Statens#pensjonsfond#utland#og#barns# rettigheter!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statens#pensjonsfond#utland#og#barns# rettigheter!"

Transkript

1 . Statens#pensjonsfond#utland#og#barns# rettigheter Skrevet av: International Law and Policy Institute ilpi.org

2 InternationalLawandPolicyInstitute(ILPI)levereranalytiskarbeid,juridiskogtekniskrådgivninginnenfor enoverbevisningomatkombinasjonenavfagligdyktighetogoperativerfaringmuliggjørleveringavgodeløsninger foråhåndterekomplekseprosesserogproblemstillinger.ilpierbasertioslo,norge,menharetomfattende nettverkavsamarbeidspartnereoverheleverden. Publisert Copyright: International Law and Policy Institute 2

3 Statenspensjonsfondutlandogbarnsrettigheter. 1 Innledning Folkeretten Internasjonale retningslinjer for næringsliv Internasjonale retningslinjer for SPUs ansvarlige investeringspraksis Skillet mellom investor og selskap 8 2 Statens pensjonsfond og barns rettigheter SPU og formell struktur Aktørene Statens pensjonsfond utlands etiske retningslinjer NBIMs systemer for å ivareta barns rettigheter Investeringsunivers Eierskapsutøvelse 15 3 Et case : Monsanto Co Vurdering av systemet for ansvarlige investeringer 23 5 Anbefalinger 25 Litteraturliste 27 Vedlegg 1 30 Vedlegg

4 1 Innledning Dennerapportenerskrevetpåoppdragfor ReddBarna.Formåletmedprosjekteterå belysesystemeneforåivaretabarnsrettigheter iforvaltningenavstatenspensjonsfondutland. Hvilkeaktørererinvolvertiforvaltningenav Statenspensjonsfondutland(SPU)?Hvilke rettsligeogetiskeforpliktelserhardeulike aktørene,oghvordanerrollefordelingen mellomdemiarbeidetmedansvarlige investeringer?detteernoenavspørsmålene dennerapportensvarerpå. Rapportenerbasertpåtilgjengeliginformasjon omspussystemerforarbeidetmedbarns rettigheter,ogdeteriforbindelsemedarbeidet medrapportengjennomførtintervjuermed relevanteaktører. Statenspensjonsfondutland(SPU)bleetablerti 1990meddetformålåsparestatligeinntekter frapetroleumsvirksomhet.fondethar investeringeriover8000selskaperiover80 ulikeland,oghaddeiutgangenavfjerdekvartal i2014enmarkedsverdipå6415milliarder kroner. 1 Utgangspunkteteratfondetforvaltesetter finansiellekriterier.i2003toketflertallpå Stortingetinitiativtilatregjeringenskulle nedsetteetutvalgforåutredeogutvikleetiske retningslinjerforspu(dengangenhetdet Petroleumsfondet). 2 Detteutvalget (Graverutvalget) 3 konkludertemedatdetvar bådemuligogønskeligåinnføreetiske retningslinjerforfondet.deetiske retningslinjeneblevedtatti2004,ogspuble verdensførstestatligefondsominnførteslike retningslinjerforsininvesteringspraksis I forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett LedetavjusprofessorHansPetterGraver 4 FIVAS 2001 Investeringer på dypt vann. Om pensjonsfondets eierinteresseriødeleggendedamprosjekter. Sidendahardetinternasjonalefokusetpå næringslivetssamfunnsansvarøkt,ogblitt tydeligeresomfølgeavglobaliseringen. Statenspensjonsfondutlandhargjennomårene fåttmyepositivoppmerksomhetforsittarbeid medetiskeretningslinjer,deriblantmedbarns rettigheter.fondetharimidlertidogsåblitt kritisertforåhaetforsmaltetiskmandat,forå brukeforlangtidpåsaksbehandlingenmed utgangspunktideetiskeretningslinjene,ogfor åhaforliteåpenhet. 5 Dennerapportenbeståravfemdeler.Iførste delavrapportenservipådetinternasjonale rammeverketforbarnsrettigheter,ogforholdet tilstatenspensjonsfondutlandogdeetiske retningslinjene.visernærmerepårelasjonen mellomnæringslivogmenneskerettigheter,og påskilletmellomselskapenesansvarogen investorsansvar.denandredelenavrapporten tarforsegnorgesbankinvestment Managementssystemerforåbidratilåivareta barnsrettigheterideresinvesteringspraksis.i tredjedelavrapportenservipåetkonkret tilfelleavbruddpåbarnsrettigheteri tilknytningtilettavselskapeneispuog håndteringenavdennesakenietikkrådet, FinansdepartementetogNBIM.Ifjerdedelav rapportengjøresdetnoenvurderingeravspus systemerforansvarligeinvesteringer.ifemte delgirrapportennoenanbefalingeromhvordan sivilsamfunnetkanarbeideforåfremmebarns rettighetergjennomfokuspåspu. 5 Strategirådets rapport 2013, Fjellheim 2014, OECD Norges Kontaktpunkt2013 4

5 1.1 Folkeretten Spørsmålrundthvorvidtselskaperkan,moralskellerjuridisk,holdesansvarligforbruddpå menneskerettigheteritilknytningtilselskapetsvirksomhet,harfåttmyeoppmerksomhetogdethar skjeddenbetydeligutviklingpåfeltetnæringslivogmenneskerettigheterdesisteårene.diskusjonene rundtdettetemaetkansiesåhagenererttosettmedspørsmål: 1. Detførstesettetmedspørsmålerknyttettildeformelle,strukturelleogjuridiskeforholdene rundthvorvidtandreenheterennstaterkanbrytemenneskerettighetene.dettehenger sammenmedspørsmåletomhvorvidtindivider,bedrifterellerinvestorerkanværebundetav internasjonalrett.utgangspunkteterklart:deterkunstater,ogikkeprivate detværeseg individer,organisasjonerellerbedrifter somkanværeansvarligeforbruddpåinternasjonale menneskerettighetskonvensjoner Detandresettetmedspørsmålerknyttettilvurderingeneavhvilkehandlingerellerunnlatelser etselskapellerinvestorkanforetasommedføreransvar,entenjuridiskellermoralsk.hvilkekrav stillestilforbindelsenmellomselskapetogmenneskerettighetsbruddene?hvorgårgrensenfor hvasomfallerinnenforselskapets ansvarsområde ellerdetsomofteomtalessomselskapets sphereofinfluence? NårvisnakkeromStatenspensjonsfondutlandogbarnsrettigheterdreierdetsegaltsåbådeom rettsligespørsmålogetiskespørsmål.derettsligespørsmålenehandleromhvilkeenhetersomkan holdesansvarligformenneskerettighetsbruddunderinternasjonalrett,ogviderehvorvidtbruddpå menneskerettigheteneharfunnetsted,ogisåtilfelle,ihvilkengradselskaperkansiesåhaetjuridisk delansvarfordette.deetiskespørsmålenefavnerbredere.dehandleromihvilkengradetselskap drivervirksomhetensinpåenuetiskmåte,foreksempelsomførertilatbarnsrettigheterblirkrenket. Mankangodtfinneatetselskapbrytermedetiskeretningslinjerutenatnoenrettsreglererbrutt. Deinternasjonalekonvensjoneneombeskyttelseavmenneskerettigheterutgjørlikeveletoverordnet rammeverkforvurderingenavselskaperssamfunnsansvarpåmenneskerettighetsområdet.utenåilegge forpliktelserforselskapene,sierkonvensjonenenoeombarnetsrettigheteriulikesituasjoner.barns henholdsvisminstealderforadgangtilsysselsettingogomdeversteformerforbarnearbeid.samtidiger detslikatbarnbeskyttesavalledeøvrigemenneskerettighetskonvensjonene,påliklinjemedvoksne. Nårenstatharsluttetsegtileninternasjonalavtale(konvensjon),somforeksempelbarnekonvensjonen oppfylledefolkerettsligeforpliktelsenekonvensjonenfastslår.statenpliktervidereåsikre rettighetshaverne(barna)motbruddpåderesrettigheterogsåfraandreaktørerennstaten,selvom detteansvaretermindreomfattendeennnårstatensmyndigheterselvstårforkrenkelsene.statenhar etbarn,foreksempelfraetprivatforsikringsselskap,erikkeisegselvetmenneskerettsbrudd,mendet vilværeetmenneskerettsbruddhvisstatenikkeharloversomforbyrslikdiskrimineringfraprivate. 6 Nystuen,FøllesdalogMestad(2011)s.21;Høstmælingen(2012)s.427,JohnRuggieInterrimreport

6 Detteinnebæreratdetkunerstatersomteknisksettkanbrytemenneskerettighetsforpliktelser,ogbare staterkaninnklagesformenneskerettighetsbruddetterdeinternasjonalekonvensjonene.næringslivet kanaltsåikkesiesåbryte eninternasjonalmenneskerettighetijuridiskforstand,menetselskapkan medvirketilbruddpåmenneskerettighetene.næringslivetvilimidlertidofteværebundetavnasjonal lovgivningsomforhindrer nettoppbruddpåbarns rettigheter,foreksempel lovgivningsomforbyr barnearbeid,ogkanstillestil rettsligansvarforbruddenepå nasjonallovgivning.detvilaltså værestatens menneskerettighetsbruddhvis barnearbeidikkeblirforhindret, ogselskapetsomanvenderbarn vilværemedvirkendetildette menneskerettighetsbruddet. 1.2 Internasjonale retningslinjer for næringsliv Detharetterhvertblittutvikleterenrekkeinternasjonaleretningslinjerogstandardernårdetgjelder næringslivogmenneskerettigheter,drevetframavfn,sivilsamfunn,bransjeorganisasjonerog engasjerteenkeltland.disseretningslinjeneerikkerettsligbindeneogrefereresderforgjernetilsom softlaw. 7 Compact,ILOsgrunnleggendeprinsipperogrettigheterfordetglobalearbeidslivet(ILODeclarationon FundamentalPrinciplesandRightsatWork),FNsveiledenderetningslinjerfornæringslivog menneskerettigheter(unguidingprinciplesforbusinessandhumanrights,ungp),ogoecds retningslinjerforflernasjonaleselskaper.fnharogsåtidligerehattenspesialrepresentantfornæringsliv ogmenneskerettighetermedansvarforåidentifisereogavklarestandarderfornæringslivets samfunnsansvarog accountability påmenneskerettighetsområdet. Boks&1&Sentrale&internasjonale&retningslinjer&og&rammeverk&for&bedrifter FN&Global&Compact daværendegeneralsekretærifn,kofiannan.detoppstillertiprinsipperforsamfunnsansvar,ogdekkerområdene arbeidslivstandarder,menneskerettigheter,miljøogantikorrupsjon.detoførsteprinsippeneomhandler menneskerettighetergenerelt.dissesieratselskapeneskalstøtteogrespekterevernommenneskerettighetene,og påseatdeikkemedvirkertilbruddpårettighetene.denestefireprinsippeneomhandlerarbeidstakerrettigheterog oppstillerforpliktelseriforholdtilforeningsfrihet,tvangsarbeid,barnearbeidogdiskriminering. 7 Innenforinternasjonalrettanvendesbegrepet softlaw ominternasjonale standarder somikkeerrettsligebindende,somforeksempel erklæringer.sehøstmælingen(2012)s.79. 6

7 FNs&veiledende&prinsipper&for&næringsliv&og&menneskerettigheter FNsveiledenderetningslinjerfornæringslivogmenneskerettigheter(UNGuidingPrinciplesforBusinessandHuman Rights,UNGP)blegodkjent(vedkonsensus)i2011avFNsmenneskerettsråd.Rammeverketbyggerpådetre pilarene protect(statenesansvar),respect(næringslivetsansvar),remedy(kompensasjontilofre),utviklet menneskerettigheter.ungpklargjørstatenesplikttilåbeskyttemotkrenkelseravmenneskerettigheteri forbindelsemednæringsvirksomhet,menoppstillersamtidigprinsippetomnæringslivetsansvarforårespektere menneskerettigheteneiutøvelsenavsinvirksomhet.detoppstillesogsåkravomoppreisningfordesomrammesav menneskerettskrenkelser.retningslinjenehariløpetavkorttidoppnåddstoroppslutningoganerkjennesnesten gjennombestemmelseromblantannetaktsomhetsvurderinger. OECDs&retningslinjer&for&flernasjonale&selskaper OECDsretningslinjerforflernasjonaleselskapereranbefalingerfraregjeringertilbedriftermedinternasjonal virksomhet.retningslinjene,somdekkeralleområderavsamfunnsansvar,blelanserti1976ogsistoppdaterti2011. Deinneholderetkapittelommenneskerettigheterpåsekspunktersomreflekterer(UNGP).Itillegghardeet kapittelsomomhandlerforholdetmellomparteneiarbeidslivet,somgjenspeilerhovedpunkteneiilos kjernekonvensjoner.oecdsretningslinjererblittoppdatertslikatdeerogsåitrådmedandreinternasjonale standarderforansvarlignæringsliv,somglobalcompactogiso IsubstansoppstillersåledesikkeOECDsretningslinjerandrekravelleranbefalingertilnæringslivetenndetsom følgeravungpogandreinternasjonalestandarderomutøvelseavsamfunnsansvarpåmenneskerettighetsområdet. opprettelsenavnasjonalekontaktpunkt. Mensingenavdeovennevnteretningslinjeneisærliggradfokuserereksplisittpåbarnsrettigheterhar UNICEF,UNGlobalCompactogReddBarnautvikletspesifikkeretningslinjerforbarnsrettigheter, Children srightsandbusinessprinciples. 8 Disseprinsippenebyggerpåeksisterendestandarder,initiativ og godpraksis relaterttilnæringslivogbarn,ogutgjørdetførsteomfattendesettetmedprinsipperfor næringslivogbarnsrettigheter.prinsippeneoppstillerforventningerogforslagtilselskaperforhvordan dekanrespektereogstøttebarnsrettigheterpåarbeidsplassen,ogisamfunnetforøvrig. Prinsippenebleutvikletgjennomeninkluderendeprosesshvornæringsliv,sivilsamfunn,myndigheterog barnpåtversavsektoreroggeografiskspredningdeltok.detbleogsålansertennettsidefor tilbakemeldingoginnspilltilprosessen. 1.3 Internasjonale retningslinjer for SPUs ansvarlige investeringspraksis InnenforrollensomfinansiellinvestorskalSPUværeenansvarliginvestor.Detinnebærerathensyntil godselskapsstyring,miljømessige,ogsamfunnsmessigeforhold(esg) 9 skalintegreresi investeringsvirksomhetentilfondet. FondetsstrategiforansvarliginvesteringspraksisiforvaltningenavSPUomfatter: 10 Internasjonaltsamarbeidogbidragtilutviklingavbestepraksis Miljørelaterteinvesteringer Forskningogutredning 8 https://www.unglobalcompact.org/issues/human_rights/childrens_principles.html 9 dekker risikovurderinger tilknyttet environment, social og temaer. På norsk anvendes begrepet selskapsstyring, miljømessigeogsamfunnsmessigeforhold. 10 7

8 Eierskapsutøvelse Observasjonogutelukkelseavselskaperpåetiskgrunnlag NorgesBankhareierrettigheteneforSPUogmandatetfraFinansdepartementetslårfastat eierskapsutøvelsenskalbaserespåinternasjonaleprinsipper:fnsglobalcompact,oecdsretningslinjer foreierstyringogselskapsledelse,oecdsretningslinjerforflernasjonaleselskaperogprinsipperfor selskapsstyringogstillerkravtilgodselskapspraksisihåndteringenavmiljømessigeogsamfunnsmessige forhold. PRIeretinitiativstøttetavFNsEnvironmentProgrammeFinanceInitiative(UNEPFI)ogUNGlobal Compact.Disseprinsippeneerrettetmotkapitaleiere,kapitalforvaltereogderesprofesjonelle samfunnsmessigeforholdogselskapsstyringiforvaltningogieierskapsutøvelsen.norgesbankvarmedå utarbeideprinsippene,ogfinansdepartementetrapporterertilpriomarbeidetmedprinsippenei forvaltningenavbådespuogstatenspensjonsfondnorge,medinnspillfrahenholdsvisnorgesbankog Folketrygdfondet. 1.4 Skillet mellom investor og selskap Deterprinsipieltenklereåfastslåatetselskapselveransvarligfor(ellerbidrartil)uetiskehandlinger ennatdensominvestereriselskapetharetsliktansvar.hvisenatferd(foreksempelatmansittermed envisseierandel)erennødvendigforutsetningforatdetuetiskeskalfinnested,ermanmedansvarlig. Deterimidlertidsjeldenatetselskapsatferdpåvirkesdirekteavvideresalgavderesaksjerog obligasjoner.menmankanlikevelhevde ateninvesteringvilværeuetiskhvisman støtteroppometselskapsproduksjon elleratferd,selvomstøttenikkeer nødvendigforatdetuetiskeskalfinne rapport:densomholderdørenoppefor bankraneren,blirmedskyldigiranetselv omranerenutmerketgodtvilleklartåkommesegutgjennomdørenpåegenhånd. 11 Detteertankegangenbakdeetiskeretningslinjeneomobservasjonoguttrekk fordiselskapetsatferd eruakseptabel,blirdetogsåuakseptabeltåeieandeleridet.detåselgesegutavetuetiskselskapivil(i førsteomgang)ikkehanoeneffektpåselskapetshandlemåte.aksjeneiselskapetselgesvidere,og kapitalstrømmentilselskapetopprettholdes.målsettingenforutelukkelseavselskaperfrafondeter altsåikkeåpåvirkeselskapene,menåunngåetetiskmedvirkningsansvargjennomeierskap. Detervesentligåskillemellometselskapsjuridiske(straffansvarellererstatningsansvar)og etisk/moralskeansvar.deterrelativtsjeldenatetselskapblirstraffeforfulgt. 12 Detfinneseksemplerpå 11 NOU2003:22,Forvaltningforfremtiden ForslagtiletiskeretningslinjerforStatenspetroleumsfond,s Men blant annet i Norge, har man foretaksstraff(i form av å bøtelegge selskaper) for visse forbrytelser, for eksempel når det gjelder forurensning. 8

9 ogsåpågrunnavbruddpåandreloverogregler.deetiskeretningslinjeneblelagetmedtankepåatselv omselskapershandlingerikkekvalifiserertilåkommeidissekategoriene(straffellererstatning),erdet likevelgrunntilåvurdereselskapenesetiskeansvarforsinatferd. Eninvestorvilsjeldenhaensliknærhettilregelbruddeneatdetteaktualiseres. 13 ÅutelukkeetselskapfraSPUerikkeen sanksjon.formåleterikkeå straffe selskapet,menåunngå medvirkning(gjennomeierskap).utelukkelsevillikevel,formangeselskaper,oppfattessomnegativt, messigeproblemerforetselskap.selvomdetikkeerhensikten,kanutelukkelsenederforlikevel opplevessomen straff forselskapene.åutelukkeselskaperfraeninvesteringsporteføljeutenå offentliggjøredettevilimindregradoppfattessomensanksjonforselskapene,mendetavhenger naturligvisavhvorstoreierandelmanhar.hviseninvestor(someierenstordelavselskapet),selgeralle sineaksjer,kandetteforeksempelføretilataksjeverdiensynker.spueierigjennomsnittsværtlave andelerideselskapenesomfinnesiporteføljen. 13 Mankanimidlertidforestillesegateninvestorsenesteformåleråfinansiereregelbruddene isåfallviljuridiskansvarkunnepåvises. 9

10 2 Statenspensjonsfondogbarnsrettigheter 2.1 SPU og formell struktur DetrehovedaktøreneiarbeidetmedansvarligforvaltningiStatenspensjonsfondutlander Finansdepartementet,NorgesBankInvestmentManagement(NBIM)ogEtikkrådet.Deformelle rammebetingelseneforspuogforvaltningenavfondetsmidlererdefinertgjennomlovomstatens Pensjonsfondogretningslinjermedutfyllendebestemmelser.Figur2.1skissererdenoverordnede struktureniforvaltningenavspu. Figur2.1:Overordnetstruktur & Kilde:UtvikletbasertpåinformasjontilgjengeligfraNBIMsnettsider Finansdepartementetfastsatteidesember2014nyeretningslinjerforobservasjonogutelukkelsefra SPU,samtnoenendringerimandatettilNorgesBank.DenstipledepilenfraEtikkrådettilNorgesBank Hovedstyreindikererdennyeorganiseringensomtråddeikraftjanuar2015,menspilenfraEtikkrådet tilfinansdepartementetillustrererdentidligereorganiseringen.& Åpenhet&og&offentliggjøring&av&saker& Etikkrådetsmandateråanbefaleuttrekkellerobservasjonavselskapersombryterdefastsatteetiske retningslinjenetilfinansdepartementet.bådetilrådningenogbeslutningenskaloffentliggjøres.detvilsi atallinformasjonomselskapetsometikkrådetleggervektpåogetikkrådetsvurderingavselskapet offentliggjøresisinhelhet.bankenogetikkrådetskaloffentliggjørehenholdsvisbeslutningen(om 10

11 hvorvidtetikkrådetstilrådningskalfølges)ogselvetilrådningensamtidig. 14 Slikoffentliggjøringavsaker 15 Inntilbeslutningener offentliggjort,erallinformasjonkonfidensiell Aktørene Finansdepartementet& Finansdepartementet(FIN)eierStatenspensjonsfondutlandogleggerdeoverordnederetningslinjene forhvordannbimskalforvaltespu. 16 Detleggesvektpååpenhetomogetiskbevissthetiforvaltningen, ogfinansdepartementetetablertei2004etsystemforansvarliginvesteringspraksis,samtetsystemder selskapersombrytermeddeetiskekriterieneutelukkesfrafondetsinvesteringsunivers. 17 Beslutningsmyndighetforåutelukkeellerobservereselskaperfrafondetsinvesteringsuniversharligget hosfinansdepartementetinntilårsskiftet2014/2015,menerfradettetidspunktetoverflyttettilnorges Bank. 18 NBIM& NBIMharforvaltningsansvarforSPUogskalsikrehøyestmuligavkastninginneninvesteringsmandatet Finansdepartementetharsatt. 19 Detoverordnedemåletforinvesteringeneer åoppnåhøyestmulig avkastninginnenforetmoderatrisikonivå.nbimshovedmålmedforvaltningenavspuerdermed finansielt.deterviktigåpåpekeatenviktigetiskbegrunnelseforåoppretteogøkeoljeformuenerat fremtidigegenerasjonerogsåskalhagledeavdisseverdiene.mandatetslårfastatdeternorgesbank somforvalterfondetseierrettigheterogatbankenskalintegrerehensynettilgodselskapsstyring,miljø ogsamfunnsmessigeforholdiforvaltningen. Etikkrådet& Etikkrådetbleoppretteti2004ogeretuavhengigrådbeståendeavfemekspertersomhareteget sekretariat(peridagmed8eksperter)innenretningslinjenesområder.alleetikkrådetsmedlemmerble byttetutfraårsskiftet2014/2015.etikkrådetskalgitilrådningertildepartementetomenkeltselskaper sombørobserveresellerutelukkesfrafondetihenholdtilretningslinjersomfinansdepartementethar satt,retningslinjerforobservasjonogutelukkelse.kriterieneforutelukkelse(ogobservasjon)erbestemt avpolitiskemyndigheter. Figur2.2illustrererhvordanetikkforvaltningsstrukturenvarframtil Deetiskeretningslinjene MandatetforforvaltningenavSPU ihenholdtilretningslinjerforobservasjonogutelukkelsefraspuogoppdateredenoffentligelistenoverselskapersomerutelukketellersatttil observasjonetterretningslinjene Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens Pensjonsfond utlands investeringsunivers. Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember2014medhjemmelikgl.res.19.november2004oglovomstatenspensjonsfond21.desember2005nr.123 2annetleddog Detteblefra1.januar2015endretettervedtakiStortingetijuni MandatforforvaltningenavSPU,ikrafttredelse1.januar

12 Figur2.2Tidligerestruktur Finansdepartementetgavijanuar2013StrategirådetforSPU 20 etmandattilåvurderehvordan arbeidetmedansvarligeinvesteringerkanstyrkes,oghvordanressurseneogkompetansenbestkan utnyttes. (Etikkrådetsoppgaver)inniNBIM,leggebeslutningsmyndighetenomuttrekkogobservasjonertilNorges Bank,ogåleggenedEtikkrådet.DetbleendiskusjoniStortingetomdetteijuni2014,somendtemedat StortingetbesluttetatEtikkrådetskullefortsettesomuavhengigorganogatderesanbefalingerfortsatt skulleværeoffentlige,menatbeslutningsmyndighetenomuttrekkogobservasjonskulleflyttesfra FinansdepartementettilNorgesBank.Dennyestrukturenerillustrertnedenfor: Figur2.3Nåværendestruktur DeterheretterNorgesBanksomskalforeslåmedlemmertilEtikkrådet,menFinansdepartementetsom skaloppnevnedem.nyemedlemmertiletikkrådet 21 bleoppnevntidesember StrategirådetgirFinansdepartementetrådomstrategierforSPU. 12

13 2.2 Statens pensjonsfond utlands etiske retningslinjer SelvombeslutningsmyndighetenomobservasjonogutelukkelsebleflyttetfraFinansdepartementettil NorgesBank,bestemteStortingetatdeetiskeretningslinjeneselvskulleforbliuendret.Retningslinjene fra2004leggergrunnlagetforutelukkelseavselskapetfrafondetsinvesteringsunivers.disse retningslinjenefastsetterkriterierforutelukkelseellerobservasjonavselskaper.kriterieneerdeltito hovedkategorier:deproduktbaserteogdeatferdsbaserte.underfølgerenkortoppsummeringav kriterieneforutelukkelse(sevedlegg1forretningslinjeneisinhelhet): Produktbasertekriterier: Produksjonavvåpensomvednormalanvendelsebrytermedgrunnleggendehumanitære prinsipper; Produksjonavtobakk; Salgavvåpenellermilitærtmaterielltilstaternevntipunkt3.2ideutfyllenderetningslinjenefor forvaltningavfondet. Hvisetselskapproduserernoenavdisseproduktene(ellerselgervåpentilMyanmar),skaldeutelukkes, uansetthvorlitendelavdentotalevirksomhetenproduksjonenutgjør.devåpnenesomomfattesav kriterietervåpensomstridermothumanitærrettensgrunnregleromåskillemellommilitæreogsivile blantdevåpnenesomspuikkeskalværeinvesterti. Atferdsbasertekriterier: EtikkrådetkanogsåtilrådeFinansdepartementetåutelukkeselskaperderdeteruakseptabelrisikoforat selskapetmedvirkertilellerselveransvarligeforfølgende: Groveellersystematiskekrenkelseravmenneskerettighetenesomforeksempeldrap,tortur, frihetsberøvelse,tvangsarbeid,deversteformerforbarnearbeidogannenutbyttingavbarn; Alvorligekrenkelseravindividersrettigheterikrigellerkonfliktsituasjoner; Alvorligmiljøskade; Grovkorrupsjon; Andresærliggrovebruddpågrunnleggendeetiskenormer. Herkrevesenindividuellvurderingavselskaperoppmotdissekriteriene.Detførstekulepunktetom groveellersystematiskekrenkelseravmenneskerettighetene utgjørenikkesuttømmendeliste(fordi detstår foreksempel ).Dettekriterietomfatterderforalleslagskrenkelseravbarns menneskerettigheter,uavhengigavomdeerlistetoppidettekulepunktet.vurderingenblirofteom krenkelsenergrovog/ellersystematisknoktilåkvalifiseretiluttrekk.medandreord,ogsåandreformer uttrekkhvisdetteergrovtellersystematisk. Detandrekulepunktetomalvorligekrenkelseravindividers(inklusivebarns)rettigheterikrigeller konfliktsituasjonerertattmedforåværeheltsikkerpådekkeoppforholdsomkanforekommeutenat enstatnødvendigviseransvarligfordet.imangeområdermedsvakestatsstrukturer,ellerhvorstaten ikkeharkontroll,vildetofteforekommekrenkelseravfolks(ogbarns)rettigheter.dettekriterietfanger oppslikekrenkelser,utenatmanbehøverågåveienomåetablereatenstatharkrenket menneskerettighetene.nårdetstår krigellerkonflikt erdetteforåslippeåfastsetteomengitt situasjonnårterskelenforatinternasjonalhumanitærrett(ihr)gjelder.ogsåikonfliktsituasjonersom 21 utland/id /?regj_oss=10 13

14 fallerunderdenneterskelen,særligisituasjonermeddårligstatligstyringoguroligheter,vildette kriterietkunneanvendes.poengeteråfangeoppselskapersomskorsegpåslikeuklaresituasjonereller somtilogmedbidrartildem,foreksempelforåfåtilgangpåråvarer. Kulepunkteneommiljøskadeoggrovkorrupsjonerikkedirekterelevanteforbarnsrettigheter,selvom deselvsagtkanhaindirektebetydningforbarnsrettigheterimangetilfeller. Detsistekulepunkteteretslags sikkerhetsnett somtarsiktepååfangeoppenkeltsakersomikke dekkesavdeandrekulepunktene.dettevilkunneværerelevantidengraddetervanskeligåetablereat deterskjeddbruddpåbarnsrettighetersomfallerinnunderdeøvrigekulepunktene. ord,defallerihovedsakinnenfordetførstekulepunktet.islikesakermåmanetablereet medvirkningsansvar forselskapene.nårdetgjelderdeøvrigekulepunktene,erdetselskapetsomselv erdirekteansvarligforbruddene. Derforerdetviktigåsenærmerepåhvasomskaltilforatetselskapkansiesåmedvirketil menneskerettsbrudd.etikkrådetdiskutertedetteførstegangi fra2005,hvorrådetla føringerforhvilkekriteriermanskullesepånårmanvurderteselskapersmedvirkningtil menneskerettighetsbrudd.etikkrådetlavektpåatmanfordetførsteburdeleggevektpåomdetkunne siesåforeliggesammenhengmellomselskapetsvirksomhetogdeforeliggendenormbruddene,fordet andreatselskapetentenmåtteaktivthamedvirkettilnormbruddene,ellerhattkunnskapom# normbruddene,*men*unnlatt*å*søke#å#forhindre#dem,#og#for#dettredjeatnormbruddeneentenmåtte værepågåendeelleratdetvilleværesannsynligatdevillefortsetteåforegåframoveritid. Detsisteavdissevilkåreneliggerinnbaktiselvetekstenideetiskeretningslinjene,nemligatdetmå foreliggeen uakseptabelrisiko.retningslinjenetarderforikkesiktepååstraffeselskaperforforhold somliggertilbakeitid,menåunngåmedvirkningtilpågåendeellerfremtidigenormbrudd.dettehenger nøyesammenmedformåletbakutelukkelsesmekanismen,somikkeeråpåvirke,menåunngå medansvar.engangshendelser,somforeksempelskandalenmedforgiftetmorsmelkerstatningikinai 2008,villederforikkekunnefaltinnunderretningslinjene,fordidette,dadetblekjent,ikkevar pågåendeellerblevurdertsomsannsynligatvilleskjeifremtiden.etikkrådetsierimidlertidattidligere normbruddvilkunnegienindikasjonpåfremtidigehandlingsmønstre. 22 Hvisetselskapharhatt barnearbeidivirksomhetensinienårrekke,ogdetikkeharskjeddenstørreendringsoperasjon,kandet værtgodgrunntilåmistenkeatdettefortsattforegår(ogdermederdetenuakseptablerisikofor fremtidigebrudd). DenstørsteutfordringenforEtikkrådetharikkeværtåtolkedisseretningslinjene,menåfinneframtil faktaikonkretesaker.fordietikkrådetsanbefalingereroffentlige,erdetviktigatalleopplysninger Rådetbyggerpåergrundigundersøkt. Deterogsåviktigåværeoppmerksompåatfondetstortsettbareerinvestertibørsnoterteselskaper, ogatdeterofteatnormbrudd(særlignårdetgjelderbarnearbeid)skjeriunderleverandørkjeden,og dermedsjeldnereideselskapenefondeteier.detkanværegodgrunntilåvurdereomansvaretfor 22 monsanto.pdf. 14

15 normbruddiselskaperbørtrekkeslengernedoveriunderleverandørkjeden.detteernoefns spesialrepresentantformenneskerettigheterognæringsliv,johnruggie,hartatttilordefor. 2.3 NBIMs systemer for å ivareta barns rettigheter Investeringsunivers NBIMinvesteringsuniverseralledeselskapenefondetkanværeinvesterti.Basertpådeetiske retningslinjenefra2004harfinansdepartementetutelukketetforholdsvisbeskjedentantall(60av8000) selskaperfrafondetsinvesteringsunivers.etikkrådetharsidenoppstarteni2005arbeidetmedåfinne selskapersomskulleutelukkesetterdeproduktbasertekriteriene.somnevntovergjaldtdette produksjonavvissetypervåpen,tobakkogsalgavvåpenellermilitærtmaterielltilenkeltestater (Myanmar).Investeringsuniverseterdermednegativt definertavselskapenesomerbesluttetutelukket, basertekriterier.innenfordetteinvesteringsuniverset gjennomførernbiminvesteringsanalysersom inkludererrisikovurderingeravhensynknyttettilgod selskapsstyring,miljømessigeogsamfunnsmessige forhold. Finansdepartementet har utelukket 39 selskaper fra fondets investeringsunivers basert på produktbaserte kriterier (tall fra april 2014). 21 selskaper er ekskludert med grunnlag i atferdsmessige kriterier. Av disse er 3 selskaper utelukket i forbindelse med bruddpåbarnsrettigheter. Kilde:Regjeringen.no Eierskapsutøvelse NBIMseierskapsutøvelseharseksstrategiskesatsningsområder,deriblantbarnsrettigheter: Likebehandlingavaksjonærer Styretsansvarogaksjonærenesretttilinnflytelse Velfungerende,legitimeogeffektivemarkeder Barnsrettigheter Klimaendringer Vannforvaltning ForåfremmedisseogandreavNBIMsinteressertarbankenibrukulikevirkemidlersominvestor:de stemmerpågeneralforsamlinger,fremmeraksjonærforslag,deltarihøringsrunderogutgirdokumenter somuttrykkerderesforventningertilselskapenesvirksomhet. Forventningsdokumenter& Detsistevirkemiddeletkallesforforventningsdokument ogbrukesspesieltiarbeidetmedansvarlig investeringogrisikostyring. 24 NBIMhartreforventningsdokumenteromfølgendetemaer: klimaendringer,vannforvaltningogbarnsrettigheter.forventningsdokumentetombarnsrettigheter, 25 ferdigstilti2008,bleutvikletgjennomendeltagendeprosesshvorsivilsamfunnsorganisasjonervar inkludert,ogdokumentetblesendtpåhøringforinnspill.forventningsdokumentetsatteenstandardfor 23 Detreselskapenesomerutelukketetterenvurderingavrisikoenformedvirkningtildegrovesteformerforbarnearbeider:ZuariAgro ChemicalsLtd.(14.oktober2013,Etikkrådetstilrådning: NBIMInvestorExpectationsonChildren srights, sistbesøkt

Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland

Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2014 med hjemmel i kgl. res. 19. november 2004 og lov om Statens pensjonsfond

Detaljer

Retningslinjer for behandling av saker om utelukkelse og observasjon av selskaper i Statens pensjonsfond utlands portefølje

Retningslinjer for behandling av saker om utelukkelse og observasjon av selskaper i Statens pensjonsfond utlands portefølje Retningslinjer for behandling av saker om utelukkelse og observasjon av selskaper i Statens pensjonsfond utlands portefølje Fastsatt av Finansdepartementet x.x.2010 i medhold av lov 21. desember 2005 nr.

Detaljer

SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN

SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN Trondheim 3. november 2017 Disposisjon Verktøy for offentlig sparing Norges Banks forvaltning av pengene Avkastning Ansvarlig forvaltning

Detaljer

SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN

SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN Trondheim 3. november 2017 Disposisjon Verktøy for offentlig sparing Norges Banks forvaltning av pengene Avkastning Ansvarlig forvaltning

Detaljer

Retningslinjer for Norges Banks arbeid med ansvarlig forvaltning og eierskapsutøvelse

Retningslinjer for Norges Banks arbeid med ansvarlig forvaltning og eierskapsutøvelse Retningslinjer for Norges Banks arbeid med ansvarlig forvaltning og eierskapsutøvelse 1 Norges Banks arbeid med ansvarlig forvaltning (1) Forvaltningen av fondsmidlene skal bygge på at kravet om høyest

Detaljer

SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN

SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN Jæren 10. mai 2017 Disposisjon Verktøy for offentlig sparing Norges Banks forvaltning av pengene Avkastning Ansvarlig forvaltning 2 Fra

Detaljer

Vedrørende tilrådning om utelukkelse av selskapet Monsanto Co fra investeringsuniverset til Statens pensjonsfond Utland

Vedrørende tilrådning om utelukkelse av selskapet Monsanto Co fra investeringsuniverset til Statens pensjonsfond Utland Til Finansdepartementet 10. juni 2008 Vedrørende tilrådning om utelukkelse av selskapet Monsanto Co fra investeringsuniverset til Statens pensjonsfond Utland Etikkrådet viser til brev fra Finansdepartementet

Detaljer

SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN

SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN Mo i Rana 22. mars 2017 Disposisjon Verktøy for offentlig sparing Norges Banks forvaltning av pengene Avkastning Ansvarlig forvaltning

Detaljer

Fossil-Fuel Investments in the Norwegian Government Pension Fund Global: Addressing Climate Issues through Exclusion and Active Ownership

Fossil-Fuel Investments in the Norwegian Government Pension Fund Global: Addressing Climate Issues through Exclusion and Active Ownership Fossil-Fuel Investments in the Norwegian Government Pension Fund Global: Addressing Climate Issues through Exclusion and Active Ownership Martin Skancke, Elroy Dimson, Michael Hoel, Magdalena Kettis, Gro

Detaljer

St.meld. nr. 24 ( ) Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i Finansminister Kristin Halvorsen 13. april 2007

St.meld. nr. 24 ( ) Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i Finansminister Kristin Halvorsen 13. april 2007 St.meld. nr. 24 (2006-2007) Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2006 Finansminister Kristin Halvorsen 13. april 2007 1 Et av verdens største enkelteide fond, og det vokser fortsatt raskt 6000 Samlet

Detaljer

SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN

SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN Hamar 29. september 2017 Disposisjon Verktøy for offentlig sparing Norges Banks forvaltning av pengene Avkastning Ansvarlig forvaltning

Detaljer

Strategirådet 2013. Oppsummering. Professor Elroy Dimson (leder) LBS og Cambridge Judge Business School. Idar Kreutzer

Strategirådet 2013. Oppsummering. Professor Elroy Dimson (leder) LBS og Cambridge Judge Business School. Idar Kreutzer Strategirådet 2013 Ansvarlig investeringspraksis og Statens pensjonsfond utland Oppsummering Professor Elroy Dimson (leder) LBS og Cambridge Judge Business School Idar Kreutzer Administrerende direktør,

Detaljer

Strategien for ansvarlig investeringspraksis i Statens pensjonsfond utland - høringsuttalelse

Strategien for ansvarlig investeringspraksis i Statens pensjonsfond utland - høringsuttalelse Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 24.01.2014 Vår ref.: 13-1730 Deres ref.: 13/632 EEr Strategien for ansvarlig investeringspraksis i Statens pensjonsfond utland - høringsuttalelse

Detaljer

Finansdepartementets forvaltning av Statens pensjonsfond -Utland. Ekspedisjonssjef Martin Skancke Seminar CME 24. april 2007

Finansdepartementets forvaltning av Statens pensjonsfond -Utland. Ekspedisjonssjef Martin Skancke Seminar CME 24. april 2007 s forvaltning av Statens pensjonsfond -Utland Ekspedisjonssjef Martin Skancke Seminar CME 24. april 2007 1 Disposisjon Styringen av Statens pensjonsfond Arbeidet med investeringsstrategi Måling av avkastning

Detaljer

Retningslinjer. ansvarlige investeringer. KLP-fondene

Retningslinjer. ansvarlige investeringer. KLP-fondene Retningslinjer ansvarlige investeringer 20 15 KLP-fondene Dato: 19.06.2015 KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer er basert på KLP-konsernets tilslutning til FNs Global Compact I og FNs

Detaljer

Høringsuttalelse fra Framtiden i våre hender i forbindelse med Strategirådets rapport «Ansvarlig investeringspraksis og SPU»

Høringsuttalelse fra Framtiden i våre hender i forbindelse med Strategirådets rapport «Ansvarlig investeringspraksis og SPU» Finansdepartementet postmottak@fin.dep.no Høringsuttalelse fra Framtiden i våre hender i forbindelse med Strategirådets rapport «Ansvarlig investeringspraksis og SPU» Framtiden i våre hender takker for

Detaljer

Høringsuttalelse fra Etikkrådet i forbindelse med Strategirådets rapport om ansvarlig forvaltning av Statens pensjonsfond Utland

Høringsuttalelse fra Etikkrådet i forbindelse med Strategirådets rapport om ansvarlig forvaltning av Statens pensjonsfond Utland Finansdepartementet Postboks 8008 0030 Oslo Deres ref. 13/632 EEr Vår ref. 14/2 EAL Dato 21. januar 2014 Høringsuttalelse fra Etikkrådet i forbindelse med Strategirådets rapport om ansvarlig forvaltning

Detaljer

Til Finansdepartementet 3. april 2014. Tilrådning om Repsol S.A. og Reliance Industries Limited

Til Finansdepartementet 3. april 2014. Tilrådning om Repsol S.A. og Reliance Industries Limited Til Finansdepartementet 3. april 2014 Tilrådning om Repsol S.A. og Reliance Industries Limited Innhold 1 Sammendrag 1 2 Bakgrunn 1 3 Endringer i fellesforetaket for blokk 39 3 4 Etikkrådets vurdering 3

Detaljer

Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010. Finansminister Sigbjørn Johnsen 8. april 2011

Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010. Finansminister Sigbjørn Johnsen 8. april 2011 Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010 Finansminister Sigbjørn Johnsen 8. april 2011 1 Hovedinnhold i meldingen Gode resultater i 2010 Perspektiver for SPU fram mot 2020 Unoterte investeringer

Detaljer

St.meld. nr. 16 ( ) Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2007

St.meld. nr. 16 ( ) Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2007 St.meld. nr. 16 (2007-2008) Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2007 Finansminister Kristin Halvorsen 4. april 2008 1 2 1 Trygg og langsiktig forvaltning av Statens pensjonsfond Statens pensjonsfond

Detaljer

Statens eierskap i børsnoterte selskaper

Statens eierskap i børsnoterte selskaper En politikers perspektiv på selskapsstyring Finansminister Kristin Halvorsen Vårkonferansen 2007 1 Statens eierskap i børsnoterte selskaper Rolle: strategisk eier finansiell investor Portefølje: store

Detaljer

E"sk forvaltning av Oljefondet. Dag O. Hessen Prof. UiO, SPUs e"kkråd

Esk forvaltning av Oljefondet. Dag O. Hessen Prof. UiO, SPUs ekkråd E"sk forvaltning av Oljefondet Dag O. Hessen Prof. UiO, SPUs e"kkråd Rammevilkårene Ecosystem Services Economics Demographics Fra Rich Stathers, Head of responsible investments, Schroders 2 Ecosystem Services

Detaljer

Government Pension Fund Global

Government Pension Fund Global Government Pension Fund Global Sandnes Sparebank 31.mai 211 Trond Grande, Deputy Chief Executive Officer 1 Agenda Historie og styringsstruktur Investeringsmandat og roller i forvaltningen Resultater Ansvarlige

Detaljer

Av Anita Haslie i samarbeid med Joakim Hammerlin

Av Anita Haslie i samarbeid med Joakim Hammerlin Endringer i den etiske forvaltningen av Statens pensjonsfond utland Av Anita Haslie i samarbeid med Joakim Hammerlin Oktober 2013 «Endringer i den etiske forvaltningen av Statens pensjonsfond utland» er

Detaljer

Innst. 354 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:81 S (2011 2012)

Innst. 354 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:81 S (2011 2012) Innst. 354 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Dokument 8:81 S (2011 2012) Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentant Trine Skei Grande om reduksjon

Detaljer

St.meld. nr. 24 Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i Ekspedisjonssjef Martin Skancke Presseseminar 13. april 2007

St.meld. nr. 24 Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i Ekspedisjonssjef Martin Skancke Presseseminar 13. april 2007 St.meld. nr. 24 Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2006 Ekspedisjonssjef Martin Skancke Presseseminar 13. april 2007 1 Disposisjon Styringen av Statens pensjonsfond Arbeidet med investeringsstrategi

Detaljer

SPU ansvarlige. investeringer STATENS PENSJONSFOND UTLAND

SPU ansvarlige. investeringer STATENS PENSJONSFOND UTLAND SPU ansvarlige investeringer STATENS PENSJONSFOND UTLAND Innhold 4 7 12 17 18 21 22 28 Finansministeren har ordet Om Statens pensjonsfond utland SPU - en langsiktig og ansvarlig investor Internasjonalt

Detaljer

Evaluering av de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond Utland Høringsuttalelse fra Norsk senter for menneskerettigheter

Evaluering av de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond Utland Høringsuttalelse fra Norsk senter for menneskerettigheter Finansdepartementet Avdeling for formuesforvaltning P.b. 6706 St. Olavs plass Postboks 8008 Dep. NO-0130 Oslo 0030 Oslo Universitetsgt. 22-24 Dato: 12. september 2008 Deres ref.: 08/694 TM Vår ref.: 2008/11820

Detaljer

Statens pensjonsfond utland

Statens pensjonsfond utland Statens pensjonsfond utland Kirkenes 3. september 2012 Age Bakker, Chief Operating Officer Agenda Historie og styringsstruktur Investeringsmandat og roller i forvaltningen Resultater Eierskapsutøvelse

Detaljer

Innst. 141 S. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:16 S (2013 2014)

Innst. 141 S. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:16 S (2013 2014) Innst. 141 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Dokument 8:16 S (2013 2014) Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Marianne

Detaljer

REGIONAL FORVALTNING AV DELER AV STATENS FINANSIELLE FORMUE I UNOTERTE AKSJER

REGIONAL FORVALTNING AV DELER AV STATENS FINANSIELLE FORMUE I UNOTERTE AKSJER REGIONAL FORVALTNING AV DELER AV STATENS FINANSIELLE FORMUE I UNOTERTE AKSJER I all sin enkelhet - to ting: Unoterte aksjer Regional forvaltning ta i bruk kompetansen i de største byene Alt annet kan

Detaljer

Stortingsmelding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i Finansminister Kristin Halvorsen 3. april 2009

Stortingsmelding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i Finansminister Kristin Halvorsen 3. april 2009 Stortingsmelding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2008 Finansminister Kristin Halvorsen 3. april 2009 Statens pensjonsfond i 2008 Evaluering av de etiske retningslinjene Investeringsstrategien

Detaljer

Høringsnotat Strategien for ansvarlig investeringspraksis i Statens pensjonsfond utland

Høringsnotat Strategien for ansvarlig investeringspraksis i Statens pensjonsfond utland Høringsnotat Strategien for ansvarlig investeringspraksis i Statens pensjonsfond utland 29. november 2013 Side 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Hovedpunkter i Strategirådets rapport...

Detaljer

Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2011

Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2011 Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 211 Finansminister Sigbjørn Johnsen 3. mars 212 1 Hovedinnhold i meldingen Fjorårets resultater preget av fall i aksjekursene og stor usikkerhet i markedet

Detaljer

Statens pensjonsfond utland - nytt produktbasert kullkriterium i retningslinjer for observasjon og utelukkelse mv.

Statens pensjonsfond utland - nytt produktbasert kullkriterium i retningslinjer for observasjon og utelukkelse mv. Norges Bank Postboks 1179 Sentrum 0107 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/3857-1.2.2016 Statens pensjonsfond utland - nytt produktbasert kullkriterium i retningslinjer for observasjon og utelukkelse mv. Departementet

Detaljer

Representantforslag. S (2014 2015) Dokument 8: S (2014 2015)

Representantforslag. S (2014 2015) Dokument 8: S (2014 2015) Representantforslag. S (2014 2015) fra stortingsrepresentanten(e) Dokument 8: S (2014 2015) Representantforslag fra stortingsrepresentanten(e) om å nedsette ekspertutvalg for å utrede muligheten for å

Detaljer

Økende krav til styret i en mer etisk bevisst offentlighet

Økende krav til styret i en mer etisk bevisst offentlighet Økende krav til styret i en mer etisk bevisst offentlighet Statssekretær Roger Schjerva, 12. oktober 2006 1 Hvorfor er politiske myndigheter opptatt av etikk i styrene? Staten betydelig eier av selskaper

Detaljer

Biologisk mangfold Norges ansvar på bortebane. Dag O. Hessen Universitetet i Oslo, Biologisk Institutt, CEES

Biologisk mangfold Norges ansvar på bortebane. Dag O. Hessen Universitetet i Oslo, Biologisk Institutt, CEES Biologisk mangfold Norges ansvar på bortebane Dag O. Hessen Universitetet i Oslo, Biologisk Institutt, CEES Norsk forskningsinnsats på hjemmebane er svak 10 % av Sveriges Vi vet mye om laks, men lite om

Detaljer

Unoterte investeringer i Statens pensjonsfond utland (SPU)

Unoterte investeringer i Statens pensjonsfond utland (SPU) Unoterte investeringer i Statens pensjonsfond utland (SPU) 16. mars 2011 Fagsjef Eivind Øy Avdeling for formuesforvaltning 1 SPUs styringsmodell Stortinget Finansdepartementet Norges Bank Stortinget endelig

Detaljer

15/ /9-eal

15/ /9-eal Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref. Vår ref. Dato 15/5421 2 16/9-eal 29.01.2016 Evaluering av organiseringen av arbeidet med ansvarlig forvaltning Statens pensjonsfond utland Vi

Detaljer

Venstres forslag til uttrekkskriterier for Statens Pensjonsfond Utlands virkemiddelbruk og investeringer i kull- og petroleumsselskaper.

Venstres forslag til uttrekkskriterier for Statens Pensjonsfond Utlands virkemiddelbruk og investeringer i kull- og petroleumsselskaper. Venstres forslag til uttrekkskriterier for Statens Pensjonsfond Utlands virkemiddelbruk og investeringer i kull- og petroleumsselskaper. Presentert på Venstres landsmøte 2015, Tromsø, lørdag 11. april

Detaljer

Tilrådning om Daewoo International Corporation, Oil and Natural Gas Corporation Ltd., GAIL India, Korea Gas Corporation og POSCO

Tilrådning om Daewoo International Corporation, Oil and Natural Gas Corporation Ltd., GAIL India, Korea Gas Corporation og POSCO Til Finansdepartementet 13.september 2013 Tilrådning om Daewoo International Corporation, Oil and Natural Gas Corporation Ltd., GAIL India, Korea Gas Corporation og POSCO Innhold 1 Sammendrag 1 2 Bakgrunn

Detaljer

Folketrygdfondets Eierskapsutøvelse

Folketrygdfondets Eierskapsutøvelse Folketrygdfondets Eierskapsutøvelse Norske Finansanalytikeres Forening 20. september 2012 Kort fortalt om Folketrygdfondet Verdien av Statens pensjonsfond Norge 135,5 milliarder kroner, fordelt på: Norsk

Detaljer

Statens pensjonsfond utland

Statens pensjonsfond utland Statens pensjonsfond utland Lillehammer 8. november 2012 Age Bakker, Chief Operating Officer 1 Agenda Historie og styringsstruktur Investeringsmandat og roller i forvaltningen Eierskapsutøvelse Organisering

Detaljer

Forvaltning for fremtiden?

Forvaltning for fremtiden? - En kartlegging av Norges Banks eierskapsutøvelse for Statens pensjonsfond Utland. Forvaltning for fremtiden? I 2006 hadde Statens pensjonsfond - Utland (SpU) en gjennomsnittlig vekst på over én milliard

Detaljer

Innspill til evalueringen av de etiske retningslinjene for Statens Pensjonsfond - Utland

Innspill til evalueringen av de etiske retningslinjene for Statens Pensjonsfond - Utland Finansdepartementet Avdeling for formuesforvaltning Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Oslo, 10. september 2008 Innspill til evalueringen av de etiske retningslinjene for Statens Pensjonsfond - Utland KLP er

Detaljer

Strategien for ansvarlig investeringspraksis i Statens pensjonsfond utland

Strategien for ansvarlig investeringspraksis i Statens pensjonsfond utland ZERO Maridalsveien 10 0178 Oslo www.zero.no Finansdepartementet Høringsuttalelse til Strategien for ansvarlig investeringspraksis i Statens pensjonsfond utland Vi viser til høringsnotat og rapport fra

Detaljer

Innst. 290 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. Meld. St. 21 (2014 2015)

Innst. 290 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. Meld. St. 21 (2014 2015) Innst. 290 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Meld. St. 21 (2014 2015) Innstilling fra finanskomiteen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2014 Til Stortinget 1. Innledning

Detaljer

Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2015

Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2015 Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2015 Finansminister Siv Jensen 5. april 2016 Styrker forvaltningen av fondet 2 God avkastning i Norge og Norden Markedsverdien av SPN Mrd. kroner 250 Avkastning

Detaljer

Etikkrådets virksomhet

Etikkrådets virksomhet Etikkrådets virksomhet Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland er et uavhengig råd som gir anbefalinger til Norges Bank om å utelukke selskaper fra Statens pensjonsfond utland eller sette selskaper

Detaljer

Forsvarlig etisk bruk av oljefondet - Forslag ti lkirkemøteuttalelse

Forsvarlig etisk bruk av oljefondet - Forslag ti lkirkemøteuttalelse DEN NORSKE KIRKE KR 05/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 31.januar-01. februar 2013 Referanser: Saksdokumenter: Forsvarlig etisk bruk av oljefondet - Forslag ti lkirkemøteuttalelse

Detaljer

FORVALTNINGEN AV STATENS PENSJONSFOND UTLAND: BUTIKK, ETIKK OG POLITIKK. Kjell-Magne Rystad, 6. juni 2013

FORVALTNINGEN AV STATENS PENSJONSFOND UTLAND: BUTIKK, ETIKK OG POLITIKK. Kjell-Magne Rystad, 6. juni 2013 FORVALTNINGEN AV STATENS PENSJONSFOND UTLAND: BUTIKK, ETIKK OG POLITIKK Kjell-Magne Rystad, 6. juni 2013 0 Ideene bak Statens Pensjonsfond Utland Generasjonsperspektiv: Bevare oljeformuen for fremtidige

Detaljer

Klimakriteriet. Finansdepartementet Postboks 8008 dep 0030 Oslo

Klimakriteriet. Finansdepartementet Postboks 8008 dep 0030 Oslo Finansdepartementet Postboks 8008 dep 0030 Oslo Deres ref. Vår ref. Dato 14/431 RAN 15/2 - EFo 02.02.2015 Høringsuttalelse fra Etikkrådet i forbindelse med rapporten fra ekspertgruppen for SPUs virkemiddelbruk

Detaljer

Innst. 152 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:22 S ( )

Innst. 152 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:22 S ( ) Innst. 152 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Dokument 8:22 S (2009 2010) Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen,

Detaljer

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5.

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5. Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet Index Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5 Introduksjon Selskaper produserer varer og tjenester, skaper arbeidsplasser,

Detaljer

Etisk forvaltning av Oljefondet. Dag O. Hessen Prof. UiO, SPUs etikkråd

Etisk forvaltning av Oljefondet. Dag O. Hessen Prof. UiO, SPUs etikkråd Etisk forvaltning av Oljefondet Dag O. Hessen Prof. UiO, SPUs etikkråd Rammevilkårene Ecosystem Services Economics Demographics Fra Rich Stathers, Head of responsible investments, Schroders 2 Ecosystem

Detaljer

Høringsuttalelse fra Etikkrådet i forbindelse med evaluering av de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond Utland

Høringsuttalelse fra Etikkrådet i forbindelse med evaluering av de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond Utland Finansdepartmentet Postboks 8008 0030 Oslo Deres ref Vår ref Dato 08/694 TM 08/13 EAL 29.09.2008 Høringsuttalelse fra Etikkrådet i forbindelse med evaluering av de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond

Detaljer

Innst. 424 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. Meld. St. 27 ( )

Innst. 424 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. Meld. St. 27 ( ) Innst. 424 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Meld. St. 27 (2012 2013) Innstilling fra finanskomiteen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2012 Til Stortinget 1. Innledning

Detaljer

FORVALTNING AV OLJEFONDET VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN

FORVALTNING AV OLJEFONDET VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN FORVALTNING AV OLJEFONDET VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN Oslo, 30. mars 2017 Fondsmekanismen Petroleumsinntekter og fondets avkastning Inntekter utenom petroleumsinntekter Statens pensjonsfond Statens

Detaljer

Å LEVE OPP TIL FORVENTNINGENE. En rapport om åpenhet i den ansvarlige forvaltningen av Oljefondet. Av Diego Alexander Vaula Foss

Å LEVE OPP TIL FORVENTNINGENE. En rapport om åpenhet i den ansvarlige forvaltningen av Oljefondet. Av Diego Alexander Vaula Foss Å LEVE OPP TIL FORVENTNINGENE En rapport om åpenhet i den ansvarlige forvaltningen av Oljefondet. Av Diego Alexander Vaula Foss Denne rapporten er basert på funn og policy-anbefalinger presentert i masteroppgaven

Detaljer

ETIKKRADET. Vedrørende investeringer med tilknytning til Midtøsten

ETIKKRADET. Vedrørende investeringer med tilknytning til Midtøsten Til Finansdepartementet o ETIKKRADET STATENS PENSJONSFON D - UTLAN D 15. mai 2006 Vedrørende investeringer med tilknytning til Midtøsten Bakgrunn Finansdepartementet mottok den 6. januar 2006 brev fra

Detaljer

Oljens betydning for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Handelshøyskole 5. april 2011

Oljens betydning for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Handelshøyskole 5. april 2011 Oljens betydning for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Handelshøyskole 5. april 211 Hovedtemaer Oljerikdommen velsignelse eller forbannelse? Oljefond og handlingsregel Forvaltningen av

Detaljer

Meld. St. 27. ( ) Melding til Stortinget. Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2012

Meld. St. 27. ( ) Melding til Stortinget. Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2012 Meld. St. 27 (212 213) Melding til Stortinget Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 212 Meld. St. 27 (212 213) Melding til Stortinget Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 212 Innhold Del I Forvaltningen

Detaljer

HØRING NOU 2003:22 FORVALTNING FOR FREMTIDEN. Norges Naturvernforbund vil herved, som høringsinstans, avgi en uttalelse til NOU 2003:22.

HØRING NOU 2003:22 FORVALTNING FOR FREMTIDEN. Norges Naturvernforbund vil herved, som høringsinstans, avgi en uttalelse til NOU 2003:22. Oslo, 15.1.2004 Finansdepartementet Økonomiavdelingen Postboks 8008 Dep. 0030 OSLO HØRING NOU 2003:22 FORVALTNING FOR FREMTIDEN Norges Naturvernforbund vil herved, som høringsinstans, avgi en uttalelse

Detaljer

Virksomhetsplan for Etikkrådet for 2016

Virksomhetsplan for Etikkrådet for 2016 Oslo, 21. desember 2015 Virksomhetsplan for Etikkrådet for 2016 1 Etikkrådets virksomhet 1.1 Grunnlag Finansdepartementet har fastsatt retningslinjer for observasjon og utelukkelse av selskaper fra Statens

Detaljer

Nr. 05 2012. Staff Memo. Dokumentasjon av enkelte beregninger til årstalen 2012. Norges Bank Pengepolitikk

Nr. 05 2012. Staff Memo. Dokumentasjon av enkelte beregninger til årstalen 2012. Norges Bank Pengepolitikk Nr. 05 2012 Staff Memo Dokumentasjon av enkelte beregninger til årstalen 2012 Norges Bank Pengepolitikk Staff Memos present reports and documentation written by staff members and affiliates of Norges Bank,

Detaljer

Markedseffekter, konsekvenser og utfordringer knyttet til bærekraftige investeringer. Kjetil Svihus, Grieg Investor 16.

Markedseffekter, konsekvenser og utfordringer knyttet til bærekraftige investeringer. Kjetil Svihus, Grieg Investor 16. Markedseffekter, konsekvenser og utfordringer knyttet til bærekraftige investeringer Kjetil Svihus, Grieg Investor 16. Oktober 2014 Etikk blir stadig viktigere også i kapitalforvaltning Historie og standarder

Detaljer

Hvorfor vi gjør det Om etikk og eierskapsutøvelse i Statens pensjonsfond Utland

Hvorfor vi gjør det Om etikk og eierskapsutøvelse i Statens pensjonsfond Utland Hvorfor vi gjør det Om etikk og eierskapsutøvelse i Statens pensjonsfond Utland Henrik Syse, leder for eierskapsgruppen i Norges Bank Investment Management og forsker ved Institutt for Fredsforskning (PRIO)

Detaljer

Evaluering av ansvarlig investeringspraksis i Investinor

Evaluering av ansvarlig investeringspraksis i Investinor Evaluering av ansvarlig investeringspraksis i Investinor Evaluering ble gjennomført i desember 2013 mars 2014 Oslo, 17. mars 2014 Rapporten skal kun benyttes av Investinor og skal ikke distribueres til

Detaljer

Vedrørende tilrådning om utelukkelse av selskaper som kjøper fosfat fra Vest-Sahara

Vedrørende tilrådning om utelukkelse av selskaper som kjøper fosfat fra Vest-Sahara Finansdepartementet Avdeling for formuesforvaltning Pb 8008 Dep 0030 Oslo 24. mars 2011 Vedrørende tilrådning om utelukkelse av selskaper som kjøper fosfat fra Vest-Sahara Etikkrådet viser til brev fra

Detaljer

HOVEDSTYRETS VURDERING AV RESULTATENE I STATENS PENSJONSFOND UTLAND, 2015

HOVEDSTYRETS VURDERING AV RESULTATENE I STATENS PENSJONSFOND UTLAND, 2015 NORGES BANK Finansdepartementet Postboks 8008 Dep Dato: 15. mars 2016 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 16/00536 HOVEDSTYRETS VURDERING AV RESULTATENE I STATENS PENSJONSFOND UTLAND, 2015 Norges Bank forvalter

Detaljer

Etikk eller butikk? En studie av Statens pensjonsfond Utland

Etikk eller butikk? En studie av Statens pensjonsfond Utland Etikk eller butikk? En studie av Statens pensjonsfond Utland Av Jonas Helgesen Ramberg Masteroppgave i statsvitenskap Institutt for sosiologi og statsvitenskap Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Detaljer

Forvaltningen av Statens pensjonsfond Utland 3. kvartal 2009. Pressekonferanse 10. november 2009

Forvaltningen av Statens pensjonsfond Utland 3. kvartal 2009. Pressekonferanse 10. november 2009 1 Forvaltningen av Statens pensjonsfond Utland 3. kvartal 2009 Pressekonferanse 10. november 2009 Fondets markedsverdi Milliarder kroner 3 000 2 500 2 549 3 000 2 500 2 000 2 000 1 500 1 500 1 000 1 000

Detaljer

Statens pensjonsfond utland

Statens pensjonsfond utland Statens pensjonsfond utland Ålesund 15. august 211 Trond Grande, Deputy Chief Executive Officer Agenda Historie og styringsstruktur Investeringsmandat og roller i forvaltningen Resultater Statsgjeld Eiendom

Detaljer

Statens pensjonsfond utland

Statens pensjonsfond utland Statens pensjonsfond utland Bodø 31. oktober 211 Age Bakker, Chief Operating Officer 1 Agenda Historie og styringsstruktur Investeringsmandat og roller i forvaltningen Resultater Eierskapsutøvelse 2 Historie

Detaljer

Etikkrådets virksomhet

Etikkrådets virksomhet Etikkrådets virksomhet Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland er et uavhengig råd som gir anbefalinger til Norges Bank om å utelukke selskaper fra fondet eller sette selskaper til observasjon. Rådet

Detaljer

Årsmelding 2014. Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland

Årsmelding 2014. Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland Årsmelding 2014 Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland Årsmelding 2014 Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland Denne årsmeldingen er avgitt av Etikkrådet som gikk av 31. desember 2014. husk sidetallene!

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND

STATENS PENSJONSFOND UTLAND 213 STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 28. FEBRUAR 214 Fondets markedsverdi Milliarder kroner 6 6 5 5 38 5 Eiendomsinvesteringene Renteinvesteringene 4 3 816 4 Aksjeinvesteringene

Detaljer

Til Finansdepartementet 18. april 2013

Til Finansdepartementet 18. april 2013 Til Finansdepartementet 18. april 2013 Tilrådning om utelukkelse av Zuari Agro Chemicals Ltd. fra investeringsuniverset til Statens pensjonsfond utland 1 Sammendrag Etikkrådet tilråder å utelukke det indiske

Detaljer

Innst. S. nr. 229. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Dokument nr. 8:57 (2006-2007)

Innst. S. nr. 229. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Dokument nr. 8:57 (2006-2007) Innst. S. nr. 229 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Dokument nr. 8:57 (2006-2007) Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen,

Detaljer

Innspill ifm høring om Statens Pensjonsfond Utland

Innspill ifm høring om Statens Pensjonsfond Utland Lars Haakon Søraas Rubina Ranas gate 3 0190 Oslo Email: lh@lh.no Tlf: +47 988 68 270 Blogg: larshaakon.blogspot.com Finanskomiteen Att: Hans Olav Syversen Stortinget 0026 Oslo Oslo, 28. april 2009 Innspill

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET OSLO, 25. MARS 2015

STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET OSLO, 25. MARS 2015 STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET OSLO, 25. MARS 215 VÅRT OPPDRAG ER Å IVARETA OG UTVIKLE FINANSIELLE VERDIER FOR FREMTIDIGE GENERASJONER Fra naturressurser til finansiell formue 1% 9% 8% 7% 6% 5%

Detaljer

Aktivt eierskap og uttrekk av enkeltverstinger er ikke nok

Aktivt eierskap og uttrekk av enkeltverstinger er ikke nok Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Oslo, 6. februar 2015 Framtiden i våre hender setter pris på muligheten til å kommentere rapporten fra ekspertgruppen for Statens pensjonsfond utlands virkemiddelbruk

Detaljer

KOMMENTARER TIL EKSPERTGRUPPENS RAPPORT OM SPU OG FOSSILE INVESTERINGER

KOMMENTARER TIL EKSPERTGRUPPENS RAPPORT OM SPU OG FOSSILE INVESTERINGER KOMMENTARER TIL EKSPERTGRUPPENS RAPPORT OM SPU OG FOSSILE INVESTERINGER Professor dr. juris Beate Sjåfjell, styreleder i Concerned Scientists Norway og adj. Professor Anita M. Halvorssen, medlem i Concerned

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET MAREN ELISE ILSAAS ROMSTAD OSLO, 31. OKTOBER 2014

STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET MAREN ELISE ILSAAS ROMSTAD OSLO, 31. OKTOBER 2014 STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET MAREN ELISE ILSAAS ROMSTAD OSLO, 31. OKTOBER 214 VÅRT OPPDRAG ER Å IVARETA OG UTVIKLE FINANSIELLE VERDIER FOR FREMTIDIGE GENERASJONER Fra naturressurser til finansiell

Detaljer

2. JULI 2015 FØRSTE VURDERING OG SLUTTERKLÆRING COTTON CAMPAIGN, ANTI-SLAVERY INTERNATIONAL OG KTNC WATCH MOT NORGES BANK INVESTMENT MANAGEMENT

2. JULI 2015 FØRSTE VURDERING OG SLUTTERKLÆRING COTTON CAMPAIGN, ANTI-SLAVERY INTERNATIONAL OG KTNC WATCH MOT NORGES BANK INVESTMENT MANAGEMENT 2. JULI 2015 FØRSTE VURDERING OG SLUTTERKLÆRING COTTON CAMPAIGN, ANTI-SLAVERY INTERNATIONAL OG KTNC WATCH MOT NORGES BANK INVESTMENT MANAGEMENT 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Første vurdering og Slutterklæring

Detaljer

Innst. 182 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Tillegg 1 til Dokument 1 ( )

Innst. 182 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Tillegg 1 til Dokument 1 ( ) Innst. 182 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Tillegg 1 til Dokument 1 (2009 2010) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens rapport

Detaljer

Er oljefondets tjæresandinvesteringer ulovlige?

Er oljefondets tjæresandinvesteringer ulovlige? Rapport nr. 2/2013 Er oljefondets tjæresandinvesteringer ulovlige? EN JURIDISK UTREDNING OM OLJEFONDETS INVESTERINGER I SELSKAPER SOM UTVINNER OLJE FRA KANADISK TJÆRESAND. Advokat Cathrine Hambro Wahl-Larsen

Detaljer

NORGES BANKS FORVALTNING AV STATENS PENSJONSFOND UTLAND SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

NORGES BANKS FORVALTNING AV STATENS PENSJONSFOND UTLAND SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN NORGES BANKS FORVALTNING AV STATENS PENSJONSFOND UTLAND SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN Fondsmekanismen Petroleumsinntekter og fondets avkastning Inntekter utenom petroleumsinntekter Statens pensjonsfond

Detaljer

Nye kriterier i retningslinjer for observasjon og utelukkelse av selskaper fra Statens pensjonsfond utland

Nye kriterier i retningslinjer for observasjon og utelukkelse av selskaper fra Statens pensjonsfond utland Finansdepartementet Postboks 8008 dep 0030 Oslo Deres ref. Vår ref. Dato 14/431 RAN 15/2 Efo 27.08.2015 Nye kriterier i retningslinjer for observasjon og utelukkelse av selskaper fra Statens pensjonsfond

Detaljer

Beslutningsgrunnlag - Utelukkelser etter produktbasert kullkriterium. 7. mars 2017

Beslutningsgrunnlag - Utelukkelser etter produktbasert kullkriterium. 7. mars 2017 Beslutningsgrunnlag - Utelukkelser etter produktbasert kullkriterium 7. mars 2017 1 Bakgrunn Finansdepartementet har fastsatt et produktbasert kriterium i Retningslinjer for observasjon og utelukkelse

Detaljer

Forvaltningen av Statens pensjonsfond utland i 2009

Forvaltningen av Statens pensjonsfond utland i 2009 5/3/21 STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 29 Vår målsetting er å ivareta eiernes langsiktige finansielle interesser ved aktiv forvaltning og eierskapsutøvelse. 1 Forvaltningen av Statens pensjonsfond

Detaljer

Samlet bevilgning. neste år Utgifter 595 441 149 441 744 439 252 706 Inntekter 1 090 868 1 089 582. uten merknad.

Samlet bevilgning. neste år Utgifter 595 441 149 441 744 439 252 706 Inntekter 1 090 868 1 089 582. uten merknad. Finansdepartementet 1 Finansdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

Statens pensjonsfond utland - investeringer i infrastruktur

Statens pensjonsfond utland - investeringer i infrastruktur NORGES BANK Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 Oslo Dato: 02.12.2015 Deres ref.: Vår ref.: Statens pensjonsfond utland - investeringer i infrastruktur Finansdepartementet varslet i desember 2014

Detaljer

Statens pensjonsfond utland - etisk forvaltning og avkastning

Statens pensjonsfond utland - etisk forvaltning og avkastning NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 18.12.2012 Statens pensjonsfond utland - etisk forvaltning og avkastning Påvirker de etiske forvaltningsreglene til Statens pensjonsfond utland avkastningen på fondet? Lars

Detaljer

Statens pensjonsfond utland

Statens pensjonsfond utland Statens pensjonsfond utland Presentasjon til Norges Banks regionale nettverk Gjøvik, 1. november 2013 Petter Johnsen, investeringsdirektør aksjer 1 Tidslinje for forvaltningen av oljeformuen 1969 Olje

Detaljer

Forslag om endringer i mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge

Forslag om endringer i mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge Folketrygdfondet Postboks 1845 Vika 0123 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/607 AFF/LRD 16.2.2016 Forslag om endringer i mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge Både Statens pensjonsfond utland

Detaljer

Evaluering av de etiske retningslinjene for. Statens pensjonsfond Utland

Evaluering av de etiske retningslinjene for. Statens pensjonsfond Utland Evaluering av de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond Utland Høringssvar fra Attac Norge 15. september 2008 Anders Bonden Arbeidsutvalget Attac Norge Emilie Ekeberg Leder Attac Norge Sammendrag

Detaljer

Meldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2014

Meldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2014 Meldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 214 Finansminister Siv Jensen 1. april 215 Langsiktig og god forvaltning 7 6 SPN: 186 SPU: 6 431 Mrd. kroner 7 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 - - Kilder: Norges

Detaljer

Til Finansdepartementet

Til Finansdepartementet Til Finansdepartementet Tilrådning 15. september 2010 Innhold 1 Innledning 1 2 Bakgrunn 1 3 Etikkrådets henvendelse til Lingui 3 4 Rådets vurdering 4 5 Tilrådning 5 1 Innledning Etikkrådet har tatt stilling

Detaljer