RINGERIKE INTERKOMMUNALE LEGEVAKT ÅRSMELDING 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RINGERIKE INTERKOMMUNALE LEGEVAKT ÅRSMELDING 2012"

Transkript

1 RINGERIKE INTERKOMMUNALE LEGEVAKT ÅRSMELDING 2012 Innledning Ringerike Interkommunale legevakt tilbyr akutte allmennmedisinske tjenester til innbyggere i 6 kommuner: Jevnaker, Modum, Sigdal, Krødsherad, Hole og Ringerike. Legevakten er lokalisert i lokaler på Ringerike sykehus. Innbyggertallet er: ca Årsmeldingen gjelder driften i Resyme Legevakten har hatt kontinuerlig og fungerende drift i Regnskapet er i overensstemmelse med budsjettet. Begivenheter 2012 Virksomhetsoverdragelse fra Vestre Viken til Ringerike Kommune. Stabilisering av legevaktbil Etablering av betalingssystem (1.des.2012) Fokus på samhandling mot sykehuset Enhetsleder Vigdis B. Jægersborg fikk Legevaktsleder prisen i Prosjektarbeid for søknad om senger til øyeblikkelig hjelp Brukerundersøkelse 2012 Bemanning og åpningstider: Legevakten er døgnbemannet. På dagtid: sykepleiebetjent telefon for øyeblikkelig hjelp i legevaktsdistriktet. På kveld natt og i helger, åpent for pasienter med legebemanning. Hverdager Lørdage, søn og helligdager Hjelpepersonell Leger Enhetsleder legevakt, Vigdis B. Jægersborg : 100% stilling Fagsykepleier legevakt, Randi Venås: 20 % stilling Medisinsk faglig rådgiver Karin Møller: 20% stilling Hjelpepersonell legevakt: 16 årsverk, fordelt på i alt 19 sykepleiere, 4 helsesekretærer og 1 medisinerstudent Antall leger aktive ved legevakt: 26, derav 4 turnusleger. Antall aktive fastleger: 10. Andel vakter dekt av fastleger: % 1

2 Administrativ bistand: Bjørg Nordanger, Ringerike Kommune, og Økonomiavdelingen, Ringerike Kommune. 2

3 Om årets største oppgaver 2012 har vært preget : Virksomhetsoverdragelse: Prosessen er ferdigstilt i februar Det har særlig vært utfordringer i forhold til etablering av arbeidsavtaler med korrekt lønnsutbetaling. Ny ledelsesform, «styre» med deltakelse av rådmenn fra de 6 kommuner, møtes 4 ganger årlig. Andre elektroniske løsninger: Betalingsløsningen Melin Medical ble etablert 1.des.2012 for å sikre gode betalingsordninger på legevakten og øke tryggheten. Både for betaling til lege, og til legevakta (utstyr og medisin). Det er nå mulig å betale med kort eller pr giro. Kontant betaling er avskaffet, slik det ikke lengere oppbevares kontanter på legevakta. Det er fortsatt innkjøringsutfordringer, men positive forventninger til en velfungerende ordning. Betaling på legevakt er en økende utfordring, brukere som ikke betaler for ytelsen på legevakta utgjør en voksende gruppe. Samhandlingsreformen: Legevakten er aktiv deltaker i utviklingsarbeid i samhandlingsreformen. I høsten 2012 og inn i 2013 er fokus på etablering av døgnøyeblikkelig hjelp tilbud i kommunene, der legevakten forventes å ha en sentral rolle. Brukerundersøkelse på legevakten: Det ble sendt ut i alt 500 spørreskjemaer, til tilfeldig uttatte brukere av legevakten. Svarprosenten ble 36 %. Gjennomsnittlig er brukeren tilfreds/meget tilfreds med tjenestene som ytes på legevakten. Undersøkelsen er forlagt i eget styremøte, og implementeres i legevaktens drift i Det planlegges en ny bruker undersøkelse i Andre begivenheter Fra ultimo februar 2012 øktes legevaktens bemanning på natt med en sykepleier. Baggrunen for det er et økende antall opplevelser med truende pasienter (3 registrerte episoder i 2012), samt stadig flere situasjoner med samtidighetskonflikter. Samhandlingsreformen og endring i organiseringen på Ringerike sykehus, Vestre viken er en del av dette bilde (bortfall av barnelege i vakt på Ringerike sykehus har gitt økt ansvar for behandling av akutt syke barn på legevakten, herunder ledsagelse til sykehus). Nytt Nødnett skulle etter planen vært etablert i 2012 men ble utskutt til 2013 og nå til våren Legevakten deltar i møter med helsedirektorat, fylke og sykehus som ledd i forberedelsene. Kommentar til bemanning Legevakten driftes i dag med minimum av administrativ støtte, og uten tilstedeværende merkantil ressurs. Enhetsleder er i dag uttalt administrerende, og det savnes ressurser til å ivareta ledelse og utvikling. For å få det til må legevakten styrkes med merkantil tilstedeværende ressurs. Det gjelder i forhold til IT, regnskap og personaladministrasjon. Den manglende ressurs er ekstra kritisk i lyset av samhandlingsreformen, med utvikling og økt belastning på legevakten. Arbeidsmiljø Det er i 2012 arbeidet planmessig og systematisk med HMS-området i tråd med 3

4 Langtidsfrisk. Handlingsplanen er fulgt. Vernerunder og Risikovurderinger er utført. Enhetsleder Vigdis Jægersborg fikk i 2012 prisen for Årets Legevaktsleder. MKS- gruppe: Det er avholdt 3 MKS-møter. Personalmøter: 7 Personalmøter med internundervisning, 3 Legevaktslegemøter Sosiale aktiviteter: Tur til Ringkolltoppen, 2 matkurs og Juleavslutning Statistikk Grunnlag i alt Ringe rike Modum Jevn aker Hole Krøds herad Sigdal Andre Komm. Legekontakter (takstregistrering) Sykebesøk Konsultasjoner i legevakten Telefon konsultasjoner Konf.med helsepersonell Tallene baseres på rekningskort generert ved kontakt med lege. Tallene vurderes samlet å være i overensstemmelse med tidligere statistikk for telefon, konsultasjoner og sykebesøk. Vi har ikke god statistikk for det samlede antall kontakter på legevakten. Når innbyggerne tar kontakt med legevakt visiteres henvendelse av legevaktsykepleier, og en del kontakter avsluttes med rådgiving fra legevaktsykepleier. Kontakten registreres i journal med eget notat. Vi har registreringer i kortere perioder, og der funnet at cirka 50 % av kontaktene til legevakten resulterer i kontakt med lege (konsultasjon, telefonkonsultasjon eller sykebesøk). Vi har ikke tall for antall kontakter spesifisert på dagtid. Vi har fortsatt utfordringer knyttet til å ta ut statistikk fra vårt journalsystem. Det er behov for å jobbe videre for å utvikle og kvalitetssikre det. Tallene er derfor beheftet med usikkerhet, og det mangler sikre data for kontakt med sykepleier der det ikke utløser en konsultasjon. Økonomi Viser til vedlagte regnskapsrapport. Kommentarer og perspektiver mot 2013 Hovedfokus er å utvikle legevakten som kompetansebedrift og som deltaker i samhandlingsreformen som akutt allmenn medisinsk helsetjeneste. Samhandlingsreformen: Utvikle samhandling med spesialist-og kommunehelsetjenesten. Avvente søknad om midler til etablering av døgnøyeblikkelig hjelp tilbud i kommunene. Om det bevilges midler forventes oppstart 1.oktober 2013 Utvikling av legevaktens drift: Etablering av administrativ støtte til enhetsleder. Jobbe for 4

5 rekruttering/stabilisering av personale, samt sikre kompetanseutvikling. Tema for kompetanseutvikling: samhandling, taushetsplikt, akutt medisin. Fortsatt systemutvikling med IT Etablering av Nødnett 12.mars 2013 Vigdis Jægersborg, Enhetsleder Karin Møller, Kommuneoverlege 5

6 INTERKOMMUNAL LEGEVAKT - Regnskapsrapport 2012 Deltagende kommuner: Ringerike,Modum, Sigdal, Hole, Krødsherad og Jevnaker Prosjekt BUDSJETT 2012 REGNSKAP 2012 Merknader Lønnsutgifter Sosiale utgifter Sum lønn og sosiale utgifter )Budsjett Kontormateriell Medisinsk forbruksmateriell Medikamenter Medisiner for salg Matvarer Annet forbruksmateriell Arbeidstøy Kjøp varer for videresalg Medisiner for salg Velferd ansatte 904 Posttjenester Banktjenester Telefon Opplæringstiltak for ansatte Annen transport km-godtgjørelse, oppgavepliktig Transport/drift egne/leide transportm Forsikring Leie av lokaler og grunn Avgifter, gebyrer og lisenser Inventar og utstyr Datautstyr Kjøp programvare Leasing av bil Serviceavtaler, bygge- og vaktmestertjenester Konsulenttjenester Sum kjøp av varer og tjenester Kjøp fra andre(private) Mva komp Sum overføringer Sum driftsutgifter Salg varer/tjen utenfor avg.omr., helse/plei/oms Refusjon fra staten Sykelønnsrefusjon Mva komp - konvertering Innbetalt av deltagende kommuner Sum inntekter SUM ) Når budsjettet ble lagt lå budsjettmidler til drift av legevakt og bil under arten overføring til staten. Disse midlene er overført lønn, da disse nå er ansatt i Ringerike kommune. Kommune Folketall Andel i % Til gode 2012 Ringerike ,2 % Modum ,5 % Sigdal ,9 % Hole ,2 % Krødsherad ,6 % Jevnaker ,6 % ,0 %

7 Brukerundersøkelser 2012 INNLEDNING Det ble i 2012 gjennomført en brukerundersøkelse ved Ringerike Interkommunale Legevakt. Hensikten med undersøkelsen var å kartlegge pasienters erfaringer med legevakten, enten de hadde hatt kontakt med legevakten på telefon, hadde vært på legevaktlokalet eller fikk sykebesøk hjemme. Formålet var å fremskaffe systematisk informasjon om brukernes erfaringer med helsetjenesten, som et ledd i å overvåke og forbedre helsetjenestens praksis. Forskriften om internkontroll i sosial- og helsetjenesten pålegger dessuten institusjoner «å gjøre bruk av erfaringer fra pasienter/tjenestemottakere og pårørende til forbedring av virksomheten» (1). Sosial- og helsedirektoratet mener at brukerundersøkelser kan gi kommunene data om kvalitet, kvantitet og befolkningens opplevelse av helsetjenesten, og at slik kartlegging av pasientenes erfaring i større grad bør brukes som måleinstrument og rettesnor (2). Ifølge Helse- og omsorgsdepartementet er det kommunene som skal sørge for at nødvendige legeressurser er tilgjengelige på dagtid og at det er organisert legevakt hele døgnet. Legevakt skal kunne kontaktes ved akutt sykdom eller skade som oppstår kveld eller natt. Legevakten skal i hvert enkelt tilfelle vurdere om tiltak er nødvendig umiddelbart eller om behandling kan vente til neste dag slik at vedkommende kan oppsøke sin fastlege (3). Legevakten er således et sted for akutte tilstander som ikke kan vente på legebehandling hos fastlege neste arbeidsdag. Den skal sikre befolkningen nødvendig medisinsk hjelp ved akutte skader eller sykdommer. At en legevakt er interkommunal betyr at legevakten organiseres rundt en fast stasjonær vaktbase der befolkningen i flere kommuner kan henvende seg for hjelp. I denne basen har legevaktslegen assistanse fra annet helsepersonell (4). Ringerike Interkommunale Legevakt er altså primærhelsetjenestens akutte legetilbud utenom fastlegenes alminnelige åpningstid i kommunene i legevaktsdistriktet. Ringerike Interkommunale Legevakt dekker et geografisk område med et totalareal på km², i følgende kommuner: Ringerike, Hole, Krødsherad, Modum, Sigdal og 1

8 Jevnaker. Statistisk sentralbyrå kategoriserer kommuner med færre enn innbyggere som små, kommuner med innbyggere defineres som mellomstore, mens kommuner med eller flere innbyggere er definert som store (5). Det aktuelle legevaktsdistriktet dekker to små kommuner (Sigdal og Krødsherad), tre mellomstore kommuner (Modum, Hole og Jevnaker) og en stor kommune (Ringerike), med en total befolkningsstørrelse på innbyggere (6). Ringerike Kommune er vertskommune, og legevakten er samlokalisert med Ringerike sykehus hvor legevakten har leieavtale. Legevaktlokalet har en størrelse på 173,4 m², bestående av to legekontorer, en sårstue, et bårerom, et laboratorium, et sentralbord, en ekspedisjon, to toaletter, vaktrom, et lager og et kontor. I tillegg disponerer legevakten et venterom som er tilknyttet legevakten og poliklinikken ved Ringerike sykehus. Ved Ringerike Interkommunale Legevakt håndteres ca henvendelser i året. Her betjenes legevaktsentralen av sykepleiere, og pasienter eller pårørende oppfordres til å ta kontakt per telefon før de kommer til legevakten. Sykepleier ved legevakt beholder kontakt med innringer, og gir råd og veiledning. Alle henvendelser ved den aktuelle legevakten dokumenteres i journalsystemet System X. Det er ikke tidligere gjennomført noen undersøkelse som kartlegger tilfredshet med legevaktstjenesten blant brukere i alle kommunene i dette legevaktsdistriktet. I forbindelse med innbyggerundersøkelser ble imidlertid innbyggere i Jevnaker og Modum i 2011 spurt om hvor fornøyd de var med legevaktstjenesten i kommunen (7, 8). Respondentene ble spurt om de, eller noen i nær familie, hadde vært i kontakt med legevakten, og om hvor fornøyde de var med legevakten. Respondentene skulle på en skala fra 1 til 6 gi utrykk for hvor fornøyd/ikke fornøyd de var med legevaktstjenesten, hvor 1 er svært misfornøyd og 6 er svært fornøyd. Respondentene i Modum som svarte at de hadde vært i kontakt med legevakten hadde en gjennomsnittskår på 3.8, mens de som ikke hadde vært i kontakt med legevakten hadde en gjennomsnittskår på inntrykk av legevaktstjenesten på 3.6. Respondentene i Jevnaker hadde en noe høyere skår, henholdsvis 4.1 og 4.0. På landsbasis var 2

9 gjennomsnittet på 4.1. Videre ble det i 2004 gjennomført en brukerundersøkelse bestående av en innbyggerundersøkelse og en pasientundersøkelse om tilfredsheten med legevaktstjenesten blant pasienter og innbyggere fra Modum kommune. Denne undersøkelsen ble gjennomført 3 år etter at Modum tok del i det interkommunale samarbeidet ved legevakten. Undersøkelsen ble gjennomført i et samarbeid med GRUK. Det kom her frem at de som hadde svart på spørreskjema i forbindelse med besøk på legevakten, var gjennomgående mer fornøyd enn de som hadde svart på innbyggerundersøkelsen uten å ha vært i kontakt med legevakten. Det kom videre frem at det var generell misnøye i befolkningen med lang reise vei til legevakten. I rapporten fra GRUK står det at befolkningen generelt var godt fornøyd med imøtekommenheten hos personalet ved legevakten. I denne brukerundersøkelsen er brukere fra hele legevaktsdistriktet inkludert, og vi ønsket å kartlegge brukertilfredsheten nærmere ved å spørre konkret om ulike aspekter ved kontakten med legevakt. Det spørres om opplevelsen av tilgjengelighet, ventetid, personalets (leger og sykepleiere hver for seg) informasjon, kommunikasjon, holdninger og faglige kompetanse, organisering og fysiske omgivelser på legevaktlokalet og generelle inntrykk. Videre omhandler denne undersøkelsen kun pasienter som har vært i kontakt med legevakten nylig. Man kan gjøre et skille mellom brukerundersøkelser og omdømmeundersøkelser eller innbyggerundersøkelse. Førstnevnte tar sikte på å måle hva brukerne av en tjeneste mener, mens det i sistnevnte ikke spiller noen rolle om respondentene har brukt tjenester fra instansene det er snakk om; her legevakten (9). Dette er altså en brukerundersøkelse, og ikke en omdømmeundersøkelse. 3

10 METODE Design, metode og prosedyrer Dette prosjektet er gjennomført som en kvantitativ brukererfaringsundersøkelse. Kvantitative undersøkelser gir et øyeblikksbilde på deler av brukererfaringer, men er ikke egnet til å gå i dybden eller å finne forklaringer på resultatene (9). Skjemaet som er benyttet i undersøkelsen inneholder også et åpent spørsmål hvor pasienter/pårørende ble oppfordret til å skrive mer om sine erfaringer med legevakten. Det åpne spørsmålet lar respondentene selv formulere svar, og gir mulighet til å innhente mer informasjon og en dypere innsikt i brukernes oppfattelse av legevakten. Undersøkelsen er gjennomført som en postal spørreundersøkelse. Respondentene fikk tilsendt spørreskjema i posten i løpet av en til to uker etter at de har vært i kontakt med legevakten. Inklusjonsperioden var i april og mai i Et spørreskjema som er utviklet av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Ks) og Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin (Nklm) ble benyttet i denne brukerundersøkelsen. Skjemaet er utviklet med formål å måle pasienterfaringer med legevaktstjenesten i Norge. Det er utarbeidet en versjon av skjemaet beregnet for lokale legevakter som ønsker å gjennomføre brukerundersøkelser (10, 11). Kunnskapssenteret og Kompetansesenteret inngikk etter en litteraturgjennomgang 4

11 (12) et samarbeid om å utvikle et reliabelt og valid innsamlingsopplegg for å måle pasienters og pårørendes erfaringer med legevakttjenesten. Utviklingsprosjektet pågikk fra 2007 til 2009 og inkluderte en pilotundersøkelse ved tre utvalgte legevakter (13). Arbeidet med utviklingen av spørreskjemaet er beskrevet i en egen rapport (14), og resultatet er altså dette spørreskjemaet for måling av brukererfaringer med legevakt. Skjemaene innbefatter primært de to hovedsekvensene i pasienters møte med legevakten; telefonkontakten og behandlingen på legevaktlokalet, men det er relevant også for pasienter som har hatt hjemmebesøk. Det spørres om opplevelsen av tilgjengelighet, ventetid, personalets (leger og sykepleiere hver for seg) informasjon, kommunikasjon, holdninger og faglige kompetanse, organisering og fysiske omgivelser på legevaktlokalet og generelle inntrykk. I det aktuelle spørreskjemaet er det mulig å legge inn tilleggsspørsmål som er særlig relevante for lokal legevakt. I den aktuelle undersøkelsen ble det lagt til ett tilleggsspørsmål om respondentens bostedskommune. Brukerundersøkelsen kan dermed danne grunnlag for drøftning av nivået for tjenestetilbudet ved legevakten for de ulike kommunene i legevaktens distrikt. Det vil altså benyttes en lokalt tilpasset versjon av den tidligere beskrevne brukerundersøkelsen utviklet for lokale legevakter (vedlegg 1). Det ble gitt informasjon om undersøkelsen på første side av spørreskjemaet. Ønsket var å få tilbakemeldinger fra pasienter som hadde vært i telefonkontakt med legevakten, som hadde vært på legevaktlokalet, og som hadde hatt sykebesøk hjemme. Respondentene ble bedt om å svare på bakgrunn av sin siste kontakt med legevakt. Dataene som hentes inn ble registrert i dataanalyseverktøyet Questback. I gjennomføring av denne brukerundersøkelsen ble det forsøkt å finne en fremgangsmåte som tilfredstilte krav til vitenskapelighet (objektivitet og representativitet), og som samtidig lot seg gjennomføre i tråd med ytre rammebetingelser (økonomiske, tidsmessige og juridiske). Utvalg 5

12 Alle pasientgrupper kunne inkluderes i undersøkelsen. Respondentene ble trukket tilfeldig fra en liste over alle pasienter som hadde vært i kontakt med legevakten i den aktuelle perioden. For barn under 16 år ble det informert om at pårørende som henvendte seg/fulgte barnet skulle besvare skjemaet. Dersom respondenten har behov for hjelp til utfylling av skjemaet ble det informert om at pårørende kan hjelpe pasienten. Ved utsending av skjema til respondentene ble det gjort et forsøk på å unngå å sende skjema til pasienter som døde mellom legevaktbesøk og utsendelse av spørreskjema. Videre valgte vi å ta i betraktning erfaringene som ble gjort i pilotundersøkelsen av spørreskjemaet, og ekskluderte også utenlandske statsborgere med adresse i utlandet, og pasienter som ikke selv har vært i kontakt med legevakten, men som har blitt registrert på grunn av rådgivning til helsepersonell. Også ansatte på legevakten, og ansattes nærmeste familie, som har vært i kontakt med legevakt ble ekskludert (13). Etiske overveielser I forskningsetikken er det formulert krav for å hindre at de det forskes på, respondentene, skal lide overlast. Respondentene skal ha samtykket til å delta i undersøkelsen, på grunnlag av kjennskap til hva undersøkelsen går ut på (informert samtykke). Dette ble i denne undersøkelsen sikret ved at respondentene mottok et informasjonsskriv på første side av undersøkelsen. Respondentene ble informert om at de stod fritt til å velge og ikke delta. Det ble ikke opprettet personregistre, og undersøkelsen ble gjennomført anonymt. Det var derfor ikke nødvendig å søke personverneombud eller etisk komité om tillatelse til gjennomføring. Videre ble data oppbevart og behandlet på en måte som sikrer at uvedkommende ikke skal få kjennskap til hva den enkelte respondent har svart. Dette er en anonym undersøkelse. Respondentene som svarer på spørreskjemaet kan ikke identifiseres, og resultatene vil bli publiseres på en måte som bevarer respondentenes anonymitet (jf Personvern) og hindrer at enkeltpersoner skal kunne kjennes igjen ved at de presenteres i form av tabeller eller statistiske mål der det er umulig å skille ut enkeltrespondenter (15). 6

13 Analyser De innhentede data er analysert ved hjelp av deskriptiv statistikk og krysstabulering i dataanalyseverktøyet Questback. Den deskriptive statistikken omfatter en systematisk beskrivelse av hvordan respondentene har besvart spørreskjemaet. Krysstabulering er gjennomført ved å koble sammen frekvensfordelinger på de ulike spørsmålene. Spesielt interessant var det her å se på forskjeller i svar blant innbyggere i de ulike kommunene i legevaktens distrikt. RESULTATER Resultatene i denne undersøkelsen må leses og tolkes med forsiktighet. Utvalget i undersøkelsen er trukket blant pasienter som var i kontakt med legevakten i inkluderingsperioden. Dette medfører at eventuelle spesielle forhold knyttet til denne perioden kan reflekteres i resultatene, og kan dermed ikke generaliseres til å gjelde driften gjennom hele året. Videre er det lav svarprosent, noe som gjør det usikkert om svarene kan representere hele bruttoutvalget. Antall svar på hvert enkelt spørsmål (n = ) varierer på grunn av at ikke alle respondentene har besvart alle spørsmål. Det ble til sammen sendt ut 500 skjemaer til pasienter og pårørende. Av de utsendte skjemaene kom 20 skjemaer i retur pga feil adresse. Det ble returnert 166 ferdig utfylte skjemaer til legevakten, hvilken gir en svarprosent på 35 %. Dette må betegnes som en litt lav svarprosent. Totalt sett medfører den lave svarprosenten og manglende data om ikke-svarerne altså 7

14 at vi ikke vet om resultatene kan generaliseres ut over de som har besvart spørreskjemaet. Dette begrenser undersøkelsens gyldighet, og en eventuell ny undersøkelse må vurdere å implementere tiltak for å øke svarprosenten og opprette innsamlingsopplegget når det gjelder ikke-svarere. Svarprosenten her er imidlertid sammenlignbar med tidligere gjennomførte undersøkelser av pasient- og pårørendes erfaringer med legevakttjenesten (11, 13, 17-19). Videre har andre brukerundersøkelser ved hjelp av oppfølgingsundersøkelser blant ikke-svarere, vist at det er små substansielle forskjeller mellom svarere og ikke-svarere (20-22), også med svarprosent på nivå med denne undersøkelsen. Samlet sett menes det derfor at denne undersøkelsen har tilfredsstillende representativitet. Om utvalget Av de som returnerte spørreskjemaet svarte 57.9 % (n = 164) at de var bosatt i Ringerike Kommune, 11.6 % i Modum Kommune, 10.4 % i Jevnaker Kommune, 5.5 % i Hole Kommune, 4.3 % i Sigdal Kommune, 2.4 % i Krødsherad Kommune, mens 7.9 % av de som returnerte skjemaet var bosatt i kommuner utenfor det aktuelle legevaktsdistriktet. I alt hadde 82.8 % av respondentene (n = 163) tatt kontakt med legevakten på telefon, mens 15.3 % kom direkte til legevakten uten å ringe på forhånd. Av telefonhenvendelsene ble 9.2 % avklart på telefonen, 1.8 % av henvendelsene resulterte i sykebesøk hjemme, mens 71.8 % av henvendelsene resulterte i legekonsultasjon ved legevaktslokalet. Hele 94.4 % (n = 160) svarte ja på spørsmål om det var denne type kontakt de ønsket. Pasienterfaringer Resultatene i undersøkelsen viser at pasienter og pårørende generelt ga positive vurderinger av legevakten. Resultatene på enkeltspørsmål om erfaringer med telefonkontakten ved legevakten vises i tabell 1. Som vi ser av resultatene i denne tabellen, ga pasienter og pårørende 8

15 svært gode tilbakemeldinger på enkeltspørsmål om erfaringer med telefonkontakten med legevakten. Respondentene besvarte fire spørsmål om hvordan man opplevde den personen man snakket med i telefonen da man ringte legevakten, samt et spørsmål om de syntes det var vanskelig å komme i kontakt med legevakten på telefon. Mellom 80 % og 90 % svarte en av de to beste kategoriene på alle spørsmål som omhandlet erfaringer med den personen man snakket med på telefon. Og kun 3.5 % svarte på en av de to dårligste kategoriene på spørsmål om det var vanskelig å komme i kontakt med legevakt på telefon. Best tilbakemelding fikk spørsmålet om respondenten opplevde at den ansatte i telefonen tok pasient/pårørende på alvor, hvor 98,9 % svarte i stor grad eller i svært stor grad (Tabell 1). På spørsmål om reisevei til legevaktlokalet svarte 66 % at de brukte under en halv time for å komme seg til legevakt, mens 13.9 % av respondentene brukte mer enn 1 time på reisen. Etter ankomst til legevakt har 76.4 % anslått at de ventet mindre enn 1 time til de kom inn til undersøkelse/behandling. Tabell 2 viser resultater fra spørsmål om erfaringer med tilgjengelighet og ventetid på legevakten. Disse spørsmålene skiller seg ut i denne brukerundersøkelsen ved at de fikk litt mer negative tilbakemeldinger fra pasientene/pårørende. Pasienter og pårørende gav mest negative tilbakemelding på spørsmålet om de syntes de fikk tilfredsstillende informasjon om hvor lenge de måtte regne med å vente til de skulle få komme inn til undersøkelse/behandling. Til sammen 60.7 % av respondentene svarte i noen grad, i liten grad eller ikke i det hele tatt på dette spørsmålet. På spørsmål om pasient eller pårørende syntes tiden de måtte vente fra de ankom legevakten til de skulle få komme inn til undersøkelse/behandling var akseptabel, krysset til sammen 43.7 % av respondentene med en av de mest negative svarkategoriene i spørreskjemaet. Tilsvarende svarte 19.9 % med en av disse svarkategoriene på spørsmål om de syntes reisetiden til legevaktlokalet var akseptabel (Tabell 2). Spørsmål knyttet til organisering og fysiske omgivelser på legevaktlokalet, og om informasjon og oppfølgning peker seg også ut som potensielle forbedringsområder (Tabell 3). På spørsmål om pasient eller pårørende fikk inntrykk av at legevakten var godt organisert svarte i alt 29.7 % av respondentene enten ikke i det hele tatt, i 9

16 liten grad eller i noen grad. Og på spørsmål om venterommet ble opplevd som tilfredsstillende var det i alt 36.6 % som krysset av på en av de tre mest negative svarkategoriene. Videre svarte 22 % med en av de tre mest negative svarkategoriene på spørsmål om de syntes de fikk tilstrekkelig informasjon om tilstanden sin. Og på spørsmål om respondentene opplevde at de fikk tilstrekkelig informasjon om resultater av prøver og undersøkelser svarte til sammen 23.4 % enten ikke i det hele tatt, i liten grad eller kun i noen grad. På enkeltspørsmål om pasienters og pårørendes erfaringer i møte med sykepleier og lege ved Ringerike Interkommunale Legevakt ga respondentene i denne undersøkelsen svært gode tilbakemeldinger. På alle de fire spørsmålene om erfaring med kontakt med sykepleier svarte mellom 80 % og 90 % at de i stor grad eller i svært stor grad opplevde at sykepleieren ved legevakten hadde omsorg for dem, tok de på alvor, snakket til dem slik at de forsto ham/henne, og at sykepleieren var faglig dyktig (Tabell 4). På spørsmål om erfaringer med kontakt med lege svarte mellom 80 % og 90 % at de i stor grad eller i svært stor grad tok dem på alvor, var interessert i beskrivelsen av tilstanden, snakket til dem slik at de forsto ham/henne, og var faglig dyktig (Tabell 5). Ved hjelp av krysstabulering hvor bostedskommune er satt som uavhengig variabel, kan vi se at det ikke er vesentlige forskjeller på svar på de ulike spørsmålene i spørreskjemaet. Dette med unntak av spørsmål om reisevei og tilfredshet med reisevei. Spørreskjemaet inkluderte til slutt et åpent kommentarfelt hvor pasienter/pårørende kunne skrive litt mer om sine erfaringer. Kommentarene er gjennomgått og grovsortert, og kan være med å gi et innblikk i hva kommentarene handler om rent temamessig, samt å knytte beskrivelsene opp mot de kvantitative resultatene. Kommentarene er grovsortert etter følgende ulike temaer: Generelle kommentarer/informasjon 10

17 Personell Ventetid og organisering Om feilbehandling Mange av kommentarene er kategorisert som generelle kommentarer/informasjon. Av disse var de fleste av positiv karakter. Eksempler er: Svært profesjonell behandling og God å ha!. Videre omhandlet en stor del av kommentarene personellet på legevakten. Her ble både positive og negative erfaringer beskrevet. Mange var fornøyde med legene og sykepleierne de hadde vært i kontakt med, og hadde kommentarer som: All ros til både sykepleier og lege for vennlig behandling og god dialog og Jeg traff en lege som gav god informasjon [ ]. Veldig hyggelig og grei. Men det var samtidig flere som hadde negative erfaringer med personellet ved legevakten, og hadde kommentarer som: Legen kunne oppleves som noe arrogant og Syns kanskje at noen av sykepleierne er sure og gretne noen ganger når man ringer legevakten. Noen av kommentarene om personellet på legevakten dreide seg videre om legenes språk og språkforståelse. Eksempler på kommentarer på dette er: Legevaktslegen var av utenlands opprinnelse og var vanskelig å forstå og Legen ikke norsk. Jeg syntes han var lett å forstå, men jeg syntes ikke han forsto helt hva jeg forklarte meg om. Flest kommentarer omhandlet likevel ventetid og organisering av legevakten. Det var en klar overvekt av kommentarer om negative erfaringer med ventetiden og organiseringen. Eksempler på kommentarer om ventetiden er: Ventetiden er ofte lang og med barn på venterommet er det en utfordring for oss foreldre å vente så lenge på å få den hjelpen vi trenger og Dårlig luft på venterom. Støy fra automater. Ikke tilgang på vann. Flere har også kommentert reiseveien. Eksempler på dette er: I og med at jeg bor på Jevnaker, nesten mot Lunner, er reisetiden lang og Skulle helst hatt LV nærmere hjemstedet. Er man syk så er det langt å kjøre til Hønefoss. Flere har også kommentert betalingsordningen ved legevakten. Eksempler på kommentarer om dette er: Det er stressende med kontant betaling. En litt stressende sak som legevakt kan det hende at man har glemt både penger og kort. Denne 11

18 ordningen er langt fra tilfredsstillende. Og Mye rot med betaling av medisiner. Men det er også kommentarer av positiv karakter hva ventetid og organisering angår. Eksempler på dette er: Ble positivt overrasket over kort ventetid på legevakt og Var veldig positivt overrasket over hvor raskt man fikk time + lite ventid + det å bli tatt på alvor + møtt med respekt. Videre var det enkelte kommentarer om at pasienten eller pårørende opplevde at de var feilbehandlet i større eller mindre grad. Dette kom frem av kommentarer som: Ifølge spesialist dagen etter var behandlingen jeg fikk til ingen nytte og Ble ikke undersøkt for min hovedbekymring. Ambulansepersonell ville jeg skulle inn til sjekk pga graviditet, lege sjekket kun meg ikke foster. DRØFTNING Antall legevaktkontakter per innbygger i de ulike kommunene i dette legevaktsdistriktet er noe forskjellig (jmf. kapittel om utvalget ). Dette kan blant annet bero på tilgjengelighet til legevakten og fastlegedekningen i kommunen. En 12

19 høyere prosentandel av respondentene er bosatt i Ringerike Kommune. Prosentandelen er imidlertid vesentlig høyere enn det innbyggertallet i kommunen skulle tilsi. Enda høyere er prosentandelen tatt i betraktning at 8 % av respondentene har rapportert at de ikke bor i distriktet. Dette underbygger det faktum at bruk av legevakt ikke bare er et spørsmål om hva som feiler pasientene, men også avstand til legevakt (16). I dette ligger det en implisitt påstand om at det skal et større skadetilfang til før du oppsøker legevakten om du bor langt fra legevakten. Det er nok allikevel mer trolig at en skade som ikke vurderes som veldig alvorlig vil havne på legevakten (enten telefonisk eller ved direkte oppmøte) dersom personen bor i nabolaget enn om personen bor lenger unna (16). I denne undersøkelsen hadde i alt 82.8 % av respondentene (n = 163) tatt kontakt med legevakten på telefon, mens 15.3 % kom direkte til legevakten uten å ringe på forhånd. Som tidligere nevnt ble 9.2 % av telefonhenvendelsene her avklart på telefonen, 1.8 % av henvendelsene resulterte i sykebesøk hjemme, mens 71.8 % av henvendelsene resulterte i legekonsultasjon ved legevaktslokalet. På landsbasis ender 63 prosent av henvendelsene i en legekonsultasjon på legevakten, mens legen håndterer 8,8 prosent av henvendelsene telefonisk. 29 prosent håndteres av bare sykepleier. Sykebesøk utgjør en liten andel av tiltakene (3,2 prosent) (23). Man kan da spørre seg; Hvorfor ender så stor prosentandel av telefonhenvendelser med legekonsultasjon ved vår legevakt? Hvor skal vi legge oss? På landsbasis viser det seg at hele 91 % av henvendelser ved direkte oppmøte blir til legekonsultasjoner. Ved Ringerike Interkommunale legevakt skjer altså en stor prosentandel av henvendelsene per telefon. Mange telefonhenvendelser gir stort potensiale for gode prioriteringer og for viktig rådgivning og helseopplysning. Men, telefonhenvendelser gir også stort potensiale for feil og klagesaker. Er vi blitt for redd for klagesaker? Det at en større andel av henvendelsene ender med konsultasjon kan også være tegn på at vi har behov for klarere definering av hva legevakten skal gjøre og hvilke oppgaver den skal ha. En klarere definering vil kanskje også kunne bidra til å gjøre legevakten mer forutsigbar. Videre kan vi se at hele 94.4 % (n = 160) svarte ja på spørsmål om den kontakten de oppnådde det var denne type kontakt de ønsket. Er det riktig at alle skal være fornøyd med tanke på hvilken kontakt de ønsker vs. hvilken kontakt de oppnår i kontakt med LV? 13

20 Resultatene fra enkeltspørsmål om erfaringer med telefonkontakten ved legevakten viser at respondentene generelt er svært fornøyd med dette punktet (tabell 1). Av tabell 1 kan vi også lese at hele 85,7 % av respondentene svarte en av de to beste kategoriene ikke i det hele tatt og i liten grad på spørsmål om det var vanskelig å komme i kontakt med legevakten på telefon. Dette er en voldsom forbedring fra brukerundersøkelsen som ble gjennomført i Modum Kommune i 2005 da kun 48 % svarte i samme kategorier. Dette har vært et av satsningsområdene på Ringerike Interkommunale legevakt etter brukerundersøkelsen i 2005, og bemanning er økt for å forbedre dette. Som tidligere nevnt skiller spørsmålene i tabell 2, om erfaringer med tilgjengelighet og ventetid, seg ut i denne brukerundersøkelsen ved at de viste mer negative tilbakemeldinger fra pasienter/pårørende. Det kommer frem at hele 60.7 % av respondentene svarte i noen grad, i liten grad eller ikke i det hele tatt på spørsmål om de syntes de fikk tilfredsstillende informasjon om hvor lenge de måtte regne med å vente til de skulle få komme inn til undersøkelse/behandling. Disse resultatene stemmer godt overens med gjennomførte brukerundersøkelser på andre legevakter. I undersøkelsen gjennomført ved landets 7 vakttårnlegevakter kom det frem at 66 prosent av brukerne svarte at de ikke fikk god nok informasjon om hvor lenge de måtte regne med å vente. Flere av respondentene hadde i denne undersøkelsen også kommentert organisering og ventetid på legevakten i det åpne kvalitative spørsmålet til slutt i spørreskjemaet. Mange av disse kommentarene viste at respondentene syntes de måtte vente lenge på legevakten. Kommentarene i fritekst underbygger det faktum at ventetid og organisering var et av områdene med størst forbedringspotensial. Dette med ventetid, og da spesielt informasjon om ventetid skiller seg altså ut som et potensielt forbedringsområde ved Ringerike Interkommunale legevakt. Det er imidlertid ikke alltid like lett å forutsi ventetid ved en akuttlegevakt, og det vil derfor være vanskelig å kunne gi tilfredsstillende informasjon om hvor lenge pasienter og pårørende må belage seg på å vente. Det bør imidlertid kunne være mulig å si noe om hvor store eventuelle forsinkelser er. Videre er det mulig å gi informasjon om hvordan prioriteringer blir foretatt ved legevakten. Dersom tilstanden til pasienten vurderes slik at pasient kan oppsøke fastlege neste dag da de ankommer legevakten, bør pasienten informeres om dette slik at de evt. slipper 14

Brukerundersøkelse Ringerike Interkommunale Legevakt

Brukerundersøkelse Ringerike Interkommunale Legevakt Brukerundersøkelse Ringerike Interkommunale Legevakt Ringerike Interkommunale Legevakt - er primærhelsetjenestens akutte legetilbud utenom fastlegenes alminnelige åpningstid - dekker et geografisk område

Detaljer

Brukererfaringer med norske legevakter: resultater fra en spørreskjemaundersøkelse ved Vakttårn-legevaktene Institusjonsvise resultater

Brukererfaringer med norske legevakter: resultater fra en spørreskjemaundersøkelse ved Vakttårn-legevaktene Institusjonsvise resultater Brukererfaringer med norske legevakter: resultater fra en spørreskjemaundersøkelse ved Vakttårn-legevaktene Institusjonsvise resultater PasOpp-rapport 2 2012 fra Kunnskapssenteret Tittel Institusjon Anlig

Detaljer

Aurskog-Høland og Rømskog legevakt. Undersøkelse om pasienters erfaringer med bruk av legevakten

Aurskog-Høland og Rømskog legevakt. Undersøkelse om pasienters erfaringer med bruk av legevakten Aurskog-Høland og Rømskog legevakt Undersøkelse om pasienters erfaringer med bruk av legevakten Hensikten med undersøkelsen er å få vite mer om dine erfaringer med legevakten, enten du hadde kontakt med

Detaljer

Pasienters og pårørendes erfaringer med legevaktene i Arendal, Kvam og Tromsø Resultater fra en pilotundersøkelse

Pasienters og pårørendes erfaringer med legevaktene i Arendal, Kvam og Tromsø Resultater fra en pilotundersøkelse Pasienters og pårørendes erfaringer med legevaktene i Arendal, Kvam og Tromsø Resultater fra en pilotundersøkelse Notat fra Kunnskapssenteret i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

Detaljer

Telefon som kontakt med legevakta i framtida. Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat

Telefon som kontakt med legevakta i framtida. Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat Telefon som kontakt med legevakta i framtida Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat På tide med fokus på legevaktsentral! Viktig og sårbar del av legevakttjenesten Avgjørelser

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 060 Arkivsaksnr.: 11/27

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 060 Arkivsaksnr.: 11/27 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 060 Arkivsaksnr.: 11/27 MELDINGER Rådmannens forslag til vedtak: Meldingene tas til orientering Saken avgjøres av: Hovedutvalget for Helse og sosial

Detaljer

LEGEVAKTORGANISERING I NORGE

LEGEVAKTORGANISERING I NORGE LEGEVAKTORGANISERING I NORGE RAPPORT FRA EN REGISTERSTUDIE Sammendrag Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin skal etablere og kvalitetssikre registre innen fagfeltet. Det har så langt ikke eksistert

Detaljer

Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2009

Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2009 Legevaktorganisering i Norge Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2009 Rapport nr. 8-2009 Tittel Institusjon Ansvarlig Forfattere ISBN Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister

Detaljer

Om Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm)

Om Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) Om Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) er et kompetansesenter innen kommunal legevaktmedisin og overgrepsmottak. Nklm ble etablert

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

BRUK AV LYDLOGG TIL KOMPETANSEHEVING I LEGEVAKTSENTRAL. En metodebeskrivelse for lydloggevaluering

BRUK AV LYDLOGG TIL KOMPETANSEHEVING I LEGEVAKTSENTRAL. En metodebeskrivelse for lydloggevaluering BRUK AV LYDLOGG TIL KOMPETANSEHEVING I LEGEVAKTSENTRAL En metodebeskrivelse for lydloggevaluering Lydlogg i legevakt Sykepleiers viktigste oppgave i legevaktsentral er å kartlegge pasientens situasjon,

Detaljer

Bodø legevakt - evaluering

Bodø legevakt - evaluering Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.12.2011 76479/2011 2010/6113 G21 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/1 Eldrerådet 23.01.2012 12/1 Ruspolitisk råd 24.01.2012 12/1 Råd

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2008/3063-13 Saksbehandler: Bodil Dyrstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Saksframlegg Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Forslag til vedtak: Trondheim kommune inngår interkommunalt samarbeid med Malvik, Melhus og Klæbu kommuner

Detaljer

Tabellen viser bemanning før og etter etablering av 2 observasjonssenger på legevakten. Lør -, søn - og helligdager 0730 1500

Tabellen viser bemanning før og etter etablering av 2 observasjonssenger på legevakten. Lør -, søn - og helligdager 0730 1500 Årsmelding Ringerike Interkommunale Legevakt RINGERIKE INTERKOMMUNALE LEGEVAKT ÅRSMELDING Innledning Ringerike Interkommunale legevakt tilbyr akutte all mennmedisinske tjenester til innbyggere i 7 kommuner:

Detaljer

Årsrapport 2013 for Interkommunalt krisesentersamarbeid.

Årsrapport 2013 for Interkommunalt krisesentersamarbeid. Årsrapport 2013 for Interkommunalt krisesentersamarbeid. Lovpålagt tilbud: Krisesentertilbudet er et lovpålagt tilbud, jf. Lov om kommunale krisesentertilbud (krisesenterlova). Formålet med loven er å

Detaljer

Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultater for Drammen DPS. Akuttseksjon. Rapport fra Kunnskapssenteret Nr

Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultater for Drammen DPS. Akuttseksjon. Rapport fra Kunnskapssenteret Nr Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultater for Drammen DPS. Akuttseksjon Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 10-2014 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Sitering

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for skolefritidsordningen (SFO)

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for skolefritidsordningen (SFO) Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for skolefritidsordningen (SFO) Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen...

Detaljer

Utvikling av metode for å måle pasienters og pårørendes erfaringer med legevakt

Utvikling av metode for å måle pasienters og pårørendes erfaringer med legevakt Utvikling av metode for å måle pasienters og pårørendes erfaringer med legevakt Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 7-2008 (PasOpp-rapport) i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin Tittel

Detaljer

Saksframlegg. Høring - Akuttutvalgets rapport. Trondheim kommune. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Høring - Akuttutvalgets rapport. Trondheim kommune. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Saksframlegg Høring - Akuttutvalgets rapport Arkivsak.: 14/54636 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringsuttalelse

Detaljer

Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land

Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land Rapport fra Kunnskapssenteret nr 18 2011 Kvalitetsmåling Bakgrunn: Norge deltok

Detaljer

Vedlegg 1: Detaljerte resultater for landene

Vedlegg 1: Detaljerte resultater for landene Vedlegg 1: Detaljerte resultater for landene Spørsmål 1 Generelt syn på helsevesenet Zealand Sveits Alt i alt ganske bra 62,0 45,1 40,3 37,4 55,4 53,1 46,3 22,6 46,1 14,8 Grunnleggende endringer nødvendig

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for byggesaksbehandling

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for byggesaksbehandling Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for byggesaksbehandling Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 5 5 Analyse

Detaljer

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en egen brukerundersøkelse for

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE 2013 LIVSKRISEHJELPEN BERGEN LEGEVAKT

BRUKERUNDERSØKELSE 2013 LIVSKRISEHJELPEN BERGEN LEGEVAKT BRUKERUNDERSØKELSE 2013 LIVSKRISEHJELPEN BERGEN LEGEVAKT 1 Innholdsfortegnelse 1.0 INTRODUKSJON OG METODE... 3 2.0 RESULTATER... 4 2.01 Demografiske data på utvalget i undersøkelsen... 4 2.02 Henvendelsesårsaker...

Detaljer

Samlerapport fra brukerundersøkelse ved hjemmetjenestene i Ålesund kommune

Samlerapport fra brukerundersøkelse ved hjemmetjenestene i Ålesund kommune Samlerapport fra brukerundersøkelse ved hjemmetjenestene i Ålesund kommune Rapport 17. mars 2016 Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Hovedfunn... 4 Snittverdier på kvalitetsdimensjonene... 4 Hovedfunn i undersøkelsen...

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE VED FASTLEGEKONTOR

BRUKERUNDERSØKELSE VED FASTLEGEKONTOR BRUKERUNDERSØKELSE VED FASTLEGEKONTOR Bjørnar Nyen Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten GRUK - Seksjon for kvalitetsutvikling og Kirkegaten Legekontor, Skien bnyen@gruk.no Forbedringsprosjekt i

Detaljer

Presentasjon av Legevakta i Drammensregionen IKS. Formannskapet DRammen kommune 3.11.2015

Presentasjon av Legevakta i Drammensregionen IKS. Formannskapet DRammen kommune 3.11.2015 Presentasjon av Legevakta i Drammensregionen IKS 1 Legevakta i Drammensregionen IKS eies av følgende kommuner: Drammen, Lier, Nedre Eiker, Sande og Svelvik. 132.000 innbyggere 2 Organisasjonskart Representantskapskap

Detaljer

Rapport brukerundersøkelse for Fylkesmannen i Finnmark 2016

Rapport brukerundersøkelse for Fylkesmannen i Finnmark 2016 Rapport brukerundersøkelse for Fylkesmannen i Finnmark 2016 Om undersøkelsen Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt fylkesmennene oppdrag om å gjennomføre brukerundersøkelser. Mellom 28. november

Detaljer

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten RENNESØY KOMMUNE Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en brukerundersøkelse

Detaljer

Rød respons Hvem er pasientene, hvem varsles og hvem rykker ut?

Rød respons Hvem er pasientene, hvem varsles og hvem rykker ut? Rød respons Hvem er pasientene, hvem varsles og hvem rykker ut? Erik Zakariassen Institutt for samfunnsmedisinske fag, UiB Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin Stiftelsen norsk luftambulanse

Detaljer

LEGEVAKTORGANISERING I NORGE

LEGEVAKTORGANISERING I NORGE LEGEVAKTORGANISERING I NORGE RAPPORT FRA NASJONALT LEGEVAKTREGISTER 2007 Sammendrag Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin skal etablere og kvalitetssikre registre innen fagfeltet. I 2005 startet

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 FOR MOSSEREGIONENS LEGEVAKT EN LEGEVAKT FOR RÅDE, RYGGE, VÅLER, VESTBY OG MOSS FAGLIGHET- TILGJENGELIGHET- TRYGGHET

ÅRSMELDING 2015 FOR MOSSEREGIONENS LEGEVAKT EN LEGEVAKT FOR RÅDE, RYGGE, VÅLER, VESTBY OG MOSS FAGLIGHET- TILGJENGELIGHET- TRYGGHET ! ÅRSMELDING 2015 FOR MOSSEREGIONENS LEGEVAKT EN LEGEVAKT FOR RÅDE, RYGGE, VÅLER, VESTBY OG MOSS FAGLIGHET- TILGJENGELIGHET- TRYGGHET! 1 Innhold 1 - Eierskap, lokalitet og åpningstider 2 - Befolkningen

Detaljer

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Prosjektets hovedmål: Kommunene etablerer et samarbeid om døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp. Forslag til vedtak: Kommunene

Detaljer

HELED skriftserie 2016:1. Tilgjengelighet til og fornøydhet med fastlegene før og etter samhandlingsreformen

HELED skriftserie 2016:1. Tilgjengelighet til og fornøydhet med fastlegene før og etter samhandlingsreformen HELED skriftserie 2016:1 Tilgjengelighet til og fornøydhet med fastlegene før og etter samhandlingsreformen Tor Iversen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn Universitetet

Detaljer

Brukerundersøkelse Veiledning

Brukerundersøkelse Veiledning Brukerundersøkelse Veiledning Hvordan var ditt møte med skattekontoret? Uke 46/2008 Evaluering av ROS, Trine Pettersen og Maren Opperud Eidskrem Innhold Lysark 3 Lysark 4-8 Lysark 9-25 Lysark 26-29 Lysark

Detaljer

Lokalisering av legevakt i Oppdal. Utredning 2016

Lokalisering av legevakt i Oppdal. Utredning 2016 Lokalisering av legevakt i Oppdal Utredning 2016 15.04.2016 Innhold 1 Mandat... 2 2 Avgrensing... 2 3 Metode... 2 4 Mål for samlokalisering... 3 5 Lokaliseringsalternativ... 3 5.1 Helsesenteret... 3 5.2

Detaljer

AKUTTUTVALGETS DELRAPPORT HØRINGSUTTALELSE FRA NORSK LEGEVAKTFORUM

AKUTTUTVALGETS DELRAPPORT HØRINGSUTTALELSE FRA NORSK LEGEVAKTFORUM Til Helse- og omsorgs departementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Dato: 16.12.2014 AKUTTUTVALGETS DELRAPPORT HØRINGSUTTALELSE FRA NORSK LEGEVAKTFORUM Det vises til høringsbrev datert 4.11.2014 vedrørende

Detaljer

Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015

Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015 Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015 Denne rapporten er utarbeidet på bakgrunn av tjenestens styringssystem, og et ledd i internkontrollen. Den sammenfatter resultatene av brukerundersøkelse

Detaljer

Lege/ ambulansealarm i helseradionettet -bruk, tilgjengelighet og respons

Lege/ ambulansealarm i helseradionettet -bruk, tilgjengelighet og respons Lege/ ambulansealarm i helseradionettet -bruk, tilgjengelighet og respons En undersøkelse gjennomført av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) og Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark. Akuttmedisinforskriften

Fylkesmannen i Telemark. Akuttmedisinforskriften Akuttmedisinforskriften 4. Samhandling og samarbeid mellom virksomheter som yter akuttmedisinske tjenester Kommunene og de regionale helseforetakene skal sikre en hensiktsmessig og koordinert innsats i

Detaljer

Pasienterfaringsprosjektet

Pasienterfaringsprosjektet 1 Pasienterfaringsprosjektet - en del av forbedringsprogrammet 2011-2013 2 Orientering Mål, mandat og løsning Hvilke svar får vi, og får vi svar på det vi spør om? Kan pasienterfaringene bidra til forbedringer?

Detaljer

Akuttutvalgets delrapport Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus En gjennomgang. Østre Agder styremøte

Akuttutvalgets delrapport Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus En gjennomgang. Østre Agder styremøte Akuttutvalgets delrapport Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus En gjennomgang Østre Agder styremøte 28.11.2014 Oppnevnt høsten 2013 Leder: Mandat: Delrapport: 31.10.2014 Sluttrapport: 01.12.2015 Akuttutvalget

Detaljer

Undersøking av pasienterfaringar med bruk av legevakta

Undersøking av pasienterfaringar med bruk av legevakta SETT INN INSTITUSJONENS LOGO HER Undersøking av pasienterfaringar med bruk av legevakta Føremålet med denne undersøkinga er å få vite meir om dine erfaringar med legevakta, anten du hadde kontakt med legevakta

Detaljer

Brukererfaringer med norske legevakter: resultater fra en spørreskjemaundersøkelse ved Vakttårn-legevaktene Hovedresultater

Brukererfaringer med norske legevakter: resultater fra en spørreskjemaundersøkelse ved Vakttårn-legevaktene Hovedresultater Brukererfaringer med norske legevakter: resultater fra en spørreskjemaundersøkelse ved Vakttårn-legevaktene Hovedresultater PasOpp-rapport nr 1 2012 fra Kunnskapssenteret Tittel English title Institusjon

Detaljer

Kartlegging av pasienttilstrømming til Porsgrunn legevakt 2006. Rapport, oktober 2008

Kartlegging av pasienttilstrømming til Porsgrunn legevakt 2006. Rapport, oktober 2008 Kartlegging av pasienttilstrømming til Porsgrunn legevakt 2006 Rapport, oktober 2008 Tittel Kartlegging av pasienttilstrømming til Porsgrunn legevakt 2006. Institusjon Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin,

Detaljer

Kunnskapssenterets måleinstrument for brukererfaringer ved rehabiliteringsinstitusjoner:

Kunnskapssenterets måleinstrument for brukererfaringer ved rehabiliteringsinstitusjoner: Kunnskapssenterets måleinstrument for brukererfaringer ved rehabiliteringsinstitusjoner: en kartlegging av erfaringer blant ansatte ved institusjonene Notat April 2015 Tittel English title Institusjon

Detaljer

Pasient- og brukerombudet i Buskerud Geilo 16.november 2017

Pasient- og brukerombudet i Buskerud Geilo 16.november 2017 Pasient- og brukerombudet i Buskerud Geilo 16.november 2017 Pasient- og brukerombudet i Buskerud Anne-Lene Egeland Arnesen - Pasient- og brukerombud Det er 5 ansatte ved kontoret i Tollbugata 51 - Drammen

Detaljer

Brukerundersøkelse i Medisinsk poliklinikk 2012

Brukerundersøkelse i Medisinsk poliklinikk 2012 Brukerundersøkelse i Medisinsk poliklinikk 2012 Foretatt over fem uker en ulik ukedag hver uke Spørreskjema på papir til alle pasienter i poliklinikken gjeldende dag Svar-postkasse eller svar-levering

Detaljer

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015:

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015: VI BRYR OSS Rapport Ringerike Kommune 2015: Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune Denne rapporten beskriver resultatet fra en spørreundersøkelse gjort blant beboere ved kommunens

Detaljer

Samlerapport etter tilsyn med sykehusenes ivaretakelse av taushetsplikt, informasjon til pasienter og pasientens rett til å medvirke til helsehjelpen.

Samlerapport etter tilsyn med sykehusenes ivaretakelse av taushetsplikt, informasjon til pasienter og pasientens rett til å medvirke til helsehjelpen. 1 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Samlerapport etter tilsyn med sykehusenes ivaretakelse av taushetsplikt, informasjon til pasienter og pasientens

Detaljer

Kommuner, samhandling og ressursbruk: Hva bruker kommunene samhandlingspengene til?

Kommuner, samhandling og ressursbruk: Hva bruker kommunene samhandlingspengene til? Kommuner, samhandling og ressursbruk: Hva bruker kommunene samhandlingspengene til? Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo Introduksjon

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus 2014 til orientering.

VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus 2014 til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 03.09.2015 SAK NR 063 PRESENTASJON AV PASOPP-UNDERSØKELSEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus til

Detaljer

Spørreundersøkelse som ledd i evaluering av avtale om henvisning, inn- og utskrivning.

Spørreundersøkelse som ledd i evaluering av avtale om henvisning, inn- og utskrivning. Spørreundersøkelse som ledd i evaluering av avtale om henvisning, inn- og utskrivning. I siste møte i Lokalt samarbeidsutvalg (LSU) 7. september sak nr. / ble det besluttet at avtalen om inn og utskrivning

Detaljer

Pasienterfaringer blant somatiske pasienter ved Akershus universitetssykehus. Oppsummerte resultater fra pilotundersøkelse

Pasienterfaringer blant somatiske pasienter ved Akershus universitetssykehus. Oppsummerte resultater fra pilotundersøkelse Pasienterfaringer blant somatiske pasienter ved Akershus universitetssykehus. Oppsummerte resultater fra pilotundersøkelse våren 2006 Notat fra Kunnskapssenteret September 2006 Om notatet: Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Familie tilfredshet med pleie og ivaretakelse i Intensivavdelingen FS-ICU (24)

Familie tilfredshet med pleie og ivaretakelse i Intensivavdelingen FS-ICU (24) Familie tilfredshet med pleie og ivaretakelse i Intensivavdelingen FS-ICU (24) Din mening om ditt familiemedlems siste innleggelse i en intensivavdeling. Ditt familiemedlem har vært pasient i vår intensivavdeling.

Detaljer

Helseradio og varsling

Helseradio og varsling 29 Helseradio og varsling ved rød respons sett fra AMK AV JESPER BLINKENBERG (Nklm), ÅGE JENSEN (KoKom) OG KENNETH PRESS (Nklm) Varsling ved akuttmedisinske hendelser og bruk av helseradio er ofte tema

Detaljer

Stor katastrofe -Liten legevakt. Ringerike interkommunale Legevakt. 22.juli 2011 UTØYA Legevaktssjef Karin Møller

Stor katastrofe -Liten legevakt. Ringerike interkommunale Legevakt. 22.juli 2011 UTØYA Legevaktssjef Karin Møller Stor katastrofe -Liten legevakt Ringerike interkommunale Legevakt. 22.juli 2011 UTØYA Legevaktssjef Et tidlig innlegg om: Den lille legevakt i den store katastrofe EN LÆRINGS- og ERFARINGSOPPLEVELSE av

Detaljer

Brukerundersøkelse blant offentlige rekvirenter av farskaps- og slektskapstester ved Avdeling for Familiegenetikk, 2012

Brukerundersøkelse blant offentlige rekvirenter av farskaps- og slektskapstester ved Avdeling for Familiegenetikk, 2012 Brukerundersøkelse blant offentlige rekvirenter av farskaps- og slektskapstester ved Avdeling for Familiegenetikk, 2012 I perioden april/mai 2012 gjennomførte avdelingen en brukerundersøkelse for offentlige

Detaljer

Dødelighet og avstander til akuttmedisinske tjenester - en eksplorerende analyse*

Dødelighet og avstander til akuttmedisinske tjenester - en eksplorerende analyse* og avstander til akuttmedisinske tjenester - en eksplorerende analyse* Nina Alexandersen og Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo Kommunikasjon: t.p.hagen@medisin.uio.no

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) Erik Zakariassen, spl, forsker, p.hd.

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) Erik Zakariassen, spl, forsker, p.hd. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) Erik Zakariassen, spl, forsker, p.hd. Nklm Nklm Etablert av Helsedepartementet, oppstart i 2005 Bevilgning via Statsbudsjettet Ansvar for legevakt

Detaljer

Pasienters erfaringer med norske sykehus i Resultater for OUS Hjerte-, lungeog karklinikken. PasOpp-rapport Nr

Pasienters erfaringer med norske sykehus i Resultater for OUS Hjerte-, lungeog karklinikken. PasOpp-rapport Nr Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012 Resultater for OUS Hjerte-, lungeog karklinikken PasOpp-rapport Nr 1 2014 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Pasienterfaringer med norske

Detaljer

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2011/738 Saksbehandler: Unni Thingberg Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandling

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Stiftelsen Solliakollektivet: Avdeling Trogstad

Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Stiftelsen Solliakollektivet: Avdeling Trogstad Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Stiftelsen Solliakollektivet: Avdeling Trogstad PasOpp rapport Nr 8-2013 Tittel English title Institusjon

Detaljer

Generell info. E postadresse til legevaktleder. Kompetanse

Generell info. E postadresse til legevaktleder. Kompetanse Generell info Helsedirektoratet har gitt Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) i oppdrag å kartlegge vaktordninger og kompetanse hos legevaktleger med utgangspunkt i kravene i akuttmedisinforskriften.

Detaljer

Legevaktorganisering i Norge

Legevaktorganisering i Norge Legevaktorganisering i Norge Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2012 Rapport nr. 6-2012 Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin Tittel Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister

Detaljer

Referat - Samarbeidsmøte Ringerike interkommunale legevakt

Referat - Samarbeidsmøte Ringerike interkommunale legevakt Referat - Samarbeidsmøte Ringerike interkommunale legevakt 29.09.2016 Tilstede: Forfall: Sted: Møteleder: Referent: Vigdis Jægersborg(Ringerike), Marit S. Lorentsen (Hole), Linda Torgersen (Sigdal), Anne

Detaljer

Vedlegg D - Prinsipper som beskriver innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten

Vedlegg D - Prinsipper som beskriver innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten Vedlegg D - Prinsipper som beskriver innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten, DIS. Oktober 2014 Prinsipper for prosjektet Innbyggertjenester

Detaljer

Skien Kommune - Forståelsen av oppdraget og veileder

Skien Kommune - Forståelsen av oppdraget og veileder Skien Kommune - Forståelsen av oppdraget og veileder Forståelsen av oppdraget HDIR veileder - Ref para 3.5 i Helse og Omsorgstjenesteloven ift kommunens ansvar - Gjeldende fra 1 jan 2017 - Likeverdig tilbud

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 6

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 6 Ringerike kommune Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.06.2015 Tid: 10:00 - MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117481 (Ingebjørg) /tlf 958 99234 (Mona)

Detaljer

Informasjonsbrosjyre til pårørende

Informasjonsbrosjyre til pårørende Informasjonsbrosjyre til pårørende Enhet for intensiv Molde sjukehus Telefon 71 12 14 95 Sentralbordet 71 12 00 00 Til deg som pårørende Denne brosjyren er skrevet for å gi deg som pårørende en generell

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF Tjenesteavtale nr 4 mellom XX kommune og YY HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5 tredje ledd 1.

Detaljer

Pasienters erfaringer med rehabiliteringsinstitusjoner Resultater fra en pilotundersøkelse. Notat fra Kunnskapssenteret

Pasienters erfaringer med rehabiliteringsinstitusjoner Resultater fra en pilotundersøkelse. Notat fra Kunnskapssenteret Pasienters erfaringer med rehabiliteringsinstitusjoner Resultater fra en pilotundersøkelse Notat fra Kunnskapssenteret Tittel Pasienters erfaringer med rehabiliteringsinstitusjoner Resultater fra en pilotundersøkelse

Detaljer

Kvalitetsforbedring gjennom brukerundersøkelser. Tromsø, 18.3.2013 Jens-Einar Johansen, seniorrådgiver

Kvalitetsforbedring gjennom brukerundersøkelser. Tromsø, 18.3.2013 Jens-Einar Johansen, seniorrådgiver Kvalitetsforbedring gjennom brukerundersøkelser Tromsø, 8.3.203 Jens-Einar Johansen, seniorrådgiver Hvorfor skal kommunen gjennomføre brukerundersøkelser? For å få svar på hva brukerne synes om tjenesten.

Detaljer

Høringssvar forslag til ny akuttmedisinforskrift

Høringssvar forslag til ny akuttmedisinforskrift Høringssvar forslag til ny akuttmedisinforskrift Kommunen erfarer, i lys av siste tids hendelser, regjeringens mål om sentralisering av sykehus i Norge og dermed fjerne det lokale spesialisthelsetilbudet

Detaljer

Evaluering av prosjektet: Nytt grensesnitt i Lindesnesregionen

Evaluering av prosjektet: Nytt grensesnitt i Lindesnesregionen Evaluering av prosjektet: Nytt grensesnitt i Lindesnesregionen Bakgrunn Styringsgruppen Forprosjekt våren 2011 Behov for endring Henvisningspraksis Ventetid Avslag Samhandling mellom første og andrelinjetjenesten

Detaljer

Svarer akuttforskriften på utfordringer i legevakten?

Svarer akuttforskriften på utfordringer i legevakten? Svarer akuttforskriften på utfordringer i legevakten? Erik Zakariassen Forsker NKLM og SNLA 1.amanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB Sunnmøringar må reise tre timar til legevakt

Detaljer

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Antall respondenter og svarprosent pr. undersøkelse 2017: Brukerundersøkelse Respondenter Svar Svarprosent Ergo- og fysioterapitjenesten - brukere 68 15 22 Helsestasjon

Detaljer

Nr 3-2006 PasOpprapport. PasOpp rapport Nr 7-2014

Nr 3-2006 PasOpprapport. PasOpp rapport Nr 7-2014 Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2014 Resultater for Helse Stavanger HF, Avdeling for unge voksne, Veksthuset i Rogaland PasOpp rapport Nr 7-2014 Nasjonalt

Detaljer

IMPLEMENTERING AV PROSEDYREN: PALLIASJON I HJEMMET KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

IMPLEMENTERING AV PROSEDYREN: PALLIASJON I HJEMMET KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT IMPLEMENTERING AV PROSEDYREN: PALLIASJON I HJEMMET 31.05.2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Implementering: å omsette en plan for endring fra tanke til virkelighet. Først når endringene oppfattes

Detaljer

Samarbeid og kommunikasjon kommune fastleger ved utvikling av øyeblikkelig hjelp døgntilbud

Samarbeid og kommunikasjon kommune fastleger ved utvikling av øyeblikkelig hjelp døgntilbud amarbeid og kommunikasjon kommune fastleger ved utvikling av øyeblikkelig hjelp døgntilbud Innledning til diskusjon amfunnsmedisinsk forum fylkeslege Jan Vaage Helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 Kommunens

Detaljer

Legevakten i Sandnes - forventninger til våre samarbeispartnere

Legevakten i Sandnes - forventninger til våre samarbeispartnere Legevakten i Sandnes - forventninger til våre samarbeispartnere Hva vil det si å arbeide på en legevakt? Å jobbe i legevaktstjenesten er å drive risikosport Å jobbe i legevakt er som å balansere på en

Detaljer

Til deg som nylig har vært på sykehus

Til deg som nylig har vært på sykehus Til deg som nylig har vært på sykehus Om dine erfaringer med sykehuset PasOpp Somatikk 2014 Målet med undersøkelsen er å forbedre kvaliteten på tilbudet ved norske sykehus. Dine erfaringer er viktige og

Detaljer

Brukerundersøkelse. Øre-nese-hals 3H. Våren 2014 Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk kirurgi, Tønsberg

Brukerundersøkelse. Øre-nese-hals 3H. Våren 2014 Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk kirurgi, Tønsberg Brukerundersøkelse Øre-nese-hals 3H Våren 2014 Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk kirurgi, Tønsberg Om prosjektet Hensikten med denne undersøkelsen er at kvaliteten på tjenestene skal bli bedre for barn

Detaljer

Framtidas legevakt. Hva må til for å å sikre kvalitet og stabilitet? Legevaktlegenes ansvar og rettigheter?

Framtidas legevakt. Hva må til for å å sikre kvalitet og stabilitet? Legevaktlegenes ansvar og rettigheter? Framtidas legevakt Hva må til for å å sikre kvalitet og stabilitet? Legevaktlegenes ansvar og rettigheter? Prosjekt bærekraftig legevakt Problemstillinger: Belastning Kvalitet Samhandling Sikkerhet Vaktlegene

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I KOMMUNALE BARNEHAGER 2004 Arkivsaksnr.: 04/29663

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I KOMMUNALE BARNEHAGER 2004 Arkivsaksnr.: 04/29663 Saksframlegg BRUKERUNDERSØKELSE I KOMMUNALE BARNEHAGER 2004 Arkivsaksnr.: 04/29663 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar resultater fra brukerundersøkelse i kommunale barnehager 2004 til orientering.

Detaljer

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2014

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2014 Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2014 Resultater for Drammen DPS PasOpp-rapport Nr. 5 2014 Tittel Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2014. Resultater for Drammen

Detaljer

Saksframlegg HELSE- OG VELFERDSSENTRA - BRUKER OG ANSATTEUNDERSØKELSE

Saksframlegg HELSE- OG VELFERDSSENTRA - BRUKER OG ANSATTEUNDERSØKELSE Saksframlegg HELSE- OG VELFERDSSENTRA - BRUKER OG ANSATTEUNDERSØKELSE Arkivsaksnr.: 11/10315 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken til orientering. :::

Detaljer

Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo, Veslelien

Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo, Veslelien Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo, Veslelien PasOpp rapport Nr 8-2013 Tittel English title Institusjon

Detaljer

Bruker og pårørendeundersøkelse

Bruker og pårørendeundersøkelse Bruker og pårørendeundersøkelse Institusjon og hjemmetjeneste 2015 Undersøkelsen Det har i 2015 vært mye fokus på manglende kvalitet ved sykehjem i Ringerike kommune. Kommunen har derfor engasjert AMBIO

Detaljer

Nasjonalt legevaktregister - 2014

Nasjonalt legevaktregister - 2014 Nasjonalt legevaktregister - 2014 Gjennomføres av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin etter oppdrag fra Helsedirektoratet. Når du har startet, må du fullføre hele registreringen uten å avbryte.

Detaljer

Hjelp oss å hjelpe deg bruk legevakten riktig

Hjelp oss å hjelpe deg bruk legevakten riktig Gjøvik interkommunale legevakt Gjøvik, Vestre Toten og Østre Toten Hverdag: 15 08 Helg og høytid: hele døgnet Nordre Land, Søndre Land, Gran og Lunner 23 08 Disse kommuner har lokal legevakt fram til kl

Detaljer

SAMMENDRAG. NSDM / BNG 1 UIT Norges arktiske universitet

SAMMENDRAG. NSDM / BNG 1 UIT Norges arktiske universitet SAMMENDRAG Oppfyller kommunene kompetansekrav i akuttmedisinforskriften? Krav til leger i vakt og trening i samhandling Birgit Abelsen og Helen Brandstorp NSDM-rapport 2017 Forskrift om krav til og organisering

Detaljer

Brukerundersøkelse SFO. Rapport april Nord-Aurdal barneskole. Nord-Aurdal kommune

Brukerundersøkelse SFO. Rapport april Nord-Aurdal barneskole. Nord-Aurdal kommune Brukerundersøkelse SFO Rapport april 2017 Nord-Aurdal barneskole h Nord-Aurdal kommune I Innhold Rapport brukerundersøkelse SFO 2017 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 1 1.1 Hvorfor Nord-Aurdal kommune

Detaljer