Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf eller Saker til behandling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Div. orienteringssaker SAKSKART Side 9/14 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf eller 12/ Saker til behandling Godkjenning av protokoll fra teknisk utvalg /14 12/ Tverrlie 5 hyttefelt- GBNR. 56/24, 56/ Gangsbehandling - Detaljreguleringsplan 5 11/14 13/ /1- Kuluset - Søknad om dispensasjon til oppføring av nytt anlegg for mobiltelefoni og mobilt bredbånd 13 12/14 13/ Veinavn for adressering - Børtnes-Ødegårdene, Gire, Bøgaset og Veneli. Navneforslag ut på høring /14 14/ Søknad om bruk av snøscooter -gnr. 32/24 Siggeset 21 14/14 14/ Årsrapport teknisk enhet 23 Delegerte saker 34/14 12/ /493, Myking - Ferdigattest på hytte Innvilget 35/14 12/ /497, Ænan - Ferdigattest på hytte Innvilget 36/14 12/ /172, Bostjernlie - Endring av planløsning for anneks Innvilget 1

2 37/14 12/ /87 Liemarka - Ferdigattest på hytte Innvilget 38/14 12/ /38, Veneli - Ferdigattest på landbruksbygning Innvilget 39/14 12/ /1081 Bøgaset - Ferdigattest på fritidsbolig m/anneks og bod Innvilget 40/14 12/ /327 - Ferdigattest for tilbygg hytte 26 41/14 13/ /84, Buvasstølen - oppføring av tilbygg til hytte Innvilget 42/14 13/ /14 13/ /1047, Nesbyen Golf- og Aktivitetspark - Ferdigattest på hytte 56/1092, Nesbyen Golf- og Aktivitetspark - Ferdigattest på hytte Innvilget Innvilget 44/14 13/ /386- Natten Endringsmelding Innvilget 45/14 13/ /14 13/ /593 - Buvatn i Nes nordmark - Igangsettingstillatelse, Avløpsanlegg 56/593 - Buvatn Nes nordmark- Ferdigattest avløpsanlegg Innvilget Innvilget 47/14 13/ /83, Liemarka - Ferdigattest på hytte Innvilget 48/14 13/ /53, Tøllemovegen 54 - Tilbygg til bolig Innvilget 49/14 13/ /1107 Nesbyen Golf- og aktivitetspark, oppføring av hytte Innvilget 50/14 13/ /9- Sletten- Utslippstillatelse Innvilget 51/14 13/ /4 - Søknad om ferdigattest for avløpsanlegg RA-3 Lyserntoppen 29 52/14 13/ /28, Foss - Ferdigattest på bruksendring av uthus Innvilget 53/14 13/ /14 13/ , Østenforskogen - vedtak om mindre endring av reguleringsplan Søknad om tiltak på eksisterende landbruksveg, gnr/bnr: 54/38 Innvilget 29 55/14 13/ /91, Østenforskogen 38 - oppføring av bolig Innvilget 56/14 14/ /93, Mogopvegen3C - Endring vedr. DIV.Byggearbeider Innvilget 2

3 57/14 14/ /14 14/ /14 14/ /169- Halandvegen 3A- Søknad om tiltak- Oppsetting av fasadeskilt 78/13 mfl. Grønna industri- Melding om utsettende virkning på detaljreguleringsplan for Grønna Industriområde 50/8 Rødningen - Godkjenning av plan for nydyrking Innvilget 30 Innvilget 60/14 14/ /58, YX Betjent AS - ferdigattest for skilt og reklameinnretninger Innvilget 61/14 14/ /175, Buvatn - ferdigattest for tilbygg hytte Innvilget 62/14 14/ /102, Båtstjernlie, Nes øst - oppføring av tilbygg til hytte Innvilget 63/14 14/ /38 - Søknad om ferdigattest, for 11 stk leiligheter Innvilget 64/14 14/ /390, Natten Ferdigattest på hytte Innvilget 65/14 14/ Vedtak - søknad om motorferdsel i utmark 32 66/14 14/ Vedtak - søknad om motorferdsel i utmark 32 Nesbyen, Ståle S. Eggestøl leder 3

4 Saker til behandling 9/14 Godkjenning av protokoll fra teknisk utvalg Arkivsak-dokument: 12/ Arkivkode: 030 Saksbehandler: Gunn Hilde Åmellem 1 Teknisk utvalg /14 Saken avgjøres av: Teknisk utvalg Rådmannens innstilling: Protokollen godkjennes 4

5 10/ Tverrlie 5 hyttefelt- GBNR. 56/24, 56/ Gangsbehandling - Detaljreguleringsplan Arkivsak-dokument: 12/ Arkivkode: Saksbehandler: Anders Guton Halland 1 Teknisk utvalg /14 Saken avgjøres av: Teknisk utvalg Vedlegg: Planbeskrivelse, / Arealplankart, / Planbestemmelser, / ROS-analyse Vann og avløpsplan Varsel om oppstart med merknader Møtereferat oppstartsmøte Møtereferat med tilsvar Dokument i saken:. Saksopplysninger: På vegne av Hans Tandberg har DBS Arkitektur AS påtatt seg arbeidet med å utarbeide forslag til reguleringsplan for eiendommene 56/24 og 56/1052 i Nes kommune. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse og tilhørende infrastruktur i tråd med gjeldende kommuneplan for Nes. Det har vært avholdt oppstartsmøte med Nes kommune den der rammene for planarbeidet ble lagt. Administrasjonen har gjennomgått forslagene, og har gjennom befaring, møter og vurderinger stilt seg positiv til regulering av området til høystandardhytter. Hytter med høy standard har høy bruksfrekvens, og det antas at dette er verdiskapende for kommunen. Etter oppstartsmøte har planfremmer varslet oppstart av planarbeidet, og frist for innspill i denne forbindelse var satt til Det vises til vedlegg der alle innspill i denne omgang er lagt frem. Tverrlie 5 vil bli liggende i tilknytning til allerede regulerte områder i Natten og Tverrlie i Nes kommune. Planområdet er ca. 124 dekar, og består av 42 nye høystandardhytter. Arealet innenfor planleggingsområder er for det meste dekket av bar og bjørkeskog. Hele utbyggingsområdet ligger med bakenforliggende terreng som bakgrunn, så hytteområdet skaper lite silhuettvirkning fra omkringliggende områder. 5

6 Kommunen har gjennomgått området ved befaring. Det har vært dialog og gjort tilpasninger underveis i planarbeidet. Dette for å ivareta landskapshensyn, nabomerknader og kommuneplanens føringer. Buskerud Fylkeskommune har kartlagt området for kulturminner, (rapport datert ) uten at det er gjort funn som påvirker planprosessen videre. Fylkesmannen i Buskerud har ikke kommet med innsigelser eller merknader som ikke er vurdert i enten planforslag, bestemmelser eller endelig plankart. I planleggingen er det lagt vekt på å ha tomter som er romslige nok til å ha gode uteareal på hver tomt. Det er lagt inn grønt korridorer som kan brukes til felleslek, og som korridor ut i utmarka. I nærområdet er det gode turmuligheter både sommer og vinter som passer godt til barnefamilier. Videre er det gjort vurderinger på at kommende anleggstrafikk og utbygging skal påføre eksisterende løyper/ turveier minst mulig belastning med hensyn til krysningspunkt. Naturmangfold er vurdert i planforslag og kommunen mener de momenter som er aktuelt å vurdere er tatt hensyn til gjennom endelig planforslag, plankart og bestemmelser. Forhold til overordnet plan: Foreslått arealbruk er i samsvar med gjeldende kommuneplan. Miljøkonsekvenser: Saken er vurdert etter naturmangfoldlovens bestemmelser 8-12, uten at det er funnet registeringer i tilgjengelige databaser slik som naturbase.no, skogoglangskap.no eller artskart.artsdatabanken.no. Videre er det gjort vurdering av om tiltaket kan ha negativ effekt utover det man kan forvente når man bygger i et utbyggingsområde. Fylkesmannens har gjennom uttalelse datert bedt om at det tas hensyn til nasjonale føringer for forhold knyttet til friluftsliv, grøntstruktur, naturmangfold, vassdrag og landskap. I planforslaget pkt.9.3 er de ulike miljørettslige prinsippene gjennomgått. Kommunen har i en tidligfase av planarbeidet krevd tilstrekkelig hensynsområde mot Lislesetbekken som renner i tilknytning til planområdet. Videre er det gitt føringer på at planlegger må utrede forholdet til håndtering av overflatevann i planområdet. Da hele planområdet er planlagt koblet på offentlig avløp kan ikke kommunen pr. i dag se at forurensningssituasjonen skal endre seg over tid ved utbygging av området. Selv om man vil få naturlig økt avrenning av mineraler og metaller i anleggsfasen. Det er videre viktig at det vises hensyn til stedegen vegetasjon ved etablering av infrastruktur og tomteopparbeidelse. Området er til dels svært bratt, og man vil kunne få noe skjæring/ fylling som bør arronderes på en god måte slik at feltet estetisk tar seg bra ut. Kommunen forutsetter at strømføringen til feltet legges som jordkabel. I forhold til 9 i NML (Føre var prinsippet), er det omsøkte området avsatt som utbyggingsområde i gjeldende kommuneplan. Det er derfor gjort en avveining om at området kan tas i bruk som bygeområde for fritidshytter. Kommunen kan ikke se at det er behov for vurderinger utover dette i forhold til momenter knyttet til naturmangfold som burde vært vurdert i forkant av bygging. 6

7 Ut fra samlet vurdering av både kunnskapsgrunnlaget og naturverdier i området, kan ikke kommunen se at det er behov for å vurdere i Naturmangfoldloven. Helse-/miljø og beredskapsforhold: Ikke aktuelt Økonomiske konsekvenser: Ikke aktuelt Vurdering: INNKOMNE MERKNADER Det har totalt kommet inn 5 merknader til planforslaget gjennom varsel om oppstart. Dette er beskrevet i planbeskrivelse pkt Fra naboer har det kommet inn en merknad (Stein Killen Larsen datert ) Denne gjelder avkjøring/ adkomst til tomteområdet. Denne merknaden er imøtekommet og avkjøring er flyttet fra opprinnelig planutkast. Fylkesmannen i Buskerud fremmet innspill (datert ) vedr. nasjonale føringer for friluftsliv, grøntstruktur, naturmangfold, vassdrag og landskap. Dette er vurdert i planarbeidet, og vurderinger legges til grunn for videre behandling. Forholdet vedr. ras er ikke aktuelt å belyse videre, og er som planlegger beskriver en misforståelse. Kommunen har ikke vurdert området som skredutsatt. Mattilsynets merknader (datert ) blir ivaretatt gjennom VA-plan. Statens vegvesen (Innspill datert ) viser til gjeldene kommuneplan i forbindelse med sikring av adkomst og løsning på kryss ved Fylkesvei 120. I kommuneplanen er det gitt muligheter for inngåelse av utbyggingsavtale som kan sikre infrastruktur slik som vei og kryss i forbindelse med utbyggingsområder. Kommunen har vurdert utbyggingen av Tverrlie 5 til at det ikke er aktuelt å sette rekkefølgekrav som omhandler ny kryssløsning ved FV 120. Buskerud Fylkeskommune (Innspill datert ) setter krav om kulturminneregistrering. Dette er imøtekommet uten at det er gjort registeringer som skal innarbeides i planforslaget. Rapport datert , vedlagt. Kommunen er av den oppfatning at innkommende merknader er behandlet og imøtekommet i oversendt planforslag. BARN OG UNGES INTERESSER Planforslaget får ingen direkte konsekvenser for arealer som i dag er særskilt benyttet til lek og opphold for barn og unge. Planområdet ligger i umiddelbar nærhet til store friluftsområder. Vintertid kjøres det skiløyper inntil tomteområdet som leder ut i løypenett for skiturer av ulik lengde. I tillegg bemerkes det at det er gode turmuligheter i nærområdet sommerstid. Vi har derfor ikke funnet grunnlag til å sette krav til ytterligere tilpasninger for barn og unge i området da vi anser dette som godt ivaretatt i planforslaget. 7

8 STØY Det er ikke satt krav til støyanalyse i denne planen. Det er hovedsakelig støy fra biltrafikk som er relevant for planområdet. I tillegg kan man se for seg at det vil forekomme noe økt støy i begrensede perioder under anleggsperioden, men at dette er av forbigående art(se vurdering under ROS analyse). FORURENSNING Området stiller krav om VA-plan, og tilkobling på offentlig avløpsanlegg. Det vil ikke bli tillatt med infiltrasjonsområder innenfor hytteområdet. Håndtering av overflatevann er også vurdert i oversendt planforslag. Kommunen kan ikke se at det skal kreves tilleggs vurderinger av forurensningssituasjonen i forhold til dagens eller fremtidig bruk. LANDBRUK Det pågår ikke seterdrift i området, men det er sau på utmarksbeite. Mattilsynet henstiller til at det settes krav om funksjonelle og permanente gjerder i tilknytning til den enkelte tomt. Dette er fulgt opp i planbestemmelsene. ROS-ANALYSEN Det er foretatt ROS analyse for ulike forhold som kan påvirke utbyggingsområdet. Noe av de uønskede forholdene går på naturgitte forhold som grunnforhold, ras og flom. Forholdene knyttet til overvannshåndtering og flom er skissert av planlegger at det er tatt hensyn til under plassering av tomter og veier. Planlegger og grunneier er gjort kjent med mindre flombekk som går igjennom planområdet, og har skissert løsning for hvordan dette skal løses for at risiko skal holdes så lav som mulig. Brann, branntilløp i hyttene kan forekomme. Stort avstand mellom hyttene gjør spredningsfaren som liten. Det skal tilrettelegges for brannvannuttak i to betongkummer inne i hyttefeltet. Utbygging vil skje over flere år. Dette vil lokalt føre til noe støv/støy ulemper for omkringliggende hytteområder og for de som etablerer seg først i feltet. Anleggsaktiviteten er derfor begrenset til å kun å kunne foregå på hverdager mellom VANN OG AVLØPSPLAN Det er utarbeidet VA-plan for området, samt temakart for vann og avløp. Denne ligger vedlagt. Utdrag fra VA-planen: «Hyttefelt Tverrlie 5 bygges slik at de nye hyttene kan ha full sanitær standard. Dette betyr at hyttene har innlagt vann og avløpsløsning. Vannforsyning til nye hytter vil være fra tidligere etablert vannverk i Tverrlie. Alt avløpsvann føres til kommunal hovedledning som er tilkoblet renseanlegg på Nesbyen. I VA plan er det tegnet inn forsalg til ledningstraseer for vann- og avløpsledninger for tilkobling av nye hytter i feltet og frem til hovedavløpsledning for området. Kommunen forutsetter at ledningsnettet i feltet er privat. Forslaget som er fremmet er bygget etter tradisjonell kommunal teknisk norm, hvor mesteparten av avløpsvannet føres til en avløpspumpestasjon som pumper vannet til hovedledning. Det er også laget et forslag med grunne grøfter for vann og avløp basert på trykkavløp systemet. ( Isolerte rør med varmekabel og kvernpumper). Dersom grunn løsning velges, vil kommunen varsle at det ikke er aktuelt å overta det private nettet uavhengig av hva som gjøres i de andre hytteområdene i Tverrlie/ Natten området. Dette med grunnlag at løsningen krever økte driftskostnader. 8

9 Det er ikke avsatt byggegrenser for avløpsledninger hverken på plankart eller i ledningsplan vedlagt vann og avløpsplan. Kommunen følger standard norm med 10 meter byggegrense på avløpsledning. Videre setter kommunen krav om avløpsnettet skal legges til grøntområder og arealer med terrengarronderingsforbud. I de tilfellene avløpsledning må gå over tomter, må forholdet tinglyses. Alle ledninger skal kartfestes med innmåling ved etablering. Videre skal legging av ledninger både vann og avløp dokumenteres med dimensjon, mål, trykktest og evt. uavhengig kontroll og bilder. Koblingsdata skal leveres Nes kommune sammen med anmodning om brukstillatelse/ ferdigattest for infrastruktur. Administrasjonen har ved gjennomgang av vann og avløpsplan funnet følgende mangler: 1. Endre rørdimenensjon på side 6, avsnitt «Rørlegging» «Til avløp benyttes PVC kl. T «110», skal være 160 mm. OVERVANN Drenering fra Tverrlie II og delvis Tverrlie III kommer langs eksisterende hovedveg og blir ledet ut i terrenget delvis gjennom omsøkt planområde og delvis på utsiden av plangrensen mot nord. Internt i planområdet går det 2 mindre flombekker som tar seg av dette vannet. Kommunen har satt krav om at bekker utredes både i forhold til fremtidig fare ved evt. flom og naturmangfold. Dette har i revidert planutkast datert blitt omtalt. I pkt. 2.9 i planbestemmelsene er det videre stilt krav om at overvann skal håndteres på den enkelte tomt. Drensvann og takvann skal ikke tilknyttes spillvannsanlegg. PLANKART Administrasjonen har ved gjennomgang av plankart funnet følgende mangler: 1. Byggegrenser er ikke justert i forhold til byggegrenser for vann og avløpsnett PLANBESKRIVELSE Pkt. 3.3 Utbyggingsavtaler erstattes med: 3.3 Utbyggingsavtaler Kommunen har satt krav om utbyggingsavtale i forbindelse med planarbeidet. Det skal tegnes utbyggingsavtale med kommunen i forbindelse med avløp og skilting før igangsettingstillatelser for hytteområdet gis. REGULERINGSBESTEMMELSENE «Bebyggelsens høyde og grad av utnytting» Kommuneplanen har en generell regel på maks BYA pr. tomt på 211 m2 inklusive parkering. Maks mønehøyde uten tverrloft/ oppstugu er 5 meter og med tverrloft/ oppstugu 6 meter. Videre tillater kommuneplanen anneks på inntil 40 m2. I planforslag til reguleringsplan for Tverrlie 5 er det lagt opp en generell regel om maks BYA pr tomt på 211 m2 inklusive parkering. Samtidig er det plukket ut noen tomter der planlegger legger opp til utnyttelse inntil 251 m2 inklusive parkering. Fylkesmannen antydet i sin uttalelse at det var grunn til å redusere utnyttelsesgrad ut fra gjeldene kommuneplan på noen tomter, som følge av krevende terreng. Det er videre grunnlag for å se på utnyttelsesgrad for området under ett, dette for å få en så god harmoni som mulig. Sist godkjent plan i området er den som 9

10 omhandler «K2» feltet, som ligger lengre nord for Tverrlie 5. Her er maks BYA satt til fra 103 til 134 m 2 inkludert parkering. Administrasjonen har også den siste tida fått føringer fra kontrollutvalget (møtedato , sak 03/2014) på forenklet saksbehandling både for byggesak og reguleringsplaner. Møtet og rapport legger klare føringer på at administrasjonen ikke skulle godkjennes planbestemmelser som gikk utover gjeldene kommuneplan. Administrasjonen legger disse føringer til grunn da maks BYA for tomter i Tverrlie 5 settes til 211 m 2 inklusive parkering. Planbestemmelsens pkt. 3.1 revideres til: Maksimal tillatt BYA pr. tomt 211 m 2 inklusiv utvendig parkering på 36m 2 og fortrinnsvis foredlet på flere bygg. Setning 2 og 3 utgår i sin helhet. Oppstugu tillates på en del av tomtene. Kommunen har etter befaring bedt om at enkelte av tomtene vurderes på nytt i forbindelse med muligheten for å ha oppstugu. Administrasjonen mener at maks mønehøyde på tomt 4, 23, 36 settes til 5 meter, og at oppstugu ikke er tillatt. Dette på grunnlag om at disse 3 tomtene ligger eksponert til, og at oppstugu kan få en dominerende effekt både for omkringliggende naboer og nærliggende hytteområde. Konsulent har blitt bedt om å se på disse tomtene på nytt, og kommet frem at tomt 36 skal utgå, men at tomt 4 og 23 skal ha mulighet til å bygge oppstuguhytte. Administrasjonen mener at vurderingen ikke er tilstrekkelig dokumentert og vurdert. Og setter mønehøyde på tomt 4 og 23 til maks 5 meter uten oppstugu. Når det gjelder utseende på hytten så er det ønskelig med fasader som ikke fremstår for ruvende, og det gir utfordringer med oppstuer/tverrloft. Det foreslås derfor at oppstue/tverrloft ikke kan trekkes helt ut i kortvegger, men maks 1 meter fra kortvegg. Videre at oppstue/tverrloft kan stikke noe ut fra hyttas veggliv, men dog ikke mer enn 1 meter. Administrasjonen mener dette er et godt virkemiddel for å få en fasade som er mer brutt opp og ikke fremstår som veldig ruvende, slik kommuneplanens bestemmelse på dette punkt kan medvirke til. Videre er det mottatt klare signaler fra næringen på at nåværende kommuneplan er for streng på dette punktet og vi mener det er viktig å lytte til de signaler som gis her. Punkt om gjerder, flaggstenger, portaler m.m. endres noe slik at det følger kommuneplanens bestemmelser i punkt Det er ønskelig med gjerder som er tradisjonelle ski/hongarder med høyder inntil 1,1 meter. Det er videre ønske med mørke jordfarger på gjerdet. Det ønskes ikke åpnet opp for andre typer gjerder da vi ønsker en enhetlig innramming av eiendommene og at området fremstår harmonisk og enhetlig. Administrasjonen er av den oppfatning at det kan være hensiktsmessig med areal i planområdet som benyttes til deponi av masser. På den måten unngår man å måtte kjøre masser ut av planområdet for så å måtte frakte det inn på et senere tidspunkt. Videre kan man bruke et slikt areal til å sette maskiner på underveis i byggeprosessen om man skulle ønske det. Ved å tilrettelegge for et deponi bidrar man til et ryddig planområde. Det foreslås derfor at det avsettes et areal til deponi i planområdet. Planbestemmelsenes pkt. 2.1 utgår, og erstattes med nytt pkt. 7: Rekkefølgekrav i planbestemmelsene. 10

11 7 Rekkefølgekrav - Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger i området før det foreligger godkjent tilknytning til offentlig ledningsnett og renseanlegg. - Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før veg, vann, avløp og strøm er ferdig utbygd frem til tomten. - Det skal tegnes utbyggingsavtale med kommunen i forbindelse med oppgradering av avløpsnett mellom Nesfjellet og Nesbyen renseanlegg. Avtalen skal være inngått før igangsettingstillatelser gis - Svinger nedenfor skisenteret på hovedvei til Tverrlie/Natten(Fra Rukkedalen) må vei faglig vurderes og eventuelt utbedres før igangsettes tillatelser for Tverrlie 5 gis. Rapport fra valg av løsning oversendes kommunen. - Det skal opparbeide plass til mellomlagring av masser før igangsettingstillatelse for bygg/tomter gis. Rådmannens innstilling: I medhold av plan og bygningslovens 12-10, og vedtar teknisk utvalg å legge forslag til detaljreguleringsplan for Tverrlie 5 til offentlig ettersyn med følgende endringer: Planbestemmelsene: Pkt. 2.1 Rekkefølgekrav Erstattes med nytt pkt.: 7 Rekkefølgekrav - Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger i området før det foreligger godkjent tilknytning til offentlig ledningsnett og renseanlegg. - Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før veg, vann, avløp og strøm er ferdig utbygd frem til tomten. - Det skal tegnes utbyggingsavtale med kommunen i forbindelse med oppgradering av avløpsnett mellom Nesfjellet og Nesbyen renseanlegg. Avtalen skal være inngått før igangsettingstillatelser gis - Svinger nedenfor skisenteret på hovedvei til Tverrlie/Natten(Fra Rukkedalen) må vei faglig vurderes og eventuelt utbedres før igangsettes tillatelser for Tverrlie 5 gis. Rapport fra valg av løsning oversendes kommunen. - Det skal opparbeides plass til mellomlagring av masser før igangsettingstillatelse for bygg/tomter gis. Pkt. 3.1 Fritidsbebyggelse - frittliggende Maksimal utnyttelse for tomter settes til BYA= 211 inkl. parkering Setning 2 og 3 utgår i sin helhet. Avsnitt: Tomtene 1-4, 7-9,13,18-20,22-23,28,32-35,37 og kan bebygges med hytte med tverrloft/oppstugu Erstattes med: 11

12 Tomtene 1-3,7-9,13,18-20,22,28,32-35,37 og kan bebygges med hytte med tverrloft/oppstugu. Oppstue/tverrloft ikke kan trekkes helt ut i kortvegger, men maks 1 meter fra kortvegg. Oppstue/tverrloft kan stikke noe ut fra hyttas veggliv, men dog ikke mer enn 1 meter. Tillates ikke på anneks, uthus eller garasje. Setning under pkt. 2.6 Ubebygd areal «inntil 400 m2, inklusive hovedhytte kan gjerdes inn» Erstattes med nytt pkt.: Pkt. 3.4 Gjerder, flaggstenger, portaler mv. Inntil 400 m2 inklusive hovedhytte av tomta kan gjerdes inn. Gjerde skal være laget av ski-/ hongard/gjerde, skal ha mørke jordfarger og høyde på 1,1 m. Gjerde skal være bygget og vedlikeholdt på en slik måte at det ikke kan skade eller stenge husdyr inne. Flaggstenger og portaler er ikke tillatt. Plankart: Det tegnes inn byggegrenser for vann og avløpsledninger på plankartet. Plan for vann og avløp: Følgende mangler: 1. Endre rørdimensjon på side 6, avsnitt «Rørlegging» «Til avløp benyttes PVC kl T «110» Endres til: Skal være 160 mm. Vedlegg til sak 12

13 11/14 58/1- Kuluset - Søknad om dispensasjon til oppføring av nytt anlegg for mobiltelefoni og mobilt bredbånd Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 58/1 Saksbehandler: Anders Guton Halland 1 Teknisk utvalg /14 Saken avgjøres av: Teknisk utvalg Vedlegg: Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud, Kommentar fra Technogarden, Søknad om tiltak med kommentarer Merknader fra naboer Dokument i saken: Søknad om tiltak med kommentarer Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud Saksopplysninger: Saken gjelder oppføring av nytt anlegg for mobiltelefon og mobilt bredbånd på eiendom 58/1 Kuluset i Nes kommune. Det søkes om dispensasjon fra arealformålet i reguleringsplan for Kuluset hytteområde, planid: Ansvarlig søker er Technogarden Engieneering Resources AS på vegne av Telenor Norge AS. Tiltaket består av ei gittermast på 24 meter, og ei 8 m2 stor utstyrshytte. Det har under nabovarsling kommet inn merknader, fra eiendommer i umiddelbar nærhet. Nabomerknader henviser til ulike punkter i gammel plan og bygningslov datert nr.77. Nes kommune vil behandle dispensasjonssøknad, nabomerknader og evt. byggesak etter ny plan og bygningslov datert: nr. 71. Nabomerknader påpeker at området som mobilmasten settes opp i, er avsatt som skjermbelte/ naturområde i reguleringsplan. I kommuneplanen er både tomter og skjermbelte og avsatt som utbyggingsområde. Plasseringen av mobilmast er delvis skjermet med stedegen vegetasjon / skog. Skogen i dette området er meter høy. Og vil fungere som skjerm mot nedre del av mast, og utstyrshytte dersom det ikke hogges. Det er primært fire naboer som har merknader i forbindelse med nabovarsel. 13

14 For de naboer som har kommet med merknader, vil tre av fire få mast bak hytte/ uteområde, eller i retning som ikke kan relateres til solgang eller utsikt. Eiendom 58/236 vil være den som kan kalles mest berørt av plassering, men hensyn til solgang og utsikt. Høydeforskjell mellom hytte og mast, samt skog som lokal skjerm vil allikevel slik kommunen ser det redusere synsinntrykket til et akseptabelt nivå. Og vil ikke forringe de overnevnte faktorene nevneverdig. Kommunen har forespurt tiltakshaver om alternative plasseringer av mast. Dette er ikke mulig, og kommunen har ikke kompetanse til å vurdere hvilken plassering som teknisk sett er mest hensiktsmessig. Tiltakshavers vurdering må derfor legges til grunn. Figur 1 Kartet viser plassering av mobilmast, og avstand til naboer, Nes kommune

15 Forhold til overordnet plan: Arealplaner og bestemmelser er utarbeidet gjennom en omfattende beslutningsprosess. Planene er kommunens styringsverktøy og skal blant annet ivareta utbyggingsmønster og forholdet til allmennheten. Etter pbl kan dispensasjon fra plan gis etter grunngitt søknad, men bare dersom hensynene i lovens formålsbestemmelse og hensynene bak den aktuelle planbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene. Dette gjelder først og fremst interesseavveining av de allmenne hensynene som foreligger, ikke den individuelle fordelen tiltakshaver har av dispensasjonen. Personlig hensyn vil bare unntaksvis være utslagsgivende der det gjør seg gjellende allmenne mot-hensyn. Det vil derfor normalt ikke være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldene med styrke, jf Ot.prp.nr 32 ( ) Området det søkes om dispensasjon fra er avsatt som friområde/ hensynssone i gjeldene reguleringsplanen. Formålet med hensynssoner er både å skape forutsigbarhet for hytteeiere i området om alternative utbyggingsplaner og mulighet for tur/ rekreasjon i umiddelbar nærhet. I slike friområder er det ofte avsatt noe vegetasjon slik at man kan skjerme naboers innsyn til hverandre. I kommuneplanen ligger også skjermbelte inn som utbyggingsområde, dette indikerer at området er lagt inn som byggeområde, men man har i planarbeidet valgt å legge området mellom hyttene inn som friområder eller avmerke de som «grønne områder». Området kan være brukt som turområde, men kommunen er av den oppfatning at det finnes alternative nærturområder/ eller områder som ikke er berørt av byggeaktivitet i umiddelbar nærhet. Tiltaket berører ikke skiløyper, eller merkede stier/løyper. Masta vil bli synlig, og alternative plasseringer vil kunne gitt enda større synlighet fra et større område. Flytting av mast kan i dette tilfellet ansees som ikke realiserbart. Forflytting nedover vil kreve økt masthøyde, oppover er det tettere med hyttebebyggelse og en sideveis omplassering vil kun medføre, at andre naboer blir mer eller mindre berørt. Reaksjonene vil ikke reduseres, kun forskyves. Miljøkonsekvenser: Saken er vurdert etter naturmangfoldlovens bestemmelser 8-12, uten at det er funnet registeringer i tilgjengelige databaser slik som naturbase.no, skogoglangskap.no eller artskart.artsdatabanken.no. Videre er det gjort en vurdering av om tiltaket kan ha negativ effekt utover det man kan forvente når man bygger i et utbyggingsområde. Fylkesmannen ber kommunen særskilt vurdere nedbygging av høyfjellet, og at det tas tilstrekkelig hensyn til landskaps- og friluftsinteresser. Kommunen vil i gjennom vilkår sikre at dette gjennomføres. Lokalt vil skjerm av skog i tilknytning til mast og kontrollhytte vil være viktig for å sikre lokal skjermvirkning. I forhold til fjernvirkning er masta plassert slik at den ikke vil ha effekt med 15

16 silhuettvirkning fra viktige turmål i nærheten. Strømføringen til anlegget vil måtte legges som jordkabel. Ut fra samlet vurdering av både kunnskapsgrunnlaget og naturverdier i området, kan ikke kommunen se at det er behov for å vurdere i Naturmangfoldloven. Helse-/miljø og beredskapsforhold: Ikke aktuelt Økonomiske konsekvenser: Ikke aktuelt Vurdering: Nes kommune anser tiltak av denne størrelsen med den plasseringen som er lagt til grunn, ikke som vesentlig tilsidesettelse av hensynet bak lovens formålsbestemmelse. Det dispenseres her ikke fra LNF bestemmelsen, men fra planbestemmelsen til en reguleringsplan, området er avsatt som byggeområde i gjeldene kommuneplan. Videre må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Vilkårene er kumulative, slik at kommunen kun har rettslig adgang til å gi dispensasjon dersom begge vilkårene i bestemmelsen er oppfylt. Utgangspunktet for en dispensasjon er at denne må være til en fordel for allmennheten, og ikke private interesser. De samfunnsmessige fordelene ved tiltaket, er forankret i sentrale myndigheters føringer for mobilutbygging. Videre vil hensynet til området med hensyn til at man sørger for god dekning i et større område av konsentrert fritidsbebyggelse være positivt. Videre vil man få tilgang på mobilt bredbånd, noe som er etterspurt for området, da man ser at mange hytter blir benyttet utover weekendopphold. Tiltaket i seg selv forutsetter ingen trafikk utover det som er nødvendig for utføring av servicearbeider. Trafikkbelastning for nærliggende fritidseiendommer blir minimal å regne. Kommunen har rettet forespørsel om å søke etter alternative plasseringer innenfor et begrenset område. Dette har ansvarlig søker bekreftet at ikke er realiserbart. Reaksjonene vil ikke reduseres, kun forskyves. Kommunens mening er at de ikke sitter på kompetanse til å vurdere hvilken plassering som teknisk sett er mest hensiktsmessig. Tiltakshavers vurdering av dette må derfor legges til grunn. Videre er det grunn til å opplyse om at det avsettes svært sjelden egne områder til denne type anlegg i arealplaner. I de fleste tilfellene vil det derfor være nødvendig med dispensasjon fra planformålet, og slike søknader må vurderes konkret. Dersom ulempevurdering legges til grunn ved en eventuell kommende søknad om tiltak av samme art, vil kommunen måtte vurdere dette særskilt. Og kommunen kan derfor ikke se at det er fare for uheldig presedens i slike saker. På dette grunnlaget mener kommunen at det ikke er grunn til å ta merknader fra naboer til følge når det gjelder vedtak om dispensasjon fra reguleringsplan/ formålet. 16

17 Saken er hørt hos regionale myndigheter etter plan og bygningslovens Kommentarer fra Fylkesmannen vil bli fulgt opp gjennomvilkår i vedtak. Rådmannens innstilling: I medhold av plan og bygningslovens 19-2 finner Nes kommune grunnlag for å gi dispensasjon fra reguleringsplan Kuluset hytteområde planid: , pkt. 2 reguleringsformål: ( PBL 12-2, Landbruks, - natur og friluft formål samt reindrift) til etablering av mobilmast med tilhørende kontrollhytte og evt. adkomst. Merknader fra naboer tas ikke til følge. Fylkesmannen i Buskerud har ingen merknader til tiltaket. Det settes vilkår om at strømforsyning til tiltakene skal legges som jordkabel, og at andre teleselskaper/ leverandører kan benytte mast for oppsetting av tilsvarende kommunikasjonsutstyr. Vedlegg til sak 17

18 12/14 Veinavn for adressering - Børtnes-Ødegårdene, Gire, Bøgaset og Veneli. Navneforslag ut på høring. Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: --- L32 Saksbehandler: Jan Børre Øien 1 Teknisk utvalg /14 Saken avgjøres av: Teknisk utvalg. Vedlegg: Kart vei 24 og 25. Dokument i saken: Det er pr dato 79 dokumenter i saken. Saksopplysninger: Nes kommune har fått inn forslag til veinavn for adressering i nevnte områder. Disse skal vedtas lagt ut på høring. Kart med veinummer over de ulike områdene: Innen området omkring Fetjan er det ca. 6 veiparseller som det ikke har kommet inn navneforslag på. Forhold til overordnet plan: Alle adresseverdige bygninger og steder skal etter hvert få veiadresse. Miljøkonsekvenser: Ingen. Helse-/miljø og beredskapsforhold: Veiadresser gjør det enklere å finne frem. Økonomiske konsekvenser: Kommunen plikter å skilte langs private og kommunale veier. Vurdering: Enkelte innkomne navneforslag har skrivemåte som ikke er i henhold til vedtatt skrivemåte. I disse tilfellene er skrivemåten korrigert. 18

19 FORSLAG TIL VEINAVN OG SKRIVEMÅTE STÅR ETTER VEINUMMERET (1 150) IMLE, MYTE, BUHOVD OG BRUHAUGAN Forslagene kommer fra grunneierlag og veistyre. 20. Sevrelie. 21. Bruhaugan. 22. Søre Buhovdvegen. 23. Denne parsellen deles inn i to: 23A. Mytevegen. Fra Eggedalsvegen til Myte. Veien slutter ca. 38m forbi en bekk på Myte. Fra veikryss der Imlevegen starter er veien ca. 370m lang. 23B: Imlevegen. Fra avkjøring til Myte og inn til Promtjernhaugen. 24. Promtjernlie. Denne er forkortet med ca. 430m i forhold til kartet. Veien starter i kryss ca. 430m NØ for Imlan, og går retning N-NØ. 25. Plassedalen. 26. Valen. 27. Austre Langevasslie. 28. Vestre Langevasslie. 29. Tjernsetvegen. 30. Høvdalie. 31. Fjellstøllistigen. 32. Blåsoppvegen. 33. Nørdre Buhovdvegen. 34. Buvasslivegen. 35. Gørbuvegen. 36. Rustadstølvegen. SANDEN FETJAN : forslag fra Åsmund Grønning Girevegen Påverudvegen Saupeset. Forslaget var Saupesetvegen, men navnet er allerede i bruk i Rukkedalen Fetjavegen. Denne skrivemåten er det gjort vedtak på i Kartverket Heimlie. Kommentarer Kalles veien fra Nesbyen til Påverud også for Påverudvegen? GARNÅSMARKA Forslag fra Olaf Rømcke Meksikovegen. Denne skrivemåten er det gjort vedtak på i Kartverket Synneivsetvegen. Denne skrivemåten er det gjort vedtak på i Kartverket. BØGASET OG VENELI Forslag fra grendelaget og Lars Vestheim. 60. Bøgasetvegen. Fra Trondrudvegen til krysset over kafeen. 60A. Livhøgde. Fra der Bøgasetvegen slutter og opp til Livhøgde. 61. Gurilivegen. 19

20 62. Brennhaugen. 63. Nørdre Bøgahaugen. 64. Søre Bøgahaugen. 65. Veneli. 65A. Kvilebuvegen. En 380m lang sidevei til Veneli som går i vestlig retning. LIODDEN Forslag fra Leif Lindquist og Synnøve Løken. Nedre Bentehaugvegen. Oppsitterne langs denne sideveien av Liagardan, ønsker eget navn på veien. Denne sideveien tar av mot syd der fylkesveien passerer over jernbanelinjen. Rådmannens innstilling: Med hjemmel i matrikkelloven 21 legges veinavnene ut på høring frem til Det annonseres i Hallingdølen og på kommunenes hjemmeside. Det sendes kopi av dette vedtaket til stedsnavnansvarlig i Kartverket. Vedlegg til sak 20

Møtende Ole Arvid Haraldseth (Nes Høyre) for Ståle Skarsgård Eggestøl, Ingolf varamedlemmer: Juven (Nes Høyre) for Wenche Marie Sæbø Ulsaker

Møtende Ole Arvid Haraldseth (Nes Høyre) for Ståle Skarsgård Eggestøl, Ingolf varamedlemmer: Juven (Nes Høyre) for Wenche Marie Sæbø Ulsaker MØTEPROTOKOLL Teknisk utvalg C Dato: 18.02.2014 kl. 9:00 11:30 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Møtende Gerd Eli Berge (Nes Senterparti), Alf Majormoen (Nes Bygdeliste) medlemmer: Møtende Ole Arvid

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. DETALJPLAN FOR TVERRLIE 5 gnr. 56 bnr. 24, Nes kommune. Planid: 01201204

REGULERINGSBESTEMMELSER. DETALJPLAN FOR TVERRLIE 5 gnr. 56 bnr. 24, Nes kommune. Planid: 01201204 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN FOR TVERRLIE 5 gnr. 56 bnr. 24, Nes kommune Planid: 01201204 Dato: 05.04.13 Sist revidert (dato): 25.02.14 Egengodkjent i kommunestyret 11.09.2014, sak 42/14 Tilhørende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommuneplanutvalget. Dato: 26.08.2015 kl. 16:00 Sted: Kommunehuset, møterom teknisk Arkivsak: 12/00624 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Kommuneplanutvalget. Dato: 26.08.2015 kl. 16:00 Sted: Kommunehuset, møterom teknisk Arkivsak: 12/00624 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Kommuneplanutvalget Dato: 26.08.2015 kl. 16:00 Sted: Kommunehuset, møterom teknisk Arkivsak: 12/00624 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Enhetsleder Svein Magne Bråten. Delegerte saker 67/14 85/14 tas til orientering. Godkjenning av protokoll fra teknisk utvalg 18.02.

Enhetsleder Svein Magne Bråten. Delegerte saker 67/14 85/14 tas til orientering. Godkjenning av protokoll fra teknisk utvalg 18.02. "! I - ( jc) MØTEPROTOKOLL Tekniskutvalg Dato: Sted: Arkivsak: 18.03.2014 kl. 9:00 13.00 Nes kommunehus 12/00152 Møtende medlemmer: Ståle Skarsgård Eggestøl (Nes Høyre), Gerd Eli Berge (Nes Senterparti),

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommuneplanutvalget Dato: 24.06.2015 kl. 16:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 12/00624 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13 SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 12/01128-32 Arkivkode. 44/2 Saksbehandler Mona Stenberg Straume Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Detaljer

DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F

DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F JEVNAKER KOMMUNE DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F REGULERINGSBESTEMMELSER Dato 13.10.2011 Sist revidert dd.mm.åååå Plan nr. 56 Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå sak nn/åå

Detaljer

Saker til behandling. 13/15 15/00191-2 Søknad om motorferdsel i utmark - Fjellset seter 4

Saker til behandling. 13/15 15/00191-2 Søknad om motorferdsel i utmark - Fjellset seter 4 MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 17.03.2015 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32 06 83 00 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommuneplanutvalget Dato: 28.10.2015 kl. 16:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01242 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO

DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO Arkivsak-dok. 12/00233-31 Saksbehandler Liv L. Sundrehagen Saksgang Utvalg for plan og utvikling DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO Saken avgjøres av: Reguleringsplanen skal vedtas av kommunestyret

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/250 OMREGULERING HEGG II - GNR 9/5 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 9/5 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/16 Formannskapet 01.06.2016 42/16 Formannskapet

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

Saker til behandling. 71/51, klage på stenging av adkomst til gangveg i Alfarvegen.

Saker til behandling. 71/51, klage på stenging av adkomst til gangveg i Alfarvegen. MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 22.09.2015 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32 06 83 00 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Saker til behandling. Søknad om motorferdsel i utmark - leiekjøring i Bøgaset/Natten-området

Saker til behandling. Søknad om motorferdsel i utmark - leiekjøring i Bøgaset/Natten-området MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 17.02.2015 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32 06 83 00 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan) -behandling etter høring

Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan) -behandling etter høring Arkivsak. Nr.: 2013/2034-19 Saksbehandler: Kristin Volden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 12/16 07.03.201 6 Kommunestyret 16/16 29.04.201 6 Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan)

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR. Våg hyttefelt. Steigen kommune

REGULERINGSPLAN FOR. Våg hyttefelt. Steigen kommune REGULERINGSPLAN FOR Våg hyttefelt Steigen kommune Eiendom: gnr. 75 bnr. 4 Medlemsorganisasjon for skogeiere i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms Adresse: Sentralbord: 815

Detaljer

Områderegulering - Svartbekken hyttefelt. 1.gangsbehandling

Områderegulering - Svartbekken hyttefelt. 1.gangsbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 11.06.2014 038/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12 Arkivsaknr: 13/41 Områderegulering

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 47/18 Arkivsaksnr: 2012/5056-4 Saksbehandler: Ann Kristin Røkke Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 47/3 - Krokvika, Langstein dispensasjon fra byggeforbudet i LNFområdet

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2011/1431 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 13114/2014 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 11.11.2014 104/14 Kommunestyret 11.12.2014 84/14

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. 1 Avgrensing av planområdet Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense. 2 Reguleringsformål

REGULERINGSBESTEMMELSER. 1 Avgrensing av planområdet Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense. 2 Reguleringsformål REGULERINGSBESTEMMELSER 1 av 5 1 Avgrensing av planområdet Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense. 2 Reguleringsformål Området er regulert til følgende formål: Byggeområde: Spesialområde:

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/664-8 Arkiv: 2/67 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 26.08.2013 Klage Hytte: Ny hytte Sted: Nipekilen gnr. 2 bnr. 67 Søker: Lie Øyen Arkitekter AS

Detaljer

Enhetsleder Svein Magne Bråten, planlegger Torunn Bekkeseth under sak 43/12 og planlegger Jeanette Kaspersen under sak 41/12.

Enhetsleder Svein Magne Bråten, planlegger Torunn Bekkeseth under sak 43/12 og planlegger Jeanette Kaspersen under sak 41/12. MØTEPROTOKOLL Teknisk utvalg Dato: 22.05.2012 kl. 9:00 16.20 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Møtende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Møtesekretær: Ståle Skarsgård Eggestøl (Nes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 2. GANGSBEHANDLING - PLAN 11442013001 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

Rendalen kommune. Reguleringsbestemmelser for Renåtangen hyttefelt Planid

Rendalen kommune. Reguleringsbestemmelser for Renåtangen hyttefelt Planid Rendalen kommune Reguleringsbestemmelser for Renåtangen hyttefelt Planid 201404 Revidert dato: 3.3.2016 Det regulerte området er vist på plankart. Følgende dokumenter inngår i reguleringsplanen: - Planbeskrivelse

Detaljer

DETALJREGULERING FELT K1a/ K1b

DETALJREGULERING FELT K1a/ K1b Til høringsinstanser, grunneiere og naboer: Buskerud fylkeskommune, Pb. 3563, 3007 Drammen, postmottak@bfk.no Fylkesmannen i Buskerud, Grønland 32, 3007 Drammen, fmbupost@fylkesmannen.no Nes kommune, Rukkedalsvegen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR. Skjeftesosen hyttefelt. Selbu kommune. Eiendom: gnr. 71 bnr. 3

REGULERINGSPLAN FOR. Skjeftesosen hyttefelt. Selbu kommune. Eiendom: gnr. 71 bnr. 3 REGULERINGSPLAN FOR Skjeftesosen hyttefelt Selbu kommune Eiendom: gnr. 71 bnr. 3 Medleasorgaorsasjoa for skogeiere i Ifore og Rowsrtal Sor-Troadelag. Nord-Tro delog. Nordlood og Treor NI 114 6.13 14031

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012 OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Guri Conradi Referanse GUCO/2011/325-10/119/3 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012 Forslag til detaljeguleringsplan for Gravåbakken

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Reguleringsplan Åsen Gnr 116 Bnr1, Tunhovd Nore og Uvdal kommune

Reguleringsplan Åsen Gnr 116 Bnr1, Tunhovd Nore og Uvdal kommune Reguleringsplan Åsen Gnr 116 Bnr1, Tunhovd Nore og Uvdal kommune 1 1 INNHOLD 1 INNHOLD... 2 2 INNLEDNING... 3 2.1 Hensikt... 3 2.2 Planstatus... 3 2.3 PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD... 3 2.4 Eksisterende

Detaljer

1. gangsbehandling av reguleringsplan for fritidsboliger på Haugen, Gitlevåg gnr. 280 bnr. 50, plan ID

1. gangsbehandling av reguleringsplan for fritidsboliger på Haugen, Gitlevåg gnr. 280 bnr. 50, plan ID Arkiv: L12/280/7/280/7/1/280/26/280/32/28 0/48/280/49/280/50 Saksmappe: 2016/1302-19576/2016 Saksbehandler: Britt Alice Oseassen Dato: 11.11.2016 1. gangsbehandling av reguleringsplan for fritidsboliger

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2013 9998/2013 2012/2268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/29 Bystyret 21.03.2013 Sluttbehandling

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg Arkiv Saksmappe Avd. Saksbehandler 08.09.2014 L12 2013/813 Næring, miljø og kommunalteknikk Grete Blørstad SÆRUTSKRWT Sluttbehandling. Endring av reguleringsplan ID 1999820

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for

Detaljer

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT Arkivsak 09/464 Arkivkode 001/2009 Vedtatt Forslag ved 27.5.2009 Offentlig ettersyn (dato) Sluttbehandling (dato) 1 Generelle bestemmelser

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Side 1 av 5 Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Skarvannet Øst, del av gnr. 23/2 og 24 bnr. 1 og 5. Vedtatt i Risør Bystyre 18.06.2009 5.1 Generelt Bestemmelsene er gitt i medhold av 26 i Plan- og

Detaljer

Hol kommune SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saknr. 80/08

Hol kommune SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saknr. 80/08 Hol kommune SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saknr. 80/08 PLANER-31 Side 1 av 7 Arkivsaksnr.: 04/3632 Arkivkode: PLAN ANDRE Saksbehandler: Bjørn Gregull Saksnummer Utvalg Møtedato 182/05 Teknisk hovedutvalg

Detaljer

Møteinnkalling. Teknisk utvalg

Møteinnkalling. Teknisk utvalg Nes Kommune Møteinnkalling Teknisk utvalg Dato: 13.10.2016 kl. 09:00 Sted: Nes kommunehus, møterom teknisk Arkivsak: 15/01240 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf. 32068300 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 29.01.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbolig

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/65 Saksmappe: 2012/1563-30926/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 02.10.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 09.04.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbebyggelse

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommuneplanutvalget. Dato: kl. 16:00 19:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01242

MØTEPROTOKOLL. Kommuneplanutvalget. Dato: kl. 16:00 19:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01242 MØTEPROTOKOLL Kommuneplanutvalget Dato: 28.10.2015 kl. 16:00 19:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01242 013 Møtende Rune Owrenn Ihie (H), Nils Rodegård (Nes bygdeliste), Astrid medlemmer:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR JORDBÆRLIA HYTTEFELT, GNR.98 BNR.2,3 LENSVIK. Plankart datert:13.05.03 Egengodkjent: 03.09.2003

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR JORDBÆRLIA HYTTEFELT, GNR.98 BNR.2,3 LENSVIK. Plankart datert:13.05.03 Egengodkjent: 03.09.2003 Agdenes kommune REGULERINGSBESTEMMELSER FOR JORDBÆRLIA HYTTEFELT, GNR.98 BNR.2,3 LENSVIK Plankart datert:13.05.03 Egengodkjent: 03.09.2003 Endring i bestemmelsene vedtatt: 01. 03.2006 (pkt. 3.1.3) Planens

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE 10.02.2016 Nes kommune Behandling Politisk utvalg Dato Sak Første gangs behandling Kommuneplanutvalget 13.05.2015 9/15 Høring Frist 01.07.2015 Andre gangs behandling Kommuneplanutvalget

Detaljer

Reguleringsplan for Våg hytteområde. Innholdsfortegnelse

Reguleringsplan for Våg hytteområde. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1. Reguleringsbestemmelser...2 1.1 Byggeområde... 2 1.1.1 Fritidsbebyggelse...2 Felles bestemmelser...2 1.2 Spesialområder... 2 1.2.1 Privat veg og parkering...2 Reguleringsplankart,

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 158/2, 3, 4-2.gangsbehandling

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 158/2, 3, 4-2.gangsbehandling LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2015/144 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 1346/2016 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk utvalg 08.03.2016 22/16 Kommunestyret 17.03.2016 15/16

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for del av plan Vegglifjell

Reguleringsbestemmelser for del av plan Vegglifjell 1 Reguleringsbestemmelser for del av plan Vegglifjell Dato: 5 desember 2012 Tilhørende plankart datert: 5 desember 2012 http://projectscowiportalcom/ps/a014542/documents/3 Prosjektdokumenter/Planbestemmelser_vegglifjelldocx

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. DETALJREGUERING FOR RENNEDALEN gnr. 64 bnr. 2 mfl. Hol kommune. Planid: Dato: Sist revidert (dato):

REGULERINGSBESTEMMELSER. DETALJREGUERING FOR RENNEDALEN gnr. 64 bnr. 2 mfl. Hol kommune. Planid: Dato: Sist revidert (dato): REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGUERING FOR RENNEDALEN gnr. 64 bnr. 2 mfl. Hol kommune Planid: 5037. Dato: 09.12.15 Sist revidert (dato): 14.09.16 Tilhørende plankart datert: 14.09.16 1. GENERELT. 1.1

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

MØTEBOK KOMMUNESTYRET

MØTEBOK KOMMUNESTYRET MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Anders Braaten Arkivnr.: L12 Arkivsaknr.:06/00227 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET 23.03.2006 0031/06 FORMANNSKAPET 21.09.2006 0149/06 FORMANNSKAPET 19.10.2006 0103/06

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 1.gangs behandling- reguleringsplan Tomashaugen hyttefelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 1.gangs behandling- reguleringsplan Tomashaugen hyttefelt Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2015/827-6 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker 1.gangs behandling- reguleringsplan Tomashaugen hyttefelt

Detaljer

Delegerte saker 364/12 387/12 tas til orientering. Godkjenning av protokoll fra teknisk utvalg 13.11.12 3

Delegerte saker 364/12 387/12 tas til orientering. Godkjenning av protokoll fra teknisk utvalg 13.11.12 3 MØTEPROTOKOLL Teknisk utvalg Dato: 11.12.2012 kl. 9:00 11:00 Sted: Arkivsak: 12/00152 Møtende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Møtesekretær: Ståle Skarsgård Eggestøl (Nes Høyre), Gerd

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/127 Saksmappe: 2015/1053-20656/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Utv.saksnr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 DETALJREGULERING FOR HYTTEPARKERING VED ØVRE HEDLEVIKVEIEN PLID 2011007, INNSTILLING TIL 2. GANGS

Detaljer

Reguleringsplanen for Syningset / Lyseren viser områder med disse reguleringsformål:

Reguleringsplanen for Syningset / Lyseren viser områder med disse reguleringsformål: Nes kommune Planid.: 01200405 Reguleringsplan for Syningset / Lyseren pr. 12.04.2011 Reguleringsformål Reguleringsplanen for Syningset / Lyseren viser områder med disse reguleringsformål: PBL 25.1 PBL

Detaljer

VEDLIA HYTTEOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJERT REGULERINGSPLAN Nasjonal plan ID nr:

VEDLIA HYTTEOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJERT REGULERINGSPLAN Nasjonal plan ID nr: VEDLIA HYTTEOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJERT REGULERINGSPLAN Nasjonal plan ID nr: Plankartets dato: 25.03.2014 Siste revisjon av plankartet: Bestemmelsenes dato: 25.03.2014 Siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Flå kommune SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saksnr. 69/07

Flå kommune SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saksnr. 69/07 Flå kommune SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saksnr. 69/07 Saksbehandler: Vidar Seterstøen Arkivsaksnr.: 06/1151 Arkivkode: L12 Side 1 av 16 Saksnr.: Utvalg Møtedato 11/07 Formannskapet 31.01.2007 88/07

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE

REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE Plandokumentet er utarbeidet av: SWECO Grøner AS Hamar for Hans Martin Svartnes 01. november 2006. PLANBESKRIVELSE 1. Bakgrunn: På oppdrag for Hans Martin

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommuneplanutvalget Dato: 13.05.2015 kl. 9:00 Sted: Kommunehuset Arkivsak: 12/00624 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

HØGHAUGEN ØVRE - HAFJELL

HØGHAUGEN ØVRE - HAFJELL Plan-ID: 201203 Høghaugen Øvre - Hafjell ØYER. REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN ØVRE - HAFJELL Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 05.02.2013 Tilhørende plankart er sist revidert: 31.12.2012 Godkjent

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

DETALJREGULERING FOR REINSHOMMEN HYTTEFELT 1

DETALJREGULERING FOR REINSHOMMEN HYTTEFELT 1 DETALJREGULERING FOR REINSHOMMEN HYTTEFELT 1 PLANID 10372011002 REGULERINGSBESTEMMELSER Plankart, datert 07.08.12, rev. 28.02.2013 Bestemmelser datert 07.08.12, rev. 28.02.2013 og 20.03.13 1.0 Bebyggelse

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR RONDAPLASSEN I NORD-FRON KOMMUNE (PLANID 51620150003). REGULERINGSBESTEMMELSER.

DETALJREGULERINGSPLAN FOR RONDAPLASSEN I NORD-FRON KOMMUNE (PLANID 51620150003). REGULERINGSBESTEMMELSER. DETALJREGULERINGSPLAN FOR RONDAPLASSEN I NORD-FRON KOMMUNE (PLANID 51620150003). REGULERINGSBESTEMMELSER. Vedteke av kommunestyret - sak 138/15, 14.12.2015. Justert etter kommunestyre-sak 27/16, 08.03.2016.

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 13/78 26.08.2013

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 13/78 26.08.2013 Saksbehandlere Jostein Kongsvik OPPDAL KOMMUNE Referanse Særutskrift av bygningsrådets 1. gangs behandling JOKO/2012/1269-11/302/188 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 13/78 26.08.2013 Forslag

Detaljer

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 23786/13 GNR/B 32/524 13/107-44/ATBA ALTA, 06.01.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.2015 Tid: Kl. 15.00 Fylkesmannen informerer om kommunereformen TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 143/15 DISPENSASJON

Detaljer

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv.

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv. REGULERINGSPLAN FOR LØSSET-OSDALEN HYTTEGREND DETALJREGULERING, PBL. 12-3 PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Utbygging av hytteområde. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger:

Detaljer

Nesodden kommune. Saksfremlegg. Rådmannen. Detaljplan Tre Eker - 2.gangs behandling

Nesodden kommune. Saksfremlegg. Rådmannen. Detaljplan Tre Eker - 2.gangs behandling Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 12.05.2015 Vår ref: 12/2369-53 - 15/9319 Arkivkode: L12, 01/0455, 01/0470, 20120172,, Saksbeh.: Daniel Blikset Utvalg Møtedato Saksnr. Teknikk-, miljø- og

Detaljer

Reguleringsplan - Planbeskrivelse

Reguleringsplan - Planbeskrivelse Reguleringsplan - Planbeskrivelse Detaljregulering HUMMELFJELL HYTTEGREND IV i Os kommune Planid: RD_67 21.03.2013 Solvang og Fredheim AS Rådgivende ingeniører Brutippen 13, 2550 Os i Ø, tlf: 62 49 76

Detaljer

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 25 Referanse ARHO/2012/194-23/504.083.02 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Forslag

Detaljer

PLANBESTEMMELSER for BJORLI LÅVE I LESJA KOMMUNE

PLANBESTEMMELSER for BJORLI LÅVE I LESJA KOMMUNE PLANBESTEMMELSER for BJORLI LÅVE I LESJA KOMMUNE Planen er vist på plankart datert 13.06.2016 Plan og bestemmelser er sist revidert Plan og bestemmelser er vedtatt av Lesja kommunestyre den... GENERELT

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Støren Sentrum Nord - Stian Aleksander Løberg

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Støren Sentrum Nord - Stian Aleksander Løberg Saksframlegg Arkivnr. L12 Saksnr. 2015/1220-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Ola Hage Søknad om dispensasjon fra Dokumenter i saken: 1 I Søknad om dispensasjon

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 02.03.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer

Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Øvre Kamben Vedtatt i Gol kommunestyre 19.06.2007, saknr. 35/07 REGULERINGSBESTEMMELSER

Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Øvre Kamben Vedtatt i Gol kommunestyre 19.06.2007, saknr. 35/07 REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER 1 Avgrensing av planområdet Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense. 2 Reguleringsformål Området er regulert til følgende formål: Byggeområde: Landbruksområde

Detaljer

Saksframlegg. Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt nytt tilbygg - GB 12/29 - Vragevigheia 25

Saksframlegg. Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt nytt tilbygg - GB 12/29 - Vragevigheia 25 Søgne kommune Arkiv: 12/29 Saksmappe: 2014/1187-26334/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 Saksdokument Saksmappenr: 2015/881 Saksbehandler: Geir Kåre Bendiksen Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Steinkjer 16.04.2013 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse

Detaljer