Universell utforming og bærekraftig utvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universell utforming og bærekraftig utvikling"

Transkript

1 Universell utforming og bærekraftig utvikling to tanker tar tak Detalj fra beboernes utsmykking av Sagene Samfunnshus Et policynotat utarbeidet på oppdrag fra Miljøverndepartementet av Stiftelsen Idébanken v/kirsten Paaby

2 INNHOLD 1. Innledning 2. Hypotese 3. Forholdet mellom universell utforming og bærekraftig utvikling 4. Felles utfordringer og dilemma universell utforming og bærekraftig utvikling 5. En bro mellom nasjonale mål og lokal kreativitet våre anbefalinger Identifisere praktiske eksempler 5.2. Etablere møteplasser og dialog på tvers 5.3. En tydelig visjon muligheter og virkemidler Vedlegg: Program Deltakerliste 2

3 1. Innledning Notatet er et ledd i Miljødepartementets (heretter MD) ansvar for og arbeid med Handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonevne gjennom universell utforming og den nye satsingen på lokalt miljøvern. MD ønsker å stimulere til nytenkning og kreativitet lokalt: Hvordan kan kommunene integrere prinsippene for universell utforming i sitt arbeid med miljø, folkehelse og lokal bærekraftig praksis. Departementet vil sette fokus på forholdet mellom ideologiene knyttet til hhv universell utforming, bærekraftig utvikling (lokalt) og miljøvern. Man ønsker å få frem nye tanker og nye muligheter ved å kople disse temaene sammen. Stiftelsen Idébanken fikk i oppdrag å arrangere et idéseminar 6. og 7. desember under overskriften: Universell utforming, miljø og bærekraft kreativitet og nytenkning. Seminarets deltakere var spesielt inviterte ressurspersoner innen ulike fagmiljøer og fra henholdsvis lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. De ble invitert til med sine ulike innfallsvinkler - å tenke kreativt sammen for å identifisere utfordringer for lokalt utviklingsarbeid som kopler miljøtemaer og universell utforming. Seminaret ble tilrettelagt ut fra en av Idébankens anvendte metoder: Eksemplets Makt fra praksis til politikk. Denne metoden er spesielt egnet til å utvikle dialoger og kompetanse på tvers, og er karakterisert ved et dynamisk samspill mellom tre arbeidsformer: Innsamling av gode eksempler, etablering av samtaler på tvers og arbeid med konkrete fremtidsbilder. Det legges til rette for å se på sammenhengen mellom globale utfordringer, lokale muligheter og nye fremtider. Hensikten er at MD gjennom dette skal få innspill til sin tenkning og sitt konkrete kommunerettede arbeid innenfor både lokalt miljøvern og universell utforming. Med utgangspunktet i de problemstillinger, ideer, mulige nye samarbeidsfelt og forslag til videre arbeid som kom frem på seminaret har Idébanken utarbeidet et kortfattet policynotat. Våre anbefalinger handler i hovedtrekk om hvordan det kan bygges bro mellom det lokale og det nasjonale arbeidet. Vi anbefaler at det legges til rette for tre arbeidsformer: 1. Identifisere praktiske eksempler på godt gjennomførte tiltak som forener universell utforming, miljø og bærekraft. 2. Etablere møteplasser og arenaer for dialog der lokale erfaringer møter representanter for de som har sektoransvaret og der læring og kunnskapsutvikling finner sted. 3. At de medvirkende departementene for Handlingsplanen for økt tilgjengelighet mv. sammen med politisk ledelse formulerer en tydelig visjon for bærekraftig utvikling der universell utforming er integrert: Hva er mulighetene og hvilke virkemidler vil man ta i bruk? Og at man i dette arbeid lar seg inspirere av det som er gjort i praksis lokalt. 3

4 2. Hypotese Hypotesen som lå til grunn for MDs bestilling til Idébanken og som utfordret deltakerne i seminaret var følgende: Kan erfaringene fra arbeidet med bærekraftig utvikling gi et bidrag til arbeidet med universell utforming? Er det mulig og klokt å kople disse to feltene og kan man ved å se disse to strategiene i et samspill få øye på nye muligheter i samfunnsutviklingen? Som bakteppe og perspektiv for arbeidet med denne hypotesen fikk vi presentert en kortversjon av bærekraftens historie: Hva er oppdraget fra FN og verdens statsledere? Hvilke erfaringer har vi fra arbeidet med Lokal Agenda 21 som kan være nyttige for arbeidet med universell utforming? Hvor er utfordringene og mulighetene? Hvordan henger begrepene bærekraftig utvikling og universell utforming sammen? 1 Stiftelsen Idébankens mangeårige arbeid for en bærekraftig utvikling og erfaringer med å se dilemmaer og muligheter innen på-tvers-arbeide er nyttige i denne sammenhengen og er derfor også en viktig bakgrunn for våre anbefalinger. Det er spesielt relevant å bringe inn erfaringene fra prosjekt Foregangskommuner i Lokal Agenda 21 (www.foregangskommuner.no ). 3. Forholdet mellom universell utforming og bærekraftig utvikling Det som kjennetegner både Universell utforming og Bærekraftig utvikling er at de både er en visjon for samfunnsutvikling og en strategi. Vi vil her tegne opp hovedtrekkene i disse to satsingene slik de offisielt 2 er blitt formulert, og se på det som er felles: V I S J O N Agenda 21 En utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine. Universell utforming Universell utforming betyr at produkter 3, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk, skal utformes på en slik måte at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler. V I S J O N S T R A T E G I Felles globalt ansvar Langsiktig tidsperspektiv Helhetssyn og tverrsektoriell tenkning Medvirkning for å sikre nedenfra og opp perspektiver Økt kunnskap om samspillet i naturen og om ulik fordeling Alle viktige samfunnsområder skal omfattes prioritering av transport, bygg, anlegg og uteområder, informasjonsteknologi Sektoransvarsprinsippet skal legges til grunn Statens innsats skal være koordinert Medvirkning på alle nivåer Virkningene skal evalueres S T R A T E G I MEDVIRKNING - PÅ TVERS - LANGSIKTIG TIDSPERSPEKTIV 1 Inspirasjonsforedragene var ved daglig leder i Stiftelsen Idébanken Kai Arne Armann og arkitekt Chris Butters. 2 Vår felles fremtid, Kapitel 28 i Agenda 21, Fem veivisere i LA 21-arbeidet, Handlingsplan for økt tilgjengelighet gjennom universell utforming. 3 Produkter gjelder alt fra tannbørster til trikk. Universelt utformede løsninger ivaretar hensyn til funksjon, miljø, estetikk, sikkerhet og holdbarhet og handler om kvalitet i produkter og menneskeskapte omgivelser. 4

5 Et klart fellestrekk i visjonen og strategien om hhv bærekraftig utvikling og universell utforming er som vist: Medvirkning på alle nivåer Arbeide på tvers av fag og sektorer Et langsiktig tidsperspektiv Ser man universell utforming i forhold til bærekraftens 3 dimensjoner (den økologiske, økonomiske og sosiale) inngår universell utforming i utgangspunktet som en del av bærekraftens sosiale dimensjon. Begrepet bærekraftig utvikling rommer begrepet universell utforming, jfr Verdikart for evaluering av bærekraftig utvikling, utviklet av arkitekt Chris Butters. Det ble presentert på seminaret som en del av innledningsforedraget 4 : THE 3 PRINCIPLES: 1. SOCIETY ECONOMY ECOLOGY 2. THE BIGGER THE BETTER 3. THE LIMIT IS FAR AWAY AND CAN BE CHANGED SOCIETY ECOLOGY ECONOMY Ved å anvende dette verktøyet for å evaluere bærekraft også innen arbeidet med universell uforming blir det tydelig at også økologiske og økonomiske hensyn bør være ivaretatt om den universelle utformingen skal være bærekraftig. Vi anbefaler at dette hjelpemiddelet for programmering, prosjektering og evaluering tas i bruk innen arbeidet med universell utforming. Verktøyet er praktisk og i første omgang utviklet i forhold til bygninger og byøkologi, men er også anvendbart i forhold til andre produkter. Verktøyet kan være et nyttig 4 The bigger the better betyr at beste resultat korresponderer til største stjerne, feltene markert med svart. The limit is far away and can be changed refererer til ambisjonsnivået og betyr at den ytre ringen i verdikartet er horisonten, det vil si omtrent helt bærekraftige løsninger. Poenget er å være streng, hvilket vil si at dagens nivå bare er ring 2 og derfor meget langt fra det ønskelige. Både for å vise at det er et potensial og at det er langt igjen. 5

6 diskusjonsgrunnlag for utarbeidelsen av visjoner og mål både på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå og innen opplæring i ulike sammenhenger. Sosial bærekraft forutsetter et samfunn som er godt for alle og som integrerer alle ikke minst barn, eldre og funksjonshemmede. Å fremme universell utforming som en del av den sosiale bærekraften betyr helt konkret at man fremmer flere av den bærekraftige utviklingens økologiske og helsemessige fanesaker, for eksempel et godt innemiljø gjennom sunne materialer og ventilasjon frem for alt. Her vil det være en klar synergieffekt. Mange bygg og anlegg må endres senere med henblikk på eldre og funksjonshemmede. Det betyr at bygg og uterom som er utformet universelt fra starten vil ha en sjanse for lengre levetid uten behov for endringer. Universell utforming krever solid kvalitet, dvs lang holdbarhet, som er god økologisk bærekraft. Bærekraft er nøkkelen til lønnsomhet hvis løsninger integreres, hvilket ble konkretisert i flere av eksemplene på seminaret: Et økologisk renseanlegg kan både være vakkert og fungere som park og grønn lunge. Universelt utformede busser vil gjøre kollektivtransporten attraktiv for mange og mer økonomisk. Gode turveier øker bruken, samtidig som de kanaliserer ferdsel, skåner naturen og forenkler drift og vedlikehold. Universelt utformede løsninger av møtesteder styrker variasjon blant deltakerne og bidrar til sosialt miljø. Både bærekraftig utvikling og universell utforming tjener på at fokuset på livssykluskostnader vektlegges sterkere i økonomifaget i fremtiden. Universell utforming berører derfor også den økonomiske dimensjonen i bærekraftbegrepet. Det var en meget klar anbefaling fra deltakerne på seminaret at begrepene om universell utforming og bærekraftig utvikling må gjøres godt kjent og integreres i holdninger og vanlig tankegang frem for å oppleves som mas, som det ble uttrykt. Utfordringene og mulighetene må komme sterkere inn under huden på folk flest. 5 Det handler om å tenke ikke bare design for alle, men med alle og få frem perspektivet at universell utforming er bra for alle og nødvendig for noen, som det ble uttrykt av flere deltakere på seminaret. Å fremme konseptet om bærekraftig utvikling bredest mulig både blant vanlige folk og blant fagfolk og politikere for eksempel gjennom verdikartet er å fremme en forståelse om samfunnet som inkluderer omtanke for alle (=universell utforming). Det vil være områder der det oppstår motstridende interesser mellom satsingen på bærekraftig utvikling og universell utforming. For eksempel vil universell utforming kreve en noe større innsats når det gjelder teknologi. Det kan være alt fra datastyrte lysskilt i bussholdeplassser til mer krevende og bearbeidede gatebelegg. Det betyr et noe større økologisk fotavtrykk og en merkostnad i et universelt tilrettelagt prosjekt. Et annet eksempel kan være krav om økt mekanisk ventilasjon for å forebygge utvikling av allergi (som er foreslått av det svenske astma- og allergiforbundet). Dette vil føre til et mye høyere energiforbruk og være i direkte konflikt med kravet om en bærekraftig utvikling. Anlegger man imidlertid et bærekraftig økonomisk perspektiv på dette og ser på livssykluskostnadene, vil en gå rett på selve årsakene, dvs forurensning fra giftige materialer og stille krav om en reduksjon i bruk av disse kombinert med anvendelsen av naturlig ventilasjon. 5 Vi henviser til erfaringer fra Statoil i deres arbeid med HMS og redusering av utslipp. Får du ikke forankret holdninger og målsettinger i hele organisasjonen og hos den enkelte medarbeider, hjelper det lite med en stor miljøavdeling, sier Statoils HMS-direktør Stig Bergseth. Det må arbeides med holdninger i praksis slik som Drammen kommune gjorde det når de skulle introdusere Unibussen for sjåførene i form av rollespill der sjåførene skulle prøve hvordan det var å komme seg på bussen uten å kunne se eller sitte i rullestol. 6

