Sosialtjenestens arvesølv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sosialtjenestens arvesølv"

Transkript

1 Balansekunst i NAV Catrine Torbjørnsen Halås NAV reformen gir muligheter, ikke bare for sosialtjenestens brukere, men også for de ansatte i sosialtjenesten og for sosialt arbeid som fag. Samtidig møter jeg ofte ansatte i tjenesten som er bekymret for sosialtjenesten og fagets plass i den nye organisasjonen. Hva er det som står på spill? Hva er det vi står i fare for å miste og hva skal til for at vi skal kunne bygge videre på sosialtjenestens gode tradisjoner og kunnskap i det nye NAV? Hvordan tenker de ansatte i sosialtjenesten om seg selv i møte med den nye reformen? Er de ansatte som fulle glass, hvor noe av innholdet må ut for at noe annet skal inn? Eller er de som elastiske beholdere, som blir større når de fylles med noe nytt? Tenker vi at de som arbeider i NAV skal avlæres det gamle for å lære det nye, eller at de skal de utvikle sin kunnskap? Tenker sosialarbeiderne at vi vil miste oss selv, eller tenker vi at vi har mulighet for å utvikle oss og kanskje til og med har mulighet for å finne oss selv? Eller vil vi kanskje gjøre begge deler? Noen omtaler NAV reformen som keiserens nye klær, som gamle verdier pakket inn i nye ord. Mange sosialarbeidere hevder at reformens kompetansekrav på mange måter er samsvarende med sosialarbeiderens kompetanse, og at sosialarbeiderne allerede kan det som skal til, og at det er de andre som må lære. Ansatte i kommunene uttrykker bekymring for at det er staten som har hånden på rattet i reformarbeidet, og at styringssystemer, organisatoriske løsninger, rapporteringskrav osv. er bygd på statlige tradisjoner og arbeidsformer, på bekostning av kommunale 137

2 lokalbaserte løsninger. Andre mener at kommunene vil være så sterkt representert i de lokale NAV kontorene at sosialtjenestens og kommunens tradisjoner og arbeidsformer gjennom dette vil få en stor plass på de lokale kontorene. Mitt poeng i denne sammenheng er ikke å gi svar på hvilke perspektiver som er riktige, men å rette fokus mot at hvordan vi ser på oss selv, og hvordan vi tenker om disse spørsmålene, får konsekvenser for hvordan vi møter det nye, og våre nye kollegaer. Det får konsekvenser for om vi velger strategier for å beskytte oss selv, eller møter det nye med åpenhet og nysgjerrighet. Om vi møter de andre med nysgjerrighet eller arroganse, om vi går inn i en passiv offerrolle eller som en offensiv medskaper. Sosialtjenestens arvesølv I NAV pålegges sosialtjenesten og de statlige aktørene å utnytte hverandres ressurser og kompetanse. Gjennom en felles arbeidsmetodikk skal NAV gi individuelt tilpassede løsninger med utgangspunkt i en skjønnsmessig vurdering som er gjort sammen med brukeren, basert på vedkommendes egne behov og ressurser. Så langt, så bra. Jeg har til gode å høre noen som arbeider i tjenesten som er uenige i disse gode reformmålene. Jeg vil også påstå at NAV reformen kan bidra til å realisere noen av de grunnleggende kjerneverdiene i sosialtjenesteloven og sosialt arbeid. Hva er sosialtjenestens arvesølv? Hva er dette som ansatte er redd skal gå tapt i denne prosessen? Slik jeg har forstått det, handler dette blant annet om frykten for at systemfokuset skal true individ- og relasjonsfokuset, og at søken etter den prosedyrerettede og målbare kunnskapen skal gå på bekostning av den praktiske kunnskapen som bæres av den enkelte person og som holdes levende gjennom handling og utvikles via refleksjon mellom kollegaer. Videre er frykt for at resultatfokus skal gå på bekostning av forståelsen av arbeidsprosesser som en sirkulær og ikke- lineær 138

3 bevegelse, og at behovet for å kunne gi tydelige, uttalte og klare svar skal gå på bekostning av det usikre, ambivalente og ikke målbare. Det fryktes også at behovet for systemer og forutsigbarhet skal gå på bekostning av fleksibilitet, og at behovet for målbare og sammenliknbare standarder skal gå på bekostning av lokalbaserte løsninger og en forståelse av kontekstuell kunnskap. Videre, frykten for at system- og lojalitetskrav skal true sosialarbeidernes mulighet til å stille kritiske spørsmål til egen virksomhet og omgivelser, og derigjennom fratas et viktig virkemiddel og drivkraft for vekst og utvikling. Nå vil man kanskje kunne si at ansatte i sosialtjenesten sitter i glasshus, dersom de hevder at alle de tingene de frykter skal gå tapt, er viktige pilarer i tjenestens virke. Mange av prinsippene fremstår tidvis kun som sosialarbeidernes og tjenestens gode intensjoner, som verdibasert mål som ansatte strekker seg etter, og som vi har mange eksempler på ikke realiseres i virkeligheten. Tvert imot har vi mange eksempler på det motsatte, at brukere opplever å bli møtt av en lukket og lite fleksibel tjeneste som er lite åpen for å møte individuelle behov. På tross av dette mener jeg at bekymringene representerer viktige uttrykk for sosialtjenestens kunnskapsgrunnlag, og at det her tydeliggjøres noen utfordringer som det er verd å vie litt mer oppmerksomhet. Balansekunst mellom motsetninger De dimensjonene jeg her peker på, fremstår som spenninger som man kanskje kan påstå fremstår som tilsynelatende motsetninger. Jeg vil påstå at NAV reformen er fundert på et grunnlag som rommer begge dimensjoner og at utfordringen er nettopp å klare å forholde seg til disse motsetningene, og utnytte spennet til utvikling. Vi har vel alle erfart hvordan en utviklingsprosess kan stimuleres gjennom at man først åpner opp for kreativitet og gjennom dette får fram mange ideer. For deretter å drives fremover gjen- 139

4 nom å prioritere og å lukke igjen. Det er nettopp dynamikken i de to prosessene som skaper utvikling og fremdrift. Min påstand er at sosialtjenesten alltid har stått i dette spennet. Og at spenningene i møte med NAV reformen, kommer tydeligere frem. Det å sette ord på, se og bli bevisst utfordringene er første steg. Gjennom en slik tydeliggjøring ligger et potensiale for faglig utvikling, derigjennom kan man snu truslene til muligheter. Jeg tror at ansatte i sosialtjenesten har mye å bidra med i møte med NAV. Det finnes en utdanning av kaospiloter 1, hvor man lærer å kunne hjelpe grupper og organisasjoner til å forholde seg til og navigere i kaos og usikkerhet for så å komme styrket ut av det. I en slik prosess handler det ikke om å kontrollere kaoset, det vil ofte vise seg å være vanskelig. Dersom man motarbeider kaoset, vil en kunne komme til å bruke alle krefter på det, fremfor å utnytte kreftene og ressursene som ligger i alt det som er virvlet opp. Da jeg arbeidet i sosialtjenesten, tenkte jeg av og til at denne betegnelsen kunne passe på meg som sosialarbeider. Jeg skulle være en kaospilot som hjalp brukeren til å se og utnytte kreftene og ressurser i eget liv. Noen baller måtte kontrolleres og legges ned, men utfordringen lå i å utnytte kreftene som lå der og ikke motarbeide dem. Denne kompetansen tenker jeg er viktig i et reformarbeid som NAV er. Jeg har tidligere arbeidet med NAV reformen som rådgiver hos Fylkesmannen i Nordland. Vi har hatt et tett samarbeid med KS og NAV- Nordland. Som et ledd i arbeidet gjennomførte vi regionale samlinger for ansatte i stat og kommune med fokus på NAV etableringene. I en oppsummering fra disse møtene, beskriver vi noen av de utfordringene vi mente å se i arbeidet med å etablere NAV- kontorer i fylket. En utfordring var det vi kalte balansekunsten mellom det som ved første øyekast kan synes som tilsynelatende motsetninger, hvor vi spør oss hvordan ivareta balansen mellom ytterlighetene i NAV? Ytterpunktene beskrives blant annet som

5 balansen mellom det lokale og det sentrale, mellom å vente på avklaringer og ha driv fremover, mellom styring og åpen prosess, mellom å legge planer og gjøre endringer, mellom produksjon og utvikling og mellom å bevare og å forandre. Filosofen Knud Løgstrup (1991) har introdusert hvordan slike motsetninger kan fremstå som forenende motsetninger eller atskillende motsetninger. Forenende motsetninger, er der fenomenene får liv og energi av den spenningen som de befinner seg i til hverandre. Han beskriver som eksempel på en slik forenende motsetning begrepsparet norm og spontanitet, hvor vi trenger begge deler og de er med å gi mening og liv til hverandre. På den andre siden beskriver han som eksempel på atskillende motsetninger, begrepsparet ettergivenhet og stahet, hvor det ene driver det annet ut, og ikke skaper den dynamikken som de forenende motsetningene gjør med hverandre. Sosialarbeiderne i mindre kommuner opplever ofte at deres arbeidsformer og kunnskapsgrunnlag blir utfordret av storsamfunnets krav til profesjonalitet og systemfokus (Halås 2006, 2009). Denne erfaringen kan stå som en parallell til det vi ser i møtet mellom sosialtjenesten og NAV. Her kan Stephen Toulmins (1995) begreper gi noen nyttige perspektiver i sine beskrivelser av ulike former for modernitet. Han beskriver utviklingen i samfunnet fra den første til den andre moderniteten, hvor den første moderniteten står for den humanistiske orienteringen, hvor det muntlige, det unike, det lokale og det tidsbundne står i sentrum. Den andre moderniteten kan beskrive søken etter sannheten med stor S, etter entydighet der det skriftlige, det universelle, det allmenne og det tidløse står i sentrum. Toulmin mener at vi ved overgangen fra den første til den andre moderniteten mistet noe vesentlig. Han mener likevel ikke at vi bør forlate den andre moderniteten og gå tilbake til den første moderniteten. En rendyrket utvikling basert på ett av disse synene, vil slik han ser det være å gå baklengs inn i fremtiden. Det Toulmin foreslår er en forening av de sentrale aspektene av den første og den andre moderniteten i noe nytt han kaller den 141

6 tredje moderniteten. Slik sett blir utfordringen ikke å velge et enten eller, men sikre en utvikling som gjør oss i stand til å håndtere den komplekse vev sammensatt av å ivareta både det skriftlige og det muntlige, både det universelle og det unike, både det allmenne og det lokale og både det tidløse og det tidsbundne. Ingela Josefson (1998) gir et annet perspektiv på dette gjennom Aristoteles. Hun skriver om hvordan han var opptatt av at mennesker skal utvikle dygder, både intellektuelle og moralske dygder, og at det å duge handler om å finne en god balansegang mellom hva som kan anses å være for mye og for lite i ulike situasjoner (Artistoteles 1999). På samme måte blir det i møte med NAV ikke et snakk om å velge det ene eller annet ståsted, men å se på dette som motsetninger som utfyller hverandre og gir mening for hverandre, og som kan skape utvikling og fornying. Det handler om en beredskap for å identifisere, tolerere og utnytte disse spenningene. Erfaringsbasert og praktisk kunnskap på spill NAVs arbeid er basert på ulike former for kunnskap. En grov inndeling som kan være nyttig i denne sammenheng, er å dele den inn i den formelle, prosedyrebaserte kunnskapen og den erfaringsbaserte, praktiske kunnskapen. Den formelle og prosedyrebaserte kunnskapen er viet mye oppmerksomhet i NAV, og det er utviklet en rekke prosedyrer, beskrivelser og systemer som ivaretar denne. Denne formen for kunnskap fremstår på mange måter som sterk, hvor dens skriftlige form, gjennom rapporterings- og målesystemer bidrar til å gi den legitimitet og kraft. Jeg tror at sosialtjenesten her har mulighet for å tilføres en viktig dimensjon gjennom den systematikk og sikkerhetsnett slike systemer kan representere, dersom de praktiseres på en klok måte. Slik jeg ser det, er det den fortrolige og praktiske kunnskapen som står på spill i reformen; en kunnskap jeg her vil vie litt mer 142

7 oppmerksomhet. Kunnskapen kommer til uttrykk i møtet mellom bruker og utøver, og bæres av enkeltindivider. Den kan utvikles i dialog og refleksjon mellom fagfolk som utgjør det vi kan kalle praksisfelleskap og i møte med brukere, samarbeidspartnere og andre aktører i lokalsamfunnet. Denne formen for kunnskap uttrykkes altså først og fremst i handling. Den bæres og deles av individer, og kan i mindre grad uttrykkes og bæres av systemer. Det vi kan gjøre er å utvikle strukturer og systemer som sikrer at denne kunnskapen kommer til uttrykk, utvikles og anvendes, slik sosialtjenesten erfarte gjennom utviklingsprogrammet Kunnskap og Brubygging. Det viktigste tiltaket viste seg å bli faglige fora, hvor ansatte møttes for å lære av hverandre gjennom å dele erfaringer og reflektere over disse i lys av andres erfaringer og i en større sammenheng (Skaftun mfl. 2002). Noe av sosialtjenestens utfordring har vært at dens praksis har vært dels taus, overlevert muntlig fra generasjon til generasjon gjennom eksempler, møter og i veiledning. En praksis hvor det handler om å vurdere komplekse enkeltsituasjoner og behov opp mot faglige mål og standarder og hvor det ofte kan være vanskelig å sette konkret ord på hva som ble styrende for utfallet. Allan Janik (1996) skriver om hvordan den praktiske kunnskapen viser seg i form av dømmekraft i konkrete situasjoner hvor vi selv skaper helheter for forståelse, basert på en rekke tidligere erfaringer fra liknende situasjoner. Dømmekraften eller evne til å gjøre viktige distinksjoner er således kunnskapens form. Gjennom den praktiske kunnskapen utvikles evne til å bedømme det særegne i situasjoner som er likeartede, men ikke identiske, og å se likheter i det som tilsynelatende er ulikt. Det er således situasjonen som i motsetning til den teoretiske kunnskapens fakta, som er den betydningsbærende enhet for forståelsen. På bakgrunn av den forståelse som utvikles, blir vi i stand til å bedømme en situasjon umiddelbart når den oppstår. Evnen til konsekvent å gjøre slike koblinger, er innsikt som også kan beskrives som det Aristoteles (1999) beskriver som phronesis, eller praktisk klokskap. 143

8 Gjennom prosessen i de faglige foraene, med å beskrive og dele erfaringer ble den enkeltes fortrolige, dels tause kunnskap satt ord på og uttalt. Gjennom å sette ord på erfaringene kunne kunnskapen deles, og underlegges en kritisk refleksjon, og derigjennom utvikles (Stolanowski 2000, Halås 2002). Gjennom NAV reformen er det gjort en formidabel jobb, hvor man har forsøkt å hente ut denne erfaringsbaserte kunnskapen, og bruke denne som grunnlag for de prinsippdokumenter og prosedyrer som er utviklet. Man har søkt å bygge på både sosialtjenesten og de statlige tjenestenes erfaringer og kunnskapsgrunnlag, og å innarbeide dette i sentrale NAV dokument. Samtidig er det et dilemma at store deler av kunnskapen er personlig, erfaringsbasert og dels taus i sitt vesen. På tross av den store jobben NAV har gjort for å bygge en plattform, basert på erfaringer, vil jeg påstå at vesentlige deler av kunnskapen ikke lar seg fange eller beskrive i en form som er overførbar og målbar. Kunnskap fremstår gjennom dette som noe dynamisk, som må nyskapes i møte med nye situasjoner, og ikke som noe statisk som lar seg fange i prosedyrer. Denne kunnskapen bæres av yrkesutøveren og vises først og fremst i den praktiske yrkesutøvelsen, i motsetning til å tenke at den finnes i bøkene/reglene og vises gjennom dokumentasjon. Den uttrykkes via fortellinger og eksempler i større grad enn gjennom begreper og teorier. Den er kontekstuelt betinget, og må ta utgangspunkt i lokale forutsetninger og behov. Videre har den et preg av usikkerhet over seg. Vi kan aldri vite om det vi gjør er rett. Men det er gjennom åpenheten, dialogen og refleksjonen mellom ulike berørte partene at de gode løsningene og svarene ligger. For å ivareta og utvikle denne kunnskapen som her står på spill, må vi i tillegg til å utvikle systemer i form av prosedyrer og kunnskapsbaser, også utvikle både sinn og systemer for læring. 144

9 NAVifisering Under reformarbeidet har jeg reagerte på hvor fort begreper som beskriver vår praksis har endret seg, og fremstått som dels fremmed for meg som sosialarbeider. Man kan kanskje si at fagspråket er underlagt det man kan kalle en NAVifisering. I arbeidet med å utvikle en felles plattform, har man i reformarbeidet utformet en rekke modeller, hvor en dels bygger på begreper og ord som de ulike tjenestene benytter i dag, og dels har utviklet eller tatt inn nye begreper eller ord. Et felles språk ansees som viktig for å etablere en ny felles praksis. Er de nye ordene og modellene kun et gode, eller står vi i fare for å miste noe vesentlig? Hva står vi i fare for å miste om vi ikke får et nytt felles språk? Står vi i fare for å miste noe? Kan vi gå rett inn i, og så å si ikle oss nye begreper, og gjennom disse fremstå som nye medarbeidere? Hva skjer med oss når vi tar bort språket vårt, og bytter ut gamle ord med nye ord. Er ordene vi bruker på vår praksis likegyldig? Hva kommer først? Ordene vi bruker eller handlingene? På mange måter tror jeg at dette en riktig bevegelse i et fremtidsperspektiv. NAV er fremtidens sosialtjeneste, og jeg tror at det å utvikle et felles språk, vil være avgjørende for å lykkes fremover. Hvis vi for eksempel ser på den arbeidsmodellen som er definert som arbeidsprosess i NAV (NAV rapport 2008), ser jeg at denne har svært mange likhetstrekk med arbeidsprosessen i sosialt arbeid. Men at det er gjort grep som kan bidra til et flerfaglig perspektiv, og gir noen felles knagger å arbeide etter og reflektere over prosesser og resultater. Nye begreper kan også virke slik at de åpner opp og viser nye muligheter. Her kan et eksempel være inkluderende arbeidsliv, som jeg tenker kan bidra med nye perspektiver og muligens en fornyelse av samfunnsarbeid. Men jeg tillater meg likevel å stille spørsmål ved om vi går for fort frem? La oss rette oppmerksomhet mot koblingen mellom 145

10 erfaring og språk. Jeg har tidligere vært inne på at jeg mener at det er den erfaringsbaserte og praktiske kunnskapen som i størst grad står på spill. Et perspektiv på praktisk kunnskap innebærer at den kan være vanskelig å sette ord på, og dels kun kan komme til uttrykk gjennom handling, og derigjennom kan betraktes som taus kunnskap. I lys av denne forståelsen, vil det å mestre handle om å kunne begrepene i sin praksis, hvor begrepene og ordene vi bruker ikke fullt ut kan beskrive vår handling, men kan vises gjennom praktisk handling. Her kan vi få hjelp av Wittgensteins (1997) beskrivelser av at det er praksis som gir ordene deres mening, og at dette innebærer at vi må betrakte selve utøvelsen av en gitt praksis som en integrert del av begrepets uttrykk. Vi må se på hvordan et begrep brukes for å kunne forstå det. Kriteriet på at man har ervervet et visst begrep, blir da at man betraktes som en kompetent utøver av det etablerte handlingssettet som innbefatter begrepet. Det er i utøvelsen eller praksis som vår forståelse viser seg. Kjell Johannesen (2001) beskriver hvordan det å lære seg å beherske et språk innebærer å lære seg å beherske et ufattelig stort repertoar av situasjoner, hvor språket inngår på mange ulike men alltid ufremkommelige vis. Det innebærer med andre ord at man lærer seg å beherske den menneskelige virkelighet i all sin kompleksitet. Som han skriver Man må lære seg å forholde seg til den på de etablerte måtene, reagere på den, beskrive den, inngripe i den, reflektere over den, utforske den, få fotfeste i den og bli fortrolig med den. Det er altså en nær kobling mellom handling, erfaring og de ordene vi bruker, vevd sammen på en kompleks måte. Det ligger slik sett en enorm kunnskapskraft i koblingen mellom ordene og erfaringene. Ved å ta bort ordene og tenke at de kan erstattes av nye, og gjennom dette tre inn i en ny praksis, uten å gi tid til en transformeringsprosess hos den enkelte, står vi i fare for å påføre de ansatte en følelse av kunnskapsløshet som nettopp er det motsatte av det en ønsker. Noen av deltakerne i arbeidsgruppene som har vært med å utvikle den nye NAV plattformen, har utrykt at de har opplevd dette 146

11 som både utfordrende og givende. Gjennom arbeidet har de deltatt i en prosess, hvor de har satt ord på og utforsket egne erfaringer og kunnskapsgrunnlag, lyttet til andre, reflektert og arbeidet frem en ny felles plattform. Den store utfordringen er slik jeg ser det å få til de gode intensjonene NAV har om å få til gode lokale prosesser, hvor det fortsatt er åpenhet for at det også her kan vokse frem nye erfaringer og begreper som kan være med å forme fremtidens NAV tjeneste. Dette fordrer at man legger til rette for møteplasser og dialoger mellom de ulike aktørene, preget av åpenhet og nysgjerrighet, og hvor man setter seg selv på og i spill. Gjennom dette ser jeg en fantastisk mulighet for å nå de ambisiøse målene en har satt seg, og skape et verdifullt innhold og ny praksis bak de nye ordene. For å frigjøre denne kunnskapen, må de som arbeider i NAV inviteres til å være med å oppdage og skape den nye praksisen. En slik tilnærming vil kunne virke myndiggjørende, motiverende og vil kunne virke frigjørende på kunnskapen som er der. Men her som på andre områder, handler kanskje også dette om evnen til balansekunst, mellom det skapende og samlende. Litteraturliste Aristoteles (1999). Den nikomanske etikk. Oslo: Bokklubben dagens bøker. Oslo Halås, Catrine Torbjørnsen (2002) Hva må til for at faglig forum skal fungere som et læringsverksted. I Asgeir Solstad (red) Veiledning en del av jobben. Bodø: HBO- rapport 17/2002. Halås, Catrine Torbjørnsen (2006). Med nærhet som styrke. Fagutvikling med og om sosialarbeiderpraksiser i små kommuner. Hovedfagsoppgave ved Høgskolen i Bodø. Halås, Catrine (2009) Med nærhet som styrke. I Grønningsæter, A. (red) Sosial arbeid. Tilbakeblikk- utfordringer visjoner. Jubileumstidsskrift Norsk Sosionomformbund 50 år) Utgitt av Fellesorganisasjonen. 147

12 Janik, Allan (1996). Kunnskapsbegreppet i praktisk filosofi. Stockholm: Symposion Johannesen, Kjell. (2001). Tradisjoner og skoler i moderne vitenskapsfilosofi. Bergen: Fagbokforlaget Josefson, Ingela (1998). Läkarens yrkeskunnande. Stockholm: Studentlitteratur Løgstrup, Knud. (1991). Norm og spontanitet. København: Gyldendal NAV rapport (2008). Kompetanse i NAV-kontoret - Overordnede prinsipper og føringer. Versjon 2.0 Skaftun, J.E med flere (2002). Kompetanseheving i et lukket fagfelt? Sluttrapport i evalueringen av Kunnskap og Brobygging. Rogalandsforskning Rapport 2002/097 Stolanowski, Per Arne (2000). Faglig forum i teori og praksis. Oslo: Kommuneforlaget Toulmin, Stephen (1995). Kosmopolis. Stockholm: Ordfront. Wittgenstein, Ludwig, (1997). Filosofiske undersøkelser. Oslo: Pax forlag A/S

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

Synergieffekter for veilederne på NAV-kontor med. veilednings- og oppfølgingsloser. Heidi Tolnes Fossen

Synergieffekter for veilederne på NAV-kontor med. veilednings- og oppfølgingsloser. Heidi Tolnes Fossen Heidi Tolnes Fossen Synergieffekter for veilederne på NAV-kontor med veilednings- og oppfølgingsloser En kvalitativ studie om veilednings- og oppfølgingslosenes kompetanse har gitt en merverdi til andre

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

Politiske reformer og frivillige organisasjoner

Politiske reformer og frivillige organisasjoner HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ OG INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING Politiske reformer og frivillige organisasjoner Samhandlingsreformens reise inn i Diabetesforbundet Ida Trældal

Detaljer

ELDRE LEDERE HAR FUNNET BALANSEN OG ØNSKER Å FREMME NÆRVÆR

ELDRE LEDERE HAR FUNNET BALANSEN OG ØNSKER Å FREMME NÆRVÆR ELDRE LEDERE HAR FUNNET BALANSEN OG ØNSKER Å FREMME NÆRVÆR Liv Hanson Ausland, førstelektor, Institutt for helsefremmende arbeid, Høgskolen i Vestfold Hege Forbech Vinje, førsteamanuensis, Institutt for

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Endringsledelse og menighetsutvikling

Endringsledelse og menighetsutvikling Endringsledelse og menighetsutvikling - noen utvalgte perspektiv Dag-Håkon Eriksen daghakon@gmail.com Dette essayet beskriver og drøfter ulike endringsprosesser og forholdet mellom ledelse og endring i

Detaljer

TEMAHEFTE. om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Nina Rossholt

TEMAHEFTE. om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Nina Rossholt TEMAHEFTE om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen Nina Rossholt Innholdsfortegnelse Forord fra forfatteren 5 Del 1: Likestilling og likeverd i politiske dokumenter og i barnehagen 6 Hva

Detaljer

JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL!

JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL! JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL! Ledelse i omstillingsprosesser - forankring og motstand En leders oppgave er å ta folk fra der de er til der de aldri har vært Henry A. Kissinger Fordypningsoppgave,

Detaljer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer En artikkelsamling om tilpasset opplæring, inkludering og atferd i skolen 1 Redaksjon: Elin Kragset Vold, redaktør, Lillegården kompetansesenter

Detaljer

ARBEIDSKONFLIKTER OG NÆRHETSETIKK

ARBEIDSKONFLIKTER OG NÆRHETSETIKK ARBEIDSKONFLIKTER OG NÆRHETSETIKK Hvordan kan nærhetsetikken bidra til å gjøre veien fra konflikt til forsoning kortere i en arbeidskonflikt? Gunni Marie Banggren Veileder: Dr. theol. Svein Olaf Thorbjørnsen

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS?

HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS? HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS? Master i Endringsledelse ved Universitetet i Stavanger Samfunnsvitenskapelig fakultet Våren 2014 Kim Alexandra Westby UNIVERSITETET I STAVANGER MASTEROPPGAVE

Detaljer

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka Tilpasset opplæring Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen Ingunn Weka Masteroppgave i Læring og Tilpasset Opplæring Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GILA Mål med dagene Motiverende og ansvarliggjørende lederskap - Ledelse dreier seg om å sette mål og oppnå resultater

Detaljer

Skolelederens betydning for lærernes samarbeid

Skolelederens betydning for lærernes samarbeid Skolelederens betydning for lærernes samarbeid The Significance of School Administrator for Cooperation with the Teachers Sigrunn Reitan Masteroppgave i skoleledelse En kvalitativ studie av en lærergruppes

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

En lærende skole. Skoler i utvikling mange tilnærminger til organisasjonslæring Gallerivandring skoler lærer av hverandre Artikkelstafett.

En lærende skole. Skoler i utvikling mange tilnærminger til organisasjonslæring Gallerivandring skoler lærer av hverandre Artikkelstafett. En lærende skole Skoler i utvikling mange tilnærminger til organisasjonslæring Gallerivandring skoler lærer av hverandre Artikkelstafett. Artikkel 2 Copyright Layout: Wallace Design C 2007 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Artikkelsamling. Barnehagen som lærings- og danningsarena - Prosjektrapport fra Troms og Hordaland

Artikkelsamling. Barnehagen som lærings- og danningsarena - Prosjektrapport fra Troms og Hordaland Artikkelsamling Barnehagen som lærings- og danningsarena - Prosjektrapport fra Troms og Hordaland Forord Utdanningsdirektoratet Kunnskapsdepartementet igangsatte høsten 2011 pilotprosjektet Barnehagen

Detaljer

Planlegging av påtvunget endring:

Planlegging av påtvunget endring: Planlegging av påtvunget endring: Hvordan gå frem for å lykkes? - en kvalitativ studie Vegard Aanestad Masteroppgave i endringsledelse Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Vår

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

FRA SKIPPER TIL LOS Læreren som prosjektveileder

FRA SKIPPER TIL LOS Læreren som prosjektveileder FRA SKIPPER TIL LOS Læreren som prosjektveileder Det er gøy å kunne veilede en elev i arbeidet med et problem, når jeg selv ikke kan gi svaret Mange, både elever og lærere, har vanskeligheter med veilederrollen.

Detaljer

Det er nå en levealder siden oljeutvinningen

Det er nå en levealder siden oljeutvinningen Ellen Ramvi Sikkerhet, følelser og fellesskap Opplevelse av stagnasjon i arbeidet med sikkerhet i nordsjøen, har fått oljeindustrien til å søke nye veier for å komme videre i sikkerhetsarbeidet. Denne

Detaljer

PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER

PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER Masteroppgave i sosialt arbeid av Kirsti Gjeitnes Trondheim juni 2007 Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap FORORD Siden jeg ble

Detaljer

INDIVIDUELL KARTLEGGING

INDIVIDUELL KARTLEGGING VEILEDER INDIVIDUELL KARTLEGGING og UTVIKLING AV INDIVIDUELL TILTAKSPLAN FOR ENSLIGE MINDREÅRIGE I ORDINÆRE STATLIGE MOTTAK 1 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Faglig grunnlag for individuelt kartleggings- og

Detaljer

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall VerdiRegnskap - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall 1 Innholdsfortegnelse VERDIREGNSKAP 1 FORORD 3 INTRODUKSJON 5 Bakgrunn 5 VerdiRegnskap 7 Verdibasert ledelse 8 Verdier eller regler?

Detaljer