Du kan forebygge RAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Du kan forebygge RAN"

Transkript

1 Du kan forebygge RAN

2 Sikrere mot ran Hoteller, bensinstasjoner, gullsmeder, urmakere, forretninger, kiosker museer og andre handelsog servicevirksomheter er i løpet av de senere år stadig oftere blitt utsatt for ran. Ansatte og kunder/gjester som utsetter for ran kan utvikle angst, og ikke sjelden langvarige psykiske problemer. Organisasjoner i næringslivet og politiet har derfor innledet et samarbeid. Målet er å stimulere den enkelte virksomhet til å sikre seg bedre mot ran slik at tryggheten til ansatte økes. I tillegg er det et mål å verne om materielle verdier. Ordningen har fått navnet "Sikret mot ran". Samarbeidet innebærer en ordning hvor de som gjør en innsats på sikkerhetssiden, får sin virksomhet sertifisert av politiet. Med sertifiseringen følger det med synlig oblat som festes på døren som bevis på at sikkerheten mot ran er ivaretatt. I denne brosjyren vil du finne hvilke minimumskrav som må være oppfylt for at politiet skal kunne sertifisere den enkelte virksomhet.. Du kan også finne mer informasjon på nettsidene Fysiske sikringstiltak Det mange først og fremst tenker på når det snakkes om sikkerhet mot ran og annen kriminalitet, er fysiske sikringstiltak. For å oppnå sertifiseringen skal virksomheten ha følgende sikringstiltak på plass: Kasseapparat Kassaskuffen skal være låsbar og skjermet mot kundesiden. Pass alltid på å ha minst mulig penger i kassa. Summen skal tilpasses vekslingsbehovet. Seddelboks med tidsforsinket lås Sørg for jevnlig å overføre større kontantsummer fra kassaskuffen til seddelboks - som bør festes med gjennomgående skruer eller ekspansjonsbolter. Velg seddelboks fra en seriøs leverandør. Følg leverandørens råd om montering. Anbefaling: Seddelboksen kan erstattes med droppsafe hvis den er plassert i umiddelbar nærhet til kassa. Godkjent verdiskap/safe Verdiskap/safe skal være listeført av Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemnd (FG-godkjent). Informasjon om de enkelte verdiskap/safer må rettes til de lokale forsikringsselskaper. Det plasseres i eget kontor eller avstengt rom. Nøkkelen til verdiskapet/safen skal ikke oppbevares i lokalet etter stengetid. Nøkkelen skal ikke stå i låsen på dagtid. Sikret bakdør For å hindre at uvedkommende tar seg inn i virksomheten, må bakdør/personalinnganger sikres best mulig med lås (kodet lås eller sikkerhetslås). Det må være lett å se ut før bakdøren åpnes - vindu eller kikkehull. Monter utelys og ringeklokke. Høydemåler ved utgangsdøren Det er et godt hjelpemiddel for politiets etterforskning å ha en høydemåler ved hoveddøren eller ved andre områder en raner må passere. Denne hjelper deg til å danne deg et inntrykk av ranerens høyde. Ekstra telefon/alarm Det må finnes en mobiltelefon eller annet alternativ kommunikasjonsmiddel til rådighet. Erfaring viser at en raner kan sette den ordinære telefonen ut av drift. Anbefaling: Ransalarm koblet til eksisterende alarmanlegg. Det er utarbeidet godkjenningskriterier for alarmer fra Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemnd. Anbefaling: Kameraovervåkning ute på området og inne i butikk. Sikkerhetsrutiner og organisering Gjennomtenkte sikkerhetsrutiner som etterleves, er av stor betydning om en virksomhet skal ha mulighet til å unngå ran og/eller begrense skadevirkningene etter et ran. Vi kan skille mellom daglige sikkerhets-rutiner og rutiner for opptreden under og etter et ran.

3 Daglige sikkerhetsrutiner Oppbevar ikke mer penger i kassen enn strengt nødvendig. Legg overskytende beløp i seddelboks, droppsafe eller verdiskap/safe. Oppbevar nøkkel til verdiskap/safe minst mulig tilgjengelig. Må ikke henges i beltet til betjeningen. Bruk eventuelt tidslås på seddelboks, droppsafe og verdiskap/safe. Lås kassen og fjern nøkkelen når kassen ikke betjenes. Kassaoppgjør skal kun foretas i dertil egnede rom. Aldri ved disken. Hvis du har liten plass, lås døren. Sørg for å hindre innsyn utenfra. Transport av penger til bank/post om dagen skal gjøres til ulike tidspunkter. Ikke følg et fast mønster. Det kan være en fordel å benytte profesjonell pengetransport. Sikkerhetsopplæring Det er av stor betydning å gi alle ansatte betryggende opplæring i daglig sikkerhetsadferd. Opplæring kan aktivt bidra til at ran ikke finner sted og er dessuten avgjørende når det gjelder korrekt adferd under og etter ran. Sikkerhetsopplæring kan redusere den psykiske påkjenning ansatte og kunder blir utsatt for under et ran. I samarbeid med seriøse aktører på sikkerhetsmarkedet er det utarbeidet gode kurstilbud som de ansatte må gjennomgå. Det anbefales å rådføre seg med bransjeorganisasjonene eller de ansattes organisasjoner. Det er en forutsetning for sertifisering at alle ansatte i ransutsatte funksjoner har gjennomgått godkjent sikkerhetskurs og fått utlevert diplom som bekrefter dette. Oversikt over hvilke ansatte som har gjennomgått kurs skal settes inn i sikkerhetspermen. Opptreden under og etter et ran En raner er under sterkt psykisk press og kan oppføre seg irrasjonelt. Du vil også oppleve det samme. Derfor er ransøvelser viktig. Under og umiddelbart etter et ran er det viktig at du allikevel observerer og følger visse spilleregler. Opptreden under et ran 1. Følg ranerens instrukser! 2. Bevar fatningen. Tenk egen, kollegenes og kundenes/gjestenes sikkerhet. 3. Forsøk å utløse eventuell alarm så snart dette kan skje uten fare for egen eller andres sikkerhet. 4. Observer typiske kjennetegn hos raneren: Kjønn, alder, utseende, kroppsbygning, hår, høyde, antrekk og spesielle særtrekk (tatovering, arr eller lignende). 5. Prøv også å oppfatte navn, språk og dialekt. Opptreden etter et ran 1. Observer ranerens fluktrute, mulige kjøretøy o.l. 2. Ring politiet 112 (eventuelt også 113) selv om ransalarmen er utløst. 3. Lås døren. Skjerm for innsyn. 4. Ta hånd om ransutsatte kolleger og kunder/gjester. Tilkall om mulig legehjelp eller ettervernsgruppen. 5. Beskytt eventuelle tekniske spor. 6. Ikke rør ting raneren har tatt eller gått på. 7. Noter navn på vitner. Be dem vente til politiet kommer. 8. Skriv ned signalement m.v. Ikke diskuter med kolleger eller vitner. 9. Ta kontakt med eier og sikkerhetsansvarlig. (Følg varslingslisten) 10. Møt politiet på utsiden med et hvitt ark som holdes godt synlig * 11. Ikke snakk med pressen. Henvis til politiet. Ikke snakk med noen om ransbeløpet. 12. Sørg for å varsle pårørende og andre ansatte i bedriften. 13. Påse at kolleger som skal til politiet for avhør får følge. La ikke ransutsatte personer være alene i timene etter ranet. La ikke enslige dra hjem alene. * Dette er et tegn på at raneren har forlatt lokalene.

4 Ettervern For å redusere skadevirkningene for de ansatte som har vært utsatt for ran, er det viktig å etablere gode opplegg for ettervern. Vedkommende som har blitt utsatt for ran bør så langt det er mulig tilbys oppfølging umiddelbart etter ranet. Det er av stor betydning for den ransutsatte å ha noen å snakke med. Det må raskt etableres profesjonell hjelp av helsefaglig personale. Ettervernet tar sikte på å unngå eller redusere problemene knyttet til ranet. (Undersøk om din forsikrings-partner tilbyr ettervern som en del av forsikringsordningen) Sjokkfasen En naturlig reaksjon som kommer umiddelbart etter ranet og som kan vare fra noen minutter til flere timer. Her kan arbeidskolleger gi den beste førstehjelp. Reaksjonsfasen Denne fasen kan pågå fra noen dager til flere uker etter ranet. Selv om de fleste kommer ganske raskt over et ranssjokk, kan det være nødvendig å kjenne symptomene ved langvarige skader for å hjelpe i tide. Bearbeidelsesfasen Bearbeidelsesfasen kan pågå i til dels lang tid ette ranet. Som arbeidsgiver har man ansvar for at de ansatte som har vært utsatt for ran får den bistand som er påkrevd. Ved en vedvarende etterreaksjon bør den ransutsatte få legehjelp og henvisning til psykolog eller annen profesjonell bistand. Det er ganske vanlig for den ransutsatte å få etterreaksjoner. De er uheldig om man registrerer slike problemer hos kolleger etter et ran uten at man gjør noe med det. Man må likevel huske at dette i utgangspunktet er normale reaksjoner på en unormal hendelse. Tiden etter ranet Man føler at hendelsen er tilbakelagt og at hendelsen fremsår som en erfaring. Et arbeidsmiljø hvor tryggheten for de ansatte prioriteres vil være av stor betydning for videre trivsel på arbeidsplassen. Denne listen er ikke ment som et alternativ til profesjonell hjelp, men vil være med på å gjøre den enkelte ansatt bevisst på hvilke reaksjoner som den ransutsatte vil bli utsatt for. Minimumskrav for å bli sertifisert Følgende minimumskrav må oppfylles før Politiet kan sertifisere virksomheten. Fysiske sikringstiltak Låsbar kasseskuff. Seddelboks/droppsafe m/tidsforsinket lås (sjekk med ditt forsikringsselskap). Godkjent verdiskap/safe (sjekk med ditt forsikringsselskap). Ekstra telefonsamband eller mobiltelefon. Kikkehull i bakdør og god utvendig belysning. Høydemåler ved utgangsdør og på steder raneren vil bevege seg. Sikkerhetsopplæring Ansatte i ransutsatte funksjoner har gjennomgått ranskurs. Avholdt ransøvelse (En del av kurset). Daglige sikkerhetsrutiner Pengeoppbevaring i låsbart kassaapparat. Bruk av seddelboks/droppsafe m/tidsforsinket lås. Bruk av verdiskap/safe. Varierende mønster for pengetransport. Ettervern Virksomheten må ha inngått avtale om ettervern eller ha forsikringsavtale som dekker dette. Når virksomheten har dekket punktene over bestilles Sikkerhetsperm med søknadsskjemaer fra Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) via telefon eller på Pris kr mva og porto. Søknadsskjema fylles ut og sendes HSH på fax nr eller i post til: HSH/Sikret mot ran Boks 2900 Solli, 0230 OSLO HSH vil etter å ha mottatt skjema, og kontrollert informasjonen pr. telefon, varsle det lokale politi som foretar kontroll og sertifisering. Da får virksomheten oblaten som signaliserer at den er sikret mot ran.

5 Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Reiselivsbedriftenes Landsforening (RBL) Håndverksbedriftenes Landsforening (HBL) Bensinforhandlernes Bransjeforening (BBF) Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH). Spørsmål kan rettes til: Thor M. Bjerke (HSH) Telefon: eller e-post: Jim Roger Høyen (RBL) Telefon: eller e-post: Leif Røsrud (HBL) Telefon: eller e-post: Jan Carho (BBF) Telefon: eller e-post:

6

Håndbok for internkontroll. PM Retail AS. Internkontroll er kvalitetssikring av bedriftens helse-, miljøog sikkerhetsarbeid (HMS).

Håndbok for internkontroll. PM Retail AS. Internkontroll er kvalitetssikring av bedriftens helse-, miljøog sikkerhetsarbeid (HMS). 1 Håndbok for internkontroll PM Retail AS Internkontroll er kvalitetssikring av bedriftens helse-, miljøog sikkerhetsarbeid (HMS). 2 Innhold 1 Hva er internkontroll?... 3 1.1 Målsetting... 4 1.2 Hensikt...

Detaljer

Vern av kollektivtransportens ansatte mot vold, trusler og ran. Forord

Vern av kollektivtransportens ansatte mot vold, trusler og ran. Forord Forord Høsten 2000 opprettet Samferdselsministeren en arbeidsgruppe som skulle vurdere tiltak i kollektivtransporten. Initiativet til opprettelsen kom fra LO, fellesaksjonen Sambuss (Norsk Jernbaneforbund,

Detaljer

INNBRUDD. Innhold. Innbrudd

INNBRUDD. Innhold. Innbrudd INNBRUDD Innhold Tyverisikring for bolig Når du pusser opp Når du ikke er hjemme Når du har hatt innbrudd Når du flytter Forsikringen Flyttefirmaets ansvar Har du hytte? Oppbevaring av verdisaker Dokumenter

Detaljer

Barnehagene i Notodden. Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp

Barnehagene i Notodden. Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp Barnehagene i Notodden Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp rev. april 2015 INNHOLD 1.0 VARSLING VED BEHOV FOR ØYEBLIKKELIG HJELP... 3 1.1 VARSLINGSKART... 3 2.0 OVERSIKT OVER TILTAK... 5 2.1 HER OG

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking kan være et inngrep i personvernet. Overvåkingen er derfor lovregulert, og den ansvarlige har plikt til å sette seg godt inn i regelverket

Detaljer

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Hvordan skal du orientere deg i markedet? Hva skal du legge vekt på ved et leieforhold? Hvilke rettigheter har du som leietaker? Hvordan skal

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

VELKOMMEN SOM STØTTEKONTAKT I TILRETTELAGT FRITID. Kyllingsalat 80,- Club Sandwich 90,-

VELKOMMEN SOM STØTTEKONTAKT I TILRETTELAGT FRITID. Kyllingsalat 80,- Club Sandwich 90,- VELKOMMEN SOM STØTTEKONTAKT I TILRETTELAGT FRITID Omelett 70,- Kyllingsalat 80,- Club Sandwich 90,- Tilrettelagt Fritid i Drammen kommune Vi bistår barn, unge og voksne med ulike funksjonsvansker til

Detaljer

SIKKER REISE. Sikkerhetsråd for delegasjoner og medreisende på reiser til utlandet.

SIKKER REISE. Sikkerhetsråd for delegasjoner og medreisende på reiser til utlandet. SIKKER REISE Sikkerhetsråd for delegasjoner og medreisende på reiser til utlandet. 1 Forord Ved reiser til utlandet kan man komme opp i situasjoner hvor egen sikkerhet blir truet. Det er mange måter du

Detaljer

ALT OM INTELLIGENT KAMERA- OVERVÅKING. Passer på verdens raskeste mann. Securitas gjør utelivet tryggere. Last ned 24 timer gratis!

ALT OM INTELLIGENT KAMERA- OVERVÅKING. Passer på verdens raskeste mann. Securitas gjør utelivet tryggere. Last ned 24 timer gratis! ET MAGASIN OM SIKKERHET FRA SECURITAS p e r s o n b e s k y t t e l s e Passer på verdens raskeste mann o r d e n s va k t e r Securitas gjør utelivet tryggere ALT OM INTELLIGENT KAMERA- OVERVÅKING Tradisjonelle

Detaljer

Stopp tyven. VEILEDER FOR bedriftene BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING

Stopp tyven. VEILEDER FOR bedriftene BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING Stopp tyven VEILEDER FOR bedriftene BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING OM VEILEDEREN BNL har med bakgrunn i en undersøkelse om tyveri fra byggeplass våren 2012 utarbeidet en veileder for å hjelpe medlemsbedriftene

Detaljer

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Publikasjonen er revidert flere ganger siden den første gang ble utgitt i 1977. Mars 2000 Typografisk oppsett er endret. Ajourført

Detaljer

Krise- og beredskapsplan

Krise- og beredskapsplan Krise- og beredskapsplan Holmen skole Grunnskole og videregående skole Skolens beredskapsgruppe Funksjon Navn Jobb tlf Mobil tlf Leder Rektor Bjørn Henning Fredriksen 66855301 93285620 Nestleder Ass. rektor

Detaljer

KAMERA- OVERVÅKING ALT OM INTELLIGENT PASSER PÅ VERDENS RASKESTE MANN SECURITAS GJØR UTELIVET TRYGGERE

KAMERA- OVERVÅKING ALT OM INTELLIGENT PASSER PÅ VERDENS RASKESTE MANN SECURITAS GJØR UTELIVET TRYGGERE ET MAGASIN OM SIKKERHET FRA SECURITAS E T M A G A S I N O M S I K K E R H E T F R A S E C U R I TA S PERSONBESKYTTELSE ORDENSVAKTER PASSER PÅ VERDENS RASKESTE MANN SECURITAS GJØR UTELIVET TRYGGERE ALT

Detaljer

Å bygge opp en bedrift

Å bygge opp en bedrift Å bygge opp en bedrift Du vurderer å starte eget foretak. Gratulerer! Å starte og drive egen bedrift er en stor utfordring. Hvis du gjør de rette tingene i rett rekkefølge er det stor sannsynlighet for

Detaljer

SERTIFISERING AV HESTESENTER

SERTIFISERING AV HESTESENTER Datert: 01.02.11 SERTIFISERING AV HESTESENTER EN BRANSJESTANDARD VISER VEIEN HESTEBRANSJENS KVALITETSSIKRING (HK) Norsk Hestesenter, Starum, 2850 Lena, Norge. www.nhest.no 1 INNHOLD 1. HVORFOR SERTIFISERING

Detaljer

Elektrikere er utsatt for strømulykker. På førstehjelpsidene finner man kriterier for når det skal søkes hjelp hos helsevesenet ved ulykker.

Elektrikere er utsatt for strømulykker. På førstehjelpsidene finner man kriterier for når det skal søkes hjelp hos helsevesenet ved ulykker. Dessverre inntreffer ulykker på arbeidsplassen. Skade mappen er laget som et hjelpemiddel hvis en ulykke skulle skje. Det er mange ting man må huske på, både under selve ulykken og i etterkant. Elektrikere

Detaljer

TILTAKSPLAN VED VOLD OG TRAKASSERING MOT ANSATTE

TILTAKSPLAN VED VOLD OG TRAKASSERING MOT ANSATTE TILTAKSPLAN VED VOLD OG TRAKASSERING MOT ANSATTE SOKNDAL SKOLE Bakgrunn: Arbeidsmiljøloven 1 TILTAKSPLAN VED VOLD OG TRAKASSERING MOT ANSATTE... 1 SOKNDAL SKOLE... 1 Bakgrunn: Arbeidsmiljøloven... 1 DEFINISJON:...

Detaljer

- hudpleie- og produktinformasjon, markedsføringstips, praktisk drift og - oversikt over samarbeidet med oss

- hudpleie- og produktinformasjon, markedsføringstips, praktisk drift og - oversikt over samarbeidet med oss KONSEPT FOR SALG/MARKEDSFØRING For å hjelpe deg med å komme igang - enten du er dreven eller nybegynner i faget, har vi utarbeidet et konsept for salg og markedsføring av produktene. Dette virker for andre,

Detaljer

Kapittel 4 Teknisk sikring

Kapittel 4 Teknisk sikring Kapittel 4 Teknisk sikring Dette er nytt Etter å ha lest dette kapitlet skal du kunne - lage risikoanalyser for arbeidsprosesser og virksomheter i ulike bransjer og foreslå tiltaksplaner med fysiske, manuelle

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

TRUSLER OG VOLD MOT ANSATTE

TRUSLER OG VOLD MOT ANSATTE Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE des 2009 Lokal handlingsplan TRUSLER OG VOLD MOT ANSATTE Åsveien skole glad og nysgjerrig Trusler og vold mot ansatte Justert i henhold til Handlingsplan

Detaljer

KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 bokmål VEILEDER. 11 Inn på tunet

KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 bokmål VEILEDER. 11 Inn på tunet KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 bokmål VEILEDER 11 Inn på tunet Innledning Systemet for sikkerhet og kvalitet i Inn på tunet-virksomheter består av to deler: I Veileder og sjekkliste egenrevisjon

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Beredskapsplan. for. Høgskolen i Telemark

Beredskapsplan. for. Høgskolen i Telemark Beredskapsplan for Høgskolen i Telemark 1. Innledning... 3 2. Krise og beredskap... 4 3. Formål og prinsipper... 5 4. Varslingsliste... 6 5. Kriseledelse... 8 6. Krisescenario... 10 7. Informasjonshåndtering...

Detaljer

SIKKERHET I VAREHANDEL. Intelligente kameraløsninger og videoanalyse relevant for både drift og marked. Intelligent kameraovervåking og tåkesikring

SIKKERHET I VAREHANDEL. Intelligente kameraløsninger og videoanalyse relevant for både drift og marked. Intelligent kameraovervåking og tåkesikring lø n n s o m t m e d k a m e r a Intelligente kameraløsninger og videoanalyse relevant for både drift og marked ET MAGASIN OM SIKKERHET FRA SECURITAS n y e s i k k e r h e ts lø s n i n g e r Intelligent

Detaljer

HØRING - forslag om lovfesting av krisesentertilbudet (Ref nr. 200804147)

HØRING - forslag om lovfesting av krisesentertilbudet (Ref nr. 200804147) 1 Krisesentersekretariatet Storgata 11 0155 Oslo Barne- og likestillingsdepartementet Oslo 14.01.2009 Samlivs- og likestillingsavdelingen Postboks 8036, Dep 0030 Oslo HØRING - forslag om lovfesting av

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer