SYKEPLEIERENS UTFORDRING I MØTE MED MUSLIMSKE BARN OG DERES FORELDRE PÅ BARNEINTENSIV.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SYKEPLEIERENS UTFORDRING I MØTE MED MUSLIMSKE BARN OG DERES FORELDRE PÅ BARNEINTENSIV."

Transkript

1 SYKEPLEIERENS UTFORDRING I MØTE MED MUSLIMSKE BARN OG DERES FORELDRE PÅ BARNEINTENSIV. Oppgave til søknad om klinisk spesialist Februar 2006 Caroline Mitchell og Hege Kolbjørnsrud

2 2

3 3 Innholdsfortegnelse 1.0.Innledning Begrunnelse for valg av tema og presisering av problemstilling Avgrensning Islam Kort om Islam Familiestruktur Syn på helse, sykdom og død Sykdomsoppfattelse Amuletter og ånder Balanse ubalanse Død Islam i Norge Kommunikasjon Kommunikasjon med foreldrene Nonverbal kommunikasjon Bruk av tolk Kulturelle forskjeller Praktiske konsekvenser for sykepleien Ernæring Blodtransfusjoner og medikamenter Sykdom og død Møte mellom to kulturer Hjerne eller jern? å forstå hverandre Avslutning Litteraturliste:... 25

4 4 VEDLEGG 1 Informasjon VEDLEGG 2 Informasjonsbrosjyre til foreldre oversatt til Urdu

5 Innledning 1.1. Begrunnelse for valg av tema og presisering av problemstilling Barneintensiv gir sykepleie og behandling til akutt kritisk syke barn, og til barn som trenger postoperativ overvåkning. Enheten mottar barn fra 0 til 15 år, med ulik bakgrunn og fra ulike kulturer. Familiesammensetningene er ofte forskjellig. Noen barn har flere foreldrepar, andre kommer fra den tradisjonelle kjernefamilie. Den muslimske familie karakteriseres ofte av storfamiliene der flere generasjoner, venner og slektninger er representert. Barneintensivenheten er preget av et høyteknologisk miljø for stabilisering og gjenoppretting av sviktende livsfunksjoner. Mye avansert teknisk utstyr brukes som hjelpmidler for sykepleieren og i den medisinske behandlingen. Dette krever stor plass og mye oppmerksomhet fra personalet, og kan til tider være støyende. Når barnet er kritisk sykt er det tilkoblet respirator, scoop og ledninger for intravenøse medisiner. Både på grunn av sykdom, medisinering og utstyr blir barnet fremmedgjort for foreldrene. Dette kan være skremmende og overveldende for pasient og pårørende, uansett nasjonalitet og kultur. Når muslimske barn blir innlagt på barneintensiv får personalet ofte en annen utfordring enn når norske barn blir innlagt. Kulturforskjellen mellom sykepleier, pasient og pårørende kan føre til at partene ikke forstår hverandre. Kommunikasjonen kan være spesielt utfordrende fordi barnet er kritisk sykt. Utfordringen krever at sykepleieren har kunnskap om kulturforskjeller, noe som betyr en bevisstgjøring om egne normer, verdier og oppfatninger, samt at man vet noe om den andres forventninger (Nilsen, 1998). I en kritisk og sårbar situasjon er det viktig at personalet er i stand til å oppfylle noen av forventningene til pasienten eller pårørende. Vi må ha et bevisst forhold til egne forventninger, og være klar over at disse kanskje ikke blir innfridd i møte med pasienter og pårørende med en annen kulturbakgrunn. De pårørende er i fremmede omgivelser, og i tillegg opplever noen det som mange frykter mest av alt, nemlig faren for å miste barnet sitt. Dette gjelder alle foreldre, men med pårørende fra andre kulturer opplever vi ofte andre reaksjonsmønstre enn vi forventer.

6 6 Sykepleieren må i økende grad forholde seg til pasienter og deres familier med en annen kultur og religionsbakgrunn enn den vestlige. Dette gjør seg også gjeldene i sykepleien til kritisk syke barn. Fokus er informasjonsbehov og kommunikasjon med muslimske barn og deres familier på barneintensiv. Ved hjelp av litteratursøk er målet med dette arbeidet å bidra til å øke kunnskapen blant sykepleierne på området islamsk kultur og religion. Dermed vil vi få økt kvalitet på sykepleien til denne pasientgruppen. Konsekvensene av manglende kunnskap vil kunne føre til misforståelser og frustrasjoner både for sykepleierne og pårørende. Dette vil gi unødvendig økt belastning i en fra før av svært alvorlig situasjon for foreldre og barn. Vi har som mål å bidra til at sykepleieren kan få svar på spørsmål som kan oppstå i møte med muslimske foreldre som har et kritisk sykt barn. På denne måten kan misforståelser unngåes og tilfredsheten med informasjon og kommunikasjon ivaretaes hos de muslimske barna og deres familier som blir innlagt på barneintensiv.

7 Avgrensning På barneintensiv har vi barn som er innlagt fra noen timer og opp til flere døgn. Vi har valgt å fokusere på de barna som ligger her mer enn et døgn fordi disse er kritisk syke, sederte og kommunikasjonen forgår derfor i stor grad med foreldrene.. Det er i slike situasjoner vi opplever at kravet til kommunikasjon og informasjon blir mest utfordrende. Erfaringsmessig er kunnskapsnivået om islam og muslimsk kultur tilfeldig og lite dekket gjennom tidligere utdanning blant sykepleiere og leger. Store deler av oppgaven blir generell, fordi det er denne kunnskapen som er nødvendig for at vi som sykepleiere bedre skal kunne ivareta muslimske pasienter. Deler av denne oppgaven kan forhåpentligvis derfor også brukes i andre sammenhenger enn på Barneintensiv. Dette arbeidet er en del av grunnlaget for å søke godkjenning som klinisk spesialist i sykepleie til akutt og kritisk syke. For å løse oppgavens problemstilling har vi valgt litteraturstudie som metode. Vi synes dette var mest hensiktsmessig på grunn av oppgavens størrelse og problemstilling. I forlengelse av denne litteraturstudien har vi utarbeidet en informasjonsbrosjyre på urdu til foreldre og barn innlagt på Barneintensivenheten. Vi har brukt søkeordene critical care, nursing, child, islam, muslim, pediatric, illness, death og transcultural, på databasene Cinahl, Medline, SwedMed og Cochrane.

8 Islam Kunnskap om Islam er av betydning for å kunne ivareta muslimske pasienter og pårørende. Vi velger derfor å si litt generelt om religion og kultur Kort om Islam Islam er den yngste av de tre monoteistiske verdensreligionene, jødedommen, kristendommen og islam. I den islamske forståelse er islam den eldste religion, fordi Muhammed ikke kom for å forkynne en ny religion, men for å gjenopprette den religionen som Gud opprinnelig hadde tiltenkt mennesket (Oberleitner, 2003 a). Allah er den eneste gud, som har all makt. Muhammed er hans budbringer. Muslimene ber direkte til Allah, når som helst og hvor som helst (ElGindy, 2004). Profeten Muhammeds lære er basis for all religiøs tro, holdninger, moral og retningslinjer for all menneskelig samhandling (Roberts, 2002). Koranen er islams hellige skrift og den er både en religiøs veileder og grunnlaget for islamsk lovgivning (Hanssen, 1996). I tillegg til koranen har de også Hadith-samlingene. Det finnes i dag seks anerkjente samlinger, som er ordnet etter temaer, og omhandler hva Muhammed har sagt og gjort i forhold til begravelse, omskjæring, bønn osv (Oberleitner, 2003 a). Islam pålegger de troende fem grunnleggende rituelle plikter: - trosbekjennelsen Det er ingen Gud uten Allah, og Muhammed er hans profet - bønnen: Vendt mot Mekka fem ganger i døgnet - rituelle avgiften: Pålagt gave av disponibelt overskudd til de som lite - fasten: I måneden Ramadan/ måneden koranen ble åpenbart - pilegrimsferden til Mekka (Neergaard 1998, s.58) Muslimene har to store høytider, Eid ul-fitr og Eid ul-adha. Eid ul-adha feires etter pilegrimsferden til Mekka, og varer i fire dager. Den mest kjente for oss er Eid ul-fitr, som er avslutning på fasten. Denne høytiden varer i tre dager, og feires med familie og venner. Dette er en velkommen høytid, fordi den kommer etter fasten.

9 9 Ramadan faller i den niende måneden i den muslimske kalender. Den muslimske kalender er 11 dager kortere enn den vestlige. Dette vil i praksis si at høytiden forskyves 11 dager fram fra det foregående året. I Ramadan er det pålagt alle muslimer å faste fra soloppgang til solnedgang. De kan blir fritatt fra fasten hvis de er syke, gamle eller av andre årsaker ikke kan faste (Oberleitner, 2003a). På barneintensiv har vi opplevd at noen foreldre lar vær å faste når barnet er kritisk syk Familiestruktur Familien består av nære og fjerne slektninger, ikke bare foreldre og barn. Ekteskapet gir partene ulike plikter og rettigheter overfor hverandre. Mannen er familiens forsørger og overhodet. Det vil si at alle økonomiske utgifter tradisjonelt hviler på mannen. Kvinnens oppgave er å være mor og hustru, og er knyttet til hjemmet og familien. Dette betyr likevel ikke at kvinner ikke har mulighet til utdannelse og arbeid. Mange familier er i dag avhengig av to inntekter, og mange muslimske kvinner arbeider og bidrar til hjemmets økonomi. Flere kvinner har ledende stillinger i den muslimske verden i dag. Medlemskap av en familie kan kun anerkjennes gjennom slektskap via blodet eller ekteskap. Adopsjon er derfor ikke tillatt. Barn er en gave fra Allah, og barnets rett til å leve er udiskutabelt. Abort er ikke tillat. Barna har en viktig plass i familien i de fleste muslimske kulturer. Et rent og velstelt barn viser foreldrenes glede over fødselen. Derfor barberes håret og neglene klippes på det nyfødte barnet (Hanssen, 1996). Gutter og jenter blir skjermet for problemer og blir behandlet likt frem de er fem år. Fra femårsalderen blir de behandlet forskjellig, og skal oppdras i de tradisjonelle kjønnsrollene. Foreldrene skal sørge for barna frem til de er myndige, for jentene frem til de er gift (Hanssen, 1996; Oberleitner 2003 b). Giftermål innen slekten er utbredt blant muslimer. Profeten Muhammed tillot sin datter Fatima å gifte seg med sin fetter Ali. Derfor er ekteskap mellom fetter og kusine anerkjent. Denne type ekteskap sikrer at eventuell formue blir i slekten, de unge kjenner hverandres familier og kommer fra samme sosiale lag (Oberleitner, 2003 b). Camilla Stoltenbergs studie relatert til barn med medfødte misdannelser, viser at dersom foreldrene er fetter og kusine, vil

10 10 dette føre til høyere hyppighet av misdannelser og spedbarnsdød. Risikoen for at barna kan dø i første leveår er 2-3 ganger høyere for barn født av beslektede foreldre (Stoltenberg, Magnus, Krondal, 1999). Vår erfaring fra barneintensiv samsvarer med denne studien. Vi har flere ganger sett at barn med misdannelser er født av foreldre som er fetter og kusine Syn på helse, sykdom og død Sykdomsoppfattelse Vestlig medisin og teknologi er på framgang i den islamske verden, og leger og sykepleiere gjennomgår den samme utdannelsen som i den vestlige verden. Imidlertid kan man møte forskjellige oppfatninger om hvorfor sykdom oppstår. Noen mener sykdom kan forklares som fysisk betinget, andre ut fra et religiøst synspunkt. En tredje oppfatning er at individet er besatt av ånder. Da den første oppfatning samsvarer med den vestlige verdens oppfatning, forklarer vi her de to siste (Oberleitner, 2003 d). Religiøs forståelse: Her er utgangspunktet at Allah påfører individet sykdom. Dette for å teste den enkeltes tro, og gi tilgivelse for de syndene som mennesket har begått i det jordiske liv. Dette anses som bedre enn å bli straffet i det hinsidige. Allah har ikke påført en sykdom som ikke kan helbredes, og derfor skal den syke oppsøke legehjelp for sine symptomer. Argumentet for at legevitenskapen i dag ikke er i stand til å kurere alle sykdommer er at vitenskapen ennå ikke har funnet den helbredende kur, som Allah allerede har sendt til jorden. Sjelebegrepet: Koranen forteller at englene blåser sjelen inn i fosterets hjerte når det er 120 dager gammelt. Derfor betraktes hjertet som sentrum for sjelen og menneskets personlighet. Hjertet gjør mennesket i stand til å skjelne mellom rett og galt. Når et menneske befinner seg i en

11 11 vanskelig situasjon kan dette føre til en usikkerhet i troen på Allah, noe som kan medføre at hjertet blir blokkert. Personen kan da oppleve smerter i hjertet og allmenn utilpasshet, og hørsel og syn virker redusert. Da må behandlingen bestå i å få den enkelte tilbake til den rette tro Amuletter og ånder Koranen omtaler både gode og onde ånder, kalt jinner. Holdningen til jinner er ikke entydig. Noen tror ikke på det, mens andre mener de kan skade eller skremme et menneske, og være årsaken til sykdom. I tillegg til jinner er det troen på det onde øyet. Det onde øyet sitter på en person som er født med denne egenskapen. Det betyr ikke at denne personen er ond, eller at denne personen er klar over at han har denne egenskapen. Faller det onde øyet på et annet menneske kan det volde dette mennesket sykdom. Ofte er det misunnelse som utløser kraften av det onde øyet. Amuletter beskytter mot jinner og det onde øyet. En mye brukt amulett er Fatimas hånd. Den er ofte blå eller turkis, og det står skrevet sitater fra koranen på den. Andre amuletter kan være små poser som inneholder for eksempel koranvers (Oberleitner, 2003 d) Balanse ubalanse Noen mener at ubalanse mellom de fire grunnvæskene i kroppen, blod, slim, sort galle og gul galle kan medføre sykdom. Denne oppfattelsen går helt tilbake til oldtiden. De fire kroppsvæsker settes i forbindelse med varmt, kaldt, tørt og vått. Hos et friskt menneske er kroppsvæskene i balanse, men ved sykdom er det et overskudd av varme og kulde, eller av vått og tørt. Varme sykdommer behandles med kalde medisiner og matvarer, og motsatt med de kalde sykdommene (Pedersen, 2004) Død Mennesket består av en åndelig sjel og en fysisk kropp. Når kroppen dør, lever sjelen videre. Det jordiske livet betraktes som et midlertidig opphold der mennesket skal bevise at de er verdig til et liv i paradis. De som ikke har levd et godt liv, blir henvist til et liv i helvete. Dette er ikke ensbetydende med et negativt livssyn, fordi de ser på livet som en gave fra Gud.

12 12 Mennesket skal ikke kjempe mot døden, men akseptere den som en del av en guddommelig plan. Døden er derfor ikke tabubelagt på samme måte som i vår del av verden. 40 dager før døden inntreffer, faller et blad fra livets og dødens tre. På dette bladet er det skrevet et navn, som viser, hvem som skal forlate livet. Umiddelbart innen individets bortgang viser dødens engel seg for den døende. I denne fasen atskilles sjelen fra kroppen, som for den dødende er en meget smertefull opplevelse. Sjelen stiger kort til himmelen for deretter å vende tilbake til graven hvor den døde oppholder seg til dommedag. I graven besøkes den døde av englene Munkir og Nikar, som skal teste den avdødes tro og spørre han om hans gjerninger i det jordiske liv. Resultatet av den testen bestemmer om oppholdet i graven som varer til dommedag, skal være behagelig eller pinefullt. (Oberleitner, 2003 c, s.11). Barn kommer direkte til paradis og blir ikke gradert av Gud når de dør. Barna har det bedre i paradis enn hos foreldrene, og foreldrene skal derfor ikke vise sorg høylydt (Lundqvist, Nilstun & Dykes, 2003). Når muslimer dør skal den dødes hode snus mot Mekka (nordøst). Armer og ben rettes ut, og tærne bindes sammen med en tråd. Munnen og øynene lukkes, og klærne fjernes av en person av samme kjønn. Kroppen dekkes med et laken, og skal vaskes etter bestemte regler, i fastsatt rekkefølge (Sarhill, LeGrand, Islambouli, Davis & Walsh, 2001; Viggen, 2004). Barn kan vaskes av begge kjønn frem til pubertetsalder. Det er vanlig at den døde vaskes av imam fra tilhørende moské, eller en kvinne derfra. Det er sjelden foreldrene vasker det døde barnet selv. Når vaskingen er ferdig, legges kroppen inn i et parfymert likklede. Til barn er et enkelt likklede nok (Oberleitner, 2003 c). I litteraturen nevnes det at den døde gravlegges uten kiste med ansiktet vendt mot Mekka. Dette er ikke tillatt i Norge, slik at her begraves alle i kister. Det er egne kirkegårder for muslimer. Kremering av liket er ikke tillatt i islam. Muslimer er generelt imot obduksjon, men de fleste godtar rettslig obduksjon og obduksjon ved uventet dødsfall (Oberleitner, 2003 c; Sarhill et al, 2001). Når det gjelder transplantasjon er det ulik mening, da dette ikke er nevnt i Koranen eller Hadith samlingene. Helsepersonell må følge den vanlige prosedyren og spørre pårørende/pasienten. De fleste muslimer ønsker at donor skal være muslim, men de aksepterer ikke-muslimske donorer dersom det er eneste mulighet. I Norge informeres resipienten ikke om hvem donor er (Oberleitner, 2003 c; Sarhill et al, 2001).

13 13 Den døde bør begraves raskt, men her er det kulturelle forskjeller. For eksempel er en rask begravelse viktig for muslimer fra Pakistan.

14 Islam i Norge Islamske trossamfunn er den største gruppen av de registrerte trossamfunn i Norge. 1. januar 2004 var det nesten medlemmer fordelt på 82 menigheter (Statisk sentralbyrå, 2004). Dette er en økning på mer enn medlemmer fra Blant de syv største muslimske innvandrergruppene i Norge dominerer pakistanere, fulgt av bosniere, tyrkere, iranere, somaliere, irakere og marokkanere (Jacobsen, 2001). Muslimene representerer et stort spenn når det gjelder nasjonalitet, kultur, samfunnsklasser og utdanning. Selv om alle bekjenner seg til grunnprinsippene i islam, er de i stor grad preget av hjemlandets kultur, tradisjon og religiøs praksis i sin islamtolkning (Neergård, 1998) Kommunikasjon Kommunikasjon betyr å gjøre felles (Magelssen, 1998). I vårt møte med innvandrerpasienter og foreldre bør vi derfor prøve å legge forholdene til rette slik at vi kan skape felles erfaringer, felles tolkninger og felles forståelse. I et slikt prosjekt står vi overfor flere utfordringer. Kulturforskjellene er enorme innen den muslimske verden, og det er derfor vanskelig å si noe generelt om muslimers kommunikasjonsform. Mange vil imidlertid ha språkproblemer glosemessig og av symbolsk art. Dette vil kunne føre til engstelse, irritasjon og utrygghet (Hanssen, 1996). Det å forstå andre mennesker er i bunn og grunn å tolke den andre part. Ulik kulturell bakgrunn kan gjøre dette vanskelig. En utfordring blir derfor, så langt det er mulig, å kvitte oss med våre egne etnosentriske kulturbriller, dvs. ikke forstå og måle den andre ut fra våre egne verdier. Vi må søke å se tingene ut fra den andres perspektiv. I en situasjon med alvorlig og kritisk sykdom hos barn blir det enda viktigere å forstå de involverte for å begrense belastningen til et minimum.

15 15 Vi må likevel ikke glemme at de prinsipper og teorier vi leser om ikke nødvendigvis forteller om hvordan folk faktisk lever og tenker. Vi må med andre ord vokte oss for å generalisere (Magelssen, 1998). Hver pasient er forskjellig, og hver innvandrer er forskjellig. Mennesker fra andre land er kanskje enda mer forskjellig fra hverandre enn nordmenn, som er oppvokst i et lite land med høyt utdanningsnivå (Hernæs, 2004) Kommunikasjon med barn. Kommunikasjon med barnet avhenger av barnets alder, utvikling, språkkunnskap og sykdomsbilde. Når barnet er kritisk sykt, og omgitt av mye teknisk utstyr blir det sykepleierens oppgave å tilrettelegge for nærhet mellom foreldre og barn. I forbindelse med kritisk sykdom hos nyfødte er det viktig at foreldrene får være hos, og bli kjent med barnet sitt. De skal lære å tolke barnets signaler og uttrykk. Når det gjelder eldre barn er det foreldrene som kjenner barnets best, og som best forstår barnet. Foreldrene er derfor en ressurs for sykepleieren når det gjelder kommunikasjonen med barnet. Når det gjelder muslimske pårørende ser vi imidlertid at kommunikasjonen kan bli vanskelig når foreldrene forstår lite norsk. Språkproblemer hemmer kommunikasjonene med både foreldre og pasient. Mange barn på barneintensiv ligger på respirator og er sederte i større eller mindre grad. Dette vanskeliggjør kommunikasjonen, fordi pasienten ikke kan uttrykke seg verbalt. Dette kan være en skremmende og uttrygg situasjon for barnet, men dersom foreldrene er godt informerte og er trygge, vet vi at dette vil smitte over på barnet (Evenshaug & Hallen, 2001). Det er derfor svært viktig å opprettholde en nær og god kommunikasjon med barnas foreldre Kommunikasjon med foreldrene Et barns sykehusinnleggelse vil oppta hele familien. Da sykehuset oppfattes som et offentlig rom, vil det oftest være faren som uttaler seg på vegne av familien og barnet. Når en muslimsk mann snakker på vegne av sin kone, er ikke dette ensbetydende med at kvinnen er undertrykt. Det kan ganske enkelt skyldes kulturtradisjoner. I hjemmet er det i motsetning

16 16 oftest kvinnene som har kunnskap og erfaring om sykdom og helse (Pedersen, 2003; Nilsen, 1998). I Norge er det i enhver kommunikasjon viktig å holde seg til saken. Når vi skal informere eller spørre om noe hopper vi ofte rett inn sakens kjerne. I Midtøsten derimot er det å være direkte verdsatt på en annen måte. De gjør heller det som vi på godt norsk kaller å gå rundt grøten. Nordmenn kan oppfatte en slik samtalestrategi som negativ. Dette kan resultere i mistenksomhet og skepsis. Vi er mest opptatt av hva som sies, mens de synes å være mer opptatt av hvordan informasjon formidles. Ord som sykdom, ulykke og død uttales sjeldent direkte blant muslimer. Formidling av dårlige nyheter gis ofte trinnvis og pakket inn i religiøse vendinger, som f. eks. at liv og død er i Guds hender (Nilsen, 1998; Pedersen, 2003). Kunnskap om dette kan hjelpe sykepleieren i kommunikasjonen. Som helsearbeidere i Norge har vi informasjonsplikt (Lov om pasientrettigheter, 2001), og når vi skal informere foreldrene på barneintensiv mener vi det er viktig å gi realistisk informasjon om barnets tilstand. Vår oppfatning er at begge foreldrene bør være til stede, og at mor bør være sidestilt med far i denne prosessen. Grundig informasjon ser vi på som viktig for at foreldrene skal kunne mestre den vanskelige situasjonen det er å ha et kritisk sykt barn. Vi har flere ganger i vår praksis opplevd at muslimer i utgangspunktet ikke har delt denne oppfatningen om informasjonsbehov. Det er derfor viktig å gå varsomt frem slik at alle parter blir respektert og ivaretatt Nonverbal kommunikasjon Over 70 % av kommunikasjonen vår er kroppsspråk (Møllenes, 2002). Muslimsk omgangsform varierer ut fra den enkeltes kulturbakgrunn. Vi lærer betydningen av ikke verbale signaler i de omgivelsene vi vokser opp, omtrent på samme måte som vi tilegner oss ord og setningsstrukturer. Ikke verbale signalers betydning er derfor ikke universelle. Betydningen varierer fra en kultur til en annen. De fleste muslimske kulturers omgangsform er mer formel enn de skandinaviske. Bruk av høye stemmer er et kulturelt trekk ved araberne og en del andre muslimske folkegrupper. Dette kan oppleves som ubehaglig på en

17 17 barneintensivenhet. Vi har flere barn og foreldre på samme rom og vi ønsker å begrense støynivået til et minimum for å beskytte barna mot unødig stress. Kommunikasjonsforskjellene gir seg også uttrykk i den nonverbale samhandlingen. Tyrkerne rister for eksempel på hodet når de mener ja, og nikker når de mener nei. En araber rister på hodet som tegn på at han ikke forstår. Mange afrikanere og asiater vinker personer til seg med håndflaten ned. Det anses som uhøflig å vinke noen til seg med håndflaten opp. Det er svært uvanlig at en mann og kvinner tar på hverandre på offentlig sted. Derimot kan to personer av samme kjønn leie hverandre som tegn på vennskap og kjennskap (Hanssen, 1996; Nilsen, 1998; Møllenes 2002) Bruk av tolk I sykehus kan fagspråk gi opphav til kommunikasjonsproblemer. Det kan være problematisk å få tak i kvalifiserte tolker. En tolk skal ikke bare oversette ord for ord, men formidle meningsinnholdet. Familietolker anbefales ikke, fordi de kan mangle kunnskaper til å forklare medisinske termer, og fordi viktig informasjon kan bli underslått (Hanssen, 1996 ). Informasjonen kan for eksempel bagatelliseres for å skåne mor. Det kan dreie seg om informasjon om barnets tilstand og eventuelt forverring. Da mor ofte er den som har dårligst norskkunnskaper, kan vi som både sykepleiere og leger bekymre oss for at hun ikke får den informasjonen hun etter vår mening bør få. Mange land har ulike språk, og ulike folkegrupper. Disse folkegruppene kan i utgangspunktet være fiender. Det kan oppstå vanskeligheter om tolken er fra en annen gruppe eller stamme, eller at de har politiske motsetninger. Tolkene er sjelden profesjonelle, særlig gjelder dette i små innvandrergrupper, og de kan kjenne hverandre privat. Taushetsplikten er ofte et ukjent fenomen blant tolker. Det er derfor viktig å gjenta at det man snakker om skal ingen andre få vite, selv om tolken har skrevet under på taushetsløftet. Sykepleieren må huske at det er foreldrene og ikke tolken som er samtalepartneren. Tolken kan godt sitte litt bak den man snakker med (Møllenes, 2002).

18 Kulturelle forskjeller. Praktiske konsekvenser for sykepleien. Det kan være vanskelig for helsepersonell å vurdere hva som ligger til grunn for den sykes adferd, da muslimer og ikke-muslimer har forskjellig måter å håndtere sykdom på. Pasientens uttrykksmåter når det gjelder å forklare symptomer kan være vanskelig å forstå. Dette skyldes ikke minst at muslimske pasienter ikke skiller mellom det fysiske og det psykiske. Kanskje mer enn i vestlig kultur gir de uttrykk for fysisk smerte når problemet er av psykisk art. Angst kan for eksempel gi en klagende holdning og bruk av et høyt stemmenivå (Hanssen, 1996). Dette ser vi også når det gjelder de større barna, mens hos de minste barna ikke kan skille mellom det fysiske og det psykiske og reaksjonsmønsteret er likt uansett kulturbakgrunn Ernæring Muslimske kvinner ammer vanligvis barna helt til de nærmer seg to år. Blant noen er det en oppfatning om at colostrum er skadelig for barnet. De kaster derfor den første melken, og barnet får sukkervann de første dagene. Mange muslimske kvinner foretrekker å gi morsmelk på flaske når barnet er innlagt på sykehus. Hovedgrunnen er at det også er mannlige besøkende i avdelingen, og at kvinnen ikke får sitte uforstyrret å amme barnet. På barneintensiv er det ikke så ofte at det er aktuelt for mor å amme, fordi barna er kritisk syke. Det vanlige er at mor pumper seg og barnet får melk på sonde. Dersom moren ikke har nok melk kan hun komme til å motsette seg at barnet får bankmelk. En av grunnene kan være at barn som mottar melk fra samme mor, betraktes som søsken og kan derfor ikke gifte seg med hverandre (Oberleitner, 2003 b; Hanssen, 1996).

19 Blodtransfusjoner og medikamenter Matvarer som innholder blod og svinekjøtt er forbudt for muslimer. Forbudet mot blodprodukter gjelder ikke blodtransfusjoner. Det er likevel muslimer som vil vegre seg for å motta blodtransfusjon. Grunnen er at de sammenligner det med amming, og derfor tror at hvis de mottar blod fra en annen person betraktes de som søsken (Oberleitner, 2003 d). Legemiddelindustrien har i mange år brukt svineprodukter i fremstilling av blant annet heparin og insulin. I dag brukes det syntetiske materiale i insulin, men fortsatt er det svineprodukter i heparinen. Vi har aldri opplevd dette som et problem på barneintensiv, muligens fordi få er klar over dette. I USA er det vanlig å informere om denne type innhold i medisinene(roberts, 2003). Dette er ikke vanlig praksis her i landet Sykdom og død Sørheim (2000) har gjort en undersøkelse blant pakistanske foreldre med funksjonshemmede barn. Undersøkelsen viser at de syntes det er verre å få døtre med funksjonshemming enn sønner med funksjonshemming. Konsekvensene for foreldrene blir større i og med at dette har med ære, ekteskap og omsorg å gjøre. En funksjonshemmet jente har ingen mulighet til å opprettholde familiens ære. Undersøkelsen viser imidlertid at de fleste foreldre ser på sitt syke barn, gutt eller jente, enten som en gave eller som en straff fra Allah. Uansett gave eller straff handler det om en test fra Allah. Foreldrene ønsker inderlig å bestå denne testen, og dette er drivkraften og styrken i omsorgen til sine barn. Hvorvidt de består testen har betydning for det neste liv (ibid). Ubalanse i kroppsvæskene blir som tidligere nevnt også brukt som forklaring på hvorfor barn blir syke. En mor mente at barnet fikk liten hjerne fordi barnet ble lagt i kuvøse. Temperaturforandringen medførte at barnets hjerne krympet. En annen sa: da han ble født ble han tatt ut for å vises frem til mormor. Han var varm inne og ble kald ute. Fordi han ble kald ble han syk. (Sørheim, 2000, s.46.)

20 20 I den arabiske kulturen er det ikke akseptabelt med planlagt avslutning når det gjelder terminale barn. Forberedelse til begravelsen kan ikke begynne før etter døden er inntruffet. Selv om koranen sier at man ikke skal gråte høylydt, ser vi ofte at dette skjer i avdelingen. Kilder fra de muslimske miljøer forklarer dette med individuelle forskjeller i å uttrykke sorg. Det benektes at pårørende påfører seg selv skade eller på annen måte framprovoserer gråt, da dette er forbudt etter islamsk lov. På barneintensiv har vi likevel opplevd voldsomme reaksjoner som at pårørende har kastet seg på gulvet og stanget hodet i veggen når barnet dør. På samme måte som tilstedeværelse av gråtekoner er dette imidlertid kulturelt betinget, og har ingen sammenheng med islamsk tro. Kvinner gir mer uttrykk for følelser enn menn. Mennene skal være sterke og ta seg av det praktiske (Zahr & Hattar-Pollara, 1998; Bechensten, 2004). Som tidligere nevnt har muslimer sine egne ritualer i forhold til stell og begravelse av den døde. Vi bør avklare med foreldrene om hvordan dette skal gjøres, og tilrettelegge for stell og vask av barnet. Hvis foreldrene ønsker kan dette gjøres på barneintensiv, men forholdene er ikke veldig godt tilrettelagt. På Ullevål universitetssykehus er det et rom som er beregnet for rituell vasking av døde. Dette rommet kan brukes av alle sykehus i Oslo området. I en svensk undersøkelse ble muslimske kvinner spurt om hvordan det var å miste sitt nyfødte barn (Lundqvist et al, 2003). De fleste av kvinnene var enige om at mor ikke skulle være med på å stelle det døde barnet. Dette ble for vanskelig for henne. Familie og venner kan stelle barnet, men ikke sykepleiere, fordi de ikke er vant med prosedyren. På barneintensiv lager vi minnebøker for de barna som ligger lenge hos oss. Her limer vi inn bilder, fotavtrykk og kanskje en hårlokk. Ofte tar vi også bilder av barna etter at de er døde. Foreldrene velger selv om de vil ha disse bildene. Vår erfaring er at de fleste norske foreldre synes det er fint å ha disse bildene i ettertid. I den svenske undersøkelsen uttaler muslimske kvinner at man ikke skal ta bilder av det døde barnet. De bærer minnet om barnet med seg i hjertet sitt. Noen sa at minner som bilder av det døde barnet er forbudt, mens andre ikke visste hvor dette forbudet kom fra. I den samme undersøkelsen gir mange av kvinnene uttrykk for at etterlattesamtaler oppleves som vanskelig. Legen kan ikke bringe barnet tilbake. Det er Allahs vilje at barnet dør, og kvinnen skal da tenke på fremover (ibid). På barneintensiv tilbyr vi alltid pårørende en

B Bachelorgradsoppgave

B Bachelorgradsoppgave B Bachelorgradsoppgave Sykepleie til pasienter med innvandrerbakgrunn Nursing of patients with immigrant backgrounds Frida Johnsen Kothe-Næss Ord: 8538 SPU 110 Bacheloroppgave i sykepleie kull 2011-2014

Detaljer

Du blir frisk av tuberkulose

Du blir frisk av tuberkulose Veileder for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose For helsepersonell 1 Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Brosjyren Du blir frisk av tuberkulose fins på flere språk. Papirutgaver kan bestilles

Detaljer

Arbeidsbok helse- og omsorgsmodul

Arbeidsbok helse- og omsorgsmodul Arbeidsbok helse- og omsorgsmodul 1 INTRODUKSJON DEL 1 1 Individuell pleie i en flerkulturell sammenheng DEL 2 Kulturelle normer og tradisjoner DEL 3 Mat, måltider og kulturelle tradisjoner DEL 4 Helsetilstander

Detaljer

DEN GODE SITUASJON En pedagogisk verktøypakke til hjelp ved asylsøkerfamiliers første møte med barnehagen

DEN GODE SITUASJON En pedagogisk verktøypakke til hjelp ved asylsøkerfamiliers første møte med barnehagen DEN GODE SITUASJON En pedagogisk verktøypakke til hjelp ved asylsøkerfamiliers første møte med barnehagen Av: Lise Angeltveit-Baltzersen Hege Fareed Lisbeth Norum Rigmor Tømmerholt Pettersen Tordis M.

Detaljer

Å fremme håp hos pårørende

Å fremme håp hos pårørende Å fremme håp hos pårørende Hvordan kan sykepleier bidra til å fremme håp hos pårørende til pasienter som har pådratt seg traumatisk hodeskade etter en trafikkulykke? Bacheloroppgave i Sykepleie Avdeling

Detaljer

Institutt for sykepleie og helsefag. Bachelor i Sykepleie. Bacheloroppgave i sykepleie SY180H 000. Vår 2009

Institutt for sykepleie og helsefag. Bachelor i Sykepleie. Bacheloroppgave i sykepleie SY180H 000. Vår 2009 Institutt for sykepleie og helsefag Bachelor i Sykepleie Bacheloroppgave i sykepleie SY180H 000 Vår 2009 Tema: Sykepleie til barn som rammes av kreft Innleveringsdato: 14. mai 2009 Kandidatnummer: 25 Antall

Detaljer

ansatte som jobber med deltakere i kvalifiseringstiltak

ansatte som jobber med deltakere i kvalifiseringstiltak Forord I løpet av 2009 har Islamsk Råd Norge i samarbeid med Helse og velferdsetaten utviklet et kurs på oppdrag fra Integrerings og mangfoldsdirektoratet. Kurset har fått navnet Arbeid og Islam. Kurset

Detaljer

Omsorg ved livets slutt

Omsorg ved livets slutt Omsorg ved livets slutt Hva fremmer håp hos eldre pasienter i livets sluttfase og hvordan kan sykepleier være med på å fremme det? Bacheloroppgave i sykepleie Diakonhjemmet høgskole Kull 08SYK Kandidatnummer:403

Detaljer

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn En god start Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn Forord Når det oppdages funksjonshemninger hos foster og barn vil det være avgjørende for foreldrene hvorledes

Detaljer

Rapport. Sjeldne funksjonshemninger i Norge

Rapport. Sjeldne funksjonshemninger i Norge SINTEF A18944 - Åpen Rapport Sjeldne funksjonshemninger i Norge Delprosjekt IV: Personer med ikke-vestlig minoritetsbakgrunn og en sjelden diagnose. Deres erfaringer med tjenesteapparatet - et pilotprosjekt

Detaljer

Sørasiatiske innvandrerkvinner og type-2 diabetes et folkehelseproblem

Sørasiatiske innvandrerkvinner og type-2 diabetes et folkehelseproblem Diakonhjemmet Høgskole Bachelor i sykepleie Sørasiatiske innvandrerkvinner og type-2 diabetes et folkehelseproblem Kandidatnummer: 154 Kull: 12sykhel Antall ord: 10 565 Innleveringsfrist: 12. mars 2015

Detaljer

HINDERLØyPE. Foreldre, barn og funksjonshemming. Lars Grue. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

HINDERLØyPE. Foreldre, barn og funksjonshemming. Lars Grue. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring HINDERLØyPE Foreldre, barn og funksjonshemming Lars Grue NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring HINDERLØYPE Foreldre, barn og funksjonshemming LARS GRUE Norsk institutt for

Detaljer

Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde Eide. God kommunikasjon. Vg2 helsearbeiderfag. Bokmål

Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde Eide. God kommunikasjon. Vg2 helsearbeiderfag. Bokmål Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde ide God kommunikasjon Vg2 helsearbeiderfag Bokmål 1 Til deg som skal bruke boka! God kommunikasjon er en av fire bøker som sammen dekker programområdet

Detaljer

3. Konsekvenser av. omskjæring. Kvinnelig omskjæring som kroppslig erfaring KAPITTEL 3

3. Konsekvenser av. omskjæring. Kvinnelig omskjæring som kroppslig erfaring KAPITTEL 3 KAPITTEL 3 3. Konsekvenser av omskjæring Kvinnelig omskjæring som kroppslig erfaring Selv jenter som sier de ønsket å bli omskåret, opplever ofte sjokk når de erfarer hvor smertefullt inngrepet er. Spesielt

Detaljer

Individuell plan for palliative pasienter

Individuell plan for palliative pasienter FORDYPNINGSOPPGAVE I PALLIATIV OMSORG, TRINN 2 Individuell plan for palliative pasienter - et nyttig redskap? KANDIDATNUMMER: 940604, 081083, 080173 Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie

Detaljer

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger Om sorg og støtte til barn under seks år Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød (LUB)

Detaljer

Forord. Torunn Janbu President

Forord. Torunn Janbu President Forord Det norske samfunnet og befolkningen er gjennom globalisering og innvandring fra ulike deler av verden og nye ekteskapsmønstre blitt stadig mer sammensatt og mangfoldig. Selv om mye også er likt

Detaljer

Helse og yrke H. Aschehoug & Co.

Helse og yrke H. Aschehoug & Co. Del av Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag for skoleåret 2011/2012. Filene må behandles i henhold til åndsverksloven, og må

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

PÅ VEI MOT ET INKLUDERENDE SAMFUNN

PÅ VEI MOT ET INKLUDERENDE SAMFUNN PÅ VEI MOT ET INKLUDERENDE SAMFUNN NY VE RS JO N 20 12 Ressursmateriell for menigheter og organisasjoner: HVORDAN SKAPE FLERKULTURELLE FELLESSKAP? 1 PÅ VEI MOT ET INKLUDERENDE SAMFUNN FORORD Hvordan tar

Detaljer

En kvalitativ studie av tre norske sykepleieres opplevelser og erfaringer fra møte med samiske pasienter med demenssykdom og som bor i sykehjem.

En kvalitativ studie av tre norske sykepleieres opplevelser og erfaringer fra møte med samiske pasienter med demenssykdom og som bor i sykehjem. En kvalitativ studie av tre norske sykepleieres opplevelser og erfaringer fra møte med samiske pasienter med demenssykdom og som bor i sykehjem. Inger-Lise Pedersen Mastergradsoppgave i helsefag Avdeling

Detaljer

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARNS BAKGRUNN - 1 -

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARNS BAKGRUNN - 1 - Tema Adopsjon ADOPTERTE BARNS BAKGRUNN - 1 - Innledning s. 3 De juridiske forhold bak en adopsjon s. 4 FN`s Barnekonvensjon s. 4 Haagkonvensjonen s. 4 Når kan internasjonal adopsjon finne sted? s. 5 Hvordan

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring Erfaringer Samarbeid Muligheter Eksempler Shaista Ayub og Liv Hopen Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom Aker universitetssykehus

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

BACHELOROPPGAVE: KANDIDATNUMMER: 842. Høgskolen i Gjøvik Avdeling for Helse, Omsorg og Sykepleie Bachelor i sykepleie, Mai 2011. Dato:08.05.11.

BACHELOROPPGAVE: KANDIDATNUMMER: 842. Høgskolen i Gjøvik Avdeling for Helse, Omsorg og Sykepleie Bachelor i sykepleie, Mai 2011. Dato:08.05.11. BACHELOROPPGAVE: Hvordan kan sykepleier bidra til et godt samspill mellom foreldre og premature barn innlagt på nyfødt intensiv? KANDIDATNUMMER: 842 Høgskolen i Gjøvik Avdeling for Helse, Omsorg og Sykepleie

Detaljer

AFS Vertsfamilie. Håndbok for dere som får verden inn i stua 2014

AFS Vertsfamilie. Håndbok for dere som får verden inn i stua 2014 AFS Vertsfamilie Håndbok for dere som får verden inn i stua 2014 Innhold Om AFS... 4 Forberedelser... 6 Forventninger... 8 Kultur... 11 Interkulturell bevissthet... 17 Tilpasningskurven... 20 Den første

Detaljer

Tiltak mot tvangsekteskap

Tiltak mot tvangsekteskap Veileder Utgitt av: Barne- og familiedepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra: Statens forvaltningstjeneste Informasjonsforvaltning Postboks 8169

Detaljer

For første gang. i barnehagen

For første gang. i barnehagen For første gang i barnehagen FL200L Bachelor oppgave FUS3 Vår 2014 Kandidatnummer: 110 Totalt antall sider: 29 Forord Gjennom de siste tre årene på førskolelærerutdanningen på Universitetet i Nordland

Detaljer