Retningslinjer. FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDAREGÅANDE SKOLAR I HORDALAND 2010 versjon 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer. FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDAREGÅANDE SKOLAR I HORDALAND 2010 versjon 2"

Transkript

1 Retningslinjer FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDAREGÅANDE SKOLAR I HORDALAND 2010 versjon 2

2

3 REVISJON AV RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN 2010 Retningslinjene blei utarbeidd skoleåret 07/08. Dei har no vore revidert, og den nye versjonen skal gjelde fram til ny utgåve føreligg. Revisjonen er basert på innspel frå skolane, FAU/Faggrupper og eksamensoppgåvenemnder. Arbeidsgruppa som har stått for revisjonen har vore slik samansett: Audhild Tveiterås, Henning Galtung, Bente Gimmestad, Svanhild Drøsdal, Rolf Hall-Hansen, Knut Gabrielsen og Karl Erik Christiansen. Desse retningslinjene vil bli revidert våren 2011 og eventuelle nye retningslinjer vil gjelde frå skoleåret 2011/12. Hordaland fylkeskommune - Retningslinjer for lokalt gitt eksamen ved videregåande opplæring i Hordaland

4 INNHALD INNHALD INNLEIING...3 DEFINISJON...3 FØREMÅL...3 TEIKN PÅ KVALITET...3 OM RETNINGSLINJENE...3 FRÅ FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA, LOKALT GITT EKSAMEN ANSVARSFORDELING... 4 HORDALAND FYLKESKOMMUNE...4 REGIONANE V/REGIONSKOORDINATOR...4 SKOLANE V/REKTOR...4 PRIVATSKOLANE SKRIFTLEG EKSAMEN... 5 OPPGÅVENEMNDER FOR LOKALT GITT SKRIFTLEG EKSAMEN MUNNLEG EKSAMEN MUNNLEG-PRAKTISK EKSAMEN PRAKTISK EKSAMEN... 7 OPPGÅVENEMNDER FOR LOKALT GITT PRAKTISK EKSAMEN FOR YRKESFAG VURDERINGSKRITERIUM GJENNOMFØRING AV MUNNLEG EKSAMEN FOR ELEVAR... 9 HOVUDMODELL MED LANG FØREBUINGSDEL INNTIL 48 TIMAR...9 MODELLAR FOR ULIKE FAG MED KORT FØREBUINGSDEL INNTIL 1 TIME MUNNLEGE EKSAMENAR FOR...12 PRIVATISTAR...12 GENERELL DEL...12 FAGSPESIFIKK DEL KRONOLOGISK GJENNOMGANG AV SENSOR OG FAGLÆRAR SITT ARBEID MED MUNNLEG EKSAMEN SENSOR FÅR MELDING OM OPPNEMNING KVA SKAL SENSOR OG FAGLÆRAR GJERE I VEKA FØR EKSAMEN? SENSOR OG FAGLÆRAR SI ROLLE UNDER EKSAMEN SENSOR SI ROLLE VED KARAKTERFASTSETJINGA SENSOR GJEV ELEVEN RESULTATET SENSOR SITT ANSVAR VED EVENTUELL KLAGEHANDSAMING GJENNOMFØRING AV YRKESFAGLEG PRAKTISK EKSAMEN...19 FØREBUING FOR LÆRAR OG SENSOR...19 FØREBUINGSDEL...19 EKSAMEN...20 MODELLER FOR DEI ULIKE FAGA STUDIEFØREBUANDE FAG MED PRAKTISK, MUNNLEG ELLER MUNNLEG-PRAKTISK EKSAMEN...26 FORMGJEVINGSFAG...26 IDRETTSFAG...26 MUSIKK DANS OG DRAMA...28 REALFAG KLAGEHANDSAMING...29 KLAGEHANDSAMING VED SKRIFTLEG EKSAMEN...29 KLAGEHANDSAMING VED MUNNLEG EKSAMEN...29 KLAGEHANDSAMING VED PRAKTISK EKSAMEN...29 Hordaland fylkeskommune - Retningslinjer for lokalt gitt eksamen ved videregåande opplæring i Hordaland

5 1. INNLEIING DEFINISJON Lokalt gitt eksamen er alle eksamenar som ikkje er laga av Utdanningsdirektoratet. FØREMÅL Desse retningslinjene er utarbeidde for å få ei betre og meir eins gjennomføring av lokalt gitt eksamen i Hordaland. Gjennomføring av lokalt gitt eksamen skal bidra til at: - elevane får vist breidde og djupne i kompetansen sin i faget - det er samsvar mellom elevane sine arbeidsmåtar gjennom året og korleis elevane blir prøvde til eksamen - elevane blir sikra mest mogeleg kjende og likeverdige forhold ved eksamen - elevar, føresette, arbeidsgjevarar og utdanningsinstitusjonar skal få påliteleg og gyldig informasjon om elevane sin kompetanse TEIKN PÅ KVALITET Det er teikn på kvalitet når: 1. Opplæringsavdelinga gir klare og eintydige retningslinjer for lokalt gitt eksamen. 2. Elevane i god tid er kjende med rammene for eksamen 3. Det blir brukt like vurderingskriterium ved dei vidaregåande skolane i Hordaland 4. Rektor sitt trekk til lokalt gitt eksamen er i samsvar med retningslinjene 5. Opplæringsavdelinga og eksamensansvarlege ved skolane årleg oppsummerer erfaringane ved eksamen 6. At 2. sensor kjem frå ein annan skole i regionen eller frå ein annan region OM RETNINGSLINJENE Desse retningslinjene gjeld frå og med eksamen våren 2010 for alle vidaregåande skolar i Hordaland, både fylkeskommunale og private. Retningslinjene er bindande. I samsvar med desse retningslinjene utarbeider skolane sin eigen instruks for elevane om gjennomføring av lokalt gitt eksamen. Retningslinjene er forankra i sentrale føringar for gjennomføring av eksamen, læreplanverket for Kunnskapsløftet og i erfaring frå fleire års arbeid med ulike prøveformer. Eksamen og vurdering i vidaregåande opplæring er heimla i kap. 3, 4 og 5 i Opplæringslova og i Privatskolelova, og forskriftene til desse lovene. FRÅ FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA, LOKALT GITT EKSAMEN Fylkeskommunen har ansvaret for gjennomføringa av alle lokale eksamenar. Faglæraren har plikt til å utarbeide forslag til eksamensoppgåver. Eksamen kan organiserast i to delar, der første delen er ei førebuing og andre delen er sjølve eksamen. Førebuingsdelen kan vere på inntil 2 dagar og skal normalt ikkje inngå i vurderingsgrunnlaget. Rammene for eksamen eksamensdagen skal vere a) skriftleg eksamen inntil 5 timar b) munnleg eksamen inntil 30 minutt pr. elev eller privatist c) munnleg-praktisk eksamen inntil 45 minutt pr. elev eller privatist d) praktisk eksamen inntil 5 timar Det er læreplanane i Kunnskapsløftet som seier kva eksamensordning (ramme for eksamen) kvart enkelt fag skal ha. Hordaland fylkeskommune - Retningslinjer for lokalt gitt eksamen ved videregåande opplæring i Hordaland

6 2. ANSVARSFORDELING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sentrale arbeidsoppgåver med lokalt gitt eksamen ligg til Opplæringsavdelinga ved Eksamenskontoret. - Lage retningslinjer for lokalt gitt eksamen. - Gjennomføre privatisteksamenar, inklusive oppnemning av sensorar. - Legge til rette for at det blir gitt nødvendig informasjon til faglærarar/sensorar. REGIONANE V/REGIONSKOORDINATOR - Legge til rette for regional skolering ved behov, evt. i samarbeid med opplæringsavdelinga. - I samarbeid med skolane fordele eksamensdagar på skolane i regionen. - Medverke til fordeling av eksterne sensorar til skolane og etablering av sensorringar, evt. på tvers av regionane. SKOLANE V/REKTOR - Utarbeide eigen instruks for elevane om gjennomføring av eksamen ved skolen der det inngår mellom anna lengda på førebuingsdelen og kva hjelpemiddel den enkelte elev kan nytte - Rektor står for trekk av fag og parti og fordeler faga over dei dagane skolen har fått tildelt som eksamensdagar. - Gjennomføre lokalt gitt eksamen for elevar, evt. i samarbeid med andre skolar - Sende brev til sensor om formell oppnemning. - Legge til rette for at alle faglærarar og sensorar får nødvendig informasjon om dei fylkeskommunale retningslinjene. - Faglærar utarbeider eksamensoppgåver til sine eigne elevar. Oppgåvene blir utarbeidde både på bokmål og nynorsk, om det er elevar på skolen som har krav på det. - Rektor har ansvar for at oppgåveforslaga er utarbeidde i samsvar med kompetansemåla i læreplanen og med nasjonale og fylkeskommunale retningslinjer. - Rektor avgjer etter søknad frå elev eller foreldre/føresette kva tilrettelegging som er nødvendig. Rektor kan krevje uttale frå ein sakkunnig instans. - Faglærar som er foreslått som sensor, må vere ledig for sensoroppdrag. - Skolar som periodeles fag (ploging) og har lokalt gitt eksamen i desember eller januar, oppnemner sjølv sensorar og organiserer eksamen. - Om ein elev byter skole, er det skolen eleven kjem frå, som har ansvaret for å informere om og arrangere ny, utsett eller særskild eksamen. Gjeld det lokalt gitt eksamen, har skolen eleven kjem frå, ansvar for å lage eksamensoppgåvene. Skolane blir oppfordra til å samarbeide om eksamensoppgåver og eksamensavvikling. - Protokolltilførsel frå eksaminator eller sensor skal oppbevarast ved eksamensskolen i eitt år. PRIVATSKOLANE - Privatskolane følgjer dei fylkeskommunale retningslinjene for gjennomføring av lokalt gitt eksamen. - Alle punkt for skolane v/rektor gjeld og for dei private skolane. - Dei private skolane deltek i regionalt samarbeid rundt eksamen og evt. sensorringar på tvers av regionane. Hordaland fylkeskommune - Retningslinjer for lokalt gitt eksamen ved videregåande opplæring i Hordaland

7 3. SKRIFTLEG EKSAMEN Lokalt gitt skriftleg eksamen skal avviklast ved den enkelte skolen, som og er ansvarleg for å skaffe og oppnemne sensorar. Faglærar har plikt til å utarbeide forslag til eksamensoppgåver til ordinær lokalt gitt skriftleg eksamen. Rektor skal godkjenne eksamensoppgåva. Rektor har og ansvar for at det blir utarbeidd oppgåver til ny, utsett og særskild eksamen. Opplæringsavdelinga har etablert ei ordning med felles lokal skriftleg eksamen for elevar og privatistar innan nokre fag i Kunnskapsløftet OPPGÅVENEMNDER FOR LOKALT GITT SKRIFTLEG EKSAMEN Norsk Vg2 og matematikk Vg1 for yrkesfaglege utdanningsprogram Oppgåvenemnder for NOR1206, MAT1001 (praktisk) og MAT1006 (teoretisk) lagar ein felles eksamensdel for heile fylket som utgjer halvparten av eit oppgåvesett. Den andre halvdelen lagar kvar skole slik at yrkesretting og lokal tilpassing blir ivareteke. Det blir laga oppgåver i dei same faga til ny, utsett og særskild eksamen om hausten. Her blir det valfritt om skolane vil bruke heile settet eller berre halvdelen og yrkesrette den andre halvdelen. Dei som brukar heile settet, nyttar dei sensorane fylket har oppnemnt. Dei andre skaffar sensorar sjølve. Hjelpemiddel - Norsk: Alle hjelpemiddel tillatne, med unntak av Internett og kommunikasjon med andre - Matematikk: Oppgåvenemnda i matematikk avgjer kva hjelpemiddel som er tillatne på fellesdelen. Skolen står fritt til å avgjere kva hjelpemiddel som skal brukast på del to, innanfor dei rammene som gjeld for faget. Treningslære 1 i utdanningsprogram for idrettsfag Oppgåvenemnd for IDR2004 Treningslære 1 utarbeider eit heilt oppgåvesett. Førebuingstid: 48 timar. Alle hjelpemiddel er tillatne. Eleven får oppgitt eit tema for del 2. Temadelen vil bli lagt opp slik at pensum blir avgrensa. Temaet skal likevel vere slik at det femnar over fleire av hovudområda i læreplanen. Eksamenstid: 5 timar. Eksamen inneheld 2 delar. Del 1 omfattar alle læreplanmål. I denne delen vil eleven ikkje ha tilgang til hjelpemiddel.. Del 2 skal vere ei temaoppgåve (jmf. tema frå førebuinga). Framdrift (årshjul) for våreksamen Skolane leverer oppgåveforslag til fellesdelen desember Oppgåvenemndene utarbeider fellesdel januar Eksamenskontoret sender fellesdelen til rektorane mars Faglærarane utarbeider lokal/yrkesretta del mars/april Rektor godkjenner eksamenssettet april/mai Hordaland fylkeskommune - Retningslinjer for lokalt gitt eksamen ved videregåande opplæring i Hordaland

