18 ÅR - HVA SKJER DA?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "18 ÅR - HVA SKJER DA?"

Transkript

1 Koordinerende enhet 18 ÅR - HVA SKJER DA? Informasjon til familier til barn med bistandsbehov, som mottar tjenester fra Skedsmo kommune Oppdatert

2 Innledning Når man blir 18 år skjer det flere endringer i livet, og for noen er disse endringene større enn andre. For familier til barn med bistandsbehov kan denne overgangen være spesielt sårbar og vanskelig og vi ønsker derfor å bidra til å lette dette. Er man avhengig av tjenester fra det offentlige kan det være vanskelig å vite hvor man skal henvende seg og hvem som har ansvaret for hvilke tjenester. Vi ønsker med denne brosjyren og informere om en del praktiske forhold knyttet til dette, samt en del andre forhold som knytter seg til at barnet blir 18 år og myndig. Hovedtittel Undertittel Brosjyren er utarbeidet i nært samarbeid med de nevnte instanser, med mål om å treffe en bred brukergruppe. For mer spesifikk informasjon knyttet til den enkeltes diagnose oppfordres det til å kontakte de ulike instansene direkte. Innholdet vil revurderes regelmessig. Eventuelle innspill kan rettes til Koordinerende enhet. Lillestrøm august 2013 Hanne Gjerdingen Tjenestekontoret Martina Svensson Koordinerende enhet 2

3 Innhold: Familiesamarbeid - ansvar og oppfølging 4 Arbeids- og aktivitetstilbud 8 Bolig 13 Psykisk helsearbeid for voksne 16 Økonomi 20 Fysioterapi og ergoterapi 26 Transport og parkering 27 Aktuelle adresser og telefonnummer 28 3

4 Familiesamarbeidansvar og oppfølging Når en ungdom som har tjenester fyller 18 år vil Tilrettelagte tjenester for barn i Avdeling barn og familie sørge for at saken blir overført til Tjenestekontoret, som oppretter en egen kontaktperson. Ungdommen er da myndig og har anledning til å bestemme selv hvilke tjenester som er aktuelle for seg, og bør også delta på samarbeidsmøter så langt det er mulig. Det er opp til ungdommen selv å avgjøre om det fortsatt ønsker samarbeidsgrupper rundt seg. Dersom ungdommen selv ikke kan ivareta sine interesser bør det vurderes om det skal oppnevnes verge. Tjenestekontoret vil, så langt det er mulig, delta i samarbeidsmøte rundt ungdommen før det fyller 18 år. Dersom Tilrettelagte tjenester for barn fungerer som koordinator, vil denne rollen bli ivaretatt av Tjenestekontoret, om ikke en annen instans er mer egnet. Tjenestekontoret revurderer alle eksisterende tjenester som er forankret i Lov om kommunale helse og omsorgstjenester m.m (Khol) 3-2, nr 6 a-d, det vil si praktisk bistand, støttekontakt, avlastning, BPA og omsorgslønn. Grunnen til dette er at det nå er ungdommen selv/dets verge som må ønske tjenestene, samt at noen tjenester faller bort når man fyller 18 år. Normalt vil de fleste tjenester bli videreført. Dersom det er behov for nye tjeneste må dette søkes til Tjenestekontoret. Tjenestekontoret: Tjenestekontoret vurderer og tildeler tjenester til personer over 18 år. De svarer på spørsmål, gir veiledning og tar imot og behandler søknader. Søknader behandles i hovedsak etter Lov om kommunale helse og omsorgstjenester m.m. 4

5 Saksgang Søknad om nye tjenester skal rettes skriftlig til Tjenestekontoret. Søknadsskjema finnes på Skedsmo kommune sine hjemmesider. Søknadene vurderes individuelt. I de fleste tilfeller vil saksbehandler foreta et vurderingsbesøk i hjemmet eller på institusjonen for å kartlegge behovene, samt innhente nødvendige opplysninger. Vedtak fattes deretter for en tidsperiode, og beskriver hvilke tjenester som er innvilget og omfanget av disse. Det er egenbetaling for noen av de kommunale tjenestene. Dette skal informeres om av saksbehandler og framkommer i vedtaket. Tjenester som tildeles av Tjenestekontoret: Hjemmesykepleie Hjemmehjelp Boveiledning for funksjonshemmede Langtidsplass i institusjon Korttidsplass i institusjon Avlastning Dagsenter for eldre Institusjonsnær omsorgsbolig Trygghetsalarm Kommunal bolig Støttekontakt Brukerstyrt personlig assistanse Omsorgslønn Arbeids- og aktivitetstilbud for funksjonshemmede Individuell plan Koordinator Bemannet bolig Alle som arbeider ved Tjenestekontoret har taushetsplikt. 5

6 Verge Vergemål er et viktig velferdsgode. Når en person av ulike grunner i ikke er i stand til å ivareta egne interesser, kan det oppnevnes en verge som skal hjelpe personen. Vergen fungerer som en fullmektig, og opptrer på vegne av personen for å sikre hans eller hennes interesser. En viktig rolle for vergen er å bidra til å skape trygghet, sørge for at personen blir hørt og at rettssikkerheten blir ivaretatt på en god måte. Som utgangspunkt vil et vergemål ikke gripe inn i den enkeltes rett til å bestemme selv. Vergemålet skal så vidt mulig tilpasses det faktiske hjelpebehovet og personens ønsker, og skal ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig. Vergens oppdrag kan knytte seg til økonomiske eller personlige forhold, eller en kombinasjon. Alle foreldre er verger for sine barn under 18 år. For å opprette et vergemål for en voksen person må tre grunnvilkår være oppfylt: Personen det gjelder er ikke i stand til å ivareta sine egne interesser. Dette skyldes sinnslidelse, psykisk utviklingshemming eller fysisk svekkelse. I tillegg kan vergemål opprettes på grunn av rusmiddelmisbruk eller alvorlig spillavhengighet. Personen har et konkret behov for vergemål. I tillegg skal det alltid oppnevnes verge i forbindelse med vedtak om bruk av tvang/makt jmf Khol. Kap 9. Fylkesmannen oppnevner verge. Et ønske om opprettelse av vergemål kan komme fra personen selv, ektefelle, foreldre, søsken eller andre som står personen nær. Fylkesmannen kan i tilegg opprette vergemål av eget tiltak. Personen det skal oppnevnes verge for skal også samtykke hvis han eller hun er i stand til å forstå hva et slikt samtykke vil innebære. Søknadsskjema vil også kunne sendes inn elektronisk via www. Altinn.no, velg Skjema og tjenester og finn Statens sivilrettsforvaltning i nedtrykksmenyen. Hvem kan bli verge? For å bli verge kreves det ingen formell kompetanse, bare tid og interesse for medmennesker. Vergen velges fordi han eller hun anses å være egnet til oppdraget. Ektefelle, foreldre, nabo m.m. kan gjerne oppnevnes som

7 verge. Disse kjenner gjerne personens interesse aller best. Noen ganger kan det imidlertid være ønskelig at andre enn nærstående fungerer som verge. Da vil fylkesmannen finne en egnet person. Å være verge er et frivillig oppdrag. Oppnevner fylkesmannne en verge, får denne honorar for oppdraget og personen med verge dekker selv kostnaden. Unntak gjelder for personer som har begrensede midler. Du vil finne mer informasjon om vergemål på Vergemålsportalen på internett: Eller å kontakte fylkesmannen i Oslo og Akershus på tlf: Koordinerende enhet Skedsmo Koordinerende enhet (KE) er sammensatt av representanter fra ulike sektorer innen helse og sosiale tjenester. Koordinerende enhet skal bidra til og være en pådriver for at de forskjellige tjenesteyterne samarbeider ved planlegging og organisering av tilbudet til den som har behov for sammensatte tjenester, for å fremme tverrfaglig samarbeid. KE skal være et sted for henvendelse / avklaringer - et kontaktpunkt for tjenestemottakerne og for eksterne og interne samarbeidspartnere. Kontakt person og leder er systemkoordinator: Mer informasjon: https://www.skedsmo. kommune.no/helse-og-sosial/koordinerende-enhet/ I forhold til Individuelle planer og tildeling av Koordinator skal Koordinerende enhet: Motta alle søknader for IP, Koordinator samt skifte av Koordinator opp til 18 år og avgjøre hvilken tjeneste som tar koordinator ansvar. Avklare uoverensstemmelser / uklarheter i arbeidet med IP for både barn og voksne. Ha en samlet oversikt på hvem som har en aktiv IP, hvem som er koordinator, hvem som har søkt og hvem som har fått avslag på IP Ved ønske om opprettelse av eller videreføring av Koordinator og/eller en individuell plan, etter fylte 18 år, må det gjøres en skriftlig henvendelse til Tjenestekontoret.

8 Koordinator Alle med behov for langvarige og koordinerte helse og omsorgstjenester har rett til å få tildelt en Koordinator. En Koordinator er en tjenesteyter med hovedansvar for koordinering og oppfølging av bruker som mottar flere helse og omsorgstjenester i kommunen. For mange vil det være tilstrekkelig å få tildelt en Koordinator som tar ansvar for innkalling til samarbeidemøter, er en kontaktperson og hjelper ungdommen til å sikre overganger i livet. Det er ikke alltid nødvendig med IP for å ivareta dette. IP- Individuell plan Alle med behov for langvarige og koordinerte helse og omsorgstjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan (IP). IP er brukers plan. Den skal bidra til at tjenestemottaker sammen med aktuelle tjenesteytere har en felles plan. Planen beskriver brukers mål, hvordan disse skal nås og de ulike tjenestenes ansvar på veien mot målet. IP er et virkemiddel som skal bidra til enklere kommunikasjon og samarbeid mellom tjenesteytere på tvers av sektorer / tjenestesteder, samt mellom tjenesteytere og mottaker slik at tilbudet blir helhetlig. Med behov for koordinerte helse og omsorgstjenester menes at behovet må gjelde to eller flere helse- og omsorgstjenester, det vil si tjenester fra forskjellige tjenesteytere, og disse bør ses i sammenheng. En individuell plan utløser ikke rett til tjenester men er ett nyttig verktøy som gir oversikt over nødvendige bistandsområder. I Skedsmo kommune er det vedtatt at arbeidet med individuell plan skal foregå elektronisk. Den personen planen gjelder må selv samtykke i at den opprettes/videreføres og skal ha mulighet til å påvirke valg av koordinator for planarbeidet. Sosial- og helsedepartementet har utarbeidet en egen veileder til bruk ved arbeid med individuelle planer 8

9 Arbeids og aktivitetstilbud Arbeid Alle som ønsker bistand for å komme i arbeid må registrere seg på Det er lurt å etablere kontakt med Nav i løpet av det siste året på videregående. Da kan du få relevant informasjon om hvilke muligheter for arbeidsrettede tiltak Nav har til personer med nedsatt arbeidsevne. Skolen bør bistå i prosessen med å søke om arbeid eller annen bistand Heading gjennom NAV. Underheading Saksbehandler hos NAV vurderer om noen av deres tilbud er aktuelle, og bistår i søknad om arbeidsplass. NAV har mange ulike tiltak knyttet til det å komme i arbeid, derfor må de tidlig på banen for å vurdere eleven. Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er et arbeidstilbud til personer med uførepensjon. Dette kan først og fremst være plasser i skjermet virksomhet, som Norasonde. Det er også noen få muligheter i ordinære virksomheter. Arbeids og aktivitetssenter- Solbakken Solbakken arbeids- og aktivitetssenter er et kommunalt dagtilbud der målgruppen primært er voksne med en psykisk utviklingshemming eller ervervet hjerneskade. Hensikten med tilbudet er at den enkelte skal aktiviseres og stimuleres ut fra sine forutsetninger, og gjennom det få en variert hverdag. Det legges her stor vekt på at det i tillegg til arbeids og aktivitetstilbud gis kvalifisert og tilpasset omsorg. Av aktiviteter kan nevnes: Vedproduksjon, pakking av produkter etter oppdrag fra bedrifter, utøvelse og lytting til musikk, svømming, gym, sansestimulering og mye annet. Dagtilbud er ikke en lovpålagt tjeneste, men kan ytes for å dekke et hjelpebehov som gir rett til tjenesten etter helse- og omsorgstjenesteloven. Søknad om plass på Solbakken rettes til Tjenestekontoret. 9

10 Voksenopplæring: Frydenlund Ressurssenter avd. Voksne - Spesialundervisning Voksne i Skedsmo kommune som har fullført videregående skole, kan ha rett til opplæring i form av spesialundervisning på grunnskolens område. Det er kommunen som har ansvaret for opplæringen. Vurderingen av søkerens rettigheter skal ta hensyn til tidligere opplæringstilbud og søkerens mulighet til å nyttiggjøre seg opplæringen. Søknad om voksenopplæring sendes på eget skjema til PP- tjenesten i Skedsmo Kommune. Søknaden skal være signert av brukeren eller hjelpeverge for brukeren dersom denne er hjelpeverge i sin alminnelighet. Det søkes for hvert skoleår og fristen er 31. desember. Bjerkegården brukerhus Bjerkegården brukerhus er et lavterskeltilbud for mennesker med psykiske problemer. Se kapittel 8.0; Psykisk helsearbeid for voksne i Skedsmo kommune for mer informasjon. 10

11 FRITID: Individuelt tilrettelagte kultur- og fritidstilbud Kultursektoren gir fritidstilbud til barn, ungdom og voksne som har behov for tilrettelegging for å kunne delta på fritidsaktiviteter. Tilbudet består av faste fritidsgrupper, åpne møteplasser, fester, sporadiske arrangement og ferieturer for de over 18 år som har behov for ekstra tilrettelegging på fritiden. Vi kaller det Tilrettelagt fritid og formålet er at den enkelte med litt hjelp skal få oppleve fellesskap og moro. Tilbudet er til enhver tid opprettet for å møte de ønsker og behov som brukergruppene og deres pårørende har meldt inn. Dersom eksisterende tilbud ikke vekker interesse, ta kontakt og fortell om ønskene. Det er et mål for Kultursektoren å kunne bidra til gode sosiale møteplasser med forskjellige aktiviteter for forskjellige mennesker. På alle våre tilbud er det fritidskontakter som bistår og bidrar til moro og trygghet. I mange tilfeller kan vi være behjelpelige med transport. Våre brukere må kunne fungere i en gruppe, men i visse tilfeller kan det imidlertid være mulig å ha med egen ledsager. Tilrettelagt fritid gir hvert skoleår ut en brosjyre over hvilke tilbud som finnes i nærområdet, det være seg kommunens egne, eller tilbud drevet av frivillige lag og foreninger. Informasjon finnes også på kommunens hjemmesider. For mer informasjon: Tilrettelagt fritid, kultursektoren: Tlf , epost: Hjemmeside: https://www.skedsmo.kommune.no/kultur/ Tilrettelagt-fritid--felleskap-og-moro-med-litt-hjelp/ 11

12 Ferie Organiserte ferieturer gjennom kommuner ikke en lovpålagt tjeneste. Noen har imidlertid fått tilbud om dette gjennom Tilrettelagte tjenester for barn. Når barnet fyller 18 år vil det ikke lenger få ett slikt tilbud. Imidlertid har Kultursektoren et tilrettelagt sommerferietilbud til utviklingshemmede over 18 år som bor i egen leilighet. Ta kontakt med kulturavdelingen for mer informasjon om dette tilbudet. Aktiv på dagtid Aktiv på dagtid er ett treningstilbud til alle mellom 18 og 65 som mottar noen form for stønad eller trygd, tidsbestemt eller varig. Treningen foregår i grupper på dagtid og bidrar til bedre livskvalitet gjennom økt mestring, styrke, glede og sosialt samvær. I Skedsmo driftes dette tilbudet av NERO HIL og omfatter blant annet trening i sal og svømming. For ytterligere informasjon kontakt Nedre Romerike Handicapidrettslag (NERO HIL) v/jorunn Hynes tlf , eller Avdeling for psykisk helse og rus v/bjerkegården brukerhus, tlf NERO HIL har for øvrig et bredt treningstilbud til mennesker i alle aldre med nedsatt funksjonsevne, både fysisk og psykisk. Ledsagerbevis Ledsagerbevis er et bevis i form av et kort som utstedes til personer som på grunn av funksjonsnedsettelse trenger ledsager for å kunne delta på aktiviteter. Den som har fått tildelt ledsagerbevis bestemmer selv hvem som til enhver tid tas med som ledsager. Ledsager kan for eksempel være en venn, familiemedlem eller støttekontakt. Ledsagerbevis er ikke lovpålagt, men er en frivillig ordning som kommunene kan innføre. Ordningen kan gi ledsager fri adgang, eller redusert pris, til offentlige kultur- og fritidsarrangement og offentlige transportmidler der ordningen aksepteres. Søknadsskjema ligger på kommunens hjemmeside eller blir tilsendt ved henvendelse til fritidskonsulenten i Kultursektoren. Det kreves dokumentasjon på bistandsbehovet fra lege eller sosialtjeneste, samt passbilde. 12

13 Bolig Kommunal bolig, bolig med bistand og boveiledning Dersom det er behov for kommunal bolig med døgnbemanning ønsker Tjenestekontoret at behovet meldes i form av en søknad i god tid før forventet behov. For ungdom med stort bistandsbehov ønsker man at det søkes minimum 2 år før det er forventet at barnet skal flytte hjemmefra. Det søkes på søknadsskjema for kommunal bolig. Dersom ungdommen er i en slik situasjon at det kan bo i ordinær bolig, men ikke kan skaffe seg dette ved egen hjelp kan man også søke om kommunal bolig. Dette er behovsprøvd og en må påregne noe ventetid. Dersom ungdommen kan bo i ordinær bolig, privat eller kommunal, men det er ønskelig eller nødvendig med oppfølging i boligen er det ikke nødvendig å melde dette før behovet er aktuelt. Da søkes det om tjeneste gjennom ordinært søknadsskjema fra Tjenestekontoret. Det finnes ulike økonomiske tilskudd det er mulig og søke, dersom man ønsker å skaffe seg egen bolig på det private markedet, men ikke har mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet på ordinær måte. For mer informasjon se i kapittel 10 om økonomi eller 13

14 Bemannede boliger i Skedsmo kommune For voksne, med nedsatt funksjonsevne og psykisk psyke, over 18 år administreres tjenesten bolig med bemanning av Tjenestekontoret. Dette gjøres i samarbeid med avdeling for funksjonshemmede og avdeling for psykisk helse og rus. Tjenestekontoret fatter vedtakene og avdelingene utfører tjenestene som ligger under deres ansvarsområde. Kommunens boliger med tilknyttet bemanning er lokalisert rundt i hele kommunen. 14

15 Boveiledning: Boveileder-/miljøarbeidertjenesten gir tjenester i hjemmet til personer med uviklingshemming/ nedsatt mental funksjonsevne, psykiske problemer og/eller rusavhengighet. Dette er ett tilbud til dem med noe bistandsbehov, men som bor i egne leiligheter uten tilknyttet bemanning. Mottakerne av boveiledning trenger ulik grad av veiledning i dagliglivets ferdigheter og/ eller sosiale ferdigheter. Boveiledertjenesten opererer i hele kommunen og tjenesten utføres både av avdeling for funksjonshemmede og avdeling for psykisk helse og rus. Eie selv? I Nygata, Åråsveien Borettslag og Nordroa Borettslag er det tilrettelagte leiligheter som selges på det private marked. Salg av disse boligene gjøres av eiendomsmegler Krogsveeen. Leilighetene er delfinansiert av kommunen som også godkjenner salg etter vurdering av hjelpebehov/behov for tilrettelagt bolig. Finansieringsmuligheter beskrives nærmere under kapittel Økonomiske støtteordninger når man flytter i egen bolig. For ytterligere informasjon kan NAV- Skedsmo kontaktes. 15

16 Psykisk helsearbeid for voksne i Skedsmo kommune Hoveddelen av tilbudet til voksne med psykiske lidelser i Skedsmo kommune gis av Avdeling for psykiske helse og rus. I tillegg gis det tilbud fra NAV Skedsmo, hjemmetjenestene og Kultursektoren. Behandling, tilrettelegging, rehabilitering, oppfølging og bistand De viktigste tilbudene som gis av Skedsmo kommune innenfor behandling, tilrettelegging, rehabilitering, oppfølging og bistand for voksne med ulike psykiske lidelser er: Bjerkegården brukerhus Boveiledertjenesten Ambulerende team Psykisk helseteam Rusteamet Boliger med bemanning. Fastlegene Sosialkontoret Felles for mange av de tjenestene som ytes er at de omfattende og involverer flere instanser, slik at Individuell plan, og koordinering av denne, er en viktig del av arbeidet. 16

17 Dagtilbud- Bjerkegården Aktiviteter, mestring og nettverk er viktige elementer for å styrke egenverd, og redusere hjelpeløshet og dårlige selvbilde for alle mennesker, friske og syke. Bjerkegården er et bruker- og aktivitetshus for voksne med psykiske lidelser. Det er et lavterskeltilbud, det vil si at man kan komme direkte uten henvisning fra lege eller andre. Bjerkegården gir ikke et behandlingstilbud, men et tilbud om hjelp til selvhjelp. Sosialt samvær med andre og muligheter til å fylle dagen med meningsfulle aktiviteter, er hovedinnholdet i aktivitetstilbudene. Filosofien er mest mulig brukerstyring. Gjennom å delta i driften, har brukerne innflytelse på hva slags tilbud Bjerkegården kan gi. Målgruppen er brukere i alderen 18 til 67 år, som har interesse for, og er i stand til, å nyttegjøre seg det tilbudet som gis. Brukerne må være villig til å delta i et sosialt fellesskap, der vanlig atferdsmessige regler gjelder. På Bjerkegården gis det tilbud innenfor: fysiske aktiviteter kreative aktiviteter kulturelle aktiviteter sosiale aktiviteter Aktivitetene kan for eksempel være maling, keramikk, musikk, gåturer, trening, svømming, IT, matlaging, håndarbeid, foto, skiturer, konserter, kafè, utstillinger, festligheter, ballspill m.m. Bjerkegården er en del av avdeling for psykisk helse og rus og ligger i Nesgata 10 i Lillestrøm og i gangavstand fra togstasjonen og bussterminalen. Det kreves ikke vedtak for å være på Bjerkegården og man kan ta direkte kontakt for informasjon og tilbud derfra. 17

18 Ambulerende team Tilbudet som gis av ambulerende team kan for eksempel være: Støttesamtaler Støtte og veiledning til viktige funksjoner som personlig stell og pleie, husarbeid, matlaging, innkjøp osv. Hjelp og bistand ved legebesøk Samarbeid med andre hjelpeinstanser og pårørende Hjelp til å søke sosial kontakt med andre mennesker Med fokus på ressurser og mestring er målet å støtte opp under den enkeltes ansvar for sitt eget liv. Det legges vekt på å fremme brukermedvirkning og koordinering av ulike tjenester. Tilbudet gis i hovedsak både på dagtid, mandag til fredag. Søknad om ambulerende team rettes til Tjenestekontoret. Boveiledertjenesten for psykisk helse og rus Gir tilbud til personer som sliter med å mestre dagliglivets gjøremål, og som trenger bistand for å opprettholde sitt boforhold. Hjelpen gis gjennom veiledning til å utføre praktiske gjøremål i boligen, bistand til etablering, råd og veiledning i forhold til økonomi, samt være støttespiller og bindeledd opp mot øvrige tjenesteapparatet For bistand fra boveiledertjenesten kontaktes Avdeling for psykisk helse og rus. 18

19 Psykisk helseteam Psykisk helseteam er Skedsmo kommunes kompetanseenhet innenfor psykisk helse for personer over 18 år. For barn/unge under 18 år kan teamet bistå i enkeltsaker etter anmodning fra Avdeling Barn og familie, skoler, barnehager, PPT eller andre. Tilbudet som gis til brukerne skal være lavterskeltilbud, korttidsrettet, og kan gis gjennom individuelle samtaler og/eller i grupper. Forebyggende arbeid, og tilbud til dem med milde til moderate lidelser, skal prioriteres særskilt. I tillegg kan det ytes veiledning og undervisning til andre enheter i kommunen. For tilbud fra Psykisk helseteam, kontaktes teamet direkte enten via telefon; , eller via e-post; Rusteamet Rusteamet har oppfølging av personer med rusmiddelavhengighet. Teamet samarbeider med spesialisthelsetjenesten, sosialtjenesten og andre relevante instanser. Rusteamet har et særskilt ansvar for oppfølging av gravide rusmisbrukere. For bistand fra Rusteamet kontaktes Avdeling for psykisk helse og rus. Boligene med tilknyttet bemanning Avdeling psykisk helse og rus drifter to boliger med tilknyttet bemanning. Søknad om disse boligene rettes til Tjenestekontoret 19

20 Økonomi At barnet fyller 18 år utløser noen rettigheter i forbindelse med økonomi, samtidig som noen stønader faller bort. Barnet har nå rett til å disponere egne midler, og det bør derfor vurderes om det bør opprettes hjelpeverge. Stønader og rettigheter som faller bort når barnet fyller 18 år: Barnetrygd Utbetales til og med den måneden før barnet fyller 18 år. Bidragsforskudd/Barnebidrag Utbetales til og med den måned barnet fyller 18 år. Overgangsstønad Denne stønaden utbetales til og med den måneden barnet fyller 18 år, når barnet er særlig tilsynskrevende. Hovedregelen er imidlertid at den kan utbetales i inntil 3 år frem til barnet fyller 8 år. Pleiepenger Retten til og få pleiepenger opphører når barnet fyller 18 år. Unntakene er om du har omsorgen for en psykisk utviklingshemmet person som har en livstruende eller annen alvorlig sykdom eller skade, eller hvis du pleier en nær pårørende i livets sluttfase i hjemmet. Omsorgspenger ved barn eller barnepassers sykdom Dersom barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet, gjelder retten til og med det året barnet fyller 18 år. Retten til utvidede sykedager for foreldrene faller imidlertid bort. Forhøyet hjelpestønad Hjelpestønaden reduseres til sats 1 når man fyller 18 år. Hjelpestønaden blir revurdert på nytt når barnet fyller 18 år. Det kommer revurderingsskjema i posten, slik som det pleier å gjøre annethvert år. Det blir ikke noen ny søknad. 20

21 Stønader man eventuelt må søke om videreføring av: Omsorgslønn Familier som har særlig tyngende omsorgsoppgaver har anledning til å søke om omsorgslønn. Dette er en ytelse som tildeles etter helse- og omsorgstjenesteloven. Omsorgslønn søkes gjennom Tjenestekontoret i Skedsmo kommune. Dersom familien har ett eksisterende vedtak på omsorgslønn vil denne bli videreført når barnet fyller 18 år. Dersom omsorgsbehovet har endret seg vil tjenesten bli revurdert. Grunnstønad Grunnstønad kan gis til å dekke - helt eller delvis - ekstrautgifter som er oppstått på grunn av en lidelse. Du kan ha rett til grunnstønad dersom du har nødvendige ekstrautgifter på grunn av varig sykdom, skade eller lyte. Med ekstrautgifter menes utgifter som friske personer ikke har. Grunnstønad gis ikke til engangsutgifter, men til utgifter som er stadig tilbakevendende. Ekstrautgiftene må tilsvare minst grunnstønad sats 1. Hvis det ikke oppstår noen forandringer når barnet fyller 18 år løper grunnstønaden som vanlig etter fylte 18 år. Man må da ikke søke denne ytelsen på nytt. Hjelpestønad Du kan få hjelpestønad dersom du har et særskilt behov for pleie og tilsyn på grunn av sykdom, skade eller en medfødt funksjonsnedsettelse. Mange har allerede denne ytelsen fra NAV-trygd. For å få hjelpestønad er det en forutsetning at det er et privat pleieforhold eller at hjelpestønaden setter en i stand til å opprette et slikt privat pleieforhold. Når hjelpebehovet vurderes, vil det også legges vekt på behovet for stimulering, opplæring og trening som skjer i hjemmet. Det kommer revurderingsskjema i posten, slik som det har pleid pleier å gjøre annethvert år for de som allerede har innvilget hjelpestønad. 21

22 Uførepensjon Du kan søke uførepensjon etter at du har fylt 18 år, men først må din arbeidsevne avklares. Det er derfor vanlig å søke om Arbeidsavklaringspenger først. Om det ikke er tvil at du ikke kan arbeide, søkes uførepensjon direkte. De som blir uføre før fylte 26 år kan få en tilleggspensjon som kalles ung ufør. Se Nav.no for nærmere informasjon. 22

23 Arbeidsrettede ytelser Arbeidsrettede ytelser Arbeidsavklaringspenger (AAP) Fra 1. mars 2010 er det innført en ny stønad som erstatter attføringspenger, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad. Den nye stønaden kalles arbeidsavklaringspenger. Arbeidsavklaringspenger skal sikre deg inntekt i en overgangsperiode hvor du på grunn av sykdom eller skade har behov for arbeidsrettede tiltak, medisinsk behandling eller annen oppfølging fra NAV for å komme i arbeid. Hvem kan få arbeidsavklaringspenger? Det er et vilkår at arbeidsevnen din er nedsatt med minst 50% på grunn av sykdom, skade eller lyte. Det sentrale er ikke hvor mye helsen din i seg selv er svekket, men i hvilken grad det påvirker mulighetene dine til å være i inntektsgivende arbeid. Du kan søke om AAP når du er over 18 år, og mens du er: under aktiv behandling under gjennomføring av arbeidsrettede tiltak/utdanning mens du venter på aktiv behandling eller et arbeidsrettet tiltak mens du venter på aktiv behandling eller et arbeidsrettet tiltak mens du venter på arbeid etter gjennomført tiltak eller behandling i inntil 3 måneder mens uføresøknaden din blir vurdert For mer informasjon kontakt NAV-Skedsmo på telefon: , eller 23

24 Økonomiske støtteordninger når man flytter i egen bolig Bostøtte For personer med lav inntekt/trygd og høye bo utgifter er det mulig å søke om bostøtte. Dette er en statlig støtteordning som administreres av Husbanken og kommunen. Bostøtte kan du søke dersom husstanden din har lave inntekter og høye boutgifter. Det stilles bestemte krav til husstand og til bolig. Ordningen er behovsprøvd. Alle over 18 år bortsett fra studenter uten barn og de som avtjener førstegangstjeneste kan søke om bostøtte. Målgruppen er: barnefamilier trygdede sosialt vanskeligstilte personer med introduksjonsstøtte (flyktninger) Krav til husstanden: - en person i husstanden må være støtteberettiget. Støtteberettigede er: -Personer over 18 år -Folkeregistrert og lovlig bosatt i Norge -Kravet til boligen er oppfylt -Bor selv i boligen Krav til boligen: a) Godkjent for helårsbruk b) Selvstendig med egen inngang c) Eget bad, toalett og gir adgang til hvile og matlaging Kravene i punkt b og c kan fravikes for kommunalt disponerte sosiale utleieboliger som er organisert som bofellesskap eller lignende Gå inn på eller kontakt NAV for mer informasjon og søknadsskjemaer. 24

25 Startlån Startlånet skal bidra til at innbyggere med etableringsproblemer kan skaffe seg en nøktern, god helårsbolig. Startlånet kan gis som topp- eller fullfinansiering ved kjøp av bolig eller til utbedring av nåværende bolig. Det kan også nyttes til refinansiering, slik at husstanden kan bli boende i nåværende bolig eller til toppfinansiering ved bygging av ny bolig. Det er opp til den enkelte kommune å vurdere om startlån innvilges og hvor stort lånet blir. Lånets størrelse vil også være avhengig av betalingsevne og eventuell annen gjeld. Lånesøker må kunne klare å betjene løpende bo- og livsoppholdsutgifter over tid. Det kan være en fordel at søker har noe oppsparte midler. Søknaden sendes til den kommune/bydel hvor du ønsker å etablere deg i egen bolig. Hva gis startlån til? Topp- eller fullfinansiering ved kjøp av bolig. Refinansiering slik at husstanden kan bli boende i nåværende bolig. Toppfinansiering ved bygging av ny bolig. Utbedring av bolig Man har også anledning til å søke om tilskudd gjennom husbanken. Informasjon om dette, samt søknadsskjemaer finnes på Tilskuddsordninger fra Husbanken, Kommunale ordninger/økonomiske spørsmål Etter spesielle kriterier og i enkelte situasjoner kan det være aktuelt med utbedring av bolig som et alternativ til flytting. Henvendelser angående utbedringstilskudd, utbedringslån og bostøtte kan rettes til avdeling for boligtjenester i NAV. 25

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ?

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Tjenestekontoret JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Informasjon til familier til barn med bistandsbehov, som mottar tjenester fra Skedsmo kommune Innledning Når man blir 18 år skjer det flere endringer i

Detaljer

Rettigheter. Organisering av tjenesteapparatet NAV. Fylkeskommunen. Kommunen

Rettigheter. Organisering av tjenesteapparatet NAV. Fylkeskommunen. Kommunen 1 Rettigheter Organisering av tjenesteapparatet Personer med eller pårørende til en som har en sjelden diagnose, vil ofte møte representanter fra tjenesteapparat som ikke umiddelbart forstår hvilke konsekvenser

Detaljer

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og omsorgstjenester i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

SERVICEERKLÆRING DU KAN FORVENTE AV OSS AT:

SERVICEERKLÆRING DU KAN FORVENTE AV OSS AT: SERVICEERKLÆRING DU KAN FORVENTE AV OSS AT: 1. vi viser respekt for deg, din livssituasjon og ditt hjem, vi overholder taushetsplikten og legitimerer oss når vi kommer til deg. 2. vi tildeler og endrer

Detaljer

Rettigheter. Organisering av tjenesteapparatet NAV. Kommunen. Fylkeskommunen

Rettigheter. Organisering av tjenesteapparatet NAV. Kommunen. Fylkeskommunen Rettigheter Organisering av tjenesteapparatet Personer med eller pårørende til en som har en sjelden diagnose, vil ofte møte representanter fra tjenesteapparat som ikke umiddelbart forstår hvilke konsekvenser

Detaljer

Informasjon til familier med barn med nedsatt funksjonsevne

Informasjon til familier med barn med nedsatt funksjonsevne Informasjon til familier med barn med nedsatt funksjonsevne Nes Kommune 1 Forord Innholdsfortegnelse Nes kommune ønsker i denne brosjyren å gi en samlet oversikt over instanser som har tilbud og tjenester

Detaljer

Informasjonshefte. Fra Tildelingskontoret for pleie- og omsorgstjenester i Lunner kommune

Informasjonshefte. Fra Tildelingskontoret for pleie- og omsorgstjenester i Lunner kommune Informasjonshefte Fra Tildelingskontoret for pleie- og omsorgstjenester i Lunner kommune Dette heftet er laget av en arbeidsgruppe bestående av alle bidragsyterne. Vi håper heftets innhold vil være nyttig

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw Plan for psykisk helse og rus ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 08/2008 Bestillingsnummer:

Detaljer

Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg

Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg VEDTATT I KOMMUNESTYRET 27.01.15 Innhold Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg Frosta kommune... 5 Innledning... 5 Tjenester i helse- og omsorg i Frosta kommune...

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Tildelingsenhetens funksjon... 4. 2. Lovgrunnlag som regulerer forholdet mellom tjenestemottaker og tjenesteyter...

Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Tildelingsenhetens funksjon... 4. 2. Lovgrunnlag som regulerer forholdet mellom tjenestemottaker og tjenesteyter... Tjenestenivå i helse- og omsorgstjenesten i Gran kommune gjeldende fra 1.mars 2012 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Tildelingsenhetens funksjon... 4 2. Lovgrunnlag som regulerer forholdet mellom tjenestemottaker

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 03/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD FORORD 1.0 JURIDISKE RAMMEBETINGELSER 1.1 Lov om helsetjenesten i kommunene 1.2 Lov om sosiale tjenester 1.3 Andre generelle lover av betydning

Detaljer

KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE Kvalitetsstandard Rømskog kommune vedtatt av kommunestyret 11.06.15 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitetsstandard for helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FORORD LPP får stadig spørsmål fra pårørende om rettigheter og tiltak både for sin egen del, men oftest for den

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 Gjennom Jeg skal gjennom en barriere Jeg skal en ny dag bære Jeg skal leve litt til Det er det jeg vil Esben B-J

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

Trygderettigheter og sosiale ytelser

Trygderettigheter og sosiale ytelser Trygderettigheter og sosiale ytelser 1 PLEIEPENGER 9-10 Trygderettigheter og sosiale ytelser Av Kristin Hansen Lov om folketrygd FORMÅL OG OMFANGAV LOVEN. Folketrygdens formål er å gi stønad ved sykdom,

Detaljer

KVALITETSSTANDARD FOR PLEIE-, REHABILITERING - OG OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PLEIE-, REHABILITERING - OG OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PLEIE-, REHABILITERING - OG OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Vedtatt i Sel kommunestyre 14.12.12 Gjelder fra 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitetsstandard for pleie-, rehabilitering

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Halden kommune. Kvalitetsstandarder for HALDEN KOMMUNE

Halden kommune. Kvalitetsstandarder for HALDEN KOMMUNE HALDEN KOMMUNE Kvalitetsstandarder for MATOMBRINGING TRYGGHETSALARM HELSEHJELP I HJEMMET PRAKTISK BISTAND I HJEMMET PARKTISK BISTAND OG OPPLÆRING I HJEMMET INDIVIDUELL PLAN BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Psykisk helse. En veiviser

Psykisk helse. En veiviser Psykisk helse En veiviser PSYKISK HELSE EN VEIVISER I BÆRUM KOMMUNE FORORD Denne brosjyren er tenkt som en veiviser for hjelpetrengende, pårørende og fagfolk for å finne frem i de ulike tilbud og muligheter

Detaljer

Håndbok. for. lokalforeningene

Håndbok. for. lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene INNHOLD: FORORD 1 ORGANISASJONEN 1.1 OM AFASIFORBUNDET 1.2 AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 1.3 LOKALFORENINGEN 1.3.1 Lokalforeningens arbeid 1.3.2 Lokalforeningens

Detaljer

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD 1 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 1.1 Tidligere vedtak... 3 1.2 Arbeidsgruppas sammensetning og mandat... 3 2 BOLIGSOSIALE VIRKEMIDLER... 4 2.1 Kommunens egne eiendommer... 4 2.2 Kommunens leide boliger... 5 2.3

Detaljer

Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012

Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012 Nedre Eiker kommune - trygghet og samhold Del 2 Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012 Livskvalitet og egen mestring Dette er kommunedelplanens del 2 som inneholder overordnede føringer og en statusbeskrivelse

Detaljer

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger Veiledningshefte Veiledningshefte for pårørende pårørende innen innenpsykisk psykiskhelse-feltet helsevern Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FØR-FORORD Dette er et nyopptrykk av veiledningsheftet. Det er

Detaljer

Norges Parkinsonforbund. Rettigheter ved parkinson

Norges Parkinsonforbund. Rettigheter ved parkinson Norges Parkinsonforbund Rettigheter ved parkinson Rettigheter ved parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund Skrevet av: Atle Larsen, juridisk rådgiver på FFOs Rettighetssenter og Pasientombud i LHL

Detaljer