5e Bergvesenet. triv. A/S Sydvaranger.CP/SP-målingerpå nivåene53, 57 og 60 i Killingdalgruber. BV /81 Trondlieim Fortrolig. Logn, Ø.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "5e Bergvesenet. triv. A/S Sydvaranger.CP/SP-målingerpå nivåene53, 57 og 60 i Killingdalgruber. BV 105 334/81 Trondlieim Fortrolig. Logn, Ø."

Transkript

1 triv 5e Bergvesenet Postboks302, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntaddy nr Rapportbkalisering GraderIng BV /8 Trondlieim Fortrolig Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr Oversendtfra Fortroligpga Forlroligfra dato: Trondheimske Syd 55 Tittel A/S Sydvaranger.CP/SP-målingerpå nivåene53, 57 og 60 i Killingdalgruber. Forfatter Logn, Ø. Dato Bedrift 07/4 98 Sydvaranger A/S Kommune Fylke Bergdistrikt : karblad : kartblad Holtålen Sør-Trøndelag Trondheim 7204 Fagområde Dokumenttype Forekomster Geofysikk Killingdal Råstofftype Emneord Malm/metall Cu Zn Sammendrag CP - målingene ble totalt mislykket. Dette sørgelige resultat kan skyldes overslag til jord fra den uisolerte signalledningen i Bjørgensjakten som ble benyttet som forbindelse til den negative elektrode i dagen. SP-målingene ga opplysninger som er veiledende for geologenes planlegging av videre boringer på malm på flanken av Hovedmalmen.

2 A/S SyCvaranger. Prospekteringsavdeling. Tlf: INTERN RAPPORT Nordraaks vei Lysaker, Norge Antall 9der DATO: RAPPORT NR: KARTBLAD bil SAKSBEARBEIDER RAPPORT VEDPORENDE FORDELING OSLO: RESYME: ' KIRKENES ANDRE:.± KOMMENTAR:

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side INNLEDNING METODE UTFØRELSE 2 SP-MALINGER 3 4. Modell Resultater Nivå Nivå Nivå 55 7 KONKLUSJON 8

4 KILLINGDALGRUBE CP/SP-måliner Då nivåend o 60. I. INNLEDNING. I KillingdalGrube er det boret på en litenmalmlinsepå sydflankenav Hovedmalmen.Linsen antas å ligge i en anbøyning av malmhorisontenog forbinderhovedmalmenmed Nordmalmen,som ligger i heng av Hovedmalmen.Linsen er påtruffetved diamant- boring på nivåene 46 og 57; dessutenhar man drevet seg inn på linsen i et område over nivå 57. På nivåene 53 og 60 har man boret noen hull i vifte uten å oppnå skjæringmed linsen.geolog Rui ønsket derfor å prøve såkalte CP-målingermed strømtilførseltil malmlinsen,for å påvise en eventuellelektrisksammenhengi denne. Man antok at det derved skulle være mulig å trekke slutningervedrørendelinsensposisjon i forholdtil de borhull som er boret på nivå 60 og METODE. Metoden forutsetteskjent i grove trekk. Den består kort fortalt i at man tilførerlikestrømtil en elektriskledendemalm ved en elektrode(positivpol) og måler potensialetomkring elektroden i et passende antall punkter langs profiler (orter)eller i borhull for kartleggingav potensialfordelingenomkringelektroden.prinsipieltkan man ved å kombinereresultateri horisontaleplan og i vertikaleplan få frem et 3-dimensjonaltbilde av potensialfordelingenomkring strømtilførselselektroden. Er undergrunnenhomogen,blir ekvipotensialflatenekuleflater konsentriskomkring elektroden.er elektrodenkoblet til elektriske ledere i undergrunnenav en- eller to-dimensjonalutstrekning, vil kuleflatenetrekkes ut og få mere eller mindre ellipsoidalfor med største akse i lederneslengdeakse. En komplikasjonav praktisk art er at man ved likestrømsmålinger må eliminerede naturligepotensialer(sp) som finnes i undergrunnen. Over og omkringkisforekomsterkan de naturiigepotensialer være av betydeligstørrelse ( m V). I sammenhengmed CP-målingermå man derfor også måle SP i samtligemålepunkter.

5 UTFØRELSE. Det forutsettesat kompaktmalm fra Killingdal,som har utmerket elektriskledningsevne,egner seg godt for CP-målinger.Det er tidligeregjort ett enkelt forsøk med denne type målinger i gruben (på nivå 50, Intern Rapport nr. 070). Den gang ble det satt strøm (positivelektrode)i en liten malmlinsepå søndre 'flankeav malmhorisonten- som man har god grunn til å anta er den samme som man senere har påvist på nivå 57. Den negativeelektrode satte man i Nordmalmenca. 200 m nord for den positive strøm- elektrode,fordi man ikke fant praktiskmulighet for å plassere den negativeelektrodelengerebort. Dette strømanleggetga svært svake potensialvariasjonerunkring elektrodeni malmen. Det syntes klart at det var ønskeligå flytte den negativeelektrodebetydelig lengerebort fra malmene (Hovedmalmog Nordgang). Det ble derfor foreslåttå gjøre et forsøk der man leggerden negativeelektrodeni dagen. Dette kan gjennomføresved at man trekkeren kabel opp Bjørgensjaktenog legger en elektrodei overdekket. Da vil det være en avstandmellom elektrodenepå minst 700 m. Det ble forespurtom gruben hadde noen kabel(i Bjørgensjakten) som ikke er i bruk. Fra grubens side fremkom det forslag om å benytte sjaktenssignaltrådsom midlertidigstrømføreri perioder da det ikke foregikkpersontransporti sjakten.signaltrådene (to stykker)er uisolertog opphengt i taket på små isolatorer. Forslagetble godtatt og det ble avtalt at grubens elektriker skulle legge ut en elektrodei en myr i nærhetenav daganlegget, samt foreta de nødvendigeomkoblingerslik at det ville være lettvintå koble likestrømmen fra vårt anlegg inn på signaltrådene Alt var tilfredsstillendeutført da vi ankom til Killingdali begynnelsenav februar.det vi gjorde var å legge ut en elektrode i det borhull,iborhullsviftenpå. nivå 57, som hadde best malmskjæring,samt å koble denne (positive)elektrodetil signaltrådanlegget.som elektrodeble benyttet stålull.killingdalselektriker var med oss på alle disse operasjonerog hadde ansvaret for anlegget.det var ordnet slik at signaltrådenvar utkobletog kun sto i kontaktmed vårt strømanleggunder forsøkene. Anleggethadde meget liten samlet motstand, hvilketble antatt å indikeregod elektrodekontaktmed malmlinsenog i myra i dagen.

6 3 Det var intet problem å trykke på maksimal strøm (= en ampe're). Vårt problem oppsto imidlertidda vi skullemåle potensialene omkringstrømelektroden(i de omgivendeborhull).det fantes ikke målbare potensialforskjeller,d.v.s. potensialforskjellene var mindre enn m V. Anleggetble omhyggeligsjekket i gruben sammenmed Killingdals elektrikermed hensyn på brudd eller overledningeri strømkretsen.man fant ikke feil i anlegget. Det ble også forsøktmed en blyakkumulatorsom strømkilde, istedenforden opprinneligestrømkilde(en re6-likerettersom levererpulserendelikestrøm).resultatetvar det samme. Det var da bare to muligheter : I. Gmrådet i gruben er så gjennomsattav elektriskledende materiale (malmer,skinner, ledninger,elektriskemotorer) at det hele virker som en stor elektriskleder. CP-målinger er i så fall ikke anvendeligetil å påvile malmlinseri gruben. Signaltrådeneer ikke egnet for å overførestrøm til den negativeelektrodei dagen, fordi det oppstår strømlekkasjer over isolatorene(støvbelagte)i sjakten. Hvilkenmulighet som foreliggerlar seg avgjøre ved å gjøre samme type målingermed spesielt utlagt isolertkabel i sjakten. CP-målingermåtte således i denne amgang oppgis i Killingdal Grube. 4. SP-MALINGER. Måling av de naturligepotensialer(sp) i de aktuelleborhull kunne imidlertidgjennomføres.det er kjent fra tidligereforsøk at Killingdalmalmenlegger seg på et forholdsvislavt potensial i forholdtil omgivelsene,og at det er betydeligepotensialforskjelleromkringmaimlinsene.det ble antatt at SP-målinger kunne være til en viss nytte for geologen for planleggingav videre boringer i de vifter som er boret, og vi foresloderfor for overingeniørleistadat alle borete hull på nivåene 53, 57 og 60 skullemåles.

7 4. Modell. Det er kjent at på dypet omgir vanligviskismaimeneseg med et høyt potensialsom ligger som en kappe rundt malmkroppen,omtrent som vist i prinsippskissenpl. (anvist med + + +), i motsetningtil i dagen der de omgir seg med et lavt (negativt)potensial.fra det maksimalehøypotensial avtar potensialetforholdsvissterkt inn mot de lave (negative)potensialeri malmlinsene (t i pl. ); potensialet avtar betydeliglangsommereutover fra maksimalverdien. I Killingdalblir potensialetnoe annerledes,fordiman har to nærliggendelinjaler,hovedmalmenog Nordgangen,som sannsynligvistilhører samme stratigrafiskenivå. Vi må derfor anta at kislinjalenehar elektriskforbindelsevia en eller flere smale kisstripersom i likhetmed malmene legger seg på et forholdsvislavt naturligpotensial(anvist med en pil-linjesom peker fra Nordmalmentil Hovedmalmen, pl. ). Den i pl. anviste sammenfoldningav horisontenforutsetter eksistensenav et "sekundært"høyt potensialmellom de to malmene. SP-målingerer ikke utført i dette område. På sydflankenkjennervi til at potensialetomkringkillingdal-malmenestemmer overensmed denne modell, på Nordflanken er forholdeneennu ukjente. Som man vil innse foreligger det i nord to muligheter : Systemetkan åpne seg. Det kan lukke seg. Målingeneble utførtmed upolariserbarecu/cuso4potensialelektroderog et vanlig digitaltmultimeter. I tillegg til borhullsmålingeneble det på nivå 57 målt i ortene amkringborplassenog i orten inn til Nordgangen. Her ble det benyttet 4 m mellom målepunktene,i borhullene ble det brukt og 2 m. 4.2 Resultater. Målingene som er utført på sydflankeni borhull der man har påvist, eller håper å påvise en mindre malmlinsei ombøyningssonen,har gitt resultatersom er fremstilletsom

8 - 5 - ekvipotensialkarti pl. 2, 3 og 0. Pl. 2 og 3 representerer horisontalesnitt (horisontalevifter),p. 0 er et vertikalt snitt. I alle tre snitt ser man at potensialbildetstemmermed den skissertemodell : Høye potensialerbåde i heng og i ligg av malmene (+ + + i plansjene). Lavt potensiali malmene, også i og ved de smale kisstripenesom forbindermalmene. Vi skal beskrivepotensialfordelingenpå de enkeltenivåer Nivå 57. På nivå 57 er det boret forholdsvistett i en horisontal vifte, og det er påvist en liten linse (se pl. 4). Vi vil derfor bruke nivå 57 som utgangsprofilfor potensial-vurderingene.av resultatene,som fremgårav pl. 2, skal vi fremheve følgende : I) Lavt potensial ( t t t) forekommeri og ved a) Nordmalmen,b) Hovedmalmen,og c) den mnale kisstripe (med den påvistemalmlinse)som forbinder Hovedmalmmed Nordmalm. 2) De høye potensialerutenommalmlinjalene(+ + + p. 2) sees nederst på plansjen. Stort sett er potensialetlavt (rødt i p. 5) i plansjens øvre del og høyt (blått)i nedre del. I p. 4 kan geologenskartleggingav malmstriperrundt avbøyningen(tynn streket linje) sammenliknesmed det geofysisk fastlagtelavpotensial(tykk linje med piler). Som man ser viser den geologiskeog den geofysiske tydning i prinsipp samme forløp, selvom det i detalj er store avvik. Det skal her innskytesat lavpotensiallinjen i anrådetnord for borhullene,er basert på målinger i ortene, hvilket betyr at linjensbeliggenhet beror på adskilliginterpolasjon.det må derfor antas at det foreliggerbetydeligusikkerhetmed hensyn på lavpotensialetsreelle posisjon.

9 I borhullsviftener anvendelsenav interpolasjonbetydeli redusert,og den geologiskekartleggingstemmerbedre overensmed lavpotensialetsforløp.man leggermerke til at lavpotensialetfinnes på den lillemalmlinsensnordre side; i syd er potensialetforholdsvishøyt. Arsaken kjennes ikke, men man skulle foreslå at de lavestepotensialer finnes der hvor malmen er mest kompakteller der den holdermest magnetkis.det er ihvertfallingen grunn til å anta at sinkblenderikepartiergir særlig lavt potensial. Det skal til slutt gjøres oppmerksompå det lavpotensial som finnes nederst til høyre på pl. 2 (anvistmed t t t, koordinat200 x). Den del av potensialetsom er reelt påvist i borhulleter ikke spesieltlavt, men det synes å være mulighet for at potensialetkan synke i østlig retning og at lavpotensialetforbinderseg med Hovedmalmens lave potensial.i så fall kan det foreliggeen ukjent ombøyningi amrådet (som antydetpå pl. 4). Dette kan undersøkesnærmere, hvis det østligsteborhull forlenges ca. 0 m Nivå 60. Potensialbildetpå nivå 60 er vist i pl. 3. Sammenlikner man pl. 3 med potensialbildetpå nivå 57 (pl. 2), finner man visse likhetspunkter: På flanken i syd er det høyt potensial. I nord inn mot Hovedmalmener det lavt potensial. Et smalt lav-potensialbukter seg sydovermellom borhullene. Nederst til høyre finnes et område med noe lavere potensial (t t t pl. 3) som kan utvikle seg i gunstig retning (d.v.s.mot lavere potensial)mot øst. For å klarleggedette må det bores ytterligereett hull lengereøst. Man kan nå sammenliknepotensialbildetpå nivå 60 med tilsvarendebilde på nivå 57, idet man går mere i detalj og bruker bildet på nivå 57 som "mal".

10 Det førsteman innser da, er at vel er potensialbildene like i grove trekk,men i detalj er det forskjellersom kan gjøre det vanskeligå "matche"potensialenemot hverandre ved direkte "overlegging".for å forenkleproblemet er det laget overlegg for ekvipotensialkartene,der det bare er tatt med anvisningerfor høyt potensial(+ + +) og for lavt potensial (linje utstyrtmed piler) i likhetmed det som er gjort i pl. 4 for nivå 57. Resultatetfor nivå 60 er vist i to alternativ,pl. 6 og pl. 8, som begge er i transparentog er lagt over potensialfeltet pl. 7 og pl. 9. Plansjeneviser muligposisjonav en malmlinsemed antrent samme form som den som er påvist på nivå 57. Som man ser, er det mulighet for malmlinseposisjonpå begge sider av de to midtre borhull.alternativ (pl. 6) passer best med geologensoppfatning,men alternativ 2 (pl. 8) synes'ogsåå være geometriskmulig. På liknendemåte som på nivå 57 er det antydet to muligheter østligst liggen),der alternativ B forutsetter en ekstra fold i anbøyningenmed mulighet for fortykning (se foran) Nivå 53. På nivå 53 er det bare boret to hull (pl. 0), påsatt fra søndre strossevegg.man måler her potensialenei forhold til et særlig lavt potensialved påhugg (i eller meget nær malm). Alle potensialeri borhulleneblir derfor positive. Allikevel- og til tross for at det ikke er observertmalm i borhullene- gir en kotering et visst bilde av sterke potensialvariasjoner.i likhetmed potensialbildenepå nivåene 57 og 60 har man også på nivå 53 : Høyt potensiali ligg og ved en mulig ombøyningpå søndre flanke. Lavt potensialut fra malm i strosseveggen;det lave potensial synes å krysse nedre borhull 4 ganger i smale soner (streketlinje med piler, pl. 0). Punkt A og punkt B er posisjonerder det kan være muligheter for fortykningerav kishorisonten.

11 5. KONKLUSJON. CP-målingermed strømtilfrsel til malm ble denne gang mislykket.intet målbart potensialfeltomkring strømtilførselselektrodenble observert.det er to tenkbareårsaker : Områdetpå nivå 57 er så gjennomsattav elektriskeledere av forskjelligslag (malm, skinner, ledninger,etc.) at hele området blir å betrakte som en stor elektriskleder. Bruk av en uisolert signaltrådsom strømførendekabel var uegnet (lekkasjeover isolatorer). Leggerman ut en egen kabel (isolert)i Bjørgensjaktenvil man kunne avgjøre om alternativ2 har vært årsak til det mislykkete resultat. Måling av de naturligepotensialer(sp) kan ofte gi resultater som man, med bakgrunn i en viss erfaring,kan tyde tilfredsstillende. Oppmålingav SP-feltetpå de tre nivåer 57, 60 og 53 viser feltvariasjonersom faller godt inn i en modell vist i pl. med lave (negative)potensialeromkringmalm og malmforbindelsermed fortykninger,og høye (positive)potensialer utenfor anbøyningene.resultatene,som er vist i pl. 4-0, representereret modellutsnitt,som ligger nederst til venstre på pl.. Med bakgrunn i resultatenepå nivå 57 (pl. 4-5), har man søkt å plassere en tilsvarendekisfortykningi potensialbildetpå nivå 60. Resultateter gitt i to alternativ,vist i pl. 6-7 og pl Det første alternativstemmermed geologensoppfatning. På nivå 53 er det bare boret to hull, hvilket er noe sparsomt grunnlag å bygge et potensialbildepå. Det er dog antydet to mulige posisjonerder fortykningerav kishorisontenkan foreligge (pl. 0). Et områdemed synkendepotensialut fra borhullene(i østlig retning)er påvist på begge nivåer 57 og 60, anvist med spørsmålstegn på pl. 4 og 6 (alt. B pl. 6). Hvis dette potensial avtar ytterligerei retningmot spørsmålstegnetkan det foreligge en mulighet for en ny ombøyningmed fortykningav kishorisontenpå dette sted. Man kan skaffe klarhet i dette spørsmålved å forlengeet borhull ca. 0 m, eventueltbore ett hull i tillegg i viftene på nivå 57 og 60.

12 9 - Stort sett har man inntrykkav at SP-målingeri borhull,gjerne kombinertmed tilsvarendesp-målingeri tilgrensendeorter, kan gi opplysningersom er veiledendefor påsett av diamantborhull, og det anbefalesat eventuelleundersøkelseri gruben følges opp ved denne type målinger som er et rimelig alternativ. Et problem ved potensialmålingeri denne grube er at det er så tørt i gruben. Det er absoluttnødvendigå ha med en kannemed vann for væting av elektrodepunktene. Stabekk, Ø. Logn

13 AVTAKENDE POT: + NOROGANG Sek. trlax.? g"tr-hovedmalmea. 4 NORD 4 AVTAKEt4,E POT. Linje.For lavt po4ensiat (SP).4. OtyJilde. -for 9é94potanid, (sp) KILLINGDAL GRUBE P- MODELL MALMARSEN Has 46

14 LO siesis**-- cioo oo 7,7 / / bov / 4. I. 4. Is I 0, dae () n#3 74 ) ij 2. L4/.3,7.gi\?-84.30S Its (t,.alt + /. //.4\\N\ sin 445 I\ i l/ / / P(/ 2 \. N \ salma - (.4 - VIS \ 3/ ,Stl Se 0, i0 Vie 4)9.00 *?oo 44s..00X 45; re3 4/38 fr. fiø <. 38,, I/ Q/ 4397 ri 4C4I7 4.. Pna 4:, 44 t uø. 440 i2o Sft Vir 4. I e - "" 5, ' 2 lav 4r00 43,/ 0 LLtriCDAL ElEvBE H. :2oo SPnt:v 4.se-7- pizu ftier.$) I-4OR ISONTAL PRojekxj 4 n.. PL.2. Ah Swcivarans3er PL.2.

15 TrI I I I/ I I. igr r,, I i tub4* g,lise Box )«4 4ocs.S,.9 i... r Ja le.7 4- e...,.. 0 e J i).fr % gi i se..f.) ' kj x.),, ) ii 30 gie... re (.""...57: i..c..9 L....,.. i 3. lb \ r---, 4jja 0 ) 't". W,..~.,,,, ) ; k k -;) -g... ( 4 4,... te.) eln -r o e < ,tp wip 0c...4::....itiip asi itt. Itte,c5-- "..._, 0- (-4 20 if elid..** "... CL.,......, $.> Si '.. e.'. /e.. da J se n 4 I00r " C k z Il tql 3t.b se -) n P o er ṣ ( ci Øy..3 e a "... 7 el (/) N.. % ) <e C:si.:7.4. kk3 _±c.is s,>> i \ 4- N. k i 2scr \ 43 /83 44: tui. rein.428o / /... (4. 3b4 40 ww ict r I ( <*ICI \ ( % e...- f :- ( 4in p.. mbr, \ ef _ % I > * m(a... ea,,, , ):) ) N4/v9...,... -c... se o 9 Sb o C ev g L t -\ \ i 22...N. zr nic 44$4::: S" r. ) +3n sn2 26X xi PL 3 ki LLINICTI) L GrZuRE Spinivo HeRlsoN-rAL ::"RojEkSiON Scjciva.fraen9er Fi, :200 ia fas. 8 <6- P.3

16 m. rot ts-c. M. Ca SP FC nivrx 57 4oc % Matt ftbral S. PL.

17 I )k',,,,...,-,---- i I 7 l / - -4,, i ,., / i, i. 0 f / / / N _.5o... / _ -,0 i\ ( ;, I, \\,,, N_,,,i... I / f / 4' : --- ; )... /,' I - i ( L4 I I \ ^,,, 0 /..- -!,,, \ ) ncsi,...,m) I c \I i Il /7 ( 'i l'#) / / //I / / k. \.^ / )I /I/ / 4 I \,./ / / / / -.. " --,---N i.). /) i, :\-.-.--\ - N \...._' I I. I ( 2 / -.m... _,.. \ 7/4 N i 7 (r.---,-c..,..._ e;" / J! i ' e,--4 '\.0 l --rtc ''.C--.-4".- 4',"-: --.I, LA I,0 \, -,, \ -ICIQ \ i "*" )...:2,,-/ , ---,,", // --k, i -I" t f ae-` -, I tc:.', a ;-- 0 Ta. ;;.'. N...,IPS4C.97.4.trg, Di3,?Catr, sts d , r killinc,324l.g.li. sp pa:. VVI i t % r tia rfirs MSLt fcbr. I 4L

18 ICILLINDAL ce. SP ti: nlvi 40 A I ternatir matt fe.kr.8 AMS,

19 TiP '55/v -43.-) T7al4 vri-polga-au 00 7, TAlt sfdds "0N 2ih vcin 7, O kit fir o0. u / ) j --,,,,, N ( ''%.,,, XOZZ I I -.. ts \ \ \ li...' i / / I P 44. r,-, ) / i.;;;p..) "ii 0 (- / V.-, c-,a, 7. r; (. /7.., I. W. (. f, ' 2 Vt Q9S ' t --. i,,,,4.r. ts,,..- -os.,,,..6,. <-_ - / '. "7 f Li ) N \ '....5,..,...-.r ) C ), :. aio-, /4. 5. _ %.,,a. :t,,0 4.> -4- ' '47: _, ) i C' c."..o..-r-.. -I, ' ( -...'"-- " r /< 5(''',''-'( 'j zere-.. )I fit,:f-ie. p X0 Crt, I I I. 09k x

20 ,c 2,4ox g LI m. bo Acie Lte rnatür 2 m Lt PL 8 A5 5. iti-

21 WOX 4. i x I 4b I I 200% / , ( ei.., ha- t o, r / - & r S,, - I Cb l 22 Ox N.d It ---- I.. o ha l mir 4/. o t.cillir.4ø4l4g M. ta. SP pci niv t 40 :4 00 A Lier ricelisr 2 Malt ek. Si PL. 9 A/ss. ØL

22 s/it l 9 '-'4-4 H egte iv%a64(.tg 43.; wusin,,t-nerm Oot : b,4 25 -"c"?" Tet ds kek fir.) (46 IIIIII0~Iihm 0 'Fra 4 tjza --7 s. 7 RSaws +- Ovla --Jcvnab Tr r 6Ayri

Om Magnetotelluriske målinger og resultater fra testmålinger i Sulitjelma. Bergdistrikt. 21292 Bodø. Sulitjelmafeltet Mons Petter Charlotta

Om Magnetotelluriske målinger og resultater fra testmålinger i Sulitjelma. Bergdistrikt. 21292 Bodø. Sulitjelmafeltet Mons Petter Charlotta 51 Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 7224 Bergvesenet t1 Posthoks3021. N-7441Trondheim Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Rapportarkivet Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

`'''' ''"': : : i; - :-. :::(m.r! --

`'''' ''': : : i; - :-. :::(m.r! -- "... vesen Prm Beqveenet: : 6222 Marnt:%:frEK:. Gron2. Gruber AS 2~4:1k-: >., le-dningsevne, SP- og magnefiske malinger ved. remstfjell, Grong,'Nord - trønd I g...: Jan Steinar Rønning Grong Gruber AJS

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 RAPPORT 2/2008 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Vurdering av egen økonomistyring... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund 1 OMDØMMEANALYSE AV POLITIETS FELLESFORBUND DEL 1: OM UNDERSØKELSEN 3 DEL 2: ANALYSEN 6 KJENNSKAP TIL POLITIETS FELLESFORBUND (PF) 6 UMIDDELBAR ASSOSIASJON TIL NAVNET POLITIETS FELLESFORBUND 8 TOTALOMDØMMET

Detaljer

Oversendt fra Folldal Verk a.s. Dato År. I januar 1991

Oversendt fra Folldal Verk a.s. Dato År. I januar 1991 cnia?l_ tatif Bergvesenet 51 e Postboks3021, N-7441 Troodheim Bergvesenet rapport nr Intern Joumal nr 5856 Rapportarkivet Innlegging av nye rapporter ved: Peter Internt arkiv nr Rapportlokalisering! Gradering

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

Regional analyse for Øst-Telemark 2014

Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Befolkningsutvikling, næringsutvikling, attraktivitet og scenarier KNUT VAREIDE & MARIT O. NYGAARD Tittel: Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Undertittel: Befolkningsutvikling,

Detaljer

Kartlegging og analyse av kommunale sosialhjelpssatser

Kartlegging og analyse av kommunale sosialhjelpssatser Kartlegging og analyse av kommunale sosialhjelpssatser Av Trond Erik Lunder Telemarksforsking-Bø TF-notat nr 5/2008 6. mai 2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 5/2008 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 120,-

Detaljer

Temperaturberegning av kabel for Nexans

Temperaturberegning av kabel for Nexans Temperaturberegning av kabel for Nexans Prosjektgruppe Magne Dyrdahl HØGSKOLEN I ØSTFOLD Ingeniørutdanningen Postboks 1192, Valaskjold Besøk: Tuneveien 20 1705 Sarpsborg Telefon: 69 10 40 00 Telefaks:

Detaljer

Magnetfeltøvelse MÅL/HENSIKT. Øvelsen skal gi studenten en forståelse for hvordan måling av magnetfelt kan gi oss verdifull informasjon om nordlys.

Magnetfeltøvelse MÅL/HENSIKT. Øvelsen skal gi studenten en forståelse for hvordan måling av magnetfelt kan gi oss verdifull informasjon om nordlys. Magnetfeltøvelse MÅL/HENSIKT VARIGHET STED UTSTYRSLISTE SIKKERHETSKRAV FORKUNNSKAPER Øvelsen skal gi studenten en forståelse for hvordan måling av magnetfelt kan gi oss verdifull informasjon om nordlys.

Detaljer

Rapport nr.:2001.011 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Borehullsinspeksjon. En utprøving og sammenligning av Optisk og Akustisk Televiewer.

Rapport nr.:2001.011 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Borehullsinspeksjon. En utprøving og sammenligning av Optisk og Akustisk Televiewer. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.:2001.011 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Borehullsinspeksjon. En utprøving og sammenligning

Detaljer

Medarbeidersamtaler Rapport om en spørreundersøkelse blant medarbeidere i Statistisk sentralbyrå

Medarbeidersamtaler Rapport om en spørreundersøkelse blant medarbeidere i Statistisk sentralbyrå 94/21 Notater 1994 Medarbeidersamtaler Rapport om en spørreundersøkelse blant medarbeidere i Statistisk sentralbyrå Administrasjonsavdelingen/Gruppe for personalutvikling Innhold 1. Innledning 4 2. Datainnsamling

Detaljer

Brukerundersøkelse om TT-ordningen

Brukerundersøkelse om TT-ordningen Brukerundersøkelse om TT-ordningen Sør-Trøndelag fylkeskommune April 2010 Forord Denne brukerundersøkelsen er utført på bestilling av kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Lillian Hansen, Arve

Detaljer

FYS 2150. ØVELSE 1 MULTIMETER OG OSCILLOSKOP

FYS 2150. ØVELSE 1 MULTIMETER OG OSCILLOSKOP Øvelse 1 Fys 2150 FYS 2150. ØVELSE 1 MULTIMETER OG OSCILLOSKOP Fysisk institutt, UiO DEL A: Multimetermålinger og usikkerhet Mål. Etter Del A av denne øvelsen skal du kunne måle elektrisk spenning, strøm

Detaljer

STRØM I BÅT OG BEHOV FOR BESKYTTELSE MOT GALOPPERENDE TÆRING PÅ KAIANLEGG OG BÅTER VED MILDE BÅTLAGS HAVNEANLEGG.

STRØM I BÅT OG BEHOV FOR BESKYTTELSE MOT GALOPPERENDE TÆRING PÅ KAIANLEGG OG BÅTER VED MILDE BÅTLAGS HAVNEANLEGG. STRØM I BÅT OG BEHOV FOR BESKYTTELSE MOT GALOPPERENDE TÆRING PÅ KAIANLEGG OG BÅTER VED MILDE BÅTLAGS HAVNEANLEGG. Innledning. Strøm hva er det? Støm er transport av elektroner fra et elektrisk potensial

Detaljer

Norsk renholdsverks-forening

Norsk renholdsverks-forening Norsk renholdsverks-forening Hjemmekompostering i kommunal regi NRF medlemsundersøkelse Rapport nr 5/2005 NRF - Samarbeidsforum for avfallshåndtering R A P P O R T Rapport nr: 5/05 Distribusjon: Fri Dato:

Detaljer

SAMMENSTILL KARAKTERISER ANALYSER SETT MÅL

SAMMENSTILL KARAKTERISER ANALYSER SETT MÅL SAMMENSTILL ANALYSER GJENNOMFØR KARAKTERISER SETT MÅL PLANLEGG 0.1 1998-04-02 Første versjon 0.5 1998-07-07 Innarbeidet kommentarer fra AKG og RC 1.0 1999-03-26 Innarbeidet kommentarer fra RC Risikostyrt

Detaljer

Innføring av vektrestriksjoner i NVEs DEA-modell for distribusjonsnettene

Innføring av vektrestriksjoner i NVEs DEA-modell for distribusjonsnettene Notat Til: Fra: Ansvarlig: Dato: 19.2.2008 Saksnr.: Referansegruppen for videreutvikling av normkostnadsmodellene Stig Olav Wiull Thor Erik Grammeltvedt NVE Innføring av vektrestriksjoner i NVEs DEA-modell

Detaljer

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Næringsutvikling og attraktivitet. Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Næringsutvikling og attraktivitet. Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Næringsutvikling og attraktivitet Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 34/2010 TF-notat Tittel: Næringsutvikling og attraktivitet Sør-Trøndelag

Detaljer

Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om midlertidig botilbud

Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om midlertidig botilbud Sosial- og helseavdelingen Kommunene i Aust-Agder Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/378 / FMAAKRK 28.05.2014. Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om

Detaljer

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Undersøkelse blant innbyggere og utflyttere 13. mai - 20. august 2011 Oppdragsgiver:

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT LEDERUTVIKLINGSPROGRAM FOR BARNEHAGEETATEN I FREDRIKSTAD KOMMUNE 2008-2009. Torill Holth Lederutvikling

EVALUERINGSRAPPORT LEDERUTVIKLINGSPROGRAM FOR BARNEHAGEETATEN I FREDRIKSTAD KOMMUNE 2008-2009. Torill Holth Lederutvikling EVALUERINGSRAPPORT LEDERUTVIKLINGSPROGRAM FOR BARNEHAGEETATEN I FREDRIKSTAD KOMMUNE 2008-2009 Torill Holth Lederutvikling INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 MODULENES SAMMENSETNING OG LÆRINGSMÅL...

Detaljer

Utstyrs- og driftssituasjonen i grunnopplæringen 2006-2007. En gjentatt kartlegging og en sammenlikning med 2004-2005

Utstyrs- og driftssituasjonen i grunnopplæringen 2006-2007. En gjentatt kartlegging og en sammenlikning med 2004-2005 Utstyrs- og driftssituasjonen i grunnopplæringen 2006-2007 En gjentatt kartlegging og en sammenlikning med 2004-2005 2/36 Forord Rapporten er utarbeidet av konsulentfirma Steinar Østerby på oppdrag fra

Detaljer

Oppdragsrapport nr. 10-2002

Oppdragsrapport nr. 10-2002 Oppdragsrapport nr. 10-2002 Tittel Dyrevelferd i Norge 2002 Forfatter Lisbet Berg Antall sider 62 Prosjektnummer 11-2002-02 Dato 14.01.2003 Faglig ansvarlig sign. Oppdragsgiver Dyrehelsetilsynet Sammendrag

Detaljer

NGU Rapport 2007.079 Kartlegging og karakterisering av kvernsteinsbruddene i Hyllestad:

NGU Rapport 2007.079 Kartlegging og karakterisering av kvernsteinsbruddene i Hyllestad: NGU Rapport 2007.079 Kartlegging og karakterisering av kvernsteinsbruddene i Hyllestad: Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2007.079

Detaljer

Regional analyse for Os 2014

Regional analyse for Os 2014 Uheldig struktur Lav attraktivitet Høy attraktivitet Bosted Regional Gunstig struktur Basis Besøk 2008-2013 Regional analyse for Os 2014 Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling og

Detaljer

FLYTTING OG BOSETTING AV STUDENTER

FLYTTING OG BOSETTING AV STUDENTER Statistisk sentralbyrå Forskningsavdelingen Lasse Sigbjørn Stambøl FLYTTING OG BOSETTING AV STUDENTER EKSEMPLIFISERT VED TILTAKSSONEN I NORD-TROMS OG FINNMARK OG NOEN SAMMENLIKNINGER MED DELER AV TROMS,

Detaljer

Regional analyse Sogn og Fjordane 2013

Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Næringsutvikling, attraktivitet og innovasjon KNUT VAREIDE OG MARIT NYGAARD TF-notat nr. 35/2013 Tittel: Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Undertittel: Næringsutvikling,

Detaljer

Uønsket deltid - også et Oslo-fenomén

Uønsket deltid - også et Oslo-fenomén Leif E. Moland Uønsket deltid - også et Oslo-fenomén Rapportering til Oslo kommune v/ Utviklings- og kompetanseetaten Leif E. Moland Uønsket deltid - også et Oslo-fenomén Rapportering til Oslo kommune

Detaljer

Regional analyse Samisk område 2014

Regional analyse Samisk område 2014 Besøk 0,7 Basis 0,8 Uheldig struktur Bosted Lav attraktivitet Høy attraktivitet Regional 0,6 Gunstig struktur Regional analyse Samisk område 2014 Befolkningsutvikling, næringsutvikling og scenarier KNUT

Detaljer