Nye veier i boligsosialt arbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye veier i boligsosialt arbeid"

Transkript

1 Nye veier i boligsosialt arbeid Programsamling september 2012 Hashtagg #boligsosialt Må vi tørre å tenke nye tanker for å skaffe flere egnede boliger til vanskeligstilte? Alle skal bo godt og trygt

2 Nye veier i boligsosialt arbeid? Nytenkning, samfunnsinnovasjon og tjenestedesign er hovedtemaer på denne høstens programsamling i Boligsosialt utviklingsprogram. Nytenkning er en rød tråd i programarbeidet, et begrep dere forholder dere til i deres daglige virke i kommunene. Men samfunnsinnovasjon og tjenestedesign? Kanskje for flere av dere, som for oss i Husbanken, nye begreper som vi har hørt om men som vi ikke kjenner innholdet i. Eller mulighetsrommet de kan gi. Valget av temaer på høstens samling har utfordret oss i Husbanken på å tenke nye tanker om kunnskapsutvikling i programarbeidet. Vi har forsøkt å ta pulsen på hvor dere er nå. De fleste av dere har vært gjennom omfattende prosesser for å kartlegge utfordringer lokalt og prioritere innsats i arbeidet. Svært mange av dere har erfart at det er behov for å utvikle de boligsosiale tjenestene for å møte innbyggernes forventninger og behov. Tjenestedesign dreier seg om å skape gode helhetlige opplevelser ved å sette nettopp brukeren i sentrum. Slik kan kvaliteten på tjenestene bli bedre. Innovasjon oppstår sjelden i «isolasjon». Man må «samskape» med andre for å se nye løsninger. Det kan være internt på tvers av tjenesteområder, kommunegrenser, offentlig, privat og frivillig sektor. Møreforsking fremhever i sin følgeevaluering av Boligsosialt utviklingsgprogram at vi «samskaper» for lite med andre aktører. Kan det være sånn at vi gjennom å trekke andre eksterne krefter med kan utvikle mer bærekraftige løsninger på de samfunnsutfordringene vi står overfor? På konferansen har vi valgt å invitere aktører som kan gi oss noen svar på hva som skal til for å skape innovasjon. «Må vi tørre å tenke nye tanker for å skaffe flere egnede boliger til vanskeligstilte», er inngangsspørsmålet til konferansen. Vi håper at dere gjennom disse to dagene både får ny kunnskap om hvordan nye veier kan skapes, og inspirasjon til å tørre å sette i gang. God programsamling! Guri Bergo regiondirektør

3 Hva er innovasjon? Uttrykket innovasjon kommer fra det latinske ordet «innovare» som betyr å fornye eller å lage noe nytt. En ny idé eller oppfinnelse blir ikke til en innovasjon før den er kommet til praktisk anvendelse. Den må altså nå et marked med brukere eller kunder. Dette kan skje på flere måter - ved å lansere en ny vare eller en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, en anvendelse, ved markedstilpasninger eller gjennom nye organisasjonsformer som skaper økonomiske verdier. Vi regner ofte med følgende former for innovasjon: produktinnovasjon - nye produkter eller tjenester til markedet markedsinnovasjon - nye markeder åpnes for produkter eller tjenester prosessinnovasjon- nye måter å fremstille eller distribuere produkter eller tjenester organisatorisk innovasjon - nye og smartere måter å organisere arbeidsoppgaver Innovasjon spenner altså vidt og kan både være tett knyttet til forskning og utvikling, men like gjerne til praktiske endringer på den enkelte arbeidsplass. På lang sikt er innovasjon nøkkelen til virksomheters og lands konkurranseevne og bærekraftige vekst. (www.regjeringen.no)

4 P R O G R A M Nytenkning, samfunnsinovasjon og tjenestedesign PROGRAM DAG september Denne dagen ønsker vi å inspirere til nytenkning og samfunnsinnovasjon gjennom spennende foredrag og workshop. kl kl kl kl kl kl kl kl kl Velkommen v/ Bård Øistensen, administrerende direktør Husbanken Innovasjon i et kultur og endringsperspektiv v/ Jens Hauglum, leder av Innovasjon i FINN.no. Slipp taket - fest grepet v/ Riche Vestby, rådgiver for innovasjon i KS. Forholdet mellom nytenkning, innovasjon og økt tilbud av boliger og tjenester v/ Duncan Maclenann, professor ved University of St. Andrews. Lunsj Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon: Keiserens nye klær eller et paradigmeskifte? v/ Karin Gustavsen, forsker ved Telemarksforskning. Utvikling av sosialt arbeid med ungdom i NAV. Samarbeid mellom sosiale entreprenører og NAV Grünerløkka, v/ Hanne Aspelien, sosialsjef og Ailin Strømsholm, avdelingsleder i Bydel Grünerløkka, Oslo kommune. Pause Workshop med LentSareptas Pause Samfunnsentreprenørskap som verktøy for tjenesteutvikling og innovasjon v/ Hilde Dalen, rådgiver i KREM (Kreativt og mangfolding arbeidsliv). Hvordan kan Pøbelprosjektet bidra med velferdstjenester? v/ Eddi Eidsvaag, pøbelideolog i Pøbelprosjektet. Hvordan kan tjenestedesign gjøre livet litt bedre? v/ Kaja Misvær, leder i Service innovation Manager & Partner, Designit Oslo. Pause Lansering av fagrapport «Implementering av velferdsteknologi i de kommunale omsorgstjenestene» v/ Sigrun Skåland Brun, seniorrådgiver i Helsedirektoratet. kl Avslutning - vel hjem! 4

5 Mange tanker om egnet bolig PROGRAM DAG september Programsamlingens andre dag starter opp med plenumssamling fram til lunsj. Etter lunsj blir det parallellseminarer om framskaffelse av bolig og oppfølgende tjenester. kl Plenum Bygningsmeldingen (St.meld 28, ) v/ Sindre Samsing, seniorrådgiver i Kommunal- og regionaldepartementet Sosial kapital og møteplasser - betydning for helse, velferd og integrering v/ Ragnar Audunson, professor ved Høgskolen i Oslo Boligbehovsplanen for Oslo kommune, v/ Lajla Nystad, Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester i Oslo kommune. kl Lunsj kl Parallellseminar disponerte boliger Parallellseminar A: Framskaffelse av kommunalt disponerte boliger For de som er opptatt av hvordan kommunen kan planlegge og framskaffe kommunalt disponerte boliger. Parallellseminar B: Boligframskaffelse på individnivå - leie eller eie For de som er opptatt av hvordan en kan se muligheter i arbeidet med å få bosatt vanskeligstilte, enten ved å leie eller eie bolig. Parallellseminar C: Oppfølgende tjenester For de som er opptatt av gode oppfølgingstjenester i bolig, samarbeid på tvers og organiseringens betydning for oppfølgingstjenestene. Kommunen som plan-, regulerings- og bygningsmyndighet gir muligheter til å påvirke boligkostnader og økt tilfang på kommunalt disponerte boliger v/berit Nordahl, førsteamanuensis ved Institutt for landskapsplanlegging, Universitetet for miljø- og biovitenskap. Slik gjør vi det i Sandnes kommune. Planlegging med boligsosial utbyggingsprofil v/ Sidsel Haugen, seniorrådgiver i Sandnes kommune. Fra bestiller til framskaffelse, samarbeid for god måloppnåelse v/ Morten Ødegaard, fagleder i Porsgrunn kommune. Elverum kommunes strategi for investering i kommunale boliger v/ Terje Lindtveit, programleder. Noen modeller for framskaffelse av boliger og innspill til tema for senere samlinger, v/ Lars Halleraker, overarkitekt i Husbanken. Veien til egen bolig. Boligkjøpere fra Oslo og Bærum forteller om sine erfaringer. Hva vet vi, hva kan vi? Muligheter og begrensninger v/ Geir Olav Lisle, avdelingsdirektør i Husbanken. Hvilke muligheter har de boligsøkende? Eie, leie, kommunalt eller privat? Eksempler fra kommuner. Sjef i eget liv presentasjon av digitalt læringsverktøy. Verktøyet viser sammenhengen mellom inntekt, ulike økonomiske valg og fremtidig mulighet for å skaffe seg egen eid bolig v/ Edle Holt, prosjektleder i Husbanken. Innspill til tema for senere samlinger. Programmet er utarbeidet av Fylkesmannen i Oppland og Fylkesmannen i Hedmark. Vedtak på oppfølgingstjenester, v/ Bodil Storm Olsen, seniorrådgiver i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Hva er god bo-oppfølging? v/ Amund Aakerholt, psykologspesialist, Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rus- og psykisk lidelse (ROP). kl Avslutning ved Fylkesmannen i Oppland og Fylkesmannen i Hedmark 5

6 Foredragsholdere 26. september 2012 Karin Lindgård er assisterende regiondirektør ved Husbanken Region øst med ansvar for kontorets boligsosiale utviklingsprogram og oppfølging av Oslo kommune spesielt. Hun har også erfaring som avdelingsdirektør ved Husbankens Strategikontor og Velferdsetaten i Oslo kommune Bård Øistensen er administrerende direktør i Husbanken. Han har hatt flere sentrale roller i Husbanken, som regiondirektør ved Region øst, strategidirektør og assisterende direktør. Han har også vært leder for boligavdeling i Bolig- og eiendomsetaten i Oslo kommune. Jens Hauglum er innovasjonsleder i FINN.no. Han har mange års erfaring fra konsulentbransjen og med rådgiving i skjæringspunktet mellom forretning og teknologi. I tillegg er han styremedlem i Innovasjon Forum Norway, som han var en av initiativtagerne til. Han har sin utdannelse fra Oslo Ingeniørhøyskole, BI og Krigsskolen. Duncan Maclennan er professor ved University of St Andrews i Skottland og rektor ved School of Geography and Geosciences ved samme universitet. Han leder for tiden prosjektet «Mobilising Housing Knowledge» som har som fokus å utvikle nye ideer om sosial boligutleie. Riche Vestbye er rådgiver i KS, hvor hun jobber med å sette innovasjon på dagsorden overfor medlemmer og samarbeidspartnere. Hun er ansvarlig for strategisk utvikling og drift av Innovasjonsalliansen for kommunesektoren. Hun har bred erfaring fra kommunal sektor. Hun er utdannet sosialantropolog. Karin Gustavsen er forsker ved Telemarksforskning der hun blant annet har ledet et utredningsarbeid om sosialt entreprenørskap som ledd i innsatsen mot fattigdom i Norge. Hun er utdannet sosiolog og sosionom, og har mange års erfaring fra ulike deler av offentlig forvaltning på kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå. Hanne Aspelien og Ailin Strømsholm er henholdsvis sosialsjef og avdelingsleder i Bydel Grünerløkka, begge er utdannet sosionomer med videreutdanning i systemisk samhandling/ familieterapi og ledelse. Hilde Dalen er utdannet barnevernspedagog og jobber som regnbuemaker og luftslottsartkitekt i KREM som hun selv etablerte som en brobyggerorganisasjon som utvikler og leverer samfunnsinnovasjon. KREM er en partner i kompetanseutviklingsarbeid i både offentlig og privat sektor. Eddy Eidsvaag er pøbelideolog i Pøbelprosjektet. Pøbelprosjektet jobber med å få unge som har sluttet i videregående utdanning til aktivt å ta i bruk ressursene sine ved å begynne i jobb eller studier. Pøbelprosjektet samarbeider og selger tjenester til NAV og barnevernet. Kaja Misvær er leder for tjenesteinnovasjon og partner i Designit Oslo. Hun er utdannet tjenestedesigner i Danmark og har vært med å etablere Designit Oslo, som er Norges første tverrfaglige designkontor med kompetanser innen produkt-, interaksjons-, tjeneste-, og grafisk design. Sigrun Skåland Brun er seniorrådgiver i avdeling omsorgstjenester i Helsedirektoratet. Hun har hatt medansvar for fagrapporten om velferdsteknologi. 6

7 Foredragsholdere 27. september 2012 Sindre Samsing er seniorrådgiver i Bolig- og bygningsavdelingen i Kommunal- og regionaldepartementet. Han har blant annet jobbet med St.meld. 28, «Gode bygg for eit betre samfunn» og «Framtidens byer». Han har erfaring fra Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Han har utdanning med hovedfag i geografi fra Universitetet i Bergen. Ragnar Audunson er professor ved Høyskolen i Oslo, Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag, og dr. polit. I statsvitenskap. Han har vært ansatt ved HiO siden Han er utdannet cand.polit. ved Universitet i Oslo med hovedfag i statsvitenskap. Lajla Nystad er for tiden tilknyttet Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester (EST) i Oslo kommune og har ansvaret for å utvikle boligbehovsplanen som skal legges fram i løpet av september Seminar A Berit Irene Nordahl er sosiolog fra Universitetet i Oslo og har doktorgrad i beslutningsprosesser i byutvikling fra NTNU i Trondheim. Hun er førsteamanuensis ved Institutt for landskapsplanlegging, seksjon for Planlegging, eiendomsfag og jus. Hun har vært forskningssjef med ansvar for boligforskningen ved NIBR og Byggforsk. Sidsel Haugen er seniorrådgiver i Sandnes kommune, her arbeider hun med utviklingen av kommunens boligsosiale utbyggingspolitikk. Tidligere har hun jobbet som kommuneplanlegger med ulike prosjekter innenfor utbyggingspolitikk og kommuneøkonomi. Hun har også erfaring med planlegging av leteboring etter olje på norsk sokkel. Morten Ødegaard er utdannet ingeniør. Han er ansatt i Porsgrunn kommune som prosjektleder for kommunale byggeprosjekter hvor han i dag fungerer som fagleder. Han har bred yrkeserfaring fra privat entreprenørvirksomhet og offentlig forvaltning. Terje Lindtveit er programleder for boligsosialt utviklingsprogram i Elverum kommune. Han er utdannet ingeniør og har bakgrunn fra bedriftshelsetjeneste og offentlig forvaltning. Lars Halleraker er overarkitekt i Husbanken og utdannet sivilarkitekt fra Bergen arkitekthøyskole. Han har arbeidet fire år i privat praksis og ti år i Husbanken. De siste årene har han vært programkontakt for Områdeløftet som inngår i Groruddalssatsingen. Seminar B Geir Olav Lisle er avdelingsdirektør i Husbanken og utdannet i økonomi og ledelse fra Newbold College og South Bank University i England. Han har mesteparten av sin karriere arbeidet med ideelle og humanitære organisasjoner. I perioden fra 1994 til 2009 hadde han lederstilling i Røde Kors. Edle Holt er prosjektleder i Husbanken og utdannet økonom fra BI. Hun har i tillegg ett år med praktisk pedagogisk utdanning. Hun har yrkesbakgrunn fra bank og finans samt offentlig sektor. Hun har hovedsakelig jobbet med boligfremskaffelse, boligfinansiering, økonomisk rådgivning og opplæring. Seminar C Bodil Storm-Olsen er seniorrådgiver i Arbeids- og velferdsdirektoratet, med ansvar for boligsosialt arbeid. Hun er utdannet sosionom med videreutdanning i ledelse og administrasjon og boligsosialt arbeid. Hun har tidligere arbeidet innen Kriminalomsorgen i frihet og vært leder for et boligtiltak for hiv-positive. Amund Akerholt er psykologspesialist og ansatt i Nasjonal kompetansetjeneste, ruslidelse og psykisk lidelse. Han er tilknyttet Kompetansesenter rus region øst, både som prosjektleder og rådgiver. Han har halv stilling som prosjektleder ved Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning. 7

8 SAMFUNNSINnOVASJON For KREM er samfunnsinnovasjonen å utvikle nye strukturer i tjenesteapparatet. Strukturer som baserer seg på mål, behov, erfaringer, kompetanse og løsninger som befinner seg blant både stønadsmottakere, offentlig ansatte, forskere og næringslivet, sier Hilde Dalen i KREM. «Det er galskap å gjøre det samme om igjen og om igjen og samtidig forvente et annerledes resultat» (Einstein) 8

9 Samfunnsinnovasjon er nyutvikling av prosesser, tjenester, samarbeidsformer, metoder og modeller. Dette gjøres ved å endre bestående systemer og strukturer på områder av samfunnsmessig betydning, med mål om å forbedre det eksisterende på en bærekraftig og samfunnstjenelig måte. Husbanken møtte Hilde Dalen, som er luftslottsarkitekt, regnbuemaker og gründer av KREM (kreativt og mangfoldig arbeidsliv), og stilte henne noen spørsmål. Hvorfor er samfunnsinnovasjon viktig for stat og kommune? Hva tror du kan være gevinsten? Hvordan fungerer samfunnsinnovasjon i praksis? Flere trekk ved samfunnsutviklingen viser at velferdsstaten står overfor nye utfordringer. Økende etterspørsel etter velferdstjenester, kombinert med høye kvalitetskrav til tjenestene, møter strammere offentlige budsjetter og mangel på kvalifisert arbeidskraft. Dette, kombinert med en grynende erkjennelse av at det offentlige kanskje verken skal, eller kan løse alle velferdsoppgavene innenfor eksisterende strukturer. Nødvendige strukturer som også kan være et hinder for fleksibilitet og endring basert på erfaringer og læring som gjøres i praksisfeltet. Vi trenger å utvikle lærende organisasjoner som evner å foreta endringer basert på målgruppens behov og samfunnets mål. Det krever nye stemmer, nye aktører, nye samarbeidsformer, nye arenaer og samhandling på tvers av fag og felt. Les mer om KREM på og om sosial innovasjon på I samarbeidet mellom de ulike aktørene finnes det et mer eller mindre ubrukt potensial for å samskape nye, gode løsninger. I samarbeidet trer også læringseffektene og muligheter for endring av egen organisering fram. Gevinstene er mange, bedre, mer målrettede og kostnadseffektive tjenester. Kortere veier til arbeidsmarkedet for målgruppen, reduserte kostnader og delt ansvar er også noen av dem. «Det vi må lære før vi kan gjøre det, det lærer vi ved at vi gjør det» (Aristoteles) KREM igangsetter, samskaper, dokumenterer, formidler og deler erfaringer mellom næringsliv, offentlig forvaltning, forskning, utdanning og tjenestemottakere i den hensikt å endre uhensiktsmessige strukturer. Et eksempel er knyttet til ungdomssatsning i Bydel Grünerløkka i Oslo. Der har de hatt en workshopprosess kalt «Skjulte talenter» i samarbeid med næringslivet. Her møttes sosialstønadsmottakere og ansatte i sosialtjenesten i en workshop. Prosessen gav nye perspektiver, holdninger, kunnskap og ferdigheter på alle sider av bordet. Parallelt ble et lokalt næringsnettverk og et systematisk samarbeid med næringslivet utviklet og iverksatt. Diakonhjemmets Høyskole er i gang med utviklingen av studiet kalt Samfunnsentreprenørskap. Studiet er planlagt på masternivå og utviklingen skjer i partnerskap mellom fag og felt, teori og praksis. 9

10 Det ligger et stort potensiale for det offentlige i å utvikle mer brukervennlige tjenester. Tjenestedesign handler om å analysere brukernes behov, og omsette denne innsikten til nye kreative og effektive løsninger, som både er tilpasset systemet og den positive opplevelsen vi ønsker at brukeren skal få. De aktørene som har forstått at brukerens behov er viktig, og vil at de skal oppleve deres tjenester og produkter på tvers av flere kontaktpunkter, bruker tjenestedesign. Dette gjelder også mange offentlige aktører, sier Kaja Misvær som er tjenestedesigner i Designit. Tjenestedesign handler om å utvikle og organisere kontaktpunkter som gir brukervennlige, tilgjengelige og effektive opplevelser for kunder og ansatte, sier Kaja Misvær, tjenestedesigner i Designit. «Bottom up» med tjenestedesign Brukerundersøkelser på hjemmebane Det inngås rammeavtaler og igangsettes prosjekter hvor tjenestedesignere fasiliteter workshops med aktører for å kartlegge eksisterende brukerreiser og identifisere flaskehalser og årsaker til forsinkelser. Brukerundersøkelser gjennomføres på nye måter hvor man ikke bare sender ut spørreskjema og inviterer til fokusgrupper, men faktisk besøker brukeren og observerer hvordan vedkommende gjennomfører oppgaver og bruker tjenester i faktisk kontekst. «Tjenestedesign handler om å analysere brukernes behov, og omsette denne innsikten til nye kreative og effektive løsninger» Design av teknologiske hjelpemidler Tjenestedesign viser seg spesielt nyttig innen eldreomsorg, hvor man kan skape trygge og gode rammer for at eldre i større grad kan klare seg selv. Her brukes tjenestedesign til å skape bedre samhandling og kommunikasjon i bruken av omsorgsteknologi. Det er viktig at teknologiske hjelpemidler ikke sees som enkeltprodukter, men designes inn i en sammenheng og introduseres riktig for både personale, pasienter og pårørende, forteller Misvær. Det handler om å forstå barrierer, hva som skaper trygghet og hvordan løsningene kan møte behov på en intuitiv måte. Omsorgsteknologi skal ikke erstatte de «varme hendene». Brukt på den riktige måten kan de frigjøre tid til annen bruk av «varme hender», og gjøre det mulig for eldre å bo hjemme lenger. 10

11 anbefaler bruk av velferdsteknologi I den nylig lanserte fagrapporen «Implementering av velferdsteknologi i de kommunale omsorgstjenestene» anbefaler Helsedirektoratet norske kommuner å implementere ny velferdsteknologi. Dette skal føre til bedre tjenester. Målet er å gi brukerne mulighet til selv å klare egen hverdag ved hjelp av tekniske hjelpemidler, tilrettelegging og støtte, og på den måten fremme selvstendighet. både brukere og pårørende større trygghet gjennom bruk av teknologi for sporing og observasjon, alarmer og sensorer. brukere og pårørende mulighet til å delta i brukernettverk, og holde løpende kontakt med hverandre og med hjelpeapparatet gjennom bruk av nye sosiale medier alle parter større muligheter til å skaffe seg informasjon og motta veiledning gjennom nettbaserte programmer og nye sosiale medier. «Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet. Dette kan styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne» «NOU 2011:11, Innovasjon i omsorg» tar også for seg velferdsteknologiske løsninger og peker på at dette i mange tilfeller kan forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon. 11

12 «Store bofellesskap for personer med utviklingshemming» Rapporten * «Store bofellesskap for personer med utviklingshemming» viser hvordan boligsituasjonen for utviklingshemmede har utviklet seg de siste tolv årene. Den konkluerer med at store bofellesskap for personer med hjelpebehov hindrer integrering og normalisering. *Anna Kittelsaa og Jan Tøssebro: Store bofellesskap for personer med utviklingshemming. dag er idealet for så å si alle grupper med I bistandsbehov at de skal bo i vanlige boliger, i ordinære bomiljøer, ha muligheter til å leve selvstendige liv og delta i arbeids- og hverdagsliv. Dette har vært et viktig siktemål med de mange reformene i pleie- og omsorgssektoren siden 90-tallet. Mens politiske føringer gir dem rett til å bo og leve som andre, er realiteten at kommunene bygger stadig større bofellesskap og omsorgsboliger for utviklingshemmede og andre personer med hjelpebehov. Rapporten fra Kittelsaa og Tøssebro, handler om hvorvidt A store bofellesskap eller store boligkomplekser og områder med samlokalisering av boliger for personer med bistandsbehov, fører til nye former for institusjonsomsorg og etablering av omsorgsghettoer i kommunene. Dette, sammen med en rekke enkelteksempler på planlagte store bofellesskap har vakt stor politisk oppmerksomhet og bekymring. Kort oppsummert sier rapporten at: Andelen utviklingshemmede som bor i store bofellesskap har økt markant i tiden etter 2001, og det er en dominerende boform blant de som har fått ny bolig etter år Mange bofellesskap ligger i områder som er preget av omsorgsfunksjoner og institusjoner. Et økende antall bofellesskap er for flere grupper av personer med hjelpebehov. Rapporten avviser argumentet om at store bofellesskap gir mindre ensomhet og større sosiale nettverk. Argumentene om at større bofellesskap gir mer faglighet og stabilitet mener forfatterne også er høyst diskutable. Pårørende ønsker ikke store bofellesskap. Det gjelder også pårørende til de som faktisk bor slik. A Store bofellesskap er i rapporten definert som når mer enn seks leiligheter er plassert i sammen hus, eller like ved hverandre og er knyttet sammen til en enhet. 12

13 Ny rapport avdekker: leier, men drømmer om egen bolig Forskning og enkelthistorier bekrefter at å eie bolig er en god løsning for de fleste i det norske boligmarkedet. Samtidig må det være et godt tilrettelagt leiemarked tilgjengelig for å møte behovet til de som ikke har råd til å kjøpe egen bolig. en nylig publisert rapport «Man må ha en plass å I bo» retter IRIS (International Research Institute of Stavanger) søkelyset på mennesker som er vanskeligstilte i boligmarkedet. Utsagnet «man må ha en plass å bo» stammer fra en person som ble intervjuet til forskningsrapporten. Gjennom øynene til mennesker som strever i det norske boligmarkedet, spørres det om hva bolig og hjem betyr i menneskers liv. Intervjuene viser at boligdrømmen lever hos de som ikke eier. Rapporten viser også til at det private leiemarkedet ofte representerer manglende trygghet, liten stabilitet og vanskeliggjør integrering. Kommunal utleie gir gjerne større trygghet og forutsigbarhet, men kan ha problemkonsentrasjoner og oppleves som stigmatiserende. De er heller ikke tilgjengelige for alle som har behov. «Å bli norsk er å eie» Aiesha, enslig mor fra Somalia 13

14 Kanalgata 8, Illustrasjon: Sandnes kommune slik gjør de det i sandnes kommune Sandnes kommune tar i bruk lovverkets muligheter og satser på en tydelig boligsosial profil i planlegging og gjennomføring av boligbyggingen. Sandnes i Rogaland har vært en vekstkommune over mange år. Det forventes en fortsatt vekst med cirka 1200 til 1500 personer per år og boligbyggingen henger etter. Konsekvensen er som i mange andre byer, et brennhett boligmarked med høye boligpriser. Det prøver kommunen å gjøre noe med. Aktiv bruk av plan- og bygningsloven For å oppnå målene om en helhetlig by- og stedsutvikling holder kommunen oppstartsmøter før reguleringsplaner varsles. Møtene ledes av byplansjefen og faste representanter fra alle etater, kommunale tjenester og boligsosial handlingsplan. Aktiv bruk av ny plan- og bygningslov, gir viktige virkemidler for å oppnå en helhetlig by- og stedsutvikling. Regionale utviklingsmål er integrert i gjennomføringen som skjer når kommunale planer iverksettes. Forutsigbarhet og dialog mellom aktørene er en nøkkel på veien fram. Kommunen kjøper tomtearealer Gjennom Sandnes tomteselskap kjøper kommunen inn arealer, anlegger vei, vann og kloakk og selger ferdigregulerte tomter til private byggefirmaer. Firmaene konkurrerer om å få bygge på tomten, blant annet med hvor billig de kan selge de ferdige boligene. Kommunen mener selv at konkurransen fører til at boligene ligger 15 til 20 prosent under markedspris. Bruk av startlån = redusert venteliste på kommunal bolig Tjenestesjekkliste er et verktøy som registrer ulike behov for sosial infrastruktur og som får fram mulige løsninger så tidlig som mulig i planprosessen. Et sentralt mål i planen er å finne løsninger så flest mulig kan bo i egen egnet bolig. En høyt prioritert oppgave i kommunen er å benytte startlån til finansiering i de tilfeller det er mulig. Resultatet av dette er at antallet innvilgede startlån har økt og ventelisten på kommunal bolig er redusert. «dialog mellom alle aktører er nøkklen på veien fram» 14

15 Etiske dilemmaer i møtet med mennesker Når jobben din er å tilby tjenester til andre i deres eget hjem, og tjenestens art tilsier at du er der fordi det er noe verten ikke mestrer, da blir etiske dilemmaer veldig tydelige ifølge Christine Frantzen i Asker kommune. «Brukermedvirkning skjer både på systemnivå og på individnivå. Kommunene har gjort mye på systemnivået på utvikling av ordninger som serviceerklæringer, brukerundersøkelser og brukervalg. Myrvold framhever behov for mer tilpasning i relasjonen mellom tjenestemottaker og -yter, og i fagfolkenes dag-til-dag-møter med brukere og pårørende. De individuelle møtene byr ofte på de største etiske utfordringene. Kommunene må ta et ansvar for å legge til rette for at de profesjonelle hjelperne får rom til å fatte etisk gode beslutninger i ofte svært krevende situasjoner». (- Fra kronikk i Kommunal rapport 9.aug skrevet av forskningssjef Trine Myrvold ved NIBR) Christine Frantzen som nå er programleder i Asker kommuner, har jobbet som miljøarbeider i Oslo kommune og leder i oppsøkende tjeneste i Rusmiddeletaten og Bomiljøtjenesten i Sagene bydel. Hun har òg bidratt i prosjektet Min bolig mitt hjem på Diakonhjemmet sykehus Vindern DPS. Ofte må beslutninger fattes der og da i møte med brukerne og pårørende. Det kan være etisk utfordrende for den som yter tjenesten, sier Franzen. Her er noen typiske etiske dilemma vi avdekket gjennom mitt tidligere arbeid: Hjemmet er privat grunn og du er både gjest og ansatt. Det gir et likere bytteforhold enn det tradisjonelle - men dere er likevel ikke likestilt. Du har færre sanksjonsmuligheter enn ved møter på offentlig grunn - men du er ikke uten makt. Du arbeider på en uforutsigbar arena. Det gjør deg kreativ og oppmerksom - men også sårbar. Relasjonen som kombinert besøkende og kontrollør innebærer både nærhet og distanse - du blir en balansekunstner. Hva skjer med relasjonen - ditt viktigste verktøy - når faglige vurderinger foreskriver «nødvendig» booppfølging - og verten ikke er enig? Hvor ender prinsippet om brukermedvirkning i eget liv når vilkår om oppfølging gjør ditt nærvær kontrollpreget? Hvordan mestrer du balansen mellom å «blande deg opp i alt» - kontra passivitet når verten tar destruktive valg? Hva er rett, hva er galt - og i hvilke situasjoner? Når er egen kompetanse god nok til at oppfølgingen bør ta slutt eller ta en annen vending? - og hvem avgjør det? «Etikk omhandler refleksjon om hva som er godt og vondt og hva som er rett og galt. I det øyeblikk moralens innhold ikke lenger er innlysende og du ikke lenger er sikker på hva som er riktig eller galt oppstår etiske dilemma. (Knut Erik Tranøy, professor i filosofi og etikk) 15

16 deltagerliste Navn Jørgen Mauseth Woll Christine Frantzen Elisabeth Selmer Liv Elin Aalborg Margrethe S. Iversen Ragnar Os Silje Jynge Torill Stene Anne Cathrine Elde Dag Olsen Einar Kindberg Hans Kr. Lingsom Inger Alsos Raae Nina Christin Hverven Odd Hunsdal Odd Landsverk Oddbjørn Vik Tonje Gulliksrud Åshild Leirset Amanda Österlin La Mont Annie Feddersen Einar Sagbakken Hieke Elgersma Lars Bjerke Terje Lindtveit Anita Gretland Karlsen Frøydis Wroldsen Geir Lund Lisbeth Jaavall Odd Hasselgård Wenche Øiestad Arild Bækkevold Bente Nygaard Lindstad Heidi Fæste Håkon Steigum Løes Anita Wist Heidi Vifladt Ola Brenner Jordet Kjell-Ivar Pettersson Aase Gimle Holtan Arnstein Karlsen Øyvind A Grandahl Anne Brendjord Hege Boberg Nyjordet Kjell E. Vada Miguel da Luz Morten Aspeli Reidar Aas Terje Pedersen Tor Dag Strand Morten Sandvold Arne Johnsen Bente Klingenberg Birgit Langeland Elise Mikkelsen Geir Aasgaard Guri Bergo Helene Jordheim Hermund Urstad Irene Lofthus Jeanette Christensen Stilling Student Leder komite Helse og Omsorg, politisk Sosialkonsulent Seksjon rustiltak Seksjonsleder Sivilarkitekt Rådgiver Boligkoordinator Prosjektkoordinator avd. Sosialfaglige tjenester Kommuneplansjef Spesialrådgiver Fungerende rådmann Spesialkonsulent Boligkontoret Spesialrådgiver Eiendom Spesialrådgiver Utviklingsenheten Tjenesteleder Boligkontor Spesialkonsulent Masterstudent Service Design Intern Service Designer Boligkonsulent Saksbehandler boligkontoret Byggeleder Leder sosial- og omsorgsutvalget Avdelingsleder psykiatriboliger Avdelingsleder Leder av teknisk utvalg Fagutvikler, Virksomhet rus, psykiatri, bolig Rådgiver i rusfeltet Ansvarlig for boligsosialt arbeid Rådgiver i rusområdet Rådgiver Helse og omsorgssjef Utvalgsleder, Helse og Omsorg Velferd Prosjektleder utviklingsenheten Prosjektleder Prosjektleder Ass. pleie- og omsorgssjef Rådgiver Boligsosial avdeling Leder strategiavdelingen Rådgiver - Strategiavdelingen Ordfører Resultatenhetsleder Teknisk drift og anlegg Byggforvaltningen Avdelingsdirektør Seniorarkitekt Programkooridnator Regiondirektør Rådgiver Seniorrådgivet Konstituert avdelingsdirektør Virksomhet Asker kommune Asker kommune Asker kommune Asker kommune Asker kommune Asker Kommune Asker kommune Bærum kommune Bærum kommune Bærum kommune Bærum kommune Bærum kommune Bærum kommune Bærum kommune Bærum Kommune Bærum kommune Bærum kommune Bærum Kommune/NTNU Designit Designit Oslo Elverum kommune Elverum kommune Elverum kommune Elverum kommune Fredrikstad kommune Fredrikstad kommune Fredrikstad kommune Fredrikstad Kommune Fredrikstad kommune Fredrikstad kommune Fylkesmannen i Hedmark Fylkesmannen i Hedmark Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Østfold Gjøvik kommune Gjøvik kommune Gjøvik kommune Grue kommune Halden Kommune Halden kommune Halden kommune Hamar kommune Hamar kommune Hamar kommune Hamar kommune Hamar kommune Hamar kommune Hamar kommune Hamar kommune Husbanken Region sør 16

17 Navn Katrine Fyhri Katrine M Woll Maja Flåto Margunn Brusegård Roar Sand Siri Helle Siri Sandbu Stine Lien Tanja Helen Auren Tone Haugen Per Åhrén Liv Kristensen Catrine Bangum Camilla Fjeld Cecile Campos Rune Lund Steinar Roland Ellen Dehli Ulrika von Sydow Lars Aasen Anne Karin Lien Gro Vasbotten Mariann Dannevig Ragnhild Bakken Arne Nordvi Lars Uglem Sissel Skoglunn Halvard Sand Roald Engman Tomas Carcher Else Ragni Yttredal Susanne Moen Ouff Amund Aakerholt Cecilie schnell-larsen Hilde Kraft-Fremstad Hege Farnes Hildrum Bjørn Ivar Lutnæs Marianne Myhra Heidi Sveia Ruud Camilla Lied Helge Renå Katja Johannessen Anniken Midtvik Thorstensen Kari Brunæs Elisabeth Leikanger Jon Solheim Nina Nikolaisen Nina Børresen Elisabeth Sommer Kia Haugen Baardseth Tone Fostervold Øyvind Sellevold Liselotte Flatabl Maj-Britt Vadset Rakel Hagen Rounak Rasouli Sharifullah Andarabi Kjell Olav Flatland Lars Eivind Bjørnstad Bjarte Sverresvold Bjørn Haraldsen Stilling Engasjement Prosessleder Fagdirektør Sjefarkitekt Rådgiver Prosjektleder Ass. regiondirektør Konst. leder Avdelingsleder Kommunalsjef Samfunn Rådgiver Regiondirektør Daglig leder Avdelingsleder psykisk helse/rus Formannskapsmedlem Leder tjenesteområde Tildeling Fung. programleder Boligsosialt utviklingspr. Boligsjef Boligforvalter Gruppeleder Ap Forskar Forsker Psykologspesialist /faglig rådgiver Nav leder Teamleder Avdelingsdirektør Leder Prosjektleder Boveielder Forsker Forsker Forsker Prosjektleder boligsosial plan Leder servicetorget Rådgiver Fagansvarlig bolig Prosjektmedarbeider Programkoordinator i Oslo kommune Spesialkonsulent Avdelingsdirektør Seksjonssjef Spesialkonsulent Seksjonsleder Seksjonsleder, Bolig/nærmiljø Booppfølger Konsulent Boligfremskaffer Boligfremskaffer Programleder Områdeløft Teamleder boligkontoret Avdelingssjef Virksomhet Husbanken Strategikontoret Husbanken, Strategikontoret Imdi, region Øst Kirkens BYmisjon/ByBo Kirkens Bymisjon/ByBo Kongsvinger Kommune Kongsvinger Kommune KS KS Leieboerforeningen Lillehammer kommune Lillehammer kommune Lillehammer kommune Lillehammer kommune Lørenskog kommune Lørenskog kommune Lørenskog kommune Moss kommune Moss kommune Moss kommune Møreforsking Møreforsking Nasjonal kompetansetjeneste - ROP Nav Gjøvik NAV Lørenskog NAV Oslo NAV Stange NAV Stange NAV/Nittedal Kommune NIBR NIBR NIBR Nittedal kommune Nord-Odal kommune Norsk Kommunalteknisk Forening Oppegård kommune Oslo kommune Oslo kommune EST Oslo kommune Velferdsetaten Oslo kommune Velferdsetaten Oslo kommune Velferdsetaten Oslo kommune Velferdsetaten Oslo kommune, Bydel Alna Oslo kommune, Bydel Alna Oslo kommune, Bydel Alna Oslo kommune, Bydel Alna Oslo kommune, Bydel Alna Oslo Kommune, Bydel Alna Oslo kommune, Bydel Bjerke Oslo kommune, Bydel Nordstrand Oslo Kommune, Bydel Stovner 17

18 Navn Marthe-Kari Harlem Vivian Abbi Johnsen Bård Henanger Caroline Løsåmoen Torill Lieng Mari Rusten Anne-Berit Hunsrød Nadine Hinsch Fredrik Anderson Gerd Anne Ansnes Kari Aamodt Marit Amb Olav Levernes Randi Nordbekk Roger Nilssen Caroline Ellingsen Elisabeth Simonsen Sylvia B. Johnsen Jan A. Berntsen Sissel Gjerlaugsen Steinar Haakenstad Svein Larsen Tore Hansen Aud Kristiansen Kristian Tollan Seiersten Marte Sootholtet Marit Harildstad Ole Kristian Sjøli Kristian Moe Steinar Moe Ove Rønningen Anne Winding-Sørensen Merete Grimeland Therese Byhring Kristin Myklebust Innledere Bård Øistensen Karin Lindgård Ailin Strømsholm Amund Aakerholdt Berit Nordahl Bodil Storm Olsen Duncan Maclenann Edle Holt Eddi Eidsvåg Eivind Nilsen Geir Olav Lisle Hanne Aspelien Helene Wergeland Hilde Dalen Jens Hauglum Kaja Misvær Karin Gustavsen Laila Nystad Lars Halleraker Morten Ødegård Ragnar Audunson Riche Vestby Sidsel Haugen Sigrun Skåland Brun Sindre Samsig Therese Idsøe Stilling Enhetsleder Programleder Leder Konsulent Boveileder Teamleder Fagkonsulent avd nevrohabilitering Fagkonsulent avd nevrohabilitering Prosjektleder "Bolig først" RE - leder Boligforvalter Ergoterapeut Prosjektmedarbeider "Bolig først" Boligkonsulent Servicesenteret Boligskolekoordinator Virksomhetsleder Boligskolen Rådgiver Teamleder Saksordfører Politiker Virksomhetsleder Rådgiver Prosessleder Boliginspektør i eiendomsavd. Leder for kommunale boligforetak Leder av aktivitetssenteret S 14 Daglig leder Avdelingsingeniør Teknisk tjeneste Prosjektleder og samfunnsinnovatør Prosjektleder og visuell kommunikatør Boveileder Stilling Adm. direktør Ass. Regiondirektør Enhetsleder Psykologspesialist Førsteamanuensis Professor Prosjektleder Pøbelideolog Prosessleder Avd.direktør Enhetsleder Prosessleder Grûnder Leder Leder tjenesteinnovasjon Forsker Byrådsavdeling sosiale tjenester Overarktitekt Prosjektleder Professor Rådgiver for innovasjon i KS Prosessleder Virksomhet Oslo kommune, Bydel Stovner Oslo Kommune, Bydel Stovner Oslo kommune, Bydel Østensjø Oslo kommune, Bydel Østensjø Oslo kommune, Bydel Østensjø Oslo kommune, Østensjø Tiltakssenter Oslo universitetssykehus Oslo universitetssykehus Ringsaker kommune Ringsaker kommune Ringsaker kommune Ringsaker kommune Ringsaker kommune Ringsaker kommune Ringsaker kommune SAFIR SAFIR SAFIR Sarpsborg kommune Sarpsborg kommune Sarpsborg kommune Sarpsborg kommune Sarpsborg kommune Ski kommune Ski kommune Social Innovation Camp Stange kommune Stange kommune Steinar Moe Eiendom as Steinar Moe Eiendom as Tynset kommune World Wide Narrative World Wide Narrative World Wide Narrative Ålesund kommunale eiendom KF Virksomhet Husbanken NAV Grûnerløkka, Oslo kommune ROP Nasjonalt kompetansesenter UMB Inst for landskapsplanlegging NAV University of St. Andrews Pøbelprosjektet Lent NAV Grûnerløkka, Oslo kommune Lent KREM Innovasjon i Finn Designit Oslo Telemarkforskning Oslo kommune Porsgrunn kommune Høskolen i Oslo og Akershus Kommunesektorens organisasjon Sandnes kommune Helsedirektoratet Kommunal- og regionaldepartementet Lent 18

19 19

20 For ditt nærmeste regionkontor, ring Hashtagg #boligsosialt Utgitt av, september 2012, Bildene på sidene 11, 13 og 15 er fra Alle skal bo godt og trygt

Nye veier i boligsosialt arbeid

Nye veier i boligsosialt arbeid Nye veier i boligsosialt arbeid Programsamling 26. - 27. september 2012 Hashtagg #boligsosialt Må vi tørre å tenke nye tanker for å skaffe flere egnede boliger til vanskeligstilte? Alle skal bo godt og

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

NAV Grünerløkka sosialtjeneste Ungdomsarbeid og bolig

NAV Grünerløkka sosialtjeneste Ungdomsarbeid og bolig NAV Grünerløkka Innlegg på Husbankens programsamling 26. september 2012 NAV Grünerløkka sosialtjeneste Ungdomsarbeid og bolig Hanne Aspelien & Ailin Strømsholm Organisasjon NAV-kommune 2012 Sosialsjef

Detaljer

Boligkonferansen 2012

Boligkonferansen 2012 KBL Boligkonferansen 2012 lillehammer 22. 24. mai www.kbl.kommune.no Velkommen til Lillehammer kommune! Boligpolitikk står for tiden på dagsorden både politisk og i mediene. Generelt høye boligpriser,

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Kommuneprogrammet Bolig for velferd

Kommuneprogrammet Bolig for velferd Kommuneprogrammet Bolig for velferd 2016-2020 Veien hit: Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet (2007 2008) 5 ulike Boligsosiale utviklingsprogram (2009 2015)

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Seksjon Helse og Sosial Hordaland AVD.743 SØRLANDET SYKEHUS ARENDAL Invitasjon til Nasjonal konferanse 20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Hvordan ønsket vi det skulle bli? Hvordan ble det? Scandic Bergen City Mandag

Detaljer

Gjennomgang av kommunenes resultater i Boligsosialt utviklingsprogram. Tanja og Irene

Gjennomgang av kommunenes resultater i Boligsosialt utviklingsprogram. Tanja og Irene Gjennomgang av kommunenes resultater i Boligsosialt utviklingsprogram Tanja og Irene Slik Husbanken Region øst «ser» programkommunene Gjennomgang og status basert på rapportering og møter 2 Dialog og diskusjon

Detaljer

Et sted å være hjemme

Et sted å være hjemme Et sted å være hjemme 27.4.2013 SAFO Sør Øst Geir Olav Lisle, Avd.dir Husbanken reg øst Dette skal jeg snakke om. Fra ansvar til omsorg fra boliger integrert i bomiljøer til arbeidsplasser integrert i

Detaljer

Bolig og helse Samhandlingsreformens betydning for boligpolitikken. Arne Backer Grønningsæter

Bolig og helse Samhandlingsreformens betydning for boligpolitikken. Arne Backer Grønningsæter Bolig og helse Samhandlingsreformens betydning for boligpolitikken Arne Backer Grønningsæter Oversikt Kontekst annen relevant forskning Bolig og tjenester Bolig og helse Funn fra en undersøkelse om samhandlingsreformens

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Boligkonferanse 2008 Kommunale Alta 27. - 29. mai Boligadministrasjoners Landsråd - Alta 27. - 29. mai

Boligkonferanse 2008 Kommunale Alta 27. - 29. mai Boligadministrasjoners Landsråd - Alta 27. - 29. mai Boligkonferanse 2008 Kommunale Alta 27. - 29. mai Boligadministrasjoners Landsråd - Alta 27. - 29. mai Litt om KBL KBL ble stiftet 7. mai 1973. Landsrådet var til å begynne med et forum for landets boligsekretærer.

Detaljer

Tilskudd til boligsosialt arbeid

Tilskudd til boligsosialt arbeid Tilskudd til boligsosialt arbeid Prop. 1 S (2015-2016) Det kongelige arbeids- og sosialdepartement kapittel 0621 post 63 (s. 184) Arbeids- og velferdsdirektoratet Kjersti With Eidsmo og John Tangen Målgruppen

Detaljer

HALVÅRSRAPPORTERING RAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. 15. desember 2011

HALVÅRSRAPPORTERING RAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. 15. desember 2011 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 HALVÅRSRAPPORTERING 15. desember 2011 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Konferanse i forbindelse med regjeringens satsing rettet mot barn av foreldre som har psykiske problemer og/eller rusproblemer

Konferanse i forbindelse med regjeringens satsing rettet mot barn av foreldre som har psykiske problemer og/eller rusproblemer Gjør noe med det... Konferanse i forbindelse med regjeringens satsing rettet mot barn av foreldre som har psykiske problemer og/eller rusproblemer Radisson Blu Hotell, Lillehammer, 26. & 27. oktober 2010

Detaljer

Nasjonal etikk-konferanse

Nasjonal etikk-konferanse Nasjonal etikk-konferanse Dato: 25. - 26. november 2015 Sted: Hotel Bristol, Oslo Arrangør: KS i samarbeid med Senter for medisinsk etikk (SME) ved Universitetet i Oslo Påmeldingsfrist: 30 august Bakgrunn

Detaljer

SAMHANDLING EN FORUTSETNING FOR GODT BOLIGSOSIALT ARBEID!

SAMHANDLING EN FORUTSETNING FOR GODT BOLIGSOSIALT ARBEID! SAMHANDLING EN FORUTSETNING FOR GODT BOLIGSOSIALT ARBEID! SAMHANDLING MED FOKUS PÅ BOLIGENS BETYDNING Alle skal bo godt og trygt RELEVANT FORSKNING NASJONAL STRATEGI 2 BOLIGUTVALGET VIKTIGE UTFORDRINGER

Detaljer

AVSLUTNING AV BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER VED ROGER NILSSEN OG FREDRIK ANDERSON INNLEGG PÅ RØROSKONFERANSEN DEN

AVSLUTNING AV BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER VED ROGER NILSSEN OG FREDRIK ANDERSON INNLEGG PÅ RØROSKONFERANSEN DEN AVSLUTNING AV BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER VED ROGER NILSSEN OG FREDRIK ANDERSON INNLEGG PÅ RØROSKONFERANSEN DEN 25.05.16 BAKGRUNN FOR BOSO Satsning i Husbanken. Samarbeidsavtale fra 01.03.11

Detaljer

ARKITEKTUR OG PEDAGOGIKK. Innlandskonferansen 2006

ARKITEKTUR OG PEDAGOGIKK. Innlandskonferansen 2006 ARKITEKTUR OG PEDAGOGIKK Innlandskonferansen 2006 Scandic Hamar 13. og 14. september 2006 Onsdag 13. september 09:30 Vi møtes til morgenkaffe/te og et rundstykke 10:00 Åpning av konferansen v/ ordfører

Detaljer

Statlig samordning i et mangfoldsperspektiv

Statlig samordning i et mangfoldsperspektiv Statlig samordning i et mangfoldsperspektiv Catrine Bangum, Ass. regiondirektør IMDi Øst 17.6.2015 1 IMDis samfunnsoppdrag Fremme like muligheter og levekår i et mangfoldig samfunn. Styrke innvandreres

Detaljer

Innovasjon i kommunal sektor. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Innovasjon i kommunal sektor. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Innovasjon i kommunal sektor Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende kommunesektor Når ekspertene lager en trapp - lager brukerne en sti Når

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Etisk refleksjon bedrer jobbnærværet

Etisk refleksjon bedrer jobbnærværet Etisk refleksjon bedrer jobbnærværet Gode samtaler om de vanskelige valgene i jobbhverdagen gir viktig faglig støtte og øker samhørigheten. Christine N. Evensen, KS Den 27.10.14 Hva kan dere forvente av

Detaljer

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste Plass Lag Damer/Herrer mix 1 Løten Kommune lag 1 1:05:19 46 1 Turid Norstad Opsahl 38:5 06:1 38:5 06:1 Karl Petter Opsahl 6:54 1 1:05:19 1 1 Elverum kommune lag 1 1:07:34 0:15 47 1 Sylvia Andersen 3:13

Detaljer

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Barn, ungdom, familier fattigdom sosial inkludering Nettverkskonferanse 12. og 13. november 2009 Karin Lindgård ass.regiondirektør Husbanken Region øst 20. nov.

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

INNOVASJON I BOLIGETABLERING OG TJENESTEYTING - Forprosjekt

INNOVASJON I BOLIGETABLERING OG TJENESTEYTING - Forprosjekt VEDLEGG Framdriftsplan INNOVASJON I BOLIGETABLERING OG TJENESTEYTING - Forprosjekt Prosjektplan 17.12.2012 Innhold 1 Bakgrunn 2 Målsettinger og målgruppe 3 Problemstillinger og metodisk tilnærming 3.1

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann ARENDAL KOMMUNE Eiendom Husbanken Region Sør Serviceboks 626 4809 ARENDAL Dato: 26.03.2010 Vår ref 20) 0/6203-1 Deres ref: Arkivkode: F17/&40 Saksbeh.: Gøril Onarheim Christiansen Tlf: 91 78 63 67 Søknad

Detaljer

Fra midlertidig til varig bolig for rusmiddelmisbrukere - en dialogkonferanse - Ingeniørenes hus 15. september 2008

Fra midlertidig til varig bolig for rusmiddelmisbrukere - en dialogkonferanse - Ingeniørenes hus 15. september 2008 Fra midlertidig til varig bolig for rusmiddelmisbrukere - en dialogkonferanse - Ingeniørenes hus 15. september 2008 Arrangør: Rusmiddeletaten og Husbanken Prosessledelse og dokumentasjon: Runa Frydenlund,

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE 1. Formalia for kommunen Navn: Drammen kommune Adresse: Engene 1, 3008 Drammen Kontaktperson hos søker: Navn: Lene

Detaljer

Hvilke etiske utfordringer er det ved bruk av velferdsteknologi? FoU- leder Bjørg Th. Landmark

Hvilke etiske utfordringer er det ved bruk av velferdsteknologi? FoU- leder Bjørg Th. Landmark Hvilke etiske utfordringer er det ved bruk av velferdsteknologi? FoU- leder Bjørg Th. Landmark Fagrapport Hva er velferdsteknologi Hvorfor satse på velferdsteknologi Hva er utfordringene Behov for lovregulering

Detaljer

UTVIKLINGSPROGRAM BOLIGSOSIALT ARBEID

UTVIKLINGSPROGRAM BOLIGSOSIALT ARBEID UTVIKLINGSPROGRAM BOLIGSOSIALT ARBEID Drammen kommune 2. februar 21 Tone Danielsen, ass. regiondirektør 8. feb. 21 1 Husbanken og Drammen kommune Virkemidler 29: Tilskudd til videretildeling: 4 95 Tilskudd

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Møtedato: 12.04.2012 Møtested: Møteleder: Rådhuset, møterom 3 etg. Svein Tore Uldal Ikke møtt: Helse og omsorg,

Detaljer

Velferdsteknologi i Sogn og Fjordane

Velferdsteknologi i Sogn og Fjordane Velferdsteknologi i Sogn og Fjordane IT-FORUM Arbeidsgruppa for velferdsteknologi Hilde G. Corneliussen, Vestlandsforsking Dialogmøte Førde 24.02, Nordfjordeid 26.02, Sogndal 27.02 Hvorfor skal vi engasjere

Detaljer

Byrådets boligsatsning. Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester Tilde Hagen Knudtzon

Byrådets boligsatsning. Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester Tilde Hagen Knudtzon Byrådets boligsatsning Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester Tilde Hagen Knudtzon Politiske føringer Byrådet Johansen Hva er nytt? Hva er uendret? Byrådserklæring 2015-2019 Ny Budsjettforslag

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi i omsorgstjenstene. Lasse Frantzen, Helsedirektoratet

Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi i omsorgstjenstene. Lasse Frantzen, Helsedirektoratet Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi i omsorgstjenstene Lasse Frantzen, Helsedirektoratet Morgendagens omsorg Ta mulighetsrommet i bruk Mobilisere samfunnets omsorgsressurser

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE. Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE. Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Skjema for halvårsrapportering 20.12.2012 NEDRE EIKER KOMMUNE Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre.

Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre. Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre. BarnsBeste Departementet besluttet høsten 2007 å opprette et nasjonalt

Detaljer

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros 20.5.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» 3 Marsjordre Alle skal bo trygt og godt. Alle må bo Med

Detaljer

Velferdsteknologi Hva kan det bidra med?

