Kompetanse, innovasjon og verdiskaping

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kompetanse, innovasjon og verdiskaping"

Transkript

1 Kompetanse, innovasjon og verdiskaping Innledning: Kompetanse, innovasjon og verdiskaping er uttrykk som ofte er knyttet nært sammen selv om de hver for seg har ulike definisjoner. Vi skiller ikke mellom offentlig og privat virksomhet. Kompetanse, innovasjon og verdiskaping er grunnlaget for at innbyggerne i regionen kan ha arbeid og økonomisk trygghet og samtidig nyte godt av tilpassede og effektive offentlige tjenester. Innovasjon, og verdiskapingen som følger av denne er et resultat av ny kunnskap eller bruk av eksisterende kunnskap på en ny måte. Styrking av kompetansemiljøer og stimulering av interaktivitet mellom dem vil derfor representere en kompetansemessig infrastruktur for innovasjon og økt verdiskaping. Samtidig er det viktig å være klar over at det offentlige bare utgjør et element av samfunnet og av en innovasjonsprosess slik figuren nedenfor er ment å vise. Politikkutforming må ta hensyn til dette. FoU-sektoren Leverandør Maskinleverandør Innoverende bedrifter Finansinstitusjoner Kunder Myndigheter Messer, tidskrifter Kilde: James Karlsen Agderforskning Slik har vi det: Lindesnesregionen har en lavere andel innbyggere med universitet/høyskole utdanning enn gjennomsnittet for Vest-Agder og Norge. Analyser viser at det vil bli mer behov for høyere kompetanse og en sterk reduksjon i behovet for kompetanse kun på grunnskolenivå (kilde SSB). Økt kvalitet, satsing på grunnleggende ferdigheter og tidlig innsats er viktige satsingsområder for grunnskolen. Overgangen fra grunnskole til videregående er en kritisk fase. Noen elever gjør feil valg med hensyn til egne interesser og forutsetninger. Noen starter ikke videregående utdanning eller de avslutter denne i løpet av studietiden uten avsluttende eksamen.

2 De som i dag har grunnskoleutdanning som høyeste utdanningsnivå har i de fleste tilfeller stor realkompetanse innenfor fagområdet de arbeider i. Innbyggere med universitets- og høgskoleutdanning er 20,0 % i regionen og 25,4 % på landsbasis (utdanningsnivå personer over 16 år i 2006). Innbyggere med grunnskole som høyeste utdanningsnivå er omtrent på landsgjennomsnittet. Innbyggere med videregående skole som høyeste utdanningsnivå er på 50,0 % i regionen mot landsgjennomsnitt på 43,4 %. Resultatene fra nasjonale prøver i grunnskolen viser at elevene i regionen skårer omtrent på landsgjennomsnittet. Marnardal utpeker seg positivt på 5. trinn. Resultater fra videregående skole viser at Mandal vgs skårer litt under snittet i norsk. I engelsk og matematikk skårer skolen litt over snittet for landet. Byremo vgs har kun tall fra engelsk standpunkt. Her skårer de over landsgjennomsnittet. Statistikk på bortvalg/frafall i vgs for elever med minoritetsbakgrunn må skaffes (slik at vi kan underbygge fokus under). Næringslivet i Lindesnesregionen er mangfoldig. Mandal er preget av mange bedrifter innen industri og skipsverft. Mange av bedriftene er gamle og tradisjonsrike, men har klart å omstille seg til nye tider. I Lindesnes finnes regionens største private arbeidsgiver, GE Healthcare. Handel og service er en betydelig næring i regionen. Flere undersøkelser de senere år har vist at Lindesnesregionen ligger helt i Norgestoppen når det gjelder nye etableringer. De indre bygder er preget av mye aktivitet innen jordbruk, skogbruk og trevirke. Åseral har hatt en massiv hyttebygging de senere tiårene, noe som har gitt en betydelig bygge- og anleggsvirksomhet. Både kysten og fjellet har betydelig reiselivsvirksomhet. Reiselivsnæringen i Lindesnesregionen er preget av mange små og mellomstore bedrifter. Regionen har et mindre antall av det som kan kalles tunge reiselivsbedrifter. Tall fra 2005 viser at det var rundt 550 personer som direkte eller indirekte var sysselsatt i regionen som følge av turistenes forbruk (TØI; Økonomiske virkninger av reiselivet for Aust- og Vest Agder 2005). Likevel representerer næringen et viktig bidrag til verdiskapning i andre bransjer. Turisttrafikken er en viktig premissleverandør til opprettholding og utvikling av ulike kulturaktiviteter og servicetilbud som kommer innbyggerne i regionen til gode. Disse tilbudene er viktige for å opprettholde bosetting, tiltrekke seg arbeidskraft m.m. Næringspolitikk handler i stor grad om å skape rammevilkår. Verden er i endring og arbeidskraften er mer fleksibel enn tidligere. Næringslivet i Lindesnesregionen konkurrerer med andre regioner om arbeidskraften. Næringspolitikken må derfor favne bredere enn tidligere og faktorer som barnehagedekning, attraktive boliger og tomter og tilgang på båtplass vil være med å påvirke næringslivets konkurranseevne. Det er summen av all offentlig og privat virksomhet som til sammen skaper de rammevilkårene som privat sektor skal utvikle seg innenfor.

3 Med opprettelsen av et eget næringsfond har regionen signalisert at den ønsker å drive et aktivt næringsarbeid. Offentlig statistikk viser at 6-8 % av nordmenn etablerer egen næringsvirksomhet. Lindesnesregionen er helt i landstoppen når det gjelder nyetableringer. Hit skal vi: Offentlig og privat sektor skal samarbeide om å analysere fremtidig kompetansebehov. Det offentlige utdanningstilbudet skal utformes på bakgrunn av dette. Analyser viser at det vil bli mer behov for høyere kompetanse og en sterk reduksjon i behovet for kompetanse kun på grunnskolenivå. Det betyr at vi må motivere ungdom til å ta utdanning utover videregående på universitets- og høgskolenivå. Etter- og videreutdanning av voksne vil også være et prioritert område. Det er overordnede mål at: Kompetansen i privat og offentlig sektor skal økes for å gi høyere innovasjonstakt og øke verdiskapingen. Næringslivet i regionen skal ha best mulig rammevilkår for innovasjon og vekst. Andre målsettinger er: 1. Målsettinger for kompetanse Andel innbyggere med grunnskole som høyeste utdanningsnivå skal reduseres og andelen innbyggere med universitet og høyskoleutdanning skal være på landsgjennomsnittet. Kommunal og fylkeskommunal opplæring av voksne og minoritetsspråklige skal, gjennom fleksible tilbud på tvers av nivå og skoler, få opplæring tilpasset sitt kompetansebehov innenfor grunnleggende språkopplæring, grunnskole og videregående skole. Regionen skal ha desentraliserte høgskole- og universitetstilbud innefor aktuelle fagområder (eksempel sykepleie) ved behov. Det må arbeides for å få private aktører innenfor høyere utdanning til å etablere seg i regionen. Elevene i grunnskolen skal ha de beste faglige resultatene på Sørlandet. Elevene i de videregående skolene i Lindesnesregionen skal ha de beste faglige resultatene på Sørlandet. Skolene skal tilby elevene stor bredde innenfor Kunnskapsløftets programområder og utvikles slik at de dekker behovet for arbeidskraft i regionen. Det skal være en god funksjonsfordeling mellom Byremo og Mandal vgs. Antall elever som velger seg bort i overgangen mellom grunnskole og videregående skole og senere i videregående opplæring skal reduseres. Kompetansemiljøene i regionen skal styrkes. 2. Mål for innovasjon og verdiskaping Næringslivet i Lindesnesregionen skal være et av de mest innovative i Norge, både i nye og i eksisterende bedrifter. Offentlig sektor skal bidra til dette. Dette vil gi høyere innovasjonstakt og øke verdiskapingen. Det er viktig at regionen framstår med en tydelig

4 næringspolitikk, slik at investorer og gründere kan finne stabile rammevilkår og et fagmiljø med mulighet for utvikling. Regionen skal legge til rette for nyetableringer. Næringsaktivitet skal sikres tilgang til tilstrekkelig areal for videre utvikling. Slik gjør vi det: 1. Følgende tiltak skal settes i gang for å nå målsettinger innenfor kompetanse Behovet og mulighetene for å etablere desentraliserte kurs på høyskole og universitetsnivå skal kartlegges. Kartlegge muligheten for å få private aktører innenfor høyere utdanning til å etablere seg i regionen. Det skal søkes samarbeid med andre distriktsregioner med tanke på å etablere et samarbeid om rullering av desentraliserte kurs etter et fast opplegg. Oppdraget med å gjennomføre aktuelle kurs konkurranseutsettes. (Ansvar: Regionrådet) Det etableres et system for avdekking av kompetansebehov og behov for formalisering av realkompetanse blant voksne i regionen. Det skal etableres forpliktende samarbeid mellom kommunene, fylkeskommunen og NAV for å tilby fleksible tilbud på tvers av nivå og skoler for voksne og minoritetsspråklige i regionen. Minoritetsspråklige elever skal få norskopplæring slik at de kan følge læreplanene (Kunnskapsløftet) på sitt nivå. De grunnleggende ferdighetene innenfor språk skal økes tidlig i utdanningsløpet for å kunne gi elevene godt utbytte av videregående opplæring. Det skal etableres karrieresenter for å bedre organisering og koordinering av yrkesog utdanningsveiledning for barn, ungdom og voksne. Senteret skal bidra til kompetanseheving av rådgiverne i skolen og ha et nært samarbeid med NAV, kommunene og næringslivet i regionen. De skal ha god kunnskap om arbeidsmarkedet, trender og konjunkturer i markedet og framtidig behov for arbeidskraft. Realkompetanse skal omsettes til formell kompetanse på videregående skoles nivå gjennom fleksible utdanningstilbud for å fylle eventuelle hull i den formelle kompetansen. (Ansvar: Regionrådet og fylkeskommunen) Fylkeskommunen og alle kommunene i regionen skal lage en plan for systematisk satsing på økt kvalitet og grunnleggende ferdigheter i utdanningen. Kommunene skal også satse systematisk på tidlig innsats i grunnskolen. Det må settes klare, kontrollerbare mål for kvalitet og kunnskap i skolen.

5 Det etableres et samarbeidsutvalg mellom næringslivet og skolene for at studietilbudet skal utvikles slik at de dekker behovet for arbeidskraft i regionen og at det blir en god funksjonsfordeling mellom Byremo og Mandal vgs. Det skal etableres et fast samarbeidsutvalg mellom grunnskoler og videregående skoler. Utvalget skal ha ansvar for utvikling av karriereplaner fra grunnskolen og inn i videregående skole (faget Utdanningsvalg i ungdomsskolen). Kompetansemiljøer i regionen skal identifiseres. Det skal utarbeides en individuell plan for styrking av enkelte kompetansemiljø. Eksempler på eksisterende kompetansemiljø: Pedagogisk senter Ressurssenteret ved Mandal videregående skole Mandal videregående skole Byremo videregående skole Forsøksringen Agder (Har adresse Finsland men er sentrale i å øke kompetansen innenfor landbruksnæringa i Lindesnesregionen) Voksenopplæringen i kommunene Ulike næringslivsrelaterte kompetansemiljø Utover dette vil det finnes flere kompetansemiljø som kan være aktuelle. (Ansvar: Fylkeskommunen og regionrådet) 2. Følgende tiltak skal settes i gang for å nå mål innenfor innovasjon og verdiskaping Videreutvikle system for å bidra til nyetableringer. Nye virksomheter skal få tilgang på hjelp gjennom rådgivning og kurs i forbindelse med oppstart. Det skal også søkes å hjelpe de med tilgang på kapital. Eksisterende bedrifter skal få rådgivning i forhold til muligheter i virkemiddelapparatet, som for eksempel Skattefunn, Innovasjon Norge og ulike fond. Det skal også tilbys kurs for å øke de ansattes kompetanse. Det skal være tilbud om lokaler dere mindre bedrifter kan samlokalisere seg. Dette kan gi mindre bedrifter et sosialt og faglig fellesskap, samt stordriftsfordeler på administrasjon. (Ansvar: Sjøsanden Næringshage/Regionrådet) Gjennomføring av arbeidsopplegg med elevbedrift skal gjøres obligatorisk for alle elever i grunnskolen. Videregående skole tilbyr entreprenørskap i fagene Prosjekt til fordypning og Entreprenørskap og bedriftsutvikling. Stiftelsen Ungt Entreprenørskap skal inviteres til å informere og tilby opplæring for aktuelle lærere ved alle skoler som bruker arbeidsopplegg gjennom UE. Det skal utarbeides budsjett for gjennomføringen slik at regionrådet senere kan ta stilling til nødvendig bevilgning av midler til gjennomføring av tiltaket.

