Oppland fylkes Eldreråd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppland fylkes Eldreråd"

Transkript

1 Oppland fylkes Eldreråd Årsmelding 2011

2 INNHOLD: LEDERS FORORD 3 MEDLEMMER 4 BUDSJETT 5 REGLEMENT 5 MØTER I ELDREERÅDET 7 HANDLINGSPLAN / FOKUSOMRÅDER ELDRE OG DATA 7 BRUKERRÅDET SYKEHUSET INNLANDET 8 BRUKERUTVALGET NAV 8 PASIENTTRANSPORT 8 SJÅFØRER SAMARBEID MED HEDMARK ELDRERÅD 8 SAMARBEID MED KOMMUNALE ELDRERÅD 9 HENVENDELSER/KORRESPONDANSE 9 ORDINÆRE SAKER SOM HAR VÆRT TIL BEHANDLING I RÅDET 9 ORIENTERINGER 10 DELTAGELSE PÅ KURS OG KONFERANSER GJENNOM ÅRET 11 LEDER HAR DELTATT PÅ FØLGENDE ARENAER 11 VÅRKONFERANSEN HØRINGER/INNSPILL 14

3 LEDERS FORORD Ikke bare Husker du Slik refererte en journalist fra en markering av eldredagen Kortere og bedre kunne det ikke skrives, for enkelt sagt er det erfaringen fra 4 år i eldreråd sammenheng. En god blanding av hva vi hadde med oss av balast ved begynnelsen av perioden og alt vi har tilegnet oss av opplevelser, erfaring og lærdom i perioden. Fylkeseldrerådet har tatt sitt ansvar på alvor, i forhold til fylkeskommunen, dens politiske og administrative del. Rådet har etter beste evne gitt sitt syn på saker som angår særlig eldre, men også hatt mulighet til å fremme synspunkter i øvrige saker. Noe som er ytterligere styrket etter vedtak i fylkestinget sommeren 2011, og som er og bør være en selvfølge. De eldre og deres kår er ikke i noen sammenhenger adskilt fra det øvrige i samfunnet. Fylkespolitikere uttaler ofte at de er ombudspersoner i fylket. Det er deres ansvar. Fylkeseldrerrådet har også tatt sitt ansvar her. Gjennom dialog, saksarbeide og utveksling av erfaring med kommunale eldreråd og pensjonistforeninger, har fylkesrådet gått i front. Det har vært krevende men gitt rådet og vi tør også å si fylkeskommunen som helhet god kreditt. Eldrerådet er bare råd. Det er derfor ikke å vente at vi alltid får gehør for våre syn. Det er viktig å huske når Rådet skal dømmes for hva vi har, og ikke har oppnådd. Som leder mener jeg bestemt at vi har oppnådd mye. Vi har løftet oss, vi har gjort oss kjent, vi har oppnådd respekt. Det utgående Fylkeseldrerådet har i hvertfall gjort et ærlig arbeid for eldresaken, og kan med god samvittighet overlate til innkommende råd å videreføre virksomheten. Fylkeskommunen utgjør en stor og mangfoldig virksomhet med medarbeidere på ulike nivåer. Det legges stor vekt på medvirkning, trivsel, etikk og godt innblikk i HMS-begrepene. Det er også blitt oss i Fylkeseldrerådet til del. Over alt er vi møtt på en god og korrekt måte. Det samme gjelder i forholdet til fylkespolitikerne. På vegne av fylkeseldrerådet i perioden har jeg tilslutt gleden av å takke for godt samarbeide til dere alle. Takk også til alle vi har møtt rundt i kommunene, der dere bor, og på Honne for godt samarbeid. Hilsen På vegne av Fylkeseldrerådet Øivind Nerby 3

4 Leder i Oppland fylkes eldreråd perioden , Øivind Nerby MEDLEMMER For valgperioden besto Oppland fylkes eldreråd av følgende medlemmer: Medlemmer: Øivind Nerby, leder Kirsten Marie Bøe, nestleder Solveig Hval Lauritz Kleven Liv Berge Johannes Sterri Personlige varamedlemmer: Kjell Roar Elnæs Inger H. Sveen Bjørg S. Skaarud Marit Hovstad Aaløkken Marie Storrvik Jack Stavheim Marie Storrvik rykket opp som medlem etter Liv Berges bortgang fra og med mars Berit Johannessen har vært rådets faste sekretær i perioden. 4

5 For valgperioden består Oppland fylkes eldreråd av følgende medlemmer: Medlemmer: Kari Bergum Ingvill Fjellstad Bø Per Rasmussen Tore J. Odden Johannes Sterri Solveig Hval Personlige varamedlemmer: Tordis Skogan Tore Gran Arne Monsen Anny Brenden Kåre Bjørn Brattli Ester Haga I forbindelse med rekruttering av nye medlemmer til rådet ble det annonsert i fylkets lokalaviser, samt på hjemmesiden til Oppland Fylkeskommune. Utover dette måtte rådet arbeide aktivt for å få tilstrekkelig antall kandidater. Dette medførte at det ikke ble avholdt konstituerende møte før i desember. BUDSJETT Eldrerådets budsjett for 2011: kr ,-. REGLEMENT Oppland fylkes eldreråd arbeider ett er reglement for rådet. Disse ble vedtatt av Fylkestinget 14. juni 2004: 1. Sammensetning. Valg Eldrerådet består av 6 medlemmer med varamedlemmer. Reglementets 1, andre avsnitt ble av fylkestinget , vedtatt endret slik : Eldrerådet velges av fylkestinget for den fylkeskommunale valgperioden. Representantene gis etter søknad fritak for resten av perioden dersom de ikke uten større vanskeligheter, herunder aldersmessige belastninger, kan fortsette i sitt verv. Pensjonistforeningene i Oppland har rett til å foreslå medlemmer. Flertallet av rådsmedlemmene skal være alderspensjonister fra fylket. Eldrerådet velger selv leder og nestleder blant pensjonistene. Valget gjelder for den fylkeskommunale valgperioden. Dersom et medlem eller vara medlem trer ut av rådet for godt, skal nytt medlem velges i samsvar med kommunelovens bestemmelser. 5

6 2. Arbeidsområde Eldrerådet er et samarbeids- og rådgivende organ for fylkeskommunen. Rådet skal ha til behandling alle saker som gjelder levekår for eldre, jf. Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd 7. Sakene skal sendes rådet i god tid før fylkestingets behandling / avgjørelse. Dette gjelder også om andre organer behandler saker om eldres levekår. Saksprotokoll fra eldrerådets møte skal følge saksdokumentene til de fylkeskommunale organ som tar endelig avgjørelse i saken. Eldrerådet kan på eget initiativ ta opp saker som har med eldres levekår å gjøre. 3. Møter Møter holdes på de tidspunktene som er vedtatt av rådet selv, og etter oppsatt plan samordnet med dato og møter i fylkestinget. Møter kan også holdes når lederen eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Møteinnkalling og saksliste skal (så vidt mulig) sendes medlemmer og varamedlemmer en uke før møtet. Rådet kan også behandle saker som ikke er nevnt i innkallingen, dersom rådet vedtar det. Eldrerådet treffer sine vedtak i møte, og er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene eller varamedlemmene er til stede. Vedtak fattes med vanlig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Fylkesrådmannen og fylkesordfører har møte- og talerett i møtene. 4 Sekretariat Fylkesrådmannen skal sørge for tilfredsstillende sekretærfunksjon. 5 Forberedelse av saker Sekretær i sammen med leder sørger for at de saker som skal legges fram for eldrerådet er forberedt på forsvarlig måte. 6 Møteprotokoll Det skal føres møteprotokoll over forhandlingene i utvalget. Utskrift av møteprotokollen sendes medlemmene og varamedlemmene. Møteprotokollen legges fram til godkjenning i påfølgende møte. 7. Møtegodtgjørelse Eldrerådets medlemmer skal ha godtgjøring for arbeidet i rådet på samme vilkår som valgte medlemmer i fylkeskommunens øvrige organer. 8 Andre regler for eldrerådet Fylkestinget vedtar, etter forslag fra eldrerådet, en årlig rammebevilgning for rådets virksomhet. 6

7 Eldrerådet utarbeider hvert år en årsmelding om sin virksomhet. Årsmeldingen legges fram for fylkestinget, og sendes til de fylkeskommunale etater, de kommunale eldreråd i fylket og til Staten seniorråd. MØTER I ELDRERÅDET Det er avholdt 10 ordinære møter i eldrerådet, i tillegg ble det arrangert vårkonferanse for de kommunale eldrerådene. konstituerende møte ble avholdt 6. desember HANDLINGSPLAN / FOKUSOMRÅDER 2011 Eldrerådet utarbeidet slik handlingsplan for 2011: Sykehjemsplass til de sykeste eldre Fall og fallskader Arbeide med ergoterapeut og helsesøster til hjemmene Hjelpemidler Riktig bruk av medikamenter for eldre, sjekke kombinasjoner, overflødige medikamenter fjernes Brannsikkerhet i hjemmene til eldre Livsglede for eldre Bruk av eldremilliardens tildelte midler i Opplandskommunene Samhandlingsreformen Pasientreiser Oppfølgingssaker i 2011, blant annet: Regionalt handlingsprogram Videreføring av 65 + Pasientombudets virksomhet i Oppland Folkehelseplan, hvordan tilpasse den til eldres behov. ELDRE OG DATA Eldrerådet har arbeidet med prosjektet siden desember Eldrerådet utarbeidet i samarbeid med fylkesbiblioteket samarbeidsavtaler. 9 kommuner deltok i prosjektet. Alle bibliotekene hadde individuelle kartlegging / planleggingsmøter med sitt lokale eldreråd om kursets omfang. Markedsføring foregikk gjennom mange ulike fora. Undervisning primært i bibliotekets lokaler hvor det er mulig, men har variert mellom en til en og gruppeveiledning. Faginnholdet var helt grunnleggende. Tilbakemeldingene har vært positive. Antall deltakere totalt: ca

8 BRUKERRÅDET I SYKEHUSET INNLANDET Leder Øivind Nerby har også i 2011 sittet som medlem i Brukerrådet i sykehuset Innlandet.. BRUKERUTVALGET NAV Johannes Sterri har vært rådets representant i brukerutvalget. Lauritz Kleven vara. Referat fra møtene i brukerutvalget blir referert i eldrerådet. PASIENTTRANSPORT Leder får fortsatt mange henvendelser angående pasienttransport. SJÅFØRER 65+ Eldrerådet har også i 2011 markedsført kurset 65+. SAMARBEID MED HEDMARK ELDRERÅD Det ble i 2011 gjennomført to felles møter mellom Hedmark og Oppland fylkes eldreråd. Rådene har mange felles utfordringer og strategier. 31. mars besøkte rådene Terningen arena, Elverum: Det var lagt opp til felles befaring på NAV hjelpemiddelsentral Hedmark, Terningen arena. Ergoterapeut Jytte Jepsen orienterte. Det ble avholdt felles møte samt møte i eget råd. Felles møte med Hedmark 13. oktober, på Lillehammer: Følgende saker ble diskutert: TT-ordningen, styrking av pasienttransporten i Hedmark og Oppland, videreføring av eldrerådenes saker inn i nye råd. 8

9 SAMARBEID MED KOMMUNALE ELDRERÅD Det var også i 2011 mange ulike henvendelser fra de kommunale eldrerådene. Disse ble besvart fortløpende. Rådet i Oppland har gjennom perioden hatt tett oppfølging av kommunene både gjennom 2 årlige konferanser samt at leder har vært på besøk i alle fylkets kommuner og orientert. Rådet har bistått i arbeidet med blant annet trygghetsalarmer, opplæring av eldre i data og sjåfører 65+. Dette har vært etterspurt og satt stor pris på. HENVENDELSER/KORRESPONDANSE Svar på henvendelse fra leder i Dovre eldreråd vedrørende valg av fellesråd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldreråd. Brev til helsetilsynet i Oppland vedrørende pasientreiser i Innlandet vedrørende utilfredsstillende kvalitet på pasienttransporten i fylket. Brev til styret i Sykehuset Innlandet HF vedrørende bedre kreftbehandling i Oppland. Svar på henvendelse om ektepar får/ikke får bo sammen i sykehjem/omsorgsboliger. Svar på henvendelse fra Vestfold fylkes eldreråd angående saker vedtatt på landskonferansen. ORDINÆRE SAKER SOM HAR VÆRT TIL BEHANDLING I RÅDET 1/11 Høring innspill på utvalgte tema til nasjonal helse- og omsorgsplan ( ) 2/11 Høring forslag til ny folkehelselov 3/11 Årsmelding for Oppland fylkes eldreråd 4/11 Endring av funksjonstid Oppland fylkes eldreråd 5/11 Strategisk kollektivplan for Oppland høringsuttalelse fra eldrerådet 9

10 6/11 Svar på henvendelse fra Dombås pensjonistforening ved leder John Rykhus 7/11 Pasientreiser i Innlandet 8/11 Bedre kreftbehandling i Oppland nå 9/11 TRANSPORTTJENESTEN FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE I OPPLAND Forslag til nytt reglement 11/11 Regionalt handlingsprogram 2012 høringsutkast 10/11 Endring av funksjonstid Oppland fylkes eldreråd 12/11 Søknad om ekstra økonomisk støtte til datakurs for eldre 13/11 Møtekalender for eldrerådet 2012 ORIENTERINGER Gjennomgang av Regionalt Handlingsprogram Reglement for transporttjenesten for forflytningshemmede i Oppland: Leder gikk gjennom dokumentet som ble vedtatt i fylkestinget i september. Verdighetsgarantien, trår i kraft 1. januar Hva er dette? Leder orienterte kort. Lederen i Gudbrandsdølen/Dagningen 21. januar under tittelen Helse for alle ble referert. Artikkel fra Gudbrandsdølen/Dagningen vedrørende kraftig refs til Sykehuset Innlandet om at de entydig er opptatt av økonomi ble referert. Eldrerådets hjemmeside ble presentert. Leder ble utfordret til å skrive månedsbrev. 10

11 Folkehelsekoordinator Ane Bjørnsgaard orienterte om ny folkehelselov og status i folkehelseplanen i Oppland. Representantene ble oppfordret til å komme med innspill til folkehelseplanen. Eirik Strand, leder for Opplandstrafikk deltok i møte og svarte på spørsmål fra representantene. Folkehelsekoordinator Ane Bjørnsgaard gikk, sammen med representantene, igjennom Regional plan for folkehelse i Oppland. Leder orienterte om aktiviteter rundt om i fylket i forbindelse med eldredagen, og viste blant annet til avisartikkel i Oppland Arbeiderblad. Oppland fylkes eldreråd sender takk til Opplands trafikk for også i år å bidra med gratis buss på eldres dag. Strategisk plan for kulturnæringer: Leder gikk igjennom vedtatt dokumentet. Høringsutkast til Regionalt handlingsprogram DELTAGELSE PÅ KURS OG KONFERANSER GJENNOM ÅRET Kirsten Marie Bøe har deltatt i arbeidsgruppe som har arbeidet med nytt reglement for transporttjenesten for forflytningshemmede i oppland. Ledere fra respektive råd i Norge var invitert til 2-dagers seminar på norsk senter for seniorutvikling i Melsomvik januar Seminaret satte søkelyset på eldrerådenes arbeid og erfaringer. Måten Oppland fylkes eldreråd håndterer saker på er lagt merke til, og fikk positive tilbakemeldinger. Leder Øivind Nerby er bedt om å tiltre i et eldrerådsutvalg i regi av Pensjonistforbundet og har sagt seg villig, foreløpig ut LEDER HAR DELTATT PÅ FØLGENDE ARENAER Møte med fylkesordfører: Høring Sykehusstruktur Sykehus innlandet. Brukerutvalget representant for fylkeseldrerådet Møte med eldrerådet i Østre Toten Møte for fylkeseldrerådene Norsk Pensjonist Forbund, Melsomvik Eldrerådet Lillehammer Sykehus Innlandet Østre Toten Pensjonist Forening Vang begravelse Liv Berge Eldre og data møte Gjøvik med fylkesbiblioteksjefen Eldrerådet Lillehammer 11

12 Vardal Pensjonistforening / eldreråd Møte Norsk Pensjonist Forbund Honne Møte Fagforbundets Pensjonistforening Øyer Møte MS foreningen Gjøvik Eldrerådet felles samling med rådet i Hedmark, på Elverum Sykehus Innlandet Fylkestinget Gjøvik Møte med fylkesordfører Gjøvik Høring Sykehusstruktur Vårkonferanse Eldrerådene Fagernes Sykehus Innlandet Sanderud Norsk Pensjonist Forbund Oslo. Eldrerådene Sykehus Innlandet Regionmøte eldrerådene Gjøvik Eldrerådet Lillehamme Periodeavslutning Fylkestinget Fagernes Eldrerådet Lillehammer Østre Toten Sykehjem Opplandstinget Sykehus Innlandet Norsk Pensjonist Forbund Honne Sykehus Innlandet Regionmøte eldrerådene Gjøvik Eldredagen 2011 Gjøvik Eldredagen 2011 Søndre Land Eldredagen 2011 Nord Aurdal Eldredagen 2011 Østre Toten Eldredagen 2011 Gran Norsk Pensjonist Forbund Oslo- eldrerådene Eldrerådet Lillehammer Sykehus Innlandet Eldredagen 2011 Nordre Land Sykehus Innlande Eldrerådene Oppland Hedmark Eldredagen 2011 Sør Aurda Eldrerådet Lillehammer Sykehus Innlandet Sykehus Innlandet Eldrerådet Lillehammer Møte Norsk Pensjonist Forbund Gardermoen ( Opplæring av eldreråd) 12

13 Tilbakemeldinger til eldrerådet denne perioden har vært svært positive. Blant andre ordførere, rådmen, pensjonistforbund og kommunale eldreråd har lagt merke til rådets aktivitet. Mange saker har vært meldt inn fra de kommunale eldrerådene, med bakgrunn i eldreloven. Eldrerådet har gjennomført mye, men er ikke i mål. Arbeidet overfor kommunene er positivt. Viktig at arbeidet som ligger i mandatet - å ivareta eldres kår fortsetter og helst styrkes. VÅRKONFERANSE 2011 Det var i alt 54 engasjerte deltakere som deltok på konferansen, som foregikk dagene 10. og 11. mai på Quality hotell på Fagernes. 20 av kommunene i fylket var representert. Ordfører Helge Halvorsen samt leder av Nord-Aurdal eldreråd, Ingvill Fjelstad Bø, ønsket forsamlingen velkommen. Deretter orienterte IKT og informasjonsrådgiver ved Oppland fylkesbibliotek, Olav Birketveit, om prosjektet eldre og data. Livsglede for eldre ble presentert av Kjell Rønningen fra Frivillighetssentralen i Nordre Land kommune. I forkant av gruppearbeidet innledet leder av Oppland fylkes eldreråd Øivind Nerby om «eldremilliarden». Gruppearbeidet ble deretter presentert. Representantene besøkte Valdres Folkemuseum, hvor det var omvisning, kaffe og stølslapper. 13

14 Siste samlingen denne perioden ble markert med festmiddag og underholdning av Anne Marie Kvien. Dag to: Orientering om tildeling av plass i sykehjem / omsorgsboliger ved Mona Kristin Haganæs fra tildelingskontoret i Nord-Aurdal kommune. Solveig Hval, leder Pensjonistforbundet Oppland orienterte om valg av eldreråd. Gunvor Øfsti fra Sykehuset Innlandet oppdaterte deltagerne om Samhandlingsreformen. HØRINGER/INNSPILL Eldrerådet har avgitt høringsuttalelse i følgende saker: Innspill på utvalgte tema til nasjonal helse- og omsorgsplan Høring forslag til ny folkehelselov Strategisk kollektivplan for Oppland Innspill i sak om nytt reglement for transporttjenesten for forflytningshemmede i Oppland Fra vårsamlingen 2011 på Fagernes 14

15 Marie Storrvik, Lauritz Kleven, Johannes Sterri, Berit Johannessen, Kirsten Marie Bøe, Øivind Nerby og Solveig Hval Øivind Nerby (sign), leder perioden Berit Johannessen 15

16

Innhold. Foto fremside: Austråttborgen

Innhold. Foto fremside: Austråttborgen Mulighetenes OPPLAND Årsmelding Oppland fylkes eldreråd 2014 2 Innhold Leders forord... 3 Medlemmer... 4 Budsjett... 4 Reglement... 5 Møter i eldrerådet... 6 Handlingsplan/fokusområder 2014... 6 Brukerrådet

Detaljer

Leders forord. Gjøvik, 17. mars 2015. Kjersti B. Fremstad Leder av Oppland fylkeskommunale råd for likestilling av funksjonshemmede.

Leders forord. Gjøvik, 17. mars 2015. Kjersti B. Fremstad Leder av Oppland fylkeskommunale råd for likestilling av funksjonshemmede. Mulighetenes OPPLAND Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland (RLF) Årsmelding 2014 Innhold Leders forord... 3 Medlemmer... 4 Budsjett... 4 Reglement... 4 Handlingsplan...

Detaljer

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012 Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Dags- og forretningsorden... s. 4 Fullmakter til årsmøtet i Oppland Arbeiderparti... s. 4 Innkomne forslag politiske og organisatoriske

Detaljer

Vedlagt følger møteinnkalling 19.03.2015 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder

Vedlagt følger møteinnkalling 19.03.2015 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/470971_fix.html Side 1 av 1 13.03.2015 Fra: Erichsen, Marion[Marion.Erichsen@vaf.no] Dato: 09.03.2015 11:07:44 Til: Andresen, Kenneth; Andresen, Kristin Tofte; Arild

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Lille sal i Ås rådhus 12.03.2012 kl. 15.00

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Lille sal i Ås rådhus 12.03.2012 kl. 15.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Ås Eldreråd har møte i Lille sal i Ås rådhus 12.03.2012 kl. 15.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014 Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013 Mars 2014 2 Brukerutvalgets årsrapport 2013 1.0 Oppnevning av nytt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF oppnevnte i 2013 nytt brukerutvalg med funksjonstid

Detaljer

Fylkeseldrerådet for inneværende valgperiode 2008-2011, ble valgt av fylkestinget 2007.

Fylkeseldrerådet for inneværende valgperiode 2008-2011, ble valgt av fylkestinget 2007. Fylkeseldrerådet for inneværende valgperiode 2008-2011, ble valgt av fylkestinget 2007. Medlemmer: Niels-Otto Hægeland, leder - Vennesla Margith Seland, nestleder - Audnedal Inger Pedersen, medlem - Kristiansand

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Innhold 1. Innledning 4 2. Ombudsordningen 5 2.1 Bakgrunn 5 2.2 Ombudets plassering 5 2.3 Økonomi 5 3. Informasjonsarbeid 6 3.1 Utadrettet informasjonsarbeid

Detaljer

Statens seniorråd. Rapport for rådsperioden 2010-2013

Statens seniorråd. Rapport for rådsperioden 2010-2013 Statens seniorråd Rapport for rådsperioden 2010-2013 Innholdsfortegnelse Forord s. 3 Innledning s. 4 Statens seniorråd s. 4 Statens seniorråds mandat s. 4 Statens seniorråds medlemmer s. 4 Sekretariat

Detaljer

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd Eldrerådet i arbeid Fagforbundet info januar 2008 trykk: Reprografisk Industr Opplag 3 000 Norsk Pensjonistforbund Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd

Detaljer

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Årsmøte 2012 Studentparlamentet i Narvik Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: 02.05.2012 Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet

Detaljer

Statens seniorråd Sluttrapport for rådsperioden 2002 2005

Statens seniorråd Sluttrapport for rådsperioden 2002 2005 Statens seniorråd Sluttrapport for rådsperioden 2002 2005 Innholdsfortegnelse RÅDETS ARBEID I PERIODEN... 3 Mandat, sammensetning og arbeidsform... 3 Rådets mandat... 3 Sammensetning... 3 Arbeidsform...

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 03.03.2014 Tid 12:00 NB! Minner om fellesmøte med YON Oslo med oppstart

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

ÅRSMØTE 2012. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter

ÅRSMØTE 2012. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2012 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Se innkalling til miniseminar m.v. på www.bfobrann.no Årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 15.03.2010 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Bespisning kl 16:00. Vennligst gi beskjed dersom

Detaljer

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo, Handelshøgskolen BI i Oslo, Høgskolen i Oslo, Høgskolen i

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Rapport. AAs 36. Servicekonferanse

Rapport. AAs 36. Servicekonferanse Rapport AAs 36. Servicekonferanse 2011 Gi det videre til nykommeren ved fadderskap 25. mars 27. mars 2011 Innholdsfortegnelse Åpning ved Arne H...Side 3 Årsrapporter 2010...Side 4 Tjenesterådet Tjenesterådets

Detaljer

Håndbok for Eidsberg kommune Del C

Håndbok for Eidsberg kommune Del C Håndbok for Eidsberg kommune Del C Interkommunalt samarbeid, andre rådsorganer Vedtatt i kommunestyret 20. juni 2013 K.sak 64/13 Innholdsfortegnelse: Innhold 1 REGLEMENT FOR EIDSBERG KOMMUNES REPRESENTANTER

Detaljer

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS 1 ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS Fylkeseldrerådet i Troms 2013 2 Innhold FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN... 4 Generelt om eldrerådenes funksjon og oppgaver...

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Eldrerådet i Nord-Trøndelag. Årsrapport 2014. Bilder fra studietur til Finnmark. Journalnummer: 15/00142

Eldrerådet i Nord-Trøndelag. Årsrapport 2014. Bilder fra studietur til Finnmark. Journalnummer: 15/00142 Eldrerådet i Nord-Trøndelag Årsrapport 2014 Bilder fra studietur til Finnmark Journalnummer: 15/00142 Side2 Side3 LEDER HAR ORDET: Eldrerådet i Nord-Trøndelag driver sin virksomhet i henhold til Lov om

Detaljer

~ /~ 7=~~ ; æi~/j:i Karin Rugås Utvalgsleder MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET FAUSKE KOMMUNE SAKSLISTE: - MØTE NR 4/2012. Orienteringer: Tema: Sak nr.

~ /~ 7=~~ ; æi~/j:i Karin Rugås Utvalgsleder MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET FAUSKE KOMMUNE SAKSLISTE: - MØTE NR 4/2012. Orienteringer: Tema: Sak nr. FAUSKE KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET Tid: 19.04.2012 kl.: 10:00-13:00 Sted: Fauske eldresenter Til behandling: Saksnr. 017/12-020/12 Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 06 06 Varamedlemmer

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00

Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00

Detaljer