Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf eller Saker til behandling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Div. orienteringssaker SAKSKART Side 9/14 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf eller 12/ Saker til behandling Godkjenning av protokoll fra teknisk utvalg /14 12/ Tverrlie 5 hyttefelt- GBNR. 56/24, 56/ Gangsbehandling - Detaljreguleringsplan 5 11/14 13/ /1- Kuluset - Søknad om dispensasjon til oppføring av nytt anlegg for mobiltelefoni og mobilt bredbånd 13 12/14 13/ Veinavn for adressering - Børtnes-Ødegårdene, Gire, Bøgaset og Veneli. Navneforslag ut på høring /14 14/ Søknad om bruk av snøscooter -gnr. 32/24 Siggeset 21 14/14 14/ Årsrapport teknisk enhet 23 Delegerte saker 34/14 12/ /493, Myking - Ferdigattest på hytte Innvilget 35/14 12/ /497, Ænan - Ferdigattest på hytte Innvilget 36/14 12/ /172, Bostjernlie - Endring av planløsning for anneks Innvilget 1

2 37/14 12/ /87 Liemarka - Ferdigattest på hytte Innvilget 38/14 12/ /38, Veneli - Ferdigattest på landbruksbygning Innvilget 39/14 12/ /1081 Bøgaset - Ferdigattest på fritidsbolig m/anneks og bod Innvilget 40/14 12/ /327 - Ferdigattest for tilbygg hytte 26 41/14 13/ /84, Buvasstølen - oppføring av tilbygg til hytte Innvilget 42/14 13/ /14 13/ /1047, Nesbyen Golf- og Aktivitetspark - Ferdigattest på hytte 56/1092, Nesbyen Golf- og Aktivitetspark - Ferdigattest på hytte Innvilget Innvilget 44/14 13/ /386- Natten Endringsmelding Innvilget 45/14 13/ /14 13/ /593 - Buvatn i Nes nordmark - Igangsettingstillatelse, Avløpsanlegg 56/593 - Buvatn Nes nordmark- Ferdigattest avløpsanlegg Innvilget Innvilget 47/14 13/ /83, Liemarka - Ferdigattest på hytte Innvilget 48/14 13/ /53, Tøllemovegen 54 - Tilbygg til bolig Innvilget 49/14 13/ /1107 Nesbyen Golf- og aktivitetspark, oppføring av hytte Innvilget 50/14 13/ /9- Sletten- Utslippstillatelse Innvilget 51/14 13/ /4 - Søknad om ferdigattest for avløpsanlegg RA-3 Lyserntoppen 29 52/14 13/ /28, Foss - Ferdigattest på bruksendring av uthus Innvilget 53/14 13/ /14 13/ , Østenforskogen - vedtak om mindre endring av reguleringsplan Søknad om tiltak på eksisterende landbruksveg, gnr/bnr: 54/38 Innvilget 29 55/14 13/ /91, Østenforskogen 38 - oppføring av bolig Innvilget 56/14 14/ /93, Mogopvegen3C - Endring vedr. DIV.Byggearbeider Innvilget 2

3 57/14 14/ /14 14/ /14 14/ /169- Halandvegen 3A- Søknad om tiltak- Oppsetting av fasadeskilt 78/13 mfl. Grønna industri- Melding om utsettende virkning på detaljreguleringsplan for Grønna Industriområde 50/8 Rødningen - Godkjenning av plan for nydyrking Innvilget 30 Innvilget 60/14 14/ /58, YX Betjent AS - ferdigattest for skilt og reklameinnretninger Innvilget 61/14 14/ /175, Buvatn - ferdigattest for tilbygg hytte Innvilget 62/14 14/ /102, Båtstjernlie, Nes øst - oppføring av tilbygg til hytte Innvilget 63/14 14/ /38 - Søknad om ferdigattest, for 11 stk leiligheter Innvilget 64/14 14/ /390, Natten Ferdigattest på hytte Innvilget 65/14 14/ Vedtak - søknad om motorferdsel i utmark 32 66/14 14/ Vedtak - søknad om motorferdsel i utmark 32 Nesbyen, Ståle S. Eggestøl leder 3

4 Saker til behandling 9/14 Godkjenning av protokoll fra teknisk utvalg Arkivsak-dokument: 12/ Arkivkode: 030 Saksbehandler: Gunn Hilde Åmellem 1 Teknisk utvalg /14 Saken avgjøres av: Teknisk utvalg Rådmannens innstilling: Protokollen godkjennes 4

5 10/ Tverrlie 5 hyttefelt- GBNR. 56/24, 56/ Gangsbehandling - Detaljreguleringsplan Arkivsak-dokument: 12/ Arkivkode: Saksbehandler: Anders Guton Halland 1 Teknisk utvalg /14 Saken avgjøres av: Teknisk utvalg Vedlegg: Planbeskrivelse, / Arealplankart, / Planbestemmelser, / ROS-analyse Vann og avløpsplan Varsel om oppstart med merknader Møtereferat oppstartsmøte Møtereferat med tilsvar Dokument i saken:. Saksopplysninger: På vegne av Hans Tandberg har DBS Arkitektur AS påtatt seg arbeidet med å utarbeide forslag til reguleringsplan for eiendommene 56/24 og 56/1052 i Nes kommune. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse og tilhørende infrastruktur i tråd med gjeldende kommuneplan for Nes. Det har vært avholdt oppstartsmøte med Nes kommune den der rammene for planarbeidet ble lagt. Administrasjonen har gjennomgått forslagene, og har gjennom befaring, møter og vurderinger stilt seg positiv til regulering av området til høystandardhytter. Hytter med høy standard har høy bruksfrekvens, og det antas at dette er verdiskapende for kommunen. Etter oppstartsmøte har planfremmer varslet oppstart av planarbeidet, og frist for innspill i denne forbindelse var satt til Det vises til vedlegg der alle innspill i denne omgang er lagt frem. Tverrlie 5 vil bli liggende i tilknytning til allerede regulerte områder i Natten og Tverrlie i Nes kommune. Planområdet er ca. 124 dekar, og består av 42 nye høystandardhytter. Arealet innenfor planleggingsområder er for det meste dekket av bar og bjørkeskog. Hele utbyggingsområdet ligger med bakenforliggende terreng som bakgrunn, så hytteområdet skaper lite silhuettvirkning fra omkringliggende områder. 5

6 Kommunen har gjennomgått området ved befaring. Det har vært dialog og gjort tilpasninger underveis i planarbeidet. Dette for å ivareta landskapshensyn, nabomerknader og kommuneplanens føringer. Buskerud Fylkeskommune har kartlagt området for kulturminner, (rapport datert ) uten at det er gjort funn som påvirker planprosessen videre. Fylkesmannen i Buskerud har ikke kommet med innsigelser eller merknader som ikke er vurdert i enten planforslag, bestemmelser eller endelig plankart. I planleggingen er det lagt vekt på å ha tomter som er romslige nok til å ha gode uteareal på hver tomt. Det er lagt inn grønt korridorer som kan brukes til felleslek, og som korridor ut i utmarka. I nærområdet er det gode turmuligheter både sommer og vinter som passer godt til barnefamilier. Videre er det gjort vurderinger på at kommende anleggstrafikk og utbygging skal påføre eksisterende løyper/ turveier minst mulig belastning med hensyn til krysningspunkt. Naturmangfold er vurdert i planforslag og kommunen mener de momenter som er aktuelt å vurdere er tatt hensyn til gjennom endelig planforslag, plankart og bestemmelser. Forhold til overordnet plan: Foreslått arealbruk er i samsvar med gjeldende kommuneplan. Miljøkonsekvenser: Saken er vurdert etter naturmangfoldlovens bestemmelser 8-12, uten at det er funnet registeringer i tilgjengelige databaser slik som naturbase.no, skogoglangskap.no eller artskart.artsdatabanken.no. Videre er det gjort vurdering av om tiltaket kan ha negativ effekt utover det man kan forvente når man bygger i et utbyggingsområde. Fylkesmannens har gjennom uttalelse datert bedt om at det tas hensyn til nasjonale føringer for forhold knyttet til friluftsliv, grøntstruktur, naturmangfold, vassdrag og landskap. I planforslaget pkt.9.3 er de ulike miljørettslige prinsippene gjennomgått. Kommunen har i en tidligfase av planarbeidet krevd tilstrekkelig hensynsområde mot Lislesetbekken som renner i tilknytning til planområdet. Videre er det gitt føringer på at planlegger må utrede forholdet til håndtering av overflatevann i planområdet. Da hele planområdet er planlagt koblet på offentlig avløp kan ikke kommunen pr. i dag se at forurensningssituasjonen skal endre seg over tid ved utbygging av området. Selv om man vil få naturlig økt avrenning av mineraler og metaller i anleggsfasen. Det er videre viktig at det vises hensyn til stedegen vegetasjon ved etablering av infrastruktur og tomteopparbeidelse. Området er til dels svært bratt, og man vil kunne få noe skjæring/ fylling som bør arronderes på en god måte slik at feltet estetisk tar seg bra ut. Kommunen forutsetter at strømføringen til feltet legges som jordkabel. I forhold til 9 i NML (Føre var prinsippet), er det omsøkte området avsatt som utbyggingsområde i gjeldende kommuneplan. Det er derfor gjort en avveining om at området kan tas i bruk som bygeområde for fritidshytter. Kommunen kan ikke se at det er behov for vurderinger utover dette i forhold til momenter knyttet til naturmangfold som burde vært vurdert i forkant av bygging. 6

7 Ut fra samlet vurdering av både kunnskapsgrunnlaget og naturverdier i området, kan ikke kommunen se at det er behov for å vurdere i Naturmangfoldloven. Helse-/miljø og beredskapsforhold: Ikke aktuelt Økonomiske konsekvenser: Ikke aktuelt Vurdering: INNKOMNE MERKNADER Det har totalt kommet inn 5 merknader til planforslaget gjennom varsel om oppstart. Dette er beskrevet i planbeskrivelse pkt Fra naboer har det kommet inn en merknad (Stein Killen Larsen datert ) Denne gjelder avkjøring/ adkomst til tomteområdet. Denne merknaden er imøtekommet og avkjøring er flyttet fra opprinnelig planutkast. Fylkesmannen i Buskerud fremmet innspill (datert ) vedr. nasjonale føringer for friluftsliv, grøntstruktur, naturmangfold, vassdrag og landskap. Dette er vurdert i planarbeidet, og vurderinger legges til grunn for videre behandling. Forholdet vedr. ras er ikke aktuelt å belyse videre, og er som planlegger beskriver en misforståelse. Kommunen har ikke vurdert området som skredutsatt. Mattilsynets merknader (datert ) blir ivaretatt gjennom VA-plan. Statens vegvesen (Innspill datert ) viser til gjeldene kommuneplan i forbindelse med sikring av adkomst og løsning på kryss ved Fylkesvei 120. I kommuneplanen er det gitt muligheter for inngåelse av utbyggingsavtale som kan sikre infrastruktur slik som vei og kryss i forbindelse med utbyggingsområder. Kommunen har vurdert utbyggingen av Tverrlie 5 til at det ikke er aktuelt å sette rekkefølgekrav som omhandler ny kryssløsning ved FV 120. Buskerud Fylkeskommune (Innspill datert ) setter krav om kulturminneregistrering. Dette er imøtekommet uten at det er gjort registeringer som skal innarbeides i planforslaget. Rapport datert , vedlagt. Kommunen er av den oppfatning at innkommende merknader er behandlet og imøtekommet i oversendt planforslag. BARN OG UNGES INTERESSER Planforslaget får ingen direkte konsekvenser for arealer som i dag er særskilt benyttet til lek og opphold for barn og unge. Planområdet ligger i umiddelbar nærhet til store friluftsområder. Vintertid kjøres det skiløyper inntil tomteområdet som leder ut i løypenett for skiturer av ulik lengde. I tillegg bemerkes det at det er gode turmuligheter i nærområdet sommerstid. Vi har derfor ikke funnet grunnlag til å sette krav til ytterligere tilpasninger for barn og unge i området da vi anser dette som godt ivaretatt i planforslaget. 7

8 STØY Det er ikke satt krav til støyanalyse i denne planen. Det er hovedsakelig støy fra biltrafikk som er relevant for planområdet. I tillegg kan man se for seg at det vil forekomme noe økt støy i begrensede perioder under anleggsperioden, men at dette er av forbigående art(se vurdering under ROS analyse). FORURENSNING Området stiller krav om VA-plan, og tilkobling på offentlig avløpsanlegg. Det vil ikke bli tillatt med infiltrasjonsområder innenfor hytteområdet. Håndtering av overflatevann er også vurdert i oversendt planforslag. Kommunen kan ikke se at det skal kreves tilleggs vurderinger av forurensningssituasjonen i forhold til dagens eller fremtidig bruk. LANDBRUK Det pågår ikke seterdrift i området, men det er sau på utmarksbeite. Mattilsynet henstiller til at det settes krav om funksjonelle og permanente gjerder i tilknytning til den enkelte tomt. Dette er fulgt opp i planbestemmelsene. ROS-ANALYSEN Det er foretatt ROS analyse for ulike forhold som kan påvirke utbyggingsområdet. Noe av de uønskede forholdene går på naturgitte forhold som grunnforhold, ras og flom. Forholdene knyttet til overvannshåndtering og flom er skissert av planlegger at det er tatt hensyn til under plassering av tomter og veier. Planlegger og grunneier er gjort kjent med mindre flombekk som går igjennom planområdet, og har skissert løsning for hvordan dette skal løses for at risiko skal holdes så lav som mulig. Brann, branntilløp i hyttene kan forekomme. Stort avstand mellom hyttene gjør spredningsfaren som liten. Det skal tilrettelegges for brannvannuttak i to betongkummer inne i hyttefeltet. Utbygging vil skje over flere år. Dette vil lokalt føre til noe støv/støy ulemper for omkringliggende hytteområder og for de som etablerer seg først i feltet. Anleggsaktiviteten er derfor begrenset til å kun å kunne foregå på hverdager mellom VANN OG AVLØPSPLAN Det er utarbeidet VA-plan for området, samt temakart for vann og avløp. Denne ligger vedlagt. Utdrag fra VA-planen: «Hyttefelt Tverrlie 5 bygges slik at de nye hyttene kan ha full sanitær standard. Dette betyr at hyttene har innlagt vann og avløpsløsning. Vannforsyning til nye hytter vil være fra tidligere etablert vannverk i Tverrlie. Alt avløpsvann føres til kommunal hovedledning som er tilkoblet renseanlegg på Nesbyen. I VA plan er det tegnet inn forsalg til ledningstraseer for vann- og avløpsledninger for tilkobling av nye hytter i feltet og frem til hovedavløpsledning for området. Kommunen forutsetter at ledningsnettet i feltet er privat. Forslaget som er fremmet er bygget etter tradisjonell kommunal teknisk norm, hvor mesteparten av avløpsvannet føres til en avløpspumpestasjon som pumper vannet til hovedledning. Det er også laget et forslag med grunne grøfter for vann og avløp basert på trykkavløp systemet. ( Isolerte rør med varmekabel og kvernpumper). Dersom grunn løsning velges, vil kommunen varsle at det ikke er aktuelt å overta det private nettet uavhengig av hva som gjøres i de andre hytteområdene i Tverrlie/ Natten området. Dette med grunnlag at løsningen krever økte driftskostnader. 8

9 Det er ikke avsatt byggegrenser for avløpsledninger hverken på plankart eller i ledningsplan vedlagt vann og avløpsplan. Kommunen følger standard norm med 10 meter byggegrense på avløpsledning. Videre setter kommunen krav om avløpsnettet skal legges til grøntområder og arealer med terrengarronderingsforbud. I de tilfellene avløpsledning må gå over tomter, må forholdet tinglyses. Alle ledninger skal kartfestes med innmåling ved etablering. Videre skal legging av ledninger både vann og avløp dokumenteres med dimensjon, mål, trykktest og evt. uavhengig kontroll og bilder. Koblingsdata skal leveres Nes kommune sammen med anmodning om brukstillatelse/ ferdigattest for infrastruktur. Administrasjonen har ved gjennomgang av vann og avløpsplan funnet følgende mangler: 1. Endre rørdimenensjon på side 6, avsnitt «Rørlegging» «Til avløp benyttes PVC kl. T «110», skal være 160 mm. OVERVANN Drenering fra Tverrlie II og delvis Tverrlie III kommer langs eksisterende hovedveg og blir ledet ut i terrenget delvis gjennom omsøkt planområde og delvis på utsiden av plangrensen mot nord. Internt i planområdet går det 2 mindre flombekker som tar seg av dette vannet. Kommunen har satt krav om at bekker utredes både i forhold til fremtidig fare ved evt. flom og naturmangfold. Dette har i revidert planutkast datert blitt omtalt. I pkt. 2.9 i planbestemmelsene er det videre stilt krav om at overvann skal håndteres på den enkelte tomt. Drensvann og takvann skal ikke tilknyttes spillvannsanlegg. PLANKART Administrasjonen har ved gjennomgang av plankart funnet følgende mangler: 1. Byggegrenser er ikke justert i forhold til byggegrenser for vann og avløpsnett PLANBESKRIVELSE Pkt. 3.3 Utbyggingsavtaler erstattes med: 3.3 Utbyggingsavtaler Kommunen har satt krav om utbyggingsavtale i forbindelse med planarbeidet. Det skal tegnes utbyggingsavtale med kommunen i forbindelse med avløp og skilting før igangsettingstillatelser for hytteområdet gis. REGULERINGSBESTEMMELSENE «Bebyggelsens høyde og grad av utnytting» Kommuneplanen har en generell regel på maks BYA pr. tomt på 211 m2 inklusive parkering. Maks mønehøyde uten tverrloft/ oppstugu er 5 meter og med tverrloft/ oppstugu 6 meter. Videre tillater kommuneplanen anneks på inntil 40 m2. I planforslag til reguleringsplan for Tverrlie 5 er det lagt opp en generell regel om maks BYA pr tomt på 211 m2 inklusive parkering. Samtidig er det plukket ut noen tomter der planlegger legger opp til utnyttelse inntil 251 m2 inklusive parkering. Fylkesmannen antydet i sin uttalelse at det var grunn til å redusere utnyttelsesgrad ut fra gjeldene kommuneplan på noen tomter, som følge av krevende terreng. Det er videre grunnlag for å se på utnyttelsesgrad for området under ett, dette for å få en så god harmoni som mulig. Sist godkjent plan i området er den som 9

10 omhandler «K2» feltet, som ligger lengre nord for Tverrlie 5. Her er maks BYA satt til fra 103 til 134 m 2 inkludert parkering. Administrasjonen har også den siste tida fått føringer fra kontrollutvalget (møtedato , sak 03/2014) på forenklet saksbehandling både for byggesak og reguleringsplaner. Møtet og rapport legger klare føringer på at administrasjonen ikke skulle godkjennes planbestemmelser som gikk utover gjeldene kommuneplan. Administrasjonen legger disse føringer til grunn da maks BYA for tomter i Tverrlie 5 settes til 211 m 2 inklusive parkering. Planbestemmelsens pkt. 3.1 revideres til: Maksimal tillatt BYA pr. tomt 211 m 2 inklusiv utvendig parkering på 36m 2 og fortrinnsvis foredlet på flere bygg. Setning 2 og 3 utgår i sin helhet. Oppstugu tillates på en del av tomtene. Kommunen har etter befaring bedt om at enkelte av tomtene vurderes på nytt i forbindelse med muligheten for å ha oppstugu. Administrasjonen mener at maks mønehøyde på tomt 4, 23, 36 settes til 5 meter, og at oppstugu ikke er tillatt. Dette på grunnlag om at disse 3 tomtene ligger eksponert til, og at oppstugu kan få en dominerende effekt både for omkringliggende naboer og nærliggende hytteområde. Konsulent har blitt bedt om å se på disse tomtene på nytt, og kommet frem at tomt 36 skal utgå, men at tomt 4 og 23 skal ha mulighet til å bygge oppstuguhytte. Administrasjonen mener at vurderingen ikke er tilstrekkelig dokumentert og vurdert. Og setter mønehøyde på tomt 4 og 23 til maks 5 meter uten oppstugu. Når det gjelder utseende på hytten så er det ønskelig med fasader som ikke fremstår for ruvende, og det gir utfordringer med oppstuer/tverrloft. Det foreslås derfor at oppstue/tverrloft ikke kan trekkes helt ut i kortvegger, men maks 1 meter fra kortvegg. Videre at oppstue/tverrloft kan stikke noe ut fra hyttas veggliv, men dog ikke mer enn 1 meter. Administrasjonen mener dette er et godt virkemiddel for å få en fasade som er mer brutt opp og ikke fremstår som veldig ruvende, slik kommuneplanens bestemmelse på dette punkt kan medvirke til. Videre er det mottatt klare signaler fra næringen på at nåværende kommuneplan er for streng på dette punktet og vi mener det er viktig å lytte til de signaler som gis her. Punkt om gjerder, flaggstenger, portaler m.m. endres noe slik at det følger kommuneplanens bestemmelser i punkt Det er ønskelig med gjerder som er tradisjonelle ski/hongarder med høyder inntil 1,1 meter. Det er videre ønske med mørke jordfarger på gjerdet. Det ønskes ikke åpnet opp for andre typer gjerder da vi ønsker en enhetlig innramming av eiendommene og at området fremstår harmonisk og enhetlig. Administrasjonen er av den oppfatning at det kan være hensiktsmessig med areal i planområdet som benyttes til deponi av masser. På den måten unngår man å måtte kjøre masser ut av planområdet for så å måtte frakte det inn på et senere tidspunkt. Videre kan man bruke et slikt areal til å sette maskiner på underveis i byggeprosessen om man skulle ønske det. Ved å tilrettelegge for et deponi bidrar man til et ryddig planområde. Det foreslås derfor at det avsettes et areal til deponi i planområdet. Planbestemmelsenes pkt. 2.1 utgår, og erstattes med nytt pkt. 7: Rekkefølgekrav i planbestemmelsene. 10

11 7 Rekkefølgekrav - Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger i området før det foreligger godkjent tilknytning til offentlig ledningsnett og renseanlegg. - Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før veg, vann, avløp og strøm er ferdig utbygd frem til tomten. - Det skal tegnes utbyggingsavtale med kommunen i forbindelse med oppgradering av avløpsnett mellom Nesfjellet og Nesbyen renseanlegg. Avtalen skal være inngått før igangsettingstillatelser gis - Svinger nedenfor skisenteret på hovedvei til Tverrlie/Natten(Fra Rukkedalen) må vei faglig vurderes og eventuelt utbedres før igangsettes tillatelser for Tverrlie 5 gis. Rapport fra valg av løsning oversendes kommunen. - Det skal opparbeide plass til mellomlagring av masser før igangsettingstillatelse for bygg/tomter gis. Rådmannens innstilling: I medhold av plan og bygningslovens 12-10, og vedtar teknisk utvalg å legge forslag til detaljreguleringsplan for Tverrlie 5 til offentlig ettersyn med følgende endringer: Planbestemmelsene: Pkt. 2.1 Rekkefølgekrav Erstattes med nytt pkt.: 7 Rekkefølgekrav - Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger i området før det foreligger godkjent tilknytning til offentlig ledningsnett og renseanlegg. - Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før veg, vann, avløp og strøm er ferdig utbygd frem til tomten. - Det skal tegnes utbyggingsavtale med kommunen i forbindelse med oppgradering av avløpsnett mellom Nesfjellet og Nesbyen renseanlegg. Avtalen skal være inngått før igangsettingstillatelser gis - Svinger nedenfor skisenteret på hovedvei til Tverrlie/Natten(Fra Rukkedalen) må vei faglig vurderes og eventuelt utbedres før igangsettes tillatelser for Tverrlie 5 gis. Rapport fra valg av løsning oversendes kommunen. - Det skal opparbeides plass til mellomlagring av masser før igangsettingstillatelse for bygg/tomter gis. Pkt. 3.1 Fritidsbebyggelse - frittliggende Maksimal utnyttelse for tomter settes til BYA= 211 inkl. parkering Setning 2 og 3 utgår i sin helhet. Avsnitt: Tomtene 1-4, 7-9,13,18-20,22-23,28,32-35,37 og kan bebygges med hytte med tverrloft/oppstugu Erstattes med: 11

12 Tomtene 1-3,7-9,13,18-20,22,28,32-35,37 og kan bebygges med hytte med tverrloft/oppstugu. Oppstue/tverrloft ikke kan trekkes helt ut i kortvegger, men maks 1 meter fra kortvegg. Oppstue/tverrloft kan stikke noe ut fra hyttas veggliv, men dog ikke mer enn 1 meter. Tillates ikke på anneks, uthus eller garasje. Setning under pkt. 2.6 Ubebygd areal «inntil 400 m2, inklusive hovedhytte kan gjerdes inn» Erstattes med nytt pkt.: Pkt. 3.4 Gjerder, flaggstenger, portaler mv. Inntil 400 m2 inklusive hovedhytte av tomta kan gjerdes inn. Gjerde skal være laget av ski-/ hongard/gjerde, skal ha mørke jordfarger og høyde på 1,1 m. Gjerde skal være bygget og vedlikeholdt på en slik måte at det ikke kan skade eller stenge husdyr inne. Flaggstenger og portaler er ikke tillatt. Plankart: Det tegnes inn byggegrenser for vann og avløpsledninger på plankartet. Plan for vann og avløp: Følgende mangler: 1. Endre rørdimensjon på side 6, avsnitt «Rørlegging» «Til avløp benyttes PVC kl T «110» Endres til: Skal være 160 mm. Vedlegg til sak 12

13 11/14 58/1- Kuluset - Søknad om dispensasjon til oppføring av nytt anlegg for mobiltelefoni og mobilt bredbånd Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 58/1 Saksbehandler: Anders Guton Halland 1 Teknisk utvalg /14 Saken avgjøres av: Teknisk utvalg Vedlegg: Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud, Kommentar fra Technogarden, Søknad om tiltak med kommentarer Merknader fra naboer Dokument i saken: Søknad om tiltak med kommentarer Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud Saksopplysninger: Saken gjelder oppføring av nytt anlegg for mobiltelefon og mobilt bredbånd på eiendom 58/1 Kuluset i Nes kommune. Det søkes om dispensasjon fra arealformålet i reguleringsplan for Kuluset hytteområde, planid: Ansvarlig søker er Technogarden Engieneering Resources AS på vegne av Telenor Norge AS. Tiltaket består av ei gittermast på 24 meter, og ei 8 m2 stor utstyrshytte. Det har under nabovarsling kommet inn merknader, fra eiendommer i umiddelbar nærhet. Nabomerknader henviser til ulike punkter i gammel plan og bygningslov datert nr.77. Nes kommune vil behandle dispensasjonssøknad, nabomerknader og evt. byggesak etter ny plan og bygningslov datert: nr. 71. Nabomerknader påpeker at området som mobilmasten settes opp i, er avsatt som skjermbelte/ naturområde i reguleringsplan. I kommuneplanen er både tomter og skjermbelte og avsatt som utbyggingsområde. Plasseringen av mobilmast er delvis skjermet med stedegen vegetasjon / skog. Skogen i dette området er meter høy. Og vil fungere som skjerm mot nedre del av mast, og utstyrshytte dersom det ikke hogges. Det er primært fire naboer som har merknader i forbindelse med nabovarsel. 13

14 For de naboer som har kommet med merknader, vil tre av fire få mast bak hytte/ uteområde, eller i retning som ikke kan relateres til solgang eller utsikt. Eiendom 58/236 vil være den som kan kalles mest berørt av plassering, men hensyn til solgang og utsikt. Høydeforskjell mellom hytte og mast, samt skog som lokal skjerm vil allikevel slik kommunen ser det redusere synsinntrykket til et akseptabelt nivå. Og vil ikke forringe de overnevnte faktorene nevneverdig. Kommunen har forespurt tiltakshaver om alternative plasseringer av mast. Dette er ikke mulig, og kommunen har ikke kompetanse til å vurdere hvilken plassering som teknisk sett er mest hensiktsmessig. Tiltakshavers vurdering må derfor legges til grunn. Figur 1 Kartet viser plassering av mobilmast, og avstand til naboer, Nes kommune

15 Forhold til overordnet plan: Arealplaner og bestemmelser er utarbeidet gjennom en omfattende beslutningsprosess. Planene er kommunens styringsverktøy og skal blant annet ivareta utbyggingsmønster og forholdet til allmennheten. Etter pbl kan dispensasjon fra plan gis etter grunngitt søknad, men bare dersom hensynene i lovens formålsbestemmelse og hensynene bak den aktuelle planbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene. Dette gjelder først og fremst interesseavveining av de allmenne hensynene som foreligger, ikke den individuelle fordelen tiltakshaver har av dispensasjonen. Personlig hensyn vil bare unntaksvis være utslagsgivende der det gjør seg gjellende allmenne mot-hensyn. Det vil derfor normalt ikke være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldene med styrke, jf Ot.prp.nr 32 ( ) Området det søkes om dispensasjon fra er avsatt som friområde/ hensynssone i gjeldene reguleringsplanen. Formålet med hensynssoner er både å skape forutsigbarhet for hytteeiere i området om alternative utbyggingsplaner og mulighet for tur/ rekreasjon i umiddelbar nærhet. I slike friområder er det ofte avsatt noe vegetasjon slik at man kan skjerme naboers innsyn til hverandre. I kommuneplanen ligger også skjermbelte inn som utbyggingsområde, dette indikerer at området er lagt inn som byggeområde, men man har i planarbeidet valgt å legge området mellom hyttene inn som friområder eller avmerke de som «grønne områder». Området kan være brukt som turområde, men kommunen er av den oppfatning at det finnes alternative nærturområder/ eller områder som ikke er berørt av byggeaktivitet i umiddelbar nærhet. Tiltaket berører ikke skiløyper, eller merkede stier/løyper. Masta vil bli synlig, og alternative plasseringer vil kunne gitt enda større synlighet fra et større område. Flytting av mast kan i dette tilfellet ansees som ikke realiserbart. Forflytting nedover vil kreve økt masthøyde, oppover er det tettere med hyttebebyggelse og en sideveis omplassering vil kun medføre, at andre naboer blir mer eller mindre berørt. Reaksjonene vil ikke reduseres, kun forskyves. Miljøkonsekvenser: Saken er vurdert etter naturmangfoldlovens bestemmelser 8-12, uten at det er funnet registeringer i tilgjengelige databaser slik som naturbase.no, skogoglangskap.no eller artskart.artsdatabanken.no. Videre er det gjort en vurdering av om tiltaket kan ha negativ effekt utover det man kan forvente når man bygger i et utbyggingsområde. Fylkesmannen ber kommunen særskilt vurdere nedbygging av høyfjellet, og at det tas tilstrekkelig hensyn til landskaps- og friluftsinteresser. Kommunen vil i gjennom vilkår sikre at dette gjennomføres. Lokalt vil skjerm av skog i tilknytning til mast og kontrollhytte vil være viktig for å sikre lokal skjermvirkning. I forhold til fjernvirkning er masta plassert slik at den ikke vil ha effekt med 15

16 silhuettvirkning fra viktige turmål i nærheten. Strømføringen til anlegget vil måtte legges som jordkabel. Ut fra samlet vurdering av både kunnskapsgrunnlaget og naturverdier i området, kan ikke kommunen se at det er behov for å vurdere i Naturmangfoldloven. Helse-/miljø og beredskapsforhold: Ikke aktuelt Økonomiske konsekvenser: Ikke aktuelt Vurdering: Nes kommune anser tiltak av denne størrelsen med den plasseringen som er lagt til grunn, ikke som vesentlig tilsidesettelse av hensynet bak lovens formålsbestemmelse. Det dispenseres her ikke fra LNF bestemmelsen, men fra planbestemmelsen til en reguleringsplan, området er avsatt som byggeområde i gjeldene kommuneplan. Videre må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Vilkårene er kumulative, slik at kommunen kun har rettslig adgang til å gi dispensasjon dersom begge vilkårene i bestemmelsen er oppfylt. Utgangspunktet for en dispensasjon er at denne må være til en fordel for allmennheten, og ikke private interesser. De samfunnsmessige fordelene ved tiltaket, er forankret i sentrale myndigheters føringer for mobilutbygging. Videre vil hensynet til området med hensyn til at man sørger for god dekning i et større område av konsentrert fritidsbebyggelse være positivt. Videre vil man få tilgang på mobilt bredbånd, noe som er etterspurt for området, da man ser at mange hytter blir benyttet utover weekendopphold. Tiltaket i seg selv forutsetter ingen trafikk utover det som er nødvendig for utføring av servicearbeider. Trafikkbelastning for nærliggende fritidseiendommer blir minimal å regne. Kommunen har rettet forespørsel om å søke etter alternative plasseringer innenfor et begrenset område. Dette har ansvarlig søker bekreftet at ikke er realiserbart. Reaksjonene vil ikke reduseres, kun forskyves. Kommunens mening er at de ikke sitter på kompetanse til å vurdere hvilken plassering som teknisk sett er mest hensiktsmessig. Tiltakshavers vurdering av dette må derfor legges til grunn. Videre er det grunn til å opplyse om at det avsettes svært sjelden egne områder til denne type anlegg i arealplaner. I de fleste tilfellene vil det derfor være nødvendig med dispensasjon fra planformålet, og slike søknader må vurderes konkret. Dersom ulempevurdering legges til grunn ved en eventuell kommende søknad om tiltak av samme art, vil kommunen måtte vurdere dette særskilt. Og kommunen kan derfor ikke se at det er fare for uheldig presedens i slike saker. På dette grunnlaget mener kommunen at det ikke er grunn til å ta merknader fra naboer til følge når det gjelder vedtak om dispensasjon fra reguleringsplan/ formålet. 16

17 Saken er hørt hos regionale myndigheter etter plan og bygningslovens Kommentarer fra Fylkesmannen vil bli fulgt opp gjennomvilkår i vedtak. Rådmannens innstilling: I medhold av plan og bygningslovens 19-2 finner Nes kommune grunnlag for å gi dispensasjon fra reguleringsplan Kuluset hytteområde planid: , pkt. 2 reguleringsformål: ( PBL 12-2, Landbruks, - natur og friluft formål samt reindrift) til etablering av mobilmast med tilhørende kontrollhytte og evt. adkomst. Merknader fra naboer tas ikke til følge. Fylkesmannen i Buskerud har ingen merknader til tiltaket. Det settes vilkår om at strømforsyning til tiltakene skal legges som jordkabel, og at andre teleselskaper/ leverandører kan benytte mast for oppsetting av tilsvarende kommunikasjonsutstyr. Vedlegg til sak 17

18 12/14 Veinavn for adressering - Børtnes-Ødegårdene, Gire, Bøgaset og Veneli. Navneforslag ut på høring. Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: --- L32 Saksbehandler: Jan Børre Øien 1 Teknisk utvalg /14 Saken avgjøres av: Teknisk utvalg. Vedlegg: Kart vei 24 og 25. Dokument i saken: Det er pr dato 79 dokumenter i saken. Saksopplysninger: Nes kommune har fått inn forslag til veinavn for adressering i nevnte områder. Disse skal vedtas lagt ut på høring. Kart med veinummer over de ulike områdene: Innen området omkring Fetjan er det ca. 6 veiparseller som det ikke har kommet inn navneforslag på. Forhold til overordnet plan: Alle adresseverdige bygninger og steder skal etter hvert få veiadresse. Miljøkonsekvenser: Ingen. Helse-/miljø og beredskapsforhold: Veiadresser gjør det enklere å finne frem. Økonomiske konsekvenser: Kommunen plikter å skilte langs private og kommunale veier. Vurdering: Enkelte innkomne navneforslag har skrivemåte som ikke er i henhold til vedtatt skrivemåte. I disse tilfellene er skrivemåten korrigert. 18

19 FORSLAG TIL VEINAVN OG SKRIVEMÅTE STÅR ETTER VEINUMMERET (1 150) IMLE, MYTE, BUHOVD OG BRUHAUGAN Forslagene kommer fra grunneierlag og veistyre. 20. Sevrelie. 21. Bruhaugan. 22. Søre Buhovdvegen. 23. Denne parsellen deles inn i to: 23A. Mytevegen. Fra Eggedalsvegen til Myte. Veien slutter ca. 38m forbi en bekk på Myte. Fra veikryss der Imlevegen starter er veien ca. 370m lang. 23B: Imlevegen. Fra avkjøring til Myte og inn til Promtjernhaugen. 24. Promtjernlie. Denne er forkortet med ca. 430m i forhold til kartet. Veien starter i kryss ca. 430m NØ for Imlan, og går retning N-NØ. 25. Plassedalen. 26. Valen. 27. Austre Langevasslie. 28. Vestre Langevasslie. 29. Tjernsetvegen. 30. Høvdalie. 31. Fjellstøllistigen. 32. Blåsoppvegen. 33. Nørdre Buhovdvegen. 34. Buvasslivegen. 35. Gørbuvegen. 36. Rustadstølvegen. SANDEN FETJAN : forslag fra Åsmund Grønning Girevegen Påverudvegen Saupeset. Forslaget var Saupesetvegen, men navnet er allerede i bruk i Rukkedalen Fetjavegen. Denne skrivemåten er det gjort vedtak på i Kartverket Heimlie. Kommentarer Kalles veien fra Nesbyen til Påverud også for Påverudvegen? GARNÅSMARKA Forslag fra Olaf Rømcke Meksikovegen. Denne skrivemåten er det gjort vedtak på i Kartverket Synneivsetvegen. Denne skrivemåten er det gjort vedtak på i Kartverket. BØGASET OG VENELI Forslag fra grendelaget og Lars Vestheim. 60. Bøgasetvegen. Fra Trondrudvegen til krysset over kafeen. 60A. Livhøgde. Fra der Bøgasetvegen slutter og opp til Livhøgde. 61. Gurilivegen. 19

20 62. Brennhaugen. 63. Nørdre Bøgahaugen. 64. Søre Bøgahaugen. 65. Veneli. 65A. Kvilebuvegen. En 380m lang sidevei til Veneli som går i vestlig retning. LIODDEN Forslag fra Leif Lindquist og Synnøve Løken. Nedre Bentehaugvegen. Oppsitterne langs denne sideveien av Liagardan, ønsker eget navn på veien. Denne sideveien tar av mot syd der fylkesveien passerer over jernbanelinjen. Rådmannens innstilling: Med hjemmel i matrikkelloven 21 legges veinavnene ut på høring frem til Det annonseres i Hallingdølen og på kommunenes hjemmeside. Det sendes kopi av dette vedtaket til stedsnavnansvarlig i Kartverket. Vedlegg til sak 20

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling.

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling. MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 12.08.2014 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32 06 83 00 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 24.08.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 05.02.2013 kl. 13:00 BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon,

Detaljer

Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Ç*4 Nore og Uvdal kommune Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mdoelalderoaen Møteinnkalling Saksnr: 45-50 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15...

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15... Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 52/15

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Planbeskrivelse. DETALJREGULERINGS PLAN FOR Hyttefelt vest for Hestetjern. Deler av reguleringsplanområdet sett fra sør.

Planbeskrivelse. DETALJREGULERINGS PLAN FOR Hyttefelt vest for Hestetjern. Deler av reguleringsplanområdet sett fra sør. Planbeskrivelse DETALJREGULERINGS PLAN FOR Hyttefelt vest for Hestetjern Deler av reguleringsplanområdet sett fra sør. Foto: John Lie Sist revidert: 08.10.2014 Side 1 FORORD Grunneier Unni Steinsholt er

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

PS 11/11 07/507 Søknad om kjøp av tilleggsareal for utvidelse av boligtomt på Krogstad Tomt nr 23 og 30 på Krogstadfeltet.

PS 11/11 07/507 Søknad om kjøp av tilleggsareal for utvidelse av boligtomt på Krogstad Tomt nr 23 og 30 på Krogstadfeltet. MARKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 15.03.2011 Tidspunkt: Felles informasjonsmøte ang. Samhandlingsreformen begynner kl.18.30. Møte i Plan- og

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Det vil bli befaring samme dag, denne starter kl. 09.00, se neste side.

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Det vil bli befaring samme dag, denne starter kl. 09.00, se neste side. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 26-32 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 09:00 OBS Befaring samme dag. Det

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal 27.04.2006 kl. 18:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/186 Saksmappe: 2014/247-38647/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde

Detaljer

Førstegangsbehandling av Solvik feriehjem detaljplan

Førstegangsbehandling av Solvik feriehjem detaljplan Hvaler kommune Saksnr 2012/2387 - Detaljplan for Denofa-hytter, Solvik - Doknr 23 Arkivkode L12 Saksbehandler Anna Karin Hellstrøm Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for miljø

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 21.06.2011 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling ArkivsakID.: 09/3028 Arkivkode: FA-L12, PLANID-200962 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/14 Planutvalget 17.06.2014 099/14 Formannskapet 10.09.2014 105/14 Kommunestyret 17.09.2014 Rv 301, Jahrehagen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 1/15 14/2308 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 10.12.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 1/15 14/2308 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 10.12.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 14.01.2015 Tid: 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 14/2308 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2011 2023 NES KOMMUNE. Fotograf: Tore Haraldset

KOMMUNEPLAN 2011 2023 NES KOMMUNE. Fotograf: Tore Haraldset KOMMUNEPLAN 2011 2023 NES KOMMUNE Fotograf: Tore Haraldset AREALDELEN Planbeskrivelse Vedtatt av Nes kommunestyre 29.09.2011 FORORD FORORD Plan- og bygningsloven gir kommunen en viktig rolle som planmyndighet.

Detaljer