Bacheloroppgave. Fritid med Bistand inkludering, aktivitet og økt livskvalitet. Aided Leisure time inclusion, activity and increased quality of life

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bacheloroppgave. Fritid med Bistand inkludering, aktivitet og økt livskvalitet. Aided Leisure time inclusion, activity and increased quality of life"

Transkript

1 AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG KANDIDATNUMMER 417 OG 446 Bacheloroppgave Fritid med Bistand inkludering, aktivitet og økt livskvalitet Aided Leisure time inclusion, activity and increased quality of life Innleveringsdato: Institutt for: Helse- og sosialfag Utdanning/kull: Vernepleie 06 Antall ord: Denne oppgaven er gjennomført som en del av studiet ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for helse- og sosialfag. Dette innebærer ikke at høgskolen går god for de metoder som er anvendt, de resultater som er fremkommet, eller de konklusjoner som er trukket.

2 Sammendrag: Fritid med Bistand inkludering, aktivitet og økt livskvalitet Etter å ha brukt vår siste praksis periode til å etablere tiltaket Fritid med Bistand ønsker vi å bidra til å fremme kunnskap om tiltaket og metoden gjennom denne bacheloroppgaven. Vi har valgt følgende problemstilling: Hvordan bidra til inkludering, aktivitet og økt livskvalitet for barn og unge med funksjonshemming gjennom metoden Fritid med Bistand? For å besvare denne problemstillingen har vi anvendt litteraturstudie som metode. Ved hjelp av teori av Antonovsky, Banduras og Bronfenbrenner mfl. har vi vist hvordan Fritid med Bistand bidrar til å styrke deltakernes sosiale nettverk, kompetanse og mestring, og gjennom dette bidrar til økt livskvalitet. Summary: Aided Leisure time inclusion, activity and increased quality of life Having spent our final year internship establishing the Aided Leisure time programme, we intend to use this bachelor-paper to participate in bringing forth knowledge about the programme and the method behind it. We have chosen the following problem o be addressed: How can we facilitate inclusion, activity and increased quality of life for disabled children and youth through the Aided Leisure time method? Our method of addressing this problem is a literature study. By applying theory by Antonovsky, Banduras and Bronfenbrenner ao. We have shown how Aided Leisure time facilitates the strengthening of the participant s social network, competence and coping, and thus facilitates increased quality of life.

3 Innhold: 1.0 Innledning Valg av problemstilling Problemstilling: Avgrensing og presisering Oppgavens disposisjon Begrepsavklaring Empowerment og brukermedvirkning Livskvalitet Sosialt nettverk Sosial Kompetanse Mestring Normalisering Støttekontakter Habilitering Metode Litteraturstudier Kildekritikk Utfordringer med utarbeidelse med Bacheloroppgaven Teori Sosialt nettverk Bronfenbrenners sosialøkologiske utviklingsmodell Sosialt nettverk og inkludering Sosial kompetanse Banduras` sosiale læringsteori Læring av sosial kompetanse Mestring Antonovsky s mestringsteori Mestring gjennom deltakelse Wolfenbergers teori om Verdsatte sosiale roller (VSR) Fritid med Bistand Hva er Fritid med Bistand? Deltakeren Tilretteleggeren Saksbehandleren Fremgangsmåten i Fritid med Bistand (www.fritidmedbistand.no):... 28

4 3.6 Habiliterende fritidstiltak Drøfting Fritid med Bistand og sosialt nettverk Fritid med bistand og sosial kompetanse Fritid med Bistand og mestring Fritid med Bistand og livskvalitet Oppsumering av drøftning Litteraturliste:... 43

5 1.0 Innledning Utgangspunktet for vårt valg av tema i denne oppgaven er vår 3. års praksis, hvor oppgaven vår var å etablere arbeidsmetoden Fritid med Bistand i en av bydelene i kommunen. Vi fikk presentert følgende problemstilling: hvordan kan vi tilrettelegge fritiden til mennesker som ikke kan eller vil nyttiggjøre seg bruken av vanlig støttekontakt. Begrunnelsen for denne problemstillingen var at man opplevde at enkelte brukere ikke ville innrømme at de trengte hjelp, eller at de opplevde det å ha støttekontakt som stigmatiserende. Fritid med Bistand er en metode som tar sikte på å inkludere deltakere i en aktivitet ved hjelp av en tilrettelegger som har tilhørighet i det aktuelle aktivitetsfellesskapet. Fritid med Bistand utgjør et alternativ til, og en utvikling av bruken av støttekontakt. Tiltaket tar sikte på å integrere deltakeren i et selvvalgt aktivitetsfellesskap. I høringsutkastet til Handlingsplan for habilitering av barn og unge ( ) som er utarbeidet av Helsedirektoratet blir metoden trukket frem som sentral i utviklingen av støttekontakttjenesten. 1.1 Valg av problemstilling Helsedirektoratets vektlegging av behovet for å utvikle støttekontakttjenesten samt de ønskene for utvikling som skisseres, har overbevist oss om at utbredelsen av Fritid med Bistand og tilsvarende tiltak vil øke de neste årene. Med bakgrunn i erfaringene fra praksis og at vi har fått satt oss inn i metodens teoritiske fundament mener vi at metoden vil kunne utgjøre et viktig supplement til det øvrige tiltaksapparatet i velferdstjenestene. Vi har stor tro på at dette tiltaket vil være til god nytte for svært mange brukere gjennom å bidra til økt sosialisering og livskvalitet. Vi har på bakgrunn av dette kommet fram til følgende problemstilling: 1

6 1.1.1 Problemstilling: Hvordan bidra til inkludering, aktivitet og økt livskvalitet for barn og unge med funksjonshemming gjennom metoden Fritid med Bistand? Vi vil besvare denne problemstillingen gjennom å drøfte metoden Fritid med Bistand i lys av relevant teori. 1.2 Avgrensing og presisering Fritid med Bistand kan i prinsippet brukes av alle typer brukergrupper, men i denne oppgaven kommer vi til å ha fokuset rettet mot barn og unge med funksjonshemming. Dette er fordi det var denne brukergruppen vi jobbet mest med i vår praksis. Vi har også valgt å fokusere på følgende temaer i drøftingsdelen; nemlig sosialt nettverk, sosial kompetanse og mestring. Disse tre elementene utgjør en viktig faktor i det å kunne delta i et samspill sammen med andre og å ha det bra med seg selv. Vi vil i tillegg si noe om hvordan disse elementene kan være med på å utvikle empowerment og økt livskvalitet. Vi presenterer Fritid med Bistand som et alternativ til støttekontakt, men vi velger å ikke utdype mer om støttekontakter utover det vi har skrevet under begrepsavklaringer. Normaliseringsbegrepet har vi valgt å definere under begrepsavklaringer fordi vi nevner det i forbindelse med Wolfenbergers teori om Verdsatte Sosiale Roller (VSR). Siden normalisering ikke er et av hovedfokuset vårt kommer vi ikke til å gi noen videre redegjørelse for dette begrepet. 2

7 1.3 Oppgavens disposisjon I denne oppgaven vil vi forsøke å vise hvordan barn og unge med funksjonshemming kan oppleve økt livskvalitet, gjennom inkludering i fritidsaktiviteter ved hjelp av metoden Fritid med Bistand. For å gjøre dette vil vi innlede oppgaven med begrepsavklaringer fordi det er viktig å klargjøre de begrepene vi bruker gjennom oppgaven. Deretter følger et kapittel om metode, som forteller om hvordan vi har gått frem for å oppnå kunnskapen vi trengte til å kunne skrive denne oppgaven. Videre har vi et teorikapittel der vi først trekker frem teorigrunnlaget for Fritid med Bistand slik vi har fått det presentert. Dette utgjør Wolfenberger sin teori om Verdsatte Sosiale Roller (VSR). Denne teorien var utgangspunktet for metoden mens dagens praksis i større grad knytter seg til empowerment-tenkning. I tillegg har vi valgt å vurdere metoden Fritid med Bistand i lys av sosialt nettverk, sosial kompetanse og mestring, der vi trekker inn Bronfenbrenner sin sosialøkologiske utviklingsmodell, Banduras sosiale læringsteori og Antonowsky sin mestringsteori. Deretter vil vi drøfte teorien vi har beskrevet opp mot selve metoden Fritid med Bistand, med nærmere fokus på sosialt nettverk, sosial kompetanse og mestring med tanke på å vise hvordan vekst på disse områdene bidrar til inkludering, økt aktivitet og livskvalitet for deltakeren. I tillegg vil vi komme med egne erfaringer og refleksjon vedrørende dette. Avslutningsvis vil vi komme med en oppsummering av det vi har drøftet. 3

8 1.4 Begrepsavklaring Vi vil i det følgende forklare en del begreper som vi kommer til å bruke seinere i oppgaven Empowerment og brukermedvirkning Selve ordet empowerment viser at begrepet har med overføring av makt å gjøre. Makten må gis eller tas tilbake av de avmektige. Empowerment brukes i økende grad av grupper som er brukere av tjenester, og som krever rett til både å ha kontroll over sine tjeneste- og hjelpetilbud og sin egen livssituasjon (Askheim, 2008: 103). Empowerment kan forklares som en prosess der mennesker i økende grad handler på egne vegne, og som deltar i beslutninger og handlinger vedrørende eget liv. Denne tilnærmingen legger vekt på at den enkelte selv vet hva som er ens eget beste. Ved at den enkelte blir i stand til å treffe egne avgjørelser, kan det være med på å styrke selvbildet (Askheim, 2008). Brukermedvirkning Det er ulike begreper og modeller som forklarer grad av medvirkning, men felles for alle er at brukermedvirkning kan sees i sammenheng med aktørens kontrollmuligheter i situasjonen (Linde og Norlund, s. 39). Disse begrepene er nær beslektet, men med empowerment mener vi dette som en prosess der brukeren blir stadig mer autonom. Brukermedvirkning angir i hvilken grad brukeren medvirker. 4

9 1.4.2 Livskvalitet Livskvalitet er en individuell opplevelse og har å gjøre med den enkelte persons opplevelse av å ha det godt (Borge: 2006: 33). Når vi tar sikte på å øke livskvaliteten er det altså individets subjektive oppfatning som er viktig for valgene som skal tas Sosialt nettverk I videste forstand kan et sosialt nettverk defineres som summen av kontakter og samhandlinger mellom menneskene i nettverket. Fyrand (2004) trekker frem psykologiprofessor A. Finsets definisjon: Et sosialt nettverk består uformelle relasjoner mellom mennesker som samhandler mer eller mindre regelmessig med hverandre. (Finset i Fyrand 2004:24) I denne definisjonen vektlegges det at relasjonens art er av uformell karakter, men man kan imidlertid godt forsvare et utvidet nettverksbegrep hvor også mer formelle relasjoner regnes inn (Fyrand 2004:25). I forhold til vår oppgave ser vi det som hensiktsmessig å utvide nettverksbegrepet på denne måten siden målgruppen vår ofte har et vesentlig innslag av profesjonelle i nettverket sitt. Det vil ikke gi et helhetlig bilde av målgruppen om en skulle forsøke å forstå dem uten å ta disse relasjonene med i betraktning. 5

10 1.4.4 Sosial Kompetanse Sosial kompetanse kan beskrives som summen av sosiale ferdigheter og funksjoner en person har (Fyrand, 2004: 47). Hvordan vi agerer og hvilke arenaer vi deltar på bidrar altså til i hvilken grad omgivelsene oppfatter oss som sosialt kompetente. Gundersen (2006) sier at I begrepet sosial kompetanse inngår både sosiale ferdigheter og sosial utøvelse (Gundersen, 2006: 165). Videre sier han at sosial kompetanse er når: (i) han/ hun i gitte sosiale situasjoner, med stor sannsynlighet, oppnår egne og felles mål på måter som ivaretar egne og samhandlingspartnerens grunnleggende rettigheter,(ii) tilfredsstiller eksplisitte kultur- og samfunnsbestemte regler og implisitte normer for oppførsel, som i sin tur (iii) fører til positivt omdømme fra andre (Gundersen, 2006: 166). Ved å trekke sosial utøvelse inn i begrepet sosial kompetanse fremhever Gundersen viktigheten av handlingsaspektet. Å ha forståelse for gjeldene normer er i seg selv ikke nok for å bli oppfattet som sosialt kompetent. En må i tillegg evne å agere adekvat ut i fra den gjeldene normforståelsen Mestring Mestring kan beskrives som noe en person behersker, deltar i og selv bestemmer. (Tuntland, 2006: 144). Sentralt i dette er personens opplevelse av å beherske aktiviteten. Det er viktig å være oppmerksom på at dette ikke alltid sammenfaller med omgivelsenes opplevelse. Dette kan bunne i ulik målforståelse, eller utilstrekkelig sosialkompetanse. 6

11 1.4.6 Normalisering Normalisering innebærer at personer aksepteres med sine funksjonsnedsettelser innenfor det normale, vanlige samfunnet (Askheim, 2008: 22) Støttekontakter Vi definerer en støttekontakt som en person som yter bistand til andre mennesker, som oftest i form av å bidra til økt sosialisering. Denne formen for sosialisering skjer ofte gjennom en 1-1 kontakt. Slik vi opplever det bidrar det sjelden til å utvide brukerens sosiale nettverk i samme grad som metoden Fritid med Bistand tar sikte på å gjøre ved at deltakeren skal inkluderes i en aktivitet/ et aktivitetsfelleskap Habilitering Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukernes egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet (Høringsutkast :9). 7

12 2.0 Metode Vi vil i dette kapittelet gjøre rede for vårt litteraturstudie. Vi vil her si noe om hva slags litteratur vi har søkt etter. I tillegg vil vi fortelle om hvordan vi har gått fram i dette søket, og hvordan vi avgrenset søket. Deretter vil vi argumentere for hvordan vi valgte ut denne litteraturen vi tok i bruk, og begrunne hvorfor vi valgte å bruke akkurat dette. Aller først følger noen definisjoner angående metodebegrepet. Metoden forteller oss noe om hvordan vi bør gå til verks for å fremskaffe eller etterprøve kunnskap. Begrunnelse for å velge bestemt metode er at vi mener den vil gi oss gode data og belyse spørsmålet vårt på en faglig interessant måte (Dalland, 2007: 81). Metoden hjelper oss til å samle inn data, det vil si den informasjonen vi trenger til undersøkelsen vår (Dalland, 2007: 81). 2.1 Litteraturstudier I denne oppgaven har vi brukt ulike litteraturkilder til vår innsamling av informasjon om Fritid med Bistand, og de teoretiske grunntankene som ligger bak denne metoden. Allerede helt i starten av vår praksis så vi det som helt nødvendig for oss at vi leste oss opp på Fritid med Bistand, fordi det hadde avgjørende betydning for vårt arbeidsgrunnlag med å skulle etablere denne metoden i praksis. Vi anså det som viktig å tilegne oss kunnskap om både det teoretiske grunnlaget for Fritid med Bistand og om selve fremgangsmåten som inngår i arbeidsmetoden. Dette gjorde vi fordi vi anså det som helt nødvendig å ha tilstrekkelig kunnskap om Fritid med Bistand for å kunne starte fra dag en i praksis med å legge til rette for implementering av tiltaket. Vi ble ganske tidlig veldig begeistret for metoden Fritid med Bistand og bestemte oss derfor at vi ville ha fokus på denne metoden i 8

13 bacheloroppgaven vår. Derfor hadde vi det i tankene underveis mens vi gjorde litteratursøket vårt. På nettsidene til Fritid med Bistand er det linker til andre prosjekter/ tiltak som er opptatt av mange av de samme målsetningene som Fritid med Bistand er. Vi valgte å lese om disse også for å få et bredt perspektiv på hvilke tanker og ideer til andre arbeidsmetoder som eksisterer. På den måten ville vi ikke bare bli inspirert av nye måter å tenke på, men også kunne ha et mer nyansert bilde av Fritid med Bistand, med tanke på å kunne sammenligne de forskjellige metodene opp mot hverandre. Etter hvert begrenset vi søket til å kun gjelde Fritid med Bistand, herunder arbeidsmetoden, teorigrunnlaget og diverse artikler skrevet av Anders Midtsundstad, som er grunnleggeren av Fritid med Bistand. Etter at vi hadde bestemt oss for hvilken problemstilling vi skulle bruke i bacheloroppgaven vår, så vi oss nødt til å sile ut den informasjonen vi mente var mest relevant i forhold til den. Vi startet altså med et vidt søk, men smalnet det etter hvert som vi fikk mer og mer kunnskap og ønsket å gå dypere inn i en bestemt del. Det finnes foreløpig ikke noen litteraturbøker som omhandler emnet Fritid med Bistand. Når vi har lest oss opp på selve metoden om Fritid med Bistand er det derfor hovedsakelig sider på internett vi har funnet informasjon. Dette er artikler, rapporter, videoklipp og intervjuer med deltakere som er aktører i Fritid med Bistand. Det teoretiske fundamentet til Fritid med Bistand lå opprinnelig i Wolfenberger sin teori om Verdsatte Sosiale Roller (VSR), men har nå skiftet til empowerment-tenkning. Vi har lest om dette teoretiske fundamentet både i artikler på internett, og vi har gått direkte til faglitteraturen som omtaler teoriene. Etter hvert som vi leste om Fritid med Bistand ble vi opptatt av hvilke positive ekstragevinster denne metoden kunne gi, i tillegg til at deltakeren skulle bli inkludert i en selvvalgt aktivitet. Vi merket oss sosialt nettverk, sosial kompetanse og mestring som tre elementer vi mener er vesentlige faktorer for å oppnå god livskvalitet. Derfor har vi i tillegg brukt faglitteratur for å lese oss opp på det teoretiske grunnlaget for disse elementene. Disse teoriene har vi også funnet relevant for å forstå og belyse metoden Fritid med Bistand. Herunder kan nevnes Bronfenbrenners sosialøkologiske utviklingsmodell, Banduras sosiale læringsteori og Antonovsky sin mestringsteori. Disse teoriene vil vi redegjøre for seinere i oppgaven. 9

14 Med jevne mellomrom har vi hatt kontakt med Anders Midtsundstad som har sendt oss diverse linker, blant annet til høringsutkastet for handlingsplan for barn og unge med funksjonsnedsetting. Vi har valgt også å ta med utdrag fra denne for å tydeliggjøre at dette med habiliterende tiltak med vekt på fritidsaktivitet er noe som står på trappene i norsk politikk. Dessuten blir Fritid med Bistand i dette høringsutkastet beskrevet som en utvidelse av støttekontakttjenesten som stadig øker i omfang (Høringsutkast ). 2.2 Kildekritikk Hovedvekten av kildene våre har vi hentet i anerkjent faglitteratur utgitt i nyere tid hos seriøse forlag. Når det gjelder kildemateriale direkte knyttet til Fritid med Bistand stammer det meste av dette fra nettsidene deres. Siden alternativt er driftet av Kristiansand kommune på oppdrag av Helsedirektoratet og vi opplever dette som et seriøst nettsted. I tillegg sammenfaller metoden og teorien som presentert på sidene med teorien vi har oppsøkt på egen hånd. Når det gjelder innhenting av informasjon fra internett, syns vi generelt at det er viktig å være kildekritisk til det vi leser om der. Dette kan vi grunngi med at mange av sidene kan være av gammel dato, slik at ting kan ha endret seg. Vi tenker også på muligheten for at det kan være uriktige opplysninger som er publisert. Vi føler oss imidlertid trygg på at den informasjonen vi har innhentet om Fritid med Bistand er korrekt og av nyere dato. Dette er fordi vi underveis har hatt kontakt med Anders Midtsundstad som er redaktør for sidene. Han har gitt oss tips om diverse linker til sider han nylig har utarbeidet. Vi er klar over at et høringsutkast kun er et utkast, men vi har likevel valgt å ta det med for det viser noe om hvordan Fritid med Bistand og andre lignende tiltak blir vektlagt for å utvikle støttekontakttjenestene. Helsedirektoratet sine sider ser vi på som trygge i forhold til å innhente seriøs og valid informasjon. 10

15 Vi fikk også tilgang til en DVD som viste et foredrag der Anders Midtsundstad fortalte om hvordan Fritid med Bistand ble opprettet. I tillegg fortalte Rune Øyen om selve arbeidsmetoden. Dette sammenfalt i stor grad med det vi har lest på internett, noe som forsterket vår oppfattelse om at det vi leste på internett var seriøst og teoretisk fundert. 2.3 Utfordringer med utarbeidelse med Bacheloroppgaven Den første utfordringen vi la merke til var å samle all informasjonen som var tilknyttet Fritid med Bistand. Siden det foreløpig ikke er skrevet noen bok om emnet, var vi nødt til å søke på internett. Vi opplevde at vi fant mye informasjon, og mye av det var ganske likt skrevet. Siden det var så mye informasjon om emnet tok det litt tid å få en oversikt over alt det forskjellige. Noe av grunnen til det var nok at vi hadde et veldig vidt perspektiv til å begynne med. Etter hvert som vi ble mer konkret i det vi søkte etter, var det lettere å skille mellom det som var relevant lesning og ikke. En annen utfordring som vi har reflektert over er samarbeidet vårt rundt denne bacheloroppgaven. Det er i seg selv en utfordring å være to personer som skal skrive èn oppgave. Med dette tenker vi da på det å skulle bli enig om hvilket fokus man skal ha, og holde på det. Selv om vi er to personer og vi i teorien kunne delt mange av oppgavens forskjellige deler mellom oss, har vi valgt å stort sett sitte sammen mens vi har skrevet den. Vi syns det har vært viktig med tanke på å komme frem til et resultat begge vil være bekjent av. I og med at vi skal forsvare denne muntlig senere, er det også viktig at vi begge har god kunnskap om alle elementene som denne oppgaven innbefatter. Vi har tidligere samarbeidet om andre oppgaver på skolen, så vi visste at vi hadde god kjemi og at vi hadde et godt utgangspunkt for å kunne lykkes med et samarbeid. Likevel er vi positivt overrasket over hvor fint vi har klart å samarbeide, selv om vi til tider har følt at døgnet har for få timer. Vi har vært mye enig om det vi skal skrive, men vi har også hatt gjensidig mulighet til å gi beskjed dersom vi var uenig i noe, uten at det fikk negative konsekvenser. Det å kunne få til et godt samarbeid med de utfordringene det ligger i å kombinere to livsstiler, tidspress og det å faktisk prestere på den siste og avgjørende eksamen i utdannelsen på en tilfredsstillende måte, er en erfaring vi vil ta med oss videre. 11

16 3. 0 Teori 3.1 Sosialt nettverk Grunntanken i sosialt nettverks teori er at for å forstå og avhjelpe individets utfordringer, må en gjøre seg kjent med individets omgivelser, samspillet med disse, og hvilke forhold i omgivelsene som kan bidra til å opprettholde eller avhjelpe situasjonen. En kan satt på spissen si at det ikke hjelper å tilby individet løsninger hvis samspillet med omgivelsene fortsetter å skape problemer Bronfenbrenners sosialøkologiske utviklingsmodell Bronfenbrenner har laget en modell som sier noe om hvordan mennesker og miljø gjensidig påvirker hverandre. Denne modellen kaller han for en sosialøkologisk utviklingsmodell som tar utgangspunkt i hvordan mennesker samhandler samt de innbyrdes og gjensidige forholdene dem imellom (Fyrand, 2004). Denne modellen består av fire systemer/ arenaer (Fyrand, 2004: 35): 1. Mikrosystemet nærmiljøet og arenaen den enkelte ferdes på 2. Mesosystemet Bånd og samspill mellom ulike miljø og arenaer den enkelte ferdes i/ på. 3. Eksosystemet Miljøer eller institusjoner i lokalmiljøet som den enkelte sjelden eller aldri besøker, men hvor det skjer ting av betydning for vedkommendes liv og utvikling 4. Makrosystemet Kulturelle og subkulturelle mønstre i samfunnet omkring. I hvert av disse systemene er det tre komponenter som kommer inn under alle de fire systemene (Fyrand, 2004: 36): Aktiviteter Roller 12

17 Forhold/ relasjoner til andre mennesker Disse elementene vil ha betydning for hvordan den enkelte fungere innenfor de enkelte systemene. De ulike systemene og forholdet dem imellom kan påvirkes av den enkelte. En kan selv skape sitt eget nettverk ved å påvirke omgivelsene i tillegg til at man selv blir påvirket av omgivelsene (Fyrand, 2004). For å forstå individets situasjon må en altså vurdere/ analysere individets evne til å agere/ handle adekvat i forhold til de ulike nivåene. Ut fra denne analysen kan man vurdere på hvilket nivå man skal iverksette tiltak. Samfunnet (makro) har besluttet å organisere en velferdsstat for å ivareta borgernes ulike hjelpebehov gjennom livet. Selv om velferdsstaten er en nasjonal konstruksjon, vil individet som oftest forholde seg til den gjennom lokale instanser (ekso). Dette kan dreie seg om alt fra barnehage, sosialtjenester, sykehus osv. Samfunnet kan imidlertid vanskelig dekke individets mer grunnleggende behov for sosialisering og fellesskap, siden disse behovene stiller krav til relasjonens karakter blant annet i forhold til likeverd. Disse dekkes på mikro-nivå og meso-nivå. Fritid med Bistand er ett tiltak som har som mål å styrke individets nettverk på mikro- og meso-nivå Sosialt nettverk og inkludering Vårt sosiale nettverk utgjør alle menneskene vi har kontakt med og innholdet av disse relasjonene. Grunntanken er at mennesket er et sosialt vesen som har et grunnleggende behov for å bli sosialisert. Å ha et tilfredsstillende sosialt nettverk er derfor viktig for opplevelsen av livskvalitet. 13

18 Tanken bak inkluderingsbegrepet er at mennesker med utviklingshemming kan være en del av et sosialt fellesskap selv om de kan være annerledes og har et hjelpebehov. Gjennom Fritid med Bistand blir dette forsøkt gjennomført ved å styrke den enkelte deltakers verdighet, integritet og særegenhet (Midtsundstad/ Dette kan ifølge Antonovsky være medvirkende til at deltakeren får en opplevelse av sammenheng (OAS) (Langeland, 2006). Hvilken rolle en person inntar, er avhengig av hvilken situasjon han/ hun befinner seg i og hvem han/ hun er sammen med. En persons syn på seg selv påvirkes av hvordan andre oppfatter ham/ henne. Det er mange mennesker med lett utviklingshemming som har en lav selvfølelse. Ved at de til stadighet er avhengig av en eller annen form for bistand, vil denne følelsen bli forsterket. Denne følelsen kan imidlertid snus ved at de får utføre oppgaver som gir en følelse av å være til nytte (Gundersen, 2006). Det er noen faktorer som er med på å bestemme hvorfor vi velger en bestemt aktivitet og hvordan vi får det på disse arenaene. Disse faktorene er avhengig av hvordan vi selv er på følgende områder (Fyrand, 2004): Personlighetstype Psykisk helse Fysisk helse Evne til å føle nestekjærlighet (alturisme) Selverkjennelse og forståelse av andre mennesker (kognitiv orientering) Mestringsevne i konflikter/ ved problemer Evne til kontakt med andre Verdisyn Ved at mennesker får en tilknytning til et sosialt fellesskap vil det kunne gi økt trivsel og glede. Undersøkelser viser at mennesker med dårlige nettverk har økt risiko for alvorlige psykiske helseplager. Et sosialt nettverk er altså vesentlig for opprettholdelsen av god psykisk helse (Drabløs, 2003). 14

19 Det er som regel felles interesser og aktiviteter som bringer mennesker sammen, og utgangspunktet for å opprette en kontakt, videreutvikle og vedlikeholde nettverket skjer ofte på arenaen der aktiviteten utøves (Fyrand, 2004). Vennskap blir ofte praktisert ved at man besøker hverandre og prater sammen over en kaffekopp. Dette er en samværsform som noen har problemer med. En av årsakene til det er at de ikke klarer å holde en samtale gående over tid. For mange av disse må nettverksavtaler først og fremst etableres gjennom aktivitetsfellesskap (Gundersen m.fl. 2006:21). Aktivitetsfellesskap er samhandling med utgangspunkt i aktiviteter (Ibid: 104). Noen ganger kan det være ønskelig at brukerne kan ha et fellesskap seg i mellom uten at det er tjenesteytere til stede. Det kan da være hensiktsmessig med en gradvis tilbaketrekking av tjenesteyterne (Gundersen m.fl. 2006). For å styrke nettverket er det noen kriterier som må være til stede. Det er blant annet viktig å holde jevnlig kontakt, vise omtanke og det at man setter pris på nettverket sitt (Gundersen m.fl. 2006). Dette kan oppsummeres som sosial kompetanse. I det følgende kapittelet vil vi se på teorien bak sosial kompetanse og hvilke utfordringer som kan knyttes til dette. 15

20 3.2 Sosial kompetanse Sosial kompetanse kan sammenfattes som evnen til å tolke og forstå de situasjonsspesifikke sosiale normene, og handle i tråd med det som anses som sosialt akseptabelt. Sosial kompetanse er noe vi tilegner oss og utvikler gjennom hele livet ettersom vi deltar i nye sosiale situasjoner og tilegner oss nye sosiale roller Banduras` sosiale læringsteori Albert Bandura er en av de som har bidratt mest i til det vi kjenner som modellæring. Modellæring er en av de mest grunnleggende måter mennesker lærer på (Gundersen m.fl. 2006:182). Modellæring går ut på at deltakerne observerer ulike samspill situasjoner, og skal selv i tilsvarende situasjoner bidra med lignede atferd, og er et viktig fundament i trening av sosial kompetanse (Gundersen m.fl. 2006:182). Modellæring er noe som skjer hele tiden, ved at vi kan hente frem lagret informasjon som er tilpasset ulike situasjoner. Ved at læringsprosessen skjer når en person oppfatter en hendelse, vil læring kunne finne sted uten bruk av forsterkning. Det må likevel påpekes at forsterkning kan ha innvirkning på å praktisere det innlærte (Gundersen m.fl. 2006) Læring av sosial kompetanse Sosial trening har mye å si når det gjelder å etablere og vedlikeholde forhold til andre mennesker. Mange mennesker med funksjonshemming har vanskelig for å oppnå tilstrekkelig grad av sosial kompetanse. De sosiale ferdighetene må imidlertid tilpasses ulike sosiale arenaer. I tillegg til at personen mestrer de fleste sosiale ferdigheter, må han/ hun i tillegg tilpasse dem til de ulike situasjonene (Gundersen m.fl. 2006). 16

21 Sosiale ferdigheter kan beskrives som spesifikke atferdssekvenser som en person bør mestre for å kunne opptre kompetent i sosiale sammenhenger (Gundersen m.fl. 2006:163). Det kan være ulike grunner til at en person kan ha begrensede sosiale ferdigheter. Dette kan være fordi man ikke har lært ferdigheten og at man i stedet har lært upassende eller uhensiktsmessig atferd som har hatt samme funksjon. I tillegg kan tidligere forsøk med de aktuelle ferdighetene har gitt uheldig resultat (Gundersen m.fl. 2006). Det i seg selv å ha lært ferdigheten er altså ikke nok, man må kunne utøve den på en adekvat måte i de rette situasjonene. Sosial utøvelse kan sees på i hvilken grad personen utfører ferdigheten eller unnlater å gjøre det. Ulike grunner til det kan være at ferdighetene ikke er relevante i vedkommendes miljø eller at personen har angst for å mislykkes. Kognitiv oppfattelse kan også spille inn, for eksempel at personen ikke kjenner til rett tid og sted for anvendelse av ferdigheten. I tillegg kan personen ha manglende tro på egen mestring (Gundersen m.fl. 2006). Det er flere forskjellige ting som påvirker gode måter å være sammen med andre på (Fyrand, 2004), men det som er av avgjørende betydning er hvordan en mestrer ulike sosiale situasjoner. Live Fyrand (2004) beskriver to former for sosiale ferdigheter; grunnleggende ferdigheter og komplekse ferdigheter. Grunnleggende ferdigheter kan være å kjenne igjen kropps- og ansiktsuttrykk/ følelser hos andre, kunne vise egne følelser med kroppen/ ansiktsuttrykk og å kunne bruke øyenkontakt på en hensiktsmessig måte. Dette er altså ferdigheter som går på evnen til å oppfatte og formidle non-verbal kommunikasjon. Komplekse ferdigheter vil blant annet si å kunne innlede, opprettholde og avslutte en samtale, kunne gi andre tilbakemelding og ta imot korreksjoner. Å oppnå sosial kompetanse er en læringsprosess der man rett og slett trener på å være sammen med andre. For at relasjonene skal kunne bestå over tid uten at det oppstår slitasje eller irritasjon, er det viktig at de involverte kjenner til både de formelle og uformelle reglene som gjelder i de ulike situasjonene (Gundersen m. fl. 2006). 17

FRITIDSAKTIVITETER, FRITID MED BISTAND ALTERNATIVER TIL STØTTEKONTAKT OG AVLASTNING V/ SENIORRÅDGIVER ANDERS MIDTSUNDSTAD. Bodø, 2.

FRITIDSAKTIVITETER, FRITID MED BISTAND ALTERNATIVER TIL STØTTEKONTAKT OG AVLASTNING V/ SENIORRÅDGIVER ANDERS MIDTSUNDSTAD. Bodø, 2. FRITIDSAKTIVITETER, FRITID MED BISTAND ALTERNATIVER TIL STØTTEKONTAKT OG AVLASTNING V/ SENIORRÅDGIVER ANDERS MIDTSUNDSTAD Bodø, 2. november 2016 FELLES ANSVAR Hvordan kan kommunene i samarbeid med frivillig

Detaljer

Fagdag for koordinerende enheter og koordinatorer

Fagdag for koordinerende enheter og koordinatorer 03.06.16 Fagdag for koordinerende enheter og koordinatorer Aktiv Fritid 2 https://www.youtube.com/watch?v=i1n4nzxlfam Fritid med Bistand Den viktige (FRI)tiden Hva kjennetegner FRI TID Organisert og uorganisert

Detaljer

KOMPETANSEPLAN PROSJEKT AKTIV FRITID. Alta kommune 2014-15

KOMPETANSEPLAN PROSJEKT AKTIV FRITID. Alta kommune 2014-15 KOMPETANSEPLAN PROSJEKT AKTIV FRITID Alta kommune 2014-15 1. Innledning 1.1 Bakgrunn, behov og formål Alta kommune har over tid opplevd utfordringer i arbeidet med å tilrettelegge for gode fritidstilbud

Detaljer

Informasjonshefte om Aktiv fritid

Informasjonshefte om Aktiv fritid Informasjonshefte om Aktiv fritid Til støttekontakter og fritidskontakter 2013 1 Innhold i dette informasjonshefte: Hva er støttekontakttjenesten?... 2 Hva er fritid med bistand?... 4 Hva er en aktivitetsgruppe?...

Detaljer

HANDLINGSPLAN -MOT MOBBING I SKOVHEIM BARNEHAGE STOPP! IKKE MOBB!

HANDLINGSPLAN -MOT MOBBING I SKOVHEIM BARNEHAGE STOPP! IKKE MOBB! HANDLINGSPLAN -MOT MOBBING I SKOVHEIM BARNEHAGE STOPP! IKKE MOBB! INNLEDNING Handlingsplan mot mobbing i Skovheim barnehage Handlingsplan mot mobbing i Skovheim barnehage er et forpliktende verktøy for

Detaljer

Informasjonshefte til støttekontakter

Informasjonshefte til støttekontakter Informasjonshefte til støttekontakter Sørum Aktivitetssenter 1 Innhold i dette informasjonshefte: Hva er støttekontakttjenesten?... 2 Hva er så en støttekontakt?... 4 Veiledning av støttekontaktene...

Detaljer

Habilitering og rehabilitering. God tilrettelegging for kultur- og fritidsdeltakelse gjør en forskjell.

Habilitering og rehabilitering. God tilrettelegging for kultur- og fritidsdeltakelse gjør en forskjell. May Cecilie Lossius Helsedirektoratet Habilitering og rehabilitering. God tilrettelegging for kultur- og fritidsdeltakelse gjør en forskjell. NORDISK KONFERANSE: Aktiv fritid for alle May Cecilie Lossius

Detaljer

Informasjonshefte om støttekontakttjenesten

Informasjonshefte om støttekontakttjenesten Informasjonshefte om støttekontakttjenesten 1 Innhold i dette informasjonshefte: Hva er støttekontakttjenesten?...2 Hva er en individuell støttekontakt?...3 Hva er en aktivitetsgruppe?...4 Veiledning av

Detaljer

Likemannsarbeid i rehabiliteringen

Likemannsarbeid i rehabiliteringen Likemannsarbeid i rehabiliteringen Likemannen som rollemodell Hverdagskompetansen Spørsmål som ofte stilles Praktiske råd Rettighetsveiledning Selvhjelpsarbeid og egenutvikling 1 Likemannen som rollemodell

Detaljer

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Definisjon Psykisk helse er evne til å mestre tanker, følelser, sosiale relasjoner for å kunne fungere i hverdagen. Alle

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 Gjelder fra november 2014 til november 2017 Innhold Innledning... 3 Vårt slagord... 3 Visjon... 3 Vår verdiplattform... 3 Lek og læring... 4 Vennskap... 5 Likeverd... 6 Satsningsområder...

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Enkel filosofi bak kvalitetsplanen: «Jo dyktigere vi gjør våre ansatte, jo dyktigere gjør vi vårebarn og unge i barnehage og skole».

Enkel filosofi bak kvalitetsplanen: «Jo dyktigere vi gjør våre ansatte, jo dyktigere gjør vi vårebarn og unge i barnehage og skole». Vi vil gjøre hver dag verdifull! Felles fokus Trygghet, omsorg og varme Glede og humor Barna skal hver dag føle og oppleve... Mestring og læring Lek og vennskap Sett og hørt BARNEHAGENS PLATTFORM: Lilleløkka

Detaljer

1. Beskrivelse av aktiviteten 1.1 Aktivitet rettet mot individ

1. Beskrivelse av aktiviteten 1.1 Aktivitet rettet mot individ Ida Haukli, Tone Refstie, Emma Skjæveland 1. Beskrivelse av aktiviteten 1.1 Aktivitet rettet mot individ Bruken av aktiviteter er et benyttet tiltak i arbeid med barn og unge. Vi har valgt å løse denne

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

Informasjonshefte om støttekontakttjenesten

Informasjonshefte om støttekontakttjenesten Informasjonshefte om støttekontakttjenesten 1 2 Innhold i dette informasjonshefte: Hva er støttekontakttjenesten?...2 Hva er en individuell støttekontakt?...4 Hva er en aktivitetsgruppe?...5 Veiledning

Detaljer

Innføring i sosiologisk forståelse

Innføring i sosiologisk forståelse INNLEDNING Innføring i sosiologisk forståelse Sosiologistudenter blir av og til møtt med spørsmål om hva de egentlig driver på med, og om hva som er hensikten med å studere dette faget. Svaret på spørsmålet

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER. Årsplan «Vi vil gjøre hver dag verdifull» DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER

BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER. Årsplan «Vi vil gjøre hver dag verdifull» DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER Årsplan 2016 «Vi vil gjøre hver dag verdifull» 1 DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER Vi vil gjøre hver dag verdifull 2 BARNEHAGENS PLATTFORM: Lilleløkka og Brannposten naturbarnehage

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Informasjonshefte om støttekontakttjenesten

Informasjonshefte om støttekontakttjenesten Informasjonshefte om støttekontakttjenesten Til støttekontakter og fritidskontakter 2013 1 Innhold i dette informasjonshefte: Hva er støttekontakttjenesten?...2 Hva er en individuell støttekontakt?...4

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

Språkmiljø og psykososialt miljø for elever med behov for ASK

Språkmiljø og psykososialt miljø for elever med behov for ASK Språkmiljø og psykososialt miljø for elever med behov for ASK Et godt språkmiljø stimulerer til utvikling av språkets innhold (hva eleven uttrykker), språkets form (på hvilken måte eleven uttrykker seg),

Detaljer

En guide for samtaler med pårørende

En guide for samtaler med pårørende En guide for samtaler med pårørende Det anbefales at helsepersonell tar tidlig kontakt med pårørende, presenterer seg og gjør avtale om en første samtale. Dette for å avklare pårørendes roller, og eventuelle

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Foto: Claudia Mocci «Å se sin mor forsvinne litt etter litt handler om så mye mer enn bare praktiske spørsmål» Læring og mestring noter som gir god klang (NK LMH 2012) «De fleste

Detaljer

Rehabilitering del 1. Støtteark

Rehabilitering del 1. Støtteark Rehabilitering del 1 Støtteark REHABILITERING Vi snakker om rehabilitering av gamle hus, de skal fikses opp og bli som nye Bytte ut tak og vegger, råtne planker, kaste knuste vinduer, høvle vekk gammel

Detaljer

Presentasjon ved barnehagekonferanse Høgskolen i Østfold 4. mai 2012 Anne-Lise Arnesen anne-lise.arnesen@hiof.no

Presentasjon ved barnehagekonferanse Høgskolen i Østfold 4. mai 2012 Anne-Lise Arnesen anne-lise.arnesen@hiof.no Presentasjon ved barnehagekonferanse Høgskolen i Østfold 4. mai 2012 Anne-Lise Arnesen anne-lise.arnesen@hiof.no Prosjekt: Barnehagens arbeid for inkludering av barn med nedsatt funksjonsevne i profesjonsperspektiv

Detaljer

VELKOMMEN SOM FRITIDSKONTAKT FRITID FOR ALLE

VELKOMMEN SOM FRITIDSKONTAKT FRITID FOR ALLE VELKOMMEN SOM FRITIDSKONTAKT FRITID FOR ALLE Gran kommune Januar 2016 Fritid for Alle Gran kommune Vi tilrettelegger for at barn og unge med ulike bistandsbehov har et fritidstilbud med mening. Et oppdrag

Detaljer

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008.

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Hvorfor skal barn filosofere? Filosofiske samtaler er måte å lære på som tar utgangspunkt i barnets egne tanker, erfaring

Detaljer

Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger?

Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger? Bakgrunn for foredraget Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger? Orientere om endringsfokusert rådgivning/motiverende intervjueteknikker. av Guri Brekke, cand.scient. aktivitetsmedisin

Detaljer

Sektor for kultur enhet forebygging, fritid barn og unge. Terningen Arena 25. september

Sektor for kultur enhet forebygging, fritid barn og unge. Terningen Arena 25. september Sektor for kultur enhet forebygging, fritid barn og unge. Terningen Arena 25. september Kultursjef Line M. Rustad Spesialrådgivere Rolf Storsveen Leif Terje Solbakken Steinar Hovland Idrettshaller og servicetjenester

Detaljer

Lov om sosiale tjenester i NAV

Lov om sosiale tjenester i NAV Boligsosial konferanse, Langesund 25. oktober 2012 Lov om sosiale tjenester i NAV Boliger til vanskeligstilte Midlertidig botilbud v/ Beate Fisknes, Arbeids- og velferdsdirektoratet Lov om sosiale tjenester

Detaljer

Profesjonelle standarder for barnehagelærere

Profesjonelle standarder for barnehagelærere Profesjonelle standarder for barnehagelærere De profesjonelle standardene markerer barnehagelærernes funksjon og rolle som leder av det pedagogiske i et arbeidsfellesskap der mange ikke har barnehagelærerutdanning.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer

Plan for sosial kompetanse ved Fagertun skole

Plan for sosial kompetanse ved Fagertun skole Plan for sosial kompetanse ved Fagertun skole Både faglig og sosial læring skjer i samspill med andre. Mennesker lever i sosiale felleskap og påvirker hverandre gjennom sine handlinger. Læring skjer i

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR LYNGSTAD OG VEVANG BARNEHAGER

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR LYNGSTAD OG VEVANG BARNEHAGER HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR LYNGSTAD OG VEVANG BARNEHAGER Mobbing er et samfunnsproblem som har blitt satt på dagsorden av regjeringen og barneombudet. Barneombudet har laget et manifest mot mobbing.

Detaljer

WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø

WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Å skap et inkluderende miljø i barnehagen Å inkludere er det samme som å invitere noen inn Velkommen til

Detaljer

Aktive muligheter. Kort sammenfatning av forsknings- og utviklingsprosjektet Aktive muligheter om utviklingshemmedes fritidsmuligheter.

Aktive muligheter. Kort sammenfatning av forsknings- og utviklingsprosjektet Aktive muligheter om utviklingshemmedes fritidsmuligheter. Aktive muligheter Kort sammenfatning av forsknings- og utviklingsprosjektet Aktive muligheter 2012-2015 om utviklingshemmedes fritidsmuligheter. Aktive muligheter Politikken bak Utgangspunktet for prosjektet

Detaljer

Innsats for andre klasse 2 timer pr. uke Faglærer: Katrine Sletten Haraldsen

Innsats for andre klasse 2 timer pr. uke Faglærer: Katrine Sletten Haraldsen Årsplan 01 017 i valgfaget Innsats for andre 8. - 10. klasse timer pr. uke Faglærer: Katrine Sletten Haraldsen Formål Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Foreldremøte 26.09.13. Velkommen «Å skape Vennskap»

Foreldremøte 26.09.13. Velkommen «Å skape Vennskap» Foreldremøte 26.09.13 Velkommen «Å skape Vennskap» Husk: en må skrive referat Ifølge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal barnehagen tilby barna et omsorgs- og læringsmiljø som er til barnas

Detaljer

Kartlegging av intensiv habilitering av barn og unge til barn og unge med nevrologiske funksjonsforstyrrelser ( Rambøll/ Helsedirektoratet)

Kartlegging av intensiv habilitering av barn og unge til barn og unge med nevrologiske funksjonsforstyrrelser ( Rambøll/ Helsedirektoratet) Kartlegging av intensiv habilitering av barn og unge til barn og unge med nevrologiske funksjonsforstyrrelser ( Rambøll/ Helsedirektoratet) 2 områder Hva er intensiv habilitering? Hvorfor er tilbudene

Detaljer

Hva vil en førskolelærer gjøre for at barn som deltar lite i lek skal få en mer aktiv rolle og rikt lekerepertoar?

Hva vil en førskolelærer gjøre for at barn som deltar lite i lek skal få en mer aktiv rolle og rikt lekerepertoar? Hva vil en førskolelærer gjøre for at barn som deltar lite i lek skal få en mer aktiv rolle og rikt lekerepertoar? Innledning I løpet av ukene i barnehagen 1, oppsto denne situasjonen: Johan på 4 var en

Detaljer

Kommunikasjon og samspill mellom pårørende og fagpersoner i en ansvarsgruppe

Kommunikasjon og samspill mellom pårørende og fagpersoner i en ansvarsgruppe Kommunikasjon og samspill mellom pårørende og fagpersoner i en ansvarsgruppe Margunn Rommetveit Høgskolelektor Høgskolen i Bergen Avdeling for Helse og Sosialfag Institutt for sosialfag og vernepleie Kommunikasjon

Detaljer

Forord av Anne Davies

Forord av Anne Davies Forord av Anne Davies Anne Davies (ph.d.) er en canadisk forfatter, lærer, konsulent og forsker som har bred erfaring med kompetanseutvikling for lærere, skoleledere og kommuner både i Canada og USA. Hennes

Detaljer

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Erfaring fra brukerorganisasjonen Kirsten H Paasche, Mental Helse Norge 1 Innhold Litt om Mental Helse Brukermedvirkning avgjørende Individuell Plan hva er viktig

Detaljer

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 21. april 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Veien mot valg av tema for masteroppgaven

Veien mot valg av tema for masteroppgaven Veien mot valg av tema for masteroppgaven Tidlig i 2012 fikk vårt kull i studiet master i funksjonshemming og samfunn beskjed om å begynne å velge tema for masteroppgaven. Jeg brukte mye tid og energi

Detaljer

Empowerment tenkning i møte med pasientene. Mestringsfilosofi. 08.02.2011 Høgskolen i Gjøvik, 8. februar 2011 1

Empowerment tenkning i møte med pasientene. Mestringsfilosofi. 08.02.2011 Høgskolen i Gjøvik, 8. februar 2011 1 Empowerment tenkning i møte med pasientene. Mestringsfilosofi 08.02.2011 Høgskolen i Gjøvik, 8. februar 2011 1 Hver pasient bærer sin egen lege inni seg. De kommer til oss og kjenner ikke denne sannheten.

Detaljer

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Foreldremøte høst 2011 Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Rammeplanen Omsorg Lek Læring Sosial kompetanse Språklig kompetanse De sju fagområdene: Kommunikasjon,

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd. Barnehagene i Lillehammer kommune

Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd. Barnehagene i Lillehammer kommune Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd Barnehagene i Lillehammer kommune 1 1. DEFINISJON, MÅL, SUKSESSKRITERIER OG VURDERING. Krenkende atferd defineres ulikt, men noen av trekkene i ulike definisjoner

Detaljer

Verdier og mål i rammeplanene

Verdier og mål i rammeplanene Verdier og mål i rammeplanene ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.10.2015 Utdrag fra Rammeplan for SFO i Bodø Mål "SFO skal: Ivareta småskolebarnas behov for variert lek og aktivitet I samarbeid med hjem og skole

Detaljer

Hva kan endre seg i hode og kropp når man blir voksen, eldre og gammel og har CP?

Hva kan endre seg i hode og kropp når man blir voksen, eldre og gammel og har CP? Hva kan endre seg i hode og kropp når man blir voksen, eldre og gammel og har CP? Ellen Munthe-Kaas, Fysioterapeutspesialist Seksjon for voksenhabilitering, Helse Møre og Romsdal HF Hjerneskaden er statisk,

Detaljer

Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for klasse Gjeldende fra Planen evalueres årlig.

Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for klasse Gjeldende fra Planen evalueres årlig. Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 8-10. klasse Gjeldende fra 01.01.2012. Planen evalueres årlig. Revidert november 2015. 1 Definisjon: Terje Ogden har definert sosial kompetanse

Detaljer

Byggende barne- og ungdomsarbeid i Trysil kommune

Byggende barne- og ungdomsarbeid i Trysil kommune Byggende barne- og ungdomsarbeid i Trysil kommune Overordnet målsetting: Trysil kommune vil ha barn og unge som mestrer språket, vennskapet og kroppen. Vi vil ha barn og unge som tør, vil og kan i et lekende

Detaljer

Helsepedagogiske utfordringer i møt e me mennes er me kronisk sykdom ssykdom

Helsepedagogiske utfordringer i møt e me mennes er me kronisk sykdom ssykdom Helsepedagogiske utfordringer i møte med mennesker med kronisk sykdom Førsteamanuensis, dr.polit Eva Langeland Høgskolen i Bergen Eva Langeland 1 Disposisjon Introdukjon. Utfordringer relatert til: Holisme

Detaljer

Vestråt barnehage. Lek og vennskap som forebygging mot mobbing i barnehagen

Vestråt barnehage. Lek og vennskap som forebygging mot mobbing i barnehagen Vestråt barnehage Lek og vennskap som forebygging mot mobbing i barnehagen Alle barn i Vestråt bhg skal oppleve å bli inkludert i vennskap og lek Betydningen av lek og vennskap Sosial kompetanse Hva er

Detaljer

ANDRE PRAKSISPERIODE 16 UKER 25,5 STP BARNEVERNRELATERT ARBEID.

ANDRE PRAKSISPERIODE 16 UKER 25,5 STP BARNEVERNRELATERT ARBEID. ANDRE PRAKSISPERIODE 16 UKER 25,5 STP BARNEVERNRELATERT ARBEID. I Rammeplan og forskrift for Barnevernpedagogutdanningen, fastsatt 1. desember 2005, understrekes viktigheten av praksis. Her skisseres hensikten

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Sandsvær barnehage SA "DET DU TROR OM MEG, SLIK DU ER MOT MEG, HVORDAN DU SER PÅ MEG, SLIK BLIR JEG" (M. Jennes) 1 Innholdsfortegnelse 1. Hovedmål. 3 2. Delmål... 3 3. Formål...

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

Boligsosial konferanse Akershus

Boligsosial konferanse Akershus Boligsosial konferanse Akershus 20. og 21. mai 2014 Helse- og omsorgstjenesteloven 3-1 Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester 3-1 første ledd: Kommunen skal sørge for at personer som oppholder

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering Habilitering og rehabilitering Illustrasjon: Rolf Skøien Et hjelpemiddel til deg som representerer Norges Handikapforbund, og jobber med spørsmål om habilitering og rehabilitering, enten gjennom organisasjonen

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning 7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Både barn og foreldre skal medvirke i kontakten med barnevernet. Barn og foreldre kalles ofte for brukere, selv om en ikke alltid opplever seg

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 08/10

Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV

SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV Presentasjon på ledersamling, Fagavdeling barnehage og skole, Bergen 11. og 18. januar 2012 Skoleledelsen må etterspørre og stimulere til læring i det

Detaljer

Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 8-10. klasse Gjeldende fra 01.01.2012. Planen evalueres årlig.

Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 8-10. klasse Gjeldende fra 01.01.2012. Planen evalueres årlig. Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 8-10. klasse Gjeldende fra 01.01.2012. Planen evalueres årlig. 1 Definisjon: Terje Ogden har definert sosial kompetanse slik: Et sett av

Detaljer

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering, Lillestrøm, 19.mai 2016 Overordnede prinsipper

Detaljer

Skolens oppgave er å støtte hver elev slik at den enkelte opplever livet som trygt og meningsfylt

Skolens oppgave er å støtte hver elev slik at den enkelte opplever livet som trygt og meningsfylt Vedlegg 1 Elevsynet i høringsutkastet Eksempler hentet fra kap 1 Gjennom opplæringen skal elevene tilegne seg verdier som gir retning for deres livsutfoldelse, og de skal forberedes til å bli kloke og

Detaljer

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 21. april 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel

Detaljer

Kommunale tjenester. Retten til BPA. Koordinering av kommunale tjenester. Bruker medvirkning Rettigheter og grenser.

Kommunale tjenester. Retten til BPA. Koordinering av kommunale tjenester. Bruker medvirkning Rettigheter og grenser. Kommunale tjenester Retten til BPA. Koordinering av kommunale tjenester. Bruker medvirkning Rettigheter og grenser. Kapittel 1. Formål og virkeområde 1-1.Lovens formål: Lovens formål er særlig å: 1. forebygge,

Detaljer

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Vil si at de som berøres av en beslutning, eller er bruker av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av tjeneste tilbudet. Stortingsmelding

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Valgfaget Innsats for andre Frivillige organisasjoner

Valgfaget Innsats for andre Frivillige organisasjoner Valgfaget Innsats for andre Norges Røde Kors Trinn/nivå: 8.-10. trinn Hovedområde/kompetansemål: Fra hovedområdet planlegging: kartlegge behov for frivillig arbeid i lokalmiljøet i samarbeid med relevante

Detaljer

Mobbegåten INGRID GRIMSMO JØRGENSEN STIPENDIAT/PEDAGOG HØGSKOLEN I INNLANDET

Mobbegåten INGRID GRIMSMO JØRGENSEN STIPENDIAT/PEDAGOG HØGSKOLEN I INNLANDET Mobbegåten INGRID GRIMSMO JØRGENSEN STIPENDIAT/PEDAGOG HØGSKOLEN I INNLANDET Felles mål vi klarer det!! Å forebygge, avdekke og håndtere krenkelser er en umåtelig viktig samfunnsoppgave alt for mange

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 IHS.4.2.4 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 3 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 Innhold 1.0 Praksis 3... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 3... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

Veiledning til utviklingssamtale

Veiledning til utviklingssamtale Veiledning til utviklingssamtale - 2 - Veiledning til utviklingssamtalen Innledning Utviklingssamtalen er en del av metodikken som er valgt for å gjennomføre en fullstendig kartlegging av en medarbeiders

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

Å skape vennskap Ifølge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal barnehagen tilby barna et omsorgs- og læringsmiljø som er til barnas beste. Å gi barn mulighet til å ta imot og gi omsorg er grunnlaget

Detaljer

Forsvarlige tjenester til personer med utviklingshemming

Forsvarlige tjenester til personer med utviklingshemming Foto: Camilla Knudsen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Forsvarlige tjenester til personer med utviklingshemming Fagkonferanse 28. november 2017 v/cecilie Rønning Melø 2 Bakgrunn: Hjelpebehovet til personer

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Kvalitetsdokument for SFO Formålet med kvalitetsdokumentet Opplæringsloven 13-7 pålegger alle kommuner å ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid

Detaljer

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Hva sier Kunnskapsløftet om sosial kompetanse? Under generell del, «Det integrerte menneske», står det i kapittelet om sosial og kulturell kompetanse: «For

Detaljer

Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter:

Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter: Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter: Dette er et «ferdig opplegg» for de som ønsker å sette i

Detaljer

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet Bruke og forstå Bruker enkel tekst- og bildeformatering og kjenner til noen digitale begreper. Lagrer arbeider på digitale ressurser og følger regler for

Detaljer

Samhandling med tjenesteapparatet- om å forstå og bli forstått: Søknadsprosessen

Samhandling med tjenesteapparatet- om å forstå og bli forstått: Søknadsprosessen Samhandling med tjenesteapparatet- om å forstå og bli forstått: Søknadsprosessen Samling for voksne med Loeys-Dietz syndrom og foreldre til barn med diagnosen. 23.09.2016. Lillehammer Trond Haagensen Sosionom

Detaljer

Valgfaget Innsats for andre Eventyr og sagn fra mange land på SFO

Valgfaget Innsats for andre Eventyr og sagn fra mange land på SFO Valgfaget Innsats for andre Eventyr og sagn fra mange land på SFO Trinn/nivå: 8.-10. trinn, gjerne aldersblanding Hovedområde/kompetansemål: Fra hovedområdet planlegging: kjenne til forutsetninger som

Detaljer

Foreldremøte 26.09.13. Velkommen

Foreldremøte 26.09.13. Velkommen Foreldremøte 26.09.13 Velkommen Årsplan Halvårsplan Praktisk informasjon Å skape vennskap Å SKAPE VENNSKAP FILM Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver sier: At barnehagen skal tilby barna et omsorgs-

Detaljer

Å lære av hverandre -

Å lære av hverandre - Å lære av hverandre - Ergoterapeutstudenter i praksis i Nepal Tekst: Vera Jenssen Balteskard, Hans Thore Djupvik og Camilla Holmøy, ergoterapeuter Ergoterapifaget er utviklet i og preget av vestlig kultur

Detaljer

Mestring i snøen. Norsk Epilepsiforbunds Ungdom. Rapport

Mestring i snøen. Norsk Epilepsiforbunds Ungdom. Rapport Mestring i snøen Norsk Epilepsiforbunds Ungdom Rapport 1 Forord Helse og Rehabiliterings prosjektet «Mestring i snøen» ble gjennomført i februar 2012. «Mestring i snøen» er et prosjekt hvor hovedmålet

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE 01.01.2015 ULNA AS PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE Hvordan skape et positivt selvbilde hos barn? For at barnet skal utvikle et positivt selvbilde, må det møte positive holdninger fra barn og voksne.

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

Barne- og ungdomsarbeiderfaget Helsefremmende tiltak

Barne- og ungdomsarbeiderfaget Helsefremmende tiltak Helsefremmende tiltak Nr. 1 Planlegge å gjennomføre tiltak og aktiviteter som kan fremme psykisk og fysisk helse hos barn og unge. Kunnskap om psykisk helse Kunnskap om fysisk helse Forstå sammenheng mellom

Detaljer