ÅRSRAPPORT MED ÅRSREGNSKAP 2005 VEDTEKTENES 4 FORMÅLSPARAGRAFEN INNHOLD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT MED ÅRSREGNSKAP 2005 VEDTEKTENES 4 FORMÅLSPARAGRAFEN INNHOLD"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT MED ÅRSREGNSKAP 2005

2 Årsrapporten er illustrert med bilder av lokal flora, tatt på forsommeren. Slik ønsker vi å symbolisere vekst og regional tilhørighet. VEDTEKTENES 4 FORMÅLSPARAGRAFEN ÅRSRAPPORT MED ÅRSREGNSKAP 2005 INNHOLD Stiftelsens formål er å bidra til kompetanseheving i Vest-Agder til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår, herunder bidra til utvikling av Universitetet på Sørlandet. Med kompetanse menes evnen til å etablere og anvende kunnskap til praktiske formål. Institusjonene som mottar støtte må utvikle kunnskap på høyskole/ universitetsnivå, til nytte for institusjonens egen utvikling og/ eller lokalt næringsliv og/eller lokalforvaltningen. Vedtektenes 4 formålsparagrafen side 2 Året 2005 side 4 Tildelinger 2005 side 5 Oversikt over tildelinger i 2005 side 12 Styrets beretning side 14 Årsregnskap side 16 Revisjonberetning side 25 Informasjon til søkere side 26 Administrasjon side 26 Styret side 26 Med institusjon menes offentlige eller private forsknings/utdanningsinstitusjoner, kommuner, offentlige og private foretak. 2 3

3 ÅRET 2005 TILDELINGER var et godt år for Sørlandets Kompetansefond. Stiftelsens kapitalsituasjon har gjort det mulig å investere en betydelig del av kapitalbasen i aksjer, og vi har derfor kunnet nyte godt av den forholdsvis kraftige veksten på aksjemarkedet. Avkastningen for 2005 endte på 86 millioner NOK noe som muliggjorde bevilgninger på 47,5 millioner til prosjekter i henhold til stiftelsen formål. Etter korrigering for realverdiendring av grunnkapitalen og administrasjonskostnader betyr dette en økning i bufferkapitalen på ca. 25 millioner NOK. Fondets nåværende reserver, en bufferkapital på ca. 140 millioner NOK, betyr at vi kan tåle store negative svingninger i avkastning uten å kutte dramatisk i de årlige bevilgningsbudsjetter. Høgskolen i Agders universitetsprosjekt har til nå vært fondets tyngste satsing. Nesten 50 millioner NOK er investert i dette prosjektet som nå ser ut til å bli realisert i løpet av året. Dette er spesielt tilfredsstillende for fondet siden utvikling av Universitetet på Sørlandet er eksplisitt nedfelt i våre vedtekter. Oppnåelsen av denne milepælen gjør at fondet nå skifter strategi fra det relativt enkle fokus på universitetsbygging til det mer komplekse perspektiv på det nye universitetet som et effektivt verktøy for utvikling av næringsliv og levekår i regionen. Dette er en stor og særdeles viktig oppgave, og styret og administrasjonen er, sammen med de viktigste samarbeidspartnerne, godt i gang med å utvikle nye strategiske retningslinjer på dette feltet. Sørlandets Kompetansefond har fire hovedsatsingsområder; IKT/bredbånd, maritim sektor/mekatronikk, prosessindustri med hovedvekt på materialteknologi og opplevelsesindustri. Innenfor de tre førstnevnte områder er det sterke tendenser i retning av mer forpliktende samarbeid med fokus på nasjonalt og internasjonalt lederskap innenfor de respektive fagområdene. Fagmiljøet i mobil kommunikasjon ved HiA søker i samarbeid med regionens ledende IKT-bedrifter Norges forskningsråd om status som Norwegian Centre of Expertise. I maritim sektor har NODE-prosjektet oppnådd ARENA-status og er allerede i gang med en rekke spennende fellesaktiviteter. Og på området for materialteknologi søker Elkem i samarbeid med HiA og NTNU om status som Senter for forskningsbasert innovasjon (SFI). Alle de tre nevnte programmene er nye tunge satsinger på nasjonalt nivå, og det er gledelig å kunne konstatere at fagmiljøene i vår region ønsker å markere seg mer aktivt enn tidligere. Opplevelsesindustri, fondets fjerde satsingsområde, har fått mye oppmerksomhet som nytt regionalt vekstområde både nasjonalt og internasjonalt. Som i de fleste nye næringer er mangel på fagkunnskap en av de viktigste utfordringene, og for vår region gjelder dette hele spekteret fra forskning til kunnskap og erfaring med kommersielle modeller. Agderforskning har tatt utfordringen på alvor og har etter søknad fått bevilget betydelige midler til å utvikle en ny avdeling for opplevelsesindustri. Hovedfokus vil ligge på utvikling av forskningskompetanse, men det tas sikte på gradvis å etablere tilbud om bistand til kommersialisering og andre utviklingsaktiviteter. Bjørn Fjellstad Daglig leder Sørlandets Kompetansefond har i alt bevilget kr til prosjekter i Innenfor de sju grupperingene som er vist i oppstillingen, vil noen av de større prosjektene bli kommentert. PROSJEKTER INNENFOR IKT OG BREDBÅND Agder IKT-senter trådløs turisme (95) Videreføring av et prosjekt fra 2004 med formål å utvikle nye elektroniske tjenester for turister som lydguiding på telefon og MP3- spillere, turistinformasjon til digitalkamera, PDAer og annet bærbart utstyr og MMSløsninger tilpasset turisme. Trond Friisø, tlf: e-post: Applica Attend as Hocus-Focus Leseøye (62) Hocus-Focus leseøye er et teknisk, mobilt hjelpemiddel for lesehemmede. Produktet skal være et verktøy for barn og voksne som sliter med å tilegne seg skriftlig informasjon i hverdagen. Enheten henter inn tekst ved hjelp av skannerteknologi og presenterer deretter teksten i et format som øker leseevnen. Det inngår også auditiv støtte (lyd). Hilde Elisabeth Tallaksen, tlf: e-post: Applica as QUAD og DeHiGate (58) Katastrofe- og redningsoperasjoner har behov for robust, sikker og mobil infrastruktur. Applica as har to beslektede prosjekter QUAD (Quality of service in Adhoc networks) og DeHiGate (Deployable High capacity Gateway for emergency services) som søker å finne gode tekniske løsninger på dette feltet ved bruk av såkalt ad-hoc-teknologi. Ad-hoc-teknologien gjør det mulig på kort tid å etablere kommunikasjon i et geografisk avgrenset område uten at det på forhånd er installert nettverksinfrastruktur tilpasset behovet ved en katastrofe. Erling Sandvik, tlf: e-post: Applica Training Systems Joint Strike Fighter (32) Bedriften er etter en lang vurderingsfase blitt invitert med i utviklingen av E-læringssystemer til den nye generasjonen av jagerfly i NATO, i regi av Lockheed. Bevilgningen går til å følge opp prosjektet og sikre nødvendig kompetansebygging for å bli med videre. Tom Ivar Stie, tlf: e-post: Flekkefjord IT- og Kompetansesenter NextNet, Kompetansenettverk for trådløs IKT (82) Prosjektet har tre hovedformål. Det første er å etablere et kompetansenettverk for å koble sammen og utnytte kompetansen i FoUmiljøer og næringsliv på trådløs teknologi i Agder. Det andre er å bygge opp en WiMAX FoU-plattform. Det tredje formålet er å planlegge WiMAX-prosjekter for internasjonalisering. Morten Grønsund, tlf: e-post: Kompetansesenter for e-forvaltning og IKAVA Fullelektronisk arkiv i off. sektor (92) Formålet er å bygge opp en faglig plattform som gir offentlige instanser kommuner, fylkeskommuner og statlige etater arkivfaglig og prosessmessig kompetanse til å kunne planlegge, implementere og drifte fullelektroniske (papirløse) arkiv på en sikker og effektiv måte i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Prosjektet har til hensikt å utvikle en dynamisk håndbok som er tilgjengelig på internett og et kursopplegg som er basert både på e-læring på internett og vanlige kurssamlinger. Kjetil Reithaug, tlf: e-post: Kompetansesenter for e- forvaltning Gevinstrealisering i pleie- og omsorgssektoren (91) Målet med prosjektet er å synliggjøre ulike typer gevinster som resultat av ny teknologi og nye arbeidsmåter i pleie og omsorgssektoren. Det tas sikte på å utvikle læringskomponenter i forbindelse med innføring av IKT-investeringer i pleie- og omsorgssektoren, for administrasjon og ledelse så vel 5

4 som for operativt pleiepersonale. Bjørn Øystein Larsen, tlf: e-post: Kristiansand kommune Film og undervisningsmateriell (87) Nasjonalt skolefilmsenter er et resultat av et flerårig prosjektsamarbeid mellom Kristiansand kommune, Norgesfilm AS, Norsk filminstitutt og den interkommunale AV-sentralen. Samarbeidet har resultert i en felles satsning for etablering av et Nasjonalt skolefilmsenter som skal bygge opp en tjeneste på leveranser av under-visningsfilm og pedagogisk materiell til hele skolesektoren i Norge. Ragnhild Valvik, tlf: e-post: Mandal videregående skole IKT realfag (126) Prosjektet har som mål å etablere et unikt kurstilbud for matematikklærere slik at elektroniske hjelpemidler innen matematikk blir tatt i bruk i skolen. Mandal vgs er en av skolene som prøver ut parabel, og det samarbeides derfor tett med fagmiljøet rundt dette prosjektet. Prosjektet er en videreføring fra PROSJEKTER INNENFOR MARITIM SEKTOR NODE Utvikling av søknader til nasjonale programmer (144 og 37) NODE er et tiltak for å utvikle den sørlandske olje- og gassindustrien til en effektiv næringsklynge. Kompetansefondets midler benyttes til å søke følgende tre nasjonale programmer for å styrke prosjektet: ARENA, Petromax og Norwegian Centre of Expertise. Kjell O. Johannessen, tlf: e-post: Origo Engineering Fjernkontrollsystemer (41) Origo Engineering AS leverer tradisjonelle industrielle dataløsninger for operasjon og overvåkning av produksjonsprosesser. Bedriften ønsker å se hvilke muligheter som finnes for å kunne utvikle og levere morgendagens industrielle dataløsninger. Bedriften ønsker blant annet å heve kompetansen innenfor simulering og programmering i 3D, samt bedre tilpasning i mekatronikk-klyngen. Bedriften deltar aktivt i NODE-prosjektet Tor Ove Bråthen, tlf: e-post: PROSJEKTER INNENFOR PROSESSINDUSTRI Elkem High Value Silicon (143) Prosjektet har som overordnet mål å finne nye anvendelsesområder for silisium som Elkem produserer. I tillegg til dette konkrete FoU-prosjektet støtter Kompetansefondet Elkems søknad om status som Senter for forskningsbasert innovasjon. Kai Johansen, tlf e-post: Isosilicon Post.doc stipend (145) Prosjektets hovedmål er å utvikle prosesser for produksjon av silisiumisotoper. Prosjektet startet i 2004 og har i år blitt utvidet med en utvekslingsavtale med tunge kompetansemiljøer i Japan. Kompetansefondet delfinansierer et studieopphold i Japan. Roald Støle, tlf: e-post: PROSJEKTER INNEN- FOR OPPLEVELSES- ØKONOMIEN Agder Telemark Skogeierforening Naturbasert reiseliv (75) Prosjektet er et utviklingsarbeid for å skape Kristiansand Kunnskapspark AS Mobil kulturinkubator (103) Ett av Kunnskapsparkens satsingsområder er å bygge opp en næringsklynge med bedrifter innenfor opplevelsesindustrien, og et steg på veien er å opprette en egen inkubator. I mobil-begrepet ligger det at inkubatortjenestene skal utføres innenfor veggene i den enkelte bedrift i stedet for den vanlige institusjonelle rammen. Daniel Nordgaard, tlf: e-post: LEVEKÅRSPROSJEKTER Kristiansand kommune Ung i balanse (127) Ung i Balanse er et samarbeidsprosjekt mellom Kristiansand kommune og HiA, og er et treårig forskningsprosjekt på livsstilsvaner (fysisk aktivitet, kosthold, røyking etc.) hos ungdomsskoleelever. Det gjennomføres i prosjektet en kartlegging og oppfølging av ungdommers livsstil. Stephen Seiler, tlf: e-post: KS Agder Framtidsverksted (125) Framtidsverkstedet vil bidra til at kommu- Helga K. Ahlsen, tlf: e-post: Stiftelsen Arkivet Neveragain (59) Stiftelsen Arkivet i Kristiansand og Stiftelsen Hvite busser til Auschwitz i Porsgrunn har tatt initiativ til å etablere en digital base og en bredbåndsbasert publiseringskanal for film og annet medierikt innhold. Innholdet i basen/publiseringskanalen skal være tidsvitneintervjuer og annet historisk kildemateriale, dokumentarfilmer, filmfortellinger og multimedieprogrammer. Aslak Brekke, tlf: e-post: Vennesla videregående skole Talemål på nett (52) Prosjektet skal samle og gjøre tilgjengelig mest mulig materiale om dialekter i Norge i et digitalt talemålsenter. Dette er en utvidet DialektXpert som gjør at elever, studenter, lærere, forskere eller andre som er interessert i dialekter finner, bruker og videreutvikler materialet fra det digitale talemålsenteret. Thorkild O. Haus, tlf: e-post: National Oilwell Intern kompetanseutvikling for serviceingeniører (50) For å møte konkurransen om anbud, er det viktig for bedriften å kunne dokumentere høy kompetanse blant sine medarbeidere. National Oilwell ønsker derfor å gjennomføre en kompetanseheving av bedriftens serviceingeniører som ikke har ingeniørhøgskole. Så mange som mulig av dem skal gjennomføre kursene som leder til fagsertifikat innen hydraulikk. Dette vil bringe dem opp til CETOP-nivå 2. CETOP er en europeisk kompetansenorm. Mariann Crowe, tlf: e-post: Sense Intellifield E-remote (24) Prosjektet tar sikte på å utvide anvendelsesområdet for Sense Technology s egenutviklede fjernstyringsmetode for off-shore industrien til landbaserte næringer. Høyskolen i Agder deltar sammen med en rekke høyteknologiske bedrifter i regionen. Tom Fedog, Tlf: e-post: salgbare opplevelsestilbud med basis i areal-, natur- og kulturressurser. En viktig del av prosjektet er å skape miljø for entreprenørskap og innovasjon, samt utvikle kompetanse hos grunneiere og entreprenører på feltet. Utvikling av produkter samt produktpakking er en vesentlig del av satsingen i prosjektet. Svein Lysestøl, tlf: e-post: Kristiansand kommune MUCA (131) MUCA står for «Model Urban Costal Area» der Kristiansand med omegn er tiltenkt rollen som et pilotområde for digitalisert dokumentasjon av lokal kystkultur. Prosjektet tar utgangspunkt i betydningen av kultur- og naturhistorie som råstoff til identitetsbygging rundt Kristiansand og Sørlandet. Prosjektet har fokus på datainnsamling, digital lagring og distribusjon gjennom en kjede av proprietære løsninger. Prosjektet har sitt utspring i UNESCOs arbeid for bevaring av kulturminner, og deler av bevilgningen har dekket utgifter i forbindelse med et UNESCO-seminar i Japan. Brit Hauge, tlf: e-post: nene, akademia, næringslivet og frivillige organisasjoner kan skape et offentlig tjenestetilbud innen skole og omsorg ved å samarbeide bedre. Prosjektet vil drive utviklingsarbeid på pleie-, omsorgs- og skoletjenester og mobilisere foreldre, pårørende og frivillig sektor i utviklingen av omsorg og skole. Tanken er å satse på økt bruk av teknologi og utvikle produkter og tjenester som kan kommersialiseres. Jan Inge Tungesvik, tlf Mandal kommune Levekår i Mandal (130) På bakgrunn av levekårsstatistikk og levekårsvurderinger i kommunen, ønsker Mandal kommune en økt satsning på levekårsfeltet. Dette innebærer et behov for en systematisering og utvidelse av kunnskapsgrunnlaget for levekår i kommunen og en iverksetting av strategiske tiltak for å bedre levekårssituasjonen. Mandal kommune har engasjert Agderforskning til å gjennomføre prosjektet. Nina Jentoft, tlf: e-post: 6 7

5 8 PROSJEKTER FOR HØYSKOLER OG FOU- INSTITUSJONER Agderforskning (104) Kompetansefondet har for 2006 bevilget midler til fire prosjekter: 1. Oppbygging av kompetansebase for opplevelsesindustri 2. Doktorgradsstipender (fire stipendiater) 3. Entreprenørskap blant etniske minoriteter 4. Mentorstudie av NEXT-programmet Torunn Lauvdal, tlf: e-post: ALPHA/HiA Luftfartsutdanning (53) Prosjektet tar sikte på etablere en høyskoleutdanning i luftfartsfag på Kjevik. Utdanningen skal være på bachelornivå og vil være det bredeste utdanningstilbud for luftfartsfag i Norge. Det planlegges for utdan-ning av trafikkflygere, flygeledere og flyingeniørutdanninger innen avionikk samt skrog og motor. Reidar Knutsen, tlf: e-post: Sørlandets Kompetansesenter - Kompetansenettverk for matematikk (129) SKS har betydelig kompetanse på tilrettelegging av undervisning for barn med matematikkvansker og leder et nasjonalt og nordisk kompetansenettverk på dette området. Agder har landets mest komplette kompetanse på matematikkundervisning i hele skolekjeden fra førskole til doktorgrad. Det skal utarbeides en helhetlig plan for å utvikle og profilere Sørlandet på matematikk i skolen. Kompetansefondets bevilgning skal finansiere et forprosjekt for å rigge et nettverk for matematikkundervisning i regionen. Jarl Formo, tlf: e-post: Farsundbassenget Kompetanseheving (122) «Farsundbassenget» er et kompetanseutviklingsprosjekt for Lister-regionen, som kan bidra til å styrke hele landsdelen totalt sett. Prosjektet har som formål å initiere kompetanseutviklingsprosjekter i hele verdiskapningskjeden og derved utvikle leverandør- og kompetanseutviklingsnettverk for å vinne oljebaserte kontrakter for Farsundbassenget. I tillegg driver prosjektet et aktivt nettsted for informasjon og kommunikasjon. Kjell Rune Nakkestad, tlf: e-post: Høgskolen i Agder Universitetsutvikling (136) Å utvikle universitet i Agder er et vedtektsfestet formål for Sørlandets Kompetansefond. Til sammen, inkludert årets tildelinger, har fondet bevilget nesten 50 millioner kroner til Høgskolens universitetsprosjekt. De fleste elementer synes nå å være på plass, og det forventes at HiA vil være universitet fra Jan Arve Olsen, tlf: e-post: Høgskolen i Agder FoUprosjekter 2006 ( ) Kompetansefondets bevilgninger til universitetsbyggingen trappes kraftig ned fra Man er således inne i en ny fase, og fondet har etter søknader fra fagmiljøene på HiA bevilget 7,5 mill. kr. til følgende prosjekter for 2006 hvorav de fleste er satsinger som strekker seg over flere år: PhD-utdanning i religion og etikk PhD-utdanning i rytmisk musikk Senter for entreprenørskap Praxis Sør Byens Liv Folkehelsevitenskap Senter for innovasjon og arbeidsliv Professor II stilling i regnskap Bedrifter i integrerte verdikjeder Stipendiatprogram i finans Alf Holmelid, tlf e-post: HiA Centre for European Studies Tenke-Tank Agder (22) Prosjektet er et nettverk mellom forskere og regionale aktører på Agder. Forskere ved senteret presenterer resultater fra egen forskning og viktige temaer fra EUforskningen i Europa. De regionale aktørene kan på denne bakgrunn ta opp egne problemstillinger som kan diskuteres og eventuelt finne sin løsning. Tenke-Tanken blir således en møteplass for gjensidig læring i regionale utviklingsspørsmål. Jarle Trondal, tlf: e-post: Indre Vest-Agder regionråd Sykepleieutdanning (54) Desentralisert sykepleierstudium på Byremo i samarbeid med HiA. Studiet går over 4 år, og har 25 studieplasser. HiA har godtatt kvotering av 2/3 av studieplassene til studenter fra arrangørkommunene. Eldbjørg Løvold, tlf: e-post: Lister Kompetanse as Høgskolenode Listerregionen (55) Prosjektet startet i 2003 og har som formål å drive et desentralisert studietilbud i Listerregionen. Det er etablert et aksjeselskap, Lister Kompetanse as, som driver prosjektet i samarbeid med HiA. Utdanninger som tilbys er sykepleie, vernepleier, allmennlærer, fransk, ex-phil, studieveiledning og e-forvalting. Bernhard Nilsen, tlf: e-post: Mediehøgskolen Gimlekollen Div. FoU og kompetanseheving (101) Mediehøgskolen har fått midler til tre ulike prosjekter. Det første er en videreføring av studietilbudet «Quest» et praksisorientert studium i programproduksjon der studentene får jobbe sammen med erfarne mediefolk som mentorer. Det andre er en videreføring av et forskningsstipend i journalistikk, og det tredje er et internt kvalifiseringsstipend. Hans Aage Gravaas, tlf e-post: Sørlandet sykehus HF Forskning ved Sørlandet Sykehus Kristiansand (134 og 135) Sørlandets Kompetansefond støtter en rekke prosjekter i forbindelse med oppstarten og etableringen av forskningsvirksomhet ved sykehuset. De enkelte forskningsprosjektene er praksisorienterte og i hovedsak relatert til regionale problemstillinger. I tillegg bevilges det midler til nettverksbygging med HiA og internasjonalisering. Ta gjerne kontakt med sykehuset for nærmere opplysninger om de enkelte prosjektene. Sissel Ledang, tlf: e-post: DIVERSE PROSJEKTER Agder Energi Traineeprogram (18) Traineeordningen på Sørlandet er et samarbeid mellom det offentlige, næringslivet og akademia, hvor Agder Energi har en koordineringsrolle. Traineeprogrammet ansetter kandidater med høgskoleutdanning på mastergradsnivå eller tilsvarende med en tilknytning til Sørlandet for en periode på 18 mnd. Høsten 2005 har Kompetansefondet hatt en trainee, Marie Brøvig Andersen, på deling med Cultiva. Gunnar Nordby, tlf: e-post: Jan Andersen Reklamebyrå/ E-pedagogen/Agderforskning Kvinnelige rollefigurer (89) Målet er å få til et større prosjekt som involverer flere aktører, og som kan fremme likestilling mellom kjønnene i Vest-Agder. Hovedprosjektet skal bidra til at Agder kryper oppover på likestillingsindeksen og at uutnyttede ressurser, representert ved potensialet kvinnelige innbyggerne står for, blir videreutviklet og utnyttet. Tulla Wahlstedt, tlf: e-post: Kristiansand kommune Internasjonal skole (119) En internasjonal skole skal gjøre Kristiansandsområdet mer attraktivt for internasjonalt orienterte arbeidstakere. Kristiansand kommune og næringslivet samarbeider om et slikt skoletilbud fra høsten Kristiansand International School er organisert som en stiftelse, og skal undervise barn i alderen 6-16 år etter det internasjonale gradsystemet International Baccalaureat. Det betyr at barn i denne aldersgruppen kan flytte fra et land til et annet uten avbrudd i skolegangen. I alt finnes det rundt skoler spredt over hele verden som underviser etter dette systemet. En slik skole i Kristiansand vil ha stor betydning for å trekke spesialisert arbeidskraft til regionen. Are Østmo, tlf: e-post: Kristiansand Kunnskapspark Idelaboratorium (60) Tanken bak Idelaboratoriet er å utvikle kompetanse på hvordan kreativitet kan frigjøres slik at brukerne raskere og på en bedre måte kan utvikle nye løsninger, tjenester og produkter. Idelaboratoriet skal tilby lokaler, prosessledelse og prosessbistand, anvendelig i mange ulike sammenhenger. Terje Ø. Pettersen, tlf: e-post: Lindesnes kommune Leselyst (73) «Gi rom for lesing» er et nasjonalt program for å stimulere til litteraturformidling og økt leseutvikling hos barn og unge. Lindesnes kommune vil nå starte et prosjekt med fokus på utvikling og implementering av en modell for felles veiledningstjeneste for litteraturformidling og lesestimulering i Lindesnesregionen. Terje Litland, tlf: e-post: 9

6 Lygna næringshage Modell for rekruttering av høy kompetanse (88) Prosjektet er etablert som et svar på at det er vanskelig for unge mennesker å finne relevant arbeid i hjembygden som matcher deres kvalifikasjoner etter at de er ferdig med høyere utdanning. Mange ønsker å flytte hjem igjen, men vegrer seg pga. magert arbeidsmarked. Prosjektet vil utvikle en modell for rekruttering av personer med høy utdanning til områder utenfor de største byene. Daniel Collett, tlf: e-post: Hægebostad kommune (på vegne av flere) Interkommunal musikkskole (64) Den interkommunale musikk- og kulturskolen for Hægebostad, Åseral og Audnedal kommune er godt utbygd og holder et høyt aktivitetsnivå. Undervisninga finner sted på skoler i de tre kommunene. Det blir undervist i piano, gitar, fele, drama, tegning, maling, korps og sang. Den interkommunale musikk- og kulturskolen har ca. 150 elever. Arne Stakkeland, tlf: e-post: Nordisk testsenter AS Etablering (27) Formålet med Nordisk testsenter AS er å tilby fullskala testing av utstyr og innretninger i trafikken for sertifisering eller utvikling av slikt utstyr, som eksempelvis rekkverk, skiltmaster og lysmaster. Testvirksomheten er en videreføring av den testing som er gjennomført for norske og utenlandske oppdragsgivere i regi av Agderforskning. Testing har til nå fokusert på veganlegg og flyplasser. Fremtidig produksjon skal utvides til å omfatte annet utstyr der det er behov for kollisjonstesting for verifikasjon og sertifisering, slik som utstyr eller komponenter knyttet til fly, tog, on- og off-shorekraner, industrielt utstyr og båter. Siktemålet er det europeiske markedet. Arne Marthinsen, tlf: e-post: Sjøsanden næringshage Blåskjelloppdrett (51) Sjøsanden Næringshage har til hensikt å få til et bedre samarbeid mellom aktørene i blåskjellnæringen. Prosjektet retter seg direkte mot distribusjon, salg og marked. Målet er å profesjonalisere en pionernæring til å oppnå bedre inntjening og stabilitet. Agderforskning og Skagerrak Skjellforum er viktige samarbeidspartnere. Leif Andreas Thortveit, tlf: e-post: Stiftelsen Miljøfyrtårn Digitalisert miljørapportering (120) Gjennom prosjektet skal det etableres et internettbasert rapporteringssystem for Miljøfyrtårnsertifiserte virksomheter. Systemet vil erstatte dagens system, hvor miljørapportene sendes i papirformat eller pr e-post for deretter å bli manuelt registrert. Morten Leuch Elieson, tlf: e-post: Tangen videregående skole Ungt entreprenørskap (72) Prosjektets mål er å utvikle kurs i entreprenørskap for lærere i videregående skole. Etablering av ungdomsbedrifter er et populært og stadig voksende tema i skolesektoren. Tangen vgs har vært tidlig ute og har hatt stor fremgang med denne undervisningsformen, men det er et problem at så få lærere har nok kunnskap til å drive undervisningen på en effektiv måte. Den planlagte kursutviklingen skal gjøres i samarbeid med Senter for entreprenørskap og Kristiansand Kunnskapspark som ønsker å utvikle et bredbåndsbasert tilbud på det samme og vil bruke Tangen vgs som pilotcase (søknad nr. 94). Britt Hellum, tlf: e-post: 10 Oxford Research Utvikling av næringsklynger (121) Oxford Research skal utvikle et mål- og styringssystem for utvikling av næringsklynger. Selskapet har både gjennom eget arbeid og via fagmiljøet i København betydelig kompetanse på studiet av næringsklynger. Næringsklyngen NODE (se prosjekt nr. 144) danner casemateriale for studien. Harald Furre, tlf: e-post: 11

7 OVERSIKT OVER TILDELINGER I 2005 NR. PROSJEKT BEVILGNING NOK NR. PROSJEKT BEVILGNING NOK IKT/Bredbånd; 20 prosjekter Høyskole og forskning Agder IKT-senter Trådløs turisme Agderforskning diverse prosjekter Applica Attend as Hocus Focus Leseøye ALPHA/HiA Luftfartsutdanning Applica QUAD og DeHiGate HiA Open Source Applica Training Systems Joint Strike Fighter HiA Universitetsutvikling Current Software seminarstøtte HiA diverse FoU-satsinger i E-pedagogen Modeller for videre satsing på E-læring Flekkefjord IT- og Kompetansesenter NextNet HiA Fakultet for økonomi og samfunnsfag Frame Lab, Lyngdal videreføring av prof. Michael Newmans engasjement 92 Kompetansesenter for e-forvaltning Fullelektronisk arkiv i off. sektor HiA etablererlaboratorium Kompetansesenter for e-forvaltning Gevinstrealisering i pleie HiA Forskningsdagene og omsorgssektoren 22 HiA Centre for European Studies Tenke-Tank Agder Kompetansesenter for e-forvaltning STREP-søknad EU HiA Senter for innovasjon og arbeidsliv Seminar Nye stemmer Kristiansand kommune Film og undervisningsmateriell Indre Vest-Agder regionråd Sykepleieutdanning Kristiansand Kunnskapspark Entreprenørskapsutdanning på bredbånd Lister Kompetanse Høgskolenode Listerregionen Kvinesdal videregående skole Storyline organisasjonsutvikling Mediehøgskolen Gimlekollen Div. FoU og kompetanseheving Lyngdal kommune To nasjonale pilotprosjekter innenfor IT SSHF Forskning ved Sørlandet Sykehus Kristiansand Mandal videregående skole IKT realfag SSHF Nettverk med HiA Norsk Interaktiv AS Modell for salg av digitale læringsprogrammer i skoleverket Diverse prosjekter Stiftelsen Arkivet Neveragain Agder Energi Traineeprogram Sørlandets Teknologisenter Søknad på Centre of Expertise Agder Vitenskapsakademi kompetansepriser Vennesla videregående skole Talemål på nett Egen regi Store nasjonale FoU-satsinger Søkeseminar Egen regi Studietur til Sophia Antipolis Maritim sektor - mekatronikk Farsundbassenget Kompetanseheving Aker Kværner MH dr. gradsstipend (KONFIDENSIELT) Hægebostad kommune (på vegne av flere) Interkommunal musikkskole National Oilwell Intern kompetanseutvikling for serviceingeniører Jan Andersen Reklamebyrå/E-pedagogen/ NODE videreutvikling søknader til nasjonale programmer Agderforskning Kvinnelige rollefigurer 41 Origo Engineering Fjernkontrollsystemer Kompetansering Sør Kompetanseprisen 2005 og medlemskap Sense Intellifield E-remote Kristiansand kommune Internasjonal skole Kristiansand Kunnskapspark Idelaboratorium Prosessindustri - materialteknologi Kristiansand kommune Storbyprosjektet Elkem High Value Silicon Lindesnes kommune kompetanseheving i skole- og kulturetaten Isosilicon videreføring Lindesnes kommune Leselyst Lygna næringshage Modell for rekruttering av høy kompetanse Opplevelsesøkonomi Naturexpo EU-søknad Culture Agder Telemark Skogeierforening Naturbasert reiseliv Nordisk testsenter AS Etablering Agder tiltaksforum studietur Oxford Research Utvikling av næringsklynger Kristiansand kommune MUCA Sjøsanden næringshage Blåskjelloppdrett Kristiansand Kunnskapspark AS mobil kulturinkubator Stiftelsen Miljøfyrtårn Digitalisert miljørapportering Reklamebyrået Idé 180 graders video Sørlandets Kompetansesenter Forprosjekt nettverk for matematikkundervisning i regionen Gode levekår Tangen vgs Ungt entreprenørskap Kristiansand kommune Ung i balanse Pragma AS Topphelseseminar KS Agder Framtidsverksted Universitetskomitéen HiA og næringslivet Lindesnes kommune Den nye veien Mandal kommune levekår i Mandal TOTALE BEVILGNINGER I

Årsrapport med årsregnskap 2008. Årsmelding 2008 4. Formålsparagrafen 5. På vei mot fagsertifikat 6. Kompetanse gir verdiskapning 7

Årsrapport med årsregnskap 2008. Årsmelding 2008 4. Formålsparagrafen 5. På vei mot fagsertifikat 6. Kompetanse gir verdiskapning 7 Årsrapport med Årsregnskap 2008 Årsrapport med årsregnskap 2008 INNHOLD SIDE Årsmelding 2008 4 Formålsparagrafen 5 På vei mot fagsertifikat 6 Kompetanse gir verdiskapning 7 Agderforskning satser 8 Holder

Detaljer

Årsrapport med årsregnskap 2009. Årsmelding 2009 4. Formålsparagrafen 5 NODE 6 BI 10. Styrets beretning 14. Resultatregnskap 19.

Årsrapport med årsregnskap 2009. Årsmelding 2009 4. Formålsparagrafen 5 NODE 6 BI 10. Styrets beretning 14. Resultatregnskap 19. Årsrapport med årsregnskap 2009 Årsrapport med årsregnskap 2009 INNHOLD SIDE Årsmelding 2009 4 Formålsparagrafen 5 NODE 6 BI 10 Styrets beretning 14 Resultatregnskap 19 Balanse 20 Kontantstrømanalyse 22

Detaljer

ÅRSRAPPORT MED ÅRSREGNSKAP 2006

ÅRSRAPPORT MED ÅRSREGNSKAP 2006 2006 INNHOLD: INNHOLD Side 5 Cultivas formål Side 6 Kursen er satt Side 8 Funk Side 12 Styrets årsberetning Side 15 Resultatregnskap Side 16 Balanse Side 18 Kontantstrømanalyse Side 19 Noter Side 28 Revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT MED ÅRSREGNSKAP 2007

ÅRSRAPPORT MED ÅRSREGNSKAP 2007 ÅRSRAPPORT MED ÅRSREGNSKAP 2007 INNHOLD INNHOLD Side 5 Cultivas formål Side 7 Fem år, og veien videre Side 9 NorgesFilm AS Side 11 Cultiva Ekspress Side 13 Kilden Side 15 Agder Kunstnersenter Side 17 Sørlandets

Detaljer

Kompetanse. Nyskapning. Utvikling. Årsberetning og regnskap

Kompetanse. Nyskapning. Utvikling. Årsberetning og regnskap Kompetanse Nyskapning Utvikling 2014 Årsberetning og regnskap Innhold 1. Formål og bakgrunn Stiftelsen Aust-Agder utviklingsog kompetansefond ble opprettet 8.5.2003. Stiftelsen er et resultat av kommunenes

Detaljer

Foto:: Marit Hommedal

Foto:: Marit Hommedal Foto:: Marit Hommedal Regnskap 2014 VÅRE NØKKELTALL 2014 2013 2012 i mill nok Inntekt 397,9 367,9 393,2 Lønnskostnad 283,7 264,5 264,5 Avskriving 1,8 1,8 1,3 Driftskostnad 112,8 111,0 128,2 DRIFTSRESULTAT

Detaljer

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Innledning Stiftelsen Norsk Luftambulanses (SNLA) oppdrag er å bidra til at befolkningen skal få riktig hjelp så raskt som mulig ved akutt og livstruende

Detaljer

ehelse Store investeringer gir store muligheter

ehelse Store investeringer gir store muligheter ÅRSBERETNING 2008 ehelse Store investeringer gir store muligheter For å løse finanskrisen har President Barack Obama valgt e-helse som ett av de fire områder han vil bruke 5000 milliarder kroner på. Hva

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009 2009

ÅRSBERETNING 2009 2009 2009 ÅRSBERETNING 2009 Muligheter og utfordringer i Rom og Jord Geografiske fortrinn for en Internasjonal vekstnæring Overvåkning basert på fjernmåling representerer et internasjonalt vekstområde, og representerer

Detaljer

Bioteknologi en strategisk bransje for vekst i Nord-Norge

Bioteknologi en strategisk bransje for vekst i Nord-Norge ÅRSBERETNING 2007 Bioteknologi en strategisk bransje for vekst i Nord-Norge Bioteknologiske næringer er blant de raskest voksende på verdensbasis og har et stort potensial for videre vekst. Bioteknologiske

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

3 Menneskeskapt endring 5 Året 2006 7 Verdiskaping med mening. Abn Resirkulering Abn Eiendom Abn Utdanning

3 Menneskeskapt endring 5 Året 2006 7 Verdiskaping med mening. Abn Resirkulering Abn Eiendom Abn Utdanning ÅRSRAPPORT 26 Anthon b nilsen 3 Menneskeskapt endring 5 Året 26 7 Verdiskaping med mening 9 Resirkulering 13 Eiendom 17 Utdanning 27 Årsberetning 33 Regnskap og noter Anthon B Nilsen 48 Revisors beretning

Detaljer

Campus Kristiania Ernst G. Mortensens stiftelse. Årsrapport 2011

Campus Kristiania Ernst G. Mortensens stiftelse. Årsrapport 2011 Campus Kristiania Ernst G. Mortensens stiftelse Årsrapport 2011 Innhold I forkant.......................... 2 Et dynamisk utdanningshus................ 4 Markedshøyskolen..................... 9 Norges

Detaljer

Bilde fra Svalbard (foto Edelpix) Årsrapport

Bilde fra Svalbard (foto Edelpix) Årsrapport Bilde fra Svalbard (foto Edelpix) Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Forsiden: Internasjonalt samarbeid om standarder for arktiske operasjoner I oktober var i alt 66 eksperter fra sju land samlet i Tromsø

Detaljer

2 Årsrapport 2009 Anthon B Nilsen

2 Årsrapport 2009 Anthon B Nilsen 1 2 Årsrapport 2009 Anthon B Nilsen Anthon B Nilsen AS er et aktivt eierselskap som utnytter sine finansielle og menneskelige ressurser til å utvikle virksom heter på en måte som gir merverdi for kunder,

Detaljer

Cultivas verdier. Vekstskapende ved at man også satser på visjonære og utradisjonelle ideer/aktører

Cultivas verdier. Vekstskapende ved at man også satser på visjonære og utradisjonelle ideer/aktører ÅRSRAPPORT MED ÅRSREGNSKAP 2005 INNHOLD Cultivas verdier Vekstskapende ved at man også satser på visjonære og utradisjonelle ideer/aktører Engasjert ved at man deltar aktivt i samfunnsdebatten og fremstår

Detaljer

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap IKS er aksjonær på vegne av kommunene.

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap IKS er aksjonær på vegne av kommunene. ÅRSRAPPORT 2014 EIERE Eierkommunene i Business Region Bergen utgjør det vi kaller Bergensregionen. Dette er en stor del av Hordaland fylkeskommune både geografisk og befolkningsmessig. Vel 450 000 av fylkets

Detaljer

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse Styreleder har ordet 3 Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Noter 10 Kontantstrømoppstilling 19 Revisjonsberetning

Detaljer

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid ÅRSBERETNING 2005 Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid 2005 har vært et knallår for Forskningsparken! I mai, etter tre års planlegging, satte vi i gang bygging av byggetrinn III, CIENS forskningssenter

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 STYRETS BERETNING 2013 For Nord-Salten Kraft AS («NSK»)

Detaljer

ererer verdier Årsrapport 2011 Business Region Bergen

ererer verdier Årsrapport 2011 Business Region Bergen ererer verdier Årsrapport 2011 Business Region Bergen Vi legger til rette for VEKST 4 Styrets årsberetning 2011 5 Årsregnskap 10 Revisors beretning 17 Landets mest synlige region 19 Sammen om Vekstlandet

Detaljer

styrets beretning, regnskap

styrets beretning, regnskap styrets beretning, regnskap OG INNSTILLINGER 2011 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Stein Olaf Onarheim, Inge Husefest, Mette Krohn-Hansen, Jan Erik Kjerpeseth, Gunnar Gran, Anne Gine Hestetun, Johannes

Detaljer

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice

Detaljer

Teknologi for et bedre samfunn

Teknologi for et bedre samfunn Teknologi for et bedre samfunn Innhold Dette er Unni M. Steinsmo: Forskning som skaper verdier Årsberetning Regnskap Noter til regnskapet Byggforsk IKT Materialer og kjemi Teknologi og samfunn Energi AS

Detaljer

Året 2000. -Oslo Børs inntreden i NOREX-alliansen er et viktig skritt i retning av å virkeliggjøre vår nordiske strategi

Året 2000. -Oslo Børs inntreden i NOREX-alliansen er et viktig skritt i retning av å virkeliggjøre vår nordiske strategi Årsrapport 2000 Innhold 3 Året 2000 4 Ny innsikt og nye muligheter, av børsdirektør S. A. Andersen 6 Styrets beretning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømanalyse 13 Noter 21 Revisors beretning

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING 2011 OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 STYRETS BERETNING 2011 For Nord-Salten Kraft AS («NSK»)

Detaljer

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag.

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag. ÅRSRAPPORT 2013 2 MULTICONSULT ÅRSRAPPORT 2013 ADM. DIR. CHRISTIAN NØRGAARD MADSEN «Norge kan aldri bli billigst, men vi kan bli best. Det gjør kunnskap til et suksesskriterium for at vi skal hevde oss

Detaljer

Hva er private equity?

Hva er private equity? Årsberetning 2004 Hva er private equity? Private equity, eller unoterte aksjer, er aksjer i bedrifter som ikke er på børs. Det engelske begrepet har i stor grad blitt ensbetydende med en egen fondstype

Detaljer

Foto Fotogruppa ved Sollerudstranda skole. Årsrapport

Foto Fotogruppa ved Sollerudstranda skole. Årsrapport Foto Fotogruppa ved Sollerudstranda skole Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Forsiden: Endelig en Norsk Standard for passivhus Det ene kontorbygget etter det andre profileres som passivhus, og passivhusstandard

Detaljer

Fantastiske kolleger. Konsernsjefen har ordet:

Fantastiske kolleger. Konsernsjefen har ordet: Årsrapport 2013 Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 39 Aksjonærinformasjon 52 Eierstyring

Detaljer