MØTEINNKALLING. Kommunestyresalen, Kommunehuset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Kommunestyresalen, Kommunehuset"

Transkript

1 Frosta kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , fax eller e-post Er noen inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Vararepresentanter møter etter nærmere innkalling. Frosta, I starten av møtet vil fysioterapeutene Astrid Gullesen og Charlotte B. Hessevik orientere om Friskliv. Johan Petter Skogseth Ordfører Arne Ketil Auran Rådmann Side1

2 SAKLISTE Utvalgssaksnr: Sakstittel Lukket PS 83/12 RS 41/12 RS 42/12 RS 43/12 RS 44/12 PS 84/12 PS 85/12 PS 86/12 PS 87/12 Referatsaker Orienteringer fra ordfører Orientering Værnesregionen Søknad om skjønnsmidler Særutskrift - Initiativ til jordskiftesak i Småland Økonomirapportering - 2. tertial Generelle retningslinjer for tilskudd Forenkling av politisk organisering i Frosta kommune Forslag til endringer i barnevernloven - høringsuttalelse fra Frosta kommune Side2

3 Side3

4 PS83/12Referatsaker RS41/12Orienteringerfraordfçrer RS42/12OrienteringVærnesregionen Side4

5 Frosta kommune Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Kommunalavdelingen Statens Hus 7734 STEINKJER Deres ref Vår ref: Dato 2007/ / Søknad om skjønnsmidler Det vises til lokale retningslinjer Fordeling av skjønnsmidler. På grunn av at Frosta kommune har ekstraordinært høye utgifter for tiltak innen barnevern i 2012 med påfølgende økning i utgifter for 2013, søkes det herved om tildeling av skjønnsmidler krise. I tillegg til økningen innen barnevern, har dette også gitt økte utgifter innen spesialundervisning/refusjonskrav fra andre kommuner, med bakgrunn i denne økningen i fosterhjemsplasserte barn. Innen barnehage er det også kommet refusjonskrav knyttet ekstra personalressurs for et barnehagebarn plassert i fosterhjem i annen kommune. Vi vil samlet redegjøre for disse forhold, med tilhørende dokumentasjon. Innledningsvis finner en grunn til å vektlegge at Frosta kommune har utvist stor evne og vilje til selv å tilpasse seg ift. variasjon i økonomiske utfordringer over tid, og har slik bevisst bygd opp disposisjonsfond for selv å håndtere normale endringer i utgiftsvariasjoner over tid. Disposisjonsfondet er ikke brukt opp, men det er behov for å disponere dette også til andre kortsiktige utfordringer inntil det er foretatt nødvendige omstillingsgrep i kommende økonomiplanperiode. Frosta kommune har i liten grad tidligere søk kriseskjønn tidligere, da vi har håndtert det meste av økonomiske svingninger selv (fond) og iverksatt nødvendig omstilling. Vi er nå kommet i en situasjon med ufrivillig stor vekst i utgiftene innen barnevern m.v. som gjør det svært utfordrende å tilpasse seg situasjonen på kort tid. Dette er uforskylt og uventet, og utfordrer kommunens bæreevne på kort sikt. Dette har sin årsak i enkelthendelser som det ikke har vært mulig å forutsi/ha kontroll på. Det er grunn til å tro at behovet vil avta når utfordringene rundt de aktuelle barna har fått en varig løsning. I. BARNEVERN Frosta kommune sluttet seg til Værnesregionen Barnevernstjeneste (VRB) Vi hadde et relativt høyt aktivitetsnivå ved inntreden, og det har fram til nå vært stort samsvar mellom budsjett og regnskap. I VRB deles utgifter på funksjon 244 mellom deltakende kommuner med 20 % likt pr kommune og 80 % fordelt relativt etter folketall i kommunen. Det tiltaksrettede utgiftene på funksjon 251 og 252 dekkes i sin helhet av den enkelte kommune i samarbeidet. Postadresse: Telefon: Internett: Organisasjonsnr: Alstad Frosta Telefaks: Bankgiro: Skatt: E-post Side5

6 Side 2 av 3 Ved framleggelse av tertialrapport nr 1 i Værnesregioen, til Arbeidsutvalget (AU) , jfr vedlegg Nr. 1, kom det første varslet om merutgifter innen barnevern. Det var da et totalt negativt avvik på Kr som skyldtes økte kostnader funksjon 251(tiltak i hjemmet), på bakgrunn av i merkostnader ift. periodisert budsjett på denne aktiviteten. Det ble da varslet at det var gjort vedtak om plassering av 5 nye barn, og at dette ville gi økte utgifter på funksjon 252 for resterende del av året. Dette innebærer bl.a. kr pr mnd. pr. barn for opphold i institusjon. Nå i forbindelse med forberedelse av tertialrapport Nr. 2 som behandles formannskap og kommunestyret jfr. vedlegg Nr. 3., ble det bedt om estimat for tertial 2 og utgifter ut 2012, fra barnevernsleder i VRB. Dette framgår av vedlegg Nr. 2. og nedenfor: 1. tertial 2. tertial 251 (tiltak i hjemmet) (tiltak utenfor hjemmet) Ang. aktivitet for 3. tertial er vi godt kjent med at aktiviteten er noe det samme som 2. tertial. I tillegg til at en ungdom ble plassert i fosterhjem tidlig i august, som vil gi merkostnader for 3. tertial. Med bakgrunn i denne tilbakemeldingen ble det estimert et avvik ift. budsjett for Frosta på Kr 1,1 mill. totalt for barnevern ved utgangen av året For funksjon 244 er det merutgifter advokat som gir det meste av avviket på Kr Sum avvik på funksjon 251 og 252 ut 2012 utgjør Kr I tertialrapporten innstiller rådmannen på å styrke barnevern samlet med Kr i Sakset fra tertialrapport 2 fra Værnesregionen barnevern status pr , jfr. Vedlegg Nr. 4. Frosta Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Funksjon 244, barneverntjenest Funksjon 251, bvtiltak i familien Funksjon 252, bvtiltak utenfor familien Sum Frosta har et avvik på kr ,-. Juridisk bistand på 244 er budsjettert med kr ,- regnskapet pr er , merforbruk på kr ,-. Det er i løpet av året plassert 6 nye barn i fosterhjem, to av barna er det ikke budsjettert for. Forslag til Budsjett for VRB i 2013 framgår av vedlegg Nr. 5. Her er det budsjettert en kostnad for Frosta kommune som er Kr for 2013, dette er Kr høyere enn opprinnelig budsjett 2012 på Kr Noe som innebærer en ambisjon om en utgiftsreduksjon knyttet til de plasserte barna, ift. 2012, ved at mer varige løsninger er etablert. Isolert har tiltak i familien (251) og utenfor(252) familien en økning på i budsjett 2013 ift. opprinnelig budsjett Oppsummering: Samlet merutgifter barnevernstiltak 2012: Kr Samlet merutgifter barnevernstiltak B 2013:Kr II. SKOLE Spesialundervisning/Refusjon Side6

7 Side 3 av 3 Det vises til vedlegg Nr. 6. hvor beregning av netto refusjoner spesialundervisning inn og ut for Frosta kommune fremgår. Denne beregningen ligger til grunn for at det innen oppvekst er synliggjort et styrkingsbehov på Kr 0,5 mill Kr ut over eksisterende budsjett for dette. Netto merkostnader for de barn plassert i institusjon/fosterhjem i annen kommune, som er koblet opp mot de 5 av de 6 med barnevernstiltak, utgjør en netto merkostnad høsten 2012 på Kr ut over budsjett Våren 2013 vil dette utgjøre Kr i ekstrautgift. III.BARNEHAGE Økning i refusjonskrav fra annen kommune Det vises til vedlegg Nr. 7. Et barn er i førskolealder, og har krav på ekstra personalressurs 100% i 6 mnd, delt på førskolelærer og assistent (spesialundervisning og styrkingsressurs) ihht. beregning fra enhetsleder barnehage Frosta, Elin Marie Strømsholm. Dette gjelder for høsten 2012 og våren 2013 ihht. oppsett. Etter denne perioden vil dette barnet starte i ordinær skolegang fra høsten Samlet refusjon ut til annen kommune som er merkostnad ut over budsjett i barnehage, blir Kr høsten 2012 og Kr våren Disse utgiftene er en konsekvens av barnevernstiltak utenfor familien, med flytting til annen kommune. OPPSUMMERING: Pkt. Beskrivelse SUM I. Merutgifter barnevernstiltak I. Merutgifter barnevernstiltak II. Netto merutgifter refusjon spesialundervisning, som konsekvens av ekstra barnevernstiltak i II. Netto merutgifter refusjon spesialundervisning, som konsekvens av ekstra barnevernstiltak i III. Økt refusjonskrav personalressurs for 1 barnehagebarn, som konsekv, BV-tiltak SUM Som det framgår av redegjørelsen overstiger kommunens merutgifter 1,0 mill. både i 2012 og 2013, og vil være svært utfordrende å håndtere på kort sikt uten tilsagn om kriseskjønn. Vi håper derfor at det er rom for å prioritere denne søknaden. Skulle det være spørsmål opp mot redegjørelsen, så er det bare å ta kontakt. Med hilsen Arne Ketil Auran Rådmann Vedlegg 1 Sender e-post: 1 TERTIALRAPPORT alle fellestjenester i VR 2 Økonomi barneverntjenesten Frosta Estimat 1. tertial og ut Tertialrapport nr. 2 4 Tertialrapport nr 2 VR og øvrigedokumenter til Møte i Arbeidsutvalget i VR 9-10 oktober Revidert Budsjett forslag til Møte i Arbeidsutvalget i VR - endring av dokument 6 Beregning refusjoner spesialundervisning inn/ut 2012 og Kopi av 2 vedtak om spesialundervisning barnehage - Refusjon til annen kommune høst 2012 og vår 2013 Kopi til: Geir Olav Jensen Side7

8 Frosta kommune Arkivsak: 2012/ Arkiv: Saksbehandler: Arne Ketil Auran Dato: Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /12 Initiativ til jordskiftesak i Småland 1 N Invitasjon til møte om Småland Arne Ketil Auran m.fl. 2 U Invitasjon til møte om fellesfjæra i Småland - jordskiftesak. Johan Riseth m.fl. 3 S Initiativ til jordskiftesak i Småland Vedlegg 1 Referat fra møte med Jordskifteretten i NT vedr evt bistadn Småland havneområde 2 Kravskjema Jordskifte 3 Referat fra møte med jordskifteverket og kravskjema og veiledningsskriv 4 Veileder bokmål v3 Krav om jordskifte 5 Invitasjon til møte om fellesfjæra i Småland - jordskiftesak. Rådmannens forslag til vedtak 1. Frosta kommune beslutter å kreve jordskifte med formål å avklare rettighetsforholdene i fellesfjæra og nærliggende områder i Småland. 2. Det arrangeres oppstartsmøte for å søke forankring og vilje hos flest mulig rettighetshavere til å gå til krav om jordskifte sammen med Frosta kommune. 3. Frosta kommune tilbyr å dekke nødvendige gebyrer for oppstart, part, eiendomsgrensegebyr og gebyr for meddommere, men ikke noen parts kostnader med bruk av advokat. 4. Rådmannen innarbeider inndekning av kostnader med jordskiftesak Kr i forslag til budsjett Behandling i Formannskapet Side8

9 Vedtak Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: 1. Frosta kommune beslutter å kreve jordskifte med formål å avklare rettighetsforholdene i fellesfjæra og nærliggende områder i Småland. 2. Det arrangeres oppstartsmøte for å søke forankring og vilje hos flest mulig rettighetshavere til å gå til krav om jordskifte sammen med Frosta kommune. 3. Frosta kommune tilbyr å dekke nødvendige gebyrer for oppstart, part, eiendomsgrensegebyr og gebyr for meddommere, men ikke noen parts kostnader med bruk av advokat. 4. Rådmannen innarbeider inndekning av kostnader med jordskiftesak Kr i forslag til budsjett Bakgrunn for saken: Uklare rettighetsforhold i området Småland havn har vært en utfordring i alle planleggings- og tilretteleggingstiltak i Småland. Eksempelvis gjelder dette i følgende tidligere prosesser ift Reguleringsplan for Småland havn, overdragelse og kartforretning vedrørende kjøp av areal til parkeringsformål, helhetlig interesseavveining mellom ulike interessegrupper i ønske om revisjon av gjeldende reguleringsplan og forsøk på etablering av avtale med grunneiere om kommunale rettigheter m.v. Saksopplysninger: I formannskapets møte ble det lagt fram referat fra møte fra rådmannens møte med jordskifteverket i Nord-Trøndelag, jfr. Vedlegg Nr. 1 til Nr. 4. Formannskapet ga da signaler om at det burde tas initiativ til igangsetting av jordskiftesak i Småland, uten at det ble gjort noe formelt vedtak i saken. Det er nå tatt initiativ til oppstartmøte med rettighetshavere i strandsonen i Småland, den , med egen saksliste, jfr. Vedlegg Nr. 5 Vurdering: Ihht. avklaring med jordskifteverket er det et poeng å søke forankring av ønske om å kjøre jordskiftesak hos så mange av rettighetshaverne som mulig, dvs. sikre legitimitet for prosessen. Derfor er initiativet til dette oppstartmøte som vurderes som den riktige måten å starte prosessen på. Frosta kommune bør tilby å dekke kostnadene til gebyr og meddommere, men ikke noen parts kostnad med advokat. Grovt estimat over kostnader for dette kan estimeres slik: Beskrivelse Antall Kr SUM Grunngebyr Gebyr pr part Lenge eiendomsgrense pr 500 m Meddommere 3000 i antall møter SUM Side9

10 Konklusjon: 1. Frosta kommune beslutter å kreve jordskifte med formål å avklare rettighetsforholdene i fellesfjæra og nærliggende områder i Småland. 2. Det arrangeres oppstartsmøte for å søke forankring og vilje hos flest mulig rettighetshavere til å gå til krav om jordskifte sammen med Frosta kommune. 3. Frosta kommune tilbyr å dekke nødvendige gebyrer for oppstart, part, eiendomsgrensegebyr og gebyr for meddommere, men ikke noen parts kostnader med bruk av advokat. 4. Rådmannen innarbeider inndekning av kostnader med jordskiftesak Kr i forslag til budsjett Arne Ketil Auran Rådmann Side10

11 Frosta kommune Arkivsak: 2012/677-7 Arkiv: 153 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /12 Kommunestyret /12 Økonomirapportering - 2. tertial 1 S Forenklet økonomirapportering Januar-Februar/ Finansrapportering pr S Økonomirapportering - 1. tertialrapport 3 I Tilbakeføring av mindreforbruk 2011 KomSek Trøndelag IKS 4 X Særutskrift - Økonomirapportering - 1. tertialrapport 5 S Forenklet økonomirapportering - Periode januar-juni 6 S Forenklet økonomirapportering - periode januar-juni S Økonomirapportering - 2. tertial Vedlegg 1 Rapport - 2. tertial 2 Reguleringsskjema - Drift 3 Reguleringsskjema - Investering Rådmannens forslag til vedtak 1. Tertialrapporten tas til orientering. 2. Vedlagt budsjettreguleringsskjema for drift og investering godkjennes. Behandling i Formannskapet Side11

12 Vedtak Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt. Innstilling til kommunestyret : 3. Tertialrapporten tas til orientering. 4. Vedlagt budsjettreguleringsskjema for drift og investering godkjennes. Bakgrunn for saken: Periodisk rapport utarbeidet iht. bestemmelser i økonomi- og finansreglementet. Saksopplysninger/Vurdering: Det vises til vedlagt tertialrapport og reguleringsskjema. Totalt viser rapporten følgende situasjon for driftsbudsjettet i inneværende år: Økning driftsrammer: Skole Barnehage Sentraladm Lønnsoppgjøret Barnevern/IKT Pensjon MVA-komp Økte frie inntekter Finans: Investeringskomp SUM Redusert overføring investeringsregnskapet Forslag finansiering disp.fond Forslag til regulering innebærer betydelig endringer i forhold til budsjett ved 1. tertial. Det er foreslått at forventet merforbruk finansieres med bruk av disposisjonsfond. Konklusjon: Rapporten er gjennomført iht. bestemmelser i kommunens økonomi og finansreglement. Det anbefales at vedlagte reguleringsskjema godkjennes, jf. innstilling. Side12

13 Arne Ketil Auran Rådmann Side13

14 Regnskapsrapport 31. august 2012 Tertialrapporten er utarbeideti løpet av september. Det tas forbeholdom at det kanværeuforutsette faktorer somikkeer bokført for periodenpr. sluttføring. Gjennomførtrapporteringer iht. økonomireglementets kapittel 3.2.,samt finansreglementetsrapporteringsbestemmelser.rapporten viserat kommunenhar et foreløpignegativtbudsjettavvikpå 2,4mill. Dette er etter at det er tatt høydefor revidert nasjonalbudsjettsøkte inntektsanslagmed i underkantav 1,0mill. kr: Økning driftsrammer: Økte frie inntekter Finans: Investeringskomp SUM Redusert overføring investeringsregnskapet Rest Det er innstilt på å finansierebudsjettavviketmed bruk av disposisjonsfond. Det er videreforeslått betydeligreguleringerinnenfor investeringsbudsjettet.dette gjelderi hovedsakoverflyttingav investeringsrammer til nesteårsbudsjett,samt reduksjoni overføringfra driftsregnskapet,jf. merforbruk på driftssidenog redusertmva-kompensasjonfra investeringer. Konklusjonpr er at den økonomiskesituasjonener betydeligforverret i forhold til 1. tertialrapportering.delerav dette ble meldt i forenklet rapportering etter 1. halvår,men negativtavvikhar ogsåøkt i forhold til dette. FINANSIELLUTVIKLINGOGSITUASJON RAMMETILSKUDDOGANDREFRIEINNTEKTER TOTALEPERSONALUTGIFTER INVESTERINGSBUDSJETTET RAPPORTERING DRIFTSRAMMER Side14

15 FINANSIELLUTVIKLING OGSITUASJON Rapporteringnedenforer i henholdtil finansreglementetskapittel 6.3og 7.7. LIKVIDITET Figurennedenforviserkommunenslikvidetensutvikling siståtte måneder(skattetrekkskontoer ikke inkludert i oversikten): Saldo Kommunenhar gjennomførtlåneopptaktilknyttet startlån i januar,men ikkeforetatt låneopptak knyttet til investeringer.vedlagtreguleringtil dennerapporteninnebærerikkebetydeligendringeri likviditetsutviklingen.omprioriteringeninnenforinvesteringsbudsjettetmedførerat kommunen byggernedubrukte lånemidler,jf. tidligeresignaler tilknyttet dissemidlenegitt vedårsrapportering og 1. tertialrapport. Tabellennedenforvisersaldoog betingelserfor bankplasseringerpr med unntakav fondskonti. Kontotype Bank Saldo Betingelser Driftskonto Sparebank1 - Midt-Norge ,58 2,20% Plasseringskonto Sparebank1 - Midt-Norge ,00 3,05% OCR-konto Sparebank1 - Midt-Norge ,03 2,25% Skattekonto Sparebank1 - Midt-Norge ,12 2,25% Plasseringskonto ÅsenSparebank ,00 3,25% 1 Side15

16 GJELDSPORTEFØLJEOGFINANSIERINSAVTALER Det var i opprinneligbudsjettplanlagtmed låneopptak i sistetertial og det har ikkevært utfordringer knyttet til å følgedisseforutsetningene.etter forrige tertialrapporteringer lånestrukturklp kommunekredittendret og en betydeligstørreandeler bundet opp i fast rente, jf. vedtak. Bindingstidpå de nyelånener på 10 - og 7 år. Total fastrente,inkludert SWAPutgjør nå 55 %.Dette er innenforfinansreglementetskrav. Låneinst/Lånenr. Saldopr Typerente 01.jan31.04 Renteend. Renteend. Renteend. Husbanken, Flytende 2,58% 2,49% ,08% Husbanken, Flytende 2,58% 2,49% ,08% Husbanken, Flytende 2,58% 2,49% ,08% Husbanken, Flytende 2,58% 2,49% ,08% Husbanken, Flytende 2,58% 2,49% ,08% Husbanken, /1/ Flytende 2,58% 2,49% ,08% Husbanken, Fast 3,70% 3,70% Husbanken, Flytende 2,58% 2,49% ,49% Husbanken, /1/ Flytende 2,58% 2,49% Kom.banken, Flytende 3,15% 2,75% ,50% ,35% Kom.banken,Frostatunet Fast 4,07% 4,07% SWAP Kom.banken, Flytende 3,15% 2,75% ,50% ,35% Kom.banken, Flytende 3,15% 2,75% ,50% ,35% Kom.banken, Fast 4,35% 4,35% Kommunalbanken, Flytende 3,15% 2,75% ,50% ,35% Kommunalbanken, Flytende 3,15% 2,75% ,50% ,35% Kommunalbanken, Fast 5,26% 5,26% Kommunalbanken, Fast 4,70% 4,70% Kommunalbanken Flytende 3,15% 2,75% ,50% ,35% Kommunalbanken Flytende 3,15% 2,75% ,50% ,35% Kommunalbanken, Fast 3,63% 3,63% Kommunekreditt, Flytende 3,45% 3,45% ,50% ,35% Kommunekreditt, Flytende 3,45% 3,45% ,50% ,35% KLPkommunekreditt, Fast 4,19% 4,19% KLPkommunekreditt, Fast 3,96% 3,96% KLPKommunekreditt, Fast 3,65% Kommunekreditt, Fast 3,45% Sumlangsiktiggjeld pr Kommunenskali henholdtil ny forskrift innenfor finansreglementetutarbeidetfinansreglementmed tilhørendeadministrativerutiner. Reglementetble vedtatt innenfristen,men det har ikkevært kapasitettil å utarbeidefinansrutinenepr. i dag.kommunenhar ogsåmottatt påminnelsefra revisjonenvedrørendedennemangelen.det er ønskelig å sedette somen del av arbeidetmed utarbeidingav øvrigeprosedyreri kvalitetssystemet, og det er en målsetningom å få dette sluttført før årsskiftet. 2 Side16

17 FORVENTETUTVIKLING OGKONSEKVENSER Figurennedenforvisersistepubliserteprognoserfra Norgesbank,og viserforventet utviklingi rente i de fire nesteårene,samthistoriskutviklingde sisteto årene: Styringsrentener holdt uendretsidenforrige rapportering og er nå på 1,5%.Denlangsiktige rentebanener justert ytterligerenedmed ca.0,25%-ved utgangenav perioden.videretidspunktfor renteøkningflyttet nærmerei dag,i forhold til forrige pengepolitiskrapport. Styringsrentenhar normalt godgjennomslagskraftpå bankenesrentebetingelser,selvom dette ikkealltid er tilfellet. I vedlagtereguleringsforslager finansområdetforeslått regulert med kr : Renteinntekterfolio reduksjonkr Renteinntekterstartlån reduksjonmed kr Renteutgifterinvesteringer uendret Renteutgifterstartlån reduksjonmed kr Årsakentil at renteutgifter investeringerholdesuendret er iverksettingav vedtakvedrørende økt rentebinding.dette medførerøkningen økningi renteutgifter på disselånenei forhold til beregningerved1. tertial. Endringenmedførerat det i praksisikkeer noenrentebuffer ut i fra rentenivåpr Side17

18 RAMMETILSKUDDOGANDREFRIEINNTEKTER Skattog rammetilskuddutgjør hoveddelenav kommunenssamlededriftsinntekter. STATUS1. TERTIAL Tabellennedenforviserskatteinngangenfor åretsførsteåtte måneder,samtinntektsutjevningfor januartil og med juli. Rammetilskuddeter utbetalt for åtte av i alt 10 terminer. Art Art (T) Regnskap Reg.bud Restbeløpi kr Inng.i % 18700Skattpå innt. og formue ,4% 18000Rammetilskudd ,1% 18001Inntektsutjevning ,0% PROGNOSE2012 Tabellennedenforvisertall for opprinneligbudsjett, samtbudsjettetter reguleringved1. tertial og sistetilgjengeligetall fra KSprognosemodell(publisert ).Prognosenviseravviki forhold til opprinneligbudsjettfor skatteinntekterog inntektsutjevning,men samletviserdet et positivt budsjettavvikmed i underkantav 1,0mill. kr. Inntektstype Oppr.Bud Reg.bud. KS-mod02.08 Avvik Skatteinntekter Rammetilskudd Inntektsutjevning SUM Årsakentil det positiveavviketer økte skatteinntekter nasjonalt,jf. revidert nasjonalbudsjett presenterti mai.defire inntekteneer foreslått regulerti henholdtil KSprognosemodelluten endringer. INVESTERINGSKOMPENSASJON Oversiktenviserforeløpigeberegningerfor investeringskompensasjonfor 2012.Talleneer beregnet ut i fra Husbankensflytenderenter, og det er ikkeforventet betydeligavvikut over denne beregningeninnenforområdet. Investeringskompensasjon - Omsorgsboliger ,46 Investeringskompensasjon - Skole ,00 Budsjett ,00 Avvik ,54 4 Side18

19 TOTALEPERSONALUTGIFTER Samledelønnsutgifter pr , ekskl. premieav vik Regnskap Buds(end) %- Regnskap Buds(end) % forbruk forbruk Fastlønn ,3% ,3% Vikarutgifter/Ekstrahjelp ,7% ,3% Overtid ,6% ,7% Annenlønn ,4% ,1% Sosialeutg./Arb.giv.avg ,4% ,6% Sum ,8% ,3% Sumlønnsrefusjoner ,7% ,4% Totalbeløp ,1% ,9% Tabellenvisertotale lønnsutgifterekskl.premieavvik for periodenjanuartil og med augusti 2012og 2011.Fastlønner forholdsvislik måltall på 63,2%, mendet er allikevelvariasjoneri mellomde ulike resultatområdene.detvisesspesielttil kommentarer innenforoppvekstområdet.densentraledelen av oppgjøreter fasetinn vedlønnsutbetalingi september, sådette påvirkerikketabellenovenfor. Tallfor vikarlønner betydelighøyereenn2012.mye av denneøkningenliggerinnenfor oppvekstområdet.forbruksprosentog inngangpå sykelønnsrefusjonerviserat det er et reguleringsbehovinternt på flere tjenesteområder.samletsett såer det et negativtavvikinnenfor lønnsområdetpr. 1. tertial, jf. reguleringsbehovinnenforenkeltedriftsrammer. Foreløpigeberegningeretter lønnsoppgjøretviserat det er satt av for lite i reservertebevilgninger. Dette skyldesbådehøyeresentraltoppgjørenni opprinneligbudsjettog høyerelønnsvekstsom følgeav sammensetningav personalet.i tillegger det store økningerinnenfortilleggslønntil skiftarbeidere.helseog omsorghar gitt beskjedom at de forsøkerå dekkedette innenforegen rammei år. Dette bidrar til mindre reguleringsbehov. Totalt er det foreslått å økereservert bevilgningermed kr Det er forutsatt noeusikkerhetsomfølgeav at lokaleforhandlinger ikkeer sluttført. Pensjon GKRS-beregninger sendtut fra beggepensjonsleverandørene.beregningerviseren nedjusteringav premieavviketinkl. arbeidsgiveravgiftmed kr Tilsvarendeendringkanforventesi premieinnbetalingen,ettersomforventet totalkostnad ikkeer nevneverdigendret.det er allikevel foreslått å reduseresamletpremieinnbetalingmed kr ut over dette. Dettevil økerisiko innenforområdet,men det er forventet at budsjettet vil holde.fordelingav premieinnbetaling gjennomføresetter vedtak,jf. ikkespesifisertreguleringpå dette området. 5 Side19

20 Sykefravær Kommunenssamledesykefraværhar hatt følgendeutviklingde sisteårene: 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal ,4 8,3 5,7 10, ,8 7,8 5,4 6, ,3 6,8 5,7 8, ,0 10,1 9,0 9, ,7 8,2 8,3 8, ,2 6,1 5,2 8, ,8 7,6 Tabellenviserat sykefraværethar gått i forhold til 1. kvartal.spesifisertetall viserat nedgangener størsti langtidsfraværetfra 7,1%til 6,1%.Dette kanbådeskyldesat arbeidstakereer tilbakei arbeid eller overgangtil uførepensjon.fraværinnenforarbeidsgiverperiodenøkerfra 0,4%til 0,6%,noe somvil gi økte utgifter til Frostakommunesomarbeidsgiver. Tallfor 2. kvartaler allikevelmarkanthøyereennsammekvartalfor fjoråret. 6 Side20

21 INVESTERINGSBUDSJETTET Status pr Ansvar Regns kap Regulert bud Forb. i % Avvik - kr Avvik - kr IKT-investering VR Ikke mottatt faktura for 1. eller 2. tertial Utbed. bygningsmangl. Tunet - brannsikkerhet Vises til egen referatsak til formannskap. Totalt bevilget ramme vil trolig ikke holde. Ingen mottatte anbud ved utløp av fristen. Ramme reguleres ned til for å dekke detaljp rosjektering. Øvrig midler overflyttes til nytt budsjettår i forbindelse med budsjettbehandlingen, sannsynligvis med forslag om tilleggsbevilgning Innkjøp kommunale biler - Pleie og omsorg Regulert i egen sak i kommunestyrets møte Usikkert om det blir behov for hele rammen. Blir benyttet fond til inndekking først. Det foreslås ikke regulering ved 2. tertialrapporte ring Avløpsinvestering - rammebeløp Byggetrinn II - Lillevik/Brenne sluttført med unnta k av nytt pumpehus. VA-Hovdalsvatnet vises det til egen redeg jørelse gitt tidligere i kommunestyrets møte 63/12. Det fremmes egen sak vedr. omprioritering av prosjekter som følge av del prosjekt tilknyttet lillevik- brenne VA-anl. Totalramme er pr. i dag under kontroll, men det er mulig at den ikke vil forbruke s fullt ut grunnet kapasitet ved avdelingen. Nye overbygg på tre stasjoner - kr foreslå s flyttet til nytt budsjettår 7 Side21

22 Ansvar Regns kap Regulert bud Forb. i % Avvik - kr Avvik - kr Innkjøp oppmålingsutstyr Sluttført - Foreslått regulert inn Gang/ sykkelvei Alstad - Skaret Kommunen får sannsynligvis ikke utgifter innenfor dette prosjektet i inneværende år. Ramme foreslått overført til nest e år med unntak av kr til planleggingsutgifter Friområde Hernesøra Restarbeid sendt ut til potensielle leverandører, jf. offentlig anskaffelse. Forventet sluttføring før årsskiftet. Ikke meldt om avvik i forhold til ramme Nybø II ref veiutbygging/veilys Refusjonsinntekter foreslått regulert til å finansi ere merforbruk på andre ansvar Fremtidsretta skole Utgifter tilnyttet kartlegging av vannskader. Det e r forventet ytterligere kostander til videre kartlegging og evt. oppgraving. Årsaksforhold vil avgjøre om denne kostnaden skal dekkes av kommunen eller entreprenør. Det foreslås ikke å reg ulere dette ved 2. tertial Ny brannstasjon Arbeid igangsatt og forventet sluttført i løpet av oktober. Ikke meldt om avvik ift. rammebeløp Ny brannbil A-kontobeløp betalt inn iht. kontrakt. Leveranse ikke sluttført. Ikke meldt om avvik i forhold til rammebeløp Grunnerverv Frostatingstunet Sluttutbetaling gjennomført i mai. Usikkert om evt. ytterligere gebyromkostninger vil komme til. Ramme reguleres ikke Innkjøp kommunal bil - avløp Kjøpsprosess ikke igangsatt pr Side22

23 Ansvar Regns kap Regulert bud Forb. i % Avvik - kr Avvik - kr Utvidelse av slamavskiller Småland Oppgjør ift. tidligere prosjekt. Foreslått regulert Inngjerding kommunegarasje Prosjekt utgår, jf. bl.a. opp i mot prosjektet på Frosta skole og signaler gitt i formannskapsmøte Ombygging NTE-bygget Tilleggsarbeid til prosjekt fra Arbeidet gjelder stort behov for ny ytterdør tilknyttet Verket. Finansieres med bruk av bundne fond helse Sentrumsutv. Grunnerv. og tilrettelegg. areal Opprinnelig ramme foreslått overflyttet. Tilleggsbe vilgning foreslått gått til andre investeringer, jf. merforbruk på driftsbudsjettet og ikke planlagt igangsetting i inneværende år. Fremme s evt. som eget tiltak til neste års budsjett Frosta skole - svømmebasseng tekn. rom Egen sak i formannskapsmøte sak 90/12 før i igangsettelse. Viktig med sluttføring av asbestsane ring før elever startet skoleåret. Forventet totalforbruk med kr Merforbruk foreslått regulert inn Nytt lagerbygg v/kirka Prosjektering ikke igangsatt pr. 2. tertial Bredbåndsutbygging Tidligere regulert - beløp i hovedsak knyttet opp mot pågående avløpsprosjekter Startlån Låneutgifter pr. 2. tertial - finansieres med innlå n. Ansvar vil gå i null. Tilstrekkelig midler for inneværende år Egenkapitalinnskudd KLP Beløpet ble utarbeidet som et tiltak i budsjettet, men ble ved en feil ikke lagt til. Det var tatt høyde for bruk av dispo sisjonsfond til denne posten, men det foreslås nå å dekke dette inn med overføringer fra drifta/reduksjon på øvrige prosjek ter. 9 Side23

24 Ansvar Regns kap Regulert bud Forb. i % Avvik - kr Avvik - kr Kjøp av aksjer/andeler Inntekter i forbindelse med avvikling av Innherred Seniorbedrift. Foreslått regulert Finansiering Redusert overføring fra drift med kr Dett e medfører bl.a. at tidligere vedtak om overføring av kr til sentrumsutvikling nå går til å finansiere øvrige investeringer i 2012 og egenkapitalinnskudd (mao bruker av fjorårets ove rskudd til å dekke opp årets merforbruk, i stedet for å finansie re investeringer som ikke vil bli gjennomført i inneværende år). 10 Side24

25 RAPPORTERINGDRIFTSRAMMER INNLEDNING+ SKJEMAFORRAMMEENDRINGER RAMME10 SENTRALADMINISTRASJON Budsjettstatus Samledelønnsutgifter, inkl. sykelønnsrefusjoner Regnskap 2012 Budsjett 2012 Forbruk Fast lønn ,7 % Vikar/Engasjement ,8 % Overtid ,6 % Andre lønnsutgifter ,5 % Sosial utgifter ,9 % Sykelønnsrefusjoner ( ) ( ) 35,0 % SUM ,1 % Totalelønnsutgifterviseret noe høyt forbruk pr. 2. tertial. Dette skyldesi hovedsakfor økningpå fast lønnsomfølgeav ny stillinginnenfor administrasjonen.dennestillingenvar i utgangspunktet planlagtdelvisfinansiertmed midler fra skoleog barnehage.beggedisseområdenehar negative budsjettavvik,ogen overføringvil i kun gi økt reguleringsbehovinnenfordisseområdene.avtotalt økt behovpå ca.kr ,er det funnet inndekkinginnenfor tjenesteområdetmed kr Denneinndekkingengjelderi hovedsakytterligere nedjusteringav Frostahallensdekningav finansutgifter,samtreduserteutgifter i forbindelsemed ny avtaleinnenforskatt.videreer det lagt inn kutt innenfordiversedriftsutgifter, jf. kommentar nedenfor. Øvrigedriftsutgifter Driftsutgifter pr. 2. tertial serut til å holde.det er internregulerten total nedjusteringav driftsutgifter på kr somgårtil å finansiere utfordringer innenforlønnsområder,jf. kommentarovenfor.hoveddelenav dette er tatt innenfor IT-kjøp.Dette gir økt risikohvisdet skulle oppstånoe uforutsette hendelserift. tekniskutstyr, men serpr. i dagut til å holde.videreer det gjort nedjusteringinnenforstab,samtreduserteutgifter til porto og trykkingpå politiskeansvar kr somfølgeav overgangtil papirløsepolitikere. Driftsinntekter: Administrasjonsområdethar begrensededriftsinntekter totalt budsjettpå kr Pr.2. tertial er inngangenpå 58 %.Det er noeusikkerhettil inntekter innenformagnushallenog kulturområdet. Det er internregulerten økningav inntekter innenfor stabsområdetmed kr Konklusjon Totalt reguleringsbehovinnenforsentraladministrasjon på kr Dette er etter at det er gjennomførtinnsparingstiltakfor å dekkeopp økte lønnsutgifter. 11 Side25

26 Andre særskilte forhold Enhetenpregesav en rekkebemanningsendringer,noesomogsågir merkostnader.dette skyldes svangerskapspermisjon, ny ordninginnenforskatteoppkreverområdetog rekruttering/opplæring innenforregnskapsomfølgeav at ansattgårover i pensjonistenesrekker.det er et ønskeom å gjennomføreen fellesplanleggingsdagfor ansattenår alle endringerer gjennomført (november/desember). Enhetenhar ingenansvarmed mer enn4 %fravær.stabsområdetsomhar hoveddelenav årsverkenehar et totalt sykefraværpå 1,7%.Dette er i hovedsakkorttidsfravær(1,4%-poeng)hvor det ikkeinnhentesvikarerfor å dekkeopp. Tiltak Det er innført innsparingstiltakfor å møte de økte utgifter innenforlønn.det er ikkekjent budsjettmessigeutfordringer ut over dette pr. 2. tertial. RAMME20 OPPVEKST Budsjettstatus Samledelønnsutgifter, inkl. sykelønnsrefusjoner Regnskap 2012 Budsjett 2012 Forbruk Fast lønn ,5 % Vikar/Engasjement ,2 % Overtid ,8 % Andre lønnsutgifter ,2 % Sosial utgifter ,7 % Sykelønnsrefusjoner ( ) ( ) 122,8 % SUM ,4 % Skole: Lønnsbudsjettetviseret overforbrukinnenforskolepr. 2. tertial. Dette skyldesi hovedsakto årsaker. Fordet førsteble det i periodenmai-juniutbetalt lønnsomfølgeav korrigeringerav tidligere feilføringer.hoveddelenav dette gjelderforrige regnskapsår.reguleringsforslaget viseret reguleringsbehovpå kr Denandreårsakener betydeligøkteutgifter innenfor sykefravær/vikarlønn.denneutviklingenkandelvisforklaresmed økt sykefraværog økt møtevirksomhet(f.eks.opp mot barnevern),men skyldessannsynligvisogsåendret praksisi forhold til vikarinntak. Barnehage: Desamledelønnsutgifteneoverstigerbudsjetterteutgifter. Dette skyldesblant annetsykefravær. Men her kommerdet ogsåinn sykelønnsrefusjoner.det blir økte lønnsutgifterfra barnehagestarti augustsidenvi da må tilpassebemanningtil barnegruppaetter hovedopptaket. 12 Side26

27 Øvrigedriftsutgifter Skole: Enhetenhar et betydeligreguleringsbehovinnenfor driftsutgifter pr. 2. tertial. Dette skyldesflere faktorer: Organisasjonstiltakvedtatt av kommunestyreti vår ble ca dyrereennførst forutsatt. Dette er foreslått regulert. Økteutgifter til konsulenttjenesterog annonseringvedrekrutteringav ny rektor på kr ,somer foreslått regulert. Tidligereinntektsførteinntekter tilknyttet rettssak skrivesav somtap kr Foreslått regulert. Økt kjøpav tjenester,med en netto effekt på ca.0,5 mill. kr. Dette gjelderi hovedsak fosterhjemsplassertebarni andrekommuner.beløpeter foreslått regulert. Ut over dette er det en del økte driftsutgifter somikkeer foreslått regulerti tertialrapporten. Det vil bli forsøktå dekkedette innenforegenramme, men det er høystusikkertom dette vil la seggjennomførei åretsbudsjett. Barnehage: Ingenstørreutgifter i de kommunalebarnehageneutover budsjetterteutgifter. Økt kommunalstøtte til de privatebarnehagene. Driftsinntekter: Skole: Totaleinntekter viserenninngangpå 70 %ved2. tertial. Enhetenhar økte inntekter somfølgeav sykefraværsrefusjoner,men har tilhørendeutgifter innenforlønnsområdet.dette vil bli forsøkt håndtert innenforrammen,men det er sværtusikkertpå om dette vil holde.videreer det foreslått å regulereinn refusjonsinntektertilknyttet til barn fra andrekommuner,jf. kommentarunder driftsutgifter. VidereviserSFOen inngangpå 45 %etter førstehalvår,men det er forventet at vedtatt gebyrøkningvil redusereett evt. negativtavvik. Barnehage: Vi mottar refusjonfra fylkeskommunenfor prøvenemndsarbeid. Konklusjon Skole Skoleområdeter har et betydeligreguleringsbehovetter 2. tertial. Delerav dette ble meldt vedden foreløpigerapporteringenetter førstehalvår.totalt reguleringsforslagutgjør 1,3 mill. kr. Det vil fortsatt værebetydeligeutfordringer med å kunnedekkeinn økte vikarutgifterog uforutsette 13 Side27

28 driftsutgifter. Dette gir dermedstor risikofor at rammentil oppvekstikkevil holdevedutgangenav året. Barnehage. I forhold til budsjettinkludert endringerper august 2012serdet ut for at det er behovfor å styrke budsjettet.engjennomgangviserat det vil bli behov for styrkingkr ,-.Årsakentil behovfor styrkinger hovedsakeligøkte lønnsutgiftertil barnehagenesolvangog Folkheimsamtøkt kommunal støtte til privatebarnehager.deøkte bemanningsbehovenevedbarnehagenefolkheimog Solvang skyldesbehovfor styrkingav ordinærbemanningnår spesialpedagogiskhjelp overflyttestil andre barnehager.det er viktig ut fra sikkerhetsbehovat det er tilstrekkeligbemanningpå morgenog ettermiddag.enforutsetningfor budsjettetvar at bemanningenvar styrketmed lærling.når dette ikkevar muligøktebehovetfor å styrkegrunnbema ningen.lovhjemletrett til barnehageplasshar ogsåmedført behovfor økt bemanning. Andre særskilte forhold Skole Skolenhar et sykefraværpå 4,2%i 2. tertial. Dette er i hovedsaklangtidsfraværmed 3,0%-poeng. Viderevisersykefraværetinnenfor ansvarfor spesialundervisning(lærereog assistenter)ett fravær på 6,0%i 2. tertial, hvor langtidsfraværetutgjør 4,6%. Barnehage Avde økte lønnsutgiftenetil Solvangog Folkheimbarnhageutgjør kr i åretsbudsjett.tiltak kommerfor å kunneimøtekommeventelisterut over lovkraveti 2012.Deikke-kommunale barnehagenebiståri nært samarbeidmed kommunenfor å kunneta inn barn,slikat utgiftene for inntak ut over det lovpålagteikkebaretas innenfor de kommunalebarnehagene.økningeni 2012gir føringerfor nesteårsbudsjett.anslagpå et slikt beløpfor 2012utgjør ca ,noe somogsåvil kunnepåvirkekostnadentil de ikke-kommunalebarnehagene. Sykefraværeti enhetenhar økt fra 7,0%1. kvartal til 10,8%2. kvartal.i barnehagenefolkheimog Solvangblir det fort storeutslagsidendet er få ansatte.det er noelangtidsfravær.endel av korttidsfraværetkanha sammenhengmed at det er en relativt ungyrkesgruppeblant de ansatteog barnssykdomkanværeen årsak. Tiltak I budsjettetfor 2013vil fremmeset tiltak om løpendeinntak av barn i barnehagen.innenforskolevil det bli forsøktå finne inndekningfor uforutsette økte kostnader,samtredusereinntak av vikarer. 14 Side28

29 RAMME30 HELSEOGOMSORG Budsjettstatus Samledelønnsutgifter, inkl. sykelønnsrefusjoner Regnskap 2012 Budsjett 2012 Forbruk Fast lønn ,7 % Vikar/Engasjement ,4 % Overtid ,6 % Andre lønnsutgifter ,3 % Sosial utgifter ,7 % Sykelønnsrefusjoner ( ) ( ) 53,4 % SUM ,2 % Samledelønnsutgiftertilsvareret forbruk på 65 %. Prosentenliggerlitt i overkant,men menerden vil holdeut året. Endel ekstrainnleiehar vært nødvendigi forhold til krevendeoppgavervedflere enheter.vedlønnsoppgjøretkom en økningpå helgetillegg( kr. 15. pr time på helgedager),dette reguleresinn av enhetenselv,da det ikkeer avsat sentralttil økningen. Sykelønnsrefusjonkr ,00 tilsvarer53%.refusjonfor augustmåneder ikketatt med, tallet kanvirke litt lavt, og noeer internregulert. Sykefraværsprosentenhar over tid gått ned.førstekvartal2012var denpå 7,3%,noesomvar en liten nedgangfra sistekvartal2011,da denlå på 7,6%.Andrekvartal2012somer sisterapport viser denen økningopp på 8,7%. Det er et tett samarbeid / oppfølgingmellomsykmeldtog arbeidsgiver. Det er langtidssykefraværetsomdominerer,svært lite korttidsfravær.med dentette oppfølgingen har, er en kjent med hvorfor arbeidstakerneer sykmeldt. Entravel hverdagkrevergodhelse,og etter mangeår i yrkeslivet kanskjelettog muskelplagerværeen av de størstegrunnenefor sykefravær. Øvrigedriftsutgifter viseret forbruk på 68 %.Utgiftenetil Læringsog mestringssenteretutbetales med 1 månedsforskudd,av den grunnliggerprosenten litt i overkant.driftsinntektenetilsvarer41%. Årsakentil det laveinntektstalleter at ressurskrevendetjenesterforeløpig ikkeer ført. Konklusjon Enhethelseog omsorghar regulert innenforegenramme og prøverå kommei mål uten ekstra ressurser.det er en del usikkerhet i forhold til enkelteavdelinger,med utfordringer rundt enkeltbrukere. Håperfortsatt å kunneløsedet innenfor egnerammer.samhandlingsreformenhar vært og er krevendei forhold til medfinansieringsdelen,men Frostahar tatt ut alle utskrivningsklare pasienterfra helseforetaket.vanskeligå vite hvordanen kommerut i løpet av året da det er endel usikkerhetrundt beregningene.det har medført at det har blitt flere og mer kompliserteoppgaver bådepå institusjonenog i hjemmetjenesten.det har blitt satt inn ekstrabemanningi langeperioder på institusjonen,og ekstrahjelpsbudsjetteter brukt opp. 15 Side29

30 Etter lønnsoppgjøretfikk alle et tilleggpå helgpå kr 15 pr. time,somtotalt utgjør ca190000for enheten.dette er regulertinnenforrammen,jf. kommentar om medfinansieringnedenfor. Ansattmerkantilstarter senereen antatt, reduserten månedslønn. BPA(brukerstyrtpersonligassistent)regulert inn med i statligtilskuddog i utgifter på lønn og opplæring. Andre særskilte forhold Medfinansieringeni forhold til samhandlingsreformen kom dårligut for kommuneni startenpå året. Dette skyldes feil beregningfra Helsedirektoratet/ foretaket. Ny beregninger publiserti august,og utgiftene økernoe.setti sammenhengmed utskrivklare pasienter,er det en en rest på ca Det er ikkeforeslått å nedjusteredette, ettersommedfinansieringdekkeropp en del økte kostnader somhar oppstått, jf. økte bl.a.utgifter innenfortilleggslønn. RAMME40 TEKNISKOGLANDBRUK Budsjettstatus Samledelønnsutgifter, inkl. sykelønnsrefusjoner Regnskap 2012 Budsjett 2012 Forbruk Fast lønn ,4 % Vikar/Engasjement ,7 % Overtid ,1 % Andre lønnsutgifter ,1 % Sosial utgifter ,3 % Sykelønnsrefusjoner ( ) ( ) 62,5 % SUM ,3 % Drift: Fastlønnfor områdeter forholdsvislikt måltall etter 2. tertial. Videreer internregulertbudsjett knyttet til sommervikarersåå si forbrukt etter sommeren.ordningenhar vært vellykket,og det er ønskeom å kunnevidereføredette i årenesomkommer. Det vil da værebehovfår å få tilført midler til dette ca pr. år. somen minimumsløsning. Utvikling: Samletfor utviklingliggerutgiftene noe undermåltallet på 63,2%somfølgeav senererekruttering ennsenereennforutsatt. Dette er internregulert. Øvrigedriftsutgifter Drift: Driftssidenhar foretatt en forholdsvisstor intern overføringav midler fra vedlikeholdbyggtil 16 Side30

31 vedlikeholdavvei. Årsakentil dette er å størregrad kunnesikredet vedlikeholdsarbeidetsomer gjennomførti løpet avvåren,jf. tilleggsbevilgning. Overføringenmedførerat det er sværtknappe rammerinnenfordriftssiden,og ogsåøkt risikohvisdet skullevisesegat det blir en kald/snørik tidligvinter, eller hvisnoeuforutsett skulleoppstå i åretssistemåneder.det er ikkebehovpr. i dagå økerammenefor drift. Utvikling: Det er foretatt intern reguleringinnenforområdet,ikkebehovfor økte rammer. Driftsinntekter: Drift: Samledeinntekter for drift viseren inngangpå 56 %ved2. tertial. Det er noeusikkerhetknyttet til om anslagfor avløpssektorenvil holde,men områdethar evt. selvkostfondtil å dekkeopp evt. negativeavvik.ut over dette er det ikkeforventet betydeligenegativeavvik. Utvikling: Gebyrinntekterfra byggesaksbehandling liggernoe over budsjett,og fra plansaksbehandlingnoe under,samletforventesdisseå gåi balanse.gebyrinntekter fra kart/oppmålingliggergodt underdet somer budsjettert.dette skyldesat oppmålingsutstyr har vært ute av drift en periodeog at det har tatt lengeretid ennforventet å få leid inn eksternt firma somskalta oppdraginnenforområdet. Beggedissetingeneer nå på plassog en håperå ta inn etterslepet. Konklusjon Rammefor drift er regulertinternt etter 2. tertial. Selvom det knytter segnoeusikkerhettil om en vil oppnåbudsjettmålpå gebyrinntekterfra kart/oppmåling ansesdet somrealistiskat en samletsett holder seginnenfor tildelt ramme. Andre særskilte forhold Drift: Driftssidenhar fortsatt vært pregetav stort prosentmessigfraværinnenforadministrasjonsdelen. Dette er i hovedsakdekketopp av ansatteinnenforsentraladministrasjonen. I periodenaugustoktober er det planlagtå styrkedette ytterligere,noesommedførerat refusjonsinntektergårmed til å finansieredette. Refusjonerfrem til dette har i hovedsakgått til økt vedlikeholdav kommunale bygg/veier.eksemplerpå dette er dreneringsarbeidved Frostatunetog en kommunalbolig,samt malingav Borgliabarnehagei løpet av sommeren. 17 Side31

32 Videreer det et forholdsvishøyt sykefraværinnenfor renholdsområdet,somi hovedsakbestårav langtidssykmeldinger.det vil bli foreslått et egethms-prosjekti budsjettetsomet tiltak som forhåpentligviskanmotvirkedette, jf. tidligerevedtakkhms-plan. Utvikling: RAMME50 KIRKE OGANDRETROSSAMFUNN Det er i 2. tertial gjennomførtmøte mellomkirkenogkommunensadministrasjon.kirkenhar meldt om behovfor å dekkeøkt lønnsvekstut over deflator for 2011og 2012,men det er foreløpigikke mottatt konkretetall for dette. Videreer det gitt signalerom ønskeom økt underskuddsdekningtil nesteårsbudsjett. Ut over dette er det ikkeforventet negativeavvikinnenforansvaret. RAMME55 FELLESANSVAR Rammenbeståraven rekkefellesutgifter,somentener uavhengigav konkretedriftsrammereller somvanskeliglar segbudsjetterepr. driftsramme. Bedriftshelsetjenesteviserett forbruk på 86 %etter 2. tertial. Dette er høyereennforventet og det er usikkertpå om dette vil holdevedåretsslutt. Negativtavvikskyldesbådelavere refusjonsinntekterfra NAV,men ogsåøkt bruk i forhold til konkretesakertidligerepå året. Momskompensasjonfra investeringerer foreslått nedjustert med kr somfølgeav lavereinvesteringsnivåennforventet. Dette skyldes i hovedsakat brannsikringstiltakved Frostatunetikkehar blitt igangsatt,jf. egenkommentar for investeringsbudsjettet. Reduksjonenmedførermindreoverføringertil investeringsregnskapet. Pensjon:Premieavviker foreslått justert nedi mot mottatte GKRSutsendinger/aktuarberegninger.Motpostentil dette finnespå pensjonsutgiftenehosde ulike enhetene,men det er allikevelforeslått en netto nedjusteringmed i overkantav kr Utgifter til AFP-ordningerviserett forbruk på 64 %- og det er ikkeforeslått noenjusteringav dette. Utgifter til bredbåndsløsninger (NTEog telenor) er forventet til å holdefor Reservertebevilgningertil åretslønnsoppgjørserikkeut til å holde,jf. egenkommentar innenforlønnsområdet.foreslåttoppjustertmed kr Lokaleforhandlingerer ennå ikkesluttført, sånoeusikkerheter det fortsatt til om rammenvil holde. Reservertebevilgningertil formannskapeter i underkant av kr Det er ikkeforeslått å regulerebeløpet. 18 Side32

33 Reservertebevilgningertil kursog opplæringviseren rest på kr Storedeler av dette beløpeter allerededisponerti godkjenningeravkurs/opplæringuten at kostnadeneer utgiftsført pr. nå. RAMME70 VÆRNESREGION Interkommunalesamarbeid BARNEVERN Vedtertialrapport nr 1. ble det lagt fram følgendeoversiktmed kommentarerfra VRBfor Frosta: Frosta Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Funksjon244,barneverntjeneste Funksjon251,bvtiltak i familien Funksjon252,bvtiltak utenfor familien Sum Frostaharet avvik påkr ,somskyldesøkning av kostnaderpåtiltak i hjemmet.det er i løpetav periodenplassert5 nyebarnsomvil gi økte utgifter påfunksjon252. Regnskapsutviklingogestimat2012 Frosta Tertial1 Tertial2 Tertial3 SUM Budsjett2012 Avvik Funksjon244,barneverntjeneste Funksjon251,bvtiltak i familien Funksjon252,bvtiltak utenfor familien Sum Konklusjon 19 Side33

34 Etter oppfølgendeavklaringmellområdmannenog VRB, i forkant av tertialrapporteringnr 2 til AU10.10og RR24.10,er det estimertet reguleringsbehovpå i overkantav 1. mill Krfor barnevernstjenesten.avviketskyldesi hovedsakmerutgifter advokathonorarfunksjon2440, og funksjon2510og funksjon2520plasseringav barn i institusjon.i 3 tertial er det 6 barn somkoster30.000pr mnd. i institusjon.det er noe usikkerhetpå totale kostnaderfunksjon 2440,men det er anslåttet reguleringsbeho vedr.styrkingav budsjetterteutgifter på Kr Det visesfor øvrigtil egenrapporteringtil AU,RRog nemdafor barneverni Værnesregionen NAV Samledelønnsutgifter,inkl. sykelønnsrefusjoner Regnskap 2012 Budsjett 2012 Forbruk Fast lønn ,4 % Vikar/Engasjement Overtid - - Andre lønnsutgifter ,6 % Sosial utgifter ,2 % Sykelønnsrefusjoner ( ) - SUM ,0 % Det er engasjertvikarifbm. Sykemeldingog refusjon av sykepenger,men det er et overforbrukpå sosialeutgifter somikkeer regulert. Dette korrigeresfor 2013budsjettet Øvrigedriftsutgifter og driftsinntekter: Budsjettertemidler økonomisksosialhjelpserut til å væretilstrekkeligift regnskapsmessig utvikling Det er fortatt en nedjusteringav statligerefusjoner med kr opp mot økonomisk sosialhjelp,iht. regnskapsmessigutviklingfor dette Vednyrekrutteringi kommunalstillingøkesdet fra 80 til 100%ut fra NAV sønskeom bedringav rekrutteringssituasjonen. Iht. egenavtale mellomnav-lederog rådmannenvil dette ikkeendreberegningsmåtenfor forholdet mellom fordelingav kostnaderi driftsavtalen mellomnavog Frostakommune.Samtidigført maninnenfor NAVnå løstoppgavenmht gjeldsrådgivninguten å kjøpedennetjenestenspesifikt fra Stjørdalkommunesomdet var budsjettert til. Delerav dette beløpetfinansiererstillingsøkningenfom. Oktober2012 tom Konklusjon Det er ikkebehovfor å styrkenetto rammenav SEKRETARIAT 20 Side34

35 Det er ikkemeldt om behovfor budsjettjusteringer.pågrunnav stillingsvakansei sekretariateter det kjøpt mer tjenester.det settesi gangen rekrutteringsprosessi 2012,men dette forventesikkeå få konsekvenserfor regnskapeti 2012.Det leggesopp til økt kjøpav tjenesterogsåsistehalvår. Budsjettertrammeforventeså holde INNKJØP Samletsett er det lite avvikmellombudsjettog regnskap,en serikkebehovetfor budsjettjusteringer sierinnkjøperi sinredegjørelsei tertialrapport nr 1. Besparelsepå opplæring/kjøpav konsulenttjenesterkaninnebærenoeredusertenetto utgifter for året VARIT(IKT) Regnskap1.tertital for drift liggerkr under periodisertbudsjett,for fellesittjenestesenter er regnskapkr lavereenn periodisertbudsjett. Dersomdenneutviklingenfortsetter ut året haddebesparelsenepå året blitt kr for driftssideni VARIT.Mht. Investeringerpr 1. tertial er det kr lavereregnskapsmessigforbruk enn periodisertbudsjett. IKT-lederskriverat driftsbudsjettetviseret positivt avvikved1. tertial, og det forventeså gåi balanse ved åretsslutt. IT-tjenestesenter VARIT,regnskapet viseret positivavvikpå tjenestesenterit VARIT.Dette pga.vakansei stillinger.investeringdet er et positivt avvikmellomregnskapog budsjett,men det forventeså gåi balansevedårets slutt. Rådmannenfølgerdette opp nærmereift Tertialrapport nr 2.somfremmestil AU og RR Ut fra erfaringertidligereregnskapsåropp mot rapporteringsålang,er det rimeligå kunneforvente en forsiktigbesparelsepå IKT drift i størrelsesordenminimumkr budsjettetforeslås derfor regulert nedmed dette beløpet. 21 Side35

36 BUDSJE TTREGULERINGSSKJE MA Budsjettjustering: Tertialrapport 2 - Drift Merutgift/ Merinnt/ Budsjett Tekst Vedtatt Nytt mindre mindre post budsjett forslag inntekt utgift Art.Ansvar.Funk.Prosjekt - - Sentraladministrasjon Fast lønn Barnehage Beløp til regulering - Div poster Ekstra inntak av barn Ekstra inntakt av barn Skole Tapsføringer Orgtiltak Annonser Konsulenttj Gamle feil Refusjoner Kjøp av tjenester - andre kommuner Orgtiltak Finans Renteinntekter ,9120,2830 Renteinntekter - formidl.lån Renteutgifter formidl.lån Investeringskomp Investeringskomp skole Investeringskomp helse Frie inntekter Skatteinntekter Rammeoverføring Inntektsutjevning Barnevern/IT Værnesregion - IT Barnevern Lønnsoppgjøret Reserverte bevilgninger lønnsoppgj Pensjon - - Premieavvik Amortisering av premieavvik Arbeidsgiveravgift - Premieavvik Arbeidsgiveravgift - Amortisering av premieavvik Pensjon for sentraladminsitrasjon (fordeles) Pensjon for oppvekst (fordeles) Pensjon for Helse og omsorg (fordeles) Pensjon for værnesregion (fordeles) Pensjon for Teknsik og landbruk (fordeles) Momskompensasjon/Overføring inv.regnskapet Mva.komp Mva.komp Overf. Til inv.regnskapet Bruk av disp.fond Avsetning disp.fon Bruk av disp.fond Overført side Frosta den: Kontrollsum Side 1 Side36

37 Side 2 BUDSJE TTREGULERINGSSKJE MA 2012 Budsjettjustering: Tertialrapport 2 - Investering Merutgift/ Merinnt/ Budsjett Tekst Vedtatt Nytt mindre mindre post budsjett forslag inntekt utgift Art.Ansvar.Funk.Prosjekt - - Prosjekter - Overflytting Nye overbygg - tre pumpest Gang/Sykkeveil Alstad-Skaret Gang/Sykkeveil Alstad-Skaret Utbedring Tunet Sentrumsutvikling Oppmålingsutstyr Oppmålingsutstyr Skolen - Utbedring bassengkjeller Kjøp av varer/tjenester Mva Kommunegarasjen - Inngjerding Kjøp av varer MVA Sentrumsutvikling - Tilleggsbevilgning Sentrumsutvikling Egenkapitalinnskudd Egenkapitalinnskudd Utvidelse slamavskiller Småland Grunnerverv Aksjer Aksjer/andeler Nybø II - refusjon Refusjoner Finansiering Overføring fra driftsregnskapet Bruk av lånemidler (overfl. neste år) Overført side Side 1 Side37

38 Frosta kommune Arkivsak: 2012/ Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /12 Kommunestyret /12 Generelle retningslinjer for tilskudd 1 S Generelle retningslinjer for tilskudd Vedlegg 1 Retningslinjer for tilskudd 2 Anskaffelsesprotokoll - kr Anskaffelsesprotokoll - over kr Rådmannens forslag til vedtak Generelle retningslinjer for tildeling av tilskudd godkjennes. Behandling i Formannskapet Vedtak Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt. Innstilling til kommunestyret : Generelle retningslinjer for tildeling av tilskudd godkjennes. Side38

39 Bakgrunn for saken: Administrasjonens redegjørelse i kommunestyret og kontrollutvalg, vedr. interne rutiner tilknyttet tilskudds- og garantisaker. Saksopplysninger: Foreslåtte retningslinjer ligger vedlagt saken. Oppbygging av rutine baserer seg på mal for prosedyrer i kommunens kvalitetssystem. Vurdering: Kommunen har i dag rutiner og retningslinjer som fanger opp behandling av garantisaker og søknader innenfor spesielle tilskuddsområder. I henhold til tidligere redegjørelse i kommunestyret og kontrollutvalget, ligger utfordringen i tilskuddssaker som behandles i forbindelse med budsjett eller i form av enkeltsaker i løpet av året. Forslaget innebærer at mottaker av tilskudd som utløser innkjøp over kr , skal følge lov om offentlig anskaffelser. Denne terskelen kan både heves og reduseres i forhold til hvilket nivå man ønsker sikring på. Som et eksempel vil en terskelverdi på kr ikke plikte til protokollførsel, men det er krav om at det skal være reell konkurranse på anskaffelsen. I forslaget er det lagt inn krav at avvik skal vedtas av kommunestyret. Det er derfor naturlig at det etableres en administrativ rutine, hvor disse retningslinjene følger melding om vedtak til tilskuddsmottaker. På den måten vil informasjonen være fullstendig, ved at både vedtak og retningslinjer sendes ut på samme tidspunkt. Konklusjon: Det anbefales at forslag til generelle retningslinjer for tilskudd godkjennes, som et ledd i å sikre god ressursutnyttelse og redusere risiko for mislighold. Arne Ketil Auran Rådmann Side39

40 GENERELLE RETNINGSLINJER FOR TILDELING OG OPPFØLGING AV TILSKUDD FORMÅL Retningslinjene er utarbeidet for å sikre likebehandling ved tildeling av tilskudd, samt formalisere kontrollrutinene for å redusere muligheten for dårlig ressursutnyttelse og mislighold. GRUNNLAG OG OMFANG Retningslinjene gjelder i utgangspunktet alle tildelinger av tilskudd. Bestemmelser i spesielle retningslinjer vedtatt innenfor ulike tilskuddsområder, går foran disse generelle bestemmelsene. Eksempler på slike retningslinjer er retningslinjer for tildeling av festivalmidler eller kulturmidler. Ytelser tilknyttet sosial- og barnevernslovgivning, eller Husbankens virkemiddelordning, omfattes ikke av disse retningslinjene. Tildeling BESKRIVELSE Ved søknad om tilskudd skal søkere fremlegge siste avlagte regnskap, samt budsjettforslag som viser planlagt bruk av tilskuddet. Frosta kommune ønsker at tildelte tilskudd brukes på en måte, som gir best mulig ressursutnyttelse. I den forbindelse settes det som krav at mottaker av tilskudd som utløser innkjøp over kr følger regelverket om offentlig anskaffelser. Dette medfører bl.a. : Krav om konkurranse ved innkjøp av varer eller tjenester Krav om protokollføring ved anskaffelser, jf. vedlagt mal. Krav om utlysning ved anskaffelser over regelverkets terskelverdier. Tilskuddsmottaker skal oversende anmodning om utbetaling. Denne skal inkludere betalingsinformasjon, samt protokoll når tilskuddet utløser innkjøp over kr Kontroll Etter fullstendig forbruk av tilskudd eller senest 2 år etter utbetaling, skal tilskuddsmottaker oversende regnskapsoppsett med tilhørende dokumentasjon som viser hvordan midlene er forbrukt. Side40

41 AVVIK Hvis disse retningslinjene skal fravikes, så kan dette kun gjøres ved eget vedtak av kommunestyret. Eventuelle avvik fra retningslinjene og/eller konkrete vedtak skal meldes i kommunens kvalitets- og avvikssystem. VEDTAK Retningslinjene vedtatt i kommunestyrets sak /12, og gjort gjeldende fra samme tidspunkt. Vedlegg : Anskaffelsesprotokoll over kr Anskaffelsesprotokoll over terskelverdier Side41

42 Side42

43 Anskaffelsesprotokoll kr kr ,- eks. mva Avtale/prosjektnavn: Organisasjon: Kontaktperson: Saks/prosjektnr.: Kontraktens gjenstand, varighet og verdi Beskrivelse av hva som skal anskaffes: Kontraktens varighet Engangsanskaffelse Periode: Anslått verdi på kontrakten NOK: Tiltak som er gjennomført for å sikre reell konkurranse om kontrakten, eks. kunngjøringer, annonser eller navn på leverandører som er invitert til å gi tilbud Kunngjøringssted(er)/annonsering: Dato for kunngjøring/annonse: Leverandører som er invitert til å gi tilbud: Hvis det ikke skal gjennomføres konkurranse om kontrakten, angi en konkret begrunnelse: Leverandører som har levert tilbud: Side43

44 Hvis relevant, begrunnelse for hvorfor leverandører som har skatte- og avgiftsrestanser fikk anledning til å delta i konkurransen: Begrunnelse for valg av leverandør: Endelig kontraktsverdi i NOK.: Hvis relevant, andre vesentlige forhold og viktige beslutninger som er av betydning for konkurransen: Underskrifter Sted og dato Kontaktperson Leder Side44

45 Anskaffelsesprotokoll over kr ,- eks. mva Avtale/prosjektnavn: Enhet: Kontaktperson: Saks/prosjektnr.: Kontraktens gjenstand, varighet og verdi Beskrivelse av hva som skal anskaffes, eller hvis relevant, hvilke anskaffelser det dynamiske innkjøpssystemet omfatter: Kontraktens varighet Engangsanskaffelse Periode: Anslått verdi på kontrakten i NOK: Valg av anskaffelsesmetode Over kr Nasjonal verdi Konkurranse med forhandlinger Begrenset anbudskonkurranse Åpen anbudskonkurranse Over EØS-terskelverdier Konkurranse med forhandlinger Konkurransepreget dialog Begrenset anbudskonkurranse Åpen anbudskonkurranse Begrunnelse for valg av prosedyre (OBS! Bruk av enkelte prosedyrer krever særskilt begrunnelse og tillatelse): Kunngjøring/innlevering: Kunngjøringsdato: Kunngjøringssted(er): Innleveringsfrist: Side45

46 Navn på leverandører som ønsker å delta i konkurransen, og hvis relevant, leverandører som er valgt ut til å delta i konkurransen og grunnen for utvelgelsen Navn: Event. begrunnelse Datoer underveis i prosessen: Befaring(er): Konferanser: Forhandlinger: Interne møter i prosessen: Annet: Navn på alle leverandører som har levert tilbud: Løpenr. Navn: Mottatt/dato Side46

47 Anbudsåpning Sted: Dato: Kl: Tilstede: Evt. merknader: Underskrifter Hvis relevant, begrunnelse for hvorfor leverandører som har skatte- og avgiftsrestanser fikk anledning til å delta i konkurransen: Hvis relevant, navn på avviste leverandører og grunnen for avvisningen: Hvis relevant, grunnen til avvisning av tilbud som anses for å være unormalt lave: Hvis relevant, angi årsak til at oppdragsgiver avlyser konkurransen: Side47

48 Evaluering: Se egen innstilling Se nedenfor Leverandør(er) som ikke ble tildelt oppdraget: Løpenr. Firma Begrunnelse Leverandør(er) som ble tildelt oppdraget: Løpenr. Firma Begrunnelse (fordeler/egenskaper) Tildelingsbrev sendt dato Avslagsbrev sendt dato Event. Klage mottatt dato Klager (firmanavn) Behandling av klage Kontrakt undertegnet dato Side48

49 Underskrifter Sted og dato Kontaktperson Leder Side49

50 Frosta kommune Arkivsak: 2012/ Arkiv: 033 Saksbehandler: Arne Ketil Auran Dato: Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Kommunestyret /12 Forenkling av politisk organisering i Frosta kommune 1 S Evaluering av politisk organisering - Saksbehandlerkomiteer versus hovedutvalg 2 I Sender e-post: Notat fra avklaring med Sissel Slapgård FMINT Auran Arne Ketil 3 X Særutskrift - Evaluering av politisk organisering - Saksbehandlerkomiteer versus hovedutvalg 4 X Ad-hoc utvalg - forenkling av politisk organisering i Frosta kommune 5 I Evaluering av politisk organisering. Ola Aursand 6 X Møteinnkalling X Referat fra møte 1. i AdHoc-utvalget for forenkling av politisk Arne Ketil Auran organisering X Møteinnkalling X Referat fra møte 2. i Ad-Hoc utvalget Arne Ketil Auran 10 X Dokumenter fra Namdalseid kommune 11 X Ressursbruk politisk virksomhet Frosta kommune 12 X Møteinnkalling X Kommentar fra Råd for likestilling av funksjonshemmede 14 X Særutskrift sak 12/12 Råd for likestilling av funksjonshemmede 15 I Rådmannens oppsummerende presentasjon om Politisk organisering i temamøte KO X Oppsummeringsnotat - KO Orientering ved Steinar Lyngstad ordfører Namdalseid kommune 17 S Forenkling av politisk organisering i Frosta kommune Auran Arne Ketil Vedlegg 1 Særutskrift - Evaluering av politisk organisering - Saksbehandlerkomiteer versus hovedutvalg 2 Referat fra møte 1. i AdHoc-utvalget for forenkling av politisk organisering Referat fra møte 2. i Ad-Hoc utvalget Rådmannens oppsummerende presentasjon om Politisk organisering i temamøte KO Oppsummeringsnotat - KO Orientering ved Steinar Lyngstad ordfører Namdalseid kommune 6 Særutskrift sak 12/12 Råd for likestilling av funksjonshemmede 7 Ressursbruk politisk virksomhet Frosta kommune Side50

51 8 Dokumenter fra Namdalseid kommune Ad-Hoc utvalgets forslag til vedtak 1. Dagens løsning med politisk organisering av kommunestyre og formannskap videreføres. Planutvalget består av de valgte medlemmene til formannskapet og utvides fra med to medlemmer. Fra og med opphører saksbehandlerkomiteene (KOK, KOH og KUN), og det innføres en ordning hvor det kan opprettes rådgivende Ad-Hoc komiteer med konkret mandat og tidsavgrenset oppdrag. Komiteene kan delegeres myndighet. Ordningen evalueres innen utgangen av valgperioden. 2. Kommunestyremøtene holdes som i dag på kveldstid. Ved oppstart av neste valgperiode innføres en ordning med kommunestyremøter på dagtid (Eksempelvis med oppstart fra Kl 13.00) 3. Eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne slås sammen til ett utvalg med.x medlemmer, og endringen iverksettes fra Innen oppstart utarbeider nåværende Ad-Hoc utvalg forslag til retningslinjer for praktiseringen av ordningen med Ad-Hoc komiteer, hvor det beskrives omfang, oppnevning, sammensetning, sikring av brukermedvirkning m.v. 5. Innen oppstart utarbeider nåværende Ad-Hoc utvalg i samarbeid med rådmannen forslag til nytt delegasjonsreglement. 6. De økonomiske konsekvenser som følge av endringen i politisk organisering, innarbeides i forslag til budsjett 2013 og økonomiplan Bakgrunn for saken: Kommunestyret fattet følgende vedtak i sak 43/12 den , jfr. vedlegg Nr. 1.: 1. Det opprettes et ad-hoc utvalg som får i oppdrag å komme med forslag til forenkling av politisk organisering i Frosta kommune. 2. Ad-hoc utvalgets forslag legges fram for kommunestyret senest ved kommunestyremøtet i oktober Utvalget sammensettes med en representant fra hvert parti samt ordfører. Rådmannen er utvalgets sekretær og kaller inn til første møte. 4. Det legges opp til et temamøte i kommunestyret rundt dette temaet i september. 5. Rådmannen avventer utarbeidelse av forslag til nytt helhetlig delegasjonsreglement til Adhoc utvalgets forslag er behandlet i kommunestyret. Saksopplysninger: Utvalget har hatt 3 møter: , vedlegg Nr , vedlegg Nr , (Oppsummerende møte Fremming av Ad-Hoc utvalgets innstilling til Kommunestyret dette saksframlegget) Det er i tillegg gjennomført følgende møter: Side51

52 Temamøte med oppsummering fra Ad-Hoc utvalget , vedlegg Nr. 4. Orientering fra Namdalseid kommune ved ordfører Steinar Lyngstad , vedlegg Nr. 5. Ut fra debatt og fokus i de gjennomførte møtene, vurderes det ikke tjenlig å fortsette med dagens løsning med saksbehandlekomiteer. Det foreligger ut fra debatten i Ad-hoc utvalget 2 aktuelle alternativer/muligheter, selv om interessen og fokus har vært størst opp mot innføring av muligheten til oppnevning av Ad-Hoc komiteer som har konkret ansvar i en tidsavgrenset periode. Alternativ Dagens løsning med politisk organisering av kommunestyre og formannskap videreføres. Planutvalget består av de valgte medlemmene til formannskapet og utvides fra med to medlemmer. Fra og med opphører saksbehandlerkomiteene (KOK, KOH og KUN), og det innføres en ordning hvor det kan opprettes rådgivende Ad-Hoc komiteer med konkret mandat og tidsavgrenset oppdrag. Komiteene kan delegeres myndighet. Ordningen evalueres innen utgangen av valgperioden. 2. Kommunestyremøtene holdes som i dag på kveldstid. Ved oppstart av neste valgperiode innføres en ordning med kommunestyremøter på dagtid (Eksempelvis med oppstart fra Kl 13.00) 3. Eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne slås sammen til ett utvalg med.x medlemmer, og endringen iverksettes fra Innen oppstart utarbeider nåværende Ad-Hoc utvalg forslag til retningslinjer for praktiseringen av ordningen med Ad-Hoc komiteer, hvor det beskrives omfang, oppnevning, sammensetning, sikring av brukermedvirkning m.v. 5. Innen oppstart utarbeider nåværende Ad-Hoc utvalg i samarbeid med rådmannen forslag til nytt delegasjonsreglement 6. De økonomiske konsekvenser som følge av endringen i politisk organisering, innarbeides i forslag til budsjett 2013 og økonomiplan Alternativ Dagens løsning med politisk organisering av kommunestyre og formannskap videreføres. Planutvalget og formannskap har de samme 5 valgte medlemmene som tidligere. Dagens ordning med saksbehandler komiteer opphører fom Det opprettes 2 hovedutvalg, eksempelvis ett for folk (Oppvekst og helse) og ett for utvikling(teknisk, næring m.v.). Hvert utvalg skal bestå av 5 medlemmer. Ad-hoc utvalget for forenkling av politisk organisering får i oppdrag å foreslå hensiktsmessig navn på utvalgene. Det gjennomføres valg av medlemmer og ordningen iverksettes fom Kommunestyremøtene holdes som i dag på kveldstid. Ved oppstart av neste valgperiode innføres en ordning med kommunestyremøter på dagtid (Eksempelvis med oppstart fra Kl 13.00) 3. Eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne slås sammen til ett utvalg med.x medlemmer, og endringen iverksettes fra Innen oppstart utarbeider nåværende Ad-Hoc utvalg i samarbeid med rådmannen forslag til nytt delegasjonsreglement 5. De økonomiske konsekvenser som følge av endringen i politisk organisering, innarbeides i forslag til budsjett 2013 og økonomiplan Det er kommet innspill fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne om at de ikke ønsker at utvalget slås sammen med Eldrerådet. Jfr. Vedlegg Nr. 6. Det er bedt om at eldrerådet kommer med Side52

53 sin vurdering i forkant av kommunestyret Forenkling er ønskelig sett ut fra at det i hovedsak er de samme sakene som fremmes til de 2 utvalgene, og det hadde da vært mer rasjonelt å kjøre ett møte, noe som innebærer en effektivisering for administrasjonen Vurdering: Målet med forenklingen av politisk organisering har vært å skape større engasjement og debatt i kommunestyret. Ad-Hoc utvalget med ansvar for å foreslå forenkling i politisk organisering, anbefaler alternativ 1, da dette vurderes å være best ift. å oppfylle målet med forenklingen. Det vises til vedlegg Nr. 4 og 5. hvor det er stort samsvar mellom intensjonene for Ad-Hoc utvalget, og begrunnelsen for at Namdalseid kommune valgte ordningen med Ad-Hoc utvalg. I Nord-Trøndelag er Namdalseid den eneste kommunen som har organisert deler av politisk arbeid med slike tidsavgrensede Ad-Hoc utvalg. Det er ikke mange kommuner som har organisert delere av arbeidet på denne måten. Det forslås derfor at ordningen evalueres innen utgangen av denne valgperioden. Konklusjon: 1. Dagens løsning med politisk organisering av kommunestyre og formannskap videreføres. Planutvalget består av de valgte medlemmene til formannskapet og utvides fra med to medlemmer. Fra og med opphører saksbehandlerkomiteene (KOK, KOH og KUN), og det innføres en ordning hvor det kan opprettes rådgivende Ad-Hoc komiteer med konkret mandat og tidsavgrenset oppdrag. Komiteene kan delegeres myndighet. Ordningen evalueres innen utgangen av valgperioden. 2. Kommunestyremøtene holdes som i dag på kveldstid. Ved oppstart av neste valgperiode innføres en ordning med kommunestyremøter på dagtid (Eksempelvis med oppstart fra Kl 13.00) 3. Eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne slås sammen til ett utvalg med.x medlemmer, og endringen iverksettes fra Innen oppstart utarbeider nåværende Ad-Hoc utvalg forslag til retningslinjer for praktiseringen av ordningen med Ad-Hoc komiteer, hvor det beskrives omfang, oppnevning, sammensetning, sikring av brukermedvirkning m.v. 5. Innen oppstart utarbeider nåværende Ad-Hoc utvalg i samarbeid med rådmannen forslag til nytt delegasjonsreglement. 6. De økonomiske konsekvenser som følge av endringen i politisk organisering, innarbeides i forslag til budsjett 2013 og økonomiplan Arne Ketil Auran Rådmann Side53

54 Frosta kommune Arkivsak: 2012/ Arkiv: 033 Saksbehandler: Arne Ketil Auran Dato: Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /12 Kommunestyret /12 Evaluering av politisk organisering - Saksbehandlerkomiteer versus hovedutvalg 1 S Evaluering av politisk organisering - Saksbehandlerkomiteer versus hovedutvalg Vedlegg 1 Særutskrift - Opprettelse av saksbehandlerkomiteer. 2 Særutskrift - Reglement for saksbehandlerkomiteene Rådmannens forslag til vedtak 1. Det opprettes 2 utvalg, eksempelvis ett for folk (Oppvekst og helse) og ett for utvikling(teknisk, næring m.v.) 2. Hvert utvalg skal bestå av 5 medlemmer 3. Det opprettes et ad-hoc utvalg som får i oppdrag å utarbeide forslag til nytt reglement/delegert myndighet for utvalgene, og hensiktsmessig navn på utvalgene. 4. Ad-Hoc utvalgets forslag legges fram for kommunestyret senest ved kommunestyremøte i september Utvalget sammensettes med en representant fra hvert parti i kommunestyret, samt ordfører. Rådmannen er utvalgets sekretær og kaller inn til første møte. 6. Rådmannen avventer utarbeidelse av forslag til nytt helhetlig delegasjonsreglement, til Ad- Hoc utvalgets forslag er behandlet i kommunestyret. Behandling i Formannskapet Forslag fra Frode Revhaug: Komiteene opphører Ad-hoc utvalg kan opprettes ved behov Side54

55 Forslag fra Johan Petter Skogseth 1. Det opprettes et ad-hoc utvalg som får i oppdrag å komme med forslag til forenkling av politisk organisering i Frosta kommune. 2. Som 4 i rådmannens forslag 3. Som 5 i rådmannens forslag 4. Som 6 i rådmannens forslag Vedtak Revhaugs forslag tiltrådt med 3 mot 2 stemmer. Innstilling til Kommunestyret : Komiteene opphører Ad-hoc utvalg kan opprettes ved behov Behandling i Kommunestyret Felles forslag Sp, Ap, Sv og Krf: 1. Det opprettes et ad-hoc utvalg som får i oppdrag å komme med forslag til forenkling av politisk organisering i Frosta kommune. 2. Ad-hoc utvalgets forslag legges fram for kommunestyret senest ved kommunestyremøtet i oktober Utvalget sammensettes med en representant fra hvert parti samt ordfører. Rådmannen er utvalgets sekretær og kaller inn til første møte. 4. Det legges opp til et temamøte i kommunestyret rundt dette temaet i september. 5. Rådmannen avventer utarbeidelse av forslag til nytt helhetlig delegasjonsreglement til Ad-hoc utvalgets forslag er behandlet i kommunestyret. Vedtak Forslag i møtet vedtatt med11 mot 6 stemmer. Endelig vedtak: 1. Det opprettes et ad-hoc utvalg som får i oppdrag å komme med forslag til forenkling av politisk organisering i Frosta kommune. 2. Ad-hoc utvalgets forslag legges fram for kommunestyret senest ved kommunestyremøtet i oktober Utvalget sammensettes med en representant fra hvert parti samt ordfører. Rådmannen er utvalgets sekretær og kaller inn til første møte. 4. Det legges opp til et temamøte i kommunestyret rundt dette temaet i september. 5. Rådmannen avventer utarbeidelse av forslag til nytt helhetlig delegasjonsreglement til Adhoc utvalgets forslag er behandlet i kommunestyret. Side55

56 Bakgrunn for saken: Det vises til vedlegg Nr 2, særutskrift fra KO-sak 69/09 fra møte , hvor det i tilknytning til vedtatt revidert reglement for saksbehandler, ble gjort følgende vedtak: Endelig vedtak: Ad-Hoc utvalgets forslag til nytt reglement for saksbehandlerkomiteene vedtas Ordningen med saksbehandlerkomiteer evalueres fram mot revidering av delegasjonsreglementet i siste halvår av inneværende valgperiode (høsten 2011) Samt til punkt 41. i ledergruppens handlingsplan, som kommunestyret behandlet i møte Saksopplysninger: Saksbehandlerkomiteene ble opprettet i 2003, og det var 2 komiteer helt til Kommunestyret i sak 81/07 den , jfr. Vedlegg nr 1., vedtok å gå fra 2 til 3 komiteer. I perioden før 2003 hadde man 3 hovedutvalg med vedtaksmyndighet i Frosta kommune. (UNN, UTS og UHO) I arbeidet med revidert reglement for saksbehandlerkomiteene ble det gjort grundige avklaringer opp mot kommuneloven ift at det ikke er mulig å tillegge en saksbehandlerkomite fast vedtaksmyndighet, da må man velge hovedutvalg. Før valget 2011 ble det i kraft av komitelederne gjennomført en evaluering av komiteene i kommunestyremøte den Oppsummert etter mail/innspill som ble gjennomgått i Kommunestyret, var det ønske om følgende: Fint! Vil føye til viktigheten med fast møtesekretær for å holde kontinuiteten oppe Rune Fra: Einangshaug Per Ove Sendt: 29. august :28 Til: Haug Rune; Kopi: Revhaug Frode; Auran Arne Ketil Emne: sammendrag koitestruktru. Jfr siste møte mellom komiteledere, ordfører og rådmann ble det enighet om at komitelederne skulle se på evt fellesnevnere etter evalueringa hver komite har hatt av komitestrukturen. -Alle tre komiteene er enige om at en bør kunne tillegge saksbehandlerkomiteene beslutningsmyndighet, innen rimelighetens grenser. Dette for å lette litt på saksmengden til kommunestyret samt få mere interessante komitesaker. Dette kan løses med mer bruk av komiteene som ad-hocutvalg. Undertegnede er klar over at dette er litt på kant med lovverket men er uansett vel verdt å prøve. - Vi er også enige om at saksbehandlerkomiteene er viktige diskusjonsarenaer samtidig som at en vil få mulighet til å sette seg ekstra godt inn i et fagfelt. Komiteene fungerer godt som organ for saksopplysning/saksmodning. KOH og KOK er enige om flg: - En bør fortsatt ha en tredelt komitestruktur. - Årshjulet er et viktig planleggingsredskap, sammen med et tett samarbeid ordfører/rådmann/komiteleder. Per Ove Einangshaug Oppsummert blir dette: Ønske om beslutningsmyndighet i komiteene. KOH og KOK ønsker 3 komiteer og KUN vil ha 2 komiteer Årshjul i nært samarbeid med ordfører/rådmann Viktig med fast komitesekretær. Side56

57 Vurdering: Rådmannen har over tid merket seg at ordningen med saksbehandlerkomiteer krever mye oppfølging/koordinering fra ordfører/rådmann for å fungere godt. Samtidig ressurser fra rådmannens side, ift fast møtesekretær. Ønske om beslutningsmyndighet i komiteene, tilsier at en må velge hovedutvalg. Alternativet er at komiteene får delegert myndighet som Ad-Hoc komite fra sak til sak av kommunestyret eller formannskap. (Noe som krever koordinering) Sett fra rådmannens side er det ønskelig med 2 hovedutvalg med nærmere delegert beslutningsmyndighet fastsatt i delegasjonreglementet. For eksempel ett for folk (Oppvekst og helse) og ett for utvikling(teknisk, næring m.v.) Fast beslutningsmyndighet gir ryddigere forhold ift. Hvilke løpende saker som skal behandles i utvalgene, og nødvensige ressurser ift forberedelse av saker fra rådmannens side. Konklusjon: 1. Det opprettes 2 utvalg, eksempelvis ett for folk (Oppvekst og helse) og ett for utvikling(teknisk, næring m.v.) 2. Hvert utvalg skal bestå av 5 medlemmer 3. Det opprettes et ad-hoc utvalg som får i oppdrag å utarbeide forslag til nytt reglement/delegert myndighet for utvalgene, og hensiktsmessig navn på utvalgene. 4. Ad-Hoc utvalgets forslag legges fram for kommunestyret senest ved kommunestyremøte i september Utvalget sammensettes med en representant fra hvert parti i kommunestyret, samt ordfører. Rådmannen er utvalgets sekretær og kaller inn til første møte. 6. Rådmannen avventer utarbeidelse av forslag til nytt helhetlig delegasjonsreglement, til Ad- Hoc utvalgets forslag er behandlet i kommunestyret. Arne Ketil Auran Rådmann Side57

58 Frosta kommune Deres ref Vår ref: Dato 2012/ Notat Til: Ad-Hoc utvalgets medlemmer og Arne Ketil Auran Referat fra møte 1. i Ad-Hoc utvalget for forenkling av politisk organisering Kl Sted: Kommunestyresalen Innkalte: Forfall: Vara: Torunn Nesse, Dagfinn Tingstad, Ola Aursand, Boje Reitan, Trine Haug, Unni Nordahl, Johan Petter Skogseth. Boje Reitan, Ola Aursand og Dagfinn Tingstad Guro Lerstøl Hopmo deltok en times tid fra start i stedet for Dagfinn Tingstad Punkt Beskrivelse 1. Innledning om oppdraget v/ordfører Forenkling av politisk organisering Trenden med stadig flere tjenesteområder i interkommunal regi, med egne styringsorgan politisk. Vi utfordres på forenkling lokalt på Frosta. Gjennomgang av noen funn fra en NIBR-rapport, som har kartlagt omfanget av andre organ med myndighet delegert fra KO enn FO i den enkelte kommune. Mindre endringer fra 2004 til 2008 enn det var forut for denne perioden.(før 2004 en trend med at færre antall politikere behandler sakene, og at antallet saker til politisk behandling går ned). I Frosta kommune går mange saker om FO, men kunne gått direkte til KO for å få en mer aktiv debatt i KO Side58

59 Side 2 av 2 2. Rådmannen oppsummerte erfaringer/evaluering på Frosta så langt Fra faste utvalg, erfaringer med komitemodellen og stort koordineringsbehov, ønske om beslutningsmyndighet til en klar forenkling med bare FO og KO som faste organ. Og mulighet til en mer aktiv oppnevning av tidsavgrensa Ad-Hoc utvalg med konkret myndighet, for eksempel styringsgrupper i prosjekt. 3. Synspunkter fra Ad-Hoc utvalgets medlemmer: Vil gjerne bidra til forenkling og effektivisering Får vi lengre KO-møter? Mulighet til å starte KO-møter på dagtid Ønske om å få i gang mer diskusjoner Mindre delegering av makt fra KO til FO Riktig med mer demokrati og beslutning inn i KO, og mer aktive diskusjoner Mer aktiv oppnevning av Ad-hoc utvalg i konkrete saker Sammenslåing av eldreråd og rådet for likestilling av funksjonshemmede effektiviseringspotensiale. Økonomiske konsekvenser ved å kjøre KO-møter på dagtid, for eksempel. fra kl klargjøres. Forutsatt opphør av komiteene. Og ressurs til å dekke Ad-Hoc i konkrete saker/prosjekter. Rådmannen utreder kostnadsmessige konsekvenser til neste møte. Gruppediskusjoner i løpet av pauser i KO-møte er mulig Flere av medlemmene vil vurdere å legge mer beslutninger inn i KO og ønsket er at flere slipper seg løs og bidrar i diskusjoner KO-medlemmene i «team-building» - bli mer trygge på hverandre Flere temamøter ila. året, fri diskusjon som kan munne ut i saker som kan følges opp videre i adm. eller ved oppnevning av et Ad-Hoc utvalg Klargjøring av hva som lovmessig må behandles i FO. Rådmannen avklarer til neste møte. Vurdering av viktige planer i planstrategien som man forutsetter å opprette et Ad-Hoc utvalg for å forberede. Prosessen for å oppnevne medlemmer i Ad-Hoc utvalg vurderes nærmere, rådmannen innhenter erfaringer fra andre kommuner til neste møte. Interesse og engasjement har kanskje like mye å si som politisk representasjon? Mål om å ha et konkret flertallsforslag og et mindretallsforslag til organisering å legge fram til temamøte Neste møte endres fra til KL Arne Ketil Auran Referent Side59

60 Frosta kommune Deres ref Vår ref: Dato 2012/ Notat Til: Ad-Hoc utvalgets medlemmer og Arne Ketil Auran Referat fra møte 2. i Ad-Hoc utvalget Kl Sted: Kommunestyresalen Innkalte: Forfall: Torunn Nesse, Dagfinn Tingstad, Ola Aursand, Boje Reitan, Trine Haug, Unni Nordahl, Johan Petter Skogseth. Ingen Punkt Beskrivelse 1. Oppsummering fra møte 1. den ved ordfører 2. Kommentarer/innspill fra utvalgets medlemmer: Dagfinn Tingstad er tilhenger av utvalg med myndighet. Vitalisering av debatten i KO har med noe annet å gjøre enn det å bryte terskelen for å gå på talerstolen Ola Aursand. Flere regionale arenaer/utvalg. Samarbeid i to regioner gjør det mer komplisert. Har mer tro på Ad-Hoc utvalg. Forenklet behandling av saker som har vært i andre organ/regionale m.v. fremming av saker direkte til KO Unni Nordahl. Ad-hoc utvalg og det fine med rekruttering av personer med interesse og kompetanse inn i slike utvalg Boje Reitan var opptatt av å spre myndighet til flest mulig personer. Vil ha flere engasjerte. Talerstolen og web overføring har blitt en større terskel enn før. Vil ha beslutningsmyndighet ute i utvalg. Ideelt å spre myndighet på flere enn de 17 i KO. Mer behandling i KO Utvalg er fint i en oppstartsperiode etter nyvalg mener D.Tingstad. Side60

61 Side 2 av 2 Mer liv i debatten i KO om saken ikke er behandlet i FO først. Orienteringer/referatsaker kan legges til slutt i KO. Bruke litt mindre tid på dette i møtene Temamøte i forkant av KO er også mulig. FO bør ha PLA funksjon, men litt mindre behandling enn i dag. Det som har vært i regionale organer bør kunne gå direkte til KO, dersom det ikke bør om FO ut fra økonomiplan/budsjetthensyn. Det må i tilfelle lages retningslinjer for Ad-Hoc, terskel, brukermedvirkning, sammensetning, mandat/myndighet m.v. Ad-Hoc som styringsgruppe i en prosjektorganisasjon, f.eks som ansvar for å revidere en hovedplan. Et alternativ er en utvalgsmodell (2 utvalg) med beslutningsmyndighet. 3. Avklaringer fra rådmannen Merkostnader i KO ved oppstart på dagtid, i området Forutsatt nedlegging av komiteer, reduseres kostnad med ca 90. Kostnad med Ad-Hoc utvalg kommer i tillegg Formannskapet SKAL behandle økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. KO kan bestemme at dette er FO s eneste oppgave. Annen avgjørelsesmyndighet kan legges til FO dersom dette ikke er begrenset i særlov. Erfaringer fra andre kommuner. Gjennomgang av Organisering i tidl. Mosvik kommune, og Namdalseid kommune som har FO, KO og Ad-Hoc utvalg. Dokumenter fra Namdalseids modell utsendes sammen med møtereferatet. 4. Gjennomgang av dagens delegasjonsreglement og saker til FO og KO ved ordfører Ordfører gjennomgikk en foreløpig refleksjon på dagens og framtidig fordeling av oppgaver mellom KO og FO. 5. Oppsummering Forslag inn i temamøte o Gjennomgang av saksflyt i politiske organ i dag. Gjennomgang av eksempelsaker o Invitere representanter fra Namdalseid kommune til å redegjøres for sine erfaringer med politisk organisering og Ad-hoc utvalg spesielt. (KO ?) o Forslag om 3 modeller: 1. Som i dag 2. 2 utvalg med beslutningsmyndighet i tillegg til FO og KO 3. FO, KO og Ad-hoc utvalg Tidspunkt for KO-møte. Lettere å få politisk deltakelse om møter går på kveldstid? (for noen i arbeid og utdanning). Men flere er mer opplagt på dagtid ift. å møte på kveldstid etter først å ha gjennomført en hektisk arbeidsdag. Utvalget ønsker å tilrettelegge for å starte utpå dagen (KL 13.00). Innlagt pauser og max varighet på 5 timer (Slutt Kl 18.00) Hvordan Ad-Hoc utvalg oppnevnes. Forholdet til partimessig fordeling i KO. Man trenger ikke alle partier hver gang, mer viktig med kompetanse og engasjement i saken. Hvilken myndighet/mandat bør Ad-Hoc utvalget ha. Hvem er oppnevningsorgan? FO/PLA og KO Iverksettingsdato ? Side61

62 Side 3 av 3 Man går for at Eldreråd og råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne kan være ett og samme organ, evt. med utvidet antall medlemmer Arne Ketil Auran referent Side62

63 Politisk organisering Ad Hoc- utvalget oppnevnt av kommunestyret i sak 43/12, den Side63

64 Oppdraget KO s vedtak i sak 43/12 1. Det opprettes et ad-hoc utvalg som får i oppdrag å komme med forslag til forenkling av politisk organisering i Frosta kommune 2. Ad-hoc utvalgets forslag legges fram for kommunestyret senest ved kommunestyremøte i oktober Utvalget sammensettes med en representant fra hvert parti samt ordfører. Rådmannen er utvalgets sekretær og kaller inn til første møte 4. Det legges opp til et temamøte i kommunestyret rundt dette temaet i september 5. Rådmannen avventer utarbeidelse av forslag til nytt helhetlig delegasjonreglement til Ad-hoc utvalgets forslag er behandlet i kommunestyret Side64

65 Status Utvalget som består av: Torunn Nesse, Dagfinn Tingstad, Ola Aursand, Boje Reitan, Trine Haug, Unni Nordahl og Johan Petter Skogseth, har gjennomført 2 møter: Møte Møte Side65

66 Fokus i møte Trender i politisk organisering i norske kommuner i perioden og før dette hvor tendensen var at et færre antall politikere behandlet sakene, og at antall saker til politisk behandling går ned. (Gjennomgang av NIBR-rapport) Ordningen med saksbehandlerkomiteer krever mye koordinering Interesse for bare FO og KO som faste organ og oppnevning av tidsavgrensa Ad-Hoc utvalg i konkrete saker/planer/utrednings/prosjekter Utvalgets medlemmer er opptatt av forenkling ift dagens situasjon Mer demokrati og debatt inn i KO Muligheten til KO-møter på dagtid (tidlig ettermiddag) Eventuelle økonomiske konsekvenser avklares Innhenting av erfaringer fra andre kommuner Side66

67 Fokus i møte (1) Alternative modeller: 1. Saksbehandlerkomiteer som i dag 2. Utvalg med delegert myndighet 2 utvalg 3. Kun KO og FO/PLA/Klagenemd og oppnevning av Ad-hoc utvalg i konkrete saker Behov for forenkling lokalt også ut fra regionalt samarbeid og etablering av felles politiske nemder regionalt samarbeid Bruken av talerstol og Web-camera ulike meninger om dette bidrar til mer passive folkevalgte Mer liv i debatten i KO om sakene ikke er behandlet i FO først Namdalseid Kommune har modell 3, og har utarbeidet egne retningslinjer for bl.a. Ad-Hoc utvalg, oppnevning og sammensetning Merkostnad ved KO-møter på dagtid, fra kl 12 el. 13, er i området tusen. Nedlegging av komiteene gir en reduksjon på ca 90. Kostnader med Ad-Hoc-utvalg kommer i tillegg Side67

68 Fokus i møte (2) Gjennomgang av dagens delegasjonsreglement og refleksjon på mulighe endringer i oppgaveansvar og myndighet mellom KO og FO Gjennomgang av saksflyt i politiske organ i Frosta i dag Nyttig med erfaringer fra Namdalseid evt inn i KO Iverksettingsdato for endret modell Hvem har myndighet som oppnevningsorgan? I namdalseid har både KO og Fo dette Man går for at eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne kan være ett og samme organ, evt med flere medlemmer. Tilnærmet svært identisk sakliste til disse to utvalgene likevel Side68

69 Avslutningsvis Videre prosess Debatt og oppsummering Side69

70 NOTAT fra orienteringen til ordfører Steinar Lyngstad i Namdalseid kommune for Frosta kommunestyre Innledning med gjennomgang av Historikk/Bakgrunn vedrørende politisk organisering i Namdalseid kommune Praksis med Ad-Hoc Utvalg Ta imot nye innbyggere Barnehagetilbudet Spørsmål om å kjøpe ny lastebil ift konkurranseutsetting av drift MÅLET: Ønske om å få debatten i tidligere komiteer inn i KO. Mer diskusjon og saksmengde inn i KO. Behov for å starte tidligere på dagen Evaluering av Ad-Hoc Fra 17 til 19 medlemmer i KO Småpartiene bedre representert Flytte KO på dagtid, og ikke noe ønske 7 møter pr år start ferdig Info og orienteringer under veis o Barnevern o IKS-er o Vi berre gjer det! NAV o KomRev Trøndelag IKS Mer tid til drøftinger og info Ikke talerstol, lettere å ta ordet, men vurdert i Vil ha lav terskel til ta ordet. o Må på Web framover + positive abeidsvilkår - på dagtid. også FO på dagtid Eksraordinært KO - få saker kjøres på kveld Merkostnad tapt arbeidsfortjeneste. Legitimert og ulegitimert merkostnad 7 møter er i underkant av Flere ser mulighet til politisk deltakelse Siden 2003 men dagmøter siden 2007 Samarbeidet MN samkommune. Tradisjonell organisering Fornes/Namsos. Overhalla starter i 2 tida. Diskusjon og debatt inn i KO betyr mer Side70

71 SPØRSMÅL: Ola Aursand. Ad.Hoc sammensetning ift oppdrag. Folkevalgt og ansatte/adm o Adm er sekretær o Medlemmer politiske representanter, men også bruk av vara D.Tingstad o Tidsavgrensa Ad-hoc og relativt få o Hvor ofte noe litt mer enn i de 3 nevnte anledninger o Bestemme seg koordinere o Planutvalg er ikke FO, men har repr fra hvert parti Saksmengde til FO o Drøftingspartner Budsjet og KO, mest mulig inn i KO. o FO innstiller til KO Utpeking av Ad-Hoc utvalg. KO utnevner Medlemmer og omfang av mandater. Adm oppnevner sekretær DT.Planutvalg interessant. 12 av KO bare i KO. Stort samsvar mellom PLA og FO? o Leder i PLA er i dag i FO, men forrige periode var ingen i FO i PLA o Mangfold beriker KO Torunn Nesse: Sammensetning av FO? to største partier o FROSTA Oppsummerende møte i AdHoc utvalget i forkant av behandling av saken i KO-møte , men ut fra oppsummeringen Deltakere:Ola Aursand, Boje Reitan, Ordfører Johan Petter Skogseth, Trine Haug, Torunn Nesse, Turid Haug og Dagfinn Tingstad Mål: Vitalisere debatt i KO Flere bestemmer mer PLA uavhengig av FO, D.Tingstad Ola Aursand vil ha FO og PLA med samme medlemmer Saker i FO og KO må forenkles, en del direkte til KO 3 alternativer: + sammenslåing Eldreråd og råd for msk som nedsatt funksjonsevne Side71

72 DT. vil ikke forenkle for mye, myndighet på flere. Hvis ad-hoc velges har han ønske om at det vurderes eget PLA med andre representanter enn i FO Delegasjonsreglement...kommer senere Retningslinjer Vitalisere KO, makt og debatt fra FO til KO Oppsummering: 1. 2 Hovedutvalg 2. FO,KO og Ad-Hoc 3. PLA- Kommunestyret på dagtid i neste valgperiode prøve med møter på kveldstid. nå Nytt Ad-Hoc møte før Ko kl , endret til kl Side72

73 Frosta kommune Arkivsak: 2012/ Arkiv: 033 Saksbehandler: Anne Grete Aas Dato: Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Råd for likestilling av funksjonshemmede /12 Politisk organisering i kommunen 1 S Politisk organisering i kommunen Vedlegg 1 Politisk organisering i kommunen Rådmannens forslag til vedtak Behandling i Råd for likestilling av funksjonshemmede Forslag i møtet: Rådet for likestilling av funksjonshemmede har en klar holdning på dette feltet. Vi ønsker ikke sammenslåing av Eldrerådet og Råd for likestilling av funksjonshemmede, med den begrunnelse at Råd for likestilling av funksjonshemmede skal jobbe like mye for barn/ungdom som eldre. Kommunalt råd strekker seg fra vugge til grav som arbeidsfelt. Vi har lite tro på at Eldrerådet har kompetanse og lyst til å jobbe mot skole/barnehage for eksempel. Vedtak Forslag i møtet enstemmig vedtatt. Side73

74 Bakgrunn for saken: Se vedlegg. Saksopplysninger: Vurdering: Konklusjon: Arne Ketil Auran Rådmann Side74

75 Bruker: ARKA Klokken: 07:53 Program: XKOST-A1Versjon: 14 MerkostnadKommunestyretvedstartpådagtid Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Fjennomsnitt Taptarb.Fortje _2011 FraKLtil KL Timer Krpr år Ordfører Formannskap/varaordfører/Forhandlingsutvalg Kommunestyre AntallKomedlemmer RegionrådVærnessamarbeidet Taptarbeidsfortjenesteminstesats 200 Krpr time Noendokumenterermer AntallKO-møterpr år Komiteoppvekstogkultur Komiteutviklingognæring Fradragfor utgifterkomiteer 1722 Komiteomsorgoghelse Tilleggfor utgifterad-hocutvalg 1730 Adm.utvalg/likest.utv Arbeidsmiljøutvalget Overformynderiet Skatteutvalget Eldrerådet Rådfor menneskermednedsattfunksjonsevne Politiskeorg.(tilskudd) Stortingsvalg Kommune-ogfylkestingsv Kontrollutvalgogtilsyn Revisjon Kontrollsalgskjenkingalkohol Tilf.utg.formsk.bestemmelse TOTA LT Side75

76 Side76

77 Politisk organisering mv for valgperioden vedtatt av kommunestyret i sak 52/ 07, saksnr 2007/ Antall medlemmeri kommunestyret. Antall medlemmeri kommunestyret ble fastlagt av kommunestyret ,jfr K-sak46/06. Kommunestyretfattet følgendevedtak(enstemmigmed15 stemmer): Antall medlemmeri kommunestyret for valgperioden settestil Organisering av det politiske nivået i kommunen. 2.1.Hovedstruktur Dagensløsningmedkommunestyre, formannskapog planutvalgog med rådgivendekomiteer somoppnevnesad hoctil bestemte,tidsavgrensedeoppgaver,videreføres. Hovedtrekkenei dagensorganiseringframgårav vedlegg1. Det leggeshovedvektpå - At kommunestyretmå vitaliseressom politisk arena. - At enutvalgsmodellvil flytte mer politisk aktivit et fra kommunestyret ogtil andreorgan - At styrer for institusjon som et 3. Folkevalgtstyringsnivågir enkomplisert modell i forhold til avgrensingav ansvarog myndighetog kanmedførerollekonflikter for brukerrepresentanter og ansatterepresentanter. 2.2.Møteopplegget for kommunestyret Fastsettesav detnyekommunestyret selv. Komiteenhaddeinnstilling medfølgendealternative forslag: Møtenei kommunestyret leggestil dagtid,og detavholdes10 fastemøterpr år. Det skal være flere temamøtermedpolitisk arbeideller møtersomkombinererpolitisk temaarbeidmed ordinæresaker.formannskapeter programkomitemedansvarfor møteopplegget. Saksutsendingskjersenest2,5 ukerfør kommunestyretsmøtemedtilsvarendeforskyving av andrefrister. Møtenei kommunestyret leggestil dagtid,og detavholdes7 fastemøterpr år medtilleggsmøter etterbehov.det skalværeflere temamøtermedpolitisk arbeideller møtersomkombinerer politisk temaarbeidmedordinæresaker.formannskapeter programkomitemedansvarfor møteopplegget.saksutsendingskjersenest2,5 ukerfør kommunestyretsmøtemedtilsvarende forskyvingav andrefrister. 2.3.Formannskapet Ingenendring.5 medlemmer. Side77

78 2.4.Klageordningen Ingenendring.Dagensløsningmedformannskapetsomkommunensklageorganvidereføres. 2.5.Kontrollutvalget Ingenendring,3 medlemmervelgesav kommunestyrethvoravminst1 medlemer medlemi kommunestyret. 2.6.Fastutvalgfor plansaker Ingenendring.Dagensløsningmedegetplanutvalg medansvarfor kommunens forvaltningsoppgaveretterplan- og bygningslovenvidereføresmed5 medlemmervalgt av kommunestyretblant kommunestyretsmedlemmer. 2.7.Komiteer Komiteerkannedsettesav kommunestyret, formannskapetog planutvalgetfor å løsekonkrete, tidsavgrensedeoppgaver.oppgaveneskalværeav forberedendekarakter(utredninger)eller andreklart avgrensedeoppdrag.delegasjonav myndighetil komiteerkanbare gjelde enkeltsakermeddirektetilknytningtil komiteensoppdrag.oppnevningsorganetskalinnføreen målrettetpraksisfor bruk av komiteer. Oppnevningsorganet fastsettermandat,antall medlemmerog oppnevningsmåten. Komiteenekansammensettesmedpolitikere,representanter for rådmannen,brukerrepresentanterog representanterfor ansatte.oppnevningsorganet velger lederog nestleder.utredningsarbeidi komiteerskal leggesoppslik at meningsforskjeller framleggessomalternativeforslagi komiteensrapport, mensflertallssynog kompromissløsninger avklaresgjennomoppnevningsorganetspolitiskebehandling. 3. Organisering av arbeidsgiverfunksjoner og partssammensatteutvalg 3.1.Forhandlingsutvalget Ingenendring.Forhandlingsutvalgetsammensettesmed3 representanter;ordfører,rådmann, og 1 representantoppnevntav rådmannen.hovedoppgaventil forhandlingsutvalgetskalvære gjennomføringav lokalelønnsforhandlingersamtforhandlingerknyttettil endringi arbeidsoppgaverog rekruttering.formannskapetfastsetterrådmannenslønnog godkjenner sentraleavtaler. 3.2.Administrasjonsutvalget. Ingenendring.Administrasjonsutvalget sammensettesav formannskapetsmedlemmerog 3 representanterfor arbeidstakerorganisasjonene valgt blant tillitsvalgte, dvstotalt 8 medlemmer. 3.3.Arbeidsmiljøutvalget Ingenendring.Arbeidsmiljøutvalget sammensettesmed5 representanterfor arbeidsgiverfra administrasjonenoppnevntav rådmannenog 5 representanterfor arbeidstakerorganisasjonene oppnevntav ansatte. Side78

79 4. Brukermedvirkning Kommunenharansvarfor å organisereløsningersomsikrerbrukermedvirkningpåviktige områder.detteansvareter i enkeltetilfeller hjemlet i lov somanviserbestemteløsninger,for eksempelplan- og bygningsloven,opplæringslovenog Eldrerådsloven.Ellers stårkommunen sværtfritt til å oppretteløsningereller organfor brukermedvirkning ut overdetsomer bestemti særlover. 4.1.Løsningerfor øktbrukermedvirkning Kommunenmåinvolvereinnbyggereog interessegruppersterkereog mer systematiski de politiskebeslutningsprosessene. Kommunenskalbrukefølgendeløsninger meraktivt for å oppnådette: - De fasteorganfor brukermedvirkningog ansattemedvirkning - Utviklingsprosessersominvolvererbefolkningen - Høring og offentligettersyni planprosesser - Brukerundersøkelser - Informasjongjennommelkrampa,kommunenshjemmeside, og andremedia 4.2.Organfor brukermedvirkning Antall medlemmeri rådetfor funksjonshemmedeøkesfra 3 til 5 medlemmermedfølgende sammensetning; 3 representanterfor funksjonshemmedes organisasjoner,1 representant oppnevntav kommunestyretog 1 representantoppnevntav rådmannen.ellers ingenendringer. Detteer senereendretslik at administrasjonensrepresentanter byttetut medpolitisk representantoppnevntav kommunestyret,dvs2 politikere. 5. Vedtekter og reglement Detvisestil egneoppdatertereglementi samsvarmedkommunestyretsvedtak 6. Nemder og råd for særligeoppgaver. Ingenendringerut overdetsomevtfølgerav endringeri særlov. Økonomiske konsekvenser. Økonomiskekonsekvenserav vedtatteendringerutgjørenmerutgiftpå 125tusenmedet tillegg påinntil 100tusen,dvstotalt 225tusenvedomleggingtil dagmøteri kommunestyret. Side79

80 Namdalseid kommune Saksmappe: 2007/ Saksbehandler: RoarPedersen Saksframlegg Forslag til endringer i den politiske organiseringenmv for valgperioden Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseidkommunestyre 52/ Rådmannensinnstilling Det henvisestil komiteensinnstillingeri vedlagteforslag,jfr saksvedleggnr 1. Behandling i Namdalseidkommunestyre Knut Tanem,Sp,fremmetfølgendeforslagtil vedtakmd henvisningtil komiteensrapport: 2.1 Hovedstruktur. Dagensløsningmedkommunestyre,formannskap,planutvalgog med rådgivendekomiteersomoppnevnesadhoc. 2.3 Formannskapet. Ingenendring,5 medlemmer. 2.4 Klageordning. Ingenendring,formannskapetsomkommunensklageorgan. 2.5 Kontrollutvalg. Ingenendring,3 medlemmervelgesav kommunestyret,hvoravminst1 medlemfra kommunestyret. 2.6 Fast utvalg for plansaker. Ingenendring,egetplanutvalgmed5 medlemmervalgt av agblantkommunestyretsmedlemmer. 3.1Forhandlingsutvalget. Ingenendring. 3.2Administrasjonsutvalget. Ingenendring. 3.3 Arbeidsmiljøutvalget. Ingenendring. 4.1 Løsninger for økt brukermedvirkning. Kommunenmåinvolvereinnbyggereog interessegrupper sterkereog mersystematiski depolitiskebeslutningsprosessene. Kommunenskalbrukefølgendeløsningermeraktivt for å oppnådette: - De fasteorganfor brukermedvirkningog ansattemedvirkning - Utviklingsprosessersominvolvererbefolkningen - Høringog offentlig ettersyni planprosesser - Brukerundersøkelser - Informasjongjennommelkerampa,kommunenshjemmesideog andremedia. 5.1Endring i reglementfor godtgjørelse. Punkt Endring i retningslinjer for råd for funksjonshemmede. Rådetskal ha5 medlemmer medpersonlig varafordelt slik: 3 fra funksjonshemmedesorganisasjoner,1 representant fra kommunestyretog enrepresentantoppnevntav rådmannen. Side80

81 5.3Andre reglement 6 Nemnder og råd. Knut Tanemfremmetdessutenfølgendeforslag,jfr. komiteensrapport: 2.2 Møteoppleggetfor kommunestyret. Møtenei kommunestyret leggestil dagtid,og det avholdes7 fastemøterpr år, medtilleggsmøteretterbehov.det skalværeflere temamøter medpolitisk arbeid,eller møtersomkombinererpolitisk temaarbeidmedordinæresaker. Formannskapeter programkomitemedansvarfor møteopplegget.saksutsendingskjersenest 2,5 ukefor kommunestyretsmøte,medtilsvarendeforskyvningav andrefrister. 2.7 Komiteer. Komiteerkanmedsettesav kommunestyret,formannskapetog planutvalget for å løsekonkretetidsavgrensedeoppgaver.oppgaverskalværeav forberedendekarakter (utredninger)eller andreklart avgrensedeoppdrag.delegasjonav myndighettil komiteer kanbaregjeldeenkeltsakermeddirektetilknytning til komiteensoppdrag. Oppnevningsorganetskal innføreenmålrettetpraksisfor bru, av komiteer. Oppnevningsorganet fastsettermandat,antallmedlemmerog oppnevningsmåter.komiteene kansammensettesmedpolitikere,representanter for rådmannen, brukerrepresentanter og representan ter for ansatte.oppnevningsorganet velgerlederog nestleder.utredningsarbeidi komiteerskalleggesoppslik at meningsforskjellerframleggessomalternativeforslagtil komiteensrapport,mensflertallssynog kompromissløsningeravklaresgjennom oppnevningsorganetspolitiskebehandling. 4.2Organ for brukermedvirkning. Antall medlemmeri rådetfor funksjonshemmedeøkes fra 3 til 5 medlemmer,medfølgendesammensetning: 3 representanter for funksjonshemmedesorganisasjoner,1 representant fra kommunestyret og 1 representant oppnevntav rådmannen. 5.1 Endring i reglementfor godtgjørelse.fastegodtgjørelserpr år endresikke. AgnarForbord,V, fremmetfølgendeforslagmedhenvisningtil saksvedlegget: Punkt5.1 vedr.fastgodtgjørelserpr år, sistnevntealternativ. Forslagfra ordfører: Møteoppleggetfor kommunestyretfastsettesav detnyekommunestyretselv,jfr pkt 2.2. Forslagfra TerjeStene,SV: Antall fastemøteri kommunestyreter 7, hvor 2 eller 3 er dagmøter. TerjeStenetrakk sitt forslag. Vedtak i Namdalseidkommunestyre Det ble votertoverforslagene: 2.1 Hovedstruktur. Forslagfra Knut Tanemenstemmigvedtatt. 2.2 Møteoppleggetfor kommunestyet.forslagfra ordførervedtattmed11 stemmer Forslagfra Knut Tanemfikk 4 stemmer. 2.3 Formannskapet. Forslagfra Knut Tanemenstemmigvedtatt. 2.4 Klageordning. Forslagfra Knut Tanemenstemmigvedtatt. 2.5 Kontrollutvalg. Forslagfra Knut Tanemenstemmigvedtatt. 2.6 Fast utvalg for plansaker. Forslagfra Knut Tanemenstemmigvedtatt. 2.7 Komiteer. Forslagfra Knut Tanemenstemmigvedtatt. 3.1 Forhandlingsutvalget. Forslagfra Knut Tanemenstemmigvedtatt. 3.2 Administrasjonsutvalget. Forslagfra Knut Tanemenstemmigvedtatt. 3.3 Arbeidsmiljøutvalget. Forslagfra Knut Tanemenstemmig vedtatt. Side81

82 4.1 Løsninger for økt brukermedvirkning. Forslagfra Knut Tanemenstemmigvedtatt. 5.1Endring i reglementfor godtgjørelse. Punkt ,forslagfra Knut Tanemenstemmigvedtatt. 5.1 vedr. fast godtgjørelse.forslagfra Knut Tanemvedtattmed12 stemmer.forslagfra AgnarForbordfikk 3 stemmer 5.2Endring i retningslinjer for råd for funksjonshemmede. Forslagfra Knut Tanem enstemmigvedtatt. 5.3Andre reglement. Forslagfra Knut Tanemenstemmigvedtat. 6 Nemnder og råd. Forslagfra Knut Tanemenstemmigvedtatt. Vedtaket lyder dermed: 2.1 Hovedstruktur. Dagensløsningmedkommunestyre,formannskap,planutvalgog med rådgivendekomiteersomoppnevnesadhoc. Møteoppleggetfor kommunestyet. Møteopple getfor kommunestyretfastsettesav det nyekommunestyretselv,jfr pkt Formannskapet. Ingenendring,5 medlemmer. 2.4 Klageordning. Ingenendring,formannskapetsomkommunensklageorgan. 2.5 Kontrollutvalg. Ingenendring,3 medlemmervelgesav kommunestyret,hvoravminst1 medlemfra kommunestyret. 2.6 Fast utvalg for plansaker. Ingenendring,egetplanutvalgmed5 medlemmervalgt av og blantkommunestyretsmedlemmer. 2.7 Komiteer. Komiteerkanmedsettesav kommunestyret,formannskapetog planutvalget for å løsekonkretetidsavgrensedeoppgaver.oppgaverskalværeav forberedendekarakter (utredninger)eller andreklart avgrensedeoppdrag.delegasjonav myndighettil komiteer kanbaregjeldeenkeltsakermeddirektetilknytning til komiteensoppdrag. Oppnevningsorganet skal innføreenmålrettetpraksisfor bru, av komiteer. Oppnevningsorganet fastsettermandat,antallmedlemmerog oppnevningsmåter.komiteene kansammensettesmedpolitikere,representanter for rådmannen, brukerrepresentanter og representanterfor ansatte.oppnevningsorganet velgerlederog nestleder.utredningsarbeidi komiteerskalleggesoppslik at meningsforskjellerframleggessomalternativeforslagtil komiteensrapport,mensflertallssynog kompromissløsningeravklaresgjennom oppnevningsorganets politiskebehandling. 3.1Forhandlingsutvalget. Ingenendring. 3.2Administrasjonsutvalget. Ingenendring. 3.3 Arbeidsmiljøutvalget. Ingenendring. 4.1 Løsninger for økt brukermedvirkning. Kommunenmåinvolvereinnbyggereog interessegruppersterkereog mersystematiski depolitiskebeslutningsprosessene. Kommunenskalbrukefølgendeløsningermeraktivt for å oppnådette: - De fasteorganfor brukermedvirkningog ansattemedvirkning - Utviklingsprosessersominvolvererbefolkningen - Høringog offentlig ettersyni planprosesser - Brukerundersøkelser - Informasjongjennommelkerampa,kommunenshjemmesideog andremedia. 5.1Endring i reglementfor godtgjørelse. Punkt Fastegodtgjørelserpr år endresikke. 5.2Endring i retningslinjer for råd for funksjonshemmede. Rådetskal ha5 medlemmer medpersonligvarafordelt slik: 3 fra funksjonshemmedesorganisasjoner,1 representant fra kommunestyretog enrepresentantoppnevntav rådmannen. 5.3Andre reglement. Ingenendringerut overdetsomevt følgerav endringeri særlov. 6 Nemnder og råd. Ingenendringerut overdetsomevt følgerav endringeri særlov. Side82

83 Side83

84 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat Y Notat- sentralebestemmelser i kommunelovenvedrpolitisk og administrativorganisering U Innkalling til møtei utvalgetfor AgnarForbordm.fl. evalueringav politisk organiseringfor valgperioden U Notatvedrorganisering AgnarForbordm.fl. U Utvalg for evalueringav politisk organisering- Referatfra møte og temafor nestemøte AgnarForbordm.fl. Vedlegg Nr. Tittel 1 Utvalgetsforslagtil politisk organiseringmv for valgperioden Organisasjonskart - gjeldendeorganisering Reglementfor godtgjørelsetil folkevalgtesistrevidert Retningslinjerfor kommunaltrådfor funksjonshemmede, vedtatt Saksopplysninger Kommunestyretoppnevnte entverrpolitiskkomitefor å evalueredagenspolitiske organiseringmv. Spørsmåletom antallmedlemmeri kommunestyretble behandlet , jfr K-sak46/06.Komiteenfremmernåforslagtil løsningerpådeøvrigespørsmålsom kommunestyretharbedtom gjennommandatetsomble gitt for oppdraget.det visestil vedlagte forslagfra komiteen. Vurdering Komiteenfremmerenstemmiginnstilling om at dagenshovedstrukturfor denpolitiske organiseringskalvidereføres.det visestil pkt 2.1 i komiteensforslagog vedlegg2 somviser hovedtrekkenei dagensløsning. Komiteenfremmerogsåenstemmiginnstilling pådeflesteandrespørsmål.på4 spørsmåler komiteendelt, og fremmeralternativeforslag.dettegjelder - møteopplegget for kommunestyret, jfr pkt komiteer,jfr pkt Organfor brukermedvirkning,jfr pkt Endringi reglementfor godtgjørelse,vedr.fasteårligegodtgjørelser,jfr pkt 5.1 Gjeldendereglementfor godtgjørelseer vedlagtsomvedlegg3 Gjeldenderetningslinjerfor rådetfor funksjonshemmeder vedlagtsomvedlegg4. Side84

85 Det anbefalesat kommunestyretorganisererbehandlingenav deulike spørsmålslik at vedtak somsamsvarermedkomiteensinnstillinger,fattesmedhenvisningtil komiteensrapport,og at andreforslagframleggesskriftlig fra forslagsstillereni møtet. Det er videreforutsattat administrasjonenajourføreraktuellereglementog retningslinjerfor politiskeorgani samsvarmedkommunestyretsvedtak. Sakenleggesfram medhenvisningtil komiteensinnstillingeri vedlagte forslag.. Side85

86 Kommunenspolitiske og administrative organer Fasterådgivendeorgan for brukermedvirkn. Interkommunalt samarbeid og kommunale heleideselskap Kontrollutvalg 3 medlemmer Kommunestyre 19 (17) medlemmer Rådgivendekomiteer adhoc Politisk nivå Formannskap 5 medlemmer Ansattes RepresentanterAdministrasjonsutvalg medlemmer Ordfører Planutvalg 5 medlemmer - Eldreråd2+3 - Ungdomsråd2+5 - rådfor funksjonshemmede1+1+1 Brukerrepresentanter K.l 27: - regionrådet - barnevernt jenesten - kommuneoverlegen - legevaktmnr - legevaktlina - skatteoppkreveren - utviklingskontoret - miljø- og landbruk Aksjeloven: - KommunehusetAS IKS-loven: - Namdal rehabilitering - Næringsmiddelkontrollen - Komsek - Komrev - MNA Administrativt nivå Rådmann Forhandlingsutvalg 1+2 medlemmer Ansattes Representanter Arbeidsmiljøutvalg 5+5 medlemmer Kommunensegenvirksomhet - Elevråd - Samarbeidsutvalg - Skolemiljøutvalg - Foreldreråd Brukerrepresentanter Ansattesrepresentanter Avtalebasertjenestesamarbeidog felleskjøp av varerog tjenester: - IKT MNR - fellesadm.systemerog systemdrift - PPT - InnkjøpsavdelingenNTFK - Jordmortjenesten - RådmannsgruppenMNR - OppvekstMNR - HelseMNR - ØkonomisamarbeidetMNR - MusikkskolesamarbeidetN.eid,S.kjer,Verran,Namsos - VoksenopplæringMNR Side86

87 Frosta kommune Arkivsak: 2012/ Arkiv: F46 Saksbehandler: Arne Ketil Auran Dato: Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Kommunestyret /12 Forsalg til endringer i barnevernloven - høringsuttalelse fra Frosta kommune 1 I Forslag til endring i barnevernloven - Høring Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 2 I Høringsnotat fra KS om forslag til endringer i KS Midt-Norge, Nord-Trøndelag barnevernloven 3 I Endringer i barnevernloven - Uttalelse fra KS Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag. 4 S Forslag til endringer i barnevernloven - høringsuttalelse fra Frosta kommune Vedlegg 1 Forslag til endring i barnevernloven - Høring 2 Høringsnotat fra KS om forslag til endringer i barnevernloven 3 Grunnlagsnotat til høringssaken om endringer i barnevernloven 4 Endringer i barnevernloven - Uttalelse fra Nord-Trøndelag. Rådmannens forslag til vedtak Frosta kommune slutter seg til KS Nord-Trøndelag sin uttalelse om endringer i barnevernloven. Bakgrunn for saken: Høringsbrev fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet datert Saksopplysninger: For ytterligere saksopplysninger se vedlegg. Arne Ketil Auran Rådmann Side87

88 DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT I følgeliste Deres ref. Vår ref. Dato 12/ Høring - forslag til endringer i barnevernloven (forslag om endringer i finansieringsansvaret og i den faglige samhandlingen mellom stat og kommune, forslag om styrking av barns rettigheter mv.) Barne-,likestillings-og inkluderingsdepartementetsender med dette på høringforslag om endringeri barnevernloven17.juli 1992nr Noenavforslagenei dette høringsnotatetomhandlerendringerav finansieringsansvaretog endringeri denfagligesamhandlingenmellomstat og kommunepå barnevernområdet.andredeleravhøringsnotatetomhandlerforslagsom styrker barns rettigheter og rettssikkerheti barnevernet.høringsnotatetinneholder såledesforslagav svært ulikkarakter og i noenavpunktenehar departementetderfor valgtå være relativtåpeni konklusjonene. For nærmere oversiktoverforslageneviservitil høringsnotatetskapittel1 som omhandlernotatetsbakgrunnog oppbygging. Forslagenei dette høringsnotateter en del avregjeringensbarneverniøft,somi tillegg tilny organiseringog nyeprioriteringerbestår avet ressursløft.ressursløfteter kommettilutrykk i statsbudsjettetfor 2011og 2012og innebærerfiere stillingeri det kommunalebarnevernet.departementettar ogsåsiktepå å gi nærmere vurderingerav den barnevernfagligeog normativeretningenfor barneverneti en egen meldingsdeli den lovproposisjonensomvilbli lagtfremfor Stortinget.Detteer ikke en del avdenne høringen. Postadresse Kontoradresse Barne-og ungdomsavdelingen Saksbehandler Postboks 8036Dep Akersgt. 59 Anne Cathrine Dietz 0030Oslo Sentralbord: Org. nr Side88

89 Departementet ber om høringsinstansenes syn på forslagene. Høringsfristen er 12. november Vi beklager at fristen på grunn av stram tidsplan er kortere enn tre måneder, og at det derfor heller ikke vilvære mulig å få fristutsettelse. Høringsuttalelsene sendes Barne-, likestillings-og inkluderingsdepartementet, Postboks 8036Dep, 0030OSLO.Epost kan sendes til Det er ønskelig at høringsuttalelsene i tillegg sendes elektronisk i Word-formatdirekte til Elisabeth Solberg Halvorsen på epost eshgbld.dep.no. Eventuelle spørsmål kan rettes til henne på telefon eller tilanne Cathrine Dietz på telefon Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge høringsnotatet for eventuelle underliggende instanser som ikke står på listen over høringsinstanser. Høringsnotatet er tilgjengelig på departementets nettsider på regjeringen.no under dokumenter/høringer (htt : 'erin.en.no nb de bld dok ho rin ar.html?id-1805). Med hilsen Oddbjørn Hauge (e.f.) Mette K. Solum Vedlegg Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur. Side 2 Side89

90 Høringsinstanser Arbeids- og inkluderingsdepartementet Finansdepartementet Fornyings- og kirkedepartementet Helse- og ornsorgsdepartementet Justis- og beredskapsdepartementet Kommunal- og regionaldepartementet Kulturdepartementet Kunnskapsdepartementet Utenriksdepartementet Arbeids- og velferdsdirektoratet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Barneombudet Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet Barnevernets uviklingssenter i Nord-Norge Datatilsynet Domstolsadministrasjonen Fylkesmennene Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker Helsedirektoratet Helseregionene (5) Høgskolen i Bergen Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Harstad Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Sogn og Fjordane Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Telemark Høgskolen i Østfold Høgskulen i Volda Diakonhjemmets høgskole Integrerings- og rnangfoldsdirektoratet Landets distriktspsykiatriske sentra Landets kontrollkommisjoner Landets pasient- og brukerombud Likestillings- og diskrimineringsombudet Nasjonalt folkehelseinstitutt Nasjonalt kunnskapssenter for folkehelsen Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) Norges Forskningsråd (NFR) Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) Norsk senter for barneforskning (NOSEB) Norsk senter for menneskerettigheter Politidirektoratet Side90

91 Regionsenter for barn og ungdoms psykiske helse Regjeringsadvokaten Regionale ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Riksadvokaten Riksrevisjonen Sametinget Senter for medisinsk etikk (SME) Sentralenheten for fylkesnemndene Sivilombudsmannen Statens helsetilsyn Statens råd for funksjonshemmede Statistisk sentralbyrå Sysselmannen på Svalbard Universitetet i Agder Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Stavanger Universitetet i Nordland Universitetet i Tromsø Fylkeskommunene Kommunene Longyearbyen lokalstyre Overformynderiene Akademikerne Antirasistisk senter Arbeidsgiverforeningen NAVO Barnevernproffene Barneverninstitusjonenes Samarbeidsforum Childwatch International - Ui0 Den norske Legeforening Den Norske Advokatforening Den Norske Dommerforening Den norske tannlegeforening Fagforbundet Fellesorganisasjonen (FO) Flerfaglig fellesorganisasjon Flyktningehjelpen Forum for Barnekonvensjonen Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Helseansattes yrkesforbund Helsetjenestens lederforbund Juridisk Rådgivning for kvinner (JURK) Juss-Buss Jussformidlingen Side91

92 Jusshjelpa i Tromsø Kirkens byrnisjon Kirkens Familievern Kommunesektorens organisasjon (KS) Kontaktutvalget for innvandrere og norske myndigheter (KIM) Koordineringsutvalget for psykiatriske ungdomstearn Landsforeningen for barnevernsbarn Landsorganisasjonen (LO) Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) Nasjonalforeningen for folkehelsen Norges Juristforbund Norges Kvinne- og Familieforbund Norges Røde Kors Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO) Norsk Barnevernsamband Norsk Folkehjelp Norsk Fosterhjemsforening Norsk Fysioterapeutforbund Norsk helse- og sosiallederlag Norsk Lærerlag Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) Norsk Pasientforening Norsk Psykologforening Norsk sykepleierforbund Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Organisasjonen for Private Barnevemtiltak (OPB) PRESS - Redd Barna Ungdom Redd Barna Redd Barnas Rettighetssenter Ressurssenter for Pakistanske Barn Rettspolitisk forening Rådet for psykisk helse Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) SOS rasisme Stiftelsen Landsforening Rettferd for taperne Stiftelsen Menneskerettighetshuset UNICEF-komiteen i Norge Utdanningsforbundet Utdanningsgruppens Hovedorganisasjon (UHO) VIRKE Voksne for Barn Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) Side92

93 Ny e-post Side93 file://c:\ephorte\pdfconvprodir\ephortefro\83083_fix.html Side 1 av Fra: Marit Dato: :56:33 Til: Anne Støckert Hagen; Auran Arne Ketil; Arnt Wendelbo; Erlend Myking ; Geir Staldvik; Hege Sørlie ; Vinje Henrik; Inge Fornes Jacob Br. Almlid; Jon Arve Hollekim; Jostein Grimstad; Karl Audun Fagerli; Kjell Fosse Kjell; Lars-Erik Moxness ; Liv Elden Djokoto; Ola Stene; Ole Jørgen Rødøy; Roy Harald Ottesen; Rune Strøm ; Rønnaug Aaring ; Svein Helland; Torunn Austheim ; Trond Stenvik; Truls Eggen ; Flatanger kommune; Fosnes kommune; FRO.Postmottak.Frosta.kommune; Grong kommune; Høylandet kommune (E-post); Inderøy kommune; Leka kommune; Leksvikkommune; Levanger kommune; Lierne Kommune (E-post); Postmottak Meråker kommune; Mosvik Kommune (E-post); Namdalseid kommune; Namsos kommune; Namsskogan kommune (E-post); Nærøy Kommune (E-post); Overhalla kommune; Røyrvik Kommune (E-post); Snåsa Kommune (E-post); Steinkjer Kommune (E-post); STJ.Postmottak.Stjørdal.kommune; Verdalkommune; Verran kommune; Vikna kommune Kopi: KS Midt-Norge Tittel: Høringsnotat fra KS om forslag til endringer i barnevernloven Til kommunene i Nord-Trøndelag v/postmottak og rådmann Vedlagte notat inneholder en kort beskrivelse av noen forslag i høringsforslaget om endringer i barnevernloven som ble sendt på høring fra BLD 5.september med svarfrist 12.november, og som KS mener vil få stor betydning for kommunene. Som det framgår av notatet har KS kommentert og stilt noen spørsmål til forslagene som vi håper kan være til hjelp i kommunens arbeid med høringen. KS er interessert i alle synspunkter som kommunen har i denne saken. Den 28.september arrangeres det et høringsmøte med et utvalg kommuner. Reaksjoner og innspill fra det møtet vil bli presentert for departementet. Den 5. oktober sender vi ut en oppsummering av kommunenes og KS' foreløpige vurderinger fra høringsmøtet. Den 30.oktober skal høringssaken behandles i hovedstyret i KS. Ta kontakt med Anne Jensen hvis kommunen har innspill, kommentarer eller spørsmål. E-post: Tlf: / Med vennlig hilsen Marit Moe Rådgiver KS Midt-Norge, Nord-Trøndelag Advisor Epost Telefon Phone: (+47) Mobil Cellular: (+47) KS - KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Assosiation of Local and Regional Authorities

94 Notat Fra: AnneJensen,KS- avdelinghelseog velferd Dato: Til: Regionledernei KS Høringssakenom endringeri barnevernloven Dette notatet inneholderen kort beskrivelseavnoenforslagsomksmenervil få stor betydningfor kommunene,og somvi håperat såmangesommuligvil vurderenår de gir sinehøringssvar.vi har ogsåkommentertog stilt noenspørsmåltil forslagene. 1. Endringeri finansieringsordningeni barnevernet Departementetforeslårat finansieringsordningeninnrettesslikat kommunenebetaleren tilnærmet lik prosentandelav de ulike tiltakenesfaktiskekostnader.det foreslåsen gradvisøkningav egenandelenfor institusjonsplasser.eksempelvistil 30 pst, det vil si rundt ,- per år. Det er ikkeutredet hvilkekonsekvenseren evt. økningi egenandelvil påvirkebrukenav institusjoner. Departementetsierdet vil bli arbeidet videremed endringeri finansieringsordningenogsåfor andre barneverntiltak. Forslagetom endringer i betalingsordningener begrunnetmed at en overføringav midler (fra Bufetattil kommunene)betyr et størrekommunaltansvar,bådefagligog økonomisk.kommunene vil bli mer kostnadsbevisste,og dermedvil risikoenfor kostnadsveksti barnevernetbli mindre(antar at det siktestil veksteni det statligebarnevernet?) I følgehøringssakener bildet i dagomtrent slik: - Institusjon: Ca ,- i årligkommunalegenandel, dvsca. 15 pst av den totale utgiftene for en institusjonsplasser(ca.2,5mill per plass) - Fosterhjemmed statligforsterkning: Ca ,- årligi kommunal egenandel,dvsca.37 pst av den totale utgiften (ca ,- per hjem). - Statligehjemmebasertetiltak: Varierendekommunalegenandel,men ofte sterkt subsidiert. - Statligbarnevernbrukerca.290mill årligpå hjemmebasertetiltak. Kommentar/vurderingfra KS: Kommunenesbruk av institusjonerhar gått nedhvert år fra 2007.Fra2010til 2011var nedgangenpå nesten7 pst, til trossfor en økningi barn i barnevernet.det er vanskeligå finne forskningsmessig beleggfor at kommunenevelgerinstitusjonerav«bekvemmelighetshensyn» (somdet antydesi høringssaken). Nårdet gjelderfosterhjemer det sånnat kommuneneleggerut for alle kostnader,og søkerbufetat om å få dekketutgiftene ut over egenandelen. Mangekommunerer kritisketil Bufetatsrefusjonspraksis.Deforteller at denkanværeuforutsigbar;det er ikkenødvendigvi sånnat alle kostnader Side94

95 knyttet til fosterhjemsplasseringenblir «godtatt» av Bufetat.Dette er et områdehvor mange kommunerforteller om dobbeltarbeidog konflikter. Endel kommunerhar uttrykt at de ønskeren gradvisoverføringav statligeressursertil fosterhjem,såde selvkanbestemmehvilke forsterkningstiltaksomer bestegneti det enkeltetilfellet. Hjemmebasertetiltak er et kommunaltansvar,og det er rimeligat ressurseneogsåliggerder. Dakan kommunenevelgeom de skaletableretiltak selv(evt. interkommunaletilbud). Ellerom de skalkjøpe av stateneller av andretilbydere.slikksserdet er det viktig å påpekeat ressursertil hjemmebaserte tilbud i Bufetatikkebareer de pengenesomgårtil tiltak. Fagteamog regionkontorbrukermye ressurserpåadministrasjon,rådgivning,fagutviklingosvknyttet til de hjemmebasertetiltakene.det må væreen forutsetningat det skjeren reell ressursforskyvningtil kommunene. Spørsmål: - Hvilkekonsekvenservil en økningi institusjonsandelenkunnefå for kommunene? Departementetnevneren tre-dobling(altsåegenandelpå rundt 1,2mill per barni året). - Hvordanbør en muligressursforskyvingfra Bufetattil kommuneneskje?i hvilket tempo bør det skje? Hvilkeforutsetningermå i såfall liggetil grunn(faglig bistand,beredskaposv)? 2. Fagligsamhandlingmellom stat og kommune Departementetforeslårat kommunenesfagligeansvarskalbli tydeliggjort. Det foreslåsat Bufetat avviklersineulovfestedeoppgaver.det vil si: fagligråd- og veiledningi enkeltsaker, utredningsbistand, samtordningenmed refusjonav utgifter til hjelpetiltak.høringssakenbeskriverat de statligefagteameneutfører betydeligråd- og veiledningsarbeidi enkeltsakeri dag.i stedet foreslåsdet at statligbarnevernsarbeidfor å bidra til et likeverdigtilbud foregåri form av generel fagligutviklingog veiledning.eksempelvisi form av: utarbeidelseav fellesstandarderog veiledning på hvasomer godsaksbehandlingog kvalitet i det kommunalebarnevernet. I tilleggskalstatengi opplæringi kartleggingsmetodikk,utredningsmaleretc. Departementetønskerå slåfast at utredningerer et kommunalt ansvar,og at Bufetatderfor ikkebør biståkommunene.bufetatskallikevelkunneetterspørreytterligereutredningfra kommunenesside, somledd i den fagligedialogen. Departementetforeslårat statligbarneverngisforskriftshjemmeltil å påleggekommuneneå utrede barnet på en bedremåte. Høringsutkastetsierlite om hvordanstatentenker segå organisere å skillepå rollen som tjenesteleverandørfor kommunene,og rollen somfagutvikler for kommunebarnevernet. KSsinvurdering/aktuelle spørsmåltil kommunene: Ambisjonenom et tydeligerebarnevernansvarfor kommuneneer bra, men det er vanskeligå få tak i hvahøringsnotatetegentligforeslår,og dermedvurderekonsekvensene.det virker i hvert fall slik KSser det at et evt. tydeligerefagligansvarfor kommunene,blir kompensertmed mer statlig kontroll og styring.forslagetom at statenskalha en «tilsynsoppgave»i form av forskriftshjemlet mulighettil å kreveytterligere utredning,gjør det legaltå overprøvekommunenesvurderinger.at det skalgi en godrammefor bedresamhandlingmellomkommunaltog statligbarneverner vanskelig å se. Etter KSsinemeninger dette et uakseptabeltforslag. Side95

96 Høringsnotatethar i sværtliten gradtatt hensyntil at kommunenehar ulike behovfor de statlige tilbudene.det er bra at det slåsfast hvasomer kommunenestydeligeansvar.at det statlige barnevernet dermedskalmåtte ha nøyaktigdet sammetilbudet til alle kommuneri landet,er vanskeligereå forslå.alt i alt leggesdet opp til et mer standardisertbufetat. Etter KSsinmeningleggesdet opp til en problematiskdobbeltrollefor det statligebarnevernet.på den enesidenhar Bufetat et «sørge-for»-ansvaroverfor kommunene: vedå sørgefor at kommunene har tilgangpå godefosterhjemog et differensiert- og tilstrekkelig- institusjonstilbud.påden ande sidenleggerhøringssakenopp til at Bufetatskal«styre» kommunenegjennomulike normerende dokumenterom hvasomer godt barnevernarbeidi kommunene. Destatligefagteameneer ikkenevnt i barnevernloven,og høringssakensierlite om deresrolle framover.det antydesimidlertid at Bufetatvil trengemer ressurserfor å ivaretanyeoppgaver(den generelleveiledningenoverfor kommunene).kshar lyst til å stille spørsmålom ikkeheleordningen med statligefagteambør revurderes. Spørsmål: - Hvordanserkommunenepå forslagetom forskriftshjemmelfor statligbarneverntil å kreve ytterligereutredninger?hvilkekonsekvenserkandet få? - Hvordanønskerkommuneneat organiseringenav og innholdet i de statligefagteamene skalseut? Kande overtasav kommunene?evt.fortsatt væreet statligtilbud om bistandi enkeltsaker(der hvor geografi/kommunestørrelsetilsier det). Barnevernpaneletforesloå opprette «Barnevern-KRIPOS»; team somrykkerut til kommunenei vanskeligesaker,etter behov.erdet noeå følgeopp? - Hvamed kompetansesentrenes/andrefagmiljøersrolle i fagutviklingsarbeidet. Hvordankan kommunenefå en tydeligererolle som«bestillere» av fagutvikling. Litt om saksgangenvidere KSer interesserti alle synspunktersomkommunenehar i dennesaken. Den28.september arrangeresdet et høringsmøtemed et utvalgkommuner.reaksjonerog innspillfra det møtet vil bli presentertfor departementet.den5. oktober sendervi ut en oppsummeringav kommunenesog KS foreløpigevurderingerfra høringsmøtet.den30.oktoberskalhøringssakenbehandlesi hovedstyreti KS. Takontakt med AnneJensenhvisdu har innspil, kommentarereller spørsmål. E-post: Tlf: / Side96

97 Endringer i barnevernloven uttalelse fra KS Nord Trøndelag(forslag). Det er prisverdig at man tar barnevernloven opp til debatt på bakgrunn av kunnskap erfaring. KSNT er av den oppfatning at dokumenterte utfordringer i barnevernet krever mer enn en justering av loven. Dagens utfordringer krever en bredere tilnærming til utfordringene enn hva det er lagt opp til i denne høringen. Slik KSNT ser forslaget så legges det opp til at man forholder seg til utgiftsveksten i barnevernet og ikke selve årsakssammenhengene som gir denne veksten. KSNT vil hevde at høringsdokumentet låser tenkingen i feil ende av handlingskjeden når man fokuserer så vidt mye på juss, økonomi, struktur osv(buf-etat) Kort sagt: Denne tilnærmingen bringer oss ikke lenger i en nødvendig debatt om en av de største og mer grunnleggende velferds-utfordringene generelt og barnevernet spesielt. KS Nord Trøndelag vil derfor på det sterkeste advare mot en økning i kostnadene for kommunene og en styrking av BUF-etat. BUF-etats rolle må snarest råd omdefineres og nedtones kraftig og frigjorte midler stilles til disposisjon for det forebyggende arbeidet med barn og unge i kommunene. KSNT støtter tanken om et tydeligere kommunalt barnevern, men forslaget bygger ikke opp omkring denne tenkingen. KSNT er av den klare oppfatning at de forslag som ligger ute til høring i prinsippet forsterker dagens utfordringer idet forslagene legger opp til økt innsats på behandlingssiden(finansiering-antall stillinger) og økt fokus på uheldige sidene ved strukturen (BUFetats rolle). KSNT tror på et opprustet kommunalt barnevern; ikke et barnevern som i stadig større grad arbeider med tungvinte refusjonsordninger, en uklart BUF-etat som har fullmakter langt utover loven og et barnevern som i stadig sterkere grad blir opphengt i dokumentasjon og juridiske utredninger. KSNT forventer økt oppmerksomhet på følgende områder: -Fra reparasjon til forebygging og tidlig intervensjon -Frivillighetens viktige rolle(barnevern som ikke oppfattes som barnevern) -Ledelse i barnevernet -Fra et lukket til et åpent barnevern -Det formelle barnevernet jussens og paragrafenes inntog - rydding i betalingsordningene -Akuttberedskap og tilsynsfunksjonen - Adopsjon og mindre muligheter for å ta opp saker pånytt. Side97

Frosta kommune Arkivsak: 2012/1539-20

Frosta kommune Arkivsak: 2012/1539-20 Frosta kommune Arkivsak: 2012/1539-20 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 08.11.2012 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 20.11.2012 132/12 Formannskapet 27.11.2012

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 13:45

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 13:45 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 16.10.2012 Tid: 09:00 13:45 Faste medlemmer: Torun Nesse Medlem KRF Frode Revhaug Medlem H Turid Haug

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2011/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2011/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2011/1653-16 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 10.11.2011 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 22.11.2011 101/11 Kommunestyret 13.12.2011

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill. Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1780-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 2. tertial 2015 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 -

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 - Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 20.11.2012 Tid: 09:00 - Faste medlemmer: Johan Petter Skogseth Leder SP Torun Nesse Medlem KRF Frode Revhaug

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 04.06.2015 kl. 08:00

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2011/

Frosta kommune Arkivsak: 2011/ Frosta kommune Arkivsak: 2011/3384-24 Arkiv: 210 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 23.04.2012 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 15.05.2012 Kommunestyret 29.05.2012 Årsregnskap

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen HITRA KOMMUNE Fillan den: 11.10.2016 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 2015-2019 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 2015-2019 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra rådhus -

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 13:15

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 13:15 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 15.10.2014 Tid: 09:00 13:15 Faste medlemmer: Johan Petter Skogseth Leder SP Torun Nesse Medlem KRF Frode

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-153, FE-200 14/259 14/6383 Lise Bråten 26.09.2014 Budsjettregulering/regnskapsrapport 3-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Saksbehandler: Controller, Leder Økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, Leder Økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1084-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, Leder Økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Vågsøy kommune Møteprotokoll Helse- og omsorgsutvalg Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Til behandling: Saksliste nr. 011/14-012/14 Medlemmer: SP - Nils Isak

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

REFERATSAKER FORMANNSKAPET

REFERATSAKER FORMANNSKAPET SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 25.08.2011 Kl: 09.00 Sørreisa, 18.08.2011 Gyldig forfall meldes til ordfører Knut. H. Olsen tlf 99 20 46

Detaljer

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016 Arkivsaksnr.: 16/1980 Lnr.: 17884/16 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer per 2 tertial 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/11 11/319 REGNSKAPSRAPPORT RAMME PR AUGUST 2011

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/11 11/319 REGNSKAPSRAPPORT RAMME PR AUGUST 2011 SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HELSE- OG SOSIALUTVALGET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 22.09.2011 Kl: 09.00 Sørreisa, 15.09.2011 Gyldig forfall meldes til lede Ole G. Koch, tlf. 926

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post: FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 7. juni 2010 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 13:30

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 13:30 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 12.05.2014 Tid: 09:00 13:30 Faste medlemmer: Johan Petter Skogseth Leder SP Torun Nesse Medlem KRF Frode

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.09.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 09.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 11.05.2016 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, miljøbygget De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Saknsnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyret

Saknsnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyret Tjeldsund kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 03.12.2012 2011/517-4459/2012 / 151 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Bjørn Alling 76 91 91 06 Saknsnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyret BUDSJETT 2012 - REGULERING

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 01.09.2016 kl. 17:00

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. Mai 2013 Møtetid: Kl. 13.00 Møtested: Kommunehuset, møterom Dåapma De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A

FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Kommunestyret. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 18:30 21:40

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Kommunestyret. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 18:30 21:40 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 25.02.2014 Tid: 18:30 21:40 Faste medlemmer: Boje Reitan Nestleder SV Stig Arild Oldervik Medlem DNA Signe

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: ØKONOMIMELDING 3/2011. Økte skatteinntekter SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: ØKONOMIMELDING 3/2011. Økte skatteinntekter SAKSPAPIR SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/10989 I I Arkiv Jom:alpostID: sakd.: 11/2522 I Saksbehandler: Gunar Sveen Sluttbehandlede vedtaksmnstans: Kommunestyre Sak nr.: 013/12 FORMANNSKAP Dato: 28.11.2011 041/12 KOMMUNESTYRE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 15.11.2017 Tid: 09.00-13.15 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 62/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 62/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 26.10.2015 Tid: 17:00-00:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 18. juni 2010 KL. 08.30 på Kommunehuset

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 18. juni 2010 KL. 08.30 på Kommunehuset ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 2 Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 18. juni 2010 KL. 08.30 på Kommunehuset SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 11/10 Oppfølging

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Frosta kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Ståle Opsal. Saksframlegg

Frosta kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Ståle Opsal. Saksframlegg Frosta kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2016/2986-12 Saksbehandler: Ståle Opsal Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 29.11.2016 85/16 Kommunestyret 12.12.2016 91/16 Budsjett 2017 og økonomiplan

Detaljer

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune Nesset kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/502-62 Saksbehandler: Liv Fleischer Husby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur 37/14 25.11.2014 Råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset torsdag 02.06.2016 kl. 17:00

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre` Bakker Sten Morten Henningsmoen Roy Gunnar Løvstad

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre` Bakker Sten Morten Henningsmoen Roy Gunnar Løvstad MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: 03.12.2015 Tidspunkt: 17.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre`

Detaljer

ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011

ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011 Ark.: 153 Lnr.: 4954/11 Arkivsaksnr.: 11/893-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011 Vedlegg: 1. Økonomi- og aktivitetsrapport for 2. tertial 2011. 2. Sammendrag

Detaljer

Paul Stenstuen Kontrollsekretær (sign) Tel:

Paul Stenstuen Kontrollsekretær (sign) Tel: NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18. mai 2009 Møtetid: Kl. 10:00 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:00 10:30

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:00 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 23.03.2017 Tidspunkt: 10:00 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Prosjekt Frivillighetssentralen Orientering om status og fremdrift v/prosjektleder Monica Sotberg og kultursjef Lisbeth Lein

Prosjekt Frivillighetssentralen Orientering om status og fremdrift v/prosjektleder Monica Sotberg og kultursjef Lisbeth Lein Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: Fra 10:45 til 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Nils Johan

Detaljer

Innkalling til møte i representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS

Innkalling til møte i representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS FOSEN KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS Bjugn, Ørland, Rissa, Åfjord, Roan, Osen og Leksvik Vår dato: Vår ref: 03.11.2016 alu/31/2016 Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Arvid Lund/924 47 888 Ordfører

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak:

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Baksjøberg Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 17/1924-1 Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: Utvalg for kultur og oppvekst tar oppveksttjenestens

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyresalen, Kommunehuset

MØTEINNKALLING. Kommunestyresalen, Kommunehuset Frosta kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 18.06.2013 Tidspunkt: 17:00 MERK TIDEN Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 80 88 00, fax 74

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Berlevåg kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Berlevåg kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09:00 Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.10.2012 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Askim kommune, møterom Bystyresalen Tidspunkt: 27.10.2017 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,

Detaljer

Kvenvær oppvekstsenter Kl 16:00 NB!!! Merk oppmøtested

Kvenvær oppvekstsenter Kl 16:00 NB!!! Merk oppmøtested HITRA KOMMUNE Fillan den: 18.10.2017 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 2015-2019 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 2015-2019 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Kvenvær oppvekstsenter

Detaljer