Statens#pensjonsfond#utland#og#barns# rettigheter!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statens#pensjonsfond#utland#og#barns# rettigheter!"

Transkript

1 . Statens#pensjonsfond#utland#og#barns# rettigheter Skrevet av: International Law and Policy Institute ilpi.org

2 InternationalLawandPolicyInstitute(ILPI)levereranalytiskarbeid,juridiskogtekniskrådgivninginnenfor enoverbevisningomatkombinasjonenavfagligdyktighetogoperativerfaringmuliggjørleveringavgodeløsninger foråhåndterekomplekseprosesserogproblemstillinger.ilpierbasertioslo,norge,menharetomfattende nettverkavsamarbeidspartnereoverheleverden. Publisert Copyright: International Law and Policy Institute 2

3 Statenspensjonsfondutlandogbarnsrettigheter. 1 Innledning Folkeretten Internasjonale retningslinjer for næringsliv Internasjonale retningslinjer for SPUs ansvarlige investeringspraksis Skillet mellom investor og selskap 8 2 Statens pensjonsfond og barns rettigheter SPU og formell struktur Aktørene Statens pensjonsfond utlands etiske retningslinjer NBIMs systemer for å ivareta barns rettigheter Investeringsunivers Eierskapsutøvelse 15 3 Et case : Monsanto Co Vurdering av systemet for ansvarlige investeringer 23 5 Anbefalinger 25 Litteraturliste 27 Vedlegg 1 30 Vedlegg

4 1 Innledning Dennerapportenerskrevetpåoppdragfor ReddBarna.Formåletmedprosjekteterå belysesystemeneforåivaretabarnsrettigheter iforvaltningenavstatenspensjonsfondutland. Hvilkeaktørererinvolvertiforvaltningenav Statenspensjonsfondutland(SPU)?Hvilke rettsligeogetiskeforpliktelserhardeulike aktørene,oghvordanerrollefordelingen mellomdemiarbeidetmedansvarlige investeringer?detteernoenavspørsmålene dennerapportensvarerpå. Rapportenerbasertpåtilgjengeliginformasjon omspussystemerforarbeidetmedbarns rettigheter,ogdeteriforbindelsemedarbeidet medrapportengjennomførtintervjuermed relevanteaktører. Statenspensjonsfondutland(SPU)bleetablerti 1990meddetformålåsparestatligeinntekter frapetroleumsvirksomhet.fondethar investeringeriover8000selskaperiover80 ulikeland,oghaddeiutgangenavfjerdekvartal i2014enmarkedsverdipå6415milliarder kroner. 1 Utgangspunkteteratfondetforvaltesetter finansiellekriterier.i2003toketflertallpå Stortingetinitiativtilatregjeringenskulle nedsetteetutvalgforåutredeogutvikleetiske retningslinjerforspu(dengangenhetdet Petroleumsfondet). 2 Detteutvalget (Graverutvalget) 3 konkludertemedatdetvar bådemuligogønskeligåinnføreetiske retningslinjerforfondet.deetiske retningslinjeneblevedtatti2004,ogspuble verdensførstestatligefondsominnførteslike retningslinjerforsininvesteringspraksis I forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett LedetavjusprofessorHansPetterGraver 4 FIVAS 2001 Investeringer på dypt vann. Om pensjonsfondets eierinteresseriødeleggendedamprosjekter. Sidendahardetinternasjonalefokusetpå næringslivetssamfunnsansvarøkt,ogblitt tydeligeresomfølgeavglobaliseringen. Statenspensjonsfondutlandhargjennomårene fåttmyepositivoppmerksomhetforsittarbeid medetiskeretningslinjer,deriblantmedbarns rettigheter.fondetharimidlertidogsåblitt kritisertforåhaetforsmaltetiskmandat,forå brukeforlangtidpåsaksbehandlingenmed utgangspunktideetiskeretningslinjene,ogfor åhaforliteåpenhet. 5 Dennerapportenbeståravfemdeler.Iførste delavrapportenservipådetinternasjonale rammeverketforbarnsrettigheter,ogforholdet tilstatenspensjonsfondutlandogdeetiske retningslinjene.visernærmerepårelasjonen mellomnæringslivogmenneskerettigheter,og påskilletmellomselskapenesansvarogen investorsansvar.denandredelenavrapporten tarforsegnorgesbankinvestment Managementssystemerforåbidratilåivareta barnsrettigheterideresinvesteringspraksis.i tredjedelavrapportenservipåetkonkret tilfelleavbruddpåbarnsrettigheteri tilknytningtilettavselskapeneispuog håndteringenavdennesakenietikkrådet, FinansdepartementetogNBIM.Ifjerdedelav rapportengjøresdetnoenvurderingeravspus systemerforansvarligeinvesteringer.ifemte delgirrapportennoenanbefalingeromhvordan sivilsamfunnetkanarbeideforåfremmebarns rettighetergjennomfokuspåspu. 5 Strategirådets rapport 2013, Fjellheim 2014, OECD Norges Kontaktpunkt2013 4

5 1.1 Folkeretten Spørsmålrundthvorvidtselskaperkan,moralskellerjuridisk,holdesansvarligforbruddpå menneskerettigheteritilknytningtilselskapetsvirksomhet,harfåttmyeoppmerksomhetogdethar skjeddenbetydeligutviklingpåfeltetnæringslivogmenneskerettigheterdesisteårene.diskusjonene rundtdettetemaetkansiesåhagenererttosettmedspørsmål: 1. Detførstesettetmedspørsmålerknyttettildeformelle,strukturelleogjuridiskeforholdene rundthvorvidtandreenheterennstaterkanbrytemenneskerettighetene.dettehenger sammenmedspørsmåletomhvorvidtindivider,bedrifterellerinvestorerkanværebundetav internasjonalrett.utgangspunkteterklart:deterkunstater,ogikkeprivate detværeseg individer,organisasjonerellerbedrifter somkanværeansvarligeforbruddpåinternasjonale menneskerettighetskonvensjoner Detandresettetmedspørsmålerknyttettilvurderingeneavhvilkehandlingerellerunnlatelser etselskapellerinvestorkanforetasommedføreransvar,entenjuridiskellermoralsk.hvilkekrav stillestilforbindelsenmellomselskapetogmenneskerettighetsbruddene?hvorgårgrensenfor hvasomfallerinnenforselskapets ansvarsområde ellerdetsomofteomtalessomselskapets sphereofinfluence? NårvisnakkeromStatenspensjonsfondutlandogbarnsrettigheterdreierdetsegaltsåbådeom rettsligespørsmålogetiskespørsmål.derettsligespørsmålenehandleromhvilkeenhetersomkan holdesansvarligformenneskerettighetsbruddunderinternasjonalrett,ogviderehvorvidtbruddpå menneskerettigheteneharfunnetsted,ogisåtilfelle,ihvilkengradselskaperkansiesåhaetjuridisk delansvarfordette.deetiskespørsmålenefavnerbredere.dehandleromihvilkengradetselskap drivervirksomhetensinpåenuetiskmåte,foreksempelsomførertilatbarnsrettigheterblirkrenket. Mankangodtfinneatetselskapbrytermedetiskeretningslinjerutenatnoenrettsreglererbrutt. Deinternasjonalekonvensjoneneombeskyttelseavmenneskerettigheterutgjørlikeveletoverordnet rammeverkforvurderingenavselskaperssamfunnsansvarpåmenneskerettighetsområdet.utenåilegge forpliktelserforselskapene,sierkonvensjonenenoeombarnetsrettigheteriulikesituasjoner.barns henholdsvisminstealderforadgangtilsysselsettingogomdeversteformerforbarnearbeid.samtidiger detslikatbarnbeskyttesavalledeøvrigemenneskerettighetskonvensjonene,påliklinjemedvoksne. Nårenstatharsluttetsegtileninternasjonalavtale(konvensjon),somforeksempelbarnekonvensjonen oppfylledefolkerettsligeforpliktelsenekonvensjonenfastslår.statenpliktervidereåsikre rettighetshaverne(barna)motbruddpåderesrettigheterogsåfraandreaktørerennstaten,selvom detteansvaretermindreomfattendeennnårstatensmyndigheterselvstårforkrenkelsene.statenhar etbarn,foreksempelfraetprivatforsikringsselskap,erikkeisegselvetmenneskerettsbrudd,mendet vilværeetmenneskerettsbruddhvisstatenikkeharloversomforbyrslikdiskrimineringfraprivate. 6 Nystuen,FøllesdalogMestad(2011)s.21;Høstmælingen(2012)s.427,JohnRuggieInterrimreport

6 Detteinnebæreratdetkunerstatersomteknisksettkanbrytemenneskerettighetsforpliktelser,ogbare staterkaninnklagesformenneskerettighetsbruddetterdeinternasjonalekonvensjonene.næringslivet kanaltsåikkesiesåbryte eninternasjonalmenneskerettighetijuridiskforstand,menetselskapkan medvirketilbruddpåmenneskerettighetene.næringslivetvilimidlertidofteværebundetavnasjonal lovgivningsomforhindrer nettoppbruddpåbarns rettigheter,foreksempel lovgivningsomforbyr barnearbeid,ogkanstillestil rettsligansvarforbruddenepå nasjonallovgivning.detvilaltså værestatens menneskerettighetsbruddhvis barnearbeidikkeblirforhindret, ogselskapetsomanvenderbarn vilværemedvirkendetildette menneskerettighetsbruddet. 1.2 Internasjonale retningslinjer for næringsliv Detharetterhvertblittutvikleterenrekkeinternasjonaleretningslinjerogstandardernårdetgjelder næringslivogmenneskerettigheter,drevetframavfn,sivilsamfunn,bransjeorganisasjonerog engasjerteenkeltland.disseretningslinjeneerikkerettsligbindeneogrefereresderforgjernetilsom softlaw. 7 Compact,ILOsgrunnleggendeprinsipperogrettigheterfordetglobalearbeidslivet(ILODeclarationon FundamentalPrinciplesandRightsatWork),FNsveiledenderetningslinjerfornæringslivog menneskerettigheter(unguidingprinciplesforbusinessandhumanrights,ungp),ogoecds retningslinjerforflernasjonaleselskaper.fnharogsåtidligerehattenspesialrepresentantfornæringsliv ogmenneskerettighetermedansvarforåidentifisereogavklarestandarderfornæringslivets samfunnsansvarog accountability påmenneskerettighetsområdet. Boks&1&Sentrale&internasjonale&retningslinjer&og&rammeverk&for&bedrifter FN&Global&Compact daværendegeneralsekretærifn,kofiannan.detoppstillertiprinsipperforsamfunnsansvar,ogdekkerområdene arbeidslivstandarder,menneskerettigheter,miljøogantikorrupsjon.detoførsteprinsippeneomhandler menneskerettighetergenerelt.dissesieratselskapeneskalstøtteogrespekterevernommenneskerettighetene,og påseatdeikkemedvirkertilbruddpårettighetene.denestefireprinsippeneomhandlerarbeidstakerrettigheterog oppstillerforpliktelseriforholdtilforeningsfrihet,tvangsarbeid,barnearbeidogdiskriminering. 7 Innenforinternasjonalrettanvendesbegrepet softlaw ominternasjonale standarder somikkeerrettsligebindende,somforeksempel erklæringer.sehøstmælingen(2012)s.79. 6

7 FNs&veiledende&prinsipper&for&næringsliv&og&menneskerettigheter FNsveiledenderetningslinjerfornæringslivogmenneskerettigheter(UNGuidingPrinciplesforBusinessandHuman Rights,UNGP)blegodkjent(vedkonsensus)i2011avFNsmenneskerettsråd.Rammeverketbyggerpådetre pilarene protect(statenesansvar),respect(næringslivetsansvar),remedy(kompensasjontilofre),utviklet menneskerettigheter.ungpklargjørstatenesplikttilåbeskyttemotkrenkelseravmenneskerettigheteri forbindelsemednæringsvirksomhet,menoppstillersamtidigprinsippetomnæringslivetsansvarforårespektere menneskerettigheteneiutøvelsenavsinvirksomhet.detoppstillesogsåkravomoppreisningfordesomrammesav menneskerettskrenkelser.retningslinjenehariløpetavkorttidoppnåddstoroppslutningoganerkjennesnesten gjennombestemmelseromblantannetaktsomhetsvurderinger. OECDs&retningslinjer&for&flernasjonale&selskaper OECDsretningslinjerforflernasjonaleselskapereranbefalingerfraregjeringertilbedriftermedinternasjonal virksomhet.retningslinjene,somdekkeralleområderavsamfunnsansvar,blelanserti1976ogsistoppdaterti2011. Deinneholderetkapittelommenneskerettigheterpåsekspunktersomreflekterer(UNGP).Itillegghardeet kapittelsomomhandlerforholdetmellomparteneiarbeidslivet,somgjenspeilerhovedpunkteneiilos kjernekonvensjoner.oecdsretningslinjererblittoppdatertslikatdeerogsåitrådmedandreinternasjonale standarderforansvarlignæringsliv,somglobalcompactogiso IsubstansoppstillersåledesikkeOECDsretningslinjerandrekravelleranbefalingertilnæringslivetenndetsom følgeravungpogandreinternasjonalestandarderomutøvelseavsamfunnsansvarpåmenneskerettighetsområdet. opprettelsenavnasjonalekontaktpunkt. Mensingenavdeovennevnteretningslinjeneisærliggradfokuserereksplisittpåbarnsrettigheterhar UNICEF,UNGlobalCompactogReddBarnautvikletspesifikkeretningslinjerforbarnsrettigheter, Children srightsandbusinessprinciples. 8 Disseprinsippenebyggerpåeksisterendestandarder,initiativ og godpraksis relaterttilnæringslivogbarn,ogutgjørdetførsteomfattendesettetmedprinsipperfor næringslivogbarnsrettigheter.prinsippeneoppstillerforventningerogforslagtilselskaperforhvordan dekanrespektereogstøttebarnsrettigheterpåarbeidsplassen,ogisamfunnetforøvrig. Prinsippenebleutvikletgjennomeninkluderendeprosesshvornæringsliv,sivilsamfunn,myndigheterog barnpåtversavsektoreroggeografiskspredningdeltok.detbleogsålansertennettsidefor tilbakemeldingoginnspilltilprosessen. 1.3 Internasjonale retningslinjer for SPUs ansvarlige investeringspraksis InnenforrollensomfinansiellinvestorskalSPUværeenansvarliginvestor.Detinnebærerathensyntil godselskapsstyring,miljømessige,ogsamfunnsmessigeforhold(esg) 9 skalintegreresi investeringsvirksomhetentilfondet. FondetsstrategiforansvarliginvesteringspraksisiforvaltningenavSPUomfatter: 10 Internasjonaltsamarbeidogbidragtilutviklingavbestepraksis Miljørelaterteinvesteringer Forskningogutredning 8 https://www.unglobalcompact.org/issues/human_rights/childrens_principles.html 9 dekker risikovurderinger tilknyttet environment, social og temaer. På norsk anvendes begrepet selskapsstyring, miljømessigeogsamfunnsmessigeforhold. 10 7

8 Eierskapsutøvelse Observasjonogutelukkelseavselskaperpåetiskgrunnlag NorgesBankhareierrettigheteneforSPUogmandatetfraFinansdepartementetslårfastat eierskapsutøvelsenskalbaserespåinternasjonaleprinsipper:fnsglobalcompact,oecdsretningslinjer foreierstyringogselskapsledelse,oecdsretningslinjerforflernasjonaleselskaperogprinsipperfor selskapsstyringogstillerkravtilgodselskapspraksisihåndteringenavmiljømessigeogsamfunnsmessige forhold. PRIeretinitiativstøttetavFNsEnvironmentProgrammeFinanceInitiative(UNEPFI)ogUNGlobal Compact.Disseprinsippeneerrettetmotkapitaleiere,kapitalforvaltereogderesprofesjonelle samfunnsmessigeforholdogselskapsstyringiforvaltningogieierskapsutøvelsen.norgesbankvarmedå utarbeideprinsippene,ogfinansdepartementetrapporterertilpriomarbeidetmedprinsippenei forvaltningenavbådespuogstatenspensjonsfondnorge,medinnspillfrahenholdsvisnorgesbankog Folketrygdfondet. 1.4 Skillet mellom investor og selskap Deterprinsipieltenklereåfastslåatetselskapselveransvarligfor(ellerbidrartil)uetiskehandlinger ennatdensominvestereriselskapetharetsliktansvar.hvisenatferd(foreksempelatmansittermed envisseierandel)erennødvendigforutsetningforatdetuetiskeskalfinnested,ermanmedansvarlig. Deterimidlertidsjeldenatetselskapsatferdpåvirkesdirekteavvideresalgavderesaksjerog obligasjoner.menmankanlikevelhevde ateninvesteringvilværeuetiskhvisman støtteroppometselskapsproduksjon elleratferd,selvomstøttenikkeer nødvendigforatdetuetiskeskalfinne rapport:densomholderdørenoppefor bankraneren,blirmedskyldigiranetselv omranerenutmerketgodtvilleklartåkommesegutgjennomdørenpåegenhånd. 11 Detteertankegangenbakdeetiskeretningslinjeneomobservasjonoguttrekk fordiselskapetsatferd eruakseptabel,blirdetogsåuakseptabeltåeieandeleridet.detåselgesegutavetuetiskselskapivil(i førsteomgang)ikkehanoeneffektpåselskapetshandlemåte.aksjeneiselskapetselgesvidere,og kapitalstrømmentilselskapetopprettholdes.målsettingenforutelukkelseavselskaperfrafondeter altsåikkeåpåvirkeselskapene,menåunngåetetiskmedvirkningsansvargjennomeierskap. Detervesentligåskillemellometselskapsjuridiske(straffansvarellererstatningsansvar)og etisk/moralskeansvar.deterrelativtsjeldenatetselskapblirstraffeforfulgt. 12 Detfinneseksemplerpå 11 NOU2003:22,Forvaltningforfremtiden ForslagtiletiskeretningslinjerforStatenspetroleumsfond,s Men blant annet i Norge, har man foretaksstraff(i form av å bøtelegge selskaper) for visse forbrytelser, for eksempel når det gjelder forurensning. 8

9 ogsåpågrunnavbruddpåandreloverogregler.deetiskeretningslinjeneblelagetmedtankepåatselv omselskapershandlingerikkekvalifiserertilåkommeidissekategoriene(straffellererstatning),erdet likevelgrunntilåvurdereselskapenesetiskeansvarforsinatferd. Eninvestorvilsjeldenhaensliknærhettilregelbruddeneatdetteaktualiseres. 13 ÅutelukkeetselskapfraSPUerikkeen sanksjon.formåleterikkeå straffe selskapet,menåunngå medvirkning(gjennomeierskap).utelukkelsevillikevel,formangeselskaper,oppfattessomnegativt, messigeproblemerforetselskap.selvomdetikkeerhensikten,kanutelukkelsenederforlikevel opplevessomen straff forselskapene.åutelukkeselskaperfraeninvesteringsporteføljeutenå offentliggjøredettevilimindregradoppfattessomensanksjonforselskapene,mendetavhenger naturligvisavhvorstoreierandelmanhar.hviseninvestor(someierenstordelavselskapet),selgeralle sineaksjer,kandetteforeksempelføretilataksjeverdiensynker.spueierigjennomsnittsværtlave andelerideselskapenesomfinnesiporteføljen. 13 Mankanimidlertidforestillesegateninvestorsenesteformåleråfinansiereregelbruddene isåfallviljuridiskansvarkunnepåvises. 9

10 2 Statenspensjonsfondogbarnsrettigheter 2.1 SPU og formell struktur DetrehovedaktøreneiarbeidetmedansvarligforvaltningiStatenspensjonsfondutlander Finansdepartementet,NorgesBankInvestmentManagement(NBIM)ogEtikkrådet.Deformelle rammebetingelseneforspuogforvaltningenavfondetsmidlererdefinertgjennomlovomstatens Pensjonsfondogretningslinjermedutfyllendebestemmelser.Figur2.1skissererdenoverordnede struktureniforvaltningenavspu. Figur2.1:Overordnetstruktur & Kilde:UtvikletbasertpåinformasjontilgjengeligfraNBIMsnettsider Finansdepartementetfastsatteidesember2014nyeretningslinjerforobservasjonogutelukkelsefra SPU,samtnoenendringerimandatettilNorgesBank.DenstipledepilenfraEtikkrådettilNorgesBank Hovedstyreindikererdennyeorganiseringensomtråddeikraftjanuar2015,menspilenfraEtikkrådet tilfinansdepartementetillustrererdentidligereorganiseringen.& Åpenhet&og&offentliggjøring&av&saker& Etikkrådetsmandateråanbefaleuttrekkellerobservasjonavselskapersombryterdefastsatteetiske retningslinjenetilfinansdepartementet.bådetilrådningenogbeslutningenskaloffentliggjøres.detvilsi atallinformasjonomselskapetsometikkrådetleggervektpåogetikkrådetsvurderingavselskapet offentliggjøresisinhelhet.bankenogetikkrådetskaloffentliggjørehenholdsvisbeslutningen(om 10

11 hvorvidtetikkrådetstilrådningskalfølges)ogselvetilrådningensamtidig. 14 Slikoffentliggjøringavsaker 15 Inntilbeslutningener offentliggjort,erallinformasjonkonfidensiell Aktørene Finansdepartementet& Finansdepartementet(FIN)eierStatenspensjonsfondutlandogleggerdeoverordnederetningslinjene forhvordannbimskalforvaltespu. 16 Detleggesvektpååpenhetomogetiskbevissthetiforvaltningen, ogfinansdepartementetetablertei2004etsystemforansvarliginvesteringspraksis,samtetsystemder selskapersombrytermeddeetiskekriterieneutelukkesfrafondetsinvesteringsunivers. 17 Beslutningsmyndighetforåutelukkeellerobservereselskaperfrafondetsinvesteringsuniversharligget hosfinansdepartementetinntilårsskiftet2014/2015,menerfradettetidspunktetoverflyttettilnorges Bank. 18 NBIM& NBIMharforvaltningsansvarforSPUogskalsikrehøyestmuligavkastninginneninvesteringsmandatet Finansdepartementetharsatt. 19 Detoverordnedemåletforinvesteringeneer åoppnåhøyestmulig avkastninginnenforetmoderatrisikonivå.nbimshovedmålmedforvaltningenavspuerdermed finansielt.deterviktigåpåpekeatenviktigetiskbegrunnelseforåoppretteogøkeoljeformuenerat fremtidigegenerasjonerogsåskalhagledeavdisseverdiene.mandatetslårfastatdeternorgesbank somforvalterfondetseierrettigheterogatbankenskalintegrerehensynettilgodselskapsstyring,miljø ogsamfunnsmessigeforholdiforvaltningen. Etikkrådet& Etikkrådetbleoppretteti2004ogeretuavhengigrådbeståendeavfemekspertersomhareteget sekretariat(peridagmed8eksperter)innenretningslinjenesområder.alleetikkrådetsmedlemmerble byttetutfraårsskiftet2014/2015.etikkrådetskalgitilrådningertildepartementetomenkeltselskaper sombørobserveresellerutelukkesfrafondetihenholdtilretningslinjersomfinansdepartementethar satt,retningslinjerforobservasjonogutelukkelse.kriterieneforutelukkelse(ogobservasjon)erbestemt avpolitiskemyndigheter. Figur2.2illustrererhvordanetikkforvaltningsstrukturenvarframtil Deetiskeretningslinjene MandatetforforvaltningenavSPU ihenholdtilretningslinjerforobservasjonogutelukkelsefraspuogoppdateredenoffentligelistenoverselskapersomerutelukketellersatttil observasjonetterretningslinjene Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens Pensjonsfond utlands investeringsunivers. Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember2014medhjemmelikgl.res.19.november2004oglovomstatenspensjonsfond21.desember2005nr.123 2annetleddog Detteblefra1.januar2015endretettervedtakiStortingetijuni MandatforforvaltningenavSPU,ikrafttredelse1.januar

12 Figur2.2Tidligerestruktur Finansdepartementetgavijanuar2013StrategirådetforSPU 20 etmandattilåvurderehvordan arbeidetmedansvarligeinvesteringerkanstyrkes,oghvordanressurseneogkompetansenbestkan utnyttes. (Etikkrådetsoppgaver)inniNBIM,leggebeslutningsmyndighetenomuttrekkogobservasjonertilNorges Bank,ogåleggenedEtikkrådet.DetbleendiskusjoniStortingetomdetteijuni2014,somendtemedat StortingetbesluttetatEtikkrådetskullefortsettesomuavhengigorganogatderesanbefalingerfortsatt skulleværeoffentlige,menatbeslutningsmyndighetenomuttrekkogobservasjonskulleflyttesfra FinansdepartementettilNorgesBank.Dennyestrukturenerillustrertnedenfor: Figur2.3Nåværendestruktur DeterheretterNorgesBanksomskalforeslåmedlemmertilEtikkrådet,menFinansdepartementetsom skaloppnevnedem.nyemedlemmertiletikkrådet 21 bleoppnevntidesember StrategirådetgirFinansdepartementetrådomstrategierforSPU. 12

13 2.2 Statens pensjonsfond utlands etiske retningslinjer SelvombeslutningsmyndighetenomobservasjonogutelukkelsebleflyttetfraFinansdepartementettil NorgesBank,bestemteStortingetatdeetiskeretningslinjeneselvskulleforbliuendret.Retningslinjene fra2004leggergrunnlagetforutelukkelseavselskapetfrafondetsinvesteringsunivers.disse retningslinjenefastsetterkriterierforutelukkelseellerobservasjonavselskaper.kriterieneerdeltito hovedkategorier:deproduktbaserteogdeatferdsbaserte.underfølgerenkortoppsummeringav kriterieneforutelukkelse(sevedlegg1forretningslinjeneisinhelhet): Produktbasertekriterier: Produksjonavvåpensomvednormalanvendelsebrytermedgrunnleggendehumanitære prinsipper; Produksjonavtobakk; Salgavvåpenellermilitærtmaterielltilstaternevntipunkt3.2ideutfyllenderetningslinjenefor forvaltningavfondet. Hvisetselskapproduserernoenavdisseproduktene(ellerselgervåpentilMyanmar),skaldeutelukkes, uansetthvorlitendelavdentotalevirksomhetenproduksjonenutgjør.devåpnenesomomfattesav kriterietervåpensomstridermothumanitærrettensgrunnregleromåskillemellommilitæreogsivile blantdevåpnenesomspuikkeskalværeinvesterti. Atferdsbasertekriterier: EtikkrådetkanogsåtilrådeFinansdepartementetåutelukkeselskaperderdeteruakseptabelrisikoforat selskapetmedvirkertilellerselveransvarligeforfølgende: Groveellersystematiskekrenkelseravmenneskerettighetenesomforeksempeldrap,tortur, frihetsberøvelse,tvangsarbeid,deversteformerforbarnearbeidogannenutbyttingavbarn; Alvorligekrenkelseravindividersrettigheterikrigellerkonfliktsituasjoner; Alvorligmiljøskade; Grovkorrupsjon; Andresærliggrovebruddpågrunnleggendeetiskenormer. Herkrevesenindividuellvurderingavselskaperoppmotdissekriteriene.Detførstekulepunktetom groveellersystematiskekrenkelseravmenneskerettighetene utgjørenikkesuttømmendeliste(fordi detstår foreksempel ).Dettekriterietomfatterderforalleslagskrenkelseravbarns menneskerettigheter,uavhengigavomdeerlistetoppidettekulepunktet.vurderingenblirofteom krenkelsenergrovog/ellersystematisknoktilåkvalifiseretiluttrekk.medandreord,ogsåandreformer uttrekkhvisdetteergrovtellersystematisk. Detandrekulepunktetomalvorligekrenkelseravindividers(inklusivebarns)rettigheterikrigeller konfliktsituasjonerertattmedforåværeheltsikkerpådekkeoppforholdsomkanforekommeutenat enstatnødvendigviseransvarligfordet.imangeområdermedsvakestatsstrukturer,ellerhvorstaten ikkeharkontroll,vildetofteforekommekrenkelseravfolks(ogbarns)rettigheter.dettekriterietfanger oppslikekrenkelser,utenatmanbehøverågåveienomåetablereatenstatharkrenket menneskerettighetene.nårdetstår krigellerkonflikt erdetteforåslippeåfastsetteomengitt situasjonnårterskelenforatinternasjonalhumanitærrett(ihr)gjelder.ogsåikonfliktsituasjonersom 21 utland/id /?regj_oss=10 13

14 fallerunderdenneterskelen,særligisituasjonermeddårligstatligstyringoguroligheter,vildette kriterietkunneanvendes.poengeteråfangeoppselskapersomskorsegpåslikeuklaresituasjonereller somtilogmedbidrartildem,foreksempelforåfåtilgangpåråvarer. Kulepunkteneommiljøskadeoggrovkorrupsjonerikkedirekterelevanteforbarnsrettigheter,selvom deselvsagtkanhaindirektebetydningforbarnsrettigheterimangetilfeller. Detsistekulepunkteteretslags sikkerhetsnett somtarsiktepååfangeoppenkeltsakersomikke dekkesavdeandrekulepunktene.dettevilkunneværerelevantidengraddetervanskeligåetablereat deterskjeddbruddpåbarnsrettighetersomfallerinnunderdeøvrigekulepunktene. ord,defallerihovedsakinnenfordetførstekulepunktet.islikesakermåmanetablereet medvirkningsansvar forselskapene.nårdetgjelderdeøvrigekulepunktene,erdetselskapetsomselv erdirekteansvarligforbruddene. Derforerdetviktigåsenærmerepåhvasomskaltilforatetselskapkansiesåmedvirketil menneskerettsbrudd.etikkrådetdiskutertedetteførstegangi fra2005,hvorrådetla føringerforhvilkekriteriermanskullesepånårmanvurderteselskapersmedvirkningtil menneskerettighetsbrudd.etikkrådetlavektpåatmanfordetførsteburdeleggevektpåomdetkunne siesåforeliggesammenhengmellomselskapetsvirksomhetogdeforeliggendenormbruddene,fordet andreatselskapetentenmåtteaktivthamedvirkettilnormbruddene,ellerhattkunnskapom# normbruddene,*men*unnlatt*å*søke#å#forhindre#dem,#og#for#dettredjeatnormbruddeneentenmåtte værepågåendeelleratdetvilleværesannsynligatdevillefortsetteåforegåframoveritid. Detsisteavdissevilkåreneliggerinnbaktiselvetekstenideetiskeretningslinjene,nemligatdetmå foreliggeen uakseptabelrisiko.retningslinjenetarderforikkesiktepååstraffeselskaperforforhold somliggertilbakeitid,menåunngåmedvirkningtilpågåendeellerfremtidigenormbrudd.dettehenger nøyesammenmedformåletbakutelukkelsesmekanismen,somikkeeråpåvirke,menåunngå medansvar.engangshendelser,somforeksempelskandalenmedforgiftetmorsmelkerstatningikinai 2008,villederforikkekunnefaltinnunderretningslinjene,fordidette,dadetblekjent,ikkevar pågåendeellerblevurdertsomsannsynligatvilleskjeifremtiden.etikkrådetsierimidlertidattidligere normbruddvilkunnegienindikasjonpåfremtidigehandlingsmønstre. 22 Hvisetselskapharhatt barnearbeidivirksomhetensinienårrekke,ogdetikkeharskjeddenstørreendringsoperasjon,kandet værtgodgrunntilåmistenkeatdettefortsattforegår(ogdermederdetenuakseptablerisikofor fremtidigebrudd). DenstørsteutfordringenforEtikkrådetharikkeværtåtolkedisseretningslinjene,menåfinneframtil faktaikonkretesaker.fordietikkrådetsanbefalingereroffentlige,erdetviktigatalleopplysninger Rådetbyggerpåergrundigundersøkt. Deterogsåviktigåværeoppmerksompåatfondetstortsettbareerinvestertibørsnoterteselskaper, ogatdeterofteatnormbrudd(særlignårdetgjelderbarnearbeid)skjeriunderleverandørkjeden,og dermedsjeldnereideselskapenefondeteier.detkanværegodgrunntilåvurdereomansvaretfor 22 monsanto.pdf. 14

15 normbruddiselskaperbørtrekkeslengernedoveriunderleverandørkjeden.detteernoefns spesialrepresentantformenneskerettigheterognæringsliv,johnruggie,hartatttilordefor. 2.3 NBIMs systemer for å ivareta barns rettigheter Investeringsunivers NBIMinvesteringsuniverseralledeselskapenefondetkanværeinvesterti.Basertpådeetiske retningslinjenefra2004harfinansdepartementetutelukketetforholdsvisbeskjedentantall(60av8000) selskaperfrafondetsinvesteringsunivers.etikkrådetharsidenoppstarteni2005arbeidetmedåfinne selskapersomskulleutelukkesetterdeproduktbasertekriteriene.somnevntovergjaldtdette produksjonavvissetypervåpen,tobakkogsalgavvåpenellermilitærtmaterielltilenkeltestater (Myanmar).Investeringsuniverseterdermednegativt definertavselskapenesomerbesluttetutelukket, basertekriterier.innenfordetteinvesteringsuniverset gjennomførernbiminvesteringsanalysersom inkludererrisikovurderingeravhensynknyttettilgod selskapsstyring,miljømessigeogsamfunnsmessige forhold. Finansdepartementet har utelukket 39 selskaper fra fondets investeringsunivers basert på produktbaserte kriterier (tall fra april 2014). 21 selskaper er ekskludert med grunnlag i atferdsmessige kriterier. Av disse er 3 selskaper utelukket i forbindelse med bruddpåbarnsrettigheter. Kilde:Regjeringen.no Eierskapsutøvelse NBIMseierskapsutøvelseharseksstrategiskesatsningsområder,deriblantbarnsrettigheter: Likebehandlingavaksjonærer Styretsansvarogaksjonærenesretttilinnflytelse Velfungerende,legitimeogeffektivemarkeder Barnsrettigheter Klimaendringer Vannforvaltning ForåfremmedisseogandreavNBIMsinteressertarbankenibrukulikevirkemidlersominvestor:de stemmerpågeneralforsamlinger,fremmeraksjonærforslag,deltarihøringsrunderogutgirdokumenter somuttrykkerderesforventningertilselskapenesvirksomhet. Forventningsdokumenter& Detsistevirkemiddeletkallesforforventningsdokument ogbrukesspesieltiarbeidetmedansvarlig investeringogrisikostyring. 24 NBIMhartreforventningsdokumenteromfølgendetemaer: klimaendringer,vannforvaltningogbarnsrettigheter.forventningsdokumentetombarnsrettigheter, 25 ferdigstilti2008,bleutvikletgjennomendeltagendeprosesshvorsivilsamfunnsorganisasjonervar inkludert,ogdokumentetblesendtpåhøringforinnspill.forventningsdokumentetsatteenstandardfor 23 Detreselskapenesomerutelukketetterenvurderingavrisikoenformedvirkningtildegrovesteformerforbarnearbeider:ZuariAgro ChemicalsLtd.(14.oktober2013,Etikkrådetstilrådning: NBIMInvestorExpectationsonChildren srights, sistbesøkt

Retningslinjer for behandling av saker om utelukkelse og observasjon av selskaper i Statens pensjonsfond utlands portefølje

Retningslinjer for behandling av saker om utelukkelse og observasjon av selskaper i Statens pensjonsfond utlands portefølje Retningslinjer for behandling av saker om utelukkelse og observasjon av selskaper i Statens pensjonsfond utlands portefølje Fastsatt av Finansdepartementet x.x.2010 i medhold av lov 21. desember 2005 nr.

Detaljer

Vedrørende tilrådning om utelukkelse av selskapet Monsanto Co fra investeringsuniverset til Statens pensjonsfond Utland

Vedrørende tilrådning om utelukkelse av selskapet Monsanto Co fra investeringsuniverset til Statens pensjonsfond Utland Til Finansdepartementet 10. juni 2008 Vedrørende tilrådning om utelukkelse av selskapet Monsanto Co fra investeringsuniverset til Statens pensjonsfond Utland Etikkrådet viser til brev fra Finansdepartementet

Detaljer

St.meld. nr. 24 ( ) Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i Finansminister Kristin Halvorsen 13. april 2007

St.meld. nr. 24 ( ) Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i Finansminister Kristin Halvorsen 13. april 2007 St.meld. nr. 24 (2006-2007) Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2006 Finansminister Kristin Halvorsen 13. april 2007 1 Et av verdens største enkelteide fond, og det vokser fortsatt raskt 6000 Samlet

Detaljer

Strategien for ansvarlig investeringspraksis i Statens pensjonsfond utland - høringsuttalelse

Strategien for ansvarlig investeringspraksis i Statens pensjonsfond utland - høringsuttalelse Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 24.01.2014 Vår ref.: 13-1730 Deres ref.: 13/632 EEr Strategien for ansvarlig investeringspraksis i Statens pensjonsfond utland - høringsuttalelse

Detaljer

Høringsuttalelse fra Etikkrådet i forbindelse med Strategirådets rapport om ansvarlig forvaltning av Statens pensjonsfond Utland

Høringsuttalelse fra Etikkrådet i forbindelse med Strategirådets rapport om ansvarlig forvaltning av Statens pensjonsfond Utland Finansdepartementet Postboks 8008 0030 Oslo Deres ref. 13/632 EEr Vår ref. 14/2 EAL Dato 21. januar 2014 Høringsuttalelse fra Etikkrådet i forbindelse med Strategirådets rapport om ansvarlig forvaltning

Detaljer

Strategirådet 2013. Oppsummering. Professor Elroy Dimson (leder) LBS og Cambridge Judge Business School. Idar Kreutzer

Strategirådet 2013. Oppsummering. Professor Elroy Dimson (leder) LBS og Cambridge Judge Business School. Idar Kreutzer Strategirådet 2013 Ansvarlig investeringspraksis og Statens pensjonsfond utland Oppsummering Professor Elroy Dimson (leder) LBS og Cambridge Judge Business School Idar Kreutzer Administrerende direktør,

Detaljer

Finansdepartementets forvaltning av Statens pensjonsfond -Utland. Ekspedisjonssjef Martin Skancke Seminar CME 24. april 2007

Finansdepartementets forvaltning av Statens pensjonsfond -Utland. Ekspedisjonssjef Martin Skancke Seminar CME 24. april 2007 s forvaltning av Statens pensjonsfond -Utland Ekspedisjonssjef Martin Skancke Seminar CME 24. april 2007 1 Disposisjon Styringen av Statens pensjonsfond Arbeidet med investeringsstrategi Måling av avkastning

Detaljer

Retningslinjer. ansvarlige investeringer. KLP-fondene

Retningslinjer. ansvarlige investeringer. KLP-fondene Retningslinjer ansvarlige investeringer 20 15 KLP-fondene Dato: 19.06.2015 KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer er basert på KLP-konsernets tilslutning til FNs Global Compact I og FNs

Detaljer

Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010. Finansminister Sigbjørn Johnsen 8. april 2011

Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010. Finansminister Sigbjørn Johnsen 8. april 2011 Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010 Finansminister Sigbjørn Johnsen 8. april 2011 1 Hovedinnhold i meldingen Gode resultater i 2010 Perspektiver for SPU fram mot 2020 Unoterte investeringer

Detaljer

E"sk forvaltning av Oljefondet. Dag O. Hessen Prof. UiO, SPUs e"kkråd

Esk forvaltning av Oljefondet. Dag O. Hessen Prof. UiO, SPUs ekkråd E"sk forvaltning av Oljefondet Dag O. Hessen Prof. UiO, SPUs e"kkråd Rammevilkårene Ecosystem Services Economics Demographics Fra Rich Stathers, Head of responsible investments, Schroders 2 Ecosystem Services

Detaljer

Til Finansdepartementet 3. april 2014. Tilrådning om Repsol S.A. og Reliance Industries Limited

Til Finansdepartementet 3. april 2014. Tilrådning om Repsol S.A. og Reliance Industries Limited Til Finansdepartementet 3. april 2014 Tilrådning om Repsol S.A. og Reliance Industries Limited Innhold 1 Sammendrag 1 2 Bakgrunn 1 3 Endringer i fellesforetaket for blokk 39 3 4 Etikkrådets vurdering 3

Detaljer

Government Pension Fund Global

Government Pension Fund Global Government Pension Fund Global Sandnes Sparebank 31.mai 211 Trond Grande, Deputy Chief Executive Officer 1 Agenda Historie og styringsstruktur Investeringsmandat og roller i forvaltningen Resultater Ansvarlige

Detaljer

Av Anita Haslie i samarbeid med Joakim Hammerlin

Av Anita Haslie i samarbeid med Joakim Hammerlin Endringer i den etiske forvaltningen av Statens pensjonsfond utland Av Anita Haslie i samarbeid med Joakim Hammerlin Oktober 2013 «Endringer i den etiske forvaltningen av Statens pensjonsfond utland» er

Detaljer

Innst. 354 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:81 S (2011 2012)

Innst. 354 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:81 S (2011 2012) Innst. 354 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Dokument 8:81 S (2011 2012) Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentant Trine Skei Grande om reduksjon

Detaljer

SPU ansvarlige. investeringer STATENS PENSJONSFOND UTLAND

SPU ansvarlige. investeringer STATENS PENSJONSFOND UTLAND SPU ansvarlige investeringer STATENS PENSJONSFOND UTLAND Innhold 4 7 12 17 18 21 22 28 Finansministeren har ordet Om Statens pensjonsfond utland SPU - en langsiktig og ansvarlig investor Internasjonalt

Detaljer

Statens pensjonsfond utland

Statens pensjonsfond utland Statens pensjonsfond utland Kirkenes 3. september 2012 Age Bakker, Chief Operating Officer Agenda Historie og styringsstruktur Investeringsmandat og roller i forvaltningen Resultater Eierskapsutøvelse

Detaljer

Representantforslag. S (2014 2015) Dokument 8: S (2014 2015)

Representantforslag. S (2014 2015) Dokument 8: S (2014 2015) Representantforslag. S (2014 2015) fra stortingsrepresentanten(e) Dokument 8: S (2014 2015) Representantforslag fra stortingsrepresentanten(e) om å nedsette ekspertutvalg for å utrede muligheten for å

Detaljer

Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2011

Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2011 Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 211 Finansminister Sigbjørn Johnsen 3. mars 212 1 Hovedinnhold i meldingen Fjorårets resultater preget av fall i aksjekursene og stor usikkerhet i markedet

Detaljer

Innst. 141 S. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:16 S (2013 2014)

Innst. 141 S. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:16 S (2013 2014) Innst. 141 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Dokument 8:16 S (2013 2014) Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Marianne

Detaljer

REGIONAL FORVALTNING AV DELER AV STATENS FINANSIELLE FORMUE I UNOTERTE AKSJER

REGIONAL FORVALTNING AV DELER AV STATENS FINANSIELLE FORMUE I UNOTERTE AKSJER REGIONAL FORVALTNING AV DELER AV STATENS FINANSIELLE FORMUE I UNOTERTE AKSJER I all sin enkelhet - to ting: Unoterte aksjer Regional forvaltning ta i bruk kompetansen i de største byene Alt annet kan

Detaljer

Venstres forslag til uttrekkskriterier for Statens Pensjonsfond Utlands virkemiddelbruk og investeringer i kull- og petroleumsselskaper.

Venstres forslag til uttrekkskriterier for Statens Pensjonsfond Utlands virkemiddelbruk og investeringer i kull- og petroleumsselskaper. Venstres forslag til uttrekkskriterier for Statens Pensjonsfond Utlands virkemiddelbruk og investeringer i kull- og petroleumsselskaper. Presentert på Venstres landsmøte 2015, Tromsø, lørdag 11. april

Detaljer

Unoterte investeringer i Statens pensjonsfond utland (SPU)

Unoterte investeringer i Statens pensjonsfond utland (SPU) Unoterte investeringer i Statens pensjonsfond utland (SPU) 16. mars 2011 Fagsjef Eivind Øy Avdeling for formuesforvaltning 1 SPUs styringsmodell Stortinget Finansdepartementet Norges Bank Stortinget endelig

Detaljer

Høringsnotat Strategien for ansvarlig investeringspraksis i Statens pensjonsfond utland

Høringsnotat Strategien for ansvarlig investeringspraksis i Statens pensjonsfond utland Høringsnotat Strategien for ansvarlig investeringspraksis i Statens pensjonsfond utland 29. november 2013 Side 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Hovedpunkter i Strategirådets rapport...

Detaljer

Biologisk mangfold Norges ansvar på bortebane. Dag O. Hessen Universitetet i Oslo, Biologisk Institutt, CEES

Biologisk mangfold Norges ansvar på bortebane. Dag O. Hessen Universitetet i Oslo, Biologisk Institutt, CEES Biologisk mangfold Norges ansvar på bortebane Dag O. Hessen Universitetet i Oslo, Biologisk Institutt, CEES Norsk forskningsinnsats på hjemmebane er svak 10 % av Sveriges Vi vet mye om laks, men lite om

Detaljer

Folketrygdfondets Eierskapsutøvelse

Folketrygdfondets Eierskapsutøvelse Folketrygdfondets Eierskapsutøvelse Norske Finansanalytikeres Forening 20. september 2012 Kort fortalt om Folketrygdfondet Verdien av Statens pensjonsfond Norge 135,5 milliarder kroner, fordelt på: Norsk

Detaljer

Statens pensjonsfond utland

Statens pensjonsfond utland Statens pensjonsfond utland Lillehammer 8. november 2012 Age Bakker, Chief Operating Officer 1 Agenda Historie og styringsstruktur Investeringsmandat og roller i forvaltningen Eierskapsutøvelse Organisering

Detaljer

Forsvarlig etisk bruk av oljefondet - Forslag ti lkirkemøteuttalelse

Forsvarlig etisk bruk av oljefondet - Forslag ti lkirkemøteuttalelse DEN NORSKE KIRKE KR 05/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 31.januar-01. februar 2013 Referanser: Saksdokumenter: Forsvarlig etisk bruk av oljefondet - Forslag ti lkirkemøteuttalelse

Detaljer

FORVALTNINGEN AV STATENS PENSJONSFOND UTLAND: BUTIKK, ETIKK OG POLITIKK. Kjell-Magne Rystad, 6. juni 2013

FORVALTNINGEN AV STATENS PENSJONSFOND UTLAND: BUTIKK, ETIKK OG POLITIKK. Kjell-Magne Rystad, 6. juni 2013 FORVALTNINGEN AV STATENS PENSJONSFOND UTLAND: BUTIKK, ETIKK OG POLITIKK Kjell-Magne Rystad, 6. juni 2013 0 Ideene bak Statens Pensjonsfond Utland Generasjonsperspektiv: Bevare oljeformuen for fremtidige

Detaljer

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5.

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5. Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet Index Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5 Introduksjon Selskaper produserer varer og tjenester, skaper arbeidsplasser,

Detaljer

Klimakriteriet. Finansdepartementet Postboks 8008 dep 0030 Oslo

Klimakriteriet. Finansdepartementet Postboks 8008 dep 0030 Oslo Finansdepartementet Postboks 8008 dep 0030 Oslo Deres ref. Vår ref. Dato 14/431 RAN 15/2 - EFo 02.02.2015 Høringsuttalelse fra Etikkrådet i forbindelse med rapporten fra ekspertgruppen for SPUs virkemiddelbruk

Detaljer

Innst. 290 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. Meld. St. 21 (2014 2015)

Innst. 290 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. Meld. St. 21 (2014 2015) Innst. 290 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Meld. St. 21 (2014 2015) Innstilling fra finanskomiteen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2014 Til Stortinget 1. Innledning

Detaljer

Forvaltning for fremtiden?

Forvaltning for fremtiden? - En kartlegging av Norges Banks eierskapsutøvelse for Statens pensjonsfond Utland. Forvaltning for fremtiden? I 2006 hadde Statens pensjonsfond - Utland (SpU) en gjennomsnittlig vekst på over én milliard

Detaljer

Høringsuttalelse fra Etikkrådet i forbindelse med evaluering av de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond Utland

Høringsuttalelse fra Etikkrådet i forbindelse med evaluering av de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond Utland Finansdepartmentet Postboks 8008 0030 Oslo Deres ref Vår ref Dato 08/694 TM 08/13 EAL 29.09.2008 Høringsuttalelse fra Etikkrådet i forbindelse med evaluering av de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond

Detaljer

Strategien for ansvarlig investeringspraksis i Statens pensjonsfond utland

Strategien for ansvarlig investeringspraksis i Statens pensjonsfond utland ZERO Maridalsveien 10 0178 Oslo www.zero.no Finansdepartementet Høringsuttalelse til Strategien for ansvarlig investeringspraksis i Statens pensjonsfond utland Vi viser til høringsnotat og rapport fra

Detaljer

ETIKKRADET. Vedrørende investeringer med tilknytning til Midtøsten

ETIKKRADET. Vedrørende investeringer med tilknytning til Midtøsten Til Finansdepartementet o ETIKKRADET STATENS PENSJONSFON D - UTLAN D 15. mai 2006 Vedrørende investeringer med tilknytning til Midtøsten Bakgrunn Finansdepartementet mottok den 6. januar 2006 brev fra

Detaljer

Oljens betydning for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Handelshøyskole 5. april 2011

Oljens betydning for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Handelshøyskole 5. april 2011 Oljens betydning for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Handelshøyskole 5. april 211 Hovedtemaer Oljerikdommen velsignelse eller forbannelse? Oljefond og handlingsregel Forvaltningen av

Detaljer

Etisk forvaltning av Oljefondet. Dag O. Hessen Prof. UiO, SPUs etikkråd

Etisk forvaltning av Oljefondet. Dag O. Hessen Prof. UiO, SPUs etikkråd Etisk forvaltning av Oljefondet Dag O. Hessen Prof. UiO, SPUs etikkråd Rammevilkårene Ecosystem Services Economics Demographics Fra Rich Stathers, Head of responsible investments, Schroders 2 Ecosystem

Detaljer

HØRING NOU 2003:22 FORVALTNING FOR FREMTIDEN. Norges Naturvernforbund vil herved, som høringsinstans, avgi en uttalelse til NOU 2003:22.

HØRING NOU 2003:22 FORVALTNING FOR FREMTIDEN. Norges Naturvernforbund vil herved, som høringsinstans, avgi en uttalelse til NOU 2003:22. Oslo, 15.1.2004 Finansdepartementet Økonomiavdelingen Postboks 8008 Dep. 0030 OSLO HØRING NOU 2003:22 FORVALTNING FOR FREMTIDEN Norges Naturvernforbund vil herved, som høringsinstans, avgi en uttalelse

Detaljer

Virksomhetsplan for Etikkrådet for 2016

Virksomhetsplan for Etikkrådet for 2016 Oslo, 21. desember 2015 Virksomhetsplan for Etikkrådet for 2016 1 Etikkrådets virksomhet 1.1 Grunnlag Finansdepartementet har fastsatt retningslinjer for observasjon og utelukkelse av selskaper fra Statens

Detaljer

Hvorfor vi gjør det Om etikk og eierskapsutøvelse i Statens pensjonsfond Utland

Hvorfor vi gjør det Om etikk og eierskapsutøvelse i Statens pensjonsfond Utland Hvorfor vi gjør det Om etikk og eierskapsutøvelse i Statens pensjonsfond Utland Henrik Syse, leder for eierskapsgruppen i Norges Bank Investment Management og forsker ved Institutt for Fredsforskning (PRIO)

Detaljer

Evaluering av ansvarlig investeringspraksis i Investinor

Evaluering av ansvarlig investeringspraksis i Investinor Evaluering av ansvarlig investeringspraksis i Investinor Evaluering ble gjennomført i desember 2013 mars 2014 Oslo, 17. mars 2014 Rapporten skal kun benyttes av Investinor og skal ikke distribueres til

Detaljer

Etikk eller butikk? En studie av Statens pensjonsfond Utland

Etikk eller butikk? En studie av Statens pensjonsfond Utland Etikk eller butikk? En studie av Statens pensjonsfond Utland Av Jonas Helgesen Ramberg Masteroppgave i statsvitenskap Institutt for sosiologi og statsvitenskap Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Detaljer

Vedrørende tilrådning om utelukkelse av selskaper som kjøper fosfat fra Vest-Sahara

Vedrørende tilrådning om utelukkelse av selskaper som kjøper fosfat fra Vest-Sahara Finansdepartementet Avdeling for formuesforvaltning Pb 8008 Dep 0030 Oslo 24. mars 2011 Vedrørende tilrådning om utelukkelse av selskaper som kjøper fosfat fra Vest-Sahara Etikkrådet viser til brev fra

Detaljer

Forvaltningen av Statens pensjonsfond Utland 3. kvartal 2009. Pressekonferanse 10. november 2009

Forvaltningen av Statens pensjonsfond Utland 3. kvartal 2009. Pressekonferanse 10. november 2009 1 Forvaltningen av Statens pensjonsfond Utland 3. kvartal 2009 Pressekonferanse 10. november 2009 Fondets markedsverdi Milliarder kroner 3 000 2 500 2 549 3 000 2 500 2 000 2 000 1 500 1 500 1 000 1 000

Detaljer

HOVEDSTYRETS VURDERING AV RESULTATENE I STATENS PENSJONSFOND UTLAND, 2015

HOVEDSTYRETS VURDERING AV RESULTATENE I STATENS PENSJONSFOND UTLAND, 2015 NORGES BANK Finansdepartementet Postboks 8008 Dep Dato: 15. mars 2016 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 16/00536 HOVEDSTYRETS VURDERING AV RESULTATENE I STATENS PENSJONSFOND UTLAND, 2015 Norges Bank forvalter

Detaljer

Etikkrådets virksomhet

Etikkrådets virksomhet Etikkrådets virksomhet Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland er et uavhengig råd som gir anbefalinger til Norges Bank om å utelukke selskaper fra fondet eller sette selskaper til observasjon. Rådet

Detaljer

Statens pensjonsfond utland

Statens pensjonsfond utland Statens pensjonsfond utland Bodø 31. oktober 211 Age Bakker, Chief Operating Officer 1 Agenda Historie og styringsstruktur Investeringsmandat og roller i forvaltningen Resultater Eierskapsutøvelse 2 Historie

Detaljer

Markedseffekter, konsekvenser og utfordringer knyttet til bærekraftige investeringer. Kjetil Svihus, Grieg Investor 16.

Markedseffekter, konsekvenser og utfordringer knyttet til bærekraftige investeringer. Kjetil Svihus, Grieg Investor 16. Markedseffekter, konsekvenser og utfordringer knyttet til bærekraftige investeringer Kjetil Svihus, Grieg Investor 16. Oktober 2014 Etikk blir stadig viktigere også i kapitalforvaltning Historie og standarder

Detaljer

Til Finansdepartementet 18. april 2013

Til Finansdepartementet 18. april 2013 Til Finansdepartementet 18. april 2013 Tilrådning om utelukkelse av Zuari Agro Chemicals Ltd. fra investeringsuniverset til Statens pensjonsfond utland 1 Sammendrag Etikkrådet tilråder å utelukke det indiske

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND

STATENS PENSJONSFOND UTLAND 213 STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 28. FEBRUAR 214 Fondets markedsverdi Milliarder kroner 6 6 5 5 38 5 Eiendomsinvesteringene Renteinvesteringene 4 3 816 4 Aksjeinvesteringene

Detaljer

Nye kriterier i retningslinjer for observasjon og utelukkelse av selskaper fra Statens pensjonsfond utland

Nye kriterier i retningslinjer for observasjon og utelukkelse av selskaper fra Statens pensjonsfond utland Finansdepartementet Postboks 8008 dep 0030 Oslo Deres ref. Vår ref. Dato 14/431 RAN 15/2 Efo 27.08.2015 Nye kriterier i retningslinjer for observasjon og utelukkelse av selskaper fra Statens pensjonsfond

Detaljer

Nr. 05 2012. Staff Memo. Dokumentasjon av enkelte beregninger til årstalen 2012. Norges Bank Pengepolitikk

Nr. 05 2012. Staff Memo. Dokumentasjon av enkelte beregninger til årstalen 2012. Norges Bank Pengepolitikk Nr. 05 2012 Staff Memo Dokumentasjon av enkelte beregninger til årstalen 2012 Norges Bank Pengepolitikk Staff Memos present reports and documentation written by staff members and affiliates of Norges Bank,

Detaljer

Folketrygdfondets rolle som kapitalforvalter. Børs og Bacalao 26. februar 2014 Olaug Svarva

Folketrygdfondets rolle som kapitalforvalter. Børs og Bacalao 26. februar 2014 Olaug Svarva 1 Folketrygdfondets rolle som kapitalforvalter Børs og Bacalao 26. februar 2014 Olaug Svarva 2 Vi skal forvalte folkets sparemidler med god avkastning innenfor fastsatte risikorammer på ansvarlig måte

Detaljer

Innst. S. nr. 229. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Dokument nr. 8:57 (2006-2007)

Innst. S. nr. 229. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Dokument nr. 8:57 (2006-2007) Innst. S. nr. 229 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Dokument nr. 8:57 (2006-2007) Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen,

Detaljer

Årsmelding 2014. Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland

Årsmelding 2014. Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland Årsmelding 2014 Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland Årsmelding 2014 Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland Denne årsmeldingen er avgitt av Etikkrådet som gikk av 31. desember 2014. husk sidetallene!

Detaljer

Innspill ifm høring om Statens Pensjonsfond Utland

Innspill ifm høring om Statens Pensjonsfond Utland Lars Haakon Søraas Rubina Ranas gate 3 0190 Oslo Email: lh@lh.no Tlf: +47 988 68 270 Blogg: larshaakon.blogspot.com Finanskomiteen Att: Hans Olav Syversen Stortinget 0026 Oslo Oslo, 28. april 2009 Innspill

Detaljer

Statens pensjonsfond utland

Statens pensjonsfond utland Statens pensjonsfond utland Ålesund 15. august 211 Trond Grande, Deputy Chief Executive Officer Agenda Historie og styringsstruktur Investeringsmandat og roller i forvaltningen Resultater Statsgjeld Eiendom

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET OSLO, 25. MARS 2015

STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET OSLO, 25. MARS 2015 STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET OSLO, 25. MARS 215 VÅRT OPPDRAG ER Å IVARETA OG UTVIKLE FINANSIELLE VERDIER FOR FREMTIDIGE GENERASJONER Fra naturressurser til finansiell formue 1% 9% 8% 7% 6% 5%

Detaljer

Temaartikkel. Folketrygdfondets aksjeforvaltning

Temaartikkel. Folketrygdfondets aksjeforvaltning Temaartikkel Folketrygdfondets aksjeforvaltning Denne temaartikkelen er hentet fra Folketrygdfondets årsrapport for 2008 Haakon VIIs gate 2 Pb. 1845 Vika, 0123 Oslo Tlf: 23 11 72 00 Faks: 23 11 72 10 e-post:

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET MAREN ELISE ILSAAS ROMSTAD OSLO, 31. OKTOBER 2014

STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET MAREN ELISE ILSAAS ROMSTAD OSLO, 31. OKTOBER 2014 STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET MAREN ELISE ILSAAS ROMSTAD OSLO, 31. OKTOBER 214 VÅRT OPPDRAG ER Å IVARETA OG UTVIKLE FINANSIELLE VERDIER FOR FREMTIDIGE GENERASJONER Fra naturressurser til finansiell

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 30. april 2013 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 30. april 2013 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 30. april 2013 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva til høring om Statens pensjonsfond

Detaljer

2. JULI 2015 FØRSTE VURDERING OG SLUTTERKLÆRING COTTON CAMPAIGN, ANTI-SLAVERY INTERNATIONAL OG KTNC WATCH MOT NORGES BANK INVESTMENT MANAGEMENT

2. JULI 2015 FØRSTE VURDERING OG SLUTTERKLÆRING COTTON CAMPAIGN, ANTI-SLAVERY INTERNATIONAL OG KTNC WATCH MOT NORGES BANK INVESTMENT MANAGEMENT 2. JULI 2015 FØRSTE VURDERING OG SLUTTERKLÆRING COTTON CAMPAIGN, ANTI-SLAVERY INTERNATIONAL OG KTNC WATCH MOT NORGES BANK INVESTMENT MANAGEMENT 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Første vurdering og Slutterklæring

Detaljer

Innst. 182 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Tillegg 1 til Dokument 1 ( )

Innst. 182 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Tillegg 1 til Dokument 1 ( ) Innst. 182 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Tillegg 1 til Dokument 1 (2009 2010) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens rapport

Detaljer

NORGES BANKS FORVALTNING AV STATENS PENSJONSFOND UTLAND SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

NORGES BANKS FORVALTNING AV STATENS PENSJONSFOND UTLAND SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN NORGES BANKS FORVALTNING AV STATENS PENSJONSFOND UTLAND SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN Fondsmekanismen Petroleumsinntekter og fondets avkastning Inntekter utenom petroleumsinntekter Statens pensjonsfond

Detaljer

Liten etterspørsel av etiske fond blant norske fondssparere.

Liten etterspørsel av etiske fond blant norske fondssparere. Oslo, august 2004 Liten etterspørsel av etiske fond blant norske fondssparere. Av Guri Tajet Arbeidsnotat 4/04 fra Framtiden i våre hender 1 Norske fondssparere blåser i etikken Framtiden i våre hender

Detaljer

Statens pensjonsfond utland - investeringer i infrastruktur

Statens pensjonsfond utland - investeringer i infrastruktur NORGES BANK Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 Oslo Dato: 02.12.2015 Deres ref.: Vår ref.: Statens pensjonsfond utland - investeringer i infrastruktur Finansdepartementet varslet i desember 2014

Detaljer

Samlet bevilgning. neste år Utgifter 595 441 149 441 744 439 252 706 Inntekter 1 090 868 1 089 582. uten merknad.

Samlet bevilgning. neste år Utgifter 595 441 149 441 744 439 252 706 Inntekter 1 090 868 1 089 582. uten merknad. Finansdepartementet 1 Finansdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 29. april 2016 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 29. april 2016 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 29. april 2016 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud

Detaljer

Er oljefondets tjæresandinvesteringer ulovlige?

Er oljefondets tjæresandinvesteringer ulovlige? Rapport nr. 2/2013 Er oljefondets tjæresandinvesteringer ulovlige? EN JURIDISK UTREDNING OM OLJEFONDETS INVESTERINGER I SELSKAPER SOM UTVINNER OLJE FRA KANADISK TJÆRESAND. Advokat Cathrine Hambro Wahl-Larsen

Detaljer

KOMMENTARER TIL EKSPERTGRUPPENS RAPPORT OM SPU OG FOSSILE INVESTERINGER

KOMMENTARER TIL EKSPERTGRUPPENS RAPPORT OM SPU OG FOSSILE INVESTERINGER KOMMENTARER TIL EKSPERTGRUPPENS RAPPORT OM SPU OG FOSSILE INVESTERINGER Professor dr. juris Beate Sjåfjell, styreleder i Concerned Scientists Norway og adj. Professor Anita M. Halvorssen, medlem i Concerned

Detaljer

Statens pensjonsfond utland

Statens pensjonsfond utland Statens pensjonsfond utland Presentasjon til Norges Banks regionale nettverk Gjøvik, 1. november 2013 Petter Johnsen, investeringsdirektør aksjer 1 Tidslinje for forvaltningen av oljeformuen 1969 Olje

Detaljer

Evaluering av de etiske retningslinjene for. Statens pensjonsfond Utland

Evaluering av de etiske retningslinjene for. Statens pensjonsfond Utland Evaluering av de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond Utland Høringssvar fra Attac Norge 15. september 2008 Anders Bonden Arbeidsutvalget Attac Norge Emilie Ekeberg Leder Attac Norge Sammendrag

Detaljer

Forslag om endringer i mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge

Forslag om endringer i mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge Folketrygdfondet Postboks 1845 Vika 0123 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/607 AFF/LRD 16.2.2016 Forslag om endringer i mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge Både Statens pensjonsfond utland

Detaljer

St.meld. nr. 20 (2008 2009) Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2008

St.meld. nr. 20 (2008 2009) Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2008 St.meld. nr. 20 (2008 2009) Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2008 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold Del I 1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.3.1 1.3.2 1.4 1.4.1

Detaljer

Ansvarlig forvaltningsvirksomhet i Folketrygdfondet - Anstendige arbeidsforhold og faglige rettigheter

Ansvarlig forvaltningsvirksomhet i Folketrygdfondet - Anstendige arbeidsforhold og faglige rettigheter Ansvarlig forvaltningsvirksomhet i Folketrygdfondet - Anstendige arbeidsforhold og faglige rettigheter 1. mars 2016 LOs konsernkonferanse Olaug Svarva 2 Hovedpunkter Folketrygdfondet En introduksjon Ansvarlig

Detaljer

Innst. 436 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. Meld. St. 15 (2010 2011)

Innst. 436 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. Meld. St. 15 (2010 2011) Innst. 436 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Meld. St. 15 (2010 2011) Innstilling fra finanskomiteen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010 Til Stortinget 1. Innledning

Detaljer

Revidering av de etiske retningslinjene for Statens Pensjonsfondet høringsinnspill fra Framtiden i våre hender.

Revidering av de etiske retningslinjene for Statens Pensjonsfondet høringsinnspill fra Framtiden i våre hender. Finansdepartementet Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo 15.09.2008 Revidering av de etiske retningslinjene for Statens Pensjonsfondet høringsinnspill fra Framtiden i våre hender. Framtiden i våre hender takker

Detaljer

ALKOHOLINVESTERINGER I STATENS PENSJONSFOND

ALKOHOLINVESTERINGER I STATENS PENSJONSFOND JUNI 2016 FORUT ALKOHOLINVESTERINGER I STATENS PENSJONSFOND RAPPORT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no JUNI 2016 FORUT ALKOHOLINVESTERINGER I STATENS

Detaljer

Årsmelding 2006. Etikkrådet for Statens pensjonsfond Utland

Årsmelding 2006. Etikkrådet for Statens pensjonsfond Utland Årsmelding 2006 Etikkrådet for Statens pensjonsfond Utland Etikkrådet for Statens pensjonsfond Utland Årsmelding 2006 Innhold Innledning 4 Oversikt over tilrådninger offentliggjort etter 6. januar 2006

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i 2007

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i 2007 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i 2007 Pressekonferanse 4. mars 2008 1 Aksje- og rentemarkedene 2 1 Positiv kursutvikling i aksjemarkedene i 2007 Kursoppgang i de fleste hovedgrupper

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 4. mai 2015 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 4. mai 2015 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 4. mai 2015 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud På

Detaljer

Forvaltning for framtiden?

Forvaltning for framtiden? FRAMTIDEN I VÅRE HENDER RAPPORT 4/2015 Forvaltning for framtiden? Et arbeidsnotat om endringer i etikk- og bærekraftsarbeidet hos norske fondsforvaltere Av Anne Kari Garberg Forvaltning for framtiden?

Detaljer

Folketrygdfondets rolle som forvalter - hvorfor og hvordan. Moss Industri- og Næringsforening 16. februar 2016 Olaug Svarva Folketrygdfondet

Folketrygdfondets rolle som forvalter - hvorfor og hvordan. Moss Industri- og Næringsforening 16. februar 2016 Olaug Svarva Folketrygdfondet Folketrygdfondets rolle som forvalter - hvorfor og hvordan Moss Industri- og Næringsforening 16. februar 2016 Olaug Svarva Folketrygdfondet 2 Hovedpunkter Kort om Folketrygdfondet og Statens pensjonsfond

Detaljer

Innst. 326 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. Meld. St. 23 ( )

Innst. 326 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. Meld. St. 23 ( ) Innst. 326 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Meld. St. 23 (2015 2016) Innstilling fra finanskomiteen om Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2015 Til Stortinget 1. Innledning

Detaljer

EY, 19. mars 2015 NIRF, 26. januar 2016. Investorforventninger til selskaper Hvordan integrere klimahensyn i investeringsstrategien

EY, 19. mars 2015 NIRF, 26. januar 2016. Investorforventninger til selskaper Hvordan integrere klimahensyn i investeringsstrategien EY, 19. mars 2015 NIRF, 26. januar 2016 Investorforventninger til selskaper Hvordan integrere klimahensyn i investeringsstrategien Om KLP Norges største livsforsikringsselskap KLP er et gjensidig eid selskap

Detaljer

Referanser: Agder og Telemark bispedømmeråd 117/12, MKR/AU 12/13, KR 05/13, MKR 15/1, KR 18/13.

Referanser: Agder og Telemark bispedømmeråd 117/12, MKR/AU 12/13, KR 05/13, MKR 15/1, KR 18/13. DEN NORSKE KIRKE KM 12/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Kristiansand, 11-16 april 2013 Referanser: Agder og Telemark bispedømmeråd 117/12, MKR/AU 12/13, KR 05/13, MKR 15/1, KR 18/13.

Detaljer

Aksjeandelen i Statens pensjonsfond utland NOU 2016:20

Aksjeandelen i Statens pensjonsfond utland NOU 2016:20 Aksjeandelen i Statens pensjonsfond utland NOU 2016:20 Utvalgets mandat Vurdere aksjeandelen i den strategiske referanseindeksen for Statens pensjonsfond utland (SPU) Analysere forventet avkastning og

Detaljer

Beslutningsgrunnlag - Utelukkelser etter produktbasert kullkriterium. 21. desember 2016

Beslutningsgrunnlag - Utelukkelser etter produktbasert kullkriterium. 21. desember 2016 Beslutningsgrunnlag - Utelukkelser etter produktbasert kullkriterium 21. desember 2016 1 Bakgrunn Finansdepartementet har fastsatt et produktbasert kriterium i Retningslinjer for observasjon og utelukkelse

Detaljer

Innst. 361 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen

Innst. 361 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Innst. 361 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Meld. St. 17 (2011 2012) Innstilling fra finanskomiteen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2011 Innhold Side 1. Innledning...

Detaljer

Møte fredag den 5. juni 2015 kl. 9 President: O l e m i c T h o m m e s s e n

Møte fredag den 5. juni 2015 kl. 9 President: O l e m i c T h o m m e s s e n 2015 5. juni 1) Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2014 2) Representantforslag fra repr. Hansson om å trekke Statens pensjonsfond utland (oljefondet) ut av kullselskaper Møte fredag den 5. juni 2015

Detaljer

Når store motsetninger står i veien for investeringer dialog som metode

Når store motsetninger står i veien for investeringer dialog som metode Når store motsetninger står i veien for investeringer dialog som metode Av Kristin Aase www.kristinaase.no Energi Norges HR-konferanse, 2.februar 2012 En dialog karakteriseres av følgende: Å søke bedre

Detaljer

Samfunnsansvar et suksesskriterium for en bedrift.

Samfunnsansvar et suksesskriterium for en bedrift. 1 Samfunnsansvar et suksesskriterium for en bedrift. Annik Magerholm Fet Professor, Institutt for Industriell Økonomi og teknologiledelse, NTNU 14.12.2013 FHL Midtnorsk Havbrukslag 2 Status fra hjemmesiden

Detaljer

1.KV. 15 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. APRIL 2015

1.KV. 15 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. APRIL 2015 1.KV. 15 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. APRIL 215 Markedsverdi Per 31.3.215. Milliarder kroner 8 7 6 Verdi Prosentandel fond Aksjeinvesteringene 4 38 62,5 Renteinvesteringene

Detaljer

Tilsyn med Noregs Bank si forvaltning av Statens pensjonsfond utland i 2012

Tilsyn med Noregs Bank si forvaltning av Statens pensjonsfond utland i 2012 Stortingets finanskomité 30. april 2013 Tilsyn med Noregs Bank si forvaltning av Statens pensjonsfond utland i 2012 Reidar Sandal Representantskapet roller og ansvar Oppgåva med å forvalte Statens pensjonsfond

Detaljer

Til Finansdepartementet

Til Finansdepartementet Til Finansdepartementet 13. januar 2014 Tilrådning om at observasjonen av Randgold Resources Ltd. avsluttes Innhold 1 Sammendrag 1 2 Innledning 1 3 Kilder 1 4 Sakens utvikling etter at tilrådningen om

Detaljer

Langsiktige investeringer i et globalt marked

Langsiktige investeringer i et globalt marked Langsiktige investeringer i et globalt marked : Dag Dyrdal ODIN-konferansen 3. juni 2010 Disposisjon Fondets styringsmodell NBIM s organisasjon Våre oppgaver som forvalter Utvikling per 1. kvartal Oppsummering

Detaljer

Etikkrådet for Statens pensjonsfond Utland

Etikkrådet for Statens pensjonsfond Utland Etikkrådet for Statens pensjonsfond Utland Årsmelding 2008 3 Innhold Innledning 4 Rådet og sekretariatet 7 Mandat 8 Oversikt over tilrådninger 2008 10 Liste over utelukkede selskaper 11 Utvelgelse av selskaper

Detaljer

Eierskapsutøvelse og etikk

Eierskapsutøvelse og etikk STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2005 47 Eierskapsutøvelse og etikk I de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond - Utland er eierskapsutøvelse ett av virkemidlene for å sikre en etisk forsvarlig

Detaljer

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Gjeldende fra 5. februar 2015 Når ord er skrevet med kursiv, betyr det at ordet henviser til en egen definisjon gitt

Detaljer

Tilsyn med Noregs Bank si forvaltning av Statens pensjonsfond utland i 2011

Tilsyn med Noregs Bank si forvaltning av Statens pensjonsfond utland i 2011 Tilsyn med Noregs Bank si forvaltning av Statens pensjonsfond utland i 2011 Reidar Sandal / Stortingets finanskomité 17. april 2012 1 Representantskapet - roller og ansvar Oppgåva med å forvalte Statens

Detaljer