Norsk Tjenestemannslag NAV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Tjenestemannslag NAV"

Transkript

1 Norsk Tjenestemannslag NAV Norsk Tjenestemannslag Møllergata Oslo Oslo 7. oktober 2013 Krav til tariffoppgjøret 2014 Noen betraktninger om størrelsen på oppgjøret I NTL sitt Prinsipp og handlingsprogram står bl.a.: Den solidariske lønnspolitikken ligger fast. Vi vil arbeide for en utjevning av forskjellene i avlønning mellom offentlig og privat sektor for grupper med samme utdanning. For å kunne forene disse målsettingene må rammene for lønnsoppgjørene gjenspeile den totale lønnsutviklingen i privat konkurranseutsatt sektor. For å forsvare våre interesser mener vi at våre grupper må sammenlignes med funksjonærer i privat sektor og funksjonærer fra finanssektoren. Vi ønsker en vekting på 90/10 mellom funksjonærer og industriarbeidere (frontfagene) når grunnlaget for tariffoppgjøret legges. Skal vi ta igjen forspranget til privat sektor, må offentlig sektor få større rammer enn privat sektor i antageligvis flere oppgjør. Vi krever derfor et merkbart bedre oppgjør enn privat sektor i 2014 for å ta igjen det lønnsmessige forspranget. Samarbeid med andre hovedsammenslutninger Det er ulemper med samarbeidet mellom LO Stat og UNIO og YS. Vi er likevel bekymret for at vi kan forskyve styrkeforholdet i vår disfavør hvis vi bryter ut av dette samarbeidet. NTL NAV har, etter en helhetsvurdering, kommet til at vi vil anbefale at samarbeidet mellom de nevnte hovedsammenslutninger videreføres også for oppgjøret i Lønn NAV har, i mange deler av landet, problemer med både å tiltrekke seg og beholde arbeidskraft. Dette kommer av en mangeårig svakere lønnsutvikling enn store deler av privat og offentlig sektor, som det er naturlig å sammenligne seg med. Vi viser til det vi har skrevet over om mindrelønnsutvikling og krever et generelt tillegg til alle på ,- kr. I tillegg krever vi avsetning til justeringsoppgjør og lokale forhandlinger. Vi kommer tilbake til dette senere i brevet. Vi vil ha tilleggene gitt som krone- og ikke prosenttillegg Postadresse: NTL NAV, Nettsider: Arbeids- og velferdsdirektoratet, Postboks 5 St. Olavs plass, 0130 Oslo

2 Generelt har man i offentlig sektor akseptert lavere lønn enn for tilsvarende arbeid i privat sektor, fordi vi har hatt en bedre tjenestepensjonsordning. Etter pensjonsreformen kan det reises tvil om pensjonsforholdene våre egentlig er bedre. Dette må få lønnsmessige konsekvenser. NTL NAV er opptatt av at størstedelen av pengemengden skal gis som sentrale tillegg. Vi ønsker primært at det avholdes lokale forhandlinger annethvert år i forbindelse med hovedtarifforhandlingene. Hvis det avtales at det skal avholdes lokale lønnsforhandlinger må avsetningen være så stor at det forsvarer ressursene som blir brukt på disse forhandlingene. Det betyr for eksempel at vi må opp på det nivået som ble avsatt til lokale forhandlinger i 2006 (1,65 % av lønnsmassen). Likelønn NTL NAV er opptatt av likelønn, og likelønnspott kan være et middel for å redusere lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Vårt inntrykk er at lønnsforskjellene i staten, mellom kvinner og menn, gir seg uttrykk i at kvinner er overrepresentert i en del lavt avlønnede koder. Vi vil derfor tro at den beste måten å jobbe for likelønn vil være ved å gi ekstra tillegg i de stillingskoder hvor kvinner er overrepresentert. Jfr. våre innspill vedrørende lønnsrammer senere i brevet. 6-timersdag NTL NAV ønsker at det blir gjennomført forsøk med 6-timers arbeidsdag i statsforvaltningen. Vi vil foreslå at noen NAV-kontor prøver ut dette slik at vi kan få erfaringer med hvordan ansattes tjenestelevering, service, effektivitet og sykefravær utvikler seg med 6 timers arbeidsdag. Tjenestepensjon Tjenestepensjonen er stadig under angrep. Det har i en tid blitt debattert om vi vil være bedre i stand til å forsvare tjenestepensjonen hvis den blir tariffestet, istedenfor lovfestet som nå. NTL NAV ber NTL om å utrede dette. Pensjonsreformen har en usosial profil som premierer ressurssterke som kan jobbe lenge, og straffer de med utsatte jobber som mye oftere har behov for å slutte tidlig. Vi mener at vi har en opplagt rett til å sloss for våre opparbeidede pensjonsrettigheter. Offentlig tjenestepensjon (heretter kalt OTP) bygger på solidaritet mellom medlemmene. Vårt aller viktigste krav er; å få sikret alle en bestemt og lik prosent av sluttlønn (66 %), uansett lønnsnivå opp til 12 G i sum av folketrygd og tjenestepensjon. Vår tjenestepensjon i offentlig sektor og AFP videreføres, også for kull født etter Samordningsfordelene og bruttordningen skal beholdes. Som følge av levealdersjusteringen av OTP, mister offentlig ansatte pensjoner tilsvarende anslagsvis min pr. år livsvarig. Dette pensjonstapet kan for de fleste ikke kompenseres ved utsatt pensjonering. Vi krever at; vi så langt det er mulig arbeider mot levealdersjustering og indeksering. Alternativt krever vi at; allerede opptjente brutto pensjonsrettigheter før beregnes uten levealdersjustering. Dette er rettigheter offentlige arbeidstakere har gjennom Side 2 av 7

3 lov/tariffavtale/arbeidsavtale. Vi ser det som en selvfølge at opparbeidet rett i tjenestepensjon må relateres til den folketrygdopptjening som er opptjent for samme periode, og i forhold til det regelverk (også i folketrygden) som gjaldt under opptjeningen. Vårt minimumskrav er derfor; en todelt beregning, hvor all vernet opptjening holdes utenfor levealdersjusteringen. Ved en slik delt beregning blir det synlig hva som er vernet og hva som rettmessig kan levealdersjusteres fremover i tid dvs. fra Vi krever at; alle pensjonsgrunnlag og tilknyttede ytelser skal lønnsreguleres. Underregulering innebærer en betydelig svekkelse over tid av ytelsene den enkelte skal leve av, sammenlignet med dagens lønnsregulering via grunnbeløpet. Vi krever at; det skal være mulig å gå av fra fylte 62 år uten livsvarig tap av pensjon. Det må inngås avtale om å overføre AFP-rett mellom offentlig/privat sektor for å unngå at en får en innlåsing av arbeidskraft. AFP-pensjonister fra statlig sektor bør få tilbake den retten de hadde tidligere til å tjene ubegrenset ved siden av 66 % AFP fra 65 år. Det bør også vurderes å gjeninnføre fribeløpet på 1 G ved siden av AFP for øvrige AFP-ere. For å sikre deltidsansatte med lang medlemstid en mer rettferdig tjenestepensjonsordning, krever vi at; deltidsår ut over 30 medlemsår legges sammen for å oppnå inntil 30 hele år. Uførepensjon skal ikke skattes som vanlig lønn. Vi kan vi ikke være med på å øke pensjonsinnskuddet for å beholde vår TPO, om det skulle bli et aktuelt tema. Vi mener at vi allerede betaler nok som det er i dag både gjennom skatteseddel og pensjonsinnskudd. Vi har råd til den pensjonsordningen vi vil ha. På 70-tallet var trekk i trygdeavgift under 1 %. Dagens pensjonister tar ut pensjoner som er større enn de noen gang har betalt inn til folketrygden. Hele systemet har vært bygd på at det er de yrkesaktive som betaler for de som tar ut pensjon. Lokale bestemmelser: HTA pkt. 2.3 Lokale forhandlinger Pkt HTA for perioden hadde følgende føringer for forhandlingene, når det gjelder likelønn: «Kvinner skal få en større andel av avsetningen til lokale forhandlinger enn fordelingen av antall årsverk mellom kvinner og menn tilsier. Det skal legges spesiell vekt på å vurdere forholdet mellom kvinners og menns innplassering i stillingskoder ut fra kvalifikasjoner, oppgaver og ansvar.» Denne formuleringen ble i någjeldende HTA erstattet med «Likelønn skal prioriteres». Vi er redd for at denne endringen medfører mindre fokus på likelønn og nødvendig lønnsutjevning mellom kvinner og menn. Dette blir forsterket av at FAD (etter at formuleringen ble endret) ikke lenger gir ut oversikter over hva som er den minste kronemessige avsetningen til kvinner på hvert forhandlingssted. NTL NAV ønsker formuleringene fra HTA gjeninnført. Side 3 av 7

4 Pkt I forhold til pkt a har fagforeningene problemer med å få gjennomslag for andre krav enn de som gjelder overgangen fra sekretær- til saksbehandleroppgaver. Var det slik de sentrale forhandlingspartene opprinnelig tenkte det, eller har praksisen utviklet seg som en følge av uvitenhet fra de som praktiserer denne bestemmelsen? Kommentarer og veiledning knyttet til slike bestemmelser ville vært til hjelp. Når det gjelder b kan vi konstatere at denne bestemmelsen overhodet ikke benyttes i vår virksomhet. Arbeidsgiver er ikke interessert i å ta den i bruk og fagforeningene er nok usikre på hvordan bestemmelsen kan brukes og om det vil være tjenlig for medlemmene å bruke den. Det kan stilles spørsmål ved hensiktsmessigheten av bestemmelser som over lang tid ikke har blitt brukt. I forhold til pkt vil vi ha reelle forhandlinger. Vi må ha samme tvisteløsningsmekanisme på denne delen av bestemmelsen som på resten. Når det gjelder pkt må denne bestemmelsen omgjøres til en forhandlingsbestemmelse, jfr. kjennelse i Statens Lønnsutvalg i november NTL NAV registrerer at HTAs bestemmelser, fra arbeidsgivers side, som oftest benyttes til fordel for personell i ledende stillinger og at det er vesentlig vanskeligere å vinne gjennom med tilsvarende krav i saksbehandlergruppene. NTL NAV krever at de sentrale partene rydder opp i dette forholdet og sikrer en gjensidig forpliktelse til lik praktisering og forståelse, uavhengig av stillingsnivå. Pkt benyttes heller ikke i NAV. Vi viser til det vi skriver over om b. Pkt Punktet sier at med hjemmel i 2.3.3, og kan virkemidlene brukes, men hva med 2.3.8? Det er rimelig å tenke seg at virkemidlene under pkt a og b kan brukes i f.m. lønnsøking etter pkt , men er det også andre av virkemidlene som kan anvendes? Her kan det være nyttig med en avklaring. Sanksjonsmuligheter Vi mener det må stilles som et ufravikelig krav at vi gis sanksjonsmuligheter ved lokale forhandlinger. Dette må komme i tillegg til den sentrale streikeretten. Vi tar ikke her stilling til hva type sanksjoner som kan være aktuelle, annet enn at det må komme i tillegg til muligheten til å bruke Statens Lønnsutvalg og at det må innebære at arbeidsgiver belastes/presses. Det vesentlige er at vi får rett til å stille makt bak kravene. Slik situasjonen er nå er forholdet mellom partene ulikeverdig. Vi har blitt møtt med argumentet om at vi ikke kan ha sanksjonsmuligheter på to nivåer. Altså streikerett ved hovedoppgjør og sanksjonsmulighet ved lokale oppgjør. Vi registrerer at Fellesforbundet har disse mulighetene, slik at dette bør være realiserbart også i offentlig sektor. Det er mulig at innføring av sanksjonsmuligheter ved lokale oppgjør vil medføre endring i tjenestetvistloven. I så tilfelle ber vi LO Stat om å ta initiativ for å få til slik endring. Side 4 av 7

5 Fellesbestemmelsene: HTA 5 Godskrivingsregler I 5 B. Spesielle regler nr. 1 står følgende i første setning: Ved tilsetting innplasseres arbeidstaker med høyere akademisk utdanning i ltr. 47 og gis tilsvarende fiktiv tjenesteansiennitet. Vanlig lesing tilsier at det skal gis fiktiv tjenesteansiennitet og dette er også vanlig forståelse. Spesielt når det gjelder lønnsramme 21 vil det være fordelaktig med minst mulig tjenesteansiennitet hvis man er garantert ltr. 47, fordi hvis man får fiktiv ansiennitet opp til ltr. 47 og så får tillagt den reelle ansienniteten vil man fort få mer enn 10 års tjenesteansiennitet. Vi vil derfor foreslå at det i f.t. nr. 1 bare angis hva som skal være minimum lønn for arbeidstakere med høyere akademisk utdanning. Hvis det er nødvendig å gi fiktiv tjenesteansiennitet for å kunne innplassere vedkommende i lønnsrammen, så gjør arbeidsgiver det, men det må ikke stå i bestemmelsen at det skal gis tjenesteansiennitet. I forhold til 5 B nr. 2 gjelder tilsvarende. Det bør angis hvilket lønnstrinn arbeidstakeren minimum skal ha med bachelor utdannelse. HTA 7 Arbeidstid I 7, pkt. 7 om tidsbegrenset avtale om arbeidstid på inntil 9 timer hver dag heter det at en slik avtale kan gjøres mellom arbeidsgiver og arbeidstaker eller mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte. Vi vil at en slik avtale kun kan gjøres mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte. HTA 12 Stedfortredertjeneste Vi krever at bestemmelsene i 12 endres slik at det utbetales stedfortredergodtgjørelse fra dag 1. Alternativt at dager kan samles opp, slik at 5 atskilte dager over en periode gir rett til stedfortredergodtgjørelse. Diverse: HTA pkt. 5.1 B-tabellen B-tabellen bør justeres i takt med levekostnadene. HTA pkt. 5.4 Boliglån Vi ønsker boliglånet øket til kr ,-. Boligprisene har øket sterkt de siste årene. Det er derfor nødvendig å øke lånerammene. HTA pkt. 5.9 Seniorpolitiske tiltak Vårt krav ved dette oppgjøret er at det gis 14 dagers tjenestefri med lønn for alle fra fylte 62 år. I tillegg at ordlyden i bestemmelsen endres slik at det kan gjøres lokale avtaler som er bedre enn HTA. Et eksempel på en slik avtale kan være 80 % arbeid og 100 % lønn, noe som har vist seg å være et godt seniorpolitisk virkemiddel i privat og kommunal virksomhet. Vi krever også at alle 14 dagene med tjenestefri kan byttes i lønn. Vi ønsker videre å få etablert en ordning hvor ansatte i staten automatisk får ett lønnstrinns tillegg når de fyller 62, 64, 66 og 68 år. Vi mener dette vil være et virksomt incentiv for å få eldre arbeidstakere til å stå i jobben. Side 5 av 7

6 Vedrørende lønnsrammer og koder: Det er stor forskjell på den økonomiske uttellingen mellom de laveste og de høyeste lønnstrinnene. Dette skaper store forskjeller i lønnsoppgjørene. NTL NAV vil derfor foreslå å dele opp de øverste lønnstrinnene slik at differansen mellom lønnstrinnene blir tilnærmet lik. Lønnsrammene 02, 03 og 09 (kode 1068, 1069 og 1070) Kodene 1068 og 1069 gir svært lav avlønning. Kodene må fjernes og personellet overføres til kode Denne koden har også lav avlønning. De laveste innslagene bør fjernes slik at laveste avlønning blir ltr. 33. Endringer i lønnsramme 21 I dag får ikke en førstekonsulent (1408) i lønnsramme 21 noe lønnsmessig uttelling etter 10 års tjenesteansiennitet. Vi ønsker at det legges lønnsmessige innslag også etter 10 år, for eksempel ved 16 år. Begrunnelsen for kravet er at vi har svært mange med over 10 års tjenesteansiennitet, som vi ikke får løftet fordi midlene i de lokale forhandlingene ikke strekker til. Det gjelder generelt i statsforvaltningen, at den store mengden kvinner befinner seg i konsulentkodene. For NAV sitt vedkommende befinner den største andelen kvinner seg i lønnsramme 21. Har man som målsetting å gjøre noe i f.t. likelønn er det altså i de ovennevnte lønnsrammene støtet må settes inn. Endringer i lønnsramme 21 er vårt høyest prioriterte krav i justeringsforhandlingene. Kodene 1434 Rådgiver og 1363 Seniorkonsulent Det er lenge mellom hver gang det blir gitt tillegg i sentrale forhandlinger til de som sitter i disse kodene. Etter hvert har dette blitt koder det sitter mange medlemmer i, men det er vanskelig å få til noen lønnsutvikling siden alle er avhengige av de lokale forhandlingene. Kodene må prioriteres i dette oppgjøret. Vi har fått en stor opphoping av førstekonsulenter rundt lønnstrinn 48. Kode 1434 starter i ltr. 43. Det bør være en forskjell mellom kode 1408 og kodene 1434 og De som sitter i kodene 1434 og 1363 bør ha mer krevende arbeidsoppgaver og mer ansvar og dette bør gjenspeiles i hvor spennet starter. Vi foreslår at laveste lønn i kode 1434 og 1363 blir ltr. 48. Alle som er lavere plassert bør løftes til dette lønnstrinnet. De som er over ltr. 48 bør få ett lønnstrinns løft. Kode 1407 Avdelingsleder Alle avdelingslederne fikk ett lønnstrinn ved oppgjørene i 2008 og Før 2008 hadde ikke koden vært rørt i de sentrale forhandlingene på mange år. Spennet starter fortsatt for lavt, etter vår mening, og vi vil derfor foreslå at bunnen i spennet heves til ltr. 49 og at alle som sitter i koden får ett lønnstrinn. Koder som skal fjernes Kodene 0134 Distriktsarbeidssjef og 0721 Trygdesjef må fjernes fra lønnsplanene da ingen skal ha disse stillingsbetegnelsene nå når NAV er etablert. Kodene ligger under Arbeidsdepartementet. Side 6 av 7

7 Frontfagmodellen NTL NAV er klar over landsmøtets vedtak når det gjelder frontfagmodellen og vi forholder oss til det. Vi er likevel av den oppfatning at frontfagmodellen, slik den opprinnelig ble utformet, ikke tjener våre interesser og ønsker å gi uttrykk for at vi ikke har skiftet oppfatning Vi ser det slik at en rendyrket frontfagmodell fører til at offentlig ansatte taper lønnsmessig. Dette fordi frontfagene forhandler på minstelønnsbestemmelser, og lønnsøkingen på disse danner rammene for de fagene/områdene som kommer etterpå. Imidlertid er det slik at frontfagene tar ut mesteparten av lønnsøkingen lokalt etter at tariffoppgjørene er avgjort. Det samme gjelder for store funksjonærgrupper i privat sektor. Til sammenligning er rammene for våre lokale oppgjør bestemt i det sentrale tariffoppgjøret. Vi har oppfattet det slik at NTL, i de senere år, har stått for en linje der en har krevd andre grupper enn bare de tradisjonelle frontfagene inn i beregningsgrunnlaget for det statlige oppgjøret. Denne videreutviklingen av frontfagmodellen kan være en farbar vei og har vår støtte. Dette er da også bakgrunnen for vårt krav om en vekting 90/10 mellom funksjonærer og frontfagene (se side 1). Vennlig hilsen Hanne Nordhaug leder NTL NAV Trygve Baltzersen Side 7 av 7

Pensjonshefte. Hva betyr fremtidig pensjon for deg? 6 Temahefte. Aktuell informasjon fra Befalets Fellesorganisasjon

Pensjonshefte. Hva betyr fremtidig pensjon for deg? 6 Temahefte. Aktuell informasjon fra Befalets Fellesorganisasjon 6 Temahefte Pensjonshefte Aktuell informasjon fra Befalets Fellesorganisasjon Hva betyr fremtidig pensjon for deg? Det meste om pensjon Pensjon er en utsatt lønnsytelse og således en viktig del av dine

Detaljer

Stipendiat? Kjenn dine rettigheter!

Stipendiat? Kjenn dine rettigheter! kunnskap gir vekst Stipendiat? Kjenn dine rettigheter! Forskerforbundets introduksjonshefte om lønns- og arbeidsvilkår for stipendiater Innhold 1 Lover og andre bestemmelser som regulerer side 4 ansettelsesforholdet

Detaljer

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Rapport 2009-048 Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Econ-rapport nr. 2009-048, Prosjekt nr. 5Z080156.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-057-3 EBO SPE /kki, AUG, 5.juni 2009 Offentlig Økonomiske

Detaljer

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 UTDANNINGSFORBUNDET FINNMARK LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 [Saksmappe, tidsramme og vedlegg] 2 Program/saksliste til lokallagsledersamling 8.-9. februar: Sak 1: Saker til representantskapsmøtet

Detaljer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon mulige problemer Av Stein Stugu De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte September 2011 Innledning Notatet er skrevet på oppdrag fra Forsvar

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2012

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2012 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E OSLO Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2012 Dok. 1 13. april kl. 12:00 Innledning YS Kommune Oslo har som målsetting for

Detaljer

Tema: Hva betyr fremtidig pensjon for deg? ffisersforumtemahefte for aktuell forsvarsdebatt

Tema: Hva betyr fremtidig pensjon for deg? ffisersforumtemahefte for aktuell forsvarsdebatt ffisersforumtemahefte for aktuell forsvarsdebatt Tema: Hva betyr fremtidig pensjon for deg? OffisersForum er Befalets Fellesorganisasjons nyetablerte faglige temahefte. Målsetningen er å skape et nytt

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2010. Statens tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2010. Statens tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2010 Statens tariffområde KRAV NR. 2 28. april 2010 - kl 15.00 1 Innledning Statens tariffområde har virksomheter spredt ut over hele landet med et bredt spekter av tjenesteproduksjon.

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten

Hovedtariffavtalen i staten Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2008 30. april 2010 Med lønnsplanhefte nr. 46 Forord Stortinget samtykket den 18. juni 2008 i at det med virkning fra 1. mai 2008 foretas lønnsregulering mv. for arbeidstakere

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2010. Statens tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2010. Statens tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2010 Statens tariffområde KRAV NR. 1 8. april 2010 - kl 10.00 1 Innledning Statens tariffområde har virksomheter spredt ut over hele landet med et bredt spekter av tjenesteproduksjon.

Detaljer

Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015

Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015 Unios notatserie nr. 5/2013 Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015 om regjeringens forslag til ny uførepensjonsordning i SPK Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio 4. oktober 2013 Unio - Hovedorganisasjonen

Detaljer

HOVEDTARIFF- AVTALEN. i staten TARIFFPERIODEN. 01. mai 2012 30. april 2014. Med lønnsplanhefte nr. 49

HOVEDTARIFF- AVTALEN. i staten TARIFFPERIODEN. 01. mai 2012 30. april 2014. Med lønnsplanhefte nr. 49 HOVEDTARIFF- AVTALEN i staten TARIFFPERIODEN 01. mai 2012 30. april 2014 Med lønnsplanhefte nr. 49 HOVEDTARIFF- AVTALEN i staten TARIFFPERIODEN 01. mai 2012 30. april 2014 FORORD Hovedtariffavtalen (HTA)

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET I STATEN PR. 1. MAI 2010

HOVEDTARIFFOPPGJØRET I STATEN PR. 1. MAI 2010 1 21.04.10 kl. 0900 HOVEDTARIFFOPPGJØRET I STATEN PR. 1. MAI 2010 STATENS KRAV/TILBUD NR. 2 Staten tar forbehold om å komme tilbake med nye/endrede krav/tilbud under forhandlingene. 2 Tilbud 2 21.04.10

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2010 30. april 2012. Med lønnsplanhefte nr. 48

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2010 30. april 2012. Med lønnsplanhefte nr. 48 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2010 30. april 2012 Med lønnsplanhefte nr. 48 Forord Stortinget samtykket den 16. juni 2010 i at det med virkning fra 1. mai 2010 foretas lønnsregulering mv. for arbeidstakere

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten. 1. mai 2012 30. april 2014

Hovedtariffavtalen i staten. 1. mai 2012 30. april 2014 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014 FORORD Årets tariffoppgjør i staten for perioden 1. mai 2012 til og med 30. april 2014, mellom Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016. Med lønnsplanhefte nr. 50 51

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016. Med lønnsplanhefte nr. 50 51 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016 Med lønnsplanhefte nr. 50 51 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016 Med lønnsplanhefte nr. 50 51 Forord Stortinget

Detaljer

Opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden

Opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden Stortingsmelding 5 (2006-2007) Opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden NTLs høringsnotat om pensjonsreformen Oslo, mars 2007 Oppnevning og mandat for arbeidsgruppa Regjeringen la den 20.10

Detaljer

Alt til noen eller noe til alle

Alt til noen eller noe til alle Bård Jordfald Alt til noen eller noe til alle Fordeling og kriterier for lokale forhandlinger i det statlige tariffområdet Bård Jordfald Alt til noen eller noe til alle Fordeling og kriterier for lokale

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014. Med lønnsplanhefte nr. 50

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014. Med lønnsplanhefte nr. 50 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014 Med lønnsplanhefte nr. 50 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014 Med lønnsplanhefte nr. 50 FORORD Stortinget samtykket den 20. juni

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. Pr. 1. mai 2008. KS tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. Pr. 1. mai 2008. KS tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET Pr. 1. mai 2008 KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 2 21. april 2008 - kl 10.00 Innledning Likelønnskommisjonen konkluderer i sin NOU 2008:8 Kjønn og lønn at en del av lønnsgapet

Detaljer

Tariffoppgjøret 2012 Debatthefte

Tariffoppgjøret 2012 Debatthefte Tariffoppgjøret 2012 Debatthefte omtanke solidaritet samhold Tariffoppgjør muligheter, rettigheter og plikter Fagforbundets viktigste oppgave er å ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Det er viktig

Detaljer

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Delrapport Konsekvenser for de ansattes pensjonsordninger Utarbeidet for Arbeidsdepartementet 20. desember 2013 Oslo Economics Report number 2013-30 Project

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten

Hovedtariffavtalen i staten Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2006 30. april 2008 Med lønnsplanhefte nr. 44 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2006 30. april 2008 Med lønnsplanhefte nr. 44 FORORD Stortinget samtykket den 14. juni

Detaljer

Hovedtariffavtalen. i staten

Hovedtariffavtalen. i staten www.lomedia.no Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014 Møllergata 10, 0179 Oslo Telefon: 23 06 10 51 Telefaks: 22 42 00 75 Internett: www.lostat.no E-post: lostat@lostat.no Med lønnsplanhefte

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR STATENS VEGVESEN

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR STATENS VEGVESEN LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR STATENS VEGVESEN Statens vegvesen Vegdirektoratet HR-seksjonen September 2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 1.1. Lønnssystemet i staten... 4 1.2. Lokal lønnspolitikk...

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2008. Fra Hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat og Unio Fredag 4. april 2008 kl. 0930 1 1. ØKONOMISK RAMMER HOVEDOPPGJØRET 2008 KRAV 1.1 Økonomiske utsikter Norsk

Detaljer

En elektronisk versjon av denne rapporten vil ligge ute på nettstedene www.forsvarafp.no og www.de-facto.no.

En elektronisk versjon av denne rapporten vil ligge ute på nettstedene www.forsvarafp.no og www.de-facto.no. Forord Rapporten AFP eller Alt For lite Pensjon? er utarbeidet av De Facto Kunnskapssenter for fagorganiserte på oppdrag fra Aksjon Forsvar AFP. Rapporten gir en oversikt over hovedprinsippene i den nylig

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2012 30. APRIL 2014

HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 1 Sentrale bestemmelser 1.1 Innledning 1.1.1 Parter Hovedtariffavtalen er inngått mellom staten ved Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2012 30. APRIL 2014

HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 1 Sentrale bestemmelser 1.1 Innledning 1.1.1 Parter Hovedtariffavtalen er inngått mellom staten ved Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Detaljer