Saksnr: Saksbehandler: GOMI Delarkiv: SARK Finansreglement for Bergen kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksnr: 201016967-13 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: SARK-1400. Finansreglement for Bergen kommune"

Transkript

1 Saksnr: Saksbehandler: GOMI Delarkiv: SARK-1400 Finansreglement for Bergen kommune

2 INNHOLD A: INTRODUKSJON 4 A 1: Omfang og definisjon 4 A 2: Langsiktige finansielle aktiva og øvrige finansieringsavtaler 4 A 3: Ansvarsdeling 4 A 31: Bystyret 4 A 32: Byrådet 5 A 4: Formålet med forvaltningen 5 A 5: Strategi 6 A 6: Målsettinger for renteavkastning og lånerente 6 B GENERELLE RAMMER FOR FORVALTNINGEN 6 B 1: Generelle retningslinjer for plassering av likviditet 7 B 2: Retningslinjer for likviditetsprognose 8 B 3: Generelle retningslinjer for gjeldsforvaltning 8 C FINANSIELL RISIKO 9 C 1: Refinansierings- og likviditetsrisiko 9 C 2: Renterisiko og markedsrisiko 9 C 21: Definisjon 9 C 22: Kvantifisering av renterisiko 9 C 23: Bruk av rentesikringsinstrumenter (derivater) 10 C 3: Valg av løpetid for lån 10 C 4: Kredittrisiko 10 C 41: Definisjon 10 C 42: Rammeverk for vurdering av kredittrisiko 11 C 4 21: Utfyllende kommentarer til noen av låntakergruppene i tabellen 11 C 4211: Kategori C: Banker og kredittforetak 12 C 4212: Kategori D: Børsnoterte selskaper 12 C 4 213: Kategori E: Penge- eller obligasjonsfond 12 C 4 214: Kategori F-H: Rating i henhold til kredittvurderingsselskapene Standard & Poors s eller Moody s 12 C 4 215: Kategori I-K: Rating i henhold til kredittvurderingsselskapene Standard & Poors s eller Moody s 12 C 5: Motpartsrisiko 12 C 6: Depotrisiko 13 C 7: Valutarisiko 13 D: METODER OG RUTINER 14 D 1: Metoder og rutiner ved opptak av lån 14 D 2: Metoder og rutiner ved inngåelse av derivatkontrakter 14 D 3: Metoder og rutiner ved kjøp av verdipapirfond 14 D 4: Metoder og rutiner ved plasseringer 15 D 5: Oppfølging av kredittrisikorammer 15 D 6: Rutiner for etablering av referanseportefølje (benchmark) og måling mot denne 15 2

3 D 7: Måling av gjeldens renterisiko (durasjon) 16 D 8: Resultatmåling 16 D 9: Loggføring av transaksjoner 17 E RAPPORTERING 18 E 1: Rapporteringens formål 18 E 2: Ansvar 18 E 3: Rutiner for byrådets rapportering til bystyret, jf forskriften 6 18 E 4: Innholdet i tertialrapporteringen jf, 6-7 i forskriften 18 E 5: Innholdet i årsrapporten: 19 F FULLMAKTER 20 F 1: Generelle merknader 20 F 2: Fullmakter fra byråd for finans, konkurranse og omstilling 20 F 3: Fullmakt til å ta opp lån 20 F 4: Fullmakt til plassering av likviditet 20 F 5: Fullmakt til handel med finansielle derivater 20 F 6: Fullmakt til Bergen Bolig og Byfornyelse KF 20 G KOMMUNALE LÅNEGARANTIER 21 G 1: Kommunale lånegarantier 21 H ETISKE RETNINGSLINJER 22 H 1: Etiske retningslinjer 22 I OPPFØLGING AV FINANSREGLEMENTET 23 I 1: Bystyret 23 I 2: Kommunerevisjonen 23 I 3: Byråd for finans, konkurranse og eierskap 23 I 4: Håndtering av avvik 23 3

4 A: INTRODUKSJON A 1: Omfang og definisjon Dette dokument inneholder Bergen kommunes finansreglement i tråd med de krav som stilles iht forskrift av 5 juni 2009 nr 635 om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning Det omfatter følgende områder, jf 4 i forskriften: - Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet til driftsformål - Langsiktig finansielle aktiva - Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler I tillegg omhandler reglementet rentesikringsinstrumenter (derivater), etiske retningslinjer, fullmakter, rutiner, rentekompensasjonsinntekter fra staten og lånegarantier Med regler for finansforvaltning siktes det til målsettinger, strategier, rammer og begrensninger for forvaltning av finansielle aktiva (plassering av kommunens midler), samt rapporteringsrutiner Videre siktes det til målsettinger, strategier, rammer og begrensninger for forvaltning av finansielle passiva (gjeldsporteføljen), herunder opptak av lån, rentesikringsinstrumenter, samt rapporteringsrutiner Finansreglementet fungerer dessuten som en håndbok i det daglige arbeidet for personer som arbeider med finansiering og plasseringer Reglementet inneholder bestemmelser som skal hindre kommunen fra å ta vesentlig finansiell risiko i sin finansforvaltning både på porteføljenivå og ved enkelttransaksjoner Kommunes regelverk har blitt utviklet gjennom mange år og tilpasses til en hver tid de krav som finansforskriften setter samt kommunens behov for reglement A 2: Langsiktige finansielle aktiva og øvrige finansieringsavtaler Kommunen har ikke langsiktige finansielle aktiva som er atskilt fra kommunens midler beregnet for driftsformål Det ikke etablert rammer og rutiner for langsiktige finansielle aktiva ut over det som fremgår av kommunens eierskapsmelding til en hver tid, senest behandlet i bystyresak 169/11 Med unntak av byrådets fullmakt til å kjøpe aksjer for inntil kr ,- i hvert tilfelle (jfbudsjettfullmaktene punkt B 3), besluttes kommunalt eierskap i bedrifter av bystyret selv Slike langsiktige finansielle aktiva omfattes derfor ikke av finansreglementet Den ordinære finansforvaltningen omfatter ikke langsiktige finansieringsavtaler Det er derfor ikke etablert rammer og rutiner for slike avtaler A 3: Ansvarsdeling A 31: Bystyret I følge kommuneloven 52 er det bystyret selv som gir regler for finansforvaltningen I medhold av kommuneloven 76 har bystyret dessuten det øverste ansvaret for å føre tilsyn med at finansreglementet etterleves 4

5 Bystyret skal påse at uavhengig instans med kunnskap om finansforvaltning vurderer - om reglementet legger rammer for en finansforvaltning som er i tråd med lovverket - om finansreglementet bidrar til å oppfylle bystyrets målsettinger for finansforvaltningen - kvaliteten på rutinene for vurdering og håndtering av finansiell risiko - kvaliteten på rutinene for å avdekke avvik fra finansreglementet Vurderingen skal vedlegges sak om finansreglement før saken behandles i bystyret Tilsvarende ekstern kvalitetssikring skal dessuten foretas før reglementet endres A 32: Byrådet Byrådet er den øverste ledelse for kommunale administrasjon, med de unntak som følger av kommuneloven Byrådet skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet og at de vedtak som er truffet blir iverksatt Byrådet forestår den løpende finansforvaltningen på vegne av bystyret, har ansvar for å sørge for at finansforvaltningen drives i samsvar med lovverk og finansreglement, og at den er gjenstand for betryggende kontroll Finansreglementet skal holdes oppdatert med hensyn til aktuelle forhold innen kommunen, statlig regelverk samt utviklingen på de finansielle markedene Når det gjelder ansvar for rapportering vises det til kapittel E 3 i finansreglementet A 4: Formålet med forvaltningen Finansreglementet har som formål å ta stilling til balansen mellom avkastning, risiko og likviditet Det grunnleggende er å ivareta forsvarlig økonomiforvaltning og å sikre at kommunen hver dag har tilstrekkelig likviditet tilgjengelig til å dekke sine løpende forpliktelser ved forfall Ubenyttet kassekreditt er inkludert i tilgjengelig likviditet på daglig basis Dernest er målet er å minimere netto renteutgifter i økonomiplanperioden innenfor fastsatte risikorammer som skal sikre at eventuelle negative budsjettavvik ikke blir for store Budsjettkonsekvensene i de tre første årene i økonomiplanperioden skal vektlegges Finansforvaltningen skal støtte opp under de økonomiske rammene for tjenesteproduksjonen og er ikke et mål i seg selv Alle transaksjoner skal inngå i en helhet og gir følgende konsekvenser når det gjelder risiko; - Kommunen har likviditetsrisiko, men gjennom den daglige likviditetsstyringen skal denne risikoen håndteres slik at kommunen alltid dekker sine betalingsforpliktelser ved forfall - Kommunens refinansieringsrisiko skal avveies mot forventet besparelse av å bære slik risiko 5

6 - Kurs- og renterisikoen kan reguleres ved rentesikringsinstrumenter som f eks rentebytteavtaler - For lån fra Husbanken reguleres renterisikoen gjennom valg av fast- eller flytende lånerente i henhold til statlig regelverk - Transaksjonsrisiko knyttet til verdipapirhandel dekkes gjennom forsikring - Kredittrisikoen skal vurderes jevnlig og plasseringene skal være i henhold til vedtatt reglement A 5: Strategi Kommunens likviditet forvaltes samlet, og kommunen har sentralisert finansfunksjon Med finansfunksjon menes den virksomhet som har å gjøre med finansiering, portefølje- og risikostyring, likviditetshåndtering og styring av pengestrømmer Lån tas opp til Bergen kommunes lånefond i samsvar med bystyrevedtak om lånefinansiering og lånes så ut til finansiering av prosjekter i de kommunale foretakene, Havnevesenet og til bykassen Lån tas opp først når behovet for likviditet gjør dette påkrevd, men det er også anledning til å ta opp lån i henhold til budsjett Kommunen har som regel betydelige låneetterslep, dvs vedtatte lån som ikke er tatt opp Kommunen tar likviditets- og refinansieringsrisiko Likviditeten skal forvaltes slik at netto renteutgifter minimeres Historien har vist at refinansieringsrisikoen over tid har vært lav for kommuner sett i forhold til de besparelser som kan oppnås ved å ta denne type risiko, men det skal foretas løpende avveining mellom risiko og besparelse Det er som regel god likviditet i kapitalmarkedene for lån til kommuner Kommunene er attraktive låntakere som har hurtig tilgang til finansiering ved behov Kassakredittavtaler reduserer dessuten risikoen Ved bruk av rentederivater kan en skille mellom likviditetsbeslutninger (f eks låneopptak) og renterisikostyring (valg mellom fast- eller flytende rente) En hovedoppgave i finansforvaltningen er styring av renterisiko Fordi gjelden er større enn likviditetsplasseringene, er renterisikoen i hovedsak knyttet til gjelden Finansielle instrumenter og/eller produkter som ikke er eksplisitt tillatt brukt gjennom dette reglementet, kan ikke benyttes i kommunens finansforvaltning A 6: Målsettinger for renteavkastning og lånerente Kommunen skal søke å oppnå minst 0,5 % poeng høyere årlig avkastning på plasseringer enn nominell rente for 3 måneds Nibor I tillegg kommer eventuelt bidrag til økt avkastning fra ansvarlig utlån til AS Bergen Tomteselskap Kommunen skal søke å oppnå årlig lavere lånerente i prosent pa enn den beregnede, effektive rente på statsobligasjonslån med 3 års gjenværende løpetid Det skal legges til 1 % poeng Når det gjelder valg av 3 års tidshorisont vises det til avsnitt A 4 (budsjettrisiko) og D 6 (referanseportefølje) i dette reglement Metode for resultatmåling er definert i punkt D 8 For rapportering vises det til punkt E 5 i reglementet" 6

7 B GENERELLE RAMMER FOR FORVALTNINGEN B 1: Generelle retningslinjer for plassering av likviditet Med «ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål» menes midler som skal kunne være tilgjengelige for å dekke kommunens og fylkeskommunens betalingsforpliktelser etter hvert som de forfaller innenfor kort - og mellomlang tidshorisont Som et utgangspunkt legges det til grunn at dette typisk er: - løpende inntekter som skal dekke løpende utgifter, - en andel av midler på disposisjonsfond eller ubundet investeringsfond, - ubrukte øremerkete drifts- og investeringstilskudd, - midler på selvkostfond, - midler på bundne fond, hvor det eventuelt er fastsatt krav om at midler skal være disponible til enhver tid, - ubrukte lånemidler, herunder ubrukte lånemidler tatt opp til eget lånefond Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål forvaltes med lav finansiell risiko og høy likviditet, jf forskriftens 3 andre ledd Plasseringer av likviditet ses alltid i en porteføljesammenheng der også sammensetningen av gjelden og bruk av rentesikringsinstrumenter inngår i vurderingen Kredittrisiko skal vurderes fortløpende og plasseringene skal være i henhold til vedtatte reglement Porteføljens midler kan plasseres i følgende aktivaklasser; - Bankinnskudd - Rentebærende verdipapirer i norske kroner - Pengemarkedsfond - Obligasjonsfond Kommunens plasseringer skal til enhver tid ligge innenfor de kredittrisikorammer som er etablert Det skal minimum årlig foretas en gjennomgang av gjeldende kredittrisikorammer Det er ikke etablert en egen durasjonsramme 1 (for likviditetsbeholdningen Likviditeten kan inngå som en del av rente- og forfallsstyringen for kommunens gjeld Bakgrunnen for dette er 1 Durasjon er den vektede gjennomsnittstiden til forfall på et lån beregnet ut fra nåverdien på fremtidige kontantstrømmer Durasjon måler prissensitiviteten til en obligasjon med hensyn på endringer i renten PV = Nåverdi av kontantstrømmer i slutten av periode t Formel : Begrepet durasjon blir ofte brukt for å forklare forfallsstrukturen til et lån eller en plassering eller en portefølje av lån eller plasseringer Durasjon gir et uttrykk for hvor følsom markedsverdien er for endring 7

8 at verdiendringer på fastrenteplasseringer motsvares av verdiendringer på passiva, f eks gjeld- og andre forpliktelser med fast rente B 2: Retningslinjer for likviditetsprognose Kommunen utarbeider løpende likviditetsprognoser som viser forventede daglige likviditetsbevegelser i neste seks måneders periode Likviditetsprognosen viser siste frist for dekning av behov for likviditet (lånebehov) B 3: Generelle retningslinjer for gjeldsforvaltning Målsetningen er å styre sammensetningen av gjelden slik kommunen ikke får høyere netto renteutgifter enn nødvendig Forvaltningen skal skje innenfor risikorammer vedtatt av bystyret Det gis anledning til å ta opp gjeldsbrevlån, obligasjonslån, sertifikatlån, og andre typer lån kommunen finner fordelaktig Kommunen skal søke å spre sine lån på flere långivere Gjeldsporteføljen skal være oversiktlig Det skal ikke tas opp lån mot pantesikkerhet Kommunen kan benytte rentesikringsinstrumenter i den hensikt å endre renteeksponeringen for bykassens lånegjeld og budsjetterte låneopptak i markedsrentene «Modifisert durasjon» forteler hvor mange prosent markedsverdien endrer seg når markedsrentene endrer seg med ett prosentpoeng Durasjonen henger sammen med rentebindingen til lån eller plassering Desto lengre rentebinding, desto lengre durasjon Durasjonen henger og sammen med hvordan betalingene er fordelte over den totale løpetiden Desto mer av kontantstrømmen som betale tidlig (f eks store avdrag), desto kortere durasjon Til slutt vil durasjonen også i en viss grad bli påvirket av nivået på markedsrentene Desto høyere rentenivå, desto kortere durasjon For et fastrentelån blir durasjonen beregnet som den gjennomsnittlige løpetiden for kontantstrømmen til instrumentet, der tiden frem til hver enkelt betaling er veid med nåverdien til denne betalingen For et lån uten betalinger før endelig forfall (feks sertifikatlån), vil durasjon og løpetid være den samme For et lån med flytende rente vil durasjonen være lik det aktuelle tidsrommet frem til nesterentejustering Dersom durasjonen blir dividert med avkastningsfaktoren (1+r) får en «modifisert durasjon» Dette begrepet gir et tilnærmet uttrykk for hvor mange prosent markedsverdien endrer seg ved 1 prosentpoeng endring i markedsrenten 8

9 C FINANSIELL RISIKO C 1: Refinansierings- og likviditetsrisiko Risikoen består i å mangle likviditet til å dekke utbetalinger ved forfall Denne risikoen er hovedsakelig knyttet til faren for at likviditetsprognosen ikke skal fange opp store utbetalinger tidsnok til at en kan sikre at det er nok likvider til å møte forpliktelsene Dette kan blant annet skyldes; - At skatt, rammetilskudd, merverdiavgiftskompensasjon, statlige tilskudd, refusjoner eller andre inntekter kommer senere enn forventet - At uventede utbetalinger eller at kjente utbetalinger forfaller tidligere enn forventet - At kommunen ikke har fått refinansiert gjeld når den forfaller til betaling - At kommunen ikke får solgt rentebeærende verdipapirer i løpet av rimelig tid Risikoen skal være lav og søkes avdekket gjennom tilstrekkelig likviditetsbeholdning inkludert ubenyttet kassakreditt Det skal alltid være tilstrekkelig likviditet og trekkrettigheter på kommunens juridiske bankkonto til å dekke forventede utbetalinger de neste 60 dager Likviditets- og refinansieringsrisiko skal håndteres på daglig basis Refinansiering av låneforfall skal planlegges Kommunens kredittverdighet og kassakredittavtale reduserer risikoen Det samme gjør beholdning av likvide verdipapirer og fondsandeler C 2: Renterisiko og markedsrisiko C 21: Definisjon Renterisiko representerer risikoen for at markedsverdien på lån og plasseringer i rentebærende verdipapirer endrer seg når renten endrer seg Går renten opp, går verdien av fastrenteplasseringer i rentebærende verdipapirer ned Rentefall øker verdien av rentebærende verdipapirer og markedsverdien av kommunens fastrentegjeld C 22: Kvantifisering av renterisiko Gode anslag for netto renteutgifter er viktig for økonomisk planlegging Det vil alltid være risiko for at markedsrenter avviker fra renteforutsetninger i budsjettene Å bare ha lån med kort rentebinding bidrar til budsjettusikkerhet fordi markedsrentene er i endring kontinuerlig På den andre siden er det også lite ønskelig å inngå fastrenteavtaler som innebærer betaling av høyere rente enn nødvendig Faller markedsrentene etter at lånerenten er bundet, kan det gå tid før kommunen nyter godt av et lavere rentenivå Skal begge hensyn ivaretas dvs ønsket om å dempe risikoen for uventet store kostnadsøkninger og ønsket om i rimelig grad å unngå å betale for høye faste renter i lang tid, bør kommunen unngå både svært lang og helt kort bindingstid på sin samlede portefølje 9

10 Renterisikoen skal overvåkes Det kan foretas durasjonstilpasninger ved låneopptak, endring av rentevilkår for lån, kjøp eller salg av verdipapirer med fast rente eller ved inngåelse av avtaler om rentesikring (derivater) Slike avtaler kan innebære bytte av rentestrømmer mellom fast og flytende rente for en gitt tidsperiode og for et gitt beløp Det kan også utstedes eller kjøpes opsjoner knyttet til slike avtaler Det er banker som er motpart i slike avtaler Det kan også foretas tilsvarende tilpasninger ved å inngå- eller løse opp fastrenteavtaler "Den modifiserte durasjonen (se fotnote til punkt B 1) på kommunens gjeldsportefølje skal være mellom 1,25 og 4 Modifisert durasjon måles etter at det er tatt hensyn til bruk av rentesikringsinstrumenter " C 23: Bruk av rentesikringsinstrumenter (derivater) Kommunen kan benytte rentesikringsinstrumenter (derivater) i den hensikt å endre renterisikoen for kommunens netto lånegjeld og budsjetterte låneopptak Forutsetningen for å inngå slike kontrakter skal være at en totalvurdering av renteforventninger og risikoprofil på et gitt tidspunkt tilsier at slik endring er ønskelig Det er ikke tillat å løsrive derivathandelen fra den øvrige finansforvaltningen da en slik eksponering vil kunne føre til vesentlig finansiell risiko Hensikten bak hver derivattransaksjon skal fremgå særskilt for å sikre nødvendig dokumentasjon Dokumentasjonen skal undertegnes av daglig leder av finansforvaltningen Det kan benyttes følgende derivater; - Renteswapper (bytte mellom fast- og flytende rente for et gitt beløp i et gitt tidsrom) - Fremtidige renteavtaler (FRA) - Renteopsjoner og swapsjoner C 3: Valg av løpetid for lån Den regnskapsmessige løpetid for kommunens lån er fastsatt i årlige budsjettvedtak, og lånene nedbetales over denne perioden Løpetiden for det enkelte lån som opptas varierer imidlertid, og det foretas derfor en rekke refinansieringer innenfor den vedtatte regnskapsmessige løpetid Husbanklån til startlån eller til finansiering av investeringsprosjekter i Bergen Bolig og Byfornyelse KF mm følger Husbankens regler for nedbetaling av lån For lån til avgiftsfinansierte formål forutsettes det en regnskapsmessig løpetid som tilsvarer avskrivningsreglene i henhold til 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner Det samme gjelder for utlån fra lånefondet til Bergen og Omland Havnevesen C 4: Kredittrisiko C 41: Definisjon Kredittrisiko er knyttet til kommunens plasseringer eller andre avtaler der kommunen ikke er låntaker Risikoen representerer faren for at låntaker, eller motparten i en derivatkontrakt, ikke 10

11 innfrir sine forpliktelser Kredittrisiko skal ikke overstige de grensene finansreglementet setter C 42: Rammeverk for vurdering av kredittrisiko Kredittrisiko er knyttet til kommunes plasseringer i rentebærende verdipapirer og bankinnskudd I tillegg har kommunen kredittrisiko i form av motpartsrisiko i forbindelse med finansielle derivater Ved beregning av eksponering pr motpart skal all kredittrisiko medregnes For Bergen kommune gjelder følgende retningslinjer for kredittrisiko; Låntakerkategori Maks % andel per Maks beløp i mill låntakerkategori pr låntaker A Verdipapirer utstedt eller garantert av norsk stat 100 % Ingen B Norske kommuner og fylker 75 % Ingen C Banker og kredittforetak - Gruppe A) 100 % 50 % Ingen - Gruppe B) 60 D Børsnoterte selskaper 10 % 20 *) E Penge- eller obligasjonsfond 50 % 100**) F Låntakere med rating AAA eller Aaa 100 % Ingen G Låntakere med rating AA eller Aa 75 % 250 H Låntakere med rating A eller A1 30 % 100 I Låntakere med rating inntil BBB eller Baa1 10 % 20 J Låntakere med rating inntil BB eller tilsvarende 5 % 10 K Låntakere med rating B eller tilsvarende 2,5 % 10 *) Plasseringen kan ikke utgjøre mer enn 2 % av selskapets forvaltningskapital **) Kommunens plassering kan ikke utgjøre mer enn 15 % av fondets forvaltningskapital For BKK gjelder en egen kredittramme med en beløpsgrense på kr 250 mill Det kan kun tas kredittrisiko i henhold til de retningslinjer som er vist i tabellen og i omtalen av BKK C 4 21: Utfyllende kommentarer til noen av låntakergruppene i tabellen 11

12 C 4211: Kategori C: Banker og kredittforetak Kategori C, gruppe A omfatter DnBNOR Bank ASA, Nordea, Svenska Handelsbanken AB og Fokus Bank (Danske Bank AS) eller verdipapirer som er garantert av disse For disse gjelder ikke ratingvilkårene i punkt C For Nordea gjelder rammen både på konsernbasis og for datterselskaper som Nordea Bank Norge AS eller Nordea Bank Finland OY Kategori C, gruppe B omfatter spare- og forretningsbanker som ikke er omfattet av kategori A i henhold til følgende betingelser; - En forvaltningskapital på minst kr ,- - Ansvarlig kapital som tilfredsstiller myndighetenes krav - Det skal foretas kredittvurdering av bankene før plassering foretas C 4212: Kategori D: Børsnoterte selskaper Reglene gjelder børsnoterte selskaper som har - En bokført egenkapital på minst 20 % av totalkapitalen eller 35 % verdijustert egenkapital - Bokført egenkapital skal være på minst kr ,- Det skal i tillegg gjøres kredittvurdering av selskapene C 4 213: Kategori E: Penge- eller obligasjonsfond Ved valg av verdipapirfond skal en samlet vurdering av forvaltningsorganisasjon og team, investeringsfilosofi og prosess, risikohåndtering, rapportering, historisk avkastning og pris ligge til grunn for beslutningen Godkjente verdipapirfond er de som til enhver tid har minst 90 % av midlene plassert i verdipapirer som tilfredsstiller Bergen kommunes krav til sikkerhet Det kan ikke investeres i fond som har høyere kapitalvekt enn 20 % Verdipapirfondenes beholdning av enkelte verdipapirer skal ikke regnes sammen med porteføljens beholdning C 4 214: Kategori F-H: Rating i henhold til kredittvurderingsselskapene Standard & Poors s eller Moody s Om låntageren har rating (kredittvurdering) fra enten Standard & Poor s eller Moodys, kreves at minst en av dem ligger på angitt nivå Dersom en låntaker har en rating som beskrevet over, er dette tilstrekkelig for kommunens kredittvurdering Kommunen behøver da ikke i tillegg kontrollere om vilkårene gitt i tabellens kategori A D er oppfylt i tillegg C 4 215: Kategori I-K: Rating i henhold til kredittvurderingsselskapene Standard & Poor eller Moody s Det skal i tillegg foretas løpende kredittvurdering av låntaker Vurdering skjer skriftlig og oppbevares så lenge låneforholdet varer C 5: Motpartsrisiko Godkjente motparter i verdipapirhandel med lån, plasseringer, derivater eller andre avtaler er: 12

13 1 Verdipapirforetak som har Finanstilsynets tillatelse for handel med finansielle instrument for annens regning i eget navn, i henhold til lov om verdipapirhandel 2 Utenlandske institusjoner som har tillatelse lignende det som er angitt i punkt 1 og som står under tilsyn av myndighet eller annet tilsvarende organ Transaksjoner skal skje i henhold til prinsippet betaling mot levering Oppgjør for verdipapirhandel forsikres Som motpart i finansielle derivater godkjennes kun clearingorganisasjon samt større banker og finansinstitusjoner innenfor OECD Kredittrisikoen skal minimeres ved at det handles med flere motparter Motpartrisikoen beregnes etter gjeldende markedspraksis for det enkelte instrument C 6: Depotrisiko Porteføljens verdipapirer skal oppbevares hos enten; 1 Verdipapirsentralen (VPS), med kontofører i henhold til egen avtale 2 Verdipapirforetak eller bank som har Finanstilsynets tillatelse til å ta imot verdipapir for oppbevaring, i henhold til lov om verdipapirhandel C 7: Valutarisiko Bergen kommune skal ikke ta valutarisiko gjennom finansforvaltningen Alle lån, plasseringer og andre avtaler skal være notert i norske kroner 13

14 D: METODER OG RUTINER D 1: Metoder og rutiner ved opptak av lån - Låneopptak til lånefondet til finansiering av nye investeringer, startlån eller tilsvarende lån fra Husbanken, foretas i henhold til bystyrevedtak Lån til refinansiering behøver ikke politisk vedtak - Låneopptak skal dokumenteres - Det skilles mellom likviditetsbeslutningen om å ta opp lån og beslutningen om hvilken renterisiko låneopptaket påfører kommunen - Ved låneopptak i sertifikat eller obligasjonsmarkedet skal enten auksjonsprinsippet benyttes eller det kan inngås avtale etter forhandlinger Det skal normalt innhentes tilbud fra minst tre aktører Dette prinsippet fravikes ved låneopptak i statsbanker (f eks i Husbanken) og dersom det etter en samlet vurdering velges å legge ut lånet etter mandat Dette innebærer at det velges en samarbeidspartner som får fullmakt til å foreta låneopptaket på et gunstigst mulig tidspunkt etter definerte kriterier D 2: Metoder og rutiner ved inngåelse av derivatkontrakter - Det skal innhentes tilbud fra minst to finansinstitusjoner Det kan unntaksvis gis mandat til en institusjon som på kommunens vegne får i oppdrag å gjennomføre handelen på et gunstigst mulig tidspunkt etter definerte kriterier - Hensikten bak hver derivattransaksjon skal fremgå særskilt for å sikre nødvendig dokumentasjon Dokumentasjonen skal undertegnes av daglig leder av finansforvaltningen - Mulige budsjettvirkninger av rentesikringsavtaler (derivateksponering), rapporteres sammen med gjeldsrapporteringen Bruk av derivater forutsetter at kommunen har den nødvendige kompetanse til å forstå rekkevidden av bruken av slike instrumenter, samtidig som det også stiller krav til systemsiden for å kunne overvåke den eksponeringen derivatbruken medfører D 3: Metoder og rutiner ved kjøp av verdipapirfond Ved valg av verdipapirfond vil en samlet vurdering av følgende kriterier ligge til grunn for beslutningen: - Historiske prestasjoner av aktuell portefølje relativt til andre plasseringer med lignende målsetting - Organisasjon; eierforhold og finansiell styrke - Ansvarlige forvalteres kompetanse og erfaring - Forvaltningsressurser innen det aktuelle plasseringsområdet - Arbeidsmåte; investeringsfilosofi og investeringsprosess - Risikohåndtering og intern kontroll 14

15 - Administrasjon og rapportering - Pris Hvilke kriterier som er lagt til grunn skal dokumenteres D 4: Metoder og rutiner ved plasseringer Likviditetsplasseringer skal skje i de instrumenter som er nevnt i kapittel B 1 Kommunens plasseringer skal til enhver tid ligge innenfor de kredittrisikorammer som er etablert Kommune skal søke å maksimere avkastningen å sine likviditetsplasseringer innenfor gjeldende risikorammer D 5: Oppfølging av kredittrisikorammer Det skal minimum årlig foretas en gjennomgang av gjeldende kredittrisikorammer Det skal minimum innhentes årsregnskap fra aktuelle debitorer og det skal foretas en gjennomgang av den finansielle situasjonen i henhold til nøkkeltall Det skal utarbeides en kredittvurderingsrapport pr debitor som dokumenterer at det minimum er foregått en gjennomgang av siste års regnskap D 6: Rutiner for etablering av referanseportefølje (benchmark) og måling mot denne Kommunen har valgt å etablere en referanseportefølje (benchmark) av fiktive lån som gir en indikasjon på hva som oppfattes som kommunens nøytrale renterisikoposisjon samt fordeling på ulike løpetider Målet er å anslå den porteføljen som minimerer renterisikoen for Bergen kommune over tid Siste års regnskapstall benyttes som beregningsgrunnlag, og saldo oppdateres årlig Det er etablert følgende struktur på referanseporteføljen Lånenummer Durasjon Andel år Lik avgiftsfinansiert gjeld år 1/2 av gjeld som er utsatt for renterisiko år 1/2 av gjeld som er utsatt for renterisiko 4 Ca 1 år Gjeld der renter kan betjenes av renteavhengige statstilskudd Lån nr 1 er referanselån for den avgiftsfinansierte delen av gjelden, mens de resterende benchmarklånene er knyttet til den ikke-avgiftsfinansierte delen av gjelden Rente på lån nr 1 fastsettes den 3112 forrige år 3 års swaprente benyttes i beregningen Rente på lån nr 2 fastsettes den 3112 forrige år 3 års swaprente benyttes i beregningen Rente på lån nr 3 fastsettes den 306 forrige år 4 års swaprente benyttes i beregningen Lån 4 reguleres hvert år med 12 mnd Niborrente etter at regnskapet er avlagt Rente den 3112 forrige år benyttes i beregningen Rentene settes slik at lånene har pari kurs ved låneopptak Løpetid for lån er lik rentebindingstiden 15

16 Det lånebeløp som betjenes av renteavhengige statstilskudd, finnes ved å dividere netto kompensasjonsbeløp i bykassen siste år med bykassens brutto lånerente etter korrigering for virkning av rentebytteavtaler (swap) Metode for beregning av brutto lånerente er beskrevet i punkt D 8 i finansreglementet D 7: Måling av gjeldens renterisiko (durasjon) Lånefondets portefølje skal måles mot referanseporteføljens durasjon Avtaler om bytte av rentestrømmer (swapavtaler) skal tas hensyn til ved beregning av låneporteføljens durasjon (veide rentebindingstid) For å få til en brukbar måling av risiko og resultater skal referanseporteføljen være like stor som virkelig portefølje Ved resultatmåling av gjeldsporteføljen gjelder følgende retningslinjer for beregning av størrelsen på referanseporteføljen; Netto sertifikat- og gjeldsbrevlån + Netto obligasjonslån + Differanse mellom innlån og utlån fra Husbanken - Likviditetsplasseringer i verdipapirer med fast rente 2 = Sum referanseportefølje D 8: Resultatmåling Det vises til de målsetningene som er definert i punkt A 6 Den årlige renteavkastningen måles slik: Renteinntekter av bankinnskudd, ihendehaverobligasjoner, gjeldsbrev mv pluss morarenteinntekter og netto bokførte kursgevinster, minus renteinntekter fra lån til videre utlån, skal divideres med den gjennomsnittlige bokførte likviditetsbeholdning ved årsskiftene Deretter sammenlignes den oppnådde avkastning med den gjennomsnittlige tre måneders nominelle Niborrente Avvik skal beregnes både i prosentpoeng og i kroner Kommunens oppnådde lånerente måles slik: Bykassens bokførte renteutgifter til lånefondet pluss bokførte netto utgifter til rentesikring 3 og omkostninger skal divideres med gjennomsnittlig rentebærende gjeld gjennom året 4 Deretter sammenlignes den oppnådde lånerente med tre års statsobligasjonsrente med tillegg av 1 % poeng Resultatavvik skal beregnes både i prosentpoeng og i kroner 5 2 Som fradrag i reell lånegjeld må det i tillegg trekkes fra eventuelle fastrenteplasseringer i obligasjoner Disse er foretatt for å rentesikre noe av kommunens gjeld og inngår i vurderingen om hvor mye netto fastrentelån kommunen bør ha til enhver tid 3 Kommunen kan i enkelte år ha netto inntekter fra rentesikring 4 Rentebærende gjeld er gjennomsnittet av lånefondets langsiktige gjeld minus utlån til andre enn bykassen 5 Når det gjelder tillegget til statsobligasjonsrente vises det til videre drøfting i punkt 461 i "Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester", publikasjonsnummer H-2140 fra kommunal- og regionaldepartementet Statsobligasjonsrenter og niborrenter offentliggjøres av Norges Bank som utarbeider rentestatistikk 16

Saksnr: 201300256-34 Saksbehandler: GOMI. Finansreglement for Bergen kommune

Saksnr: 201300256-34 Saksbehandler: GOMI. Finansreglement for Bergen kommune Saksnr: 201300256-34 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: ESARK-14 Finansreglement for Bergen kommune Innholdsfortegnelse A: INTRODUKSJON... 4 A 1: Omfang og definisjon... 4 A 2: Langsiktige finansielle aktiva

Detaljer

Reglement for finansforvaltning i Tromsø kommune

Reglement for finansforvaltning i Tromsø kommune Reglement for finansforvaltning i Tromsø kommune Plasserings- og lånestrategi Versjon 201411 2 Reglement for finansforvaltning i... 2 Tromsø kommune... 2 1. INNLEDNING... 4 2. GENERELL DEL OVERORDNET FINANSSTRATEGI...

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I GAUSDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I GAUSDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I GAUSDAL KOMMUNE Til behandling i kommunestyret i møte 17. juni 2010. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Byrådssak 174/13. Rapport om finansforvaltningen i 2012 ESARK-1402-201206087-8

Byrådssak 174/13. Rapport om finansforvaltningen i 2012 ESARK-1402-201206087-8 Byrådssak 174/13 Rapport om finansforvaltningen i 2012 GOMI ESARK-1402-201206087-8 Hva saken gjelder: Saken gir en oppsummering av finansforvaltningen i fjor. Rapporteringens formål er å informere om finansforvaltningens

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Troms fylkeskommune

Reglement for finansforvaltning Troms fylkeskommune Reglement for finansforvaltning Troms fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 20.03.2012, utvalgsak 2/12 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Byrådssak 114/14. Rapport om finansforvaltningen i 2013 ESARK-1402-201206087-19

Byrådssak 114/14. Rapport om finansforvaltningen i 2013 ESARK-1402-201206087-19 Byrådssak 114/14 Rapport om finansforvaltningen i 2013 GOMI ESARK-1402-201206087-19 Hva saken gjelder: Etter Terrasaken for noen år tilbake utarbeidet departementet forskrift om finansforvaltning. Forskriften

Detaljer

Vedlegg 1: Finansreglement. Stavanger kommune. Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Vedt 1 VV

Vedlegg 1: Finansreglement. Stavanger kommune. Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Vedt 1 VV Vedlegg 1: Finansreglement Stavanger kommune Vedt 1 VV Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Side 2 av 27 Innholdsfortegnelse 1 Formål med finansforvaltningen Side 3 2 Overordnete rammer Side

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Orientering om Status økonomi pr 31.08.12

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune Hitra kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Hitra kommune 22.11.2011 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR HITRA KOMMUNE... 3 1.1 FORMÅL

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Leka kommune

Reglement for finansforvaltning. Leka kommune Reglement for finansforvaltning Leka kommune 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel

Detaljer

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus

Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Gran kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2010 Versjon 1.2 av 16.12.2010 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Dønna kommune. Utkast

Reglement for finansforvaltning. Dønna kommune. Utkast Reglement for finansforvaltning Dønna kommune Utkast 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde...3 1.1 Hensikten med reglementet......3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2.

Detaljer

11. REGLEMENT FOR SØNDRE LAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING

11. REGLEMENT FOR SØNDRE LAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING 1 11. REGLEMENT FOR SØNDRE LAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING 11.1. Regulerende bestemmelser Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 52 nr. 2 Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning

Detaljer

Saksframlegg. 1. Endring av Søgne kommunes finansreglement

Saksframlegg. 1. Endring av Søgne kommunes finansreglement Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-8327/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 27.02.2013 Saksframlegg 1. Endring av Søgne kommunes finansreglement Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/13 Formannskapet

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200906671 Arkivkode : E: 255 Saksbeh. : Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.06.2010 86/10 Bystyret 22.06.2010 80/10 FORSLAG TIL NYTT REGLEMENT

Detaljer

Reglement for finansforvaltning VENNESLA kommune

Reglement for finansforvaltning VENNESLA kommune Reglement for finansforvaltning VENNESLA kommune Vedtatt av kommunestyret 24.03.11 1 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel

Detaljer

Lov om interkommunale selskaper sier lite om finansforvaltning. Derfor legges lov og forskrift for kommuner til grunn for IVARs finansreglement.

Lov om interkommunale selskaper sier lite om finansforvaltning. Derfor legges lov og forskrift for kommuner til grunn for IVARs finansreglement. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING - IVAR IKS 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for selskapets finansforvaltning. Reglementet utgjør

Detaljer

Finansreglement for Hattfjelldal kommune. Reglement for. Finansforvaltning. Hattfjelldal kommune

Finansreglement for Hattfjelldal kommune. Reglement for. Finansforvaltning. Hattfjelldal kommune Reglement for Finansforvaltning Hattfjelldal kommune 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2.

Detaljer

Finansreglement. for. Ringerike kommune

Finansreglement. for. Ringerike kommune Finansreglement for Ringerike kommune Utarbeidet iht Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. Vedtatt av kommunestyret i Ringerike kommune den 23.03.2006, sak 27/06, med virkning fra

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV FINANSFORVALTNING

FORVALTNINGSREVISJON AV FINANSFORVALTNING FORVALTNINGSREVISJON AV FINANSFORVALTNING STAVANGER KOMMUNE MAI 2012 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx KLÆBU KOMMUNE Reglement for finansforvaltning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx 2 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer

Detaljer

Finansreglement. for. Hole kommune. (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 )

Finansreglement. for. Hole kommune. (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 ) Finansreglement for Hole kommune 2010 (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 ) Utarbeidet iht Ny finansforskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning av 9. juni 2009 med virkning

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Reglement plasserings- og lånestrategi Kontrollområde Økonomi Vedtatt av FT 24.10.01 med endring vedtatt av FT 4.12.02, 28.4.04 og 26.4.06 Sist endret 06.12.2012

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Dyrøy kommune Vedtatt av kommunestyret 25.06.2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Grimstad kommune. Vedtatt av kommunestyret Sak 81/13 i møte 27.05.2013

Reglement for finansforvaltning. Grimstad kommune. Vedtatt av kommunestyret Sak 81/13 i møte 27.05.2013 Reglement for finansforvaltning I Grimstad kommune Vedtatt av kommunestyret Sak 81/13 i møte 27.05.2013 Innholdsfortegnelse Side 1 INNLEDNING... 3 1.1 Hjemmel 3 1.2 Målsetting. 3 1.3 Risikoprofil. 4 2

Detaljer

Byrådssak /11. Dato: 1. november 2011. Byrådet. Finansreglementet i Bergen kommune 2011 SARK-1400-201016967-17

Byrådssak /11. Dato: 1. november 2011. Byrådet. Finansreglementet i Bergen kommune 2011 SARK-1400-201016967-17 Dato: 1. november 2011 Byrådssak /11 Byrådet Finansreglementet i Bergen kommune 2011 GOMI SARK-1400-201016967-17 Hva saken gjelder: Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap har ansvar for å vurdere

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune. Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60.

FLESBERG KOMMUNE. Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune. Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60. FLESBERG KOMMUNE Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60. Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 FORMÅL MED KOMMUNENS FINANSREGLEMENT...

Detaljer

Skaun kommune. Reglement for finansforvaltning. Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning.

Skaun kommune. Reglement for finansforvaltning. Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning. Skaun kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Skaun kommune 23.06.2010, sak 51/10. 1 av 15 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR SKAUN KOMMUNE...

Detaljer