5e Bergvesenet. triv. A/S Sydvaranger.CP/SP-målingerpå nivåene53, 57 og 60 i Killingdalgruber. BV /81 Trondlieim Fortrolig. Logn, Ø.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "5e Bergvesenet. triv. A/S Sydvaranger.CP/SP-målingerpå nivåene53, 57 og 60 i Killingdalgruber. BV 105 334/81 Trondlieim Fortrolig. Logn, Ø."

Transkript

1 triv 5e Bergvesenet Postboks302, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntaddy nr Rapportbkalisering GraderIng BV /8 Trondlieim Fortrolig Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr Oversendtfra Fortroligpga Forlroligfra dato: Trondheimske Syd 55 Tittel A/S Sydvaranger.CP/SP-målingerpå nivåene53, 57 og 60 i Killingdalgruber. Forfatter Logn, Ø. Dato Bedrift 07/4 98 Sydvaranger A/S Kommune Fylke Bergdistrikt : karblad : kartblad Holtålen Sør-Trøndelag Trondheim 7204 Fagområde Dokumenttype Forekomster Geofysikk Killingdal Råstofftype Emneord Malm/metall Cu Zn Sammendrag CP - målingene ble totalt mislykket. Dette sørgelige resultat kan skyldes overslag til jord fra den uisolerte signalledningen i Bjørgensjakten som ble benyttet som forbindelse til den negative elektrode i dagen. SP-målingene ga opplysninger som er veiledende for geologenes planlegging av videre boringer på malm på flanken av Hovedmalmen.

2 A/S SyCvaranger. Prospekteringsavdeling. Tlf: INTERN RAPPORT Nordraaks vei Lysaker, Norge Antall 9der DATO: RAPPORT NR: KARTBLAD bil SAKSBEARBEIDER RAPPORT VEDPORENDE FORDELING OSLO: RESYME: ' KIRKENES ANDRE:.± KOMMENTAR:

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side INNLEDNING METODE UTFØRELSE 2 SP-MALINGER 3 4. Modell Resultater Nivå Nivå Nivå 55 7 KONKLUSJON 8

4 KILLINGDALGRUBE CP/SP-måliner Då nivåend o 60. I. INNLEDNING. I KillingdalGrube er det boret på en litenmalmlinsepå sydflankenav Hovedmalmen.Linsen antas å ligge i en anbøyning av malmhorisontenog forbinderhovedmalmenmed Nordmalmen,som ligger i heng av Hovedmalmen.Linsen er påtruffetved diamant- boring på nivåene 46 og 57; dessutenhar man drevet seg inn på linsen i et område over nivå 57. På nivåene 53 og 60 har man boret noen hull i vifte uten å oppnå skjæringmed linsen.geolog Rui ønsket derfor å prøve såkalte CP-målingermed strømtilførseltil malmlinsen,for å påvise en eventuellelektrisksammenhengi denne. Man antok at det derved skulle være mulig å trekke slutningervedrørendelinsensposisjon i forholdtil de borhull som er boret på nivå 60 og METODE. Metoden forutsetteskjent i grove trekk. Den består kort fortalt i at man tilførerlikestrømtil en elektriskledendemalm ved en elektrode(positivpol) og måler potensialetomkring elektroden i et passende antall punkter langs profiler (orter)eller i borhull for kartleggingav potensialfordelingenomkringelektroden.prinsipieltkan man ved å kombinereresultateri horisontaleplan og i vertikaleplan få frem et 3-dimensjonaltbilde av potensialfordelingenomkring strømtilførselselektroden. Er undergrunnenhomogen,blir ekvipotensialflatenekuleflater konsentriskomkring elektroden.er elektrodenkoblet til elektriske ledere i undergrunnenav en- eller to-dimensjonalutstrekning, vil kuleflatenetrekkes ut og få mere eller mindre ellipsoidalfor med største akse i lederneslengdeakse. En komplikasjonav praktisk art er at man ved likestrømsmålinger må eliminerede naturligepotensialer(sp) som finnes i undergrunnen. Over og omkringkisforekomsterkan de naturiigepotensialer være av betydeligstørrelse ( m V). I sammenhengmed CP-målingermå man derfor også måle SP i samtligemålepunkter.

5 UTFØRELSE. Det forutsettesat kompaktmalm fra Killingdal,som har utmerket elektriskledningsevne,egner seg godt for CP-målinger.Det er tidligeregjort ett enkelt forsøk med denne type målinger i gruben (på nivå 50, Intern Rapport nr. 070). Den gang ble det satt strøm (positivelektrode)i en liten malmlinsepå søndre 'flankeav malmhorisonten- som man har god grunn til å anta er den samme som man senere har påvist på nivå 57. Den negativeelektrode satte man i Nordmalmenca. 200 m nord for den positive strøm- elektrode,fordi man ikke fant praktiskmulighet for å plassere den negativeelektrodelengerebort. Dette strømanleggetga svært svake potensialvariasjonerunkring elektrodeni malmen. Det syntes klart at det var ønskeligå flytte den negativeelektrodebetydelig lengerebort fra malmene (Hovedmalmog Nordgang). Det ble derfor foreslåttå gjøre et forsøk der man leggerden negativeelektrodeni dagen. Dette kan gjennomføresved at man trekkeren kabel opp Bjørgensjaktenog legger en elektrodei overdekket. Da vil det være en avstandmellom elektrodenepå minst 700 m. Det ble forespurtom gruben hadde noen kabel(i Bjørgensjakten) som ikke er i bruk. Fra grubens side fremkom det forslag om å benytte sjaktenssignaltrådsom midlertidigstrømføreri perioder da det ikke foregikkpersontransporti sjakten.signaltrådene (to stykker)er uisolertog opphengt i taket på små isolatorer. Forslagetble godtatt og det ble avtalt at grubens elektriker skulle legge ut en elektrodei en myr i nærhetenav daganlegget, samt foreta de nødvendigeomkoblingerslik at det ville være lettvintå koble likestrømmen fra vårt anlegg inn på signaltrådene Alt var tilfredsstillendeutført da vi ankom til Killingdali begynnelsenav februar.det vi gjorde var å legge ut en elektrode i det borhull,iborhullsviftenpå. nivå 57, som hadde best malmskjæring,samt å koble denne (positive)elektrodetil signaltrådanlegget.som elektrodeble benyttet stålull.killingdalselektriker var med oss på alle disse operasjonerog hadde ansvaret for anlegget.det var ordnet slik at signaltrådenvar utkobletog kun sto i kontaktmed vårt strømanleggunder forsøkene. Anleggethadde meget liten samlet motstand, hvilketble antatt å indikeregod elektrodekontaktmed malmlinsenog i myra i dagen.

6 3 Det var intet problem å trykke på maksimal strøm (= en ampe're). Vårt problem oppsto imidlertidda vi skullemåle potensialene omkringstrømelektroden(i de omgivendeborhull).det fantes ikke målbare potensialforskjeller,d.v.s. potensialforskjellene var mindre enn m V. Anleggetble omhyggeligsjekket i gruben sammenmed Killingdals elektrikermed hensyn på brudd eller overledningeri strømkretsen.man fant ikke feil i anlegget. Det ble også forsøktmed en blyakkumulatorsom strømkilde, istedenforden opprinneligestrømkilde(en re6-likerettersom levererpulserendelikestrøm).resultatetvar det samme. Det var da bare to muligheter : I. Gmrådet i gruben er så gjennomsattav elektriskledende materiale (malmer,skinner, ledninger,elektriskemotorer) at det hele virker som en stor elektriskleder. CP-målinger er i så fall ikke anvendeligetil å påvile malmlinseri gruben. Signaltrådeneer ikke egnet for å overførestrøm til den negativeelektrodei dagen, fordi det oppstår strømlekkasjer over isolatorene(støvbelagte)i sjakten. Hvilkenmulighet som foreliggerlar seg avgjøre ved å gjøre samme type målingermed spesielt utlagt isolertkabel i sjakten. CP-målingermåtte således i denne amgang oppgis i Killingdal Grube. 4. SP-MALINGER. Måling av de naturligepotensialer(sp) i de aktuelleborhull kunne imidlertidgjennomføres.det er kjent fra tidligereforsøk at Killingdalmalmenlegger seg på et forholdsvislavt potensial i forholdtil omgivelsene,og at det er betydeligepotensialforskjelleromkringmaimlinsene.det ble antatt at SP-målinger kunne være til en viss nytte for geologen for planleggingav videre boringer i de vifter som er boret, og vi foresloderfor for overingeniørleistadat alle borete hull på nivåene 53, 57 og 60 skullemåles.

7 4. Modell. Det er kjent at på dypet omgir vanligviskismaimeneseg med et høyt potensialsom ligger som en kappe rundt malmkroppen,omtrent som vist i prinsippskissenpl. (anvist med + + +), i motsetningtil i dagen der de omgir seg med et lavt (negativt)potensial.fra det maksimalehøypotensial avtar potensialetforholdsvissterkt inn mot de lave (negative)potensialeri malmlinsene (t i pl. ); potensialet avtar betydeliglangsommereutover fra maksimalverdien. I Killingdalblir potensialetnoe annerledes,fordiman har to nærliggendelinjaler,hovedmalmenog Nordgangen,som sannsynligvistilhører samme stratigrafiskenivå. Vi må derfor anta at kislinjalenehar elektriskforbindelsevia en eller flere smale kisstripersom i likhetmed malmene legger seg på et forholdsvislavt naturligpotensial(anvist med en pil-linjesom peker fra Nordmalmentil Hovedmalmen, pl. ). Den i pl. anviste sammenfoldningav horisontenforutsetter eksistensenav et "sekundært"høyt potensialmellom de to malmene. SP-målingerer ikke utført i dette område. På sydflankenkjennervi til at potensialetomkringkillingdal-malmenestemmer overensmed denne modell, på Nordflanken er forholdeneennu ukjente. Som man vil innse foreligger det i nord to muligheter : Systemetkan åpne seg. Det kan lukke seg. Målingeneble utførtmed upolariserbarecu/cuso4potensialelektroderog et vanlig digitaltmultimeter. I tillegg til borhullsmålingeneble det på nivå 57 målt i ortene amkringborplassenog i orten inn til Nordgangen. Her ble det benyttet 4 m mellom målepunktene,i borhullene ble det brukt og 2 m. 4.2 Resultater. Målingene som er utført på sydflankeni borhull der man har påvist, eller håper å påvise en mindre malmlinsei ombøyningssonen,har gitt resultatersom er fremstilletsom

8 - 5 - ekvipotensialkarti pl. 2, 3 og 0. Pl. 2 og 3 representerer horisontalesnitt (horisontalevifter),p. 0 er et vertikalt snitt. I alle tre snitt ser man at potensialbildetstemmermed den skissertemodell : Høye potensialerbåde i heng og i ligg av malmene (+ + + i plansjene). Lavt potensiali malmene, også i og ved de smale kisstripenesom forbindermalmene. Vi skal beskrivepotensialfordelingenpå de enkeltenivåer Nivå 57. På nivå 57 er det boret forholdsvistett i en horisontal vifte, og det er påvist en liten linse (se pl. 4). Vi vil derfor bruke nivå 57 som utgangsprofilfor potensial-vurderingene.av resultatene,som fremgårav pl. 2, skal vi fremheve følgende : I) Lavt potensial ( t t t) forekommeri og ved a) Nordmalmen,b) Hovedmalmen,og c) den mnale kisstripe (med den påvistemalmlinse)som forbinder Hovedmalmmed Nordmalm. 2) De høye potensialerutenommalmlinjalene(+ + + p. 2) sees nederst på plansjen. Stort sett er potensialetlavt (rødt i p. 5) i plansjens øvre del og høyt (blått)i nedre del. I p. 4 kan geologenskartleggingav malmstriperrundt avbøyningen(tynn streket linje) sammenliknesmed det geofysisk fastlagtelavpotensial(tykk linje med piler). Som man ser viser den geologiskeog den geofysiske tydning i prinsipp samme forløp, selvom det i detalj er store avvik. Det skal her innskytesat lavpotensiallinjen i anrådetnord for borhullene,er basert på målinger i ortene, hvilket betyr at linjensbeliggenhet beror på adskilliginterpolasjon.det må derfor antas at det foreliggerbetydeligusikkerhetmed hensyn på lavpotensialetsreelle posisjon.

9 I borhullsviftener anvendelsenav interpolasjonbetydeli redusert,og den geologiskekartleggingstemmerbedre overensmed lavpotensialetsforløp.man leggermerke til at lavpotensialetfinnes på den lillemalmlinsensnordre side; i syd er potensialetforholdsvishøyt. Arsaken kjennes ikke, men man skulle foreslå at de lavestepotensialer finnes der hvor malmen er mest kompakteller der den holdermest magnetkis.det er ihvertfallingen grunn til å anta at sinkblenderikepartiergir særlig lavt potensial. Det skal til slutt gjøres oppmerksompå det lavpotensial som finnes nederst til høyre på pl. 2 (anvistmed t t t, koordinat200 x). Den del av potensialetsom er reelt påvist i borhulleter ikke spesieltlavt, men det synes å være mulighet for at potensialetkan synke i østlig retning og at lavpotensialetforbinderseg med Hovedmalmens lave potensial.i så fall kan det foreliggeen ukjent ombøyningi amrådet (som antydetpå pl. 4). Dette kan undersøkesnærmere, hvis det østligsteborhull forlenges ca. 0 m Nivå 60. Potensialbildetpå nivå 60 er vist i pl. 3. Sammenlikner man pl. 3 med potensialbildetpå nivå 57 (pl. 2), finner man visse likhetspunkter: På flanken i syd er det høyt potensial. I nord inn mot Hovedmalmener det lavt potensial. Et smalt lav-potensialbukter seg sydovermellom borhullene. Nederst til høyre finnes et område med noe lavere potensial (t t t pl. 3) som kan utvikle seg i gunstig retning (d.v.s.mot lavere potensial)mot øst. For å klarleggedette må det bores ytterligereett hull lengereøst. Man kan nå sammenliknepotensialbildetpå nivå 60 med tilsvarendebilde på nivå 57, idet man går mere i detalj og bruker bildet på nivå 57 som "mal".

10 Det førsteman innser da, er at vel er potensialbildene like i grove trekk,men i detalj er det forskjellersom kan gjøre det vanskeligå "matche"potensialenemot hverandre ved direkte "overlegging".for å forenkleproblemet er det laget overlegg for ekvipotensialkartene,der det bare er tatt med anvisningerfor høyt potensial(+ + +) og for lavt potensial (linje utstyrtmed piler) i likhetmed det som er gjort i pl. 4 for nivå 57. Resultatetfor nivå 60 er vist i to alternativ,pl. 6 og pl. 8, som begge er i transparentog er lagt over potensialfeltet pl. 7 og pl. 9. Plansjeneviser muligposisjonav en malmlinsemed antrent samme form som den som er påvist på nivå 57. Som man ser, er det mulighet for malmlinseposisjonpå begge sider av de to midtre borhull.alternativ (pl. 6) passer best med geologensoppfatning,men alternativ 2 (pl. 8) synes'ogsåå være geometriskmulig. På liknendemåte som på nivå 57 er det antydet to muligheter østligst liggen),der alternativ B forutsetter en ekstra fold i anbøyningenmed mulighet for fortykning (se foran) Nivå 53. På nivå 53 er det bare boret to hull (pl. 0), påsatt fra søndre strossevegg.man måler her potensialenei forhold til et særlig lavt potensialved påhugg (i eller meget nær malm). Alle potensialeri borhulleneblir derfor positive. Allikevel- og til tross for at det ikke er observertmalm i borhullene- gir en kotering et visst bilde av sterke potensialvariasjoner.i likhetmed potensialbildenepå nivåene 57 og 60 har man også på nivå 53 : Høyt potensiali ligg og ved en mulig ombøyningpå søndre flanke. Lavt potensialut fra malm i strosseveggen;det lave potensial synes å krysse nedre borhull 4 ganger i smale soner (streketlinje med piler, pl. 0). Punkt A og punkt B er posisjonerder det kan være muligheter for fortykningerav kishorisonten.

11 5. KONKLUSJON. CP-målingermed strømtilfrsel til malm ble denne gang mislykket.intet målbart potensialfeltomkring strømtilførselselektrodenble observert.det er to tenkbareårsaker : Områdetpå nivå 57 er så gjennomsattav elektriskeledere av forskjelligslag (malm, skinner, ledninger,etc.) at hele området blir å betrakte som en stor elektriskleder. Bruk av en uisolert signaltrådsom strømførendekabel var uegnet (lekkasjeover isolatorer). Leggerman ut en egen kabel (isolert)i Bjørgensjaktenvil man kunne avgjøre om alternativ2 har vært årsak til det mislykkete resultat. Måling av de naturligepotensialer(sp) kan ofte gi resultater som man, med bakgrunn i en viss erfaring,kan tyde tilfredsstillende. Oppmålingav SP-feltetpå de tre nivåer 57, 60 og 53 viser feltvariasjonersom faller godt inn i en modell vist i pl. med lave (negative)potensialeromkringmalm og malmforbindelsermed fortykninger,og høye (positive)potensialer utenfor anbøyningene.resultatene,som er vist i pl. 4-0, representereret modellutsnitt,som ligger nederst til venstre på pl.. Med bakgrunn i resultatenepå nivå 57 (pl. 4-5), har man søkt å plassere en tilsvarendekisfortykningi potensialbildetpå nivå 60. Resultateter gitt i to alternativ,vist i pl. 6-7 og pl Det første alternativstemmermed geologensoppfatning. På nivå 53 er det bare boret to hull, hvilket er noe sparsomt grunnlag å bygge et potensialbildepå. Det er dog antydet to mulige posisjonerder fortykningerav kishorisontenkan foreligge (pl. 0). Et områdemed synkendepotensialut fra borhullene(i østlig retning)er påvist på begge nivåer 57 og 60, anvist med spørsmålstegn på pl. 4 og 6 (alt. B pl. 6). Hvis dette potensial avtar ytterligerei retningmot spørsmålstegnetkan det foreligge en mulighet for en ny ombøyningmed fortykningav kishorisontenpå dette sted. Man kan skaffe klarhet i dette spørsmålved å forlengeet borhull ca. 0 m, eventueltbore ett hull i tillegg i viftene på nivå 57 og 60.

12 9 - Stort sett har man inntrykkav at SP-målingeri borhull,gjerne kombinertmed tilsvarendesp-målingeri tilgrensendeorter, kan gi opplysningersom er veiledendefor påsett av diamantborhull, og det anbefalesat eventuelleundersøkelseri gruben følges opp ved denne type målinger som er et rimelig alternativ. Et problem ved potensialmålingeri denne grube er at det er så tørt i gruben. Det er absoluttnødvendigå ha med en kannemed vann for væting av elektrodepunktene. Stabekk, Ø. Logn

13 AVTAKENDE POT: + NOROGANG Sek. trlax.? g"tr-hovedmalmea. 4 NORD 4 AVTAKEt4,E POT. Linje.For lavt po4ensiat (SP).4. OtyJilde. -for 9é94potanid, (sp) KILLINGDAL GRUBE P- MODELL MALMARSEN Has 46

14 LO siesis**-- cioo oo 7,7 / / bov / 4. I. 4. Is I 0, dae () n#3 74 ) ij 2. L4/.3,7.gi\?-84.30S Its (t,.alt + /. //.4\\N\ sin 445 I\ i l/ / / P(/ 2 \. N \ salma - (.4 - VIS \ 3/ ,Stl Se 0, i0 Vie 4)9.00 *?oo 44s..00X 45; re3 4/38 fr. fiø <. 38,, I/ Q/ 4397 ri 4C4I7 4.. Pna 4:, 44 t uø. 440 i2o Sft Vir 4. I e - "" 5, ' 2 lav 4r00 43,/ 0 LLtriCDAL ElEvBE H. :2oo SPnt:v 4.se-7- pizu ftier.$) I-4OR ISONTAL PRojekxj 4 n.. PL.2. Ah Swcivarans3er PL.2.

15 TrI I I I/ I I. igr r,, I i tub4* g,lise Box )«4 4ocs.S,.9 i... r Ja le.7 4- e...,.. 0 e J i).fr % gi i se..f.) ' kj x.),, ) ii 30 gie... re (.""...57: i..c..9 L....,.. i 3. lb \ r---, 4jja 0 ) 't". W,..~.,,,, ) ; k k -;) -g... ( 4 4,... te.) eln -r o e < ,tp wip 0c...4::....itiip asi itt. Itte,c5-- "..._, 0- (-4 20 if elid..** "... CL.,......, $.> Si '.. e.'. /e.. da J se n 4 I00r " C k z Il tql 3t.b se -) n P o er ṣ ( ci Øy..3 e a "... 7 el (/) N.. % ) <e C:si.:7.4. kk3 _±c.is s,>> i \ 4- N. k i 2scr \ 43 /83 44: tui. rein.428o / /... (4. 3b4 40 ww ict r I ( <*ICI \ ( % e...- f :- ( 4in p.. mbr, \ ef _ % I > * m(a... ea,,, , ):) ) N4/v9...,... -c... se o 9 Sb o C ev g L t -\ \ i 22...N. zr nic 44$4::: S" r. ) +3n sn2 26X xi PL 3 ki LLINICTI) L GrZuRE Spinivo HeRlsoN-rAL ::"RojEkSiON Scjciva.fraen9er Fi, :200 ia fas. 8 <6- P.3

16 m. rot ts-c. M. Ca SP FC nivrx 57 4oc % Matt ftbral S. PL.

17 I )k',,,,...,-,---- i I 7 l / - -4,, i ,., / i, i. 0 f / / / N _.5o... / _ -,0 i\ ( ;, I, \\,,, N_,,,i... I / f / 4' : --- ; )... /,' I - i ( L4 I I \ ^,,, 0 /..- -!,,, \ ) ncsi,...,m) I c \I i Il /7 ( 'i l'#) / / //I / / k. \.^ / )I /I/ / 4 I \,./ / / / / -.. " --,---N i.). /) i, :\-.-.--\ - N \...._' I I. I ( 2 / -.m... _,.. \ 7/4 N i 7 (r.---,-c..,..._ e;" / J! i ' e,--4 '\.0 l --rtc ''.C--.-4".- 4',"-: --.I, LA I,0 \, -,, \ -ICIQ \ i "*" )...:2,,-/ , ---,,", // --k, i -I" t f ae-` -, I tc:.', a ;-- 0 Ta. ;;.'. N...,IPS4C.97.4.trg, Di3,?Catr, sts d , r killinc,324l.g.li. sp pa:. VVI i t % r tia rfirs MSLt fcbr. I 4L

18 ICILLINDAL ce. SP ti: nlvi 40 A I ternatir matt fe.kr.8 AMS,

19 TiP '55/v -43.-) T7al4 vri-polga-au 00 7, TAlt sfdds "0N 2ih vcin 7, O kit fir o0. u / ) j --,,,,, N ( ''%.,,, XOZZ I I -.. ts \ \ \ li...' i / / I P 44. r,-, ) / i.;;;p..) "ii 0 (- / V.-, c-,a, 7. r; (. /7.., I. W. (. f, ' 2 Vt Q9S ' t --. i,,,,4.r. ts,,..- -os.,,,..6,. <-_ - / '. "7 f Li ) N \ '....5,..,...-.r ) C ), :. aio-, /4. 5. _ %.,,a. :t,,0 4.> -4- ' '47: _, ) i C' c."..o..-r-.. -I, ' ( -...'"-- " r /< 5(''',''-'( 'j zere-.. )I fit,:f-ie. p X0 Crt, I I I. 09k x

20 ,c 2,4ox g LI m. bo Acie Lte rnatür 2 m Lt PL 8 A5 5. iti-

21 WOX 4. i x I 4b I I 200% / , ( ei.., ha- t o, r / - & r S,, - I Cb l 22 Ox N.d It ---- I.. o ha l mir 4/. o t.cillir.4ø4l4g M. ta. SP pci niv t 40 :4 00 A Lier ricelisr 2 Malt ek. Si PL. 9 A/ss. ØL

22 s/it l 9 '-'4-4 H egte iv%a64(.tg 43.; wusin,,t-nerm Oot : b,4 25 -"c"?" Tet ds kek fir.) (46 IIIIII0~Iihm 0 'Fra 4 tjza --7 s. 7 RSaws +- Ovla --Jcvnab Tr r 6Ayri

78 000 tonn å 0,90%Cu og 5,52%Zn, samt et tillegg på 0,2 g/t Au og 20 g/t Ag.

78 000 tonn å 0,90%Cu og 5,52%Zn, samt et tillegg på 0,2 g/t Au og 20 g/t Ag. ist Bergvesenet Postboks 3021 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1311 Trondheim Apen Kommer fra..arkivekstern rapport

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet 4)t Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkiv nr Rapportlokalisering Gradering BV 851 197119FB T& F455 Trondheim Kommerfra..arkiv Eksternrapponnr

Detaljer

Dato Ar. Det i 1979 undersøkte område ligger mellom 44.479 og 44.685 Y. Diamantboring foregår fortsatt i området.

Dato Ar. Det i 1979 undersøkte område ligger mellom 44.479 og 44.685 Y. Diamantboring foregår fortsatt i området. Rapportarkivet 22/5tBergvesenet Postboks 3021 N-7441 Trondhem Bergvesenet rapport nr Intern Joumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 3236 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 1943. Geofysiske undersøkelser Hovedmalmen / fortsettelse vest. Meldal.

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 1943. Geofysiske undersøkelser Hovedmalmen / fortsettelse vest. Meldal. 2 Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1943 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokahsering Gradering Trondheim Kommer 1ra..arkar Ekstern rapport nr

Detaljer

Bergyesenet rapportnr InternJournalnr Interntaddynr Rapportlokalisering GraderIng BV 264 Trondheim Apen

Bergyesenet rapportnr InternJournalnr Interntaddynr Rapportlokalisering GraderIng BV 264 Trondheim Apen Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergyesenet rapportnr InternJournalnr Interntaddynr Rapportlokalisering GraderIng BV 264 Trondheim Apen Kommerfra..arktv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1718 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Bergvesenet Postboks01, 700 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1881 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Internt arkiv nr Rapport Iokabsering Gradering. Oversendt fra \ 5. Dato Ar. Bergdistrikt

Internt arkiv nr Rapport Iokabsering Gradering. Oversendt fra \ 5. Dato Ar. Bergdistrikt X Posthok. Bergvesenet 3021. N-7-111 I rondhchn Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 2387 Rapportarkivet Internt arkiv nr Rapport Iokabsering Gradering Kommer fra..arkiv Norsul AS Ekstern rappon nr

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering. Oversendt fra. Forekomster

Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering. Oversendt fra. Forekomster Bergvesenet Posffloks3021,7002 Trondhehn Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr BV 201 1 Rapportarkivet Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Fortrolig. Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Bedrift (Oppdragsgiverog/eller oppdragstaker) Færden, Johs Dato År Sydvaranger AS ' 15.11 1974

Bedrift (Oppdragsgiverog/eller oppdragstaker) Færden, Johs Dato År Sydvaranger AS ' 15.11 1974 5I t Bergvesenet Posiboks3021,N-7441Trondheim Rapportarkivet I (B-e7gvesenet rapport nr InternJoumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 4718 1971/98 Apen Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Internt arkiv nr. Kommune FylkeBergdistrikt1: 50 000 kartblad1: 250 000 kartblad

Internt arkiv nr. Kommune FylkeBergdistrikt1: 50 000 kartblad1: 250 000 kartblad Bergvesenet rapport nrntern BV2084 Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Journal nr nternt arkiv nr Rapportarkivet Rapport lokaliseringgradering Fortrolig Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Bergvesenet. BV 3567 Trondheim. Geofysisk undersøkelse Dverberg kisfelt, 22 sept. - 25.okt. 1954

Bergvesenet. BV 3567 Trondheim. Geofysisk undersøkelse Dverberg kisfelt, 22 sept. - 25.okt. 1954 Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergyesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3567 Trondheim Kommer tra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Rapportarkivet, Bergvesenet. Rauharnmer kisforekomst. Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Ir

Rapportarkivet, Bergvesenet. Rauharnmer kisforekomst. Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Ir Bergvesenet Postboks302,_N-744 "I'rondbeim Rapportarkivet, Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Ir 5368 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

utv 5(k Bergvesenet Rapportarkivet Beregninger av Au-innholdet i avgangsdammene i Bidjovagge Gruber BV 819 493/81 FB TaF691 Trondheim Forlrolig

utv 5(k Bergvesenet Rapportarkivet Beregninger av Au-innholdet i avgangsdammene i Bidjovagge Gruber BV 819 493/81 FB TaF691 Trondheim Forlrolig utv 5(k Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkiv nr Rapportlokalisering Gradering BV 819 493/81 FB TaF691 Trondheim Forlrolig Kommerfra..arkiv

Detaljer

Bergvesenet. BV 3995 2IS/9 I Trondheim Åpen. Prøvedrift på jernmalm, Hyttemalmen, Bjørnevatn. En mulig naturstein

Bergvesenet. BV 3995 2IS/9 I Trondheim Åpen. Prøvedrift på jernmalm, Hyttemalmen, Bjørnevatn. En mulig naturstein Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rappon lokalisering Gradering BV 3995 2IS/9 I Trondheim Åpen Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

Befaring i Møre og Romsdal, Gudmund Grammeltvedt, Orkla Industrier og Bjarne Eide, Sjøholt. Dato Bedrift

Befaring i Møre og Romsdal, Gudmund Grammeltvedt, Orkla Industrier og Bjarne Eide, Sjøholt. Dato Bedrift Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapportnr InternJournalnr Interntarkivnr Rapportlokallsering Gradering BV 189 Trondheim APen Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

Oversendtfra l'olldal Verk o.s. -- Tittel DYPMALMLETING INNENFOR HJERKINNFELTET, Vurdering av resultater og forslag til videre I undersøkelser

Oversendtfra l'olldal Verk o.s. -- Tittel DYPMALMLETING INNENFOR HJERKINNFELTET, Vurdering av resultater og forslag til videre I undersøkelser '1j91 Bergvesenet Posthoks 3021, N-744I Trondlieim Rapportarkivet 7 Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradefing 5924 Kassenr. 74 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Bergvesenet. BV 141 Dondheim. Apen. Tittel Notat fra befaring av 3 kvartaforekomater i Flora, Selbu. Mikalsen, Trygve

Bergvesenet. BV 141 Dondheim. Apen. Tittel Notat fra befaring av 3 kvartaforekomater i Flora, Selbu. Mikalsen, Trygve Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkivnr Rapporttokalisering Gradering BV 141 Dondheim Apen Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

Dato Ar. Bergdistrikt. Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Skiftesmyr

Dato Ar. Bergdistrikt. Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Skiftesmyr U11) Bergvesenet Rapportarkivet 5(t Postboks3021. N-7441Trondheim Bergvesenetrapport nr 2439 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapportlokalisering. Gradering Kommer fra..arkiv Grong Gruber AS Ekstern

Detaljer

5t Bergvesenet 13V3559. Befaring av statens kisanvisninger i Ranafeltet, Rana, Nordland 25-28 august 1975. Trondheim Fortrolig

5t Bergvesenet 13V3559. Befaring av statens kisanvisninger i Ranafeltet, Rana, Nordland 25-28 august 1975. Trondheim Fortrolig 5t Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr 13V3559 Intern Journal nr Internt anov nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Fortrolig Kommer fra arkiv Ekstern

Detaljer

Internt arttiv nr Rapport lokalisering Gradering. Ekstern rapport nr Oversendt fra Ridjovagge Gruber a.s...,,

Internt arttiv nr Rapport lokalisering Gradering. Ekstern rapport nr Oversendt fra Ridjovagge Gruber a.s...,, P. Bergvesenet Postboks 3021, N-7441 Trondbeirn, Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 7045 Internt arttiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra.arkiv t Kautokeino kubberfelter

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER 86.M.08 TI LOJENGELIGHET 7034 TRONDHEIM NTH 11 E: (07) 59 49 2 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

Bergvesenet. I3V 3.557 Trondheim Fortrolig. Befaring i kromfeltene i Rødøy og Lurøy, Nordland 19-23 august 1975. Svinndal, Sverre

Bergvesenet. I3V 3.557 Trondheim Fortrolig. Befaring i kromfeltene i Rødøy og Lurøy, Nordland 19-23 august 1975. Svinndal, Sverre Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arldv nr Rapport lokalisenng Gradering I3V 3.557 Trondheim Fortrolig Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

Bidjovagge gruver Produksjonsvolum og produksjonsverdi i de to driftsperiodene 1971-1975 og 1985-1990. Historikk 1952-1995.

Bidjovagge gruver Produksjonsvolum og produksjonsverdi i de to driftsperiodene 1971-1975 og 1985-1990. Historikk 1952-1995. 5it Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 4583 Rapportarkivet Trondheim Apen Kommer fra..arkiv

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesenet. Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarklynr Rappon lokalisering Gradering BV832 37178FB T8i F 505 Trondheim

Rapportarkivet. Bergvesenet. Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarklynr Rappon lokalisering Gradering BV832 37178FB T8i F 505 Trondheim Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarklynr Rappon lokalisering Gradering BV832 37178FB T8i F 505 Trondheim Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr

Detaljer

Dato År 11.01. 1977 ) Bergdistrikt I 50 000 kartblad I: 250 000 kartblad 13311. Råna

Dato År 11.01. 1977 ) Bergdistrikt I 50 000 kartblad I: 250 000 kartblad 13311. Råna 51 Bergvesenet ti Postboks3021 N-744I Trondheim Bergvesenetrapport nr 6440 Rapportarkivet Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Nordlandske Ekstern rapport

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesenet BV 4960. ratel Økonomisk vurdering av flerfarget marmor - Hattfjelldal Avsluttende rapport. Bergvesenet rapport nr

Rapportarkivet. Bergvesenet BV 4960. ratel Økonomisk vurdering av flerfarget marmor - Hattfjelldal Avsluttende rapport. Bergvesenet rapport nr Bergvesenet Postboks 3021. N-7441 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 4960 Intern Journal nr Internt arkiv nr 1 Rapport lokalisering I Gradering 17/90 Nordlandske ' Apen Kommer fra..arkiv

Detaljer

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rappon lokalisenng Gradering

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rappon lokalisenng Gradering Bergve senet Posthoks 3021, 7002 Trondhcim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rappon lokalisenng Gradering BV 1181 Trondheim Apen Kommer fra..arkiv Ekstern rappon

Detaljer

Dato 06.08 1981. Bergdistrikt 1: 50 000 kartblad 1: 250 000 kartblad. Østlandske 1713218133 Oslo Skien

Dato 06.08 1981. Bergdistrikt 1: 50 000 kartblad 1: 250 000 kartblad. Østlandske 1713218133 Oslo Skien Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rappon nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 663 1564/81 Trondheim APen Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

26.01. 1960. Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Andørja lbestad

26.01. 1960. Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Andørja lbestad 221Bergvesenet 5I e Postboks3021,N-7441Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Joumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 4748 Åpen Kommer fra.srldv Ekstem rapport nr Oversendtfra

Detaljer

å x Bergvesenet Astrup sjakt - Tekniske spesifikasjoner Trondheimske 1972 Orka Grube- Aktilebolag ( Meldal Sør- Trøndelag Trondheimske

å x Bergvesenet Astrup sjakt - Tekniske spesifikasjoner Trondheimske 1972 Orka Grube- Aktilebolag ( Meldal Sør- Trøndelag Trondheimske å x Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkivnr Rapportlokalisering GraderIng BV 193 rroodheim APen Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

5tPostboks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr

5tPostboks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr tal? Bergvesenet Rapportarkivet 5tPostboks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 2409,, i Ekstern rapport nr Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering 1 1 Kommer fra..arkiv

Detaljer

Rapport vedr.: Flotasjon av prøver fra Råna med høye nikkel og sulfidgehalter. Dato Ar. Jan 1977. 1: 50000 karlblad 1: 250 000 kartblad 13311

Rapport vedr.: Flotasjon av prøver fra Råna med høye nikkel og sulfidgehalter. Dato Ar. Jan 1977. 1: 50000 karlblad 1: 250 000 kartblad 13311 5I Bergvesenet e Posthoks 3021. N-744I.I.rondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 7244 Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Rapportarkivet Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI OG ANVENDT GEOFYSIKK. Harald Elvebakk, Ole B.

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI OG ANVENDT GEOFYSIKK. Harald Elvebakk, Ole B. UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI OG ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER 87. M. 01 TILGJENGELIGHET 7034 TRONDHEIM NTH T1.1.7.: (07) 59 49 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

Tittel Undersøkelsesarbeideri Ringnes gruve, Flesberg, Årsrapport 1995 og 1996. 1: 50 000 kartblad I 1: 250 000 kartblad 17144 Skien.

Tittel Undersøkelsesarbeideri Ringnes gruve, Flesberg, Årsrapport 1995 og 1996. 1: 50 000 kartblad I 1: 250 000 kartblad 17144 Skien. Bergvesenet Postboks3021, N-7441 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 4688 235695 83/97 Kommer fra..arkiv Ekstem rapport nr

Detaljer

Bergvesenet. Magnetisk og elektromagnetisk flymåling Løkken/ Meldal 13.juli 1959. BV 1668 Trondheim. 4>e

Bergvesenet. Magnetisk og elektromagnetisk flymåling Løkken/ Meldal 13.juli 1959. BV 1668 Trondheim. 4>e 4>e Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr ntern Journal nr nternt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1668 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Bergvesenet. 5(k BV 1122. Diamantboring for fjelltunnel ved Holmestrand. S. Svinndal 22.11. 1968 Norges statsbaner

Bergvesenet. 5(k BV 1122. Diamantboring for fjelltunnel ved Holmestrand. S. Svinndal 22.11. 1968 Norges statsbaner 5(k Bergvesenet Posthoks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1122 Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim Apen Kommer fra..arkivekstern rapport

Detaljer

IKommune Ballangen Nordland

IKommune Ballangen Nordland * X Posthoks Rapportarkivet Bergvesenet 3021. N-744 Trondheim.... aasa ana Bergvesenet rapport nr ntern Journal nr nternt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 7214 Kommer fra.arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

// Bergvesenet. X Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Gammeit internt rapp. nr. Rapport lokalisering Gradering. Forekomster

// Bergvesenet. X Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Gammeit internt rapp. nr. Rapport lokalisering Gradering. Forekomster Wal // Bergvesenet... Postboks3021. N7441 Trundheim Rapportarkivet 2001 X Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Gammeit internt rapp. nr. Rapport lokalisering Gradering BV 2876 011(.111Cinl Kommer fra..arkiv

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 3709 I

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 3709 I Bergvesenet rapport nr Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3709 I Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

NGU Rapport 91.116. Grunnvann i Snillfjord kommune

NGU Rapport 91.116. Grunnvann i Snillfjord kommune NGU Rapport 91.116 Grunnvann i Snillfjord kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.116 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel:

Detaljer

5tPosihoks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr

5tPosihoks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Bergvesenet Rapportarkivet 5tPosihoks 302. N-744 Trondheim Bergvesenet rapport nr 7249 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt fra

Detaljer

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim. Oversendt fra Fortrolig pgafortrolig fra dato: 04.

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim. Oversendt fra Fortrolig pgafortrolig fra dato: 04. ise Bergvesenet Posihoks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1146 Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim itpen Kommer fra..arkivekstern USBNGU

Detaljer

NGU Rapport 2006.065. Datarapport fra oppfølgende undersøkelser av PAH (16)-konsentrasjoner i 3 asfaltkjerner fra Kristiansand og Oslo

NGU Rapport 2006.065. Datarapport fra oppfølgende undersøkelser av PAH (16)-konsentrasjoner i 3 asfaltkjerner fra Kristiansand og Oslo NGU Rapport 2006.065 Datarapport fra oppfølgende undersøkelser av PAH (16)-konsentrasjoner i 3 asfaltkjerner fra Kristiansand og Oslo Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks

Detaljer

5ePosthoks 3021. N-7441 Trondheim

5ePosthoks 3021. N-7441 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet 5ePosthoks 3021. N-7441 Trondheim 00.a. Jeala.31 Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokaliserine Gradering 5576 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

5(4 Bergvesenet. BV 3520 Trondhcim. Rød - grønn marmor i Hattfjelldal, Nordland. Hattfjelldal Nordland Nordlandske 19262. Bygningstein Marmor

5(4 Bergvesenet. BV 3520 Trondhcim. Rød - grønn marmor i Hattfjelldal, Nordland. Hattfjelldal Nordland Nordlandske 19262. Bygningstein Marmor 5(4 Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3520 Trondhcim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Bergvesenet. FiV 239 Trondbeim. APen. Bedrift Bergyesenet. Dato ( 16.05 1» Nordsteien, Ole Ese, Harald. Kommune Steinkjer

Bergvesenet. FiV 239 Trondbeim. APen. Bedrift Bergyesenet. Dato ( 16.05 1» Nordsteien, Ole Ese, Harald. Kommune Steinkjer Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkiv nr RapponlokalIseting GraderIng FiV 239 Trondbeim APen Kommerfra..arklv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig.

I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.042 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Krødsherad kommune Forfatter: Kirkhusmo

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersokelsesfelt) Ørsdalen Schaaning Grube Wolframsynken Gudlen

Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersokelsesfelt) Ørsdalen Schaaning Grube Wolframsynken Gudlen Bergvesenet l't,-,thoks 3021- N--44 I I rondhenn Rapportarkivet -- -- Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rappon lokalisenng Gradering 7135 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

NOTAT ETABLERING AV BRØNN NR. 3

NOTAT ETABLERING AV BRØNN NR. 3 Til: Midtre Gauldal kommune v/ Stein Strand Fra: Asplan Viak v/ Bernt Olav Hilmo Kopi: Ståle Fjorden Dato: -4-9 Oppdrag: 523522 Støren vannverk etablering av brønn nr. 3 ETABLERING AV BRØNN NR. 3 Bakgrunn

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1663 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Dato Ar. Bergdistrikt 1 50 000 kartblad 17202. Feragenfeltet

Dato Ar. Bergdistrikt 1 50 000 kartblad 17202. Feragenfeltet VilB Bergvesenet Rapportarkivet Posthok> 3021. N- T4-II I rondhein) Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 2378 Kommer fra arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Bidjovagge Gruber. Vest for Namsen Grondalsvatnet Kjærfjellet skjerp

Bidjovagge Gruber. Vest for Namsen Grondalsvatnet Kjærfjellet skjerp Uni Bergvesenet Postboks 3071, N-7441 Trondheirn Rapportarkivet Innlegging av nye rapporter ved: Arve Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 5154 Kommer

Detaljer

Dato Ar 30.3. 1968. Bergdistrikt 1. 50 900 karthlad 1935 I. Repparriord

Dato Ar 30.3. 1968. Bergdistrikt 1. 50 900 karthlad 1935 I. Repparriord 5tk Posthoks Bergvesenet (1.1 I N-7-1.11 Trondheim 1tertttsesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkis nr Rapport lokalisennit Orade 5689 Rapportarkivet Kommer fra..arkiv 11kstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Grunnvann i Frogn kommune

Grunnvann i Frogn kommune Grunnvann i Frogn kommune NGU Rapport 92.085 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesenet. ,nnlegging av nye rapporter ved: Stein Erik. Dovre Oppland. Postboks 3021, N-744I Trondheim

Rapportarkivet. Bergvesenet. ,nnlegging av nye rapporter ved: Stein Erik. Dovre Oppland. Postboks 3021, N-744I Trondheim 5t yfl Postboks 3021, N-744I Trondheim Bergvesenet Rapportarkivet,nnlegging av nye rapporter ved: Stein Erik Bergvesenet rapport nr Intern Joumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 6034

Detaljer

Kommune: Snåsa. Sidetall: 10 Pris: 60 Kartbilag:

Kommune: Snåsa. Sidetall: 10 Pris: 60 Kartbilag: Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2005.068 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ressursundersøkelser i Snåsaskifers brudd ved Snøskaveltjønn,

Detaljer

Jst Bergvesenet. BV 3592 Trondhcim. Kalifeltspat i Tysfjord Forslag til driftsopplegg. Sigersvold, Anders 15.08 1988 Mineral AJS

Jst Bergvesenet. BV 3592 Trondhcim. Kalifeltspat i Tysfjord Forslag til driftsopplegg. Sigersvold, Anders 15.08 1988 Mineral AJS Jst Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3592 Trondhcim Kommer fra..arkiv Ntenngsdcpartcmentet

Detaljer

Bergvesenet BV 3784. Geologisk feltarbeide i Oddevassheia-området, øst for Knaben. Ikugebostad Vest -Agder Vestlandske. Bergvesenet rapport nr

Bergvesenet BV 3784. Geologisk feltarbeide i Oddevassheia-området, øst for Knaben. Ikugebostad Vest -Agder Vestlandske. Bergvesenet rapport nr xt Bergvesenet Posthoks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 3784 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapporl lokalisering Gradering Trondhcim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

NGU Rapport 91.114. Grunnvann i Tydal kommune

NGU Rapport 91.114. Grunnvann i Tydal kommune NGU Rapport 91.114 Grunnvann i Tydal kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.114 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

NGU Rapport 2008.046. Undersøkelse av grusforekomst i Vuku, Verdal kommune

NGU Rapport 2008.046. Undersøkelse av grusforekomst i Vuku, Verdal kommune NGU Rapport 2008.046 Undersøkelse av grusforekomst i Vuku, Verdal kommune Norges geologiske undersøkelse 491 TRONDHEIM Tlf. 3 90 40 00 Telefaks 3 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2008.046 ISSN 0800-3416 Gradering:

Detaljer

Oversendt fra Fortrolig pga Fortrolig fra dato: Kommune1 FylkeBergdistrikt1: 50 000 kartblad

Oversendt fra Fortrolig pga Fortrolig fra dato: Kommune1 FylkeBergdistrikt1: 50 000 kartblad Bergvesenet Pesiliaks 321. 72 Trondheim Rapportarluvet Bergvesenet rapport nr BV 1737 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondkim Kommer fra..arkiv Ekstern rappod nr NGU

Detaljer

Foreløpig rapport over oppfølging av PGE anomale prøver i Seilandprovinsen

Foreløpig rapport over oppfølging av PGE anomale prøver i Seilandprovinsen Foreløpig rapport over oppfølging av PGE anomale prøver i Seilandprovinsen Morten Often og Henrik Schiellerup, Norges geologiske undersøkelse. I perioden 24. 26. juli ble et område på Stjernøy og et på

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesene 5ith Postboks3021, N-7441Trondheim. Innlegging av nye rapporter ved: Arve. Rapport vedrørende Molybdenprospektering

Rapportarkivet. Bergvesene 5ith Postboks3021, N-7441Trondheim. Innlegging av nye rapporter ved: Arve. Rapport vedrørende Molybdenprospektering Bergvesene 5ith Postboks3021, N-7441Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Joumal nr \ 5122 Rapportarkivet Innlegging av nye rapporter ved: Arve Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer

Detaljer

Bergvesenet. BV 4224 Kasse55 Trondheim Åpen

Bergvesenet. BV 4224 Kasse55 Trondheim Åpen Bergvesenet Postboks 3021. 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 4224 Kasse55 Trondheim Åpen Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Grunnvann i Froland kommune

Grunnvann i Froland kommune Grunnvann i Froland kommune NGU Rapport 92.061 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

5tPostboks3021 N-7441Trondheim

5tPostboks3021 N-7441Trondheim Bergvesenet 5tPostboks3021 N-7441Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkivnr Rapportlokalisering Gradering 5703 Kommerfra..arkiv Ekstemrapportnr Oversendtfra Fortroligpga

Detaljer

Oversiktsbilde mot vest over det undersøkte området med deponiskråning til venstre i bildet og Lakselva i bakgrunnen. Borsjokka er skjult av

Oversiktsbilde mot vest over det undersøkte området med deponiskråning til venstre i bildet og Lakselva i bakgrunnen. Borsjokka er skjult av Oversiktsbilde mot vest over det undersøkte området med deponiskråning til venstre i bildet og Lakselva i bakgrunnen. Borsjokka er skjult av vegetasjonen. Standplass og bilderetning for bildet er vist

Detaljer

Innbqld. Cppdrags 3 U a. 0.14.Rapportnr. 186, GeofysiskUndersdkelse. 11, juli- 11,august195u.

Innbqld. Cppdrags 3 U a. 0.14.Rapportnr. 186, GeofysiskUndersdkelse. 11, juli- 11,august195u. á GEOFYSISKMALMLETING TTONOI 1 M Cppdrags 3 U a 0.14.Rapportnr. 186, GeofysiskUndersdkelse YOR A B KAB 11, juli- 11,august195u. UtfOrend sgeofysikerg.f. Sakshaug Asslaterende:Flåten,Davis,Frischknecht.

Detaljer

Kort innføring i kart, kartreferanser og kompass

Kort innføring i kart, kartreferanser og kompass Kort innføring i kart, kartreferanser og kompass UTM Universal Transverse Mercator (UTM) er en måte å projisere jordas horisontale flate over i to dimensjoner. UTM deler jorda inn i 60 belter fra pol til

Detaljer

Oppdragsgiver: Kommune: Etnedal. Sidetall: 9 Pris: 40,- Kartbilag: Prosjektnr.:

Oppdragsgiver: Kommune: Etnedal. Sidetall: 9 Pris: 40,- Kartbilag: Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 97.103 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Plassering av fjellbrønner til Bruflat, Etnedal kommune. Forfatter:

Detaljer

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim. Dato 23.05 1961 NGU

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim. Dato 23.05 1961 NGU ist Bergvesenet Posthoks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr EIV 1132 Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim Apen Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Grunnvann i Ås kommune

Grunnvann i Ås kommune Grunnvann i Ås kommune NGU Rapport 92.089 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om de

Detaljer

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisenng Gradering

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisenng Gradering ist Bergvesenet Posthoks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisenng Gradering BV 1069 253/80 VB Trondkim Apen Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

Grunnvann i Bærum kommune

Grunnvann i Bærum kommune Grunnvann i Bærum kommune NGU Rapport 92.091 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om

Detaljer

Oversendt fra. Verk a.s. Dato Ar. august 1977. Dokument type Forekomster (forekornst,gruvefelt, undersokelsesfelt) Ulveryggen, Repparfjord

Oversendt fra. Verk a.s. Dato Ar. august 1977. Dokument type Forekomster (forekornst,gruvefelt, undersokelsesfelt) Ulveryggen, Repparfjord $111Bergvesenet Postbok,;7021, N-7441 Trondheim ' Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 5866 Kasse nr. 48 Rapportarkivet Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall-

Detaljer

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2212249 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C01B 33/037 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 201.0.11 (80) Date

Detaljer

Bergvesenet BV955. Befaringsrapport fra Bidjovagge gruber, Kautokeino. PerSandvik. Tittel. Foriatter Gudmund Grammeltvedt. Dato Bedrift 19.

Bergvesenet BV955. Befaringsrapport fra Bidjovagge gruber, Kautokeino. PerSandvik. Tittel. Foriatter Gudmund Grammeltvedt. Dato Bedrift 19. Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapportnr InternJournalnr BV955 Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr Interntarkivnr Oversendtfra PerSandvik Rapportlokallsering GraderIng

Detaljer

CP-målingeri Grongfeltet,Finnbur Grong og Renselvann og Visletten, Røyrvik. DatoÅr

CP-målingeri Grongfeltet,Finnbur Grong og Renselvann og Visletten, Røyrvik. DatoÅr Uti? Bergvesenet Rapportarkivet Postboks321-744 Trondheim Bergvesenetrapport nr ntem Journal nr nternt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 5774 Kommerfra..arkiv Eksternrapport nr Oversendt fra Fortrolig

Detaljer

RAPPORT 01.01.92 BEMERK

RAPPORT 01.01.92 BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.036 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Øksnes kommune Forfatter: Morland G. Fylke:

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3771 161/82 Trondheim Åpen Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

Grunnvann i Grimstad kommune

Grunnvann i Grimstad kommune Grunnvann i Grimstad kommune NGU Rapport 92.062 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

Monteringsanvisning for xenonsett

Monteringsanvisning for xenonsett Monteringsanvisning for xenonsett Les igjennom hele manualen før du begynner, det er gode tips til montering på hver eneste side. Når du monterer pærene: A: Ikke ta på pæra, fett fra fingrene dine ødelegger

Detaljer

[B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT JVn 139984

[B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT JVn 139984 [B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT JVn 139984 NORGE [NO] (51) Int. Ci. 2 G Ol N 23/00, G 01 M 3/00, G 01 V 5/00 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Patentsøknad nr. (22) lnngitl (23j Løpedag 763137 14.09.76

Detaljer

NGU Rapport 91.085. Grunnvann i Tinn kommune

NGU Rapport 91.085. Grunnvann i Tinn kommune NGU Rapport 91.085 Grunnvann i Tinn kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.085 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

Notat med befaringsrapport 1974 og synspunkter om forekomstene ved Gullverket i Eidsvoll. Dato Ar

Notat med befaringsrapport 1974 og synspunkter om forekomstene ved Gullverket i Eidsvoll. Dato Ar Bergvesenet Postbok, I. -"4-4I I rondhenn Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr 4678 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradehng Apen Kommer fra..arkiv Ekstem rapport nr Oversendt

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

NGU Rapport 91.119. Grunnvatn i Rissa kommune

NGU Rapport 91.119. Grunnvatn i Rissa kommune NGU Rapport 91.119 Grunnvatn i Rissa kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.119 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvatn

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

Internt arkiv nr Boks nr 10

Internt arkiv nr Boks nr 10 Bergvesenet ' -nn2 Rimilicir, Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr BV 3478 Internt arkiv nr Boks nr 10 Nordiand Rapportarkivet Rapport lokalisering Gradering \ erdlan1/4.1 Åpen Kommer fra arkiv Ekstern

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Kommune: Levanger. Det anbefales oppfølgende hydrogeologiske undersøkelser i alle prioriterte områder.

Kommune: Levanger. Det anbefales oppfølgende hydrogeologiske undersøkelser i alle prioriterte områder. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.097 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Levanger kommune Forfatter: Hilmo B.O.,

Detaljer

_..:,-_ ,..1. I. ""j. kkletten. Page 1of 1. GIS/LINE WebInnsyn- Kartutskrift. Tolga konunune

_..:,-_ ,..1. I. j. kkletten. Page 1of 1. GIS/LINE WebInnsyn- Kartutskrift. Tolga konunune GIS/LINE WebInns3m- Kartutskrift Page 1 of 1. Nessu :Kpn nekhr.1 1- ra. 1/ 74.r TODujoita fl h Tolgo kommune. Ci. n r- Toan Onmnkart Målastakk: 1:13 000 Dete 10.04.2013 400 m Med 1orbehold em fell i kertwurmleget

Detaljer