3 Hovudtal. 4 Årsmelding frå styret. 8 Resultat. 9 Balanse. 10 Kontantstraumoppstilling. 11 Eigenkapitaloppstilling. 12 Notar. 32 Revisjonsmelding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3 Hovudtal. 4 Årsmelding frå styret. 8 Resultat. 9 Balanse. 10 Kontantstraumoppstilling. 11 Eigenkapitaloppstilling. 12 Notar. 32 Revisjonsmelding"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2014

2 INNHALD 3 Hovudtal 4 Årsmelding frå styret 8 Resultat 9 Balanse 10 Kontantstraumoppstilling 11 Eigenkapitaloppstilling 12 Notar 32 Revisjonsmelding 33 Årsmelding frå kontrollkomiteen 34 Erklæring frå styret og dagleg leiar 35 Opplysningar om selskapet GRAFISK UTFORMING: Sparebanken Sogn og Fjordane / E. Natvik Prenteverk AS

3 Hovudtal TAL I TUSEN KRONER RESULTATREKNESKAP Resultat etter skatt Netto renteinntekter i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 1,64 % 1,61 % Resultat etter skatt i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 1,19 % 1,09 % HOVUDTAL FRÅ BALANSEN Brutto utlån til kundar Nedskriving på utlån Eigenkapital Forvaltningskapital Gjennomsnittleg forvaltningskapital ANDRE NØKKELTAL Kostnader i % av driftsinntekter 4,59 % 4,70 % Nedskriving i % av brutto utlån (Resultatført) 0,05 % 0,01 % Nedskriving i % av brutto utlån (Balanseført) 0,10 % 0,17 % Eigenkapitalavkastning etter skatt *) 15,07 % 20,95 % Kapitaldekningsprosent 16,75 % 13,16 % BALANSEUTVIKLING 12 MND. VEKST Vekst i forvaltningskapital 13,20 % 8,15 % Vekst i utlån til kundar 11,33 % 7,44 % Opplysningar om utlånsporteføljen Overdekning i sikringsmassen (mill. kr) Overdekning i sikringsmassen (%) 24,9 % 28,4 % Kommitert overdekning (%) 11,0 % 11,0 % Indeksert belåningsgrad 55,7 % 55,9 % Uindeksert belåningsgrad 58,0 % 57,6 % Utferda OMF-volum pålydande (mill. kr) Anna fyllingssikkerheit enn utlån (mill. kr) 755,3 530,0 Vekta tid sidan låna vart oppretta (år) 3,1 2,6 Vekta restløpetid for utlåna (år) 16,3 16,2 Andel lån med flytande rente 100 % 100 % Andel fleksilån 27,3 % 29,2 % Gjennomsnittleg volum pr. lån (mill. kr) 1,17 1,12 Tal lån Andel lån med trygd i bustad i utlandet 0 % 0 % *) Rekna av inngåande eigenkapital justert for kapitalutviding. Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS ÅRSMELDING

4 Årsmelding 2014 HOVUDTREKK Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS er eit heileigd dotterselskap av Sparebanken Sogn og Fjordane. Selskapet er etablert ved banken sitt hovudkontor i Førde. Sparebanken Sogn og Fjordane fekk i januar 2009 konsesjon frå Finanstilsynet til etablering av bustadkredittføretak og utferding av obligasjonar med fortrinnsrett. Ved utgangen av 2014 er det utferda obligasjonar med fortrinnsrett for 8,3 mrd. kr, og selskapet har ein samla sikringsmasse på 10,4 mrd. kr. Dette gir ei overdekning (justert) på 24,9% i forhold til det utferda OMF-volumet. Ratingbyrået Moody s har sett kravet til overdekning i sikringsmassen til 11 %. For Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS medfører dette ratingnivået eit krav til overdekning på 11% i sikringsmassen. Sikringsmassen er samansett av bustadlån til ein brutto-verdi på mill. kr, og dessutan obligasjonar og bankinnskot på til saman 755 mill. kr, som inngår som fyllingssikkerheit. Fyllingssikkerheita utgjer 7,3% av samla sikringsmasse. Alle låna som ligg i kredittføretaket har flytande rente. Av utlånsvolumet er 27,3% fleksilån. Etableringa av Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS har vore ein viktig del av Sparebanken Sogn og Fjordane sitt arbeid for å sikre langsiktig likviditetstilførsel. Føretaket har også vore avgjerande for å kunne tilby kundane bustadlån til konkurransedyktige vilkår. Ved utgangen av 2014 hadde kredittføretaket bustadlån. Gjennomsnittleg belåningsgrad (vekta etter bevilga volum) er på 55,7%, og vekta gjennomsnittleg nedbetalingstid er på 16,3 år. Vekta tid sidan låna vart oppretta er 3,1 år. Gjennomsnittleg lån pr. kunde er på 1,17 mill. kr. Veksten i brutto utlån siste år er på 984 mill. kr. Den geografiske fordelinga av utlånsporteføljen, fordelt etter bustadadressa til låntakarane, ser slik ut: Landsdel Prosent Vestlandet 79,1 % Austlandet 18,8 % Midt-Norge 0,9 % Sørlandet 0,6 % Nord-Norge 0,5 % Totalt: 100,0 % 5 største fylke i utlånsvolum Fylke Prosent Sogn og Fjordane 49,7 % Hordaland 25,4 % Oslo 9,1 % Akershus 6,3 % Rogaland 2,5 % Resten av landet 7,0 % Totalt 100,0 % 5 største kommunar i utlånsvolum Kommune Prosent Bergen 21,7 % Førde 14,7 % Flora 11,2 % Oslo 9,1 % Sogndal 3,9 % Resten av landet 39,4 % Totalt 100,0 % Fordelinga av storleiken på låna er som følgjer: Fordeling utlånsvolum Lånestørrelse Volum (mill. kr) 0 1 mill mill mill over 3 mill Totalt RESULTATREKNESKAPEN Selskapet har i 2014 oppnådd eit driftsresultat før nedskriving på utlån på 148,6 mill. kr. Netto tilbakeført nedskriving på utlån er på 5,1 mill. kr og er knytt til reduksjon i gruppenedskrivingar og til individuell nedskriving på eitt lån. Årsresultatet etter skatt er på 112,2 mill. kr. For 2013 var årsresultatet etter skatt på 94,0 mill. kr. Auken i 2014 skuldast ein kombinasjon av større utlånsvolum og lågare innlånskostnader. Netto renteinntekter i 2014 utgjer 155,6, mill. kr, som tilsvarer 1,64% av gjennomsnittleg forvaltningskapital. Andre driftsinntekter utgjer om lag 1,4 mill. kr. Tilsvarande tal for 2013 var netto renteinntekter på 139,2 mill. kr (1,61% av gjennomsnittleg forvaltningskapital), og andre driftsinntekter på 1,0 mill. kr. Driftskostnadene for 2014 er på 7,1 mill. kr og tilsvarer 4,6% av samla driftsinntekter. I 2013 var driftskostnadene 6,5 mill. kr (4,7% av samla driftsinntekter). Selskapet har ingen tilsette, og kjøper tenester frå Sparebanken Sogn og Fjordane og Evry ASA. Alle kjøpte tenester er baserte på 4 Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS ÅRSMELDING 2014

5 marknadsmessige vilkår. Den største kostnaden er knytt til kjøp av tenester frå Sparebanken Sogn og Fjordane. UTVIKLING I MISLEGHALDNE ENGASJEMENT Selskapet har ved utgangen av 2014 eitt lån i misleghald over 90 dagar. Misleghalde volum utgjer 0,03% av samla utlånsvolum. Utviklinga i misleghald blir følgd nøye. BALANSE OG KAPITALFORHOLD Forvaltningskapitalen har auka i takt med utlånsporteføljen og var på mill. kr pr Dette er ein auke på i overkant av 1,2 mrd. kr siste året. Selskapet baserer innlåna frå finansmarknaden på utferding av obligasjonar med fortrinnsrett. I tillegg har selskapet sterke og langsiktige kredittavtaler med Sparebanken Sogn og Fjordane. I løpet av 2014 er det utbetalt 93,9 mill. kr i utbytte til morbanken. Beløpet er lik eigenkapitalen som vart opptent i selskapet i 2013, med fråtrekk for kursregulering av obligasjonar. Eigenkapitalen er ved utgangen av året på 788,1 mill. kr. All eigenkapital i selskapet er rein kjernekapital, og den reine kjernekapitaldekninga er på 16,75%. Kapitaldekninga blir rekna ut med utgangspunkt i målingar av kredittrisiko etter standardmetoden og operasjonell risiko etter basismetoden. Styret vurderer selskapet sin eigenkapital som tilfredsstillande og forsvarleg sett i høve til bustadkredittføretaket si verksemd og drift. INTERNASJONAL RATING I september 2011 fekk OMF-programmet til Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS tildelt long term rating Aaa frå ratingbyrået Moody s. GARANTIAR OG PANTESIKRING Selskapet har ikkje gitt nokon form for garanti. Det er heller ikkje stilt trygd utover bustadlåna og fyllingssikkerheita som ligg i sikringsmassen. Bustadlåna og fyllingssikkerheita ligg som trygd for obligasjonane med fortrinnsrett. RISIKO Med konsesjon som kredittføretak er Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS underlagt lover, forskrifter og regelverk som set begrensningar for risikoen selskapet kan vere eksponert for. Styret og dagleg leiar er ansvarlege for at det er etablert ei forsvarleg risikostyring, og at denne er tilstrekkeleg og i samsvar med lover og reglar. Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS er utsett for kredittrisiko, operasjonell risiko, likviditetsrisiko og marknadsrisiko. Kredittrisikoen er den mest omfattande av desse. Det er utarbeidd rammer for risikoeksponeringa knytt til dei ulike risikotypane. Styret legg vekt på at selskapet skal ha låg risiko. Kredittrisiko Kredittrisiko er fare for tap som følgje av at kundane/motparten ikkje har evne eller vilje til å oppfylle pliktene sine overfor Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS. Selskapet har i eigen kravspesifikasjon fastsett krav til lån som kan kjøpast frå morbank. Krava er strenge, og medfører at kredittrisikoen i utgangspunktet er låg. Krava spesifiserer lånetype, lånegrad, risikoklasse og type pant som må vere på plass for å kunne kjøpe låna. Ved utgangen av 2014 er den gjennomsnittlege lånegraden i selskapet 55,7%, målt i forhold til godkjend verdi på panteobjekta utarbeidd av Eiendomsverdi AS. Styret vurderer kvaliteten på låneporteføljen som god og kredittrisikoen som låg. Figuren under viser vekta lånegrad for låna som ligg i kredittføretaket Vekta belåningsgrad 21% Under 40% 12% 40-50% 50-60% 60-75% over 75% Marknadsrisiko Marknadsrisiko er risiko som oppstår som følgje av at føretaket har posisjonar i utlån og finansielle instrument og der verdiane over tid blir påverka av endringar i marknadsprisar. Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS har ikkje investert i aksjar og valuta, så all marknadsrisiko knyter seg difor til renterisiko. I risikorammene til BSF er det sett rammer for kor stor marknadsrisiko selskapet kan ta. Styret legg vekt på at selskapet skal ha låg marknadsrisiko. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for at føretaket ikkje klarer å oppfylle pliktene sine og/eller finansiere ein auke i eigedelane, utan at det oppstår vesentlege ekstrakostnader i form av prisfall på eigedelar som må realiserast, eller i form av ekstra dyr finansiering. Styret har vedteke at selskapet skal ha låg likviditetsrisiko. Dette blir mellom anna reflektert i krav til storleiken på likviditetsreserven. 17% 43% 7% Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS ÅRSMELDING

6 Operasjonell risiko Operasjonell risiko er definert som fare for tap som skuldast menneskelege feil, eksterne hendingar eller svikt og manglar i føretaket sine system, rutinar og prosessar. Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS har inngått ein avtale med Sparebanken Sogn og Fjordane som mellom anna omfattar levering av tenester knytt til kundehandtering, administrasjon, IT-drift, økonomi og risikostyring. På desse områda er det banken som må rette opp eventuelle feil som blir gjort og handtere den operasjonelle risikoen. Det er styret si vurdering at dette blir gjort på ein god måte. Lov- og forskriftsverket set konkrete krav til føretaket over ulike register som skal vere på plass. Gjennom oppretting og oppfølgjing av desse registra vil styre og dagleg leiar lettare kunne avdekke feil eller manglar som skulle oppstå i drifta av kredittføretaket. Internkontrollen er også svært viktig i arbeidet med å redusere den operasjonelle risikoen i selskapet. Styret vurderer den operasjonelle risikoen i Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS som låg. LIKESTILLING OG DISKRIMINERING Styret er samansett av tre menn og ei kvinne. Dagleg leiar er mann. Styret og leiing har, saman med banken elles, eit bevisst forhold til å fremje likestilling og til å motarbeide diskriminering i verksemda. EIGARSTYRING OG SELSKAPSLEIING Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS sine prinsipp for eigarstyring og selskapsleiing byggjer på norsk anbefaling for eigarstyring og selskapsleiing, utarbeidd av Norsk utval for eigarstyring og selskapsleiing (NUES). Generalforsamlinga er føretaket sitt øvste organ. Generalforsamlinga skal mellom anna velje styre, kontrollkomité og revisor, og føre tilsyn med styret og dagleg leiar si forvaltning av selskapet. Val av styre er regulert i vedtektene 3. Medlemmene i styret blir valde for to år. Styret er ansvarleg for at leiing og forvaltning av selskapet skjer i samsvar med lov, forskrifter, vedtekter og nærare retningslinjer vedteke av generalforsamlinga. Styret er samansett av tre interne og ein ekstern styremedlem. I 2014 er det gjennomført fem styremøte. Kontrollkomitéen fører tilsyn med at selskapet driv på ein føremålstenleg og trygg måte i samsvar med lover og forskrifter, vedtekter, retningslinjer fastsett av generalforsamling, i tillegg til pålegg frå Finanstilsynet. Komitéen skal sjå til at styret set i verk nødvendige tiltak for å avgrense vesentlege tapsrisikoar, og at eventuelle merknader frå revisor vert forsvarleg behandla. Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS har valt same kontrollkomité som Sparebanken Sogn og Fjordane. Dagleg leiar står for den daglege leiinga av føretaket og skal følgje dei retningslinjer og pålegg styret har gitt. Den daglege leiinga av føretaket skal skje innanfor dei rammer som følgjer av lov, forskrift, Finanstilsynet sine rundskriv, pålegg frå styresmaktene og føretaket sine vedtekter. Internkontrollen er etablert i samsvar med internkontrollforskrifta. Alle rapporterande einingar i bankkonsernet, herunder også Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS, har ansvar for å ha effektiv og føremålstenleg internkontroll for eigen risiko. Einingane skal vurdere risiko før og etter risikoreduserande tiltak. For gjenverande risiko skal eininga vurdere kontrollbehov og sørgje for at risikoen blir tilfredsstillande følgt opp og kontrollert. Gjennom året blir det utarbeidd fleire rapportar som gjer det mogleg for dagleg leiar å følgje utviklinga i ulike risikoforhold i føretaket tett. Desse rapportane blir laga på dagleg, månadleg eller kvartalsvis basis, og fungerer som nødvendige informasjonskjelder for å styre risikoen og setje i verk risikoreduserande tiltak om nødvendig. Rapportane blir også sende til styret for handsaming. Dagleg leiar utarbeider ein gong i året ei samla vurdering av risiko- og kontrollsituasjonen som blir lagt fram for styret. Selskapet sin internrevisor (PwC) rapporterer årleg til styret gjennom ein uavhengig rapport om internkontroll. Granskaren (Ernst & Young) er også ein viktig del av kontrollapparatet i kredittføretaket, men inngår ikkje i internkontrollen. Omfanget av kontrollar og kontrollerande organ gjer det sannsynleg at feil, manglar eller risikoar blir fanga opp, rapporterte og utbetra. ADMINISTRASJON OG DAGLEG LEIING Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS har gjort avtale med Sparebanken Sogn og Fjordane om vilkår for kjøp, overføring og forvaltning av lån. Andre arbeidsoppgåver blir utførte av tilsette i Sparebanken Sogn og Fjordane. Tenestene som blir utførte er regulerte gjennom avtalar som fastset kva for tenester som skal leverast og til fastsett pris. Avtalane blir oppdaterte ved behov. Dagleg leiar er tilsett i Sparebanken Sogn og Fjordane og leigd ut til Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS. 6 Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS ÅRSMELDING 2014

7 Internkontroll og finansiell rapportering Som del av internkontrollen skal leiinga i Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS også vurdere om verksemda til selskapet representerer ein risiko for feil i finansiell rapportering. Det er etablert prosessar og interne kontrollrutinar som skal sikre kvaliteten i finansiell rapportering. Dette omfattar fullmaktsreglar, arbeidsdeling, avstemmingar, IT-kontrollar m.m. Den finansielle rapporteringa skal til ei kvar tid også tilfredstille eksterne lover og reglar. Direktør for økonomi og finans i Sparebanken Sogn og Fjordane har ansvar for bankkonsernet sin rekneskaps- og økonomifunksjon og har gjennom dette det overordna ansvaret for at eksterne lovkrav er følgde i heile konsernet. Leiinga i konsernet følgjer også løpande opp dei ulike forretningsområda og dotterselskapa sine finansielle resultat. Styret fører tilsyn med prosessen for finansiell rapportering og internkontroll og ser til at denne fungerer effektivt. Årsrekneskapen blir fastsett av generalforsamlinga etter handsaming av styret. Ekstern revisor utarbeider årleg ein rapport som oppsummerer resultatet for sin finansielle revisjon. Rapporten innheld også opplysingar om eventuelle svake punkt og manglar og forslag til tiltak og utbetringar. TILSETTE OG ARBEIDSMILJØ Det er ingen tilsette i selskapet. Det er av den grunn ikkje sett i verk særskilte arbeidsmiljøtiltak. Det er styret si vurdering at drifta til selskapet ikkje forureinar det ytre miljø. VURDERING AV ÅRSREKNESKAPEN Resultatrekneskap, balanse og notar gir etter styret si vurdering tilstrekkeleg informasjon om selskapet si drift og stilling pr. 31. desember Styret meiner at selskapet sine føresetnader for vidare drift er til stades. Styret stadfestar at føresetnaden om vidare drift er lagd til grunn ved utarbeiding av årsrekneskapen for HENDINGAR ETTER BALANSEDAGEN Styret kjenner ikkje til hendingar etter som har vesentleg innverknad på årsrekneskapen eller selskapet si stilling. STRATEGI OG UTSIKTER FOR 2015 Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS vil i 2015 vidareføre kjerneverksemda, som er kjøp av bustadlån frå Sparebanken Sogn og Fjordane for å utferde obligasjonar med fortrinnsrett. Målgruppa for obligasjonane med fortrinnsrett er nasjonale og internasjonale finansinstitusjonar og andre investorar. Det er knytt uvisse til utviklinga i bustadprisane i Stort oljeprisfall ved inngangen av året, kan føre til større nedskjeringar i oljebransjen. Dette vil igjen verke dempande på løns- og kostnadsveksten, og også på bustadprisane. Låg arbeidsløyse og eit svært lågt rentenivå verkar derimot i motsett retning, og tilseier høg utlånsvekst og auka bustadprisar også i Dette vil også leggje grunnlaget for vidare vekst i Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS. Det blir arbeidd aktivt med å leggje til rette for kjøp av ein større del av bustadlånsporteføljen til Sparebanken Sogn og Fjordane i dei komande åra, og for å utferde fleire obligasjonar med fortrinnsrett. RESULTATDISPONERING Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS har eit resultat på 112,2 mill. kr. Styret tilrår at 111,9 mill. kr blir betalt ut som utbytte til morbanken. Resterande del av resultatet, 0,3 mill. kr, blir overført til annan eigenkapital. Utbyttet blir vurdert som forsvarleg ut frå kapitalsituasjonen i Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS. Førde, Styret i Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS Frode Vasseth Styreleiar Peter Midthun Hallvard Klakegg Ingeborg Aase Fransson Harald Slettvoll Dagleg leiar Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS ÅRSMELDING

8 Resultat Note Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter 3, Provisjonsinntekter Netto provisjonsinntekter Netto vinst/tap på finansielle instrument Sum andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønn og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før nedskriving på utlån Nedskriving på utlån 7, Resultat av ordinær drift Skatt Resultat for rekneskapsåret TOTALRESULTAT Resultat for rekneskapsåret Andre innrekna inntekter og kostnader 0 0 Totalresultat for rekneskapsåret Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS ÅRSMELDING 2014

9 Balanse EIGEDELAR Note Utlån til og krav på kredittinstitusjonar 3, Utlån til kundar 7,13, Sertifikat og obligasjonar 10, Utsett skattefordel Andre krav/opptente ikkje mottekne inntekter Sum eigedelar EIGENKAPITAL OG GJELD Innskoten eigenkapital Aksjekapital Sum innskoten eigenkapital Opptent eigenkapital Anna eigenkapital Foreslått avsett til utbytte Sum opptent eigenkapital Sum eigenkapital Gjeld Gjeld til kredittinstitusjonar Verdipapirgjeld Betalbar skatt Påkomne kostnader Sum gjeld Sum eigenkapital og gjeld Førde, Styret i Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS Frode Vasseth Styreleiar Peter Midthun Hallvard Klakegg Ingeborg Aase Fransson Harald Slettvoll Dagleg leiar Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS ÅRSMELDING

10 Kontantstraumoppstilling Note Resultat før skatt Nedskriving på utlån/garantiar Betalt skatt Reduksjon/auke i utlån til og krav på kundar Andre ikkje kontanttransaksjonar A) Netto likviditetsendring frå operasjonelle driftsaktivitetar Reduksjon/auke i plassering i sertifikat og obligasjonar B) Netto likviditetsendring frå investeringsaktivitetar Auke/reduksjon i lån frå kredittinstitusjonar Auke/reduksjon i verdipapirgjeld Auke/reduksjon i innbetalt aksjekapital Utbytte C) Netto likviditetsendring i finansieringsaktivitetar D) Netto endring likvidar i året (A+B+C) Likviditetsbehaldning inngåande behaldning Likviditetsbehaldning utgåande behaldning Spesifikasjon av likviditetsbehaldning Innskot i andre finansinstitusjonar Sum Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS ÅRSMELDING 2014

11 Eigenkapitaloppstilling INNSKOTEN EIGENKAPITAL Aksjekapital OPPTENT EIGENKAPITAL Foreslått Annan avsett eigenkapital til utbytte Total eigenkapital Inngåande eigenkapital Utdelt utbytte Resultat for perioden Utgåande eigenkapital Inngåande eigenkapital Utdelt utbytte Resultat for perioden Eigenkapitaltransaksjonar Innbetalt ny aksjekapital Utgåande eigenkapital Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS ÅRSMELDING

12 Notar til rekneskapen 1 Rekneskapsprinsipp 2 Viktige rekneskapsestimat og skjønnsmessige vurderingar 3 Godtgjersle til leiande tilsette og styret. Transaksjonar med nærståande partar 4 Segment 5 Godtgjersle revisor 6 Netto inntekter frå finansielle instrument 7 Nedskriving på utlån og garantiar 8 Driftskostnader 9 Skattekostnad 10 Klassifisering av finansielle instrument 11 Utlån til og krav på kredittinstitusjonar 12 Sertifikat og obligasjonar 13 Spesifikasjon av utlån og garantiar 14 Belåningsgrad og sikkerheitsmasse 15 Nedskriving av utlån og garantiar 16 Andre kortsiktige eigedelar 17 Gjeld til kredittinstitusjonar 18 Gjeld stifta ved utferding av verdipapir 19 Anna gjeld 20 Forpliktingar utanom balansen 21 Kapitaldekning 22 Verdsetting 23 Risiko 24 Kredittrisiko 25 Likviditetsrisiko 26 Sensitivitetsanalyser 27 Tvistemål 28 Aksjekapital og aksjonærinformasjon 12 Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS ÅRSMELDING 2014

13 Notar til rekneskapen NOTE 1 REKNESKAPSPRINSIPP GENERELT Årsrekneskapen for 2014 for Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS er handsama og vedteken i styremøte den 30. januar Alle beløp i rekneskap og notar er oppgitt i tusen NOK, dersom ikkje anna er spesifisert. GRUNNLAG FOR UTARBEIDING AV REKNESKAPEN Årsrekneskapen er utarbeidd i samsvar med rekneskapslova 3 9 og Forskrift om forenkla IFRS fastsett av Finansdepartementet 21. januar Dette inneber i hovudsak at innrekning og måling følgjer internasjonale rekneskapsstandardar (IFRS) og presentasjon og noteopplysningar er i samsvar med norsk rekneskapslov og god rekneskapsskikk. Finansdepartementet har gitt ut ny forskrift om forenkla IFRS den 3. mars Den nye forskrifta gjeld frå rekneskapsåret I den nye forskrifta er det ei overgangordning slik at den gamle forskrifta kan nyttast for rekneskapsåret 2014 og Selskapet har valt å nytte overgangsordninga og har utarbeidd årsrekneskapen etter den gamle forskrifta. ENDRING I REKNESKAPSPRINSIPP Ved grunnleggande rekneskapsreformar/endring av rekneskapsprinsipp skal tal for tidlegare år omarbeidast slik at dei kan samanliknast. Dersom postar i rekneskapen vert reklassifiserte, skal samanlikningstal utarbeidast for tidlegare periodar og visast i rekneskapsoppstillinga. Rekneskapsprinsippa er ikkje endra i ENDRINGAR I EU-GODKJENDE STANDARDAR OG TOLKNINGAR Det er ingen endringar i rekneskapsstandarar eller tolkingar i 2014, som har fått konsekvens for avlegging av rekneskapen for Endringar som kjem for seinare år er tatt inn i slutten av denne noten ESTIMAT Ved utarbeiding av rekneskapen blir det gjort vurderingar som påverkar rekneskapsførte beløp. I note 2 er det gjort nærare greie for vesentlege estimat og føresetnader. Eigedelar og forpliktingar vert balanseførte på det tidspunkt selskapet oppnår reell kontroll over rettar til eigedelane og tek på seg reelle forpliktingar. Eigedelar vert ført ut av balansen på det tidspunktet reell risiko knytt til eigedelane er overført og kontroll over rettar til eigedelane er falle bort eller utløpt. FINANSIELLE INSTRUMENT Klassifisering av finansielle instrument Eit finansielt instrument er alle kontraktar som fører til både ein finansiell eigedel for eit føretak og ei finansiell plikt eller eit eigenkapitalinstrument for eit anna føretak. Ved første gongs innrekning er alle finansielle instrument som er omfatta av standarden, identifiserte og klassifiserte i ein av dei følgjande kategoriane, avhengig av formålet med investeringa: Finansielle eigedelar og gjeld til verkeleg verdi halde for handelsformål med verdiendring over resultat Finansielle eigedelar og plikter vurdert til verkeleg verdi med verdiendring over resultat i samsvar med Verkelig Verdi Opsjon (VVO) Utlån og fordringar, balanseført til amortisert kost Andre finansielle plikter balanseført til amortisert kost Finansielle eigedelar og gjeld til verkeleg verdi halde for handelsformål med verdiendring over resultat Handelsporteføljen er kjenneteikna ved at instrumenta i porteføljen i hovudsak er skaffa for å selje eller kjøpe tilbake på kort sikt, eller ved at instrumentet er ein del av ein portefølje av identifiserte finansielle instrument som blir styrte saman og der det føreligg eit faktisk mønster for kortsiktig realisering av overskot. Finansielle derivat vert alltid kategoriserte til verkeleg verdi over resultat. Finansielle eigedelar og plikter vurdert til verkeleg verdi med verdiendring over resultat i samsvar med Verkeleg Verdi Opsjon, omtala som VVO Porteføljen omfattar sertifikat- og obligasjonsplasseringar. Nemnde instrument, i tillegg til rentebytteavtalar, blir styrte og vurderte samla til verkeleg verdi. Utlån og fordringar, balanseført til amortisert kost Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS ÅRSMELDING

14 Kategorien omfattar alle utlån og fordringar som ikkje er definerte til verkeleg verdi over resultat, eller som finansiell eigedel tilgjengeleg for sal. Andre finansielle plikter balanseført til amortisert kost Andre finansielle plikter, som ikkje inngår i handelsporteføljen eller som er definert som plikter til verkeleg verdi med verdiendring over resultatet, blir balanseført til amortisert kost. Verdipapirgjeld inngår i denne kategorien. VERDIVURDERING Første gongs rekneskapsføring av finansielle instrument Finansielle instrument skal balanseførast til verkeleg verdi på handelsdagen. Etterfølgjande verdimåling Verdimåling til verkeleg verdi Verkeleg verdi er definert som det beløp ein eigedel kan bytast i, eller ei plikt kan gjerast opp i, ved ein transaksjon mellom uavhengige partar. I vurderinga legg ein til grunn føresetnad om framhaldande drift og at det er tatt omsyn til avsetning for kredittrisiko ved verdsetting. Instrument som blir omsett i ein aktiv marknad Ein marknad er aktiv dersom det er mogleg å framskaffe eksterne, observerbare prisar, kursar eller volatilitetar, og desse prisane representerer faktiske og hyppige marknadstransaksjonar. For instrument som blir handla i ein aktiv marknad nyttar vi den noterte prisen innhenta frå børs, meklar eller eit prissettingsbyrå. I den grad det ikkje er notert pris for instrumentet dekomponerer vi instrumentet og verdset det på bakgrunn av noterte prisar på dei enkelte komponentane. Instrument omsett i ein aktiv marknad gjeld mellom anna finansielle instrument som er børsnoterte eller på annan måte kvoterte som t.d. aksjar, obligasjonar og sertifikat. I tillegg gjeld det finansielle derivat som er baserte på underliggande kvoterte eller børsnoterte prisar/indeksar/instrument. Instrument som ikkje blir omsette i ein aktiv marknad Finansielle instrument som er klassifiserte i nemnde kategori blir verdsette etter ulike evalueringsteknikkar. Til dømes blir vanlege og enkle finansielle instrument verdsette etter godkjende modellar basert på observerbare data i marknaden. Verdimåling til amortisert kost Finansielle instrument som ikkje blir målte til verkeleg verdi, blir verdsett til amortisert kost ved hjelp av effektiv rentemetode. Ved effektiv rentemetode blir den effektive renta på engasjementet utrekna ved diskontering av kontraktfesta kontantstraumar innafor forventa løpetid. Kontantstraumane inkluderer etableringsgebyr og direkte transaksjonskostnader som ikkje blir dekka av kunden, og eventuell restverdi ved utgangen av forventa levetid. Nedskriving av finansielle eigedelar Individuelle nedskrivingar Dersom det er identifisert objektive bevis for verdifall, blir nedskriving på utlån utrekna som forskjellen mellom rekneskapsført verdi i balansen og noverdien av estimerte framtidige kontantstraumar neddiskontert med den effektive renta på lånet. Den effektive renta som blir nytta er effektiv rente på lånet før objektive bevis for verdifall vart identifisert, justert for endring i marknadsrente fram til målingstidspunktet. Endring i rente som følgje av endring i kredittrisiko på lånet, blir ikkje teke omsyn til ved justering av effektiv rente nytta for neddiskontering. Objektive bevis for verdifall på eit utlån eller gruppe av utlån omfattar vesentlege finansielle problem hos debitor, betalingsmisleghald eller andre vesentlege avtalebrot, i tilfelle der ein reknar det som sannsynleg at debitor vil innleie gjeldsforhandling eller andre liknande konkrete forhold. Individuelle nedskrivingar reduserer den rekneskapsførte verdien på engasjementet i balansen, og endringar i vurdert verdi i perioden blir resultatført under «Nedskrivingar på utlån og garantiar». Det vert rekna rente på utlån som tidlegare er nedskrivne ved hjelp av den diskonteringsrenta, som vart nytta for å rekne ut nedskrivingsbeløpet. Utrekna renter på noverdien av utlånet inngår i «Netto renteinntekter». Gruppenedskrivingar Utlån som ikkje har vore gjenstand for individuelle vurderingar for verdifall, blir vurderte samla i grupper. Vurderinga blir basert på objektive bevis for verdifall på balansedagen og som kan knytast til gruppa. Gruppene er definerte som utlån med like risiko- og verdieigenskapar basert på inndeling av kundane etter risikoklasse. Utrekning av nedskrivingsbehov skal gjerast for kvar kundegruppe 14 Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS ÅRSMELDING 2014

15 med utgangspunkt i estimat for konjunktursituasjonen og tapserfaring for dei respektive kundegruppene. Gruppenedskrivingar reduserer den rekneskapsførte verdien på engasjementa i balansen. Endringar i perioden vert resultatført under «Nedskrivingar på utlån og garantiar». Gruppenedskrivingane er, på same måte som for individuelle nedskrivingar, baserte på neddiskonterte kontantstraumar. PRESENTASJON I BALANSE OG RESULTATREKNESKAP Utlån Utlån vert balanseført, avhengig av motpart, anten som utlån til og krav på kredittinstitusjonar eller utlån til kundar, uavhengig av verdimålingsprinsipp. Renteinntekter på finansielle instrument klassifisert som utlån vert inkludert på linja for «Renteinntekter» ved bruk av effektiv rentemetode, uavhengig av verdimålingsprinsipp. Effektiv rentemetode er forklart under «Verdimåling til amortisert kost». Verdiendringar knytt til identifiserte objektive bevis for verdifall på balansedagen for utlån inngår i «Nedskriving på utlån». Sertifikat og obligasjonar Porteføljen omfattar sertifikat og obligasjonar definert som eigedelar balanseført til verkeleg verdi med verdiendring over resultat (VVO). Renteinntekter og kostnader på sertifikat og obligasjonar inngår i «Netto renteinntekter» etter effektiv rentemetode. Metoden er beskriven i avsnitt for amortisert kost. Andre verdiendringar inngår i «Netto vinst/tap på finansielle instrument til verkeleg verdi opsjon». Gjeld til kredittinstitusjonar Forpliktingar til kredittinstitusjonar er rekneskapsført som gjeld til kredittinstitusjonar uavhengig av verdimålingsprinsipp. Rentekostnader på instrumenta inngår i «Rentekostnader» og er basert på effektiv rentemetode. Andre verdiendringar inngår i «Netto vinst/tap på finansielle instrument til verkeleg verdi opsjon». Verdipapirgjeld Verdipapirgjeld omfattar utferda sertifikat, obligasjonar og ansvarleg lånekapital uavhengig av verdimålingsprinsipp. Rentekostnader på instrumenta inngår i «Netto renteinntekter» basert på effektiv rentemetode. Andre verdiendringar inngår i «Netto vinst /tap på finansielle instrument vurdert til verkeleg verdi opsjon». SKATT Skattekostnaden i resultatrekneskapen omfattar både betalbar skatt på inntekt og formue, og endring i utsett skatt for perioden. Utsett skatt /utsett skattefordel er utrekna med 27% av midlertidige forskjellar som mellom rekneskapsmessige og skattemessige verdiar ved utgangen av året. Utsett skatt blir rekna ut ved bruk av skattesatsar og skattereglar som gjeld på balansedagen eller som det er sannsynleg blir vedtekne, og som ein legg til grunn vil gjelde når den utsette skattefordelen vert realisert eller forpliktinga blir gjort opp. Utsett skattefordel er balanseført ut frå forventningar om framtidig skattepliktig inntekt. Betalbar skatt og utsett skatt blir ført mot eigenkapitalen, dersom skatten gjeld postar som i same eller tidlegare periodar er ført mot eigenkapitalen. PERIODISERING AV RENTER OG GEBYR Renter og provisjon blir resultatført etter kvart som dei vert opptente eller påløpt som kostnad. Gebyr for etablering av låneavtalar inngår i kontantstraumane ved utrekning av amortisert kost, og inntektsført under «Netto renteinntekter» etter effektiv rentemetode. INNTEKTSFØRING AV RENTER Renteinntekter vert inntektsførte ved bruk av effektiv rentemetode. Dette medfører løpande inntektsføring av nominelle renter med tillegg av amortisering av etableringsgebyr. Inntektsføring av renter etter effektiv rentemetode blir nytta både for balansepostar vurdert til amortisert kost og balansepostar vurdert til verkeleg verdi over resultat. Renteinntekter på nedskrivne engasjement vert rekna etter effektiv rentemetode av nedskriven verdi. KONTANTSTRAUMOPPSTILLING Kontantstraumoppstillinga viser kontantstraumane gruppert etter kjelde og bruksområde. Kontantar er definert som kontantar og fordring på sentralbankar, og fordring på kredittinstitusjonar utan oppseiingsfrist. HENDINGAR ETTER BALANSEDAGEN Det skal opplysast om hendingar etter balansedagen i samsvar med IAS 10. Opplysningane omfattar hendingar som ikkje er innrekna i finansrekneskapen, men som er av slik art at det er vesentleg for vurdering av drifta. Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS ÅRSMELDING

16 NOTE 1 REKNESKAPSPRINSIPP, FRAMHALD ENDRINGAR I STANDARDAR OG FORTOLKNINGAR SOM KAN FÅ VERKNAD FOR FRAMTIDIG RAPPORTERING IFRS 9 Financial instruments/finansielle instrument (uoffisiell norsk oversetting). I juli 2014 publiserte IASB det siste delprosjektet i IFRS 9 og standarden er no ferdig. IFRS 9 inneber endringar, når det gjeld klassifisering og måling, sikringsbokføring og nedskriving. IFRS 9 vil erstatte IAS 39 Finansielle instrument innrekning og måling. Dei delane av IAS 39 som ikkje er endra som ledd i dette prosjektet, er overført og tatt inn i IFRS 9. Standarden er foreløpig ikkje godkjent av EU. Endringa vil gjelde med verknad frå rekneskapsår som startar 1. januar 2018 eller seinare. NOTE 2 VIKTIGE REKNESKAPSESTIMAT OG SKJØNNSMESSIGE VURDERINGAR Estimat og vurderingar basert på skjøn blir vurdert løpande og er basert på historisk erfaring og andre faktorar, inklusiv forventningar om framtidige hendingar som blir sett på som sannsynlege. Selskapet utarbeider estimat og tar føresetnader om framtidig utvikling. Rekneskapsestimat som følgjer av dette vil sjeldan fullt ut vere i samsvar med endeleg utfall. Estimat som representerer ein vesentlig risiko for endring i balanseført verdi på eigedelar og gjeld i løpet av neste rekneskapsår, vert drøfta nedanfor. Verkeleg verdi på finansielle instrument For verdipapir som ikkje er børsnoterte og der det ikkje er ein aktiv marknad, nyttar selskapet verdsettingsteknikkar for å fastsette verkeleg verdi. Selskapet vurderer og vel metodar og tar føresetnader, som så langt som mogleg er basert på marknadsforhold på balansedagen. Verdivurderingane byggjer på siste emisjonskurs, omsetningsverdiar vi har kunnskap om og neddiskonterte kontantstraumar. Det vert også innhenta verdivurderingar og spreadvurderingar frå eksterne meklarføretak. Nedskriving på utlån Nedskriving skal skje når objektive bevis for verdifall kan identifiserast. Objektive bevis for verdifall på eit utlån omfattar vesentlege finansielle problem hos debitor, betalingsmisleghald eller andre vesentlege avtalebrot, tilfelle der det blir vurdert som sannsynleg at debitor vil innleie gjeldsforhandling eller andre konkrete forhold som har inntruffe. Som kriterium på objektive bevis for gruppenedskrivingar, blir det nytta modellverk, som er utvikla for å rekne ut kredittrisiko og eigne data for låna si statistiske restløpetid. Alle nedskrivingar er basert på neddiskonterte verdiar, med låna si effektive rente før verdifall som diskonteringsrente. I prinsippet skal alle kontantstraumar på engasjement og grupper av utlån identifiserast, og det må gjerast ei vurdering av kva kontantstraumar som er utsette. Med det store talet engasjement som er gjenstand for vurdering på individuelt nivå, må slike utrekningar skje med utgangspunkt i tilnærmingar og erfaringsmateriale. Modellverket som blir nytta for utrekning av kredittrisiko vert vurdert og validert jamnleg. Slik vert også modellen for gruppenedskriving på utlån vurdert. Endringar vert gjort for å gje forventningsrette estimat, utifrå erfaringsdata og kunnskap om banken si portefølje og dei makroøkonomiske framtidsutsiktene. For ytterlegare omtale av metode for individuelle nedskrivingar og gruppenedskrivingar, sjå note 1 Rekneskapsprinsipp. Betinga utfall Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS vil i blant vere part i rettstvistar. Moglege rekneskapsmessige effektar blir vurdert i kvart enkelt tilfelle. 16 Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS ÅRSMELDING 2014

17 NOTE 3 GODTGJERSLE TIL LEIANDE TILSETTE OG STYRET. TRANSAKSJONAR MED NÆRSTÅANDE PARTAR Godtgjersle til leiande tilsette og styret Selskapet leiger dagleg leiar av Sparebanken Sogn og Fjordane. Det er ikkje utbetalt godgjersle frå selskapet til dagleg leiar. Styret har eitt eksternt styremedlem. Det er betalt ut styregodtgjersle til det eksterne styremedlemet. TAL I HEILE KRONER Styret Godtgjersle Lån pr Frode Vasseth 0 0 Hallvard Klakegg 0 0 Ingeborg Aase Fransson 0 0 Peter Olav Midthun Kontrollkomitéen Knut Jon Sunde 0 0 Jan Nicolai Hvidsten 0 0 Ingrid Kassen TAL I TUSEN KRONER Transaksjonar med konsernselskap Renter motteke frå Sparebanken Sogn og Fjordane Renter betalt til Sparebanken Sogn og Fjordane Renter betalt til Sparebanken Sogn og Fjordane på OMF Kjøpte tenester av Sparebanken Sogn og Fjordane Innskot i Sparebanken Sogn og Fjordane Gjeld til Sparebanken Sogn og Fjordane OMF-gjeld til Sparebanken Sogn og Fjordane Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS har ingen tilsette. Det er inngått avtale med Sparebanken Sogn og Fjordane om levering av tenester knytt til låneadministrasjon og drift av selskapet. Alle utlån som selskapet har, er overført frå Sparebanken Sogn og Fjordane og det er inngått avtale med banken om forvaltning av denne utlånsporteføljen. Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS påtek seg all risiko knytt til låna som er kjøpte frå morbanken. Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS har fått tilgang til sterke kredittfasilitetar hos Sparebanken Sogn og Fjordane. Desse skal sikre at selskapet kan betale renter og avdrag til OMF-eigarane, at selskapet er i stand til å dekkje lånekundane sine opptrekk på etablerte fleksilån, at selskapet har mellomfinansiering ved overføring av lån, og finansiering av nødvendig overdekning i sikkerheitsmassen. Nærare om kredittavtalane: Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS har fire kredittavtaler med Sparebanken Sogn og Fjordane (SSF): a) Ein 3-årig kreditt som går til utløp i juni Kreditten skal brukast til kjøp av bustadlån frå SSF. Ramma på kreditten er 750 mill. kr. b) Ein kredittavtale som skal sikre at OMF-eigarane får oppgjer også i tilfelle der kredittføretaket ikkje klarer å gjere opp for seg. Ramma på avtalen pr er på mill. kr. Pliktene til morbanken er knytt til oppgjer mot OMF-eigarane eitt år fram i tid. c) Ein kredittavtale som kan nyttast for å finansiere opptrekk på til ei kvar tid ubrukte fleksilånsrammer. Pr utgjer dette mill. kr. d) Ein kredittavtale knytt til overkollateralisering. Avtalen skal berre nyttast til kjøp av lån som inngår i sikkerheitsmassen, og til kjøp av instrument som kvalifiserer som likviditetsreserve. Ramma pr er på mill. kr, og er avhengig av OMF-volumet som til ei kvar tid er utferda. Alle avtalar og transaksjonar er inngått etter prinsippet om armlengdes avstand. Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS ÅRSMELDING

18 NOTE 4 SEGMENT Selskapet har eitt segment. Segmentet består av utlån til privatkundar og eit mindre volum av utlån til private næringsdrivande. Alle utlån er kjøpt frå Sparebanken Sogn og Fjordane. Selskapet driv ikkje verksemd utanfor Norge. Kundar med adresse i utlandet blir klassifisert som ein del av den norske verksemda. NOTE 5 GODTGJERSLE REVISOR Lovpålagd revisjon inkl. mva Godtgjersle gransking inkl. mva Andre tenester utanfor revisjon inkl. mva 11 0 Sum NOTE 6 NETTO INNTEKTER FRÅ FINANSIELLE INSTRUMENT Netto renteinntekter Renter og liknande inntekter av utlån og fordringar på kreditinstitusjonar vurdert til amortisert kost Renter og liknande inntekter av utlån til og fordringar på kundar vurdert til amortisert kost Renter og liknande inntekter av sertifikat og andre renteberande papir bestemt rekneskapsført til verkeleg verdi Andre renteinntekter og liknande inntekter av krav til verkeleg verdi 0 0 Sum renteinntekter Renter og liknande kostnader på gjeld til kreditinstitusjonar vurdert til amortisert kost Renter og liknande kostnader på utsteda verdipapir vurdert til amortisert kost Andre rentekostnader og liknande kostnader av gjeld vurdert til amortisert kost Sum rentekostnader Sum netto renteinntekter Netto tap/vinst på verdipapir Obligasjonar, sertifikat og andre renteberande verdipapir til verkeleg verdi over resultat Sertifikat og obligasjonar utsteda av det offentlege Sertifikat og obligasjonar utsteda av andre Netto inntekter og vinst frå finansielle instrument bestemt rekneskapsført til verkeleg verdi NOTE 7 NEDSKRIVINGAR PÅ UTLÅN OG GARANTIAR Endring i individuelle nedskrivingar i perioden Endring i gruppenedskrivingar i perioden Andre korreksjonar i nedskrivingane 0 0 Konstaterte tap som det tidlegare er avsett for 0 0 Konstaterte tap som det tidlegare ikkje er avsett for 0 0 Inngått på tidlegare konstaterte tap 0 0 Nedskrivingar/inntektsføringar på utlån og garantiar i perioden Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS ÅRSMELDING 2014

19 NOTE 8 DRIFTSKOSTNADER Honorar og sosiale kostnader IT kostnader Andre tenester (Eiendomsverdi) Andre kostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Kjøp av tenester frå konsernet Revisjonshonorar (ekstern og internrevisor) Honorar utlegging obligasjonar og rating Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Sum driftskostnader NOTE 9 SKATTEKOSTNAD SKATTEKOSTNAD Betalbar skatt denne perioden For lite avsett skatt i fjor 0 0 Sum betalbar skatt Endring utsett skatt/skattefordel Utsett skatt som skuldast opparbeiding/reversering av midlertidige forskjellar Sum endring utsett skatt/skattefordel Sum skattekostnad Avstemming av forventa skattekostnad til faktisk skattekostnad Ordinært resultat før skatt Forventa inntektsskatt med nominell skattesats på 27% (28% i 2013) Effekt av endra skattesats frå 28 til 27% på utsett skattefordel 0 29 Skattekostnad Betalbar skatt Betalbar skatt i balansen SPESIFIKASJON AV SKATTEEFFEKTEN AV MIDLERTIDIGE FORSKJELLAR Skattereduserande midlertidige forskjellar Finansielle instrument Negativ vinst og tapskonto Sum skattereduserande midlertidige forskjellar Netto grunnlag utsett skatt ( ) /skattefordel Netto utsett skattefordel/gjeld ( ) i balansen Skattesatsen er redusert frå 28% i 2013 til 27% i Effekten av dette for 2014 er ein redusert skattekostnad på 1,5 mill. kr. Utsett skattefordel blir balanseført i den utstrekning det er sannsynleg at den vil kunne nyttast mot framtidig skattepliktig inntekt. Det er nytta ein forventa skattesats på 27% ved utrekning av utsett skattefordel både for 2013 og Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS ÅRSMELDING

20 NOTE 10 KLASSIFISERING AV FINANSIELLE INSTRUMENT BALANSE- FØRT VERDI VERKELEG VERDI BALANSE- FØRT VERDI VERKELEG VERDI Netto utlån til og fordringar på kredittinstitusjonar Utlån til og fordringar på kredittinstitusjonar til amortisert kost. lån og fordringar Sum utlån til og fordringar på kredittinstitusjonar Obligasjonar og sertifikat Sertifikat og obligasjonar bestemt bokført til verkeleg verdi *) Sum obligasjonar og andre verdipapir Netto utlån til kundar Utlån til kundar til amortisert kost, lån og fordringar Sum utlån før individuelle nedskrivingar og gruppenedskrivingar Nedskrivingar på individuelle utlån Gruppenedskrivingar Sum netto utlån til kundar Andre eigedelar Andre eigedelar, amortisert kost Sum andre eigedelar Sum finansielle eigedelar Finansielle eigedelar summert etter klassifisering Finansielle eigedelar bestemt bokført til verkeleg verdi, FVO *) Finansielle eigedelar til amortisert kost, lån og fordringar Sum finansielle eigedelar Gjeld til kredittinstitusjonar Lån og innskot frå kredittinstitusjonar til amortisert kost Sum gjeld til kredittinstitusjonar Verdipapirgjeld Utferda sertifikat og obligasjonar til amortisert kost Sum verdipapirgjeld Andre finansielle plikter Anna gjeld, amortisert kost Sum andre finansielle plikter Sum finansielle plikter Finansiell gjeld summert etter klassifisering Finansiell gjeld bestemt bokført til verkeleg verdi, FVO *) Finansiell gjeld til amortisert kost, lån og fordringar Sum finansiell gjeld *) FVO: Fair Value Option (Verkeleg verdi opsjon) 20 Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS ÅRSMELDING 2014

KVartalsrapport 1. KVartal 2012

KVartalsrapport 1. KVartal 2012 KVartalsrapport 1. kvartal 2012 Nøkkeltal TAL I TUSEN KRONER RESULTATREKNESKAP Netto renteinntekter i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,79 % 0,72 % 0,61 % Resultat etter skatt i % av gjennomsnittleg

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011 Nøkkeltal TAL I TUSEN KRONER 31.03.11 31.03.10 31.12.10 RESULTATREKNESKAP Netto renteinntekter i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,72% 0,98% 0,80% Resultat etter

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2015 (ikkje revidert) Foto: Rein Design

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2015 (ikkje revidert) Foto: Rein Design KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2015 (ikkje revidert) Foto: Rein Design Hovudtal TAL I TUSEN KRONER RESULTATREKNESKAP Resultat etter skatt 52 808 59 164 112 243 Netto renteinntekter i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital

Detaljer

Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS ÅRSRAPPORT 2015 1

Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS ÅRSRAPPORT 2015 1 Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS ÅRSRAPPORT 2015 1 INNHALD 3 Hovudtal 4 Årsmelding frå styret 9 Resultat 10 Balanse 11 Kontantstraumoppstilling 12 Eigenkapitaloppstilling 13 Notar 33 Revisjonsmelding

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011 Nøkkeltal TAL I TUSEN KRONER 30.06.11 30.06.10 31.12.10 RESULTATREKNESKAP Netto renteinntekter i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,66% 0,87% 0,80% Resultat etter

Detaljer

KVartalsrapport 3. KVartal 2012

KVartalsrapport 3. KVartal 2012 KVartalsrapport 3. kvartal 2012 Nøkkeltal TAL I TUSEN KRONER RESULTATREKNESKAP Netto renteinntekter i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,99 % 0,66 % 0,61 % Resultat etter skatt i % av gjennomsnittleg

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2013

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2013 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2013 Foto: Rein Design Hovudtal TAL I TUSEN KRONER RESULTATREKNESKAP Resultat etter skatt 68 150 28 462 45 058 Netto renteinntekter i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2013

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2013 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2013 Foto: Rein Design Hovudtal TAL I TUSEN KRONER RESULTATREKNESKAP Resultat etter skatt 41 928 17 399 45 058 Netto renteinntekter i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011 Nøkkeltal TAL I TUSEN KRONER 30.09.11 30.09.10 31.12.10 RESULTATREKNESKAP Netto renteinntekter i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,66 % 0,82 % 0,80 % Resultat

Detaljer

KVartalsrapport 2. KVartal 2012

KVartalsrapport 2. KVartal 2012 KVartalsrapport 2. kvartal 2012 Nøkkeltal TAL I TUSEN KRONER RESULTATREKNESKAP Netto renteinntekter i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,93 % 0,66 % 0,61 % Resultat etter skatt i % av gjennomsnittleg

Detaljer

Vekst i forvaltningskapital 39,03 % 67,75 % 64,56 % Vekst i utlån til kundar 38,18 % 65,96 % 64,57 %

Vekst i forvaltningskapital 39,03 % 67,75 % 64,56 % Vekst i utlån til kundar 38,18 % 65,96 % 64,57 % KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2013 Hovudtal TAL I TUSEN KRONER RESULTATREKNESKAP Resultat etter skatt 19 141 6 265 45 058 Netto renteinntekter i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 1,37 % 0,79 % 1,08

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2014

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2014 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2014 INNHALD 3 Hovudtal 4 Årsmelding frå styret 6 Resultat 7 Balanse 8 Kontantstraumoppstilling 9 Eigenkapitaloppstilling 10 Notar 14 Opplysningar om selskapet Hovudtal TAL I

Detaljer

kvartalsrapport 3. KVARTAL 2017 (ikkje revidert)

kvartalsrapport 3. KVARTAL 2017 (ikkje revidert) kvartalsrapport 3. KVARTAL 2017 (ikkje revidert) Hovudtal TAL I TUSEN KRONER RESULTATREKNESKAP Resultat etter skatt 95 771 72 223 93 673 Netto renteinntekter i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal (ikkje revidert)

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal (ikkje revidert) KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2014 (ikkje revidert) Hovudtal TAL I TUSEN KRONER RESULTATREKNESKAP Resultat etter skatt 59 164 41 928 93 971 Netto renteinntekter i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital

Detaljer

kvartalsrapport 2. KVARTAL 2017 (ikkje revidert)

kvartalsrapport 2. KVARTAL 2017 (ikkje revidert) kvartalsrapport 2. KVARTAL 2017 (ikkje revidert) Hovudtal TAL I TUSEN KRONER 30.06.17 30.06.16 31.12.16 RESULTATREKNESKAP Resultat etter skatt 60 331 50 180 93 673 Netto renteinntekter i % av gjennomsnittleg

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2015 (ikkje revidert) Foto: Rein Design

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2015 (ikkje revidert) Foto: Rein Design KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2015 (ikkje revidert) Foto: Rein Design Hovudtal TAL I TUSEN KRONER RESULTATREKNESKAP Resultat etter skatt 29 446 32 079 112 243 Netto renteinntekter i % av gjennomsnittleg

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 Hovudtal TAL I TUSEN KRONER RESULTATREKNESKAP Resultat etter skatt 75 343 85 221 112 243 Netto renteinntekter i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 1,37 % 1,68 % 1,64

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal (ikkje revidert)

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal (ikkje revidert) KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2016 (ikkje revidert) Hovudtal TAL I TUSEN KRONER RESULTATREKNESKAP Resultat etter skatt 72 223 75 343 102 067 Netto renteinntekter i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 Voss, 27. april 2011 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort 3. kvartal 2015 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 3. kvartal 2015. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal (ikkje revidert)

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal (ikkje revidert) KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2016 (ikkje revidert) Hovudtal TAL I TUSEN KRONER RESULTATREKNESKAP Resultat etter skatt 50 180 52 808 102 067 Netto renteinntekter i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2005

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2005 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2005 Voss, 20. april 2005 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 Voss, 29. april 2014 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

Halvårsrapport pr

Halvårsrapport pr Halvårsrapport pr. 30.06.2017 HALVÅRSRAPPORT PR. 30.06.2017 Revisjon Luster Sparebank sitt halvårsrekneskap er ikkje revidert. Resultat Banken har pr. første halvår 2017 oppnådd ein rentenetto på 27,6

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2017 KVARTALSRAPPORT PR. 30.09.2017 Revisjon Luster Sparebank sitt rekneskap pr 30.09.2017 er ikkje revidert. Resultat Banken har pr. 30.09.2017 oppnådd ein rentenetto på 40,99

Detaljer

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no Delårsrekneskap 1.kvartal 2016 VOSS SPAREBANK vossabanken.no VOSS SPAREBANK MORBANK RESULTATREKNESKAP Budsjett 2016 2015 2015 (Heile tusen kroner og prosent av 31.03.16 1. kvartal 1. kvartal Heile året

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR. 30.09.2012 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken Sogn

Detaljer

"The season is over" - Agurtxane Concellon, Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger

The season is over - Agurtxane Concellon, Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger "The season is over" - Agurtxane Concellon, 2008 Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger 1. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2010 Kvartalsrekneskapen er sett opp i samsvar med reglane i rekneskapslova

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 Voss, 20. april 2010 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2014. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2013. Delårsrekneskap

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2017 Resultat Banken har pr. første kvartal 2017 oppnådd ein rentenetto på 13,9 mill. kr. Rentenettoen utgjer i prosent av gjennomsnittleg forvaltningskapital

Detaljer

1.kvartal 2014. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund

1.kvartal 2014. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund Delårsrekneskap 1.kvartal 2014 Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no Stemningsbilete frå toppen på Horgaletten, 12. Januar

Detaljer

Halvårsrapport pr. 30.06.2010

Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Luster Sparebank, Sentrum, 6868 GAUPNE LUSTER SPAREBANK Normtal RESULTATREKNESKAP 30.06.10 % av 30.06.09 % av 2. kv.10 % av 2. kv.09 % av 2009 % av saml.ba ( 1.000 KR ) GFK

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR. 31.12.2012 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken Sogn

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal 2017 Kvartalsrapport 1.kvartal www.sb1ls.no REGNSKAP PR. 31.03.17 Tall i hele tusen I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2017 31.03.2016 2016 31.03.2017 31.03.2016 2016 Renteinntekter

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

3 Hovudtal. 4 Årsmelding frå styret. 8 Resultat. 9 Balanse. 10 Kontantstraumoppstilling. 11 Eigenkapitaloppstilling. 12 Notar. 32 Revisjonsmelding

3 Hovudtal. 4 Årsmelding frå styret. 8 Resultat. 9 Balanse. 10 Kontantstraumoppstilling. 11 Eigenkapitaloppstilling. 12 Notar. 32 Revisjonsmelding ÅRSMELDING 2013 INNHALD 3 Hovudtal 4 Årsmelding frå styret 8 Resultat 9 Balanse 10 Kontantstraumoppstilling 11 Eigenkapitaloppstilling 12 Notar 32 Revisjonsmelding 33 Årsmelding frå kontrollkomiteen 34

Detaljer

3 Hovudtal. 4 Årsmelding frå styret. 8 Resultat. 9 Balanse. 10 Kontantstraumoppstilling. 11 Eigenkapitaloppstilling. 12 Notar. 34 Revisjonsmelding

3 Hovudtal. 4 Årsmelding frå styret. 8 Resultat. 9 Balanse. 10 Kontantstraumoppstilling. 11 Eigenkapitaloppstilling. 12 Notar. 34 Revisjonsmelding ÅRSMELDING 2016 INNHALD 3 Hovudtal 4 Årsmelding frå styret 8 Resultat 9 Balanse 10 Kontantstraumoppstilling 11 Eigenkapitaloppstilling 12 Notar 34 Revisjonsmelding 35 Erklæring frå styret og dagleg leiar

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR. 30.06.2012 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken Sogn

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

1. halvår / 2.kvartal 2014

1. halvår / 2.kvartal 2014 Delårsrekneskap 1. halvår / 2.kvartal 2014 Nedre Kvålsdalstjørni med Hardingaskardet bak, Juni 2014 foto:svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no Kiellandbuen med Løkjedalsnuten, Fyksesund og Botnen

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2011

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2011 Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2011 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR 30.09.2014 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR 30.09.2015 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

Presentasjon årsrekneskap 2011

Presentasjon årsrekneskap 2011 Presentasjon årsrekneskap 2011 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken Sogn

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport. pr

Kvartalsrapport. pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2010 LUSTER SPAREBANK RESULTATREKNESKAP 30.09.10 % av 30.09.09 % av 3. kv.10 % av 3. kv.09 % av 2009 % av bankar ( 1.000 KR ) GFK GFK GFK GFK GFK 2009 Rente og kred.prov. utlån

Detaljer

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS Årsrekneskap 2013 for Rong Fjellstove Rongastovo AS Org. Nr. 986 549 579 Styret si årsmelding for 2013 Verksemda si art Selskapet driv med overnatting og matservering i Voss kommune. Rettvisande oversikt

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Kvartalsrapport Q1 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall Tall i tusen kroner 1.kvartal 2015 1.kvartal 2014 2014 Resultatregnskap Resultat før skatt 9 524 12 296 42 540

Detaljer

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2016 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2016. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2015. Delårsrekneskap

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 2.kvartal

2017 Kvartalsrapport 2.kvartal 2017 Kvartalsrapport 2.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.17 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-17 30-jun-16 2. kvart 17 2. kvart 16 2016 30-jun-17 30-jun-16

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal gjensidige bank boligkreditt as

gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal gjensidige bank boligkreditt as gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal 2010 gjensidige bank boligkreditt as Innhold SIDE INNHOLD 3 delårsrapport første kvartal 2010 5 resultatregnskap og balanse 6 Andre resultatkomponenter 6 Oppstilling

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 3.kvartal

2017 Kvartalsrapport 3.kvartal 2017 Kvartalsrapport 3.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.09.17 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-sep-17 30-sep-16 3. kvart 17 3. kvart 16 2016 30-sep-17 30-sep-16

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR 31.03.2015 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 31.03.2010 Rekneskapen for 1. kvartal 2010 er avgitt etter NGAAP. Det er ikkje føreteke endringar i rekneskapsprinsippa i 2010. Indre

Detaljer

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 928 1.277 2.009 Renteinntekter og lignende

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2013 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 539 521 1.831 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

2.kvartal 2015. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Mølstertunet, Voss Folkemuseum F o t o : www.vossnow.

2.kvartal 2015. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Mølstertunet, Voss Folkemuseum F o t o : www.vossnow. Delårsrekneskap 2.kvartal 2015 Mølstertunet, Voss Folkemuseum F o t o : www.vossnow.net Svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no Mølstertunet, Voss Folkemuseum F o t o : www.vossnow.net Svein Ulvund

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.06 2. kvartal 03.07-31.12 Noter 2010 2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 638 370 243 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.168 2.065 6.955 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2014 1. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2014 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2014 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2015. (ikkje revidert)

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2015. (ikkje revidert) KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2015 (ikkje revidert) INNHALD 3 Hovudtal, morbank/konsern 4 Kvartalsrapport 31.03.2015 8 Resultatrekneskap konsern 9 Balanse konsern 10 Kontantstraumoppstilling konsern 11 Eigenkapitaloppstilling

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank. Bank. Forsikring. Og deg.

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank. Bank. Forsikring. Og deg. Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank Bank. Forsikring. Og deg. Kvartalsrapport frå styret Banken sitt resultat før skatt per 31.03.2008 vart 1,7 mill. kroner I same periode i fjor var resultatet

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR 31.12.2013 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

"Amerika" - Jorunn Hanto-Haugse, Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger

Amerika - Jorunn Hanto-Haugse, Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger "Amerika" - Jorunn Hanto-Haugse, 2010 Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger 1. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Kvartalsrekneskapen er sett opp i samsvar med reglane i rekneskapslova av 17.

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.09 3. kvartal 03.07-31.12 Noter 2010 2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.054 1.416 243 Renteinntekter og lignende

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o rt 2. k v a r t a l

K v a r t a l s r a p p o rt 2. k v a r t a l K v a r t a l s r a p p o rt 2. k v a r t a l 2 0 12 Resultatrekneskapen pr 30.06.2012 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt syner pr 30.06.12 eit overskot på 17,634 mill. kroner mot 14,225 mill.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2014 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2014 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2014 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2014

Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2014 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 330 MNOK hittil i 2014, og totale utlån til kunder er per 30.9.2014

Detaljer

Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank

Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Kommentarar til rekneskapen RESULTAT (morbanken) Banken sitt resultat før kalkulert skatt i første kvartal 2010 vart kr 3,6 mill, mot kr 3,9 mill

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2013

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2013 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2013 Voss, 23. april 2013 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom Delårsrapport 2. kvartal 2016 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 2. kvartal 2016. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2015. Delårsrekneskap

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR 30.09.2013 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert)

Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert) Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert) KVARTALSRAPPORT PR. 31.12.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet

Detaljer

Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank

Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Kommentarar til rekneskapen RESULTAT (morbanken) Banken sitt resultat før kalkulert skatt i første halvår 2010 vart kr 28,8 mill, mot kr 12,2 mill

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2017.

Delårsrapport 2. kvartal 2017. Delårsrapport 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2016. Delårsrekneskap er ikkje revidert. Tal i parentes er for

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Kvartalsrapport Pr

Kvartalsrapport Pr Kvartalsrapport Pr. 30.06.2016 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Resultatutvikling Innskot, utlån Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Om Sparebanken Sogn

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2013 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

Kvartalsrapport Q (urevidert)

Kvartalsrapport Q (urevidert) Kvartalsrapport Q1 2013 (urevidert) 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2013 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand.

Detaljer

Kvartalsrapport Pr

Kvartalsrapport Pr Kvartalsrapport Pr. 31.12.2016 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Resultatutvikling Innskot, utlån Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Om Sparebanken Sogn

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap Noter 31/3-2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 268 243 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på

Detaljer

Kvartalsrapport Pr

Kvartalsrapport Pr Kvartalsrapport Pr. 30.09.2016 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Resultatutvikling Innskot, utlån Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Om Sparebanken Sogn

Detaljer

2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL

2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL 2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.15 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-15 30-jun-14 2. kvart 15 2. kvart 14 2014 30-jun-15 30-jun-14 2014 Renteinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport Pr

Kvartalsrapport Pr Kvartalsrapport Pr. 31.03.2017 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Resultatutvikling Innskot, utlån Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Om Sparebanken Sogn

Detaljer

2016 Kvartalsrapport 2.kvartal

2016 Kvartalsrapport 2.kvartal 2016 Kvartalsrapport 2.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.16 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-16 30-jun-15 2. kvart 16 2. kvart 15 2015 30-jun-16 30-jun-15

Detaljer

Kvartalsrapport Pr

Kvartalsrapport Pr Kvartalsrapport Pr. 30.09.2017 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Resultatutvikling Innskot, utlån Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Om Sparebanken Sogn

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken Sogn

Detaljer