REFERAT FRA FROSTATINGSSAMLING I SANDVIKA APRIL 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA FROSTATINGSSAMLING I SANDVIKA 12. - 13. APRIL 2005"

Transkript

1 Levanger REFERAT FRA FROSTATINGSSAMLING I SANDVIKA APRIL 2005 Til stede: 1. Robert Bjørk Verran Kommune 2. Bjørn Holder Verran Næringsutvikling AS 3. Per Sverre Rannem Steinkjer kommune 4. Erling Bergh Steinkjer kommune 5. Torbjørn Wekre Steinkjer Næringsselskap AS 6. Svein Jørum Inderøy kommune 7. Einar Jakobsen Inderøy kommune 8. Gerd Janne Kristoffersen Verdal kommune 9. Rudolf Holmvik Verdal kommune 10. Inger Marie Bakken Verdal kommune 11. Svein I. Larsen Innherred Vekst AS 12. Paul Sverre Røe Innherred Vekst AS 13. Odd E. Thraning Levanger kommune 14. Alf Birger Haugnes Levanger kommune 15. Lars Myraune Frosta kommune 16. Sylvi Hopland Frosta kommune 17. Arne Ketil Auran Frosta kommune 18. Johan Arnt Elverum Stjørdal kommune 19. Kjell Fosse Stjørdal kommune 20. Bård Langsåvold Meråker kommune Deltok Morten Lund Merut AS Deltok Inge Fornes Nord-Trøndelag fylkeskommune Deltok Harald A. Lein SpareBank 1 Midt-Norge 24. Hans-Fredrik Donjem Sekretær

2 PROGRAM FOR SAMLINGEN: Del 1: 12. april: Oppmøte Stiklestad Nasjonale Kulturhus Kl Kl Framtidsbygda fortellinger om framtida Avreise til Sandvika Del 2: Sandvika Fjellstue Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Forventninger til Frostating og samlingen Innledning v/ Johan Arnt Elverum Industri Potensiale for verdiskapning Innledning v/ Gerd Janne Kristoffersen Landbruk Potensiale for verdiskapning Innledning v/ Lars Myraune Samferdsel nødvendig og ønskelig infrastruktur Innledning v/ Johan Arnt Elverum Økt næringsutvikling i regionen status og muligheter Styrke, svakheter, muligheter, trusler (SWOT) Gruppearbeid Plenum Hovedstrategier for næringsutvikling i regionen Gruppearbeid Middag 13. april: Kl Kl Kl Kl Kl Frokost Hovedstrategier for næringsutvikling i regionen Plenum Oppsummering Prioriteringer Hvem gjør hva, når? Frostating hva nå? Videre oppfølging av samlingen Lunsj * Del 1 av samlingen var deltakelse på Stiklestad-konferansen Framtidsbygda Hovedforedraget av Ole Berrefjord finnes på følgende nettsted: 2 av 10

3 Del 2 var selve Frostatingssamlingen i Sandvika. Samlingen startet ved at Kjell Woll Sigurdsen, SpareBank 1 Midt-Norge, ønsket oss velkommen til Sandvika Fjellstue. 1. Forventninger til Frostating og samlingen Johan Arnt Elverum innledet om de forventninger han hadde til Frostating og samlingen i Sandvika. Presentasjon skjedde ut fra følgende lysark: Bakgrunn for etablering av Frostating - Henvendelse fra fylkeskommunen om etablering av regionråd i sørdelen - Namdalen hadde på dette tidspunkt fått vedtatt en fylkesdelplan for Namdalen - I sørdelen hadde det gjennom flere år vært et samarbeid om et reiselivsprodukt: Stiklestad Profil - 20 fast etablerte samarbeidordninger mellom kommunene allerede der - Rådsorgan Ikke noe flytting av makt fra kommunestyrene Formål - Positiv utvikling av næringsliv og off. service i regionen - Ta hånd om oppgaver og tjenesteproduksjon som med fordel kan løses av kommunene i fellesskap - Ta initiativ til å eventuelt etablere mer formelle samarbeidsløsninger mellom to eller flere av samarbeidskommunene - Etter anmodning eller på eget initiativ avgi uttalelser samt fungere som rådgivende organ i saker av regional karakter Oppgaver - Oppgaver vi har samarbeidet på er renovasjon, reiseliv, revisjon, næringsmiddeltilsyn, legevakt, innkjøp - Lite samarbeid på oppvekst, omsorg og andre kommunale tjenester Nye samarbeidsrelasjoner mellom kommunene - Invest, Inderøy, Verran, Steinkjer - Samkommunen Levanger Frosta - Værnessamarbeidet Frosta, Stjørdal og Meråker i Nord-Trøndelag, samt 3 kommuner i Sør-Trøndelag NB! Samarbeidsområdene her er først og fremst tjenesteproduksjon Arbeisområder Forventninger til frostating - Infrastruktur: veg, jernbane, fly, havn, bredbånd m.v. - Næringsutvikling: jordbruk, skogbruk, industri, handel, tjenesteyting m.v. - Forholdet til Trondheim og en Midt-Norge region - Regionale plansaker RUP - Spesielle større saker: gasskraft, NTE, m.v. Forventninger til seminaret - Bli enige om de viktigste områdene vi skal arbeide med - En strategi for arbeidet - Klarlegge situasjonen i Frostatingskommunene 3 av 10

4 - Sterke og svake sider - Trusler og muligheter - Klarlegge sekretariatsfunksjonen 2. Industri Potensiale for verdiskapning Gerd Janne Kristoffersen kom først med en utfordring til Frostating. Det skulle ha vært flere kvinner på samlingen og ellers i Frostating. Hun pekte på at det var viktig at statens medfinansiering av gassrørledning nå var på plass. Forhandlingene om gassavtale vil bli det avgjørende. Politisk er jobben gjort. Et kraftvarmeverk på Skogn vil få store ringvirkninger. Industrien i Verdal er i endring: Verdalskalk må unngå å sende bort kalken til brenning i utlandet. Man må få merverdien her. Rammevilkårene for industrien viktig. Vi må ikke ha dårligere rammevilkår enn våre konkurrenter. Vi må utvikle den industri vi har. Leverandørindustrien på Aker Verdal må kunne utvikle seg til nye markeder. Vi må ha en konkurransedyktig leverandørindustri. Det er viktig at denne virksomheten opprettholdes bl a i nedgangstider, slik at den kan delta når nye markeder åpnes. I dag er det mye utleie fra Aker Verdal. Det vil ikke bli oppfylling av ordrebøkene dersom det ikke blir oppdrag i Nordsjøen og Norskehavet. En videre utnytting av små felt og bedre tømming av eksisterende brønner gjennom ny teknologi bør finne sted. Tuftet på Aker Verdal vokser det fram nye bedrifter i Verdal Industripark. Frostating må være pådriver i næringsutviklingen i regionen. Vi må være sterk og klar på at vi vil være en industriregion. Vi må utvikle nyskaping på det vi har. Ved Skogn-prosjektet må vi få etablert en pilot på CO2-håndtering. Vi har nærhet til teknologimiljøet i Trondheim. Vi må ligge på nakken på fylkeskommunen. Demå ta dette opp med de statlige myndigheter. Gerd Janne Kristoffersen kom til slutt med følgende budskap: Vi må samarbeide om industri. Det angår hele Frostatingsregionen. 3. Landbruk Potensiale for verdiskaping Lars Myraune satte først landbruket i Norge inn et globalt perspektiv. Han ga så hovedtrekk i utviklingen av norsk landbruk før han satt fokus på landbruket på Frosta. Lysark fra innlegget til Lars Myraune er lagt ut på Frostatings hjemmeside. 4 av 10

5 4. Samferdsel nødvendig og ønskelig infrastruktur Johan Arnt Elverum innledet om samferdsel sett ut fra Frostating. Lysark fra innlegget er lagt ut på Frostatings hjemmeside. 5. Økt næringsutvikling i regionen status og muligheter Harald Lein innledet til gruppearbeid. Gruppene skulle ta for seg Styrke, svakheter, muligheter, trusler (SWOT) ved Frostating sett i forhold til økt næringsutvikling i regionen. Nedenfor følger svarene fra de 4 gruppene: SVAKHETER - Tradisjon på å ikke fremstå i samlet flokk - Kort horisont i enkelte bransjer mot fellesskapet - Ambisjonsnivå, gründerkultur - Risikovillighet - Manglende strategisk regional samhandling - Tenker for tradisjonelt - Lave inntekter - Høy arbeidsledighet - Flyttestrøm - Hull i infrastruktur E 6 Stjørdal Levanger - Rammebetingelser: Industri Landbruk - Manglende beslutningsmyndighet - Industriell og finans - Kapitaltørke - Samhandling mellom kommunene vedr. næringsutvikling TRUSLER - Tilpasningsproblemer med internasjonale rammevilkår - Mangel på statlig satsing av infrastruktur - WTO +++, rammebetingelser internasjonalt - Vi er for træge - Konkurranse fra lavkostland 5 av 10

6 - Oppfattet som tradisjonell og tilbakeholden - Nedgang i folketall Mister ungdom - Klarer ikke å utvikle attraktive arbeidsplasser for ungdom - Sentralisering av beslutningsmyndighet - Høy gasspris / gassavtale - Manglende omstillingstro STYRKE - En time fra internasjonal flyplass med daglige avganger til Europa - Nærhet til viktige forskningsinstitusjoner - Rike naturressurser på et vidt spekter - Landbruk - Industri Nærhet til NTNU / SINTEF - Optimisme - Kompetanse - Robust region - Mangfold - Infrastruktur - Landbruk utviklingsorientert - Befolkningstung - Sentralt i Norge - Kompetanse - Utviklingsevne - Flere lokomotiv: Norske Skog, Aker, NTE, Statoil - Nærhet til Trondheim - Homogen region, høy befolkningstetthet - Gryende innovasjonsmiljø - Internasjonal flyplass MULIGHETER * Uante muligheter: - Landbruk: Stordrift, nisjeprodukter, samarbeid - Havbruk - Industri: Kompetanse og råvaretilgang - Utmarksbasert turisme - Kulturbasert turisme 6 av 10

7 - Få gass til Midt-Norge - Utnytte kompetanse - Innovativt landbruk - Industriklynger - Naturgass - Utradisjonell bemanning av prosjekter: Mangfold Motkultur - Mer samordning på bolyst - Opplevelsesindustri Reiseliv Ramsar - Selge oss som moderne og utviklingsorientert region: Kvinner Ungdom Handling - Entreprenørskap. Profilere oss i forhold til NTNU. Studenter, m. v. - Mangfold og nærhet - Utnytting av kompetanse - Gass til regionen Gruppenes arbeid ble presentert i plenum. 6. Hovedstrategier for næringsutvikling i regionen På grunnlag av SWOT-analysen innledet Harald Lein til gruppearbeid om hovedstrategier for næringsutvikling i regionen. Gruppenes arbeid ble presentert i plenum dagen etter (13. april) - Stimulere landbruket til å møte morgendagen - Fortsatt høyt trykk på gass - Videreutvikle kultur- / naturbasert turisme Husk kvinneperspektivet Ungdommen - Utvikle Trøndelag som operativ, tydelig, tung aktør - Gass med CO2-håndtering - Brüsseltur Salg av regionen, interregionalt prosjekt - Utvikle et innovativt landbruk - Gjøre Frostating operativ, tydelig og tung aktør - Kompetansenettverk i Trøndelagsregionen - Sykkelsti til bruk Stjørdal Steinkjer - Samarbeide om konkrete prosjekter: Infrastruktur, gass, E 6 - Presentere regionen helhetlig utad som mulighetenes region Felles kommunikasjonsstrategi - Samarbeide for å realisere et operativt såkornfond 7 av 10

8 - Videreutvikle gryende innovasjonsmiljø, inkubatorer mv. Best på entreprenørskap Felles satsingsområder: - Kulturbasert næringsutvikling / reiseliv - Gass - Landbruk * Etter presentasjonen i plenum ble det reist spørsmål om hva Frostating skal være og hvilken rolle Frostating skal spille. Det ble fra enkelte fremholdt at Frostating er en for stor enhet for felles næringsutvikling. Frostating må i en slik sammenheng ses på som bestående av to enheter. Det er på den ene side Innherred og på den andre side Værnes-samarbeidet. Frostating kan imidlertid være en felles arena for disse. Andre pekte på at alle gruppene hadde trukket frem gass, landbruk og reiseliv som felles satsingsområder for Frostating. For gass var det viktig å ta for seg hele infrastrukturen for distribusjon, samt piloten for CO2-håndtering. Det siste ville være avgjørende for om kraftvarmeverket ble bygd. En felles markedsføring av Frostating med presentasjon av kommunene ble foreslått som en felles satsing. Her burde de gryende innovasjonsmiljøene presenteres og likeså inkubatorene for industri og landbruk. Det ble også reist spørsmål om man skulle invitere de 3 kommunene fra Sør-Trøndelag som deltar i Værnes-samarbeidet, om å delta i Frostating. Trondheim Steinkjer på 1 time med jernbanen ble også nevnt som en sak for Frostating. Fra flere ble pådriverrollen til Frostating understreket. Frostating kunne være en drivkraft i å få til et trøkk i Trøndelag. Frostating burde invitere fylkeskommunene og Trondheim til et seminar om hva som skal gjøres for å nå målsetningen i Fylkesplanen om Trøndelag som Europas mest kreative region. Denne pådriverrollen er viktig da Fylkesplanen sier lite om hvordan man skal nå dette målet. Frostating bør samtidig uttrykke at de vil bidra til å nå dette målet. Det ble også fremhevet at Frostating kanskje bare skulle være et forum for koordinering av politiske saker av felles interesse. Det kom altså frem ulike meninger og oppfatninger om hva Frostating skal være og hvilken rolle Frostating skal ha. Forslagene til hovedstrategier sprikte og forslagene var på ulike nivåer, både strategier og tiltak. Det ble derfor besluttet at gruppene igjen 8 av 10

9 ser nærmere på hvilken rolle Frostating skal ha og hvilke strategier skal trekkes opp for den videre virksomheten. Følgende innspill kom fra gruppene: Frostating tar initiativ: 1. Definer saker fortløpende Regionen har uutnyttede muligheter innen turisme. Tiltak: Arbeidsgruppe nedsettes 2. Regionen har et landbruk som trenger modernisering for å møte morgendagen Tiltak: Arbeidsgruppe nedsettes 3. Fremføring av gass er kritisk for regionen Tiltak: Sekretæren forfatter skriv til media. Næringslivet utfordres. 4. Utfordre fylkene på EUs mest kreative region Arbeidsutvalget tar initiativ * Frostating skal være en tung aktør / pådriver for å utvikle Trøndelag. Strategier: - pådriverrolle - prosessdriver/iverksetter - alliansebygger Strategiske tiltak: - Operasjonalisere/konkretisere Felles Fylkesplan innen energiområdet (gass + fornybar energi) - Operasjonalisere/konkretisere innen matområdet - Gå gjennom Fylkesplanen. Arrangere møte i august/september - Brüssel i oktober Visjon: Frostating med infrastruktur for vekst. Frostating skal være en samhandlingsarena for videreutvikling av viktig regional infrastruktur i bred forstand: - gass grenrør - flyplass - jernbane - kompetanse høgskoler mv. - inkubatorer / innovasjonsmiljø - bredbånd Fokus må være forbedring av infrastrukturen. Gjøre rammebetingelsene kjent gjennom en presentasjon og ta utfordrerrollen i forhold til Trøndelag som Europas mest kreative region. Frostating bør være pådriver for gjennomføring. En tilrettelegger for vekst. Operativt: Bruke eksisterende ressursgrupper. Ansvarsfordeling 9 av 10

10 FROSTATING aktiv pådriver for utviklingen av. langs Trondheimsfjorden: - samferdsel - samlet markedsføring av regionen - gass Utfordrerrollen?? * I den etterfølgende debatten kom det frem synspunkter på at Frostating i første rekke skulle være en pådriver / tilrettelegger for økt næringsutvikling. Man kunne for eks nedsette arbeidsgrupper / ad hoc grupper for å utarbeide forslag til tiltak ut fra strategier. Man kunne her ta utgangspunkt i Fylkesplanen. Det var stort sett enighet om at gruppe 3 sitt forslag kunne legges til grunn for det videre arbeid i Frostating. Lederen i arbeidsutvalget, Johan Arnt Elverum, foreslå at arbeidsutvalget utarbeider et strategidokument for hvordan vi går videre. Det ble gitt tilslutning til dette. Frostating vil således først og fremst ha en rolle som pådriver for infrastruktur. Strategidokumentet sendes til kommunene for kommentarer. Deretter skal utkastet behandles på et nytt møte i Frostating. Det skal være et kort og poengtert dokument. Dokumentet skal angi strategier og tiltak. Tiltakene må konkretiseres og angi hvem som gjør hva. Man skal ta for seg Fylkesplanen og se nærmere på hva som står der om de tema som tas opp i strategidokumentet. Spørsmålet om Frostating skal utvides med de tre kommunene i Sør-Trøndelag må også avklares. Neste møte i Frostating holdes som et lunsj til lunsj møte september 2005 i Stjørdal. Hans-Fredrik Donjem (Sign.) Sekretær 10 av 10

FROSTATING REFERAT FRA MØTE I REGIONSAMARBEID FROSTATING 28.03.03 PÅ FROSTATUN, FROSTA

FROSTATING REFERAT FRA MØTE I REGIONSAMARBEID FROSTATING 28.03.03 PÅ FROSTATUN, FROSTA FROSTATING Levanger 01.04.03 REFERAT FRA MØTE I REGIONSAMARBEID FROSTATING 28.03.03 PÅ FROSTATUN, FROSTA Til stede: 1. Per Sverre Rannem Steinkjer kommune 2. Trond Waldal Steinkjer kommune 3. Gerd Janne

Detaljer

REFERAT. Levanger 20.06.04 FRA MØTE I FROSTATING 18.06.04 I INDERØY KULTURHUS

REFERAT. Levanger 20.06.04 FRA MØTE I FROSTATING 18.06.04 I INDERØY KULTURHUS Levanger 20.06.04 REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 18.06.04 I INDERØY KULTURHUS Til stede: 1. Per Sverre Rannem Steinkjer kommune 2. Erling Bergh Steinkjer kommune 3. Svein J Svensson Verdal kommune 4. Einar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingar Vaskinn Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 13/3936

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingar Vaskinn Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 13/3936 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingar Vaskinn Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 13/3936 NÆRINGSSTRATEGI KONGSBERG 2014-2024 : RÅDMANNENS ANBEFALTE VEDTAK: Kommunestyret vedtar Næringsstrategi Kongsberg 2024 med dokument

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR NORD-TRØNDELAG 2012

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR NORD-TRØNDELAG 2012 1 2 REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 3 Innhold 1. Innledning... 6 1.1 Politisk grunnlag... 6 1.2 Viktige partnerskap... 7 1.3 Sentrale perspektiv... 8 1.4 Hvem gjelder føringene i programmet for?... 9 2. Regionalt

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: Forfall: Kopi: Sakliste Godkjenning av protokoll fra møte 1.6.2011 Saken behandles i Saksbehandler: Arkivkode:

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 29 MØTE NR.: 05/13 TID: 06.12.2005 10:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd MØTEINNKALLING Innvandrerråd Møtedato: Møtested: 02.01.2014 - fellesmøte med Eldreråd, Ungdomsråd, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Steinkjer rådhus, Galleriet, rom Otto Sverdrup Tidspunkt:

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

VINN Agder. En samlet landsdel for innovasjon og bærekraftig verdiskaping. Oppsummeringsnotat oppstartskonferanse. [Verdiskaping +Innovasjon]

VINN Agder. En samlet landsdel for innovasjon og bærekraftig verdiskaping. Oppsummeringsnotat oppstartskonferanse. [Verdiskaping +Innovasjon] VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon] En samlet landsdel for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Oppsummeringsnotat oppstartskonferanse VINN Agder 25. september 2014 Rica Dyreparken Hotel Innhold Del

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet

Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet Jørund Aasetre Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling Steinkjer 2006 Tittel Forfatter Notat : 2006:5 Prosjektnummer

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Plan for arbeidet planprogram Revidert forslag 13. august 2014 KRØDSHERAD KOMMUNE 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål for planarbeidet... 4 3 Rammer og premisser for arbeidet...

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Strategisk næringsplan for Utarbeidet for av Næringsalliansen for () OBS: brukes i dette dokumentet på to forskjellige måter: 1. Areal: som et geografisk område bestående av elleve kommuner. 2. Organ:

Detaljer

Årsmelding Arne-prosjektet 2001

Årsmelding Arne-prosjektet 2001 Årsmelding Arne-prosjektet 2001 1 Innholdsfortegnelse: ÅRSMELDING 2001 - INNLEDNING 4 BAKGRUNN 4 STYRE 4 STYREMØTER 4 RÅDMANNSGRUPPE 4 SEKRETARIAT 5 VISJONER OG MÅL 5 VISJON 5 STRATEGISKE MÅL 6 MÅLEINDIKATORER

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Saksliste Saksnr 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 Tittel Notater

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 17.06.2011. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 17.06.2011. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 17.06.2011 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 23.06.2011 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Legge til rette for og positivt utnytte de muligheter og ringvirkninger en industriutbygging og et kraftvarmeverk på Fiborgtangen gir.

Legge til rette for og positivt utnytte de muligheter og ringvirkninger en industriutbygging og et kraftvarmeverk på Fiborgtangen gir. STRATEGI 1 Legge til rette for og positivt utnytte de muligheter og ringvirkninger en industriutbygging og et kraftvarmeverk på Fiborgtangen gir. 1 Påvirkning Gassmeldingen 2a) Markedsføring 2b) Fjernvarmenett

Detaljer

FORESIGHT REISELIV VRI TROMS

FORESIGHT REISELIV VRI TROMS RAPPORT 17/2012 ISBN 978-82-7492-269-3 ISSN 1890-5226 FORESIGHT REISELIV VRI TROMS Resultater fra innspillskonferanse 27. september 2012 Yngve Antonsen og Geir Bye Norut Tromsø 2012 Prosjektnavn Foresight

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 10.12.2014 kl. 17.00 STED: MØTEROM, DOKKA BARNESKOLE Gruppemøte: Gruppemøte: AP: onsdag 10.12.14 kl. 15.30 SV: onsdag 10.12.14 kl. 16.00 SP og

Detaljer

OPPSUMMERINGER FRA WORKSHOP 25. MAI I OSLO 2004

OPPSUMMERINGER FRA WORKSHOP 25. MAI I OSLO 2004 OPPSUMMERINGER FRA WORKSHOP 25. MAI I OSLO 2004 GLOBALISERING, INNOVASJON OG ETREPRENØRSKAP FOR KVINNER Oslo, juni 2004 Bitten Schei, innovatør, Mother Courage BAKGRUNN Norge skal være et av verdens mest

Detaljer

Partnerskap for lyst og næring?

Partnerskap for lyst og næring? Frank Egil Holm og Egil Petter Stræte Partnerskap for lyst og næring? Evaluering av blilyst:-)programmet i Sør-Trøndelag Rapport 4/06 ISSN 1507-2035 Versjon 2006-05-31 2 FORORD Bygdeforskning fikk 16.02.06

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Fylkesrådsleders tale til Fylkestinget 6 desember 2011:

Fylkesrådsleders tale til Fylkestinget 6 desember 2011: Fylkesrådsleders tale til Fylkestinget 6 desember 2011: Verden omkring oss i førjulstida 2011 Fylkesordfører! Jeg har lyst til å starte min tale til fylkestinget med et sitat: Jeg tør ikke tenke på det

Detaljer

Regional planstrategi for Nord-Trøndelag 2012-2016. Statusoppdatering

Regional planstrategi for Nord-Trøndelag 2012-2016. Statusoppdatering Regional planstrategi for Nord-Trøndelag 2012-2016 Statusoppdatering 0 Innhold 1 Innledning/Bakgrunn... 2 2 Miljøverndepartementets godkjenningsbrev... 2 3 Statusoppdatering innenfor noen utvalgte temaområder...

Detaljer

Strategisk næringsplan 2014-2018

Strategisk næringsplan 2014-2018 Strategisk næringsplan 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014 Opphavsrettigheter, forsidebilder: Bilde øverst: Siw Aina Strømøy Nest nederst til høyre: Salmar Farming, ved Brage Hansen Nederst til

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN. muligheter. ererer. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025

KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN. muligheter. ererer. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025 KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN ererer muligheter Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025 1 1 business region bergens eiere Business Region Bergen er eid av 20 kommuner

Detaljer

Sluttrapport Forprosjekt Næringsutvikling Lillehammer Regionråd

Sluttrapport Forprosjekt Næringsutvikling Lillehammer Regionråd Sluttrapport Forprosjekt Næringsutvikling Lillehammer Regionråd 8. mars 2013 Forord Regionrådet for Lillehammer-regionen (Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner) søkte sommeren 2012 etter ekstern bistand

Detaljer

INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 17.03.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-3 Dato 11. mars 2011

INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 17.03.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-3 Dato 11. mars 2011 INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 17.03.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-3 Dato 11. mars 2011 Sted: Tidsrom: 1300-1600 Innkalt: Kopi Orienteringsvedlegg: Fylkeshuset, 5. etg møterom Kvarts Kjell

Detaljer

NÆRINGSPLAN FOR FARSUND

NÆRINGSPLAN FOR FARSUND VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 08.05.2007 2007 2010 NÆRINGSPLAN FOR FARSUND Innholdsfortegnelse: 1. Innledning og bakgrunn... 2 1.1 Formannskapets vedtak... 2 2. Organisering av planarbeidet... 2 2.1 Styringsgruppa...

Detaljer