GENERELT 2 SIKKERHEDSANVISNINGER 2 Advarsel 2 Sikkerhedsanvisninger 2. BESKRIVELSE AF PRODUKTET 2 Sammensætning 2 Anvendelsesområde 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GENERELT 2 SIKKERHEDSANVISNINGER 2 Advarsel 2 Sikkerhedsanvisninger 2. BESKRIVELSE AF PRODUKTET 2 Sammensætning 2 Anvendelsesområde 2"

Transkript

1 A-DK 26/04/07 15:21 Page 1 INDHOLD GENERELT 2 SIKKERHEDSANVISNINGER 2 Advarsel 2 Sikkerhedsanvisninger 2 DK BESKRIVELSE AF PRODUKTET 2 Sammensætning 2 Anvendelsesområde 2 PUNKTER, DER SKAL KONTROLLERES FØR INSTALLATION 3 Indledende kontroleftersyn 3 Sikkerhedsanvisninger 3 INSTALLATION 3 Installationshøjde 3 Detaljer vedrørende de forskellige installationstrin 3 PROGRAMMERING 5 Beskrivelse af programmeringstasterne 5 Automatisk kodning 5 Lagring af fjernbetjeningerne i hukommelsen 5 FUNKTIONSTEST 5 Brug af fjernbetjeningerne 5 Registrering af en forhindring 5 Indbygget lys 6 TILSLUTNING AF TILBEHØR 6 Beskrivelse af det forskellige tilbehør 6 Elektrisk tilslutning af det forskellige tilbehør 6 INDSTILLING AF PARAMETRE 7 Generel oversigt over indstilling af parametre 7 De forskellige parametres betydning 7 SÆRLIGE ANVENDELSER 8 SLETNING AF FJERNBETJENINGER OG ALLE INDSTILLINGER 8 Sletning af fjernbetjeninger 8 Initialisering af alle indstillinger 8 FEJLFINDING 8 Visning af funktionskoderne 8 Visning af programmeringskoderne 9 Visning af fejlkoder og funktionsproblemer 9 Visning af de gemte data 9 TEKNISKE SPECIFIKATIONER 10 1

2 A-DK 26/04/07 15:21 Page 2 GENERELT DK Dette produkt er i overensstemmelse med normen for sikkerhed, særlige regler for motorer til garageporte med vertikal åbning til privat brug (normen EN ). Når produktet er installeret i henhold til nærværende anvisninger og skemaet til kontrol af installationen, er installationen i overensstemmelse med normerne EN og EN Anvisningerne i produktets installations- og betjeningsvejledning imødekommer alle krav for materiale- og personsikkerhed samt ovennævnte normer. Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan Somfy ikke holdes ansvarlig for skader, der måtte opstå. Produktet Dexxo Pro skal installeres inde i garagen med et styresystem med indbygget sikkerhed. Vi, SOMFY, erklærer hermed, at produktet er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre væsentlige bestemmelser i direktivet 1999/5/EF. En overensstemmelseserklæring kan læses på internetadressen (Dexxo Pro). Produktet kan anvendes i Den Europæiske Union og Schweiz. SIKKERHEDSANVISNINGER Advarsel Vigtige sikkerhedsanvisninger. Følg alle anvisninger, idet en ukorrekt installation kan medføre alvorlige skader. Sikkerhedsanvisninger Før motoren installeres, skal alle ledninger og kæder, som ikke benyttes, fjernes, og alt udstyr, som ikke skal bruges i forbindelse med portens motorstyrede funktion, skal sættes ud af drift. Før motoren installeres, skal det kontrolleres, at den drevne del er i god mekanisk stand, afbalanceret, og at den åbner og lukker korrekt. Anbring alle betjeningsknapper mindst 1,5 meter over jorden og synligt fra indgangen, men på afstand af alle bevægelige dele. Monter den manuelle frakoblingsenhed højst 1,8 meter over jorden. Hvis betjeningsenheden er aftagelig, anbefales det at opbevare den lige i nærheden af garageporten. Klæb etiketten om den manuelle reserveanordning fast ved siden af betjeningsenheden. Klæb etiketterne med advarsler mod masning fast ved siden af eventuelle faste betjeningsenheder, så de er let synlige for brugeren. Kontrollér efter installationen, at mekanismen er korrekt indstillet, og at motoren skifter retning, når porten støder på en forhindring, der er 50 mm høj, og som er placeret på jorden. Kontrollér efter installationen, at portens dele ikke går ud over et fortov eller en vejbane, der er offentlig tilgængelig. Kontrollér efter installationen, at motoren forhindrer eller standser åbnebevægelsen, når porten er belastet med en vægt på 20 kg, der er fastgjort midt på portens nederste kant. BESKRIVELSE AF PRODUKTET Sammensætning Fig. 1 Pkt. Antal Beskrivelse Pkt. Antal Beskrivelse 1 1 Motorhoved 14 4 Fingerskrue H M8x Motordæksel 15 6 Møtrik HU8 3 1 Skærmplade til indbygget lys 16 2 Akse 4 1 Beslag til overligger 17 2 Låsering 5 1 Beslag til garageport 18 4 Selvskærende skrue φ 3x Fastspændingsplade til loft 19 4 Selvformende skrue φ 4x8 7 2 Fastspændingsplade til motorhoved 20 2 Skrue til plast φ 3,5x Manuel frakoblingsenhed 21a 1 Helstøbt skinne 9 1 Forbindelsesstang 21b 1 Todelt skinne 10 2 Endestop 21b1 1 Muffe 11 4 Kædeholder 21b2 8 Selvformende skrue φ 4x Netledning 22 2 Keytis fjernbetjening 13 2 Skrue H M8x Pære 230 V 40 W type E14 Anvendelsesområde Fig. 2 Porttype (Fig. 2) A: Vippeport med stort udhæng ved åbning. B: Ledport. Hvis portarealet er større end 10 m 2, eller hvis den øverste profil er speciel, skal beslaget til ledporte anvendes, ref.: C: Fløjport. Benyt dette beslag til fløjporte, ref.: D: Vippeport med lille udhæng ved åbning. Benyt dette beslag til sidehængte vippeporte med lille udhæng ved åbning, ref.:

