KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER"

Transkript

1 KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer Oppfølging fra forrige møte Leder SommerKvarteret KO49 Semesterrapport/Handlingsplan Adm. leder Støy Samarbeidspartnere PR-ansvarlig Mediehåndtering Bergen Challenge Økonomiansvarlig Budsjettprosess Orienteringer 1. LEDER Innstilling til SK er sendt ut. Semesterrapport og handlingsplan for Kvarteret er ferdigstilt. Deltatt på budsjettmøte. 2. ØKONOMIANSVARLIG Revidert budsjett. I massevis.

2 3. EKSTERNANSVARLIG Helhusmøte Møte med Helhusgruppa tirsdag 29.mars. Vi jobber blant annet med å få i stand en felles søknad om støtte til prosjektet. Muntlig orientering gis på møtet ved behov. Booking høst Jobber med dorgenes bookinger for høsten slik at de skal ha ryddet opp seg i mellom før vi starter med annen booking. Påsken Har mottatt noen få henvendelser om påsken, men ikke på langt nær nok til å fylle skiftlistene. Håper dette tar seg opp, men her må jungeltelegrafen settes i gang for fult! Omvisning Har hatt omvisning med BSI Dans som skal ha et arrangement hos oss for sin swinggruppe i Speilsalen. 4. INTERNANSVARLIG Foreligger ikke 5. PR-ANSVARLIG Foreligger ikke 6. PROSJEKTANSVARLIG Møter Har vært på Kraftråd, Kraftting, Skjenkestyre møte og Budsjettmøte. Litt mer informasjon tas muntlig. KLR Laget prosjektstatus AD til motet 5 års planer Hatt møte med prokom og laget mal som de kan bruke med informasjon og plantegninger på alle rom. Sosialt Internfest med internband, Villa People Five 7. DRIFTSANSVARLIG Foreligger ikke 8. ADMINISTRASJONEN Deltatt på fagseminar i Tønsberg i regi av Norsk Rockforbund. Vært på HMS-kurs for ledere via UiB og arbeidet med revidert budsjett.

3 INTERNNOTAT Fra Prosjektansvarlig Til Kvarterstyret AD: KLR - Grafisk har laget designforslag, vises på møtet - Tekst er i gang med store deler av tekst - Ekstern lager skriv om booking - Ekspo er hyret til å ta ekstra bilder til heftet - Trykk av heftet er tatt med til budsjettforslag Punkter for diskusjon - Layoutmal og designforslag - Tidsnøytralitet på heftet - Trykk - tykkforside, format o.l. Designforslag og layoutmal vises på møtet grunnet at det ikke er mottatt fra grafikergruppen ved

4 INTERNNOTAT Fra Anders S. Sagevik, KØR Til Kvarterstyret AD: Saker til GF KØR ønsker at sakene under blir lagt frem for GF. Formålet for orienteringssakene er å sikre GF nødvendig informasjon og innsikt i Kvarterets drift. For vedtakssaken er ønsket å få den beste løsningen på de kontantrutiner, bokførings og vareflyt-utfordringene Kvarteret vil stå overfor fremover. Vi ser på orienteringssakene som rent saksgrunnlag, men det menes at når all etterspurt dokumentasjon har kommet frem i sakspapirene er det ikke nødvendig med noe diskusjon på selve GF. Alle sakene berører det som er Kvarterstyret sitt ansvarsområde. Dersom Kvarterstyret selv ønsker å fremme disse sakene vil vi vurdere behovet for å opprettholde våre saker. Vi ønsker derfor å informere Kvarterstyret, og ønsker kjapp tilbakemelding på om dette er saker som Kvarterstyret ønsker å fremme selv. For alle sakene jobber vi fortsatt med utredning og utarbeidelse av endelige høringspapirer. Orienteringssak 1: Legge frem en oversikt over sosiale goder og bestemmelser for Kvarteretarbeidere og tilknyttede organisasjoner, samt kostnader tilknyttet hver av disse. Sosiale goder og bestemmelser blir fortløpende endret på Kvarteret. Før fikk alle funksjonærer vedlagt en oversikt over disse godene når en signerte bindingskontrakt, men det skjer ikke lenger. Fra statuttene 5.5 finner vi: Kvarterstyret skal vedta hvilke andre rettigheter og plikter tillitsvalgte, funksjonærer, og tidligere funksjonærer og tillitsvalgte, skal ha i organisasjonen. Vedtak om dette skal samles og være offentlige. Kvarterstyret skal orientere hver ordinære generalforsamling om slike rettigheter og fordeler. Dette er for at det skal være full åpenhet om slike fordeler, og at GF skal kunne ha kontroll på omfanget av dem. Vi ber derfor og at kostnadene til de ulike ordningene blir fremlagt. Orienteringssak 2: Legge frem en Regnskap og rapport fra drift av SommerKvarteret SommerKvarteret er en del av Kvarteret sin drift som er forbundet med stor økonomisk risiko. Tapene kan bli store enten en velger å gjennomføre prosjektet eller ikke. Normalt legger Kvarterstyret frem en sluttrapport på høstens GF, men det ble ikke gjort sist. At det har vært mye rot rundt drift og organisering gjør det enda viktigere at GF blir kan få en god utfyllende rapport til orientering. Dette vil være svært nyttig informasjon for fremtidige Kvarterstyre. Skulle sommerdriften medføre tap vil det få konsekvsenser for ordinær drift. Vi ser derfor dette som svært viktig informasjon til GF. Orienteringssak 3: Legge frem stillingshjemler, arbeidsinstrukser, kostnadsrammer for fast ansatte. De fast ansatte på Kvarteret er Kvarterstyret sitt ansvar. Fra 1995 til 2005 hadde Kvarteret kun 2 ansatte, og det var minimalt med endringer i stillingsinstruksene. Siden den gang har en fått over 10 ansatte, og mangler oversikt over stillingshjemler, stillingsinstrukser og kostnader. Ettersom disse kostnadene spiser opp store deler av dekningsbidraget trenger organisasjonen en fullgod oversikt for å kunne evaluere endringene når en skal behandle

5 fremtidige budsjetter. Vi ønsker derfor at det legges en oversikt som inneholder alle eksisterende: - Stillingshjemler med lønnsramme, med vedtaket de ble opprett fra - Første stillingsinstruks, og nåværende - Tilhørende ytelser og avtaler - Alle lønnskostnader og andre kostnader for alle ansatte som er delaktig i ordinær drift av Kvarteret Vi ber også om at informasjon om stillingshjemler og arbeidsinstrukser gjør lett tilgjengelig for hele organisasjonen, gjerne på samme sted som statutter, budsjetter, retningslinjer og annen informasjon som definerer rammene for organisasjonen. Vedtakssak: Opprettelse av stillingshjemmel som Kontant og vare-medarbeider Det er snakk om å erstatte dagens sivilarbeidere med dagkvarter. Vi mener at en bedre løsning er å ansette en fast person med kontant og vareflyt som sitt arbeidsfelt. Denne stillingen vil overta kassefunksjonene til dagens sivilarbeidere og videreføre varekontroll, fakturakontroll og bilagskontrollfunksjonene som i dag har blitt delegert til Logistikkansvarlig. Stillingen vil være (bli) superbruker på KDR Gold og kunne drive kursing og oppfølging av Kvarter og andre funksjonærer på rutiner som omhandler vare og kontantflyt. Oppgaver som kontroll og rapportering skal vektlegges. Dette vil kunne frigjøre ansvarsområder fra administrativ leder som da kan påta seg resterende oppgaver som i dag utføres av sivilarbeidere. Med 3 fast ansatte på dagtid skal det være nok fleksibilitet og ressurser til for at Kvarterets behov på dagtid blir ivaretatt. Stillingen skal kun jobbe med administrative oppgaver og ikke bevege seg inn på organisatoriske oppgaver eller beslutningsprosesser. For eksempel vil vareutvalg ligge utenfor ansvarsområdet. Vi jobber og med en skisse til stillingshjemmel og arbeidsinstruks som vil legges med forslaget når det sendes ut på høring. Mvh Anders KØR

6 Fra Til Lars Arnesen, daglig leder, Det Akademiske Kvarter Kvast AD - Planlegningsfase Sommerkvarteret Vi kan glede oss over en flott innstilling i forrige uke, og trenger da samtidig å ta stilling til planlegningsfasen til Sommerkvarteret frem til 30. mai. Nedenfor foreslår jeg en progresjon som er høyst åpen for diskusjon. Åpningsmøte Det kan være lurt å begynne hele prosessen med et åpningsmøte med oss i Kvarterstyret og det innstilte Sommerkvarterstyret. Målene for et slikt møte vil være å få Sommerkvarterstyret tidlig samlet og kjent med hverandre, kartlegge forventninger, utfordringer og mål for sommerdriften. Initiativet til dette møte kan komme fra Kvarterstyret, for at vi kan fortelle dem om våre tanker rundt innstillingen, og våre tanker rundt hvordan Sommerkvarteret bør satse for å sikre et god sommerdrift. I den anledning kan vi også presentere vårt utkast til Sommeravtalen, og gi anledning for spørsmål og eventuelt innsigelser. En oppgave for dette møte bør også være å sette opp en kjøreplan for perioden frem til sommerdriften, men dette bør Sommerkvarterstyret utarbeide med minst mulig påvirkning fra oss. Likevel kan vi bidra med tips til ting de må tenke på; - ansettelsesprosessen av medarbeidere - budsjett for Sommerkvarteret - strategi for Sommerkvarteret - individuell opplæring for Sommerkvarterstyremedlemmer På alle de fire overnevnte punkter kan vi hjelpe med forslag, men hele tiden presisere at det er opp til dem å komme frem til det. Slutningsmøte I løpet av april må vi få et slutningsmøte der budsjett og Sommeravtalen ligger klar til signering. Ved uenigheter på åpningsmøte må man legge opp til så mange forhandlingsmøter som nødvendig (bør gjøres av to-tre fra Kvast, ikke hele styret). - når skal vi ha åpningsmøte? Forslag om mandag 4. april. - ansvarsfordeling av oppgaver: o lage opplegg til åpningsmøte (Leder)

7 o lage opplegg for ansettelse inkl. forslag til intervjumal for medarbeidere (Internansvarlig) o budsjettforslag for Sommerkvarteret (Økonomiansvarlig) o strategiforslag for Sommerkvarteret (Leder og nestleder) o individuell opplæring, sette opp en opplæringsplan i dialog med hvert enkelt styremedlem (Prosjektansvarlig)

8 INTERNNOTAT Fra Julie Johansen, Kvartermester Til Kvarterstyret Vedtak: Kvartfestival V2011 Fredag 15. april 2011 arrangerer de nye kvartene (undertegnede, Anders Ohma, Silje D. Bjorøy, Jenny T. Nergård, Samuel O. Budd og Therese Eidsned) kvartfestival hvor vi inviterer samtlige tidligere kvartermestere til hyggelig selskap med lett bespisning og velkomstdrink. Vi har allerede vært i samtale med kjøkkensjef Inghild i forhold til bespisning, hvor vi har kommet frem til tapas i form av snacks. I følge kjøkkensjef vil dette koste rundt 130 NOK per pers, men i vedlagte forslag til budsjett for kvartfestivalen har undertegnede rundet dette opp til 150 for å være på den sikre siden. I tillegg ønsker vi å tilby tidligere kvartermestere en liten velkomstdrink i form av sprudlende alkoholholdig drikke, og dette vil også være en utgift på budsjettet. I tillegg finnes det en del pant i bosshuset som Hansa ikke tar imot, som vi regner som å være kvartermesternes tipspenger. Disse tenker vi også å bruke i budsjettet vårt. I vedlagte budsjettforslag finner dere fire stk. utkast til budsjett. Disse er laget med utgangspunkt i følgende momenter: Får vi støtte fra Kvarterstyret/SKIBAS til bespisning? Får vi betalt velkomstdrinken til innkjøpspris eller vanlig pris? Vi har ikke lyst til å måtte ha påmeldingsavgift på 200 NOK til de tidligere kvartermesterene, da dette er en anledning for oss å vise at vi setter pris på dem, og at vi ønsker å møtes for å dele minner og erfaringer i sosialt lag. Vi ser imidlertid at en liten sum må vi ta, og vi vil ikke sette den noe høyere enn 70 NOK, som igjen fører til at vi trenger støtte fra Kvarterstyret/SKIBAS i forhold til bespisningen. Hva vi setter påmeldingsavgiften til vil også avhenge av hva vi må betale for den sprudlende velkomstdrinken. Samuel O. Budd (også innkjøpsansvarlig i Skjenkegruppen) har vært i kontakt med Økonomiansvarlig i Kvarterstyret angående dette. Dersom vi skal få betale innkjøpspris for velkomstdrinken, må vi fremdeles betale full mva, som vil gjøre det smålig komplisert i forhold til bokføring. Vi håper likevel vi kan få til en ordning på dette slik at vi kan inkludere så mange som mulig av de tidligere kvartermesterne og ikke trenger å ta hele 70 NOK for en hyggelig sosial kveld. Hvor mye støtte vi vil trenge avhenger av flere faktorer. For det første avhenger det av hvor mye pant som ligger i bosshuset som vi kan forsyne oss av, men etter en kjapp titt tidligere denne uken, har undertegnede sett at det ikke er så altfor mye, men heller en mulighet for å pynte på budsjettet dersom noe går galt. For det andre avhenger det av hvor mange som faktisk kommer på kvartfestivalen. Vi har funnet kontaktinformasjon til ca. 60 tidligere kvartermestere i personaldatabasen, men hvorvidt alle har mulighet og lyst til å komme tror jeg avhenger av påmeldingsavgiften igjen. Det vil derfor være vanskelig å si noe om hvor mye støtte vi faktisk vil trenge. Jeg håper at vi kan få til en ordning hvor Kvarterstyret anbefaler SKIBAS, som vår arbeidsgiver, å innvilge støtte til gjennomføringen av Kvartfestivalen. Dersom Kvarterstyret kan vedta dette forslaget på førstkommende møte, vil vi ha mulighet til å sende ut invitasjoner med korrekt informasjon, samt å sette en påmeldingsfrist, og dermed vil vi også kunne presentere en korrekt sum for hvor mye støtte vi vil trenge til førstkommende SKIBAS-møte (som jeg forstod på Thomas Evensen var i begynnelsen av april).

9 Kvartfestivalen er et viktig sosialt tiltakt som arrangeres hvert semester, og vi håper vår arbeidsgiver kan vise at de setter pris på oss ved å innvilge ekstra støtte til gjennomføringen av denne. Undertegnede har selv tatt på seg ansvaret for arrangeringen av årets kvartfestival, og jeg er veldig interessert i å få den til å gå rundt. Så interessert at jeg er villig til å jobbe et ekstra kvartskift uten å skrive det opp på timelisten, bare for å få budsjettet for årets kvartfestival til å gå rundt. På vegne av alle nye kvartermesterne håper jeg at Kvarterstyret kan anbefale SKIBAS å innvilge litt ekstra midler for oss ansatte. Jeg har allerede sendt ut en mail til dere angående dette, og der kan kontakte meg dersom dere har noen spørsmål. Jeg kan også få ordnet å komme på Kvarterstyremøtet. Vedlegg: Forslag til budsjett for kvartfestivalen V2011. VEDTAKSFORSLAG Kvarterstyret vedtar å anbefale SKIBAS å bevilge midler, 150 NOK per påmeldte person av 6. april 2011, til gjennomføringen av Kvartfestival V2011. Kvarterstyret vedtar å la velkomstdrinken til Kvartfestival V2011 blir solgt til innkjøpspris.

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling Saker til høring 34. ordinære generalforsamling 3. oktober 2011 Høringsrunde høsten 2011 Denne høringsrunden arrangeres for at Kvarterstyret, Representantskapet, arbeidsgruppene og interesserte studenter

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 37-10 Orienteringer 1. LEDER Grunnavtale signert Grunnavtalen til dorgene er signert 12.10, og det er enighet om de to første vedleggene. Det tredje vedlegget om

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 01-11 Orienteringer 1. LEDER Møte med RS om valgkomiteen Mandag (24.01) tok jeg inititativ til å møte de som sitter i GF komiteen i RS for å skape bevissthet rundt

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 36-10 Orienteringer 1. LEDER Møtevirksomhet Det gikk en god del tid i uke 40 til møtevirksomhet i SKiBAS, Representantskapet, GLEM, Kvast, møter med økonomiansvarlig,

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 33-10 Orienteringer 1. LEDER Personalsaksreglement Jeg innkalte Kvast og Lovkom til arbeidsmøte 20.09 om personalsaksreglement etter at fristen for å komme med høringsvar

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 26-11 Oppfølging fra forrige møte Leder Statuttkomitémedlem fra Kvast Eksternansvarlig NHHS-Helhus Administrativ Leder Kultur Vest Orienteringer 1. LEDER Søknad

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret.

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. Til stede: Leder: Erik Oramas Internansvarlig: Stian Dahle Eksternansvarlig: Marte Lunde Tobro Økonomiansvarlig: Thomas

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.04.2007, kl 16:15 - Stillhet

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.04.2007, kl 16:15 - Stillhet 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.04.2007, kl 16:15 - Stillhet FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 01-11 Orienteringer 1. LEDER Har vært på kontaktutvalgsmøte i Bergen kommune 17. janaur. De sentrale sakene for oss der er plakattavler i byen, og vi har nå levert

Detaljer

Høringspapirer. 39.ordinære generalforsamling. Innhold. - Handlingsplan høst 2014. - Lån til ASF. - Revidering av organisasjonsstruktur

Høringspapirer. 39.ordinære generalforsamling. Innhold. - Handlingsplan høst 2014. - Lån til ASF. - Revidering av organisasjonsstruktur Høringspapirer 39.ordinære generalforsamling Innhold - Handlingsplan høst 2014 - Lån til ASF - Revidering av organisasjonsstruktur HANDLINGSPLAN FOR KVARTERET HØSTEN 2014 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 40-07 4.12.2007, kl 16:15 Ng1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 40-07 4.12.2007, kl 16:15 Ng1b DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 40-07 4.12.2007, kl 16:15 Ng1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Godkjennelse av innkalling Forslag til ymse meldes her ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering fra Administrativ

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 17-07 08.04.2007, kl 16:15 Sted ukjent

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 17-07 08.04.2007, kl 16:15 Sted ukjent 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 17-07 08.04.2007, kl 16:15 Sted ukjent FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer

Detaljer

Høringspapirer til. 30. Ordinære Generalforsamling

Høringspapirer til. 30. Ordinære Generalforsamling Høringspapirer til 30. Ordinære Generalforsamling 22. Oktober 2009 Høringsrunde Høsten 2009 Dette heftet er laget for at saker som kommer opp på Generalforsamlingen skal få lufte seg litt og bli diskutert

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 06-11 Orienteringer 1. LEDER Kronikk og pressesak i Studvest I forrige utgave av studvest ble det laget en sak om Kvarteret ett år etter gjenåpningen. Det var også

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

DEN 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

DEN 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 17. november 2014, kl. 16.30 Tivoli, Det Akademiske Kvarter Alle frivillige i organisasjonen og alle semesterregistrerte studenter ved Studentsamskipnaden i Bergen er

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. LEDER Har prioritert skole Jobbet litt med mail som vanlig

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. LEDER Har prioritert skole Jobbet litt med mail som vanlig Referat KVARTERSTYREMØTE 37-09 28.10.2009, kl 18:00 10:45 seminarrom B, studentsenteret. TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Skjenkeansvarlig Eksternansvarlig Pransvarlig Prosjektansvarlig ADMINISTRATIV

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20.

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20. REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20.00) Skjenkeansvarlig Charlotte Hoem Internansvarlig Stian

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 25-11 Oppfølging fra forrige møte Leder Studentparlamentsmøte Driftsansvarlig Utvidelse av åpningstid på valgdagen Internansvarlig Container Orienteringer 1. LEDER

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Lager%orientering%og%sakspapirer%til%SKiBAS#møte%førstkommende%torsdag%

Lager%orientering%og%sakspapirer%til%SKiBAS#møte%førstkommende%torsdag% 30#13 KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Har arrangert og deltatt på dorgeseminar. Føler vi fikk til det vi ville i forhold til helhus, og ellers fornøydmedgjennomføringen. LagerorienteringogsakspapirertilSKiBAS#møteførstkommendetorsdag

Detaljer