MOMENTER OG BAKGRUNNSMATERIALE TIL SIGNALDEBATT VEDRØRENDE SEKTORPLAN FOR HELSE OG OMSORG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MOMENTER OG BAKGRUNNSMATERIALE TIL SIGNALDEBATT VEDRØRENDE SEKTORPLAN FOR HELSE OG OMSORG"

Transkript

1 NOTAT: MOMENTER OG BAKGRUNNSMATERIALE TIL SIGNALDEBATT VEDRØRENDE SEKTORPLAN FOR HELSE OG OMSORG Utarbeidet av: Helse-og omsorgssjef Anne Marte Libakken Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne ressurser, behov og ønsker blir vektlagt, slik at den enkelte kan opprettholde et høyt trivsels- og funksjonsnivå gjennom tjenester av høy kvalitet og gjennom nødvendig samarbeid med kommuner og helseforetak. Sektorplan for Helse og Omsorg i Båtsfjord kommune skal være et dokument som sier noe om hvordan man ønsker at arbeidet innen denne sektoren skal utføres i årene fremover, og hvilke prioriteringer som skal ligge til grunn. Den skal være overordnet og bygge på mer detaljerte planer under sektoren som Eldreplan, Psykiatriplan, Demensplan, Rehabiliteringsog habiliteringsplan samt Boligsosial plan. Boligsosial plan ligger ikke under helse og omsorg, men den nevnes i denne sammenheng da den i høy grad er relevant også for denne sektoren. De andre planene med unntak av Demensplan eksisterer pr i dag i versjoner som må revideres. Dette arbeidet er ikke påbegynt, men prosessen er planlagt iverksatt i løpet av høsten. Demensplan må utarbeides i sin helhet. I St.meld.nr. 25 ( ) ( Omsorgsmeldingen ) skisseres de krevende omsorgsutfordringene slik: Nye brukergrupper Sterk vekst i yngre brukere med nedsatt funksjonsevne og et større spekter av helsemessige og sosiale problemer, krever annen faglig kompetanse og et helhetlig livsløpsperspektiv på omsorgstilbudet. Aldring Behovsvekst som følge av et økende antall eldre, krever etter hvert utbygging av kapasitet og økt kompetanse på aldring, med spesielt fokus på demenssykdom og sammensatte lidelser. Utfordringenes omfang må likevel ses i lys av at den nye generasjonen eldre har bedre helse og mer ressurser i form av høyere utdanning og bedre økonomi å møte og mestre alderdommen med. Knapphet på omsorgsytere Som følge av endringer i alderssammensetningen i befolkningen skjer det ingen vesentlig økning i tilgangen på arbeidskraft og potensielle frivillige omsorgsytere.

2 Medisinsk oppfølging Det er behov for en bedre medisinsk og tverrfaglig oppfølging av omsorgstjenestens hjemmetjenestemottakere og beboere i sykehjem og omsorgsboliger. Dette gjelder spesielt mennesker med kroniske og sammensatte lidelser, demens, psykiske problemer og andre med behov for koordinerte tjenestetilbud fra både spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og sosialtjenesten. Aktiv omsorg De fleste undersøkelser peker på dagligliv, måltider, aktivitet, sosiale og kulturelle forhold som de største svakhetene med dagens omsorgstilbud. Dette krever større faglig bredde med plass til flere yrkesgrupper slik at omsorgstilbudet dekker psykososiale behov og kan gis en mer aktiv profil. I stortingsmelding nr 47 ( ) Samhandlingsreformen står det beskrevet 3 hovedutfordringer i dagens og morgendagens helse- og omsorgstjenester: Utfordring 1: pasientenes behov for koordinerte tjenester besvares ikke godt nok - fragmenterte tjenester. Utfordring 2: tjenestene preges av for lite innsats for å begrense og forebygge sykdom. Utfordring 3: Demografisk utvikling og endring i sykdomsbildet gir utfordringer som vil kunne true samfunnets økonomiske bæreevne. For å møte disse utfordringer ønsker regjeringen å iversette 5 hovedgrep: 1. Pasientrollen må gjøres tydeligere Dette skal gjøres gjennom større grad av brukermedvirkning i arbeid med struktur- og systemtiltak for å utvikle helhetlige pasientforløp. Pasient med behov for koordinerte tjenester skal ha en koordinator/kontaktperson (individuell plan = IP) Konsekvenser for Båtsfjord: Vi må styrke koordineringen av tiltak for pasienter med kroniske sykdommer og som trenger samordnede tiltak gjennom å organisere koordinerende enhet i samarbeid mellom kommunens fysioterapeuter og pleie- og omsorgstjenesten. Koordinerende enhet mangler i dag. 50 % stilling som rådgiver er ubesatt. 2. Ny kommunerolle. Kommunene skal sørge for en helhetlig tenkning hvor forebygging, tidlig intervensjon, tidlig diagnostikk, behandling og oppfølging inngår i et helhetlig pasientforløp som ivaretas innenfor det beste effektive omsorgsnivået (BEON). Konsekvenser for Båtsfjord Det skal inngås avtaler med spesialisthelsetjenesten om helhetlige pasientløp, det vil si at man avtaler hvor ansvaret skal ligge for de forskjellige delene av et pasientløp. Et eksempel kan være: Overvekt hos middelaldrende kvinne: Kommunen frisklivssentral bidrar til fysisk aktivitet og råd vedrørende kost for å forebygge diabetes og hjerte- og karsykdom. Hvis mistanke om disse sykdommene: kommunen stiller diagnose og starter behandling. Spesialisthelsetjenesten gjør nødvendige spesialundersøkelser der det er aktuelt. Pasienten følges opp av kommunehelsetjenesten og frisklivsentralen. Spesialisthelsetjenesten organiserer lærings- og mestringssentra som eventuelt kommer til Båtsfjord for å gi gruppeveiledning, gjerne sammen med frisklivssentral. Det må inngås avtaler mellom kommunen og Helse Finnmark om slike pasientløp for de store diagnosegruppene.

3 Båtsfjord mangler frisklivsarbeid eventuelt frisklivssentral. Med frisklivssentral forstår vi: Frisklivssentralen er et kommunalt kompetansesenter med tilbud til personer og grupper i befolkningen som har behov for hjelp til å endre helseatferd. Tilbudet skal styrke individets mestring av egen helse, primært gjennom endringsfokusert veiledning og tilpassede tiltak for fysisk aktivitet, bedre kosthold og røykeslutt. (Veileder for kommunale frisklivssentraler IS 1896) Det er søkt midler for å utrede frisklivsentral i tilknytning til BHT og/eller rehabilitering/koordinerende enhet. 3. Økonomiske insentiver. Disse skal understøtte ønsket oppgaveløsning og gi grunnlaget for gode og kostnadseffektive løsninger. Eks. kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunalt ansvar for utskirvingsklare pasienter. Konsekvenser for Båtsfjord: 20 % av utgiftene til spesialisthelsetjenesten belastes kommunebudsjettet, maks pr innleggelse. Det er svært viktig at tiltakene over resulterer i redusert bruk av spesialisthelsetjenesten, ellers vil kommunen få en svært anstrengt økonomi 4. Utvikle spesialisthelsetjenesten til å yte gode spesialiserte tjenester. Dette kan gjøres gjennom en bedre oppgavefordeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten, og et sterkere fokus på helhetlige pasientforløp. Konsekvenser for Båtsfjord: Videreutvikle driften av sykestua som er desentralisert spesialisthelsetjeneste drevet av kommunen. Aktuelt med både flere senger og ivaretakelse av flere typer pasienter, mer bruk av telematikk og mer bruk av spesialiserte undersøkelser som røntgen og ultralyd. Dette vil måtte finansieres av innsparingene som gjøres ved ikke å sende pasientene til spesialisthelsetjensten (sykehus og poliklinikker). 5. Tilrettelegge for tydeligere prioriteringer. Prioriteringsbeslutninger skal rettes mot helheten i aktuell pasientforløp. Man vil unngå at prioriteringer rettes mot deltjenester da erfaring tilsier at disse kan være dårlig tilpasset hverandre. I tillegg kommer tiltak som rettes mot utvikling av IKT systemer, forsknings- og utviklingspolitikk, personalpolitikk og samarbeid mellom helsemyndigheter og andre sektorer. For kommunehelsetjenesten vil samhandlingsreformen få store konsekvenser. Den vil blant annet medføre at kommunen må ha et høyt fokus på forebygging/folkehelse. Kommunen må også samarbeide med andre kommuner i området for å utnytte ressursene best mulig Økt fokus på forebygging vil innebære at: o Kommunen må ivareta forebygging på systemnivå gjennom eksempelvis deltagelse i planprosesser. o Kommunen må rette fokus på forebygging inn mot de områder som vil gi dokumentert effekt og resultater som gir utslag i mindre innleggelser og omfattende behandling. o Kommunen må ha fokus på å bygge opp gode lærings- og mestringstilbud og gjøre innbyggerne i stand til å drive forebyggende egenbehandling (rehabilitering/habilitering/frisklivsarbeid). o Kurative helsetjenester må drive forebygging i konsultasjon o Kommunens helsestasjoner og skolehelsetjeneste skal ha et helhetlig perspektiv på forebyggende arbeid noe som også medfører stor grad av tverrfaglig arbeid.

4 Disse områdene vil stille store krav til kompetanse og ressurser. Økt fokus på samhandling innebærer: Delta i samarbeidsorganer for kommunal samhandling som Prosjekt samhandling i Øst- Finnmark. Regjeringen ønsker distriktsmedisinske sentra med ca innbyggere. Prosjekt samhandling i Øst-Finnmark som har som formål: å avklare mulighetene for samarbeid mellom kommunene i Øst-Finnmark og mellom kommunene og Helse Finnmark, slik at den enkelte kommune skal kunne stå best mulig rustet til å møte utfordringene i samhandlingsreformen. Prosjektet vil gjennom dette arbeidet analysere den enkelte kommunes utfordringer og muligheter i forhold til forebyggende og intermediære helsetjenester. Prosjektet skal utrede mulighetene for et Virtuelt Distriktsmedisinsk senter, der det gjennom videre arbeid avklares hva det er naturlig å samarbeide om.

5 Utfordringer for Båtsfjord kommune fremover: Kommunen står overfor en periode med store endringer i behov og forventninger til helse- og omsorgstjenesten. En kan oppsummere de viktigste utfordringene slik: o Flere personer med demens i tiden fremover som trenger heldøgns pleie og omsorg. o Tilstrekkelig rehabilitering som kan forhindre varig funksjonsnedsetting og reinnleggelser i sykehus. Dette gjelder pasienter med mange diagnoser, pasienter med kroniske lidelser som KOLS, hjerte- og karsykdommer, diabetes, leddgikt og overvekt. o Flere får kreft og de som får kreft vil i mange tilfeller trenge smertelindring og pleie i hjemmet. o Kommunen må ha tilbud om korttidstilbud etter sykehusopphold på grunn av kortere liggetid i sykehus. o Større fokus på frisklivsarbeid og forebyggende helsearbeid. o Gjøre hjemmetjenesten døgnkontinuerlig o Pårørende trenger avlastning o Trygghet for hjemmeboende slik at de kan bo hjemme så lenge som mulig. o Mer avanserte behandlinger på sykestua og legekontoret som for eks cellegiftbehandling, røntgen og ultralyd. o Rekruttere og bevare tilstrekkelig med kvalifisert personell. o Sikre kvalitet og innhold i hverdagen til alle som bor i institusjon Kommunestyret må i nærmeste fremtid avgjøre prioriteringer og økonomiske rammer vedrørende oppgradering av eksisterende bygningsmasse på Helsesenteret og hvordan man skal møte det økte behovet for tilrettelagte boliger. Omsorgsboliger i sentrum For å kunne starte prosjekteringen av omsorgsboliger må en rekke valg og prioriteringer være på plass. Hvilken tomt skal det bygges på? Antall boenheter? Skal det i tilknytning til omsorgsboligene bygges seniorleiligheter? Det bør i forbindelse med et slikt bygg legges til rette for å ha basen til hjemmesykepleien i samme bygg. Det må være garasje til hjemmesykepleiens bil integrert i bygget med innvendig adkomst til resten av bygget. Det bør være rikelig med lagringsplass for hjelpemidler og elektriske rullestoler. Alle leiligheter må ha innendørs og tilrettelagt adkomst til fellesarealer, garasje og kontorer. Gjesterom er også nødvendig. Et slikt bygg vil kunne fungere som et samlingssted for mange ulike grupper, og bør inneholde lokaler som egner seg til dagsenter, aktiviteten, små kulturelle arrangementer og sosialt samvær. Det bør også være plass til trimrom for de eldre, fotpleie, frisør og annen velværebehandling. Bruk av dagens alderspensjonat Det vil være et økt behov for plasser til rehabilitering og korttidsplasser i kommunen fremover, ikke minst som et resultat av samhandlingsreformen. Kan det nåværende alderspensjonatet bygges om til en korttids- og rehabiliteringsinstitusjon? Her vil det være plass til kontorer for blant annet fysioterapeuter, ergoterapeut og andre yrkesgrupper, pasientrom, behandlingsrom og fellesarealer. Eventuelt kan man bemanne avdelingen i samarbeid med Sykestua.

6 Befolkningsutvikling i Båtsfjord Tabellen viser kommunens størrelse pr. i dag og en befolkningsframskriving fra Tabellene sier videre noe om demografiske endringer, med særlig vekt på arbeidskraft. År Båtsfjord Over % endring 12 % 14 % 18 % 20 % 22 % Prognosen tilsier en stabil befolkning, med en stor aldersforskyvning i referanseperioden. Beskrivelse av dagens tilbud til eldre og pleietrengende i Båtsfjord; Kommunen har i dag en rekke ulike tilbud til pleietrengende, tjenestene tildeles etter behovsvurderinger. Det fattes vedtak på hver av de ulike tjenestene om tilbys. Hjemmesykepleie/hjemmehjelpstjenester har ca 70 brukere. Disse brukerne får et tilbud avhengig av og tilpasset hjelpebehov i hjemmet. Tjenesten er bemannet med dag- og aftenvakter alle hverdager og dagvakter på lørdag og søndag. Alderspensjonatet med 15 plasser for eldre med lettere pleiebehov/tilsynsbehov. En av disse plassene brukes til korttids- / avlastningsplass. Enheten er ikke bemannet på natt, men personalet på sykestua har tilsynsansvar ved spesielle situasjoner, eller dersom beboerne tilkaller dem ved bruk av ringeklokker. Sykestua har 12 faste sykehjemsplasser, 2 sykestueplasser og 1 plass til rehabilitering / korttidsplass /avlasting, totalt 15 plasser. De mest pleietrengende av de eldre i kommunen bor her. Sykehjemmet betjener også kommunens legevaktsentral, akuttmottak(sykestueplasser), rehabiliteringstilbud og poliklinikkvirksomhet. Fjellheimen er en skjermet enhet, demensavdeling. Denne enheten har i dag 9 plasser og er beregnet på demente som trenger tilbud tilrettelagt for deres sykdom. PU-bolig med plass til 6 brukere og en avlastningsplass. Aktivitetssenter for eldre x 1 per uke eldre i kommunen benytter seg av dette tilbudet, som hver mandag formiddag holdes i lokaler ved Båtsfjord alderspensjonat av aktivitør. Dagsenteret Telegrafen er et tilbud for de som trenger litt sosial kontakt med andre. Dagsenteret er åpent hver mandag og torsdag fra klokken Legge til rette for at flere kan bo hjemme ved å styrke hjemmetjenesten. Aldersgrupper som mottar hjemmetjenester.

7 Kilde: KOSTRA-tall Figuren viser en oversikt over aldersgrupper som mottar tjenester i henholdsvis Loppa, Nordkapp, Porsanger, Karasjok, Lebesby, Berlevåg, Nesseby, Båsfjord, Sør-Varanger og hele landet eksklusiv Oslo. IPLOS - statistikken gir indikasjoner på at tidlig utskrevne pasienter fra somatiske sykehus, gruppen psykiske lidelser og utviklingshemmede i økende grad bidrar til en mer mangfoldig pleie- og omsorgssektor. Pleie- og omsorgsektoren er ikke synonymt med eldreomsorg slik det ofte framstilles i samfunnsdebatten. Det er en sammensatt sektor som yter tjenester til mange ulike grupper av tjenestemottakere som etterspør differensierte tjenester. På landsbasis er det et utviklingstrekk ved hjemmetjenestene det siste tiåret at det er en markant økning i antallet som får hjemmesykepleie. For at flere kan bo hjemme er det viktig med flere tjenestetilbud som avlastning, kortidsplasser, dagtilbud, støttekontakt og aktivitetstilbud. I tillegg er det viktig med et kompetent helsepersonell, Båtsfjord trenger flere sykepleiere i hjemmesykepleien. I Båtsfjord vil det være aktuelt å bygge ut hjemmesykepleien for å kunne imøtekomme innbyggernes ønske om å bo hjemme lengst mulig. Beboere i institusjon Med et stigende antall eldre i samfunnet er demenssykdom blitt et økende og betydelig helseproblem som rammer stadig flere familier. Det antas at % av befolkningen over 75 år har demenssykdom. Det finnes selvfølgelig grader av demenssykdom, så noen er mer og andre mindre rammet. Uansett viser tallene at problemet har et betydelig omfang. Det er grunn til å anta at tilbud til personer med demenssykdom representerer den største utfordringen kommunen må forholde seg til de nærmeste årene. Dette vil dreie seg om svært mange problemstillinger som dagtilbud, kort og langtidsplasser ved institusjoner, hjemmetjenester, botilbud m.m. Problemstillingene/behovene er langt på vei kjente, men må settes i system.

8 Kilde: KOSTRA-tall Kilde: KOSTRA-tall 2010.

9 Figur 8. Fordeling av eldre over 80 år. Kilde: KOSTRA-tall 2010 I diagrammet er det vist i hvilken grad innbyggerne over 80 år mottar tjenester og hva slags tjenester de mottar. En tilpasset tjeneste med riktig ressursbruk krever en tidsriktig omsorgstrapp. Figuren viser tilgjengelighet til lege og fysioterapeut, sykehjem. Kilde: KOSTRA-tall Fremtidig behov for personell innen helse og omsorg i Båtsfjord kommune. For å tilby tjenester som er tilstrekkelige og av god kvalitet må kommunen jobbe for å rekruttere og stabilisere fagutdannet personell. Det vil være nødvendig å øke fagkompetansen

10 hos eksisterende personell og i tråd med utvidelsen av tilbudet må man tilsette flere med relevant utdanning. Figuren viser andel årsverk med fagutdanning pr i dag. Kilde: KOSTRA-tall Nødvendige personellressurser fremover, blant annet som følge av samhandlingsreformen, vil være: o Leder frisklivsentral/ folkehelsekoordinator % stilling o Kreftsykepleier % stilling (koordinert med sykestua eller hjemmesykepleien) o Sykepleiere og hjelpepleiere o Leder koordinerende enhet 50 % i tillegg til eksisterende rådgiverstilling o Fysioterapeut i koordinerende enhet, ca 50 % stilling o Bemanning med fysioterapeut, ergoterapeut og andre på en eventuell rehabiliteringsavdeling (nåværende AP)

Sektorplan Helse og omsorg

Sektorplan Helse og omsorg Båtsfjord kommune Sektorplan Helse og omsorg Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Helse og omsorg 2012 Saksnr11/393 1.utkast, mai 2012 Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode

Detaljer

Strategisk helse- og omsorgsplan 2015-2025

Strategisk helse- og omsorgsplan 2015-2025 2015-2025 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Side 2 Strategisk helse- og omsorgsplan Forord Strategisk helse og omsorgs plan med delplaner for 2015-2025 erstatter omsorgsplan 2010-2019 og er den

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025 Rett hjelp til rett tid Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune FORORD Målet for omsorgstjenestene i Nes kommune er at alle som bor eller oppholder seg i

Detaljer

Herøy kommune Et hav av muligheter 2

Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Sektorplan helse, sosial OVERSENDELSESBREV...3 DEL 1 MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET HELSE, SOSIAL OG OMSORG..4

Detaljer

RE-/HABILITERINGSPLAN

RE-/HABILITERINGSPLAN RE-/HABILITERINGSPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE 2015-2018 Innhold 0 Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for arbeidet... 3 1.2 Målsetting... 3 1.3 Arbeidsgruppe... 3 1.4 Videre behandling av planen...

Detaljer

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste"

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. Sammen sikre en bærekraftig tjeneste AGDENES KOMMUNE Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene 2015-2022 "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste" Prosjektgruppas høringsframlegg 27. mars 2015 Sammendrag Målet med denne kommuneplanen

Detaljer

HELSE- OG OMSORGSPLAN FOR BERLEVÅG KOMMUNE 2013-2017

HELSE- OG OMSORGSPLAN FOR BERLEVÅG KOMMUNE 2013-2017 HELSE- OG OMSORGSPLAN FOR BERLEVÅG KOMMUNE 2013-2017 0 Innhold 1.0 Forord... 3 1.1 Sammendrag... 3 2.0 Innledning... 4 2.1 Målsetninger... 4 2.2 Nytt Lovverk... 6 2.3 Dagens tjenestetilbud... 7 2.4 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Morgendagens omsorg Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Forord «Alle bør være opptatt av framtida. Det er der vi skal tilbringe resten av vårt liv.» Helse- og omsorgstjenestene står overfor store

Detaljer

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006)

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006) St.meld. nr. 25 (2005 2006) Framtidas omsorgsutfordringer 2005 2006 St.meld. nr.? 2 Om helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) Innhold

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

1 Innledning. 2 Sammendrag

1 Innledning. 2 Sammendrag Helse- og omsorgsplan 2012-2015 Rullering 2012 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...3 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...6 4 Sentrale dokumenter...6 Kapittel 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011 Særskilt vedlegg Stprp nr 1 HOD kap 9_ny:Særskilt vedlegg Stptp nr 1 HOD kap 9 01.02.2008 10:09 Side 1 Særtrykk av St.prp. nr. 1 (2007 2008) kapittel 9 Utgitt av: Publikasjonen finnes på internett: www.regjeringen.no

Detaljer

TILRETTELAGTE TJENESTER

TILRETTELAGTE TJENESTER Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede TILRETTELAGTE TJENESTER UTVIKLINGSPLAN 2015-2019 Versjon 1 til handlingsplanseminar 9. og 10. juni 1 [Skriv inn

Detaljer

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 Styrke, videreutvikle og samle de forebyggende helsetjenestene med spesiell oppmerksomhet på helhet og tilgjengelighet Styrke, videreutvikle og samle helse og omsorgstjenestene

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG RANDABERG KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Sammendrag Plan for fysioterapi og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune handler om tiltak for å sikre at de innbyggerne som trenger det

Detaljer

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 1 PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 DETTE ER HØRINGSUTKASTET Send evt innspill og lignende til e-postadresse: christian.rokkestad@lebesby.kommune.no innen 24.05.10 eller pr post innen

Detaljer

Utfordringsanalyse av pleie og omsorgstjenesten i Nord-Trøndelag

Utfordringsanalyse av pleie og omsorgstjenesten i Nord-Trøndelag Utfordringsanalyse av pleie og omsorgstjenesten i Nord-Trøndelag Prosjekt «Analyse og planlegging av helse og omsorgstjenesten i kommune. Dato: 15.08.2013 Prosjektleder: Bente Kne Haugdahl Innhold 1. Prosjekt

Detaljer

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen St.meld. nr. 47 (2008 2009) Rett behandling på rett sted til rett tid 2 St.meld. nr. 47 2008 2009 2008 2009 St.meld. nr. 47 3 Forord Rett behandling på rett sted til rett tid I min første uke som helse-

Detaljer

Kompetanseplan for helse- og omsorgstjenestene 2013-2015

Kompetanseplan for helse- og omsorgstjenestene 2013-2015 Kompetanseplan for helse- og omsorgstjenestene 2013-2015 Forord Dette dokumentet er en revidering av kompetanseplanen for helse- og omsorgstjenesten. Sist politisk behandlet i 2011. Hensikten med planen

Detaljer

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen»

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» 2 Demensplan 2015 «Den gode dagen» Forord Fra første øyeblikk har denne regjeringen satt fokus på situasjonen for de som har en demenslidelse

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Holtålen Kommune OMSORGSPLAN

Holtålen Kommune OMSORGSPLAN Holtålen Kommune OMSORGSPLAN 2010-2018 1 Omsorgsplan 2010-2018 Holtålen kommune Sammendrag... 4 Samhandlingsreformen. St.mld. nr. 47.... 5 Innledning... 6 Tidligere arbeid... 6 Kvalitet... 7 Miljøhensyn...

Detaljer

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: 27.11.2012 Tidspunkt: 10:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Kompetanseplan i helse- og omsorgstjenestene Harstad kommune 2013-2025

Kompetanseplan i helse- og omsorgstjenestene Harstad kommune 2013-2025 Kompetanseplan i helse- og omsorgstjenestene Harstad kommune 2013-2025 Godkjent Kommunestyret 19. september 2013 Forord Fremtiden kommunerolle med nye oppgaver, et stramt arbeidsmarked og en tiltagende

Detaljer

ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM

ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM KVALSUND KOMMUNE FORSLAG TIL ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM FOR OMBYGGING OG UTVIDELSE AV KOKELV BO - OG SERVICESENTER KVALSUND, 8. OKTOBER 203. INNHOLD 2. MANDAT OG ARBEID... s.04.. BAKGRUNN... s.04.2. OPPNEVNELSE

Detaljer

Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014

Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014 Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014 Mars 2010 1 INNHOLD Forord 4 Sammendrag 4 DEL I INNLEDENDE DEL

Detaljer