Begrepsmessig innhold; Partnerskap og Governance og sammenhengen mellom dem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Begrepsmessig innhold; Partnerskap og Governance og sammenhengen mellom dem"

Transkript

1 EKSAMEN SAMPLAN 2009 Oppgave 1 a) Gjør kort rede for begrepet partnerskap knyttet til ulike former for samstyring (governance) med utgangspunkt i litteraturen. b) Med utgangspunkt i ovenstående begrepsavklaring og teorier, hvordan blir planlegging forstått knyttet til partnerskap? Illustrer gjerne med eksempler (et eller flere) fra praksis Oppgave 1 a) Begrepsmessig innhold; Partnerskap og Governance og sammenhengen mellom dem Partnerskap kan defineres som et forpliktende samarbeid mellom selvstendige parter i et forhandlet interessefellesskap (Veggeland 2003). Partnerskapene kan opptre både horisontalt og vertikalt innenfor offentlig virksomhet, som rene offentlige eller rene private sammenslutninger eller i samspill mellom offentlig og privat virksomhet. Det eksisterer ingen formelle begrensninger i forhold til hvem som kan delta. Higdem konkluderer imidlertid med at staten ikke bør delta i regionale innovasjonspartnerskap da de med sitt formelle ansvar (kontroll, tilsyn, rettssikkerhet) vil være en hemsko for innovasjonsarbeidet (Higdem 2007). De kan ha svært ulike beveggrunner for etableringen. Veggeland nevner mistillit til hverandre som en årsak og viser til grunnlaget for det partnerskapet som nå er blitt til EU (Veggeland 2003). Like viktig vil det trolig være at parter med felles interesser ønsker å komme sammen for å stå sterkere om et felles mål eller utviklingsstrategier. Partnerskap danner grunnlag for styringsformen Governance som kan defineres som styring i nettverk (Veggeland 2003) eller mer presist som aktuell kapasitet til å organisere kollektive handlinger med sikte på å nå konkrete mål gjennom mobilisering av en lang rekke nettverk og partnerskap som er sammensatt av representanter fra offentlige, private og frivillige organisasjoner. (Amdam, R., 2005). I Norge benyttes også betegnelsen hopehavsstyring og samstyring som fornorskning. Governance brukes oftest om styring innen områder som tradisjonelt har vært styrt og koordinert av offentlige aktører. Partnerskap kan deles inn i to hovedformer, EU-grenen og den Anglo-saksiske grenen (Higdem, 2008) der den Anglo-saksiske grenen i stor grad benytter seg av OPS, (offentlig private partnerskap) som ledd i å reformere og markedsorientere offentlig sektor særlig innen arealforvaltning og infrastrukturtiltak, mens EU-grenen kjennetegnes av at målet i stedet er å oppnå regional økonomisk utvikling med bredere fokus på samfunnsplanlegging. Higdem mener at EU-grenen har hatt stor innflytelse i Norge innen Regional utvikling. Veggeland stiller opp ulike forhold som kjennetegner partnerskap (Veggeland 2005), deriblant at; - de er alltid institusjonsovergripende - basert på arbeidsdeling og dialog - struktur og funksjon er avtalefestet - virkemidler for styring er avtaler og kontrakter - resultatene er avgjørende for legitimiteten (output) 1

2 Kjennetegnene ved struktur/funksjon og bruken av avtaler og kontrakter skiller partnerskapene fra de mer uformelle formene for samarbeid som kan ha løsere struktur og virkemiddelbruk, selv om heller ikke øvrige samarbeidsformer er forhindret fra å benytte seg av avtaler. Dermed blir Governance i partnerskap en form for avtalebasert styring. Kort historisk tilbakeblikk Perioden fra annen verdenskrig og frem til ca 1970 var preget av sterk statlig styring med en intervensjonistisk stat sterkt påvirket av økonomiske prinsipper for styring, utviklet av John Maynard Keyes (Veggeland, 2003). Government er brukt som betegnelse for den dominerende styringsformen i denne perioden. Government er preget av en demokratisk styringsform med hierarkisk struktur der beslutningene fattes ovenfra og ned som er gitt legitimitet gjennom indirekte deltakelse ved valg og regelverksorientert maktbegrensning (input). Den økonomiske krisen på 70-tallet der blant annet Keynes teorier spilte fallitt er av mange angitt som årsak til at den sterke statlig styringen fikk redusert sin legitimitet, inkludert legitimiteten til staten som planlegger. Dette skapte etter hvert grobunn for reform av det offentlige for å gjøre forvaltningen mer markedsorientert, særlig gjennom reformprosessen kalt New Public Management. Utviklingen førte til at staten inntok en mer tilbakelent og koordinerende holdning enn tidligere (Østerud, Engelstad og Selle, 2003) og ga også grunnlag for en såkalt nyfragmentering av samfunnet blant annet kjennetegnet ved økt krav til direkte deltakelse blant innbyggerne, økt offentlig interesse for samarbeid med private og en økning i bruken av interkommunale samarbeid (Fimreite, Medalen, Aars, 2005). Denne utviklingen kan forklare fremveksten av partnerskap og governance som styringsform ved at det både gjennom mobilisering av innbyggerne, fragmentering av beslutningsorganer og statens holdninger ble lagt til rette for dette. Oppgave 1 b) Planlegging i kontekst med partnerskap og governance Tidligere miljøvernminister Hareide (2005), uttalte på Regjeringens Kontaktkonferanse for fylkeskommunene i 2005; «Regional utvikling er Politikk, arbeidsmåten er Partnerskap og verktøyet er Planlegging». Planlegging kan defineres som framtidsorienterte prosesser hvorigjennom aktørene søker å oppnå kontroll for derigjennom å gjennomføre sine intensjoner (L.Lundqvist, 1977). Det finnes mange definisjoner på planlegging. Friedman uttaler at den sentrale utfordring ved planlegging er hvordan man forbinder kunnskap med handling for å oppnå samfunnsmessige forandringer. Felles for de fleste definisjonene er at de inneholder elementer av framtid, rasjonalitet og handlingsorientering. Har planlegging en sammenheng med partnerskap og Governance? Svaret på det er ja, blant annet illustrert ved Hareides uttalelse. Samtidig er planlegging ikke et nødvendig vilkår for partnerskap (i hvert fall ikke kontinuerlig tilstedeværelse) og partnerskap er heller ikke en nødvendig betingelse for å kunne bedrive planlegging. En skal ikke se bort fra at noen 2

3 partnerskap, i hvert fall i perioder av partnerskapets levetid kan eksistere uten planlegging, der styring i stedet skjer fra sak til sak med sterk ytre påvirkning og kontroll. Planlegging uten partnerskap kjenner vi til fra før-krigstid, særlig kjennetegnet ved rasjonell instrumentell planleggingsmetode, der planleggeren alene gjennom kunnskapsinnhenting finner løsninger på et planproblem som deretter effektueres slik han har bestemt (Amdam, Veggeland, 1998, s. 119). Jeg vil imidlertid prøve å få fram at planlegging er et viktig element ved partnerskap og at det kan ha innvirkning både ved dannelsen av partnerskap gjennom mobilisering og avtaleinngåelse, under partnerskapets levetid som verktøy og metode for styring og som positiv konsekvens gjennom planlagt regional kapasitetsbygging og derigjennom økt institusjonell kapasitet i samfunnet. Sett fra en annen synsvinkel så vil partnerskapsavtaler som styringsform ha betydning for planleggingen og de mål man ønsker å oppnå. Hvilke effekter dette er vil jeg behandle under punkt Mobilisering og avtaler om forpliktende samarbeid Governance er som nevnt vokst frem bl.a som følge av en åpnere samfunnsstruktur og en fragmentert offentlig sektor, noe som gir mulighet for samarbeidsformer mellom ulike grupperinger og større frihet enn tidligere til å finne samarbeidspartnere som vil være nyttige og som kan arbeide for nettopp din sak. Kommunikativ planlegging er en form for deltakerorientert planlegging som vektlegger dialog som virkemiddel for planlegging. Amdam (Amdam, R. 2005) mener at kommunikativ planlegging kan benyttes som en konsensusskapende aktivitet som kan danne forståelse for hvor man står og hva man ønsker å oppnå og som deretter kan danne et grunnlag for videre organisering, jf hans modell 5.1 s 151. Slik jeg forstår Amdam vil slik konsensusskapende aktivitet kunne representere en forberedende fase før partnerskap dannes (organisering) for å finne frem til parter som har samme mål eller ønske om utvikling. Dersom det er snakk om å oppnå store strukturelle omveltninger ligger dette nærmere teorier om såkalt mobiliserende planlegging dvs planlegging nedenfra og opp, gjerne for å overvinne en form for krise. Også her kan inngåelse av partnerskap være en form for organisering etter at mobiliseringsarbeid har skapt forståelse for behovet for utvikling og samarbeid, jf f.eks (Amdam, Veggeland, 1998, s 167, flg). Avtaler som ligger til grunn for etablering av partnerskap kan være relatert til samarbeidsform og struktur men også til mål for utvikling og samarbeid. Særlig det sistnevnte vil kreve planleggingsaktivitet med fokus på fremtidsorienterte prosesser.. jf definisjonen av planlegging fra Lundqvist som omtalt over. 2. Planlegging som verktøy og metode for styring i partnerskap Styring i partnerskap gjennom Governance kjennetegnes ved at partene er gjensidig avhengig av hverandre og at de i utgangspunktet oppfattes som likeverdige parter. Bruk av planlegging som metode vil kunne bidra til at partene i nettverket kan oppnå sine mål for samarbeidet. Bruk av instrumentelle metoder for planlegging vil i ren form ikke kunne fungere i en slik setting fordi denne formen for planlegging forutsetter en ovenfra og ned styring der planlegger/oppdragsgiver fatter beslutninger på vegne av et større fellesskap og ikke som et likeverdig prosjekt. Derimot vil kommunikativ planlegging enten i ren form eller som en kombinasjon med instrumentell tilnærming (mixed scanning, strategisk planlegging) jf (Amdam, Veggeland, 1998, s 197, flg) være verktøy som kan fungere som styringsredskap samtidig som forutsetningene for samarbeidet ivaretas. 3

4 Kommunikativ planlegging bygger på maktlikevekt og begrunningstvang (dialogen) jf (R. Amdam, 2005) og er sterkt influert av teorier utviklet av Jørgen Habermas. Den rene formen for kommunikativ planlegging har fokus på prosess og ikke på resultatet veien blir til mens man går gjennom den frie dialog mellom likevektige parter. I rendyrket form kan denne formen for planlegging være i strid med selve grunnlaget for partnerskapet som samarbeidsform. Partnerskap skaper sin legitimitet og eksistensberettigelse ved de resultater som oppnås (out-put) som nevnt over. Behovet for legitimitet og fra hvem kan variere avhengig av organisering. Men det gjelder uansett at dersom partnerskapet skal benytte verktøy som ikke har fokus på mål og oppnådde resultater vil partnerskapet ha en uviss fremtid. Dermed kan det synes som om kombinasjonsformene mixed scanning eller strategisk planlegging der det er akseptert å oppstille en visjon, langsiktig mål eller annen form for overordnet målstyring passer bedre som styringsverktøy i partnerskap. 3. Regional kapasitetsbygging Dette henspeiler på en konsekvens av mange velfungerende partnerskap i en region, hvilket kan styrke den regionale kapasiteten jf (Higdem 2008.) det vil si regionens evne til problemløsning og til å skape utvikling og vekst. Jo større institusjonell tetthet jo bedre mener Higdem. Veggeland beskriver institusjonell tetthet som begrepet for maktpotensial som skapes i disse knutepunktene og viser til at det i disse knutepunktene oppstår det som i økonomisk teori kalles næringsklynger (cluster). (Veggeland, 2003) En slik konsekvens kan også finnes som resultat av planlegging med et mål/strategi for utvikling og styrking av regioner der partnerskap som arbeidsform er brukt som bevist strategi. Et eksempel på dette er regjeringens regional- og distriktspolitikk der det er oppgitt klare forventninger til dannelsen av regionale partnerskap jf (St.meld 25, ) som et ledd i planene om å utvikle sterkere og levedyktige regioner. 4. Partnerskap og Governance som styrke for planleggingen Higdem nevner 10 gode grunner for å inngå regionale partnerskap (Higdem, 2008). Slik jeg oppfatter det er flere av disse relatert til økt effekt og styrke for planlegging. Hun mener blant annet at fremforhandling av avtaler og kontrakter vil øke graden av involvering mellom partene i planleggingen samt at dette også vil bidra til å sikre implementering (gjennomføring) av planene. Hun nevner også at sammensetningen i partnerskap av flere ulike aktører i større grad fører til innovative løsninger og økt skreddersøm. Dette vil igjen kunne skape bedre kvalitet i planleggingen. Til slutt nevner hun regional kapasitet som er behandlet over. Vurdering av planlegging i partnerskap styrker og svakheter Den viktigste kritikken mot governance som styringsform er det demokratiske underskuddet. Veggeland viser til Keatings negative definisjon av governance som det som eksisterer når government is weak and fragmented. (Veggeland, 2003) og dermed implisitt at governance innebærer demokratisk underskudd. Partnerskapene kritiseres ofte for manglende offentlighet (transparency) og medvirkning i sine beslutningsprosesser. Mengden av ulike partnerskap og andre nettverks- og samarbeidsformer for styring (fragmentering) gjør at det er svært vanskelig å holde oversikt. Gjennom utforskning av tre governancesituasjoner i Kristiansand, konkluderer Fimreite og Aars (Fimreite, Medalen, Aars, 2005) med at muligheten til se ting på tvers og samordne beslutninger tapes for kommunen. Muligheten for demokratisk kontroll ved å stille noen til ansvar for de beslutninger som fattes reduseres også. Forskerne kritiserte særlig opprettelsen 4

5 av stiftelsen Cultiva som hadde overtatt ansvar for et politikkområde med stort politisk handlingsrom (kultur og kompetanse) slik at kommunens politiske makt på dette området ble vingeklippet. Dermed peker de også på at valg av virkeområde for partnerskap kan ha betydning for om governance anses å fungere som styringsform eller ikke. Forfatterne ser imidlertid også fordelene ved partnerskapene som er undersøkt og konkluderer med at avveiningen av gevinst og tap ved slik nettverksstyring vil være en politisk beslutning. Positive effekter er til dels nevnt men vil i korte trekk utgjøre fleksibilitet i planleggingen, legitimitet og eierforhold blant deltakerne. Partnerskap kan også bidra til økt handlingskapasitet og styringsrepertoar, jf (Higdem 2008). Oppgave 2: Særpensum HVO Gjør rede for kjennetegn ved klyngestrategien og vis med eksempel hvordan denne strategien blir praktisert i regionalt/kommunalt utviklingsarbeid. Klyngestrategi definisjon, forankring Michael Porter introduserte på 1990-tallet begrepet om næringsklynger som han knyttet til grupper av koblede og relaterte bedrifter og bransjer i verdikjeder og verdikjedesystemer. Klynge eller cluster på engelsk betyr sammenklumping jf (Isaksen og Onsager i Arbo og Gammelsæter, 2004). Det er ulike oppfatninger av hva som ligger i begrepet, men det er fremholdt to sentrale kriterier som avgrenser fenomenet; for det første at det er sammenklumping av bedrifter i samme eller nærliggende bransje til et geografisk område, ved at bransjene har relativt mange arbeidsplasser i området. I tillegg at det skal eksistere en samhandling mellom bedriftene, enten som flyt av produkter og tjenester eller av informasjon og kompetanse (NOU 2004:2, Effekter og effektivitet). Porter modifiserte senere kravet om geografisk nærhet med bakgrunn i nye teknologiske verktøy som gjør geografisk nærhet mindre avgjørende. Isaksen og Onsager fremhever at den uklare avgrensningen av begrepet trolig har bidratt til at det oppfattes som relevant innen mange leire og at det derfor har blitt populært i politikk og næringsliv i mange land. Populariteten skyldes trolig også at begrepet ble introdusert i en periode da flere land avviklet tradisjonelle former for støtte og så etter nye former for innovasjonsutvikling (Arbo og Gammelsæter, 2004). Norge har hatt en fremvekst av næringsklynger særlig innenfor områdene energi og maritim virksomhet og marin sektor. Petroleumsrelatert klynge i Stavanger-regionen og maritim klynge i Ulsteinvik (båtbygging, design, redskap, service) er eksempler på dette. Klyngestrategien er godt forankret i nasjonal politikk for regional- og næringslivsrettet utvikling. I St. meld 25 ( ) om distrikts- og regionalpolitikken slår regjeringen fast at det er et overordnet mål å oppnå sterke regional- og lokalpolitiske nivåer som kan ta ansvar for å mobilisere og utnytte lokale ressurser og engasjement. Et virkemiddel for å oppnå dette er å støtte opp under og videreutvikle eksisterende klynge- og nettverksprogram og å søke å utvikle klyngeeffekter (pkt 7.3). 5

6 Regionalpolitikk definisjon, utviklingstrekk Oppgaven etterspør klyngestrategiens plass i regional/kommunalt utviklingsarbeid. Dermed er det relevant å se på hva slikt utviklingsarbeid innebærer. Utviklingsarbeid er åpenbart ikke en statisk faktor. Jeg vil derfor også vise kort til utviklingstrekk som kan gi en bedre forståelse for dagens fokus på klyngestrategi i uviklingsarbeidet. Kommunene er geografisk avgrensede enheter. Dermed er det ikke tvilsomt hva som ligger i dette begrepet. Av interesse i denne sammenheng kan det konstateres at distrikts- og regionalpolitikken har hatt en dreining fra fokus på de mindre enhetene og områder med svak vekst (utkantkommuner) til nå å ha større fokus på å støtte opp om vekstkraftige regioner. Regionene har ikke samme klare geografiske avgrensning i regionalpolitikken er det ikke nødvendigvis samsvar mellom regioner og fylkesinndeling. Amdam viser til fire hovedformer for regioner; økonomiske (eks BAS-regioner), historisk/etniske, administrative (fylke) og politiske regioner (Amdam, R. 2005). Regionalpolitikken eller fokus på utvikling av regionene har to hovedregimer. Opprinnelig hadde man i etterkrigstiden et sterkt fokus på fordeling av vekst og dermed fokus på å støtte opp om svake regioner og områder med størst behov for utvikling. Det forutsatte direkte støtteordninger og en sterk nasjonal stat. Som vist i oppgave 1, ble statens sterke stilling etter hvert redusert, herunder ved innføring av New Public Management, NPM. I tillegg opplevde man utover 80-tallet en økende arbeidsledighet. Dermed trengte det seg frem argumenter om at man trengte veksten der den kunne komme. Dette førte til at legitimiteten til de store distriktsoverføringene ble svekket. Dette dannet grunnlaget for det andre regimet for regionalpolitikken som fokuserte på å stimulere veksten der den er. Regimet la opp til en nedenfra og opp mobilisering ved at regionene ble forventet å ta større ansvar for egen utvikling. Dermed spiller staten en mye mer tilbakelent rolle ved dette regime. Utviklingen i regionalpolitikken gjenspeiles i utviklingen fra government til governance (om utviklingstrekk, Amdam, R. 2005). Dagens regionalpolitikk har sterkt fokus på å stimulere vekst. Samtidig fokuserer regjeringen også på å sikre fordeling og likeverdige rammer gjennom ulike distriktspolitiske virkemidler. På denne bakgrunn sier regjeringen at den ønsker å føre en regionalt differensiert politikk (St. meld 25, ). Regjeringens fordelingspolitikk er imidlertid under press gjennom den økende globaliseringen av økonomien og overnasjonale avtaler om enhetlig økonomisk politikk (NOU 2004:2, Effekter og effektivitet). Dermed får stimuleringspolitikk som ikke virker konkurransevridende, økt fokus. Herunder også fokus på utvikling av dynamiske næringsklynger. Utvikling av dynamiske næringsklynger Teoriene om næringsklynger legger til grunn at sammensetning av samarbeidende bedrifter innen nærliggende bransjer i seg selv skaper en merverdier og synergier og dermed bidrar til å øke regionens konkurranseevne og økonomiske vekst. Erfaring viser likevel at en sammenklumping av bedrifter i seg selv ikke er noen garanti for suksess. Det er pekt på ulike oppgraderingsmekanismer som har vist seg avgjørende for om næringsklyngene lykkes eller ikke. Disse er relatert til komplementaritet i sammensetningen av bedriftene slik at disse 6

7 kan utnytte kompetanse, tjenester og arbeidskraft på bredt grunnlag, videre er det pekt på graden av innovasjonspress som oppstår når et område har krevende kunder og flere lokale leverandører som konkurrerer. Den tredje mekanismen det pekes på er utvikling og spredning av kunnskap. Her påpekes det at såkalte nye sektorer som IKT og bioteknologi har en tendens til å utvikle klynger. Det kan ha sammenheng med at det i disse sektorene ligger mye taus kunnskap som ikke er kodifisert. Dermed blir det viktigere med geografisk nærhet for å kunne overføre kunnskap og kompetanse og slik representere konkurransefortrinn (NOU 2004:2, Effekter og effektivitet). For disse sektorenes del utfordres Porters senere definisjoner om at klyngene ikke fordrer geografisk nærhet. I tillegg vil det være en rekke andre såkalte myke faktorer som kan ha betydning for om man lykkes med utviklingen av dynamiske næringsklynger. Herunder er det pekt på faktoren om det foreligger en entreprenørkultur i regionen kultur for enkeltpersoner og eventuelle kollektiv til å etablere virksomhet, gjennom ønske om profitt og vilje til risiko (Teigen, H, Arbo og Gammelsæter, 2004) samt tilstedeværelse av sosial kapital i samfunnet. Sosial kapital er et begrep opprinnelig utformet av Putnam i Making democracy work, Definisjonen på sosial kapital er egenskap ved en gruppe, eller en befolkning ikke ved et individ. Resultatet av sosial kapital er gruppens evne til problemløsning. Kriterier for høy grad av sosial kapital er deltakelse i to eller flere organisasjoner og høy grad av nettverk blant individene på tvers av organisasjoner. Regionalt/kommunalt utviklingsarbeid for å skape dynamiske næringsklynger Amdam peker på 4 ulike strategier for utvikling av regioner der klyngestrategi er en av strategiene. Statens rolle blir som nevnt av en mer tilbakelent karakter når det er snakk om utvikling av klynger, her skal det skje mobilisering fra regionen selv. Det staten kan gjøre er å skape forhandlingsarenaer, gjennom selektive støtteordninger som skaper gjensidig avhengighet mellom giver og mottaker, herunder midler til regional omstilling, lån- og tilskuddsordninger og etablereropplæring (Amdam, R. 2005). Regjeringens politikk for næringsutvikling har et fokus mot internasjonalisering og ønsker å stimulere til økt kontakt med internasjonal FoU-miljøer og næringer. Videre er det et mål å knytte til seg bedrifter utenfor de etablerte klyngesentrene og på økt samspill mellom de ulike næringsmiljøene i Norge. Innovasjon Norge, Selskapet for industrivekst (SIVA) og Forskingsrådet bidrar med viktige virkemidler i form av ulike støtteordninger. Herunder programmene Norwegian Centres of Expertice (NCE) og Arena som er langsiktige støtteordninger ved lån og tilskudd til allerede etablerte næringsklynger. Det foreligger 9 NCE s i Norge i dag, blant annet NCE Maritime på Møre (Ulsteinvik, Ålesund) og NCE Microsystems i Vestfold. Det er ytterligere planer om fire, fem nye tilslutninger til dette programmet. Regjeringen fokuserer også på Fylkeskommunen som en viktig regional utviklingsaktør som gjennom forvaltningsreformen og delvis eierskap i Innovasjon Norge har fått en styrket rolle. Herunder vil det særlig være viktig at fylkeskommunen kan bidra til samordning av virkemidler nasjonalt og regionalt for å styrke innovasjon, herunder også gjennom næringsklynger (St. meld 25, ). 7

8 Litteraturliste: Amdam, Veggeland, (1998), Teorier om samfunnsplanlegging, Amdam, R, (2005) Planlegging som handling Arbo, P., Gammelsæter, H, (red), (2004), Innovasjonspolitikkens scenograf Fimreite, AL og T. Medalen (red), (2005), Governance i norske storbyer. Mellom offentlig styring og privat initiativ. Higdem, Ulla (2007), Regionale partnerskap som innovasjon med staten som partner? Fra boken Teigen H. og Rønning, R. (2007) Innovasjon. Higdem, Ulla, (2008): Governance og partnerskap i offentlig forvaltning og planlegging i Norge. Artikkel i Kart og Plan. NOU 2004:2, Effekter og effektivitet, Effekter av statlig innsats for regional utvikling og distriktspolitiske mål. Oslo: Kommunal- og regionaldepartementet. St. meld 25, ( ) Lokal vekstkraft og framtidstru. Om distrikts- og regionalpolitikken. Kommunal- og regionaldepartementet Veggeland, N (2003): Det nye demokratiet - et politisk laboratorium for partnerskap. Østerud, Engelstad og Selle, (2003), Makten og demokratiet 8

Partnerskap. hva er det? hva kan det brukes til? hva er fellene? noen anbefalinger.

Partnerskap. hva er det? hva kan det brukes til? hva er fellene? noen anbefalinger. Partnerskap hva er det? hva kan det brukes til? hva er fellene? noen anbefalinger. Innlegg for partnerskapet i Østfold, Larkollen 06.09.2016 Dr.scient Ulla Higdem, Høgskolen i Lillehammer Partnerskap med

Detaljer

Multi-level governance flernivåstyring, samstyring og planlegging. Innledning Østlandssamarbeidet Dr.Scient Ulla Higdem

Multi-level governance flernivåstyring, samstyring og planlegging. Innledning Østlandssamarbeidet Dr.Scient Ulla Higdem Multi-level governance flernivåstyring, samstyring og planlegging Innledning Østlandssamarbeidet 13.09.2013 Dr.Scient Ulla Higdem Har kranglet om veien mellom Oslo og Bergen i 58 år: «Jernbanekomedie»

Detaljer

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Frivillighetserklæringen erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Forord Formål Frivilligheten er en stor og selvstendig del av vårt samfunn som gir en merverdi til den som bidrar

Detaljer

Regional planlegging og regional utvikling to sider av samme sak? Gerd Slinning, avdelingsdirektør Regionalpolitisk avdeling

Regional planlegging og regional utvikling to sider av samme sak? Gerd Slinning, avdelingsdirektør Regionalpolitisk avdeling Regional planlegging og regional utvikling to sider av samme sak? Gerd Slinning, avdelingsdirektør Regionalpolitisk avdeling Nasjonal nettverksamling for regional planlegging og stedsutvikling - Ålesund

Detaljer

SAMPLAN 2016/2017 PROSJEKTNOTAT, EKSAMENSFORM, VEILEDNING M.M

SAMPLAN 2016/2017 PROSJEKTNOTAT, EKSAMENSFORM, VEILEDNING M.M SAMPLAN 20/2017 PROSJEKTNOTAT, EKSAMENSFORM, VEILEDNING M.M TREDELT EKSAMEN 1 Godkjent prosjektnotat 2 Godkjent feltarbeid: feltkursrapport + muntlig presentasjon 3 Skriftlig eksamen 1. Prosjektnotatet

Detaljer

Samhandling og utvikling av byen og omlandet

Samhandling og utvikling av byen og omlandet Samhandling og utvikling av byen og omlandet Innlegg på samling faglig nettverk for regional bolig-, areal- og transportplanlegging i storbyregionene Bergen, 3.-4. februar Hege Hofstad, NIBR Bærekraftig

Detaljer

Hvordan blir næringsklynger en suksess? Stål Heggelund Daglig leder

Hvordan blir næringsklynger en suksess? Stål Heggelund Daglig leder Hvordan blir næringsklynger en suksess? Stål Heggelund Daglig leder NCE Aquaculture Nasjonalt nettverksprogram eid av Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Langsiktig utvikling av regionale næringsmiljøer

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. REGIONALE FORSKNINGSFOND - UTTALELSE TIL UTREDNING Arkivsaksnr.: 04/39925

Saksframlegg. Trondheim kommune. REGIONALE FORSKNINGSFOND - UTTALELSE TIL UTREDNING Arkivsaksnr.: 04/39925 Saksframlegg REGIONALE FORSKNINGSFOND - UTTALELSE TIL UTREDNING Arkivsaksnr.: 04/39925 Forslag til vedtak: Formannskapet i Trondheim kommune har behandlet Norges forskningsråds utredning om opprettelse

Detaljer

Flernivåstaten og det norske statsapparatet. Morten Egeberg og Jarle Trondal

Flernivåstaten og det norske statsapparatet. Morten Egeberg og Jarle Trondal Flernivåstaten og det norske statsapparatet Morten Egeberg og Jarle Trondal Plan: Hva er administrativ suverenitet? Ideen om flernivåforvaltning Flernivåforvaltningens realitet: Empiriske observasjoner

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Strategisk plattform Vedtatt Revidert des. 2013

Strategisk plattform Vedtatt Revidert des. 2013 Strategisk plattform 2012-2015 Vedtatt 11. 6. 2012. Revidert des. 2013 Kompetansesenter for distriktsutvikling - KDU Forankring og hensikt Kompetansesenter for distriktsutvikling (KDU) et er en faglig

Detaljer

St.meld. nr. 12 ( ) Regionale fortrinn - regional framtid Om prosessen for å avklare inndelingsspørsmål

St.meld. nr. 12 ( ) Regionale fortrinn - regional framtid Om prosessen for å avklare inndelingsspørsmål Kommunene Deres ref Vår ref Dato 06/2918-3 SOP 11.01.2006 St.meld. nr. 12 (2006-2007) Regionale fortrinn - regional framtid Om prosessen for å avklare inndelingsspørsmål Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1. BAKGRUNN OG FORMÅL Plan- og bygningsloven (pbl) ble vedtatt i 2008. Plandelen trådte i kraft 1.juli 2009. Bygningsdelen

Detaljer

Government, governance, samstyring, partnerskap, nettverk og alt det..

Government, governance, samstyring, partnerskap, nettverk og alt det.. Government, governance, samstyring, partnerskap, nettverk og alt det.. SAMPLAN, 2015 Dr scient Ulla Higdem [..] sentrale myndigheters posisjon er at stadig mer kompliserte planleggingsoppgaver risikosamfunnets

Detaljer

Hva sier regjering og Storting om regionalt folkevalgt nivå - og hva er vegen videre?

Hva sier regjering og Storting om regionalt folkevalgt nivå - og hva er vegen videre? Hva sier regjering og Storting om regionalt folkevalgt nivå - og hva er vegen videre? Ingrid T Norland Nettverkssamling, Hamar 18. juni 2015 Bakgrunn Meld. St. 14 (2014-2015):Regjeringen foreslår utvikling

Detaljer

Case: Makt og demokrati i Norge

Case: Makt og demokrati i Norge Case: Makt og demokrati i Norge Marianne Millstein Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Universitetet i Oslo Makt og demokrati i Norge Hva skjer med makt og demokrati i Norge i en kontekst av globalisering?

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

Interkommunalt samarbeid: Demokratisk problem eller lokalpolitisk handlingsrom?

Interkommunalt samarbeid: Demokratisk problem eller lokalpolitisk handlingsrom? Interkommunalt samarbeid: Demokratisk problem eller lokalpolitisk handlingsrom? Strategiske regioner i spenningsfeltet mellom demokratisk styring og effektivitet Forskningsprosjekt samarbeid mellom Nordlandsforskning

Detaljer

Livskraftige distrikter og regioner

Livskraftige distrikter og regioner Distriktskommisjonens innstilling Livskraftige distrikter og regioner Rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk v/per Sandberg Medlem av Distriktskommisjonen (Frostating 22.10.04) Mandat

Detaljer

Samfunnsutvikling og politikerrollen. Gro Sandkjær Hanssen Norsk institutt for by og regionforskning

Samfunnsutvikling og politikerrollen. Gro Sandkjær Hanssen Norsk institutt for by og regionforskning Samfunnsutvikling og politikerrollen Gro Sandkjær Hanssen Norsk institutt for by og regionforskning Utfordringsbildet 1.Samordningsbehovene stadig større Økt spesialisering og fragmentering (NPM) Svært

Detaljer

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune?

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune? I et forsknings- og utredningsprosjekt har Asplan Analyse undersøkt hva som er årsakene til at postindustrielle kommuner har noe større levekårsutfordringer enn andre kommuner, og hvordan kommunene kan

Detaljer

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Adm.dir. Gunn Ovesen, Innovasjon Norge. LO Miniseminar Regjeringens arbeid med ny Innovasjonsmelding. 16. august 2007 Verden er ett marked!

Detaljer

Globalisering og kunnskapsdeling i klynger

Globalisering og kunnskapsdeling i klynger Globalisering og kunnskapsdeling i klynger Rolv Petter Amdam, Handelshøyskolen BI Ove Bjarnar, Høgskolen i Molde / Møreforsking Molde Svekkes de regionale kunnskapsnettverkene? Multinasjonale selskaper

Detaljer

Tilbudet skal sendes på e-post til kontaktpersonen. Eventuelle spørsmål skal også rettes til kontaktpersonen på e-post.

Tilbudet skal sendes på e-post til kontaktpersonen. Eventuelle spørsmål skal også rettes til kontaktpersonen på e-post. Konkurransegrunnlag Utarbeidelse av innovasjonsprosess for bærekraftig byutvikling 1. Om oppdragsgiveren Design og Arkitektur Norge (DOGA) ble stiftet 1. mai 2014, etter sammenslutning mellom Norsk Form

Detaljer

BLE DET EN BEDRE ORGANISERT STAT? Av Tormod Hermansen

BLE DET EN BEDRE ORGANISERT STAT? Av Tormod Hermansen BLE DET EN BEDRE ORGANISERT STAT? Av Tormod Hermansen HVA ER EN GODT ORGANISERT STAT? Organisering og styring må sees i sammenheng Organisering og styring på de enkelte områder Samordning, helhet og avbalansering

Detaljer

Arena-programmet. Januar 2009. www.arenaprogrammet.no. Et samarbeidsprosjekt mellom:

Arena-programmet. Januar 2009. www.arenaprogrammet.no. Et samarbeidsprosjekt mellom: Arena-programmet Januar 2009 www.arenaprogrammet.no Et samarbeidsprosjekt mellom: Hva gjør Arenaprogrammet? Stimulerer næringsmiljøer eller nettverk som har muligheter for innovasjonsbasert vekst Forsterker

Detaljer

Trine Steen, Dele as Dele as har fokus på læring og utvikling gjennom deling av kunnskap og erfaringer.

Trine Steen, Dele as Dele as har fokus på læring og utvikling gjennom deling av kunnskap og erfaringer. Trine Steen, Dele as Dele as har fokus på læring og utvikling gjennom deling av kunnskap og erfaringer. Ulikt fokus; nettverk, klynger og regionale innovasjonssystemer: Regional Omstilling Storby Prosjektet

Detaljer

Satsingen Lokal samfunnsutvikling i kommunene. Ekspedisjonssjef Hallgeir Aalbu Værnes, 27. oktober 2009

Satsingen Lokal samfunnsutvikling i kommunene. Ekspedisjonssjef Hallgeir Aalbu Værnes, 27. oktober 2009 Satsingen Lokal samfunnsutvikling i kommunene Ekspedisjonssjef Hallgeir Aalbu Værnes, 27. oktober 2009 1 Disposisjon Del 1 regionale utfordringer Den regionale utviklingen og regionalpolitikken Kompetanseutfordringen

Detaljer

KS2 Hvordan forklare og forstå europeisk integrasjon?

KS2 Hvordan forklare og forstå europeisk integrasjon? Noralv Veggeland KS2 Hvordan forklare og forstå europeisk integrasjon? EUs historiske utvikling knyttes gjerne til hendelser. Men hva representerer drivkreftene og hvordan formes institusjonene? 1. EU

Detaljer

Framtidens ledelse i norske kommuner Torstein Nesheim

Framtidens ledelse i norske kommuner Torstein Nesheim FoU Framtidens ledelse i norske kommuner Torstein Nesheim Sammendrag Formål og problemstillinger I denne rapporten går vi inn på sentrale problemstillinger ved ledelse i kommunal sektor. Hovedformålet

Detaljer

Hva er vitsen med fylkeskommunen? Hva er fylkeskommunens rolle i samfunnsstyringen?

Hva er vitsen med fylkeskommunen? Hva er fylkeskommunens rolle i samfunnsstyringen? 1 Hva er vitsen med fylkeskommunen? Hva er fylkeskommunens rolle i samfunnsstyringen? Moderniseringstrender Minimalisering et poli1sk valg Markedsgjøring av offentlig sektor Økonomisme og New Public Management

Detaljer

FORNYELSE OG OMSTILLING HVA INNEBÆRER DET?

FORNYELSE OG OMSTILLING HVA INNEBÆRER DET? FORNYELSE OG OMSTILLING HVA INNEBÆRER DET? Norwegian Innovation Cluster Forum 2016 Erik W. Jakobsen Bergen, 8. september FORNYELSE OG OMSTILLING HVA ER DET? Omstilling = innovasjon Omstilling uten innovasjon

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

NORSK FORVALTNING I EUROPEISK KONTEKST

NORSK FORVALTNING I EUROPEISK KONTEKST PARTNERFORUMS HØSTKONFERANSE 2013 NORSK FORVALTNING I EUROPEISK KONTEKST Jan Erik Grindheim, PhD Ansvarlig redaktør Stat & Styring @JanGrindheim Leder Europabevegelsen 1. Introduksjon 2. Samordning: Enhetsakten

Detaljer

Arena-programmets hovedmål

Arena-programmets hovedmål Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group Vi

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

Hva vil vi med det regionale Norge?

Hva vil vi med det regionale Norge? Hva vil vi med det regionale Norge? Fagdirektør Hans Henrik Bull Molde 21. november 2013 Disposisjon Regjeringens regionalpolitikk Tilleggsbudsjettet første signaler Infrastruktur og regional utvikling

Detaljer

FRIVILLIGSTRATEGI FOR ØVRE EIKER KOMMUNE

FRIVILLIGSTRATEGI FOR ØVRE EIKER KOMMUNE FRIVILLIGSTRATEGI FOR ØVRE EIKER KOMMUNE 2015 2019 Frivillig sektor med lag, foreninger, organisasjoner, frivillige enkeltpersoner (ildsjeler) og grupper gjør en stor innsats og utgjør en stor forskjell

Detaljer

«Fyr» Fellesfag, Yrkesretting og relevans Endring og utvikling til beste for elever og lærere på yrkesfaglig utdanningsprogram i VGO

«Fyr» Fellesfag, Yrkesretting og relevans Endring og utvikling til beste for elever og lærere på yrkesfaglig utdanningsprogram i VGO «Fyr» Fellesfag, Yrkesretting og relevans Endring og utvikling til beste for elever og lærere på yrkesfaglig utdanningsprogram i VGO Ledelse, kultur og organisasjonsutvikling. Hva? Hvorfor? Hvordan? Øyvind

Detaljer

Case 1 Makt og demokrati i Norge

Case 1 Makt og demokrati i Norge Case 1 Makt og demokrati i Norge Kristian Stokke kristian.stokke@sgeo.uio.no Makt og demokrati i Norge Hva skjer med makt og demokrati i Norge i en kontekst av globalisering? Hva er generelt og hva er

Detaljer

Saknr. 9039/08. Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn PLAN FOR INNOVASJONSSTRUKTUR I HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 9039/08. Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn PLAN FOR INNOVASJONSSTRUKTUR I HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 9039/08 Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget vedtar plan for innovasjonsstruktur

Detaljer

Hva har samfunnsinnovasjon med meg som leder å gjøre?

Hva har samfunnsinnovasjon med meg som leder å gjøre? Hva har samfunnsinnovasjon med meg som leder å gjøre? Ledelse, innovasjon og demokrati -et masterprogram ved Høgskolen i Sørøst-Norge. OPPSTART FEBRUAR 2018 Velkommen til en innovativ læringsreise Masterprogrammet

Detaljer

Byregioner som ny næringspolitisk arena

Byregioner som ny næringspolitisk arena Byregioner som ny næringspolitisk arena I Fra nasjonal distriktspolitikk til byregional næringspolitikk II Den byregionale næringspolitikkens institusjonalisering III Drivkrefter og konsekvenser Einar

Detaljer

Styresett og demokrati i Norge

Styresett og demokrati i Norge Styresett og demokrati i Norge Kristian Stokke kristian.stokke@sgeo.uio.no Globalisering og demokratisering Global spredning av liberalt demokrati men samtidig svekking av det reelle innholdet i demokratiet

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Innovative anskaffelser Telemark fylkeskommune som pådriver og «døråpner»

Innovative anskaffelser Telemark fylkeskommune som pådriver og «døråpner» Innovative anskaffelser Telemark fylkeskommune som pådriver og «døråpner» Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen Miniseminar 15.03.17. Fylkeskommunens samfunnsoppdrag Yte tjenester Telemark trenger Gjøre Telemark

Detaljer

Skolen er god men hvordan veit vi det? Erling Lien Barlindhaug Avdelingsdirektør, Utdanning

Skolen er god men hvordan veit vi det? Erling Lien Barlindhaug Avdelingsdirektør, Utdanning Skolen er god men hvordan veit vi det? Erling Lien Barlindhaug Avdelingsdirektør, Utdanning PISA til besvær PISA utfordringer Norge i verden Forskjeller i skolene Gutter og jenter «Det finns itte lærere

Detaljer

HB 3.D.10. Strategi

HB 3.D.10. Strategi HB 3.D.10 Strategi 2016-2021 Innhold 1. Visjonen side 3 2. Husbankens mål i perioden side 3 3. Strategiske veivalg for å nå målene side 4 1. Visjonen «Alle skal bo godt og trygt» 2. Husbankens mål i perioden

Detaljer

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI Nye metoder på kjente mål Veilederen er utarbeidet på grunnlag av rapporten Møte mellom moderne teknologi og lokaldemokrati skrevet av forskere ved Institutt for samfunnsforskning

Detaljer

Skoleutvikling gjennom nettverk og dialogkonferanser

Skoleutvikling gjennom nettverk og dialogkonferanser Skoleutvikling gjennom nettverk og dialogkonferanser Torbjørn Lund, Universitetet i Tromsø torbjorn.lund@uit.no Bakgrunn: Skoleutvikling gjennom nettverk og dialogkonferanser. Som en mulig modell! Her

Detaljer

... om nettverk, klynger og innovasjonssystemer. Harald Furre, 14. april 2011

... om nettverk, klynger og innovasjonssystemer. Harald Furre, 14. april 2011 Hva vet vi?... om nettverk, klynger og innovasjonssystemer Harald Furre, 14. april 2011 1 Min bakgrunn grenselandet mellom teori og praksis 20 år i forsknings- og konsulentvirksomhet med innovasjon som

Detaljer

Dialog i ledelse sentrale funn fra FIRE-prosjektet

Dialog i ledelse sentrale funn fra FIRE-prosjektet Dialog i ledelse sentrale funn fra FIRE-prosjektet Skolelederdagene 2012 Jorunn Møller og Eli Ottesen Prosjektets formål Å undersøke om det nye styrings- og forvaltningssystemet fungerer i tråd med intensjonene.

Detaljer

Ny kommunelov. Får vi et sterkere selvstyre? Blir kommuneloven et bedre verktøy for folkevalgte?

Ny kommunelov. Får vi et sterkere selvstyre? Blir kommuneloven et bedre verktøy for folkevalgte? Ny kommunelov Får vi et sterkere selvstyre? Blir kommuneloven et bedre verktøy for folkevalgte? Frode M. Lindtvedt, fagleder lokaldemokrati og styring Hvilke utfordringer skal/kan ny kommunelov bidra til

Detaljer

Fosen regionråd Næringsvennlig region Presentasjon UTKAST sluttrapport

Fosen regionråd Næringsvennlig region Presentasjon UTKAST sluttrapport www.pwc.no Fosen regionråd Næringsvennlig region Presentasjon UTKAST sluttrapport 12.5.17 Agenda 1. Bakgrunn 2. Hovedkonklusjon 3. Næringslivets behov 4. Analyser, planer og utviklingstrekk (og påvirkning

Detaljer

Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo

Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo Velferd uten stat: Ikke-kommersielle velferdstjenesters omfang og rolle Presentasjon på jubileumsseminar for Ann-Helén Bay: Velferd uten stat.

Detaljer

Et innovasjonsprogram for landbruket

Et innovasjonsprogram for landbruket Et innovasjonsprogram for landbruket Røros, 15. oktober 2014 Trøndelagsregionen må stå sammen når det gjelder strategisk næringsutvikling. Vi må komme over i et mer samlet og langsiktig perspektiv i stedet

Detaljer

Et blikk utenfra på regionale forskningsfond i forhold til helhetlig FoU politikk

Et blikk utenfra på regionale forskningsfond i forhold til helhetlig FoU politikk Et blikk utenfra på regionale forskningsfond i forhold til helhetlig FoU politikk Åge Mariussen NIFU STEP www.nifustep.no TRENGER VI REGIONALE FORSKNI NGSFOND? Trenger vi institusjoner for forskningsfinanisering

Detaljer

Nasjonalt program for leverandørutvikling. Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser

Nasjonalt program for leverandørutvikling. Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser 1 500 mrd pr år Offentlig sektors etterspørsel etter fremtidsrettede løsninger er et av de mest kraftfulle virkemidlene

Detaljer

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder Saknr. 1898/09 Ark.nr. 243 U01. Saksbehandler: Espen Køhn VRI INNLANDET - REGIONAL MEDFINÀNSIERING 2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer. 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry

Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer. 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry Det norske innovasjonssystemet tre hovedpilarer Forskningsrådet Ca 400 ansatte. Hovedoppgaver: forskningspolitisk

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping 2017-2027 Høringsutkast LIVSKRAFTIGE SAMMEN! 2 Medvirkningsplakaten strategien i kortversjon Det gode liv i Øvre Eiker skapes

Detaljer

Styresett og demokrati i Norge

Styresett og demokrati i Norge Styresett og demokrati i Norge Kristian Stokke kristian.stokke@sgeo.uio.no Styresett og demokrati i Norge Hva skjer med styresett og demokrati i Norge i en kontekst av globalisering? Hva er generelt og

Detaljer

Forskjellen mellom direkte og indirekte ledelse illustreres i figuren:

Forskjellen mellom direkte og indirekte ledelse illustreres i figuren: Eksamen sos 2018 Organisasjonsteori h16 Svar på to av de tre oppgavene. 1. Ledelse Forklar hva som menes med ledelse, og gjør rede for ulike innfallsvinkler for å studere ledelse. Drøft deretter forholdet

Detaljer

Økt omfang av interkommunalt samarbeid hva med folkevalgt styring og kontroll?

Økt omfang av interkommunalt samarbeid hva med folkevalgt styring og kontroll? Økt omfang av interkommunalt samarbeid hva med folkevalgt styring og kontroll? Med utgangspunkt i prosessen i Værnesregionen direktør Alf-Petter Tenfjord Landskonferansen for regionråd 29-30. august 2011

Detaljer

Kvalitetskommuneprogrammet 3partssamarbeidet

Kvalitetskommuneprogrammet 3partssamarbeidet Kvalitetskommuneprogrammet 3partssamarbeidet Kvalitetskommuneprogrammet Samarbeidsavtale av 23.10.06: Status deltakerkommuner Innsatskommuner sykefravær : 12 kommuner Pulje I: 28 kommuner i 2007 Pulje

Detaljer

Livskraftige kystsamfunn

Livskraftige kystsamfunn NIBR-UMB-prosjektet (2010-2013): Livskraftige kystsamfunn Forskerne: Knut Onsager (NIBR) pl. Lene Schmidt (NIBR) Guri Mette Vestby (NIBR) Knut Bjørn Stokke (UMB) Internasjonal ekspertgruppe : Ruben C Lois

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

OECDs Skills Strategy og Nasjonal kompetansepolitisk strategi

OECDs Skills Strategy og Nasjonal kompetansepolitisk strategi Kunnskapsdepartementet OECDs Skills Strategy og Nasjonal kompetansepolitisk strategi Anders K. Rinna 27. Oktober 2016 Agenda Hva er kompetansepolitikk? Skills Strategy og Nasjonal kompetansepolitisk strategi

Detaljer

KUNNSKAPSBASERT FOLKEHELSEARBEID OG REGIONALT SAMARBEID. Fylkesforum for folkehelse, «Samarbeid gir god folkehelse» 27. mars.

KUNNSKAPSBASERT FOLKEHELSEARBEID OG REGIONALT SAMARBEID. Fylkesforum for folkehelse, «Samarbeid gir god folkehelse» 27. mars. KUNNSKAPSBASERT FOLKEHELSEARBEID OG REGIONALT SAMARBEID Fylkesforum for folkehelse, «Samarbeid gir god folkehelse» 27. mars. Rica hotell Bodø Hva skal vi snakke om? Kunnskapsbasert folkehelsearbeid (hvordan

Detaljer

Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) Prosjektleder Tore Vabø KRD, Arendal, 17. juni 2010

Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) Prosjektleder Tore Vabø KRD, Arendal, 17. juni 2010 Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) Prosjektleder Tore Vabø KRD, Arendal, 17. juni 2010 1 Hovedmål for distrikts- og regionalpolitikken Reell frihet til bosetting Opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret

Detaljer

Samarbeid, samordning og ansvar Signy Irene Vabo Hege Herland

Samarbeid, samordning og ansvar Signy Irene Vabo Hege Herland Samarbeid, samordning og ansvar Signy Irene Vabo Hege Herland Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 30. 31. oktober Spor 1 Samhandling Disposisjon To utgangspunkt Samordning og samarbeid begrepene

Detaljer

Beskrivelse av oppdraget

Beskrivelse av oppdraget Beskrivelse av oppdraget 1.1 Om oppdraget I St. meld. nr. 19 (2001-2002) Nye oppgaver for lokaldemokratiet regionalt og lokalt nivå ble det foreslått å iverksette forsøk med enhetsfylke og med kommunal

Detaljer

Forskning og nytte, hvordan utvikle samspillet mellom forskning og næringsliv

Forskning og nytte, hvordan utvikle samspillet mellom forskning og næringsliv Forskning og nytte, hvordan utvikle samspillet mellom forskning og næringsliv Einar Rasmussen Tromsø 6. oktober 2015 Økt verdiskaping: Forskning som er relevant for næringslivet? Kunnskapsoverføring blant

Detaljer

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy Forskningsrådets regionale oppdrag På vei mot en regional policy Regional policy Forskningsrådets første regionale policy skal gi innspill til Forskningsrådets nye strategi som skal ferdigstilles i 2014.

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD

KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD ARBEIDSBOK FOR VURDERING AV STATUS OG MULIGHETER KOMMUNE: Januar 2015 TEMA 1: Demokratisk arena Reformens mål: Styrket lokaldemokrati Hva er status i egen kommune? Hva kunne

Detaljer

Erfaringer fra arbeidet med målutvikling og resultatvurdering i Innovasjon Norge

Erfaringer fra arbeidet med målutvikling og resultatvurdering i Innovasjon Norge Erfaringer fra arbeidet med målutvikling og resultatvurdering i Innovasjon Norge Programsamling i Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken, 05.03.2012 Olav Bardalen, programansvarlig, Innovasjon Norge

Detaljer

Nasjonal administrativ suverenitet myte eller realitet? Jarle Trondal & Morten Egeberg ARENA Senter for europaforskning, UiO

Nasjonal administrativ suverenitet myte eller realitet? Jarle Trondal & Morten Egeberg ARENA Senter for europaforskning, UiO Nasjonal administrativ suverenitet myte eller realitet? Jarle Trondal & Morten Egeberg ARENA Senter for europaforskning, UiO Plan Hva er administrativ suverenitet? Ideen om flernivåforvaltning Flernivåforvaltningens

Detaljer

Samordning muligheter og utfordringer

Samordning muligheter og utfordringer Samordning muligheter og utfordringer NFR/Demosreg: Midtveiskonferanse 18.-19. februar 2010 Lise H. Rykkja Forsker II, Dr. Polit Flernivåstyring i spenningen mellom funksjonell og territoriell spesialisering

Detaljer

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Næringsriket vs Mulighetsriket Kommunikasjonsutfordring.. Har vi tatt innover oss hva vi har skapt? Næringsriket Østfold er et

Detaljer

Fleksibilitet, forandring og forankring - Fremtidens flytende organisering av universiteter og høyskoler. Bjørn Stensaker

Fleksibilitet, forandring og forankring - Fremtidens flytende organisering av universiteter og høyskoler. Bjørn Stensaker Fleksibilitet, forandring og forankring - Fremtidens flytende organisering av universiteter og høyskoler Bjørn Stensaker Sentrale Europeiske reformideer Tidlig versjon av New Public Management: autonomi

Detaljer

Hvordan forbli en konkurransedyktig region?

Hvordan forbli en konkurransedyktig region? Hvordan forbli en konkurransedyktig region? Ragnar Tveterås Norrøna konferansen, Vitenfabrikken, 20.05.2014 Sentrale spørsmål Hva er konkurranseevne? Hvilke faktorer påvirker konkurranseevnen? Hvem påvirker

Detaljer

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming.

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Bergen, 17.01.2011 Til Helse- og omsorgsdepartementet Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Nasjonalt nettverk

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

Hvor går teori og praksis i statsvitenskaplig organisasjonsforskning? Tom Christensen, Institutt for statsvitenskap, UiO

Hvor går teori og praksis i statsvitenskaplig organisasjonsforskning? Tom Christensen, Institutt for statsvitenskap, UiO Hvor går teori og praksis i statsvitenskaplig organisasjonsforskning? Tom Christensen, Institutt for statsvitenskap, UiO Innlegg på Statsviterkonferansen, 24.mai 2014 1. Spørsmål som skal diskuteres Hva

Detaljer

Samhandlingsreformen i et kommunalt perspektiv

Samhandlingsreformen i et kommunalt perspektiv Samhandlingsreformen i et kommunalt perspektiv En mulighetsreform med store utfordringer Gudrun Haabeth Grindaker Direktør Arbeidsgiverutvikling Losby 21. august 2009 Hva blir kommunenes største utfordringer

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Samfunnsutviklerrollen til regionalt folkevalgt nivå. Gro Sandkjær Hanssen og Hege Hofstad Norsk institutt for by og regionforskning

Samfunnsutviklerrollen til regionalt folkevalgt nivå. Gro Sandkjær Hanssen og Hege Hofstad Norsk institutt for by og regionforskning Samfunnsutviklerrollen til regionalt folkevalgt nivå Gro Sandkjær Hanssen og Hege Hofstad Norsk institutt for by og regionforskning Spørsmål Hvordan kan regionalt folkevalgt nivå innta en mer strategisk

Detaljer

Østre Agder Verktøykasse

Østre Agder Verktøykasse Østre Agder Verktøykasse Sentrale mål og føringer Stortinget har sluttet seg til følgende overordnede mål for reformen som vil være førende for kommunens arbeid: Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne

Detaljer

Regionreformen videre med et forskerblikk. Gro Sandkjær Hanssen, By- og regionforskningsinstituttet NIBR, HiOA 21.november 2017

Regionreformen videre med et forskerblikk. Gro Sandkjær Hanssen, By- og regionforskningsinstituttet NIBR, HiOA 21.november 2017 Regionreformen videre med et forskerblikk Gro Sandkjær Hanssen, By- og regionforskningsinstituttet NIBR, HiOA 21.november 2017 Argumentene for sterkere regionale folkevalgt nivå Bør være en demokratisk

Detaljer

Nærdemokratiske ordninger i Fredrikstad kommune

Nærdemokratiske ordninger i Fredrikstad kommune Nærdemokratiske ordninger i Fredrikstad kommune En lokalsamfunnsmodell Agenda: 1. Historie & bakgrunn for lokalsamfunnsmodellen v/ordfører Jon-Ivar Nygård 2. Hensikt og mål for modellen v/ordfører Jon-Ivar

Detaljer

«Fyr» Fellesfag, Yrkesretting og relevans Den beste måten å utvikle en skole på er å gjøre det selv!

«Fyr» Fellesfag, Yrkesretting og relevans Den beste måten å utvikle en skole på er å gjøre det selv! «Fyr» Fellesfag, Yrkesretting og relevans Den beste måten å utvikle en skole på er å gjøre det selv! Fyr som organisasjons- og kulturutvikling. Hva? Hvorfor? Hvordan? Øyvind Sæther - oyvind.sather@bi.no

Detaljer

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013 Pådriver for økt verdiskaping Håvar Risnes,14. februar 2013 Hva kjennetegner SMBer I en verden i forandring - It s all about People to People business Varig vekst, overlevelse og profitt - gjennom aktive

Detaljer

Forskning for innovasjon og bærekraft hvordan kan vi lykkes sammen? Kongsberg, 21. august 2015 Anne Kjersti Fahlvik

Forskning for innovasjon og bærekraft hvordan kan vi lykkes sammen? Kongsberg, 21. august 2015 Anne Kjersti Fahlvik Forskning for innovasjon og bærekraft hvordan kan vi lykkes sammen? Kongsberg, 21. august 2015 Anne Kjersti Fahlvik Buskerud topp i næringsrettet forskning! Millioner Millioner Fra Forskningsrådet til

Detaljer

Distriktssenteret sin rolle i LUK-arbeidet, etter LUK-satsinga. Avdelingsleder Ingvill Dahl Nasjonal LUK-samling Gardermoen 18.

Distriktssenteret sin rolle i LUK-arbeidet, etter LUK-satsinga. Avdelingsleder Ingvill Dahl Nasjonal LUK-samling Gardermoen 18. Distriktssenteret sin rolle i LUK-arbeidet, etter LUK-satsinga Avdelingsleder Ingvill Dahl Nasjonal LUK-samling Gardermoen 18.oktober 2012 Brev til fylkeskommunene fra KRD 14.12.2009 Distriktssentret skal

Detaljer

Ledelse og organisering av klyngeprosjekter

Ledelse og organisering av klyngeprosjekter Ledelse og organisering av klyngeprosjekter Regionalt Innovasjonsseminar Vadsø 14.april 2011 Eivind Petershagen, Innovasjon Norge www.arenaprogrammet.no Et samarbeidsprosjekt mellom: Hovedtema Hva er det

Detaljer

Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen

Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen Saknr. 12/443-10 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer