Metodikk og verktøy i praktisk rehabiliteringsarbeid Foreløpige resultater av et utviklingsprosjekt i kommunene Lier, Hurum og Tvedestrand.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Metodikk og verktøy i praktisk rehabiliteringsarbeid Foreløpige resultater av et utviklingsprosjekt i kommunene Lier, Hurum og Tvedestrand."

Transkript

1 Metodikk og verktøy i praktisk rehabiliteringsarbeid Foreløpige resultater av et utviklingsprosjekt i kommunene Lier, Hurum og Tvedestrand. Alf Reiar Berge Øivind Lorentsen Helge Kr. Smebye Februar 2000 / november 2000

2 Metodikk og verktøy i praktisk rehabiliteringsarbeid. Side 1 1 INNLEDNING 1.1 Innledning til opprinnelig rapport Denne rapporten oppsummerer resultater og erfaringer som er høstet innenfor prosjektperioden i arbeidet med Metodikk og verktøy i praktisk rehabiliteringsarbeid. Prosjektet har vært finansiert av Sosial- og helsedepartementet. Det startet i april 1998 og har gått fram til årsskiftet 1999/2000. Fokus for begrepet rehabilitering har utviklet seg fra ren funksjonsbedring som en del av, og i forlengelsen av medisinsk behandling (medisinsk rehabilitering) til også å omfatte bedret deltakelse. Deltakelse er her forstått som brukerens deltakelse eller involvering i nettopp det som for henne gir livskvalitet, - mening med livet 1 (1). Hva som er viktig for den enkeltes opplevelse av livskvalitet er svært individuelt. Den utvidede forståelsen av målet for rehabilitering representerer derfor store utfordringer i forhold til det å la brukers verdighet, egne verdier og prioriteringer bli styrende for prosessen. Deltakelsesorientert rehabilitering innebærer betydelige endringer i både brukers og fagpersonenes roller i forhold til de tradisjonelle pasient- og ekspert-rollene. Den krever at bruker gis myndighet og tar ansvar så langt praktisk mulig, ikke minst i den innledende målavklaringsfasen. Den krever at fagpersonene går ut av rollen som styrende og inn i rollen som støttende til brukerens egen prosess, herunder styrke hennes forutsetninger for å kunne ta ansvar for valg av retning og innsatsområder i rehabiliteringsprosessen. Disse grunnleggende endringene i roller representerer et paradigmeskifte som har mye til felles med overgangen fra tradisjonell tankegang i utviklingsprosjekter til empowerment -ideologien 2. Erfaring viser at den største utfordringen i utviklingsarbeid basert på empowerment -tankegang er treghet og motstand innen fagapparatet mot å gå inn i så endrede roller. På samme måte har det vist seg å ligge store utfordringer i det å ta skrittet fra enighet på det teoretiske/ideologiske plan og til reellt deltakelsesorientert rehabiliteringsarbeid. Bakgrunnen for prosjektarbeidet har derfor vært utfordringene som ligger i behovet for praktisk metodikk og verktøy for utvikling, gjennomføring og kvalitetssikring av individuelle og reellt deltakelsesorienterte rehabiliteringsplaner. Når det innebærer utfordringer å realisere i praksis deltakelsesorientert rehabilitering når bruker er kognitivt og fysisk i stand til å kommunisere og reflektere omkring sine livsmål og verdier, så blir utfordringene desto større når bruker ikke har disse forutsetningene (ikke har egen stemme ). Dette vil kunne gjelde bl a barn, personer med utviklingshemning eller med medfødte eller ervervede kognitive skader, og demente. I dette prosjektet har vi tatt utgangspunkt i brukere som har egen stemme, og med den erkjennelse at tilnærminger, praktisk metodikk og rutiner vil måtte tilpasses når denne forutsetningen ikke er til stede. Vi har likevel hatt som utgangspunkt at den grunnleggende ideologien må være den samme uansett brukers forutsetninger. Dette betyr at målet med rehabilitering, uansett brukers forutsetninger, er god opplevd livskvalitet for den enkelte på egne premisser, og at tilrettelegging og ferdigheter er verdifulle i den grad de bidrar klart til subjektivt opplevd livskvalitet. Vi ser store og viktige utfordringer i utviklingen av praktiske tilnærminger og rutiner for å realisere og kvalitetssikre dette målet for brukerene uten egen stemme. Fotnoter: 1 2 Jf. også utviklingen fra ICIDH 1980 til ICIDH-2, se f eks delrapport 1: Kartleggingsverktøy i arbeid med individuelle rehabiliteringsplaner (1) kap En kort oppsummering av hva empowerment -tankegangen innebærer finnes i NOU 1998: 18: Livskvalitet, deltakelse, mestring, kap. 8.

