3 Hovudtal. 4 Årsmelding frå styret. 8 Resultat. 9 Balanse. 10 Kontantstraumoppstilling. 11 Eigenkapitaloppstilling. 12 Notar. 32 Revisjonsmelding

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3 Hovudtal. 4 Årsmelding frå styret. 8 Resultat. 9 Balanse. 10 Kontantstraumoppstilling. 11 Eigenkapitaloppstilling. 12 Notar. 32 Revisjonsmelding"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2014

2 INNHALD 3 Hovudtal 4 Årsmelding frå styret 8 Resultat 9 Balanse 10 Kontantstraumoppstilling 11 Eigenkapitaloppstilling 12 Notar 32 Revisjonsmelding 33 Årsmelding frå kontrollkomiteen 34 Erklæring frå styret og dagleg leiar 35 Opplysningar om selskapet GRAFISK UTFORMING: Sparebanken Sogn og Fjordane / E. Natvik Prenteverk AS

3 Hovudtal TAL I TUSEN KRONER RESULTATREKNESKAP Resultat etter skatt Netto renteinntekter i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 1,64 % 1,61 % Resultat etter skatt i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 1,19 % 1,09 % HOVUDTAL FRÅ BALANSEN Brutto utlån til kundar Nedskriving på utlån Eigenkapital Forvaltningskapital Gjennomsnittleg forvaltningskapital ANDRE NØKKELTAL Kostnader i % av driftsinntekter 4,59 % 4,70 % Nedskriving i % av brutto utlån (Resultatført) 0,05 % 0,01 % Nedskriving i % av brutto utlån (Balanseført) 0,10 % 0,17 % Eigenkapitalavkastning etter skatt *) 15,07 % 20,95 % Kapitaldekningsprosent 16,75 % 13,16 % BALANSEUTVIKLING 12 MND. VEKST Vekst i forvaltningskapital 13,20 % 8,15 % Vekst i utlån til kundar 11,33 % 7,44 % Opplysningar om utlånsporteføljen Overdekning i sikringsmassen (mill. kr) Overdekning i sikringsmassen (%) 24,9 % 28,4 % Kommitert overdekning (%) 11,0 % 11,0 % Indeksert belåningsgrad 55,7 % 55,9 % Uindeksert belåningsgrad 58,0 % 57,6 % Utferda OMF-volum pålydande (mill. kr) Anna fyllingssikkerheit enn utlån (mill. kr) 755,3 530,0 Vekta tid sidan låna vart oppretta (år) 3,1 2,6 Vekta restløpetid for utlåna (år) 16,3 16,2 Andel lån med flytande rente 100 % 100 % Andel fleksilån 27,3 % 29,2 % Gjennomsnittleg volum pr. lån (mill. kr) 1,17 1,12 Tal lån Andel lån med trygd i bustad i utlandet 0 % 0 % *) Rekna av inngåande eigenkapital justert for kapitalutviding. Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS ÅRSMELDING

4 Årsmelding 2014 HOVUDTREKK Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS er eit heileigd dotterselskap av Sparebanken Sogn og Fjordane. Selskapet er etablert ved banken sitt hovudkontor i Førde. Sparebanken Sogn og Fjordane fekk i januar 2009 konsesjon frå Finanstilsynet til etablering av bustadkredittføretak og utferding av obligasjonar med fortrinnsrett. Ved utgangen av 2014 er det utferda obligasjonar med fortrinnsrett for 8,3 mrd. kr, og selskapet har ein samla sikringsmasse på 10,4 mrd. kr. Dette gir ei overdekning (justert) på 24,9% i forhold til det utferda OMF-volumet. Ratingbyrået Moody s har sett kravet til overdekning i sikringsmassen til 11 %. For Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS medfører dette ratingnivået eit krav til overdekning på 11% i sikringsmassen. Sikringsmassen er samansett av bustadlån til ein brutto-verdi på mill. kr, og dessutan obligasjonar og bankinnskot på til saman 755 mill. kr, som inngår som fyllingssikkerheit. Fyllingssikkerheita utgjer 7,3% av samla sikringsmasse. Alle låna som ligg i kredittføretaket har flytande rente. Av utlånsvolumet er 27,3% fleksilån. Etableringa av Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS har vore ein viktig del av Sparebanken Sogn og Fjordane sitt arbeid for å sikre langsiktig likviditetstilførsel. Føretaket har også vore avgjerande for å kunne tilby kundane bustadlån til konkurransedyktige vilkår. Ved utgangen av 2014 hadde kredittføretaket bustadlån. Gjennomsnittleg belåningsgrad (vekta etter bevilga volum) er på 55,7%, og vekta gjennomsnittleg nedbetalingstid er på 16,3 år. Vekta tid sidan låna vart oppretta er 3,1 år. Gjennomsnittleg lån pr. kunde er på 1,17 mill. kr. Veksten i brutto utlån siste år er på 984 mill. kr. Den geografiske fordelinga av utlånsporteføljen, fordelt etter bustadadressa til låntakarane, ser slik ut: Landsdel Prosent Vestlandet 79,1 % Austlandet 18,8 % Midt-Norge 0,9 % Sørlandet 0,6 % Nord-Norge 0,5 % Totalt: 100,0 % 5 største fylke i utlånsvolum Fylke Prosent Sogn og Fjordane 49,7 % Hordaland 25,4 % Oslo 9,1 % Akershus 6,3 % Rogaland 2,5 % Resten av landet 7,0 % Totalt 100,0 % 5 største kommunar i utlånsvolum Kommune Prosent Bergen 21,7 % Førde 14,7 % Flora 11,2 % Oslo 9,1 % Sogndal 3,9 % Resten av landet 39,4 % Totalt 100,0 % Fordelinga av storleiken på låna er som følgjer: Fordeling utlånsvolum Lånestørrelse Volum (mill. kr) 0 1 mill mill mill over 3 mill Totalt RESULTATREKNESKAPEN Selskapet har i 2014 oppnådd eit driftsresultat før nedskriving på utlån på 148,6 mill. kr. Netto tilbakeført nedskriving på utlån er på 5,1 mill. kr og er knytt til reduksjon i gruppenedskrivingar og til individuell nedskriving på eitt lån. Årsresultatet etter skatt er på 112,2 mill. kr. For 2013 var årsresultatet etter skatt på 94,0 mill. kr. Auken i 2014 skuldast ein kombinasjon av større utlånsvolum og lågare innlånskostnader. Netto renteinntekter i 2014 utgjer 155,6, mill. kr, som tilsvarer 1,64% av gjennomsnittleg forvaltningskapital. Andre driftsinntekter utgjer om lag 1,4 mill. kr. Tilsvarande tal for 2013 var netto renteinntekter på 139,2 mill. kr (1,61% av gjennomsnittleg forvaltningskapital), og andre driftsinntekter på 1,0 mill. kr. Driftskostnadene for 2014 er på 7,1 mill. kr og tilsvarer 4,6% av samla driftsinntekter. I 2013 var driftskostnadene 6,5 mill. kr (4,7% av samla driftsinntekter). Selskapet har ingen tilsette, og kjøper tenester frå Sparebanken Sogn og Fjordane og Evry ASA. Alle kjøpte tenester er baserte på 4 Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS ÅRSMELDING 2014

5 marknadsmessige vilkår. Den største kostnaden er knytt til kjøp av tenester frå Sparebanken Sogn og Fjordane. UTVIKLING I MISLEGHALDNE ENGASJEMENT Selskapet har ved utgangen av 2014 eitt lån i misleghald over 90 dagar. Misleghalde volum utgjer 0,03% av samla utlånsvolum. Utviklinga i misleghald blir følgd nøye. BALANSE OG KAPITALFORHOLD Forvaltningskapitalen har auka i takt med utlånsporteføljen og var på mill. kr pr Dette er ein auke på i overkant av 1,2 mrd. kr siste året. Selskapet baserer innlåna frå finansmarknaden på utferding av obligasjonar med fortrinnsrett. I tillegg har selskapet sterke og langsiktige kredittavtaler med Sparebanken Sogn og Fjordane. I løpet av 2014 er det utbetalt 93,9 mill. kr i utbytte til morbanken. Beløpet er lik eigenkapitalen som vart opptent i selskapet i 2013, med fråtrekk for kursregulering av obligasjonar. Eigenkapitalen er ved utgangen av året på 788,1 mill. kr. All eigenkapital i selskapet er rein kjernekapital, og den reine kjernekapitaldekninga er på 16,75%. Kapitaldekninga blir rekna ut med utgangspunkt i målingar av kredittrisiko etter standardmetoden og operasjonell risiko etter basismetoden. Styret vurderer selskapet sin eigenkapital som tilfredsstillande og forsvarleg sett i høve til bustadkredittføretaket si verksemd og drift. INTERNASJONAL RATING I september 2011 fekk OMF-programmet til Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS tildelt long term rating Aaa frå ratingbyrået Moody s. GARANTIAR OG PANTESIKRING Selskapet har ikkje gitt nokon form for garanti. Det er heller ikkje stilt trygd utover bustadlåna og fyllingssikkerheita som ligg i sikringsmassen. Bustadlåna og fyllingssikkerheita ligg som trygd for obligasjonane med fortrinnsrett. RISIKO Med konsesjon som kredittføretak er Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS underlagt lover, forskrifter og regelverk som set begrensningar for risikoen selskapet kan vere eksponert for. Styret og dagleg leiar er ansvarlege for at det er etablert ei forsvarleg risikostyring, og at denne er tilstrekkeleg og i samsvar med lover og reglar. Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS er utsett for kredittrisiko, operasjonell risiko, likviditetsrisiko og marknadsrisiko. Kredittrisikoen er den mest omfattande av desse. Det er utarbeidd rammer for risikoeksponeringa knytt til dei ulike risikotypane. Styret legg vekt på at selskapet skal ha låg risiko. Kredittrisiko Kredittrisiko er fare for tap som følgje av at kundane/motparten ikkje har evne eller vilje til å oppfylle pliktene sine overfor Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS. Selskapet har i eigen kravspesifikasjon fastsett krav til lån som kan kjøpast frå morbank. Krava er strenge, og medfører at kredittrisikoen i utgangspunktet er låg. Krava spesifiserer lånetype, lånegrad, risikoklasse og type pant som må vere på plass for å kunne kjøpe låna. Ved utgangen av 2014 er den gjennomsnittlege lånegraden i selskapet 55,7%, målt i forhold til godkjend verdi på panteobjekta utarbeidd av Eiendomsverdi AS. Styret vurderer kvaliteten på låneporteføljen som god og kredittrisikoen som låg. Figuren under viser vekta lånegrad for låna som ligg i kredittføretaket Vekta belåningsgrad 21% Under 40% 12% 40-50% 50-60% 60-75% over 75% Marknadsrisiko Marknadsrisiko er risiko som oppstår som følgje av at føretaket har posisjonar i utlån og finansielle instrument og der verdiane over tid blir påverka av endringar i marknadsprisar. Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS har ikkje investert i aksjar og valuta, så all marknadsrisiko knyter seg difor til renterisiko. I risikorammene til BSF er det sett rammer for kor stor marknadsrisiko selskapet kan ta. Styret legg vekt på at selskapet skal ha låg marknadsrisiko. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for at føretaket ikkje klarer å oppfylle pliktene sine og/eller finansiere ein auke i eigedelane, utan at det oppstår vesentlege ekstrakostnader i form av prisfall på eigedelar som må realiserast, eller i form av ekstra dyr finansiering. Styret har vedteke at selskapet skal ha låg likviditetsrisiko. Dette blir mellom anna reflektert i krav til storleiken på likviditetsreserven. 17% 43% 7% Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS ÅRSMELDING

6 Operasjonell risiko Operasjonell risiko er definert som fare for tap som skuldast menneskelege feil, eksterne hendingar eller svikt og manglar i føretaket sine system, rutinar og prosessar. Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS har inngått ein avtale med Sparebanken Sogn og Fjordane som mellom anna omfattar levering av tenester knytt til kundehandtering, administrasjon, IT-drift, økonomi og risikostyring. På desse områda er det banken som må rette opp eventuelle feil som blir gjort og handtere den operasjonelle risikoen. Det er styret si vurdering at dette blir gjort på ein god måte. Lov- og forskriftsverket set konkrete krav til føretaket over ulike register som skal vere på plass. Gjennom oppretting og oppfølgjing av desse registra vil styre og dagleg leiar lettare kunne avdekke feil eller manglar som skulle oppstå i drifta av kredittføretaket. Internkontrollen er også svært viktig i arbeidet med å redusere den operasjonelle risikoen i selskapet. Styret vurderer den operasjonelle risikoen i Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS som låg. LIKESTILLING OG DISKRIMINERING Styret er samansett av tre menn og ei kvinne. Dagleg leiar er mann. Styret og leiing har, saman med banken elles, eit bevisst forhold til å fremje likestilling og til å motarbeide diskriminering i verksemda. EIGARSTYRING OG SELSKAPSLEIING Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS sine prinsipp for eigarstyring og selskapsleiing byggjer på norsk anbefaling for eigarstyring og selskapsleiing, utarbeidd av Norsk utval for eigarstyring og selskapsleiing (NUES). Generalforsamlinga er føretaket sitt øvste organ. Generalforsamlinga skal mellom anna velje styre, kontrollkomité og revisor, og føre tilsyn med styret og dagleg leiar si forvaltning av selskapet. Val av styre er regulert i vedtektene 3. Medlemmene i styret blir valde for to år. Styret er ansvarleg for at leiing og forvaltning av selskapet skjer i samsvar med lov, forskrifter, vedtekter og nærare retningslinjer vedteke av generalforsamlinga. Styret er samansett av tre interne og ein ekstern styremedlem. I 2014 er det gjennomført fem styremøte. Kontrollkomitéen fører tilsyn med at selskapet driv på ein føremålstenleg og trygg måte i samsvar med lover og forskrifter, vedtekter, retningslinjer fastsett av generalforsamling, i tillegg til pålegg frå Finanstilsynet. Komitéen skal sjå til at styret set i verk nødvendige tiltak for å avgrense vesentlege tapsrisikoar, og at eventuelle merknader frå revisor vert forsvarleg behandla. Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS har valt same kontrollkomité som Sparebanken Sogn og Fjordane. Dagleg leiar står for den daglege leiinga av føretaket og skal følgje dei retningslinjer og pålegg styret har gitt. Den daglege leiinga av føretaket skal skje innanfor dei rammer som følgjer av lov, forskrift, Finanstilsynet sine rundskriv, pålegg frå styresmaktene og føretaket sine vedtekter. Internkontrollen er etablert i samsvar med internkontrollforskrifta. Alle rapporterande einingar i bankkonsernet, herunder også Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS, har ansvar for å ha effektiv og føremålstenleg internkontroll for eigen risiko. Einingane skal vurdere risiko før og etter risikoreduserande tiltak. For gjenverande risiko skal eininga vurdere kontrollbehov og sørgje for at risikoen blir tilfredsstillande følgt opp og kontrollert. Gjennom året blir det utarbeidd fleire rapportar som gjer det mogleg for dagleg leiar å følgje utviklinga i ulike risikoforhold i føretaket tett. Desse rapportane blir laga på dagleg, månadleg eller kvartalsvis basis, og fungerer som nødvendige informasjonskjelder for å styre risikoen og setje i verk risikoreduserande tiltak om nødvendig. Rapportane blir også sende til styret for handsaming. Dagleg leiar utarbeider ein gong i året ei samla vurdering av risiko- og kontrollsituasjonen som blir lagt fram for styret. Selskapet sin internrevisor (PwC) rapporterer årleg til styret gjennom ein uavhengig rapport om internkontroll. Granskaren (Ernst & Young) er også ein viktig del av kontrollapparatet i kredittføretaket, men inngår ikkje i internkontrollen. Omfanget av kontrollar og kontrollerande organ gjer det sannsynleg at feil, manglar eller risikoar blir fanga opp, rapporterte og utbetra. ADMINISTRASJON OG DAGLEG LEIING Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS har gjort avtale med Sparebanken Sogn og Fjordane om vilkår for kjøp, overføring og forvaltning av lån. Andre arbeidsoppgåver blir utførte av tilsette i Sparebanken Sogn og Fjordane. Tenestene som blir utførte er regulerte gjennom avtalar som fastset kva for tenester som skal leverast og til fastsett pris. Avtalane blir oppdaterte ved behov. Dagleg leiar er tilsett i Sparebanken Sogn og Fjordane og leigd ut til Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS. 6 Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS ÅRSMELDING 2014

7 Internkontroll og finansiell rapportering Som del av internkontrollen skal leiinga i Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS også vurdere om verksemda til selskapet representerer ein risiko for feil i finansiell rapportering. Det er etablert prosessar og interne kontrollrutinar som skal sikre kvaliteten i finansiell rapportering. Dette omfattar fullmaktsreglar, arbeidsdeling, avstemmingar, IT-kontrollar m.m. Den finansielle rapporteringa skal til ei kvar tid også tilfredstille eksterne lover og reglar. Direktør for økonomi og finans i Sparebanken Sogn og Fjordane har ansvar for bankkonsernet sin rekneskaps- og økonomifunksjon og har gjennom dette det overordna ansvaret for at eksterne lovkrav er følgde i heile konsernet. Leiinga i konsernet følgjer også løpande opp dei ulike forretningsområda og dotterselskapa sine finansielle resultat. Styret fører tilsyn med prosessen for finansiell rapportering og internkontroll og ser til at denne fungerer effektivt. Årsrekneskapen blir fastsett av generalforsamlinga etter handsaming av styret. Ekstern revisor utarbeider årleg ein rapport som oppsummerer resultatet for sin finansielle revisjon. Rapporten innheld også opplysingar om eventuelle svake punkt og manglar og forslag til tiltak og utbetringar. TILSETTE OG ARBEIDSMILJØ Det er ingen tilsette i selskapet. Det er av den grunn ikkje sett i verk særskilte arbeidsmiljøtiltak. Det er styret si vurdering at drifta til selskapet ikkje forureinar det ytre miljø. VURDERING AV ÅRSREKNESKAPEN Resultatrekneskap, balanse og notar gir etter styret si vurdering tilstrekkeleg informasjon om selskapet si drift og stilling pr. 31. desember Styret meiner at selskapet sine føresetnader for vidare drift er til stades. Styret stadfestar at føresetnaden om vidare drift er lagd til grunn ved utarbeiding av årsrekneskapen for HENDINGAR ETTER BALANSEDAGEN Styret kjenner ikkje til hendingar etter som har vesentleg innverknad på årsrekneskapen eller selskapet si stilling. STRATEGI OG UTSIKTER FOR 2015 Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS vil i 2015 vidareføre kjerneverksemda, som er kjøp av bustadlån frå Sparebanken Sogn og Fjordane for å utferde obligasjonar med fortrinnsrett. Målgruppa for obligasjonane med fortrinnsrett er nasjonale og internasjonale finansinstitusjonar og andre investorar. Det er knytt uvisse til utviklinga i bustadprisane i Stort oljeprisfall ved inngangen av året, kan føre til større nedskjeringar i oljebransjen. Dette vil igjen verke dempande på løns- og kostnadsveksten, og også på bustadprisane. Låg arbeidsløyse og eit svært lågt rentenivå verkar derimot i motsett retning, og tilseier høg utlånsvekst og auka bustadprisar også i Dette vil også leggje grunnlaget for vidare vekst i Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS. Det blir arbeidd aktivt med å leggje til rette for kjøp av ein større del av bustadlånsporteføljen til Sparebanken Sogn og Fjordane i dei komande åra, og for å utferde fleire obligasjonar med fortrinnsrett. RESULTATDISPONERING Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS har eit resultat på 112,2 mill. kr. Styret tilrår at 111,9 mill. kr blir betalt ut som utbytte til morbanken. Resterande del av resultatet, 0,3 mill. kr, blir overført til annan eigenkapital. Utbyttet blir vurdert som forsvarleg ut frå kapitalsituasjonen i Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS. Førde, Styret i Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS Frode Vasseth Styreleiar Peter Midthun Hallvard Klakegg Ingeborg Aase Fransson Harald Slettvoll Dagleg leiar Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS ÅRSMELDING

8 Resultat Note Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter 3, Provisjonsinntekter Netto provisjonsinntekter Netto vinst/tap på finansielle instrument Sum andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønn og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før nedskriving på utlån Nedskriving på utlån 7, Resultat av ordinær drift Skatt Resultat for rekneskapsåret TOTALRESULTAT Resultat for rekneskapsåret Andre innrekna inntekter og kostnader 0 0 Totalresultat for rekneskapsåret Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS ÅRSMELDING 2014

9 Balanse EIGEDELAR Note Utlån til og krav på kredittinstitusjonar 3, Utlån til kundar 7,13, Sertifikat og obligasjonar 10, Utsett skattefordel Andre krav/opptente ikkje mottekne inntekter Sum eigedelar EIGENKAPITAL OG GJELD Innskoten eigenkapital Aksjekapital Sum innskoten eigenkapital Opptent eigenkapital Anna eigenkapital Foreslått avsett til utbytte Sum opptent eigenkapital Sum eigenkapital Gjeld Gjeld til kredittinstitusjonar Verdipapirgjeld Betalbar skatt Påkomne kostnader Sum gjeld Sum eigenkapital og gjeld Førde, Styret i Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS Frode Vasseth Styreleiar Peter Midthun Hallvard Klakegg Ingeborg Aase Fransson Harald Slettvoll Dagleg leiar Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS ÅRSMELDING

10 Kontantstraumoppstilling Note Resultat før skatt Nedskriving på utlån/garantiar Betalt skatt Reduksjon/auke i utlån til og krav på kundar Andre ikkje kontanttransaksjonar A) Netto likviditetsendring frå operasjonelle driftsaktivitetar Reduksjon/auke i plassering i sertifikat og obligasjonar B) Netto likviditetsendring frå investeringsaktivitetar Auke/reduksjon i lån frå kredittinstitusjonar Auke/reduksjon i verdipapirgjeld Auke/reduksjon i innbetalt aksjekapital Utbytte C) Netto likviditetsendring i finansieringsaktivitetar D) Netto endring likvidar i året (A+B+C) Likviditetsbehaldning inngåande behaldning Likviditetsbehaldning utgåande behaldning Spesifikasjon av likviditetsbehaldning Innskot i andre finansinstitusjonar Sum Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS ÅRSMELDING 2014

11 Eigenkapitaloppstilling INNSKOTEN EIGENKAPITAL Aksjekapital OPPTENT EIGENKAPITAL Foreslått Annan avsett eigenkapital til utbytte Total eigenkapital Inngåande eigenkapital Utdelt utbytte Resultat for perioden Utgåande eigenkapital Inngåande eigenkapital Utdelt utbytte Resultat for perioden Eigenkapitaltransaksjonar Innbetalt ny aksjekapital Utgåande eigenkapital Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS ÅRSMELDING

12 Notar til rekneskapen 1 Rekneskapsprinsipp 2 Viktige rekneskapsestimat og skjønnsmessige vurderingar 3 Godtgjersle til leiande tilsette og styret. Transaksjonar med nærståande partar 4 Segment 5 Godtgjersle revisor 6 Netto inntekter frå finansielle instrument 7 Nedskriving på utlån og garantiar 8 Driftskostnader 9 Skattekostnad 10 Klassifisering av finansielle instrument 11 Utlån til og krav på kredittinstitusjonar 12 Sertifikat og obligasjonar 13 Spesifikasjon av utlån og garantiar 14 Belåningsgrad og sikkerheitsmasse 15 Nedskriving av utlån og garantiar 16 Andre kortsiktige eigedelar 17 Gjeld til kredittinstitusjonar 18 Gjeld stifta ved utferding av verdipapir 19 Anna gjeld 20 Forpliktingar utanom balansen 21 Kapitaldekning 22 Verdsetting 23 Risiko 24 Kredittrisiko 25 Likviditetsrisiko 26 Sensitivitetsanalyser 27 Tvistemål 28 Aksjekapital og aksjonærinformasjon 12 Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS ÅRSMELDING 2014

13 Notar til rekneskapen NOTE 1 REKNESKAPSPRINSIPP GENERELT Årsrekneskapen for 2014 for Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS er handsama og vedteken i styremøte den 30. januar Alle beløp i rekneskap og notar er oppgitt i tusen NOK, dersom ikkje anna er spesifisert. GRUNNLAG FOR UTARBEIDING AV REKNESKAPEN Årsrekneskapen er utarbeidd i samsvar med rekneskapslova 3 9 og Forskrift om forenkla IFRS fastsett av Finansdepartementet 21. januar Dette inneber i hovudsak at innrekning og måling følgjer internasjonale rekneskapsstandardar (IFRS) og presentasjon og noteopplysningar er i samsvar med norsk rekneskapslov og god rekneskapsskikk. Finansdepartementet har gitt ut ny forskrift om forenkla IFRS den 3. mars Den nye forskrifta gjeld frå rekneskapsåret I den nye forskrifta er det ei overgangordning slik at den gamle forskrifta kan nyttast for rekneskapsåret 2014 og Selskapet har valt å nytte overgangsordninga og har utarbeidd årsrekneskapen etter den gamle forskrifta. ENDRING I REKNESKAPSPRINSIPP Ved grunnleggande rekneskapsreformar/endring av rekneskapsprinsipp skal tal for tidlegare år omarbeidast slik at dei kan samanliknast. Dersom postar i rekneskapen vert reklassifiserte, skal samanlikningstal utarbeidast for tidlegare periodar og visast i rekneskapsoppstillinga. Rekneskapsprinsippa er ikkje endra i ENDRINGAR I EU-GODKJENDE STANDARDAR OG TOLKNINGAR Det er ingen endringar i rekneskapsstandarar eller tolkingar i 2014, som har fått konsekvens for avlegging av rekneskapen for Endringar som kjem for seinare år er tatt inn i slutten av denne noten ESTIMAT Ved utarbeiding av rekneskapen blir det gjort vurderingar som påverkar rekneskapsførte beløp. I note 2 er det gjort nærare greie for vesentlege estimat og føresetnader. Eigedelar og forpliktingar vert balanseførte på det tidspunkt selskapet oppnår reell kontroll over rettar til eigedelane og tek på seg reelle forpliktingar. Eigedelar vert ført ut av balansen på det tidspunktet reell risiko knytt til eigedelane er overført og kontroll over rettar til eigedelane er falle bort eller utløpt. FINANSIELLE INSTRUMENT Klassifisering av finansielle instrument Eit finansielt instrument er alle kontraktar som fører til både ein finansiell eigedel for eit føretak og ei finansiell plikt eller eit eigenkapitalinstrument for eit anna føretak. Ved første gongs innrekning er alle finansielle instrument som er omfatta av standarden, identifiserte og klassifiserte i ein av dei følgjande kategoriane, avhengig av formålet med investeringa: Finansielle eigedelar og gjeld til verkeleg verdi halde for handelsformål med verdiendring over resultat Finansielle eigedelar og plikter vurdert til verkeleg verdi med verdiendring over resultat i samsvar med Verkelig Verdi Opsjon (VVO) Utlån og fordringar, balanseført til amortisert kost Andre finansielle plikter balanseført til amortisert kost Finansielle eigedelar og gjeld til verkeleg verdi halde for handelsformål med verdiendring over resultat Handelsporteføljen er kjenneteikna ved at instrumenta i porteføljen i hovudsak er skaffa for å selje eller kjøpe tilbake på kort sikt, eller ved at instrumentet er ein del av ein portefølje av identifiserte finansielle instrument som blir styrte saman og der det føreligg eit faktisk mønster for kortsiktig realisering av overskot. Finansielle derivat vert alltid kategoriserte til verkeleg verdi over resultat. Finansielle eigedelar og plikter vurdert til verkeleg verdi med verdiendring over resultat i samsvar med Verkeleg Verdi Opsjon, omtala som VVO Porteføljen omfattar sertifikat- og obligasjonsplasseringar. Nemnde instrument, i tillegg til rentebytteavtalar, blir styrte og vurderte samla til verkeleg verdi. Utlån og fordringar, balanseført til amortisert kost Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS ÅRSMELDING

14 Kategorien omfattar alle utlån og fordringar som ikkje er definerte til verkeleg verdi over resultat, eller som finansiell eigedel tilgjengeleg for sal. Andre finansielle plikter balanseført til amortisert kost Andre finansielle plikter, som ikkje inngår i handelsporteføljen eller som er definert som plikter til verkeleg verdi med verdiendring over resultatet, blir balanseført til amortisert kost. Verdipapirgjeld inngår i denne kategorien. VERDIVURDERING Første gongs rekneskapsføring av finansielle instrument Finansielle instrument skal balanseførast til verkeleg verdi på handelsdagen. Etterfølgjande verdimåling Verdimåling til verkeleg verdi Verkeleg verdi er definert som det beløp ein eigedel kan bytast i, eller ei plikt kan gjerast opp i, ved ein transaksjon mellom uavhengige partar. I vurderinga legg ein til grunn føresetnad om framhaldande drift og at det er tatt omsyn til avsetning for kredittrisiko ved verdsetting. Instrument som blir omsett i ein aktiv marknad Ein marknad er aktiv dersom det er mogleg å framskaffe eksterne, observerbare prisar, kursar eller volatilitetar, og desse prisane representerer faktiske og hyppige marknadstransaksjonar. For instrument som blir handla i ein aktiv marknad nyttar vi den noterte prisen innhenta frå børs, meklar eller eit prissettingsbyrå. I den grad det ikkje er notert pris for instrumentet dekomponerer vi instrumentet og verdset det på bakgrunn av noterte prisar på dei enkelte komponentane. Instrument omsett i ein aktiv marknad gjeld mellom anna finansielle instrument som er børsnoterte eller på annan måte kvoterte som t.d. aksjar, obligasjonar og sertifikat. I tillegg gjeld det finansielle derivat som er baserte på underliggande kvoterte eller børsnoterte prisar/indeksar/instrument. Instrument som ikkje blir omsette i ein aktiv marknad Finansielle instrument som er klassifiserte i nemnde kategori blir verdsette etter ulike evalueringsteknikkar. Til dømes blir vanlege og enkle finansielle instrument verdsette etter godkjende modellar basert på observerbare data i marknaden. Verdimåling til amortisert kost Finansielle instrument som ikkje blir målte til verkeleg verdi, blir verdsett til amortisert kost ved hjelp av effektiv rentemetode. Ved effektiv rentemetode blir den effektive renta på engasjementet utrekna ved diskontering av kontraktfesta kontantstraumar innafor forventa løpetid. Kontantstraumane inkluderer etableringsgebyr og direkte transaksjonskostnader som ikkje blir dekka av kunden, og eventuell restverdi ved utgangen av forventa levetid. Nedskriving av finansielle eigedelar Individuelle nedskrivingar Dersom det er identifisert objektive bevis for verdifall, blir nedskriving på utlån utrekna som forskjellen mellom rekneskapsført verdi i balansen og noverdien av estimerte framtidige kontantstraumar neddiskontert med den effektive renta på lånet. Den effektive renta som blir nytta er effektiv rente på lånet før objektive bevis for verdifall vart identifisert, justert for endring i marknadsrente fram til målingstidspunktet. Endring i rente som følgje av endring i kredittrisiko på lånet, blir ikkje teke omsyn til ved justering av effektiv rente nytta for neddiskontering. Objektive bevis for verdifall på eit utlån eller gruppe av utlån omfattar vesentlege finansielle problem hos debitor, betalingsmisleghald eller andre vesentlege avtalebrot, i tilfelle der ein reknar det som sannsynleg at debitor vil innleie gjeldsforhandling eller andre liknande konkrete forhold. Individuelle nedskrivingar reduserer den rekneskapsførte verdien på engasjementet i balansen, og endringar i vurdert verdi i perioden blir resultatført under «Nedskrivingar på utlån og garantiar». Det vert rekna rente på utlån som tidlegare er nedskrivne ved hjelp av den diskonteringsrenta, som vart nytta for å rekne ut nedskrivingsbeløpet. Utrekna renter på noverdien av utlånet inngår i «Netto renteinntekter». Gruppenedskrivingar Utlån som ikkje har vore gjenstand for individuelle vurderingar for verdifall, blir vurderte samla i grupper. Vurderinga blir basert på objektive bevis for verdifall på balansedagen og som kan knytast til gruppa. Gruppene er definerte som utlån med like risiko- og verdieigenskapar basert på inndeling av kundane etter risikoklasse. Utrekning av nedskrivingsbehov skal gjerast for kvar kundegruppe 14 Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS ÅRSMELDING 2014

I N N H A L D. ÅRSMELDING 2010. side 2. GRAFAR side 7. RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8. BALANSE PR 31.12.10 side 9

I N N H A L D. ÅRSMELDING 2010. side 2. GRAFAR side 7. RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8. BALANSE PR 31.12.10 side 9 ÅRSOPPGJER 2010 1 I N N H A L D ÅRSMELDING 2010. side 2 GRAFAR side 7 RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8 BALANSE PR 31.12.10 side 9 KONTANTSTRAUMSOPPSTILLING. side 10 TILLEGGSOPPLYSNINGAR TIL REKNESKAPEN

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 3 Desse styrte sparebanken i 2011 4 Styrets årsmelding for 2011 5 Resultatrekneskap 10 Balanse 11

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 3 Desse styrte sparebanken i 2011 4 Styrets årsmelding for 2011 5 Resultatrekneskap 10 Balanse 11 ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 3 Desse styrte sparebanken i 2011 4 Styrets årsmelding for 2011 5 Resultatrekneskap 10 Balanse 11 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

KVartalsrapport 3. KVartal 2012

KVartalsrapport 3. KVartal 2012 KVartalsrapport 3. kvartal 2012 INNHALD 3 Hovudtal, morbank/konsern 4 Kvartalsrapport 30.09.12 8 Resultatrekneskap 9 Balanse 10 Kvartalvis resultatutvikling konsern 11 Eigenkapitaloppstilling 12 Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår

Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår - 2 - - 3 - ÅRSMELDING 2014 RAMMEVILKÅR FOR SPAREBANKANE Norsk økonomi voks som normalt i fjor, med om lag uendra arbeidsløyse og ein prisvekst på 2,0 %.

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2012. 147. forretningsår

Årsmelding og rekneskap 2012. 147. forretningsår Årsmelding og rekneskap 2012 147. forretningsår ÅRSMELDING 2012 RAMMEVILKÅR FOR SPAREBANKANE Verdsøkonomien slit enno med etterdønningane etter finanskrisa i 2008. Det er skrive fleire nye og spennande

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2013 148. forretningsår

Årsmelding og rekneskap 2013 148. forretningsår Årsmelding og rekneskap 2013 148. forretningsår ÅRSMELDING 2013 RAMMEVILKÅR FOR SPAREBANKANE Moderat vekst i økonomien, noko høgare inflasjon enn dei siste åra, sterk kursoppgang på Oslo Børs og eit omslag

Detaljer

INNHALD. FOTO: Vegard Fimland, Gaute Hatlem, Tomas Morel, Reiel Haugland GRAFISK UTFORMING: Sparebanken Sogn og Fjordane / E. Natvik Prenteverk AS

INNHALD. FOTO: Vegard Fimland, Gaute Hatlem, Tomas Morel, Reiel Haugland GRAFISK UTFORMING: Sparebanken Sogn og Fjordane / E. Natvik Prenteverk AS ÅRSMELDING ÅRSMELDING 2013 2013 INNHALD 4 Ein organisasjon i utvikling 6 Hovudtal, morbank 7 Hovudtal, konsern 8 Fakta om banken 10 Bra for samfunnet = Bra for banken 12 Ungt Entreprenørskap i Sogn og

Detaljer

Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen

Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen Å R S O P P G J E R 2008 - med heile vegen Banksjefen har ordet Tøffe tider! Gjensidige sjølve har leigd kontor hjå oss ein dag i veka, der dei i tillegg har formidla skadeforsikring. Gjensidige valde

Detaljer

INNHALD. FOTO: Vegard Fimland. GRAFISK UTFORMING: Sparebanken Sogn og Fjordane / E. Natvik Prenteverk AS

INNHALD. FOTO: Vegard Fimland. GRAFISK UTFORMING: Sparebanken Sogn og Fjordane / E. Natvik Prenteverk AS ÅRSMELDING 2010 INNHALD 4 Vi rustar oss for framtida! 6 Hovudtal, morbank 7 Hovudtal, konsern 8 Fakta om banken 1 1 Årsmelding frå styret 22 Resultat 23 Balanse 24 Kontantstraumoppstilling 25 Eigenkapitaloppstilling

Detaljer

Eldsjelsamling. Marknadsleiaren

Eldsjelsamling. Marknadsleiaren ÅRSMELDING 2011 Eldsjelsamling Marknadsleiaren For Banken andre er år den på dominerande rad arrangerte aktøren vi Eldsjelsamling på personkundemarknaden for fulle hus på Skei i fylket. Hotell. Det På

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2010 145. forretningsår

Årsmelding og rekneskap 2010 145. forretningsår Årsmelding og rekneskap 2010 145. forretningsår ÅRSMELDING 2010 Rammevilkår for sparebankane 2010 vart eit år prega av meir uro i finansmarknadane enn året før. Børskursane utvikla seg rett nok positivt,

Detaljer

Årsmelding 2009. Fisking. rekreasjon og matauk

Årsmelding 2009. Fisking. rekreasjon og matauk Årsmelding 2009 Fisking rekreasjon og matauk Eit historisk godt resultat for 2009 SpareBank 1 Lom og Skjåk legg fram eit historisk godt resultat for 2009. Dette skuldast mellom anna den generelle økonomiske

Detaljer

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA. Årsmelding og rekneskap 2012

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA. Årsmelding og rekneskap 2012 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Årsmelding og rekneskap 2012 Årsmelding 2012 Banken sitt 114. rekneskapsår Bankåret Styret i Voss Veksel- og Landmandsbank ASA har gleda av å kunna leggja fram rekneskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009. - Årsmelding - Rekneskapen - Notar - Revisjonsmelding - Melding frå kontrollkomiteen - Gåveliste

ÅRSRAPPORT 2009. - Årsmelding - Rekneskapen - Notar - Revisjonsmelding - Melding frå kontrollkomiteen - Gåveliste ØRSKOG SPAREBANK er en selvstendig og solid sparebank i Ørskog kommune. Banken ble etablert i 1857, og har en stabil og jevn utvikling, med en forvaltningskapital på ca. 1,9 milliard kroner. Banken er

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2013 3 Samarbeidspartnarar 7 Økonomisk utvikling 8 Norsk økonomi 2013 9 Resultat og Balanse 2013 10 Risikotilhøve

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2012 Årsmelding og rekneskap 2012 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2012 3 Samarbeidspartnarar 6 Økonomisk utvikling 7 Resultat og Balanse 2012 09 Risikotilhøve 11 Personale arbeidsmiljø

Detaljer

ÅRET 2013 INNHALD. I 2013 bokførte banken høgare tap enn tidlegare år, men banken hadde likevel eit godt resultat i 2013.

ÅRET 2013 INNHALD. I 2013 bokførte banken høgare tap enn tidlegare år, men banken hadde likevel eit godt resultat i 2013. ÅRSMELDING & REKNESKAP 2013 INNHALD ÅRET 2013 3 4 23 29 31 34 37 39 48 56 106 109 111 113 Året 2013 Styret si årsmelding 2013 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2013

Detaljer

ÅR SMELDING & REKNE SK AP

ÅR SMELDING & REKNE SK AP ÅR SMELDING & REKNE SK AP 2014 INNHALD 3 4 25 33 34 37 40 42 51 59 115 118 120 122 Året 2014 Styret si årsmelding 2014 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2014 Resultat

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår ÅRSMELDING 2014 Banken sitt 169. rekneskapsår INNHALD: Hovudtrekk i rekneskapen for år 2014 Side 3 Årsmelding 2014 4 Bankåret 2014 rammevilkår og drift Kort om den generelle økonomiske utviklinga Kort

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2011 Årsmelding og rekneskap 2011 Hovudtrekk i rekneskapen Bankåret 2011 Samarbeidspartnarar Økonomisk utvikling Resultat og balanse 2011 Risikotilhøve Personale - arbeidsmiljø

Detaljer

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Årsmelding og rekneskap 2013 JORD Vinnarane av fotokonkurransen 2013 Jon-Arvid Himle Jord Vossabadet Signe Langballe Luft Ulvik Idrottslag Evy-Ann Berg-Lydvo Eld Vossabadet

Detaljer

Offentleggjering av sentral risikoinformasjon 2014. Basel II Pilar 3

Offentleggjering av sentral risikoinformasjon 2014. Basel II Pilar 3 Offentleggjering av sentral risikoinformasjon 2014 Basel II Pilar 3 Innholdsfortegnelse 1 Innleiing... 1 2 Basel II Kapitaldekningsregler... 1 2.1 PILAR 1 Minimumskrav til ansvarleg kapital... 1 2.2 PILAR

Detaljer

PILAR III 2011 Offentleggjering av finansiell informasjon

PILAR III 2011 Offentleggjering av finansiell informasjon PILAR III 2011 Offentleggjering av finansiell informasjon INNHALD INNHALD... 2 TABELLOVERSIKT... 2 1. INNLEING... 3 1.2 Overordna styring... 3 2. ANSVARLEG KAPITAL... 4 2.1 Ansvarleg kapital... 4 2.2 Kapitaldekning...

Detaljer

PILAR III 2013 Offentleggjering av finansiell informasjon

PILAR III 2013 Offentleggjering av finansiell informasjon PILAR III 2013 Offentleggjering av finansiell informasjon INNHALD INNHALD... 1 TABELLOVERSIKT... 1 1. INNLEIING... 2 1.2 Overordna styring... 2 2. ANSVARLEG KAPITAL... 3 2.1 Ansvarleg kapital... 3 2.2

Detaljer

Truverdig Nær Tilgjengeleg

Truverdig Nær Tilgjengeleg 20 0 Truverdig Nær Tilgjengeleg årsrapport Leiar Historie, samspel og utvikling Bø Sparebank si historie strekk seg tilbake til ei stormnatt i februar 1849. Da bles kornmagasinet ned. Til da hadde dette

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2014 Årsmelding og rekneskap 2014 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2014 3 Samarbeidspartnarar 8 Økonomisk utvikling 9 Norsk økonomi 2014 9 Resultat og Balanse 2014 11 Risikotilhøve

Detaljer