6 (Ansvar: Sjøsanden Næringshage, rådmennene i hver kommune og fylkeskommunen). Kommunene utarbeider en samlet arealplan. (Ansvar: Kommunene i regionen) Det skal føres en arealpolitikk slik at sjønære arealer som åpnes for industri sikres brukt kun til virksomhet som er helt avhengig av slike areal og som representerer stor verdiskaping i forhold til arealbruk. Tilliggende områder må ikke åpnes for virksomhet som i neste omgang får støyplager fra industriaktiviteten. (Ansvar: Mandal og Lindesneskommuner, fylkeskommunen) Dette synes vi er viktig, men hører kanskje med i en annen gruppe Mål Bosetting Det skal være attraktivt å bo i Lindesnesregionen Lindesnesregionen skal ha god infrastruktur for transport av personer og varer Arealbruk skal tilgodese bosettingshensyn og næringslivets behov på en god måte Strategi bosetting Variert tilbud av byggeklare tomter Boligfelt Spredt bebyggelse Store tomter Leiemuligheter Full barnehagedekning Skole, SFO, kulturskole

7 Vedlegg definisjoner Kompetanse, innovasjon og verdiskaping er områder hvor kommunene ikke har noe overordnet samarbeid som kan bidra til utvikling. Det er viktig å ha en felles forståelse for hva som menes med begrepene kompetanse, innovasjon og verdiskaping. Kompetanse kan defineres som evnen til å mestre en kompleks utfordring eller utføre en kompleks aktivitet/oppgave. Det man gjør og får til i møte med utfordringer (Stortingsmelding 30, Kultur for læring). Det er vanlig å skille mellom formell kompetanse (dokumentert med vitnemål, kompetansebevis eller lignende) og realkompetanse (kompetanse som er opparbeidet gjennom praksis m.v. og som ikke er dokumentert). Innovasjon kan defineres som fornyelse; nyhet, nyskapning. Innovasjon, stammer fra latin, og betyr fornyelse gjennom forandring, det vil si videreutvikling av noe bestående men i en ny retning eller på en ny måte. Den tradisjonelle definisjonen av innovasjon er nye eller forbedrede produkter eller tjenester introdusert i markedet. (Wikipedia) Kort sagt kan vi si at innovasjon er nyskaping eller videreutvikling. Verdiskaping har flere definisjoner. Bruttonasjonalprodukt (BNP) er et mål på verdien av alt som blir produsert i et land. BNP omfatter verdiskapinga i all markedesrettet næringsvirksomhet. I tillegg kommer verdiskaping i offentlig forvalting, frivillige organisasjoner og produksjon for eget bruk. BNP blir mange ganger brukt som et mål på velstandsnivået i et land. (Wikipedia)

8 Vedlegg statistikk Tabell 1. Utdanningsnivå i personer over 16 år Kommune Grunnskole % Vgs % Universitet/ høgskole % n (antall over 16 år) Audnedal 33,6 50,5 15, Lindesnes 34,5 49,4 16, Mandal 27,6 49,6 22, Marnardal 32,0 53,2 14, Åseral 36,0 50,4 13,6 666 Lindesnesregionen 30,0 50,0 20, Vest-Agder 29,5 47,4 23, Norge 31,3 43,4 25, Personer med universitets-/høgskoleutdanning er i denne sammenheng de som har min 60 studiepoeng, dvs et års normert studium. Kilde: SSB.no/emner Tabell 2. Nasjonale prøver i grunnskolen, resultater fra Sørlandet Nasjonale prøver i grunnskolen på Sørlandet Engelsk 5. trinn 8. trinn Audnedal kommune 1,9 - Lindesnes kommune 1,9 - Mandal kommune 1,8 2,8 Marnardal kommune 2,4 - Åseral kommune - - Snitt Lindesnesregionen 2,00 2,80 Snitt Vest-Agder 2,00 2,90 Beste skolen i VA 2,40 3,00 (5. trinn Marnardal, 8. trinn Sirdal, Kristiansand ) Snitt i Aust-Agder 1,90 2,90 Beste skolen i AA 2,20 3,00 (5. trinn Tvedestrand, 8. trinn Arendal, Grimstad) Nasjonalt 2,00 3,00 Lesing 5. trinn 8. trinn Audnedal kommune 1,9 - Lindesnes kommune 1,8 - Mandal kommune 2,1 3,2 Marnardal kommune 2,3 - Åseral kommune - - Snitt Lindesnesregionen 2,03 3,20 Snitt Vest-Agder 2,00 3,00 Beste skolen i VA 2,30 3,40 (5. trinn Marnardal, 8. trinn Sirdal) Snitt Aust-Agder 2,00 3,10 Beste skolen i AA 2,30 3,20 (5.trinn Iveland, 8. trinn Arendal) Nasjonalt 2,00 3,10 Regning 5. trinn 8. trinn Audnedal kommune 1,7 -

9 Lindesnes kommune 1,8 - Mandal kommune 2,1 3,2 Marnardal kommune 2,2 - Åseral kommune - - Snitt Lindesnesregionen 1,95 3,20 Snitt i Vest-Agder 2,00 3,10 Beste skolen i VA 2,20 3,30 (5. trinn Farsund, 8. trinn Sirdal, Søgne) Snitt i Aust-Agder 2,00 3,10 Beste skolen i AA 2,10 3,20 (5. trinn Arendal, Tvedestrand, Valle, 8. trinn Arendal) Nasjonalt 2,00 3,10 Kilde: Utdanningsdirektoratet Tabell 3. Eksamensresultater i videregående skole Videregående skole ( ) Indikator og nøkkeltall Vest- Aust- Byremo vgs Mandal vgs Agder Agder Nasjonalt Norsk hovedmål standpunkt 3,9 3,8 3,7 3,7 Norsk hovedmål eksamen 3,2 3,4 3,3 3,3 Norsk sidemål standpunkt 3,6 3,4 3,4 3,5 Norsk sidemål eksamen 3 3,1 3,1 3,1 Engelsk standpunkt 4,2 3,9 3,9 3,7 3,9 Engelsk eksamen 3,3 3,1 3 3,2 Matematikk 1MX standpunkt 4 3,7 4,1 3,9 Matematikk 1MX eksamen 4 3,1 4,4 3,9 Matematikk 1MY standpunkt 3,3 3 2,8 2,8 Matematikk 1MY eksamen 2,4 2,8 2,4 Kilde: Utdanningsdirektoratet

10 Tabell 4. Personer 16 år og over (hele landet), etter utdanningsnivå, kjønn og alder. Tall fra 2007 i prosent. Kjønn og alder I alt Grunnskolenivå Videregåendeskolenivå 2 Høyeste fullførte utdanning 1 Universitetsog høgskolenivå, kort 3 Universitets- og høgskolenivå, lang 4 I alt ,9 43,1 19,9 6, år ,5 11,5 0, år ,5 52,1 16,2 0, år ,8 38,0 32,4 7, år ,3 42,4 30,0 10, år ,2 43,2 24,1 7, år ,0 50,9 21,3 6, år ,1 50,8 17,0 6,1 67 år og eldre ,0 42,9 9,8 3,3 1 Ikke medregnet personer med uoppgitt eller ingen fullført utdanning. 2 Inkludert nivået 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning. 3 Universitets- og høgskolenivå kort, omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år. 4 Universitets- og høgskolenivå lang, omfatter utdanninger på mer enn 4 år, samt forskerutdanning. Kilde: 2008 Statistisk sentralbyrå

Lindesnesregionen. Kompetanse, innovasjon og verdiskaping. Vest-Agder fylkeskommune. folkestyre - kompetanse - samarbeid www.vaf.

Lindesnesregionen. Kompetanse, innovasjon og verdiskaping. Vest-Agder fylkeskommune. folkestyre - kompetanse - samarbeid www.vaf. Lindesnesregionen Kompetanse, innovasjon og verdiskaping Vest-Agder fylkeskommune folkestyre - kompetanse - samarbeid Foto: Peder Austrud Kompetanse, innovasjon og verdiskaping Innhold i presentasjonen

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Fakta om Norges fylker

Fakta om Norges fylker Fakta om Norges fylker Vest Agder fylke Befolkning og eldrebølgen Næringsliv og arbeidsmarked Videregående skole og samferdsel Fylkeskommunens økonomi Byråkratibarometeret for Vest Agder kommuner NyAnalyse

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap.

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Fylkesrådsleder Odd Eriksen Tale på Hattfjelldalskonferansen 2010 Sijti Jarnge, Hattfjelldal, 28. januar 2010 Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Kjære alle sammen, Det er godt å se at

Detaljer

Kommunereformen. Styremøte i Østre Agder Ved fylkesmann Øystein Djupedal

Kommunereformen. Styremøte i Østre Agder Ved fylkesmann Øystein Djupedal Kmunereformen Styremøte i Østre Agder 13.02.15 Ved fylkesmann Øystein Djupedal 1 Kmune Oversikt kmunereformprosessen Aust -Agder pr. 05.02.15 Vedtak utredning Utreder i samarbeid (regionråd) eller alene

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

Utdanningspolitiske utfordringer i Finnmark

Utdanningspolitiske utfordringer i Finnmark Utdanningspolitiske utfordringer i Finnmark Av fylkesråd Knut Mortensen 22.02.2010 1 Hva skal jeg si Høyere utdanning en kritisk faktor i Finnmark? Utdanningsnivå i Finnmark Utdanningsinstitusjoner i Finnmark

Detaljer

Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen

Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen Regionplanens hovedmål Utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både

Detaljer

Helhetlig forvaltningsreform og ny kommunestruktur på Sørlandet

Helhetlig forvaltningsreform og ny kommunestruktur på Sørlandet Helhetlig forvaltningsreform og ny kommunestruktur på Sørlandet Seminar i regi av Akademikerne og NHO om Kommunereformen på Arendalsuka 13.august 2015 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse Tre temaer 1. Agderundersøkelse

Detaljer

utgangspunktet: surt liv på det blide Sørland..

utgangspunktet: surt liv på det blide Sørland.. Folkehelsesamlingen Revsnes hotell 16 september 2011 Agder 2011 En region i vekst Økende industri, men konkurranseutsatt 13000 nye arbeidsplasser Økende deltakelse i arbeidslivet Total avhengighet av arbeidsmarkedet

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

KOMMUNEREFORMPROSJEKTET «LYNGDAL 3» INTENSJONSAVTALE AUDNEDAL FRAMOVER HÆGEBOSTAD SAMAN OM EI POSITIV UTVIKLING LYNGDAL VI VIL VI VÅGER SIDE 1

KOMMUNEREFORMPROSJEKTET «LYNGDAL 3» INTENSJONSAVTALE AUDNEDAL FRAMOVER HÆGEBOSTAD SAMAN OM EI POSITIV UTVIKLING LYNGDAL VI VIL VI VÅGER SIDE 1 KOMMUNEREFORMPROSJEKTET «LYNGDAL 3» INTENSJONSAVTALE AUDNEDAL FRAMOVER HÆGEBOSTAD SAMAN OM EI POSITIV UTVIKLING LYNGDAL VI VIL VI VÅGER SIDE 1 SIDE 2 BYGGING AV NY KOMMUNE BESTÅENDE AV AUDNEDAL, HÆGEBOSTAD

Detaljer

Listerkonferansen 2015 Ny E39 gjennom Lister forbikjøring blir mulig. Finn Aasmund Hobbesland 2. Februar 2014

Listerkonferansen 2015 Ny E39 gjennom Lister forbikjøring blir mulig. Finn Aasmund Hobbesland 2. Februar 2014 Listerkonferansen 2015 Ny E39 gjennom Lister forbikjøring blir mulig Finn Aasmund Hobbesland 2. Februar 2014 Befolkningsandel i tettsted 2Forbikjøring blir mulig Kilde: KMD Regionale utviklingstrekk 2014

Detaljer

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike.

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. 9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. Som grunnlag for behandling av en strategi for utdanning og kompetanse settes nedenfor sammen et

Detaljer

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata?

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Knutepunkt Sørlandet v/ Geir Møller KoRus-Sør, Borgestadklinikken Hvilken sammenheng er det mellom sosioøkonomisks status og psykisk helse?

Detaljer

Suksesskommunen Lyngdal

Suksesskommunen Lyngdal Suksesskommunen Lyngdal Hva er drivkreftene og hvordan stimulere til vekst i framtiden Åpent møte i Lyngdal 20 september 2011 Knut Vareide 0 NæringsNM 50 100 42 59 11 31 31 33 4 17 32 150 er utarbeidet

Detaljer

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag Studieplan Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag 15 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 25. mars 2010 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap

Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap Strategisk notat 2016-2020: Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap. Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap 1: Innledning Strategisk notat Utdanning er en operasjonalisering av utdanningsdelen «Verdiskapning

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE Strategidokument for nærings- og kompetanseutvikling Vedtatt av næringskomiteen 16.10.2012

ULLENSAKER KOMMUNE Strategidokument for nærings- og kompetanseutvikling Vedtatt av næringskomiteen 16.10.2012 ULLENSAKER KOMMUNE Strategidokument for nærings- og kompetanseutvikling Vedtatt av næringskomiteen 16.10.2012 1. Næringsstrategi formål. er regionsenter for Øvre Romerike og vertskommune for hovedflyplassen.

Detaljer

«MIDTRE AGDER» TJENESTEKVALITET JFR KOMMUNEBAROMETERET

«MIDTRE AGDER» TJENESTEKVALITET JFR KOMMUNEBAROMETERET «MIDTRE AGDER» TJENESTEKVALITET JFR KOMMUNEBAROMETERET Kommunestrukturprosjektet «Midtre Agder» består av kommunene: Audnedal - INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Kommunebarometeret et verktøy i utredningsprosessen

Detaljer

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Herdis Floan, Fagenhet for videregående opplæring, STFK Karen Havdal, Enhet for regional utvikling, STFK Plan og bygningsloven 3 4 Regional

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune Vest-Agder fylkeskommune Regionplan Agder 2020 Arly Hauge fylkesutdanningssjef folkestyre kompetanse - samarbeid Scenario 2020 I 2020 har det regionale kunnskapsløftet gitt betydelige resultater. Gjennom

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 Flumill Innovasjon Norge UiA Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 VINN Agder oppstartskonferanse 25. september2014, Rica Dyreparken Hotel V VERDISKAPING VINN Agder INNOVASJON

Detaljer

Aktuelt fra fylkeskommunen

Aktuelt fra fylkeskommunen Aktuelt fra fylkeskommunen Samling for landbruksforvaltningen i Aust-Agder Arendal 7.november 2013 Hans Fløystad og Torleiv O. Momrak Viser hvordan landbruket i Aust-Agder kan bidra til å nå målsettingene

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 25. mai 2007 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 En framtidsrettet landbrukspolitikk Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 Regjeringens mål for landbrukspolitikken Landbruket i Norge har flere funksjoner: produsere

Detaljer

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg En analyse av læringsresultater, læringsmiljø og gjennomføring Hendrik Knipmeijer og Trine Riis Groven, EY Innhold KAPPITEL 1. Bakgrunn og innledning,

Detaljer

Regelverk og føringer

Regelverk og føringer Regelverk og føringer Opplæringsloven Forskrift til opplæringsloven Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring, Hedmark fylkeskommune (lokal forskrift) Rundskriv Veiledere Overordnede

Detaljer

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 02.03.2009 2007/2145-4145/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Karl Rødland Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS

Detaljer

Utdanningsvalg Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet

Utdanningsvalg Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet Utdanningsvalg 2014 Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet Utdanningsvalg Fagplaner kom i 2008 Ny giv i 2010 - Intensivopplæringen startet 2011 Valgfag oppstart

Detaljer

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen/fylkeskommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden.

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen/fylkeskommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen/fylkeskommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Innledning Språkkommuner er en del av Språkløyper,

Detaljer

Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier. ue.no

Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier. ue.no Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier UNGT ENTREPRENØRSKAP (UE) SKAL BIDRA TIL Å SKAPE KULTUR FOR ENTREPRENØRSKAP Ideell organisasjon Fremmer entreprenørskap i hele utdanningsløpet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Utdanningsvalg Nafo fokustreff 12.11.15. Nina Røvik

Utdanningsvalg Nafo fokustreff 12.11.15. Nina Røvik Utdanningsvalg Nafo fokustreff 12.11.15 Nina Røvik Grunnskole for voksne 4A-1 i Opplæringslova er grunnlaget for de voksnes grunnskoletilbud. Retten omfatter til vanlig de fagene en trenger for å få vitnemål

Detaljer

Komiteen konstituerte seg med Even Schau som leder og Dagfinn Lauvsland som sekretær.

Komiteen konstituerte seg med Even Schau som leder og Dagfinn Lauvsland som sekretær. LINDESNESRÅDET LR-53/2015 LINDESNESREGIONEN - KVALIFISERING AV MINORITETSSPRÅKLIGE- PROSJEKTSKISSE Vedlegg - Sak behandlet i Lindesnesrådet 5.6.15: LR-24/2015 Lindesnesregionen - kvalifisering av minoritetsspråklige

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

ANALYSE AGDERFYLKENE 2013

ANALYSE AGDERFYLKENE 2013 ANALYSE AGDERFYLKENE 2013 INNHOLD 1 AGDERFYLKENE... 2 1.1 Handelsbalanse... 3 1.2 Netthandel... 4 2 KRISTIANSANDREGIONEN... 5 2.1 Kristiansand sentrum... 6 2.2 Sørlandsparken... 6 2.3 Lillesand... 7 2.4

Detaljer

Derfor tillater jeg meg å stille følgende spørsmål til fylkesråden for utdanning:

Derfor tillater jeg meg å stille følgende spørsmål til fylkesråden for utdanning: 2. Interpellasjon fra Oddleif Olavsen, Høyre Videregående skole i Nordland, faglige resultater og frafall Over mange år har man fått målt standpunktkarakter og eksamensresultater i Nordland. Resultatene

Detaljer

Strategisk notat punkt 5 - Muligheter og utfordringer på Agder

Strategisk notat punkt 5 - Muligheter og utfordringer på Agder Strategisk notat punkt 5 - Muligheter og utfordringer på Agder Utfordringsbildet knyttet til levekår på Agder og regionens lave utdanningsnivå gir grunn til bekymring. Regionplan 2020 gir store muligheter

Detaljer

Utdanning og kompetanse

Utdanning og kompetanse 26 KAP 2 ARBEIDSGIVERSTRATEGIER OG LEDELSE Utdanning og kompetanse Utdanningsnivået i kommunesektoren er høyt og stadig økende. Andelen nye lærlinger øker særlig innen helse- og oppvekstfag. De aller fleste

Detaljer

Voksne innvandrere og voksenopplæring

Voksne innvandrere og voksenopplæring Voksne innvandrere og voksenopplæring hinderløype eller livslang læring? Hilde Havgar, IKVOs konferanse Jeg vil snakke om 1. Livslang læring som kompetansepolitisk visjon og mål 2. Rettigheter, styring

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

Entreprenørskap kan læres,...er ikke medfødt...

Entreprenørskap kan læres,...er ikke medfødt... Entreprenørskap kan læres,...er ikke medfødt... Entreprenørskap i utdanningssammenheng dreier seg om: Ideer gi tro på egne skapende krefter Kompetanse hva slags kunnskaper kreves og hvordan skaffe seg

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

innovasjon, entreprenørskap rskap og basiskompetanse i Nord-Norge.

innovasjon, entreprenørskap rskap og basiskompetanse i Nord-Norge. Fokus påp innovasjon, entreprenørskap rskap og basiskompetanse i Nord-Norge. Norge. Leif-Gunnar Hanssen Forskningsparken i Narvik Innovasjon Innovasjon - (av lat. innovare, fornye, til novus, ny), fornyelse,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 15/481 Tilstandsrapport 2014/2015 Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 29/15 Oppvekst og omsorgsutvalget 06.10.2015 PS 71/15

Detaljer

Gruppeoppgave ved videreutdanning IKS Line Karlsen, Kirsti Jarrett og Liv Hauger

Gruppeoppgave ved videreutdanning IKS Line Karlsen, Kirsti Jarrett og Liv Hauger Gruppeoppgave ved videreutdanning IKS Line Karlsen, Kirsti Jarrett og Liv Hauger Språkets har stor betydning for likeverdig deltakelse i samfunnet: -for å bli gode samfunnsborgere som kan bidra til fellesskapets

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland AS

Kunnskapsparken Helgeland AS INNSPILL FRA ARBEIDSLIVET GIR RESULTATER! Kunnskapsparken Helgeland AS Kompetansekonferanse 14. juni 2012 - Mo i Rana Kunnskapsparken Helgeland AS Kunnskapsparkens rolle Skape vekst og innovasjon på Helgeland

Detaljer

Årsrapport fra fylkeskommunene om bruken av virkemidlene fra KRD

Årsrapport fra fylkeskommunene om bruken av virkemidlene fra KRD Vedlegg 4b Årsrapport fra fylkeskommunene om bruken av virkemidlene fra KRD Statistikkdelen Statistikkdelen er en standard rapport til departementet. Det skal rapporteres på bruk av midlene på geografi

Detaljer

11.06.2009 09/01911-3 : --- Saksbehandler: Ann Kristin Grimsmo Deres dato Deres referanse

11.06.2009 09/01911-3 : --- Saksbehandler: Ann Kristin Grimsmo Deres dato Deres referanse 1 av 7 Vår dato Vår referanse INNTAK- OG FORMIDLINGSSEKSJONEN 11.06.2009 09/01911-3 : --- Saksbehandler: Ann Kristin Grimsmo Deres dato Deres referanse Videregående skoler i Vest-Agder Kommunene i Vest-Agder,

Detaljer

Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com

Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com Prosess Oppstartsmelding vedtatt FR desember 2011 Sendt på høring med høringsfrist 7. Mars. Så langt kommet 15 innspill. Endelig planprogram i FR i april.

Detaljer

Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune

Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune 2013 Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune Plan- og utviklingsavdelingen 03.05.2013 Innhold Innledning... 3 Målsetning... 3 Nøkkeltall... 3 Kompetanse... 4 Finansiering... 4 Intern/eksternopplæring...

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 Vedtatt: Regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.2012 Kommunestyret i Modum 14.12.2012, sak 109/12 Kommunestyret i Sigdal 21.12.2012, sak 124/12 Kommunestyret

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Stortingsmelding 13. Utdanning for velferd Samspill i praksis

Stortingsmelding 13. Utdanning for velferd Samspill i praksis Stortingsmelding 13 Utdanning for velferd Samspill i praksis Er helse og sosial tatt like godt vare på? Sett fra et fagskoleperspektiv. Aud Larsen Leder i NUFHS Stortingsmeldingen favner: Helsetjenestene,

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer

Strategisk næringsplan for Kongsvinger 2008-2011

Strategisk næringsplan for Kongsvinger 2008-2011 Strategisk næringsplan for Kongsvinger 2008-2011 Godkjent av styringsgruppen 14. Mai 2007 SNP Kongsvinger 2008 2011 Vi ønsker å: Sette fokus på næringsutvikling og næringspolitikk Målrettet innsats for

Detaljer

Næringsarbeid i Risør kommune 2014

Næringsarbeid i Risør kommune 2014 Næringsarbeid i Risør kommune 2014 Presentasjon for formannskapet 20.02.2014: Det daglige næringsarbeidet Prosjekter i fokus i 2014 Hvordan setter vi fokus på næring i formannskapet Side 1 Næringsdag i

Detaljer

Indikatorer for kjønnslikestilling. Grunnlagstall, etter region, statistikkvariabel og tid

Indikatorer for kjønnslikestilling. Grunnlagstall, etter region, statistikkvariabel og tid Indikatorer for kjønnslikestilling. Grunnlagstall, etter region, statistikkvariabel og tid 2012 2013 Landsgj.snitt 1001 Kristiansand Andel barn 1-5 år i barnehage (prosent) 91,5 89,1 90 Kvinneandel blant

Detaljer

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Ungt Entreprenørskap Finnmark 2011-2014 Ungt Entreprenørskaps visjon Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Detaljer

Første halvår har vi brukt til å få på plass partnere og etablere partnerskapet. Partnerskapet er brett sammensett både geografisk og faglig.

Første halvår har vi brukt til å få på plass partnere og etablere partnerskapet. Partnerskapet er brett sammensett både geografisk og faglig. Handlingsplan 2009. Første halvår har vi brukt til å få på plass partnere og etablere partnerskapet. Partnerskapet er brett sammensett både geografisk og faglig. Partnerskapet har etablert faggruppene

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten 03.12.14. KFU- møte område D. Tonsenhagen skole 26. november 2014

Oslo kommune Utdanningsetaten 03.12.14. KFU- møte område D. Tonsenhagen skole 26. november 2014 KFU- møte område D Tonsenhagen skole 26. november 2014 Agenda Oslostandard for skole- hjem samarbeid Mobbemanifest BudsjeH 2015 Eksamen 2014 Unge og rus MinOsloskole UKordringer og satsinger i område D

Detaljer

Stortingsmelding 20, 2013

Stortingsmelding 20, 2013 Stortingsmelding 20, 2013 Ny GIV nasjonalt for u-trinnet stopper i 2013. Oppfølging for videregående opplæring fra høsten 2013 Kurs for nye 300 lærere i videregående skole x 2/3/4. Fylkeskommunal prosjektleder

Detaljer

Høringsinstanser pr. 28.02.2014

Høringsinstanser pr. 28.02.2014 Høringsinstanser pr. 28.02.2014 Fylkeskommuner Aust Agder Fylkeskommune Rogaland Fylkeskommune Telemark Fylkeskommune Vest Agder Fylkeskommune Kommunesammenslutninger på Agder Knutepunkt Sørlandet Lindesnesregionen

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplankode: XX- XXXX Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift: Gjelder fra:.. Formål I en global kunnskapsbasert økonomi

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 Saksbehandler: Cathrine Furu HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 Åmli Arbeiderparti Best mulig skole og barnehage Arbeid til alle - arbeid gir veldferd God eldreomsorg er vår hjertesak Vi skal kjempe for å beholde VGS i bygda Åmli Arbeiderparti

Detaljer

1 Hovedutvalg for kultur og utdanning 24.9.2009. Fylkesrådmannen rår til at hovedutvalg for kultur og utdanning til å treffe slikt vedtak:

1 Hovedutvalg for kultur og utdanning 24.9.2009. Fylkesrådmannen rår til at hovedutvalg for kultur og utdanning til å treffe slikt vedtak: Arkivsak-dok. 09/01911-21 Saksbehandler Ann Kristin Grimsmo Saksgang Møtedato 1 Hovedutvalg for kultur og utdanning 24.9.2009 INNSØKNINGSREGLEMENT Fylkesrådmannen rår til at (aktuelt utvalg) treffer slikt

Detaljer

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014 v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Forankret i planer Meld.St.22. Motivasjon. Mestring. Muligheter Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. A52 Saksbehandler: Kristin Flesjø. Fag på videregående nivå. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. A52 Saksbehandler: Kristin Flesjø. Fag på videregående nivå. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/9193-2 Ark.nr. A52 Saksbehandler: Kristin Flesjø Fag på videregående nivå Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet ønsker å sette i gang

Detaljer

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen.

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen. Forskrift om rammeplan for samiske grunnskolelærerutdanninger for 1.-7. trinn og 5. 10. trinn ved Samisk høgskole i VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder samisk grunnskolelærerutdanning som tilbys

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

Hvorfor Ontario? Reformarbeidet i Ontario fra 2004. Fåmål:

Hvorfor Ontario? Reformarbeidet i Ontario fra 2004. Fåmål: Studietur til Canada/ Ontario 6. 10.juni Improving Lower Secondary Schools in Norway OECD-rapport i forbindelse med Stortingsmelding om ungdomsskoletrinnet Hvem var med? Kunnskapsdepartementet med statsråden

Detaljer

Ny GIV - overgangsprosjektet

Ny GIV - overgangsprosjektet Ny GIV - overgangsprosjektet GJENNOMFØRING I VGO Kunnskapsminister Kristin Halvorsen 13. desember, 2010 Kunnskap er vår viktigste kapital Nasjonalformuen (2008) 12 3 Humankapital 12 Olje og gass Realkapital

Detaljer

Aktiviteter Aust- og Vest-Agder 2016 planer for 2017

Aktiviteter Aust- og Vest-Agder 2016 planer for 2017 Aktiviteter Aust- og Vest-Agder 2016 planer for 2017 Felles beredskapskoordinatorsamling for Aust- og Vest-Agder 26. oktober 2016 Dag Auby Hagen Ass.fylkesberedskapssjef Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Detaljer

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Innhold Rettigheter/plikter etter alder... 2 Generelt

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013

Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013 Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013 Grunnskolen i Søgne kommune Revidert mars 2012 Kommunens visjon Handling og utvikling gjennom nærhet og trivsel Visjon for Søgne skolen Tett på! Overordna satsingsområder

Detaljer

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG Opplev Marnardal Trainee prosjekt 2014 Turistkontoret for Lindesnesregionen SAMMENDRAG Prosjektet skal gjennom samarbeid og samhandling mellom næringsdrivende i området - sammen med lag, foreninger, private

Detaljer

FORMALKOMPETANSE, REALKOMPETANSE OG REALKOMPETANSEVURDERING

FORMALKOMPETANSE, REALKOMPETANSE OG REALKOMPETANSEVURDERING Seksjon kontor og administrasjon August 2007 "KAFFEKURS" LITT OM FORMALKOMPETANSE, REALKOMPETANSE OG REALKOMPETANSEVURDERING Innledning Seksjon kontor og administrasjon ønsker med dette kaffekurset å sette

Detaljer

Velkommen til Mandal! Et fengsel som tilfredsstiller de faglige og framtidige krav

Velkommen til Mandal! Et fengsel som tilfredsstiller de faglige og framtidige krav Velkommen til Mandal! Et fengsel som tilfredsstiller de faglige og framtidige krav. 14.11.14 Mandal kommune Nytt fengsel på Sørlandet i Mandal! En løsning som tilfredsstiller de faglige og framtidige krav.

Detaljer

HALLINGDAL KARRIERESENTER

HALLINGDAL KARRIERESENTER HALLINGDAL KARRIERESENTER NINA E. HØGMO, ØYVIND FLATLAND, REIDUN STEIN 24.06.16 Introduksjon til karriereveiledningsfeltet Karriere Buskerud Hallingdal karrieresenter Tjenesten karriereveiledning Oppfølgingstjenesten

Detaljer

Agders utfordringer Høringskonferanse VINN Agder, 8. april 2015 Hans Chr. Garmann Johnsen professor UiA

Agders utfordringer Høringskonferanse VINN Agder, 8. april 2015 Hans Chr. Garmann Johnsen professor UiA Agders utfordringer Høringskonferanse VINN Agder, 8. april 2015 Hans Chr. Garmann Johnsen professor UiA 1 Disposisjon Situasjonen i dag Sysselsetting Yrkesdeltagelse Kunnskap og kompetanse Næringsstruktur

Detaljer

5. Utdanning. Utdanning. Kvinner og menn i Norge 2000

5. Utdanning. Utdanning. Kvinner og menn i Norge 2000 Kvinner og menn i Norge 2000 Utdanning 5. Utdanning Utdanning har betydning for materielle levekår gjennom hele voksenlivet. For de aller fleste unge er den utdanningen de velger etter obligatorisk skolegang

Detaljer

Fjellregionen er «annerledeslandet»

Fjellregionen er «annerledeslandet» Fjellregionen er «annerledeslandet» Egentlig «dårlige odds» Langt fra kysten Lang til nærmeste storby Stadig aldrende befolkning Lave fødselstall Klarer seg likevel svært bra Høyt kompetansenivå Kultur

Detaljer

Utfordringer og muligheter på Agder PRESENTASJON PÅ DIALOGKONFERANSE OM REGIONAL PLANSTRATEGI 11.APRIL. Hans Chr Garmann Johnsen professor, UiA

Utfordringer og muligheter på Agder PRESENTASJON PÅ DIALOGKONFERANSE OM REGIONAL PLANSTRATEGI 11.APRIL. Hans Chr Garmann Johnsen professor, UiA Utfordringer og muligheter på Agder PRESENTASJON PÅ DIALOGKONFERANSE OM REGIONAL PLANSTRATEGI 11.APRIL Hans Chr Garmann Johnsen professor, UiA Utgangspunkt Forutsetninger: Agder som enhet Planstrategi

Detaljer

FRA STYRINGSSIGNAL TIL SAMHANDLING OG BRUKERMEDVIRKNING I HVERDAGEN KRISTIANSAND, 3. FEBRUAR 2015 God kvalitet for barn og unge

FRA STYRINGSSIGNAL TIL SAMHANDLING OG BRUKERMEDVIRKNING I HVERDAGEN KRISTIANSAND, 3. FEBRUAR 2015 God kvalitet for barn og unge FRA STYRINGSSIGNAL TIL SAMHANDLING OG BRUKERMEDVIRKNING I HVERDAGEN KRISTIANSAND, 3. FEBRUAR 2015 God kvalitet for barn og unge FRA STYRINGSSIGNAL TIL SAMHANDLING OG BRUKERMEDVIRKNING I HVERDAGEN KRISTIANSAND,

Detaljer

UNGE UFØRE I LINDESNESREGIONEN Prosjektarbeidsgruppa

UNGE UFØRE I LINDESNESREGIONEN Prosjektarbeidsgruppa UNGE UFØRE I LINDESNESREGIONEN Prosjektarbeidsgruppa REFERAT Styre/organ: Prosjektarbeidsgruppa Sted: Mandal rådhus Dato: Møter 19.6. og 26.6.2013 Tidsrom: 13.00 15.30 og 08:30 10:45. Til stede: Mandal

Detaljer

SKOLENS DAG I BYSTYRET. Torsdag

SKOLENS DAG I BYSTYRET. Torsdag SKOLENS DAG I BYSTYRET Torsdag 13.03.14 Skolens dag Kl. 16.00 - (maks)17.15 Innledning. Skolepolitiske målsettinger. Presentasjon av tilstandsrapport for grunnskolen. v/ Inger Bømark Lunde. Presentasjon

Detaljer

Opplæringsvinduet 2015 Opplæringsstatistikk for Agder-fylkene

Opplæringsvinduet 2015 Opplæringsstatistikk for Agder-fylkene Opplæringsvinduet 215 Opplæringsstatistikk for Agder-fylkene 2 Opplæringsvinduet 215 Fylkesmannen i Fylkesmannen i Forord Fylkesmennene på Agder har også i år utarbeidet en felles publikasjon med statistikk

Detaljer

Vestfoldmodellen 2010-2011

Vestfoldmodellen 2010-2011 Vestfoldmodellen 2010-2011 Struktur for helhetlig karriereveiledning/utdannings- og yrkesrådgivning i grunnopplæringen: fra 8.trinn til Vg3 Innledning Vestfoldmodellen skal: Bidra til en helhet og sammenheng

Detaljer