3 Metodikk og verktøy i praktisk rehabiliteringsarbeid. Justert prosjektrapport. Side 2 Prosjektet har bestått av utpreget prosessorientert utviklingsarbeid der kommunene Hurum, Lier og Tvedestrand har deltatt aktivt med mange medarbeidere. Det ble tidlig klart at vi måtte bruke mye tid på å utvikle en felles forståelsesplattform for hva deltakelsesorientert rehabilitering innebærer i forhold til mer tradisjonell funksjons- og ferdighetsorientert arbeid. Videre så vi tidlig at arbeidet måtte konsentreres om den innledende målavklaringsfasen i rehabiliteringsprosessen. Begrunnelsen er at det er der retningen defineres for hele det videre arbeidet, og det er der utfordringene til endret rolleforståelse og tankegang hos så vel fagpersoner som brukere er størst. Med utgangspunkt i den felles forståelsesplattformen vi har utviklet har vi, i tett samarbeid med prosjektkommunene, skrevet veiledninger og prosedyrer, og laget et sett med verktøy i form av skjema for støtte og dokumentasjon av arbeidet i de ulike delene av målavklaringsfasen. Videre har vi laget retningslinjer for arbeidet etter målavklaringen, bl a for når og hvordan tverrfaglige grupper bør etableres, og for arbeidet med utviklingen av tiltaks-delen av den individuelle rehabiliteringsplanen. Dette materialet har vi samlet i en Håndbok i rehabilitering, som sentrale samarbeidspartnere i kommunene fikk. Arbeidet med det ideologiske grunnlaget for metodikken og verktøyene som skulle utvikles tok lenger tid og krevde mer ressurser enn forutsett. Dette medførte at den praktiske utprøvingen i prosjektkommunene først kom i gang etter sommerferien Utprøvingsperioden ble dermed snaut halvparten så lang som opprinnelig tenkt. Det er således begrenset med erfaringsmateriale som kan legges til grunn for vurderingene i denne rapporten, og det er et stort behov for videre oppfølging og utvikling med basis i erfaringer som gjøres. Etter hvert som utviklingsarbeidet har gått framover har også andre kommuner fattet interesse for prosjektet. Spesielt Vestvågøy har satset mye på å ta tankemåten og verktøyene i bruk i det de har startet opp sitt nye rehabiliteringssenter høsten Også Arendal og til dels Grimstad har gått inn i dette, har gjennomført opplæring av ansatte, og er nå i gang med innledende prøving. Noen refleksjoner fra også disse kommunene er tatt med. For enkelhets skyld har vi konsekvent brukt hun om bruker i stedet for det tyngre hun/han. I tillegg til denne rapporten utgjør Håndbok i rehabilitering, revidert februar 2000, også en del av resultatene av prosjektet. 1.2 Innledning til rapport justert november 2000 I tiden etter at rapporten ble utarbeidet og oversendt Sosial- og helsedepartementet har lagt fram prosjektresultatene i mange ulike fora. Samtidig er det blitt høstet ytterligere praktiske erfaringer gjennom fortsatt arbeid i prosjektkommunene så vel som andre kommuner. Erfaringer og tilbakemeldinger viser at det er enkelte formuleringer og begreper vi har brukt som lett blir mistolket eller skaper forvirring. Dette gjelder bl a vår bruk av begrepet deltakelse med den betydningen det er gjort rede for i den opprinnelige innledningen (kap. 1.1 over): Deltakelse er her forstått som brukerens deltakelse eller involvering i nettopp det som for henne gir livskvalitet, - mening med livet Vi har erfart at det vi vil ha fram blir bedre forstått om vi stort sett erstatter deltakelse i denne spesielle betydningen av begrepet med livskvalitet eller livskvalitets-orientert. Denne og noen andre klargjørende justeringer, som altså ikke innebærer noen endring i mening, er gjennomført i en revidert versjon av Håndbok i rehabilitering og i denne versjonen av prosjektrapporten.

4 Metodikk og verktøy i praktisk rehabiliteringsarbeid. Side 3 INNHOLD: 1 Innledning Innledning til opprinnelig rapport Innledning til rapport justert november Sammendrag Fra medisinsk til livskvalitetsorientert rehabilitering Kort om utviklingen av innholdet i rehabiliteringsbegrepet Rehabiliteringsmeldingens definisjonen av rehabilitering Livskvalitet som hovedfokus Tyngdepunkter i rehabiliteringstiltakene Hovedutfordringer, grunnleggende refleksjoner Utfordring nr. 1: Rehabiliteringsarbeidet skal utvikles nedenfra med basis i livskvalitetsorienterte individuelle planer Utfordring nr. 2: Helhet på langs og tvers Utfordring nr. 3: Fokus på livskvalitetsmål i stedet for på mål i form av gjennomføring av tiltak eller bedring av mestring Utfordring nr. 4: Utvikling av egnet metodikk og verktøy for målavklaringsfasen Fokus: Livskvalitet gjennom involvering og deltakelse Tilnærming: Individuelt prioriterte aktiviteter (IPA) og relasjoner (IPR) Samtalen som metode og prosess for avklaring av livskvalitetsmål Trinnvis prosess på brukers premisser Brukers egenkompetanse: Grunnleggende for verdighet, involvering og ansvarliggjøring Dokumentasjon, kvalitetssikring Arbeidsprosessen i prosjektet Hovedtrekk ved arbeidsprosessen Fagseminarer Arbeidsgruppen Brukermedvirkning Kontakt og samarbeid med kommunene Kontakt og samarbeid med sentralsykehusene Resultater og erfaringer Innhold i den første utprøvingsversjonen av Håndbok i rehabilitering Foreløpige erfaringer pr. februar Erfaringer etter prosjektperioden Hovedutfordringer framover...38

5 Metodikk og verktøy i praktisk rehabiliteringsarbeid. Side 4 2 SAMMENDRAG la i februar 2000 fram rapport for prosjektet Metodikk og verktøy i praktisk rehabiliteringsarbeid, som var finansiert av Sosial- og helsedepartementet og pågikk april 1998 januar Denne rapporten er så blitt justert rent språklig i henhold til erfaringer høstet under arbeid med spredning av prosjektresultatene og fra praktisk arbeid i felten. I denne justeringen har vi erstattet enkelte uttrykk som erfaringsvis lett blir misforstått eller skaper forvirring, uten at mening eller innhold er endret. Kap. 1 påpeker at prosjektets utgangspunkt er utviklingen forståelsen av rehabilitering fra rent medisinsk til livskvalitetsorientert fokus. Denne utviklingen innebærer at perspektivet i rehabilitering er utvidet fra hovedfokus på behandling og trening (kropp og ferdigheter, normalisering ) til det langt videre perspektivet individuell livskvalitet. Målet for rehabilitering forstås nå som brukerens deltakelse eller involvering i nettopp det som for henne gir livskvalitet, - mening med livet. Denne flytting av målfokus, fra faglig til individuelt personlig domene, innebærer en oppvurdering og myndiggjøring av brukeren, noe som igjen innebærer krav til endringer i så vel roller som metodikk. Spesielt når målene for den enkelte rehabiliteringsprosess skal utvikles, må fagpersonene gå ut av ekspertrollen og inn i rollen som støttende til brukerens egen prosess, herunder styrke hennes forutsetninger for å kunne ta ansvar for valg av retning og innsatsområder i rehabiliteringsprosessen. Prosjektets mål har vært å utvikle praktiske prosedyrer, metodikk og verktøy for utarbeidelse, gjennomføring og kvalitetssikring av individuelle livskvalitetsorienterte rehabiliteringsplaner. Prosjektet har vært utpreget prosessorientert, og er gjennomført i nært samarbeid med Hurum, Lier og Tvedestrand kommuner (Vestvågøy og Arendal er kommet med etter hvert, uten å være definert som prosjektkommuner). Buskerud Sentralsykehus og Aust-Agder Sentralsjukehus har også deltatt. Det er lagt mye arbeid og ressurser i å utvikle en felles ideologisk plattform, det er utviklet en Håndbok i rehabilitering med prosedyrer, metodikk og ulike typer verktøy. Denne rapporten bygger i hovedsak på den innledende utprøvingen innenfor prosjektets tidsramme, dvs i løpet av de siste 3-4 månedene før prosjektrapportering fant sted (i februar 2000). Kap. 3 gir en noe bredere oppsummering av den teoretiske og ideologiske plattformen for prosjektet. I kap. 3.1 ser vi bl a på utviklingen i oppfatningen av funksjonshemning, som har endret seg fra at det dreier seg om en egenskap eller feil ved personen og til at en har med et to-sidig misforhold å gjøre mellom personens forutsetninger på den ene siden og fysiske, psykiske og sosiale omgivelseskrav på den andre. Parallelt er det blitt nødvendig å ta mer på alvor at rehabilitering dreier seg om enkeltpersoners egne og hele liv, som fagapparatet ikke har mandat til å definere innhold og retning for. Dette har ført til øket vekt på helhetlig tilnærming og arbeid, og innholdet i rehabiliteringsbegrepet er utvidet langt utover den tradisjonelle normaliserende funksjons- og ferdighetstreningen. I rehabiliteringsmeldingens (St meld nr 21 ( )) definisjon av rehabilitering fanges denne utviklingen opp bl a ved at den presiserer at rehabilitering er brukers egen prosess, og at livskvalitet og deltakelse er et overordnet mål. Kap. 3.2 gir en fortolkning av definisjonen også sett i lys av stortingsmeldingen som helhet. Denne fortolkningen står sentralt i den ideologi og forståelse som har utgjort grunnlaget for prosjektarbeidet. Kap. 3.3 tar utgangspunkt i at visjonen for alt rehabiliteringsarbeid bør være reell bedring av brukers opplevde livskvalitet innenfor de rammer som gjelder for alle samfunnsmedlemmer. Vi hevder at livskvalitet i rehabiliteringssammenheng kan fanges opp av fire domener:

6 Metodikk og verktøy i praktisk rehabiliteringsarbeid. Justert prosjektrapport. Side 5 Helse. Individuelt prioriterte aktiviteter (IPA) på de ulike livsarenaer. Indre relasjoner. Forhold knyttet til selvfølelse og trygghet(ipr-i). Ytre relasjoner. Relasjoner til andre personer; familie, venner, kolleger, naboer mv(ipr-y). Videre sier vi at en tilnærming som i hovedsak tar utgangspunkt i brukers involvering i egne IPA og IPR på de ulike aktuelle livsarenaene, vil fange opp de rehabiliteringsmål som har reell betydning for den enkelte brukers opplevelse av livskvalitet. Livsarenaene omfatter: Hjem. Fritid. Skole. Arbeid. Behandling/pleie. På grunnlag av dette presenterer vi følgende definisjoner som står sentralt i dette prosjektet: Livskvalitetsorientert rehabilitering er rehabilitering som fokuserer på brukers involvering i de aktiviteter og relasjoner som betyr spesielt mye nettopp for hennes opplevelse av livskvalitet eller mening med livet. Et livskvalitetsmål er et mål som sier hva det er viktig for bruker å videreføre eller oppnå gjennom aktiviteter og indre og ytre (sosiale) relasjoner. I kap. 3.4 deles tiltak innen rehabilitering inn i tre hovedkategorier: Tiltak knyttet til kropp (soma og psyke), tiltak knyttet til funksjon (ferdigheter), og tiltak knyttet til miljø (kontekst) (fysisk, psykisk og sosial tilrettelegging). Det understrekes at reelt livskvalitetsorientert rehabilitering krever at tiltak innenfor alle disse kategoriene rettes inn mot de samme målene, og at det er viktig at dette gjøres bevisst så tidlig som mulig i den enkeltes prosess. Kap. 4 oppsummerer det vi har sett som hovedutfordringer i prosjektet. Disse er: Kap. 4.1: Rehabiliteringsarbeidet skal utvikles nedenfra med basis i livskvalitetsorienterte individuelle planer. Med dette mener vi bl a at: Det er brukerens livskvalitetsmål som skal være styrende for de individuelle rehabiliteringsplanene. De behovene og utfordringene de individuelle rehabiliteringsplanene dokumenterer skal være premissgiver for organiseringen av arbeid og ressurser rundt den enkelte bruker. Det er således spesielt viktig at fagapparatet har så vel kunnskaper og felles forståelse for hva rehabilitering er, som praktiske rutiner og verktøy som kan sikre kvaliteten på utviklingen av individuelle rehabiliteringsplaner. Målet for prosjektet har således vært tre-delt: 1. Bred gjennomgang, systematisering og vurdering av tilgjengelig informasjon om praktiske metoder og verktøy som er utviklet sett i lys av den livskvalitetsorienterte tankegangen.

7 Metodikk og verktøy i praktisk rehabiliteringsarbeid. Justert prosjektrapport. Side 6 2. Utvikling av en grunnlagsideologi for rehabilitering, og brobygging mellom denne ideologien og praktisk rehabiliteringsarbeid. 3. Framskaffelse, evt utvikling, av generisk 3 metodikk og verktøy for utvikling, oppfølging og evaluering av individuelle rehabiliteringsplaner. I kap. 4.2 fokuserer vi på utfordringene som ligger i å ivareta den nødvendige helhet på langs og tvers gjennom rehabiliteringsprosessen. På langs går på tidsperspektivet, på tvers går på samhandlingen mellom ulike etater og nivåer. Kap. 4.3 oppsummerer utfordringene knyttet til det å flytte fokus fra de tradisjonelle tiltaks- og ferdighetsmålsettingene til brukers livskvalitetsmål. Grunner til at dette fokusskiftet er viktig er: En ser eksempler på at bruker ikke får nevneverdig gevinst i opplevd livskvalitet gjennom i- verksatte tiltak eller innlærte ferdigheter. Mye innsats og ressurser kan da være brukt til liten nytte. Bruker og fagperson kan se for seg svært ulike livskvalitetsmål når de drøfter mål i form av konkrete tiltak eller ferdigheter. Dette kan skape misforståelser som kan føre til uheldige konsekvenser for det videre samarbeidet. Ferdigheter alene har ikke nødvendigvis en egenverdi. Livskvalitetsmål kan ikke avslås gjennom enkeltvedtak knyttet til tiltak. De kan derimot gi retning for arbeid med alternative løsninger/tiltak om ikke de først forsøkte kan innvilges/ realiseres. Kap. 4.4 drøfter utfordringen som ligger i det å utvikle egnet metodikk og verktøy for målavklaringsfasen. Vi nevner at det arbeides med denne utfordringen i flere miljøer, men at vi mener det er noen viktige forskjeller mellom vår tilnærming og de andre vi er kjent med. Disse forskjellene er knyttet til følgende momenter: Klart skille mellom roller i ulike arbeidsfaser. Klart skille og bevisst rekkefølge mellom identifisering av livskvalitetsorienterte mål og funksjonskartlegging Vekt på å fange opp helheten i livssituasjonen til brukeren, dvs både aktiviteter og indre/ytre relasjoner innen alle relevante arenaer. I kapitlene drøftes ulike sider ved metode- og verktøyutviklingen som er gjennomført i prosjektet. Bl a drøftes utfordringene knyttet til fokusskiftet fra faglig definerte mål til mål definert ut fra individuelt opplevd livskvalitet. Vi redegjør for den valgte tilnærmingen gjennom individuelt prioriterte aktiviteter (IPA) og relasjoner (IPR), og går nærmere inn på samtalen som metode og prosess for avklaring av livskvalitetsmål. Målavklaringen, som brukers prosess, må om nødvendig gi rom for bruker å være i prosess over tid. Vi legger videre vekt på at seriøs utvikling av brukers egenkompetanse er en forutsetning for at en kan snakke om myndiggjøring og ansvarliggjøring av bruker. Til sist sees utviklingen av metodikk og verktøy også i et kvalitetssikringsperspektiv. Kap. 5 presenterer arbeidsprosessen i prosjektet. Innledningsvis prioriterte vi å få et inntrykk av aktiviteter og erfaringer fra andre prosjekter og miljøer. Deretter har vi lagt stor vekt på å arbeide bredt prosessorientert, og at relativt mange representanter for fagapparatet i de tre prosjektkommunene og fra sykehusene skulle trekkes aktivt med. Dette har vært gjort gjennom fagseminarer og en Fotnoter: 3 Generisk brukes her i betydningen generell, på tvers av diagnoser.

8 Metodikk og verktøy i praktisk rehabiliteringsarbeid. Justert prosjektrapport. Side 7 rekke ulike fora og møter i tillegg til utarbeiding og spredning av skriftlige oppsummeringer mellom kommunene og sykehusene. Det nevnes at vi av ulike grunner ikke har fått det samspillet med sentralsykehusene som vi satset på, noe som bør gjøres til gjenstand for intensivert innsats videre framover. Kap. 6 oppsummerer resultater og erfaringer. Det pekes på at perioden med praktisk utprøving i prosjektkommunene har vært for kort til at det kan trekkes endelige konklusjoner (3-4 måneder utprøving, ca 15 enkeltsaker som var ulike langt kommet). Men følgende erfaringer syntes å være så tydelige og felles for flere at de anses som gode indikatorer: Utprøvingsversjonen av Håndbok i rehabilitering var noe vanskelig tilgjengelig, mer grunnet disponering og organisering enn innhold. (Revidert versjon følger og må anses som del av denne rapporten). Ideologien i prosjektet avviker mer fra den ideologien kommunale rammebetingelser representerer enn fra den ideologien flere av faggruppene ble kjent med gjennom sin utdanning. Særlig framheves dette av ergoterapeutene, sosionomene og vernepleierene. Metodikken og verktøyene egner seg for både store og mindre saker forutsatt at koordinator er rimelig fortrolig med dem og at bruker kan resonnerer rundt og kommunisere ønsker og mål for eget liv. Det ligger viktige utfordringer i å etablere metodikk som kan sikre livskvalitetsfokus også når sistnevnte forutsetning ikke er oppfylt. Metodikken legger ikke i seg selv opp til unødig grafsing i brukers verdier, følelser og privatliv. Enhver tilnærming til brukers livsønsker kan imidlertid innebærer en fare for slik grafsing dersom man ikke er seg dette bevisst. Representanter for FFO har imidlertid gitt uttrykk for at en er nødt til å gå inn på brukers liv og mål, i noen grad også på hennes verdier, om rehabiliteringsprosessen skal kunne rettes mot det som er betydningsfullt for den enkelte. Følgende er nevnt av fagfolkene i kommunene som spesielle utfordringer slik de ser det i dag: utvikling av felles grunnleggende ideologi på tvers, å våge å gå ut av den trygge fag- og tiltaksrollen, å tåle å møte brukers livssmerte også på områder der det ikke kan gis hjelp, å være åpen for brukers helhet uten å skape falske forhåpninger, å finne balansen i den enkelte sak mellom å dytte og å akseptere resignasjon, å gi bruker den nødvendige egenkompetansen uten å ta styringen. Videre er det en utfordring å kunne rydde plass til den tiden målavklaringen i enkelte saker bør kunne ta. Dette trenger imidlertid ikke å bety at hele rehabiliteringsprosessen må ta tilsvarende mer tid. Erfaringer fra konkrete enkeltsaker viser at tid brukt på målavklaring kan gi tid spart i gjennomføring, og med mer vellykket resultat for bruker. I kap. 7 oppsummerer vi en del viktige utfordringer slik vi ser det for realiseringen av intensjonene bl a i rehabiliteringsmeldingen. Utfordringene går på behovet for planmessig, prosessorientert utviklingsarbeid for å oppnå: Helhetlig samhandling mellom alle aktører, basert på felles grunnleggende ideologi. Felles ideologi som grunnlag for en plan -tenkning. Kommunikasjon og informasjonsflyt mellom nivåer og aktører innen rehabilitering. Utvikling av koordinator-rollen, spesielt med tanke på målavklaringsfasen. Metodiske tilnærminger til målavklaring når bruker ikke selv kan formulere egne livsmål og -verdier.

9 Metodikk og verktøy i praktisk rehabiliteringsarbeid. Justert prosjektrapport. Side 8 3 FRA MEDISINSK TIL LIVSKVALITETSORIENTERT REHABILITERING I dette kapitlet går vi gjennom det teoretisk/ideologiske grunnlaget som prosjektarbeidet har bygget på. Vi oppsummerer kort utviklingen som har funnet sted mht den grunnleggende tenkningen omkring rehabiliteringsbegrepet, og vi redegjør for den tolkningen av definisjonen av rehabilitering i stortingsmeldingen om rehabilitering (3) som vi har lagt til grunn. 3.1 Kort om utviklingen av innholdet i rehabiliteringsbegrepet Historisk har en ansett at behovet for rehabilitering har oppstått når medisinsk behandling alene ikke lykkes fullt ut i den forstand at pasienten blir helt frisk eller restituert (normalisert) etter behandlingen. Krigsveteraner med amputasjoner og andre varige konsekvenser av skader på slagmarken utgjorde den første større gruppen der en begynte å snakke om behovet for rehabilitering. Rehabilitering utviklet seg dermed naturlig som en forlengelse av den medisinske behandlingen. Når et lem var amputert kunne helsepersonellet gå videre enn bare til å sikre det rent medisinske i forbindelse med operasjonen. De kunne f eks bistå med protese, og de kunne gi gangtrening. Den grunnleggende tankegangen var den samme som for den medisinske behandlingen: Man skulle redusere mangelen ved personen mest mulig. Jo mindre mangel eller avvik, jo bedre liv ville vedkommende få. Slik fikk også rehabilitering opprinnelig sitt fokus på personrettet normalisering, dvs gjennom ulike tiltak å bringe personens funksjon så nær opp mot det normale som mulig. Innenfor denne tradisjonen var det naturlig å predefinere selvstendighet eller selvhjulpenhet som et selvsagt, og dermed udiskutabelt, felles overordnet mål for alle. Til grunn for rehabiliteringsprosessen la man en mest mulig omfattende og grundig funksjons- og ferdighetskartlegging, som i hovedsak konsentrerte seg om å finne hvordan personens kropp fungerte og hva personen mestret i forhold til det normale. Slik kartlegging foregikk gjerne på fagfolkenes arena, det var naturlig og rasjonelt at personen tok kroppen sin med seg til eksperten i og med at det var til kroppen problemet var lokalisert. Med basis i en slik funksjons- og ferdighetskartlegging kunne så ekspertene vurdere personens rehabiliteringspotensiale, dvs hvor store mulighetene syntes å være for funksjons- og ferdighetsbedring. Ulike tiltak for slik bedring kunne iverksettes dersom rehabiliteringspotensialet syntes stort nok. Tiltakene sammen med ønskede resultater i form av mål på funksjons- og ferdighetsnivå kunne så skrives ned i en plan, en individuell rehabiliteringsplan. Fortsatt er det mange som synes å betrakte rehabilitering som synonymt med opptrening, og selvstendighet eller normalisering som selvsagte, normale og udiskutable overordnede mål for rehabilitering. Dette viser seg bl a i individuelle rehabiliteringsplaner som inneholder funksjons- og ferdighetsmål og tiltak for å nå disse, men som ikke synliggjør hva brukeren ønsker å oppnå i form av bedret livskvalitet gjennom denne bedringen av funksjoner og ferdigheter. På tallet vokste det fram en sosial rehabiliteringsmodell som fokuserte på omgivelsenes ansvar i forhold funksjonshemning og rehabilitering. Denne modellen rettet oppmerksomheten mot samfunnets ansvar i forhold til holdninger og kultur, tilgjengelighet til fysisk miljø, varer og tjenester, integrering på de ulike livsarenaene mv. Funksjonshemning var etter denne tenkningen ikke en egenskap eller lyte ved personen, men heller en lyte ved samfunnet. Brukerorganisasjonene sto svært sentralt i denne fokuseringen. Men også mange ikke medisinske fagpersoner deltok aktivt i debatten. Fra sent på 70-tallet er det blitt økende oppmerksomhet omkring følgende:

10 Metodikk og verktøy i praktisk rehabiliteringsarbeid. Justert prosjektrapport. Side 9 En ser flere og flere eksempler på at satsing på funksjons- eller ferdighetstrening ikke nødvendigvis fører til bedret livskvalitet for bruker, noen ganger snarere tvert imot. Treningen kan bli rettet mot ferdigheter som bare har marginal betydning for brukerens opplevde livskvalitet til tross for at fagfolkene i utgangspunktet mener noe annet. Den tar tid, oppmerksomhet og krefter, og kan dermed redusere brukers mulighet for å delta i noe som for henne virkelig oppleves verdifullt. Fagfolk opplever mange brukere som umotiverte i forhold til de rehabiliteringsoppleggene som søkes gjennomført. Dette kan sannsynligvis et stykke på vei skyldes at bruker ikke ser sammenhengen mellom rehabiliteringstiltakene og de aktiviteter og relasjoner bruker selv opplever som de mest meningsbærende. Brukere opplever et hjelpeapparat som ikke synes reellt interessert i hva som betyr mest for dem, hva som er spesielt for deres interesser, men som har sine mer eller mindre standard innfallsvinkler og opplegg. I verste fall kan dette føles som overtramp og formynderi. Brukere opplever videre at hjelpeapparatet er oppstykket og sektorinndelt, og at det ikke er sammenheng mellom tiltak på ulike livsarenaer. Dette kan medføre at effekten av opplegg i regi av ulike samfunnsorganer slår hverandre i hjel mer eller mindre. Det er ingen entydig sammenheng mellom funksjons- og ferdighetsnivå på den ene siden og individuelt opplevd livskvalitet på den andre. Det er heller ingen entydig sammenheng mellom objektivt målbar helsetilstand og opplevd livskvalitet. Livskvalitet er høyst individuell, et resultat av et samspill av mange faktorer så vel innenfor som utenfor den funksjonshemmede selv. Dette betyr at rehabiliteringsarbeid som har bedret livskvalitet som mål, må rettes mot langt flere faktorer enn helse, funksjoner og ferdigheter. Avklaring av innhold som utløser motivasjon hos brukerog kan gi henne et liv med mening, praktisk, økonomisk og sosial tilrettelegging, relasjonsbygging/nettverk osv kan være vel så avgjørende for sluttresultatet når dette vurderes i forhold til subjektivt opplevd livskvalitet. Tiltak med målsetting å bedre brukers opplevde livskvalitet må ta utgangspunkt i og styres ut fra det enkelte individets helhetlige normer, verdier og mål. Faglige eller kulturelt predefinerte normer for hva som er viktig for de fleste holder ikke som rettesnor. Medisinsk orientert Normaliserende strategier Sosialt orientert Optimaliserende strategier Mål: Livskvalitet Figur 1: Livskvalitet som felles fokus og overordnet mål både for medisinsk og sosialt orienterte rehabiliteringsstrategier.

11 Metodikk og verktøy i praktisk rehabiliteringsarbeid. Justert prosjektrapport. Side 10 Denne erkjennelsen avspeiles så vel internasjonalt som nasjonalt. Internasjonalt ser vi det i utviklingen fra ICIDH 1980 til ICIDH 2 (betaversjonen), som representerer en fusjon av den medisinske og den sosiale modellen for funksjonshemning og rehabilitering. Denne fusjonen er forsøkt illustrert i Figur 1. Nasjonalt var professor Ivar Lie tidlig ute, rundt midten av 70-tallet, med å påpeke at funksjonshemning ikke er noen egenskap ved personen, men en relasjon, et gap mellom personens forutsetninger og omgivelsenes krav. Hans gap-modell (Figur 2) dannet i Norge utgangspunktet for en økt fokusering på brukerenes egne verdier og preferanser som styrende for rehabiliteringsprosessen. HØY PERSONENS FUNKSJONS- FORUTSETNINGER FUNKSJON OMGIVELSENES FUNKSJONSKRAV FUNKSJONSHEMNING LAV Figur 2: Ivar Lies gapmodell som definerer funksjonshemning som misforholdet mellom personens funksjonsforutsetninger og omgivelsenes funksjonskrav. Lie følger dette opp og utvikler det videre i sin bok om re-/habilitering (2). Her skriver han bl a (uthevingene gjort av oss): Side 19: Kjøper vi en tomt og inviterer snekkere, rørleggere og elektrikere til å sette i gang uten byggeplaner eller økonomiske rammer, er det ingen som forventer et lykkelig resultat. Det er like selvfølgelig at rehabiliteringstiltak ikke har noen egenverdi. Tiltakene kan vurderes som gode eller dårlige bare i forhold til om de samlet sett fører til et definert mål. Rehabilitering dreier seg derfor primært om å iverksette og samordne de tiltak som er nødvendige for at den funksjonshemmede skal oppnå den hverdagstilværelse som han eller hun rettmessig ønsker innenfor realistiske rammer. Utredning av rehabiliterings-mål blir følgelig det viktigste tiltaket i all rehabiliteringsplanlegging.

Prosjekt HjemRehabilitering 1

Prosjekt HjemRehabilitering 1 1 Forord Dette utviklingsprosjektet som beskrives i rapporten ble gjennomført i Sandvika område i Bærum kommune i tidsrommet mars 2000 desember 2002. Prosjektet er fullfinansiert av Bærum kommune. Siktemålet

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2012 2020 Del plan ReHabilitering Vedtatt av kommunestyret 18.juni 2012 Forklaring på tekst på framsida: «Rehabilitering i kommunen er ikke

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

E ØKOLOGISK MODELL SOM RAMMEVERK FOR HABILITERI GSARBEID -IMPLIKASJO ER FOR BEHA DLI GSPRAKSIS

E ØKOLOGISK MODELL SOM RAMMEVERK FOR HABILITERI GSARBEID -IMPLIKASJO ER FOR BEHA DLI GSPRAKSIS 1 E ØKOLOGISK MODELL SOM RAMMEVERK FOR HABILITERI GSARBEID -IMPLIKASJO ER FOR BEHA DLI GSPRAKSIS Av Anne-Marit Stokke St.Olavs Hospital HF Psykisk Helsevern avd.brøset Habiliteringstjenesten for voksne

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011 Særskilt vedlegg Stprp nr 1 HOD kap 9_ny:Særskilt vedlegg Stptp nr 1 HOD kap 9 01.02.2008 10:09 Side 1 Særtrykk av St.prp. nr. 1 (2007 2008) kapittel 9 Utgitt av: Publikasjonen finnes på internett: www.regjeringen.no

Detaljer

Kompendium del 2. Selvhjelp i brukermedvirkning Delemne 2 Selvhjelp i folkehelsearbeid og organisasjonsperspektiv

Kompendium del 2. Selvhjelp i brukermedvirkning Delemne 2 Selvhjelp i folkehelsearbeid og organisasjonsperspektiv Kompendium del 2 Selvhjelp i brukermedvirkning Delemne 2 Selvhjelp i folkehelsearbeid og organisasjonsperspektiv Foto: Øystein Hvalsengen Selvhjelp i brukermedvirkning Høgskulen i Volda Utarbeidet av Norsk

Detaljer

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Sammendrag Plan for fysioterapi og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune handler om tiltak for å sikre at de innbyggerne som trenger det

Detaljer

PLAN FOR MEDISINSK (RE)HABILITERING I LEVANGER KOMMUNE

PLAN FOR MEDISINSK (RE)HABILITERING I LEVANGER KOMMUNE PLAN FOR MEDISINSK (RE)HABILITERING I LEVANGER KOMMUNE Vedtatt 1998 Innholdsfortegnelse 1.0. SAMMENDRAG... 6 1.1. Hovedinntrykk - sammendrag...6 1.2. Forslag til tiltak....6 1.2.1. Organisering...6 1.2.2.

Detaljer

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapport IS-1315 Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapportens tittel Plan for brukermedvirkning Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen

Detaljer

Hørselshemmede i arbeid

Hørselshemmede i arbeid Rapport utarbeidet for Sosial- og helsedirektoratet Hørselshemmede i arbeid Terskler og forslag til tiltak Øivind Lorentsen Alf Reiar Berge Februar 2006 Hørselshemmede i arbeid Side 1 Sammendrag har gjennomført

Detaljer

Samsynt og Framsynt PROSJEKTRAPPORT. Utviklingsnettverket Barn i dag i morgen voksen 2005-2007

Samsynt og Framsynt PROSJEKTRAPPORT. Utviklingsnettverket Barn i dag i morgen voksen 2005-2007 Samsynt og Framsynt PROSJEKTRAPPORT Utviklingsnettverket Barn i dag i morgen voksen 2005-2007 Januar 2008 1 Sammendrag DEL 1 DET SAMLEDE UTVIKLINGSARBEIDET 1. Innledning 1.1 Prosjektets bakgrunn og hvem

Detaljer

TILRETTELAGTE TJENESTER

TILRETTELAGTE TJENESTER Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede TILRETTELAGTE TJENESTER UTVIKLINGSPLAN 2015-2019 Versjon 1 til handlingsplanseminar 9. og 10. juni 1 [Skriv inn

Detaljer

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket Foto: Mike Kemp Gettyimages Layout: LO Media Trykk: Aktuell 11/2008 Utarbeidet av seksjonsrådet for vernepleiere i Fellesorganisasjonen (FO) Postboks 4693, Sofienberg, 0506 Oslo. Besøksadresse: Mariboesgate

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

FoU-rapport 6/2010. Plan med plan? Om bruk av individuell plan i individuelt oppfølgingsarbeid. Ingunn Kvamme. Torbjørn Hodne.

FoU-rapport 6/2010. Plan med plan? Om bruk av individuell plan i individuelt oppfølgingsarbeid. Ingunn Kvamme. Torbjørn Hodne. FoU-rapport 6/2010 Plan med plan? Om bruk av individuell plan i individuelt oppfølgingsarbeid Ingunn Kvamme Torbjørn Hodne Nina Jentoft Ann Christin Eklund Nilsen Tittel Forfattere Plan med plan? Om bruk

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

VEDLEGG 1 Metodisk fremgangsmåte - analyseprosess i flere trinn

VEDLEGG 1 Metodisk fremgangsmåte - analyseprosess i flere trinn VEDLEGG 1 Metodisk fremgangsmåte - analyseprosess i flere trinn For å systematisere og strukturere materialet, og da særlig i forhold til fase to, har vi tatt utgangspunkt i en analysemetode: Systematisk

Detaljer

Folkehelsearbeid i Nordland Hvilken rolle kan fylkeskommunen ha?

Folkehelsearbeid i Nordland Hvilken rolle kan fylkeskommunen ha? Folkehelsearbeid i Nordland Hvilken rolle kan fylkeskommunen ha? Espen Carlsson Roald Lysø Christian Wendelborg NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfattere NTF-arbeidsnotat : 2003:3 Prosjektnummer

Detaljer

Fra skole og studier til jobb eller uføretrygd?

Fra skole og studier til jobb eller uføretrygd? Sluttrapport fra prosjektet Fra utdanning til yrke Fra skole og studier til jobb eller uføretrygd? Hva personer med nedsatt syn erfarer i utdanning og i overgangen utdanning-yrke Resultater fra et tre-årig

Detaljer

Bolig for alle. Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune

Bolig for alle. Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune Prosjektrapport nr. 4/2010 Bolig for alle Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune Forsknings- og fasiliteringsbidraget Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten"

FOU-prosjekt Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten FoU FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" KS FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" AGENDA Utredning

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Sidsel Sverdrup, Trine M. Myrvold og Lars B. Kristofersen Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Andre publikasjoner

Detaljer

Politiske reformer og frivillige organisasjoner

Politiske reformer og frivillige organisasjoner HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ OG INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING Politiske reformer og frivillige organisasjoner Samhandlingsreformens reise inn i Diabetesforbundet Ida Trældal

Detaljer