Fagplan for bachelorstudiet i ergoterapi. Kull Oppdatert utgave 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagplan for bachelorstudiet i ergoterapi. Kull 2007-10 Oppdatert utgave 2009"

Transkript

1 1 ERGOTERAPI KULL /2009 Fagplan for bachelorstudiet i ergoterapi Bachelor Programme in Occupational Therapy 180 studiepoeng Kull Oppdatert utgave 2009 Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo Vedtatt av Avdelingsstyret med siste endring vedtatt av avdelingsstyret

2 2 ERGOTERAPI KULL /2009 Innledning Fagplanen er hjemlet i Rammeplan for ergoterapeututdanning av 1. desember 2005, fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Fullført studium kvalifiserer til bachelorgrad i ergoterapi og utgjør 180 studiepoeng. Studiet kvalifiserer til å søke om autorisasjon som ergoterapeut i henhold til Lov om helsepersonell m.v. av 2. juli 1999, 48. Alle studiene innenfor helse- og sosialsektoren har som formål å utdanne reflekterte yrkesutøvere som har tilegnet seg kunnskap og forståelse innenfor en felles referanseramme. Studentene skal planlegge og organisere helhetlige tiltak i samarbeid med brukere og andre tjenesteytere. Formålet er også å utdanne kandidater som kan samarbeide tverrfaglig i tråd med intensjonene i Lov om helsepersonell. Ergoterapeutstudet har derfor 30 studiepoeng felles med de andre studiene ved Avdeling for helsefag innenfor humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag. Ergoterapi har som formål å fremme menneskets helse og livskvalitet gjennom meningsfull aktivitet og deltagelse. Ergoterapi er tilbud til mennesker som av forskjellige grunner har problemer med å utføre sine daglige aktiviteter eller som risikerer å få det i fremtiden. Metodisk bruk av aktivitet er et sentralt virkemiddel i ergoterapeuters arbeid. Ergoterapeuter ser på menneskets aktivitet som et samspill mellom mennesket, aktiviteten og de omgivelser, hvor aktiviteten foregår. Aktivitetsperspektivet i ergoterapi fokuserer på det mennesket utfører av daglige gjøremål og de aktiviteter som er viktige og meningsfulle for en persons helse, trivsel og utvikling i alle aldre og livsfaser. Mennesker gjør valg av aktiviteter basert på sine interesser, vilje, vaner, roller, verdier, kultur, tro på mestring og utførelseskapasitet. Aktiviteter er sterkt innvevd i kulturen og må sees i forhold til lokale og globale forhold. Ergoterapi har fokus på folkehelse arbeid, helsefremmende og forebyggende arbeid, re/habilitererende arbeid og behandling. Ergoterapeuters arbeid er mellommenneskelig og problemløsende. Funksjonsvurdering og definering av aktivitetsmuligheter og -begrensninger står sentralt. Videre planlegges mål og tiltak, som gjennomføres og vurderes i tett samarbeid med brukeren. Gode kommunikasjonsferdigheter og samhandlingskompetanse er grunnleggende forutsetninger innen ergoterapeutisk virksomhet. Opptakskrav Det kreves generell studiekompetanse. Læringsutbytte og kompetanse Formålet med ergoterapeututdanningen er å utdanne brukerorienterte og reflekterte yrkesutøvere som er kvalifisert til å arbeide med å fremme befolkningens helse- og livskvalitet. Gjennom metodisk bruk av aktivitet skal ergoterapeuter kunne arbeide for å gjenoppbygge tapt aktivitet etter sykdom eller skade og arbeide for å fremme tilpasning til ny livssituasjon. Formålet med studiet er å kvalifisere studentene til å kunne: - utføre helsefremmende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende, habiliterende og vedlikeholdende arbeid - arbeide innen sektorer i helse- og sosialtjenester, kultur og utdanning - arbeide med et internasjonalt perspektiv i tråd med internasjonale standarder for ergoterapeututdanning - arbeide etisk fundert og klientsentrert - arbeide faglig oppdatert, fremtidsrettet og forskningsbasert - arbeide i dialog med praksisfeltet og i tråd med gjeldende lovverk (Rammeplan for ergoterapeututdanning, 2004).

3 3 ERGOTERAPI KULL /2009 Mål Studentene skal tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og utvikler holdninger som sikrer profesjonskompetanse i samsvar med samfunnets krav og behov for ergoterapifaglige tjenester. 1. Felles innholdsdel for helse- og sosialfagutdanningene har i henhold til rammeplanen følgende mål: Etter fullført felles innholdsdel skal studentene - kunne lese forskningsrapporter og nyttiggjøre seg forskningsresultater i sin yrkesutøvelse - kunne begrunne sine handlinger overfor brukere, andre yrkesutøvere og overfor arbeidsgivere ut fra et vitenskapsteoretisk og forskningsmetodisk syn - kunne dokumentere eget arbeid og utføre prosjektarbeid - vise et helhetlig syn på mennesket og respekt for menneskets integritet og rettigheter - identifisere etiske dilemmaer på samfunnsplan, i praktisk helsearbeid og sosialt arbeid - reflektere over etiske problemstillinger, ha etisk handlingsberedskap og kunne avsløre verdikonflikter - kjenne rammene for egen faggruppe og oppgavefordelingen mellom helse- og sosialfaggruppene - ha kunnskap om helse- og sosialproblemer, velferdsstaten og dens profesjoner - kjenne beslutningsstrukturene og forvaltningsnivåene i helse og sosialsektoren og relevante lover, forskrifter og avtaler - kjenne bakgrunnen for helse- og sosialpolitiske prioriteringer og kjenne til konsekvenser av slike prioriteringer - ha kunnskaper om hvordan en kan påvirke helse- og sosialpolitikken - ha kunnskap om helse- og sosialpolitikk i nasjonalt og internasjonalt perspektiv - kunne kommunisere med mennesker med ulik etnisk, religiøs og kulturell bakgrunn - være lagarbeider og kunne samarbeide med brukere og andre yrkesgrupper - vise kunnskap om konfliktløsning. 2. Utdanningsspesifikk del for helse- og sosialfagutdanningene har i henhold til rammeplanen følgende mål: Etter endt studium skal studentene kunne - forstå og begrunne sammenhengen mellom virksomhet og helse og samspillet mellom aktivitet, person og omgivelser - anvende forskning, teorier og modeller om menneskelig aktivitet, deltakelse og kroppsfunksjoner - utføre analyser av menneskers aktivitet og virksomhet i ulike omgivelser - vurdere innhentet informasjon og litteratur ut fra vitenskapelige kriterier - møte mennesker med empati og respekt, utvikle etiske resonnementer og følge yrkesetiske retningslinjer - kjenne egne ressurser og områder for videreutvikling - reflektere i og over handling i praksis - samarbeide med klienter, pårørende, fagpersoner og andre - respektere ulike kulturers verdier i forhold til aktivitet - gjennomføre klientsentrert tilnærming - ha handlekompetanse i kommunikasjon og formidling - delta i samordning av ulike tjenesteytelser og oppfølging av klienten (Rammeplan for ergoterapeututdanning, 2004). Etter endt grunnutdanning i ergoterapi skal studentene i henhold til rammeplanen anvende kunnskap om - aktivitetsvaner og -verdier - norsk ergoterapihistorie - helse- og sosialtjenesten og lovregulering i Norge.

4 4 ERGOTERAPI KULL /2009 Rammeplanen krever videre at studentene etter endt grunnutdanning skal kunne bruke ressursorienterte, myndiggjørende og problemløsende arbeidsmodeller overfor individer, grupper og befolkning ved å: - samle inn/kartlegge informasjon om aktivitetsfunksjon ved hjelp av blant annet observasjon, samtale, intervju, spørreskjema og normerte tester om: - menneskers samfunnsdeltakelse og aktivitetsutføring i lek, læring, arbeid og hverdagsaktiviteter - motorikk, prosess- og kommunikasjonsferdigheter og relevante kroppslige funksjoner som muliggjør og påvirker aktivitetsutføring - materielle og sosiale omgivelser og politiske forhold som påvirker helse og aktivitetsfunksjoner - risikofaktorer i forhold til helse, ulykker og aktivitetsproblemer - analysere virksomhet og aktivitetssituasjoner - formulere mål med utgangspunkt i menneskers ønsker og rett til virksomhet og samfunnsdeltakelse - planlegge og begrunne tiltak som kan være individuelle planer og aktivitetsanalyser i forhold til grupper og tjenester - gjennomføre tiltak inkludert helsefremmende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende, habiliterende og vedlikeholdende arbeid ved hjelp av: - veiledning, informasjon og undervisning om sammenhenger mellom aktivitet, omgivelser og helse herunder levevaner, aktivitetsmønster, arbeidsmiljø, arbeidsstillinger og konsekvenser av inaktivitet - utforming av fysiske omgivelser i bomiljø, fritids- og lekeareal, offentlige bygninger og veganlegg med sikte på sikkerhet og deltakelse - deltakelse i offentlig planlegging og utforming av reguleringsplaner, større bygg, trafikksikkerhet og helse- og sosialplaner - tilpassing og påvirkning av omgivelser i hjem, arbeid, barnehage og utdanning - bevisstgjøring av og motivering for endring av holdninger og aktivitetsvaner - tilrettelegging av aktivitetssituasjoner i lek, fritid, arbeid, utdanning og hverdag for å fremme læring og deltakelse - ADL-trening og arbeids- og sosialtrening - funksjonstrening og behandling av motorikk-, prosess- og kommunikasjonsferdigheter og relevante kroppsfunksjoner ved metodisk bruk av aktivitet - håndtrening og utforming av ortoser - metodisk bruk av aktivitetssituasjoner og gruppeaktiviteter for å fremme deltakelse, kommunikasjon og samhandling - kompenserende tiltak inkludert tekniske hjelpemidler, tilpassing av materiell/utstyr, alternative framgangsmåter og arbeidsteknikk - metodisk bruk av kreative aktiviteter for å bearbeide og uttrykke tanker og følelser - evaluere arbeidsprosesser og resultat for bruk i: - skriftlig og muntlig dokumentasjon og rapportering - fagutvikling og forskning (Rammeplan for ergoterapeututdanning, 2004). Alle læringsmålene er forankret i disse kvalifiseringsmålene og spesifisert under de enkelte modulene. Innhold Fagplanen er organisert i 14 moduler. Modulene bygger på hverandre slik at det blir en faglig progresjon med stigende krav til kunnskap og forståelse av ergoterapifaget og relatert viten. Alle moduler avsluttes med eksamen. De to fellesmodulene FM 1 og FM 2 legger rammer for felles forståelse i helse- og sosialarbeid når det gjelder grunnleggende verdier, forholdet mellom tjenesteyter og bruker, tilegnelse av kunnskap for yrkesutøvelse samt bidra til å styrke samarbeidet mellom ulike faggrupper. Fellesinnholdet er i størst mulig grad organisert som felles studium for alle studentene ved avdelingen.

5 5 ERGOTERAPI KULL /2009 Modul 1, 2 og 3 tar for seg grunnleggende kunnskap om mennesket i aktivitet og deltakelse og om aktivitetsutvikling. Modulene 4, 5, 6, 7 og 8 har fokus på aktivitet i kartlegging og intervensjon innen helsefremmende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og habiliterende arbeid. I modulene 10, 11 og 12 vektlegges sammenfattende, utforskende og kritisk refleksjon om aktivitet og deltakelse. Innholdet konkretiseres nærmere under modulbeskrivelsene. 1. studieår Fellesmodul 1 Helseprofesjonenes grunnlag 10 sp 1. semester Helse- og sosialfaglig yrkesutøvelse er basert på et felles verdigrunnlag. Sentralt i dette er et helhetlig syn på mennesket, respekt for menneskets integritet og rettigheter, samt brukernes autonomi og rett til medbestemmelse. Fellesmodul 1 inneholder grunnleggende kunnskap om profesjonen, men har hovedvekt på samfunnsvitenskapelige og humanistiske emner som skal danne felles referanseramme for yrkesutøvelsen innenfor de ulike profesjonene. Formålet er å danne basis for et godt tverrfaglig samarbeid til beste for brukerne. Læringsmål Studentene skal kunne - redegjøre for helsefagenes tradisjoner og tenkemåter - redegjøre for ulike kunnskapssyn som har betydning for helsefaglig praksis - søke og kritisk vurdere ulike kilder - kjenne til ulike metodiske tilnærminger for å innhente og vurdere kunnskap - redegjøre for etiske begreper og teorier - vise innsikt i og drøfte etiske dilemmaer - utvise relasjonskompetanse og respekt for andre - redegjøre for begreper og teorier i mellommenneskelig kommunikasjon og samhandling - beskrive ulike kunnskapsbegreper som har betydning for helsefaglig praksis - redegjøre for relevante lover, forskrifter og avtaler - beskrive beslutningsstrukturene og forvaltningsnivåene i helse- og sosialsektoren - redegjøre for retten til brukermedvirkning - beskrive utviklingen av profesjonsrollen - anvende grunnleggende prinsipper i forbedringskunnskap - vise ferdigheter i problemløsning og arbeid i gruppe Sentrale temaer Ergoterapi fundament og utvikling Vitenskapsteori og forskningsmetode - Tradisjoner og tenkemåter i helsefagene - Ulike vitenskapssyn - Kunnskapshåndtering - Metoder for innhenting og behandling av data Etikk - Grunnleggende etiske teorier - Etikk, moral og praktisk handling - Profesjonsetikk - Taushetsplikt - Dagsaktuelle etiske dilemmaer Psykologi og pedagogikk - Profesjon, samhandling og kommunikasjon

6 6 ERGOTERAPI KULL / Kulturmøter, kulturforståelse og tverrkulturell samhandling - Samhandling og konfliktløsning - Helse- og sykdomsforståelse - Helselovgivning - Forvaltnings- og beslutningsnivåer - Samarbeidspartnere - Brukerperspektiv og brukermedvirkning - Fag, yrke, utdanning - Prinsipper for forbedringskunnskap på system- og individnivå Modul 1 - Aktivitet og aktivitetsanalyse 10 sp 1. semester I denne modulen fokuseres på teorier og begreper som ligger til grunn for å forstå mennesket i aktivitet og deltakelse. Ergoterapifagets historiske og teoretisk fundament vektlegges, og det gjøres rede for aktivitetsvitenskap (Occupational Science) som forskningstradisjon. I tillegg vektlegges aktivitetsanalyse som ergoterapeutisk redskap. Det gis videre en innføring i ulike fagspesifikke referanserammer og arbeidsområder i ergoterapi. Læringsmål Studenten skal - gjøre rede for grunnleggende begreper som benyttes i forhold til aktivitet, ergoterapi og helse - diskutere teorier om aktivitet sett i forhold til ulike perspektiver - vise kunnskap om aktivitetsvitenskap - vise kjennskap til fagspesifikke referanserammer - vise ferdighet i bruk av aktivitetsanalyser - gjøre rede for ergoterapeutisk bruk av aktivitet - gjøre rede for ergoterapeuters yrkesutøvelse på ulike områder Sentrale temaer Ergoterapi fundament og utvikling Ide, teori og erfaringsgrunnlaget - Grunnleggende tenkning i ergoterapi - Teorier om aktivitet i ergoterapi fra et deltaker-, hverdagslivs- og funksjonsperspektiv - Occupational Justice Ergoterapi - yrkesutøvelse - Systematiske arbeidsprosesser i ergoterapi innen helsefremmende og forebyggende arbeid, rehabiliterende arbeid, habiliterende arbeid og behandlende arbeid. - Ulike fagspesifikke referanserammer i ergoterapi - Terapeutrollen i ergoterapi Samfunnsvitenskapelige og humanistiske emner Psykologi og pedagogikk - Pedagogiske virkemidler i ergoterapi - Klinisk resonnering i ergoterapi Modul 2 - Aktivitet gjennom livsløpet barn og unges helse 10 sp 2. semester Dette er første av to moduler som retter seg mot aktivitetsutfordringer gjennom livsløpet. Modulen har fokus på barn og unges helse. Kunnskap fra psykologi, sosiologi og sosialantropologi er sentral. Aktivitetsmuligheter og -begrensninger belyses gjennom grunnleggende aktivitetsanalyse og vurderes i et individ, gruppe og samfunnsperspektiv.

7 7 ERGOTERAPI KULL /2009 Læringsmål Studenten skal - gjøre rede for aktivitetsutvikling i et deltaker-, hverdagslivs- og funksjonsperspektiv - gjøre rede for anvendelse av sentral fagspesifikk referanseramme i arbeid med barn og unge - dokumentere ferdighet i analyse av motorikk-, prosess-, kommunikasjons- og interaksjonsferdigheter - vise ferdigheter i analyse av hverdagsaktiviteter med tanke på hva som fremmer og hemmer aktivitet og deltakelse - drøfte materielle, fysiske, sosiale og kulturelle omgivelsers betydning for aktivitet og deltakelse - gjøre rede for barn og unges utvikling på individ, gruppe og samfunnsnivå med - basis i psykologi, sosiologi, sosialantropologi og anatomi - drøfte lekens betydning for utvikling og vekst - gjøre rede for hva som særpreger arbeid med barn og deres pårørende - gjøre rede for diagnoser og funksjonshemminger som spesielt opptrer hos barn og unge - gjøre rede for ergoterapeuters arbeidsoppgaver innen habilitering Sentrale temaer Ergoterapi - fundament og utvikling Idé, teori og erfaringsgrunnlag - Grunnleggende tenkning i ergoterapi - Teorier om aktivitet og aktivitetsanalyse i ergoterapi fra ulike perspektiver: deltaker-, hverdagslivsog funksjonsperspektiv i ulike livsfaser med vekt på barn og unge - Analyse av aktivitet med vekt på Occupational Performance, ferdigheter og funksjoner - Fagspesifikk referanseramme Ergoterapi - yrkesutøvelse Habiliterende arbeid - Kartleggingsmetoder; observasjon og aktuelle tester knyttet til lek og ADL-ferdigheter hos barn og unge - Intervensjon; universell utforming av ute- og innemiljø - kreative uttrykksformer - tilrettelegging for lek og læring, - kompenserende tiltak Naturvitenskapelige og medisinske emner Sykdomslære og funksjonshemming - Motorisk og kognitiv utvikling - Diagnoser og funksjonshemminger som forekommer hos barn og unge - Psykososiale problemstillinger Samfunnsvitenskapelige og humaniske emner Sosiologi og sosialantropologi - Økologisk utviklingsteori, nettverksteori, sosialisering, rolle, familie, identitetsutvikling og kultur Psykologi og pedagogikk, kommunikasjon, samhandling og konfliktarbeid - Utviklingspsykologi Modul 3 - Anatomi og fysiologi 15 sp 1. og 2. semester Denne modulen inneholder anatomi, fysiologi, funksjonell anatomi med bevegelsesanalyse og overflateanatomi. Struktur, funksjon og utvikling av kroppens muskel, skjelett og nervesystem vektlegges med tanke på forståelse av funksjonell anatomi og sammenhengen mellom bevegelse og kognisjon i daglige aktiviteter. Læringsmål Studentene skal - gjøre rede for kroppens anatomiske strukturer, oppbygging og funksjon, inkludert overflateanatomi

8 8 ERGOTERAPI KULL / gjøre rede for forholdet mellom det perifere og sentrale nervesystem - gjøre rede for og kunne anvende grunnleggende biomekaniske prinsipper i analyse av bevegelse - dokumentere kunnskap om bevegelsesanalyse og funksjonsvurdering - gjøre rede for samspillet mellom kognisjon og motorikk i daglige aktiviteter med utgangspunkt i teori innen motorisk utvikling, motorisk læring, motorisk kontroll - ha kjennskap til nervesystemets plastisitet og evne til restitusjon etter skade Sentrale temaer Naturvitenskapelige og medisinske emner Anatomi og fysiologi - Muskel- og skjelettsystemets struktur, utvikling og funksjon - Indre organer; hjerte og lunger - Sentralnervesystemets struktur, utvikling og funksjon - Kognitive funksjoner knyttet til bevegelse og sansing - Det perifere og autonome nervesystemet - Sanseorganenes oppbygging og funksjon - Overflateanatomi - Funksjonell anatomi med bevegelsesanalyse - Biomekaniske prinsipper - Restitusjon etter skade Modul 4 - Somatisk helse og patologi 15 sp 2. semester Modulen innbefatter behandlende og rehabiliterende arbeid innen revmatologi, ortopedi, nevrologi og indremedisin. Systematiske arbeidsprosesser innen kartlegging og intervensjon vektlegges på individnivå. Samspill mellom omgivelser, individets forutsetninger og deltakelse i aktiviteter belyses. Læringsmål Studenten skal - gjøre rede for ulike diagnoser innen nevrologi, ortopedi, revmatologi og indremedisin - dokumentere kunnskap og vise forståelse for hvilke konsekvenser ulike diagnoser kan ha for aktivitet og deltagelse - kunne vurdere og begrunne når og på hvilken måte det er behov for ergoterapifaglig innsats - vise faglig vurderingsevne i valg og begrunnelse av teoretisk grunnlag for ergoterapiutøvelse - kunne beskrive og anvende systematisk arbeidsprosess i behandling og rehabilitering - kunne anvende ulike teorier, modeller, metoder og instrumenter for å gjennomføre behandling og rehabilitering - kunne anvende og vise ferdigheter i metodisk bruk av aktivitet innen kartlegging, behandling og rehabilitering Sentrale temaer Ergoterapi - fundament og utvikling Ide, teori og erfaringsgrunnlag - Teorier om aktivitet i ergoterapi fra ulike perspektiver: deltaker-, hverdagslivs- og funksjonsperspektiv (Occupational Science) - Praksismodeller og fagspesifikke referanserammer i ergoterapi rettet mot somatisk helse Forskning og utvikling - Ergoterapeutisk forskning innen ortopedi, revmatologi og nevrologi Ergoterapi yrkesutøvelse Rehabiliterende og behandlende arbeid - Prosess og motoriske ferdigheter - Tverrfaglig samarbeid - ICF

9 9 ERGOTERAPI KULL / Kartleggingsmetoder og kartleggingsredskaper anvendt i ergoterapi - Funksjonsvurdering - Metoder for intervensjon - Metodisk bruk av aktivitet i behandling og rehabilitering Naturvitenskapelige og medisinske emner Sykdomslære og funksjonshemming - Diagnoser innen ortopedi, revmatologi, nevrologi og indremedisin - Muskel-/skjellett/belastningslidelser 2. studieår Modul 5 - Psykisk helse og samfunnsvitenskap 15 sp 3. semester Modulen innbefatter behandlende, rehabiliterende, helsefremmende og forebyggende arbeid med mennesker med psykiske lidelser. Psykisk helse diskuteres i et samfunnsvitenskapelig perspektiv. Systematiske ergoterapifaglige arbeidsprosesser innen kartlegging og intervensjon vektlegges på individ og gruppenivå. Læringsmål Studenten skal - kunne gjøre rede for psykiske lidelser og funksjonelle konsekvenser av disse - drøfte relevante referanserammer, ergoterapi teori og modeller i forhold til samfunn og psykisk helse - gjøre rede for teori om kommunikasjon i forhold til mennesker med psykiske lidelser - reflektere over egen kommunikasjon og samhandling og vise ferdigheter i terapeutisk - kommunikasjon - vise ferdighet i ulike kartleggingsmetoder i forhold til mennesker med psykiske lidelser - gjøre rede for ulike former for ergoterapeutisk intervensjon overfor pasienter med psykiske lidelser - beskrive prinsipper om og bruk av terapeutiske grupper - diskutere sammenhengen mellom storbyproblematikk, kultur, etnisitet og psykisk helse - reflektere over psykisk helse på individ-, gruppe- og samfunnsnivå ut fra samfunnsvitenskapelige perspektiver Sentrale temaer Ergoterapi - fundament og utvikling Ergoterapi ide, teori og erfaringsgrunnlag - Grunnleggende tenkning i ergoterapi rettet mot psykisk helse - Teorier om aktivitet i ergoterapi fra ulike perspektiver: deltaker-, hverdagslivs- og funksjonsperspektiv (Occupational science) - Praksismodeller og fagspesifikke referanserammer i ergoterapi rettet mot psykisk helse Forskning og utvikling - Ergoterapeutisk forskning innen psykisk helse Ergoterapi - yrkesutøvelse Helsefremmende og forebyggende arbeid - Lavterskel tilbud, selvhjelpsgrupper, fysisk aktivitet, arbeid Rehabiliterende og behandlende arbeid - Kommunikasjonsfremmede aktiviteter - Samhandlingsferdigheter - Aktiviteter som retter seg mot kognitive og emosjonelle dysfunksjoner Naturvitenskapelige og medisinske emner Sykdomslære og funksjonshemming - Psykiske lidelser og psykofarmaka

10 10 ERGOTERAPI KULL / Misbruksproblematikk - Psykososiale problemstillinger - Krise- og sorgreaksjoner Samfunnsvitenskapelige og humanistiske emner Sosiologi og sosialantropologi - Menneskelig aktivitet og virksomhet i et kulturelt og samfunnsmessig perspektiv - Normer, verdier, levekår og menneskerettigheter - Stemplingsteorier, om makt og avmakt, sosial ulikhet og flerkulturalitet Psykologi og pedagogikk, kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning - Kommunikasjonsformer - Motivasjon og mestringsstrategier - Psykoedukative tilnærminger Modul 6 - Re/habilitering og behandling - somatisk helse 15 sp 3. eller 4. semester Modulen består av praksisstudier innenfor somatisk helse. Innholdet bygger på temaer og emner fra tidligere moduler og spesielt fra modul 4 - somatisk helse. I tillegg kommer nye praktiske og teoretiske kunnskaper som er sentrale på det aktuelle praksisstedet. Refleksjon over praksis skal bidra til utvikling av yrkesidentitet, innsikt og kunnskap. Læringsmål Studenten skal - bruke klientsentrert tilnærming i re/habilitering og behandling med teoretisk begrunnelse - kommunisere terapeutisk i møte med bruker og tjenesteutøvere - anvende systematiske ergoterapeutiske arbeidsprosesser i re/habilitering- og behandlingsarbeid og resonnere klinisk - vise ferdighet i planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av ulike tiltak i forhold til forebygging, helsefremming, rehabilitering og behandling - vise ferdigheter i, diskutere og begrunne metodisk bruk av aktivitet - dokumentere og formidle sitt arbeid både skriftlig og muntlig - reflektere over egen fagutøvelse i re/habiliterings- og behandlingsarbeid innenfor somatisk helse - ta ansvar, vise initiativ, samarbeidskompetanse, selvstendighet og praktisere i henhold til yrkesetiske verdier - kritisk reflektere over innholdet i habilitering og rehabilitering Sentrale temaer Ergoterapi - yrkesutøvelse - relevant teori og faglige tilnærminger i behandling og re/habilitering - emner og ferdigheter hentes fra det aktuelle praksissted Fellesmodul 2 - Bruker og helsearbeider 5 sp 4. semester Modulen omhandler kunnskap om og refleksjon over samarbeid med bruker og relevante faggrupper i utredning, diagnostisering, behandling og rehabilitering. Læringsmål Studentene skal kunne - reflektere over forholdet mellom teori og praksis - bruke relevante vitenskapelige prinsipper og metoder - vise ferdighet i forbedringskunnskap og dokumentere sitt arbeid skriftlig

11 11 ERGOTERAPI KULL / reflektere over empatiens rolle i yrkesutøvelsen - identifisere og reflektere over etiske problemstillinger i praksis - vise ferdigheter i å gjøre hverandre bedre i kommunikasjon, samhandling og konfliktløsing Sentrale temaer Ergoterapi fundament og utvikling Vitenskapsteori og forskningsmetode - Forskningsetiske grunnprinsipper - Vitenskapelige prinsipper og metoder - Kunnskapsbasert praksis - Kvalitetssikring - Etikk - Empati - Etiske refleksjonsmodeller, dilemmaer og verdikonflikter i praksis - Mangfold, identitet, kjønnsroller og generasjoner - Yrkesetiske retningslinjer - Profesjon, samhandling og kommunikasjon - Tverrfaglig samarbeid - Yrkesroller og ansvarsforhold - Møte med brukeren - Flerkulturell kommunikasjon - Konfliktløsning - Rammer og føringer Modul 7 - Aktivitet gjennom livsløpet - eldres helse 10 sp 4. semester Modulen innbefatter kunnskap om aktivitetsmuligheter og -begrensninger som knytter seg til den eldre befolkning i samfunnet. Den viderefører kunnskap om aktivitet gjennom livsløpet og bygger på modul 2. Aldersforandringer, gerontologi, geriatri og sammensatte sykdomsbilder er sentralt. Dette innbefatter helsefremmende, forebyggende, og rehabiliterende arbeid på individ og gruppenivå. Systematiske arbeidsprosesser innen kartlegging og intervensjon vektlegges rettet mot å fremme og vedlikeholde aktivitet, livskvalitet og sosial deltakelse. Læringsmål Studenten skal - gjøre rede for aldringsprosser og aldersforandringer og drøfte konsekvenser for aktivitetsmuligheter og begrensninger - drøfte holdninger til eldre i samfunnet ut fra teorier om aldring - gjøre rede for ulike diagnoser i geriatri med fokus på nevrologi og indremedisin - gjøre rede for sammensatte sykdomsbilder, funksjonshemninger og deres konsekvenser for deltagelse og aktivitet/virksomhet - vise kunnskap om systematisk kartlegging og intervensjon knyttet til helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende arbeid - vise ferdigheter i å anvende aktiviteter på individ og gruppenivå for å fremme helse og opprettholde aktivitet, deltagelse og livskvalitet i hverdagen - kritisk reflektere over kartleggingsmetoder, tester og undersøkelser anvendt i arbeid med eldre Sentrale temaer Ergoterapi - fundament og utvikling Idé, teori og erfaringsgrunnlag - Teorier om aktivitet i ergoterapi fra ulike perspektiver: deltaker-, hverdagslivs- og funksjonsperspektiv. - Praksismodeller og fagspesifikke referanserammer i ergoterapi rettet mot eldres helse

12 12 ERGOTERAPI KULL / Forskning knyttet til ergoterapi og eldre Ergoterapi - yrkesutøvelse Helsefremmende og forebyggende arbeid - Grupper som metode i kartlegging og intervensjon - Eldre, aktivitet og deltakelse i nærmiljø - Eldre og fysisk aktivitet - Eldre og teknologi Rehabiliterende arbeid - Tverrfaglig rehabilitering Naturvitenskapelige og medisinske emner Sykdomslære og funksjonshemming - Aldring og funksjonshemming. - Diagnoser innen geriatri - Komplekse og sammensatte sykdommer inklusiv medisinering - Eldre og psykisk helse Samfunnsvitenskapelige og humanistiske emner Sosiologi og sosialantropologi - Gerontologi og aldersforskning - Aldringssosiologi og holdninger til alderdom - Eldre i et flerkulturelt perspektiv Modul 8 - Re/habilitering og behandling - psykisk helse 15 sp 3. eller 4. semester Modulen består av praksisstudier innen psykisk helse. Innholdet bygger på temaer og emner fra tidligere moduler og spesielt fra modul 5 - psykisk helse. I tillegg kommer nye praktiske og teoretiske kunnskaper som er sentrale på det aktuelle praksisstedet. Refleksjon over praksis skal bidra til utvikling av yrkesidentitet, innsikt og kunnskap. Læringsmål Studenten skal - bruke klientsentrert tilnærming i re/habilitering og behandling med teoretisk begrunnelse - kommunisere terapeutisk i møte med bruker og tjenesteutøvere - anvende systematiske ergoterapeutiske arbeidsprosesser i re/habiliterings- og behandlingsarbeid og resonnere klinisk. - vise ferdighet i planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av ulike tiltak i forhold til forebygging, helsefremming, rehabilitering og behandling av mennesker med psykiske lidelser - vise ferdigheter i, diskutere og begrunne metodisk bruk av aktivitet - dokumentere og formidle sitt arbeid både skriftlig og muntlig - reflektere over egen fagutøvelse i re/habiliterings- og behandlingsarbeid innenfor psykisk helse. - ta ansvar, vise initiativ, samarbeidskompetanse, selvstendighet, og praktisere i henhold til yrkesetiske verdier. - kritisk reflektere over innholdet i habilitering og rehabilitering Sentrale temaer Ergoterapi - yrkesutøvelse - relevant teori og faglige tilnærminger i behandling og re/habilitering - emner og ferdigheter hentes fra det aktuelle praksissted

13 13 ERGOTERAPI KULL / studieår Module 9 - International Public Health 15 ECTS 5. semester The main objective is to qualify health and social services personnel for interprofessional collaboration in health and social services in accordance with the aims of relevant framework and guidelines. Part I - The Scope of International Public Health 5 ECTS Learning objectives The student shall be able to - describe challenges in health and social services, the health welfare systems and interprofessional collaboration - describe the decision-making structures and administrative levels in the health and social services, relevant legislation, regulations and agreements - reflect upon and discuss a comprehensive view of humanity and human rights - explain interventions with clients, in collaboration with other health professionals and employers, based on evidence based knowledge and research methodology. Topics - Public health issues, past, present and future - Determinants of health - Democratic development in societies - Interprofessional collaboration - Policies, framework and guidelines, national and international - Intercultural perspectives - Cost-effectiveness and cost-benefit analysis - Ethical perspectives - Health inequalities - Universal design - Basic epidemiology to assess public health issues - Innovative intervention plan in entrepreneurship. Part II - Environmental Issues and Population Health 5 ECTS Learning objectives The student shall be able to - understand interactions between environmental issues and sustainable development, related to health - document knowledge of health and social politics and services, national and international - discuss different population based intervention strategies and their efficacy - discuss understanding of communication with people from different ethnic, religious and cultural background. Topics - Chemical, physical, biological and psychosocial environment - Climate changes and disaster health care - Occupational health - Social and economic aspects, priorities and consequences - Ethical dilemmas in international public health

14 14 ERGOTERAPI KULL / Behavior change smoking, drugs, physical inactivity, nutrition - Injury prevention - Mental health - Non communicable and communicable diseases - Interprofessional collaboration - Citizens, professionals, managers and decision makers stake holders - Health communication, information and education. Part III - Health Promotion and Preventative Work 5 ECTS Learning objectives The student shall be able to - discuss theoretical models for health behaviour change - demonstrate understanding of the complexity of health determinants related to childhood, adolescence, adulthood and old age - reflect on ethical issues, be able to identify value conflicts and consider solutions - discuss how to act as a team-worker to collaborate with clients and professional groups - explain and argue for interventions based on evidence based knowledge and research methodology. Topics - Communication skills - Information channels - Health education and knowledge sharing - Physical activity and social participation - Vaccinations - Non communicable and communicable diseases - Interprofessional collaboration - Public-private partnership - Human rights in international public health - Ethical perspectives. Modul 10 - Arbeidshelse og allmennhelse 15 sp 5. semester Del 1 Arbeidshelse 5 sp Arbeidshelse innbefatter ergoterapeutiske oppgaver og tilnærminger til helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot yrkesaktivitet på individ, gruppe og systemnivå. Læringsmål Studenten skal - redegjøre for arbeid som menneskelig virksomhet og arbeidets betydning for deltakelse i samfunnet - gjennomføre funksjonsvurderinger og vurdere arbeidskapasitet - drøfte intervensjon på individ, gruppe- og systemnivå med fokus på å fremme mestring og deltagelse i arbeid - vise ferdighet i veiledning, rådgivning, og/eller undervisning i forhold til enkelt personer og grupper - reflektere over ergoterapifaglige oppgaver og metoder innenfor arbeidshelse.

15 15 ERGOTERAPI KULL /2009 Sentrale temaer Ergoterapi - yrkesutøvelse Helsefremmede og forebyggende arbeid - helsefremmende arbeidsplasser - ergoterapifaglige metoder innenfor arbeidshelse - tilpasning og tilrettelegging av arbeidsoppgaver og arbeidsplassen - funksjonsvurdering, arbeidsplassvurdering, jobb- og risikoanalyse Samfunnsvitenskapelige og humanistiske emner Sosiologi og sosialantropologi - Arbeidsrollen i samfunnsmessig og kulturelt perspektiv Psykologi og pedagogikk, kommunikasjon, samhandling og konfliktarbeid - - Arbeidspsykologi - Sentrale prinsipper for veiledning -, rådgivning og undervisning. Del 2 - Allmennhelse 10 sp Allmennhelse retter seg særlig mot ergoterapeutiske oppgaver i kommunehelsetjenesten.. Arbeid med sammensatte oppgaver for å fremme aktivitet og sosialdeltakelse knyttet til mennesker med ulike aktivitetsvansker i alle aldre står sentralt. Re/habilitering og forebyggende arbeid på individ, gruppe og system nivå inkluderes. Læringsmål Studenten skal - drøfte tiltak som fremmer brukernes deltakelse i hverdagslivets aktiviteter på ulike arenaer - begrunne og drøfte helsefremmende, forebyggende, re/habiliterende arbeid i primærhelsetjenesten på individ, gruppe og system nivå - anvende teori, modeller og metoder for ergoterapifaglige oppgaver i primærhelsetjenesten - vurdere ulike former for brukermedvirkning - vise innsikt i samarbeid medd andre profesjoner, interessegrupper og frivillige organisasjoner - kritisk reflektere over og vise ferdigheter i tilpasning av tekniske hjelpemidler, bolig tilpasning og tilrettelegging av miljø - reflektere over hjem og nærmiljø som mulig intervensjonsarena - vise ferdighet i dokumentasjon og evaluering av tjenester - diskutere og reflektere ergoterapifaglige oppgaver i primærhelsetjenesten - drøfte velferdsstatens organisering og forvaltningssystemer med særlig vekt på primærhelsetjenesten, inkludert privatisering og konkurranseutsetting, Sentrale temaer Ergoterapi - fundament og utvikling Ide, teori og erfaringsgrunnlag - Teorier om aktivitet i ergoterapi fra ulike perspektiver: deltaker-, hverdagslivs- og funksjonsperspektiv. - Praksismodeller og fagspesifikke referanserammer i ergoterapi rettet mot allmennhelse - Forskning knyttet til ergoterapi innen allmennhelse. Ergoterapi - yrkesutøvelse - Helsefremmende og forebyggende arbeid - Helsefremmende og forebyggende arbeid i primærhelsetjenesten - Planlegging og universell utforming - Re/habiliterende arbeid - Re/habilitering i primærhelsetjenesten - Kompenserende tiltak og hjelpemiddelformidling - Koordinering av tjenester Samfunnsvitenskapelige og humaniske emner Sosiologi og sosialantropologi

16 16 ERGOTERAPI KULL / Sosiale systemer, institusjonalisering, det tredje nettverk Psykologi og pedagogikk, kommunikasjon, samhandling og konfliktarbeid - Konsulentrollen - Ergoterapeuten som entreprenør og innovatør - Stats og kommunalkunnskap - Utviklingstrekk og utfordringer i velferdssamfunnet og primærhelsetjenesten - Privatisering og konkurranseutsetting. Modul 11 - Ergoterapifaglig utøvelse 15 sp 6. semester I denne modulen skal kunnskaper, ferdigheter og erfaringer som studentene har tilegnet seg gjennom hele studiet, integreres. Studentene får praksisperioden i offentlige eller private institusjoner og bedrifter i Norge eller i utlandet. Læringsmål Studenten skal - anvende ressursorienterte, myndiggjørende og problemløsende arbeidsmodeller og ergoterapifaglige referanserammer - formulere mål med utgangspunkt i menneskers ønsker og rett til aktivitet og samfunnsdeltakelse - møte andre med empati og respekt - utøve systematiske ergoterapeutiske arbeidsprosesser i re/habiliterings og behandlingsarbeid og resonnere klinisk ut fra dette. - vise ferdighet i planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av ulike tiltak i forhold til forebygging, helsefremming, rehabilitering og behandling - kritisk vurdere egen ergoterapifaglige arbeid - drøfte samarbeid med aktuelle yrkesgrupper i tilknytting til ergoterapifaglig arbeid - dokumentere og formidle sitt arbeid både skriftlig og muntlig - vise og utvikle sosiale og personlige sider: ta ansvar, ta initiativ, vise samarbeidsevne, selvstendighet, omstillingsevne og yrkesetiske holdninger - drøfte klientsentrert tilnærming i habilitering, rehabilitering og behandling - identifisere og kritisk reflektere over etiske dilemmaer. Sentrale temaer Ergoterapi - yrkesutøvelse - relevant teori og faglige tilnærminger innen helsefremmende og forebyggende, behandling - og re/habilitering - emner og ferdigheter hentes fra det aktuelle praksissted Etikk - etiske dilemma i helse- og sosialsektoren med trening i etisk refleksjon. Modul 12 - Bacheloroppgave 15 sp 6. semester Bacheloroppgaven skal ha utgangspunkt i en selvvalgt problemstilling innen helsefremmende, forebyggende, habilitererende, rehabiliterende eller behandlende arbeid som er relevant for ergoterapi. Læringsmål Studenten skal - utarbeide problemstilling, prosjektbeskrivelse og prosjektplan - anvende relevant vitenskapelig metode

17 17 ERGOTERAPI KULL / dokumentere bruk av relevant litteratur og kritisk vurdere denne - kritisk reflekterer over ulike teorisk perspektiv i ergoterapi - anvende relevant forsking innen ergoterapi - gjør rede for forskningsetiske spørsmål knyttet til bacheloroppgaven. Sentrale temaer Ergoterapi - fundament og utvikling - Ergoterapi fundament og utvikling fra samtlige moduler - Emner hentes fra temaer som er aktuelle for den enkelte oppgave Etikk - Forskningsetikk. Organisering og arbeidsmåter Oversikt over organiseringen av studiet 1. studieår 2. studieår * 3. studieår * Høstsemester FM 1 Helseprofesjonenes grunnlag 10 sp Modul 1 Aktivitet og aktivitetsanalyse 10 sp Modul 3 Anatomi og fysiologi 15 sp Modul 5 Modul 6 Psykisk helse og Re/habilitering og samfunnsvitenskap behandling 15 sp somatisk eller psykisk helse Modul 9 International public Health 15 sp 15 sp Modul 10 Arbeidshelse og allmennhelse 15 sp Vårsemester Modul 2 Aktivitet gjennom livsløpet barns og unges helse 10 sp FM 2 Bruker og helsearbeider 5 sp Modul 7 Aktivitet gjennom livsløpet eldres helse 10 sp Modul 11 Ergoterapifaglig utøvelse 15 sp Modul 4 Somatisk helse og patologi 15 sp Modul 8 Re/habilitering og behandling somatisk eller psykisk helse 15 sp Modul 12 Bacheloroppgave 15 sp *Modulenes rekkefølge vil kunne avvike. Verdigrunnlaget i ergoterapi legger vekt på egenaktivitet, samarbeid og læring gjennom handling. Dette gjenspeiles i utdanningens pedagogiske struktur og arbeidsmåter. Studiet stiller store krav til studentenes egenaktivitet. Det forventes at studentene arbeider med studiet i full arbeidsuke. Egenaktivitet innebærer blant annet at studentene arbeider sammen i studentorganiserte kollokvier med oppgaver, problemløsning og ferdighetstrening. Gjennom hele studiet må studentene arbeide med skriftlige arbeidsoppgaver, individuelt og/eller i gruppe. Arbeidsoppgavene er et viktig grunnlag for å kunne følge forventet studieprogresjon. Det kan være rapporter, kartlegginger, evalueringer og ferdighetstrening. Skriftlige arbeider samles i studentens arbeidsmappe og kan inngå som hjelpemiddel til eksamen og/eller være gjenstand for tilbakemelding fra veileder eller medstudenter. Studentene får jevnlig veiledning og tilbakemelding både i forbindelse med teoretisk undervisning, på skriftlige arbeider og i praksis.

18 18 ERGOTERAPI KULL /2009 Praksisstudier Praksisstudier tilsvarer 45 studiepoeng. I 1. semester skal studentene bli kjent med ergoterapeutisk yrkesutøvelse gjennom en kort introduksjonspraksis. I 3., 4. og 6. semester inngår praksisstudier av lengre varighet. Gjennom praksisstudier skal studentene tilegne seg kunnskap om og erfaring i det konkrete møte med bruker, anvende og fordype seg i teori og tilegne seg ny kunnskap, ferdigheter og holdninger. Studentene skal gjennom praksisstudiene tilegne seg ergoterapifaglige metoder og gjøre erfaringer med aktiviteter og aktivitetsproblemer hos ulike brukergrupper både i og utenfor institusjon. Praksisstudiene legger vekt på at studentene utvikler handlingskompetanse ved å delta i reelle yrkessituasjoner på en deltakende og forpliktende måte. I modulene modul 6 og modul 8 får studentene faglig veiledning av ergoterapeut i praksisperioden. I modul 10 vil veiledningsansvaret avhenge av praksisstedets fagsammensetning. Arbeidsmåter Ferdighetstrening Ferdighetstrening er sentralt i utdanningen. Ferdigheter er personlig og praktisk kunnskap som den enkelte utvikler gjennom utprøving og egen erfaring. Terapeutisk bruk av aktiviteter trenes for å dyktiggjøre studentene i ulike metoder og danner et nødvendig grunnlag for yrkesutøvelsen. Teori og prinsipper blir undervist og demonstrert underveis i ferdighetstreningen for at studentene skal erkjenne den praktiske nytten av teoretisk fundament. Omvendt blir det også reflektert og diskutert over teori, aktiviteter og ferdigheter for å utvikle evne til vurdering av egen praksis. Forelesninger Fagområdene er i stadig utvikling, og forelesninger blir i hovedsak benyttet der nytt fagstoff skal presenteres. Ressursforelesninger benyttes for å synliggjøre sammenhenger, trekke frem hovedelementer innenfor temaer og for å formidle relevante problemstillinger. Gruppearbeid Utdanningen gjør bruk av ulike former for gruppearbeid i løpet av studiet Studentene vil bli organisert i ulike typer av grupper. Gjennom idéutveksling, diskusjoner og samarbeid i gruppearbeid utfordres studentene til å oppøve evne til å gi uttrykk for egne meninger, reflektere over egne holdninger, handlinger og fagforståelse. Prosjektoppgaver og bacheloroppgave Gjennom prosjektoppgaver og bacheloroppgaven skal studentene lære å se sammenhenger og få dypere forståelse av faget. Prosjekter gir studentene erfaringer med noen av de utfordringer som ligger i vitenskapelig arbeidsmåte. Studentene opparbeider erfaring i å utarbeide problemstillinger og arbeide både selvstendig og i samarbeid med andre. Studentene skal utvikle ferdigheter i systematisk metodebruk i forbindelse med datainnsamling, analyse, diskusjon, skriftlig formulering og muntlig formidling. Internasjonalisering Ergoterapeututdanningen tilbyr sine studenter å ta deler av bachelorstudiet ved en institusjon i utlandet. Bilaterale avtaler er inngått for studentutveksling. Det legges til rette for at studentene gjennomfører fra 10 ukers til 6 måneders studium i utlandet i 4. eller 6. semester. Mulighetene er knyttet opp mot teoristudier, praksisstudier og bacheloroppgave. Muligheter for utveksling også i 5. semester er under vurdering. Det er utarbeidet kriterier for studentutveksling og utenlandsopphold.

19 19 ERGOTERAPI KULL /2009 Oppgaver tilknyttet utvekslingen må skrives på engelsk. Utdanningen benytter gjesteforelesere fra utenlandske samarbeidsinstitusjoner, og utdanningens egne lærere henter kunnskap og erfaring fra utveksling fra de samme institusjonene. I modul 7 og modul 9 vil undervisningsspråket og pensum være engelsk. Eksamen er også på engelsk i sistnevnte modul. Vurdering Vurderingsordningene skal gi studentene regelmessig vurdering underveis i studiet for å fremme læring samtidig som det skal gi utdanningen og studentene informasjon om studieprogresjon og resultat. Studentene får avsluttende vurdering i form av eksamen. Skikkethet Vitnemål for fullført studium forutsetter at studenten er skikket for yrket. Løpende skikkethetsvurdering skal foregå gjennom hele studiet og skal inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å fungere som helsepersonell. Særskilt skikkethetsvurdering benyttes bare i helt spesielle tilfeller. Det er når andre formelle og uformelle virkemidler underveis i studiet ikke har avhjulpet situasjonen. Det viktigste virkemidlet er at studentene ikke består eksamen eller praksis dersom de ikke fyller de faglige kravene som stilles. Det vises til Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning av Obligatorisk studiedeltakelse Utdanningen viser til felles bestemmelser ved Avdeling for helsefag hvor det stilles krav om 80 % obligatorisk studiedeltakelse. Dette gjelder ferdighetstrening og obligatorisk gruppearbeid. I praksisstudier kreves 90 % obligatorisk deltakelse. Studiekrav, praksis og eksamen Studiekrav er obligatorisk arbeid eller obligatoriske oppgaver som studentene skal ha levert innen gitte tidsfrister, jfr. Fellesbestemmelser om studiekrav ved Avdeling for helsefag. Disse må være bestått for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen i modulen og/eller for å oppfylle kravene til progresjon. 1. studieår Fellesmodul 1 - Helseprofesjonenes grunnlag The Foundation of the Health Professions Studiekrav Skriftlig prosjektoppgave i gruppe. Studiekravet må være bestått før studenten kan fremstille seg til eksamen. Eksamen i Helseprofesjonenes grunnlag 10 sp Eksamensinnhold: Læringsmålene Eksamensform: Individuell muntlig eksamen Vurderingsuttrykk: Bestått /ikke bestått Tidspunkt: 1. semester Ekstern sensor vurderer 10 % av kandidatene. Modul 1 - Aktivitet og aktivitetsanalyse Activity Occupation and Activity Occupational Analysis Eksamen i Aktivitet og aktivitetsanalyse 10 sp Eksamensinnhold: Læringsmålene

20 20 ERGOTERAPI KULL /2009 Eksamensform: Individuell hjemmeeksamen, 1 dag Vurderingsuttrykk: Bokstavskala A-F Tidspunkt: 1. semester Ekstern sensor vurderer 20 % av kandidatene. Modul 2 - Aktivitet gjennom livsløpet Barn og unges helse Activity Occupation throughout the Life Cycle children and youth Eksamen i Aktivitet gjennom livsløpet Barn og unges helse 10 sp Eksamensinnhold: Læringsmålene Eksamensform: Individuell muntlig eksamen basert på mappe Vurderingsuttrykk: Bokstavskala A-F Tidspunkt: 2. semester Ekstern sensor vurderer alle kandidatene. Modul 3 - Anatomi og fysiologi Anatomy and Physiology Eksamen i Anatomi og fysiologi 15 sp Eksamensinnhold: Læringsmålene Eksamensform: Individuell muntlig eksamen Vurderingsuttrykk: Bokstavskala A-F Tidspunkt: 2. semester Ekstern sensor vurderer alle kandidatene. Modul 4 - Somatisk helse og patologi Somatic/Physical Health and Pathology Eksamen i Somatisk helse og patologi 15 sp Eksamensinnhold: Læringsmålene Eksamensform: Individuell muntlig eksamen Vurderingsuttrykk: Bokstavskala A-F Tidspunkt: 2. semester Ekstern sensor vurderer alle kandidatene. For å påbegynne 2. studieår må 1. studieår være bestått. 2. studieår Modul 5 - Psykisk helse og samfunnsvitenskap Mental Health and Social Sciences Eksamen i Psykisk helse og samfunnsvitenskap 15 sp Eksamensinnhold: Læringsmålene for modulen Eksamensform: Individuell hjemmeeksamen, 2 dager Vurderingsuttrykk: Bokstavskala A-F Tidspunkt: 3. semester Ekstern sensor vurderer 20 % av kandidatene. Intern sensor vurderer alle. Modul 6 - Re-/habilitering og behandling - somatisk helse Re/habilitation and Treatment Physical Health Praksis i re/habiliterende og behandlende arbeid innenfor somatisk helse Vurderingsuttrykk Bestått/ikke bestått Tidspunkt: 3. semester for halve kullet; 4. semester for den andre halvdelen

RAMMEPLAN FOR ERGOTERAPEUTUTDANNING

RAMMEPLAN FOR ERGOTERAPEUTUTDANNING RAMMEPLAN FOR ERGOTERAPEUTUTDANNING Fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Mål... 3 2.3 Innhold...

Detaljer

Fagplan for Bachelor i ergoterapi. Kull 2009

Fagplan for Bachelor i ergoterapi. Kull 2009 Fagplan for Bachelor i ergoterapi Kull 2009 Program for ergoterapeututdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2010 2 Denne fagplanen er basert på og i samsvar med: Rammeplan

Detaljer

Fagplan for bachelorstudiet i ergoterapi. Kull

Fagplan for bachelorstudiet i ergoterapi. Kull 1 Fagplan for bachelorstudiet i ergoterapi Bachelor Programme in Occupational Therapy 180 studiepoeng Kull 2006-09 Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo 2 Innledning Fagplanen er hjemlet i Rammeplan for

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Fagplan for Bachelor i ergoterapi. Kull 2006

Fagplan for Bachelor i ergoterapi. Kull 2006 Fagplan for Bachelor i ergoterapi Kull 2006 Program for ergoterapeututdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2006 2 Denne fagplanen er basert på og i samsvar med: Rammeplan

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Further Education in Physiotherapy for Children FYSBARN 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi Godkjent av

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig som det

Detaljer

Bachelor i sykepleie

Bachelor i sykepleie Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring, samtidig som det

Detaljer

Fagplan. Modul 1: Felles innholdsdel. Formål og innhold. Læringsutbytte. Innhold. 1. semester: Varighet ca.5 uker

Fagplan. Modul 1: Felles innholdsdel. Formål og innhold. Læringsutbytte. Innhold. 1. semester: Varighet ca.5 uker 1 Fagplan Modul 1: Felles innholdsdel 1. semester: Varighet ca.5 uker Formålet med denne modulen er at studenten har utviklet nødvendig kunnskap og forståelse i en felles referanseramme for yrkesutøvere

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier med hovedfokus på organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidsmiljøet. 15 studiepoeng Godkjent med endringer

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for innføring i spesialpedagogikk (SPINO) Introduction to Special Needs Education 30 studiepoeng, deltid/30 ECTS, part-time Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier med hovedfokus på organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidsmiljøet. 15 studiepoeng Godkjent med endringer

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSNP06_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng Side 1/6 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i klinisk vurderingskompetanse 30 studiepoeng kull 2014 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Fører til grad: Bachelor i sykepleie

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning rådgivning 1 (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Rådgivning 1 Studiet er initiert av Kunnskapsdepartementet innenfor de prioriterte områdene i strategien

Detaljer

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i sosialt

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i sosialt

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Emnekode: BSYP5D_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Bachelor s assignment Bachelorstudium barnehagelærerutdanning 15 studiepoeng Deltid og Ablu Emnekode deltid: BLD3900 Emnekode arbeidsplassbasert: BLA3900?

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier med hovedfokus på organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidsmiljøet. 15 studiepoeng Godkjent med endringer

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2014-15 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

Sosialt arbeid, sosionom

Sosialt arbeid, sosionom NO EN Sosialt arbeid, sosionom Ønsker du å bidra til at mennesker i vanskelige livssituasjoner får et bedre liv? Vil du tilegne deg kunnskap og ferdigheter til å løse, redusere og forebygge sosiale problemer?

Detaljer

Fagplan for bachelorstudiet i ergoterapi

Fagplan for bachelorstudiet i ergoterapi Fagplan for bachelorstudiet i ergoterapi Bachelor Programme in Occupational Therapy 180 studiepoeng Kull 2008-11 Oppdatert 2010 Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo Vedtatt av Avdelingsstyret 9.5.2006

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 12 HØST, versjon 08.aug.13 11:16:51 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Felles og like læringsutbyttebeskrivelser på studieprogramnivå

Felles og like læringsutbyttebeskrivelser på studieprogramnivå Felles og like læringsutbyttebeskrivelser på studieprogramnivå hos alle seks ergoterapeututdanninger i Norge Susanne Grødem Johnson, utdanningsleder og høgskolelektor, Høgskulen på Vestlandet, Bergen Anita

Detaljer

Skikkethet vs egnethet

Skikkethet vs egnethet Skikkethet vs egnethet Er det en rett å bli helsepersonell dilemma i utdanningsprosessen Hva er skikkethet og hva er egnethet? I Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning, FOR-2006-06-30 defineres

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt Emnekode: BSYP5C_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kirurgisk felt og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kirurgisk felt og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kirurgisk felt og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSYP5A_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i lungesykdommer Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanningen tilbys tilrettelagt som et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng over to

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

INFORMASJON OM ERGOTERAPI

INFORMASJON OM ERGOTERAPI INFORMASJON OM ERGOTERAPI Å leve Livet består av et mangfold av aktiviteter: Å stå opp, vaske seg, spise, lage mat, handle, stelle barn, kjøre bil, arbeide, studere, lære, dyrke hobbyer, være sammen med

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Beskrivelse av kvalifikasjoner for ergoterapispesialist

Beskrivelse av kvalifikasjoner for ergoterapispesialist Beskrivelse av kvalifikasjoner for ergoterapispesialist I Nasjonalt kvalifiseringsrammeverk for livslang læring (NKR) beskrives kvalifikasjoner gjennom læringsutbytte. Læringsutbytte er det personen vet,

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 IHS.4.2.4 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 3 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 Innhold 1.0 Praksis 3... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 3... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Postgraduate Education in Mental Health Problems and Learning Disabilities 30 studiepoeng Godkjent 11. april 2011, redaksjonelle endringer foretatt

Detaljer

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL171-2 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap for

Detaljer

Med vennlig hilsen. Videresendt av Lene Glomstad/Hemne den 23.10.2012 08:33

Med vennlig hilsen. Videresendt av Lene Glomstad/Hemne den 23.10.2012 08:33 Vs: Bestillingav praksisplasserfor 1.-års ergoterapeutstudenteri praksisstudieri tidsrommet7.-11. januar 2013 (uke 2). Lene Giomstad praksiskontor-ahs 23.10.2012 08:48 Vi kan ta imot 2 studenter. e vil

Detaljer

Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå

Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå Emne BSO130_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:55 Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå Emnekode: BSO130_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSNP06_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Bachelor i sykepleie Studieplan 2009/2010 Beskrivelse Bachelorutdanningen i sykepleie skal utdanne selvstendige, ansvarsbevisste, endrings- og pasientorienterte sykepleiere som viser evne og vilje til

Detaljer

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk 2PT27 Pedagogikk Emnekode: 2PT27 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Pedagogikkfaget er et danningsfag som skal bidra til at studentene mestrer utfordringene i yrket som lærer i grunnskolen.

Detaljer

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie Bachelor s Programme in Nursing 180 sp/ects Kull 2011 deltid (SYPLGRD) Studieåret 2014 15 Fakultet for fag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet Sist endret:

Detaljer

RAMMEPLAN FOR FYSIOTERAPEUTUTDANNING

RAMMEPLAN FOR FYSIOTERAPEUTUTDANNING RAMMEPLAN FOR FYSIOTERAPEUTUTDANNING Fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Mål... 3 2.3 Innhold...

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret 20.3.2009, Gjeldende fra 1.8.2009 Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen

Detaljer

RAMMEPLAN FOR VERNEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR VERNEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR VERNEPLEIERUTDANNING Fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Mål... 3 2.3 Innhold...

Detaljer

Bachelor i sykepleie OMRÅDER TIL REFLEKSJON

Bachelor i sykepleie OMRÅDER TIL REFLEKSJON Bachelor i sykepleie PLAN FOR Å OPPNÅ FORVENTET LÆRINGSUTBYTTE VED PRAKSISSTUDIEAVTALE, 3. STUDIEÅR Studentens navn: Kull: Praksisveileder(e): Praksislærer: Praksisstudiested: Praksisstudieperiode: OMRÅDER

Detaljer

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag Litteraturliste for kull 120 4. og 5. semester Litteratur er satt opp for hvert hovedemne og enkelte delemner. - I tillegg kommer selvvalgt pensumlitteratur knyttet til ulike emner. Dette vil det bli gitt

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i Religionspsykologi i et helseperspektiv Studiepoeng: 10 Studiets nivå og organisering Videreutdanning på masternivå som er organisert som et deltidsstudium over to

Detaljer

i seksuell helse og seksualitetsundervisning

i seksuell helse og seksualitetsundervisning Videreutdanning i seksuell helse og seksualitetsundervisning 10 studiepoeng Fakultet for Helsefag Institutt for atferdsvitenskap (AV) Institutt for Sykepleie og Helsefremmende Arbeid (SHA) Har utviklet

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSY143_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner - Ingunn Aase

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Sosialpedagogikk 1 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt til

Detaljer

MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del

MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del 3-2015-2016 Emnekode: MIN4201 Emnenavn: Fordypning i intenisivsykepleie, del 3 Faglig nivå: Master (syklus 2) Studiepoeng: 15 Varighet: Vår Språk: Norsk Forutsetter

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng Studieplan Studieår 2014-2015 Våren 2015 Videreutdanning 15 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 31 00 80 60 Studieprogrammets

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL

VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL INNLEDNING Videreutdanning i akuttsykepleie skal føre til at studenten etter endt studium skal kunne ivareta akutt og/ eller kritisk syke pasienter i en hverdag

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 1. juli 2004 av Utdannings- og forskningsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD...

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Bachelor i vernepleie Studieplan 2010/2011 Beskrivelse Bachelor i vernepleie er en helse- og sosialfaglig profesjonsutdanning. Studiet bygger på Rammeplan og forskrift for vernepleierutdanningen, fastsatt

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Grunnleggende helsepedagogikk Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet er på 7,5 studiepoeng over ett semester. Bakgrunn for studiet Høgskolen i Hedmark tilbyr studiet

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i helseveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet tilbys på deltid, samlingsbasert over ett til to semestre, og gjennomføres med i alt 4 samlinger

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern Emnekode: BSYP4A_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

RAMMEPLAN FOR RADIOGRAFUTDANNING

RAMMEPLAN FOR RADIOGRAFUTDANNING RAMMEPLAN FOR RADIOGRAFUTDANNING Fastsatt 1. juli 2004 av Utdannings- og forskningsdepartementet Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Mål... 3 2.3 Innhold... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer)

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) 26.01.11 Nivå/Typisk utdanning Nivå 1: Grunnskolekompetanse KUNNSKAP Forståelse av teorier, fakta, prinsipper, prosedyrer innenfor fagområder og/eller

Detaljer

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Theory and Methods in Supervision for students at bachelor in social work 15 ECTS VID vitenskapelige høgskole Godkjent av rektor

Detaljer

Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå

Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå Emne BSO130_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:48:31 Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå Emnekode: BSO130_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Helsearbeiderfag (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Definisjon Psykisk helse er evne til å mestre tanker, følelser, sosiale relasjoner for å kunne fungere i hverdagen. Alle

Detaljer

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår

Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår Studentens navn:...student nr... Kull:... En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning. 30 studiepoeng

Studieplan. Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning. 30 studiepoeng Side 1/8 Studieplan Studieår 2014-2015 Tverrfaglig videreutdanning i (masternivå) 30 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen

Detaljer

Drama og kommunikasjon - årsstudium

Drama og kommunikasjon - årsstudium Drama og kommunikasjon - årsstudium Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Årsstudium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Heltid/deltid:

Detaljer

Aldring og eldreomsorg (2.del)

Aldring og eldreomsorg (2.del) Fagplan for videreutdanning i Aldring og eldreomsorg (2.del) i Cuprija, Serbia 30 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2006 Godkjent avdelingsstyret AHS Basert på fagplan

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt / psykisk helsevern

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt / psykisk helsevern Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt / psykisk helsevern Emnekode: BSYP4A_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPD, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:30 Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Bacheloroppgave i sykepleie

Bacheloroppgave i sykepleie Bacheloroppgave i sykepleie Emnekode: BSYBAC_3, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Merk: Emnet har ikke oppstart før våren 2009. Fagpersoner - Ingunn Aase

Detaljer

Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215

Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215 Psykisk helsearbeid praksis Bachelor Sykepleie Student: Kull: Grimstad/Kristiansand: Praksissted:

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Årsstudium i idrett Studieplan 2010/2011 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå Årsstudium i idrett er et heltidsstudium på 60 studiepoeng med normert studietid

Detaljer

Førstelinjebehandling av rus og psykiske lidelser

Førstelinjebehandling av rus og psykiske lidelser Førstelinjebehandling av rus og psykiske lidelser FS kode RUSPSYKL Studiepoeng 15 Dato for etablering 16.01.2014 NOKUT akkreditert Ikke aktuelt Sist revidert 16.01.2014 Innledning Høgskolen i Hedmark har

Detaljer

Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår 2014-2015. Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng. Kull 2014 (4)

Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår 2014-2015. Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng. Kull 2014 (4) Side 1/9 Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng Kull 2014 (4) Høgskolen i Buskerud og Vestfold Raveien 197, Borre Tlf. 31 00 80 00 www.hbv.no

Detaljer

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Studieåret 2017-2018 VIDERE- UTDANNING Fakultet for sykepleie og helsevitenskap www.nord.no VIDEREUTDANNINGER i studieåret 2017-2018 Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, tilbyr et

Detaljer

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR Avdeling for sykepleier-, ingeniør - og lærerutdanning, Levanger PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I VEILEDNING SYKEPLEIERENS PEDAGOGISKE FUNKSJON SYKEPLEIERUTDANNING 3. studieenhet Kull

Detaljer