3 A-DK 26/04/07 15:21 Page 3 Portmål (Fig. 3) Motorens vandring kan optimeres til portenes maksimale højder:. Ved at montere motorhovedet i 90 (Fig. 7- ).. Ved at fastspænde beslaget til overliggeren i loftet højst 200 mm forskudt i forhold til overliggeren (Fig. 5- ).. Ved at skære forbindelsesstangen over. PUNKTER, DER SKAL KONTROLLERES FØR INSTALLATION Indledende kontroleftersyn Garageporten skal fungere manuelt uden modstand. Kontrollér, at den mekanisk er i god stand (remskiver, holdere osv.), og at den er afbalanceret (fjederspænding). Enhver indstilling af portens fjedre kan medføre fare (nedstyrtning af porten). Dexxo Pro kan solidt fastgøres til garagens struktur (mure, overligger, sidevægge, tværstykker, portens skinner osv.). Forstærk den eksisterende struktur, hvis nødvendigt. Sprøjt ikke vand på systemet. Installer ikke Dexxo Pro på et sted med risiko for opsprøjt af vand. Den nederste del af porten skal være forsynet med en fjederprofil for at undgå hård kontakt og for at forøge kontaktfladen. Hvis garageporten er den eneste adgang til garagen, skal der monteres en frakoblingsenhed udvendigt (lås til udvendig oplåsning med nøgle (ref ) eller en udvendig oplukning, (ref ), og der skal indbygges et reservebatteri (ref ). Hvis garageporten er udstyret med en dør, skal porten forsynes med et system, der forhindrer, at den bevæger sig, når døren er åben (sikkerhedssæt til døre, ref ). Hvis garageporten vender ud mod offentlig vej, skal der installeres en signalanordning med en orange lampe (ref ). Hvis garageporten fungerer automatisk, skal der installeres en sikkerhedsanordning med en fotoelektrisk celle (ref eller ref ) og en signalanordning med en orange lampe. Kontroller, at der ikke er nogen tilgængelige farlige dele på porten, og beskyt dem i givet fald. Når porten låses op, kan det medføre en ukontrolleret bevægelse, hvis porten ikke er korrekt afbalanceret. DK Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisningerne skal overholdes under hele installationen:. Tag alle smykker af (armbånd, halskæder mv.) under installationsarbejdet.. Ved bore- og svejsearbejde skal der bruges specialbriller og passende beskyttelsesanordninger.. Brug egnet værktøj.. Håndter motorsystemet forsigtigt for at undgå risiko for skader.. Tilslut ikke systemet til ledningsnettet eller reservebatteriet, før monteringen er helt afsluttet.. Anvend aldrig en højtryksrenser til rengøring. INSTALLATION Fig. 4 Installationshøjde Mål afstanden D mellem portens øverste punkt og loftet. Hvis D ligger mellem 35 og 200 mm, skal enheden fastspændes direkte i loftet. Hvis D er større end 200 mm, skal enheden fastspændes, så højden H ligger mellem 10 og 200 mm. Detaljer vedrørende de forskellige installationstrin Fig. 5 til 16 Fastspænding af beslaget til overliggeren og beslaget til porten (Fig. 5) Ved installering direkte i loftet (klæbet på loftet) kan beslaget til overliggeren fastspændes til loftet og om nødvendigt med en maksimal forskydning på 200 mm i forhold til overliggeren. (Fig. 5- ). Samling af den todelte skinne (Fig. 6) [1] [2] [3]. Fold skinnens to dele ud. [4]. Saml skinnens to dele med samleflangen. [5]. Fastspænd enheden med de 8 låseskruer. Ved installering i loftet må samleflangens låseskruer ikke anvendes. 3

4 A-DK 26/04/07 15:21 Page 4 Samling af skinnen og motorhovedet (Fig. 7) Fastspænding af enheden til garageloftet (Fig. 8 til 10) Fastspænding til overliggerens beslag (Fig. 8) DK Fastspænding i loftet. Fastspændt i loftet: Fastspænding direkte i loftet ved hjælp af skinnen (Fig. 9). Der kan tilføjes fæstningspunkter ved motorhovedet (Fig. 9- ).. Ophængt i loftet (Fig. 10) Der kan tilføjes fæstningspunkter på skinnen, især på en todelt skinne eller en skinne, der er 3500 mm lang (Fig. 10- ). Fastspænding af stangen til porten og til slæden (Fig. 11) [1]. Frakobl slæden ved hjælp af en manuel frakoblingsanordning. [2]. Før slæden hen til porten. [3]. Fastspænd stangen til portens beslag og til slæden. Fastspænding og indstilling af endestop (Fig. 12 og 13) Stopanslag for lukning (Fig. 12) [1]. Kobl slæden fra trækenheden ved hjælp af den manuelle frakoblingsanordning, og før porten til lukket position. Luk porten mest muligt. [2]. Anbring stopanslaget for lukning mod slæden, og fastspænd det på skinnen. Stopanslag for åbning (Fig. 13) [1]. Kobl slæden fra trækenheden ved hjælp af den manuelle frakoblingsanordning, og før porten til åben position. Åbn ikke porten til maksimum, men indstil den, så den ikke når stopanslagene. [2]. Anbring stopanslaget for åbning mod slæden, og fastspænd det på skinnen. Bemærk: Stopanslagenes position kan indstilles ved at anbringe porten i åben eller lukket position ved hjælp af funktionen til forceret drift (Fig. 39). Montage af kædeholderne (Fig. 14) Kun ved brug af skinner med kæde. Anbring kædeholderen i skinnens første hul, uden for hvert stopanslag. Sørg for at skubbe holderen længst muligt ind, så placeringsstiften går ud over skinnen. Kontroller, at den manuelle frakoblingsanordning er højst 1,80 meter over jorden. Forlæng ledningen, hvis det er nødvendigt. Kontrol af kædens eller remmens spænding (Fig. 15) Dexxo Pro leveres med en forudindstillet og kontrolleret spænding. Tilpas spændingen, hvis det er nødvendigt. Spændegummiet eller -fjederen må aldrig trykkes helt sammen under brug. Elektrisk tilslutning af strømforsyningen (Fig. 16) [1]. Tag motordækslet af, og fjern beskyttelsesarket. [2]. Sæt pæren i. [3]. Tilslut til ledningsnettet. Slut fødekablet til en egnet stikkontakt, der er i overensstemmelse med gældende krav til elektricitet. El-forsyningen skal udstyres med en beskyttelsesanordning (sikring eller automatsikring med en mærkeværdi på 16 A) og en fejlstrømsafbryder (30 ma). Der skal monteres en frakoblingsanordning, der afbryder alle poler:. enten med et fødekabel, der er udstyret med et stik.. eller med en afbryder med 3 mm brydeafstand i alle poler (i henhold til normen EN ). 4

5 A-DK 26/04/07 15:21 Page 5 PROGRAMMERING Beskrivelse af programmeringstasterne. Tryk i 2 sek.: Lagring af fjernbetjeningerne i hukommelsen. Tryk i 7 sek.: Sletning af fjernbetjeninger i hukommelsen. Tryk i 0,5 sek.: Åbning og afslutning af indstillingsmenuen. Tryk i 2 sek.: Aktivering af den automatiske kodning. Tryk i 7 sek.: Sletning af den automatiske kodning og parametrene. Afbrydelse af den automatiske kodning. Valg af en parameter. Ændring af en parameterværdi. Brug af funktionen til forceret drift. Aktivering af automatisk kodning. Godkendelse af et parametervalg. Godkendelse af en parameterværdi DK Automatisk kodning Fig. 17 og 18 Indstilling af porttypen (Fig. 17) Motoren er forkonfigureret til at fungere med ledporte og vippeporte (visning S1). Hvis der anvendes en motor til en fløjport, skal konfigurationen ændres ved at trykke på tasten + eller -, indtil værdien S0 vises. Automatisk kodning (Fig. 18) [1]. Tryk på tasten SET, indtil pæren tænder (2 sek.). Displayet viser S2. [2]. Tryk på tasten - eller +, indtil transmissionssystemets trækenhed indkobles på slæden:. Et langt tryk på tasten - får trækenheden til at flytte sig mod lukningen.. Et langt tryk på tasten + får trækenheden til at flytte sig mod åbningen. [3]. Tryk på tasten OK for at aktivere kodningen. Porten bevæger sig til lukket position og udfører derefter en komplet åbne-lukke-bevægelse.. Hvis den automatiske kodning er korrekt udført, viser displayet C1.. Hvis den automatiske kodning ikke er korrekt udført, viser displayet S0 eller S1. Den automatiske kodning kan startes når som helst, når slæden er indkoblet, og displayet viser S2. Under den automatiske kodning:. Hvis porten er i bevægelse, standses bevægelsen med et tryk på en vilkårlig tast, og den automatiske kodning afbrydes.. Hvis porten ikke bevæger sig, afsluttes den automatiske kodning med et tryk på tasten SET. Man kan når som helst aktivere den automatiske kodning, også når den automatiske kodning allerede er aktiveret, og displayet viser C1. Lagring af fjernbetjeningerne i hukommelsen Der kan gemmes kommandoer på op til 32 kanaler. Fig. 19 Hvis denne procedure udføres med en kanal, der allerede har en kommando gemt, slettes den. På dette tidspunkt af installationen er motoren Dexxo Pro klar til brug. FUNKTIONSTEST Brug af fjernbetjeningerne Fig. 20 Registrering af en forhindring Fig. 21 og 22 Hvis der registreres en forhindring under portens åbning, standser porten (Fig. 21). Hvis der registreres en forhindring under portens lukning, åbner porten igen (Fig. 22). Kontroller, at registreringen af forhindringer virker, når porten støder på en forhindring, der er 50 mm høj, og som er placeret på jorden. 5

6 A-DK 26/04/07 15:21 Page 6 Indbygget lys Lyset tænder, hver gang motoren aktiveres. Det slukker automatisk et minut efter, at portens bevægelse er afsluttet. Denne tidsindstilling kan ændres (se afsnittet om parametre). Ved gentagen brug, hvorved lampen lyser konstant, kan den automatiske slukning aktiveres på grund af en termisk beskyttelse. TILSLUTNING AF TILBEHØR DK Beskrivelse af det forskellige tilbehør Fig. 23 Elektrisk tilslutning af det forskellige tilbehør Afbryd motorens strømforsyning, før der udføres arbejde på tilbehøret. Kontrollér kabelføringen, hvis displayet ikke tænder, når arbejdet er afsluttet (kan skyldes en kortslutning eller ombytning af polerne). Generelt elektrisk ledningsdiagram (Fig. 23) Fotoelektriske celler (Fig. 24) Der kan udføres to typer tilslutning: 6 Pkt. Beskrivelse Pkt. Beskrivelse 1 Orange lampe 6 Batteri 2 Udendørsbelysning 7 Sikkerhedssæt til dør 3 Kodelås til døråbning 8 Fotoelektriske celler 4 Nøglekontakt 9 Celle af typen Reflex 5 Antenne 10 Følerstang A:Standard (uden autotest): programmer parameteren P2 = 2. B : Med autotest: programmer parameteren P2 = 1. Bruges til at udføre en automatisk funktionstest af de fotoelektriske celler, hver gang porten bevæger sig. Hvis funktionstesten er negativ, kan porten ikke bevæge sig. Fotoelektrisk Reflexcelle (Fig. 25) Med autotest: programmer parameteren P2 = 1. Bruges til at udføre en automatisk funktionstest af den fotoelektriske celle, hver gang porten bevæger sig. Hvis funktionstesten er negativ, kan porten ikke bevæge sig. Det er nødvendigt at programmere parameteren P2, for at de fotoelektriske celler eller følerstangen fungerer rigtigt. Følerstang (Fig. 26) Med autotest: programmer parameteren P2 = 1. Bruges til at udføre en automatisk funktionstest af den fotoelektriske celle, hver gang porten bevæger sig. Hvis funktionstesten er negativ, kan porten ikke bevæge sig. Orange lampe (Fig. 27) Programmer parameteren P1 eefter den ønskede funktionsmåde:. Uden varsel før porten bevæger sig: P1 = 0.. Med et varsel 2 sek. før porten bevæger sig: P1 = 1. Kodelås til døråbning (Fig. 28) Sikkerhedssæt til dør (Fig. 29) Når dørkontakten monteres, skal den tilsluttes i stedet for den bro, der er etableret mellem klemme 5 og 6 på den elektriske tilslutnings klemrække. Hvis dørkontakten fjernes, er det vigtigt igen at etablere en bro mellem klemme 5 og 6 på den elektriske tilslutnings klemrække Batteri (Fig. 30) Antenne (Fig. 31) Udendørsbelysning (Fig. 32) Fig. 23 til 32 Al belysning, der tilsluttes, skal være af typen klasse 2 (dobbelt isolation). Hvis der anvendes belysning af klasse 1 (enkelt isolation), skal der altid udføres en tilslutning til jordnettet.

7 A-DK 26/04/07 15:21 Page 7 INDSTILLING AF PARAMETRE Generel oversigt over indstilling af parametre De forskellige parametres betydning Fig. 33 Kode Beskrivelse Værdier Bemærkninger P0 Funktionsmåde 0: Enkelttryk 1: Automatisk lukning Porten kan kun fungere med automatisk lukning, hvis de fotoelektriske celler er installeret. Det vil sige P2=1 eller P2=2. Med automatisk lukning lukkes porten automatisk efter den programmerede tidsindstilling med parameteren t0. DK P1 Varsel med orange lampe 0: Uden varsel 1: Med 2 sek. varsel P2 Sikkerhedsindgang 0: Ingen sikkerhedsanordning 1: Sikkerhedsanordning med autotest 2: Sikkerhedsanordning uden autotest Hvis garagen vender ud mod offentlig vej, skal der anvendes et varsel: P1=1. Hvis værdien 0 er valgt, tages der ikke højde for sikkerhedsindgangen. Hvis værdien 1 er valgt, udføres der en autotest af sikkerhedsanordningen ved hver funktionscyklus. Hvis værdien 2 er valgt: Sikkerhedsanordning uden autotest. Anordningen skal afprøves hver 6. måned. P3 Følsomhed for systemet til registrering af en forhindring 0: Meget lidt følsomt 1: Lidt følsomt 2: Standard 3: Meget følsomt Hvis denne parameter ændres, er det vigtigt at måle belastningen, når installationen er udført (se kontrolskemaet for korrekt installation af en port til privat brug i et beboelsesområde) eller at installere en følerstang. P4 Delvis åbnecyklus 0: Ikke gyldig 1: Gyldig Hvis den delvise åbnecyklus er godkendt:. Med et kort tryk på fjernbetjeningens tast åbnes porten delvist.. Med et langt tryk på fjernbetjeningens tast åbnes porten helt. P5 Lukkehastighed 0: Høj hastighed 1: Standardhastighed 2: Lav hastighed Hvis denne parameter ændres, er det vigtigt at måle belastningen, når installationen er udført (se kontrolskemaet for korrekt installation af en port til privat brug i et beboelsesområde) eller at installere en følerstang. P6 Delvis åben position Registrering af den faktiske position i henhold til Fig. 35. P7 Krybehastighed ved lukning 0: Standard 1: Kort krybehastighed 2: Lang krybehastighed P7=0: Ingen krybehastighed ved slutning af portlukningen P7=1: Hastigheden nedsættes de sidste 20 cm af lukningen. P7=2: Hastigheden nedsættes de sidste 50 cm af lukningen. A0 Sikkerhedshandling før åbning (ADMAP-sikkerhed) 0: Uden virkning 1: Bevægelse afbrudt Hvis værdien 1 er valgt, forhindrer sikkerhedsindgangen, at porten åbnes. A1 Sikkerhedshandling før lukning 1: Stop 2: Delvis åbning igen 3: Fuld åbning igen Værdien 1 er forbudt, hvis der benyttes en følerstang på sikkerhedsindgangen. A2 Registrering af forhindring ved lukning 2: Stop + retur 3: Fuld åbning igen t0 Tidsindstilling for automatisk lukning 0 til 12 (værdi for tidsindstilling = værdi x 10 sek.) 2: 20 sek. t1 Tidsindstilling for belysning 0 til 60 (værdi for tidsindstilling = værdi x 10 sek.) 6: 60 sek. Bemærk: På grund af den termiske beskyttelse kan den indbyggede belysning automatisk blive afbrudt ved længere tids aktivering. Det anbefales derfor kun at vælge en tidsforsinkelse for belysningen på mere end 2 min. (t1=12), når der anvendes en udvendig belysning. (Standardværdierne er angivet med fed skrifttype) 7