7 4. Felles utfordringer og dilemma universell utforming og bærekraftig utvikling Et dilemma og en stor utfordring ved å få til en god praksis i arbeidet med universell utforming (og bærekraftig utvikling) er at det må arbeides både helhetlig og på tvers av tid, tema, sektor og aktører samtidig med at det ligger et sektoransvar til grunn. Praksis (gode eksempler) viser imidlertid at dette er mulig, slik det gikk frem av de tre eksempler som ble presentert på seminaret 6. Noen gjennomgående hovederfaringer fra de tre eksempler var at følgende hadde vært helt avgjørende suksessfaktorer: Politisk forankring med et langsiktig tidsperspektiv villet politikk Arbeid på tvers av sektorer, samarbeid med lokalt næringsliv og lokalbefolkningen gir gevinster i forhold til helse, miljø og sosial inkludering En smidig og fleksibel administrasjonsstruktur som kan møte lokalbefolkningen på en helhetlig måte. Medvirkning i alle ledd, på et tidlig tidspunkt og som en kontinuerlig prosess. Anerkjennelse av og dialog mellom ulike typer kunnskap både den teoretiske og faglige så vel som den erfaringsbaserte kunnskapen. Eksperterfaringer og hverdagserfaringer må spille sammen. Arbeidet krever at aktører på ulike nivåer og innen ulike fagområder må evne at ha to tanker i hodet samtidig del og helhet. Det må bygges kunnskap - gjennom praksis - som binder de ulike fagkunnskaper sammen. Læring på tvers av fag og sektorer og brukergrupper er nødvendig for å komme i mål. I både eksempelpresentasjonene og den etterfølgende diskusjonen ble det presisert at det må legges til rette for at denne læringskjeden blir kontinuerlig og en del av en livssyklus, slik at den ikke bare finner sted når man har kortvarige prosjekter i takt med programmer/satsingsområder som kommer og går. 5. En bro mellom nasjonale mål og lokal kreativitet våre anbefalinger Sentrale myndigheter og fagmiljøer er viktige premissgivere for arbeidet med universell utforming og miljø, men det er i kommunen visjonen og strategien må realiseres. Det er i spennet mellom den overordnede styringen og den lokale utføringen vi vil legge våre anbefalinger til brobygging. 5.1 Identifisere praktiske eksempler på godt gjennomførte tiltak som forener universell utforming, miljø og bærekraft. Praktiske eksempler gir en pedagogisk veiledning som er mer effektiv enn pekefingeren. De kan bidra til å konkretisere det som er overordnede politiske mål og føringer. Arbeid med og innsamling av gode eksempler har følgende viktige funksjoner: 1. De kan inspirere andre og kan i større eller mindre grad ha overføringsverdi. 2. De som blir sett, får ny giv og inspirasjon. 3. Eksempler er et nyttig utgangspunkt for å få til samtaler og kunnskap på tvers. 4. De peker på at noe annet er mulig. 6 De tre eksemplene var: Universelt utformede uteområder i Kristiansand, Unibuss i Drammen og Bærekraftig områdeutvikling på Sagene 7

8 Vi vil derfor anbefale at departementet bruker pilotkommunene for universell utforming 7 aktivt og at man i tilknytning til denne satsingen utvikler idébanker med samlinger av praktiske eksempler på godt gjennomførte tiltak innen universell utforming der arbeidet med bærekraftig utvikling er integrert. MD bør også stimulere til å få frem eksempler der universell utforming er integrert i annet lokalt utviklingsarbeid innenfor miljøområdet. Vi vil i tillegg anbefale at man premierer de som går foran. Noen sitater fra Idéseminaret: Vi må jo ha gjort noe som var riktig og viktig. Vi har vunnet mange konkurranser. Utfordringen videre er om man skal utvikle standardløsninger, slik at det er lettere for andre å ape etter. Det bør skje på nasjonalt plan, men vi må samtidig ikke glemme at det er brukerne som er den viktigste djevelens advokat. Blir Unibussen bare et tilbud i denne ene bydelen eller skal det komme flere og hvordan spre kunnskapen til resten av landet? Ting tar tid, derfor er det viktig å synliggjøre resultatene underveis. For å få kvalitet må vi ta i bruk det vi vet fungerer, bruke veiledere og gode eksempler. Vi behøver ikke å finne opp hjulet hver gang Etablere møteplasser og dialog på tvers Den grunnleggende styringsutfordring er som vi har påpekt den sektordelte forvaltning. Vi vil derfor anbefale at departementet etablerer ulike typer møteplasser og arenaer for dialoger hvor de lokale erfaringer møtes med representanter for de som har sektoransvaret både med henblikk på: Koordinering Avklaring Tilbakemelding Evaluering Inspirasjon Utvikling av felles kunnskap og læring Tilsvarende arenaer bør etableres på ulike nivåer i forvaltningssystemet. (Innen kommunesektoren vil det for eksempel være viktig å etablere slike møteplasser og dialoger blant annet i forbindelse med kommuneplanprosesser og der det identifiseres konflikter mellom universell utforming og bærekraftig utvikling.) Slike dialoger på tvers er mulige å få til under forutsetning av tilstedeværende prosesskompetanse. Dette vil øke kvaliteten i samarbeidet og vår erfaring fra blant annet Foregangskommuneprogrammet tilsier at dette gir større motivasjon for arbeidet som skal gjennomføres. Idéseminaret på Sagene er et eksempel på hvordan en møteplass kan etableres og regisseres. 7 Tiltak i BU 31 Handlingsplan for økt tilgjengelighet gjennom universell utforming. Styrking av universell utforming i kommunal virksomhet. 8

9 Noen sitater fra idéseminaret: Vi må tenke gruppe i stedet for ego. Det er viktig at det er samarbeidsgruppen av ulike eksperter og brukere som får medaljen og ikke enkeltpersoner. Det er viktig at vi setter oss ned og snakker sammen. Det gjorde vi i Kristiansand. Det var slik vi fikk det til. Det er viktig at vi ser hverandre i stedet for at man kommer og sier at ja, jeg er utdannet på arkitekthøgskolen så ikke kom her og kom her, ja men jeg er blind og vet hva det dreier seg om. Kunne man ha årlige Community Sustainability Audits, lokale høringer - et verktøy for brukerfeedback som bidrar til å opprettholde engasjement, bevissthet og dialog lokalt over tid. En må ta inn over seg at befolkningen er et mangfold, der enkelte faller utenfor. De som jobber med planlegging representerer gjerne yrkesgrupper som ikke så ofte arbeider med mennesker, dette er essensielt og må endres og håndteres i forbindelse med satsingen Universell utforming. 5.3 En tydelig visjon muligheter og virkemidler For å imøtekomme den grunnleggende styringsutfordring som ligger i det å skulle arbeide helhetlig i en sektorielt organisert stat, er det avgjørende at de 15 departementene som står bak Handlingsplanen ikke taler med 15 ulike stemmer. Den overordnede strategi må være tydelig for alle. Vi anbefaler derfor at de medvirkende departementene i Handlingsplanen for økt tilgjengelighet mv sammen med politisk ledelse formulerer en tydelig og langsiktig visjon for bærekraftig utvikling der universell utforming er integrert: Hva er mulighetene og hvilke virkemidler vil man ta i bruk? Og at man i dette arbeid lar seg inspirere av det som er gjort i praksis lokalt. Det er flere arenaer der dette arbeidet vil kunne konkretiseres og bør spilles inn. Vi vil her anbefale: Kommunenettverket for miljø og samfunnsutvikling, som starter opp Den nordiske bærekraftkonferansen oktober 2006 Konkrete pågående prosjekter og planprosesser, der man med noen stimuleringsmidler vil kunne påvirke byggherrer til å integrere bærekraftig utvikling og universell utforming. Her vil vi anbefale å finne frem til prosjekter der det finnes behov og dører som allerede står på gløtt, og der flere aktører er på banen (et eksempel kan være skolebygg med vektlegging på helsesiden og allergi/astma/innemiljø). Noen sitater fra idéseminaret: Det virker som om noen land, for eksempel Sverige som det ble vist til i innledningsforedraget, er seg bevisst at bærekraftig utvikling ikke bare er et ord, men bunner i en holdning om at vi har ikke råd til annet enn å gjøre det riktige første gangen. Begrepene om universell utforming og bærekraftig utvikling må integreres i holdninger og vanlig tankegang og da er det viktig at staten går foran som et godt eksempel. Hva om MD tar initiativ til å kurse alle departementene, kanskje man da også kunne bygge en felles visjon, som lar seg inspirere av hva noen kommuner har fått til i praksis. 9

10 Vedlegg: PROGRAM Idéseminar: Universell utforming, miljø og bærekraft - kreativitet og nytenkning. Tirsdag 6. og onsdag 7. desember 2005 på Sagene samfunnshus, Kristiansandsgate 2 Dag 1. Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Velkommen og gjennomgang av program v/md og Idébanken Utfordringer og bakgrunn for seminaret v/arbeidsgruppen MD Presentasjon av deltakerne: Ressurskart. Kaffe og beinstrekk Perspektiver og muligheter, inspirasjonsforedrag v/kai Arne Armann, daglig leder Stiftelsen Idébanken og Chris Butters, arkitekt. Lunsj PRESENTASJON AV 3 GODE EKSEMPEL 1. Turstiene i Kristianssand og medvirkning på sitt beste 2. Drammen en fremkommelig by og buss for alle Kaffe og beinstrekk Presentasjon av eksempel fortsatt 3. Bærekraftig områdeutvikling i Sagene KREATIV, KRITISK REFLEKSJON OMKRING EKSEMPLENE: DJEVELENS ADVOKAT. Introduksjon til arbeidsformen. Vi danner grupper. Kl : Gruppearbeid. Kl : Avlutning og introduksjon til dag 2 Kl : Middag Dag 2 Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Velkommen og oppvarming til dagen. Gruppene arbeider med presentasjonen av sitt arbeid Gruppene presenterer sine kritiske refleksjoner (Det legges inn kaffe og beinstrekk) Lunsj Muligheter og utfordringer: Hvilke veier pekte eksemplene og de kritiske refleksjoner? Kaffe og beinstrekk Veien videre og muligheter for nettverksbygging? Evaluering av seminaret. 10

11 PÅMELDTE DELTAKERE. NAVN, ARBEIDSSTED/ORGANISASJON Eksempel-eiere 1 Tone Tellevik Dahl, BU-leder, Bydel Sagene, Oslo 2 Morten Nordlie, kultur- og nærmiljøsjef, Bydel Sagene, Oslo 3 Magnus Nilsson, LA 21-koordinator, Bydel Sagene, Oslo 4 Susan Guerra, leder Sagene samfunnshus, Bydel Sagene, Oslo 5 Trygve Johnsen, overingeniør, Drammen kommune 6 Karl Petter Rødstøl, overlandskapsarkitekt Parkvesenet, Kristiansand kommune 7 Torleif Sørtveit, nestleder Råd for funksjonshemmede Kristiansand kommune 8 Frode Svane, Barnas Landskap (hatt oppdrag for Bydel Sagene) Deltakere lokalt 9 Anita Veie, miljøvernkoordinator, Ullensaker kommune 10 Steinar Ørum, leder for rådet for funksjonshemmede Ullensaker kommune 11 Liv Strøm Pedersen, folkehelsekoordinator, Oppegård kommune 12 Tove Britt Henriksen, Råd for funksjonshemmede, Oppegård kommune 13 Marit Dahl Sørvig, ergoterapeut Asker kommune 14 Vigdis Haugen Aae, ergoterapeut Asker kommune Regionalt 15 Tore Andersen, rådgiver Akershus fylkeskommune med ansvar for bl.a. sekretariatet for det fylkeskommunale rådet for funksjonshemmede i Akershus 16 Elisabeth Overn Wang, fylkesmannen i Oslo og Akershus 17 Karin O Sullivan, rådgiver Akershus Fylkeskommune Nasjonalt 18 Ragnar Ake-Aas, rådgiver, FFO/landsforeningen for Hjerte- og lungesyke 19 Guri Henriksen, spesialkonsulent/ergoterapeut, Norges Handikapforbund 21 Tina Skarheim, spesialrådgiver øvre Eiker Kommune/Forum for Kommunale Planleggere 22 Onny Eikhaug, prosjektleder Norsk Designråd 23 Wilhelm Lange Larssen, rådgiver Norsk Designråd 24 Liv Marit Hansen Friluftrådenes Landsforbund 25 Knut Nygård, direktør Norges kulturvernforbund Fetsund Lenser 26 Hege Hofseth, Norges Naturvernforbund 27 Rune Drægni, rådgiver GRIP - stiftelsen for bærekraftig produksjon og forbruk 28 Iris Gust, rådgiver GRIP - stiftelsen for bærekraftig produksjon og forbruk 29 Eidi Ann Hansen, Grønn Hverdag 30 Bård Isdahl, prosjektkoordinator Norsk Form 31 Lars Halleraker, Husbanken Andre 32 Inger Marie Søyland, Høgskolen i Oslo 33 Inger-Marie Hølmebakk, arkitekt MD 34 Seniorrådgiver Dagfinn Rivelsrud 35 Seniorrådgiver Olav Stav 36 Konsulent Olav Bringa 37 Avdelingsdirektør Wilhelm Torheim 11

12 38 Rådgiver Kristi Ringard 39 Rådgiver Marianne Moltke-Hansen 40 Hilde Moe, rådgiver Idébanken 41 Kirsten Paaby, faglig leder 42 Kai Arne Armann, daglig leder 43 Ola Vaagan Slåtten, informasjonsrådgiver 44 Mari Sager, kurs- og prosessleder 45 Chris Butters, arkitekt Gaia Groups 12

Universell utforming som kommunal strategi

Universell utforming som kommunal strategi Rapport Universell utforming som kommunal strategi Erfaringer og resultater fra pilotkommunesatsingen 2005-2008 Rapport Universell utforming som kommunal strategi Erfaringer og resultater fra pilotkommunesatsingen

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

balanseboka mellom nåtid og framtid

balanseboka mellom nåtid og framtid balanseboka mellom nåtid og framtid Verdenskommisjonen for miljø og utvikling definerte bærekraftig utvikling slik, i rapporten Vår felles framtid i 1987: En utvikling som imøtekommer dagens behov uten

Detaljer

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger STF50 A05169 / 82-1403719-0 ISBN RAPPORT Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger LIV ØVSTEDAL NTNU Institutt for bygg, anlegg

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Kompendium del 2. Selvhjelp i brukermedvirkning Delemne 2 Selvhjelp i folkehelsearbeid og organisasjonsperspektiv

Kompendium del 2. Selvhjelp i brukermedvirkning Delemne 2 Selvhjelp i folkehelsearbeid og organisasjonsperspektiv Kompendium del 2 Selvhjelp i brukermedvirkning Delemne 2 Selvhjelp i folkehelsearbeid og organisasjonsperspektiv Foto: Øystein Hvalsengen Selvhjelp i brukermedvirkning Høgskulen i Volda Utarbeidet av Norsk

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

Kulturminner for alle

Kulturminner for alle Kulturminner for alle Hvordan kan vi gjøre museer tilgjengelige for mennesker med funksjonsnedsettelser? Skal mennesker som har funksjonsnedsettelser kunne besøke museer og severdigheter? Er krav om å

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

TILGJENGELIGHET FOR ALLE

TILGJENGELIGHET FOR ALLE TILGJENGELIGHET FOR ALLE HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING I TROMS FYLKESKOMMUNE 2009-2013 Fylkestinget behandlet sak 66/08 i møte 02.12.08 og gjorde følgende vedtak: Fylkestinget vedtar handlingsplan

Detaljer

FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten"

FOU-prosjekt Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten FoU FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" KS FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" AGENDA Utredning

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

Sammendrag 3. 3 KRÅDs ulike roller... 11 3.1 Rollen som rådgiver... 11 3.2 Rollen som samordner... 12

Sammendrag 3. 3 KRÅDs ulike roller... 11 3.1 Rollen som rådgiver... 11 3.2 Rollen som samordner... 12 Innhold Sammendrag 3 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Mandat og presisering av problemstillinger... 5 1.3 Metode, datagrunnlag og metodiske begrensninger... 6 2 Beskrivelse av KRÅD... 7 2.1 Om bakgrunn,

Detaljer

INNHOLD 1 INNLEDNING...1 1.1 INNLEDNING TEMA FOR PROSJEKTET... 1 1.2 BAKGRUNN FOR VALG AV TEMA FOR AVHANDLINGEN... 2 1.3 AVGRENSING, PROBLEMFORMULERING OG PRESISERING AV SENTRALE BEGREP... 7 1.4 BAKGRUNNSINFORMASJON...

Detaljer

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER EVALUERING AV TILTAKSPLANEN GI ROM FOR LESING! - Delrapport 1 Endelig utkast publisert rapport vil foreligge i juni. Trond Buland, Thomas Dahl og Liv Finbak, i samarbeid

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

j u n i 2 0 0 6 a r k i t e k t u r i s k o l e s e k k e n p r a k s i s : b a r n, u n g d o m o g p l a n l e g g i n g

j u n i 2 0 0 6 a r k i t e k t u r i s k o l e s e k k e n p r a k s i s : b a r n, u n g d o m o g p l a n l e g g i n g j u n i 2 0 0 6 a r k i t e k t u r i s k o l e s e k k e n p r a k s i s : b a r n, u n g d o m o g p l a n l e g g i n g 2 3 i n n h o l d 2 4 7 8 10 12 16 17 18 19 20 22 24 27 leder kunnskapsløftet

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere

Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere En kvalitativ undersøkelse om økt antall pedagoger og omorganisering

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Rammebetingelser, styringsmuligheter og virkemidler for en bærekraftig utvikling

Rammebetingelser, styringsmuligheter og virkemidler for en bærekraftig utvikling Området for miljø og utvikling Rammebetingelser, styringsmuligheter og virkemidler for en bærekraftig utvikling Utredning av og forslag til et samfunnsvitenskapelig forskningsprogram for miljø og bærekraftig

Detaljer