Årsrapport 2010 Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad AS (RNNK AS)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2010 Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad AS (RNNK AS)"

Transkript

1 Årsrapport 2010 Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad AS (RNNK AS) VIRKSOMHETENS ART RNNK AS er en meget veletablert rehabiliteringsinstitusjon i spesialisthelsetjenesten med rehabiliteringstilbud til en variert brukergruppe med behov for spesialisert rehabilitering. Senteret har totalt 105 senger, og har vært i drift i nåværende lokaler siden RNNK AS har egen rehabiliteringsavdeling som tar imot pasienter som ikke er selvhjulpne etter avtale med Helse Nord. Hovedparten av disse pasientene har gjennomgått større ortopediske inngrep eller revmakirurgiske inngrep, men også andre med hjelpebehov taes inn på denne avdelingen. RNNK s mål er å levere de rehabiliteringstjenester pasientene har behov for til riktig tid og med riktig kvalitet. RNNK arbeider kontinuerlig mot vår visjon Å være ledende innen rehabilitering og har samtidig fokus på de nedfelte verdiene ved institusjonen. Disse er: Respekt Nærhet Nyskaping Kvalitet Det betyr at RNNK skal tilby medisinsk rehabilitering av høyeste standard som er tilpasset den enkelte brukers behov og den fysiske, mentale, sosiale og eksistensielle dimensjon for å forebygge uførhet og restituere individet som en helhet til en mest mulig normal, yrkesaktiv og tilfreds livssituasjon. Dette vil vi oppnå gjennom: Å samarbeide med våre brukere om å gi den fremste, kunnskapsbaserte og balanserte rehabilitering gjennom individuelt tilpasset tilbud, relevant undervisning, forskning, riktig kosthold og oppmuntring til gode helsevaner. Å tilby medisinsk rehabilitering med tiltak som også ivaretar brukerens fysiske, mentale, sosiale og eksistensielle behov. Å skape sunne og utfordrende arbeidsplasser i et godt, motiverende og utviklende miljø med høyt faglig nivå. Å samarbeide med myndighetene for å oppnå best mulig ressursutnyttelse. Å samarbeide med brukers familie og lokale støtteapparat for å tilrettelegge tilbakeføring til hjemmet. Det arbeides aktivt for å kartlegge behov, utvikle nye rehabiliteringstilbud og skaffe høyt kvalifisert personell. For å effektivisere driften og konkurranseevnen driver senteret en kontinuerlig og målrettet modernisering av sitt rehabiliteringstilbud i takt med tilgangen på ny viten.

2 2 KJERNE VIRKSOMHET 1. Rehabiliteringstilbud: I 2010 hadde RNNK avtale med med Helse Nord om 67,2 døgnplasser og 2,6 dagplasser av de i alt 105 sengene RNNK har. I tillegg hadde RNNK avtaler på henholdsvis 5,7 og 12 døgnplasser med Helse Nord og NAV i ordningen Raskere Tilbake. Avtalen med Helse Nord er regulert i en rammeavtale og en ytelsesavtale. For hadde Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad AS avtale om levering av tjenester på områdene rehabilitering og arbeidsrettet rehabilitering. Avtalen omfattet følgende ytelser: Y1 Større Operasjoner/skader Y2 Bløtdels- og kreftopererte Y3 Inflammatoriske lidelser (RA/Bekterev) Y4 Ikke-inflammatoriske lidelser Y5A Hjerneslag (selvhjulpen) Y5B Hjerneslag (hjelpebehov) ca. 15 plasser ca. 4 plasser ca. 5 plasser ca. 30 plasser ca. 4 plasser ca. 0,6 plasser Y6A Nevrologiske lidelser(selvhjulpen) ca. 3 plasser Y6B NEVROL. LIDELSER (HJELPEB.) ca. 0,6 plasser Y7 Intensiv gangtrening (selvhulpen) ca. 1 plass Y7 Intensiv gangtrening (hjelpebehov) ca. 0,8 plasser Y8 CIM Trening Y9 Arbeidsrettet rehabilitering (ARR) ca. 1,6 plasser 5 grupper a 14 personer Innen arbeidsrettet rehabilitering var det i tillegg til den ordinære avtalen en egen landsdekkende avtale med NAV Drift og Utvikling om levering av dag- og døgnopphold i det nasjonale prosjektet Raskere tilbake i RNNK hadde også rehabiliteringtilbud for personer med Huntington sykdom. Dette var et prosjekt som var finansiert av Helse direktoratet, og som omfattet totalt 11 personer Bemanningen ved RNNK har bred kompetanse innen medisinske og pedagogiske fagområder, og har også spisskompetanse på flere relevante områder. Rehabiliteringsfilosofien for den generelle rehabilitering: Rehabiliteringstilbudet ved RNNK bygger på moderne forskning som indikerer at samspillet mellom sentralnervesystemet og bevegelsesapparatet er mye mer komplekst enn man tidligere har trodd. Mye tyder f.eks. på at kronisk smerte og funksjonsnedsettelse har vidtrekkende, negativ effekt på sentralnervesystemet. Det er derfor viktig å behandle mennesket som et hele for i størst mulig grad å gjenvinne "tapte" funksjoner. Det viser seg også at sentralnervesystemet har langt større evne til å ta i bruk andre områder når et område skades, som for eksempel etter slag. Denne evne til omdisponering og nylæring kalles nevroplastisitet og er et viktig prinsipp som RNNK benytter i sin rehabilitering. Gjennom å benytte trening med vektavlastning er brukeren i stand til å trene mye lenger, med mange repetisjoner uten å

3 3 få belastningsskader. Derved kan funksjon normaliseres mye raskere enn ved vanlig trening uten avlastning. Rehabiliteringstilbudet ved RNNK er aktivt, brukersentrert og tverrfaglig. Alle får legekonsultasjon ved ankomst og før utreise. Ved behov, konsultasjon hos revmatolog eller nevrolog. Individuell oppfølging hos fysioterapeut 5 dager i uken (unntak for de som er inne til arbeidsrettet rehabilitering) Intensiv motorisk trening under avlastning, spesielt tilpasset brukeren, flere ganger daglig. Daglig gruppe- og bassengtilbud. Samtalegrupper hvor vi legger vekt på at brukeren kan lære å mestre sin livssituasjon Vurdering hos ergoterapeut, sosionom, ernæringsfysiolog, veileder, logoped, psykolog eller nevropsykolog ved behov. Undervisningsprogram om sykdommer, kosthold, mm Ved utreise får brukeren med seg et program som er tilpasset og tilrettelagt for bruk i hjemmet. Tilbud for arbeidsrettet rehabilitering (ARR): Målgruppe er sykemeldte arbeidstakere med antatt arbeidsevne, som pga samlede belastninger av ulike slag ikke har klart å ta steget tilbake til arbeidslivet. Rehabiliteringstilbudet inneholder tilpasset trening individuelt og i grupper, oppfølging av egen kontaktperson og tverrfaglig team (lege, fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier/veileder, attføringskonsulent, sosionom og ernæringsfysiolog), undervisning, dialogkafé, samtaler i grupper og individuelt. Samarbeid med arbeidsgiver, NAV, og evt bedriftshelsetjeneste, fastlege eller andre. Statistikk: Totalt var det 2099 søknader om opphold. Av disse ble 155 avslått, hvorav 35 pga ikke grunnlag for rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, 77 fordi RNNK ikke hadde avtale med Helse Nord om rehabilitering på henvisningsdiagnose og 43 av forskjellige grunner som bl.a at tidligere opphold ikke har hatt effekt, har søkt inn for tidlig etter forrige opphold og for søknader som er utenfor RNNK s kompetanseområdet. I 2010 hadde RNNK 1405 pasientopphold. Pasientoppholdene utgjorde døgn.

4 4 Finmark 13% Andre 5% Nordland 13% Troms 51% Som det fremgår av diagrammet over, var 51% fra Troms, 31% fra Nordland, 13% fra Finmark og 5% fra andre fylker. 70 % av pasientene var kvinner, og den totale gjennomsnittlige oppholdstiden var 21,11 dager. Den gjennomsnittlige alder var 56 år for kvinnene og 56 år for mennene. Den gjennomsnittlige alder for pasientene har gått ned betraktelig de siste årene, og skyldes bl.a. økt satsing på arbeidsrettet rehabilitering. I 2010, var det totalt pasientopphold. Aldersfordelingen på disse var som følger: år 14% år 8% 0-29 år 4% år 8% år 20% år 20% år 26%

5 5 2. Forskning og Utvikling (FoU) RNNK legger vekt på å benytte kunnskapsbasert medisin så langt slik kunnskap finnes. RNNK legger også vekt på å dokumentere rehabiliteringseffekt gjennom bruk av validerte måleinstrumenter og objektive målemetoder. Institusjonen har egen FoU avdeling som ledes av lege som er epidemiolog og dr. med. Denne leder kvalitetssikring av tilbudene, utvikling av måleinstrumenter, lagring av innhentet dokumentasjon og bruk av data til forskning. RNNK har følgende forskningskompetanse: FoU leder er dr.med. Tre av legene har vitenskapelige stillinger ved norske eller utenlandske universitet Tre leger, en sykepleier og en fysioterapeuter har graden Master of Public Health, 3 i epidemiologi, en i ernæring og en i mor-barn helse. En fysioterapeut jobber med sin doktorgrad og benytter data fra RNNK. Legene ved RNNK har til sammen publisert mer enn 50 vitenskapelige artikler i anerkjente tidsskrifter innen sine respektive fagfelt. I 2010 har RNNK hatt følgende forskningsprosjekt: ATLET studien: Doktorgradsprosjekt finansiert av stiftelsen Helse og Rehab og pasientorganisasjonen Landsforeningen for trafikkskadde. Dette er en randomisert intervensjonsstudie for å evaluere effekten av to typer intensiv avlastet gangtrening (manuell guiding eller robot) hos personer med inkomplett tverrsnittslesjon. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom RNNK, Sunnaas Sykehus, Norges Idrettshøyskole, Univ. i Oslo, Univ. i Tromsø og Østerås fysioterapi- og treningssenter. Huntington prosjektet: RNNK har i 2009/2010 startet et prøveprosjekt som innebærer etablering av rehabiliteringstilbudet Intensiv rehabilitering ved Huntingtons sykdom til personer med mild eller moderat grad av Huntingtons sykdom og deres nær person. Helsedirektorat har finansiert dette. I løpet av det første året fullførte 10 av 12 personer opplegget som besto av 3x3 uker intensiv rehabilitering samt et en ukes evalueringsopphold 3 mndr etter avsluttet siste opphold. RNNK midler å videreføre prosjektet til I tillegg jobber RNNK for å avtale med Helse-Nord for å få etablert et fast rehabiliteringstilbud til denne brukergruppen. Pasientorganisasjon Landforeningen for Huntingtons sykdom støtter på prosjekt.dette er samarbeidsprosjekt mellom RNNK, Senter for Sjeldne diagnoser ved Universitetssykehus i Oslo og Vikersund kurbad. Andre prosjekter BONUS prosjektet: Dette prosjektet startet ut i 2008 som et samarbeid mellom RNNK og Tromsø Kommune (eldreoverlege dr.med. Therese Folgerø) hvor man evaluerte effekten av trening og sosial stimulering hos eldre (over 70 år). Prosjektet var finansiert gjennom omstillingsmidler fra Helsedirektoratet. Resultatene fra de objektive målingene ved start og slutt av prosjektet var meget gode. Det resulterte i at videreføring av BONUS trening var ønsket for flere personer. BONUS trening kjøres nå kontinuerlig ved RNNK og det er ca. 80 deltakere. Fagutvikling: RNNK har legespesialister innen områdene Fys.Med. og Rehabilitering, Revmatologi, Nevrologi og Indremedisin. Disse bidrar med sin fagkunnskap ved utvikling av nye tilbud.

6 6 Ved opprettelse av nye rehabiliteringstilbud, tilstreber RNNK å benytte kunnskapsbaserte metoder og benytte objektive evalueringsmetoder. RNNK driver intern undervisning/opplæring gjennom ukentlig internundervisning samt andre faglige møter, intern og ekstern kursing, samt bruk av faglige konsulenter. Ansatte oppmuntres til og har presentert foredrag på flere konferanser RNNK sponser flere fagpersoner for videreutdanning innen ARR, Mastergrad i Folkehelse, Mastergrad i Rehabilitering, Livsstyrketrening, Praktisk pedagogisk utdanning samt Kunstterapi. Deltagelse i utdanning av fagpersonnell: o RNNK tar imot studenter fra fysioterapi, ergoterapi og hjelpepleierutdanning. o RNNK har 2 turnusplasser for fysioterapeut o RNNK er godkjent som utdanningsinstitusjon for sykehustjeneste for legespesialiteten allmennmedisin o RNNK er godkjent som utdanningsinstitusjon for legespesialiteten Fysikalsk Medisin og Rehabilitering. Gjennomføring av arrangementer og konferanser på institusjonen ARBEIDSMILJØ OG PERSONALE Antall ansatte: Det var i 2010 gj.snittlig 122 ansatte fordelt på 84 årsverk, hvorav vel knapt 3 årsverk er kortidsengasjement i forbindelse med ulike prosjekt og 3,67 er årsverk i barnehagen. Sykefravær: Sykefraværet var 6,7% hvorav 0,6 % var egenmeldt fravær. Dette er en økning på 1,8% fra året før. Målet er å holde sykefraværet under 5,8%. Helse, miljø og sikkerhet: Styret er svært opptatt av å opprettholde et godt arbeidsmiljø ved institusjonen. Institusjonen har verneombudsapparat, inklusive AMU (arbeidsmiljøutvalg) med hovedvernombud og 3 verneombud. Tillitsmannsapparatet består av hovedtillitsvalgt og 6 tillitsvalgte. Institusjonen har årlig evaluering i form av medarbeidersamtaler og regelmessige allmøter. RNNK AS fører en aktiv politikk for likestilling og mot diskriminering, og det tilstrebes kjønnsmessig likevekt ved ansettelser. Av institusjonens ansatte er 62% kvinner og 38% menn. Blant avdelingslederne utgjør 56% kvinner og 44% menn. Det er overvekt av kvinnelige ansatte på de fleste avdelinger. Styreleder og assisterende direktør er kvinner. Styret har brukerrepresentant. Det er ikke rapportert alvorlige skader/ulykker i Institusjonen er røykfri. Ytre miljø: Virksomheten er av en slik art at det ikke medfører forurensning av det ytre miljø.

7 7 NRI (Norske Rehabiliteringsinstitusjoner) ANNET RNNK er medlem av norske rehabiliteringsinstitusjoner (NRI). NRI ble etablert i 2002 og er en sammenslutning av rehabiliteringsinstitusjoner som tilbyr rehabilitering på spesialisthelsetjenestenivå. Det er satt faglige kriterier for medlemskap, og institusjonene har avtale med regionale helseforetak om rehabiliteringstjenester. Rehabiliteringsinstitusjonene som har medlemsskap i NRI er Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad, Jeløya rehabiliteringssenter og Landaasen rehabiliteringssenter. NRI samarbeider om dokumentasjon av rehabiliteringsresultater og alle medlemsinstitusjonene har forskningskompetanse. NRI har til sammen ca 300 sengeplasser. CARF (Commission on Accreditation for Rehabilitation Facilities) CARF er en internasjonal og uavhengig ideell organisasjon som akkrediterer tjenesteleverandører innen helse og omsorg. Den er grunnlagt i USA i 1966 og har som mål å fremme kvalitet, verdier og optimale resultater. CARF har etablert brukerfokuserte standarder til hjelp for organisasjonene, slik at de kan måle og forbedre kvaliteten på programmene og tilbudene. RNNK arbeider for å oppnå CARF godkjenning innenfor følgende rehabiliteringsområder: arbeidsrettet rehabilitering og smerte rehabilitering. RNNK har satt som mål å bli CARF sertifisert i løpet av Akkreditering er en prosess som viser at en tjenesteleverandør har imøtekommet visse kvalitetsstandarder. CARF etablerer slike standarder som er veiledende for leverandørens tjenestetilbud. CARF benytter også disse standardene for å evaluere tjenestetilbud som er bra og områder som kan forbedres. CARF-akkrediteringen gjelder for tre år og er den høyeste evalueringen CARForganisasjonen gir. Mer om CARF på FORTSATT DRIFT De kortsiktige avtalene med de regionale helseforetakene vedrørende kjøp av private rehabiliteringsplasser vanskeliggjør langsiktig planlegging og dette vil på sikt kunne påvirke selskapets soliditet og evne til å betjene lån. Til tross for dette har selskapet i 2010 foretatt reinvesteringer, bl.a. i nødvendig utstyr og vedlikehold. Det arbeides også politisk for mer langsiktige avtaler for at den tekniske og bygningsmessige infrastruktur og det faglige tilbudet som nå finnes, skal kunne opprettholdes og videreutvikles.

8 8 Styret ved RNNK AS følger den økonomiske utviklingen nøye, og fortsetter arbeidet for en framtidig finansiering som legger forholdene til rette for større forutsigbarhet. FREMTIDIG UTVIKLING Virksomheten innen rehabilitering har i flere år vært preget av konkurransevridende forhold med store ulikheter i økonomiske grunnforutsetninger. Refusjonssatsen varierer fortsatt betydelig, og er alltid betydelig lavere enn tilsvarende rehabiliteringstilbud i offentlige institusjoner. RNNK AS holder faglig standard med tilbud på spesialisthelsetjenestenivå, men får kun delvis betalt i henhold til faglig standard. RNNK AS retter seg primært mot det Nord-Norske markedet, og er her posisjonert med et bredt og godt rehabiliteringstilbud til flere diagnosegrupper, samt tilbud innen arbeidsrettet rehabilitering (ARR). Selskapet viderefører sin strategi for å tilfredsstille etterspørselen etter gode rehabiliteringtilbud. En viktig del av denne strategien er å fortsette utviklingen av våre rehabiliteringtilbud basert på kvalitetskontroll og forskning Sammenholdt med den økte etterspørselen som forventes de nærmeste årene p.g.a. utviklingen i befolkningssammensetningen, mener styret at vekstmulighetene for år 2011 og videre fremover er tilstede. Forutsetningen for vekst er imidlertid at regjering og helsedepartement vektlegger betydningen av rehabilitering og at tilstrekkelige midler derved stilles til disposisjon.

SYKEPLEIETJENESTEN FYSIOTERAPEUT

SYKEPLEIETJENESTEN FYSIOTERAPEUT Årsmagasin 2009 TVERRFAGLIG TEAM Rehabliliteringstilbudet ved Sunnaas sykehus HF (SunHF) er basert på tverrfaglighet. Dette innebærer at fagpersoner med ulik bakgrunn jobber sammen med pasienten. Teamet

Detaljer

Styresak 26-2014 Høringsuttalelse - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017

Styresak 26-2014 Høringsuttalelse - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Direktøren Styresak 26-2014 Høringsuttalelse - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Sammendrag Plan for fysioterapi og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune handler om tiltak for å sikre at de innbyggerne som trenger det

Detaljer

YTELSESAVTALE MELLOM HELSE NORD RHF REHABILITERINGSSENTERET NORD-NORGES KURBAD

YTELSESAVTALE MELLOM HELSE NORD RHF REHABILITERINGSSENTERET NORD-NORGES KURBAD YTELSESAVTALE 2007 2008 MELLOM HELSE NORD RHF OG REHABILITERINGSSENTERET NORD-NORGES KURBAD Ytelsesavtale 07 08 Helse Nord RHF og RNNK Innhold Ytelse nr 1 - pasienter som har/har gjennomgått større operasjoner/ortopediske

Detaljer

Styresak 89-2014 Høringsuttalelse regional fagplan for revmatologi, Helse Nord, 2014 2019

Styresak 89-2014 Høringsuttalelse regional fagplan for revmatologi, Helse Nord, 2014 2019 Direktøren Styresak 89-2014 Høringsuttalelse regional fagplan for revmatologi, Helse Nord, 2014 2019 Saksbehandler: Tonje E Hansen Saksnr.: 2014/1774 Dato: 29.09.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF SUNNAAS SYKEHUS HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Nesodden 5. februar 2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sunnaas sykehus HF oppgaver og organisering...

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Innhold. «Rehabilitering er som å vandre med mot og forventning på en sti inn i et ukjent landskap»

Innhold. «Rehabilitering er som å vandre med mot og forventning på en sti inn i et ukjent landskap» Årsrapport 2005 2 Innhold Administrerende direktør har ordet stadig nye utfordringer.............. 3 Styrets beretning.................. 5 Hva er brukerutvalget opptatt av..... 11 Sjeflegen har ordet Et

Detaljer

Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014

Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014 Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014 Mars 2010 1 INNHOLD Forord 4 Sammendrag 4 DEL I INNLEDENDE DEL

Detaljer

Innhold. Innledning. Organisasjon og personal. Milepæler. HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse. Nøkkeltall

Innhold. Innledning. Organisasjon og personal. Milepæler. HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse. Nøkkeltall årsrapport 2008 Innhold 5 7 8 9 10 13 16 18 19 20 22 24 26 28 29 Innledning Organisasjon og personal Milepæler HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse Nøkkeltall Revmatologisk avdeling med revmakirurgisk

Detaljer

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011 Særskilt vedlegg Stprp nr 1 HOD kap 9_ny:Særskilt vedlegg Stptp nr 1 HOD kap 9 01.02.2008 10:09 Side 1 Særtrykk av St.prp. nr. 1 (2007 2008) kapittel 9 Utgitt av: Publikasjonen finnes på internett: www.regjeringen.no

Detaljer

Sektorplan Helse og omsorg

Sektorplan Helse og omsorg Båtsfjord kommune Sektorplan Helse og omsorg Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Helse og omsorg 2012 Saksnr11/393 1.utkast, mai 2012 Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode

Detaljer

ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD

ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD Beslutningsdokument for ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD Sykehuset Østfold HF 16.11. 2010 1. INNLEDNING... 2 1.1 MÅL I HENHOLD

Detaljer

STRATEGISK PLAN. Fagutvikling/kompetanseutvikling i Helse Nord-Trøndelag

STRATEGISK PLAN. Fagutvikling/kompetanseutvikling i Helse Nord-Trøndelag STRATEGISK PLAN Fagutvikling/kompetanseutvikling i Helse Nord-Trøndelag Levanger, juni 2007 STRATEGIPLAN, FAGUTVIKLING/ KOMPETANSEUTVIKLING I HELSE NORD-TRØNDELAG Sammendrag Denne utredningen har kommet

Detaljer

Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS

Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS 2010 Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS Innhold: 03 Innledning 04 05 06 07 08 09 10 12 13 13 14 16 16 18 22 23 24 25 28 29 30 31 32 Årsrapport for

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Utkast til strategiplan 2012 2014

Utkast til strategiplan 2012 2014 Utkast til strategiplan 2012 2014 Sørlandet sykehus HF Ekstern høring utsendt 1.april, svarfrist 31.mai 2011 Arbeidsdokument Versjon 4 Trygghet når du trenger det mest Versjon 4, ekstern høring 01.04.2011

Detaljer

Kompetanseplan i helse- og omsorgstjenestene Harstad kommune 2013-2025

Kompetanseplan i helse- og omsorgstjenestene Harstad kommune 2013-2025 Kompetanseplan i helse- og omsorgstjenestene Harstad kommune 2013-2025 Godkjent Kommunestyret 19. september 2013 Forord Fremtiden kommunerolle med nye oppgaver, et stramt arbeidsmarked og en tiltagende

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

XXX XXX XXX ÅRSRAPPORT 2013

XXX XXX XXX ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 HSR ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD 03 DIREKTØREN HAR ORDET 04 DET NYE HELSEKVARTALET I HAUGESUND 06 HELSEKVARTALET TAR FORM 08 NYE TILBUD, MILEPÆLER OG NØKKELTALL 10 REVMATOLOGISK AVDELING 12

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS 1 ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS Fylkeseldrerådet i Troms 2013 2 Innhold FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN... 4 Generelt om eldrerådenes funksjon og oppgaver...

Detaljer

ÅRSBERETNING. Helse Sør-Øst RHF har sitt hovedkontor på Hamar.

ÅRSBERETNING. Helse Sør-Øst RHF har sitt hovedkontor på Hamar. ÅRSBERETNING Året 2014 var preget av økt aktivitet og vesentlig fremgang på mange pasientrettede områder. Foretaksgruppen leverer sitt beste økonomiske resultat noensinne. Målene som er definert for helseforetaksgruppen

Detaljer

o m s o r g k u n n s k a p t i l l i t årsrapport

o m s o r g k u n n s k a p t i l l i t årsrapport o m s o r g k u n n s k a p t i l l i t årsrapport 2005 Bassengtrening gir varme til ledd og muskler og bidrar til god trivsel. Innhold 4 Innledning 5 Direktøren har ordet 7 Organisasjon og personal 8

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2012 2020 Del plan ReHabilitering Vedtatt av kommunestyret 18.juni 2012 Forklaring på tekst på framsida: «Rehabilitering i kommunen er ikke

Detaljer

Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren

Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren rapport 2007 IS-1443 Rapportens tittel: Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren 2007 Utgitt: Mai 2007 Ansvarlig utgiver: Sosial- og helsedirektoratet Redaktør:

Detaljer

Rapport fra prosjektgruppa rygg Områdeplan for rehabilitering

Rapport fra prosjektgruppa rygg Områdeplan for rehabilitering Rapport fra prosjektgruppa rygg Områdeplan for rehabilitering Kristiansand 03.09.2010 Overlege Dag Soldal Sørlandet sykehus HF Rapport fra prosjektgruppa rygg - Områdeplan for rehabilitering Side 2 av

Detaljer