 3 3 Organisering av NY GIV Aust-Agder... 4 3.1 Overgangsprosjektet... 4 3.2 Oppfølgingsprosjektet... 4 3.3 Formidlingsprosjektet... 5 3.4 Statistikkprosjektet...

Detaljer

Livslang karriereveiledning i utdanning og arbeidsliv

Livslang karriereveiledning i utdanning og arbeidsliv Livslang karriereveiledning i utdanning og arbeidsliv Rapport utarbeidet av arbeidsgruppe i LO september 2011 Innhold 1. Forord. Hvorfor trenger vi veiledning om muligheter i jobb og utdanning? s. 3 2.

Detaljer

174277 forside:layout 1 11.08.10 14.57 Side 1. Tidlig innsats. - Inspirasjon til arbeid for sosial utjevning og bedret læring

174277 forside:layout 1 11.08.10 14.57 Side 1. Tidlig innsats. - Inspirasjon til arbeid for sosial utjevning og bedret læring 174277 forside:layout 1 11.08.10 14.57 Side 1 Tidlig innsats - Inspirasjon til arbeid for sosial utjevning og bedret læring INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 2 Presentasjon av prosjektene 3 God oppvekst

Detaljer