Kompetanse, innovasjon og verdiskaping

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kompetanse, innovasjon og verdiskaping"

Transkript

1 Kompetanse, innovasjon og verdiskaping Innledning: Kompetanse, innovasjon og verdiskaping er uttrykk som ofte er knyttet nært sammen selv om de hver for seg har ulike definisjoner. Vi skiller ikke mellom offentlig og privat virksomhet. Kompetanse, innovasjon og verdiskaping er grunnlaget for at innbyggerne i regionen kan ha arbeid og økonomisk trygghet og samtidig nyte godt av tilpassede og effektive offentlige tjenester. Innovasjon, og verdiskapingen som følger av denne er et resultat av ny kunnskap eller bruk av eksisterende kunnskap på en ny måte. Styrking av kompetansemiljøer og stimulering av interaktivitet mellom dem vil derfor representere en kompetansemessig infrastruktur for innovasjon og økt verdiskaping. Samtidig er det viktig å være klar over at det offentlige bare utgjør et element av samfunnet og av en innovasjonsprosess slik figuren nedenfor er ment å vise. Politikkutforming må ta hensyn til dette. FoU-sektoren Leverandør Maskinleverandør Innoverende bedrifter Finansinstitusjoner Kunder Myndigheter Messer, tidskrifter Kilde: James Karlsen Agderforskning Slik har vi det: Lindesnesregionen har en lavere andel innbyggere med universitet/høyskole utdanning enn gjennomsnittet for Vest-Agder og Norge. Analyser viser at det vil bli mer behov for høyere kompetanse og en sterk reduksjon i behovet for kompetanse kun på grunnskolenivå (kilde SSB). Økt kvalitet, satsing på grunnleggende ferdigheter og tidlig innsats er viktige satsingsområder for grunnskolen. Overgangen fra grunnskole til videregående er en kritisk fase. Noen elever gjør feil valg med hensyn til egne interesser og forutsetninger. Noen starter ikke videregående utdanning eller de avslutter denne i løpet av studietiden uten avsluttende eksamen.

2 De som i dag har grunnskoleutdanning som høyeste utdanningsnivå har i de fleste tilfeller stor realkompetanse innenfor fagområdet de arbeider i. Innbyggere med universitets- og høgskoleutdanning er 20,0 % i regionen og 25,4 % på landsbasis (utdanningsnivå personer over 16 år i 2006). Innbyggere med grunnskole som høyeste utdanningsnivå er omtrent på landsgjennomsnittet. Innbyggere med videregående skole som høyeste utdanningsnivå er på 50,0 % i regionen mot landsgjennomsnitt på 43,4 %. Resultatene fra nasjonale prøver i grunnskolen viser at elevene i regionen skårer omtrent på landsgjennomsnittet. Marnardal utpeker seg positivt på 5. trinn. Resultater fra videregående skole viser at Mandal vgs skårer litt under snittet i norsk. I engelsk og matematikk skårer skolen litt over snittet for landet. Byremo vgs har kun tall fra engelsk standpunkt. Her skårer de over landsgjennomsnittet. Statistikk på bortvalg/frafall i vgs for elever med minoritetsbakgrunn må skaffes (slik at vi kan underbygge fokus under). Næringslivet i Lindesnesregionen er mangfoldig. Mandal er preget av mange bedrifter innen industri og skipsverft. Mange av bedriftene er gamle og tradisjonsrike, men har klart å omstille seg til nye tider. I Lindesnes finnes regionens største private arbeidsgiver, GE Healthcare. Handel og service er en betydelig næring i regionen. Flere undersøkelser de senere år har vist at Lindesnesregionen ligger helt i Norgestoppen når det gjelder nye etableringer. De indre bygder er preget av mye aktivitet innen jordbruk, skogbruk og trevirke. Åseral har hatt en massiv hyttebygging de senere tiårene, noe som har gitt en betydelig bygge- og anleggsvirksomhet. Både kysten og fjellet har betydelig reiselivsvirksomhet. Reiselivsnæringen i Lindesnesregionen er preget av mange små og mellomstore bedrifter. Regionen har et mindre antall av det som kan kalles tunge reiselivsbedrifter. Tall fra 2005 viser at det var rundt 550 personer som direkte eller indirekte var sysselsatt i regionen som følge av turistenes forbruk (TØI; Økonomiske virkninger av reiselivet for Aust- og Vest Agder 2005). Likevel representerer næringen et viktig bidrag til verdiskapning i andre bransjer. Turisttrafikken er en viktig premissleverandør til opprettholding og utvikling av ulike kulturaktiviteter og servicetilbud som kommer innbyggerne i regionen til gode. Disse tilbudene er viktige for å opprettholde bosetting, tiltrekke seg arbeidskraft m.m. Næringspolitikk handler i stor grad om å skape rammevilkår. Verden er i endring og arbeidskraften er mer fleksibel enn tidligere. Næringslivet i Lindesnesregionen konkurrerer med andre regioner om arbeidskraften. Næringspolitikken må derfor favne bredere enn tidligere og faktorer som barnehagedekning, attraktive boliger og tomter og tilgang på båtplass vil være med å påvirke næringslivets konkurranseevne. Det er summen av all offentlig og privat virksomhet som til sammen skaper de rammevilkårene som privat sektor skal utvikle seg innenfor.

