2006 E-CO ENERGI. E-CO Energi Postboks 255 Sentrum, 0103 Oslo Telefon Telefaks

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2006 E-CO ENERGI. E-CO Energi Postboks 255 Sentrum, 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no"

Transkript

1 årsrapport 2006 E-CO ENERGI E-CO Energi Postboks 255 Sentrum, 0103 Oslo Telefon Telefaks

2 INNHOLD i korte trekk 02 Om E-CO Energi 04 Administrerende direktør har ordet 07 Årsberetning Resultatregnskap 14 Balanse 16 Kontantstrømanalyse 17 Regnskapsprinsipper 20 Noter til regnskapet 39 Revisjonsberetning for 2006 E-CO Energis årsrapport for 2006 er publisert i web-versjon på

3 2006 I KORTE trekk Konsernets hovedvirksomhet Eierskap, drift og forvaltning av vannkraftanlegg Omsetning av kraft i engrosmarkedet Forretningsutvikling innenfor energi og tilgrensende områder Konsernets hovedaktivitet er drift og vedlikehold av kraftverk, herunder optimal utnyttelse av vannmagasinene for å oppnå høyest mulig verdi av kraftproduksjonen. Konsernets øvrige virksomhet besto i 2006 av forretningsutvikling, ny kraftutbygging samt deleierskap i andre kraftselskaper. Konsernet har eierandeler i Oppland Energi AS (61,4 prosent), Vinstra Kraftselskap DA (66,7 prosent), Energiselskapet Buskerud Kraftproduksjon AS (30 prosent), Opplandskraft DA (ca 40 prosent) og Norsk Grønnkraft AS (25 prosent). Konsernets konsulentvirksomhet i E-CO Tech er solgt med virkning fra 3. januar Resultat Resultatet før skatt for 2006 ble på millioner kroner, en økning på 357 millioner fra Resultat etter skatt ble 755 millioner kroner, 108 millioner kroner høyere enn de 647 millioner som ble oppnådd i Driftsinntektene ble millioner kroner i 2006, mens totale driftskostnader ble 736 millioner kroner. Dette resulterte i et driftsresultat på millioner kroner, 286 millioner kroner høyere enn i Omsetning, driftsresultat, resultat før skatt og årsresultat er alle rekordhøye for Pris Gjennomsnittlig elspotpris på Nord Pool for 2006 ble 39,1 øre/kwh, opp fra 23,5 øre/kwh i Konsernet oppnådde en gjennomsnittlig salgspris i 2006 på 29,8 øre/kwh mot 24,7 øre/kwh året før. Oppnådd salgspris ble 76 prosent av spotpris. Produksjon Årsproduksjonen for konsernet ble på totalt GWh som er 780 GWh lavere enn Inkludert konsernets andel i tilknyttede selskaper ble årsproduksjonen GWh. Normalproduksjon inkludert andel i tilknyttede selskaper er GWh. Investeringer I løpet av 2006 ble oppgraderingen av Aurland 1 og Hemsil 2 ferdigstilt. Byggingen av nytt Lya kraftverk i Hallingdal er startet og planarbeidet for Mork kraftverk i Sogn er igangsatt. Videre er bygging av ny dam Stolsvatn påbegynt. Breidalsoverføringen var konsernets største investeringsprosjekt i Overføringstunnelen som ble påbegynt i 2005, vil øke vanntilgangen i Øvre Otta-verkene. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2008 og vil gi totalt 125 GWh i økt middelproduksjon. Investeringer i varige driftsmidler beløp seg til totalt 127 millioner kroner og påløp i produksjonsvirksomheten. Nøkkeltall E-CO Energi konsern (Beløp i millioner kroner) Resultat Driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skatter Årsresultat Kapitalforhold Totalkapital Ansvarlig lån Oslo kommune Egenkapital Likvider Egenkapitalandel 33 % 31 % 30 % 44 % 41 % Egenkapitalandel inkl ansv. lån 52% 50% 50% 63% 59% Netto rentebærende gjeld (eks ansv. lån) Utbytte Egenkapitalrentabilitet * 13,3 % 11,9 % 10,3 % 1,5% 4,9 % Totalkapitalrentabilitet ** 10,8 % 8,9 % 8,9 % 6,9% 7,5 % Kontantstrøm Kontantstrøm fra virksomheten EBITDA EBITDA-margin 82 % 77 % 77 % 73 % 73 % Annet Antall ansatte Kraftproduksjon (GWh) *** * Årsresultat/gjennomsnittlig egenkapital ** Ordinært resultat før skatter + finanskostnader/gjennomsnittlig totalkapital *** Produksjon eks. andel produksjon tilknyttede selskaper (ca 600 GWh)

4 visjon: Ledende vannkraftprodusent kompetent og skapende Vi skal: maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø utøve god forretningsskikk i all vår aktivitet 2 verdier: Engasjert, Skikkelig og Skapende Engasjert Vi skal ha et arbeidsmiljø som stimulerer aktivt engasjement, arbeidsglede og humør. Vi verdsetter samarbeid, kommunikasjon og kompetansedeling. Skikkelig Vi skal opptre med respekt og ansvarlighet i alle sammenhenger. Vi verdsetter kvalitet, ærlighet og tillit. Skapende Vi skal være opptatt av å forbedre og fornye for å opprettholde høy kompetanse, kvalitet og verdiskaping. Vi verdsetter initiativ, handlekraft og mot.

5 E-CO eier og forvalter kraftverk over hele Sør-Norge, deriblant Norges tredje største kraftverk, Aurland I. Hovedkontor E-CO E-CO Energi eier 100 % i E-CO Vannkraft, som eier 100 % i Oslo Lysverker. Eidsiva Vannkraft Eidsiva Vannkraft drifter og vedlikeholder anleggene til Oppland Energi (E-CO 61,4%), Vinstra Kraftselskap (E-CO 66,7 %) og Opplandskraft (E-CO 40 %). Norsk Grønnkraft E-CO Vannkraft eier 25 %. Energiselskapet Buskerud Kraftproduksjon E-CO Vannkraft eier 30 %. Uvdal I og II E-CO Vannkraft eier 10 %. E-CO ENERGI OSLO KOMMUNE 100% OMSETNING: MNOK E-CO VANNKRAFT E-CO ENERGI 100% Ansatte: 160 OSLO LYSVERKER E-CO 100 % VINSTRA KRAFTSELSKAP E-CO 66,7 % OPPLAND ENERGI E-CO 61,4 % BUSKERUD KRAFT- PRODUKSJON E-CO 30 % OPPLANDSKRAFT OSLO LYSVERKER 25 % OPPLAND ENERGI 25 % NORSK GRØNNKRAFT E-CO 25 % ØVRE OTTA OPPLANDSKRAFT 79 % POLICOM CRUSIN SMALL TURBINE PARTNER

6 ADMINISTRERENDE DIREKTØR HAR ORDET klima for ny vannkraft E-CO går inn i 2007 som en rendyrket vannkraftprodusent med en visjon om å være ledende, kompetent og skapende. Jeg er overbevist om at vi både har kompetanse, strategisk posisjon og finansiell styrke til å lede an i en nødvendig restrukturering av næringen og i utbyggingen av ny vannkraft. 4 Ledende, E-COs nye strategi innebærer at vi nå er et rendyrket selskap for bygging, drift, vedlikehold og omsetning av kraft. Primært vil vi skape verdier basert på egen kraft. Samtidig ønsker vi å ta en ledende posisjon i restruktureringen av næringen. Norsk kraftproduksjon har behov for selskaper med størrelse og styrke som sikrer hensiktsmessige rammebetingelser og fornuftig avkastning. Strukturen i næringen har knapt utviklet seg på seks år. Det skyldes ikke minst usikkerhet rundt fremtidig konsesjonslovgivning. Men det skyldes nok i like stor grad at krafteiere kan ha vel optimistiske forventninger til fremtidig avkastning, samtidig som de undervurderer den risiko de faktisk utsetter verdiene sine for i kraftmarkedet, spesielt den politiske risiko. De betydelige svingningene vi så i kraftprisene i fjor fra 66,7 euro i august til 33,6 euro i desember - vil muligens vekke realismen. Det nærmer seg dessuten en avklaring på hjemfallsaken. Uansett hva utfallet blir her, vil det sannsynligvis åpne for en viss restrukturering, først og fremst fordi usikkerheten blir mindre. skapende, Energidebatten i 2006 var preget av bekymringer for forsyningssikkerhet og miljø. Forsyningssikkerheten har vært en gjenganger som debattema i år med en anstrengt kraftsituasjon. I et normalår ligger nå produksjonen i Norge godt under forbruket. I følge beregninger fra NVE mangler vi 35 TWh eller 1/3 av forbruket i et riktig tørt år. Og gapet mellom forbruk og produksjon øker år for år, noe som skaper usikkerhet om forsyningssikkerheten til skade for næringsliv og folk flest. «2006 var også året hvor verden for alvor fikk øynene opp for sammenhengen mellom menneskelig aktivitet og klimaendringer.» Scenariene er skremmende og tiden er knapp. Vi vet at energiproduksjon står for en stor del av de globale utslippene av klimagasser. E-CO er i den for miljøet heldige

7 situasjon at vi produserer fornybar energi - så godt som fri for klimagassutslipp. Beregninger viser at for hver GWh E-CO øker kraftproduksjonen med årlig, reduseres det globale CO ² utslippet med 358 tonn. Som kraftprodusent ser vi derfor at vi har et særlig ansvar for å utvikle ny, ren kraft. «I løpet av de nærmeste årene har E-CO konkrete planer om å bygge ut 500 nye GWh.» Ny vannkraft er ønsket. Men myndighetene må hjelpe oss ved å legge forholdene til rette. Ikke i form av subsidier, men gjennom effektiv saksbehandling, forutsigbare rammevilkår og likebehandling av fornybare energibærere. Norsk deltagelse i et velfungerende, europeisk marked for handel med kvoter for CO ² vil sikre en kostnadseffektiv utslippsreduksjon av klimagasser. Mange av E-COs kraftverk ble bygget i en tid da teknologien ikke var så avansert som nå. Ved å oppgradere anleggene får vi mer ren kraft ut av hver vanndråpe. I de nærmeste årene kan disse gamle anleggene bli pålagt strammere operative vilkår på grunn av omorganisering av vannressursforvaltingen og krav om endringer konsesjonsbetingelser. Endringene vil i verste fall kunne medføre en betydelig lavere kraftproduksjon. Det er mitt håp at vi ikke kommer i en situasjon som medfører større klimagassutslipp globalt, en mer anstrengt forsyningssituasjon nasjonalt og redusert verdiskaping lokalt fordi to miljøhensyn står mot hverandre. og kompetent E-CO skal være en dyktig aktør og en attraktiv arbeidsgiver. Vi har intensivert rekrutteringen av nye medarbeidere, både for å erstatte seniorer som går over i pensjonistenes rekker og for å være rustet til å møte nye utfordringer. Kontinuerlig arbeid med å utvikle, beholde og erstatte relevant kompetanse i organisasjonen er en kritisk suksessfaktor. Uten en betydelig innsats fra kompetente medarbeidere hadde ikke 2006 blitt nok et rekordår for E-CO. I løpet av vår 115-årige historie har aldri omsetning, driftsresultat, skatter eller utbytte vært høyere. Jeg vil derfor benytte anledningen til å takke hver i sær av E-COs medarbeidere for innsatsen i Jeg gleder meg til fortsettelsen. 5 Hans Erik Horn Administrerende direktør

8 6 Styret i E-CO Energi as Fra venstre: Tore Olaf Rimmereid (leder), Vidar Hansen, Helge Skudal, Harriet Berg, Hans Erik Horn (administrerende direktør), Gro Balas (nestleder), Arvid Amundsen og Trond Vernegg.

9 ÅRSBERETNING 2006 E-CO ENERGI KONSERN 2006 har vært et rekordår for E-CO Energi. Konsernet har oppnådd sin høyeste omsetning, sitt beste driftsresultat, et rekordhøyt resultat før skatt samt en meget høy skattekostnad som likevel totalt gir det beste årsresultat etter skatt i selskapets historie. Høye kraftpriser og effektiv drift har skapt betydelige merverdier. Kraftprisene har i gjennomsnitt for året ligget 66 prosent over 2005, og prisene ved utgangen av 2006 ligger over prisene ved årets inngang. 7 SAMMENDRAG Kraftåret 2006 ble svært innholdsrikt, fra normalsituasjon ved årets begynnelse til nær sannsynlig kraftkrise på sensommeren, og tilnærmet normalt igjen ved årets slutt. Det var ekstreme variasjoner i både tilsig og kraftpriser gjennom året, en unormal varm og våt høst som årets avslutning. Systemprisen på Nord Pool for året 2006 ble på 39,1 øre/kwh, som er det høyeste årsgjennomsnittet til nå, og hele 15,6 øre høyere enn for Med E-COs store andel magasin-/vinterkraftverk ble årets spotprisprofil, med langt høyere sommerpriser enn vinterpriser, vanskelig å konkurrere mot, og E-CO oppnådde en gjennomsnittlig salgspris for 2006 på 29,8 øre/kwh (24,7), som utgjør 76 prosent av systemprisen. Årsresultatet etter skatt ble på 755 millioner kroner, hvilket er en økning på 108 millioner kroner fra året før. Resultatet før skatt ble millioner kroner, opp 357 millioner kroner fra året før. Skattebelastningen ble altså betydelig høyere enn de to foregående årene, som begge var preget av engangseffekter. Konsernets årsproduksjon ble på GWh (inklusiv andel av produksjonen i Oppland Energi), noe som er 780 GWh mindre enn Inkludert konsernets andel i tilknyttede selskaper ble årsproduksjonen GWh. Normalproduksjon inkludert andel i tilknyttede selskaper er GWh. I løpet av 2006 ble oppgraderingen av Aurland 1 og Hemsil 2 ferdigstilt. Byggingen av nytt Lya kraftverk i Hallingdal er startet og planarbeidet for Mork kraftverk i Sogn er igangsatt. Videre er bygging av ny dam Stolsvatn påbegynt. Breidalsoverføringen var konsernets største investeringsprosjekt i Overføringstunnelen som ble påbegynt i 2005, vil øke vanntilgangen i Øvre Otta-verkene. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2008 og vil gi totalt 125 GWh i økt middelproduksjon. Konsernets andel av de samlede investeringene i dette prosjektet var i millioner kroner. E-CO Energis eierandel er ca. 30 prosent. Med basis i Oslo kommunes eierstrategi har E-CO vedtatt en ny strategisk plan. Denne fokuserer på vannkraftproduksjon og muligheter for nye utbygginger alene eller i samarbeid med andre aktører. E-CO har som mål å øke sin produksjon med 500 GWh i planperioden. Både Mork kraftverk og samarbeidet om ny kraftverksbygging gjennom Opplandskraft er aktuelle prosjekter. Kontantstrøm fra virksomheten ble på 920 millioner kroner mot 908 millioner kroner året før. Netto gjeld ble redusert med 493 millioner kroner i løpet av Egenkapitalandelen ved årets slutt var på 32,7 prosent. Dersom det ansvarlige lånet vurderes som egenkapital, øker egenkapitalandelen til 51,5 prosent. Styret vurderer egenkapitalandelen som tilfredsstillende. VIRKSOMHETEN Konsernets hovedvirksomheter var i 2006: Eierskap, utbygging, drift og forvaltning av vannkraftanlegg Omsetning av kraft i engrosmarkedet

10 Forretningsutvikling innenfor energi og tilgrensende områder Konsernets hovedaktivitet er drift og vedlikehold av kraftverk, herunder optimal utnyttelse av vannmagasinene for å oppnå høyest mulig verdi av kraftproduksjonen. Konsernets øvrige virksomhet besto i 2006 av forretningsutvikling, ny kraftutbygging samt deleierskap i andre kraftselskaper. Konsernet har eierandeler i Oppland Energi AS (61,4 prosent), Vinstra Kraftselskap DA (66,7 prosent), Energiselskapet Buskerud Kraftproduksjon AS (30 prosent), Opplandskraft DA (ca 40 prosent) og Norsk Grønnkraft AS (25 prosent). Aksjene i Oppland Energi behandles som felleskontrollert virksomhet. Konsernets hovedkontor ligger i Oslo, mens produksjonsanleggene hovedsakelig befinner seg i Hallingdal, Aurland og indre Østfold. I tillegg har konsernet produksjon i Glomma, vassdragene i Gudbrandsdalslågen, Begna og Dokkavassdraget. E-CO Energi as er 100 prosent eid av Oslo kommune. Ved utgangen av 2005 hadde selskapet følgende heleide datterselskaper: E-CO Vannkraft as E-CO Norne as E-CO Tech as Oslo Lysverker as E-CO Tech er solgt med virkning fra 3. januar E-CO Norne er med regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2006 innfusjonert i E-CO Vannkraft. Oslo Lysverker er med virkning fra 22. desember 2006 solgt fra E-CO Energi til E-CO Vannkraft. Bakgrunnen for endringene er den selskapsmessige forenkling som ble gjennomført i 2005 i forbindelse med tilbakekjøpet av 20 prosent av aksjene i E-CO Vannkraft og økt fokusering på produksjonsvirksomheten. E-CO Energi as har dermed per 31. desember 2006 ett datterselskap, E-CO Vannkraft as. REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET Resultatregnskap E-CO Energis driftsinntekter ble på millioner kroner i 2006, en økning på 215 millioner kroner fra året før. Endring i driftsinntekter skyldes utelukkende høyere spotpriser. Produksjonsvolumet var 780 GWh lavere i 2006 enn 2005, dette som et resultat av lavere tilsig. Den markante oppgangen i gjennomsnittlig salgspris på 5,1 øre/kwh sammenlignet med 2005 mer enn kompenserte produksjonsnedgangen. Gjennomsnittlig salgspris for 2006 ble 29,8 øre/kwh mot 24,7 øre foregående år. Det utgjør 76 prosent av timeveid spotpris (systempris). Konsernets sikringsstrategi medfører en avdempning av inntektspåvirkningen fra de største prisvariasjonene i markedet. Driftskostnader er redusert og ble 736 millioner kroner mot 807 millioner kroner i Driftsresultat for 2006 ble dermed på millioner kroner, en forbedring på 286 millioner kroner fra fjoråret. Konsernets inntekt på investering i tilknyttede selskap var på 47 millioner kroner i 2006, som er en økning på 13 millioner fra Finansinntektene ble på 74 millioner kroner og består av renter på konsernkonto og gevinst og avkastning i aksje-, obligasjons- og pengemarkedsfond. Finanskostnader var 455 millioner kroner i 2006 mot 480 millioner kroner i Konsernet hadde ved årets slutt 500 millioner kroner lavere rentebærende gjeld sammenlignet med foregående år. Ordinært resultat før skatt ble millioner kroner, som er 357 millioner kroner høyere enn i Skatter utgjorde totalt 700 millioner kroner, sammenlignet med 451 millioner kroner året før. Inntektsskatten er økt med 88 millioner kroner i forhold 2005, mens grunnrentebeskatningen er økt med 160 millioner kroner som følge av betydelig høyere spotpriser. Grunnrenteskatten beregnes ut fra spotprisene på Nord Pool og ikke ut fra konsernets faktiske inntekter. I begge de foregående årene var de faktiske inntektene høyere enn den beregnede grunnrenteinntekten, mens det motsatte var tilfelle for Skattebelastningen for 2004 og 2005 var preget av skattereduserende engangseffekter. Årsresultatet ble dermed på 755 millioner kroner i 2006, mot 647 millioner kroner i 2005, en økning på 108 millioner kroner. Investeringer, finansiering og kapitalforhold Investeringer i varige driftsmidler beløp seg til 127 millioner kroner og påløp i produksjonsvirksomheten. Utbyggingen av Breidaloverføringen til Øvre Otta er konsernets største investeringsprosjekt. I 2006 ble det investert 25 millioner kroner i dette prosjektet. Ny dam Stolsvatn er den nest største pågående investeringen med 20 millioner påløpt i løpet av året. Videre ble investeringene i Aurland 1 og Hemsil 2 ferdigstilt. Investeringen i Lya kraftverk ble påbegynt i Kontantstrøm fra virksomheten utgjorde 920 millioner kroner, opp fra 908 millioner kroner i Konsernet har nedbetalt langsiktig gjeld med millioner kroner og tatt opp ny, ordinær langsiktig gjeld for i alt 500 millioner kroner. Kortsiktig gjeld i form av sertifikatlån i det norske markedet er økt fra 400 millioner kroner ved årets begynnelse til 550 millioner kroner ved årets slutt. Totalt har den rentebærende gjelden blitt redusert med 526 millioner

11 kroner og nettogjelden blitt redusert med 493 millioner kroner i løpet av året. E-CO Energi har et ansvarlig lån fra Oslo kommune på i alt millioner kroner. Dette forfaller til betaling 31. desember Oslo kommune har en opsjon på å forlenge lånet med ytterligere fem år. Konsernet har en syndikert trekkfasilitet med i alt ni banker med en øvre trekkramme på 235 millioner euro (1.935 millioner kroner per 31. desember 2006) med løpetid til november Per 31. desember 2006 var det ikke trukket på fasiliteten. Kortsiktig gjeld som er innenfor rammen av ubenyttet del av fasiliteten, er klassifisert som langsiktig gjeld millioner kroner av konsernets gjeld forfaller i Konsernets låneportefølje har en balansert sammensetning av lån med forfallstruktur mellom 0 og 12 år, en gjennomsnittlig løpetid på 4,5 år og en gjennomsnittlig rentebinding på 2,4 år. Konsernet har ingen finansielle vilkår eller forutsetninger (covenants) på sine lån. Alle lån inneholder imidlertid klausul om negativ pantsettelse og pari passus rangering. Alle låneavtalene inneholder eierskapsklausul, som betyr at långiver kan kreve lånene innfridd hvis Oslo kommune selger seg ned under 50,1 prosent i E-CO Energi. Selskapets børsnoterte obligasjonslån, som var på til sammen millioner kroner ble, som følge av utsettelsen av innføring av IFRS besluttet overført til ABM (Alternative Bond Market). Overflyttingen skjedde i løpet av januar Av totalbeløpet ble 135 millioner kroner tilbakebetalt til obligasjonseierne. Konsernets likviditetsbeholdning var ved årets begynnelse 661 millioner kroner og 628 millioner kroner ved årets slutt. Per 31. desember 2006 var konsernets totalkapital millioner kroner, mens egenkapitalen var millioner kroner i forhold til henholdsvis og året før. Finansiell risiko og risikostyring Det er lagt klare rammer for konsernets risikostyring, slik at fremtidig produksjon prissikres i de tidsperioder hvor man antar at markedets betalingsvillighet for fremtidig produksjon er best. Valg av sikringsstrategi resulterer imidlertid i en skatterisiko ettersom grunnrenteskatten blir beregnet ut i fra spotpris og ikke faktisk salgspris. Konsernet gjennomfører en sikringsstrategi hvor prissikret volum styres i forhold til planlagte produksjonsvolumer slik at skatteeffekten løpende overvåkes i forhold til utviklingen i spotmarkedet. Konsernet har en begrenset tradingaktivitet og denne aktiviteten er skilt ut i en egen clearet portefølje med separate fullmakter. Tradingen blir løpende kontrollert og rapportert etter vedtatte risikorammer. Konsernet er også eksponert for endringer i rentenivå, ettersom store deler av aktivaene er finansiert med gjeld. Renterisikoen søkes redusert ved en balansert styring av fast og flytende rente. Konsernet har en rentestrategi som tilsier at rentedurasjonen skal ligge mellom to og fire år. Ved utgangen av 2006 var rentedurasjonen på 2,4 år. Konsernet har ingen valutarisiko på sin utenlandsgjeld, da alle lån er swappet til norske kroner. Alle finansielle kraftkontrakter med oppgjør fra og med 2006 prises i euro. Konsernet har som policy å ikke ta valutarisiko, slik at alle inngåtte finansielle kraftkontrakter er valutasikret med valutaterminer eller valutaopsjoner. Ved årets slutt utgjorde valutasikringen 230 millioner euro. Urealisert gevinst eller tap på valutaterminer og valutaopsjoner svinger gjennom året og utgjorde et tap på 30 millioner kroner ved årets slutt. Disse er ikke balanseført. ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER Morselskapets årsresultat viser et overskudd på 741 millioner kroner. Netto finansposter utgjør millioner kroner mot 782 millioner kroner i Inntekter på investering i datterselskaper utgjør millioner kroner, mens netto finanskostnader utgjør 312 millioner kroner. Styret foreslår følgende disponering av overskuddet på 741 millioner kroner i E-CO Energi as for regnskapsåret 2006: Utbytte: Annen egenkapital: 500 millioner kroner 241 millioner kroner E-CO Energi as har 604 millioner kroner i fri egenkapital per 31. desember I samsvar med regnskapslovens krav bekrefter styret at årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. PRODUKSJONSVIRKSOMHETEN Kraftåret 2006 ble et meget innholdsrikt år. Ved inngangen til året var magasinfyllingen i det norsk-svenske kraft området noe over normalt nivå. Ved utgangen av året var den noe under normalt nivå. Det var imidlertid store variasjoner i magasinsitasjonen i løpet av året. I slutten av oktober var magasinfyllingen i Norge under tidligere minimumsnivå for tilsvarende måned for perioden Systemprisen på Nord Pool for året 2006 ble på 39,1 øre/ kwh. Dette er det høyeste årsgjennomsnittet til nå, og er 15,6 øre høyere enn for Det var store variasjoner i løpet av året. Augustprisen var høyest med 53,1 øre/kwh, og desemberprisen var lavest med 27,3 øre/kwh. Med E-COs store andel magasin-/vinterkraftverk ble årets spotprisprofil, med langt høyere sommerpriser enn vinterpriser, vanskelig å konkurrere mot, og E-CO oppnådde en gjennomsnittlig salgspris på 76,3 prosent av systemprisen på sin produksjon eksklusiv konsesjonskraft.

12 Utover vinteren steg både spotprisen og terminprisene for fremtidige kraftleveranser. Det var flere årsaker til dette. Den hydrologiske situasjonen i det norsk-svenske kraftområdet forverret seg. Det var en kald vinter i Europa syd for Norden. Dette medførte at gassprisen holdt seg på et høyt nivå. Prisen på kull, olje og CO2 kvoter steg. I midten av april kom det informasjon om CO2 regnskapet for Totalt for EU var utslippet av CO2 lavere enn tildelte kvoter. Kvoteprisen sank betydelig. 19. april var kvoteprisen for uslipp i 2006 på 30,5 EUR/tonn. 12. mai var prisen sunket til 9,25 EUR/tonn. Dette medførte at også spotprisen og terminprisene på kraft falt betydelig. Etter hvert steg kvoteprisen på CO2 utslipp igjen og stabiliserte seg i sommerperioden rundt 16 EUR/tonn. Spotprisen og terminprisene på kraft begynte på nytt å stige. En forsterkende faktor var at den hydrologiske situasjonen forverret seg ytterligere, samt at flere kjernekraftblokker i Sverige ble tatt ut av drift av sikkerhetsmessige årsaker. Ukentlig systempris nådde sitt høyeste nivå for året i uke 34 på 61,3 øre/kwh. Prisene holdt seg på et høyt nivå ut september. I oktober og november var prisene kontinuerlig fallende. De svenske kjernekraftblokkene ble startet opp igjen. Perioden var betydelig varmere enn normalen slik at kraftforbruket var relativt lavt. Videre var prisen på kull, olje, gass og CO2 kvoter synkende samtidig som den hydrologiske situasjonen bedret seg betydelig. I 2006 hadde Norge en vannkraftproduksjon på 118 TWh. Det er en nedgang på 17 TWh fra året før, men er på normalnivå. Norge hadde en netto import på 1 TWh i 2006 mot en netto eksport på 12 TWh i Forbruket i Norge ble på 121 TWh, hvilket er en nedgang på 4 TWh fra Temperaturen i Norge i 2006 sett under ett er det varmeste året som er registrert. Med unntak av mars var samtlige månedstemperaturer over normalen. Månedstemperaturen for desember er den høyeste desemberverdi som er målt. Årsproduksjonen for konsernet ble på GWh (inklusiv konsernets andel av produksjonen i Oppland Energi, GWh), som er ca. 780 GWh mindre enn 2005 og 650 GWh under normalproduksjon. Inkludert konsernets andel i Energiselskapet Buskerud Kraftproduksjon og Norsk Grønnkraft ble årsproduksjonen GWh. Normalproduksjon inkludert andel i tilknyttede selskaper er ca GWh. Utbyggingen av kraftverkene i Øvre Otta-vassdraget ble ferdigstilt i 2005 og har i 2006 hatt sitt første hele driftsår. Driften har gått som forventet. Breidalsoverføringen, som skal overføre vann til kraftverkene i Øvre Otta, er under arbeid. Prosjektet er kostnadsberegnet til 360 millioner kroner og planlegges ferdigstilt i februar Denne overføringen vil gi ca. 125 GWh i økt produksjon. Konsernet har eierinteresser på til sammen ca. 30 prosent gjennom eierskap i Opplandskraft DA. Arbeidet med å oppgradere eksisterende kraftverk er videreført i Ytterligere to turbiner er skiftet ut i henholdsvis Aurland 1 og Hemsil 2. Byggingen av nytt Lya kraftverk i Hallingdal er startet og planarbeidet for Mork kraftverk i Sogn er igangsatt. KONSULENTVIRKSOMHETEN Konsulentselskapet E-CO Tech ble solgt til SWECO Grøner med virkning fra 3. januar Salget ga en regnskapsmessig gevinst på 8,7 millioner kroner. FORRETNINGSUTVIKLINGSVIRKSOMHETEN Gjennom en tiårsperiode har konsernet drevet forretningsutvikling med gode resultater i forhold til verdiutvikling og kjøp og salg av virksomheter. Økt fokus på vannkraftproduksjon har ført til salg av tidligere posisjoner. E-CO Energi er nå engasjert i minoritetsposter i Policom AS (energimåling og toveiskommunikasjon), Small Turbine Partner AS (vannkraftturbiner) og CruSiN AS (solcelleproduksjon). Disse minoritetspostene har tidligere vært investeringer i E-CO Norne, som nå er innfusjonert i E-CO Vannkraft. TILKNYTTEDE SELSKAPER Tilknyttede selskaper består av EB Kraftproduksjon AS og Norsk Grønnkraft AS. Konsernets eierandel i disse to selskapene utgjør henholdsvis 30 og 25 prosent, og har en bokført verdi på henholdsvis 679 og 26 millioner kroner ved årets utgang. Samlet resultatandel var 47 millioner kroner i 2006, som er økning med 13 millioner kroner i forhold til året før. ORGANISASJON OG ARBEIDSMILJØ Antall ansatte ved årsskiftet var 156 sammenlignet med 209 i Nedgangen i antall ansatte skyldes at E-CO Tech ble solgt med virkning fra 3. januar 2006 og selskapets ansatte trådte derfor ut av konsernet. I tillegg ble alle ansatte i Oppland Energi overført til Eidsiva Vannkraft med virkning fra 1. september Alle ansatte i E-CO Energi, med unntak av administrerende direktør, ble med virkning fra 1. januar 2006 overført til E-CO Vannkraft. Styre og ledelse Styret har syv medlemmer, hvorav fem er aksjonærvalgt. I løpet av 2006 er ett aksjonærvalgt og ett ansattvalgt styremedlem erstattet. Konsernledelsen består av syv medlemmer. Nyopprettet stilling som HR-direktør ble besatt 16. januar Helse, miljø og sikkerhet Hovedmålet for HMS-arbeidet er å beskytte menneskers liv og helse, arbeidsmiljø og det ytre miljø samt sikre anlegg, produksjon, kunnskap og informasjon slik at virksomheten ikke skal forårsake ulykker, skader eller tap. Virksomheten legger derfor vekt på forebyggende arbeid bl.a. gjennom internkontrollsystem, opplæring på alle plan og kontinuerlig fokus på HMS. Dette skal skje ved at helse, miljø, sikkerhet og kvalitet planlegges og prioriteres på lik 10

13 linje med produksjon, teknikk og økonomi. HMS skal være en del av linjeledelsens resultatkrav. Alle ledere fikk opplæring i arbeidsmiljølovens nye bestemmelser. Sykefraværet var 4,2 prosent, sammenlignet med 4,4 prosent året før. Gjennom året ble det i produksjonsvirksomheten registrert fire skader hvorav en skade med fravær på ni dager. Det gir en skadefrekvens (H-verdi) på 17,5 og et skadefravær (F-verdi) på 39,3. Skadefrekvensen angir antall skadetilfeller per million arbeidstimer og skadefraværstallet viser antall sykedager på grunn av skader per million arbeidstimer. Begge disse faktorene er betydelig redusert i forhold til Det var ingen alvorlige personskader i konsernet i løpet av Det er en prioritert oppgave i konsernet å opprettholde et lavt sykefravær, samt å unngå skader. Bedriftshelsetjenesten har foretatt helsekontroller i deler av organisasjonen etterfulgt av tiltak for å bedre arbeidsmiljø og å redusere sykefravær. Tilbudet på forebyggende helse er styrket og vil bli ytterligere prioritert i året som kommer. Arbeidsmiljø og kultur I 2006 ble det gjennomført en omfattende arbeidsmiljøundersøkelse. Resultatene av undersøkelsen er meget positive på flere av de viktigste områdene. Dette gjelder først og fremst på jobbtilfredshet, medvirkning og HMS. Det er utarbeidet tiltak for de områdene som har potensial for forbedring, bl.a. utvikling og kompetanseoverføring. Arbeidet med nye selskapsverdier innebærer en satsing og videreutvikling av bedriftskulturen. Dette vil videreføres i Organisasjons- og kompetanseutvikling er blitt styrket i 2006 gjennom nyrekruttering, videre- og etterutdanning og andre kompetansetiltak. Damakademiet ble etablert med tanke på å samle og profilere kompetanse i forbindelse med byggingen av dam Stolsvatn. Årlig medarbeider- og ledersamling samt deltakelse i en rekke bransjenettverk er også sentrale elementer i kompetanseutviklingen. Likestilling Det er 21 kvinnelige ansatte i E-CO Energi. Dette gir en kvinneandel på 13 prosent, som er en nedgang fra året før på fire prosentpoeng. Nedgangen skyldes salget av E-CO Tech. Per mars 2007 er ett av syv medlemmer av konsernledelsen kvinne. Styret i E-CO Energi består av syv medlemmer, hvorav to er kvinner. Av de aksjonærvalgte styrerepresentanter er kvinneandelen 40 prosent. Ved nyrekruttering gis det tilbud til søker med best kvalifikasjoner. Dersom søkere av begge kjønn stiller med samme kvalifikasjoner, vil det kjønn som er underrepresentert bli foretrukket da konsernet ønsker en jevnere sammensetning i forhold til kjønn. Av de seks stillingene som ble tiltrådt i 2006, var det to kvinner. Arbeidet med å rekruttere flere kvinner på sikt er styrket gjennom økt kontakt med høyskoler, sommerjobber og prosjektoppgaver. Styret anser kvinneandelen i konsernet som lav. Det er et mål å øke kvinneandelen i de nærmeste årene. YTRE MILJØ All kraftproduksjon i E-CO er fra fornybare kilder som er tilnærmet fri for utslipp av klimagasser. Medregnet byggingen, er utslippene fra et av E-CO Energis kraftverk typisk på ca. 0,15 kg CO2/MWh, hvilket er ubetydelige 2 promille av gjennomsnittlig CO2-utslipp fra produksjon ved de 21 største kraftprodusentene i EU-15. Det innebærer at E-CO Energis viktigste bidrag til et bedre miljø med lavere utslipp av klimagasser, er utbygging av ny vannkraft til erstatning for kraft fra fossilt brensel. Til tross for at vannkraft er fornybar energi, påvirker bygging, drift og vedlikehold av vannkraftanlegg miljøet. Virkningene er i hovedsak lokale knyttet til fysiske inngrep i naturen og påvirkning av biologisk mangfold gjennom endringer i vannføring og vanntemperatur. Ved kraftutbygginger, damrevisjoner og reinvesteringer i produksjonsvirksomheten er E-CO Energi opptatt av at eventuelle miljøinngrep skal gjøres så skånsomt som mulig. E-CO Energi har i 2006 videreutviklet selskapets rutiner for miljørapportering. Det er utarbeidet indikatorer for å dekke status for de viktigste miljøaspektene ved E-CO Energis aktiviteter samt utarbeidelse av mål for å oppnå en kontinuerlig forbedring på miljøområdet. Miljøaspektene det rapporteres på i egen miljørapport er utslipp, forbruk av drivstoff, avfall, farlige stoffer, landskaps- og biotopforbedrende tiltak samt miljøavvik. FREMTIDIG UTVIKLING Forretningsutvikling E-CO Energi har følgende hovedmål for virksomheten: maksimere verdiskapningen og gi eier høy og stabil avkastning være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø utøve god forretningsskikk i all sin aktivitet Styret søker å skape økte verdier gjennom optimalisering av drift og styring av kraftverkene samt best mulig utnyttelse av de disponible vannressursene. Fokus vil også være på mulige samlinger av eierposisjoner for å forme egnete eierstrukturer og effektiv selskapsdrift. E-CO Energi prefererer eierskap til fysisk kraftproduksjon fremfor finansielle eierposisjoner. E-COs nye strategiske plan omfatter verdiskaping fra egen fysisk kraftproduksjon og finansiell disponering samt interesse for eierposisjoner som kan forme effektiv selskapsdrift og egnete eierstrukturer. E-CO kan både ha villighet 11

14 til å dele opp felleseide posisjoner, men også å utvide eller bygge ut ny kraft i felleskap med andre. På grunn av dagens rammebetingelser har dette vært langsomme prosesser. Det er imidlertid blitt gjennomført endringer i styringsform i Oppland Energi og Opplandskraft som styret ser på som steg på veien. Dialogen med E-COs medeiere er god. Rammevilkår Konkurransedyktige og forutsigbare rammevilkår er viktig for verdiskaping, miljø, og leveringssikkerhet. Fortsatt dialog med myndigheter om konsernets rammebetingelser er viktig for å oppnå en god utvikling og en forsvarlig avkastning på egenkapitalen i konsernet. E-CO Energi vil aktivt ivareta selskapets interesser i forhold til myndigheter og andre interessenter. Den dynamikk vi har sett i endring av rammebetingelser gjør det viktig å ha fokus på disse slik at ikke verdiene forringes. Spesielt gjelder dette konsesjonsvilkår, herunder hjemfall, og skatter og avgifter. Andre interessenters agering i forhold til våre rammevilkår og konsesjonsbetingelser krever også høy oppmerksomhet. EFTAs overvåkingsorgan ESA varslet i 2001 at de anser at norske konsesjonsbestemmelser for vannkraftproduksjon ikke er eiernøytrale og dermed i strid med Norges forpliktelser etter EØS-avtalen. Regjeringen har på sin side uttalt at dagens hjemfallsordning skal opprettholdes på en slik måte at offentlig og nasjonalt eierskap sikres. ESA stevnet Norge for EFTA-domstolen høsten Dom ventes i løpet av Styrets syn er at et eventuelt verditap som følge av at selskapets evigvarende konsesjoner gjøres tidsbegrensede, fullt ut skal kompenseres. Produksjon Norge generelt, og nordvestlandet spesielt, er i en kraftimportsituasjon. Til tross for den store kraftutvekslingskapasiteten det norsk-svenske kraftområdet har med andre land, forventes det fortsatt at variasjoner i vanntilsiget i årene framover og forskjell i de nasjonale systemdriftprinsipper vil kunne gi store variasjoner i kraftprisen. Dog vil kostnadene i termisk kraftproduksjon, både i nordiske og andre europeiske land, påvirke kraftprisen i Norge. Påvirkningen vil variere med den gjeldende hydrologiske situasjonen i det norsk-svenske kraftområdet. Prisen på kull, olje, gass og CO 2 -utslipp vil være viktig. En eventuell ustabil kjernekraftproduksjon i Sverige, Finland og andre europeiske land vil også ha stor påvirkning på kraftprisene. Dette ble i høyeste grad erfaringene i Systemprisen hos Nord Pool ble for året 2006 på 39,1 øre/kwh, en økning på 66 prosent fra året før. Markedets forventing til systemprisen for 2007, representert ved Nord Pools terminmarked, var ved utgangen av 2006 på 30,5 øre/kwh. Tilsvarende forventning for systemprisen for årene 2008 og 2009 er på henholdsvis 34,8 og 35,1 øre/kwh. Det sterke fokus på leveringssikkerhet høsten 2006 samt behovet for forurensningsfri ny kraft har gjort at E-CO revurderer gamle utbyggingsplaner. Med høyere betalingsvillighet for kraft er det flere prosjekter som blitt forretningsmessig interessante. E-CO har som mål å øke sin produksjon med 500 GWh over de neste fire årene. Men skal dette lykkes må konsesjonsmyndighetene redusere behandlingstiden for nye konsesjoner betydelig. Dagens gjennomsnitt på fem år er passiverende og fører til stans i planlegging av nye prosjekter som Norge trenger. Det øvrige har E-CO: både kompetanse, kapital og prosjekter. Styret er godt fornøyd med resultatet og retter en takk til alle ansatte for innsatsen i Oslo, 12. mars 2007 Styret i E-CO Energi as Tore Olaf Rimmereid Styreleder Gro Balas Nestleder Trond Vernegg Harriet Berg Helge Skudal Vidar Hansen Arvid Amundsen Hans Erik Horn Administrerende direktør

15 RESULTATREGNSKAP 1. JANUAR-31. DESEMBER Beløp i millioner kroner Morselskap Konsern Note Driftsinntekter Energikjøp, overføring (127) ( 157) ( 157) (15) (4) 5 Lønn og andre personalkostnader (114) ( 134) ( 141) (1) (1) 12 Avskrivninger (271) ( 285) ( 282) (18) (3) 6 Andre driftskostnader (224) ( 231) ( 247) (34) (8) driftskostnader (736) ( 807) ( 827) (14) (6) driftsresultat Inntekt på investering i datterselskaper Inntekt på investering i tilknyttede selskaper Finansinntekter (473) (454) 8 Finanskostnader (455) (480) (466) Netto finansposter (334) (405) (403) Ordinært resultat før skatter (215) (275) 9 Skatter på ordinært resultat (700) (451) (421) Årsresultat Minoritetens andel av årsresultat majoritetens andel av årsresultat Overføringer og disponeringer Overført til annen egenkapital Utbytte sum disponert 30 Resultat per aksje (kr)

16 BALANSE 31. DESEMBER Beløp i millioner kroner morselskap Konsern Note Eiendeler Vannfallrettigheter Utsatt skattefordel sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Investeringer i datterselskaper Utlån til datterselskaper Investeringer i tilknyttede selskaper Utlån til tilknyttede selskaper Investeringer i aksjer og andeler Andre langsiktige fordringer og investeringer sum finansielle anleggsmidler sum anleggsmidler Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Kortsiktige investeringer felleskontrollert virksomhet Kortsiktige plasseringer i verdipapirfond Bankinnskudd, kontanter o.l sum omløpsmidler sum eiendeler

17 BALANSE 31. DESEMBER Beløp i millioner kroner morselskap Konsern Note Egenkapital og gjeld Aksjekapital Overkursfond Innskutt egenkapital Annen egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser sum avsetning for forpliktelser Ansvarlig lån Annen langsiktig gjeld sum langsiktig gjeld Kortsiktig rentebærende gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld sum kortsiktig gjeld sum gjeld sum egenkapital og gjeld Pantstillelse eller garantiansvar 15 Oslo, 12. mars 2007 Styret i E-CO Energi as Tore Olaf Rimmereid Styreleder Gro Balas Nestleder Trond Vernegg Harriet Berg Helge Skudal Vidar Hansen Arvid Amundsen Hans Erik Horn Administrerende direktør

18 KONTANTSTRØMANALYSE 1. JANUAR-31. DESEMBER Beløp i millioner kroner Morselskap Konsern Kontantstrøm fra virksomheten Tilført fra virksomheten* Endringer i fordringer, kreditorer 96 (119) og tidsavgrensninger A Kontantstrøm fra virksomheten Kontantstrøm fra investeringer 0 0 investeringer i varige driftsmidler (127) (120) (120) 0 0 Salg av andre virksomheter og varige driftsmidler (308) 647 Endring i andre investeringer 88 (83) (203) (308) 647 B Kontantstrøm fra investeringer 23 (200) ( 84) Kontantstrøm fra finansiering Opptak av langsiktig gjeld (1 021) (1 174) Nedbetaling av langsiktig gjeld (1 176) (1 023) (727) (377) (229) Endring i kortsiktig gjeld 50 (800) Utbetaling til minoritetsinteresser 0 0 (2 550) (400) (450) Utbetalt utbytte (450) (400) 0 (147) (1 353) C Kontantstrøm fra finansiering (976) (572) (427) 199 (83) A+B+C Kontantstrøm i året ( 33) Likviditetsbeholdning 1. januar = Likviditetsbeholdning 31. desember ** *Tallet fremkommer slik: Årsresultat Avskrivninger Resultatandel tilknyttet selskap (47) (34) (23) Gevinst ved salg av driftsmidler (16) (2) (7) 4 0 +/- Endring utsatt skatt/skattefordel (48) (75) = Tilført fra virksomheten ** Likviditetsbeholdningen består av bankinnskudd, kortsiktige plasseringer

19 REGNSKAPSPRINSIPPER Regnskapet for 2006 er avlagt i samsvar med norsk regnskapslov og god regnskapsskikk. Konsolidering Datterselskaper i konsernet medtas selskapene hvor E-CO Energi as eller dets datterselskaper eier mer enn 50 prosent av aksjene og har bestemmende innflytelse. Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Kostprisen på aksjer i datterselskaper er eliminert mot egenkapitalen i datterselskapet på oppkjøpstidspunktet. Mer- eller mindreverdier henføres til de balanseposter de knytter seg til. Tilknyttede selskaper Selskaper der morselskap eller datterselskap har betydelig innflytelse, normalt mer enn 20 prosent av aksjekapitalen, er i konsernregnskapet regnskapsført ved at andelen av det tilknyttede selskapets resultat etter skatt er tatt inn på egen linje blant finanspostene i resultatregnskapet og tillagt kostprisen i balansen. 17 Felles kontrollert virksomhet E-CO Energi konsernet samarbeider med andre selskaper om utbygging og drift av kraftverk. Samarbeidet foregår i to former: felles kontrollerte selskaper og felles kontrollerte anlegg. Virksomheten er regnskapsmessig behandlet etter bruttometoden i henhold til foreløpig norsk regnskapsstandard om deltakelse i felles kontrollert virksomhet. Felles kontrollerte selskaper omfatter selskaper med en deleieform og aksjeselskaper hvor det foreligger en avtale som tilsier felles kontroll. Deleide selskaper omfatter i hovedsak Vinstra Kraftselskap DA og Opplandskraft DA. Eierselskapene disponerer sine forholdsmessige andeler av kraftproduksjonen etter forpliktelser til å levere konsesjonskraft og lignende. I regnskapet er de forholdsmessige andeler av hovedpostene i resultatet tatt inn i de tilsvarende poster i konsernets regnskap. Andel omløpsmidler, kortsiktig og langsiktig gjeld er ført opp etter konsernets andel og vist i note 13. Felleskontrollerte aksjeselskaper omfatter Oppland Energi AS, hvor eierposten ble ervervet i 2001 Felles kontrollerte anlegg omfatter anlegg som ikke er etablert som egne, selvstendige selskaper, men er integrerte deler av et av eierselskapenes produksjonssystemer. Dette selskapet står for den løpende driften av anlegget, og får refundert andel av driftsutgiftene fra de øvrige deltakerne. Deltakerne har hver skutt inn sin andel av anleggskapitalen i form av direkte investeringer. Langsiktig gjeld er tatt opp direkte av eierselskapene og inngår for E-CO Energi konsernets vedkommende i samlet langsiktig gjeld. Note 13 gir en oversikt over andeler i disse anleggene. Redusert eierandel i tilknyttet selskap Egenkapitalendringer i forbindelse med redusert eierandel i tilknyttet selskap er ført som gevinst eller tap i konsernregnskapet. Inntektsføring av konsernbidrag og utbytte Konsernbidrag inntektsføres i morselskapet i samme regnskapsår som konsernbidraget avgis. Den delen av konsernbidraget som representerer opptjent kapital i eierperioden, inntektsføres som inntekt på investeringer i datterselskaper. Konsernbidrag som ikke representerer opptjent kapital i eierperioden regnskapsføres som tilbakebetaling av investeringen og føres som en reduksjon i verdien av aksjer i datterselskaper. Utbytte som avsettes i datterselskapene inntektsføres samme år som utbyttet avsettes. Utbytte fra andre selskaper inntektsføres i det år utbyttet mottas. Utbytte som ikke representerer opptjent kapital i eierperioden regnskapsføres som tilbakebetaling av investeringen.

20 Kontraktsforpliktelser elektrisitet Inntektsføring Skatter Periodisk vedlikehold Konsesjonskraft Erstatninger Lån E-CO Energi foretar sikringsforetninger for å sikre prisnivået på fremtidig kraftproduksjon. Det brukes i hovedsak finansielle kontrakter for prissikring av en andel av kraftproduksjonen. Forutsetning for sikringsvurderinger er at sikringsnivået ligger innenfor egen produksjonsevne. Fremtidig kraftsalg som er prissikret i Euro, sikres også mot endring i valutakurs ved anvendelse av valutaderivater. Urealiserte gevinster/tap på kraft- eller valutaderivater som benyttes i sikringsøyemed balanseføres ikke. Resultatføring av gevinster og tap knyttet til sikring skjer ved leveranse av sikringsobjektet. Inntektsføring foretas på leveringstidspunktet. Utsatt skatt beregnes etter gjeldsmetoden på midlertidige forskjeller mellom skattemessig og regnskapsmessig verdi av driftsmidler og gjeld, samt fremførbare underskudd. Grunnrenteskatt knytter seg til det enkelte kraftverk, og fremførbar negativ grunnrenteinntekt kan ikke utlignes mot betalbar grunnrenteskatt i andre kraftverk. Naturressursskatten kan kreves til reduksjon i fellesskatt, og naturressursskatt som overstiger årets fellesskatt, er behandlet som skatteforskudd. Utsatte skattefordeler som ikke kan utlignes mot utsatt skatt, herunder fordeler knyttet til fremførbare underskudd og negativ grunnrenteinntekt, balanseføres hvis det er overveiende sannsynlig at de vil bli realisert. Ved beregning av utsatt skatt på midlertidige forskjeller i kraftproduksjon hensyntas friinntekt slik at anvendt skattesats er redusert til den effektive skattesats etter korreksjon for friinntekt. Det utføres planlagt, periodisk vedlikehold med varierende og gjennomgående relativt langvarige intervaller på produksjonsanlegg basert på forutgående tilstandskontroll. Kostnadsføring skjer i det året vedlikeholdet har funnet sted. Konsernet er forpliktet til å levere konsesjonskraft til regulerte priser som vanligvis er lavere enn markedspriser. Leveranse av konsesjonskraft til faktiske priser bokføres fortløpende som driftsinntekter. Årlige erstatninger til grunneiere i tilknytning til vassdragsutbygging kostnadsføres fortløpende. Erstatningsbeløpene er faste og uavhengig av driften av kraftanleggene, og følger av konsernets konsesjonsbetingelser. Gjeld i utenlandsk valuta føres opp til kurs ved tidspunktet for regnskapsavslutning. Valutalån som er sikret til norske kroner ved inngåelse av rente- og valutabytteavtaler føres opp til opptaksverdi. Ved rentesikring periodiseres renteinstrumentene tilsvarende renten på det underliggende lån. Urealisert tap eller gevinst balanseføres ikke. Ved eventuelt opphør av sikringsforholdet før forfall resultatføres gevinst eller tap. 18 Langsiktige plasseringer Vannfallrettigheter Varige driftsmidler Pensjonsforpliktelser Langsiktige plasseringer i aksjer er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Vannfallrettigheter er ikke tidsbegrensede og avskrives ikke. Nedskrivning foretas ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. Balanseføring av varige driftsmidler foretas til kostpris. Avskrivninger er foretatt lineært over forventet økonomisk levetid. Avskrivningstider er oppført i note 12. Nedskrivning foretas ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn lagt til grunn som opptjeningsgrunnlag. Estimatavvik og planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10 prosent av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Tallene er inklusive arbeidsgiveravgift. Se for øvrig note 25 om pensjoner.

Resultatregnskap. 1. januar 31. desember. 2011 2012 Note (Beløp i millioner kroner) 2012 2011 2010 3 3 1 Driftsinntekter 3 251 3 514 4 076

Resultatregnskap. 1. januar 31. desember. 2011 2012 Note (Beløp i millioner kroner) 2012 2011 2010 3 3 1 Driftsinntekter 3 251 3 514 4 076 24 E-CO Energi // Årsrapport 2012 Resultatregskap Resultatregnskap 1. januar 31. desember 2011 2012 Note (Beløp i millioner kroner) 2012 2011 2010 3 3 1 Driftsinntekter 3 251 3 514 4 076 0 0 2 Energikjøp,

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Resultatregnskap. 2010 2011 Note (Beløp i millioner kroner) 2011 2010 2009 3 3 1 Driftsinntekter 3 514 4 076 3 365

Resultatregnskap. 2010 2011 Note (Beløp i millioner kroner) 2011 2010 2009 3 3 1 Driftsinntekter 3 514 4 076 3 365 22 E-CO Energi // Årsrapport 2011 Resultatregskap Resultatregnskap 2010 2011 Note (Beløp i millioner kroner) 2011 2010 2009 3 3 1 Driftsinntekter 3 514 4 076 3 365 0 0 2 Energikjøp, overføring (156) (

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q3 2015

Energi Kvartalsrapport Q3 2015 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Per Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1 E-CO Energi Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q2 1. HALVÅR 2006 E-CO ENERGI Q2 E-CO Halvårsrapport 006 HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2006-30.

Detaljer

Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI

Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2009-31. MARS 2009 (Tall for 2008 i parentes)

Detaljer

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007 2007 DE VIKTIGE DRÅPENE E-COs mål: Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø. Utøve god forretningsskikk i all sin aktivitet.

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Q3KVARTALSRAPPORT10 E-CO ENERGI

Q3KVARTALSRAPPORT10 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q3KVARTALSRAPPORT10 E-CO ENERGI KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2010-30. SEPTEMBER 2010 (Tall for 2009 i parentes)

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI

KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI 2010 2011 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2011-31. MARS 2011 (Tall for 2010 i

Detaljer

Energi. Kvartalsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012

Energi. Kvartalsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012 Energi Kvartalsrapport 01 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR - 31. MARS (Tall for i parentes) E-CO Energi oppnådde

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2010 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt

Detaljer

www.e-co.no E-CO Energis visjon er å være en ledende vannkraftprodusent KOMPETENT OG SKAPENDE

www.e-co.no E-CO Energis visjon er å være en ledende vannkraftprodusent KOMPETENT OG SKAPENDE E-CO Energi E-CO Energis visjon er å være en ledende vannkraftprodusent KOMPETENT OG SKAPENDE 2 Et ledende energikonsern Kjernevirksomhet: Kraftproduksjon Norges nest største vannkraftprodusent med middelproduksjon

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

KVARTALSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT E-CO ENERGI 1. HALVÅR

KVARTALSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT E-CO ENERGI 1. HALVÅR Q2 KVARTALSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT E-CO ENERGI 2011 1. HALVÅR E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

w T T 01 P e e w o l l 0 s e e w 3 t f f.e a o O b o k n 2 - s k s c l 2 o s 2 o. 4 4 1 no 5 1 1 5 S 1 69 0 69 0 e n 0 t 1 r u m 2008 E-CO ENERGI Q3

w T T 01 P e e w o l l 0 s e e w 3 t f f.e a o O b o k n 2 - s k s c l 2 o s 2 o. 4 4 1 no 5 1 1 5 S 1 69 0 69 0 e n 0 t 1 r u m 2008 E-CO ENERGI Q3 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q3 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-30. SEPTEMBER 2008 (Tall for 2007 i parentes) E-CO oppnådde

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

SOM NORGES NEST STØRSTE KRAFT- PRODUSENT BRINGER E-CO KONTINUERLIG MER REN KRAFT INN I MARKEDET

SOM NORGES NEST STØRSTE KRAFT- PRODUSENT BRINGER E-CO KONTINUERLIG MER REN KRAFT INN I MARKEDET DE VIKTIGE DRÅPENE E-COs mål: Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø. Utøve god forretningsskikk. SOM NORGES NEST

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2012

Foreløpig årsregnskap 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2012 Økt vannkraftproduksjon, 2 587 GWh i 2012 (2 440 GWh i 2011).

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.03.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 4 Resultat og Balanse... 5 Kontantstrømanalyse... 7 Endringer i konsernets

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Energi. Halvårsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012

Energi. Halvårsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012 Energi Halvårsrapport 02 4. kvartal 3. kvartal 1. kvartal 2 E-CO Energi // Halvårsrapport Styrets rapport HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR - 30. JUNI (Tall for i parentes) Nøkkeltall Andre kvartal

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2011

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2011 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 3. kvartal 2011 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19 VERDIFULLE DRÅPER e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 EN LEDENDE VANNKRAFTPRODUSENT E-COs anlegg i Norge (hel- og deleide). VI STÅR FOR EN BETYDELIG DEL AV NORGES KRAFTPRODUKSJON E-CO Energi er Norges nest største

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 01-2014

KVARTALSRAPPORT 01-2014 KVARTALSRAPPORT 01-2014 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2014 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal var på 2 650 mill. kr mot 2 725 mill. kr i samme periode i 2013 1). Nedgangen i inntektene skyldes i hovedsak

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. NTE Holding konsern Første halvår 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. Konsernet har tre forretningsområder: NTE Energi, som

Detaljer

Q2halvårsrapport10. e-co energi

Q2halvårsrapport10. e-co energi Q2halvårsrapport10 e-co energi Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2010-30. JUNI 2010 (Tall for 2009 i parentes) NØKKELTALL

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD TAFJORD er et energi- og kommunikasjonskonsern på Nordvestlandet. Konsernet består av morselskapet Tafjord Kraft AS, de heleide datterselskapene

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 29 styrets kommentar hovedpunkter per 3. kvartal 29 Konsernets driftsresultat per tredje kvartal ble 2 369 mill. kr (95 mill. kr) 1 og resultat før skatt ble 2 344 mill. kr (749

Detaljer

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen For ett år siden Utsikter for 2009: Lavere ressursbeholdning ved inngangen til 2009 enn til 2008 gjør

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2011

Foreløpig årsregnskap 2011 Foreløpig årsregnskap 2011 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2011 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2011 Økt vannkraftproduksjon, 2 440 GWh i 2011 (2 252 GWh i 2010).

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI VISJON: Ledende vannkraftprodusent - kompetent og skapende VERDIER: Engasjert, skikkelig og

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2015

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2015 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.03.2015 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 4 Resultat og Balanse... 5 Kontantstrømanalyse... 6 Endringer i konsernets

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS regnskap for Nordic Petroleum AS 2015 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Kontantstrømoppstilling Utarbeidet av Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Petroleum AS

Detaljer