Velferdsteknologi Hva kan det bidra med? Velferdsteknologi Hva kan det bidra med? Konferanse: Hverdagsmestring hva skal til for å bo hjemme? Kongsvinger kommune 3. oktober 2014 Åshild Sæther Engen, Terningen Nettverk Terningen Nettverk Offentlig/privat

Detaljer

Tjenesteutvikling ved bruk av veikart for tjenesteinnovasjon

Tjenesteutvikling ved bruk av veikart for tjenesteinnovasjon Tjenesteutvikling ved bruk av veikart for tjenesteinnovasjon Kristin Standal Prosjektleder Nasjonalt program for velferdsteknologi KS Forskning, innovasjon og digitalisering Veikart for velferdsteknologi

Detaljer

Velferdsteknologi - mål og startegier

Velferdsteknologi - mål og startegier Saksframlegg Arkivnr. F12 Saksnr. 2014/903-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg 11/14 07.04.2014 Kommunestyret Formannskapet Saksbehandler: frid Bogen Velferdsteknologi - mål og startegier

Detaljer

DESIGNMETODIKK I UTVIKLING AV TJENESTER. Stine Lien, Husbanken Monica Fossnes Petersson, Norsk design- og arkitektursenter

DESIGNMETODIKK I UTVIKLING AV TJENESTER. Stine Lien, Husbanken Monica Fossnes Petersson, Norsk design- og arkitektursenter DESIGNMETODIKK I UTVIKLING AV TJENESTER Stine Lien, Husbanken Monica Fossnes Petersson, Norsk design- og arkitektursenter Agenda Bakgrunn for samarbeidet mellom Husbanken og Norsk design- og arkitektursenter

Detaljer

Boligsosialt arbeid hva er det? Bolig og tjenester

Boligsosialt arbeid hva er det? Bolig og tjenester Boligsosialt arbeid hva er det? Bolig og tjenester Konferanse boligsosialt arbeid, Fylkesmannen Oslo og Akershus, 20.5.2014 Inger Lise Skog Hansen, Fafo På agendaen Boligsosialt arbeid på dagsorden Definisjoner

Detaljer

Helse- og omsorgstjenester i endring - velferdsteknologi i morgendagens omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Helse- og omsorgstjenester i endring - velferdsteknologi i morgendagens omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Helse- og omsorgstjenester i endring - velferdsteknologi i morgendagens omsorg Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Den beste omsorgen handler ikke bare om å hjelpe. Det handler

Detaljer

BRUK AV VELFERDSTEKNOLOGISKE LØSNINGER L I PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN Teknologiens muligheter hva er fremtiden for dagens 60-åringer? Ski kommune Solrunn Hårstad Prosjektleder Velferdsteknologi VELFERDSTEKNOLOGI

Detaljer

Tilskudd og lån til kommunale boliger. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren

Tilskudd og lån til kommunale boliger. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren Tilskudd og lån til kommunale boliger v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren Finansiering av kommunale boliger 1. Investeringstilskudd (ikke lån) Til omsorgsboliger og sykehjem mm Gjelder tiltak for personer

Detaljer

Veikart for velferdsteknologi. Riche Vestby, fagleder innovasjon KS Agenda 27. november 2013

Veikart for velferdsteknologi. Riche Vestby, fagleder innovasjon KS Agenda 27. november 2013 Veikart for velferdsteknologi Riche Vestby, fagleder innovasjon KS Agenda 27. november 2013 Innhold Innovasjon definisjon og eksempler, og litt om floker Mye om Veikartet Brukerperspektivet som en rød

Detaljer

Velferdsteknologi i morgendagens helse- og omsorg. Une Tangen KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Velferdsteknologi i morgendagens helse- og omsorg. Une Tangen KS Forskning, innovasjon og digitalisering Velferdsteknologi i morgendagens helse- og omsorg Une Tangen KS Forskning, innovasjon og digitalisering Den beste omsorgen handler ikke bare om å hjelpe. Det handler også om å gjøre folk i stand til å

Detaljer

Prosjekt - Samarbeid om etisk kompetanseheving. Bærum kommune som ressurskommune. Kari Hesselberg, fagsjef KS 7. September 2011

Prosjekt - Samarbeid om etisk kompetanseheving. Bærum kommune som ressurskommune. Kari Hesselberg, fagsjef KS 7. September 2011 Prosjekt - Samarbeid om etisk kompetanseheving Bærum kommune som ressurskommune. Kari Hesselberg, fagsjef KS 7. September 2011 Satsing på etisk kompetanse 2007-2015 Etisk kompetanse og systematisk etikkarbeid

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Omsorgsteknologi i eget hjem Eldrerådskonferansen i Hordaland 301012

Omsorgsteknologi i eget hjem Eldrerådskonferansen i Hordaland 301012 HiBs satsing på Teknologi i Helse og OMsorg Omsorgsteknologi i eget hjem Eldrerådskonferansen i Hordaland 301012 Mari S. Berge Stipendiat ved Høgskolen i Bergen og Senter for omsorgsforskning Vest 2006

Detaljer

Kjetil Wold Henriksen, Bygg og eiendomssjef BOLIG SOM PÅVIRKNINGSFAKTOR I FOLKEHELSE ARBEIDET

Kjetil Wold Henriksen, Bygg og eiendomssjef BOLIG SOM PÅVIRKNINGSFAKTOR I FOLKEHELSE ARBEIDET Kjetil Wold Henriksen, Bygg og eiendomssjef BOLIG SOM PÅVIRKNINGSFAKTOR I FOLKEHELSE ARBEIDET En liten reise i Ringsakers boligverden Et dumt spørsmål En «God nyhet» Boligsosialt arbeid Tilvisningsavtaler

Detaljer

Hvem passer på far eller mor når jeg er på skolen? Blir mor eller far sykere om jeg blir lei meg? Kommer mamma eller pappa til å dø?

Hvem passer på far eller mor når jeg er på skolen? Blir mor eller far sykere om jeg blir lei meg? Kommer mamma eller pappa til å dø? Hvem passer på far eller mor når jeg er på skolen? Blir mor eller far sykere om jeg blir lei meg? Kommer mamma eller pappa til å dø? Hva skal jeg si til vennene mine? Hvem skal passe på meg? Hvorfor klarer

Detaljer

God samhandling barn og unge

God samhandling barn og unge God samhandling barn og unge Nettverk i nord Samling 3 2.-3. juni 2015 Olav Elvemo og Gerd Andreassen Fra kaos til kontroll? Tirsdag 2. juni 10.30 Oppstart og velkommen ved prosjektledelsen 10.45 Fremtidens

Detaljer

Velferdsteknologi i Trondheim kommune

Velferdsteknologi i Trondheim kommune Klara Borgen KS Agenda 27.11.2013 Velferdsteknologi i Trondheim kommune Foto: Carl-Erik Eriksson Trondheim kommune 180 000 innbyggere + 30 000 studenter Trondheimsområdet 230 000 Unikt sammensatt kompetansemiljø

Detaljer

Ny kompetanse i boligsosialt arbeid. - i samarbeid mellom kommuner, universitet og Husbank

Ny kompetanse i boligsosialt arbeid. - i samarbeid mellom kommuner, universitet og Husbank Ny kompetanse i boligsosialt arbeid - i samarbeid mellom kommuner, universitet og Husbank Utgangspunktet Visjonen for det boligsosiale arbeidet er at alle skal bo godt og trygt. Dette er viktig for at

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

DELTAKERLISTE SEMINAR 6. NOVEMBER 2015 - FORSKNINGSBASERT BARNEHAGELÆRERUTDANNING

DELTAKERLISTE SEMINAR 6. NOVEMBER 2015 - FORSKNINGSBASERT BARNEHAGELÆRERUTDANNING DELTAKERLISTE SEMINAR 6. NOVEMBER 2015 - FORSKNINGSBASERT BARNEHAGELÆRERUTDANNING NAVN INSTITUSJON STILLING E-POST Kjell Aakerøe Gyldendal Akademisk Redaktør kjell.aakeroe@gyldendal.no Liv Aastad Prorektor

Detaljer

OM INNOVASJON I OMSORG. Utrede muligheter og foreslå nye innovative grep og løsninger for å møte framtidas omsorgsutfordringer

OM INNOVASJON I OMSORG. Utrede muligheter og foreslå nye innovative grep og løsninger for å møte framtidas omsorgsutfordringer OM INNOVASJON I OMSORG Utrede muligheter og foreslå nye innovative grep og løsninger for å møte framtidas omsorgsutfordringer Utvalgsleder Kåre Hagen: Presentasjon av NOU 2011:11, KS Strategikonferanser,

Detaljer

Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid. Torbjørn Hægeland 14. mai 2014

Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid. Torbjørn Hægeland 14. mai 2014 Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid Torbjørn Hægeland 14. mai 2014 Nedsatt april 2014 første møte 22. mai Rapport innen årsskiftet 2014/2015

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 12.11,5 (z) Fana 05.05 Erik Furnes 111268 Søfteland TIL 12.41,0 (1) Melløs 16.09 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 12.47,0 (z) Fana 05.05 Johnny

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Kommunens ansvar for RoPgruppa, med utgangspunkt i nye nasjonale retningslinjer

Kommunens ansvar for RoPgruppa, med utgangspunkt i nye nasjonale retningslinjer Kommunens ansvar for RoPgruppa, med utgangspunkt i nye nasjonale retningslinjer Amund Aakerholt Nasjonal kompetansetjeneste ROP AAa / ROP, Værnes 14.10.14 1 Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars

Detaljer

Velferdsteknologi i Grimstad og Østre Agder Aktiv mestring 7.4.14 v/silje Bjerkås

Velferdsteknologi i Grimstad og Østre Agder Aktiv mestring 7.4.14 v/silje Bjerkås Velferdsteknologi i Grimstad og Østre Agder Aktiv mestring 7.4.14 v/silje Bjerkås Dagens tema Hva er velferdsteknologi Visningsarena for velferdsteknologi Nasjonalt velferdsteknologiprogram GericaMobilPleie

Detaljer

STEMMER FRA GRASROTA INNLEDNING

STEMMER FRA GRASROTA INNLEDNING 12 Visjon INNLEDNING Den nye sosiale revolusjonen vil på sikt endre velferdsstatens politiske prioriteringer, arbeidsmåter, verdier og mål. De sosiale entreprenørene har en visjon og et indre behov for

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg for helse og omsorg i Rissa Møtested: Storsalen, Rissa rådhus Dato: 21.04.2015 Tid: 08:00

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg for helse og omsorg i Rissa Møtested: Storsalen, Rissa rådhus Dato: 21.04.2015 Tid: 08:00 Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for helse og omsorg i Rissa Møtested: Storsalen, Rissa rådhus Dato: 21.04.2015 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torun Skjærvø Bakken Leder

Detaljer

Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing

Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing Nasjonal konferanse om kommunal boligforvaltning, NKF, 14.02.2012 Karin Lindgård,ass.regiondirektør Husbanken Region

Detaljer

Identifisering av utfordringer i Vestnes

Identifisering av utfordringer i Vestnes Snipetorpgata 31, 3715 Skien Læringslaboratorium Dagens program Introduksjon av prosjekt Sosial Innovasjon i velferdsutformingen Presentasjon av deltagere Identifisering av utfordringer i Vestnes Kunnskapsplattform

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. Programkommunesamling, Værnes Inger Lise Skog Hansen, Husbanken

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. Programkommunesamling, Værnes Inger Lise Skog Hansen, Husbanken Bolig for velferd Felles ansvar felles mål Programkommunesamling, Værnes 14.10.15 Inger Lise Skog Hansen, Husbanken 2 «Bolig er roten til alt godt» - Vi har flyttet mye etter at vi kom til Norge. Barna

Detaljer

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Små hus som betyr mye I. OM AVERØY KOMMUNE En kommune

Detaljer

Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger.

Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger. Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger. Notat som grunnlag for dialogprosess med potensielle leverandører frem mot utarbeidelse av kravspesifikasjon. Målgruppe:

Detaljer

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 1. des. 2015 1 1 Hva skal vi snakke om? 1. Husbanken og hvordan vi jobber 2. Bolig for velferd 2014-2020 3. En særlig innsats

Detaljer

Helhetlig boligplanlegging Plankonferansen Sverre Høynes Avdelingsdirektør Husbanken

Helhetlig boligplanlegging Plankonferansen Sverre Høynes Avdelingsdirektør Husbanken Helhetlig boligplanlegging Plankonferansen 2016 Sverre Høynes Avdelingsdirektør Husbanken «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren ved siden av helse, inntekt og utdanning Bolig en

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

Aktuelle oversikter for Kredittilsynets virksomhet i perioden

Aktuelle oversikter for Kredittilsynets virksomhet i perioden Appendiks Aktuelle oversikter for Kredittilsynets virksomhet i perioden 1986 2006 Styresammensetningen i Kredittilsynet ledes av et styre på fem medlemmer oppnevnt av Finansdepartementet for en periode

Detaljer

PÅRØRENDEARBEID - SKAL VI DET?

PÅRØRENDEARBEID - SKAL VI DET? PÅRØRENDEARBEID - SKAL VI DET? HVEM ER PÅRØRENDE? Den pasienten oppgir som pårørende og nærmeste pårørende. 1-3 Definisjoner, pkt. b Pårørenderollene Pårørende som kunnskapskilde omsorgsgiver del av pasientens

Detaljer

ByBo Boligsosialt arbeid

ByBo Boligsosialt arbeid ByBo Boligsosialt arbeid Alle kan bo - etablering og drifting av ulike boligtiltak Marit Nybø, 3. sept. 2010 En portal til tilhørigheten "- Det er viktig at det finnes alternativer til store og dårlige

Detaljer

Velferdsteknologi og standardisering

Velferdsteknologi og standardisering Velferdsteknologi og standardisering Nasjonalt velferdsteknologiprogram 2013-2020 Programleder Lasse Frantzen Morgendagens omsorg Ta mulighetsrommet i bruk Mobilisere samfunnets omsorgsressurser Tjenesteinnovasjon

Detaljer

Tilrettelagte boliger for alle Kuben yrkesarena v/fagdirektør Roar Sand og seniorrådgiver Geir Aasgaard

Tilrettelagte boliger for alle Kuben yrkesarena v/fagdirektør Roar Sand og seniorrådgiver Geir Aasgaard Tilrettelagte boliger for alle Kuben yrkesarena 13.06.2014 v/fagdirektør Roar Sand og seniorrådgiver Geir Aasgaard Statsbudsjettet for 2014 Alle skal Alle bo skal godt bo og godt trygt og trygt Godt budsjett

Detaljer

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status Plass Lag Damer -etp. Parstafett 8.6. Eidsiva/Nav lag (67) ::4 Tone Nysæter :4 : :4 Solveig Sørlien 6:6 :4 9:8 Tone Nysæter :5 : 4:58 4 Solveig Sørlien 9:6 : ::4 : : : : Norsk Tipping lag (7) :5:7 4: Bodil

Detaljer

INNOVASJON, VELFERDSTEKNOLOGI OG LÆRING. Hanne Hedeman 2015

INNOVASJON, VELFERDSTEKNOLOGI OG LÆRING. Hanne Hedeman 2015 INNOVASJON, VELFERDSTEKNOLOGI OG LÆRING Hanne Hedeman 2015 Innovasjon dreier seg om nyskapning. Innovasjon er å se muligheter og å være i stand til å føre disse muligheter ut i livet på en verdiskapende

Detaljer

Hindrer og lindrer nød

Hindrer og lindrer nød Norges Røde Kors hovedkontor 24.08.2012 Distriktskontorer* Generalsekretær Røde Kors Ungdom Spesialrådgiver for Generalsekretær Generalsekretærens stab Kvalitetssikring og internrevisjon Avdeling Kommunikasjon

Detaljer

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse 30. sept og 1. okt 2014 Velkommen til konferansen - til barn og unges beste Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, RKBU Midt-Norge

Detaljer

MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM

MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: 1 Formål med sluttrapport: Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i Boligsosialt utviklingsprogram med vekt

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

forord Marianne Storm

forord Marianne Storm Forord Arbeidet med å utvikle metodikken som utgjør tiltaket «Brukermedvirkning i praksis», begynte som et ønske om å sette fokus på hva brukermedvirkning er i konkrete handlinger, og i samhandling mellom

Detaljer

God samhandling barn og unge

God samhandling barn og unge God samhandling barn og unge Nettverk i Oslo Samling 2 3.- 4. mars 2015 Olav Elvemo og Gerd Andreassen Norges viktigste ressurs Vår viktigste ressurs Tilbakeblikk 2014 Hva gjør vi i Oppstart Kartlegging,

Detaljer

Innspill til Husbanken- Boligsosialt utviklingsprogram

Innspill til Husbanken- Boligsosialt utviklingsprogram Innspill til Husbanken- Boligsosialt utviklingsprogram 14.6.12 Navn: Gina Anette Brekke, - rådgiver på helsefaglige spørsmål for kommunalsjef og rådmann i Halden kommune. Medlem i arbeidsgruppen i boligsosialt

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER Notat Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Kopi: Ordfører Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER 1. SPØRSMÅL Marianne

Detaljer

BOLIG FOR VELFERD EN SÆRLIG INNSATS FOR VANSKELIGSTILTE BARNEFAMILIER HUSBANKKONFERANSEN 1. OKTOBER 2015 INGRID LINDEBØ KNUTSEN

BOLIG FOR VELFERD EN SÆRLIG INNSATS FOR VANSKELIGSTILTE BARNEFAMILIER HUSBANKKONFERANSEN 1. OKTOBER 2015 INGRID LINDEBØ KNUTSEN BOLIG FOR VELFERD 2014-2020 EN SÆRLIG INNSATS FOR VANSKELIGSTILTE BARNEFAMILIER HUSBANKKONFERANSEN 1. OKTOBER 2015 INGRID LINDEBØ KNUTSEN Hva skal jeg snakke om? 1. Bolig for velferd 2014-2020 5 statsråder/departement

Detaljer

Kåre Hagen. Morgendagens omsorg En kommunal innovasjonagenda! KS Høstkonferansen 2015 Hamar 20.-21. oktober

Kåre Hagen. Morgendagens omsorg En kommunal innovasjonagenda! KS Høstkonferansen 2015 Hamar 20.-21. oktober Kåre Hagen Morgendagens omsorg En kommunal innovasjonagenda! KS Høstkonferansen 2015 Hamar 20.-21. oktober NOU 11:2011 dagens praksis i omsorgssektoren er ikke bærekraftig inn fremtiden store uutnyttede

Detaljer

Lokal strategi for god praksis og helhetlige tjenester til mennesker med rus/psykiatri problematikk Open Space konferanse

Lokal strategi for god praksis og helhetlige tjenester til mennesker med rus/psykiatri problematikk Open Space konferanse Kvalitetsutvalget i Sarpsborg kommune Lokal strategi for god praksis og helhetlige tjenester til mennesker med rus/psykiatri problematikk Open Space konferanse RICA Saga Hotell, Sarpsborg 02.22.2006 Innhold...

Detaljer

Bodil B. Nilsen, prosjektkoordinator Psykisk helse og rus. Marianne Holmesland, Prosjektkoordinator

Bodil B. Nilsen, prosjektkoordinator Psykisk helse og rus. Marianne Holmesland, Prosjektkoordinator RS HELSENETTVERK LISTER Fyrtårn Velferdsteknologi og Telemedisin Referat Fagutvalg Møtedato 22.01.15 Møtested Hægebostad Møte tidspunkt 09.30 14.00 Til stede Cecilie Karlsen, prosjektleder Camilla Gabrielsen,

Detaljer