3 Med opprettelsen av et eget næringsfond har regionen signalisert at den ønsker å drive et aktivt næringsarbeid. Offentlig statistikk viser at 6-8 % av nordmenn etablerer egen næringsvirksomhet. Lindesnesregionen er helt i landstoppen når det gjelder nyetableringer. Hit skal vi: Offentlig og privat sektor skal samarbeide om å analysere fremtidig kompetansebehov. Det offentlige utdanningstilbudet skal utformes på bakgrunn av dette. Analyser viser at det vil bli mer behov for høyere kompetanse og en sterk reduksjon i behovet for kompetanse kun på grunnskolenivå. Det betyr at vi må motivere ungdom til å ta utdanning utover videregående på universitets- og høgskolenivå. Etter- og videreutdanning av voksne vil også være et prioritert område. Det er overordnede mål at: Kompetansen i privat og offentlig sektor skal økes for å gi høyere innovasjonstakt og øke verdiskapingen. Næringslivet i regionen skal ha best mulig rammevilkår for innovasjon og vekst. Andre målsettinger er: 1. Målsettinger for kompetanse Andel innbyggere med grunnskole som høyeste utdanningsnivå skal reduseres og andelen innbyggere med universitet og høyskoleutdanning skal være på landsgjennomsnittet. Kommunal og fylkeskommunal opplæring av voksne og minoritetsspråklige skal, gjennom fleksible tilbud på tvers av nivå og skoler, få opplæring tilpasset sitt kompetansebehov innenfor grunnleggende språkopplæring, grunnskole og videregående skole. Regionen skal ha desentraliserte høgskole- og universitetstilbud innefor aktuelle fagområder (eksempel sykepleie) ved behov. Det må arbeides for å få private aktører innenfor høyere utdanning til å etablere seg i regionen. Elevene i grunnskolen skal ha de beste faglige resultatene på Sørlandet. Elevene i de videregående skolene i Lindesnesregionen skal ha de beste faglige resultatene på Sørlandet. Skolene skal tilby elevene stor bredde innenfor Kunnskapsløftets programområder og utvikles slik at de dekker behovet for arbeidskraft i regionen. Det skal være en god funksjonsfordeling mellom Byremo og Mandal vgs. Antall elever som velger seg bort i overgangen mellom grunnskole og videregående skole og senere i videregående opplæring skal reduseres. Kompetansemiljøene i regionen skal styrkes. 2. Mål for innovasjon og verdiskaping Næringslivet i Lindesnesregionen skal være et av de mest innovative i Norge, både i nye og i eksisterende bedrifter. Offentlig sektor skal bidra til dette. Dette vil gi høyere innovasjonstakt og øke verdiskapingen. Det er viktig at regionen framstår med en tydelig

4 næringspolitikk, slik at investorer og gründere kan finne stabile rammevilkår og et fagmiljø med mulighet for utvikling. Regionen skal legge til rette for nyetableringer. Næringsaktivitet skal sikres tilgang til tilstrekkelig areal for videre utvikling. Slik gjør vi det: 1. Følgende tiltak skal settes i gang for å nå målsettinger innenfor kompetanse Behovet og mulighetene for å etablere desentraliserte kurs på høyskole og universitetsnivå skal kartlegges. Kartlegge muligheten for å få private aktører innenfor høyere utdanning til å etablere seg i regionen. Det skal søkes samarbeid med andre distriktsregioner med tanke på å etablere et samarbeid om rullering av desentraliserte kurs etter et fast opplegg. Oppdraget med å gjennomføre aktuelle kurs konkurranseutsettes. (Ansvar: Regionrådet) Det etableres et system for avdekking av kompetansebehov og behov for formalisering av realkompetanse blant voksne i regionen. Det skal etableres forpliktende samarbeid mellom kommunene, fylkeskommunen og NAV for å tilby fleksible tilbud på tvers av nivå og skoler for voksne og minoritetsspråklige i regionen. Minoritetsspråklige elever skal få norskopplæring slik at de kan følge læreplanene (Kunnskapsløftet) på sitt nivå. De grunnleggende ferdighetene innenfor språk skal økes tidlig i utdanningsløpet for å kunne gi elevene godt utbytte av videregående opplæring. Det skal etableres karrieresenter for å bedre organisering og koordinering av yrkesog utdanningsveiledning for barn, ungdom og voksne. Senteret skal bidra til kompetanseheving av rådgiverne i skolen og ha et nært samarbeid med NAV, kommunene og næringslivet i regionen. De skal ha god kunnskap om arbeidsmarkedet, trender og konjunkturer i markedet og framtidig behov for arbeidskraft. Realkompetanse skal omsettes til formell kompetanse på videregående skoles nivå gjennom fleksible utdanningstilbud for å fylle eventuelle hull i den formelle kompetansen. (Ansvar: Regionrådet og fylkeskommunen) Fylkeskommunen og alle kommunene i regionen skal lage en plan for systematisk satsing på økt kvalitet og grunnleggende ferdigheter i utdanningen. Kommunene skal også satse systematisk på tidlig innsats i grunnskolen. Det må settes klare, kontrollerbare mål for kvalitet og kunnskap i skolen.

5 Det etableres et samarbeidsutvalg mellom næringslivet og skolene for at studietilbudet skal utvikles slik at de dekker behovet for arbeidskraft i regionen og at det blir en god funksjonsfordeling mellom Byremo og Mandal vgs. Det skal etableres et fast samarbeidsutvalg mellom grunnskoler og videregående skoler. Utvalget skal ha ansvar for utvikling av karriereplaner fra grunnskolen og inn i videregående skole (faget Utdanningsvalg i ungdomsskolen). Kompetansemiljøer i regionen skal identifiseres. Det skal utarbeides en individuell plan for styrking av enkelte kompetansemiljø. Eksempler på eksisterende kompetansemiljø: Pedagogisk senter Ressurssenteret ved Mandal videregående skole Mandal videregående skole Byremo videregående skole Forsøksringen Agder (Har adresse Finsland men er sentrale i å øke kompetansen innenfor landbruksnæringa i Lindesnesregionen) Voksenopplæringen i kommunene Ulike næringslivsrelaterte kompetansemiljø Utover dette vil det finnes flere kompetansemiljø som kan være aktuelle. (Ansvar: Fylkeskommunen og regionrådet) 2. Følgende tiltak skal settes i gang for å nå mål innenfor innovasjon og verdiskaping Videreutvikle system for å bidra til nyetableringer. Nye virksomheter skal få tilgang på hjelp gjennom rådgivning og kurs i forbindelse med oppstart. Det skal også søkes å hjelpe de med tilgang på kapital. Eksisterende bedrifter skal få rådgivning i forhold til muligheter i virkemiddelapparatet, som for eksempel Skattefunn, Innovasjon Norge og ulike fond. Det skal også tilbys kurs for å øke de ansattes kompetanse. Det skal være tilbud om lokaler dere mindre bedrifter kan samlokalisere seg. Dette kan gi mindre bedrifter et sosialt og faglig fellesskap, samt stordriftsfordeler på administrasjon. (Ansvar: Sjøsanden Næringshage/Regionrådet) Gjennomføring av arbeidsopplegg med elevbedrift skal gjøres obligatorisk for alle elever i grunnskolen. Videregående skole tilbyr entreprenørskap i fagene Prosjekt til fordypning og Entreprenørskap og bedriftsutvikling. Stiftelsen Ungt Entreprenørskap skal inviteres til å informere og tilby opplæring for aktuelle lærere ved alle skoler som bruker arbeidsopplegg gjennom UE. Det skal utarbeides budsjett for gjennomføringen slik at regionrådet senere kan ta stilling til nødvendig bevilgning av midler til gjennomføring av tiltaket.

6 (Ansvar: Sjøsanden Næringshage, rådmennene i hver kommune og fylkeskommunen). Kommunene utarbeider en samlet arealplan. (Ansvar: Kommunene i regionen) Det skal føres en arealpolitikk slik at sjønære arealer som åpnes for industri sikres brukt kun til virksomhet som er helt avhengig av slike areal og som representerer stor verdiskaping i forhold til arealbruk. Tilliggende områder må ikke åpnes for virksomhet som i neste omgang får støyplager fra industriaktiviteten. (Ansvar: Mandal og Lindesneskommuner, fylkeskommunen) Dette synes vi er viktig, men hører kanskje med i en annen gruppe Mål Bosetting Det skal være attraktivt å bo i Lindesnesregionen Lindesnesregionen skal ha god infrastruktur for transport av personer og varer Arealbruk skal tilgodese bosettingshensyn og næringslivets behov på en god måte Strategi bosetting Variert tilbud av byggeklare tomter Boligfelt Spredt bebyggelse Store tomter Leiemuligheter Full barnehagedekning Skole, SFO, kulturskole

7 Vedlegg definisjoner Kompetanse, innovasjon og verdiskaping er områder hvor kommunene ikke har noe overordnet samarbeid som kan bidra til utvikling. Det er viktig å ha en felles forståelse for hva som menes med begrepene kompetanse, innovasjon og verdiskaping. Kompetanse kan defineres som evnen til å mestre en kompleks utfordring eller utføre en kompleks aktivitet/oppgave. Det man gjør og får til i møte med utfordringer (Stortingsmelding 30, Kultur for læring). Det er vanlig å skille mellom formell kompetanse (dokumentert med vitnemål, kompetansebevis eller lignende) og realkompetanse (kompetanse som er opparbeidet gjennom praksis m.v. og som ikke er dokumentert). Innovasjon kan defineres som fornyelse; nyhet, nyskapning. Innovasjon, stammer fra latin, og betyr fornyelse gjennom forandring, det vil si videreutvikling av noe bestående men i en ny retning eller på en ny måte. Den tradisjonelle definisjonen av innovasjon er nye eller forbedrede produkter eller tjenester introdusert i markedet. (Wikipedia) Kort sagt kan vi si at innovasjon er nyskaping eller videreutvikling. Verdiskaping har flere definisjoner. Bruttonasjonalprodukt (BNP) er et mål på verdien av alt som blir produsert i et land. BNP omfatter verdiskapinga i all markedesrettet næringsvirksomhet. I tillegg kommer verdiskaping i offentlig forvalting, frivillige organisasjoner og produksjon for eget bruk. BNP blir mange ganger brukt som et mål på velstandsnivået i et land. (Wikipedia)

8 Vedlegg statistikk Tabell 1. Utdanningsnivå i personer over 16 år Kommune Grunnskole % Vgs % Universitet/ høgskole % n (antall over 16 år) Audnedal 33,6 50,5 15, Lindesnes 34,5 49,4 16, Mandal 27,6 49,6 22, Marnardal 32,0 53,2 14, Åseral 36,0 50,4 13,6 666 Lindesnesregionen 30,0 50,0 20, Vest-Agder 29,5 47,4 23, Norge 31,3 43,4 25, Personer med universitets-/høgskoleutdanning er i denne sammenheng de som har min 60 studiepoeng, dvs et års normert studium. Kilde: SSB.no/emner Tabell 2. Nasjonale prøver i grunnskolen, resultater fra Sørlandet Nasjonale prøver i grunnskolen på Sørlandet Engelsk 5. trinn 8. trinn Audnedal kommune 1,9 - Lindesnes kommune 1,9 - Mandal kommune 1,8 2,8 Marnardal kommune 2,4 - Åseral kommune - - Snitt Lindesnesregionen 2,00 2,80 Snitt Vest-Agder 2,00 2,90 Beste skolen i VA 2,40 3,00 (5. trinn Marnardal, 8. trinn Sirdal, Kristiansand ) Snitt i Aust-Agder 1,90 2,90 Beste skolen i AA 2,20 3,00 (5. trinn Tvedestrand, 8. trinn Arendal, Grimstad) Nasjonalt 2,00 3,00 Lesing 5. trinn 8. trinn Audnedal kommune 1,9 - Lindesnes kommune 1,8 - Mandal kommune 2,1 3,2 Marnardal kommune 2,3 - Åseral kommune - - Snitt Lindesnesregionen 2,03 3,20 Snitt Vest-Agder 2,00 3,00 Beste skolen i VA 2,30 3,40 (5. trinn Marnardal, 8. trinn Sirdal) Snitt Aust-Agder 2,00 3,10 Beste skolen i AA 2,30 3,20 (5.trinn Iveland, 8. trinn Arendal) Nasjonalt 2,00 3,10 Regning 5. trinn 8. trinn Audnedal kommune 1,7 -

9 Lindesnes kommune 1,8 - Mandal kommune 2,1 3,2 Marnardal kommune 2,2 - Åseral kommune - - Snitt Lindesnesregionen 1,95 3,20 Snitt i Vest-Agder 2,00 3,10 Beste skolen i VA 2,20 3,30 (5. trinn Farsund, 8. trinn Sirdal, Søgne) Snitt i Aust-Agder 2,00 3,10 Beste skolen i AA 2,10 3,20 (5. trinn Arendal, Tvedestrand, Valle, 8. trinn Arendal) Nasjonalt 2,00 3,10 Kilde: Utdanningsdirektoratet Tabell 3. Eksamensresultater i videregående skole Videregående skole ( ) Indikator og nøkkeltall Vest- Aust- Byremo vgs Mandal vgs Agder Agder Nasjonalt Norsk hovedmål standpunkt 3,9 3,8 3,7 3,7 Norsk hovedmål eksamen 3,2 3,4 3,3 3,3 Norsk sidemål standpunkt 3,6 3,4 3,4 3,5 Norsk sidemål eksamen 3 3,1 3,1 3,1 Engelsk standpunkt 4,2 3,9 3,9 3,7 3,9 Engelsk eksamen 3,3 3,1 3 3,2 Matematikk 1MX standpunkt 4 3,7 4,1 3,9 Matematikk 1MX eksamen 4 3,1 4,4 3,9 Matematikk 1MY standpunkt 3,3 3 2,8 2,8 Matematikk 1MY eksamen 2,4 2,8 2,4 Kilde: Utdanningsdirektoratet

10 Tabell 4. Personer 16 år og over (hele landet), etter utdanningsnivå, kjønn og alder. Tall fra 2007 i prosent. Kjønn og alder I alt Grunnskolenivå Videregåendeskolenivå 2 Høyeste fullførte utdanning 1 Universitetsog høgskolenivå, kort 3 Universitets- og høgskolenivå, lang 4 I alt ,9 43,1 19,9 6, år ,5 11,5 0, år ,5 52,1 16,2 0, år ,8 38,0 32,4 7, år ,3 42,4 30,0 10, år ,2 43,2 24,1 7, år ,0 50,9 21,3 6, år ,1 50,8 17,0 6,1 67 år og eldre ,0 42,9 9,8 3,3 1 Ikke medregnet personer med uoppgitt eller ingen fullført utdanning. 2 Inkludert nivået 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning. 3 Universitets- og høgskolenivå kort, omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år. 4 Universitets- og høgskolenivå lang, omfatter utdanninger på mer enn 4 år, samt forskerutdanning. Kilde: 2008 Statistisk sentralbyrå

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Terje Kili Telemarksforskning-Bø Arbeidsrapport nr. 14 2008 Telemarksforsking-Bø 2008 Arbeidsrapport nr. 14 ISSN 0802-3662

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Høringsutgave 01.09.14 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen september 2014 Innhold FORORD... 5 1. SAMMENDRAG... 6 2. INNLEDNING... 8 2.1 Bakgrunn

Detaljer

Strategi for voksenopplæringen i Telemark

Strategi for voksenopplæringen i Telemark Strategi for voksenopplæringen i Telemark Gjeldende fra 2014 Strategiplan voksenopplæring 2 Innledning Hovedutvalget for kompetanse vedtok høst 2013 å utarbeide en strategiplan for voksenopplæringa i Telemark.

Detaljer

Statusrapport. Realfag i Vest-Agderskolen Matematikk- fysikk-kjemi-biologi UTDANNINGSAVDELINGEN

Statusrapport. Realfag i Vest-Agderskolen Matematikk- fysikk-kjemi-biologi UTDANNINGSAVDELINGEN Statusrapport Realfag i Vest-Agderskolen Matematikk- fysikk-kjemi-biologi UTDANNINGSAVDELINGEN Høst 2013 Statusrapport Realfag i Vest-Agderskolen Innhold INNLEDNING... 2 HOVEDFUNN... 2 GRUNNSKOLEN... 4

Detaljer

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2013 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning... 2 Definisjon av kvalitet... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1.

Detaljer

SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN

SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN FRAM MOT 2030 MED VEKT PÅ ENDRINGER I KRISTIANSANDSREGIONEN OG LISTER Høringsnotat INNHOLD 0. Innledning... 3 1. Sammendrag... 4 2. Planprosess... 6 2.1. Bakgrunn...

Detaljer

Strategisk næringsplan Ibestad kommune 2007

Strategisk næringsplan Ibestad kommune 2007 INNHOLD FORORD...2 1. INNLEDNING...3 2. IBESTAD I DAG NÅ SITUASJONEN...4 2.1 Befolkningsutvikling 4 2.2 Analyse av dagens næringsmessige situasjon i Ibestad kommune 6 2.2.1 Sterke sider / fortrinn... 6

Detaljer

Strategiplan for videregående opplæring

Strategiplan for videregående opplæring Strategiplan for videregående opplæring Høsten 2013 Komité for opplæring og kompetanse 2 Innhold Forord 1.0 Bakgrunn og mandat... 4 1.2 Skoleeiers ansvar... 4 1.3 Nasjonale føringer... 5 Elevtall skoleåret

Detaljer

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Del 1: Samfunnsdel Del 2: Arealdel planbeskrivelse Del 3: Arealdel bestemmelser og retningslinjer DEL 1 Samfunnsdel Innhold Innledning...3 Om kommuneplanen...4 En kommune

Detaljer

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter...

Detaljer

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2012 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning...2 Definisjon av kvalitet...4 2. Hovedområder og indikatorer...6 2.1. Elever og undervisningspersonale...6 2.1.1. Antall

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

KVALITETSMELDING FOR SKOLE 2014 TILTAKSPLAN FOR 2015

KVALITETSMELDING FOR SKOLE 2014 TILTAKSPLAN FOR 2015 KVALITETSMELDING FOR SKOLE 2014 TILTAKSPLAN FOR 2015 Elevinvolvering Egge ungdomsskole Alle skal med! Alle skal med! Dette skal være en ledesnor i alt arbeidet i skolen. Det innebærer at alle elever skal

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Utdanningsavdelingen Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 5 3. Gjennomføring... 6 3.1. Resultater... 6 3.2.

Detaljer

Næringsstruktur og kompetanseprofil i Agder

Næringsstruktur og kompetanseprofil i Agder Prosjektrapport nr. 1/2014 Næringsstruktur og kompetanseprofil i Agder Kristin Wallevik, Eugene Guribye og Elisabet S. Hauge Tittel Forfattere Næringsstruktur og kompetanseprofil i Agder Kristin Wallevik,

Detaljer

Samfunns-, nærings- og SWOT-analyse for Asker og Bærum kommune

Samfunns-, nærings- og SWOT-analyse for Asker og Bærum kommune Samfunns-, nærings- og SWOT-analyse for Asker og Bærum kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor Arbeiderpartiets skolepolitikk hva, hvordan og hvorfor Innhold En god skole for alle 4 Arbeiderpartiets skolepolitikk på 1-2-3 7 1. Muligheter for alle 7 2. Trygghet og trivsel for bedre læring 7 3. Yrkesfag

Detaljer

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole M a l v i k k o m m u n e 2 0 1 0 2 0 1 1 2 Innhold Bakgrunn 4 1. Hovedområder og indikatorer 6 1.1.1. Lærertetthet 6 1.2. Læringsmiljø 7 1.2.1. Trivsel

Detaljer

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst Team Bodø Utvikling Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.11.2012 64977/2012 2012/7795 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/28 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 12/26 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Analyse av Setesdal Regionråds næringsrettede virkemidler

Analyse av Setesdal Regionråds næringsrettede virkemidler Analyse av Setesdal Regionråds næringsrettede virkemidler Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Videregående skoler skolestruktur og utfordringer. Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013

Videregående skoler skolestruktur og utfordringer. Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013 Videregående skoler skolestruktur og utfordringer Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning mandat og organisering av arbeidet... 3 2 Sammendrag... 5 3 Bakgrunn... 16

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Fafo-notat 2000:11 1 Forskningsstiftelsen

Detaljer

UTDANNING, KOMPETANSE OG FoU Læring for arbeidslivet i arbeidslivet

UTDANNING, KOMPETANSE OG FoU Læring for arbeidslivet i arbeidslivet UTDANNING, KOMPETANSE OG FoU Læring for arbeidslivet i arbeidslivet Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Avdeling for Kompetanse og FoU Mars 00 Opplag: 000 Forsidefoto: Ole Musken Produksjon og trykk:

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer