2006 E-CO ENERGI. E-CO Energi Postboks 255 Sentrum, 0103 Oslo Telefon Telefaks

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2006 E-CO ENERGI. E-CO Energi Postboks 255 Sentrum, 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no"

Transkript

1 årsrapport 2006 E-CO ENERGI E-CO Energi Postboks 255 Sentrum, 0103 Oslo Telefon Telefaks

2 INNHOLD i korte trekk 02 Om E-CO Energi 04 Administrerende direktør har ordet 07 Årsberetning Resultatregnskap 14 Balanse 16 Kontantstrømanalyse 17 Regnskapsprinsipper 20 Noter til regnskapet 39 Revisjonsberetning for 2006 E-CO Energis årsrapport for 2006 er publisert i web-versjon på

3 2006 I KORTE trekk Konsernets hovedvirksomhet Eierskap, drift og forvaltning av vannkraftanlegg Omsetning av kraft i engrosmarkedet Forretningsutvikling innenfor energi og tilgrensende områder Konsernets hovedaktivitet er drift og vedlikehold av kraftverk, herunder optimal utnyttelse av vannmagasinene for å oppnå høyest mulig verdi av kraftproduksjonen. Konsernets øvrige virksomhet besto i 2006 av forretningsutvikling, ny kraftutbygging samt deleierskap i andre kraftselskaper. Konsernet har eierandeler i Oppland Energi AS (61,4 prosent), Vinstra Kraftselskap DA (66,7 prosent), Energiselskapet Buskerud Kraftproduksjon AS (30 prosent), Opplandskraft DA (ca 40 prosent) og Norsk Grønnkraft AS (25 prosent). Konsernets konsulentvirksomhet i E-CO Tech er solgt med virkning fra 3. januar Resultat Resultatet før skatt for 2006 ble på millioner kroner, en økning på 357 millioner fra Resultat etter skatt ble 755 millioner kroner, 108 millioner kroner høyere enn de 647 millioner som ble oppnådd i Driftsinntektene ble millioner kroner i 2006, mens totale driftskostnader ble 736 millioner kroner. Dette resulterte i et driftsresultat på millioner kroner, 286 millioner kroner høyere enn i Omsetning, driftsresultat, resultat før skatt og årsresultat er alle rekordhøye for Pris Gjennomsnittlig elspotpris på Nord Pool for 2006 ble 39,1 øre/kwh, opp fra 23,5 øre/kwh i Konsernet oppnådde en gjennomsnittlig salgspris i 2006 på 29,8 øre/kwh mot 24,7 øre/kwh året før. Oppnådd salgspris ble 76 prosent av spotpris. Produksjon Årsproduksjonen for konsernet ble på totalt GWh som er 780 GWh lavere enn Inkludert konsernets andel i tilknyttede selskaper ble årsproduksjonen GWh. Normalproduksjon inkludert andel i tilknyttede selskaper er GWh. Investeringer I løpet av 2006 ble oppgraderingen av Aurland 1 og Hemsil 2 ferdigstilt. Byggingen av nytt Lya kraftverk i Hallingdal er startet og planarbeidet for Mork kraftverk i Sogn er igangsatt. Videre er bygging av ny dam Stolsvatn påbegynt. Breidalsoverføringen var konsernets største investeringsprosjekt i Overføringstunnelen som ble påbegynt i 2005, vil øke vanntilgangen i Øvre Otta-verkene. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2008 og vil gi totalt 125 GWh i økt middelproduksjon. Investeringer i varige driftsmidler beløp seg til totalt 127 millioner kroner og påløp i produksjonsvirksomheten. Nøkkeltall E-CO Energi konsern (Beløp i millioner kroner) Resultat Driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skatter Årsresultat Kapitalforhold Totalkapital Ansvarlig lån Oslo kommune Egenkapital Likvider Egenkapitalandel 33 % 31 % 30 % 44 % 41 % Egenkapitalandel inkl ansv. lån 52% 50% 50% 63% 59% Netto rentebærende gjeld (eks ansv. lån) Utbytte Egenkapitalrentabilitet * 13,3 % 11,9 % 10,3 % 1,5% 4,9 % Totalkapitalrentabilitet ** 10,8 % 8,9 % 8,9 % 6,9% 7,5 % Kontantstrøm Kontantstrøm fra virksomheten EBITDA EBITDA-margin 82 % 77 % 77 % 73 % 73 % Annet Antall ansatte Kraftproduksjon (GWh) *** * Årsresultat/gjennomsnittlig egenkapital ** Ordinært resultat før skatter + finanskostnader/gjennomsnittlig totalkapital *** Produksjon eks. andel produksjon tilknyttede selskaper (ca 600 GWh)

4 visjon: Ledende vannkraftprodusent kompetent og skapende Vi skal: maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø utøve god forretningsskikk i all vår aktivitet 2 verdier: Engasjert, Skikkelig og Skapende Engasjert Vi skal ha et arbeidsmiljø som stimulerer aktivt engasjement, arbeidsglede og humør. Vi verdsetter samarbeid, kommunikasjon og kompetansedeling. Skikkelig Vi skal opptre med respekt og ansvarlighet i alle sammenhenger. Vi verdsetter kvalitet, ærlighet og tillit. Skapende Vi skal være opptatt av å forbedre og fornye for å opprettholde høy kompetanse, kvalitet og verdiskaping. Vi verdsetter initiativ, handlekraft og mot.

5 E-CO eier og forvalter kraftverk over hele Sør-Norge, deriblant Norges tredje største kraftverk, Aurland I. Hovedkontor E-CO E-CO Energi eier 100 % i E-CO Vannkraft, som eier 100 % i Oslo Lysverker. Eidsiva Vannkraft Eidsiva Vannkraft drifter og vedlikeholder anleggene til Oppland Energi (E-CO 61,4%), Vinstra Kraftselskap (E-CO 66,7 %) og Opplandskraft (E-CO 40 %). Norsk Grønnkraft E-CO Vannkraft eier 25 %. Energiselskapet Buskerud Kraftproduksjon E-CO Vannkraft eier 30 %. Uvdal I og II E-CO Vannkraft eier 10 %. E-CO ENERGI OSLO KOMMUNE 100% OMSETNING: MNOK E-CO VANNKRAFT E-CO ENERGI 100% Ansatte: 160 OSLO LYSVERKER E-CO 100 % VINSTRA KRAFTSELSKAP E-CO 66,7 % OPPLAND ENERGI E-CO 61,4 % BUSKERUD KRAFT- PRODUKSJON E-CO 30 % OPPLANDSKRAFT OSLO LYSVERKER 25 % OPPLAND ENERGI 25 % NORSK GRØNNKRAFT E-CO 25 % ØVRE OTTA OPPLANDSKRAFT 79 % POLICOM CRUSIN SMALL TURBINE PARTNER

6 ADMINISTRERENDE DIREKTØR HAR ORDET klima for ny vannkraft E-CO går inn i 2007 som en rendyrket vannkraftprodusent med en visjon om å være ledende, kompetent og skapende. Jeg er overbevist om at vi både har kompetanse, strategisk posisjon og finansiell styrke til å lede an i en nødvendig restrukturering av næringen og i utbyggingen av ny vannkraft. 4 Ledende, E-COs nye strategi innebærer at vi nå er et rendyrket selskap for bygging, drift, vedlikehold og omsetning av kraft. Primært vil vi skape verdier basert på egen kraft. Samtidig ønsker vi å ta en ledende posisjon i restruktureringen av næringen. Norsk kraftproduksjon har behov for selskaper med størrelse og styrke som sikrer hensiktsmessige rammebetingelser og fornuftig avkastning. Strukturen i næringen har knapt utviklet seg på seks år. Det skyldes ikke minst usikkerhet rundt fremtidig konsesjonslovgivning. Men det skyldes nok i like stor grad at krafteiere kan ha vel optimistiske forventninger til fremtidig avkastning, samtidig som de undervurderer den risiko de faktisk utsetter verdiene sine for i kraftmarkedet, spesielt den politiske risiko. De betydelige svingningene vi så i kraftprisene i fjor fra 66,7 euro i august til 33,6 euro i desember - vil muligens vekke realismen. Det nærmer seg dessuten en avklaring på hjemfallsaken. Uansett hva utfallet blir her, vil det sannsynligvis åpne for en viss restrukturering, først og fremst fordi usikkerheten blir mindre. skapende, Energidebatten i 2006 var preget av bekymringer for forsyningssikkerhet og miljø. Forsyningssikkerheten har vært en gjenganger som debattema i år med en anstrengt kraftsituasjon. I et normalår ligger nå produksjonen i Norge godt under forbruket. I følge beregninger fra NVE mangler vi 35 TWh eller 1/3 av forbruket i et riktig tørt år. Og gapet mellom forbruk og produksjon øker år for år, noe som skaper usikkerhet om forsyningssikkerheten til skade for næringsliv og folk flest. «2006 var også året hvor verden for alvor fikk øynene opp for sammenhengen mellom menneskelig aktivitet og klimaendringer.» Scenariene er skremmende og tiden er knapp. Vi vet at energiproduksjon står for en stor del av de globale utslippene av klimagasser. E-CO er i den for miljøet heldige

7 situasjon at vi produserer fornybar energi - så godt som fri for klimagassutslipp. Beregninger viser at for hver GWh E-CO øker kraftproduksjonen med årlig, reduseres det globale CO ² utslippet med 358 tonn. Som kraftprodusent ser vi derfor at vi har et særlig ansvar for å utvikle ny, ren kraft. «I løpet av de nærmeste årene har E-CO konkrete planer om å bygge ut 500 nye GWh.» Ny vannkraft er ønsket. Men myndighetene må hjelpe oss ved å legge forholdene til rette. Ikke i form av subsidier, men gjennom effektiv saksbehandling, forutsigbare rammevilkår og likebehandling av fornybare energibærere. Norsk deltagelse i et velfungerende, europeisk marked for handel med kvoter for CO ² vil sikre en kostnadseffektiv utslippsreduksjon av klimagasser. Mange av E-COs kraftverk ble bygget i en tid da teknologien ikke var så avansert som nå. Ved å oppgradere anleggene får vi mer ren kraft ut av hver vanndråpe. I de nærmeste årene kan disse gamle anleggene bli pålagt strammere operative vilkår på grunn av omorganisering av vannressursforvaltingen og krav om endringer konsesjonsbetingelser. Endringene vil i verste fall kunne medføre en betydelig lavere kraftproduksjon. Det er mitt håp at vi ikke kommer i en situasjon som medfører større klimagassutslipp globalt, en mer anstrengt forsyningssituasjon nasjonalt og redusert verdiskaping lokalt fordi to miljøhensyn står mot hverandre. og kompetent E-CO skal være en dyktig aktør og en attraktiv arbeidsgiver. Vi har intensivert rekrutteringen av nye medarbeidere, både for å erstatte seniorer som går over i pensjonistenes rekker og for å være rustet til å møte nye utfordringer. Kontinuerlig arbeid med å utvikle, beholde og erstatte relevant kompetanse i organisasjonen er en kritisk suksessfaktor. Uten en betydelig innsats fra kompetente medarbeidere hadde ikke 2006 blitt nok et rekordår for E-CO. I løpet av vår 115-årige historie har aldri omsetning, driftsresultat, skatter eller utbytte vært høyere. Jeg vil derfor benytte anledningen til å takke hver i sær av E-COs medarbeidere for innsatsen i Jeg gleder meg til fortsettelsen. 5 Hans Erik Horn Administrerende direktør

8 6 Styret i E-CO Energi as Fra venstre: Tore Olaf Rimmereid (leder), Vidar Hansen, Helge Skudal, Harriet Berg, Hans Erik Horn (administrerende direktør), Gro Balas (nestleder), Arvid Amundsen og Trond Vernegg.

9 ÅRSBERETNING 2006 E-CO ENERGI KONSERN 2006 har vært et rekordår for E-CO Energi. Konsernet har oppnådd sin høyeste omsetning, sitt beste driftsresultat, et rekordhøyt resultat før skatt samt en meget høy skattekostnad som likevel totalt gir det beste årsresultat etter skatt i selskapets historie. Høye kraftpriser og effektiv drift har skapt betydelige merverdier. Kraftprisene har i gjennomsnitt for året ligget 66 prosent over 2005, og prisene ved utgangen av 2006 ligger over prisene ved årets inngang. 7 SAMMENDRAG Kraftåret 2006 ble svært innholdsrikt, fra normalsituasjon ved årets begynnelse til nær sannsynlig kraftkrise på sensommeren, og tilnærmet normalt igjen ved årets slutt. Det var ekstreme variasjoner i både tilsig og kraftpriser gjennom året, en unormal varm og våt høst som årets avslutning. Systemprisen på Nord Pool for året 2006 ble på 39,1 øre/kwh, som er det høyeste årsgjennomsnittet til nå, og hele 15,6 øre høyere enn for Med E-COs store andel magasin-/vinterkraftverk ble årets spotprisprofil, med langt høyere sommerpriser enn vinterpriser, vanskelig å konkurrere mot, og E-CO oppnådde en gjennomsnittlig salgspris for 2006 på 29,8 øre/kwh (24,7), som utgjør 76 prosent av systemprisen. Årsresultatet etter skatt ble på 755 millioner kroner, hvilket er en økning på 108 millioner kroner fra året før. Resultatet før skatt ble millioner kroner, opp 357 millioner kroner fra året før. Skattebelastningen ble altså betydelig høyere enn de to foregående årene, som begge var preget av engangseffekter. Konsernets årsproduksjon ble på GWh (inklusiv andel av produksjonen i Oppland Energi), noe som er 780 GWh mindre enn Inkludert konsernets andel i tilknyttede selskaper ble årsproduksjonen GWh. Normalproduksjon inkludert andel i tilknyttede selskaper er GWh. I løpet av 2006 ble oppgraderingen av Aurland 1 og Hemsil 2 ferdigstilt. Byggingen av nytt Lya kraftverk i Hallingdal er startet og planarbeidet for Mork kraftverk i Sogn er igangsatt. Videre er bygging av ny dam Stolsvatn påbegynt. Breidalsoverføringen var konsernets største investeringsprosjekt i Overføringstunnelen som ble påbegynt i 2005, vil øke vanntilgangen i Øvre Otta-verkene. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2008 og vil gi totalt 125 GWh i økt middelproduksjon. Konsernets andel av de samlede investeringene i dette prosjektet var i millioner kroner. E-CO Energis eierandel er ca. 30 prosent. Med basis i Oslo kommunes eierstrategi har E-CO vedtatt en ny strategisk plan. Denne fokuserer på vannkraftproduksjon og muligheter for nye utbygginger alene eller i samarbeid med andre aktører. E-CO har som mål å øke sin produksjon med 500 GWh i planperioden. Både Mork kraftverk og samarbeidet om ny kraftverksbygging gjennom Opplandskraft er aktuelle prosjekter. Kontantstrøm fra virksomheten ble på 920 millioner kroner mot 908 millioner kroner året før. Netto gjeld ble redusert med 493 millioner kroner i løpet av Egenkapitalandelen ved årets slutt var på 32,7 prosent. Dersom det ansvarlige lånet vurderes som egenkapital, øker egenkapitalandelen til 51,5 prosent. Styret vurderer egenkapitalandelen som tilfredsstillende. VIRKSOMHETEN Konsernets hovedvirksomheter var i 2006: Eierskap, utbygging, drift og forvaltning av vannkraftanlegg Omsetning av kraft i engrosmarkedet

10 Forretningsutvikling innenfor energi og tilgrensende områder Konsernets hovedaktivitet er drift og vedlikehold av kraftverk, herunder optimal utnyttelse av vannmagasinene for å oppnå høyest mulig verdi av kraftproduksjonen. Konsernets øvrige virksomhet besto i 2006 av forretningsutvikling, ny kraftutbygging samt deleierskap i andre kraftselskaper. Konsernet har eierandeler i Oppland Energi AS (61,4 prosent), Vinstra Kraftselskap DA (66,7 prosent), Energiselskapet Buskerud Kraftproduksjon AS (30 prosent), Opplandskraft DA (ca 40 prosent) og Norsk Grønnkraft AS (25 prosent). Aksjene i Oppland Energi behandles som felleskontrollert virksomhet. Konsernets hovedkontor ligger i Oslo, mens produksjonsanleggene hovedsakelig befinner seg i Hallingdal, Aurland og indre Østfold. I tillegg har konsernet produksjon i Glomma, vassdragene i Gudbrandsdalslågen, Begna og Dokkavassdraget. E-CO Energi as er 100 prosent eid av Oslo kommune. Ved utgangen av 2005 hadde selskapet følgende heleide datterselskaper: E-CO Vannkraft as E-CO Norne as E-CO Tech as Oslo Lysverker as E-CO Tech er solgt med virkning fra 3. januar E-CO Norne er med regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2006 innfusjonert i E-CO Vannkraft. Oslo Lysverker er med virkning fra 22. desember 2006 solgt fra E-CO Energi til E-CO Vannkraft. Bakgrunnen for endringene er den selskapsmessige forenkling som ble gjennomført i 2005 i forbindelse med tilbakekjøpet av 20 prosent av aksjene i E-CO Vannkraft og økt fokusering på produksjonsvirksomheten. E-CO Energi as har dermed per 31. desember 2006 ett datterselskap, E-CO Vannkraft as. REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET Resultatregnskap E-CO Energis driftsinntekter ble på millioner kroner i 2006, en økning på 215 millioner kroner fra året før. Endring i driftsinntekter skyldes utelukkende høyere spotpriser. Produksjonsvolumet var 780 GWh lavere i 2006 enn 2005, dette som et resultat av lavere tilsig. Den markante oppgangen i gjennomsnittlig salgspris på 5,1 øre/kwh sammenlignet med 2005 mer enn kompenserte produksjonsnedgangen. Gjennomsnittlig salgspris for 2006 ble 29,8 øre/kwh mot 24,7 øre foregående år. Det utgjør 76 prosent av timeveid spotpris (systempris). Konsernets sikringsstrategi medfører en avdempning av inntektspåvirkningen fra de største prisvariasjonene i markedet. Driftskostnader er redusert og ble 736 millioner kroner mot 807 millioner kroner i Driftsresultat for 2006 ble dermed på millioner kroner, en forbedring på 286 millioner kroner fra fjoråret. Konsernets inntekt på investering i tilknyttede selskap var på 47 millioner kroner i 2006, som er en økning på 13 millioner fra Finansinntektene ble på 74 millioner kroner og består av renter på konsernkonto og gevinst og avkastning i aksje-, obligasjons- og pengemarkedsfond. Finanskostnader var 455 millioner kroner i 2006 mot 480 millioner kroner i Konsernet hadde ved årets slutt 500 millioner kroner lavere rentebærende gjeld sammenlignet med foregående år. Ordinært resultat før skatt ble millioner kroner, som er 357 millioner kroner høyere enn i Skatter utgjorde totalt 700 millioner kroner, sammenlignet med 451 millioner kroner året før. Inntektsskatten er økt med 88 millioner kroner i forhold 2005, mens grunnrentebeskatningen er økt med 160 millioner kroner som følge av betydelig høyere spotpriser. Grunnrenteskatten beregnes ut fra spotprisene på Nord Pool og ikke ut fra konsernets faktiske inntekter. I begge de foregående årene var de faktiske inntektene høyere enn den beregnede grunnrenteinntekten, mens det motsatte var tilfelle for Skattebelastningen for 2004 og 2005 var preget av skattereduserende engangseffekter. Årsresultatet ble dermed på 755 millioner kroner i 2006, mot 647 millioner kroner i 2005, en økning på 108 millioner kroner. Investeringer, finansiering og kapitalforhold Investeringer i varige driftsmidler beløp seg til 127 millioner kroner og påløp i produksjonsvirksomheten. Utbyggingen av Breidaloverføringen til Øvre Otta er konsernets største investeringsprosjekt. I 2006 ble det investert 25 millioner kroner i dette prosjektet. Ny dam Stolsvatn er den nest største pågående investeringen med 20 millioner påløpt i løpet av året. Videre ble investeringene i Aurland 1 og Hemsil 2 ferdigstilt. Investeringen i Lya kraftverk ble påbegynt i Kontantstrøm fra virksomheten utgjorde 920 millioner kroner, opp fra 908 millioner kroner i Konsernet har nedbetalt langsiktig gjeld med millioner kroner og tatt opp ny, ordinær langsiktig gjeld for i alt 500 millioner kroner. Kortsiktig gjeld i form av sertifikatlån i det norske markedet er økt fra 400 millioner kroner ved årets begynnelse til 550 millioner kroner ved årets slutt. Totalt har den rentebærende gjelden blitt redusert med 526 millioner

11 kroner og nettogjelden blitt redusert med 493 millioner kroner i løpet av året. E-CO Energi har et ansvarlig lån fra Oslo kommune på i alt millioner kroner. Dette forfaller til betaling 31. desember Oslo kommune har en opsjon på å forlenge lånet med ytterligere fem år. Konsernet har en syndikert trekkfasilitet med i alt ni banker med en øvre trekkramme på 235 millioner euro (1.935 millioner kroner per 31. desember 2006) med løpetid til november Per 31. desember 2006 var det ikke trukket på fasiliteten. Kortsiktig gjeld som er innenfor rammen av ubenyttet del av fasiliteten, er klassifisert som langsiktig gjeld millioner kroner av konsernets gjeld forfaller i Konsernets låneportefølje har en balansert sammensetning av lån med forfallstruktur mellom 0 og 12 år, en gjennomsnittlig løpetid på 4,5 år og en gjennomsnittlig rentebinding på 2,4 år. Konsernet har ingen finansielle vilkår eller forutsetninger (covenants) på sine lån. Alle lån inneholder imidlertid klausul om negativ pantsettelse og pari passus rangering. Alle låneavtalene inneholder eierskapsklausul, som betyr at långiver kan kreve lånene innfridd hvis Oslo kommune selger seg ned under 50,1 prosent i E-CO Energi. Selskapets børsnoterte obligasjonslån, som var på til sammen millioner kroner ble, som følge av utsettelsen av innføring av IFRS besluttet overført til ABM (Alternative Bond Market). Overflyttingen skjedde i løpet av januar Av totalbeløpet ble 135 millioner kroner tilbakebetalt til obligasjonseierne. Konsernets likviditetsbeholdning var ved årets begynnelse 661 millioner kroner og 628 millioner kroner ved årets slutt. Per 31. desember 2006 var konsernets totalkapital millioner kroner, mens egenkapitalen var millioner kroner i forhold til henholdsvis og året før. Finansiell risiko og risikostyring Det er lagt klare rammer for konsernets risikostyring, slik at fremtidig produksjon prissikres i de tidsperioder hvor man antar at markedets betalingsvillighet for fremtidig produksjon er best. Valg av sikringsstrategi resulterer imidlertid i en skatterisiko ettersom grunnrenteskatten blir beregnet ut i fra spotpris og ikke faktisk salgspris. Konsernet gjennomfører en sikringsstrategi hvor prissikret volum styres i forhold til planlagte produksjonsvolumer slik at skatteeffekten løpende overvåkes i forhold til utviklingen i spotmarkedet. Konsernet har en begrenset tradingaktivitet og denne aktiviteten er skilt ut i en egen clearet portefølje med separate fullmakter. Tradingen blir løpende kontrollert og rapportert etter vedtatte risikorammer. Konsernet er også eksponert for endringer i rentenivå, ettersom store deler av aktivaene er finansiert med gjeld. Renterisikoen søkes redusert ved en balansert styring av fast og flytende rente. Konsernet har en rentestrategi som tilsier at rentedurasjonen skal ligge mellom to og fire år. Ved utgangen av 2006 var rentedurasjonen på 2,4 år. Konsernet har ingen valutarisiko på sin utenlandsgjeld, da alle lån er swappet til norske kroner. Alle finansielle kraftkontrakter med oppgjør fra og med 2006 prises i euro. Konsernet har som policy å ikke ta valutarisiko, slik at alle inngåtte finansielle kraftkontrakter er valutasikret med valutaterminer eller valutaopsjoner. Ved årets slutt utgjorde valutasikringen 230 millioner euro. Urealisert gevinst eller tap på valutaterminer og valutaopsjoner svinger gjennom året og utgjorde et tap på 30 millioner kroner ved årets slutt. Disse er ikke balanseført. ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER Morselskapets årsresultat viser et overskudd på 741 millioner kroner. Netto finansposter utgjør millioner kroner mot 782 millioner kroner i Inntekter på investering i datterselskaper utgjør millioner kroner, mens netto finanskostnader utgjør 312 millioner kroner. Styret foreslår følgende disponering av overskuddet på 741 millioner kroner i E-CO Energi as for regnskapsåret 2006: Utbytte: Annen egenkapital: 500 millioner kroner 241 millioner kroner E-CO Energi as har 604 millioner kroner i fri egenkapital per 31. desember I samsvar med regnskapslovens krav bekrefter styret at årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. PRODUKSJONSVIRKSOMHETEN Kraftåret 2006 ble et meget innholdsrikt år. Ved inngangen til året var magasinfyllingen i det norsk-svenske kraft området noe over normalt nivå. Ved utgangen av året var den noe under normalt nivå. Det var imidlertid store variasjoner i magasinsitasjonen i løpet av året. I slutten av oktober var magasinfyllingen i Norge under tidligere minimumsnivå for tilsvarende måned for perioden Systemprisen på Nord Pool for året 2006 ble på 39,1 øre/ kwh. Dette er det høyeste årsgjennomsnittet til nå, og er 15,6 øre høyere enn for Det var store variasjoner i løpet av året. Augustprisen var høyest med 53,1 øre/kwh, og desemberprisen var lavest med 27,3 øre/kwh. Med E-COs store andel magasin-/vinterkraftverk ble årets spotprisprofil, med langt høyere sommerpriser enn vinterpriser, vanskelig å konkurrere mot, og E-CO oppnådde en gjennomsnittlig salgspris på 76,3 prosent av systemprisen på sin produksjon eksklusiv konsesjonskraft.

12 Utover vinteren steg både spotprisen og terminprisene for fremtidige kraftleveranser. Det var flere årsaker til dette. Den hydrologiske situasjonen i det norsk-svenske kraftområdet forverret seg. Det var en kald vinter i Europa syd for Norden. Dette medførte at gassprisen holdt seg på et høyt nivå. Prisen på kull, olje og CO2 kvoter steg. I midten av april kom det informasjon om CO2 regnskapet for Totalt for EU var utslippet av CO2 lavere enn tildelte kvoter. Kvoteprisen sank betydelig. 19. april var kvoteprisen for uslipp i 2006 på 30,5 EUR/tonn. 12. mai var prisen sunket til 9,25 EUR/tonn. Dette medførte at også spotprisen og terminprisene på kraft falt betydelig. Etter hvert steg kvoteprisen på CO2 utslipp igjen og stabiliserte seg i sommerperioden rundt 16 EUR/tonn. Spotprisen og terminprisene på kraft begynte på nytt å stige. En forsterkende faktor var at den hydrologiske situasjonen forverret seg ytterligere, samt at flere kjernekraftblokker i Sverige ble tatt ut av drift av sikkerhetsmessige årsaker. Ukentlig systempris nådde sitt høyeste nivå for året i uke 34 på 61,3 øre/kwh. Prisene holdt seg på et høyt nivå ut september. I oktober og november var prisene kontinuerlig fallende. De svenske kjernekraftblokkene ble startet opp igjen. Perioden var betydelig varmere enn normalen slik at kraftforbruket var relativt lavt. Videre var prisen på kull, olje, gass og CO2 kvoter synkende samtidig som den hydrologiske situasjonen bedret seg betydelig. I 2006 hadde Norge en vannkraftproduksjon på 118 TWh. Det er en nedgang på 17 TWh fra året før, men er på normalnivå. Norge hadde en netto import på 1 TWh i 2006 mot en netto eksport på 12 TWh i Forbruket i Norge ble på 121 TWh, hvilket er en nedgang på 4 TWh fra Temperaturen i Norge i 2006 sett under ett er det varmeste året som er registrert. Med unntak av mars var samtlige månedstemperaturer over normalen. Månedstemperaturen for desember er den høyeste desemberverdi som er målt. Årsproduksjonen for konsernet ble på GWh (inklusiv konsernets andel av produksjonen i Oppland Energi, GWh), som er ca. 780 GWh mindre enn 2005 og 650 GWh under normalproduksjon. Inkludert konsernets andel i Energiselskapet Buskerud Kraftproduksjon og Norsk Grønnkraft ble årsproduksjonen GWh. Normalproduksjon inkludert andel i tilknyttede selskaper er ca GWh. Utbyggingen av kraftverkene i Øvre Otta-vassdraget ble ferdigstilt i 2005 og har i 2006 hatt sitt første hele driftsår. Driften har gått som forventet. Breidalsoverføringen, som skal overføre vann til kraftverkene i Øvre Otta, er under arbeid. Prosjektet er kostnadsberegnet til 360 millioner kroner og planlegges ferdigstilt i februar Denne overføringen vil gi ca. 125 GWh i økt produksjon. Konsernet har eierinteresser på til sammen ca. 30 prosent gjennom eierskap i Opplandskraft DA. Arbeidet med å oppgradere eksisterende kraftverk er videreført i Ytterligere to turbiner er skiftet ut i henholdsvis Aurland 1 og Hemsil 2. Byggingen av nytt Lya kraftverk i Hallingdal er startet og planarbeidet for Mork kraftverk i Sogn er igangsatt. KONSULENTVIRKSOMHETEN Konsulentselskapet E-CO Tech ble solgt til SWECO Grøner med virkning fra 3. januar Salget ga en regnskapsmessig gevinst på 8,7 millioner kroner. FORRETNINGSUTVIKLINGSVIRKSOMHETEN Gjennom en tiårsperiode har konsernet drevet forretningsutvikling med gode resultater i forhold til verdiutvikling og kjøp og salg av virksomheter. Økt fokus på vannkraftproduksjon har ført til salg av tidligere posisjoner. E-CO Energi er nå engasjert i minoritetsposter i Policom AS (energimåling og toveiskommunikasjon), Small Turbine Partner AS (vannkraftturbiner) og CruSiN AS (solcelleproduksjon). Disse minoritetspostene har tidligere vært investeringer i E-CO Norne, som nå er innfusjonert i E-CO Vannkraft. TILKNYTTEDE SELSKAPER Tilknyttede selskaper består av EB Kraftproduksjon AS og Norsk Grønnkraft AS. Konsernets eierandel i disse to selskapene utgjør henholdsvis 30 og 25 prosent, og har en bokført verdi på henholdsvis 679 og 26 millioner kroner ved årets utgang. Samlet resultatandel var 47 millioner kroner i 2006, som er økning med 13 millioner kroner i forhold til året før. ORGANISASJON OG ARBEIDSMILJØ Antall ansatte ved årsskiftet var 156 sammenlignet med 209 i Nedgangen i antall ansatte skyldes at E-CO Tech ble solgt med virkning fra 3. januar 2006 og selskapets ansatte trådte derfor ut av konsernet. I tillegg ble alle ansatte i Oppland Energi overført til Eidsiva Vannkraft med virkning fra 1. september Alle ansatte i E-CO Energi, med unntak av administrerende direktør, ble med virkning fra 1. januar 2006 overført til E-CO Vannkraft. Styre og ledelse Styret har syv medlemmer, hvorav fem er aksjonærvalgt. I løpet av 2006 er ett aksjonærvalgt og ett ansattvalgt styremedlem erstattet. Konsernledelsen består av syv medlemmer. Nyopprettet stilling som HR-direktør ble besatt 16. januar Helse, miljø og sikkerhet Hovedmålet for HMS-arbeidet er å beskytte menneskers liv og helse, arbeidsmiljø og det ytre miljø samt sikre anlegg, produksjon, kunnskap og informasjon slik at virksomheten ikke skal forårsake ulykker, skader eller tap. Virksomheten legger derfor vekt på forebyggende arbeid bl.a. gjennom internkontrollsystem, opplæring på alle plan og kontinuerlig fokus på HMS. Dette skal skje ved at helse, miljø, sikkerhet og kvalitet planlegges og prioriteres på lik 10

13 linje med produksjon, teknikk og økonomi. HMS skal være en del av linjeledelsens resultatkrav. Alle ledere fikk opplæring i arbeidsmiljølovens nye bestemmelser. Sykefraværet var 4,2 prosent, sammenlignet med 4,4 prosent året før. Gjennom året ble det i produksjonsvirksomheten registrert fire skader hvorav en skade med fravær på ni dager. Det gir en skadefrekvens (H-verdi) på 17,5 og et skadefravær (F-verdi) på 39,3. Skadefrekvensen angir antall skadetilfeller per million arbeidstimer og skadefraværstallet viser antall sykedager på grunn av skader per million arbeidstimer. Begge disse faktorene er betydelig redusert i forhold til Det var ingen alvorlige personskader i konsernet i løpet av Det er en prioritert oppgave i konsernet å opprettholde et lavt sykefravær, samt å unngå skader. Bedriftshelsetjenesten har foretatt helsekontroller i deler av organisasjonen etterfulgt av tiltak for å bedre arbeidsmiljø og å redusere sykefravær. Tilbudet på forebyggende helse er styrket og vil bli ytterligere prioritert i året som kommer. Arbeidsmiljø og kultur I 2006 ble det gjennomført en omfattende arbeidsmiljøundersøkelse. Resultatene av undersøkelsen er meget positive på flere av de viktigste områdene. Dette gjelder først og fremst på jobbtilfredshet, medvirkning og HMS. Det er utarbeidet tiltak for de områdene som har potensial for forbedring, bl.a. utvikling og kompetanseoverføring. Arbeidet med nye selskapsverdier innebærer en satsing og videreutvikling av bedriftskulturen. Dette vil videreføres i Organisasjons- og kompetanseutvikling er blitt styrket i 2006 gjennom nyrekruttering, videre- og etterutdanning og andre kompetansetiltak. Damakademiet ble etablert med tanke på å samle og profilere kompetanse i forbindelse med byggingen av dam Stolsvatn. Årlig medarbeider- og ledersamling samt deltakelse i en rekke bransjenettverk er også sentrale elementer i kompetanseutviklingen. Likestilling Det er 21 kvinnelige ansatte i E-CO Energi. Dette gir en kvinneandel på 13 prosent, som er en nedgang fra året før på fire prosentpoeng. Nedgangen skyldes salget av E-CO Tech. Per mars 2007 er ett av syv medlemmer av konsernledelsen kvinne. Styret i E-CO Energi består av syv medlemmer, hvorav to er kvinner. Av de aksjonærvalgte styrerepresentanter er kvinneandelen 40 prosent. Ved nyrekruttering gis det tilbud til søker med best kvalifikasjoner. Dersom søkere av begge kjønn stiller med samme kvalifikasjoner, vil det kjønn som er underrepresentert bli foretrukket da konsernet ønsker en jevnere sammensetning i forhold til kjønn. Av de seks stillingene som ble tiltrådt i 2006, var det to kvinner. Arbeidet med å rekruttere flere kvinner på sikt er styrket gjennom økt kontakt med høyskoler, sommerjobber og prosjektoppgaver. Styret anser kvinneandelen i konsernet som lav. Det er et mål å øke kvinneandelen i de nærmeste årene. YTRE MILJØ All kraftproduksjon i E-CO er fra fornybare kilder som er tilnærmet fri for utslipp av klimagasser. Medregnet byggingen, er utslippene fra et av E-CO Energis kraftverk typisk på ca. 0,15 kg CO2/MWh, hvilket er ubetydelige 2 promille av gjennomsnittlig CO2-utslipp fra produksjon ved de 21 største kraftprodusentene i EU-15. Det innebærer at E-CO Energis viktigste bidrag til et bedre miljø med lavere utslipp av klimagasser, er utbygging av ny vannkraft til erstatning for kraft fra fossilt brensel. Til tross for at vannkraft er fornybar energi, påvirker bygging, drift og vedlikehold av vannkraftanlegg miljøet. Virkningene er i hovedsak lokale knyttet til fysiske inngrep i naturen og påvirkning av biologisk mangfold gjennom endringer i vannføring og vanntemperatur. Ved kraftutbygginger, damrevisjoner og reinvesteringer i produksjonsvirksomheten er E-CO Energi opptatt av at eventuelle miljøinngrep skal gjøres så skånsomt som mulig. E-CO Energi har i 2006 videreutviklet selskapets rutiner for miljørapportering. Det er utarbeidet indikatorer for å dekke status for de viktigste miljøaspektene ved E-CO Energis aktiviteter samt utarbeidelse av mål for å oppnå en kontinuerlig forbedring på miljøområdet. Miljøaspektene det rapporteres på i egen miljørapport er utslipp, forbruk av drivstoff, avfall, farlige stoffer, landskaps- og biotopforbedrende tiltak samt miljøavvik. FREMTIDIG UTVIKLING Forretningsutvikling E-CO Energi har følgende hovedmål for virksomheten: maksimere verdiskapningen og gi eier høy og stabil avkastning være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø utøve god forretningsskikk i all sin aktivitet Styret søker å skape økte verdier gjennom optimalisering av drift og styring av kraftverkene samt best mulig utnyttelse av de disponible vannressursene. Fokus vil også være på mulige samlinger av eierposisjoner for å forme egnete eierstrukturer og effektiv selskapsdrift. E-CO Energi prefererer eierskap til fysisk kraftproduksjon fremfor finansielle eierposisjoner. E-COs nye strategiske plan omfatter verdiskaping fra egen fysisk kraftproduksjon og finansiell disponering samt interesse for eierposisjoner som kan forme effektiv selskapsdrift og egnete eierstrukturer. E-CO kan både ha villighet 11

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI VISJON: Ledende vannkraftprodusent - kompetent og skapende VERDIER: Engasjert, skikkelig og

Detaljer

årsrapport e-co energi

årsrapport e-co energi årsrapport e-co energi 2010 INNHOLD 05 Administrerende direktør har ordet 08 Årsberetning 2010 18 2010 i korte trekk 19 Om E-CO Energi 20 Resultatregnskap 21 Balanse 23 Kontantstrømanalyse 24 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Resultatregnskap. 1. januar 31. desember. 2011 2012 Note (Beløp i millioner kroner) 2012 2011 2010 3 3 1 Driftsinntekter 3 251 3 514 4 076

Resultatregnskap. 1. januar 31. desember. 2011 2012 Note (Beløp i millioner kroner) 2012 2011 2010 3 3 1 Driftsinntekter 3 251 3 514 4 076 24 E-CO Energi // Årsrapport 2012 Resultatregskap Resultatregnskap 1. januar 31. desember 2011 2012 Note (Beløp i millioner kroner) 2012 2011 2010 3 3 1 Driftsinntekter 3 251 3 514 4 076 0 0 2 Energikjøp,

Detaljer

Resultatregnskap. 2010 2011 Note (Beløp i millioner kroner) 2011 2010 2009 3 3 1 Driftsinntekter 3 514 4 076 3 365

Resultatregnskap. 2010 2011 Note (Beløp i millioner kroner) 2011 2010 2009 3 3 1 Driftsinntekter 3 514 4 076 3 365 22 E-CO Energi // Årsrapport 2011 Resultatregskap Resultatregnskap 2010 2011 Note (Beløp i millioner kroner) 2011 2010 2009 3 3 1 Driftsinntekter 3 514 4 076 3 365 0 0 2 Energikjøp, overføring (156) (

Detaljer

Energi Årsrapport 2011

Energi Årsrapport 2011 Energi Årsrapport 2011 2 E-CO Energi // Årsrapport 2011 Innhold // 2011 i korte trekk 02 2011 i korte trekk, Nøkkeltall 04 08 10 Organisasjonen 06 Visjon og verdier Administrerende direktør har ordet 22

Detaljer

Energi Årsrapport 2014

Energi Årsrapport 2014 Energi Årsrapport 2014 2 E-CO Energi // Årsrapport 2014 Visjon og verdier VISJON Sammen skal vi skape ny verdi gjennom ren energi VI SKAL Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2005

Årsberetning og regnskap 2005 Årsberetning og regnskap 2005 Innhold 2 Hovedtall side 3 Administrerende direktørs kommentarer side 4 Historisk utvikling - eierforhold side 6 Styrets årsberetning for 2005 side 7 Resultatregnskap side

Detaljer

2007 STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT

2007 STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2007 STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT STYRETS ÅRSBERETNING 2007 FOR STATKRAFT ENERGI AS Virksomhetens art Statkraft Energi AS er et selskap i Statkraftkonsernet, som er Nordens tredje største produsent av

Detaljer

(Beløp i millioner kroner) Faste kontrakter* 47,2 45,5 44,2 Overføringskostnader 116,2 110,7 100,1 Sum 163,4 156,2 144,3

(Beløp i millioner kroner) Faste kontrakter* 47,2 45,5 44,2 Overføringskostnader 116,2 110,7 100,1 Sum 163,4 156,2 144,3 30 E-CO Energi // Årsrapport 2012 Noter Noter til regnskapet Note 1. Driftsinntekter 0 0 Strøminntekter 3 100,7 3 381,4 3 931,6 0 0 Konsesjonskraft 88,5 80,0 73,4 0 0 Overføringsinntekter 28,9 30,4 35,3

Detaljer

STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005--

STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005-- STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005-- STYRETS ÅRSBERETNING 2005 FOR STATKRAFT ENERGI AS Virksomhetens art Statkraft Energi AS er et selskap i Statkraftkonsernet, som er Nordens tredje største produsent

Detaljer

TITTEL 1. Årsrapport 2002

TITTEL 1. Årsrapport 2002 TITTEL 1 Årsrapport 2002 VISJON - et ledende nordnorsk energikonsern med internasjonal konkurransekraft. INNHOLD 3 Årsrapport 2002 SAMFUNNSREGNSKAP.............................5 ADM. DIREKTØR HAR ORDET..................7

Detaljer

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38.

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38. Å R S R A P P O R T 2 0 0 1 Innhold Hovedtall 3 Skagerak Energi året 2001 4 Årsberetning 5 Resultatregnskap 11 Balanse 12 13 Kontantstrøm 14 Regnskapsprinsipper 15 Noter 20 Revisjonsberetning 37 Et nytt

Detaljer

TrønderEnergi AS. Årsrapport 2012

TrønderEnergi AS. Årsrapport 2012 II TrønderEnergi AS Årsrapport 2012 TrønderEnergi AS Årsrapport 2012 Innhold Konsernsjefen har ordet... 2 Organisasjon... 3 Forretningsområde Energi... 4 Forretningsområde Nett... 4 Forretningsområde Marked...

Detaljer

Innhold. Året som gikk side 10. Hovedtall side 11. Styrets beretning side 12

Innhold. Året som gikk side 10. Hovedtall side 11. Styrets beretning side 12 ÅRSRAPPORT 2013 Innhold Kort om NTE side 4 Vår virksomhet side 5 Konsernstyret side 6 Styrer i datterselskapene side 7 Konsernledelsen side 8 Eierskap og virksomhetsstyring side 9 Året som gikk side 10

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 ÅRSRAPPORT 2011 Innholdsfortegnelse 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 Regnskap 5 Resultatregnskap 6 Balanse 8 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 21 Verdiskapningsregnskap 22 Revisjonsberetning Virksomhetene

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 ÅRSRAPPORT 2003 Statnetts visjon: Statnett skal være Europas ledende og mest effektive systemansvarlige nettselskap. Innhold 50 Herz (50 perioder pr. sekund) er det ideelle mål for balansen mellom forbruk

Detaljer

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utfordringene står i kø Statnett har lenge advart om at Norge er i ferd med å få en stadig mer anstrengt kraftsituasjon. Norge har i dag et kraftunderskudd

Detaljer

Hovedtall 2. Årsberetning 3

Hovedtall 2. Årsberetning 3 Hovedtall 2 Årsberetning 3 Konsernregnskap 8 Resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13 Regnskapsprinsipper 14 Noter 22 Regnskap Vardar AS 51 Resultat 51 Balanse 52 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

4394 2008 årsrapport 9 pkt 25-05-09 15:15 Side 1

4394 2008 årsrapport 9 pkt 25-05-09 15:15 Side 1 4394 2008 årsrapport 9 pkt 25-05-09 15:15 Side 1 Årsrapport og regnskap 2008 4394 2008 årsrapport 9 pkt 25-05-09 15:15 Side 2 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer

ÅRSBERETNING HOVEDTALL NØKKELTALL PRODUKSJON RESULTATREGNSKAP KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTER TIL REGNSKAPET REVISJONSBERETNING

ÅRSBERETNING HOVEDTALL NØKKELTALL PRODUKSJON RESULTATREGNSKAP KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTER TIL REGNSKAPET REVISJONSBERETNING GIR ENERGI 3 10 11 13 14 16 17 38 ÅRSBERETNING HOVEDTALL NØKKELTALL PRODUKSJON RESULTATREGNSKAP BALANSE KONTANTSTRØMOPPSTILLING REVISJONSBERETNING ÅRSBERETNING 2013 NORDKRAFT AS Nordkraft er et kraftkonsern

Detaljer

INNholD 04 STYRET 05 NØKKELTALL 06 ÅRSBERETNING 13 RESULTATREGNSKAP 14 BALANSE 15 KONTANTSTRØMANALYSE 17 NOTER 32 ORGANISASJON 33 DATTERSELSKAPENE

INNholD 04 STYRET 05 NØKKELTALL 06 ÅRSBERETNING 13 RESULTATREGNSKAP 14 BALANSE 15 KONTANTSTRØMANALYSE 17 NOTER 32 ORGANISASJON 33 DATTERSELSKAPENE årsrapport 2 11 INNholD 04 STYRET 05 NØKKELTALL 06 ÅRSBERETNING 13 RESULTATREGNSKAP 14 BALANSE 15 KONTANTSTRØMANALYSE 17 NOTER 28 REVISORS 31 DETTE BERETNING ER ISTAD 32 ORGANISASJON 33 DATTERSELSKAPENE

Detaljer

DETTE ER HELGELANDSKRAFT AS

DETTE ER HELGELANDSKRAFT AS Årsrapport 2004 INNHOLD Dette er HelgelandsKraft AS 03 Styrets beretning 04 Nøkkeltall 10 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling 14 Noter i regnskapet 14 Revisjonsberetning 28 Divisjon

Detaljer

Eidsiva Energi AS. Årsberetning og årsregnskap 2012

Eidsiva Energi AS. Årsberetning og årsregnskap 2012 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2012 1 Innholdsfortegnelse Årsberetning 2012... side 3 Årsregnskap 2012 Eidsiva konsern... side 15 Årsregnskap 2012 Eidsiva Energi AS... side 70 Bedriftsforsamlingens

Detaljer

EIDSIVA ENERGI «DRIVKRAFT FOR OSS I INNLANDET»

EIDSIVA ENERGI «DRIVKRAFT FOR OSS I INNLANDET» årsregnskap innhold Årsberetning side 3 Regnskap Eidsiva Energi konsern side 9 Noter Eidsiva Energi konsern side 14 Regnskap Eidsiva Energi AS side 62 Noter Eidsiva Energi AS side 66 Uttalelse fra Bedriftsforsamlingen

Detaljer

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet årsrapport 2008 Selskapets formål Arendals Fossekompani ASA er et allment aksjeselskap, og har til formål gjennom egen produksjon, deltagelse i utbygging, kjøp eller leie, å nyttiggjøre eller omsette elektrisk

Detaljer

Årsrapport 2010. Vi sprer energi og skaper fornyelse

Årsrapport 2010. Vi sprer energi og skaper fornyelse Årsrapport 2010 Vi sprer energi og skaper fornyelse Innhold Viktige hendelser................................ 4 Hovedtall........................................ 5 Dette er EB......................................

Detaljer

Årsrapport EB.NO - TLF. 03101

Årsrapport EB.NO - TLF. 03101 Årsrapport 2014 EB.NO - TLF. 03101 INNHOLD Hovedtall 5 Årsberetning 12 Regnskap konsern Resultat 22 Balanse 23 Kontantstrømoppstilling 24 Egenkapitaloppstilling konsern 25 Noter 26 Regnskap Energiselskapet

Detaljer

Årsberetning & årsregnskap 2012

Årsberetning & årsregnskap 2012 Årsberetning & årsregnskap 2012 innhold rica hotels med SOliD energireduksjon... 6 FOrBrukSreDukSJOn tm... 7 et naturlig reisemål... 8 kraftmarkedet 2012... 10 BeSt PÅ kundeservice... 12 raus Og ettertraktet...

Detaljer

TrønderEnergi AS Årsrapport 2013

TrønderEnergi AS Årsrapport 2013 TrønderEnergi AS Årsrapport 2013 TrønderEnergi AS Årsrapport 2013 Innholdsfortegnelse Konsernsjefen har ordet... 2 Organisasjon... 3 Forretningsområde energi... 3 Forretningsområde nett... 3 Forretningsområde

Detaljer