Saksnr: Saksbehandler: GOMI Delarkiv: SARK Finansreglement for Bergen kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksnr: 201016967-13 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: SARK-1400. Finansreglement for Bergen kommune"

Transkript

1 Saksnr: Saksbehandler: GOMI Delarkiv: SARK-1400 Finansreglement for Bergen kommune

2 INNHOLD A: INTRODUKSJON 4 A 1: Omfang og definisjon 4 A 2: Langsiktige finansielle aktiva og øvrige finansieringsavtaler 4 A 3: Ansvarsdeling 4 A 31: Bystyret 4 A 32: Byrådet 5 A 4: Formålet med forvaltningen 5 A 5: Strategi 6 A 6: Målsettinger for renteavkastning og lånerente 6 B GENERELLE RAMMER FOR FORVALTNINGEN 6 B 1: Generelle retningslinjer for plassering av likviditet 7 B 2: Retningslinjer for likviditetsprognose 8 B 3: Generelle retningslinjer for gjeldsforvaltning 8 C FINANSIELL RISIKO 9 C 1: Refinansierings- og likviditetsrisiko 9 C 2: Renterisiko og markedsrisiko 9 C 21: Definisjon 9 C 22: Kvantifisering av renterisiko 9 C 23: Bruk av rentesikringsinstrumenter (derivater) 10 C 3: Valg av løpetid for lån 10 C 4: Kredittrisiko 10 C 41: Definisjon 10 C 42: Rammeverk for vurdering av kredittrisiko 11 C 4 21: Utfyllende kommentarer til noen av låntakergruppene i tabellen 11 C 4211: Kategori C: Banker og kredittforetak 12 C 4212: Kategori D: Børsnoterte selskaper 12 C 4 213: Kategori E: Penge- eller obligasjonsfond 12 C 4 214: Kategori F-H: Rating i henhold til kredittvurderingsselskapene Standard & Poors s eller Moody s 12 C 4 215: Kategori I-K: Rating i henhold til kredittvurderingsselskapene Standard & Poors s eller Moody s 12 C 5: Motpartsrisiko 12 C 6: Depotrisiko 13 C 7: Valutarisiko 13 D: METODER OG RUTINER 14 D 1: Metoder og rutiner ved opptak av lån 14 D 2: Metoder og rutiner ved inngåelse av derivatkontrakter 14 D 3: Metoder og rutiner ved kjøp av verdipapirfond 14 D 4: Metoder og rutiner ved plasseringer 15 D 5: Oppfølging av kredittrisikorammer 15 D 6: Rutiner for etablering av referanseportefølje (benchmark) og måling mot denne 15 2

3 D 7: Måling av gjeldens renterisiko (durasjon) 16 D 8: Resultatmåling 16 D 9: Loggføring av transaksjoner 17 E RAPPORTERING 18 E 1: Rapporteringens formål 18 E 2: Ansvar 18 E 3: Rutiner for byrådets rapportering til bystyret, jf forskriften 6 18 E 4: Innholdet i tertialrapporteringen jf, 6-7 i forskriften 18 E 5: Innholdet i årsrapporten: 19 F FULLMAKTER 20 F 1: Generelle merknader 20 F 2: Fullmakter fra byråd for finans, konkurranse og omstilling 20 F 3: Fullmakt til å ta opp lån 20 F 4: Fullmakt til plassering av likviditet 20 F 5: Fullmakt til handel med finansielle derivater 20 F 6: Fullmakt til Bergen Bolig og Byfornyelse KF 20 G KOMMUNALE LÅNEGARANTIER 21 G 1: Kommunale lånegarantier 21 H ETISKE RETNINGSLINJER 22 H 1: Etiske retningslinjer 22 I OPPFØLGING AV FINANSREGLEMENTET 23 I 1: Bystyret 23 I 2: Kommunerevisjonen 23 I 3: Byråd for finans, konkurranse og eierskap 23 I 4: Håndtering av avvik 23 3

4 A: INTRODUKSJON A 1: Omfang og definisjon Dette dokument inneholder Bergen kommunes finansreglement i tråd med de krav som stilles iht forskrift av 5 juni 2009 nr 635 om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning Det omfatter følgende områder, jf 4 i forskriften: - Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet til driftsformål - Langsiktig finansielle aktiva - Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler I tillegg omhandler reglementet rentesikringsinstrumenter (derivater), etiske retningslinjer, fullmakter, rutiner, rentekompensasjonsinntekter fra staten og lånegarantier Med regler for finansforvaltning siktes det til målsettinger, strategier, rammer og begrensninger for forvaltning av finansielle aktiva (plassering av kommunens midler), samt rapporteringsrutiner Videre siktes det til målsettinger, strategier, rammer og begrensninger for forvaltning av finansielle passiva (gjeldsporteføljen), herunder opptak av lån, rentesikringsinstrumenter, samt rapporteringsrutiner Finansreglementet fungerer dessuten som en håndbok i det daglige arbeidet for personer som arbeider med finansiering og plasseringer Reglementet inneholder bestemmelser som skal hindre kommunen fra å ta vesentlig finansiell risiko i sin finansforvaltning både på porteføljenivå og ved enkelttransaksjoner Kommunes regelverk har blitt utviklet gjennom mange år og tilpasses til en hver tid de krav som finansforskriften setter samt kommunens behov for reglement A 2: Langsiktige finansielle aktiva og øvrige finansieringsavtaler Kommunen har ikke langsiktige finansielle aktiva som er atskilt fra kommunens midler beregnet for driftsformål Det ikke etablert rammer og rutiner for langsiktige finansielle aktiva ut over det som fremgår av kommunens eierskapsmelding til en hver tid, senest behandlet i bystyresak 169/11 Med unntak av byrådets fullmakt til å kjøpe aksjer for inntil kr ,- i hvert tilfelle (jfbudsjettfullmaktene punkt B 3), besluttes kommunalt eierskap i bedrifter av bystyret selv Slike langsiktige finansielle aktiva omfattes derfor ikke av finansreglementet Den ordinære finansforvaltningen omfatter ikke langsiktige finansieringsavtaler Det er derfor ikke etablert rammer og rutiner for slike avtaler A 3: Ansvarsdeling A 31: Bystyret I følge kommuneloven 52 er det bystyret selv som gir regler for finansforvaltningen I medhold av kommuneloven 76 har bystyret dessuten det øverste ansvaret for å føre tilsyn med at finansreglementet etterleves 4

5 Bystyret skal påse at uavhengig instans med kunnskap om finansforvaltning vurderer - om reglementet legger rammer for en finansforvaltning som er i tråd med lovverket - om finansreglementet bidrar til å oppfylle bystyrets målsettinger for finansforvaltningen - kvaliteten på rutinene for vurdering og håndtering av finansiell risiko - kvaliteten på rutinene for å avdekke avvik fra finansreglementet Vurderingen skal vedlegges sak om finansreglement før saken behandles i bystyret Tilsvarende ekstern kvalitetssikring skal dessuten foretas før reglementet endres A 32: Byrådet Byrådet er den øverste ledelse for kommunale administrasjon, med de unntak som følger av kommuneloven Byrådet skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet og at de vedtak som er truffet blir iverksatt Byrådet forestår den løpende finansforvaltningen på vegne av bystyret, har ansvar for å sørge for at finansforvaltningen drives i samsvar med lovverk og finansreglement, og at den er gjenstand for betryggende kontroll Finansreglementet skal holdes oppdatert med hensyn til aktuelle forhold innen kommunen, statlig regelverk samt utviklingen på de finansielle markedene Når det gjelder ansvar for rapportering vises det til kapittel E 3 i finansreglementet A 4: Formålet med forvaltningen Finansreglementet har som formål å ta stilling til balansen mellom avkastning, risiko og likviditet Det grunnleggende er å ivareta forsvarlig økonomiforvaltning og å sikre at kommunen hver dag har tilstrekkelig likviditet tilgjengelig til å dekke sine løpende forpliktelser ved forfall Ubenyttet kassekreditt er inkludert i tilgjengelig likviditet på daglig basis Dernest er målet er å minimere netto renteutgifter i økonomiplanperioden innenfor fastsatte risikorammer som skal sikre at eventuelle negative budsjettavvik ikke blir for store Budsjettkonsekvensene i de tre første årene i økonomiplanperioden skal vektlegges Finansforvaltningen skal støtte opp under de økonomiske rammene for tjenesteproduksjonen og er ikke et mål i seg selv Alle transaksjoner skal inngå i en helhet og gir følgende konsekvenser når det gjelder risiko; - Kommunen har likviditetsrisiko, men gjennom den daglige likviditetsstyringen skal denne risikoen håndteres slik at kommunen alltid dekker sine betalingsforpliktelser ved forfall - Kommunens refinansieringsrisiko skal avveies mot forventet besparelse av å bære slik risiko 5

6 - Kurs- og renterisikoen kan reguleres ved rentesikringsinstrumenter som f eks rentebytteavtaler - For lån fra Husbanken reguleres renterisikoen gjennom valg av fast- eller flytende lånerente i henhold til statlig regelverk - Transaksjonsrisiko knyttet til verdipapirhandel dekkes gjennom forsikring - Kredittrisikoen skal vurderes jevnlig og plasseringene skal være i henhold til vedtatt reglement A 5: Strategi Kommunens likviditet forvaltes samlet, og kommunen har sentralisert finansfunksjon Med finansfunksjon menes den virksomhet som har å gjøre med finansiering, portefølje- og risikostyring, likviditetshåndtering og styring av pengestrømmer Lån tas opp til Bergen kommunes lånefond i samsvar med bystyrevedtak om lånefinansiering og lånes så ut til finansiering av prosjekter i de kommunale foretakene, Havnevesenet og til bykassen Lån tas opp først når behovet for likviditet gjør dette påkrevd, men det er også anledning til å ta opp lån i henhold til budsjett Kommunen har som regel betydelige låneetterslep, dvs vedtatte lån som ikke er tatt opp Kommunen tar likviditets- og refinansieringsrisiko Likviditeten skal forvaltes slik at netto renteutgifter minimeres Historien har vist at refinansieringsrisikoen over tid har vært lav for kommuner sett i forhold til de besparelser som kan oppnås ved å ta denne type risiko, men det skal foretas løpende avveining mellom risiko og besparelse Det er som regel god likviditet i kapitalmarkedene for lån til kommuner Kommunene er attraktive låntakere som har hurtig tilgang til finansiering ved behov Kassakredittavtaler reduserer dessuten risikoen Ved bruk av rentederivater kan en skille mellom likviditetsbeslutninger (f eks låneopptak) og renterisikostyring (valg mellom fast- eller flytende rente) En hovedoppgave i finansforvaltningen er styring av renterisiko Fordi gjelden er større enn likviditetsplasseringene, er renterisikoen i hovedsak knyttet til gjelden Finansielle instrumenter og/eller produkter som ikke er eksplisitt tillatt brukt gjennom dette reglementet, kan ikke benyttes i kommunens finansforvaltning A 6: Målsettinger for renteavkastning og lånerente Kommunen skal søke å oppnå minst 0,5 % poeng høyere årlig avkastning på plasseringer enn nominell rente for 3 måneds Nibor I tillegg kommer eventuelt bidrag til økt avkastning fra ansvarlig utlån til AS Bergen Tomteselskap Kommunen skal søke å oppnå årlig lavere lånerente i prosent pa enn den beregnede, effektive rente på statsobligasjonslån med 3 års gjenværende løpetid Det skal legges til 1 % poeng Når det gjelder valg av 3 års tidshorisont vises det til avsnitt A 4 (budsjettrisiko) og D 6 (referanseportefølje) i dette reglement Metode for resultatmåling er definert i punkt D 8 For rapportering vises det til punkt E 5 i reglementet" 6

7 B GENERELLE RAMMER FOR FORVALTNINGEN B 1: Generelle retningslinjer for plassering av likviditet Med «ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål» menes midler som skal kunne være tilgjengelige for å dekke kommunens og fylkeskommunens betalingsforpliktelser etter hvert som de forfaller innenfor kort - og mellomlang tidshorisont Som et utgangspunkt legges det til grunn at dette typisk er: - løpende inntekter som skal dekke løpende utgifter, - en andel av midler på disposisjonsfond eller ubundet investeringsfond, - ubrukte øremerkete drifts- og investeringstilskudd, - midler på selvkostfond, - midler på bundne fond, hvor det eventuelt er fastsatt krav om at midler skal være disponible til enhver tid, - ubrukte lånemidler, herunder ubrukte lånemidler tatt opp til eget lånefond Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål forvaltes med lav finansiell risiko og høy likviditet, jf forskriftens 3 andre ledd Plasseringer av likviditet ses alltid i en porteføljesammenheng der også sammensetningen av gjelden og bruk av rentesikringsinstrumenter inngår i vurderingen Kredittrisiko skal vurderes fortløpende og plasseringene skal være i henhold til vedtatte reglement Porteføljens midler kan plasseres i følgende aktivaklasser; - Bankinnskudd - Rentebærende verdipapirer i norske kroner - Pengemarkedsfond - Obligasjonsfond Kommunens plasseringer skal til enhver tid ligge innenfor de kredittrisikorammer som er etablert Det skal minimum årlig foretas en gjennomgang av gjeldende kredittrisikorammer Det er ikke etablert en egen durasjonsramme 1 (for likviditetsbeholdningen Likviditeten kan inngå som en del av rente- og forfallsstyringen for kommunens gjeld Bakgrunnen for dette er 1 Durasjon er den vektede gjennomsnittstiden til forfall på et lån beregnet ut fra nåverdien på fremtidige kontantstrømmer Durasjon måler prissensitiviteten til en obligasjon med hensyn på endringer i renten PV = Nåverdi av kontantstrømmer i slutten av periode t Formel : Begrepet durasjon blir ofte brukt for å forklare forfallsstrukturen til et lån eller en plassering eller en portefølje av lån eller plasseringer Durasjon gir et uttrykk for hvor følsom markedsverdien er for endring 7

8 at verdiendringer på fastrenteplasseringer motsvares av verdiendringer på passiva, f eks gjeld- og andre forpliktelser med fast rente B 2: Retningslinjer for likviditetsprognose Kommunen utarbeider løpende likviditetsprognoser som viser forventede daglige likviditetsbevegelser i neste seks måneders periode Likviditetsprognosen viser siste frist for dekning av behov for likviditet (lånebehov) B 3: Generelle retningslinjer for gjeldsforvaltning Målsetningen er å styre sammensetningen av gjelden slik kommunen ikke får høyere netto renteutgifter enn nødvendig Forvaltningen skal skje innenfor risikorammer vedtatt av bystyret Det gis anledning til å ta opp gjeldsbrevlån, obligasjonslån, sertifikatlån, og andre typer lån kommunen finner fordelaktig Kommunen skal søke å spre sine lån på flere långivere Gjeldsporteføljen skal være oversiktlig Det skal ikke tas opp lån mot pantesikkerhet Kommunen kan benytte rentesikringsinstrumenter i den hensikt å endre renteeksponeringen for bykassens lånegjeld og budsjetterte låneopptak i markedsrentene «Modifisert durasjon» forteler hvor mange prosent markedsverdien endrer seg når markedsrentene endrer seg med ett prosentpoeng Durasjonen henger sammen med rentebindingen til lån eller plassering Desto lengre rentebinding, desto lengre durasjon Durasjonen henger og sammen med hvordan betalingene er fordelte over den totale løpetiden Desto mer av kontantstrømmen som betale tidlig (f eks store avdrag), desto kortere durasjon Til slutt vil durasjonen også i en viss grad bli påvirket av nivået på markedsrentene Desto høyere rentenivå, desto kortere durasjon For et fastrentelån blir durasjonen beregnet som den gjennomsnittlige løpetiden for kontantstrømmen til instrumentet, der tiden frem til hver enkelt betaling er veid med nåverdien til denne betalingen For et lån uten betalinger før endelig forfall (feks sertifikatlån), vil durasjon og løpetid være den samme For et lån med flytende rente vil durasjonen være lik det aktuelle tidsrommet frem til nesterentejustering Dersom durasjonen blir dividert med avkastningsfaktoren (1+r) får en «modifisert durasjon» Dette begrepet gir et tilnærmet uttrykk for hvor mange prosent markedsverdien endrer seg ved 1 prosentpoeng endring i markedsrenten 8

9 C FINANSIELL RISIKO C 1: Refinansierings- og likviditetsrisiko Risikoen består i å mangle likviditet til å dekke utbetalinger ved forfall Denne risikoen er hovedsakelig knyttet til faren for at likviditetsprognosen ikke skal fange opp store utbetalinger tidsnok til at en kan sikre at det er nok likvider til å møte forpliktelsene Dette kan blant annet skyldes; - At skatt, rammetilskudd, merverdiavgiftskompensasjon, statlige tilskudd, refusjoner eller andre inntekter kommer senere enn forventet - At uventede utbetalinger eller at kjente utbetalinger forfaller tidligere enn forventet - At kommunen ikke har fått refinansiert gjeld når den forfaller til betaling - At kommunen ikke får solgt rentebeærende verdipapirer i løpet av rimelig tid Risikoen skal være lav og søkes avdekket gjennom tilstrekkelig likviditetsbeholdning inkludert ubenyttet kassakreditt Det skal alltid være tilstrekkelig likviditet og trekkrettigheter på kommunens juridiske bankkonto til å dekke forventede utbetalinger de neste 60 dager Likviditets- og refinansieringsrisiko skal håndteres på daglig basis Refinansiering av låneforfall skal planlegges Kommunens kredittverdighet og kassakredittavtale reduserer risikoen Det samme gjør beholdning av likvide verdipapirer og fondsandeler C 2: Renterisiko og markedsrisiko C 21: Definisjon Renterisiko representerer risikoen for at markedsverdien på lån og plasseringer i rentebærende verdipapirer endrer seg når renten endrer seg Går renten opp, går verdien av fastrenteplasseringer i rentebærende verdipapirer ned Rentefall øker verdien av rentebærende verdipapirer og markedsverdien av kommunens fastrentegjeld C 22: Kvantifisering av renterisiko Gode anslag for netto renteutgifter er viktig for økonomisk planlegging Det vil alltid være risiko for at markedsrenter avviker fra renteforutsetninger i budsjettene Å bare ha lån med kort rentebinding bidrar til budsjettusikkerhet fordi markedsrentene er i endring kontinuerlig På den andre siden er det også lite ønskelig å inngå fastrenteavtaler som innebærer betaling av høyere rente enn nødvendig Faller markedsrentene etter at lånerenten er bundet, kan det gå tid før kommunen nyter godt av et lavere rentenivå Skal begge hensyn ivaretas dvs ønsket om å dempe risikoen for uventet store kostnadsøkninger og ønsket om i rimelig grad å unngå å betale for høye faste renter i lang tid, bør kommunen unngå både svært lang og helt kort bindingstid på sin samlede portefølje 9

10 Renterisikoen skal overvåkes Det kan foretas durasjonstilpasninger ved låneopptak, endring av rentevilkår for lån, kjøp eller salg av verdipapirer med fast rente eller ved inngåelse av avtaler om rentesikring (derivater) Slike avtaler kan innebære bytte av rentestrømmer mellom fast og flytende rente for en gitt tidsperiode og for et gitt beløp Det kan også utstedes eller kjøpes opsjoner knyttet til slike avtaler Det er banker som er motpart i slike avtaler Det kan også foretas tilsvarende tilpasninger ved å inngå- eller løse opp fastrenteavtaler "Den modifiserte durasjonen (se fotnote til punkt B 1) på kommunens gjeldsportefølje skal være mellom 1,25 og 4 Modifisert durasjon måles etter at det er tatt hensyn til bruk av rentesikringsinstrumenter " C 23: Bruk av rentesikringsinstrumenter (derivater) Kommunen kan benytte rentesikringsinstrumenter (derivater) i den hensikt å endre renterisikoen for kommunens netto lånegjeld og budsjetterte låneopptak Forutsetningen for å inngå slike kontrakter skal være at en totalvurdering av renteforventninger og risikoprofil på et gitt tidspunkt tilsier at slik endring er ønskelig Det er ikke tillat å løsrive derivathandelen fra den øvrige finansforvaltningen da en slik eksponering vil kunne føre til vesentlig finansiell risiko Hensikten bak hver derivattransaksjon skal fremgå særskilt for å sikre nødvendig dokumentasjon Dokumentasjonen skal undertegnes av daglig leder av finansforvaltningen Det kan benyttes følgende derivater; - Renteswapper (bytte mellom fast- og flytende rente for et gitt beløp i et gitt tidsrom) - Fremtidige renteavtaler (FRA) - Renteopsjoner og swapsjoner C 3: Valg av løpetid for lån Den regnskapsmessige løpetid for kommunens lån er fastsatt i årlige budsjettvedtak, og lånene nedbetales over denne perioden Løpetiden for det enkelte lån som opptas varierer imidlertid, og det foretas derfor en rekke refinansieringer innenfor den vedtatte regnskapsmessige løpetid Husbanklån til startlån eller til finansiering av investeringsprosjekter i Bergen Bolig og Byfornyelse KF mm følger Husbankens regler for nedbetaling av lån For lån til avgiftsfinansierte formål forutsettes det en regnskapsmessig løpetid som tilsvarer avskrivningsreglene i henhold til 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner Det samme gjelder for utlån fra lånefondet til Bergen og Omland Havnevesen C 4: Kredittrisiko C 41: Definisjon Kredittrisiko er knyttet til kommunens plasseringer eller andre avtaler der kommunen ikke er låntaker Risikoen representerer faren for at låntaker, eller motparten i en derivatkontrakt, ikke 10

11 innfrir sine forpliktelser Kredittrisiko skal ikke overstige de grensene finansreglementet setter C 42: Rammeverk for vurdering av kredittrisiko Kredittrisiko er knyttet til kommunes plasseringer i rentebærende verdipapirer og bankinnskudd I tillegg har kommunen kredittrisiko i form av motpartsrisiko i forbindelse med finansielle derivater Ved beregning av eksponering pr motpart skal all kredittrisiko medregnes For Bergen kommune gjelder følgende retningslinjer for kredittrisiko; Låntakerkategori Maks % andel per Maks beløp i mill låntakerkategori pr låntaker A Verdipapirer utstedt eller garantert av norsk stat 100 % Ingen B Norske kommuner og fylker 75 % Ingen C Banker og kredittforetak - Gruppe A) 100 % 50 % Ingen - Gruppe B) 60 D Børsnoterte selskaper 10 % 20 *) E Penge- eller obligasjonsfond 50 % 100**) F Låntakere med rating AAA eller Aaa 100 % Ingen G Låntakere med rating AA eller Aa 75 % 250 H Låntakere med rating A eller A1 30 % 100 I Låntakere med rating inntil BBB eller Baa1 10 % 20 J Låntakere med rating inntil BB eller tilsvarende 5 % 10 K Låntakere med rating B eller tilsvarende 2,5 % 10 *) Plasseringen kan ikke utgjøre mer enn 2 % av selskapets forvaltningskapital **) Kommunens plassering kan ikke utgjøre mer enn 15 % av fondets forvaltningskapital For BKK gjelder en egen kredittramme med en beløpsgrense på kr 250 mill Det kan kun tas kredittrisiko i henhold til de retningslinjer som er vist i tabellen og i omtalen av BKK C 4 21: Utfyllende kommentarer til noen av låntakergruppene i tabellen 11

12 C 4211: Kategori C: Banker og kredittforetak Kategori C, gruppe A omfatter DnBNOR Bank ASA, Nordea, Svenska Handelsbanken AB og Fokus Bank (Danske Bank AS) eller verdipapirer som er garantert av disse For disse gjelder ikke ratingvilkårene i punkt C For Nordea gjelder rammen både på konsernbasis og for datterselskaper som Nordea Bank Norge AS eller Nordea Bank Finland OY Kategori C, gruppe B omfatter spare- og forretningsbanker som ikke er omfattet av kategori A i henhold til følgende betingelser; - En forvaltningskapital på minst kr ,- - Ansvarlig kapital som tilfredsstiller myndighetenes krav - Det skal foretas kredittvurdering av bankene før plassering foretas C 4212: Kategori D: Børsnoterte selskaper Reglene gjelder børsnoterte selskaper som har - En bokført egenkapital på minst 20 % av totalkapitalen eller 35 % verdijustert egenkapital - Bokført egenkapital skal være på minst kr ,- Det skal i tillegg gjøres kredittvurdering av selskapene C 4 213: Kategori E: Penge- eller obligasjonsfond Ved valg av verdipapirfond skal en samlet vurdering av forvaltningsorganisasjon og team, investeringsfilosofi og prosess, risikohåndtering, rapportering, historisk avkastning og pris ligge til grunn for beslutningen Godkjente verdipapirfond er de som til enhver tid har minst 90 % av midlene plassert i verdipapirer som tilfredsstiller Bergen kommunes krav til sikkerhet Det kan ikke investeres i fond som har høyere kapitalvekt enn 20 % Verdipapirfondenes beholdning av enkelte verdipapirer skal ikke regnes sammen med porteføljens beholdning C 4 214: Kategori F-H: Rating i henhold til kredittvurderingsselskapene Standard & Poors s eller Moody s Om låntageren har rating (kredittvurdering) fra enten Standard & Poor s eller Moodys, kreves at minst en av dem ligger på angitt nivå Dersom en låntaker har en rating som beskrevet over, er dette tilstrekkelig for kommunens kredittvurdering Kommunen behøver da ikke i tillegg kontrollere om vilkårene gitt i tabellens kategori A D er oppfylt i tillegg C 4 215: Kategori I-K: Rating i henhold til kredittvurderingsselskapene Standard & Poor eller Moody s Det skal i tillegg foretas løpende kredittvurdering av låntaker Vurdering skjer skriftlig og oppbevares så lenge låneforholdet varer C 5: Motpartsrisiko Godkjente motparter i verdipapirhandel med lån, plasseringer, derivater eller andre avtaler er: 12

13 1 Verdipapirforetak som har Finanstilsynets tillatelse for handel med finansielle instrument for annens regning i eget navn, i henhold til lov om verdipapirhandel 2 Utenlandske institusjoner som har tillatelse lignende det som er angitt i punkt 1 og som står under tilsyn av myndighet eller annet tilsvarende organ Transaksjoner skal skje i henhold til prinsippet betaling mot levering Oppgjør for verdipapirhandel forsikres Som motpart i finansielle derivater godkjennes kun clearingorganisasjon samt større banker og finansinstitusjoner innenfor OECD Kredittrisikoen skal minimeres ved at det handles med flere motparter Motpartrisikoen beregnes etter gjeldende markedspraksis for det enkelte instrument C 6: Depotrisiko Porteføljens verdipapirer skal oppbevares hos enten; 1 Verdipapirsentralen (VPS), med kontofører i henhold til egen avtale 2 Verdipapirforetak eller bank som har Finanstilsynets tillatelse til å ta imot verdipapir for oppbevaring, i henhold til lov om verdipapirhandel C 7: Valutarisiko Bergen kommune skal ikke ta valutarisiko gjennom finansforvaltningen Alle lån, plasseringer og andre avtaler skal være notert i norske kroner 13

14 D: METODER OG RUTINER D 1: Metoder og rutiner ved opptak av lån - Låneopptak til lånefondet til finansiering av nye investeringer, startlån eller tilsvarende lån fra Husbanken, foretas i henhold til bystyrevedtak Lån til refinansiering behøver ikke politisk vedtak - Låneopptak skal dokumenteres - Det skilles mellom likviditetsbeslutningen om å ta opp lån og beslutningen om hvilken renterisiko låneopptaket påfører kommunen - Ved låneopptak i sertifikat eller obligasjonsmarkedet skal enten auksjonsprinsippet benyttes eller det kan inngås avtale etter forhandlinger Det skal normalt innhentes tilbud fra minst tre aktører Dette prinsippet fravikes ved låneopptak i statsbanker (f eks i Husbanken) og dersom det etter en samlet vurdering velges å legge ut lånet etter mandat Dette innebærer at det velges en samarbeidspartner som får fullmakt til å foreta låneopptaket på et gunstigst mulig tidspunkt etter definerte kriterier D 2: Metoder og rutiner ved inngåelse av derivatkontrakter - Det skal innhentes tilbud fra minst to finansinstitusjoner Det kan unntaksvis gis mandat til en institusjon som på kommunens vegne får i oppdrag å gjennomføre handelen på et gunstigst mulig tidspunkt etter definerte kriterier - Hensikten bak hver derivattransaksjon skal fremgå særskilt for å sikre nødvendig dokumentasjon Dokumentasjonen skal undertegnes av daglig leder av finansforvaltningen - Mulige budsjettvirkninger av rentesikringsavtaler (derivateksponering), rapporteres sammen med gjeldsrapporteringen Bruk av derivater forutsetter at kommunen har den nødvendige kompetanse til å forstå rekkevidden av bruken av slike instrumenter, samtidig som det også stiller krav til systemsiden for å kunne overvåke den eksponeringen derivatbruken medfører D 3: Metoder og rutiner ved kjøp av verdipapirfond Ved valg av verdipapirfond vil en samlet vurdering av følgende kriterier ligge til grunn for beslutningen: - Historiske prestasjoner av aktuell portefølje relativt til andre plasseringer med lignende målsetting - Organisasjon; eierforhold og finansiell styrke - Ansvarlige forvalteres kompetanse og erfaring - Forvaltningsressurser innen det aktuelle plasseringsområdet - Arbeidsmåte; investeringsfilosofi og investeringsprosess - Risikohåndtering og intern kontroll 14

15 - Administrasjon og rapportering - Pris Hvilke kriterier som er lagt til grunn skal dokumenteres D 4: Metoder og rutiner ved plasseringer Likviditetsplasseringer skal skje i de instrumenter som er nevnt i kapittel B 1 Kommunens plasseringer skal til enhver tid ligge innenfor de kredittrisikorammer som er etablert Kommune skal søke å maksimere avkastningen å sine likviditetsplasseringer innenfor gjeldende risikorammer D 5: Oppfølging av kredittrisikorammer Det skal minimum årlig foretas en gjennomgang av gjeldende kredittrisikorammer Det skal minimum innhentes årsregnskap fra aktuelle debitorer og det skal foretas en gjennomgang av den finansielle situasjonen i henhold til nøkkeltall Det skal utarbeides en kredittvurderingsrapport pr debitor som dokumenterer at det minimum er foregått en gjennomgang av siste års regnskap D 6: Rutiner for etablering av referanseportefølje (benchmark) og måling mot denne Kommunen har valgt å etablere en referanseportefølje (benchmark) av fiktive lån som gir en indikasjon på hva som oppfattes som kommunens nøytrale renterisikoposisjon samt fordeling på ulike løpetider Målet er å anslå den porteføljen som minimerer renterisikoen for Bergen kommune over tid Siste års regnskapstall benyttes som beregningsgrunnlag, og saldo oppdateres årlig Det er etablert følgende struktur på referanseporteføljen Lånenummer Durasjon Andel år Lik avgiftsfinansiert gjeld år 1/2 av gjeld som er utsatt for renterisiko år 1/2 av gjeld som er utsatt for renterisiko 4 Ca 1 år Gjeld der renter kan betjenes av renteavhengige statstilskudd Lån nr 1 er referanselån for den avgiftsfinansierte delen av gjelden, mens de resterende benchmarklånene er knyttet til den ikke-avgiftsfinansierte delen av gjelden Rente på lån nr 1 fastsettes den 3112 forrige år 3 års swaprente benyttes i beregningen Rente på lån nr 2 fastsettes den 3112 forrige år 3 års swaprente benyttes i beregningen Rente på lån nr 3 fastsettes den 306 forrige år 4 års swaprente benyttes i beregningen Lån 4 reguleres hvert år med 12 mnd Niborrente etter at regnskapet er avlagt Rente den 3112 forrige år benyttes i beregningen Rentene settes slik at lånene har pari kurs ved låneopptak Løpetid for lån er lik rentebindingstiden 15

16 Det lånebeløp som betjenes av renteavhengige statstilskudd, finnes ved å dividere netto kompensasjonsbeløp i bykassen siste år med bykassens brutto lånerente etter korrigering for virkning av rentebytteavtaler (swap) Metode for beregning av brutto lånerente er beskrevet i punkt D 8 i finansreglementet D 7: Måling av gjeldens renterisiko (durasjon) Lånefondets portefølje skal måles mot referanseporteføljens durasjon Avtaler om bytte av rentestrømmer (swapavtaler) skal tas hensyn til ved beregning av låneporteføljens durasjon (veide rentebindingstid) For å få til en brukbar måling av risiko og resultater skal referanseporteføljen være like stor som virkelig portefølje Ved resultatmåling av gjeldsporteføljen gjelder følgende retningslinjer for beregning av størrelsen på referanseporteføljen; Netto sertifikat- og gjeldsbrevlån + Netto obligasjonslån + Differanse mellom innlån og utlån fra Husbanken - Likviditetsplasseringer i verdipapirer med fast rente 2 = Sum referanseportefølje D 8: Resultatmåling Det vises til de målsetningene som er definert i punkt A 6 Den årlige renteavkastningen måles slik: Renteinntekter av bankinnskudd, ihendehaverobligasjoner, gjeldsbrev mv pluss morarenteinntekter og netto bokførte kursgevinster, minus renteinntekter fra lån til videre utlån, skal divideres med den gjennomsnittlige bokførte likviditetsbeholdning ved årsskiftene Deretter sammenlignes den oppnådde avkastning med den gjennomsnittlige tre måneders nominelle Niborrente Avvik skal beregnes både i prosentpoeng og i kroner Kommunens oppnådde lånerente måles slik: Bykassens bokførte renteutgifter til lånefondet pluss bokførte netto utgifter til rentesikring 3 og omkostninger skal divideres med gjennomsnittlig rentebærende gjeld gjennom året 4 Deretter sammenlignes den oppnådde lånerente med tre års statsobligasjonsrente med tillegg av 1 % poeng Resultatavvik skal beregnes både i prosentpoeng og i kroner 5 2 Som fradrag i reell lånegjeld må det i tillegg trekkes fra eventuelle fastrenteplasseringer i obligasjoner Disse er foretatt for å rentesikre noe av kommunens gjeld og inngår i vurderingen om hvor mye netto fastrentelån kommunen bør ha til enhver tid 3 Kommunen kan i enkelte år ha netto inntekter fra rentesikring 4 Rentebærende gjeld er gjennomsnittet av lånefondets langsiktige gjeld minus utlån til andre enn bykassen 5 Når det gjelder tillegget til statsobligasjonsrente vises det til videre drøfting i punkt 461 i "Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester", publikasjonsnummer H-2140 fra kommunal- og regionaldepartementet Statsobligasjonsrenter og niborrenter offentliggjøres av Norges Bank som utarbeider rentestatistikk 16

17 D 9: Loggføring av transaksjoner Alle transaksjoner skal loggføres i et system der dato, type transaksjon, navn på verdipapir, annen verdipapiridentifikasjon, formål, beløp, vilkår og motpart er registrert Det foretas kontroll mot mottatte sluttsedler Opptak av Husbankslån loggføres ikke 17

18 E RAPPORTERING E 1: Rapporteringens formål Rapporteringens formål er å informere om finansforvaltningens resultat, sammensetningen av lån og plasseringer samt finansiell risiko i forhold til fastsatte rammer i dette dokument Rapporteringsrutinene skal synliggjøre om det er etablert betryggende rutiner for å vurdere finansiell risiko, håndtere slik risiko og avdekke eventuelle avvik fra finansreglement og lovgivning E 2: Ansvar Samtlige personer og parter som er delaktige i arbeidet med porteføljen skal umiddelbart rapportere tjenestevei om hendelser som ikke kan betraktes som normale i finansforvaltningsvirksomheten E 3: Rutiner for byrådets rapportering til bystyret, jf forskriften 6 Status for finansforvaltningen måles og rapporteres samtidig med kommunens tertialrapporter og kan inngå som en del av disse I tillegg til det som fremgår av statlige krav til innhold i rapporteringen, kan det utarbeides enkeltsaker når byrådet finner behov for slik rapportering Videre skal det utarbeides en årlig redegjørelse om det foregående årets låne- og plasseringsvirksomhet og status ved utgangen av året Årsrapporten sendes bystyret som egen sak E 4: Innholdet i tertialrapporteringen jf, 6-7 i forskriften Rapporteringen skal gi prognoser for budsjettavvik ved årets slutt og dessuten inneholde beskrivelse og vurdering av: Plasseringer - Sammensetningen av aktiva - Markedsverdi, samlet og fordelt på de ulike typer aktiva - Vesentlige markedsendringer - Endringer i risikoeksponering - Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet - Markedsrenter og egne rentebetingelser Gjeld - Sammensetning av gjeld og rentesikringsinstrumenter - Gjeldens løpetid og forfallstidspunkt - Verdi, samlet og fordelt på de ulike typer passiva - Vesentlige markedsendringer - Endringer i risikoeksponering, jf punkt C 2 i reglementet - Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet - Markedsrenter og egne rentebetingelser 18

19 E 5: Innholdet i årsrapporten: Årsrapporten skal i tillegg: - Redegjøre kort for utviklingen gjennom året og status ved årets slutt - Redegjøre for lånenes renteveide løpetid (durasjon) etter at det er tatt hensyn til bruk av rentesikringsinstrumenter - Sammenligne låneporteføljen med referanseporteføljen, herunder durasjonsavvik - Redegjøre for bruk av rentesikringsinstrumenter - Redegjøre for avvik mellom budsjett og regnskap - Redegjøre for virkningen i årets driftsregnskap av en endring på 1 % poeng parallelt skift i rentekurven den 3112 i fjor 19

20 F FULLMAKTER F 1: Generelle merknader Finansreglementet er å anse som en fullmakt fra bystyret til byrådet til å forestå finansforvaltningen på vegne av bystyret Byrådet har dessuten med hjemmel i kommuneloven 20 og ved vedtak i bystyresak 102/06 fått tildelt tilstrekkelig myndighet til selv å inngå avtaler knyttet til finansforvaltning Fullmaktsreglementet er senere blitt justert av bystyret i egne saker Det er foretatt endringer/presisering av fullmaktene gjennom vedtak i bystyret 10 desember 2007 i sak , 28 april 2008 i sak og 24 juni 2009 i sakene og , 2februar 2010 i sak og 31 mai 2010 i sak og 20 september 2010 i sak Byrådets myndighet er videredelegert til finansbyråden gjennom vedtak i byrådsak , vedtatt og endret i møte i sak F 2: Fullmakter fra byråd for finans, konkurranse og omstilling Rammene for fullmaktsdelegasjon til kommunaldirektør fastsettes av finansbyråden i eget delegasjonsvedtak Fullmakter kan videredelegeres Det skal gjennom de fullmakter og stillingsinstrukser som gjelder for ansatte i Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap, økonomiseksjonen/finans fremgå hvem som har fullmakt til å inngå avtaler på kommunens vegne samt avgrensning av innholdet i fullmaktene Fullmakter kan meddeles kommunens kontraktsmotparter og registreres i offentlige registre F 3: Fullmakt til å ta opp lån Byrådets fullmakt til gjennomføring av låneopptak er beskrevet i det årlige lånevedtaket som en del av budsjettvedtaket Lån til refinansiering krever ingen særskilt fullmakt F 4: Fullmakt til plassering av likviditet Byrådets fullmakter til plassering av likviditet fremgår av retningslinjer for plassering av overskuddslikviditet F 5: Fullmakt til handel med finansielle derivater Byrådets fullmakt for kommunens handel med rentederivater videreføres Fullmakten knyttes til dagens gjeld, fremtidig opplåning og forvaltning av likviditet F 6: Fullmakt til Bergen Bolig og Byfornyelse KF Bergen Bolig og Byfornyelse KF har fullmakt til å ta opp lån i Husbanken eller Kommunalbanken AS for å finansiere vedtatte prosjekter 20

Saksnr: 201300256-34 Saksbehandler: GOMI. Finansreglement for Bergen kommune

Saksnr: 201300256-34 Saksbehandler: GOMI. Finansreglement for Bergen kommune Saksnr: 201300256-34 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: ESARK-14 Finansreglement for Bergen kommune Innholdsfortegnelse A: INTRODUKSJON... 4 A 1: Omfang og definisjon... 4 A 2: Langsiktige finansielle aktiva

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Dyrøy kommune Vedtatt av kommunestyret 25.06.2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder

Detaljer

Byrådssak /11. Dato: 1. november 2011. Byrådet. Finansreglementet i Bergen kommune 2011 SARK-1400-201016967-17

Byrådssak /11. Dato: 1. november 2011. Byrådet. Finansreglementet i Bergen kommune 2011 SARK-1400-201016967-17 Dato: 1. november 2011 Byrådssak /11 Byrådet Finansreglementet i Bergen kommune 2011 GOMI SARK-1400-201016967-17 Hva saken gjelder: Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap har ansvar for å vurdere

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Reglement for finansforvaltning i Lenvik kommune, jf. k.sak 82/11, 119/14 og 95/15 Side 1 Innholdsfortegnelse REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING... 3 1.1 Finansreglementets

Detaljer

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2 FINANSREGLEMENT vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50 1 Fullmaktens virkeområde...2 1.1 HENSIKTEN MED FULLMAKTEN...2 1.2 HVEM FULLMAKTEN GJELDER FOR...2 2 Hjemmel og gyldighet...2 2.1 HJEMMEL...2

Detaljer

Reglement og fullmakt for finansforvaltning

Reglement og fullmakt for finansforvaltning Levanger kommune Reglement og fullmakt for finansforvaltning Kommunestyret Levanger, 03.09.2014. Innholdsfortegnelse: 1. Hensikten med reglementet...3 2. Hjemmel...3 3. Gyldighet...3 4. Begrensninger...3

Detaljer

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING Oversikt side 1. Hensikten med reglementet 3 2. Hjemmel 3 3. Gyldighet 3 4. Begrensninger 3 5. Overordnet finansiell strategi/ -målsetting

Detaljer

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 Rakkestad kommune Finansreglement Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 1 2 1 Hjemmel og lovgrunnlag Reglementet er vedtatt med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013

Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013 Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013 1. Hjemmel og gyldighet Finansreglementet er vedtatt med hjemmel i Kommunelovens 52 nr. 2 og Forskrift om kommuners og fylkeskommuners

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING RENDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 19/11 den 28.04.11 Innhold i reglement for finansforvaltning: 1. Finansreglementets virkeområde...3 1.1.

Detaljer

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00 12/2197-10 200 &00 FINANSREGLEMENT FOR Vedtatt av Hemne kommunestyre 22.03.11, sak 14/11. ( 07/2807-13 200 &00) Kvalitetssikret 22.12.10 Vedtatt av Hemne kommunestyre 11.12.12., sak 120/12 Kvalitetssikret

Detaljer

Finansreglement. for Ibestad kommune

Finansreglement. for Ibestad kommune Finansreglement for Ibestad kommune Vedtatt i kommunestyret 24.06.2010 1 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Arendal kommune

Reglement for finansforvaltning Arendal kommune Reglement for finansforvaltning Arendal kommune Utkast til justert tekst mai 2015 1 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for kommunens

Detaljer

Gjeldsforvaltning i praksis. Renter, avdrag og budsjettusikkerhet.

Gjeldsforvaltning i praksis. Renter, avdrag og budsjettusikkerhet. Gjeldsforvaltning i praksis Renter, avdrag og budsjettusikkerhet. Noen nøkkeltall for kommunens lånefond Lånefondets balanse 2008: Obligasjoner og sertifikater: Sum lån i 2008 (inkl. refin.): 9.757 mill

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx KLÆBU KOMMUNE Reglement for finansforvaltning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx 2 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING OVERHALLA KOMMUNE Rådmannens forslag av 28/1-2013 1 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for...

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING LYNGDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING LYNGDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING LYNGDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 03.09. 2015 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold 1. Finansreglementets virkeområde...

Detaljer

007 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

007 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 007 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 7.1. Hjemmel Reglement er vedtatt i medhold av Kommunelovens 52 og ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning fastsatt av KRD 9.juni 2009. 7.2 Forvaltning

Detaljer

Reglement Finansforvaltning Meløy kommune. Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10

Reglement Finansforvaltning Meløy kommune. Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10 Reglement Finansforvaltning Meløy kommune Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10 GENERELLE RAMMER OG BEGRENSNINGER FOR FINANSFORVALTNINGEN...2 1.1 HJEMMEL 1.2 FULLMAKTER 1.3 FORMÅL FOR REGLEMENTET 1.4 KVALITETSSIKRING

Detaljer

REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING Vedtatt av Frosta kommunestyre i møte 15.06.2010, sak 47/10 H:\Økonomireglemet\Finansreglement 2010 (gjeldende fra 01.07.10) - Oversendelse revisjonen.doc

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Gjeldende fra 01.07.2010 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1. Hensikten med reglementet... 3 1.2. Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel og gyldighet...

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 1/16 den 18.02.2016

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 1/16 den 18.02.2016 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 1/16 den 18.02.2016 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1. Hensikten med reglementet... 3 1.2. Hvem reglementet

Detaljer

Finansreglement for Nittedal kommune

Finansreglement for Nittedal kommune V.6 Vedtatt av kommunestyret Finansreglement for Nittedal kommune Vedtatt av kommunestyret 26.05.2014 Innhold 1 Finansreglementets virkeområde og formål... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Formålet

Detaljer

Reglement for Finansforvaltning

Reglement for Finansforvaltning Reglement for Finansforvaltning Kommunestyrets vedtak 22.06.2010, ksak 067/10 1. Formål... 1 2. Hjemmel og gyldighet... 1 3. Målsetting... 1 4. Risiko... 2 5. Derivater... 2 6. Forvaltning av langsiktige

Detaljer

REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret den 17.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Risikoprofil... 4 5. Finansiell

Detaljer

Låneopptakene i fjor var betydelig høyere enn bruk av lån til investeringsformål. På lengre sikt gir dette grunn til bekymring.

Låneopptakene i fjor var betydelig høyere enn bruk av lån til investeringsformål. På lengre sikt gir dette grunn til bekymring. Dato: 27. mars 2009 Byrådssak 166/09 Byrådet Finansforvaltningen i 2008 GOMI SARK-14-200812499-43 Hva saken gjelder: Saken gir en oppsummering av finansforvaltningen i fjor og utsikter for i år. Regnskapet

Detaljer

Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement.

Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement. Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement. (Vedtatt i K-sak 135/03 15. des 03) 1. Hjemmel... 2 2. Formål... 2 3. Målsetting... 2 4. Risikoprofil... 2 5. Finansiell risiko og

Detaljer

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune. Finansreglement Loppa kommune Parkveien 1/3 9550 Øksfjord Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.no Dra på Lopphavet Et hav av muligheter Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel

Detaljer

Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering

Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Jan Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 13.11.2015 Styresak 129-2015 Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering Formål Gjeldende finansreglement

Detaljer

(Ny) Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning

(Ny) Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning (Ny) Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet xx med hjemmel i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)

Detaljer

Ny finansforskrift. Konsekvenser sett med en overvåkers øyne. Jan P. Jørgensen AF Kommunepartner

Ny finansforskrift. Konsekvenser sett med en overvåkers øyne. Jan P. Jørgensen AF Kommunepartner Ny finansforskrift - Konsekvenser sett med en overvåkers øyne Jan P. Jørgensen AF Kommunepartner Et non profit arbeidsfellesskap: Kommunalbanken KLP Forsikring Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Detaljer

Finansreglement for Sortland kommune

Finansreglement for Sortland kommune SORTLAND KOMMUNE RÅDMANNEN Finansreglement for Sortland kommune Vedtatt i kommunestyret 17.06.2010 REGLEMENT FOR SORTLAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING (FINANSREGLEMENT) 1. Hjemmel Reglement er vedtatt i

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune. Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60.

FLESBERG KOMMUNE. Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune. Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60. FLESBERG KOMMUNE Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60. Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 FORMÅL MED KOMMUNENS FINANSREGLEMENT...

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Reglement og fullmakt for Verdal Kommunes finansforvaltning Saksbehandler: E-post: Tlf.: Meier Hallan meier.hallan@innherred-samkommune.no 74048215 Arkivref: 2010/4756 - / Saksordfører:

Detaljer

FINANSREGLEMENT. for Kristiansund kommune. Vedtatt i bystyret 25.01.2011 PS 11/1. Samhandling Nyskaping Optimisme - Raushet

FINANSREGLEMENT. for Kristiansund kommune. Vedtatt i bystyret 25.01.2011 PS 11/1. Samhandling Nyskaping Optimisme - Raushet FINANSREGLEMENT for Kristiansund kommune Vedtatt i bystyret 25.01.2011 PS 11/1 Samhandling Nyskaping Optimisme - Raushet Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Forslag til REGLEMENT FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNES FINANSFORVALTNING Gjeldende fra juni 2012

Forslag til REGLEMENT FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNES FINANSFORVALTNING Gjeldende fra juni 2012 Forslag til REGLEMENT FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNES FINANSFORVALTNING Gjeldende fra juni 2012 1. Innledning 1.1 Formål Fylkeskommunens reglement for finansforvaltning skal ivareta grunnprinsippet i Kommunelovens

Detaljer

FINANSSTRATEGI FOR LEVANGER KOMMUNE

FINANSSTRATEGI FOR LEVANGER KOMMUNE FINANSSTRATEGI FOR LEVANGER KOMMUNE Sak nr., vedtatt av kommunestyret i møte den / 2002 Innhold Innledning, virksomhetsområde og avklaringer 3 1. Overordnet målsetting for finansfunksjonen i kommunen.

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I GAUSDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I GAUSDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I GAUSDAL KOMMUNE Til behandling i kommunestyret i møte 17. juni 2010. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Gran kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2010 Versjon 1.2 av 16.12.2010 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Reglement og fullmakt for finansforvaltning. Verdal kommune

Reglement og fullmakt for finansforvaltning. Verdal kommune Reglement og fullmakt for finansforvaltning Verdal kommune Kommunestyret Verdal, 25.08.2014 Innholdsfortegnelse: 1. Hensikten med reglementet... 3 2. Hjemmel... 3 3. Gyldighet... 3 4. Begrensninger...

Detaljer

Byrådssak 114/14. Rapport om finansforvaltningen i 2013 ESARK-1402-201206087-19

Byrådssak 114/14. Rapport om finansforvaltningen i 2013 ESARK-1402-201206087-19 Byrådssak 114/14 Rapport om finansforvaltningen i 2013 GOMI ESARK-1402-201206087-19 Hva saken gjelder: Etter Terrasaken for noen år tilbake utarbeidet departementet forskrift om finansforvaltning. Forskriften

Detaljer

Saken inneholder også avsnitt om kjøp av elektrisk kraft og personforsikring.

Saken inneholder også avsnitt om kjøp av elektrisk kraft og personforsikring. Dato: 15. mars 2010 Byrådssak 147/10 Byrådet Rapport om finansforvaltningen i 2009 GOMI SARK-14-200812499-82 Hva saken gjelder: Etter Terrasaken har departementet sendt ut ny forskrift om finansforvaltning.

Detaljer

Vurdering av Finansreglement i Kvam kommune. 01.oktober 2010

Vurdering av Finansreglement i Kvam kommune. 01.oktober 2010 Vurdering av Finansreglement i Kvam kommune 01.oktober 2010 Bakgrunn Deloitte har på forespørsel fra økonomisjefen foretatt en gjennomgang av Kvam kommunes utkast til nytt finansreglement i samsvar med

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 Rådmannen i Drammen 2. juni 2015 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 3. juni 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av

Detaljer

Byrådssak /12. Rapport om finansforvaltningen i 2011 SARK-1402-201206087-1

Byrådssak /12. Rapport om finansforvaltningen i 2011 SARK-1402-201206087-1 Byrådssak /12 Rapport om finansforvaltningen i 2011 GOMI SARK-1402-201206087-1 Hva saken gjelder: Saken gir en oppsummering av finansforvaltningen i fjor og utsikter for i år. Rapporteringens formål er

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016 Rådmannen i Drammen 2. juni 2016 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere til kommunestyret med hensyn på utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Reglement plasserings- og lånestrategi Kontrollområde Økonomi Vedtatt av FT 24.10.01 med endring vedtatt av FT 4.12.02, 28.4.04 og 26.4.06 Sist endret 06.12.2012

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Tore Finnerud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 10/94

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Tore Finnerud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 10/94 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Tore Finnerud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 10/94 NYTT FINANSREGLEMENT - JUSTERING AV KOMMUNENS DELEGERINGS OG ØKONOMIREGLEMENT Rådmannens forslag til vedtak: Forslag til

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 7. oktober 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Finansforvaltning 2014 - årsrapport

Finansforvaltning 2014 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.04.2015 26156/2015 2015/2126 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/38 Formannskapet 22.04.2015 15/39 Bystyret 07.05.2015 Finansforvaltning 2014 -

Detaljer

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Bystyret tar byrådets redegjørelse «Rapport om finansforvaltningen 2014» til orientering.

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Bystyret tar byrådets redegjørelse «Rapport om finansforvaltningen 2014» til orientering. Byrådssak 164/15 Rapport om finansforvaltningen i 2014 GOMI ESARK-1402-201206087-25 Hva saken gjelder: Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning trådte i kraft 1.7.2010, og inneholder

Detaljer

Finansreglement. for. Ringerike kommune

Finansreglement. for. Ringerike kommune Finansreglement for Ringerike kommune Utarbeidet iht Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. Vedtatt av kommunestyret i Ringerike kommune den 23.03.2006, sak 27/06, med virkning fra

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Leka kommune

Reglement for finansforvaltning. Leka kommune Reglement for finansforvaltning Leka kommune 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Vedtatt: FT 118/2015, Ikrafttreden: 16.12.2015 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR FYLKESKOMMUNEN... 3 1.1 FORMÅL MED FYLKESKOMMUNENS FINANSREGLEMENT... 3 1.2 RAPPORTERING... 3 1.2.1 Tidspunkt for rapportering...

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2015

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2015 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2015 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2015 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE

FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE 2012 FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE Arne Eiken Vedtatt i Sirdal Kommunestyre Sak 12/113 13.12.2012 Innhold 1. FORMÅL MED FINANSFORVALTNINGEN... 3 2. OVERORDNETE RAMMER... 3 Generell begrensing... 4 Unntak

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Finansreglement. for. Hole kommune. (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 )

Finansreglement. for. Hole kommune. (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 ) Finansreglement for Hole kommune 2010 (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 ) Utarbeidet iht Ny finansforskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning av 9. juni 2009 med virkning

Detaljer

Nye finansforvaltningsreglementer - erfaringer og tendenser. NKRFs Fagkonferanse 2011 i Alta Asbjørn O. Pedersen Generalsekretær i NKK

Nye finansforvaltningsreglementer - erfaringer og tendenser. NKRFs Fagkonferanse 2011 i Alta Asbjørn O. Pedersen Generalsekretær i NKK Nye finansforvaltningsreglementer - erfaringer og tendenser NKRFs Fagkonferanse 2011 i Alta Asbjørn O. Pedersen Generalsekretær i NKK Spørreundersøkelser om kommunenes og fylkes- Kommunenes finansforvaltning

Detaljer

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn:

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn: Lillehammer kommune 31.12.2010 30.04.2011 31.08.2011 31.12.2011 Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK % Innskudd hos hovedbankforbindelse, Nordea 33,0 80 49,4 52 91,6 59 % 81,6 55 % Pengemarkedsfond 8,0 20

Detaljer

Byrådssak 174/13. Rapport om finansforvaltningen i 2012 ESARK-1402-201206087-8

Byrådssak 174/13. Rapport om finansforvaltningen i 2012 ESARK-1402-201206087-8 Byrådssak 174/13 Rapport om finansforvaltningen i 2012 GOMI ESARK-1402-201206087-8 Hva saken gjelder: Saken gir en oppsummering av finansforvaltningen i fjor. Rapporteringens formål er å informere om finansforvaltningens

Detaljer

Saksfremlegg. Økonomireglementet endres i samsvar med forslaget til revidert reglement 2.

Saksfremlegg. Økonomireglementet endres i samsvar med forslaget til revidert reglement 2. Saksfremlegg Arkivsak: 07/4920 Sakstittel: REVIDERING AV FINANSREGLEMENTET K-kode: 240 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Økonomireglementet endres i samsvar med forslaget til revidert

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Finansforvaltning 2013 - årsrapport

Finansforvaltning 2013 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.04.2014 22632/2014 2014/2289 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/58 Formannskapet 23.04.2014 14/54 Bystyret 07.05.2014 Finansforvaltning 2013 -

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012 Ringerike kommune Finansrapport 2. tertial 2012 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Vedlegg D Likviditets og låneforvaltning rapportering per 31.08 1 Innledning: Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet

Detaljer

Eigersund kommune Reglement for finansforvaltning

Eigersund kommune Reglement for finansforvaltning Eigersund kommune Reglement for finansforvaltning 1. Generelle rammer og begrensninger for Finansforvaltningen 1.1 Hjemmel Reglementet er fastsatt med hjemmel i Kommunelovens 52 om finansforvaltning, og

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere utviklingen gjennom året og status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Likviditets- og låneforvaltning

Likviditets- og låneforvaltning Vedlegg G Likviditets- og låneforvaltning 1 Innledning Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet skal ivareta grunnprinsippet

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2014

Finansrapport 1. tertial 2014 Finansrapport 1. tertial 2014 Vedlegg til 1. tertialrapport 2014 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200906671 Arkivkode : E: 255 Saksbeh. : Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.06.2010 86/10 Bystyret 22.06.2010 80/10 FORSLAG TIL NYTT REGLEMENT

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Grimstad kommune. Vedtatt av kommunestyret Sak 81/13 i møte 27.05.2013

Reglement for finansforvaltning. Grimstad kommune. Vedtatt av kommunestyret Sak 81/13 i møte 27.05.2013 Reglement for finansforvaltning I Grimstad kommune Vedtatt av kommunestyret Sak 81/13 i møte 27.05.2013 Innholdsfortegnelse Side 1 INNLEDNING... 3 1.1 Hjemmel 3 1.2 Målsetting. 3 1.3 Risikoprofil. 4 2

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2015

Finansrapport 1. tertial 2015 Finansrapport 1. tertial 2015 Vedlegg til 1. tertialrapport 2015 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Dønna kommune. Utkast

Reglement for finansforvaltning. Dønna kommune. Utkast Reglement for finansforvaltning Dønna kommune Utkast 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde...3 1.1 Hensikten med reglementet......3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2.

Detaljer

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 10.03.2011 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Saksframlegg. Finansforvaltning i Søgne kommune - Årsrapport for 2013

Saksframlegg. Finansforvaltning i Søgne kommune - Årsrapport for 2013 Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-14851/2014 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 29.04.2014 Saksframlegg Finansforvaltning i Søgne kommune - Årsrapport for 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 54/14

Detaljer

Evje og Hornnes kommune. Reglement for finansforvaltning

Evje og Hornnes kommune. Reglement for finansforvaltning Evje og Hornnes kommune Reglement for finansforvaltning Vedtatt i kommunestyret: 24.10.2013 1 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for...

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Vedlegg 14. Forslag til revidert finansreglement

Vedlegg 14. Forslag til revidert finansreglement Vedlegg 14 Forslag til revidert finansreglement 1 Innledning/bakgrunn for saken I økonomiplanen for 2015 til 2018 ble det gjort vedtak om at det skal foretas en vurdering av kommunens lånesikringsstrategi.

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Finansrapport pr. 31.12.21 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Meier Hallan meier.hallan@innherred-samkommune.no 7448215 Arkivref: 211/3456 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02061-1

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02061-1 Ås kommune Ås kommunes finansreglement - Revidering Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02061-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 27.08.2014 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Rådmannens

Detaljer

Gjeldsrapport 1. tertial 2015 Verran kommune. I samarbeid med SpareBank 1 SMN

Gjeldsrapport 1. tertial 2015 Verran kommune. I samarbeid med SpareBank 1 SMN Gjeldsrapport 1. tertial 2015 Verran kommune I samarbeid med SpareBank 1 SMN 30.4.2015 Innholdsfortegnelse 1 Oppsummering... 3 1.1 Utvalgte parametre... 3 1.2 Kommunens kommentar... 3 2 Sammensetning av

Detaljer

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Finansrapport Kvinnherad kommune

Finansrapport Kvinnherad kommune Finansrapport Kvinnherad kommune Gjeldsportefølje kommunenummer 1224 2. tertial 2013 Innhold Forbehold Side 3: Oppsummering og nøkkeltall Side 4: Oversiktstabell for gjeldsporteføljen Side 5: Krav i finansreglement

Detaljer

Rutiner for finansforvaltning. Verdal kommune

Rutiner for finansforvaltning. Verdal kommune Rutiner for finansforvaltning Verdal kommune Oversikt: 1. Innledning... 3 2. Administrative rutiner... 4 3. Likviditetsoversikt... 5 4. Rutine for vurdering og håndtering av finansiell risiko... 6 5. Avvikshåndtering...

Detaljer

Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus

Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde...

Detaljer

Fylkestinget slutter seg til reglement for finansforvaltningen i Hedmark fylkeskommune, slik det fremgår av vedlegg til saken.

Fylkestinget slutter seg til reglement for finansforvaltningen i Hedmark fylkeskommune, slik det fremgår av vedlegg til saken. Saknr. 12/515-1 Ark.nr. Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth Willy Kleven Reglement for finansforvaltningen i Hedmark fylkeskommune - revidering Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Administrative rutiner for finansforvaltningen (Gjeldende fra 1. juli 2012) Drammen kommune

Administrative rutiner for finansforvaltningen (Gjeldende fra 1. juli 2012) Drammen kommune Administrative rutiner for finansforvaltningen (Gjeldende fra 1. juli 2012) Drammen kommune Utarbeidet iht: Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning (9. juni 2009) Finansreglement for

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Vår ref 08/1534-71 EVV

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Vår ref 08/1534-71 EVV DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Kommunene Fylke skommunene Fylkesmennene Deres ref Vår ref 08/1534-71 EVV Dato 23 SFPmeg Ny forskrift om finansforvaltning i kommuner og fylkeskommuner Kommunal-

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Den 16.12.2010 i k-sak 119/10 vedt Gran kommunestyre reglement for finansforvaltning som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning som trådte i kraft

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 2013 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT Gran kommunes finansreglement ble vedtatt av kommunestyret den 16.12.2010 i k-sak 119/10 som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker

Kredittforeningen for Sparebanker Kredittforeningen for Sparebanker Foreløpig resultat 2011 Resultatregnskapet KfS er i utgangspunktet et non-profit foretak hvor formålet er å skaffe medlemsbankene så gunstige innlån som mulig. Deler av

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015.

FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015. FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer