Retningslinjer. FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDAREGÅANDE SKOLAR I HORDALAND 2010 versjon 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer. FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDAREGÅANDE SKOLAR I HORDALAND 2010 versjon 2"

Transkript

1 Retningslinjer FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDAREGÅANDE SKOLAR I HORDALAND 2010 versjon 2

2

3 REVISJON AV RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN 2010 Retningslinjene blei utarbeidd skoleåret 07/08. Dei har no vore revidert, og den nye versjonen skal gjelde fram til ny utgåve føreligg. Revisjonen er basert på innspel frå skolane, FAU/Faggrupper og eksamensoppgåvenemnder. Arbeidsgruppa som har stått for revisjonen har vore slik samansett: Audhild Tveiterås, Henning Galtung, Bente Gimmestad, Svanhild Drøsdal, Rolf Hall-Hansen, Knut Gabrielsen og Karl Erik Christiansen. Desse retningslinjene vil bli revidert våren 2011 og eventuelle nye retningslinjer vil gjelde frå skoleåret 2011/12. Hordaland fylkeskommune - Retningslinjer for lokalt gitt eksamen ved videregåande opplæring i Hordaland

4 INNHALD INNHALD INNLEIING...3 DEFINISJON...3 FØREMÅL...3 TEIKN PÅ KVALITET...3 OM RETNINGSLINJENE...3 FRÅ FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA, LOKALT GITT EKSAMEN ANSVARSFORDELING... 4 HORDALAND FYLKESKOMMUNE...4 REGIONANE V/REGIONSKOORDINATOR...4 SKOLANE V/REKTOR...4 PRIVATSKOLANE SKRIFTLEG EKSAMEN... 5 OPPGÅVENEMNDER FOR LOKALT GITT SKRIFTLEG EKSAMEN MUNNLEG EKSAMEN MUNNLEG-PRAKTISK EKSAMEN PRAKTISK EKSAMEN... 7 OPPGÅVENEMNDER FOR LOKALT GITT PRAKTISK EKSAMEN FOR YRKESFAG VURDERINGSKRITERIUM GJENNOMFØRING AV MUNNLEG EKSAMEN FOR ELEVAR... 9 HOVUDMODELL MED LANG FØREBUINGSDEL INNTIL 48 TIMAR...9 MODELLAR FOR ULIKE FAG MED KORT FØREBUINGSDEL INNTIL 1 TIME MUNNLEGE EKSAMENAR FOR...12 PRIVATISTAR...12 GENERELL DEL...12 FAGSPESIFIKK DEL KRONOLOGISK GJENNOMGANG AV SENSOR OG FAGLÆRAR SITT ARBEID MED MUNNLEG EKSAMEN SENSOR FÅR MELDING OM OPPNEMNING KVA SKAL SENSOR OG FAGLÆRAR GJERE I VEKA FØR EKSAMEN? SENSOR OG FAGLÆRAR SI ROLLE UNDER EKSAMEN SENSOR SI ROLLE VED KARAKTERFASTSETJINGA SENSOR GJEV ELEVEN RESULTATET SENSOR SITT ANSVAR VED EVENTUELL KLAGEHANDSAMING GJENNOMFØRING AV YRKESFAGLEG PRAKTISK EKSAMEN...19 FØREBUING FOR LÆRAR OG SENSOR...19 FØREBUINGSDEL...19 EKSAMEN...20 MODELLER FOR DEI ULIKE FAGA STUDIEFØREBUANDE FAG MED PRAKTISK, MUNNLEG ELLER MUNNLEG-PRAKTISK EKSAMEN...26 FORMGJEVINGSFAG...26 IDRETTSFAG...26 MUSIKK DANS OG DRAMA...28 REALFAG KLAGEHANDSAMING...29 KLAGEHANDSAMING VED SKRIFTLEG EKSAMEN...29 KLAGEHANDSAMING VED MUNNLEG EKSAMEN...29 KLAGEHANDSAMING VED PRAKTISK EKSAMEN...29 Hordaland fylkeskommune - Retningslinjer for lokalt gitt eksamen ved videregåande opplæring i Hordaland

5 1. INNLEIING DEFINISJON Lokalt gitt eksamen er alle eksamenar som ikkje er laga av Utdanningsdirektoratet. FØREMÅL Desse retningslinjene er utarbeidde for å få ei betre og meir eins gjennomføring av lokalt gitt eksamen i Hordaland. Gjennomføring av lokalt gitt eksamen skal bidra til at: - elevane får vist breidde og djupne i kompetansen sin i faget - det er samsvar mellom elevane sine arbeidsmåtar gjennom året og korleis elevane blir prøvde til eksamen - elevane blir sikra mest mogeleg kjende og likeverdige forhold ved eksamen - elevar, føresette, arbeidsgjevarar og utdanningsinstitusjonar skal få påliteleg og gyldig informasjon om elevane sin kompetanse TEIKN PÅ KVALITET Det er teikn på kvalitet når: 1. Opplæringsavdelinga gir klare og eintydige retningslinjer for lokalt gitt eksamen. 2. Elevane i god tid er kjende med rammene for eksamen 3. Det blir brukt like vurderingskriterium ved dei vidaregåande skolane i Hordaland 4. Rektor sitt trekk til lokalt gitt eksamen er i samsvar med retningslinjene 5. Opplæringsavdelinga og eksamensansvarlege ved skolane årleg oppsummerer erfaringane ved eksamen 6. At 2. sensor kjem frå ein annan skole i regionen eller frå ein annan region OM RETNINGSLINJENE Desse retningslinjene gjeld frå og med eksamen våren 2010 for alle vidaregåande skolar i Hordaland, både fylkeskommunale og private. Retningslinjene er bindande. I samsvar med desse retningslinjene utarbeider skolane sin eigen instruks for elevane om gjennomføring av lokalt gitt eksamen. Retningslinjene er forankra i sentrale føringar for gjennomføring av eksamen, læreplanverket for Kunnskapsløftet og i erfaring frå fleire års arbeid med ulike prøveformer. Eksamen og vurdering i vidaregåande opplæring er heimla i kap. 3, 4 og 5 i Opplæringslova og i Privatskolelova, og forskriftene til desse lovene. FRÅ FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA, LOKALT GITT EKSAMEN Fylkeskommunen har ansvaret for gjennomføringa av alle lokale eksamenar. Faglæraren har plikt til å utarbeide forslag til eksamensoppgåver. Eksamen kan organiserast i to delar, der første delen er ei førebuing og andre delen er sjølve eksamen. Førebuingsdelen kan vere på inntil 2 dagar og skal normalt ikkje inngå i vurderingsgrunnlaget. Rammene for eksamen eksamensdagen skal vere a) skriftleg eksamen inntil 5 timar b) munnleg eksamen inntil 30 minutt pr. elev eller privatist c) munnleg-praktisk eksamen inntil 45 minutt pr. elev eller privatist d) praktisk eksamen inntil 5 timar Det er læreplanane i Kunnskapsløftet som seier kva eksamensordning (ramme for eksamen) kvart enkelt fag skal ha. Hordaland fylkeskommune - Retningslinjer for lokalt gitt eksamen ved videregåande opplæring i Hordaland

6 2. ANSVARSFORDELING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sentrale arbeidsoppgåver med lokalt gitt eksamen ligg til Opplæringsavdelinga ved Eksamenskontoret. - Lage retningslinjer for lokalt gitt eksamen. - Gjennomføre privatisteksamenar, inklusive oppnemning av sensorar. - Legge til rette for at det blir gitt nødvendig informasjon til faglærarar/sensorar. REGIONANE V/REGIONSKOORDINATOR - Legge til rette for regional skolering ved behov, evt. i samarbeid med opplæringsavdelinga. - I samarbeid med skolane fordele eksamensdagar på skolane i regionen. - Medverke til fordeling av eksterne sensorar til skolane og etablering av sensorringar, evt. på tvers av regionane. SKOLANE V/REKTOR - Utarbeide eigen instruks for elevane om gjennomføring av eksamen ved skolen der det inngår mellom anna lengda på førebuingsdelen og kva hjelpemiddel den enkelte elev kan nytte - Rektor står for trekk av fag og parti og fordeler faga over dei dagane skolen har fått tildelt som eksamensdagar. - Gjennomføre lokalt gitt eksamen for elevar, evt. i samarbeid med andre skolar - Sende brev til sensor om formell oppnemning. - Legge til rette for at alle faglærarar og sensorar får nødvendig informasjon om dei fylkeskommunale retningslinjene. - Faglærar utarbeider eksamensoppgåver til sine eigne elevar. Oppgåvene blir utarbeidde både på bokmål og nynorsk, om det er elevar på skolen som har krav på det. - Rektor har ansvar for at oppgåveforslaga er utarbeidde i samsvar med kompetansemåla i læreplanen og med nasjonale og fylkeskommunale retningslinjer. - Rektor avgjer etter søknad frå elev eller foreldre/føresette kva tilrettelegging som er nødvendig. Rektor kan krevje uttale frå ein sakkunnig instans. - Faglærar som er foreslått som sensor, må vere ledig for sensoroppdrag. - Skolar som periodeles fag (ploging) og har lokalt gitt eksamen i desember eller januar, oppnemner sjølv sensorar og organiserer eksamen. - Om ein elev byter skole, er det skolen eleven kjem frå, som har ansvaret for å informere om og arrangere ny, utsett eller særskild eksamen. Gjeld det lokalt gitt eksamen, har skolen eleven kjem frå, ansvar for å lage eksamensoppgåvene. Skolane blir oppfordra til å samarbeide om eksamensoppgåver og eksamensavvikling. - Protokolltilførsel frå eksaminator eller sensor skal oppbevarast ved eksamensskolen i eitt år. PRIVATSKOLANE - Privatskolane følgjer dei fylkeskommunale retningslinjene for gjennomføring av lokalt gitt eksamen. - Alle punkt for skolane v/rektor gjeld og for dei private skolane. - Dei private skolane deltek i regionalt samarbeid rundt eksamen og evt. sensorringar på tvers av regionane. Hordaland fylkeskommune - Retningslinjer for lokalt gitt eksamen ved videregåande opplæring i Hordaland

7 3. SKRIFTLEG EKSAMEN Lokalt gitt skriftleg eksamen skal avviklast ved den enkelte skolen, som og er ansvarleg for å skaffe og oppnemne sensorar. Faglærar har plikt til å utarbeide forslag til eksamensoppgåver til ordinær lokalt gitt skriftleg eksamen. Rektor skal godkjenne eksamensoppgåva. Rektor har og ansvar for at det blir utarbeidd oppgåver til ny, utsett og særskild eksamen. Opplæringsavdelinga har etablert ei ordning med felles lokal skriftleg eksamen for elevar og privatistar innan nokre fag i Kunnskapsløftet OPPGÅVENEMNDER FOR LOKALT GITT SKRIFTLEG EKSAMEN Norsk Vg2 og matematikk Vg1 for yrkesfaglege utdanningsprogram Oppgåvenemnder for NOR1206, MAT1001 (praktisk) og MAT1006 (teoretisk) lagar ein felles eksamensdel for heile fylket som utgjer halvparten av eit oppgåvesett. Den andre halvdelen lagar kvar skole slik at yrkesretting og lokal tilpassing blir ivareteke. Det blir laga oppgåver i dei same faga til ny, utsett og særskild eksamen om hausten. Her blir det valfritt om skolane vil bruke heile settet eller berre halvdelen og yrkesrette den andre halvdelen. Dei som brukar heile settet, nyttar dei sensorane fylket har oppnemnt. Dei andre skaffar sensorar sjølve. Hjelpemiddel - Norsk: Alle hjelpemiddel tillatne, med unntak av Internett og kommunikasjon med andre - Matematikk: Oppgåvenemnda i matematikk avgjer kva hjelpemiddel som er tillatne på fellesdelen. Skolen står fritt til å avgjere kva hjelpemiddel som skal brukast på del to, innanfor dei rammene som gjeld for faget. Treningslære 1 i utdanningsprogram for idrettsfag Oppgåvenemnd for IDR2004 Treningslære 1 utarbeider eit heilt oppgåvesett. Førebuingstid: 48 timar. Alle hjelpemiddel er tillatne. Eleven får oppgitt eit tema for del 2. Temadelen vil bli lagt opp slik at pensum blir avgrensa. Temaet skal likevel vere slik at det femnar over fleire av hovudområda i læreplanen. Eksamenstid: 5 timar. Eksamen inneheld 2 delar. Del 1 omfattar alle læreplanmål. I denne delen vil eleven ikkje ha tilgang til hjelpemiddel.. Del 2 skal vere ei temaoppgåve (jmf. tema frå førebuinga). Framdrift (årshjul) for våreksamen Skolane leverer oppgåveforslag til fellesdelen desember Oppgåvenemndene utarbeider fellesdel januar Eksamenskontoret sender fellesdelen til rektorane mars Faglærarane utarbeider lokal/yrkesretta del mars/april Rektor godkjenner eksamenssettet april/mai Hordaland fylkeskommune - Retningslinjer for lokalt gitt eksamen ved videregåande opplæring i Hordaland

8 4. MUNNLEG EKSAMEN Eksamenstid: inntil 30 minutt. Her er to hovudmodellar. 1. Eksamen med lang førebuingsdel på inntil 48 timar. Her er alle hjelpemiddel tillatne i førebuingstida. 2. Eksamen med kort førebuingsdel på inntil 1 time. Denne eksamenen skal gjennomførast med nærare definerte tillatne hjelpemiddel. Hovudmodell 2 har ulike modellar for ulike fagområde. I begge modellane må ein vurdere bruk av digitale hjelpemiddel, særleg om elevane er vane med å nytte dei i undervisninga. Kven vel eksamensmodell? Utgangspunktet er at faglærar avgjer kva for eksamensmodell(ar) som kan godtakast i det aktuelle faget. Dersom faglærar kan akseptere begge modellane, kan elevane velje eksamensmodell. Dette inneber at ein i ei og same gruppe kan gjennomføre eksamen etter begge modellane. Det er viktig at kvar elev er blitt godt kjend med dei aktuelle modellane i løpet av skoleåret. For privatistar avgjer eksamenskontoret eksamensmodell. 5. MUNNLEG-PRAKTISK EKSAMEN Eksamenstid: inntil 45 minutt. Her er to hovudmodellar: 1. Eksamen med lang førebuingsdel på inntil 48 timar. Alle hjelpemiddel tillatne i førebuingstida. 2. Eksamen med kort førebuingsdel på inntil 1 time. Denne eksamenen skal gjennomførast med nærare definerte tillatne hjelpemiddel. Modellar for realfaga er gjort greie for på s. 9, og for formgjeving og idrettsfag på s. 24. Hordaland fylkeskommune - Retningslinjer for lokalt gitt eksamen ved videregåande opplæring i Hordaland

9 6. PRAKTISK EKSAMEN Nokre fag i studieførebuande utdanningsprogram skal ha praktisk eller munnleg-praktisk eksamen. I yrkesfaglege utdanningsprogram skal alle elevar ved Vg2 ha tverrfagleg praktisk eksamen (unntak Brønnfag og Flyfag). Her er det fleire moglege modellar, der det kan variere kor stort innslag eksamen skal ha av munnleg dialog/vurderingssamtale og evt. skriftleg innslag. OPPGÅVENEMNDER FOR LOKALT GITT PRAKTISK EKSAMEN FOR YRKESFAG Faglærarane utarbeider forslag til eksamensoppgåve til ordinær, lokalt gitt tverrfagleg eksamen. For å kvalitetssikre oppgåvene som skolane har laga, har Opplæringsavdelinga etablert oppgåvenemnder innan dei yrkesfaglege utdanningsprogramma. Forslaga til eksamensoppgåver blir vurderte av oppgåvenemndene. Dei vil dekke dei mest vanlege programområda. For programområde dei ikkje sjølv dekker, skal dei søke å få inn kompetanse utanfor nemnda. Alle skolane kan ikkje rekne med å få vurdert oppgåvene sine kvart år. Dei skolane som ikkje får vurdert sine oppgåver, vil få melding om dette. Oppgåvenemndene gir si faglege vurdering til Opplæringsavdelinga, som godkjenner eksamensoppgåvene/gir pålegg om endringar. Opplæringsavdelinga gir melding til skolane om oppgåveforslaga er godkjende av oppgåvenemnda slik dei ligg føre, eventuelt om kva endringar som må gjerast. Rektor har ansvar for at skolen endrar oppgåveforslaga slik at dei er i samsvar med oppgåvenemnda si tilråding. Skolen sender ein kopi av den endelege oppgåva til oppgåvenemnda. Framdrift (årshjul) Lærarane utarbeider oppgåver, evt. i samarbeid med andre skolar februar (sensorring) Oppgåveforslaga blir sende til oppgåvenemndene mars Oppgåvenemndene vurderer oppgåvene fagleg, tekstmessig, omfang, mars/april layout m.m. Opplæringsavdelinga gir melding til skolane om oppgåvene er tilfredsstillande april eller om dei må endrast Rektor sørgjer for at oppgåver som skal endrast blir endra, og nytt april/mai forslag blir sendt til oppgåvenemndene, som godkjenner endringane. Rektor godkjenner den enkelte oppgåva april/mai Hordaland fylkeskommune - Retningslinjer for lokalt gitt eksamen ved videregåande opplæring i Hordaland

10 7. VURDERINGSKRITERIUM Elevane skal vere kjende med vurderingskriteria i god tid før eksamen. Når vi bestemmer vurderingskriteria, bestemmer vi samtidig kva som tel/kva vi legg vekt på ved vurdering. Kriteria for karaktervurdering bør uttrykkje meistring på alle nivå. Ved munnleg, munnleg-praktisk og praktisk eksamen skal oppgåvene samla dekkje dei fleste måla i læreplanen for faget Hordaland fylkeskommune - Retningslinjer for lokalt gitt eksamen ved videregåande opplæring i Hordaland

11 8. GJENNOMFØRING AV MUNNLEG EKSAMEN FOR ELEVAR Det er to hovudmodellar for munnleg eksamen. Med faglærar meiner vi 1. sensor. Med omgrepet sensor meiner vi ekstern sensor. HOVUDMODELL MED LANG FØREBUINGSDEL - INNTIL 48 TIMAR Eksamen er todelt. Først får eleven inntil 15 min til ein presentasjon der han/ho legg fram resultatet av arbeidet i førebuingsdelen. Eksamen kan vare inntil 30 minutt. Om eleven ønskjer det, kan det til dømes brukast tavle, lysark, IKT, bilete eller gjenstandar for å illustrere stoffet. (Val av utstyr må avklarast med skolen på førehand) Resten av eksamenstida vil bli brukt til ein vidare diskusjon og samtale i faget med utgangspunkt i presentasjonen. Alle læreplanmåla kan bli trekte inn i denne samtalen. Presentasjonen skal ikkje lesast opp frå eit ferdigskrive manus, men framførast munnleg med utgangspunkt i ein kort disposisjon eller ei momentliste eleven har med. Disposisjonen/momentlista kan leggjast fram for faglærar og sensor. Engelsk og andre framandspråk I engelsk og framandspråk må desse tre elementa vere til stades: 1) Lytteforståing 2) Munnleg produksjon 3) Spontan samhandling. Eksamen i engelsk og framandspråk med lang førebuingstid (48 timar) Alle hjelpemiddel er tillatne Eksamen: inntil 30 min. Lytteforståing Lytteforståing skal vere ein del av eksamen i fellesfag engelsk og i framandspråk 1 og 2. Det er opp til kvar skole korleis ein vel å arrangere dette. I engelsk programfag og framandspråk 3 kan ein velje om ein vil skilje ut lytteforståinga som eigen del av eksamen, eller bake henne inn i samtalane kring munnleg produksjon og spontan samhandling. Munnleg produksjon Eleven presenterer tema frå førebuinga, og elev, eksaminator og sensor følgjer opp med ein samtale, der og andre nærliggjande tema kan trekkjast inn. Spontan samhandling Resten av eksamenstida vil bli brukt til ein diskusjon/samtale i faget med utgangspunkt i aktuelle hendingar, daglegdagse situasjonar, interesseområde, erfaringar eller andre tema tilpassa faget sitt nivå. Hordaland fylkeskommune - Retningslinjer for lokalt gitt eksamen ved videregåande opplæring i Hordaland

12 MODELLAR FOR ULIKE FAG MED KORT FØREBUINGSDEL INNTIL 1 TIME Først får eleven tid til ein presentasjon der han legg fram resultatet av arbeidet i førebuingsdelen. Presentasjonen skal ikkje lesast opp frå eit ferdigskrive manus, men framførast munnleg med utgangspunkt i ein kort disposisjon eller ei momentliste kandidaten har med frå førebuingsdelen. Disposisjonen/momentlista kan leggjast fram for eksaminator og sensor. Eksaminator gir beskjed om når presentasjonsdelen er over og eksamineringa tek til. Resten av eksamenstida vil bli brukt til ein vidare diskusjon og samtale i faget. Alle læreplanmåla kan bli trekte inn i denne samtala. Samfunnsfaga Førebuingstid: inntil ein time Hjelpemiddel: Alle trykte og skrivne hjelpemiddel, kalkulator og PC utan nettilgang, med programvare som elevane er kjende med frå undervisninga, er tillatne. Oppgåve: Eleven får utdelt ei eller fleire kjelder med spørsmål til kjeldene, emnet/emna og andre nærliggjande emne. Eksamen: inntil 30 minutt I samtalen under eksamen legg eleven fram svara på spørsmåla ut frå notata frå førebuingsdelen. Dessutan skal eleven få høve til å kome med utfyllande kommentarar og svare på nye spørsmål frå faglærar om emnet/emna og andre nærliggjande emne. Realfaga Matematikk Førebuingstid: inntil ein time Hjelpemiddel: Alle trykte og skrivne hjelpemiddel, kalkulator og PC utan nettilgang med programvare som elevane er kjende med frå undervisninga, er tillatne. Oppgåve: Eit naturleg avgrensa emneområde i faget, gjerne supplert med konkrete oppgåver. Instruks: Eleven skal førebu seg på å vise sin kompetanse innanfor det trekte emneområdet. Eksamen: inntil 30 minutt. Eleven gjer greie for arbeidet med det trekte emneområdet og svarar på oppfylgingsspørsmål. Eleven blir eksaminert i eit anna, naturleg avgrensa emneområde i faget. Til saman skal dei to emneområda femne vidt og djupt nok til at alle elevar har høve til å syne kompetansen sin i faget. Hjelpemiddel under eksamenstida er notatark frå førebuingsdelen, tabellar/formelsamling og digitale hjelpemiddel. Kjemi, fysikk, biologi og naturfag (Munnleg-praktisk eksamen) Denne eksamensforma skal ha eit praktisk innslag Til vanleg maksimalt 5 kandidatar. Førebuingstid: inntil ein time Hjelpemiddel: Alle trykte og skrivne hjelpemiddel, kalkulator og PC utan nettilgang, med programvare som elevane er kjende med frå undervisninga, er tillatne. Oppgåve: Eit naturleg avgrensa emneområde i faget, gjerne supplert med konkrete oppgåver. Instruks: Eleven skal førebu seg på å vise kompetansen sin innanfor det trekte emneområdet. Eksamen: inntil 45 minutt (inklusiv tid til å utføre praktisk arbeid). Eleven gjer greie for arbeidet med det trekte emneområdet og svarar på oppfylgingsspørsmål. Eleven blir eksaminert i eit anna, naturleg avgrensa emneområde i faget. Det praktiske arbeidet skal integrerast som ein naturleg del av eksaminasjonen i anten det kjende eller det ukjende emneområdet. Til saman skal dei to emneområda femne vidt og djupt Hordaland fylkeskommune - Retningslinjer for lokalt gitt eksamen ved videregåande opplæring i Hordaland

13 nok til at alle elevar har høve til å syne kompetansen sin i faget. Hjelpemiddel under eksamenstida er notatark frå førebuingsdelen, tabellar/formelsamling og digitale hjelpemiddel. Geofag, informasjonsteknologi og teknologi og forskningslære. Desse faga skal ha lang førebuingsdel på inntil 48 timer Norsk Førebuingstid: inntil ein time Oppgåve: Eleven får utlevert ein ukjent tekst eller ei anna oppgåve frå eit hovudområde i læreplanen. Innstruks: Eleven førebur seg på å vise kompetansen sin innanfor hovudområdet og/eller i tekstanalyse. Hjelpemiddel: Læreplanen i norsk og evt. ordbok Eksamen: 30 minutt Eleven gjer greie for oppgåva frå førebuingsdelen og svarar på oppfølgingspørsmål. Eleven blir eksaminert i ei oppgåve knytt til leselista, med spørsmål som kan kome frå alle hovudområde i læreplanen Engelsk og Framandspråk I og II I engelsk og framandspråk må desse tre elementa vere til stades: 1) Lytteforståing 2) Munnleg produksjon 3) Spontan samhandling. Førebuingstid: inntil ein time ved samla førebuing for lytteforståing og munnleg produksjon ( 30 min. dersom ein vel vekk lytteforståing som eigen del av eksamen). Oppgåve: Eleven trekker ei oppgåve som baserer seg på eitt eller fleire tema som elevane har arbeidd med gjennom året. Eksaminator og sensor må ha samarbeidd om eksamensoppgåvene for å sikre at det dekker eit breitt utval av kompetansemål. Hjelpemiddel: læreplan, ordbok el. elektronisk ordbok og grammatikk Eksamen: I fellesfaga engelsk og framandspråk 1 og 2 skal lytteforståing vere ein del av eksamen. I engelsk programfag og framandspråk 3 kan ein i staden bake henne inn i samtalane kring munnleg produksjon og spontan samhandling. Munnleg produksjon: Eleven presenterer tema frå førebuinga, og elev, eksaminator og sensor følgjer opp med ein samtale, der og andre nærliggjande tema kan trekkjast inn. Resten av tida blir nytta til spontan samhandling. Hordaland fylkeskommune - Retningslinjer for lokalt gitt eksamen ved videregåande opplæring i Hordaland

14 9. MUNNLEGE EKSAMENAR FOR PRIVATISTAR GENERELL DEL Alle kandidatar må vise gyldig legitimasjon. Førebuingstid: om lag 20 minutt (for nokre fag 30 min, sjå fagspesifikk del) Alle trykte og skrivne hjelpemiddel er tillatne. Under førebuinga kan det gjerast notat som kan nyttast som støtte under eksaminasjonen. Kommunikasjon under førebuingsdel er ikkje tillatne. Eksamen kan vare inntil 30 minutt. Først får du tid til ein presentasjon der du legg fram resultatet av arbeidet i førebuingsdelen. Presentasjonen skal ikkje lesast opp frå eit ferdigskrive manus, men framførast munnleg med utgangspunkt i ein kort disposisjon eller ei momentliste du har med. Disposisjonen/momentlista kan leggjast fram for eksaminator og sensor. Eksaminator gir beskjed om når presentasjonsdelen er over og eksamineringa tek til. Resten av eksamenstida vil bli brukt til ein vidare diskusjon og samtale i faget. Alle læreplanmåla kan bli trekte inn i denne samtala. Eksaminator og sensor vil i samråd einast om karakteren. Når privatisten får karakteren, kan han be om ei grunngjeving der og då. Denne grunngjevinga blir gitt munnleg. FAGSPESIFIKK DEL Samfunnsfaga Førebuingstid: om lag 20 min Oppgåve: kandidaten trekkjer emne frå eit hovudområde i læreplanen. Instruks: kandidaten førebur seg på å vise kompetansen sin innanfor det trekte emneområdet Eksamen: om lag 20 minutt Kandidaten gjer greie for arbeidet med det oppgjevne emneområdet og svarar på oppfølgjingsspørsmål. Kandidaten blir óg eksaminert i andre naturleg avgrensa emneområder i faget Norsk Førebuingstid: om lag 20 min. Oppgåve: Kandidaten får utlevert ein ukjent tekst eller ei anna oppgåve frå eit hovudområde i læreplanen. Instruks: Kandidaten førebur seg på å vise kompetansen sin innanfor hovudområdet og/eller i tekstanalyse. Eksamen: Inntil 30 minutt. Kandidaten gjer greie for oppgåva frå førebuingsdelen og svarar på oppfølgingspørsmål. Kandidaten blir eksaminert i ei oppgåve knytt til leselista, med spørsmål som kan kome frå alle hovudområde i læreplanen, inkludert den sjølvvalde fordjupningsoppgåva. Hordaland fylkeskommune - Retningslinjer for lokalt gitt eksamen ved videregåande opplæring i Hordaland

15 Kjemi, fysikk, biologi og naturfag Desse fag har ein munnleg-praktisk eksamen Førebuingstid: Om lag 30 min. Oppgåve: kandidaten trekkjer ei problemstilling som er relevant i høve til eitt eller fleire av kompetansemåla i læreplanen for faget. Innstruks: kandidaten førebur seg på å vise kompetansen sin i aktuelle kompetansemål med utgangspunkt i den trekte problemstillinga. Eksamen: om lag 30 minutt, inklusiv tid til å utføre praktisk arbeid Kandidaten gjer greie for arbeidet frå førebuingsdelen og svarar på oppfølgjingsspørsmål. Avskrift frå lærebok vil ikkje gje utteljing. Kandidaten blir eksaminert i eitt eller fleire naturleg avgrensa emneområde som dekkjer andre kompetansemål enn den trekte problemstillinga. Kandidaten skal utføre forsøk. I Biologi 2 skal kandidaten utføre eller beskrive forsøk. I Kjemi 2 og Fysikk 2 kan eksaminator velje å la heile eksamenspartiet gjennomføre den praktiske delen samla før ein startar med individuell høyring. I dette tilfellet kan individuell høyring vere på minutt. I naturfag VG1401 og NAT1002 vil karakteren vere ei samla vurdering av den skriftlege og munnlege delen. I geofag REA3008 og REA3009/3010 skal kandidaten ha med seg ei prosjektoppgåve innan hovedområdet i læreplanen som heiter Geoforskning. Engelsk og Framandspråk I og II Kandidatane må levere leseliste til eksamenskontoret. Førebuingstid: Om lag 20 min Oppgåve: kandidaten trekkjer emne frå eit hovudområde i læreplanen.det er vanleg at privatisten får ein ukjend tekst til førebuinga. Instruks: kandidaten førebur seg på å vise kompetansen sin innanfor det trekte emneområdet Eksamen: om lag 20 minutt. Kandidaten gjer greie for arbeidet med det oppgjevne emneområdet /teksten og svarar på oppfølgjingsspørsmål. Kandidaten vil bli eksaminert med utgangspunkt i innlevert leseliste. Leselista skal sendast til eksamenskontoret innan 10.februar/1.oktober. Dersom leseliste ikkje er levert, kan eksaminator eksaminere kandidaten etter eksamenskontoret sitt forslag til leseliste Hordaland fylkeskommune - Retningslinjer for lokalt gitt eksamen ved videregåande opplæring i Hordaland

16 10. KRONOLOGISK GJENNOMGANG AV SENSOR OG FAGLÆRAR SITT ARBEID MED MUNNLEG EKSAMEN 1 Sensor får melding om oppnemning 2 Kva skal sensor gjere i veka før eksamen? 3 Sensor og faglærar si rolle under eksamen 4 Sensor si rolle ved karakterfastsetjing 5 Sensor gir eleven resultatet 6 Sensor sitt ansvar ved eventuell klagehandsaming 1. SENSOR FÅR MELDING OM OPPNEMNING Faglærar og sensor får melding normalt minst to veker før eksamen. (Ikkje-normale situasjoner kan oppstå i samband med sjukdom, streik o.l.) Alle lokalt vedtekne reglar for eksamensmodellen skal leggjast ved oppnemninga I fag der det er naturleg, kan det leggjast ved lærestoffliste eller andre oversikter som viser kva elevane har arbeidd med Faglærar tek straks kontakt med sensor Vanlege spørsmål: Kva om faglærar ikkje tek kontakt? Sensor må sjølv ta kontakt med faglærar eller eksamensskolen dersom han ikkje har høyrt noko etter to dagar. 2. KVA SKAL SENSOR OG FAGLÆRAR GJERE I VEKA FØR EK- SAMEN? Sensor må setje seg inn i styringsdokument og rettleiingsdokument for denne eksamensmodellen Faglærar kjem med forslag til eksamensoppgåve(r), og sensor og faglærar drøftar oppgåveframlegget og blir einige om endeleg utforming Sensor passar på at oppgåva/ene er i tråd med måla i læreplanen og femner vidt nok Sensor og faglærar diskuterer og blir samde om kjenneteikn på måloppnåing ved vurdering av ein eksamensprestasjon i faget Faglærar informerer sensor om skolen sin instruks for korleis eksamen skal gjennomførast Sensor blir informert om skoleadministrasjonen sitt arbeid med å kvalitetssikre eksamen (til dømes: samordning med andre skolar, informasjon til elevane, opplæring av lærarkollegiet, tilrettelegging i førebuingsdelen med tilgang til bibliotek, IKT, arbeidsrom mm) Vanlege spørsmål: Kva om faglærar og sensor ikkje blir einige om utforminga av oppgåvene? Sensor har siste ordet når det gjeld kva eleven skal eksaminerast i, men dette betyr ikkje at sensor skal overkøyre faglærar og forlange ei heilt anna oppgåve enn det faglærar gjev forslag om. Eleven trekkjer tema, og faglærar må sørgje for at eleven kan trekkje blant tema Hordaland fylkeskommune - Retningslinjer for lokalt gitt eksamen ved videregåande opplæring i Hordaland

17 som til saman dekker kompetansemåla, og som gjer det mogeleg for eleven å få vist både brei kompetanse og evne til å fordjupe seg i eit stoff eller eit fagleg område. Kan sensor kreve endringar i eksamensopplegget? Nei, skolen vedtek reglane som gjeld for eksamen, som skal vere i samsvar med sentrale og fylkeskommunale retningslinjer. Det er berre eksamensoppgåva sensor kan påverke. Om skolen har vedteke reglar som er i strid med desse retningslinjene, må dette takast opp av sensor. Kva om sensor insisterer på endringar i opplegg og oppgåveutforming som bryt med det elevane ventar seg? Av og til kan det oppstå usemje mellom faglærar og sensor om gjennomføringa av eksamen. Rektor på eksamensskolen har eit overordna ansvar for eksamen og skal trekkjast inn om slik usemje oppstår. Skal faglærar kontakte sensor etter at elevane har fått utlevert oppgåvene? Faglærar tek kontakt i god tid før sjølve eksamen dersom det er informasjon sensor bør ha. Kva er faglærar si rolle under førebuingsdelen? Faglærar bør vere tilgjengeleg ved utleveringa av oppgåva/oppgåvene og vidare i førebuingsdelen - innanfor dei rammene som arbeidsavtalen set. Faglærar kan svare på spørsmål om praktisk gjennomføring, men ikkje undervise. Kor mykje rettleiing ein elev skal få, må avgjerast av det profesjonelle skjønnet hos faglæraren. Det kan i alle høve vere fornuftig å avtale eit møte neste dag med elevar som ønskjer det. 3. SENSOR OG FAGLÆRAR SI ROLLE UNDER EKSAMEN Vanlege spørsmål for hovudmodell med lang førebuingstid (48 t): Kan eksaminasjonen gjerast i par eller grupper? Ja, det er ingen regel som hindrar dette. Eksamenstida blir då forlenga utover dei vanlege 30 min pr. elev. Vurderinga skal alltid vere individuell. Det er ikkje høve til å gje felles karakter. Er det vanskeleg å vurdere fleire elevar samstundes? Erfaring viser at det ikkje er problematisk å skilje mellom elevane sine prestasjonar, men at det kan vere noko meir krevande å vere eksaminator. Forsøk har likevel vist at det kan vere vanskeleg å gje ei rettferdig vurdering dersom gruppa er sett saman av meir enn tre elevar. Vanlege spørsmål om presentasjonen: Kan sensor avbryte eleven under presentasjonen? Ein bør ikkje avbryte eleven, men dersom han/ho kjem heilt skeivt ut, bør ein prøve å få eleven inn på rett spor. Kva om eleven tek til å lese opp frå eit manus? For å hjelpe eleven til ein betre prestasjon bør faglærar eller sensor straks gjere eleven merksam på at det ikkje er meininga at kandidaten skal lese opp frå eit ferdig manus. Eleven skal vite kva som står om dette i instruksen. Hordaland fylkeskommune - Retningslinjer for lokalt gitt eksamen ved videregåande opplæring i Hordaland

18 Kan sensor be eleven legge bort notata? Nei, instruksen seier at eleven har rett til å ha med seg notatark. Om eleven likevel held fram med å lese opp, eller er sterkt avhengig av notata sine, får dette innverknad på vurderinga av prestasjonen. Kva om eleven ikkje er ferdig etter avtalt tidsbruk? Eleven bør informerast om når det er eitt minutt igjen, og stoppast om presentasjonen ikkje er ferdig 1-2 min over tida. Dette kan seiast til eleven før eksamen startar. Bør sensor halda seg passiv under presentasjonen? Nei, elevar er ofte nervøse i ein slik situasjon, så både faglærar og sensor må gjennom kroppsspråk (augekontakt, smil, nikk) vise at dei følgjer med og er positive til eleven si framlegging. Vanlege spørsmål om samtalen etterpå: Kan sensor delta i samtalen? Ja, det er ingen sentralt gjevne retningslinjer som forbyr dette. Det bør i kvart enkelt tilfelle vurderast kva som er best for eleven. Denne eksamensmodellen legg opp til at sensor bør delta på linje med faglærar. Skal samtalen berre dreie seg om temaet i presentasjonen? Nei, i samtalen etterpå skal eleven kunne setje emnet inn i ein større samanheng. Samtalen tek utgangspunkt i presentasjonen og kan gå djupare inn i emnet eller gradvis gå over i andre emne.. Ein skal ikkje brått stille spørsmål om noko heilt anna for å kontrollere at eleven kan pensum. Skolen må heller ikkje lage eit reglement som seier at samtalen berre skal dreie seg om emnet for presentasjonen. Skal eleven få bruke notata sine i samtalen? Ja, når instruksen seier at eleven har høve til å ha med seg notatark til framføringa si, har eleven høve til å bruke dei under heile eksamen. Dersom eleven er for avhengig av notata, får dette innverknad når karakteren skal fastsetjast. Vanleg spørsmål for begge hovudmodellane Kva om eleven ikkje kan svare på eit spørsmål? Då kan spørsmålet omformulerast eller det kan stillast eit nytt spørsmål. Faglærar og sensor skal ikkje ta til med å undervise ved å forklare kva eleven burde ha svart. Det er eleven som skal disponere tida for å vise kompetansen sin i faget. Faglærar og sensor skal nøye seg med å stille korte og klare spørsmål. 4. SENSOR SI ROLLE VED KARAKTERFASTSETJINGA For hovudmodell med lang førebuingstid inntil 48 timar Når samtalen er over, blir eleven beden om å vente utanfor mens faglærar og sensor fastset karakteren Sensor og faglærar skal saman drøfte eleven sin prestasjon og bli einige om kva karakter eleven skal ha Ved usemje, avgjer sensor Vanlege spørsmål: Skal presentasjonen og samtalen telje likt når karakteren blir fastsett? Det skal ikkje lagast ei prosentfordeling mellom presentasjon og samtale, men karakteren blir fastsett etter ei heilskapsvurdering. Det er eleven sin faglege kompetanse som skal vere avgjerande for karakteren. Hordaland fylkeskommune - Retningslinjer for lokalt gitt eksamen ved videregåande opplæring i Hordaland

19 Skal framføringa telje med, eller er det berre innhaldet som skal vere grunnlaget for karaktersetjinga? Utgangspunktet er kompetansemåla i læreplanen. Om faget har mål som har med framføring å gjere t.d. i norsk skal framføringa telje med. Skal hjelp og rettleiing i førebuingsdelen ha innverknad på vurderinga? Nei, arbeid i førebuingsdelen blir ikkje vurdert. Det er berre prestasjonen på sjølve eksamen som er grunnlaget for karaktersetjinga. Vanlege spørsmål for begge hovudmodellane Kva skal det leggjast vekt på når karakteren blir fastsett? Karakteren skal vise eleven sin kompetanse i faget. Det er svært viktig at faglærar og sensor på førehand har diskutert og blitt samde om kjenneteikna på måloppnåing, jmf. vurderingskriteria som ligg ved oppgåva. Kva om sensor og faglærar ikkje blir einige om karakteren? Dersom dei ikkje blir samde, er det sensor som tek den endelege avgjerda. Kan eleven kome inn igjen for å få tilleggsspørsmål? Om det gjennom drøftinga av prestasjonen kjem fram moment som gjer det vanskeleg for sensor å ta ei endeleg avgjerd om karakteren, kan eleven kallast inn igjen. Det er opp til sensor om dette skal gjerast. Skal eleven få resultatet før neste elev blir kalla inn? Ja, vurderinga skal vere målrelatert og ikkje grupperelatert 5. SENSOR GJEV ELEVEN RESULTATET Etter at karakteren er fastsett i samtalen mellom faglærar og sensor, blir eleven kalla inn igjen Før eleven blir kjend med karakteren, må eleven få ei god grunngjeving. Vanleg spørsmål: Kva er ei god grunngjeving? Ei grunngjeving er ikkje det same som ein karakteristikk av svaret/prestasjonen. Det er ikkje nok t.d. å seie at Du var flink og presterte godt, så du får karakteren 5. Sensor må vise til konkrete døme frå prestasjonen og knyte desse opp mot vurderingskriteria og grad av måloppnåing i faget. 6. SENSOR SITT ANSVAR VED EVENTUELL KLAGEHAND- SAMING Sensor må lage fyldige notat om både gjennomføringa og karaktergrunnlaget Sensor må passe på at det ikkje skjer formelle feil Vanlege spørsmål: Kor lenge skal notata takast vare på? Notata skal takast vare på eitt år etter at eksamen er gjennomført. Kvifor skal notata takast vare på så lenge? Det hender at karakterar blir førde feil på karakterskjemaet og at dette ikkje blir oppdaga før eleven på eit seinare tidspunkt klagar. Notata vil då kunne dokumentere korrekt karakter. Hordaland fylkeskommune - Retningslinjer for lokalt gitt eksamen ved videregåande opplæring i Hordaland

20 Kva er ein formell feil? Ein formell feil er at gjeldande retningslinjer ikkje blir følgde. Kva skal stå i sensor sin kommentar til klagen frå eleven? Sensor og faglærar er pliktige til å gje skriftlege kommentarar til eleven si klage. Sensor må kommentere den konkrete formelle feilen eleven klagar på, ikkje berre skrive at Det blei ikkje gjort formelle feil. Hordaland fylkeskommune - Retningslinjer for lokalt gitt eksamen ved videregåande opplæring i Hordaland

Retningslinjer FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDAREGÅANDE OPPLÆRING I HORDALAND 2009

Retningslinjer FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDAREGÅANDE OPPLÆRING I HORDALAND 2009 Retningslinjer FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDAREGÅANDE OPPLÆRING I HORDALAND 2009 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Til dei offentlege og private vidaregåande skolane i Hordaland Vår ref: (nyttast

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skolar i Hordaland 2011

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skolar i Hordaland 2011 Retningslinjer For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skolar i Hordaland 2011 REVISJON AV RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene blei utarbeidde skoleåret 07/08. Dei er no reviderte,

Detaljer

Eksamensinstruks for skriftleg eksamen

Eksamensinstruks for skriftleg eksamen Vedlegg 1: Eksempel på eksamensinstruks for privatister fra Hordaland fylkeskommune Eksamensinstruks for skriftleg eksamen Det er viktig at du gjer deg kjent med denne informasjonen. Oppmøte Seinast 30

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011:

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Anne-Lise Olstad 09/03434-15 527 NOTAT TIL OPPFØLGING Dato: 10.12.2010 Ugradert Postmottak videregående skoler i Nord-Trøndelag Eksamensledere Retningslinjer for gjennomføring

Detaljer

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland Retningslinjer For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland 2014 Retningslinjer for lokalt gitt eksamen 2014 2 Revisjon av retningslinjer for lokalt gitt eksamen Retningslinjene for lokalt

Detaljer

Retningslinjer Lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland

Retningslinjer Lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland Retningslinjer Lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland 2016 Retningslinjer for lokalt gitt eksamen Dokumentet gir retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen i Hordaland fylkeskommune

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE

ROGALAND FYLKESKOMMUNE ROGALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for lokalt gitt eksamen 1 Innhold Innledning 3 Ansvarsfordeling 4 fylkeskommunens ansvar skolenes ansvar Trekkordning ved eksamen

Detaljer

INSTRUKS FOR LOKALT GITT EKSAMEN 2013

INSTRUKS FOR LOKALT GITT EKSAMEN 2013 FJELL ASKØY SUND ØYGARDEN INSTRUKS FOR LOKALT GITT EKSAMEN 2013 YTRE MIDTHORDLAND BAKGRUNN OG RAMMER...2 FASAR I EKSAMENSAVVIKLINGA...3 1. Førebuing og oppmelding til lokal gitt eksamen...3 2. Førebuing

Detaljer

VESTNES KOMMUNE HELLAND SKULE 6390 VESTNES

VESTNES KOMMUNE HELLAND SKULE 6390 VESTNES Eksamen nærmar seg, og då vil Helland skule med dette skrivet gje informasjon til elevar og foreldre/føresette om korleis eksamen både skriftleg og munnleg blir gjennomført. Vil også informere om klagerett

Detaljer

LARDAL KOMMUNE Lardal ungdomsskole

LARDAL KOMMUNE Lardal ungdomsskole LARDAL KOMMUNE Lardal ungdomsskole REGLEMENT FOR MUNTLIG EKSAMEN 2015 Dette reglement er fastsatt av rektor med hjemmel i forskrift til Opplæringsloven, 3-29. 1. Før offentliggjøring av eksamen faglærer/sensor

Detaljer

Vurderingsrettleiing 2011

Vurderingsrettleiing 2011 Vurderingsrettleiing 2011 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Vurderingsrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen 2011 Denne vurderingsrettleiinga gir informasjon

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE

ROGALAND FYLKESKOMMUNE Revidert januar 2012 ROGALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for lokalt gitt eksamen 1 Innhold Innledning 1 Ansvarsfordeling 1 fylkeskommunens ansvar skolenes ansvar

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene

Detaljer

Vedlegg 1 Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven

Vedlegg 1 Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen Vår dato: 10.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/4975 Deres referanse: Vedlegg 1 Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova

Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 27. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2011-2012, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2011-2012, ELEVER Informasjon om: 1) gjennomføring av eksamen, 2) frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, 3) mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. 4) mulighet

Detaljer

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5 UTDANNING Retningslinjer for praktisk eksamen Yrkesfaglige utdanningsprogram og studiespesialiserende utdanningsprogram med formgiving Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen Eksamensseksjonen april

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2013-2014, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2013-2014, ELEVER Informasjon om: 1) gjennomføring av eksamen, 2) frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, 3) mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. 4) mulighet

Detaljer

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring.

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring. Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Skoler Private skoler Udir-02-2014 Lokalt gitt muntlig eksamen Innledning Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen

Detaljer

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10 Elevvurdering, eksamen og klagebehandling Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis

Detaljer

Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule

Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule Vi forventar at du som elev eller privatist har gjort deg kjend med reglar og rettleiing for eksamenskandidatar i god tid

Detaljer

Rettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen i yrkesfag 2015

Rettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen i yrkesfag 2015 Rettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen i yrkesfag 2015 For elevar, lærlingar, praksiskandidatar og sensorar Nynorsk Sentralt gitt skriftleg eksamen i yrkesfag 1 2015 Om rettleiinga Denne rettleiinga

Detaljer

SENTRALT GITT SKRIFTLEG EKSAMEN FOR ELEVAR VÅREN 2003 OVERSIKT OVER TILLATNE HJELPEMIDDEL I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING OG TEKNISK FAGSKOLE

SENTRALT GITT SKRIFTLEG EKSAMEN FOR ELEVAR VÅREN 2003 OVERSIKT OVER TILLATNE HJELPEMIDDEL I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING OG TEKNISK FAGSKOLE Rundskriv LS-66-2002 Dato: 30.09.2002 Statens utdanningskontor Utdanningsetaten i fylkeskommunane SENTRALT GITT SKRIFTLEG EKSAMEN FOR ELEVAR VÅREN 2003 OVERSIKT OVER TILLATNE HJELPEMIDDEL I VIDAREGÅANDE

Detaljer

REGLEMENT OG RETTLEIING FOR EKSAMINANDER

REGLEMENT OG RETTLEIING FOR EKSAMINANDER REGLEMENT OG RETTLEIING FOR EKSAMINANDER Alle eksaminander skal ha gjort seg kjent med Reglement og rettleiing for eksaminander i god tid før de møter til prøvene. 1. GJENNOMFØRING AV EKSAMEN Fremmøte

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER Revidert. Gjelder fra eksamen våren 2016 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Strukturen i vidaregåande opplæring Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse Kunnskapsløftet Mål: at alle elevar

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene er revidert i henhold

Detaljer

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensrettleiinga gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og korleis denne eksamen skal vurderast. Rettleiinga skal vere kjend for elever,

Detaljer

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2015

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2015 Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2015 ENG1002/ENG1003 Engelsk fellesfag For sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Eksamensrettleiing for engelsk fellesfag Eksamensrettleiing til sentralt

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg grunnskoleopplæring og elevar, lærlingar og lærekandidatar

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag (Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i til eksamen). Vanlig skoledag. skal opp i engelsk, møter faglærere.

Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag (Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i til eksamen). Vanlig skoledag. skal opp i engelsk, møter faglærere. RINGSAKER KOMMUNE BRUMUNDDAL UNGDOMSSKOLE Mai 2014 Til elever og foreldre på 10. trinn Informasjon om eksamen og klagerett Dette skrivet inneholder følgende informasjon: om skriftlig eksamen våren 2014

Detaljer

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE VII. Særskilde føresegner for fag-/sveineprøva og kompetanseprøva Heile kapittel 3 endra ved forskrift 1 juli

Detaljer

Vurderingsrettleiing 2011

Vurderingsrettleiing 2011 Vurderingsrettleiing 2011 NOR0214/NOR0215 Norsk hovudmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Vurderingsrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen 2011 Denne vurderingsrettleiinga

Detaljer

HØYRING - JUSTERING AV LÆREPLAN I NATURFAG OG MATEMATIKK

HØYRING - JUSTERING AV LÆREPLAN I NATURFAG OG MATEMATIKK HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201210112-3 Arkivnr. 520 Saksh. Sandvik, Tor Ivar Sagen Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 12.02.2013 20.02.2013-21.02.2013

Detaljer

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE. Våren 2015

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE. Våren 2015 SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE Våren 2015 Datoer våren 2015 Skriftlig eksamen: Beskjed om skriftlig trekkfag, kl.09.00, onsdag 13.mai Hvis engelsk: forberedelsedel mandag 18.mai,

Detaljer

Møte om muntlig eksamen 28. januar 2014

Møte om muntlig eksamen 28. januar 2014 Møte om muntlig eksamen 28. januar 2014 Utgangspunktet for forskriftsendringen om muntlig eksamen Medieoppslag forsommeren 2012 om store ulikheter ved gjennomføringen av muntlig eksamen i grunnskolen.

Detaljer

MØTE MED ELEVAR 10. TRINN MÅNDAG 05. MARS 2012. Vårsemestert, eksamen, vurdering og klage

MØTE MED ELEVAR 10. TRINN MÅNDAG 05. MARS 2012. Vårsemestert, eksamen, vurdering og klage MØTE MED ELEVAR 10. TRINN MÅNDAG 05. MARS 2012 Vårsemestert, eksamen, vurdering og klage Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer

Detaljer

Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver

Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver Utdanningsavdelingen Fagopplæring 3-48. Fag- og sveineprøve Fylkeskommunen har ansvaret for at fag- og sveineprøva blir gjennomført

Detaljer

Retten til spesialundervisning

Retten til spesialundervisning Retten til spesialundervisning Elevens individuelle rett til spesialundervisning Gunda Kallestad OT/PPT Opplæringslova 5-1, første ledd Elevar som ikkje har, eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte

Detaljer

Retningslinjer. Lokalt gitt muntlig eksamen

Retningslinjer. Lokalt gitt muntlig eksamen Eidsvoll kommune, Gjerdrum kommune, Hurdal kommune, Nannestad kommune, Nes kommune, Nittedal kommune, Ullensaker kommune Retningslinjer Lokalt gitt muntlig eksamen 2015 Sist revidert: 20.11.2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2016

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2016 Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2016 ENG1002/ENG1003 Engelsk fellesfag For sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Eksamensrettleiing for engelsk fellesfag Eksamensrettleiing til sentralt

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo VÅREN 2010 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaring... 3 3. Begrunnelser for muntlig eksamen... 4 4. Opplæringslova og forskrifter... 4 5. Rollefordeling...

Detaljer

FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.

FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. UTDANNING Retningslinjer for muntlig og muntlig- praktisk eksamen Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen oktober 2014 Innhold FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 1. RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Eksamen 2015. Kursrekke for faglærere og sensorer skoleåret 2014/2015. Fagavdeling for barnehage og skole vidar.hansen@bergen.kommune.

Eksamen 2015. Kursrekke for faglærere og sensorer skoleåret 2014/2015. Fagavdeling for barnehage og skole vidar.hansen@bergen.kommune. Eksamen 2015 Kursrekke for faglærere og sensorer skoleåret 2014/2015 Eksamen 2015 - kursrekke 1. samling mandag 20. oktober 12.00 15.00 Generelt om eksamen og vurdering 2. samling tirsdag 11. november

Detaljer

Programområde for fotterapi - Læreplan i felles programfag Vg3

Programområde for fotterapi - Læreplan i felles programfag Vg3 Programområde for fotterapi - Læreplan i felles programfag Vg3 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1 FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1. OMFANG Denne forskrifta gjeld for dei studieprogramma som institusjonen vedtek å opprette. 2. DEFINISJONAR 2.1.

Detaljer

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2013 Engelsk ENG0012 Sentralt gitt skriftleg eksamen etter 10. trinn for elevar og for vaksne deltakarar og privatistar Nynorsk Eksamensrettleiing for

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

Programområde for helseservicefag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helseservicefag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helseservicefag - Læreplan i felles Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2007 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Kapittel 5. Klage på vurdering (Opplæringslova 2-3 tredje ledd, 3-4 første ledd, 4A-4 femte ledd)

Kapittel 5. Klage på vurdering (Opplæringslova 2-3 tredje ledd, 3-4 første ledd, 4A-4 femte ledd) Kapittel 5. Klage på vurdering (Opplæringslova 2-3 tredje ledd, 3-4 første ledd, 4A-4 femte ledd) 5-1.Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til

Detaljer

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Ikkje offentleg jf. Forvaltningslova 13 Skulens navn RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Namnet til eleven Adresse Dato: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKULEÅRET Namnet til eleven: Født: Utdanningsprogram:

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 restaurant- og matfag

Læreplan i felles programfag i Vg1 restaurant- og matfag Læreplan i felles programfag i Vg1 restaurant- og matfag Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Informasjon om fritak fra vurdering med karakter

Informasjon om fritak fra vurdering med karakter Oppdatert desember 2013 Informasjon om fritak fra vurdering med karakter Noen elever i grunnskolen har rett til fritak fra vurdering med karakter. Fritak fra vurdering med karakter betyr ikke fritak fra

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Programområde for industriell møbelproduksjon - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for industriell møbelproduksjon - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for industriell møbelproduksjon - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 8. desember 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings-

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen

Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen Skriftlig eksamen Alle eksaminander plikter å gjøre seg kjent med dokumentet Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen i god

Detaljer

Vurderingsrettleiing 2008

Vurderingsrettleiing 2008 Vurderingsrettleiing 2008 NOR0017 Norsk Vurderingsrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen etter Kunnskapsløftet 2008 Nynorsk Denne rettleiinga inneheld ein felles del (Del 1) med informasjon om

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO

RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO 2013 RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo Innhold Innledning... 3 1. Privatistkontoret i Oslo... 4 1.1 Muntlig

Detaljer

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Dei 12 utdanningsprogramma er: Ka vil DU velje? 3 studieførebuande: Musikk, dans og drama Idrettsfag Studiespesialisering Val av utdanning er

Detaljer

Endringar i studentreglementet for Fagskolane i Hordaland

Endringar i studentreglementet for Fagskolane i Hordaland OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/2-69 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Hordaland fagskulestyre 27.01.2015 Endringar i studentreglementet for Fagskolane

Detaljer

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Noen aktuelle presiseringer i forhold til ny forskrift til opplæringslova kapittel 6 Jeg redigerte bort det som ikke er så aktuelt for dere.. Søknadsfrister unntak Søkjarar

Detaljer

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL VURDERING Skoleåret 2011-12 2 FORORD Formålet med retningslinjene: De skal tjene som veiledning for lærerne i vurderingsarbeidet, og de skal bidra

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012 Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 63838/2010/A49 Jane Anita Aspen,71 25 87 75 21.12.2010 - Informasjon

Detaljer

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring www.sfj.no Innleiing: side 3 Arbeidskalender: side 5 Søknadsskjema for vidaregåande opplæring side 6 Vedleggsskjema for minoritetsspråklege

Detaljer

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Vidaregåande opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medium og kommunikasjon Naturbruk Restaurant-

Detaljer

REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET

REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET INNLEIING Dette skrivet gir reglane for utføring av bachelor- og masteroppgåva. Reglane er fastsette av fakultetet og gir rammene

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

Programområde for hudpleiar - Læreplan i felles programfag Vg3

Programområde for hudpleiar - Læreplan i felles programfag Vg3 Programområde for hudpleiar - Læreplan i felles programfag Vg3 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2008 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

REVIDERING AV REGLEMENTET FOR FAGSKOLANE I HORDALAND

REVIDERING AV REGLEMENTET FOR FAGSKOLANE I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201112362-74 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 20.11.2012 REVIDERING AV REGLEMENTET

Detaljer

Fag: EL6019 VKII/Bedrift Elektrikar/Elektriker, Område: El. byningsinstallasjonar/el. bygningsinstallasjoner

Fag: EL6019 VKII/Bedrift Elektrikar/Elektriker, Område: El. byningsinstallasjonar/el. bygningsinstallasjoner Eksamen Fag: EL6019 VKII/Bedrift Elektrikar/Elektriker, Område: El. byningsinstallasjonar/el. bygningsinstallasjoner Eksamensdato: 30. november 2005 Eksamenstype: Tverrfagleg / Tverrfaglig eksamen Studieretning:

Detaljer

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2015 ENG0012 Engelsk Sentralt gitt skriftleg eksamen etter 10. trinn for elevar og vaksne deltakarar og privatistar Nynorsk Eksamensrettleiing for engelsk

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER Informasjon om: Del 1: Eksamen Del 2: Frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, Del 3: Mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. Del 4: mulighet

Detaljer

Høsten 2015 RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO. Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo

Høsten 2015 RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO. Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo Høsten 2015 RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo Innhold Innledning... 3 Paragrafhenvisninger: Dersom ikke

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

EKSAMEN VÅREN 2003 I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING OG TEKNISK FAGSKOLE. 1. Endringar i eksamensplanen, vedlegg til rundskriv LS-43-2002

EKSAMEN VÅREN 2003 I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING OG TEKNISK FAGSKOLE. 1. Endringar i eksamensplanen, vedlegg til rundskriv LS-43-2002 Rundskriv LS-64-2002 Dato: 30.09.2002 Statens utdanningskontor Utdanningsetaten i fylkeskommunane Saksbehandlar: Åshild Herredsvela EKSAMEN VÅREN 2003 I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING OG TEKNISK FAGSKOLE Læringssenteret

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN med 24 timers forberedelse Elevene skal få vite hvilket fag hun eller han skal prøves i, 48 timer før selve eksamen. Forberedelsestiden starter 24 timer før selve

Detaljer

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Matpakkematematikk Data frå Miljølære til undervisning Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Lag riktig diagram Oppgåva går ut på å utarbeide ei grafisk framstilling

Detaljer

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 28. mai 2015 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

TIL FAGANSVARLEGE FOR BACHELOR-

TIL FAGANSVARLEGE FOR BACHELOR- TIL FAGANSVARLEGE FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET Det teknisk-naturvitskaplege fakultet (legg inn på alle sidene.. 30.09.2009 INNHALD: 1. INNLEIING... 2 2. TIDSFRISTAR...

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Programområde for helsesekretær - læreplan i felles programfag Vg3

Programområde for helsesekretær - læreplan i felles programfag Vg3 Programområde for helsesekretær - læreplan i felles programfag Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2008 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Fag: EL6019 VKII/Bedrift elektrikar/elektriker, el. bygningsinst.

Fag: EL6019 VKII/Bedrift elektrikar/elektriker, el. bygningsinst. Eksamen Fag: EL6019 VKII/Bedrift elektrikar/elektriker, el. bygningsinst. Eksamensdato: 29. november 2006 Studieretning: Elektrofag Oppgåva ligg føre på begge målformer, først nynorsk, deretter bokmål.

Detaljer

Eksamen Reglement / PC / Rettar/Kontakt

Eksamen Reglement / PC / Rettar/Kontakt Eksamen Reglement / PC / Rettar/Kontakt Reglement og retningsliner ved gjennomføring av heildagsprøver og eksamenar ved Stend vidaregåande skule. Revidert april 2015 Stend vidaregåande skule INNHALD Elevane

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Programområde for dataelektronikarfaget - læreplan i felles programfag Vg3

Programområde for dataelektronikarfaget - læreplan i felles programfag Vg3 Programområde for dataelektronikarfaget - læreplan i felles Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer