Statistikkdel. Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statistikkdel. Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig"

Transkript

1 Statistikkdel 2013 Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig

2 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse: Aktivitet og bevegelse Barnehage ETTERSPØRSEL OG DEKNINGSGRAD PRIORITERING PRODUKTIVITET KVALITET SPESIALPEDAGOGISK HJELP TIL FØRSKOLEBARN I PST Barnevern Bibliotek Grunnskole Kulturskolen Landbruk Læring og tilrettelagt arbeid Plan og byggesak Pleie og omsorg Psykiatrisk sykepleietjeneste Sosialhjelp Statistikkdel 2013 Side 2

3 1 Aktivitet og bevegelse Virksomheten har 2,8 stillinger for ergoterapeut og 5,1 stillinger for kommunale fysioterapeuter. Fra ble en stilling for fysioterapeut utvidet med 15 % slik at vi ved utgangen av året har 5,25 % stilling. I tillegg er det 5,55 avtalehjemler for privatpraktiserende fysioterapeuter i Melhus. Av de sistnevnte er 50 % avtalehjemmel plassert på Lundamo legesenter og 50 % plassert på Buen helse og omsorgssenter. Det er 1,5 stillinger ved Melhus Sansesenter ( 1 stilling for vernepleier og 50% stilling for ergoterapeut ).. Utvikling i antall brukere i Aktivitet & bevegelse fra Tilbud: Ergoterapi antall brukere /antall tjenester Individuell fysioterapi Antall brukere/ antall tjenester Fysioterapi i gruppe ( basseng grupper + grupper i sal ) 349 / 412/ 355/ brukere / 336 tjenester brukere / 475 tjenester basseng gruppe i sal = bass +85 i gruppe i sal = brukere / 238 tjenester i basseng 101 brukere i gruppe i sal/133 tjenester = totalt 263 brukere Prosentvis andel brukere mellom 0 18 år : Tilbud Ergoterapi brukere, 11,6 % barn og unge Individuell fysioterapi % barn /unge Dette viser andelen barn og unge som har fått oppfølging fra Aktivitet & bevegelse, og det viser at fysioterapeutene har kontakt med en stor gruppe barn og unge. Dette skyldes bla at et høyt antall barn har en eller noen få konsultasjoner på Melhus Familiesenter/ helsestasjonen. Tallene er hentet ut fra fagprogrammet Profil på en annen måte enn tidligere. De avviker derfor noe i forhold til det er som er oppgitt i tidligere årsrapporter. Tallene for antall brukere og antall tjenester viser at flere har mer enn ett behandlingsforløp pr år. Har gjort om registrering av brukere i gruppetilbud over tid og innført nye betegnelser på tilbud i bassenget både i 2011 og Statistikkdel 2013 Side 3

4 Det er ergoterapeut og fysioterapeut i alle tre distrikt, og det blir gitt tilbud om individuell oppfølging og tilbud i grupper på alle tre distrikt. Balansegruppe / vedlikeholdsgruppe for eldre er det i alle tre distrikt, mens det blir gitt tilbud om fysioterapi i basseng gruppe i Buen Bad og i svømmehallen på Eid. Dekningsgrad for fysioterapistillinger pr innbyggere viser slik utvikling : Område Melhus 4,3 4,2 6 5,6 Fylket 6,6 6,6 6,4 6,4 Kommunegruppe 6,6 6,6 6,4 6,4 Landet 7,2 7 7,1 7,2 Fra ssb-data. Denne oversikten viser at vi ligger under andre kommuner i fylket, kommunegruppen og landet som helhet i fysioterapidekning i forhold til innbyggertall. Buen Bad : Vi har 8 ukentlige grupper i Buen Bad som drives av fysioterapeut. Tilbud om treningsgruppe for hjemmeboende eldre (Helsetrim) og forebyggende hjemmebesøk fortsetter i distrikt Nedre Melhus med 12 deltagere, og i tillegg har vi 2 grupper hver uke som har frivillige instruktører ( med veiledning av fysioterapeut ) Melhus Sansesenter i 2013 : Det er gjort et utviklingsarbeid i samarbeid med Familie og forebygging rettet mot spe- og småbarn over de siste årene. I 2013 er det gjennomført tverrfaglige gruppetilbud innen forebyggende psykisk helsearbeid for 9 barn og 9 voksne.. I tillegg kommer familietilbud ( henvist av barnepsykolog eller familieveileder ) : totalt 20 familier Det har vært 55 faste leietakere med 59 ledsagere dette året.. Det er gjennomført 11 interessekartlegginger. 98 personer har vært på ekskursjon i senteret 217 barn og 91 voksne har vært på opplevelsesbesøk fra barnehager Spedbarnsgruppe for barn i alderen 6 10 mnd og foreldre 11 barn med foreldre / 5 ganger. I tillegg 2 måneders barseltreff ( i samarbeid med helsestasjonen ) for 60 barn / 62 foreldre Totalt har 794 personer besøkt senteret i I tillegg er det utført kurs-og konsulentoppdrag for eksterne kommuner/oppdragsgivere. Statistikkdel 2013 Side 4

5 2 Barnehage 2.1 Etterspørsel og dekningsgrad De blå søylene viser antall barn som går i barnehage i kommunen. Den røde linjen viser søknader til barnehageplass. Differansen mellom barn i barnehage og etterspørsel er antall barn på venteliste. Den grønne linjen viser antall barn i kommunen i alderen 1-5 år. Her ser vi at det fortsatt ikke er slik at alle barn går i barnehage. 2.2 Prioritering Diagrammet viser driftsutgifter til barnehageområdet i kroner per innbygger i alderen 1-5 år. Av diagrammet ser vi at Melhus kommune bruker mindre enn Sør-Trøndelag, landet utenom Oslo og gjennomsnitt i landet på barnehage. Den betydelige økningen i driftsutgifter fra og med 2011 skyldes at da ble barnehagesektoren rammefinansiert. Statistikkdel 2013 Side 5

6 2.3 Produktivitet Diagrammet viser korrigerte brutto driftsutgifter pr. barn i kommunal barnehage i kroner. Av diagrammet sier vi at kommunale barnehager i Melhus har lavere driftsutgifter per barn enn Sør- Trøndelag, landet utenom Oslo og gjennomsnitt alle kommuner. 2.4 Kvalitet Av diagrammet ser vi at andelen styrere og pedagogiske ledere med godkjent førskolelærerutdanning har økt fra Andelen i 2013 er på 100 pst. Statistikkdel 2013 Side 6

7 Andelen assistenter med fagutdanning har også økt noe, men nesten 70 % av assistentene i barnehagene i Melhus er fortsatt ufaglærte. 2.5 Spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn i pst. Diagrammet viser antall førskolebarn med enkeltvedtak som gir rett til spesialpedagogisk hjelp i % i Melhus og landet Vi ser at bortsett fra 2012, har Melhus ligget under landet, og det gjorde vi også i Statistikkdel 2013 Side 7

8 3 Barnevern Antall meldinger Gjennomførte undersøkelser Barn i hjelpetiltak Barn i omsorgstiltak Meldinger: Alle henvendelser (frist en uke) Undersøkelser: Meldinger som undersøkes nærmere (frist 3 måneder) Hjelpetiltak: Kan være råd, veiledning, samarbeid med andre instanser, mv Omsorgstiltak: Der kommunen overtar omsorgen for barnet (plassering i fosterhjem mv) Statistikkdel 2013 Side 8

9 4 Bibliotek Statistikkdel 2013 Side 9

10 5 Grunnskole Figuren viser elevtallsutviklingen grunnskolen i Melhus i perioden (Tall pr jf. GSI) Figuren viser antall timer til spesialundervisning i grunnskolen i Melhus i perioden Figuren viser antall elever i SFO i Melhus i perioden Figuren viser utviklingen i gjennomsnittlig gruppestørrelse i ordinær undervisning i Melhus i preioden Statistikkdel 2013 Side 10

11 6 Kulturskolen Statistikkdel 2013 Side 11

12 7 Landbruk Oversikt over utbetalte/innvilgede tilskudd og lån hos landbruksforvaltningen: Tilskuddsart Antall søkere Produksjonstilskudd Sykelønnsordningen Avløsning ved ferie og fritid SMIL,miljøtiltak jordbr NMSK, miljøtiltak skog BU- tilskudd Lavrisikolån BU Rentestøtte BU, grunnlag Regionale miljøtilskudd Sum Tilskuddsart Tilskudd Produksjonstilskudd Sykelønnsordningen Avløsning ved ferie og fritid SMIL,miljøtiltak jordbr NMSK, miljøtiltak skog BU- tilskudd Lavrisikolån BU Rentestøtte BU, grunnlag Regionale miljøtilskudd Diverse tilskuddsordninger Sum Antall aktive driftsenheter: Antall Lovforvaltningen: Antall jordlovsaker: Antall konsesjonslovsaker: Vedtak totalt Jordbruksareal m.prod.tilsk Ulike produksjoner Antall daa Grovforareal Kornareal Potet Hvorav økologisk areal Statistikkdel 2013 Side 12

13 Husdyr m.prod.tilsk Melkekyr Ammekyr Ungdyr Slaktegris Smågris Sauer, v.f Antall brukere Husdyr m.prod.tilsk Melkekyr Ammekyr Ungdyr Slaktegris Smågris Sauer, v.f Kylling, rugeegg, kalkun Konsumegg Melkeproduksjonen: (tot.prod) Melkekvote totalt, liter Antall leverandører totalt Antall økologiske leverandører SKOGAVVIRKNING Volum m Verdi brutto kr HJORTEVILT Elg Årstall Ant. Tildelte dyr Ant. Felte dyr Ant. Kg kjøtt Verdi i kroner (a kr 70 pr. kg) Statistikkdel 2013 Side 13

14 Hjort Årstall Ant. Tildelte dyr Ant. Felte dyr Rådyr Årstall Ant. Tildelte dyr Ant. Felte dyr Fallvilt Pr. jaktår År 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 Elg Hjort Rådyr Statistikkdel 2013 Side 14

15 8 Læring og tilrettelagt arbeid Statistikkdel 2013 Side 15

16 9 Plan og byggesak Statistikkdel 2013 Side 16

17 10 Pleie og omsorg Statistikkdel 2013 Side 17

18 11 Psykiatrisk sykepleietjeneste Personer som har mottatt tjenester fra psykisk helsetjeneste Totalt Kvinner Menn Sosialhjelp Statistikkdel 2013 Side 18

Nøkkeltallsanalyse 2013

Nøkkeltallsanalyse 2013 SØR-VARANGER KOMMUNE Nøkkeltallsanalyse 213 KOSTRA tall fra 212 Økonomiavdelinga 13.9.213 Innhold 1 Forord... 4 2 Befolkningsanalyse... 5 2.1 Befolkningsutvikling... 5 2.2 Aldersfordeling... 6 2.3 Befolkningsfremskriving...

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0

RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0 RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0 Innhold INNLEDNING.......2 TYPER NØKKELTALL... 2 KOMMUNEGRUPPER... 3 DEMOGRAFI OG ØKONOMISKE NØKKELTALL... 5 BEFOLKNINGSDATA...

Detaljer

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi Rapport Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi November 2014 ISSN 0809-4071 Forord Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) legger

Detaljer

Tilstandsrapport 2008

Tilstandsrapport 2008 Tilstandsrapport 28 Fylkesmannen i Buskerud Tilstandsrapport 28 3 Innhold Innledning 5 Demografi og økonomiske nøkkeltall 6 Barnehage 17 Grunnskole 28 Pleie- og omsorg 38 Barnevern 46 Sosialtjenesten

Detaljer

Tilstandsrapport 2013. Utvalgte nøkkeltall for kommunene i Vest-Agder Reviderte KOSTRA-tall pr. 17.06.13

Tilstandsrapport 2013. Utvalgte nøkkeltall for kommunene i Vest-Agder Reviderte KOSTRA-tall pr. 17.06.13 Tilstandsrapport 2013 Utvalgte nøkkeltall for kommunene i Reviderte KOSTRA-tall pr. 17.06.13 Fylkesmannen i, Tilstandsrapport 2013 side: 2 Innhold: Innledning... 5 1. Demografi... 5 1.1. Antall innbyggere

Detaljer

Tilstandsrapport 2009

Tilstandsrapport 2009 Tilstandsrapport 29 Fylkesmannen i Buskerud Tilstandsrapport 29 3 Innledning Denne rapporten gir et bilde av nåsituasjonen og utvikingstrekk for kommunene i Buskerud. Rapporten viser også til nasjonale

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 2015

Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 2015 Lindesnes kommune Vedlegg til Kommunedelplan for helse og omsorg 215-226 Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 215 1.1 Sammenlikning med sammenliknbare kommuner Lindesnes

Detaljer

Innledning. Innhold. 1. REGNSKAP 4 1.1. Netto driftsresultat 4 1.2. Netto fordringer 6 1.3. Kommunevise særtrekk 7

Innledning. Innhold. 1. REGNSKAP 4 1.1. Netto driftsresultat 4 1.2. Netto fordringer 6 1.3. Kommunevise særtrekk 7 1 2 Innledning Dette er en kortfattet sammenligning av regnskap, ressursbruk og resultater fra 2010 i de 10 største kommunene i Norge. På 20 sider får du noen smakebiter av en større rapport laget av KS

Detaljer

Bilde fra Fuglåsen Sandstad KOSTRA OG NØKKELTALL. Vedlegg 1 til budsjett og handlingsprogram 2013-2016 HITRA KOMMUNE

Bilde fra Fuglåsen Sandstad KOSTRA OG NØKKELTALL. Vedlegg 1 til budsjett og handlingsprogram 2013-2016 HITRA KOMMUNE Bilde fra Fuglåsen Sandstad KOSTRA OG NØKKELTALL Vedlegg 1 til budsjett og handlingsprogram 213-216 HITRA KOMMUNE Innholdsfortegnelse KOSTRA OG NØKKELTALL... 3 Produktivitet... 3 Prioritering... 3 Dekningsgrad...

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Møtedato: Møtested: Møtetid: Administrasjonsutvalget

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL FOR NORDRE LAND KOMMUNE

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL FOR NORDRE LAND KOMMUNE Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL FOR NORDRE LAND KOMMUNE 04-07 Furulund barnehage FORSLAG TIL FORMANNSKAPET NOVEMBER

Detaljer

Vedlegg 1 KOSTRA Nøkkeltall utvalgte driftsområder

Vedlegg 1 KOSTRA Nøkkeltall utvalgte driftsområder Vedlegg 1 KOSTRA Nøkkeltall utvalgte driftsområder Under dette punktet presenteres en del nøkkelinformasjon om de største tjenesteområdene i kommunen. Kostradata fra Statistisk sentralbyrå benyttes for

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Hurdal kommune

Overordnet analyse 2012. Hurdal kommune Overordnet analyse 2012 kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur og sysselsetting

Detaljer

Kommunebilde for kommunene i Nord- Gudbrandsdalen

Kommunebilde for kommunene i Nord- Gudbrandsdalen Kommunebilde for kommunene i Nord- Gudbrandsdalen 26 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 2 OVERORDNET... 3 Befolkningsdata... 3 Befolkningssammensetning... 3 Levekårsdata... 3 Bosettingsstruktur... 4 Økonomi

Detaljer

Drifts- og ressurskartlegging Jondal kommune ANJA HJELSETH/KJETIL LIE/AUDUN THORSTENSEN (TELEMARKSFORSKING) TRINE RIIS GROVEN (EY)

Drifts- og ressurskartlegging Jondal kommune ANJA HJELSETH/KJETIL LIE/AUDUN THORSTENSEN (TELEMARKSFORSKING) TRINE RIIS GROVEN (EY) Drifts- og ressurskartlegging Jondal kommune ANJA HJELSETH/KJETIL LIE/AUDUN THORSTENSEN (TELEMARKSFORSKING) TRINE RIIS GROVEN (EY) 1 Innhold 1. Innledning 2. Nå-situasjonen Jondal kommunes økonomiske rammebetingelser

Detaljer

Lier kommune Virksomhetskatalog

Lier kommune Virksomhetskatalog Lier kommune Virksomhetskatalog Handlingsprogram 2009-2012 Vedtatt i kommunestyret 09.12.2008 Forord Virksomhetskatalogen er et dokument som gir en kort beskrivelse av hvert enkelt virksomhetsområde, rammeoppsett,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET FORSAND KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET FORSAND KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET FORSAND KOMMUNE NOVEMBER 2013 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Vedlegg 3: Utvidet rapportering

Vedlegg 3: Utvidet rapportering Vedlegg 3: Utvidet rapportering Innledning Det vises til kommunestyrets vedtak punkt nr. 5 i sak om tertialrapport nr 1 2013: «I forbindelse med fremleggelse av 2. tertialrapport 2013 legger administrasjonen

Detaljer

Overhalla kommune Årsberetning 2009 Rådmannens forslag

Overhalla kommune Årsberetning 2009 Rådmannens forslag Overhalla kommune Årsberetning 29 Rådmannens forslag Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK SITUASJON 3 Driftsregnskpet 3 Investeringsregnskapet 5 1.1 Driftsinntekter 6 1.2 Driftsutgifter 1 1.3 Brutto driftsresultat

Detaljer

Årsmelding 2014. + 1 Helsefagarbeider lærling Fra 1. april er renhold lagt til teknisk

Årsmelding 2014. + 1 Helsefagarbeider lærling Fra 1. april er renhold lagt til teknisk Årsmelding 2014 Tjenestested: Helse og omsorg 1. Beskrivelse av seksjonen/området Tall pr 31.12.2014 Årsverk Antall ansatte Antall brukere 22 40 17 beboere 40 hjemmeboende + 1 Helsefagarbeider lærling

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Vi skal utøve nyskapende og helhetlig samfunnsutvikling lokalt. og regionalt ÅPEN - SAMHANDLENDE - NYSKAPENDE

ÅRSRAPPORT 2013. Vi skal utøve nyskapende og helhetlig samfunnsutvikling lokalt. og regionalt ÅPEN - SAMHANDLENDE - NYSKAPENDE ÅRSRAPPORT 2013 Vi skal utøve nyskapende og helhetlig samfunnsutvikling lokalt og regionalt ÅPEN - SAMHANDLENDE - NYSKAPENDE Rådmannens forord Malvik kommune er i stadig vekst. Som en konsekvens av dette

Detaljer

Nøkkeltallsanalyse 2014

Nøkkeltallsanalyse 2014 Sør-Varanger kommune Nøkkeltallsanalyse 214 KOSTRA tall fra Økonomiavdelinga 25.8.214 Nøkkeltallsanalyse 214, KOSTRA tall fra Innhold 1 Forord... 5 Befolkningsanalyse... 7 1.1 Befolkningsutvikling... 7

Detaljer

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD FORORD 1.0 JURIDISKE RAMMEBETINGELSER 1.1 Lov om helsetjenesten i kommunene 1.2 Lov om sosiale tjenester 1.3 Andre generelle lover av betydning

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

SOSIAL OG BARNEVERN/NAV Numedal

SOSIAL OG BARNEVERN/NAV Numedal NAV Buskerud Mottaksteam Kommunal\ statlig Arbeids- og velferds Nav leder direktoratet Partnerskapet Sosial- og Sh helse dir. direktoratet og Oppfølgingsteam Kommunal\statlig Fylkesmann i Buskerud og Kommuner

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201000379-11 Arkivkode: 212.0 Saksbeh: Vigdis Malt Marøy Saksgang Møtedato Oppvekstkomite 11.06.2012 Bydelsutvalget 18.06.2012

Detaljer

Bamble kommune. Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2011 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT 01.02.13

Bamble kommune. Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2011 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT 01.02.13 Bamble kommune Handlingsrom Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT 1.2.13 Oppdragsgiver: Bamble kommune ved rådmannen Rapport nr.: 7999 Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Årsmelding interkommunal barneverntjeneste. Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk. Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad

Årsmelding interkommunal barneverntjeneste. Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk. Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad Årsmelding interkommunal barneverntjeneste Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad 1 Litt om virksomheten Sel og Vågå kommuner har hatt interkommunal

Detaljer

Psykisk helsearbeid i kommunene

Psykisk helsearbeid i kommunene Psykisk helsearbeid i kommunene Disponering av statlig øremerkede midler gjennom Opptrappings planen for psykisk helse 1999 2008 Silje L. Kaspersen og Solveig Osborg Ose Forord I 2008 fikk kommunene

Detaljer