8 A-DK 26/04/07 15:21 Page 8 Programmeringseksempel: Indstilling af krybehastighed ved lukning P7 (Fig. 34) Indstilling af et langt stykke med krybehastighed P7 = 2. DK Særlige forhold: Indstilling af portens position til delvis åbning (Fig. 35) Åbn parameteren P6, og godkend med OK Indstil porten i den ønskede position for delvis åbning:. Tryk i lang tid på tasten - for at lukke porten.. Tryk i lang tid på tasten + for at åbne porten.. Godkend med OK Forceret drift (Fig. 36) Denne funktion bruges til at indstille porten i en præcis position:. Tryk i lang tid på tasten - for at lukke porten.. Tryk i lang tid på tasten + for at åbne porten. Lagring af fjernbetjeningen til styring af udendørsbelysningen (Fig. 37) Lagring af en fjernbetjening af typen Télis eller lignende (Fig. 38) SÆRLIGE ANVENDELSER Se brugsanvisningen side 5. SLETNING AF FJERNBETJENINGER OG ALLE INDSTILLINGER Sletning af fjernbetjeninger Tryk på tasten PROG, indtil pæren blinker (7 sek.). Alle de gemte fjernbetjeninger slettes. Initialisering af alle indstillinger Fig. 39 Fig. 40 Tryk på tasten SET, indtil pæren slukker (7 sek.). Den automatiske kodning slettes, og standardværdierne for alle parametre gendannes. FEJLFINDING Visning af funktionskoderne Kode Beskrivelse Bemærkninger C1 C2 C3 C4 Afventer kommando Åbning af porten Afventer lukning af porten Lukning af porten C5 Registrering af en forhindring Visning i 30 sek. ved registrering af en forhindring. C6 C9 Sikkerhedsindgang aktiv Sikkerhed for dørkontakt aktiv Visning ved styring af en bevægelse eller under en bevægelse, når sikkerhedsindgangen er aktiv. Visningen er aktiv, så længe sikkerhedsindgangen er aktiv Visning ved styring af en bevægelse eller under en bevægelse, når dørkontakten er åben. Visningen er aktiv, så længe dørkontakten er åben Ca Sikkerhedsanordnings autotest i gang Visning, når autotesten af sikkerhedsanordningerne udføres. Cb Cd Permanent ledningsforbundet styring Funktion med reservebatteri Afventer kommando Angiver, at indgangen til ledningsforbundet styring er aktiveret permanent (kontakt lukket). Styring med en radiofjernbetjening er i så fald ikke tilladt. 8

9 A-DK 26/04/07 15:21 Page 9 Visning af programmeringskoderne Kode Beskrivelse Bemærkninger S0 Afventer indstilling: Motorens omdrejningsretning til fløjporte Tryk på tasten + eller - på tastaturet for at skifte ti S1. Tryk på tasten SET i 2 sek. for at aktivere den automatiske kodning. S1 Afventer indstilling : Motorens omdrejningsretning til vippeporte eller ledporte Tryk på tasten + eller - på tastaturet for at skifte til S0. Tryk på tasten SET i 2 sek. for at aktivere den automatiske kodning. S2 Automatisk kodning Tryk på tasten OK for at aktivere den automatiske kodning. Visningen S2 blinker under hele cyklussen. Tryk på tasten + eller - for at styre motoren i forceret drift. DK F0 Afventer lagring af motorkommando Tryk på en tast på fjernbetjeningen for at tildele denne tast til styring af motoren. Tryk på PROG for at skifte til Afventer lagring af kommando til udendørsbelysning: F1. F1 Afventer lagring af kommando til udendørsbelysning Tryk på en tast på fjernbetjeningen for at tildele denne tast til styring af udendørsbelysningen. Tryk på PROG for at skifte til Afventer lagring af motorkommando: F0. Visning af fejlkoder og funktionsproblemer Kode Beskrivels Bemærkninger Hvad skal jeg gøre? E1 Maksimal kraft er nået Under den automatiske kodning kræver porten for stor kraft til motoren. E2 Sikkerhedsindgang permanent aktiv Vises, når sikkerhedsindgangen aktiveres i mere end 3 minutter. Kontroller afbalanceringen, og at porten fungerer manuelt. Kontroller, at ingen forhindring aktiverer cellerne eller følerstangen. Kontroller indstillingen af parameteren P2 i henhold til den anordning, der er tilsluttet på sikkerhedsindgangen. Kontroller sikkerhedsanordningernes kabelføring. Hvis der benyttes fotoelektriske celler, skal det kontrolleres, at de er korrekt indstillet. E4 Fejl ved sikkerhedsanordningens autotest Sikkerhedsanordningens autotest er ikke korrekt. Kontroller indstillingen af parameteren P2 i henhold til den anordning, der er tilsluttet på sikkerhedsindgangen. Kontroller sikkerhedsanordningernes kabelføring. Hvis der benyttes fotoelektriske celler, skal det kontrolleres, at de er korrekt indstillet. Eb Ec Andre fejl og funktionsproblemer Disse koder svarer til forskellige fejl på de elektroniske kredsløbskort. Afbryd strømforsyningen (hovedforsyning + reservebatteri). Vent i nogle minutter, og tilslut derefter strømforsyningen igen. Udfør en automatisk kodning. Kontakt Somfys tekniske assistance, hvis fejlen fortsætter. Visning af de gemte data Vælg parameteren Ud, og tryk på OK for at få vist de gemte data (Fig. 33). Data U0 U1 U2 U3 U4 U5 d0 til d9 Beskrivelse Tæller total cyklus: Tiere og enere Tæller total cyklus: Tusinddele og hundrededele Tæller total cyklus: Hundrede tusind Cyklustæller med registrering af forhindring: Tiere og enere Cyklustæller med registrering af forhindring: Tusinde Antal gemte styrekanaler Historik over de 10 seneste fejl dd Slet fejlhistorikken: tryk på OK i 7 sek. (Fig. 33) 9

10 A-DK 26/04/07 15:21 Page 10 TEKNISKE SPECIFIKATIONER DK Netspændingsforsyning Strømforsyning til el-motor Strømforbrug i standby Dexxo Pro 800 Dexxo Pro V 50 Hz 24 V DC Maksimalt strømforbrug 350 W (ekskl. udendørsbelysning) Trækkraft 800 N 1000 N Disponibel skinnetyp Kæde - Rem - Højtydende transmission Disponibel skinnelængde mm: Helstøbt eller todelt skinne mm: Helstøbt eller todelt skinne Maksimale portmål 9 m 2 (se Fig. 3) 15 m 2 (se Fig. 3) 20 cyklusser pr. dag med standardskinne (testet til cyklusser) Anvendelse 50 cyklusser pr. dag med højtydende skinne (testet til cyklusser) Minimumshøjde under overligger Samlet længde Vægt Åbningshastighed 5 W 35 mm Med skinne på mm: mm (3.090 mm ved montering af motorhoved i 90 ) Med skinne på mm: mm (3.590 mm ved montering af motorhoved i 90 ) Motorhoved: 6,8 kg Skinne: 5,6 til 10 kg afhængigt af skinnetypen Maks. 18 cm/s Antal kanaler, der kan gemmes 32 SOMFY s radiofrekvens Indbygget belysning 433,42 MHz RTS Maks. 230 V / 40 W Fatning E14 Udendørsbelysning Maks. 230 V / 500 W Klasse 2 Driftstemperatur Varighed for tildelt funktion Elektrisk isolering -20 C / +60 C 60 sek. Klasse 2 - Dobbelt isolering 10

11 A-DK 26/04/07 15:21 Page 11 somfy.com Dexxo Pro RTS BRUGSANVISNING DK A 11

12 A-DK 26/04/07 15:21 Page 2 INDHOLD GENERELT 2 Somfys verden 2 Support 2 DK SIKKERHEDSANVISNINGER 3 Normer 3 Sikkerhedsanvisninger 3 PRÆSENTATION AF PRODUKTET 3 Beskrivelse 3 FUNKTIONSMÅDE OG BRUG 4 Normal funktion 4 Særlige anvendelser 5 FEJLFINDING 6 TILBEHØR 6 Beskrivelse af det forskellige disponible tilbehør 6 VEDLIGEHOLDELSE 7 Udskiftning af den indbyggede lyspære 7 Kontrol af registrering af en forhindring 7 Kontrol af sikkerhedsanordningerne 7 Kontrol af reservebatteriet 7 TEKNISKE SPECIFIKATIONER 7 NOTATER 8 GENERELT Tak, fordi du har valgt dette udstyr fra SOMFY. Materiellet er designet og fremstillet af Somfy i henhold til en kvalitetssikring, der er i overensstemmelse med normen ISO Somfys verden Somfy udvikler, producerer og forhandler automatik til åbning og lukning i hjemmet. Alle Somfys produkter, alarmcentraler, automatik til rullegardiner, skodder, garager og indgangsporte opfylder gældende sikkerhedskrav samt brugernes forventninger til komfort og tidsbesparelse i hverdagen. Hos Somfy søger vi konstant at forbedre kvaliteten. Somfy er kendt i hele verden for sine produkters driftssikkerhed, innovation og høje teknologiske kvalitet. Support Det er vigtigt for Somfy at kende sine kunder, lytte til dem og imødekomme deres behov. Kontakt en Somfy-installatør for at få yderligere oplysninger om valg, køb eller installation af et Somfy-system, eller kontakt en Somfy-konsulent direkte, som vil vejlede dig. Vi forbeholder os ret til når som helst at foretage de ændringer af vores modeller, som vi vurderer er hensigtsmæssige, for hele tiden at udvikle og forbedre dem. SOMFY. SOMFY SAS, kapital euro, RCS Bonneville

13 A-DK 26/04/07 15:21 Page 3 SIKKERHEDSANVISNINGER Normer Dette produkt er i overensstemmelse med normen for sikkerhed, særlige regler for motorer til garageporte med vertikal åbning til privat brug (normen EN ). Når produktet er installeret i henhold til nærværende anvisninger og skemaet til kontrol af installationen, er installationen i overensstemmelse med normerne EN og EN Anvisningerne i produktets installations- og betjeningsvejledning imødekommer alle krav for materiale- og personsikkerhed samt ovennævnte normer. Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan Somfy ikke holdes ansvarlig for skader, der måtte opstå. Produktet Dexxo Pro skal installeres inde i garagen med et styresystem med indbygget sikkerhed. Vi, SOMFY, erklærer hermed, at produktet er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre væsentlige bestemmelser i direktivet 1999/5/EF. En overensstemmelseserklæring kan læses på internetadressen (Dexxo Pro). Produktet kan anvendes i Den Europæiske Union og Schweiz. Vigtige sikkerhedsanvisninger. Det er af sikkerhedsmæssige hensyn vigtigt at følge anvisningerne. Gem denne brugsanvisning. Sikkerhedsanvisninger Kontroller en gang om måneden, at porten skifter bevægelsesretning, når den støder på en forhindring, der er mindst 50 mm høj og placeret på jorden. Kontakt installatøren, hvis dette ikke er tilfældet. Pas på under brug af den manuelle frakoblingsanordning, da en manuel port hurtigt kan falde ned, hvis fjedrene er svage eller ødelagte eller ikke korrekt indstillet. Før betjening eller udførelse af vedligeholdelsesarbejde skal strømforsyningen afbrydes, og batteriet skal i givet fald tages ud (Fig. 1). Lad ikke børn lege med portens betjeningsanordning. Opbevar fjernbetjeningerne utilgængeligt for børn (Fig. 2). Brug kun en pære med en maksimal effekt på 230 V 40 W, fatning E14 (Fig. 3). til den indbyggede belysning. Kontroller installationen med jævne mellemrum, specielt kabler, fjedre og fæstninger, for at finde alle tegn på slitage, beskadigelse eller forkert indstilling. Brug ikke systemet, hvis det skal repareres eller indstilles, da en fejl i installationen eller en port, der er i ubalance, kan medføre personskade. Overvåg portens bevægelser, og hold alle personer på afstand, indtil bevægelsen er udført. DK Maks. 230 V 40 W PRÆSENTATION AF PRODUKTET Beskrivelse (Fig. 4) Motoren Dexxo PRO er beregnet til garageporte i private hjem. Motoren består af følgende dele:. et motorhoved (pkt. 1) med indbygget belysning (pkt. 2) og et digitaldisplay (pkt. 5).. en skinneenhed (pkt. 3) med en manuel frakoblingsanordning (pkt. 4). 4 3

14 A-DK 26/04/07 15:21 Page 4 FUNKTIONSMÅDE OG BRUG Normal funktion Brug af en fjernbetjening af typen Keytis eller tilsvarende (Fig. 5). DK 5 Registrering af en forhindring (Fig. 6 og 7) Hvis der registreres en forhindring under portens åbning, standser porten (Fig. 6). Hvis der registreres en forhindring under lukningen, standser porten og åbner igen (Fig. 7). Den indbyggede belysning aktiveres i 30 sek. ad gangen. 6 7 Indbygget lys Lyset tænder, hver gang motoren aktiveres. Det slukker automatisk et minut efter, at portens bevægelse er afsluttet. Denne tidsindstilling kan ændres (se afsnittet om parametre). Ved gentagen brug, hvorved lampen lyser konstant, kan den automatiske slukning aktiveres på grund af en termisk beskyttelse. Den manuelle frakoblingsanordnings funktionsmåde (Fig. 8) Dexxo Pro er udstyret med en manuel frakoblingsanordning, så porten kan betjenes manuelt, f.eks. i tilfælde af strømafbrydelse. Anordningen skal være let tilgængelig og placeres højst 1,80 meter over jorden. [1]. Frakobling af motoren Træk i snoren for at frakoble portens drivsystem. [2]. Manuel aktivering af porten Dette er muligt, når drivsystemet er frakoblet. [3]. Tilkobling af motoren Betjen porten manuelt, indtil drivanordningen låses fast på skinnen. 8 Når motoren frakobles, kan det medføre pludselige bevægelser af porten, hvis porten ikke er afbalanceret, og det kan være farligt. Brug kun snoren til at frakoble motoren. Brug aldrig snoren til at betjene porten manuelt. Tilkobl altid motoren, før porten betjenes igen. 4

15 A-DK 26/04/07 15:21 Page 5 Særlige anvendelser Afhængigt af hvilket tilbehør der er installeret, og hvilke options installatøren har programmeret, kan motoren Dexxo PRO bruges til særlige anvendelser: Brug af en fjernbetjening af typen TELIS eller lignende (Fig. 9) 9 DK Sikkerhedscellernes funktionsmåde. En forhindring placeret mellem cellerne forhindrer, at porten lukker. Hvis der registreres en forhindring under lukning af porten, standser den og åbner igen helt eller delvist afhængigt af, hvilken indstilling der er programmeret under installationen. Den indbyggede belysning aktiveres i 30 sek. ad gangen. Sikkerhedsdørens funktionsmåde. Når portens indbyggede dør er åben, kan porten ikke bevæges. Den indbyggede belysning aktiveres i 30 sek. ad gangen. Funktion med en blinkende orange lampe Den orange lampe aktiveres, hver gang porten bevæger sig. Under installationen kan der programmeres et signal, der aktiveres, 2 sek. før bevægelsen starter. Udendørsbelysning Lyset tænder, hver gang motoren aktiveres. Det slukker automatisk et minut efter, at portens bevægelse er afsluttet. Tidsindstillingen kan justeres under installationen. Hvis en tast på fjernbetjeningen er programmeret til udendørsbelysningen, virker den på følgende måde (Fig. 10). 10 Funktion med delvis åbning. Hvis denne indstilling er godkendt:. Med et kort tryk på fjernbetjeningens tast åbnes porten delvist. Med et langt tryk på fjernbetjeningens tast åbnes porten helt. Positionen for delvis åbning kan kun nås, hvis porten var lukke. Automatisk lukning. Porten lukker automatisk efter et tidsrum, der programmeres under installationen. En ny kommando i løbet af det programmerede tidsrum annullerer den automatiske lukning, og porten forbliver åben. Den efterfølgende kommando medfører, at porten lukkes.. Funktion med reservebatteri. Hvis et reservebatteri er installeret, kan motoren Dexxo PRO fungere, selvom der er strømafbrydelse. Funktionsmåden er i så fald følgende:. Nedsat hastighed.. Belysningen virker ikke.. Sikkerhedstilbehøret virker ikkes. Specifikationer for batteriet:. Levetid: 24 timer. 5 til 10 funktionscyklusser afhængigt af portens vægt.. Opladningstid: 48 timer. Levetid før udskiftning: Ca. 3 år. For at opnå optimal levetid for batteriet anbefales det at afbryde hovedstrømforsyningen og lade motoren køre på batteri i flere cyklusser, 3 gange årligt. 5

16 A-DK 26/04/07 15:22 Page 6 FEJLFINDING Digitaldisplayet er placeret under den indbyggede belysnings lampeglas. Det viser oplysninger om motorens drift. Der er følgende væsentlige koder for drift: DK Kode Beskrivelse Bemærkninger C1 Afventer kommando C2 C3 C4 Åbning Afventer automatisk lukning Lukning C5 Registrering af en forhindring Angiver, at porten er stødt på en modstand. Visningen er aktiv 30 sek. efter registreringen. C6 Sikkerhedsindgang aktiv Angiver, at en forhindring, der spærrer for portens lukning, er placeret mellem de fotoelektriske celler eller er i kontakt med en sikkerhedskant, der er installeret under porten. C9 Sikkerhed for dørkontakt aktiv Angiver, at den indbyggede dør i porten er åben. Portens bevægelser er spærret. Cb Permanent ledningsforbundet styring Angiver, at indgangen til ledningsforbundet styring er aktiveret permanent. Styring med en radiofjernbetjening er i så fald ikke tilladt. Cd Funktion med reservebatteri Afventer kommando Angiver, at motorens hovedstrømforsyning er afbrudt, og at motoren kører på reservebatteri Kontakt installatøren, hvis der vises andre koder. TILBEHØR Der kan tilsluttes forskelligt tilbehør. 11 Pkt. Beskrivelse Bemærkninger 1 Fjernbetjeningen KEYTIS 2NS RTS Bærbar fjernbetjening med 2 kanaler. 2 Fjernbetjeningen KEYTIS 4NS RTS Bærbar fjernbetjening med 4 kanaler. 3 Trykknappen RTS Fjernbetjeningspunkt på væggen med 2 kanaler. Anvendes inde i garagen. 4 Kodelås til døråbning RTS Kodelåsen skal installeres uden for garagen. 5 Fotoelektriske celler Spærrer lukningen af porten i tilfælde af forhindringer. 6 Orange lampe Signalerer portens bevægelser uden for garagen. 7 Nøgletænding Nøglestyret afbryder. Anvendes uden for garagen. 8 Batteri Garanterer korrekt funktion i tilfælde af strømafbrydelse. 9 Lås til udvendig oplåsning med nøgle Giver mulighed for at oplåse motoren udefra ved hjælp af en nøglelås. Anbefales kraftigt, når garageporten er den eneste adgangsmulighed til garagen. 10 Udvendig oplukning Giver mulighed for at oplåse motoren udefra ved hjælp af håndtaget på porten. Anbefales kraftigt, når garageporten er den eneste adgangsmulighed til garagen. 11 Låsesæt til port Med dette system forstærkes portens låsning. 6

17 A-DK 26/04/07 15:22 Page 7 VEDLIGEHOLDELSE Udskiftning af den indbyggede lyspære (Fig. 12) [1] [2]. Tag lampeglasset af. [3] [4]. Skru og udskift den defekte pære. [5] [6] [7]. Sæt lampeglasset på igen. Brug kun pærer på 230 V 40 W med fatningen E14 DK 12 Maks. 230 V 40 W. Kontrol af registrering af en forhindring Kontroller hver 6. måned, at porten skifter bevægelsesretning, når den støder på en forhindring, der er mindst. Kontrol af sikkerhedsanordningerne (celler, dørkontakt, følerstang) Kontroller hver 6. måned, at de fungerer korrekt (se side 5). Kontrol af reservebatteriet For at opnå optimal levetid for batteriet anbefales det at afbryde hovedstrømforsyningen og lade motoren køre på batteri i flere cyklusser, 3 gange årligt. TEKNISKE SPECIFIKATIONER Grundlæggende tekniske specifikationer Dexxo Pro 800 Dexxo Pro 1000 Netspændingsforsyning Strømforbrug i standby 230 V 50 Hz Maksimalt strømforbrug 350 W (ekskl. udendørsbelysning) Trækkraft 800 N 1000 N Anvendelse 5 W 20 cyklusser pr. dag med standardskinne (testet til cyklusser) 50 cyklusser pr. dag med højtydende skinne (testet til cyklusser) Antal kanaler, der kan gemmes 32 SOMFY s radiofrekvens Indbygget belysning 433,42 MHz RTS Maks. 230 V / 40 W Fatning E14 Udendørsbelysning Maks. 230 V / 500 W Klasse 2 Driftstemperatur -20 C / +60 C 7

18 A-DK 26/04/07 15:22 Page 8 NOTATER DK 8

19 A-FIN 26/04/07 15:27 Page 1 SISÄLLYS YLEISTÄ 2 TURVAOHJEET 2 Varoitus 2 Turvaohjeet 2 TUOTEKUVAUS 2 Rakenne 2 Sovellusala 2 TARKISTETTAVAT KOHDAT ENNEN ASENNUSTA 3 Alustavat tarkistukset 3 Turvaohjeet 3 ASENNUS 3 Asennuksen korkeus 3 Asennuksen eri vaiheiden yksityiskohdat 3 OHJELMOINTI 5 Ohjelmointinäppäinten kuvaus 5 Automaattinen oppiminen 5 Kaukosäädinten tallennus 5 FIN TOIMINTATESTI 5 Kaukosäädinten käyttö 5 Esteen havaitsijan toiminta 5 Sisäänrakennetun valaistuksen toiminta 6 LISÄLAITTEIDEN LIITTÄMINEN 6 Eri lisälaitteiden kuvaukset 6 Eri lisälaitteiden sähköliitäntä 6 PARAMETRIEN ASETUS 7 Parametrien yleiskaavio 7 Eri parametrien merkitys 7 ERITYISTOIMINNOT 8 KAUKOSÄÄDINTEN JA SÄÄTÖJEN POISTAMINEN 8 Kaukosäädinten poisto 8 Kaikkien säätöjen uudelleenalustus 8 KOODIEN MÄÄRITYS 8 Toimintokoodien näyttö 8 Ohjelmointikoodien näyttö 9 Virheiden ja vikojen näyttö 9 Pääsy tallennettuihin tietoihin 9 TEKNISET TIEDOT 10 1

20 A-FIN 26/04/07 15:27 Page 2 YLEISTÄ Tämä tuote vastaa normia: turvallisuus, erityissäännöt koskien ylös avautuvien ja kotikäyttöön tarkoitettujen autotallin ovien motorisointia (normi EN ). Alla olevien ohjeiden mukaan asennettu tuote, joka vastaa asennustarkistuslistaa, voidaan laittaa paikoilleen normien EN ja EN mukaan. Ohjeilla, jotka on lueteltu tämän tuotteen asennus- ja käyttötiedoissa, on tarkoituksena täyttää omaisuuden ja henkilöiden ja ko. normien turvallisuutta koskevat vaatimukset. Jos ohjeita ei noudateta, Somfy vapautuu kaikesta mahdollisesta vahinkovastuusta. Dexxo Pro-tuote tulee asentaa autotallin sisälle sisäänrakennetulla turvasäätimellä varustettuna. SOMFY ilmoittaa, että tämä tuote vastaa perusvaatimuksia ja muita direktiivin 1999/5/EY asiaankuuluvia säädöksiä. Vastaavuusilmoitus on löydettävissä Internet-osoitteessa (Dexxo Pro). Tuotetta voi käyttää Euroopan Unionissa ja Sveitsissä. TURVAOHJEET Varoitus Tärkeitä turvaohjeita. Noudata kaikkia ohjeita, sillä väärä asennus voi johtaa vakaviin vammoihin. FIN Turvaohjeet Ennen moottorin asennusta poista kaikki tarpeettomat köydet ja ketjut ja poista käytöstä kaikki laitteet, jotka eivät ole tarpeellisia oven moottoritoiminnalle. Ennen moottorin asennusta tarkista, että asennettu osa on hyvässä mekaanisessa käyttökunnossa, että se on tasapainossa, avautuu ja sulkeutuu oikein. Asenna säätimen kaikki näppäimet vähintään 1,5 metrin korkeudelle maasta sisäänkäynnin näkyvälle osalle, mutta poissa liikkuvien osien luota. Asenna manuaalinen avauslaite enintään 1,8 metrin korkeudelle maasta. Jos käytössä on irrotettava ohjauslaite, se suositellaan asennettavaksi oven välittömään läheisyyteen. Kiinnitä pysyvästi varoituslappu manuaalisesta korjauslaitteesta lähelle sen ohjauslaitetta. Kiinnitä pysyvästi varoituslaput murskautumisesta lähelle mahdollisia kiinteitä säätimiä niin, että käyttäjä ne varmasti näkee. Asennuksen jälkeen on varmistettava, että mekanismi on oikein säädetty ja moottori vaihtaa suuntaa, kun ovi osuu 50 mm:n korkuiseen maahan asetettuun esteeseen. Varmista asennuksen jälkeen, että oven osat eivät ulotu yleisessä käytössä olevan jalkakäytävän tai ajoradan yläpuolelle. Varmista asennuksen jälkeen, että motorisointi estää tai pysäyttää avausliikkeen, kun ovea painaa sen alapuolen keskelle kiinnitetty 20 kg:n paino. TUOTEKUVAUS Rakenne Kuva 1 kohta Määrä Nimitys kohta Määrä Nimitys 1 1 Moottoripää 14 4 Pyöröruuvi H M8x Moottoripään kansi 15 6 Ruuvi HU8 3 1 Kiinteän valaistuksen kansi 16 2 Akseli 4 1 Ovenkamanan suojus 17 2 Pyörökiinnike 5 1 Oven suojus 18 4 Itseporautuva ruuvi φ 3x Kattokiinnikkeen koukku 19 4 Muovautuva ruuvi φ 4x8 7 2 Moottoripään kiinnikkeen koukku 20 2 Muoviruuvi φ 3,5x Manuaalinen avauslaite 21a 1 Yhtenäinen kisko 9 1 Liitosvarsi 21b 1 2-osainen kisko 10 2 Liikkeen pysäyttäjä 21b1 1 Varsi 11 4 Ketjun ylläpitolaakeri 21b2 8 Muovautuva ruuvi φ 4x Virransyöttöjohto 22 2 Kaukosäädin Keytis 13 2 Ruuvi H M8x Lamppu 230 V 40 W tyyppi E14 Sovellusala Kuva 2 Ovityypit (Kuva 2). A: ylimenevä kippiovi. B: lohko-ovi. Jos oven pinta-ala ylittää 10 m 2 tai jos yläprofiili on erikoinen, käytä lohko-oven sarjaa viite: C: kaksiosainen ovi. Käytä heilurioven sarjaa viite: D: puoliksi ylimenevä ovi. Käytä puoliksi ylimenevä oven sarjaa viite:

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 19 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 19 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54 A8900GNW A8900GNB A8900GNX DA Brugsanvisning FI Käyttöohje 9 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54 www.aeg.com INDHOLD. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3. BETJENINGSPANEL.........................................................

Detaljer

A72900GNW0 A72900GNX0. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 18 NOBruksanvisning 34 SV Bruksanvisning 50

A72900GNW0 A72900GNX0. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 18 NOBruksanvisning 34 SV Bruksanvisning 50 A72900GNW0 A72900GNX0 DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 18 NOBruksanvisning 34 SV Bruksanvisning 50 2 www.aeg.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3 2.

Detaljer

QT4609RW QT4609RX Brugsanvisning Køle-/fryseskab Käyttöohje Jääpakastin Bruksanvisning Kjøl-frys Bruksanvisning Kyl-Frys

QT4609RW QT4609RX Brugsanvisning Køle-/fryseskab Käyttöohje Jääpakastin Bruksanvisning Kjøl-frys Bruksanvisning Kyl-Frys QT4609RW QT4609RX Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning Køle-/fryseskab Jääpakastin Kjøl-frys Kyl-Frys 2 Indhold Tak for, at du har valgt et af vores højkvalitetsprodukter. Du bedes læse

Detaljer

VHO200 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA FIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING C402-DK-FIN-N-S 09/2014

VHO200 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA FIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING C402-DK-FIN-N-S 09/2014 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING DK FIN N S C402-DK-FIN-N-S 09/2014 Indholdsfortegnelse Brugervejledning...2 Driftsikkerhed... 2 Generelle oplysninger om brug af støvsugeren...

Detaljer

Brugsanvisning...3 Käyttöohje... 17 Bruksveiledning... 31 Bruksanvisning... 44

Brugsanvisning...3 Käyttöohje... 17 Bruksveiledning... 31 Bruksanvisning... 44 [da] [fi] [no] [sv] Brugsanvisning...3 Käyttöohje... 17 Bruksveiledning... 31 Bruksanvisning... 44 EH...MV... Kogesektion Keittotaso Kokesone Häll EH...MV... 2 Ø = cm Indholdsfortegnelse[da] Brugsanvisning

Detaljer

PIB...F... Kogesektion Keittotaso Kokesone Häll. [da] Brugsanvisning...3 [fi] Käyttöohje...15. [no] Bruksveiledning... 28 [sv] Bruksanvisning...

PIB...F... Kogesektion Keittotaso Kokesone Häll. [da] Brugsanvisning...3 [fi] Käyttöohje...15. [no] Bruksveiledning... 28 [sv] Bruksanvisning... PIB...F... Kogesektion Keittotaso Kokesone Häll [da] Brugsanvisning...3 [fi] Käyttöohje...15 [no] Bruksveiledning... 28 [sv] Bruksanvisning... 40 PIB...F... 2 Ø = cm Indholdsfortegnelse[da] Brugsanvisning

Detaljer

EDH3786PW3 DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 19 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 36 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 52

EDH3786PW3 DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 19 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 36 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 52 EDH3786PW3 DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 19 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 36 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 52 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Detaljer

NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD

NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD R NOCeco10LCD NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD DA FI NO 08/51336/0 Issue 0 Products comply with the European Safety Standard: EN 60335-2-30

Detaljer

Grundlæggende brugervejledning

Grundlæggende brugervejledning Grundlæggende brugervejledning VIDEOKAMERA GZ-E105BE GZ-E100SE LYT2509-002A-M DA Detaljeret brugervejledning Mobile Brugervejledning For yderligere oplysninger om betjening af dette produkt, bedes du henvise

Detaljer

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37250 G. Document Number 2960310842_DA/180314.1423

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37250 G. Document Number 2960310842_DA/180314.1423 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 37250 G DA NO Document Number 2960310842_DA/180314.1423 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 38240 G. Document Number 2960310892_DA/170314.2152

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 38240 G. Document Number 2960310892_DA/170314.2152 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 38240 G DA NO Document Number 2960310892_DA/170314.2152 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas Vaskemaskin Bruksanvisning

Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas Vaskemaskin Bruksanvisning WMB 61231 PTMS WMB 61231 PTM Dokumentnummer 2820523674_D / 02-09-14.(20:57) Dette produkt er fremstillet ved hjælp af den

Detaljer

Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder

Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder Art. 48-826 Art. 48-090 med solcellsladdare med solcellelader jossa aurinkokennolaturi med solcelleoplader Tillverkat för Biltema Sweden AB,

Detaljer

SCT71800S1 DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 23

SCT71800S1 DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 23 SCT71800S1 DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 23 2 www.aeg.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3 2. BETJENINGSPANEL.........................................................

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Dampovn NO Bruksanvisning 39 Dampovn BP500432S

DA Brugsanvisning 2 Dampovn NO Bruksanvisning 39 Dampovn BP500432S DA Brugsanvisning 2 Dampovn NO Bruksanvisning 39 Dampovn BP500432S 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. FØR IBRUGTAGNING... 7 5. DAGLIG

Detaljer

GLOBE 4800/4900 CAN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN OPAS

GLOBE 4800/4900 CAN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN OPAS GLOBE 4800/4900 CAN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN OPAS 06DE2351B.pmd 1 Bästa kund. Vi gratulerar till ett bra produktval. Detta billarm är utvecklat enligt senaste teknologi för

Detaljer

AR-FX7 AR-M256 AR-M316 FAX MODUL HURTIG GUIDE FAKSI LISÄLAITE PIKAOPAS FAKSIMILE TILLEGGSSETT KORT VEILEDNING FAXMODUL SNABBGUIDE

AR-FX7 AR-M256 AR-M316 FAX MODUL HURTIG GUIDE FAKSI LISÄLAITE PIKAOPAS FAKSIMILE TILLEGGSSETT KORT VEILEDNING FAXMODUL SNABBGUIDE AR-FX7 AR-M56 AR-M6 FAX MODUL HURTIG GUIDE DK FAKSI LISÄLAITE PIKAOPAS FI FAKSIMILE TILLEGGSSETT KORT VEILEDNING NO FAXMODUL SNABBGUIDE SW Udstyret er afprøvet i henhold til de fælleseuropæiske CTR--forordninger.

Detaljer

Vaskemaskine Tvättmaskin Vaskemaskin Pyykinpesukone WNF 7442 WE30. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöopas.

Vaskemaskine Tvättmaskin Vaskemaskin Pyykinpesukone WNF 7442 WE30. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöopas. Vaskemaskine Tvättmaskin Vaskemaskin Pyykinpesukone WNF 7442 WE30 Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöopas Dokumentnummer 2820522649_D / 02-08-12.(14:10) 1 Vigtige sikkerheds- og miljøinstruktioner

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DPU 7380 X 2960310985_DA/060115.1355

Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DPU 7380 X 2960310985_DA/060115.1355 Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DPU 7380 X 2960310985_DA/060115.1355 Læs denne brugsvejledning først! Kære Kunde Vi håber, De vil få gode resultater fra produktet, der er produceret

Detaljer

Norsk, 61 NBAA 131 NF W

Norsk, 61 NBAA 131 NF W PL DK CZ HU Dansk, 31 Suomi, 41 Svenska, 51 NO Norsk, 61 SF NBAA 131 NF W S PL PL!!!!!! 3mm 2 PL 3 PL 1 2 4 PL 5!!! PL!! MAX WATER LEVEL WATER LEVEL MAX MAX WATER LEVEL!! 6 PL 7 8 PL! PL 9 195051578.05

Detaljer

HÅNDLAVET ORIGINAL BRUGSVEJLEDNING. www.technivorm.com

HÅNDLAVET ORIGINAL BRUGSVEJLEDNING. www.technivorm.com HÅNDLAVET For den rigtige smag af ka fe SP ORIGINAL BRUGSVEJLEDNING www.technivorm.com 1 TILLYKKE MED KØBET AF VERDENS BEDSTE FILTERKAFFE- MASKINE! Gerard-Clement Smit Grundlægger af virksomheden og designer

Detaljer

VivoTab Brugervejledning

VivoTab Brugervejledning ND7824 VivoTab Brugervejledning ASUS bestræber sig på at fremstille miljøvenlige produkter og emballager for at sikre forbrugernes sundhed og minimere påvirkningen af miljøet. Reduktionen i antallet af

Detaljer

LED65FSWB OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING FÖR

LED65FSWB OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING FÖR LED65FSWB OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING FÖR COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL FARGE TV MED FJERNKONTROLL Indhold Sikkerhedsoplysninger... 2 Kom godt

Detaljer

KE-42MR1 KE-50MR1. Flat Panel Colour TV DK FI NO SE. Brugervejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning Instruktionsbok 4-093-114-32 (2)

KE-42MR1 KE-50MR1. Flat Panel Colour TV DK FI NO SE. Brugervejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning Instruktionsbok 4-093-114-32 (2) 4-093-114-32 (2) Flat Panel Colour TV KE-42MR1 KE-50MR1 2002 Sony Corporation Brugervejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning Instruktionsbok DK FI NO SE Brugervejledning DK 1 2 OK Introduktion Vi takker

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer RENLIG DK NO FWM7 DANSK 4 NORSK 29 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 11 Daglig brug 11 Nyttige oplysninger og råd 15 Vaskeprogrammer

Detaljer

5524ST. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine.

5524ST. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine. 5524ST Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger FROSTFRI DK NO DANSK 4 NORSK 19 DANSK 4 Indhold Sikkerhedsanvisninger 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Daglig brug 10 Nyttige oplysninger og råd 11 Ret til ændringer uden varsel

Detaljer

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst Ekolod trådlöst Ekkolodd trådløst Kaikuluotain langaton Ekkolod trådløst Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer