Kommentarer. til. budsjett 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommentarer. til. budsjett 2012"

Transkript

1 Kommentarer til budsjett 2012 Vedtatt i kommunestyret i sak 113/11

2 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 INNLEDNING... 3 I. BUDSJETTPRIORITERINGER... 4 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT, GENERELLE BETRAKTNINGER OM KOMMUNENS ØKONOMISKE SITUASJON OG BUDSJETTARBEIDET NÆRMERE OM BUDSJETTARBEIDET FOR BUDSJETTÅRET ENDRINGER I TJENESTENE INNENFOR DEN ENKELTE ENHET/AVDELING:...10 SENTRALADMINISTRASJONEN:...11 KIRKELIG FELLESRÅD:...11 GRUNNSKOLENE:...11 VOKSENOPPLÆRINGEN OG FLYKTNINGTJENESTEN:...12 BARNEHAGENE:...12 SKOLESKYSS:...13 KULTURSKOLEN:...13 NAV/SOSIALTJENESTEN:...13 FAMILIE OG HELSE:...13 OMSORG OG REHABILITERING:...14 TEKNISK DRIFT OG EIENDOM:...14 KULTUR:...15 PLAN OG NÆRING:...15 RAMMETILDELING FOR BUDSJETT II. RAMMEBETINGELSER OG FORUTSETNINGER FOR BUDSJETTFORSLAGET...16 LØNNS OG PRISVEKST...17 FELLESINNTEKTER...17 EIENDOMSSKATT...18 RENTER OG AVDRAG...18 ANDRE FELLESINNTEKTER OG UTGIFTER...19 III. INVESTERINGSBUDSJETT GENERELT OM INVESTERINGSBUDSJETTET KOMMENTARER TIL DE ENKELTE FORSLAGENE:...24 IV. BETALINGSSATSER

3 Innledning Budsjettdokumentets innhold Budsjettdokument 2012 skal vise netto driftsrammer til enhetene, fellesinntekter og fellesutgifter, og investeringer. Dokumentet er bygd opp slik: Del I beskriver formannskapets prioriteringer i forbindelse med budsjettet for Denne delen beskriver også enhetenes endringer i tjenesteproduksjonen som følge av de kuttene som måtte innarbeides i budsjettet for å kunne legge frem et budsjett i balanse. Del II beskriver de forutsetningene som er lagt til grunn for utarbeidelsen av budsjettet for Del III omhandler investeringsbudsjett for Del IV viser betalingssatsene for 2012 og endringene i disse i forhold til fjoråret. 3

4 I. Budsjettprioriteringer Konsekvensjustert budsjett, generelle betraktninger om kommunens økonomiske situasjon og budsjettarbeidet. Hovedprioriteringer: Framskrivingen av kommunens utgifter og inntekter for 2012 viste at det sto igjen ca kr 2 millioner før rammene ble konsekvensjustert for utgifter som har kommet til i løpet av 2011 (bl.a. vedtak om nye tjenester), samt før nødvendige nye tiltak også var lagt inn i driften. Etter at dette var korrigert inn, sto kommunen med et finansieringsbehov på kr 16 millioner. Formannskapet har funnet disse midlene dels ved finansiering fra fond, omprioriteringer innenfor og mellom enhetenes rammer, dels å budsjettere med vakanser og stram virksomhetsstyring. I tillegg har formannskapet satt av en svært liten lønnspott til fordeling etter lønnsoppgjøret Den lønnspotten som er avsatt tilsvarer en lønnsøkning i oppgjøret på beskjedne 1,27 %. På denne måten har formannskapet maktet å styrke grunnskolen i Nordre Land. Men med så få midler avsatt til kompensasjon til enhetene for lønnsoppgjøret 2012, må man se an hvordan lønnsoppgjøret faktisk blir og eventuelt gjøre omprioriteringer i løpet av året for å kompensere for dette. Kommunen har gjennomgående et høyt driftsnivå i forhold til inntektene, noe som gir manglende handlingsrom. Flere utfordringer er utsatt til neste budsjetthøst. Resultatet av salderingen av budsjettet for 2012, ble en kombinasjon av varige kutt i tjenestenivået innen enkelte tjenester og tiltak som kun gir salderingsvirkning for budsjettåret I sum utgjør slike ettårs-salderinger ca. kr. 2,447 mill. Dette er salderingstiltak som vil måtte konsekvensjusteres inn i budsjett 2013, og derav gjør utfordringen i økonomiplanperioden samt balanseringen av budsjettet for 2013 noe mer utfordrende (se avsnitt om budsjettarbeidet under for detaljer). I tillegg til de ettårs løsningen som er gjort, må det også avsetningen til å dekke den årlige lønnsøkningen økes neste år. Hovedtrekkene i dette budsjettet er likevel at tjenestenivået fra budsjettåret 2011 stort sett videreføres i 2012 på de fleste områder. Netto driftsresultat (se også avsnittet om økonomiplan under): Selv om det i budsjettoversiktene tilsynelatende ser ut til at målet om et netto driftsresultat på 3 % av brutto driftsinntekter er nådd, er ikke dette helt riktig. Netto driftsresultatet i budsjettet for 2012 skyldes et budsjett-teknisk grep rundt budsjettering av pensjonsforhold /premieavvik. Dette netto driftsresultatet gir derfor ingen indikasjon på en eventuell måloppnåelse i forhold til å nå målet om 3 % netto driftsresultat innen budsjettet for Et netto driftsresultat i balanse forteller oss om kommunen har nok driftsinntekter til å dekke driftsutgiftene inkludert finanskostnadene, det vil si om vi har nok penger til den ordinære driften. Hvis vi oppnår et netto driftsresultat på 3 % (netto driftsresultat i kr i % av driftsinntektene) og kan legge litt til side for å investere eller styrke fondene, sier det oss at vi har en sunn økonomi med et handlingsrom. Det fremlagte budsjettet for 2012 gir et netto driftsresultat på ca. 2,5 %. Korrigert for de forhold av netto driftsresultat som påvirkes av de nevnte forhold rundt premieavviket, er et korrigert netto driftsresultat på -0,7 %. Dette er en nedgang i netto driftsresultat fra forrige vedtatte budsjett. 4

5 Nærmere om de enkelte tjenester: I fremlagte budsjett er det få prioriterte tiltak som finansieres med nye midler. Imidlertid er det foretatt noen grep som viser at områder som grunnskole, barnehager og kultur. Innen grunnskolen er de sosialfaglige stillingene (2 årsverk) prioritert inn i budsjettet som faste stillinger. Nordre Land kommune skal satse på tidlige intervensjon / tidlig innsats i forebyggende arbeid. Videre er det prioritert å finansiere tiltak som er vedtatt som satsingsområder i Kommunedelplanen for Nordre Land skolen. Disse tiltakene går i stor grad på kompetanseheving blant lærerne i grunnskolen. Ytterligere et tiltak som er prioritert, og som forsterker satsingen på skolene er midler prioritert til prosjektet NY GIV og til valgfag i 8.trinn. Det er funnet rom for å satse på ny kunnskap og nye profesjoner inn mot både skoleverket og helseområdet i kommunen. I budsjettet for 2011 ble det lagt til rette for å tilby tjenester innen tale og skrivetrening fra en audiopedagog. I budsjettet for 2012 er det nå funnet rom for å prioritere å opprette en stilling som logoped. Dette er et løft for den pedagogiske satsingen i grunnskolen i Nordre Land, og er realisering av et ønske som har ligget i budsjettprosessene i mange år. Et annet løft, som også er å realisere tidligere ønsker, er opprettelsen av en stilling som psykolog. Med å opprette disse to profesjonsstillingene vil Nordre Land kommune ble en av veldig få kommuner på vår størrelse som har slike fagfolk ansatt i kommunen. I statsbudsjettet for 2011 ble det besluttet å endre finansieringen av barnehagesektoren i kommunene. Til og med budsjettåret 2010 mottok kommunen driftstilskudd pr. plass i barnehagene, og skjønnsmidler for å finansiere full barnehagedekning. Nordre Land kommune har høye ambisjoner på barnehagefeltet og har derfor vedtatt en barnehagegaranti som innebærer at alle som søker barnehageplass skal få tilbud om plass innen tre måneder. Blant annet med bakgrunn i denne lokale barnehagegarantien, har det vært nødvendig å åpne nye barnehageavdelinger, både i Torpa og på Dokka. Disse forholdene er prioritert inn i budsjettet for I budsjettet for 2012 er det lagt inn bevilgninger til de tiltak som følger av utkast til Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet. Dette innebærer at det er prioritert inn kommunalt tilskudd til kunstgressbane, gratis halleie i Dokkahallen, samt en økning av tilskudd til lag og foreninger. Som en del av budsjettprosessen har alle resultatenheter meldt inn konsekvenser av å forholde seg til tildelte rammer, både i forhold til driftsramme og investeringer. Det er på langt nær rom for alle ønskede tiltak, så det er foretatt en prioritering av tiltak både på driftsog investeringssiden. Enhetene Familie og helse, Teknisk drift og eiendom og Omsorg og rehabilitering har måttet takle de største kuttene i sine budsjetter. Innenfor de gitte rammer er ulike tjenester prioritert opp mot hverandre for å få et best mulig helhetlig tilbud for kommunens innbyggere. Samhandlingsreformen: Statsbudsjettet er hvert år et viktig tema i budsjettprosessen, ikke minst dets virkning på inntektsforutsetningene. For budsjettåret 2012 har statsbudsjettet gitt en betydelig økning i kommunens frie inntekter primært som en følge av kommunens medfinansieringsansvar gjennom samhandlingsreformen. Samhandlingsreformen trer i kraft for kommunene fra Nordre Land kommune har iverksatt et eget lokalt prosjekt med egen prosjektleder, 5

6 og deltar i Gjøvikregionens regionale prosjekt. Reformen vil i første omgang innebære at kommunene vil måtte betale for at utskrivningsklare pasienter fortsatt skal ligge på sykehus, og ikke kan gis et faglig forsvarlig tilbud i egen kommune. Videre skal kommunene være med å medfinansiere spesialisthelsetjenesten gjennom å betale 20 % av de utgiftene spesialisthelsetjenesten har i forbindelse med behandling av pasientene. Nordre Land kommune har totalt fått tilført kr. 10,153 mill til å finansiere samhandlingsreformen. Pensjonskostnadene: Det har den siste tiden vært mye skrevet om pensjonsbomben som vil ramme kommunene, så også Nordre Land. Kommunen har mottatt reviderte tall fra KLP for stipulert pensjonspremie og pensjonskostnader for I prognosen for 2012 ligger det en økning i pensjonspremien (pensjonsinnbetalingene til KLP) på ca. 48,01 % eller ca. kr. 14,8 mill. Samtidig er økningen i pensjonskostnaden (den pensjonsutgiften som skal utgiftsføres i kommunens regnskap) kun økt med 3,8 % eller 1,134 mill. I budsjettet for 2011 er det lagt inn en pensjonskostnad på 15,5 % av lønnsmassen, totalt ca. kr. 31,3 mill. Denne beregnede pensjonskostnaden vil derfor kunne videreføres inn i 2012, uten endring. Imidlertid vil økningen i pensjonspremien/innbetalingene gi en likviditetsutfordring, ved at kommunen skal innbetale disse midlene i Denne økningen i pensjonspremie vil i 2012 fremstå som et premieavvik, og vil komme til utgiftsføring i Dette premieavviket er i 2012 avsatt til pensjonsfond, og denne avsetningen brukes til å finansiere den økte pensjonskostnaden/utgiftsføringen (amortiseringen) i Budsjettmessig vil dette i 2012 fremstå som en 0-sumspill. Økonomiplanen : Kommunen har også i 2011 arbeidet parallelt med økonomiplan og budsjett for Dette betyr at økonomiplanen ikke har gitt styringssignaler for budsjettet i så stor grad som tidligere år. Slik planverket nå er utarbeidet, betyr dette at økonomiplanens første år er identisk med budsjettet for 2012, og de kommende år blir en konsekvensjustering av de kjente endringer i de kommende 3 årene. I denne økonomiplanperioden er det spesielt det å gjenopprette et handlingsrom som har det største fokuset, i tillegg til innføringen av samhandlingsreformen. Det er politisk vedtatt at kommunen innen utløpet av denne økonomiplanperioden skal bestrebe og ha et netto driftsresultat på 3 % av brutto driftsinntekter. I kroner betyr dette at det innenfor driften og netto finansresultat skal frigjøres midler i størrelsesorden millioner kroner. Disse midlene skal i prinsippet kunne overføres til investeringsbudsjettet som finansiering av investeringstiltak, eventuelt kan midlene avsettes til fond. Med de disponible fondsreserver kommunen har pr utgangen av 2011, vil det være nødvendig å frigjøre midler til disponible fond, både til finansiering av politisk prioriterte midlertidige driftsoppgaver/prosjektoppgaver, og til finansiering av investeringstiltak. Kommunestyret vedtok i K-sak 6/10 at det i investeringsbudsjettet skal tilstrebes en kommunal egenfinansiering i form av fondsmidler eller overføringer fra driftsmidler på 30 % av totale finansieringsbehov. For å kunne oppfylle dette kravet er det nødvendig å skaffe seg et handlingsrom i form av et positivt netto driftsresultat. Nærmere om budsjettarbeidet for budsjettåret 2012 Budsjettarbeidet for budsjettåret 2012 har vært utfordrende. 6

7 En fremskriving av enhetenes budsjettrammer for 2011 med 3,6 % lønnsvekst og 1,59 % prisvekst (deflator 2,8), korrigerte for de tiltak som ikke skal videreføres fra budsjett 2011 og inn i budsjett 2012, gir et økt rammebehov for enhetene beregnet til kr ,-. Kommunebidraget gir en oversikt over kommunens fellesinntekter og fellesutgifter (se nedenfor). Summen av kommunebidraget viser hvor stort beløp som er til fordeling til de enkelte enhetenes rammer. Totalt ble kommunebidragets økning fra 2011 til 2012 på kr. 16,22 millioner. I denne sammenheng er kommunens tilskudd til samhandlingsreformen holdt utenfor. De sentrale endringene i kommunebidraget gjelder primært en økning i kommunens skatt og rammetilskudd på kr. 11,967 mill og en økning i merverdiavgiftsrefusjon fra investeringer på netto kr. 2,79 mill. Det er altså summen av kommunebidraget som skal fordeles enhetene til å dekke fremskrivninger av budsjettet med lønns- og prisveksten, konsekvensjusteringer og nye tiltak. Netto til disposisjon med de nye forutsetningene blir da: Økning i kommunebidraget: ,- Fremskrivning av rammer ,- Netto til disposisjon ,- Netto til disposisjon skal dekke konsekvensjusteringer og nye tiltak. Etter en gjennomgang og prioritering av konsekvensjusteringer, ble det totalt konsekvensjustert inn kr ,-. Dette gjaldt primært korrigeringer av tidligere års feilbudsjetteringer og konsekvensjusteringer som følge av politiske vedtak gjennom 2011, om økninger av tjenester innen barnehage og omsorg. Videre ble det prioritert inn nye tiltak kr ,-. Dette gir en budsjettmessig utfordring på ,-. Netto til disposisjon: ,- Konsekvensjusteringer: ,- Nye tiltak: ,- Budsjettmessig utfordring: ,- En annen størrelse som indirekte påvirkes av strømsprisene er eiendomsskatten fra kraftverkene. Eiendomsskattegrunnlaget for disse anleggene er ligningsverdier oppgitt av skattedirektoratet. Endringer i beregninger av ligningsverdiene (de såkalte maksimumsreglene) gir en økning av ligningsverdiene på kraftverkene på 5 % for budsjettåret Ligningsverdiene for anleggene totalt sett øker derfor i et slikt omfang at inntektene fra eiendomsskatt på verker og bruk vil gi en merinntekt på kr. 0,549 mill for Statlige rammetilskudd beregnes ut fra et beregnet utgiftsbehov innenfor de ulike aldersgruppene i befolkningen. Det tas, i beregningen av rammetilskudd, utgangspunkt i innbyggertallet pr. 1. juli 2011, som var innbyggere. Det var ved utarbeidelsen av kommunebidraget tatt utgangspunkt i en gjennomsnittlig innlånsrentenivå på 3,2 % og en gjennomsnittlig innskuddsrente ca. 2,7 %. Norges Bank har holdt styringsrenten på et historisk lavt nivå de siste par årene, men har gitt signaler om at rentenivået i slutten av 2012 skal stige noe. Til tross for dette menes at rentenivået kan 7

8 budsjetteres med en gjennomsnittlig innlånsrente på 3,2 % på de innlån som ikke er bundet opp i fastrentelån. Kommunebidraget i forutsetningene for foreløpige rammer var på kr ,-. Spesifisering av kommunebidraget fremgår i tabellen nedenfor: Hovedansvar Tekst B 2011 B 2012 Næring Konsesjonsavgift - avsetning Næring Konsesjonsavgift Næring Konsesjonskraft Næring Bruk av kraftf.avkastn. i drift 0 0 Næring Bruk av kraftf.avkastn. til næringsformål Næring Kraftfondsavkastning Næring Utbytte SUM Næring (ikke i kommunebidraget) Skatt Skatt på inntekt og formue Skatt Naturresursskatt Skatt Eiendomsskatt Rammetilsk. Rammetilskudd Rammetilsk. Bruk av mva-fond 0 0 Rammetilsk. MVA i inv.regnskapet Rammetilsk. Statl. kompensasjonstilskudd Renter Renter på lån Renter Renter på formidlingslån Renter Renter - ansvarlig lån Renter Renter på fond/alternative plasseringer Renter Renter - bankinnskudd Avdrag Avdrag på lån Fond Avsetn. til disp.fond Fond Bruk av disp.fond Fond Avsetn. til bundne fond Overf. Inv.regn. Overføring til inv.regnsk SUM kommunebidrag (tallene under hovedansvar næring inngår ikke i kommunebidraget) Formannskapet har prioritert å kompensere følgende konsekvensjusteringer i budsjettforslaget for 2012: 1. Sosialfaglige stillinger; disse stillingene blir prioritert inn som faste permanente stillinger etter at prosjektperioden går ut i november Dette betyr at det er lagt inn lønnsmidler for disse to årsverkene med helårsvirkning for Nordre Land kommune er deltaker i de interkommunale krisesentre og mottak for seksuelle overgrep. Kommunen vil i 2012 få merutgifter ved disse samarbeidene, blant annet på grunn av ordinær lønnsøkning og fordi Valdreskommunene har trukket seg ut, på totalt kr ,-. 3. I samarbeid med Søndre Land kommune driver Nordre Land kommune et bofellesskap innen rus/psykiatri på Hov Nordre. Det ble i budsjettet 2011 lagt inn en bevilgning på kr 1,0 mill. med en forventning på kr ,- i eksterne tilskudd. Driften i 2011, og budsjettet for 2012 viser at det er nødvendig å øke kommunens egenandel i dette bofelleskapet med kr ,- 8

9 4. Grustaket på Snertinn gir inntekter i form av uttak og salg av grus. Nå er situasjonen ved grustaket slik at grusuttaket delvis gjøres fra kommunens eiendom, og delvis fra andre grunneieres eiendommer. Det er derfor inngått en avtale med andre grunneiere, om deling av inntekter fra grustaket. Dette gjør at kommunen vil få en reduksjon av inntekter fra grussalg på kr ,-. 5. Teknisk drift og eiendom har for 2011 budsjettert urealistisk høye husleieinntekter. Teknisk drift og eiendom tilføres derfor kr ,- som korrigering av netto feilbudsjetterte husleieinntekter og husleieutgifter. 6. Tekniske drift og eiendom har ansvaret for drift (inkl husleie), vedlikehold og renhold av de kommunalt eide og leide bygg. I forbindelse med utvidelsen primært av Torpa Barnehage avdeling Solheim og Dokka barnehage avdeling Øygardsjordet er det beregnet merutgifter til enheten på kr ,-, som er konsekvensjustert inn. 7. Selvkostområdene har i budsjettet for 2011 betydelig større budsjetterte inntekter enn det som er realistisk å regnskapsføre. Imidlertid er utgiftssiden tilnærmet riktig budsjettert. Det vil ikke være mulig å øke inntektene, til budsjettert nivå, da selvkostområdene regnskapsmessig ligger nær 100 % dekningsgrad. Det er derfor nødvendig å korrigere budsjettmessig selvkostområdene, slik at også inntektssiden er realistisk budsjettert. Beregnet budsjettmessig avvik på inntektssiden er på kr 2,655 mill. En av årsakene til dette budsjettavvik er innføring av vannmålere, og derav en nedgang i grunnlaget for fakturering av kommunale eiendomsavgifter. I tillegg til å kompensere enheter for konsekvensjusteringer, har formannskapet funnet midler til å kunne prioritere følgende nye tiltak i budsjettet for 2012: 1. Nordre Land kommune har i flere år ønsket å opprette en stilling som logoped. For budsjettåret 2012 er denne stillingen prioritert, og det er lagt inn kr ,- til enheten Familie og helse. Det er en forutsetning at tidligere disponerte midler til audiopedagog sees si sammenheng med denne bevilgningen. 2. Kommunedelplanen for Nordre Land- skolen ble vedtatt høsten Denne kommunedelplanen legger opp til tiltak som er prioritert gjennomført fra skoleledelsens side. Tiltak prioritert inn i budsjettet for 2012, er i henhold til kommunedelplanen, kr , og er primært rettet mot kompetanseheving av lærerne. 3. Det er prioritert midler til prosjekt NY GIV i grunnskolen, med kr ,-. Dette prosjektet innebærer at ungdomsskolene i kommunen deltar i forsøk med intensivopplæring (Ny Giv), som er en del av regjeringens satsing på økt gjennomføring i videregående opplæring. Det gis fra sentralt hold tilskudd til kursmidler for kompetanseheving, men det gis ikke lønnsmidler til selve undervisningen. Dette er beregnet til kr ,- ved Torpa barne- og ungdomsskole og kr ,- på Dokka ungdomsskole, og er prioritert lokalt. 4. Det har i flere budsjettdiskusjoner vært etterlyst en gjennomgang av en IKT-plan for Nordre Land- skolen. For å utarbeide en helhetlig plan er det avsatt kr ,- til dette arbeidet. 5. Tiltak i utkast til kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet er lagt inn med kr mill i tilskudd til kunstgressbane, kr ,- til gratis halleie i Dokkahallen og kr ,- i økte tilskudd til lag og foreninger. 6. Nav/sosialtjenesten melder om store behov for ressurser til disponering av brukeres økonomi. Dette er ressurskrevende, men samtidig et konkret tiltak, som i mange tilfeller reduserer behovet for økonomisk bistand. Det er prioritert en ny 30 % stillingshjemmel til disponering, finansieres med 15 % innenfor NAV/sosial-rammen 9

10 (omdisponering av ressurser), og tilførsel av ,- til resterende 15 % stilling, med forventninger/krav om at dette skal medføre lavere vekst i utgifter for kommunen innenfor 1470-kapitlene (boutgifter, livsopphold). 7. Kommune i Gjøvikregionen anskaffet i 2007 et felles økonomisystem. Dette økonomisystemet må nå gjennom en oppgradering, og denne oppgraderingen vil, for Nordre Land kommunes del, koste kr ,-. Oppsummert har formannskapet funnet midler til å kunne prioritere følgende nye satsningsområder i 2012: Logoped Kr ,- Kompetansehevning i Nordre Land- skolen Kr ,- Ny Giv i ungdomskolen Kr ,- Skolenes IKT-plan Kr ,- Kultur Kr ,- 15 % stilling disponering NAV/sosialtjenesten Kr ,- Oppgradering økonomisystem Kr ,- Sum nye tiltak 2012: Kr ,- For å oppnå balanse i fremlagte budsjettforslag er det fremmet forslag om følgende salderinger: 1. Den sentrale avsatte lønnspotten til dekning av merutgifter i 2012, som følge av lønnsoppgjøret i 2012, er redusert til kr 2,37 mill., med tillegg av sosiale utgifter. Denne posten er derav redusert med kr 4,4 mill. ut fra konsekvensjustert nivå. 2. Midlertidig saldering ved bruk av ulike disposisjonsfond på totalt kr 8,614 mill. 3. Utover dette er det foretatt generelle driftsinnsparinger på enhetenes rammer. Disse generelle reduksjonene er: Sentraladministrasjonen Overføringer kirkelig fellesråd Voksenopplæringen Torpa barnehage Dokka barnehage Nordsinni barnehage Skoleskyss Kulturskolen NAV/Sosialtjenesten Familie og helse Omsorg og rehabilitering Teknisk drift og eiendom Plan og næring Kultur Resultatet av nevnte prosesser er at formannskapet nå legger fram et budsjettforslag i balanse. Endringer i tjenestene innenfor den enkelte enhet/avdeling: 10

11 Sentraladministrasjonen: Høsten 2011 ble det digitale politikerne i Nordre Land kommune. Ved å kun distribuere saksdokumenter elektronisk er det beregnet at sentraladministrasjonen kan spare kr ,- på reduksjon i rene kopieringsutgifter til papirer, blekk og lignende, tidsbesparelser for de ansatte som ikke lenger trenger å kopiere opp store mengder sakspapirer og at en kan utfase en kopimaskin for der i gjennom å spare leasing og vedlikeholdsutgifter. Sentraladministrasjonen må spare inn kr ,- innenfor IKT-driften. Dette er knyttet opp mot besparelser på lisenser og lignede. En strek krone gjør det mulig å spare en del på lisenser som betales i utenlandsk valuta. Men dette er en noe usikker innsparingspost da kommunen er forpliktet til å betale lisenser på inngåtte avtaler. IKT jobber kontinuerlig med å redusere disse utgiftene. Posten for fellesutgifter som leie og kontingenter reduseres med kr ,- for Felles kurs som arrangeres for alle enhetene i Nordre Land kommune belaster HR (lønn og personal) sitt budsjett. Denne kursposten har vært på kr ,-. Det foreslås i budsjettet for 2012 at kr ,- av dette finansieres av et tidligere avsatt fond for kursvirksomhet i regi av HR-avdelingen. Dette gir derfor en innsparing i driften på sentraladministrasjonen område. I forbindelse med rekruttering av skolekoordinator vil de samlede lønnskostnadene ved stillingen (inkl sosiale kostnader) kunne reduseres med kr ,- årlig. Innenfor faggruppen strategi og økonomi er det ledige stillingshjemler som følge av overganger til andre stillinger. I denne forbindelse salderes en 50 % vakant stillingen innenfor faggruppe strategi og økonomi. Dette gir en innsparing i sentraladministrasjonen på kr ,-. Til slutt har enheten Sentraladministrasjonen fått en generell utfordring på å redusere enhetens driftsramme med kr ,-. Enheten sentraladministrasjonen får tilført kr ,- til en nødvendig oppgradering av økonomisystemet til Visma Enterprise i løpet av Med de kuttiltakene som er skissert ovenfor og bevilgningen til oppgraderingen av datasystemet, får sentraladministrasjonen redusert rammene med kr ,- i 2012 etter fremskrivning med lønns- og prisvekst. Kirkelig fellesråd: Kirkelig fellesråd har fått en generell rammereduksjon på kr ,-. Ved en økning i inntekter hovedsakelig i form av økt festeavgift, økt konfirmantavgift og innføring av avgift for fjerning av gravminner og leie av kirkelige tjenester i forbindelse med vielser samt innsparing på strøm og diverse utgiftsposter vil kirkelig fellesråd klare dette innsparingskravet. Grunnskolene: Formannskapet ønsker å prioritere skolesektoren i Grunnskolene i Nordre Land blir styrket med kr ,- i friske midler til nye tiltak i skolene. Innenfor denne styrkningen ligger kr ,- til obligatorisk valgfag 8. trinn fra høsten I tillegg har 11

12 formannskapet bevilget kr ,- til satsningen på Ny Giv (intensivopplæring på ungdomstrinnet for økt gjennomføring av videregående) på ungdomskolene. Prosjektet med sosialfaglige veiledere ble gjort til en permanent ordning fra november Tidlig innsats og forebyggende arbeid i skolene er viktig for formannskapet og lønnsmidler til denne videre satsningen på arbeidet med de psykososiale miljøene i grunnskolene er derfor innarbeidet i skolenes budsjett fremover. Kommunedelplan for Nordre Land- skolen ble vedtatt i juni. I denne planen er det laget en plan for kompetanseutvikling for lærere og skoleledelse. I 2012 er det lagt opp til en videreføring av ØLU (Økt LæringsUtbytte) og kompetanseutvikling med fokus på klasseledelse, relasjonsbygging, læringsstrategier og vurdering. Til dette har formannskapet bevilget kr ,- i Den enkelte grunnskoles ramme er for budsjettåret 2012 beregnet ut fra en rammefordelingsmodell. Denne modellen er laget av skolene selv, og det er enighet om at denne skal benyttes til fordeling av grunnskolens totalramme, ned på den enkelte grunnskole. Det er viktig å påpeke at modellen er bygget opp slik at alle grunnskolene blir behandlet likt rent ressursmessig. Dette betyr at rammemodellen beregner rammebehov ut fra skolenes elevtall og klasser. Modellen er altså en matematisk fordelingsmodell, og den sier ingen ting om hvordan den enkelte skole vil organisere sin drift innenfor de beregnede rammene. Som en videre satsning på Nordre Land- skolen ønsker formannskapet at det skal avsettes kr ,- til et forprosjekt for å utarbeide grunnskolenes IKT-plan. Midler til innkjøp i henhold til denne planen vil bli hensyntatt i utarbeidelsen av senere års budsjett når behovet er kjent. Voksenopplæringen og flyktningtjenesten: Enheten voksenopplæringen og flyktningtjenesten må bidra med en innsparing på ,-. Denne innsparingen vil enheten gjennomføre ved å redusere stillinger. Etter innsparingen og fremskrivning med lønns- og prisvekst, får enheten tilnærmet uendrede rammer (1.000,- mindre) fra Barnehagene: Med den utvidede barnehagegarantien som finnes her i kommunen, opplever barnehagen stor etterspørsel etter barnehageplasser hele året i gjennom. Ledig kapasitet er derfor nødvendig for å kunne overholde garantien. Men på grunn av store kuttbehov på utgiftssiden har formannskapet valgt å ikke bevilge penger til å åpne den siste avdelinga ved Øygardsjordet før oppstarten av nytt barnehageåret 15. august Dette gir en midlertidig saldering på kr ,-. Dokka barnehage får derfor økt bevilgningen for 2012 med en avdeling med helårsvirkning og en avdeling med halvårsvirkning. Torpa barnehage får tilført midler til avdelingen i Solheim som startet opp i mars Alle barnehagene er også pålagt et innsparingskrav knyttet til vikarbruk på henholdsvis kr ,- for Torpa barnehage, kr ,- for Dokka barnehage og kr ,- for Nordsinni barnehage. For alle barnehagene samlet øker rammene med kr ,- etter lønns- og prisfremskrivning, hvorav kr ,- er knyttet til opprettelsen av nye avdelinger. 12

13 Skoleskyss: Det Nordre Land skal betale for skoleskyss vil bli redusert neste år på grunn av at ny avtale med Oppland fylkeskommune skal inngås. Innsparingen er anslått til kr ,- Kulturskolen: Skolekorpsene har de siste årene opplevd en nedgang i medlemstallene, redusert aktivitet og kortere øvingslengde. De utnytter derfor ikke dirigentressursen som ligger i kulturskolen fullt ut. Ved å redusere stillingene til dirigent og messinglærer med til sammen 15 % kan enheten spare kr ,-. Elevbetalingen økes til kr 620,- for barnekor og kr 990,- for andre aktiviteter. Kulturskolen får da en økt inntekt på kr ,-. I tillegg må enheten øke prisen på dirigenttjenester for voksenkor- og korps med kr 9.000,-. På denne måten klarer enheten å spare kr ,-. Etter fremskrivning blir kulturskolen sin bevilgning økt med kr ,- i forhold til 2011-budsjettet. NAV/sosialtjenesten: Enheten har fått tilført en 30 % stillingshjemmel til disponering. Enheten har i den forbindelse fått tilført kr ,- til 15 % av økning og den resterende 15 % skal finansieres innenfor enhetens ramme. Gevinsten av økte ressurser til disponering er reduksjon i utbetalinger til boutgifter og livsopphold. Enheten er derfor pålagt et innsparingskrav på kr ,- i klientutbetalinger. Enheten vil også spare kr ,- som følge av en økt overføring fra flyktningfondet til å dekke en større del av NAV sine utbetalinger til flyktninger. NAV/sosialtjenesten sin ramme etter fremskrivning blir derfor redusert med kr ,- fra 2011 til 2012 etter lønns- og prisjustering, økning til stilling og innsparingskrav. Familie og helse: Det er i budsjettet for 2012 lagt inn en økning på kr ,- for å dekke økningen i de årlige utgiftene til Gjøvik krisesenter. I tillegg får enheten kr ,- til å dekke utgifter i forbindelse med at Valdres-regionen trekker seg ut av IKS avtalen om krisesenter. Dette er kostnader enheten er forpliktet til å dekke som følge av avtaler. Det samme er økningen på kr ,- som er knyttet til samarbeidsprosjektet Hov Nordre. Den eneste økningen i rammen til enheten familie og helse som er den reelle økning i tjenestetilbudet, er en økning på kr ,- til opprettelsen av en logopedstillling. Som alle andre enheter har også enheten familie og helse måtte bidra med kutt for at Nordre Land kan legge frem et budsjett i balanse. Etter å ha opplevd store økninger i utgiftene i barnevernstjenesten de siste årene, ser en nå en utflating. Dette gjør at enheten foreslår å redusere budsjettposten for kjøp av institusjonsplasser i barnevernet med kr ,-. Enheten foreslår videre å fryse den ene tiltaksarbeiderstillingen, mens den andre videreføres ut På dette sparer enheten kr ,-. Prosjektlederen for samhandlingsreformen er det funnet alternativ finansiering for, og den finansieres ved bruk av den såkalte Eldremilliarden som kommunene fikk tilført mot sluttet av Dette avsatte Nordre Land til fond som nå foreslås brukt til å finansiere prosjektlederen i Videre arbeid med å bedre samhandlingen mellom tjenesteytere både internt i enheten familie og helse og mellom enheter, håpes å kunne gi en gevinst på ,- i Totalt øker ramma til enheten familie og helse med kr ,- fra 2011 til 2012 etter lønns- og prisjustering hensyntatt økningene og kuttene beskrevet ovenfor. 13

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2012. Datert 03.11.2011.

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2012. Datert 03.11.2011. Rådmannens forslag til Budsjett 2012 Datert 03.11.2011. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE... 6 3. SAMMENLIGNING MED VEDTATT ØKONOMIPLAN... 9

Detaljer

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Skaun kommunestyre Sak 88/13, møte 17.12.13. ESA-sak: 13/952 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Overordna målsettinger og strategier... 6 2.1 Befolkning... 8

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2017

Virksomhetsplan 2014-2017 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2014-2017 Foto: Trym Ivar Bergsmo Vedtatt i Kommunestyret 17.12.2013 i sak 13/119 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2014

Detaljer

ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018

ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018 ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018 Vedtatt av Lyngdal kommunestyre 11.12.2014, sak 114/14 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger 2 Vi Vil Vi Våger Grunnleggende prinsipper Grunnleggende prinsipper samt beskrivelse

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

PS 12/ Rådmannens forslag Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013

PS 12/ Rådmannens forslag Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 PS 12/ Rådmannens forslag Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 0 Innhold Innhold... 1 1. Forord... 2 2. Sammendrag og hovedtrekk... 4 3. Forutsetninger og beregninger... 6 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no

Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.12.2009 Sak: 84/09 Arkivkode: 151 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 09/1566-7 Tittel: SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Første forslag til politiske utvalg, politisk partier, og øvrige høringsinnstanser i Gildeskål kommune. November 2014 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig 2 1 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Arendal kultur- og rådhus 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Både befolkningsutviklingen, økonomiske betingelser og føringer fra Storting og regjering setter rammebetingelser for den kommunale

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Møtested: Rådhus IA Formannskapssalen Tidspunkt: 13:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Rådmannens budsjettforslag 2012

Rådmannens budsjettforslag 2012 Rådmannens budsjettforslag 2012 Sperrefrist: 03/11-2011 kl. 17.00 Innledning Etter kommunelovens kapittel 8 45 og 46 skal kommunestyret innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. Budsjettet

Detaljer

Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13. Ullensaker kommune

Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13. Ullensaker kommune Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13 Ullensaker kommune 2 Innhold 1 Rådmannens budsjettgrunnlag og generelle vurdering... 10 1.1 Rådmannens budsjettgrunnlag... 10 1.2 Rådmannens generelle vurdering...

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 01.11.2012 kl. 09.00 STED: SPÅTIND HELSE OG HØYFJELLSHOTELL AS Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 INNHOLD Innledning 2 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 2 Situasjonen i dag. 5 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling til 2012 3 Overordnede mål og strategier.... 7 4 Budsjettforutsetninger

Detaljer

Virksomhetsplan 2015-2018

Virksomhetsplan 2015-2018 Harsdriftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 20152018 Foto: Trym Ivar Bergsmo Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2014 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Vedtatt i Andebu Kommunestyret 14/12-2010 sak 74/10 2 Kap. Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag 3 2 Oppsummering -hovedtrekkene i budsjett 2011 8 økonomiplan 2011-2014.

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

Politisk behandling: Utvalg/komité:

Politisk behandling: Utvalg/komité: Tromsø kommune ØKONOMIPLAN 2009 2012 Utvalg/komité: Politisk behandling: Dato Planutvalget 11.11 Arbeidsmiljøutvalget 13.11 Kultur, idrett og oppvekstkomiteen 11.11 Miljø, energi og transportkomiteen 13.11

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2013/643-7563/2013 Saksbehandler: Gunn Vesterheim Arkivkode: 151 Engerdal kommune - årsbudsjett Saksframlegg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 MOLDE KOMMUNE F-sak 158/12 K-sak 130/12 Kommunestyrevedtak 13. desember 2012 R ESPEKT O MSORG S AMARBEID = E FFEKTIVITET Mål: Satsingsområder: - Hjerte for regionen

Detaljer

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3.1 Endringer i folketall og befolkningssammensetning Et vesentlig grunnlag for handlingsprogrammet er forventninger til utvikling i folketall og alderssammensetning.

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Budsjett 2015 Arendal kommune 2014

Handlingsprogram 2015-2018. Budsjett 2015 Arendal kommune 2014 Handlingsprogram 2015-2018. Budsjett 2015 Arendal kommune 2014 1 2 Innhold: 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Prosessen rundt handlingsprogram

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer