Statens#pensjonsfond#utland#og#barns# rettigheter!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statens#pensjonsfond#utland#og#barns# rettigheter!"

Transkript

1 . Statens#pensjonsfond#utland#og#barns# rettigheter Skrevet av: International Law and Policy Institute ilpi.org

2 InternationalLawandPolicyInstitute(ILPI)levereranalytiskarbeid,juridiskogtekniskrådgivninginnenfor enoverbevisningomatkombinasjonenavfagligdyktighetogoperativerfaringmuliggjørleveringavgodeløsninger foråhåndterekomplekseprosesserogproblemstillinger.ilpierbasertioslo,norge,menharetomfattende nettverkavsamarbeidspartnereoverheleverden. Publisert Copyright: International Law and Policy Institute 2

3 Statenspensjonsfondutlandogbarnsrettigheter. 1 Innledning Folkeretten Internasjonale retningslinjer for næringsliv Internasjonale retningslinjer for SPUs ansvarlige investeringspraksis Skillet mellom investor og selskap 8 2 Statens pensjonsfond og barns rettigheter SPU og formell struktur Aktørene Statens pensjonsfond utlands etiske retningslinjer NBIMs systemer for å ivareta barns rettigheter Investeringsunivers Eierskapsutøvelse 15 3 Et case : Monsanto Co Vurdering av systemet for ansvarlige investeringer 23 5 Anbefalinger 25 Litteraturliste 27 Vedlegg 1 30 Vedlegg

4 1 Innledning Dennerapportenerskrevetpåoppdragfor ReddBarna.Formåletmedprosjekteterå belysesystemeneforåivaretabarnsrettigheter iforvaltningenavstatenspensjonsfondutland. Hvilkeaktørererinvolvertiforvaltningenav Statenspensjonsfondutland(SPU)?Hvilke rettsligeogetiskeforpliktelserhardeulike aktørene,oghvordanerrollefordelingen mellomdemiarbeidetmedansvarlige investeringer?detteernoenavspørsmålene dennerapportensvarerpå. Rapportenerbasertpåtilgjengeliginformasjon omspussystemerforarbeidetmedbarns rettigheter,ogdeteriforbindelsemedarbeidet medrapportengjennomførtintervjuermed relevanteaktører. Statenspensjonsfondutland(SPU)bleetablerti 1990meddetformålåsparestatligeinntekter frapetroleumsvirksomhet.fondethar investeringeriover8000selskaperiover80 ulikeland,oghaddeiutgangenavfjerdekvartal i2014enmarkedsverdipå6415milliarder kroner. 1 Utgangspunkteteratfondetforvaltesetter finansiellekriterier.i2003toketflertallpå Stortingetinitiativtilatregjeringenskulle nedsetteetutvalgforåutredeogutvikleetiske retningslinjerforspu(dengangenhetdet Petroleumsfondet). 2 Detteutvalget (Graverutvalget) 3 konkludertemedatdetvar bådemuligogønskeligåinnføreetiske retningslinjerforfondet.deetiske retningslinjeneblevedtatti2004,ogspuble verdensførstestatligefondsominnførteslike retningslinjerforsininvesteringspraksis I forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett LedetavjusprofessorHansPetterGraver 4 FIVAS 2001 Investeringer på dypt vann. Om pensjonsfondets eierinteresseriødeleggendedamprosjekter. Sidendahardetinternasjonalefokusetpå næringslivetssamfunnsansvarøkt,ogblitt tydeligeresomfølgeavglobaliseringen. Statenspensjonsfondutlandhargjennomårene fåttmyepositivoppmerksomhetforsittarbeid medetiskeretningslinjer,deriblantmedbarns rettigheter.fondetharimidlertidogsåblitt kritisertforåhaetforsmaltetiskmandat,forå brukeforlangtidpåsaksbehandlingenmed utgangspunktideetiskeretningslinjene,ogfor åhaforliteåpenhet. 5 Dennerapportenbeståravfemdeler.Iførste delavrapportenservipådetinternasjonale rammeverketforbarnsrettigheter,ogforholdet tilstatenspensjonsfondutlandogdeetiske retningslinjene.visernærmerepårelasjonen mellomnæringslivogmenneskerettigheter,og påskilletmellomselskapenesansvarogen investorsansvar.denandredelenavrapporten tarforsegnorgesbankinvestment Managementssystemerforåbidratilåivareta barnsrettigheterideresinvesteringspraksis.i tredjedelavrapportenservipåetkonkret tilfelleavbruddpåbarnsrettigheteri tilknytningtilettavselskapeneispuog håndteringenavdennesakenietikkrådet, FinansdepartementetogNBIM.Ifjerdedelav rapportengjøresdetnoenvurderingeravspus systemerforansvarligeinvesteringer.ifemte delgirrapportennoenanbefalingeromhvordan sivilsamfunnetkanarbeideforåfremmebarns rettighetergjennomfokuspåspu. 5 Strategirådets rapport 2013, Fjellheim 2014, OECD Norges Kontaktpunkt2013 4

5 1.1 Folkeretten Spørsmålrundthvorvidtselskaperkan,moralskellerjuridisk,holdesansvarligforbruddpå menneskerettigheteritilknytningtilselskapetsvirksomhet,harfåttmyeoppmerksomhetogdethar skjeddenbetydeligutviklingpåfeltetnæringslivogmenneskerettigheterdesisteårene.diskusjonene rundtdettetemaetkansiesåhagenererttosettmedspørsmål: 1. Detførstesettetmedspørsmålerknyttettildeformelle,strukturelleogjuridiskeforholdene rundthvorvidtandreenheterennstaterkanbrytemenneskerettighetene.dettehenger sammenmedspørsmåletomhvorvidtindivider,bedrifterellerinvestorerkanværebundetav internasjonalrett.utgangspunkteterklart:deterkunstater,ogikkeprivate detværeseg individer,organisasjonerellerbedrifter somkanværeansvarligeforbruddpåinternasjonale menneskerettighetskonvensjoner Detandresettetmedspørsmålerknyttettilvurderingeneavhvilkehandlingerellerunnlatelser etselskapellerinvestorkanforetasommedføreransvar,entenjuridiskellermoralsk.hvilkekrav stillestilforbindelsenmellomselskapetogmenneskerettighetsbruddene?hvorgårgrensenfor hvasomfallerinnenforselskapets ansvarsområde ellerdetsomofteomtalessomselskapets sphereofinfluence? NårvisnakkeromStatenspensjonsfondutlandogbarnsrettigheterdreierdetsegaltsåbådeom rettsligespørsmålogetiskespørsmål.derettsligespørsmålenehandleromhvilkeenhetersomkan holdesansvarligformenneskerettighetsbruddunderinternasjonalrett,ogviderehvorvidtbruddpå menneskerettigheteneharfunnetsted,ogisåtilfelle,ihvilkengradselskaperkansiesåhaetjuridisk delansvarfordette.deetiskespørsmålenefavnerbredere.dehandleromihvilkengradetselskap drivervirksomhetensinpåenuetiskmåte,foreksempelsomførertilatbarnsrettigheterblirkrenket. Mankangodtfinneatetselskapbrytermedetiskeretningslinjerutenatnoenrettsreglererbrutt. Deinternasjonalekonvensjoneneombeskyttelseavmenneskerettigheterutgjørlikeveletoverordnet rammeverkforvurderingenavselskaperssamfunnsansvarpåmenneskerettighetsområdet.utenåilegge forpliktelserforselskapene,sierkonvensjonenenoeombarnetsrettigheteriulikesituasjoner.barns henholdsvisminstealderforadgangtilsysselsettingogomdeversteformerforbarnearbeid.samtidiger detslikatbarnbeskyttesavalledeøvrigemenneskerettighetskonvensjonene,påliklinjemedvoksne. Nårenstatharsluttetsegtileninternasjonalavtale(konvensjon),somforeksempelbarnekonvensjonen oppfylledefolkerettsligeforpliktelsenekonvensjonenfastslår.statenpliktervidereåsikre rettighetshaverne(barna)motbruddpåderesrettigheterogsåfraandreaktørerennstaten,selvom detteansvaretermindreomfattendeennnårstatensmyndigheterselvstårforkrenkelsene.statenhar etbarn,foreksempelfraetprivatforsikringsselskap,erikkeisegselvetmenneskerettsbrudd,mendet vilværeetmenneskerettsbruddhvisstatenikkeharloversomforbyrslikdiskrimineringfraprivate. 6 Nystuen,FøllesdalogMestad(2011)s.21;Høstmælingen(2012)s.427,JohnRuggieInterrimreport

6 Detteinnebæreratdetkunerstatersomteknisksettkanbrytemenneskerettighetsforpliktelser,ogbare staterkaninnklagesformenneskerettighetsbruddetterdeinternasjonalekonvensjonene.næringslivet kanaltsåikkesiesåbryte eninternasjonalmenneskerettighetijuridiskforstand,menetselskapkan medvirketilbruddpåmenneskerettighetene.næringslivetvilimidlertidofteværebundetavnasjonal lovgivningsomforhindrer nettoppbruddpåbarns rettigheter,foreksempel lovgivningsomforbyr barnearbeid,ogkanstillestil rettsligansvarforbruddenepå nasjonallovgivning.detvilaltså værestatens menneskerettighetsbruddhvis barnearbeidikkeblirforhindret, ogselskapetsomanvenderbarn vilværemedvirkendetildette menneskerettighetsbruddet. 1.2 Internasjonale retningslinjer for næringsliv Detharetterhvertblittutvikleterenrekkeinternasjonaleretningslinjerogstandardernårdetgjelder næringslivogmenneskerettigheter,drevetframavfn,sivilsamfunn,bransjeorganisasjonerog engasjerteenkeltland.disseretningslinjeneerikkerettsligbindeneogrefereresderforgjernetilsom softlaw. 7 Compact,ILOsgrunnleggendeprinsipperogrettigheterfordetglobalearbeidslivet(ILODeclarationon FundamentalPrinciplesandRightsatWork),FNsveiledenderetningslinjerfornæringslivog menneskerettigheter(unguidingprinciplesforbusinessandhumanrights,ungp),ogoecds retningslinjerforflernasjonaleselskaper.fnharogsåtidligerehattenspesialrepresentantfornæringsliv ogmenneskerettighetermedansvarforåidentifisereogavklarestandarderfornæringslivets samfunnsansvarog accountability påmenneskerettighetsområdet. Boks&1&Sentrale&internasjonale&retningslinjer&og&rammeverk&for&bedrifter FN&Global&Compact daværendegeneralsekretærifn,kofiannan.detoppstillertiprinsipperforsamfunnsansvar,ogdekkerområdene arbeidslivstandarder,menneskerettigheter,miljøogantikorrupsjon.detoførsteprinsippeneomhandler menneskerettighetergenerelt.dissesieratselskapeneskalstøtteogrespekterevernommenneskerettighetene,og påseatdeikkemedvirkertilbruddpårettighetene.denestefireprinsippeneomhandlerarbeidstakerrettigheterog oppstillerforpliktelseriforholdtilforeningsfrihet,tvangsarbeid,barnearbeidogdiskriminering. 7 Innenforinternasjonalrettanvendesbegrepet softlaw ominternasjonale standarder somikkeerrettsligebindende,somforeksempel erklæringer.sehøstmælingen(2012)s.79. 6

7 FNs&veiledende&prinsipper&for&næringsliv&og&menneskerettigheter FNsveiledenderetningslinjerfornæringslivogmenneskerettigheter(UNGuidingPrinciplesforBusinessandHuman Rights,UNGP)blegodkjent(vedkonsensus)i2011avFNsmenneskerettsråd.Rammeverketbyggerpådetre pilarene protect(statenesansvar),respect(næringslivetsansvar),remedy(kompensasjontilofre),utviklet menneskerettigheter.ungpklargjørstatenesplikttilåbeskyttemotkrenkelseravmenneskerettigheteri forbindelsemednæringsvirksomhet,menoppstillersamtidigprinsippetomnæringslivetsansvarforårespektere menneskerettigheteneiutøvelsenavsinvirksomhet.detoppstillesogsåkravomoppreisningfordesomrammesav menneskerettskrenkelser.retningslinjenehariløpetavkorttidoppnåddstoroppslutningoganerkjennesnesten gjennombestemmelseromblantannetaktsomhetsvurderinger. OECDs&retningslinjer&for&flernasjonale&selskaper OECDsretningslinjerforflernasjonaleselskapereranbefalingerfraregjeringertilbedriftermedinternasjonal virksomhet.retningslinjene,somdekkeralleområderavsamfunnsansvar,blelanserti1976ogsistoppdaterti2011. Deinneholderetkapittelommenneskerettigheterpåsekspunktersomreflekterer(UNGP).Itillegghardeet kapittelsomomhandlerforholdetmellomparteneiarbeidslivet,somgjenspeilerhovedpunkteneiilos kjernekonvensjoner.oecdsretningslinjererblittoppdatertslikatdeerogsåitrådmedandreinternasjonale standarderforansvarlignæringsliv,somglobalcompactogiso IsubstansoppstillersåledesikkeOECDsretningslinjerandrekravelleranbefalingertilnæringslivetenndetsom følgeravungpogandreinternasjonalestandarderomutøvelseavsamfunnsansvarpåmenneskerettighetsområdet. opprettelsenavnasjonalekontaktpunkt. Mensingenavdeovennevnteretningslinjeneisærliggradfokuserereksplisittpåbarnsrettigheterhar UNICEF,UNGlobalCompactogReddBarnautvikletspesifikkeretningslinjerforbarnsrettigheter, Children srightsandbusinessprinciples. 8 Disseprinsippenebyggerpåeksisterendestandarder,initiativ og godpraksis relaterttilnæringslivogbarn,ogutgjørdetførsteomfattendesettetmedprinsipperfor næringslivogbarnsrettigheter.prinsippeneoppstillerforventningerogforslagtilselskaperforhvordan dekanrespektereogstøttebarnsrettigheterpåarbeidsplassen,ogisamfunnetforøvrig. Prinsippenebleutvikletgjennomeninkluderendeprosesshvornæringsliv,sivilsamfunn,myndigheterog barnpåtversavsektoreroggeografiskspredningdeltok.detbleogsålansertennettsidefor tilbakemeldingoginnspilltilprosessen. 1.3 Internasjonale retningslinjer for SPUs ansvarlige investeringspraksis InnenforrollensomfinansiellinvestorskalSPUværeenansvarliginvestor.Detinnebærerathensyntil godselskapsstyring,miljømessige,ogsamfunnsmessigeforhold(esg) 9 skalintegreresi investeringsvirksomhetentilfondet. FondetsstrategiforansvarliginvesteringspraksisiforvaltningenavSPUomfatter: 10 Internasjonaltsamarbeidogbidragtilutviklingavbestepraksis Miljørelaterteinvesteringer Forskningogutredning 8 https://www.unglobalcompact.org/issues/human_rights/childrens_principles.html 9 dekker risikovurderinger tilknyttet environment, social og temaer. På norsk anvendes begrepet selskapsstyring, miljømessigeogsamfunnsmessigeforhold. 10 7

8 Eierskapsutøvelse Observasjonogutelukkelseavselskaperpåetiskgrunnlag NorgesBankhareierrettigheteneforSPUogmandatetfraFinansdepartementetslårfastat eierskapsutøvelsenskalbaserespåinternasjonaleprinsipper:fnsglobalcompact,oecdsretningslinjer foreierstyringogselskapsledelse,oecdsretningslinjerforflernasjonaleselskaperogprinsipperfor selskapsstyringogstillerkravtilgodselskapspraksisihåndteringenavmiljømessigeogsamfunnsmessige forhold. PRIeretinitiativstøttetavFNsEnvironmentProgrammeFinanceInitiative(UNEPFI)ogUNGlobal Compact.Disseprinsippeneerrettetmotkapitaleiere,kapitalforvaltereogderesprofesjonelle samfunnsmessigeforholdogselskapsstyringiforvaltningogieierskapsutøvelsen.norgesbankvarmedå utarbeideprinsippene,ogfinansdepartementetrapporterertilpriomarbeidetmedprinsippenei forvaltningenavbådespuogstatenspensjonsfondnorge,medinnspillfrahenholdsvisnorgesbankog Folketrygdfondet. 1.4 Skillet mellom investor og selskap Deterprinsipieltenklereåfastslåatetselskapselveransvarligfor(ellerbidrartil)uetiskehandlinger ennatdensominvestereriselskapetharetsliktansvar.hvisenatferd(foreksempelatmansittermed envisseierandel)erennødvendigforutsetningforatdetuetiskeskalfinnested,ermanmedansvarlig. Deterimidlertidsjeldenatetselskapsatferdpåvirkesdirekteavvideresalgavderesaksjerog obligasjoner.menmankanlikevelhevde ateninvesteringvilværeuetiskhvisman støtteroppometselskapsproduksjon elleratferd,selvomstøttenikkeer nødvendigforatdetuetiskeskalfinne rapport:densomholderdørenoppefor bankraneren,blirmedskyldigiranetselv omranerenutmerketgodtvilleklartåkommesegutgjennomdørenpåegenhånd. 11 Detteertankegangenbakdeetiskeretningslinjeneomobservasjonoguttrekk fordiselskapetsatferd eruakseptabel,blirdetogsåuakseptabeltåeieandeleridet.detåselgesegutavetuetiskselskapivil(i førsteomgang)ikkehanoeneffektpåselskapetshandlemåte.aksjeneiselskapetselgesvidere,og kapitalstrømmentilselskapetopprettholdes.målsettingenforutelukkelseavselskaperfrafondeter altsåikkeåpåvirkeselskapene,menåunngåetetiskmedvirkningsansvargjennomeierskap. Detervesentligåskillemellometselskapsjuridiske(straffansvarellererstatningsansvar)og etisk/moralskeansvar.deterrelativtsjeldenatetselskapblirstraffeforfulgt. 12 Detfinneseksemplerpå 11 NOU2003:22,Forvaltningforfremtiden ForslagtiletiskeretningslinjerforStatenspetroleumsfond,s Men blant annet i Norge, har man foretaksstraff(i form av å bøtelegge selskaper) for visse forbrytelser, for eksempel når det gjelder forurensning. 8

9 ogsåpågrunnavbruddpåandreloverogregler.deetiskeretningslinjeneblelagetmedtankepåatselv omselskapershandlingerikkekvalifiserertilåkommeidissekategoriene(straffellererstatning),erdet likevelgrunntilåvurdereselskapenesetiskeansvarforsinatferd. Eninvestorvilsjeldenhaensliknærhettilregelbruddeneatdetteaktualiseres. 13 ÅutelukkeetselskapfraSPUerikkeen sanksjon.formåleterikkeå straffe selskapet,menåunngå medvirkning(gjennomeierskap).utelukkelsevillikevel,formangeselskaper,oppfattessomnegativt, messigeproblemerforetselskap.selvomdetikkeerhensikten,kanutelukkelsenederforlikevel opplevessomen straff forselskapene.åutelukkeselskaperfraeninvesteringsporteføljeutenå offentliggjøredettevilimindregradoppfattessomensanksjonforselskapene,mendetavhenger naturligvisavhvorstoreierandelmanhar.hviseninvestor(someierenstordelavselskapet),selgeralle sineaksjer,kandetteforeksempelføretilataksjeverdiensynker.spueierigjennomsnittsværtlave andelerideselskapenesomfinnesiporteføljen. 13 Mankanimidlertidforestillesegateninvestorsenesteformåleråfinansiereregelbruddene isåfallviljuridiskansvarkunnepåvises. 9

10 2 Statenspensjonsfondogbarnsrettigheter 2.1 SPU og formell struktur DetrehovedaktøreneiarbeidetmedansvarligforvaltningiStatenspensjonsfondutlander Finansdepartementet,NorgesBankInvestmentManagement(NBIM)ogEtikkrådet.Deformelle rammebetingelseneforspuogforvaltningenavfondetsmidlererdefinertgjennomlovomstatens Pensjonsfondogretningslinjermedutfyllendebestemmelser.Figur2.1skissererdenoverordnede struktureniforvaltningenavspu. Figur2.1:Overordnetstruktur & Kilde:UtvikletbasertpåinformasjontilgjengeligfraNBIMsnettsider Finansdepartementetfastsatteidesember2014nyeretningslinjerforobservasjonogutelukkelsefra SPU,samtnoenendringerimandatettilNorgesBank.DenstipledepilenfraEtikkrådettilNorgesBank Hovedstyreindikererdennyeorganiseringensomtråddeikraftjanuar2015,menspilenfraEtikkrådet tilfinansdepartementetillustrererdentidligereorganiseringen.& Åpenhet&og&offentliggjøring&av&saker& Etikkrådetsmandateråanbefaleuttrekkellerobservasjonavselskapersombryterdefastsatteetiske retningslinjenetilfinansdepartementet.bådetilrådningenogbeslutningenskaloffentliggjøres.detvilsi atallinformasjonomselskapetsometikkrådetleggervektpåogetikkrådetsvurderingavselskapet offentliggjøresisinhelhet.bankenogetikkrådetskaloffentliggjørehenholdsvisbeslutningen(om 10

11 hvorvidtetikkrådetstilrådningskalfølges)ogselvetilrådningensamtidig. 14 Slikoffentliggjøringavsaker 15 Inntilbeslutningener offentliggjort,erallinformasjonkonfidensiell Aktørene Finansdepartementet& Finansdepartementet(FIN)eierStatenspensjonsfondutlandogleggerdeoverordnederetningslinjene forhvordannbimskalforvaltespu. 16 Detleggesvektpååpenhetomogetiskbevissthetiforvaltningen, ogfinansdepartementetetablertei2004etsystemforansvarliginvesteringspraksis,samtetsystemder selskapersombrytermeddeetiskekriterieneutelukkesfrafondetsinvesteringsunivers. 17 Beslutningsmyndighetforåutelukkeellerobservereselskaperfrafondetsinvesteringsuniversharligget hosfinansdepartementetinntilårsskiftet2014/2015,menerfradettetidspunktetoverflyttettilnorges Bank. 18 NBIM& NBIMharforvaltningsansvarforSPUogskalsikrehøyestmuligavkastninginneninvesteringsmandatet Finansdepartementetharsatt. 19 Detoverordnedemåletforinvesteringeneer åoppnåhøyestmulig avkastninginnenforetmoderatrisikonivå.nbimshovedmålmedforvaltningenavspuerdermed finansielt.deterviktigåpåpekeatenviktigetiskbegrunnelseforåoppretteogøkeoljeformuenerat fremtidigegenerasjonerogsåskalhagledeavdisseverdiene.mandatetslårfastatdeternorgesbank somforvalterfondetseierrettigheterogatbankenskalintegrerehensynettilgodselskapsstyring,miljø ogsamfunnsmessigeforholdiforvaltningen. Etikkrådet& Etikkrådetbleoppretteti2004ogeretuavhengigrådbeståendeavfemekspertersomhareteget sekretariat(peridagmed8eksperter)innenretningslinjenesområder.alleetikkrådetsmedlemmerble byttetutfraårsskiftet2014/2015.etikkrådetskalgitilrådningertildepartementetomenkeltselskaper sombørobserveresellerutelukkesfrafondetihenholdtilretningslinjersomfinansdepartementethar satt,retningslinjerforobservasjonogutelukkelse.kriterieneforutelukkelse(ogobservasjon)erbestemt avpolitiskemyndigheter. Figur2.2illustrererhvordanetikkforvaltningsstrukturenvarframtil Deetiskeretningslinjene MandatetforforvaltningenavSPU ihenholdtilretningslinjerforobservasjonogutelukkelsefraspuogoppdateredenoffentligelistenoverselskapersomerutelukketellersatttil observasjonetterretningslinjene Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens Pensjonsfond utlands investeringsunivers. Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember2014medhjemmelikgl.res.19.november2004oglovomstatenspensjonsfond21.desember2005nr.123 2annetleddog Detteblefra1.januar2015endretettervedtakiStortingetijuni MandatforforvaltningenavSPU,ikrafttredelse1.januar

12 Figur2.2Tidligerestruktur Finansdepartementetgavijanuar2013StrategirådetforSPU 20 etmandattilåvurderehvordan arbeidetmedansvarligeinvesteringerkanstyrkes,oghvordanressurseneogkompetansenbestkan utnyttes. (Etikkrådetsoppgaver)inniNBIM,leggebeslutningsmyndighetenomuttrekkogobservasjonertilNorges Bank,ogåleggenedEtikkrådet.DetbleendiskusjoniStortingetomdetteijuni2014,somendtemedat StortingetbesluttetatEtikkrådetskullefortsettesomuavhengigorganogatderesanbefalingerfortsatt skulleværeoffentlige,menatbeslutningsmyndighetenomuttrekkogobservasjonskulleflyttesfra FinansdepartementettilNorgesBank.Dennyestrukturenerillustrertnedenfor: Figur2.3Nåværendestruktur DeterheretterNorgesBanksomskalforeslåmedlemmertilEtikkrådet,menFinansdepartementetsom skaloppnevnedem.nyemedlemmertiletikkrådet 21 bleoppnevntidesember StrategirådetgirFinansdepartementetrådomstrategierforSPU. 12

13 2.2 Statens pensjonsfond utlands etiske retningslinjer SelvombeslutningsmyndighetenomobservasjonogutelukkelsebleflyttetfraFinansdepartementettil NorgesBank,bestemteStortingetatdeetiskeretningslinjeneselvskulleforbliuendret.Retningslinjene fra2004leggergrunnlagetforutelukkelseavselskapetfrafondetsinvesteringsunivers.disse retningslinjenefastsetterkriterierforutelukkelseellerobservasjonavselskaper.kriterieneerdeltito hovedkategorier:deproduktbaserteogdeatferdsbaserte.underfølgerenkortoppsummeringav kriterieneforutelukkelse(sevedlegg1forretningslinjeneisinhelhet): Produktbasertekriterier: Produksjonavvåpensomvednormalanvendelsebrytermedgrunnleggendehumanitære prinsipper; Produksjonavtobakk; Salgavvåpenellermilitærtmaterielltilstaternevntipunkt3.2ideutfyllenderetningslinjenefor forvaltningavfondet. Hvisetselskapproduserernoenavdisseproduktene(ellerselgervåpentilMyanmar),skaldeutelukkes, uansetthvorlitendelavdentotalevirksomhetenproduksjonenutgjør.devåpnenesomomfattesav kriterietervåpensomstridermothumanitærrettensgrunnregleromåskillemellommilitæreogsivile blantdevåpnenesomspuikkeskalværeinvesterti. Atferdsbasertekriterier: EtikkrådetkanogsåtilrådeFinansdepartementetåutelukkeselskaperderdeteruakseptabelrisikoforat selskapetmedvirkertilellerselveransvarligeforfølgende: Groveellersystematiskekrenkelseravmenneskerettighetenesomforeksempeldrap,tortur, frihetsberøvelse,tvangsarbeid,deversteformerforbarnearbeidogannenutbyttingavbarn; Alvorligekrenkelseravindividersrettigheterikrigellerkonfliktsituasjoner; Alvorligmiljøskade; Grovkorrupsjon; Andresærliggrovebruddpågrunnleggendeetiskenormer. Herkrevesenindividuellvurderingavselskaperoppmotdissekriteriene.Detførstekulepunktetom groveellersystematiskekrenkelseravmenneskerettighetene utgjørenikkesuttømmendeliste(fordi detstår foreksempel ).Dettekriterietomfatterderforalleslagskrenkelseravbarns menneskerettigheter,uavhengigavomdeerlistetoppidettekulepunktet.vurderingenblirofteom krenkelsenergrovog/ellersystematisknoktilåkvalifiseretiluttrekk.medandreord,ogsåandreformer uttrekkhvisdetteergrovtellersystematisk. Detandrekulepunktetomalvorligekrenkelseravindividers(inklusivebarns)rettigheterikrigeller konfliktsituasjonerertattmedforåværeheltsikkerpådekkeoppforholdsomkanforekommeutenat enstatnødvendigviseransvarligfordet.imangeområdermedsvakestatsstrukturer,ellerhvorstaten ikkeharkontroll,vildetofteforekommekrenkelseravfolks(ogbarns)rettigheter.dettekriterietfanger oppslikekrenkelser,utenatmanbehøverågåveienomåetablereatenstatharkrenket menneskerettighetene.nårdetstår krigellerkonflikt erdetteforåslippeåfastsetteomengitt situasjonnårterskelenforatinternasjonalhumanitærrett(ihr)gjelder.ogsåikonfliktsituasjonersom 21 utland/id /?regj_oss=10 13

14 fallerunderdenneterskelen,særligisituasjonermeddårligstatligstyringoguroligheter,vildette kriterietkunneanvendes.poengeteråfangeoppselskapersomskorsegpåslikeuklaresituasjonereller somtilogmedbidrartildem,foreksempelforåfåtilgangpåråvarer. Kulepunkteneommiljøskadeoggrovkorrupsjonerikkedirekterelevanteforbarnsrettigheter,selvom deselvsagtkanhaindirektebetydningforbarnsrettigheterimangetilfeller. Detsistekulepunkteteretslags sikkerhetsnett somtarsiktepååfangeoppenkeltsakersomikke dekkesavdeandrekulepunktene.dettevilkunneværerelevantidengraddetervanskeligåetablereat deterskjeddbruddpåbarnsrettighetersomfallerinnunderdeøvrigekulepunktene. ord,defallerihovedsakinnenfordetførstekulepunktet.islikesakermåmanetablereet medvirkningsansvar forselskapene.nårdetgjelderdeøvrigekulepunktene,erdetselskapetsomselv erdirekteansvarligforbruddene. Derforerdetviktigåsenærmerepåhvasomskaltilforatetselskapkansiesåmedvirketil menneskerettsbrudd.etikkrådetdiskutertedetteførstegangi fra2005,hvorrådetla føringerforhvilkekriteriermanskullesepånårmanvurderteselskapersmedvirkningtil menneskerettighetsbrudd.etikkrådetlavektpåatmanfordetførsteburdeleggevektpåomdetkunne siesåforeliggesammenhengmellomselskapetsvirksomhetogdeforeliggendenormbruddene,fordet andreatselskapetentenmåtteaktivthamedvirkettilnormbruddene,ellerhattkunnskapom# normbruddene,*men*unnlatt*å*søke#å#forhindre#dem,#og#for#dettredjeatnormbruddeneentenmåtte værepågåendeelleratdetvilleværesannsynligatdevillefortsetteåforegåframoveritid. Detsisteavdissevilkåreneliggerinnbaktiselvetekstenideetiskeretningslinjene,nemligatdetmå foreliggeen uakseptabelrisiko.retningslinjenetarderforikkesiktepååstraffeselskaperforforhold somliggertilbakeitid,menåunngåmedvirkningtilpågåendeellerfremtidigenormbrudd.dettehenger nøyesammenmedformåletbakutelukkelsesmekanismen,somikkeeråpåvirke,menåunngå medansvar.engangshendelser,somforeksempelskandalenmedforgiftetmorsmelkerstatningikinai 2008,villederforikkekunnefaltinnunderretningslinjene,fordidette,dadetblekjent,ikkevar pågåendeellerblevurdertsomsannsynligatvilleskjeifremtiden.etikkrådetsierimidlertidattidligere normbruddvilkunnegienindikasjonpåfremtidigehandlingsmønstre. 22 Hvisetselskapharhatt barnearbeidivirksomhetensinienårrekke,ogdetikkeharskjeddenstørreendringsoperasjon,kandet værtgodgrunntilåmistenkeatdettefortsattforegår(ogdermederdetenuakseptablerisikofor fremtidigebrudd). DenstørsteutfordringenforEtikkrådetharikkeværtåtolkedisseretningslinjene,menåfinneframtil faktaikonkretesaker.fordietikkrådetsanbefalingereroffentlige,erdetviktigatalleopplysninger Rådetbyggerpåergrundigundersøkt. Deterogsåviktigåværeoppmerksompåatfondetstortsettbareerinvestertibørsnoterteselskaper, ogatdeterofteatnormbrudd(særlignårdetgjelderbarnearbeid)skjeriunderleverandørkjeden,og dermedsjeldnereideselskapenefondeteier.detkanværegodgrunntilåvurdereomansvaretfor 22 monsanto.pdf. 14

15 normbruddiselskaperbørtrekkeslengernedoveriunderleverandørkjeden.detteernoefns spesialrepresentantformenneskerettigheterognæringsliv,johnruggie,hartatttilordefor. 2.3 NBIMs systemer for å ivareta barns rettigheter Investeringsunivers NBIMinvesteringsuniverseralledeselskapenefondetkanværeinvesterti.Basertpådeetiske retningslinjenefra2004harfinansdepartementetutelukketetforholdsvisbeskjedentantall(60av8000) selskaperfrafondetsinvesteringsunivers.etikkrådetharsidenoppstarteni2005arbeidetmedåfinne selskapersomskulleutelukkesetterdeproduktbasertekriteriene.somnevntovergjaldtdette produksjonavvissetypervåpen,tobakkogsalgavvåpenellermilitærtmaterielltilenkeltestater (Myanmar).Investeringsuniverseterdermednegativt definertavselskapenesomerbesluttetutelukket, basertekriterier.innenfordetteinvesteringsuniverset gjennomførernbiminvesteringsanalysersom inkludererrisikovurderingeravhensynknyttettilgod selskapsstyring,miljømessigeogsamfunnsmessige forhold. Finansdepartementet har utelukket 39 selskaper fra fondets investeringsunivers basert på produktbaserte kriterier (tall fra april 2014). 21 selskaper er ekskludert med grunnlag i atferdsmessige kriterier. Av disse er 3 selskaper utelukket i forbindelse med bruddpåbarnsrettigheter. Kilde:Regjeringen.no Eierskapsutøvelse NBIMseierskapsutøvelseharseksstrategiskesatsningsområder,deriblantbarnsrettigheter: Likebehandlingavaksjonærer Styretsansvarogaksjonærenesretttilinnflytelse Velfungerende,legitimeogeffektivemarkeder Barnsrettigheter Klimaendringer Vannforvaltning ForåfremmedisseogandreavNBIMsinteressertarbankenibrukulikevirkemidlersominvestor:de stemmerpågeneralforsamlinger,fremmeraksjonærforslag,deltarihøringsrunderogutgirdokumenter somuttrykkerderesforventningertilselskapenesvirksomhet. Forventningsdokumenter& Detsistevirkemiddeletkallesforforventningsdokument ogbrukesspesieltiarbeidetmedansvarlig investeringogrisikostyring. 24 NBIMhartreforventningsdokumenteromfølgendetemaer: klimaendringer,vannforvaltningogbarnsrettigheter.forventningsdokumentetombarnsrettigheter, 25 ferdigstilti2008,bleutvikletgjennomendeltagendeprosesshvorsivilsamfunnsorganisasjonervar inkludert,ogdokumentetblesendtpåhøringforinnspill.forventningsdokumentetsatteenstandardfor 23 Detreselskapenesomerutelukketetterenvurderingavrisikoenformedvirkningtildegrovesteformerforbarnearbeider:ZuariAgro ChemicalsLtd.(14.oktober2013,Etikkrådetstilrådning: NBIMInvestorExpectationsonChildren srights, sistbesøkt

Av Anita Haslie i samarbeid med Joakim Hammerlin

Av Anita Haslie i samarbeid med Joakim Hammerlin Endringer i den etiske forvaltningen av Statens pensjonsfond utland Av Anita Haslie i samarbeid med Joakim Hammerlin Oktober 2013 «Endringer i den etiske forvaltningen av Statens pensjonsfond utland» er

Detaljer

Strategirådet 2013. Oppsummering. Professor Elroy Dimson (leder) LBS og Cambridge Judge Business School. Idar Kreutzer

Strategirådet 2013. Oppsummering. Professor Elroy Dimson (leder) LBS og Cambridge Judge Business School. Idar Kreutzer Strategirådet 2013 Ansvarlig investeringspraksis og Statens pensjonsfond utland Oppsummering Professor Elroy Dimson (leder) LBS og Cambridge Judge Business School Idar Kreutzer Administrerende direktør,

Detaljer

Forvaltning for fremtiden?

Forvaltning for fremtiden? - En kartlegging av Norges Banks eierskapsutøvelse for Statens pensjonsfond Utland. Forvaltning for fremtiden? I 2006 hadde Statens pensjonsfond - Utland (SpU) en gjennomsnittlig vekst på over én milliard

Detaljer

Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010. Finansminister Sigbjørn Johnsen 8. april 2011

Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010. Finansminister Sigbjørn Johnsen 8. april 2011 Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010 Finansminister Sigbjørn Johnsen 8. april 2011 1 Hovedinnhold i meldingen Gode resultater i 2010 Perspektiver for SPU fram mot 2020 Unoterte investeringer

Detaljer

Hvorfor vi gjør det Om etikk og eierskapsutøvelse i Statens pensjonsfond Utland

Hvorfor vi gjør det Om etikk og eierskapsutøvelse i Statens pensjonsfond Utland Hvorfor vi gjør det Om etikk og eierskapsutøvelse i Statens pensjonsfond Utland Henrik Syse, leder for eierskapsgruppen i Norges Bank Investment Management og forsker ved Institutt for Fredsforskning (PRIO)

Detaljer

ANSVARLIG FORVALTNING STATENS PENSJONSFOND UTLAND

ANSVARLIG FORVALTNING STATENS PENSJONSFOND UTLAND 2014 ANSVARLIG FORVALTNING STATENS PENSJONSFOND UTLAND VÅRT OPPDRAG ER Å IVARETA OG UTVIKLE FINANSIELLE VERDIER FOR FREMTIDIGE GENERASJONER INNHOLD LEDELSEN Et arbeid i utvikling 5 Ansvarlig forvaltning

Detaljer

Klimakriteriet. Finansdepartementet Postboks 8008 dep 0030 Oslo

Klimakriteriet. Finansdepartementet Postboks 8008 dep 0030 Oslo Finansdepartementet Postboks 8008 dep 0030 Oslo Deres ref. Vår ref. Dato 14/431 RAN 15/2 - EFo 02.02.2015 Høringsuttalelse fra Etikkrådet i forbindelse med rapporten fra ekspertgruppen for SPUs virkemiddelbruk

Detaljer

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5.

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5. Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet Index Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5 Introduksjon Selskaper produserer varer og tjenester, skaper arbeidsplasser,

Detaljer

rapport 01/2014 Hvor er dirigenten? Fremdeles mer ustemt enn samstemt for utvikling

rapport 01/2014 Hvor er dirigenten? Fremdeles mer ustemt enn samstemt for utvikling rapport 01/2014 Hvor er dirigenten? Fremdeles mer ustemt enn samstemt for utvikling Denne rapporten er skrevet av utviklingspolitisk avdeling i Kirkens Nødhjelp Ansvarlig redaktør: Wenche Fone. Forsidefoto:

Detaljer

Forsvarlig etisk bruk av oljefondet - Forslag ti lkirkemøteuttalelse

Forsvarlig etisk bruk av oljefondet - Forslag ti lkirkemøteuttalelse DEN NORSKE KIRKE KR 05/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 31.januar-01. februar 2013 Referanser: Saksdokumenter: Forsvarlig etisk bruk av oljefondet - Forslag ti lkirkemøteuttalelse

Detaljer

ETIKKRADET. Vedrørende investeringer med tilknytning til Midtøsten

ETIKKRADET. Vedrørende investeringer med tilknytning til Midtøsten Til Finansdepartementet o ETIKKRADET STATENS PENSJONSFON D - UTLAN D 15. mai 2006 Vedrørende investeringer med tilknytning til Midtøsten Bakgrunn Finansdepartementet mottok den 6. januar 2006 brev fra

Detaljer

Working Paper Series 3/12 INVESTERINGSSTRATEGIEN FOR STATENS PENSJONSFOND UTLAND

Working Paper Series 3/12 INVESTERINGSSTRATEGIEN FOR STATENS PENSJONSFOND UTLAND Working Paper Series 3/12 INVESTERINGSSTRATEGIEN FOR STATENS PENSJONSFOND UTLAND Reidun Grue Nerheim Finansdepartementet, Avdeling for formuesforvaltning September 2012 Centre for Monetary Economics BI

Detaljer

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

Innst. 436 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. Meld. St. 15 (2010 2011)

Innst. 436 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. Meld. St. 15 (2010 2011) Innst. 436 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Meld. St. 15 (2010 2011) Innstilling fra finanskomiteen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010 Til Stortinget 1. Innledning

Detaljer

Næringslivets samfunnsansvar. Hvilken rolle kan og bør norske myndigheter spille?

Næringslivets samfunnsansvar. Hvilken rolle kan og bør norske myndigheter spille? Næringslivets samfunnsansvar Hvilken rolle kan og bør norske myndigheter spille? «In Bangladesh, young women work for as little as five pence an hour to make clothes for Asda and Tesco while being forced

Detaljer

Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Statens pensjonsfond for budsjettåret 2008

Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Statens pensjonsfond for budsjettåret 2008 Dokument 1 Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Statens pensjonsfond for budsjettåret 2008 Tillegg 1 til Dokument 1 (2009 2010) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

Tema: gjeld og kapitalflukt

Tema: gjeld og kapitalflukt Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014 Tema: gjeld og kapitalflukt Først i dette dokumentet står kapittel 2 og 3, som omhandler gjeld og kapitalflukt i den politiske plattformen

Detaljer

Unoterte investeringer i Statens pensjonsfond utland (SPU)

Unoterte investeringer i Statens pensjonsfond utland (SPU) Unoterte investeringer i Statens pensjonsfond utland (SPU) 16. mars 2011 Fagsjef Eivind Øy Avdeling for formuesforvaltning 1 SPUs styringsmodell Stortinget Finansdepartementet Norges Bank Stortinget endelig

Detaljer

rapport 04/2011 Mer ustemt enn samstemt Hvordan norsk politikk påvirker utvikling i fattige land

rapport 04/2011 Mer ustemt enn samstemt Hvordan norsk politikk påvirker utvikling i fattige land rapport 04/2011 Mer ustemt enn samstemt Hvordan norsk politikk påvirker utvikling i fattige land Innholdsfortegnelse Denne rapporten er skrevet av Kjetil Abildsnes, Kaare Bilden, Anne-Marie Helland, Harald

Detaljer

Tema: global helse. Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014

Tema: global helse. Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014 Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014 Tema: global helse Først i dette dokumentet står kapittel 6, som omhandler global helse i den politiske plattformen til Changemaker,

Detaljer

Temaartikkel. Folketrygdfondets aksjeforvaltning

Temaartikkel. Folketrygdfondets aksjeforvaltning Temaartikkel Folketrygdfondets aksjeforvaltning Denne temaartikkelen er hentet fra Folketrygdfondets årsrapport for 2008 Haakon VIIs gate 2 Pb. 1845 Vika, 0123 Oslo Tlf: 23 11 72 00 Faks: 23 11 72 10 e-post:

Detaljer

Etisk underskudd Hvordan innføring av krav om åpenhet hos låntakerne kan gjøre Oljefondet til en mer ansvarlig utlåner

Etisk underskudd Hvordan innføring av krav om åpenhet hos låntakerne kan gjøre Oljefondet til en mer ansvarlig utlåner Etisk underskudd Hvordan innføring av krav om åpenhet hos låntakerne kan gjøre Oljefondet til en mer ansvarlig utlåner Slett U-landsgjelda 2012 Leon du Toit SLUG-rapport Etisk underskudd 3 Utgitt av SLUG

Detaljer

REGIONAL FORVALTNING AV DELER AV STATENS FINANSIELLE FORMUE I UNOTERTE AKSJER

REGIONAL FORVALTNING AV DELER AV STATENS FINANSIELLE FORMUE I UNOTERTE AKSJER REGIONAL FORVALTNING AV DELER AV STATENS FINANSIELLE FORMUE I UNOTERTE AKSJER I all sin enkelhet - to ting: Unoterte aksjer Regional forvaltning ta i bruk kompetansen i de største byene Alt annet kan

Detaljer

Retningslinjer for Norges Røde Kors finansforvaltning

Retningslinjer for Norges Røde Kors finansforvaltning Retningslinjer for Norges Røde Kors finansforvaltning som vedtatt av Landsstyret 16. juni 2000, med oppdateringer vedtatt 2. februar 2001, 21. juni 2002, 23.august 2002, 17.oktober 2003, 18. juni 2004,

Detaljer

Etisk forvaltning av petroleumsfondet

Etisk forvaltning av petroleumsfondet Norsk Økonomisk Tidsskrift 118 (2004) s. 77-90 Etisk forvaltning av petroleumsfondet Alexander W. Cappelen A Sammendrag Stortinget vedtok i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i 2004 å innføre etiske

Detaljer

Den nye forvaltningsorganisasjonen. bygge sin virksomhet på eksisterende kompetanse

Den nye forvaltningsorganisasjonen. bygge sin virksomhet på eksisterende kompetanse 74 Ti år med NBIM Det er ti år siden Norges Bank etablerte NBIM for å forvalte statens finansielle formue i utlandet. I sentralbanken er det utviklet en internasjonal forvaltningsbedrift som styrer etter

Detaljer

aktiv forvaltning i folketrygdfondet

aktiv forvaltning i folketrygdfondet temaartikkel aktiv forvaltning i folketrygdfondet Denne temaartikkelen er hentet fra Folketrygdfondets årsrapport for 2010. aktiv forvaltning AKTIV FORVALTNING Spørsmålet om aktive eller passive forvaltningsstiler

Detaljer

Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012)

Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012) Dato: 14. mai 2012 Til Stortingets Næringskomité Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012) Innledning Akademikere er sterkt overrepresentert som entreprenører i Norge og

Detaljer

Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank

Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank Harald Bøhn og Birger Vikøren 1 Forvaltningen av Petroleumsfondet har blitt en viktig oppgave for Norges Bank. I løpet av få år har fondet fått en betydelig

Detaljer