8 4. MUNNLEG EKSAMEN Eksamenstid: inntil 30 minutt. Her er to hovudmodellar. 1. Eksamen med lang førebuingsdel på inntil 48 timar. Her er alle hjelpemiddel tillatne i førebuingstida. 2. Eksamen med kort førebuingsdel på inntil 1 time. Denne eksamenen skal gjennomførast med nærare definerte tillatne hjelpemiddel. Hovudmodell 2 har ulike modellar for ulike fagområde. I begge modellane må ein vurdere bruk av digitale hjelpemiddel, særleg om elevane er vane med å nytte dei i undervisninga. Kven vel eksamensmodell? Utgangspunktet er at faglærar avgjer kva for eksamensmodell(ar) som kan godtakast i det aktuelle faget. Dersom faglærar kan akseptere begge modellane, kan elevane velje eksamensmodell. Dette inneber at ein i ei og same gruppe kan gjennomføre eksamen etter begge modellane. Det er viktig at kvar elev er blitt godt kjend med dei aktuelle modellane i løpet av skoleåret. For privatistar avgjer eksamenskontoret eksamensmodell. 5. MUNNLEG-PRAKTISK EKSAMEN Eksamenstid: inntil 45 minutt. Her er to hovudmodellar: 1. Eksamen med lang førebuingsdel på inntil 48 timar. Alle hjelpemiddel tillatne i førebuingstida. 2. Eksamen med kort førebuingsdel på inntil 1 time. Denne eksamenen skal gjennomførast med nærare definerte tillatne hjelpemiddel. Modellar for realfaga er gjort greie for på s. 9, og for formgjeving og idrettsfag på s. 24. Hordaland fylkeskommune - Retningslinjer for lokalt gitt eksamen ved videregåande opplæring i Hordaland

9 6. PRAKTISK EKSAMEN Nokre fag i studieførebuande utdanningsprogram skal ha praktisk eller munnleg-praktisk eksamen. I yrkesfaglege utdanningsprogram skal alle elevar ved Vg2 ha tverrfagleg praktisk eksamen (unntak Brønnfag og Flyfag). Her er det fleire moglege modellar, der det kan variere kor stort innslag eksamen skal ha av munnleg dialog/vurderingssamtale og evt. skriftleg innslag. OPPGÅVENEMNDER FOR LOKALT GITT PRAKTISK EKSAMEN FOR YRKESFAG Faglærarane utarbeider forslag til eksamensoppgåve til ordinær, lokalt gitt tverrfagleg eksamen. For å kvalitetssikre oppgåvene som skolane har laga, har Opplæringsavdelinga etablert oppgåvenemnder innan dei yrkesfaglege utdanningsprogramma. Forslaga til eksamensoppgåver blir vurderte av oppgåvenemndene. Dei vil dekke dei mest vanlege programområda. For programområde dei ikkje sjølv dekker, skal dei søke å få inn kompetanse utanfor nemnda. Alle skolane kan ikkje rekne med å få vurdert oppgåvene sine kvart år. Dei skolane som ikkje får vurdert sine oppgåver, vil få melding om dette. Oppgåvenemndene gir si faglege vurdering til Opplæringsavdelinga, som godkjenner eksamensoppgåvene/gir pålegg om endringar. Opplæringsavdelinga gir melding til skolane om oppgåveforslaga er godkjende av oppgåvenemnda slik dei ligg føre, eventuelt om kva endringar som må gjerast. Rektor har ansvar for at skolen endrar oppgåveforslaga slik at dei er i samsvar med oppgåvenemnda si tilråding. Skolen sender ein kopi av den endelege oppgåva til oppgåvenemnda. Framdrift (årshjul) Lærarane utarbeider oppgåver, evt. i samarbeid med andre skolar februar (sensorring) Oppgåveforslaga blir sende til oppgåvenemndene mars Oppgåvenemndene vurderer oppgåvene fagleg, tekstmessig, omfang, mars/april layout m.m. Opplæringsavdelinga gir melding til skolane om oppgåvene er tilfredsstillande april eller om dei må endrast Rektor sørgjer for at oppgåver som skal endrast blir endra, og nytt april/mai forslag blir sendt til oppgåvenemndene, som godkjenner endringane. Rektor godkjenner den enkelte oppgåva april/mai Hordaland fylkeskommune - Retningslinjer for lokalt gitt eksamen ved videregåande opplæring i Hordaland

10 7. VURDERINGSKRITERIUM Elevane skal vere kjende med vurderingskriteria i god tid før eksamen. Når vi bestemmer vurderingskriteria, bestemmer vi samtidig kva som tel/kva vi legg vekt på ved vurdering. Kriteria for karaktervurdering bør uttrykkje meistring på alle nivå. Ved munnleg, munnleg-praktisk og praktisk eksamen skal oppgåvene samla dekkje dei fleste måla i læreplanen for faget Hordaland fylkeskommune - Retningslinjer for lokalt gitt eksamen ved videregåande opplæring i Hordaland

11 8. GJENNOMFØRING AV MUNNLEG EKSAMEN FOR ELEVAR Det er to hovudmodellar for munnleg eksamen. Med faglærar meiner vi 1. sensor. Med omgrepet sensor meiner vi ekstern sensor. HOVUDMODELL MED LANG FØREBUINGSDEL - INNTIL 48 TIMAR Eksamen er todelt. Først får eleven inntil 15 min til ein presentasjon der han/ho legg fram resultatet av arbeidet i førebuingsdelen. Eksamen kan vare inntil 30 minutt. Om eleven ønskjer det, kan det til dømes brukast tavle, lysark, IKT, bilete eller gjenstandar for å illustrere stoffet. (Val av utstyr må avklarast med skolen på førehand) Resten av eksamenstida vil bli brukt til ein vidare diskusjon og samtale i faget med utgangspunkt i presentasjonen. Alle læreplanmåla kan bli trekte inn i denne samtalen. Presentasjonen skal ikkje lesast opp frå eit ferdigskrive manus, men framførast munnleg med utgangspunkt i ein kort disposisjon eller ei momentliste eleven har med. Disposisjonen/momentlista kan leggjast fram for faglærar og sensor. Engelsk og andre framandspråk I engelsk og framandspråk må desse tre elementa vere til stades: 1) Lytteforståing 2) Munnleg produksjon 3) Spontan samhandling. Eksamen i engelsk og framandspråk med lang førebuingstid (48 timar) Alle hjelpemiddel er tillatne Eksamen: inntil 30 min. Lytteforståing Lytteforståing skal vere ein del av eksamen i fellesfag engelsk og i framandspråk 1 og 2. Det er opp til kvar skole korleis ein vel å arrangere dette. I engelsk programfag og framandspråk 3 kan ein velje om ein vil skilje ut lytteforståinga som eigen del av eksamen, eller bake henne inn i samtalane kring munnleg produksjon og spontan samhandling. Munnleg produksjon Eleven presenterer tema frå førebuinga, og elev, eksaminator og sensor følgjer opp med ein samtale, der og andre nærliggjande tema kan trekkjast inn. Spontan samhandling Resten av eksamenstida vil bli brukt til ein diskusjon/samtale i faget med utgangspunkt i aktuelle hendingar, daglegdagse situasjonar, interesseområde, erfaringar eller andre tema tilpassa faget sitt nivå. Hordaland fylkeskommune - Retningslinjer for lokalt gitt eksamen ved videregåande opplæring i Hordaland

12 MODELLAR FOR ULIKE FAG MED KORT FØREBUINGSDEL INNTIL 1 TIME Først får eleven tid til ein presentasjon der han legg fram resultatet av arbeidet i førebuingsdelen. Presentasjonen skal ikkje lesast opp frå eit ferdigskrive manus, men framførast munnleg med utgangspunkt i ein kort disposisjon eller ei momentliste kandidaten har med frå førebuingsdelen. Disposisjonen/momentlista kan leggjast fram for eksaminator og sensor. Eksaminator gir beskjed om når presentasjonsdelen er over og eksamineringa tek til. Resten av eksamenstida vil bli brukt til ein vidare diskusjon og samtale i faget. Alle læreplanmåla kan bli trekte inn i denne samtala. Samfunnsfaga Førebuingstid: inntil ein time Hjelpemiddel: Alle trykte og skrivne hjelpemiddel, kalkulator og PC utan nettilgang, med programvare som elevane er kjende med frå undervisninga, er tillatne. Oppgåve: Eleven får utdelt ei eller fleire kjelder med spørsmål til kjeldene, emnet/emna og andre nærliggjande emne. Eksamen: inntil 30 minutt I samtalen under eksamen legg eleven fram svara på spørsmåla ut frå notata frå førebuingsdelen. Dessutan skal eleven få høve til å kome med utfyllande kommentarar og svare på nye spørsmål frå faglærar om emnet/emna og andre nærliggjande emne. Realfaga Matematikk Førebuingstid: inntil ein time Hjelpemiddel: Alle trykte og skrivne hjelpemiddel, kalkulator og PC utan nettilgang med programvare som elevane er kjende med frå undervisninga, er tillatne. Oppgåve: Eit naturleg avgrensa emneområde i faget, gjerne supplert med konkrete oppgåver. Instruks: Eleven skal førebu seg på å vise sin kompetanse innanfor det trekte emneområdet. Eksamen: inntil 30 minutt. Eleven gjer greie for arbeidet med det trekte emneområdet og svarar på oppfylgingsspørsmål. Eleven blir eksaminert i eit anna, naturleg avgrensa emneområde i faget. Til saman skal dei to emneområda femne vidt og djupt nok til at alle elevar har høve til å syne kompetansen sin i faget. Hjelpemiddel under eksamenstida er notatark frå førebuingsdelen, tabellar/formelsamling og digitale hjelpemiddel. Kjemi, fysikk, biologi og naturfag (Munnleg-praktisk eksamen) Denne eksamensforma skal ha eit praktisk innslag Til vanleg maksimalt 5 kandidatar. Førebuingstid: inntil ein time Hjelpemiddel: Alle trykte og skrivne hjelpemiddel, kalkulator og PC utan nettilgang, med programvare som elevane er kjende med frå undervisninga, er tillatne. Oppgåve: Eit naturleg avgrensa emneområde i faget, gjerne supplert med konkrete oppgåver. Instruks: Eleven skal førebu seg på å vise kompetansen sin innanfor det trekte emneområdet. Eksamen: inntil 45 minutt (inklusiv tid til å utføre praktisk arbeid). Eleven gjer greie for arbeidet med det trekte emneområdet og svarar på oppfylgingsspørsmål. Eleven blir eksaminert i eit anna, naturleg avgrensa emneområde i faget. Det praktiske arbeidet skal integrerast som ein naturleg del av eksaminasjonen i anten det kjende eller det ukjende emneområdet. Til saman skal dei to emneområda femne vidt og djupt Hordaland fylkeskommune - Retningslinjer for lokalt gitt eksamen ved videregåande opplæring i Hordaland

13 nok til at alle elevar har høve til å syne kompetansen sin i faget. Hjelpemiddel under eksamenstida er notatark frå førebuingsdelen, tabellar/formelsamling og digitale hjelpemiddel. Geofag, informasjonsteknologi og teknologi og forskningslære. Desse faga skal ha lang førebuingsdel på inntil 48 timer Norsk Førebuingstid: inntil ein time Oppgåve: Eleven får utlevert ein ukjent tekst eller ei anna oppgåve frå eit hovudområde i læreplanen. Innstruks: Eleven førebur seg på å vise kompetansen sin innanfor hovudområdet og/eller i tekstanalyse. Hjelpemiddel: Læreplanen i norsk og evt. ordbok Eksamen: 30 minutt Eleven gjer greie for oppgåva frå førebuingsdelen og svarar på oppfølgingspørsmål. Eleven blir eksaminert i ei oppgåve knytt til leselista, med spørsmål som kan kome frå alle hovudområde i læreplanen Engelsk og Framandspråk I og II I engelsk og framandspråk må desse tre elementa vere til stades: 1) Lytteforståing 2) Munnleg produksjon 3) Spontan samhandling. Førebuingstid: inntil ein time ved samla førebuing for lytteforståing og munnleg produksjon ( 30 min. dersom ein vel vekk lytteforståing som eigen del av eksamen). Oppgåve: Eleven trekker ei oppgåve som baserer seg på eitt eller fleire tema som elevane har arbeidd med gjennom året. Eksaminator og sensor må ha samarbeidd om eksamensoppgåvene for å sikre at det dekker eit breitt utval av kompetansemål. Hjelpemiddel: læreplan, ordbok el. elektronisk ordbok og grammatikk Eksamen: I fellesfaga engelsk og framandspråk 1 og 2 skal lytteforståing vere ein del av eksamen. I engelsk programfag og framandspråk 3 kan ein i staden bake henne inn i samtalane kring munnleg produksjon og spontan samhandling. Munnleg produksjon: Eleven presenterer tema frå førebuinga, og elev, eksaminator og sensor følgjer opp med ein samtale, der og andre nærliggjande tema kan trekkjast inn. Resten av tida blir nytta til spontan samhandling. Hordaland fylkeskommune - Retningslinjer for lokalt gitt eksamen ved videregåande opplæring i Hordaland

14 9. MUNNLEGE EKSAMENAR FOR PRIVATISTAR GENERELL DEL Alle kandidatar må vise gyldig legitimasjon. Førebuingstid: om lag 20 minutt (for nokre fag 30 min, sjå fagspesifikk del) Alle trykte og skrivne hjelpemiddel er tillatne. Under førebuinga kan det gjerast notat som kan nyttast som støtte under eksaminasjonen. Kommunikasjon under førebuingsdel er ikkje tillatne. Eksamen kan vare inntil 30 minutt. Først får du tid til ein presentasjon der du legg fram resultatet av arbeidet i førebuingsdelen. Presentasjonen skal ikkje lesast opp frå eit ferdigskrive manus, men framførast munnleg med utgangspunkt i ein kort disposisjon eller ei momentliste du har med. Disposisjonen/momentlista kan leggjast fram for eksaminator og sensor. Eksaminator gir beskjed om når presentasjonsdelen er over og eksamineringa tek til. Resten av eksamenstida vil bli brukt til ein vidare diskusjon og samtale i faget. Alle læreplanmåla kan bli trekte inn i denne samtala. Eksaminator og sensor vil i samråd einast om karakteren. Når privatisten får karakteren, kan han be om ei grunngjeving der og då. Denne grunngjevinga blir gitt munnleg. FAGSPESIFIKK DEL Samfunnsfaga Førebuingstid: om lag 20 min Oppgåve: kandidaten trekkjer emne frå eit hovudområde i læreplanen. Instruks: kandidaten førebur seg på å vise kompetansen sin innanfor det trekte emneområdet Eksamen: om lag 20 minutt Kandidaten gjer greie for arbeidet med det oppgjevne emneområdet og svarar på oppfølgjingsspørsmål. Kandidaten blir óg eksaminert i andre naturleg avgrensa emneområder i faget Norsk Førebuingstid: om lag 20 min. Oppgåve: Kandidaten får utlevert ein ukjent tekst eller ei anna oppgåve frå eit hovudområde i læreplanen. Instruks: Kandidaten førebur seg på å vise kompetansen sin innanfor hovudområdet og/eller i tekstanalyse. Eksamen: Inntil 30 minutt. Kandidaten gjer greie for oppgåva frå førebuingsdelen og svarar på oppfølgingspørsmål. Kandidaten blir eksaminert i ei oppgåve knytt til leselista, med spørsmål som kan kome frå alle hovudområde i læreplanen, inkludert den sjølvvalde fordjupningsoppgåva. Hordaland fylkeskommune - Retningslinjer for lokalt gitt eksamen ved videregåande opplæring i Hordaland

15 Kjemi, fysikk, biologi og naturfag Desse fag har ein munnleg-praktisk eksamen Førebuingstid: Om lag 30 min. Oppgåve: kandidaten trekkjer ei problemstilling som er relevant i høve til eitt eller fleire av kompetansemåla i læreplanen for faget. Innstruks: kandidaten førebur seg på å vise kompetansen sin i aktuelle kompetansemål med utgangspunkt i den trekte problemstillinga. Eksamen: om lag 30 minutt, inklusiv tid til å utføre praktisk arbeid Kandidaten gjer greie for arbeidet frå førebuingsdelen og svarar på oppfølgjingsspørsmål. Avskrift frå lærebok vil ikkje gje utteljing. Kandidaten blir eksaminert i eitt eller fleire naturleg avgrensa emneområde som dekkjer andre kompetansemål enn den trekte problemstillinga. Kandidaten skal utføre forsøk. I Biologi 2 skal kandidaten utføre eller beskrive forsøk. I Kjemi 2 og Fysikk 2 kan eksaminator velje å la heile eksamenspartiet gjennomføre den praktiske delen samla før ein startar med individuell høyring. I dette tilfellet kan individuell høyring vere på minutt. I naturfag VG1401 og NAT1002 vil karakteren vere ei samla vurdering av den skriftlege og munnlege delen. I geofag REA3008 og REA3009/3010 skal kandidaten ha med seg ei prosjektoppgåve innan hovedområdet i læreplanen som heiter Geoforskning. Engelsk og Framandspråk I og II Kandidatane må levere leseliste til eksamenskontoret. Førebuingstid: Om lag 20 min Oppgåve: kandidaten trekkjer emne frå eit hovudområde i læreplanen.det er vanleg at privatisten får ein ukjend tekst til førebuinga. Instruks: kandidaten førebur seg på å vise kompetansen sin innanfor det trekte emneområdet Eksamen: om lag 20 minutt. Kandidaten gjer greie for arbeidet med det oppgjevne emneområdet /teksten og svarar på oppfølgjingsspørsmål. Kandidaten vil bli eksaminert med utgangspunkt i innlevert leseliste. Leselista skal sendast til eksamenskontoret innan 10.februar/1.oktober. Dersom leseliste ikkje er levert, kan eksaminator eksaminere kandidaten etter eksamenskontoret sitt forslag til leseliste Hordaland fylkeskommune - Retningslinjer for lokalt gitt eksamen ved videregåande opplæring i Hordaland

16 10. KRONOLOGISK GJENNOMGANG AV SENSOR OG FAGLÆRAR SITT ARBEID MED MUNNLEG EKSAMEN 1 Sensor får melding om oppnemning 2 Kva skal sensor gjere i veka før eksamen? 3 Sensor og faglærar si rolle under eksamen 4 Sensor si rolle ved karakterfastsetjing 5 Sensor gir eleven resultatet 6 Sensor sitt ansvar ved eventuell klagehandsaming 1. SENSOR FÅR MELDING OM OPPNEMNING Faglærar og sensor får melding normalt minst to veker før eksamen. (Ikkje-normale situasjoner kan oppstå i samband med sjukdom, streik o.l.) Alle lokalt vedtekne reglar for eksamensmodellen skal leggjast ved oppnemninga I fag der det er naturleg, kan det leggjast ved lærestoffliste eller andre oversikter som viser kva elevane har arbeidd med Faglærar tek straks kontakt med sensor Vanlege spørsmål: Kva om faglærar ikkje tek kontakt? Sensor må sjølv ta kontakt med faglærar eller eksamensskolen dersom han ikkje har høyrt noko etter to dagar. 2. KVA SKAL SENSOR OG FAGLÆRAR GJERE I VEKA FØR EK- SAMEN? Sensor må setje seg inn i styringsdokument og rettleiingsdokument for denne eksamensmodellen Faglærar kjem med forslag til eksamensoppgåve(r), og sensor og faglærar drøftar oppgåveframlegget og blir einige om endeleg utforming Sensor passar på at oppgåva/ene er i tråd med måla i læreplanen og femner vidt nok Sensor og faglærar diskuterer og blir samde om kjenneteikn på måloppnåing ved vurdering av ein eksamensprestasjon i faget Faglærar informerer sensor om skolen sin instruks for korleis eksamen skal gjennomførast Sensor blir informert om skoleadministrasjonen sitt arbeid med å kvalitetssikre eksamen (til dømes: samordning med andre skolar, informasjon til elevane, opplæring av lærarkollegiet, tilrettelegging i førebuingsdelen med tilgang til bibliotek, IKT, arbeidsrom mm) Vanlege spørsmål: Kva om faglærar og sensor ikkje blir einige om utforminga av oppgåvene? Sensor har siste ordet når det gjeld kva eleven skal eksaminerast i, men dette betyr ikkje at sensor skal overkøyre faglærar og forlange ei heilt anna oppgåve enn det faglærar gjev forslag om. Eleven trekkjer tema, og faglærar må sørgje for at eleven kan trekkje blant tema Hordaland fylkeskommune - Retningslinjer for lokalt gitt eksamen ved videregåande opplæring i Hordaland

17 som til saman dekker kompetansemåla, og som gjer det mogeleg for eleven å få vist både brei kompetanse og evne til å fordjupe seg i eit stoff eller eit fagleg område. Kan sensor kreve endringar i eksamensopplegget? Nei, skolen vedtek reglane som gjeld for eksamen, som skal vere i samsvar med sentrale og fylkeskommunale retningslinjer. Det er berre eksamensoppgåva sensor kan påverke. Om skolen har vedteke reglar som er i strid med desse retningslinjene, må dette takast opp av sensor. Kva om sensor insisterer på endringar i opplegg og oppgåveutforming som bryt med det elevane ventar seg? Av og til kan det oppstå usemje mellom faglærar og sensor om gjennomføringa av eksamen. Rektor på eksamensskolen har eit overordna ansvar for eksamen og skal trekkjast inn om slik usemje oppstår. Skal faglærar kontakte sensor etter at elevane har fått utlevert oppgåvene? Faglærar tek kontakt i god tid før sjølve eksamen dersom det er informasjon sensor bør ha. Kva er faglærar si rolle under førebuingsdelen? Faglærar bør vere tilgjengeleg ved utleveringa av oppgåva/oppgåvene og vidare i førebuingsdelen - innanfor dei rammene som arbeidsavtalen set. Faglærar kan svare på spørsmål om praktisk gjennomføring, men ikkje undervise. Kor mykje rettleiing ein elev skal få, må avgjerast av det profesjonelle skjønnet hos faglæraren. Det kan i alle høve vere fornuftig å avtale eit møte neste dag med elevar som ønskjer det. 3. SENSOR OG FAGLÆRAR SI ROLLE UNDER EKSAMEN Vanlege spørsmål for hovudmodell med lang førebuingstid (48 t): Kan eksaminasjonen gjerast i par eller grupper? Ja, det er ingen regel som hindrar dette. Eksamenstida blir då forlenga utover dei vanlege 30 min pr. elev. Vurderinga skal alltid vere individuell. Det er ikkje høve til å gje felles karakter. Er det vanskeleg å vurdere fleire elevar samstundes? Erfaring viser at det ikkje er problematisk å skilje mellom elevane sine prestasjonar, men at det kan vere noko meir krevande å vere eksaminator. Forsøk har likevel vist at det kan vere vanskeleg å gje ei rettferdig vurdering dersom gruppa er sett saman av meir enn tre elevar. Vanlege spørsmål om presentasjonen: Kan sensor avbryte eleven under presentasjonen? Ein bør ikkje avbryte eleven, men dersom han/ho kjem heilt skeivt ut, bør ein prøve å få eleven inn på rett spor. Kva om eleven tek til å lese opp frå eit manus? For å hjelpe eleven til ein betre prestasjon bør faglærar eller sensor straks gjere eleven merksam på at det ikkje er meininga at kandidaten skal lese opp frå eit ferdig manus. Eleven skal vite kva som står om dette i instruksen. Hordaland fylkeskommune - Retningslinjer for lokalt gitt eksamen ved videregåande opplæring i Hordaland

18 Kan sensor be eleven legge bort notata? Nei, instruksen seier at eleven har rett til å ha med seg notatark. Om eleven likevel held fram med å lese opp, eller er sterkt avhengig av notata sine, får dette innverknad på vurderinga av prestasjonen. Kva om eleven ikkje er ferdig etter avtalt tidsbruk? Eleven bør informerast om når det er eitt minutt igjen, og stoppast om presentasjonen ikkje er ferdig 1-2 min over tida. Dette kan seiast til eleven før eksamen startar. Bør sensor halda seg passiv under presentasjonen? Nei, elevar er ofte nervøse i ein slik situasjon, så både faglærar og sensor må gjennom kroppsspråk (augekontakt, smil, nikk) vise at dei følgjer med og er positive til eleven si framlegging. Vanlege spørsmål om samtalen etterpå: Kan sensor delta i samtalen? Ja, det er ingen sentralt gjevne retningslinjer som forbyr dette. Det bør i kvart enkelt tilfelle vurderast kva som er best for eleven. Denne eksamensmodellen legg opp til at sensor bør delta på linje med faglærar. Skal samtalen berre dreie seg om temaet i presentasjonen? Nei, i samtalen etterpå skal eleven kunne setje emnet inn i ein større samanheng. Samtalen tek utgangspunkt i presentasjonen og kan gå djupare inn i emnet eller gradvis gå over i andre emne.. Ein skal ikkje brått stille spørsmål om noko heilt anna for å kontrollere at eleven kan pensum. Skolen må heller ikkje lage eit reglement som seier at samtalen berre skal dreie seg om emnet for presentasjonen. Skal eleven få bruke notata sine i samtalen? Ja, når instruksen seier at eleven har høve til å ha med seg notatark til framføringa si, har eleven høve til å bruke dei under heile eksamen. Dersom eleven er for avhengig av notata, får dette innverknad når karakteren skal fastsetjast. Vanleg spørsmål for begge hovudmodellane Kva om eleven ikkje kan svare på eit spørsmål? Då kan spørsmålet omformulerast eller det kan stillast eit nytt spørsmål. Faglærar og sensor skal ikkje ta til med å undervise ved å forklare kva eleven burde ha svart. Det er eleven som skal disponere tida for å vise kompetansen sin i faget. Faglærar og sensor skal nøye seg med å stille korte og klare spørsmål. 4. SENSOR SI ROLLE VED KARAKTERFASTSETJINGA For hovudmodell med lang førebuingstid inntil 48 timar Når samtalen er over, blir eleven beden om å vente utanfor mens faglærar og sensor fastset karakteren Sensor og faglærar skal saman drøfte eleven sin prestasjon og bli einige om kva karakter eleven skal ha Ved usemje, avgjer sensor Vanlege spørsmål: Skal presentasjonen og samtalen telje likt når karakteren blir fastsett? Det skal ikkje lagast ei prosentfordeling mellom presentasjon og samtale, men karakteren blir fastsett etter ei heilskapsvurdering. Det er eleven sin faglege kompetanse som skal vere avgjerande for karakteren. Hordaland fylkeskommune - Retningslinjer for lokalt gitt eksamen ved videregåande opplæring i Hordaland

19 Skal framføringa telje med, eller er det berre innhaldet som skal vere grunnlaget for karaktersetjinga? Utgangspunktet er kompetansemåla i læreplanen. Om faget har mål som har med framføring å gjere t.d. i norsk skal framføringa telje med. Skal hjelp og rettleiing i førebuingsdelen ha innverknad på vurderinga? Nei, arbeid i førebuingsdelen blir ikkje vurdert. Det er berre prestasjonen på sjølve eksamen som er grunnlaget for karaktersetjinga. Vanlege spørsmål for begge hovudmodellane Kva skal det leggjast vekt på når karakteren blir fastsett? Karakteren skal vise eleven sin kompetanse i faget. Det er svært viktig at faglærar og sensor på førehand har diskutert og blitt samde om kjenneteikna på måloppnåing, jmf. vurderingskriteria som ligg ved oppgåva. Kva om sensor og faglærar ikkje blir einige om karakteren? Dersom dei ikkje blir samde, er det sensor som tek den endelege avgjerda. Kan eleven kome inn igjen for å få tilleggsspørsmål? Om det gjennom drøftinga av prestasjonen kjem fram moment som gjer det vanskeleg for sensor å ta ei endeleg avgjerd om karakteren, kan eleven kallast inn igjen. Det er opp til sensor om dette skal gjerast. Skal eleven få resultatet før neste elev blir kalla inn? Ja, vurderinga skal vere målrelatert og ikkje grupperelatert 5. SENSOR GJEV ELEVEN RESULTATET Etter at karakteren er fastsett i samtalen mellom faglærar og sensor, blir eleven kalla inn igjen Før eleven blir kjend med karakteren, må eleven få ei god grunngjeving. Vanleg spørsmål: Kva er ei god grunngjeving? Ei grunngjeving er ikkje det same som ein karakteristikk av svaret/prestasjonen. Det er ikkje nok t.d. å seie at Du var flink og presterte godt, så du får karakteren 5. Sensor må vise til konkrete døme frå prestasjonen og knyte desse opp mot vurderingskriteria og grad av måloppnåing i faget. 6. SENSOR SITT ANSVAR VED EVENTUELL KLAGEHAND- SAMING Sensor må lage fyldige notat om både gjennomføringa og karaktergrunnlaget Sensor må passe på at det ikkje skjer formelle feil Vanlege spørsmål: Kor lenge skal notata takast vare på? Notata skal takast vare på eitt år etter at eksamen er gjennomført. Kvifor skal notata takast vare på så lenge? Det hender at karakterar blir førde feil på karakterskjemaet og at dette ikkje blir oppdaga før eleven på eit seinare tidspunkt klagar. Notata vil då kunne dokumentere korrekt karakter. Hordaland fylkeskommune - Retningslinjer for lokalt gitt eksamen ved videregåande opplæring i Hordaland

20 Kva er ein formell feil? Ein formell feil er at gjeldande retningslinjer ikkje blir følgde. Kva skal stå i sensor sin kommentar til klagen frå eleven? Sensor og faglærar er pliktige til å gje skriftlege kommentarar til eleven si klage. Sensor må kommentere den konkrete formelle feilen eleven klagar på, ikkje berre skrive at Det blei ikkje gjort formelle feil. Hordaland fylkeskommune - Retningslinjer for lokalt gitt eksamen ved videregåande opplæring i Hordaland

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skolar i Hordaland 2011

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skolar i Hordaland 2011 Retningslinjer For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skolar i Hordaland 2011 REVISJON AV RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene blei utarbeidde skoleåret 07/08. Dei er no reviderte,

Detaljer

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland Retningslinjer For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland 2014 Retningslinjer for lokalt gitt eksamen 2014 2 Revisjon av retningslinjer for lokalt gitt eksamen Retningslinjene for lokalt

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene er revidert i henhold

Detaljer

Eksamensinstruks for skriftleg eksamen

Eksamensinstruks for skriftleg eksamen Vedlegg 1: Eksempel på eksamensinstruks for privatister fra Hordaland fylkeskommune Eksamensinstruks for skriftleg eksamen Det er viktig at du gjer deg kjent med denne informasjonen. Oppmøte Seinast 30

Detaljer

Informasjon til elever og foreldre på 10. trinn 2012/2013 om eksamen, utdrag av forskrift til opplæringsloven, eksamensreglement og vitnemål

Informasjon til elever og foreldre på 10. trinn 2012/2013 om eksamen, utdrag av forskrift til opplæringsloven, eksamensreglement og vitnemål Sammen for Meningsfull Utvikling MODUM KOMMUNE Jellumveien 3, 3340ÅMOT Informasjon til elever og foreldre på 10. trinn 2012/2013 om eksamen, utdrag av forskrift til opplæringsloven, eksamensreglement og

Detaljer

Gjennomføring av våreksamen 2014 - elevar og privatistar

Gjennomføring av våreksamen 2014 - elevar og privatistar rundskriv nr. 1/14 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 06.01.2014 443/2014/ - Gjennomføring av våreksamen

Detaljer

Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven. Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa

Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven. Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa 1-1 Opplæringa i grunnskolen I grunnskolen skal opplæringa skal vere i samsvar med Læreplan

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene

Detaljer

LARDAL KOMMUNE Lardal ungdomsskole

LARDAL KOMMUNE Lardal ungdomsskole LARDAL KOMMUNE Lardal ungdomsskole REGLEMENT FOR MUNTLIG EKSAMEN 2015 Dette reglement er fastsatt av rektor med hjemmel i forskrift til Opplæringsloven, 3-29. 1. Før offentliggjøring av eksamen faglærer/sensor

Detaljer

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010 Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte Juni 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelin ga Dei vidaregåande skolane i Hordaland Vår ref.: (nyttasl ved korre.spondanse) Dykkar

Detaljer

MØTE MED ELEVAR 10. TRINN MÅNDAG 05. MARS 2012. Vårsemestert, eksamen, vurdering og klage

MØTE MED ELEVAR 10. TRINN MÅNDAG 05. MARS 2012. Vårsemestert, eksamen, vurdering og klage MØTE MED ELEVAR 10. TRINN MÅNDAG 05. MARS 2012 Vårsemestert, eksamen, vurdering og klage Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer

Detaljer

FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.

FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. UTDANNING Retningslinjer for muntlig og muntlig- praktisk eksamen Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen oktober 2014 Innhold FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 1. RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK 12.01.2015 EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK Drøftingssak 1-2015 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Innhold 1 Innledning og forskrift... 2 1.1 Formål:... 2 1.2 Om retningslinjene...

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK SAMMENDRAG Disse retningslinjene for lokal eksamen er utarbeidet for å legge til rette for en forsvarlig og lik gjennomføring av lokalt gitt eksamen i Telemark. Telemark fylkeskommune 05.03.2015 EKSAMENSREGLEMENT

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo VÅREN 2010 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaring... 3 3. Begrunnelser for muntlig eksamen... 4 4. Opplæringslova og forskrifter... 4 5. Rollefordeling...

Detaljer

Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole

Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole Plan for gjennomføring av landbruksopplæring, slik at voksne deltakere får et tilpassa opplegg, både når det gjelder innhold

Detaljer

Retningslinjer. Lokalt gitt muntlig eksamen

Retningslinjer. Lokalt gitt muntlig eksamen Eidsvoll kommune, Gjerdrum kommune, Hurdal kommune, Nannestad kommune, Nes kommune, Nittedal kommune, Ullensaker kommune Retningslinjer Lokalt gitt muntlig eksamen 2015 Sist revidert: 20.11.2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL VURDERING Skoleåret 2011-12 2 FORORD Formålet med retningslinjene: De skal tjene som veiledning for lærerne i vurderingsarbeidet, og de skal bidra

Detaljer

EKSAMEN 2013. Reglement Vurdering Klagerett Bruk av IKT

EKSAMEN 2013. Reglement Vurdering Klagerett Bruk av IKT EKSAMEN 2013 Reglement Vurdering Klagerett Bruk av IKT 1 Innhold Eksamensreglement.. 3 Elevvurdering. 7 Klage på vurdering. 9 Godkjenning/annullering av eksamen. 13 Kildebruk og bruk av PC ved større innleveringer,

Detaljer

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS Revidert 100814 HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL VURDERING 2 FORORD Formålet med retningslinjene: De skal tjene som veiledning for lærerne i vurderingsarbeidet, og de skal bidra

Detaljer

REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND

REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND A. Verdigrunnlag... 2 B. Innleiing... 2 C. Opptakskrav... 2 D. Spesielle tilhøve... 6 E. Vurdering... 7 F. Eksamensordning og eksamensreglement... 8 G. Klage og klagehandsaming...

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering 2010 2 FORORD Formålet med disse fylkeskommunale retningslinjene om vurdering er todelt: For det første skal de

Detaljer

KVV - SKULEHANDBOK side 1 2015-2016 SKULEHANDBOK FOR KVINNHERAD VIDAREGÅANDE SKULE SKULEÅRET 2015/201

KVV - SKULEHANDBOK side 1 2015-2016 SKULEHANDBOK FOR KVINNHERAD VIDAREGÅANDE SKULE SKULEÅRET 2015/201 KVV - SKULEHANDBOK side 1 2015-2016 SKULEHANDBOK FOR KVINNHERAD VIDAREGÅANDE SKULE SKULEÅRET 2015/201 /2016 1 KVV - SKULEHANDBOK side 2 2015-2016 Innhald Velkomen som elev ved Kvinnherad vidaregåande skule...

Detaljer

Studentreglement. A. Verdigrunnlag... 2. B. Innleiing... 2. C. Opptakskrav... 2. D. Spesielle tilhøve... 4. E. Vurdering... 5

Studentreglement. A. Verdigrunnlag... 2. B. Innleiing... 2. C. Opptakskrav... 2. D. Spesielle tilhøve... 4. E. Vurdering... 5 Studentreglement A. Verdigrunnlag... 2 B. Innleiing... 2 C. Opptakskrav... 2 D. Spesielle tilhøve... 4 E. Vurdering... 5 F. Eksamensordning og eksamensreglement... 6 G. Klage og klagehandsaming... 10 H.

Detaljer

REGLEMENT FOR FAGSKULANE I HORDALAND

REGLEMENT FOR FAGSKULANE I HORDALAND REGLEMENT FOR FAGSKULANE I HORDALAND A. Verdigrunnlag... 2 B. Innleiing... 2 Rettar... 2 Plikter... 2 C. Opptakskrav... 2 Spesielle opptakskrav... 2 D. Spesielle tilhøve... 4 E. Vurdering... 5 F. Eksamensordning

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011:

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Anne-Lise Olstad 09/03434-15 527 NOTAT TIL OPPFØLGING Dato: 10.12.2010 Ugradert Postmottak videregående skoler i Nord-Trøndelag Eksamensledere Retningslinjer for gjennomføring

Detaljer

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2013 Engelsk ENG0012 Sentralt gitt skriftleg eksamen etter 10. trinn for elevar og for vaksne deltakarar og privatistar Nynorsk Eksamensrettleiing for

Detaljer

Organisering og gjennomføring av våreksamen 2015 for elevar og privatistar

Organisering og gjennomføring av våreksamen 2015 for elevar og privatistar rundskriv nr 4/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 09012015 1360/2015/ - Organisering og gjennomføring

Detaljer

Informasjon til alle elever om EKSAMEN HØSTEN 2014. Her finner du blant annet informasjon om

Informasjon til alle elever om EKSAMEN HØSTEN 2014. Her finner du blant annet informasjon om Trondheim Katedralskole Informasjon til alle elever om EKSAMEN HØSTEN 2014 Her finner du blant annet informasjon om - eksamensordningen - eksamensdagene - regler og prosedyrer ved klage mm I tillegg inneholder

Detaljer

Vedlegg 6 Tverrfaglig eksamen Vg2.

Vedlegg 6 Tverrfaglig eksamen Vg2. SKOLE-FYLKESRÅDMANN Opplæringsavdelingen Vedlegg 6 Tverrfaglig eksamen Vg2. RFK Reglement/prosedyrer Opplæring Dokumentansvar: Seksjon opplæring i skole. Versjon: 1.5 Gyldig fra: 01.01.2015 Godkjent av:

Detaljer