ÅRSRAPPORT MED ÅRSREGNSKAP 2005 VEDTEKTENES 4 FORMÅLSPARAGRAFEN INNHOLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT MED ÅRSREGNSKAP 2005 VEDTEKTENES 4 FORMÅLSPARAGRAFEN INNHOLD"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT MED ÅRSREGNSKAP 2005

2 Årsrapporten er illustrert med bilder av lokal flora, tatt på forsommeren. Slik ønsker vi å symbolisere vekst og regional tilhørighet. VEDTEKTENES 4 FORMÅLSPARAGRAFEN ÅRSRAPPORT MED ÅRSREGNSKAP 2005 INNHOLD Stiftelsens formål er å bidra til kompetanseheving i Vest-Agder til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår, herunder bidra til utvikling av Universitetet på Sørlandet. Med kompetanse menes evnen til å etablere og anvende kunnskap til praktiske formål. Institusjonene som mottar støtte må utvikle kunnskap på høyskole/ universitetsnivå, til nytte for institusjonens egen utvikling og/ eller lokalt næringsliv og/eller lokalforvaltningen. Vedtektenes 4 formålsparagrafen side 2 Året 2005 side 4 Tildelinger 2005 side 5 Oversikt over tildelinger i 2005 side 12 Styrets beretning side 14 Årsregnskap side 16 Revisjonberetning side 25 Informasjon til søkere side 26 Administrasjon side 26 Styret side 26 Med institusjon menes offentlige eller private forsknings/utdanningsinstitusjoner, kommuner, offentlige og private foretak. 2 3

3 ÅRET 2005 TILDELINGER var et godt år for Sørlandets Kompetansefond. Stiftelsens kapitalsituasjon har gjort det mulig å investere en betydelig del av kapitalbasen i aksjer, og vi har derfor kunnet nyte godt av den forholdsvis kraftige veksten på aksjemarkedet. Avkastningen for 2005 endte på 86 millioner NOK noe som muliggjorde bevilgninger på 47,5 millioner til prosjekter i henhold til stiftelsen formål. Etter korrigering for realverdiendring av grunnkapitalen og administrasjonskostnader betyr dette en økning i bufferkapitalen på ca. 25 millioner NOK. Fondets nåværende reserver, en bufferkapital på ca. 140 millioner NOK, betyr at vi kan tåle store negative svingninger i avkastning uten å kutte dramatisk i de årlige bevilgningsbudsjetter. Høgskolen i Agders universitetsprosjekt har til nå vært fondets tyngste satsing. Nesten 50 millioner NOK er investert i dette prosjektet som nå ser ut til å bli realisert i løpet av året. Dette er spesielt tilfredsstillende for fondet siden utvikling av Universitetet på Sørlandet er eksplisitt nedfelt i våre vedtekter. Oppnåelsen av denne milepælen gjør at fondet nå skifter strategi fra det relativt enkle fokus på universitetsbygging til det mer komplekse perspektiv på det nye universitetet som et effektivt verktøy for utvikling av næringsliv og levekår i regionen. Dette er en stor og særdeles viktig oppgave, og styret og administrasjonen er, sammen med de viktigste samarbeidspartnerne, godt i gang med å utvikle nye strategiske retningslinjer på dette feltet. Sørlandets Kompetansefond har fire hovedsatsingsområder; IKT/bredbånd, maritim sektor/mekatronikk, prosessindustri med hovedvekt på materialteknologi og opplevelsesindustri. Innenfor de tre førstnevnte områder er det sterke tendenser i retning av mer forpliktende samarbeid med fokus på nasjonalt og internasjonalt lederskap innenfor de respektive fagområdene. Fagmiljøet i mobil kommunikasjon ved HiA søker i samarbeid med regionens ledende IKT-bedrifter Norges forskningsråd om status som Norwegian Centre of Expertise. I maritim sektor har NODE-prosjektet oppnådd ARENA-status og er allerede i gang med en rekke spennende fellesaktiviteter. Og på området for materialteknologi søker Elkem i samarbeid med HiA og NTNU om status som Senter for forskningsbasert innovasjon (SFI). Alle de tre nevnte programmene er nye tunge satsinger på nasjonalt nivå, og det er gledelig å kunne konstatere at fagmiljøene i vår region ønsker å markere seg mer aktivt enn tidligere. Opplevelsesindustri, fondets fjerde satsingsområde, har fått mye oppmerksomhet som nytt regionalt vekstområde både nasjonalt og internasjonalt. Som i de fleste nye næringer er mangel på fagkunnskap en av de viktigste utfordringene, og for vår region gjelder dette hele spekteret fra forskning til kunnskap og erfaring med kommersielle modeller. Agderforskning har tatt utfordringen på alvor og har etter søknad fått bevilget betydelige midler til å utvikle en ny avdeling for opplevelsesindustri. Hovedfokus vil ligge på utvikling av forskningskompetanse, men det tas sikte på gradvis å etablere tilbud om bistand til kommersialisering og andre utviklingsaktiviteter. Bjørn Fjellstad Daglig leder Sørlandets Kompetansefond har i alt bevilget kr til prosjekter i Innenfor de sju grupperingene som er vist i oppstillingen, vil noen av de større prosjektene bli kommentert. PROSJEKTER INNENFOR IKT OG BREDBÅND Agder IKT-senter trådløs turisme (95) Videreføring av et prosjekt fra 2004 med formål å utvikle nye elektroniske tjenester for turister som lydguiding på telefon og MP3- spillere, turistinformasjon til digitalkamera, PDAer og annet bærbart utstyr og MMSløsninger tilpasset turisme. Trond Friisø, tlf: e-post: Applica Attend as Hocus-Focus Leseøye (62) Hocus-Focus leseøye er et teknisk, mobilt hjelpemiddel for lesehemmede. Produktet skal være et verktøy for barn og voksne som sliter med å tilegne seg skriftlig informasjon i hverdagen. Enheten henter inn tekst ved hjelp av skannerteknologi og presenterer deretter teksten i et format som øker leseevnen. Det inngår også auditiv støtte (lyd). Hilde Elisabeth Tallaksen, tlf: e-post: Applica as QUAD og DeHiGate (58) Katastrofe- og redningsoperasjoner har behov for robust, sikker og mobil infrastruktur. Applica as har to beslektede prosjekter QUAD (Quality of service in Adhoc networks) og DeHiGate (Deployable High capacity Gateway for emergency services) som søker å finne gode tekniske løsninger på dette feltet ved bruk av såkalt ad-hoc-teknologi. Ad-hoc-teknologien gjør det mulig på kort tid å etablere kommunikasjon i et geografisk avgrenset område uten at det på forhånd er installert nettverksinfrastruktur tilpasset behovet ved en katastrofe. Erling Sandvik, tlf: e-post: Applica Training Systems Joint Strike Fighter (32) Bedriften er etter en lang vurderingsfase blitt invitert med i utviklingen av E-læringssystemer til den nye generasjonen av jagerfly i NATO, i regi av Lockheed. Bevilgningen går til å følge opp prosjektet og sikre nødvendig kompetansebygging for å bli med videre. Tom Ivar Stie, tlf: e-post: Flekkefjord IT- og Kompetansesenter NextNet, Kompetansenettverk for trådløs IKT (82) Prosjektet har tre hovedformål. Det første er å etablere et kompetansenettverk for å koble sammen og utnytte kompetansen i FoUmiljøer og næringsliv på trådløs teknologi i Agder. Det andre er å bygge opp en WiMAX FoU-plattform. Det tredje formålet er å planlegge WiMAX-prosjekter for internasjonalisering. Morten Grønsund, tlf: e-post: Kompetansesenter for e-forvaltning og IKAVA Fullelektronisk arkiv i off. sektor (92) Formålet er å bygge opp en faglig plattform som gir offentlige instanser kommuner, fylkeskommuner og statlige etater arkivfaglig og prosessmessig kompetanse til å kunne planlegge, implementere og drifte fullelektroniske (papirløse) arkiv på en sikker og effektiv måte i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Prosjektet har til hensikt å utvikle en dynamisk håndbok som er tilgjengelig på internett og et kursopplegg som er basert både på e-læring på internett og vanlige kurssamlinger. Kjetil Reithaug, tlf: e-post: Kompetansesenter for e- forvaltning Gevinstrealisering i pleie- og omsorgssektoren (91) Målet med prosjektet er å synliggjøre ulike typer gevinster som resultat av ny teknologi og nye arbeidsmåter i pleie og omsorgssektoren. Det tas sikte på å utvikle læringskomponenter i forbindelse med innføring av IKT-investeringer i pleie- og omsorgssektoren, for administrasjon og ledelse så vel 5

4 som for operativt pleiepersonale. Bjørn Øystein Larsen, tlf: e-post: Kristiansand kommune Film og undervisningsmateriell (87) Nasjonalt skolefilmsenter er et resultat av et flerårig prosjektsamarbeid mellom Kristiansand kommune, Norgesfilm AS, Norsk filminstitutt og den interkommunale AV-sentralen. Samarbeidet har resultert i en felles satsning for etablering av et Nasjonalt skolefilmsenter som skal bygge opp en tjeneste på leveranser av under-visningsfilm og pedagogisk materiell til hele skolesektoren i Norge. Ragnhild Valvik, tlf: e-post: Mandal videregående skole IKT realfag (126) Prosjektet har som mål å etablere et unikt kurstilbud for matematikklærere slik at elektroniske hjelpemidler innen matematikk blir tatt i bruk i skolen. Mandal vgs er en av skolene som prøver ut parabel, og det samarbeides derfor tett med fagmiljøet rundt dette prosjektet. Prosjektet er en videreføring fra PROSJEKTER INNENFOR MARITIM SEKTOR NODE Utvikling av søknader til nasjonale programmer (144 og 37) NODE er et tiltak for å utvikle den sørlandske olje- og gassindustrien til en effektiv næringsklynge. Kompetansefondets midler benyttes til å søke følgende tre nasjonale programmer for å styrke prosjektet: ARENA, Petromax og Norwegian Centre of Expertise. Kjell O. Johannessen, tlf: e-post: Origo Engineering Fjernkontrollsystemer (41) Origo Engineering AS leverer tradisjonelle industrielle dataløsninger for operasjon og overvåkning av produksjonsprosesser. Bedriften ønsker å se hvilke muligheter som finnes for å kunne utvikle og levere morgendagens industrielle dataløsninger. Bedriften ønsker blant annet å heve kompetansen innenfor simulering og programmering i 3D, samt bedre tilpasning i mekatronikk-klyngen. Bedriften deltar aktivt i NODE-prosjektet Tor Ove Bråthen, tlf: e-post: PROSJEKTER INNENFOR PROSESSINDUSTRI Elkem High Value Silicon (143) Prosjektet har som overordnet mål å finne nye anvendelsesområder for silisium som Elkem produserer. I tillegg til dette konkrete FoU-prosjektet støtter Kompetansefondet Elkems søknad om status som Senter for forskningsbasert innovasjon. Kai Johansen, tlf e-post: Isosilicon Post.doc stipend (145) Prosjektets hovedmål er å utvikle prosesser for produksjon av silisiumisotoper. Prosjektet startet i 2004 og har i år blitt utvidet med en utvekslingsavtale med tunge kompetansemiljøer i Japan. Kompetansefondet delfinansierer et studieopphold i Japan. Roald Støle, tlf: e-post: PROSJEKTER INNEN- FOR OPPLEVELSES- ØKONOMIEN Agder Telemark Skogeierforening Naturbasert reiseliv (75) Prosjektet er et utviklingsarbeid for å skape Kristiansand Kunnskapspark AS Mobil kulturinkubator (103) Ett av Kunnskapsparkens satsingsområder er å bygge opp en næringsklynge med bedrifter innenfor opplevelsesindustrien, og et steg på veien er å opprette en egen inkubator. I mobil-begrepet ligger det at inkubatortjenestene skal utføres innenfor veggene i den enkelte bedrift i stedet for den vanlige institusjonelle rammen. Daniel Nordgaard, tlf: e-post: LEVEKÅRSPROSJEKTER Kristiansand kommune Ung i balanse (127) Ung i Balanse er et samarbeidsprosjekt mellom Kristiansand kommune og HiA, og er et treårig forskningsprosjekt på livsstilsvaner (fysisk aktivitet, kosthold, røyking etc.) hos ungdomsskoleelever. Det gjennomføres i prosjektet en kartlegging og oppfølging av ungdommers livsstil. Stephen Seiler, tlf: e-post: KS Agder Framtidsverksted (125) Framtidsverkstedet vil bidra til at kommu- Helga K. Ahlsen, tlf: e-post: Stiftelsen Arkivet Neveragain (59) Stiftelsen Arkivet i Kristiansand og Stiftelsen Hvite busser til Auschwitz i Porsgrunn har tatt initiativ til å etablere en digital base og en bredbåndsbasert publiseringskanal for film og annet medierikt innhold. Innholdet i basen/publiseringskanalen skal være tidsvitneintervjuer og annet historisk kildemateriale, dokumentarfilmer, filmfortellinger og multimedieprogrammer. Aslak Brekke, tlf: e-post: Vennesla videregående skole Talemål på nett (52) Prosjektet skal samle og gjøre tilgjengelig mest mulig materiale om dialekter i Norge i et digitalt talemålsenter. Dette er en utvidet DialektXpert som gjør at elever, studenter, lærere, forskere eller andre som er interessert i dialekter finner, bruker og videreutvikler materialet fra det digitale talemålsenteret. Thorkild O. Haus, tlf: e-post: National Oilwell Intern kompetanseutvikling for serviceingeniører (50) For å møte konkurransen om anbud, er det viktig for bedriften å kunne dokumentere høy kompetanse blant sine medarbeidere. National Oilwell ønsker derfor å gjennomføre en kompetanseheving av bedriftens serviceingeniører som ikke har ingeniørhøgskole. Så mange som mulig av dem skal gjennomføre kursene som leder til fagsertifikat innen hydraulikk. Dette vil bringe dem opp til CETOP-nivå 2. CETOP er en europeisk kompetansenorm. Mariann Crowe, tlf: e-post: Sense Intellifield E-remote (24) Prosjektet tar sikte på å utvide anvendelsesområdet for Sense Technology s egenutviklede fjernstyringsmetode for off-shore industrien til landbaserte næringer. Høyskolen i Agder deltar sammen med en rekke høyteknologiske bedrifter i regionen. Tom Fedog, Tlf: e-post: salgbare opplevelsestilbud med basis i areal-, natur- og kulturressurser. En viktig del av prosjektet er å skape miljø for entreprenørskap og innovasjon, samt utvikle kompetanse hos grunneiere og entreprenører på feltet. Utvikling av produkter samt produktpakking er en vesentlig del av satsingen i prosjektet. Svein Lysestøl, tlf: e-post: Kristiansand kommune MUCA (131) MUCA står for «Model Urban Costal Area» der Kristiansand med omegn er tiltenkt rollen som et pilotområde for digitalisert dokumentasjon av lokal kystkultur. Prosjektet tar utgangspunkt i betydningen av kultur- og naturhistorie som råstoff til identitetsbygging rundt Kristiansand og Sørlandet. Prosjektet har fokus på datainnsamling, digital lagring og distribusjon gjennom en kjede av proprietære løsninger. Prosjektet har sitt utspring i UNESCOs arbeid for bevaring av kulturminner, og deler av bevilgningen har dekket utgifter i forbindelse med et UNESCO-seminar i Japan. Brit Hauge, tlf: e-post: nene, akademia, næringslivet og frivillige organisasjoner kan skape et offentlig tjenestetilbud innen skole og omsorg ved å samarbeide bedre. Prosjektet vil drive utviklingsarbeid på pleie-, omsorgs- og skoletjenester og mobilisere foreldre, pårørende og frivillig sektor i utviklingen av omsorg og skole. Tanken er å satse på økt bruk av teknologi og utvikle produkter og tjenester som kan kommersialiseres. Jan Inge Tungesvik, tlf Mandal kommune Levekår i Mandal (130) På bakgrunn av levekårsstatistikk og levekårsvurderinger i kommunen, ønsker Mandal kommune en økt satsning på levekårsfeltet. Dette innebærer et behov for en systematisering og utvidelse av kunnskapsgrunnlaget for levekår i kommunen og en iverksetting av strategiske tiltak for å bedre levekårssituasjonen. Mandal kommune har engasjert Agderforskning til å gjennomføre prosjektet. Nina Jentoft, tlf: e-post: 6 7

5 8 PROSJEKTER FOR HØYSKOLER OG FOU- INSTITUSJONER Agderforskning (104) Kompetansefondet har for 2006 bevilget midler til fire prosjekter: 1. Oppbygging av kompetansebase for opplevelsesindustri 2. Doktorgradsstipender (fire stipendiater) 3. Entreprenørskap blant etniske minoriteter 4. Mentorstudie av NEXT-programmet Torunn Lauvdal, tlf: e-post: ALPHA/HiA Luftfartsutdanning (53) Prosjektet tar sikte på etablere en høyskoleutdanning i luftfartsfag på Kjevik. Utdanningen skal være på bachelornivå og vil være det bredeste utdanningstilbud for luftfartsfag i Norge. Det planlegges for utdan-ning av trafikkflygere, flygeledere og flyingeniørutdanninger innen avionikk samt skrog og motor. Reidar Knutsen, tlf: e-post: Sørlandets Kompetansesenter - Kompetansenettverk for matematikk (129) SKS har betydelig kompetanse på tilrettelegging av undervisning for barn med matematikkvansker og leder et nasjonalt og nordisk kompetansenettverk på dette området. Agder har landets mest komplette kompetanse på matematikkundervisning i hele skolekjeden fra førskole til doktorgrad. Det skal utarbeides en helhetlig plan for å utvikle og profilere Sørlandet på matematikk i skolen. Kompetansefondets bevilgning skal finansiere et forprosjekt for å rigge et nettverk for matematikkundervisning i regionen. Jarl Formo, tlf: e-post: Farsundbassenget Kompetanseheving (122) «Farsundbassenget» er et kompetanseutviklingsprosjekt for Lister-regionen, som kan bidra til å styrke hele landsdelen totalt sett. Prosjektet har som formål å initiere kompetanseutviklingsprosjekter i hele verdiskapningskjeden og derved utvikle leverandør- og kompetanseutviklingsnettverk for å vinne oljebaserte kontrakter for Farsundbassenget. I tillegg driver prosjektet et aktivt nettsted for informasjon og kommunikasjon. Kjell Rune Nakkestad, tlf: e-post: Høgskolen i Agder Universitetsutvikling (136) Å utvikle universitet i Agder er et vedtektsfestet formål for Sørlandets Kompetansefond. Til sammen, inkludert årets tildelinger, har fondet bevilget nesten 50 millioner kroner til Høgskolens universitetsprosjekt. De fleste elementer synes nå å være på plass, og det forventes at HiA vil være universitet fra Jan Arve Olsen, tlf: e-post: Høgskolen i Agder FoUprosjekter 2006 ( ) Kompetansefondets bevilgninger til universitetsbyggingen trappes kraftig ned fra Man er således inne i en ny fase, og fondet har etter søknader fra fagmiljøene på HiA bevilget 7,5 mill. kr. til følgende prosjekter for 2006 hvorav de fleste er satsinger som strekker seg over flere år: PhD-utdanning i religion og etikk PhD-utdanning i rytmisk musikk Senter for entreprenørskap Praxis Sør Byens Liv Folkehelsevitenskap Senter for innovasjon og arbeidsliv Professor II stilling i regnskap Bedrifter i integrerte verdikjeder Stipendiatprogram i finans Alf Holmelid, tlf e-post: HiA Centre for European Studies Tenke-Tank Agder (22) Prosjektet er et nettverk mellom forskere og regionale aktører på Agder. Forskere ved senteret presenterer resultater fra egen forskning og viktige temaer fra EUforskningen i Europa. De regionale aktørene kan på denne bakgrunn ta opp egne problemstillinger som kan diskuteres og eventuelt finne sin løsning. Tenke-Tanken blir således en møteplass for gjensidig læring i regionale utviklingsspørsmål. Jarle Trondal, tlf: e-post: Indre Vest-Agder regionråd Sykepleieutdanning (54) Desentralisert sykepleierstudium på Byremo i samarbeid med HiA. Studiet går over 4 år, og har 25 studieplasser. HiA har godtatt kvotering av 2/3 av studieplassene til studenter fra arrangørkommunene. Eldbjørg Løvold, tlf: e-post: Lister Kompetanse as Høgskolenode Listerregionen (55) Prosjektet startet i 2003 og har som formål å drive et desentralisert studietilbud i Listerregionen. Det er etablert et aksjeselskap, Lister Kompetanse as, som driver prosjektet i samarbeid med HiA. Utdanninger som tilbys er sykepleie, vernepleier, allmennlærer, fransk, ex-phil, studieveiledning og e-forvalting. Bernhard Nilsen, tlf: e-post: Mediehøgskolen Gimlekollen Div. FoU og kompetanseheving (101) Mediehøgskolen har fått midler til tre ulike prosjekter. Det første er en videreføring av studietilbudet «Quest» et praksisorientert studium i programproduksjon der studentene får jobbe sammen med erfarne mediefolk som mentorer. Det andre er en videreføring av et forskningsstipend i journalistikk, og det tredje er et internt kvalifiseringsstipend. Hans Aage Gravaas, tlf e-post: Sørlandet sykehus HF Forskning ved Sørlandet Sykehus Kristiansand (134 og 135) Sørlandets Kompetansefond støtter en rekke prosjekter i forbindelse med oppstarten og etableringen av forskningsvirksomhet ved sykehuset. De enkelte forskningsprosjektene er praksisorienterte og i hovedsak relatert til regionale problemstillinger. I tillegg bevilges det midler til nettverksbygging med HiA og internasjonalisering. Ta gjerne kontakt med sykehuset for nærmere opplysninger om de enkelte prosjektene. Sissel Ledang, tlf: e-post: DIVERSE PROSJEKTER Agder Energi Traineeprogram (18) Traineeordningen på Sørlandet er et samarbeid mellom det offentlige, næringslivet og akademia, hvor Agder Energi har en koordineringsrolle. Traineeprogrammet ansetter kandidater med høgskoleutdanning på mastergradsnivå eller tilsvarende med en tilknytning til Sørlandet for en periode på 18 mnd. Høsten 2005 har Kompetansefondet hatt en trainee, Marie Brøvig Andersen, på deling med Cultiva. Gunnar Nordby, tlf: e-post: Jan Andersen Reklamebyrå/ E-pedagogen/Agderforskning Kvinnelige rollefigurer (89) Målet er å få til et større prosjekt som involverer flere aktører, og som kan fremme likestilling mellom kjønnene i Vest-Agder. Hovedprosjektet skal bidra til at Agder kryper oppover på likestillingsindeksen og at uutnyttede ressurser, representert ved potensialet kvinnelige innbyggerne står for, blir videreutviklet og utnyttet. Tulla Wahlstedt, tlf: e-post: Kristiansand kommune Internasjonal skole (119) En internasjonal skole skal gjøre Kristiansandsområdet mer attraktivt for internasjonalt orienterte arbeidstakere. Kristiansand kommune og næringslivet samarbeider om et slikt skoletilbud fra høsten Kristiansand International School er organisert som en stiftelse, og skal undervise barn i alderen 6-16 år etter det internasjonale gradsystemet International Baccalaureat. Det betyr at barn i denne aldersgruppen kan flytte fra et land til et annet uten avbrudd i skolegangen. I alt finnes det rundt skoler spredt over hele verden som underviser etter dette systemet. En slik skole i Kristiansand vil ha stor betydning for å trekke spesialisert arbeidskraft til regionen. Are Østmo, tlf: e-post: Kristiansand Kunnskapspark Idelaboratorium (60) Tanken bak Idelaboratoriet er å utvikle kompetanse på hvordan kreativitet kan frigjøres slik at brukerne raskere og på en bedre måte kan utvikle nye løsninger, tjenester og produkter. Idelaboratoriet skal tilby lokaler, prosessledelse og prosessbistand, anvendelig i mange ulike sammenhenger. Terje Ø. Pettersen, tlf: e-post: Lindesnes kommune Leselyst (73) «Gi rom for lesing» er et nasjonalt program for å stimulere til litteraturformidling og økt leseutvikling hos barn og unge. Lindesnes kommune vil nå starte et prosjekt med fokus på utvikling og implementering av en modell for felles veiledningstjeneste for litteraturformidling og lesestimulering i Lindesnesregionen. Terje Litland, tlf: e-post: 9

6 Lygna næringshage Modell for rekruttering av høy kompetanse (88) Prosjektet er etablert som et svar på at det er vanskelig for unge mennesker å finne relevant arbeid i hjembygden som matcher deres kvalifikasjoner etter at de er ferdig med høyere utdanning. Mange ønsker å flytte hjem igjen, men vegrer seg pga. magert arbeidsmarked. Prosjektet vil utvikle en modell for rekruttering av personer med høy utdanning til områder utenfor de største byene. Daniel Collett, tlf: e-post: Hægebostad kommune (på vegne av flere) Interkommunal musikkskole (64) Den interkommunale musikk- og kulturskolen for Hægebostad, Åseral og Audnedal kommune er godt utbygd og holder et høyt aktivitetsnivå. Undervisninga finner sted på skoler i de tre kommunene. Det blir undervist i piano, gitar, fele, drama, tegning, maling, korps og sang. Den interkommunale musikk- og kulturskolen har ca. 150 elever. Arne Stakkeland, tlf: e-post: Nordisk testsenter AS Etablering (27) Formålet med Nordisk testsenter AS er å tilby fullskala testing av utstyr og innretninger i trafikken for sertifisering eller utvikling av slikt utstyr, som eksempelvis rekkverk, skiltmaster og lysmaster. Testvirksomheten er en videreføring av den testing som er gjennomført for norske og utenlandske oppdragsgivere i regi av Agderforskning. Testing har til nå fokusert på veganlegg og flyplasser. Fremtidig produksjon skal utvides til å omfatte annet utstyr der det er behov for kollisjonstesting for verifikasjon og sertifisering, slik som utstyr eller komponenter knyttet til fly, tog, on- og off-shorekraner, industrielt utstyr og båter. Siktemålet er det europeiske markedet. Arne Marthinsen, tlf: e-post: Sjøsanden næringshage Blåskjelloppdrett (51) Sjøsanden Næringshage har til hensikt å få til et bedre samarbeid mellom aktørene i blåskjellnæringen. Prosjektet retter seg direkte mot distribusjon, salg og marked. Målet er å profesjonalisere en pionernæring til å oppnå bedre inntjening og stabilitet. Agderforskning og Skagerrak Skjellforum er viktige samarbeidspartnere. Leif Andreas Thortveit, tlf: e-post: Stiftelsen Miljøfyrtårn Digitalisert miljørapportering (120) Gjennom prosjektet skal det etableres et internettbasert rapporteringssystem for Miljøfyrtårnsertifiserte virksomheter. Systemet vil erstatte dagens system, hvor miljørapportene sendes i papirformat eller pr e-post for deretter å bli manuelt registrert. Morten Leuch Elieson, tlf: e-post: Tangen videregående skole Ungt entreprenørskap (72) Prosjektets mål er å utvikle kurs i entreprenørskap for lærere i videregående skole. Etablering av ungdomsbedrifter er et populært og stadig voksende tema i skolesektoren. Tangen vgs har vært tidlig ute og har hatt stor fremgang med denne undervisningsformen, men det er et problem at så få lærere har nok kunnskap til å drive undervisningen på en effektiv måte. Den planlagte kursutviklingen skal gjøres i samarbeid med Senter for entreprenørskap og Kristiansand Kunnskapspark som ønsker å utvikle et bredbåndsbasert tilbud på det samme og vil bruke Tangen vgs som pilotcase (søknad nr. 94). Britt Hellum, tlf: e-post: 10 Oxford Research Utvikling av næringsklynger (121) Oxford Research skal utvikle et mål- og styringssystem for utvikling av næringsklynger. Selskapet har både gjennom eget arbeid og via fagmiljøet i København betydelig kompetanse på studiet av næringsklynger. Næringsklyngen NODE (se prosjekt nr. 144) danner casemateriale for studien. Harald Furre, tlf: e-post: 11

7 OVERSIKT OVER TILDELINGER I 2005 NR. PROSJEKT BEVILGNING NOK NR. PROSJEKT BEVILGNING NOK IKT/Bredbånd; 20 prosjekter Høyskole og forskning Agder IKT-senter Trådløs turisme Agderforskning diverse prosjekter Applica Attend as Hocus Focus Leseøye ALPHA/HiA Luftfartsutdanning Applica QUAD og DeHiGate HiA Open Source Applica Training Systems Joint Strike Fighter HiA Universitetsutvikling Current Software seminarstøtte HiA diverse FoU-satsinger i E-pedagogen Modeller for videre satsing på E-læring Flekkefjord IT- og Kompetansesenter NextNet HiA Fakultet for økonomi og samfunnsfag Frame Lab, Lyngdal videreføring av prof. Michael Newmans engasjement 92 Kompetansesenter for e-forvaltning Fullelektronisk arkiv i off. sektor HiA etablererlaboratorium Kompetansesenter for e-forvaltning Gevinstrealisering i pleie HiA Forskningsdagene og omsorgssektoren 22 HiA Centre for European Studies Tenke-Tank Agder Kompetansesenter for e-forvaltning STREP-søknad EU HiA Senter for innovasjon og arbeidsliv Seminar Nye stemmer Kristiansand kommune Film og undervisningsmateriell Indre Vest-Agder regionråd Sykepleieutdanning Kristiansand Kunnskapspark Entreprenørskapsutdanning på bredbånd Lister Kompetanse Høgskolenode Listerregionen Kvinesdal videregående skole Storyline organisasjonsutvikling Mediehøgskolen Gimlekollen Div. FoU og kompetanseheving Lyngdal kommune To nasjonale pilotprosjekter innenfor IT SSHF Forskning ved Sørlandet Sykehus Kristiansand Mandal videregående skole IKT realfag SSHF Nettverk med HiA Norsk Interaktiv AS Modell for salg av digitale læringsprogrammer i skoleverket Diverse prosjekter Stiftelsen Arkivet Neveragain Agder Energi Traineeprogram Sørlandets Teknologisenter Søknad på Centre of Expertise Agder Vitenskapsakademi kompetansepriser Vennesla videregående skole Talemål på nett Egen regi Store nasjonale FoU-satsinger Søkeseminar Egen regi Studietur til Sophia Antipolis Maritim sektor - mekatronikk Farsundbassenget Kompetanseheving Aker Kværner MH dr. gradsstipend (KONFIDENSIELT) Hægebostad kommune (på vegne av flere) Interkommunal musikkskole National Oilwell Intern kompetanseutvikling for serviceingeniører Jan Andersen Reklamebyrå/E-pedagogen/ NODE videreutvikling søknader til nasjonale programmer Agderforskning Kvinnelige rollefigurer 41 Origo Engineering Fjernkontrollsystemer Kompetansering Sør Kompetanseprisen 2005 og medlemskap Sense Intellifield E-remote Kristiansand kommune Internasjonal skole Kristiansand Kunnskapspark Idelaboratorium Prosessindustri - materialteknologi Kristiansand kommune Storbyprosjektet Elkem High Value Silicon Lindesnes kommune kompetanseheving i skole- og kulturetaten Isosilicon videreføring Lindesnes kommune Leselyst Lygna næringshage Modell for rekruttering av høy kompetanse Opplevelsesøkonomi Naturexpo EU-søknad Culture Agder Telemark Skogeierforening Naturbasert reiseliv Nordisk testsenter AS Etablering Agder tiltaksforum studietur Oxford Research Utvikling av næringsklynger Kristiansand kommune MUCA Sjøsanden næringshage Blåskjelloppdrett Kristiansand Kunnskapspark AS mobil kulturinkubator Stiftelsen Miljøfyrtårn Digitalisert miljørapportering Reklamebyrået Idé 180 graders video Sørlandets Kompetansesenter Forprosjekt nettverk for matematikkundervisning i regionen Gode levekår Tangen vgs Ungt entreprenørskap Kristiansand kommune Ung i balanse Pragma AS Topphelseseminar KS Agder Framtidsverksted Universitetskomitéen HiA og næringslivet Lindesnes kommune Den nye veien Mandal kommune levekår i Mandal TOTALE BEVILGNINGER I

8 STYRETS BERETNING OM VIRKSOMHETEN I 2005 Formål og bakgrunn Sørlandets Kompetansefond er en stiftelse med formål å bidra til kompetanseheving i Vest- Agder til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår. Stiftelsen har som en av sine hovedoppgaver å bidra til utvikling av Universitetet på Sørlandet. Stiftelsen er opprettet av samtlige kommuner i Vest-Agder (15 i tallet), som ved etableringen donerte til sammen aksjer i Agder Energi AS for å sikre at verdier som er bygget opp i Vest-Agder Energiverk, skal kunne tjene innbyggerne i fylket på lang sikt. Styre og administrasjon Stiftelsen har et styre på sju personer med personlige vararepresentanter. Det har vært avholdt seks styremøter i Vararepresentanter har møtt ved tre av styremøtene i Administrasjonen har bestått av daglig leder Bjørn Fjellstad, sekretær Elfie Dørum (50% stilling) og fra kontorleder Ingebjørg Borgemyr. Bjarne Sverkeli har i perioden til vært ansatt som kommunikasjonsrådgiver. Kontorlederstillingen og stillingen som kommunikasjonsrådgiver er felles med Cultiva, og kostnadene fordeles 50/50. Kompetansefondet er samlokalisert med Cultiva i Kjøita 42, Kristiansand. Arbeidsmiljøet i stiftelsen anses å være godt. Sykefraværet utgjør 10 dager (1,7 %). Det har ikke vært skader eller ulykker i løpet av året. Stiftelsen påvirker ikke det ytre miljø. Fordeling av kvinner og menn I stiftelsens ulike organer er kjønnsfordelingen som følger: Kvinner Menn Totalt Administrasjonen 2 (50 %) 2 (50 %) 4 Styret 3 (43 %) 4 (57 %) 7 Rådsforsamlingen 4 (27 %) 11 (73 %) 15 Rådsforsamlingen består av ordførerne i stifterkommunene i Vest-Agder. Grunnkapital Stiftelsens grunnkapital bestod ved stiftelsen av B-aksjer i Agder Energi AS. Etter salg av aksjene er stiftelsens grunnkapital fastsatt til 517 mill. Styret viser til nærmere omtale av grunnkapital og skatt i notene 7 og 11 til årsregnskapet. I henhold til stiftelsens vedtekter skal fondets grunnkapital hvert år tillegges et beløp som er tilstrekkelig til at fondet opprettholder sin realverdi. Årets avsetning til tilleggskapital er 8,6 mill basert på en stigning i konsumprisindeksen på 1,6 % i Selskapets bokførte egenkapital pr fordeler seg dermed på: Grunnkapital kr Tilleggskapital kr Sum kr Annen egenkapital kr Sum egenkapital kr Økonomi Netto avkastning av kapital for 2005 er kr Driftskostnadene beløp seg til kr Dette gir et resultat før utdelinger på kr , som er disponert som følger: Utdelinger av midler i henhold til stiftelsens formål kr Avsatt til tilleggskapital kr Avsatt til annen egenkapital kr Sum disponert kr Basert på stiftelsens egenkapitalbase er forutsetningene om fortsatt drift til stede. Styret mener at årsregnskapet gir en rettvisende oversikt over utvikling og resultat av stiftelsens virksomhet og stilling. Kapitalforvaltning Revidert kapitalforvaltningsstrategi ble vedtatt i styremøte 18. april De viktigste endringene som ble vedtatt var oppløsning av anleggsporteføljen og innføring av hedgefond som en godkjent aktivaklasse. Regnskapsmessig avkastning på midler til forvaltning utgjør 12,8 % for Styret er fremdeles godt fornøyd med avkastningen siden rentenivået har holdt seg lavt også i De gode avkastningstallene skyldes hovedsakelig at aksjemarkedene har fortsatt den positive utviklingen fra Etter styrets oppfatning er det urealistisk å forvente at avkastningen fremover skal kunne bli like god som de tre siste årene. Styret mener det er utarbeidet forsvarlige rutiner og intern kontroll for stiftelsens forvaltning av midler. Finansiell risiko Stiftelsens eksponering mot finansiell risiko gjelder forvaltningen av stiftelsens midler. Markedsrisikoen er hovedsakelig knyttet til renterisiko på investeringer i rentepapirer. Kurstap i porteføljen ved en stigning på 1 % i rentenivået er anslått til ca. 11,6 mill. Stiftelsens aksjeportefølje utgjør ca. 20 % av totalporteføljen, og medfører risiko for svingninger i aksjekursene. En kursnedgang på 20 % vil medføre et tap på ca. 33 mill. Stiftelsen er utsatt for kredittrisko knyttet til utstedere av obligasjonslån. Tapsrisikoen anses for å være lav. Kompteansefondet har god likviditet. Utdeling av midler i 2005 Sørlandets Kompetansefond mottok i alt 150 søknader om prosjektstøtte i Hovedsøknadsfristen var 29. august 2005, og vedtak om bevilgningsrammer og støtte til konkrete prosjekter ble foretatt på styremøte 5. desember Enkelte søknader på spesielt presserende prosjekter var blitt innvilget tidligere på administrativ fullmakt, eller på styremøter tidligere i året. Det er bevilget prosjektstøtte på i alt kr ,- i Institusjoner/prosjekter som ble bevilget støtte i 2005: Se tabell side 12 og 13 og note 8 side 23 Bevilgninger pr. sektor % 62 % 14 % 4 % 3 % 3 % 2 % IKT/Bredbånd Maritime sektor mekatronikk Prosessindustri materialteknologi Opplevelsesøkonomi Gode levekår Høgskole og forskning Diverse prosjekter Kristiansand, den 24. april 2006 Magne Dåstøl Åse Marie Bue Bjørg Aase Sørensen Styreleder Nestleder Jon Lilletun Ulf Lie Bjørg Wallevik 14 I løpet av 2005 er en av tre forvaltere byttet ut, og vi har nå avtale om aktiv kapitalforvaltning med Pareto Kapitalforvaltning, Carnegie Kapitalforvaltning og Storebrand Kapitalforvaltning. Olaf Stalsberg Bjørn Fjellstad Daglig leder 15

9 RESULTATREGNSKAP BALANSE Note Driftsinntekter og driftskostnader Avkastning av kapital Inntekter av finansielle eiendeler Renteinntekter Aksjeutbytte Gevinst ved realisasjon av finansielle eiendeler Urealisert gevinst og reversering av urealisert tap Annen finansinntekt Sum inntekter av finansielle eiendeler Kostnader vedrørende finansielle eiendeler Annen rentekostnad Tap ved realisasjon av finansielle eiendeler Annen finanskostnad Urealisert tap og reversering av urealisert gevinst Sum kostnader vedrørende finansielle eiendeler Sum avkastning av kapital Lønnskostnader m.m Avskrivning på driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Resultat før utdelinger Utdeling av midler i henhold til stiftelsens formål Årsoverskudd (Årsunderskudd) Overføringer 7 Avsatt til tilleggskapital Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer Note Eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler 5 Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler 12 Obligasjoner som holdes til forfall Investeringer i aksjer og andeler Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer 9 Andre fordringer Sum fordringer Markedsbaserte verdipapirer 6 Aksjer og aksjefond Obligasjoner og fond Sum markedsbaserte papirer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Innskutt kapital 7 Grunnkapital Tilleggskapital Sum innskutt kapital Opptjent egenkapital 7,12 Annen egenkapital Sum opptjent kapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skattetrekk og andre trekk Vedtatte utdelinger, ikke utbetalt Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital

10 KONTANTSTRØMANALYSE NOTER Årsresultat før utdelinger Utbetalte utdelinger i henhold til stiftelsens formål Ordinære avskrivninge Nedskrivning anleggsmidler 0 0 -/+ Urealisert gevinst/tap finansielle omløpsmidler /+ periodisert avkastning finansielle eiendeler Tilført fra årets virksomhet /- debitorer og kreditorer /- Endring andre tidsavgrensninger A Netto likviditetsendring fra driften Investeringer i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler (salgssum) 0 0 +/- Endring i finansielle investeringer B Netto likviditetsendring fra investeringer Innbetalt til grunnkapital Betalt skatt relatert til aksjesalg Agder Energi Kostnader tilknyttet aksjesalg Agder Energi C Netto likviditetsendring fra finansiering A+B+C Netto endring likvider gjennom året Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som klassifisert som omløpsmidler.ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre prinsipper og redegjøres for nedenfor. Finansielle anleggsmidler Investeringer i obligasjoner og andre rentebærende papirer som er ment å holdes til forfall klassifiseres som finansielt anleggsmiddel i regnskapet og bokføres til anskaffelseskost. Overkurs/ underkurs på anskaffelsestidspunktet periodiseres og fordeles over resterende løpetid. Periodisert overkurs/underkurs resultatføres løpende som finanskostnad/finansinntekt. Investeringer i aksjer og andre selskaper bokføres etter kostmetoden. Note 2 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m. Lønnskostnad Lønn inkl. styrehonorar Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte 3 3 Ytelser til ledende Daglig personer leder Styret Lønn Pensjonskostnader Annen godtgjørelse Lån og sikkerhetsstillelse Sikkerhetstil fordel for: Lån stillelse Ansatte, medlemmer av styret og rådsforsamlingen 0 0 Nærstående til medlemmer av styret og rådsforsamlingen 0 0 Revisor Godtgjørelse til Deloitte Statsautoriserte Revisorer AS og samarbeidende selskaper for revisjon eksklusive merverdiavgift utgjør i 2005 kr og godtgjørelse for revisjonsrelaterte tjenester i 2005 utgjør kr Note 3 Bankinnskudd m.m. Av bankinnskudd utgjør kr bundne skattetrekksmidler. Note 4 Investeringer i finansielle anleggsmidler Kristiansand, 24. april 2006 Magne Dåstøl Åse Marie Bue Bjørg Aase Sørensen Styreleder Nestleder Jon Lilletun Ulf Lie Bjørg Wallevik Olaf Stalsberg Bjørn Fjellstad Daglig leder Finansielle omløpsmidler Investeringer i aksjer, obligasjoner, andeler i fond som er børsnoterte og som inngår i en handelsportefølje vurderes til virkelig verdi. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende. Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Utdeling av midler i henhold til stiftelsens formål Vedtatte utdelinger som ikke er utbetalt på balansetidspunktet føres som kortsiktig gjeld i regnskapet. Aksjer og andeler Kostpris Bokført verdi Såkorninvest Sør AS Aksjer Pareto Eiendomsinvest I AS Aksjer Pareto Eiendomsinvest I KS Andeler Pareto Eiendomsinvest II AS Aksjer Pareto Eiendomsinvest II KS Andeler Hyllinge Invest AS Aksjer Brynsalléen 6 AS Aksjer Brynsalléen 6 KS Andeler Logistikkbygg AS Aksjer Drammensveien 134 AS Aksjer Drammensveien 134 KS Andeler Pareto Handels- og Logistikkbygg AS Aksjer Pareto Handels- og Logistikkbygg KS Andeler Bjørvika Kontorbygg AS Aksjer Carnegie Fastighetsfond AB Aksjer Sum aksjer og andeler

11 NOTER Andre fordringer Kostpris Bokført verdi Logistikkbygg AS Lån Bjørvika Kontorbygg AS Lån Sum andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Stiftelsen har forpliktet seg til å investere MNOK 10 i Carnegie Fastighetsfond AB, som er et eiendomsfond i Sverige. Forventet innbetalingstid på investeringen er knyttet sammen med fondets gradvise investeringer i det svenske eiendomsmarkedet. Investeringens innbetalinger vil bli fordelt over maksimalt tre år, og per er stiftelsens bokførte investering NOK Investeringen er valutasikret ved kjøp av valuta på termin. Note 5 Varige driftsmidler Kunst Kontorutstyr, inventar m.m. Sum Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid Avskrivningsplan Note 6 Markedsbaserte verdipapirer 3-7 år Lineær Obligasjoner Pålydende Kostpris Bokført verdi Markedsverdi Stat og statsgaranti Kommune / fylkeskommune Finans Industri Sum obligasjoner Fond Kostpris Bokført verdi Markedsverdi Pareto Høyrente Storebrand Global Obligasjon A Storebrand Likviditet Storebrand Obligasjon Warren Wicklund Nordic Hedge II Sum fond Sum obligasjoner og fond Investering i aksjer og aksjefond Antall aksjer Kostpris Bokført verdi Markedsverdi Aker Kværner OGEP Aker Yards Awilco Carmaq Carnegie Fastighetsfond DnB NOR DNO Ekornes Expert Farstad Shipping Fast Search & Transfer Fred Olsen Energy Gresvig Komplett Lerøy Seafood Group Norsk Hydro Ocean Rig Odfjell A-aksjer Offshore Rig Services Orkla Petroleum Geo-Services Prosafe Royal Caribbean Cruises Schibsted Smedvig Solstad Offshore Sparebanken Møre Statoil Stolt Nielsen Stolt Offshore Storebrand - ordinære Tandberg Television Telenor TGS Nopec Geophysical Tomra Systems Wilh.Wilhelmsen A-aksjer Yara International Sum aksjer Andeler i aksjefond Antall andeler Kostpris Bokført verdi «Markedsverdi» Carnegie Aksje Norden II Carnegie Øst Europa Carnegie Worldwide etisk Carnegie Medical Storebrand Global SRI Sum aksjefond Sum aksjer og aksjefond

12 NOTER Note 7 Egenkapital Note 8 Utdeling av midler i henhold til stiftelsens formål Grunn- Justering Tilleggs- Annen kapital grunnkapital kapital egenkapital Sum Egenkapital Årets endring i egenkapital: Endring grunnkapital Effekt av reklassifisering anleggsobligasjoner, se note Årets resultat Egenkapital Innmeldt grunnkapital ved stiftelse, kr , ble formelt registrert som stiftelsens grunnkapital basert på den informasjon man hadde på registreringstidspunktet for stiftelsen.innmeldt grunnkapital vil bli justert i 2006 med kr som følge av endelig oppgjør av salget av aksjene i Agder Energi AS, inklusive tillleggsvederlag, samt eventuelt utlignet skatt vedrørende dette. I 2004 søkte siftelsen om ettergivelse av hele eller deler av skatten som er ilignet etter salg av aksjene i Agder Energi.Ved regnskapsavleggelsen har stiftelsen ikke mottatt svar på søknaden om ettergivelse. I tillegg har stiftelsen i 2005 klagd på ilignet skatt på mottatt tilleggsvederlag i 2004, se note 12. På grunnlag av nye skatteregler mener stiftelsen av tilleggsvederlaget mottatt i 2004 ikke er skattepliktig inntekt. Ilignet og betalt skatt på kr er i regnskapet for 2005 balanseført som en skattefordring. SØKER PROSJEKT 2005 Agder IKT-senter Trådløs turisme Agder Telemark Skogeigerforening Naturbasert næringsliv Agder Vitenskapsakademi Priser Agderforskning Doktorgradsstipend Jørn Chruicshank Agderforskning Entreprenørskap blant etniske minoriteter Agderforskning Enviroboat - EU søknad Agderforskning Etablering av senter for opplevelsesindustri Agderforskning Mentorstudie Agderforskning Tre doktorgradsstipend innen VS Aker Kværner Doktorgradsutdanning ALPHA / HiA Luftfartshøgskole Applica AS Quad og DeHiGate Applica Attend AS Hokus Fokus Applica Training System AS Forfase i internasjonalt kompetanseutviklings-prosjekt Applica Training System AS Joint Strike Fighter Egenregi Forprosjekt: Nettverk for matematikkundervisning i regionen Egenregi Studietur Sophia Antipolis Elkem High Value Silicon Euro Info Centre,Agderforskning EU-søknad Structuring ERA! Farsundbassenget Kompetanseheving Frame Lab Intern kompetanseheving Hia Bedrifter i integrerte verdikjeder HiA Byens Liv HiA Folkehelsevitenskap HiA Forskningsdagene HiA Open Source HiA PhD-utdanning i religion og etikk HiA PhD-utdanning i rytmisk musikk HiA Praxis Sør HiA Professor II stilling i regnskap HiA Senter for entreprenørskap HiA Senter for innovasjon og arbeidsliv HiA Stipendiatprogram i finans HiA Universitetsutvikling HiA Videreføring av prof.newmans engasjement HiA, Centre for European Studies Tenke-tank Agder HiA, Senter for entreprenørskap Etablererlaboratorium Hægebostad kommune Interkommunal musikkskole Isosilicon Videreføring doktorgradsstipend IVAR (Indre Vest-Agder Regionråd) Desentralisert sykepleierutdanning Jan Andersen Reklamebyrå m.fl Kvinnelige rollefigurer Kompetansesenter for e-forvaltning Fullelektronisk arkiv Kompetansesenter for e-forvaltning Gevinstrealisering i pleie- og omsorgssektoren Kompetansesenter for e-forvaltning STREP - søknad EU Kristiansand kommune Internasjonal skole Kristiansand kommune MUCA Kristiansand kommune Skolefilm.no Kristiansand kommune Ung i balanse Kristiansand Kunnskapspark Entreprenørskapsutdanning på bredbånd SØKER PROSJEKT 2005 Kristiansand Kunnskapspark Idelaboratorium Kristiansand Kunnskapspark Mobil kulturinkubator KS Agder Fremtidsverksted Kvinesdal Videregående Skole Storyline organisasjonsutvikling Lindesnes kommune Den nye veien Lindesnes kommune Kompetanseheving i skole- og kulturetaten Lindesnes kommune Leselyst Lister Kompetanse Høgskolenode Listerregionen Lygna Næringshage Lyngdal kommune Modell for rekruttering av høy kompetanse KS Integrasjonsprosjekt og GeoPortal Mandal kommune Levekår i Mandal Mandal Videregående Skole IKT realfag Mediehøgskolen Gimlekollen Internt kvalifiseringsstipend Mediehøgskolen Gimlekollen Videreføring av forskningsstipend i journalistikk Mediehøgskolen Gimlekollen Videreføring av Quest National Oilwell Intern kompetanseutvikling for serviceingeniører Naturexpo AS Søknadsmidler EU NextNet AS Kompetansenettverk på trådløse nettverk NODE Drilling Coast Prosjektet NODE Videreutvikling av NODE-klyngen Nordisk Testsenter AS Forprosjekt Nordisk Testsenter AS Utvikling av testsenter Norsk Interaktiv AS/HiA Modell for salg av digitale læringsressurser i skoleverket Origo Engineering Fjernkontrollsystemer Oxford Research AS Utvikling av næringsklynger Reklamebyrået Idé 180 graders video Sence Intellifield AS Kompetansesetner for fjernstyring Sjøsanden Næringshage Kompetansehevingstiltak for blåskjellnæringen Stiftelsen Arkivet Neveragain Stiftelsen Miljøfyrtårn Digitalisert miljørapportering Sørlandet Sykehus Forskning ved Sørlandet Sykehus, Kristiansand Sørlandet Sykehus Nettverk med HiA Sørlandets Teknologisenter Søknad på Center of Expertice Tangen Videregående Skole Ungt entreprenørskap Trainee Sør Kompetanseprogram Universitetskomiteen v/ Agderrådet Prosjektet «Hia og næringslivet» Vennesla Videregående Skole Talemål på nett Administrative tildelinger til utredninger, seminarer, konferanser o.l Tilbakeføring av ikke benyttede bevilgninger fra tidligere år Årets bevilgninger til kompetanseprosjekter Rest, ikke utbetalte bevilgninger fra Rest, ikke utbetalte bevilgninger fra Rest, ikke utbetalte bevilgninger fra Rest, ikke utbetalte bevilgninger fra Sum avsetning vedtatte utdelinger, ikke utbetalt

13 NOTER REVISJONSBERETNING Note 9 Andre fordringer Andre fordringer består av følgende: Opptjente, ikke forfalte renter Forhåndsbetalt skatt, se note Påløpt, ikke utbetalt aksjeutbytte Øvrige fordringer Sum Note 10 Andre driftskostnader Posten andre driftskostnader består av: Lokalkostnader Datautstyr, inventar, småanskaffelser Fremmede ytelser Kontorrekvisita, trykksaker, telefon, porto Møtekostnader Reisekostnader Annonsering, markedsføring Diverse kostnader Sum Note 11 Skatt Stiftelsen Sørlandets Kompetansefond fikk i 2004 utbetalt et tilleggsvederlag knyttet til salget av aksjene i Agder Energi.Tilleggsvederlaget ble ikke ansett som skattepliktig,og det ble derfor ikke avsatt for skatt i regnskapet for I 2005 ble stiftelsen ilignet og betalte totalt kr ,- i skatt på dette tilleggsvederlaget. Ligningen er påklaget, og betalte skatter er balanseført som en fordring i regnskapet for Det er således ikke avsatt for skattekostnaden pr Mottatt tilleggsvederlag i 2003 og 2004 inneholder en rentekompensasjon fra kjøper av aksjene i Agder Energi AS. Stiftelsen er lignet for tilleggsvederlaget og rentekompensasjonen mottatt i For tilleggsvederlaget mottatt i 2003 er stiftelsen lignet for tilleggsvederlaget,men har mottatt varsel om at rentekompensasjonen også vil bli ansett som skattemessig inntekt. Stiftelsen er uenig i dette og kravet vil bli påklaget. Kravet er således ikke balanseført. Note 12 Virkning av omklassifisering av eiendeler I løpet av året er alle stiftelsens anleggsobligasjoner omklassifisert til omløpsobligasjoner. Omklassifiseringen har medført at urealiserte kursgevinster på obligasjonene på 7,4 mill er ført mot annen egenkapital i Alle obligasjoner vurderes nå til markedsverdier i stiftelsens regnskaper. Note 13 Valutasikring Stiftelsen benytter seg av valutaterminkontrakter til å sikre enkelte investeringer i utenlandske verdipapirer og verdipapirfond mot valutatap. Gevinst/tap på valutaterminkontraktene motregnes mot tap/gevinst i de sikrede porteføljene

14 INFORMASJON TIL SØKERE Sørlandets Kompetansefond tildeler kompetansemidler basert på søknader. Tildeling skjer i desember hvert år, og søknadsfrist er i månedsskiftet august/september. Se kunngjøring i avisen og på vår nettside for nøyaktig frist for innsending av søknader. Normalt behandler styret alle søknader samlet, men administrasjonen kan etter fullmakt bevilge mindre beløp utenom ordinær søknadsbehandling ved hastesaker som scorer høyt på søknadskriteriene. Kompetansefondet har ikke utarbeidet eget søknadsskjema, og søkerne står derfor fritt til å utforme søknaden. Søkere anbefales ellers å sette seg inn i Kompetansefondets søknadskriterier. Søknader sendes inn elektronisk til Vi ønsker ikke å motta søknader på papir. Administrasjon Besøksadresse: Kjøita 42 Postadresse: Postboks 183, 4664 Kristiansand Sentralbord: Faks: E-post: Hjemmeside: Bjørn Fjellstad, daglig leder Jobb: Privat: Mobil: E-post: Elfie Dørum Jobb: Mobil: E-post: Ingebjørg Borgemyr, kontorleder Jobb: Mobil: E-post: Styret Magne Dåstøl (leder) Åse Marie Bue (nestleder) Ulf Lie Jon Lilletun Olaf Stalsberg Bjørg Åse Sørensen Bjørg Wallevik 26

15 STIFTELSEN SØRLANDETS KOMPETANSEFOND Besøksadresse: Kjøita 42 Postadresse: Postboks 183, 4664 Kristiansand Sentralbord: Faks: E-post: Jan Andersen Reklamebyrå AS Trykk: Stav Foto: Jon-Petter Thorsen

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015 ORG.NR. 992921218 ÅRSREGNSKAP 2015 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Autorisert regnskapsførerselskap RESULTATREGNSKAP Noter 2015 2014 The Kavli Foundation 10 885 400 Bidrag 36 673 299 1 000 000

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 985 798 877 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Årsoppgjør 2008 for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Foretaksnr. 982303303 GENERALFORSAMLING 2008, side 1 GENERALFORSAMLING 2008, side 2 GENERALFORSAMLING 2008, side 3 GENERALFORSAMLING 2008,

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

SK_a?rsrapport07.qxp:Layout 1 15-05-08 14:39 Side 1

SK_a?rsrapport07.qxp:Layout 1 15-05-08 14:39 Side 1 SK_a?rsrapport07.qxp:Layout 1 15-05-08 14:39 Side 1 ÅRSRAPPORT MED ÅRSREGNSKAP 2007 SK_a?rsrapport07.qxp:Layout 1 15-05-08 14:39 Side 2 SK_a?rsrapport07.qxp:Layout 1 15-05-08 14:39 Side 3 ÅRSRAPPORT MED

Detaljer