Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag"

Transkript

1 Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag

2 1. Bakgrunn Gjennom Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning , 1 ønsker regjeringen å styrke kvaliteten på og omfanget av entreprenørskapsopplæring på alle nivåer og fagområder i utdanningssystemet. Entreprenørskap i grunnopplæringen er omtalt i læreplanverket for Kunnskapsløftet. I generell del, prinsipper for opplæringen og i læreplaner er entreprenørskap nedfelt både for grunnskole og videregående opplæring. Gjennom Lov om universitet og høyskoler er det gitt en konkret bestilling som sier at universiteter og høyskoler skal bidra til innovasjon og verdiskaping basert på resultater fra forskning og faglig kunstnerisk arbeid. I Felles fylkesplan for Trøndelag , er entreprenørskap en klar satsing innenfor områdene Arbeidskraft demografiske og samfunnsmessige utfordringer og forskning og utvikling for verdiskaping i samfunns- og næringsliv. Innenfor temaet arbeidskraft er målsettingen å dekke Trøndelags behov for arbeidskraft på kort og lang sikt. For å nå dette målet har Trøndelagsfylkene vedtatt 5 strategier, hvorav to strategier inkluderer arbeidet med entreprenørskap: Bedre tilpasning mellom utdanning og arbeidslivets behov for kompetanse Knytte elever og studenter til regionen gjennom praksisnær læring og annen kontakt med næringslivet. Målsettingen innenfor temaet Forskning og utvikling er å styrke FoU-basert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon i Trøndelag. Entreprenørskap er et sentralt element for å nå dette målet. Særlig relevant er strategiene: Å øke verdiskapningen gjennom entreprenørskap og markedskompetanse Videreutvikle Trondheim som drivkraft for regionens næringsliv og FoU-miljø og Gi distriktsbasert næringsliv tilgang på nødvendig kompetanse for utvikling og vekst. Fylkestinget har gitt fylkesrådmannen i oppgave å foreta: en helhetlig gjennomgang av arbeidet med entreprenørskap i opplæringen, med sikte på å utvikle en strategi for bruk av entreprenørskap som metode i undervisningen. Arbeidet med entreprenørskap ønskes bl.a. sett i sammenheng med arbeidet mot frafall. 2 På bakgrunn av dette vedtaket, og med utgangspunkt i nye nasjonale føringer og rammebetingelser, har Fylkesrådmannen utarbeidet en strategi for fylkeskommunens arbeid med entreprenørskap. I dette arbeidet har Fylkesrådmannen fått innspill fra en bredt sammensatt referansegruppe bestående av rektorer fra grunnskolen, representanter fra videregående skole, representanter fra Ungt Entreprenørskap, Høgskolen i Sør-Trøndelag, SINTEF, NTNU, NHO Trøndelag, Utdanningsforbundet Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommune. 2. Begrepsavklaring St.meld. nr. 7 ( ) Et nyskapende og bærekraftig Norge er den første norske stortingsmeldingen om innovasjon. Meldingen ble utarbeidet for å sette innovasjon enda tydeligere på dagsorden. Innovasjon kan defineres på en rekke ulike måter, og det foreligger et utall av definisjoner fra enkeltland, akademiske miljøer, EU og OECD. I denne meldingen legges en bred definisjon på innovasjon til grunn. Det vil si at innovasjon både kan være endring i produkt, tjeneste, anvendelse og 1 Fra Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Nærings- og handelsdepartementet 2 Med frafall mener vi også bedre gjennomføring gjennom hele utdanningsløpet fra grunnskole til høyere utdanning. 2

3 organisasjonsform. Evnen til å ta kunnskap og kompetanse i bruk og kombinere den på nye måter er avgjørende i enhver innovasjonsprosess i alle typer virksomheter, både nye og eksisterende, og både i privat og offentlig virksomhet. Et velfungerende innovasjonssystem er derfor avhengig av et utdanningssystem som produserer kompetanse av høy kvalitet, og som er relevant for aktørene i arbeidslivet. Som et ledd i den operative oppfølgingen av St.meld nr. 7 er Handlingsplan for Entreprenørskap i utdanningen utarbeidet. I arbeidet med å utvikle strategien for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning fra grunnskole til høyere utdanning i Sør-Trøndelag, er det tatt utgangspunkt i den definisjonen av entreprenørskap i utdanning som er brukt i handlingsplan for Entreprenørskap i utdanningen, fra Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Nærings- og handelsdepartementet. Dette illustreres på figuren på under. Entreprenørskap i utdanning Utvikle personlige egenskaper og holdninger: Evne og vilje til å ta initiativ Nytenking og kreativitet Risikovilje Selvtillit Samarbeidsevne og sosiale ferdigheter Lære fag og grunnleggende ferdigheter ved bruk av entreprenørielle arbeidsformer Lære kunnskap og ferdigheter om forretningsutvikling og Nyskapingsprosesser Entreprenørskap i utdanningen kan være både teoretisk og praktisk orientert. Opplæring i entreprenørskap kan organiseres som et eget fag eller integreres som arbeidsform i andre fag. Entreprenørskap kan være et verktøy og en arbeidsmåte for å stimulere til læring i ulike fag og i grunnleggende ferdigheter. Gjennom entreprenørskap i opplæringen kan en også videreutvikle personlige egenskaper og holdninger. Undervisningen kan fokusere på kunnskap om det å starte egen bedrift og om innovasjons- og nyskapingsprosesser i eksisterende bedrifter. Hvilket fokus den enkelte utdanningsinstitusjon vektlegger, vil avhenge av hvilke fagtilbud/yrkesutdanning den enkelte tilbyr. Entreprenørskap handler om evnen til å se muligheter og gjøre noe med dem innenfor en rekke områder i samfunnet. 3 Entreprenørskapskompetanse er relevant for alle områder i arbeids- og næringsliv,, både innenfor nye og etablerte virksomheter. I tillegg er blant annet frivillige organisasjoner, bistands- og utviklingsarbeid og kultursektoren viktige samfunnsområder hvor entreprenørskap og innovasjonsprosesser er aktuelt. 3 Beskrivelsen av entreprenørskap i utdanning bygger på definisjoner av entreprenørskap som regjeringen har lagt til grunn bl.a. i St.meld.nr 7 ( ) Et nyskapende og bærekraftig Norge 3

4 3. Fylkeskommunens roller og virkemidler i forhold til entreprenørskap i utdanning Fylkeskommunen som skoleeier Fylkeskommunen er eier av de offentlige videregående skolene og fagskolene i fylket. Fylkeskommunen som skoleeier har ansvar for gjennomføring og kvalitet i videregående opplæring. Kompetanseutvikling av lærerne i de videregående skolene gjennom etter- og videreutdanning er også fylkeskommunens ansvar som skoleeier. Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør I rollen som regional utviklingsaktør skal fylkeskommunen se sammenhenger mellom ulike sektorer, skape samarbeid mellom ulike aktører og utvikle strategier for å fremme ønsket samfunnsutvikling i egen region. Enhet for regional utvikling er involvert i mange tiltak rettet mot entreprenørskap i utdanning i fylket, gjennom engasjement inn mot ulike prosjekter og organisasjoner og gjennom økonomisk støtte 4. n 4. Status og utfordringer for entreprenørskap i utdanning Utvikling I den nasjonale handlingsplan for Entreprenørskap i utdanningen fra 2009, vises det til at entreprenørskap i utdanning har vært et satsingsområde i norsk utdanningspolitikk siden Det har vært arbeidet med entreprenørskap innenfor alle nivå av utdanningssystemet, og i løpet av de siste årene har det vært en betydelig vekst i ulike entreprenørskapsutdanninger. I Trøndelag har det vært en betydelig økning i arbeidet med entreprenørskap i utdanning de siste ti årene. Ungt Entreprenørskap er en privat tilbyder av entreprenørskapsopplæring som nasjonalt får støtte over statsbudsjettet. UEs aktivitet har vokst kraftig siden opprettelsen i Organisasjonen bidrar med kompetanse og viktige verktøy for innarbeiding av entreprenørskap i hele skolesystemet. Ungt Entreprenørskap Sør-Trøndelag ble etablert i 1999, og får økonomisk støtte fra Sør-Trøndelag fylkeskommune. Status i dag For å få et bedre bilde av omfanget av entreprenørskap i fylket satte Sør-Trøndelag fylkeskommune våren 2010 i gang en enkel kartlegging i form av tre spørsmål som ble rettet til alle grunnskoler, videregående skoler og høyere utdanningsinstitusjoner. 5 I tillegg har UE Trøndelag rapportert tall på aktiviteten til fylkeskommunen og fylkeskommunens aktiviteter knyttet til entreprenørskap i utdanning. 4 Fylkeskommunen støtter Ungt Entreprenørskap sitt arbeid i fylket. Fylkeskommunen har også gjennom flere år gitt støtte til ulike aktiviteter i regi av START NTNU og bidrar til fokus på entreprenørskap innenfor høyere utdanning bl.a. gjennom sitt medlemsskap i StudiebyEN 5 Se vedlegg 1 Kartlegging av omfanget av entreprenørskap i utdanning i Sør-Trøndelag 4

5 Kartleggingen viser at alle kommunene i fylket har grunnskoler som jobber med entreprenørskap. En tredjedel av de grunnskolene som svarte på kartleggingen, jobber med entreprenørskap gjennom metoden elevbedrift. Rapporteringen fra UE Trøndelag viser at en del aktivitet ikke har kommet fram gjennom kartleggingen. 6. Kartleggingen viser at det til en viss grad jobbes med entreprenørskap ved alle de videregående skolene som har svart. I tillegg kjenner vi til at skoler som ikke har svart på kartleggingen, jobber med entreprenørskap. De videregående skolene jobber med entreprenørskap på ulik måte, men nesten alle som svarte på kartleggingen, bruker metoden ungdomsbedrift i sitt arbeid med entreprenørskap. Kartleggingen tyder på at heller ikke alle de videregående skolene registrerer ungdomsbedriftene sine. Dette blir bekreftet av UE Trøndelag. UE Trøndelag har gjennom sin samarbeidsavtale med fylkeskommunen bidratt med ulike aktiviteter og etterutdanningskurs gjennom flere år for både lærere og elever i videregående skoler i fylket. Fylkeskommunen deltar også i den statlige satsingen på videreutdanning av lærere gjennom Utdanningsdirektoratets tildelinger. Lærere har gått på videreutdanning i Prosjekt til fordypning ved Sogndal Høgskule. Pedagogisk personale i fylkeskommunen deltar også i videreutdanning gjennom prosjektmidler bl.a fra Utdanningsdirektoratet. Våren 2010 startet videreutdanning i Entreprenørskap ved NTNU-Skolelaboratoriet. Her deltar 20 lærere fra fylkeskommunen med støtte fra Utdanningsdirektorat. Det har i flere år vært drevet etter- og videreutdanning for lærere i entreprenørskap. Høgskolen i N ord-trøndelag, Høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Hedmark har bl.a. gitt disse tilbudene tidligere. I videregående skoler i Sør-Trøndelag finnes Entreprenørskap som fag i utdanningen både gjennom Studiespesialisering med Entreprenørskap som er et 3- årig løp, og gjennom programområde for Samfunnsfag og økonomi, med læreplan i Entreprenørskap og bedriftsutvikling. Noe av dette har vært piloter i nasjonal sammenheng. Sør Trøndelag fylkeskommune har i faget Teknologi- og forskningslære utviklet og prøvd ut en lokal læreplan etter metodene i pedagogisk entreprenørskap. Prosjektet het Elever på banen. Læreplanen er nå tatt permanent i bruk i faget. Pedagogisk entreprenørskap brukes i flere realfag. Flere skoler har knyttet til seg mentorbedrifter og benyttet lokalt næringsliv som eksterne foredragsholdere. Noen skoler arrangerer fagdager i programfag der det legges vekt på i større grad å ta i bruk entreprenørielle metoder i utdanning. På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet er Utdanningsdirektoratet i gang med å gjennomføre en pilotstudie av Lektor II-ordningen 7 i norsk skole. Utdanningsdirektoratet har engasjert Naturfagsenteret for å lede pilotstudien. Det er deltagelse fra hver fylkeskommune, og fra Sør- Trøndelag deltar Hemne videregående skole og Byåsen videregående skole. Felles mål for dette samarbeidet mellom skole og bedrift skal være: 6 Det vil alltid være feilkilder ved denne typen undersøkelser, informasjonen har derfor bl.a. blitt supplert med den oversikten Ungt Entreprenørskap Trøndelag har om entreprenørskapsaktiviteten ved utdanningene i fylket 7 Lektor II ordningen er knyttet til realfagssatsingen og betyr at personer ansatt i næringslivet underviser i skolen og elever og lærere er ute i bedrift 5

6 gi elevene økt læringsutbytte i realfagene bidra til økt rekruttering i realfag utvikle relasjonene mellom skole og arbeidsliv. Gjennom dette prosjektet har skolene samarbeid med bl.a. SINTEF, Tine, Ringnes, Elkem, NGU, Analysesenteret og Statoil Hydro Tjeldbergodden. Elevene har gitt gode tilbakemeldinger på samarbeidet. Ved hjelp av realfagsstrategien og tilhørende ressurser har fylkeskommunen frikjøpt 2 lærere i 20% i et år for å arbeide med en lokal- og regional forankring innenfor tema ENERGI og utvikle et nettbasert undervisningsverktøy som har fått navnet Fornybare Trøndelag, der en ønsker å bringe Fylkesplanen ut i undervisningen. Gjennom fagene samfunnsfag og naturfag vil lærere og elever kunne benytte undervisningsopplegget med sterk forankring i lokalt- og regionalt næringsliv. Dette prosjektet er, så vidt vi kjenner til, et nasjonalt pionerarbeid. Gjennom Plan for kompetanseutvikling i videregående opplæring i Sør-Trøndelag ble det i 2009 opprettet eget fagnettverk for entreprenørskap. Dette har fagnettverksleder og 2 representanter fra hver skole som deltagere. Målet er å nå bedre ut til alle som jobber i de videregående skolene med etterutdanning i entreprenørskap. Fylkeskommunen er også involvert i internasjonalt arbeid knyttet til entreprenørskap i utdanning, og var i perioden prosjektleder for et pilotprosjekt finansiert av EU s Livslang Læring Program (LLP) Leonardo da Vinci. I tillegg til Fagenhet for videregående opplæring var Melhus og Røros videregående skoler og HiST partnere i programmet. Videre hadde STFK partnere fra England, Polen, Slovakia (Trencin) og Sverige. Prosjektet hadde som mål å utvikle tre veiledninger (Guidelines) for hvordan arbeide med entreprenørskap i skolen. Tittel på prosjektet var: Career Guidance Services developing an entrepreneurial spirit in secondary school students. CGSE. Disse veiledningene er oversatt til alle partnerlandenes språk og ligger på nettet på adressen: I 2010 fikk Sør- Trøndelag fylkeskommune midler for å lede og videreutvikle prosjektet. Denne gangen er Røros videregående og NTNU med som norske partnere. Øvrige partnere kommer fra Bulgaria, England, Polen, Slovenia og Tyrkia. Vi kjenner også til at både Meldal og Thora Storm videregående skoler har søkt prosjektmidler for internasjonalt samarbeid der Entreprenørskap er tema. I skoleåret 2009/2010 registrerte UE i overkant av 11% av alle elever i grunnskole og v.g.skole i fylket som deltakere i en eller flere aktiviteter i regi av UE Sør-Trøndelag. Dette utgjør i overkant av 8000 elever. Av disse jobbet 986 elever med elevbedrift og 722 elever med ungdomsbedrift 8. Gründercamp er en relativt ny metode som UE jobber med, og som har blitt populært både i grunnskolen og videregående opplæring. Både på landsbasis og i Sør- Trøndelag er det nå flere elever i ungdomsskolen som deltar på Gründercamp enn som jobber med elevbedrift. Statistikk over UEs aktivitet i skoleåret 2009/2010 viser at organisasjonen fremdeles har størst aktivitet i grunnskolen, noe mindre i v.g. opplæring og lite i høyere utdanning. 8 Elevbedrift er for elever i grunnskolen, ungdomsbedrift er for elever i v.g.skole 6

7 Våren 2008 startet UE et samarbeid med NAV om et program som skulle bidra til å forbedre gjennomføringen i videregående opplæring ungdomsbedrifter fra 10 v.g. skoler i fylket deltok i denne satsingen i 2008/2009. UE rapporterte at både skolene og elevene var fornøyde med opplegget og at fraværet er redusert. Gjennom kartleggingen, som Fylkesrådmannen gjennomførte i 2010, blir det også gitt tilbakemelding på gode erfaringer med entreprenørskap som læringsstrategi for å motivere elever som har problemer med tradisjonell undervisning. Vi vet imidlertid lite om hvorvidt entreprenørskap har bidratt/ bidrar til å bedre gjennomføringen i skolen. I tillegg til aktivitet som skolene gjennomfører på egen hånd, er det i dag flere aktører på alle utdanningsnivå som er engasjert, og jobber med entreprenørskap i utdanning. På grunnskole og videregående er det særlig UE og SINTEF v/ prosjektet praksisnær læring som er sentrale aktører. Innenfor høyere utdanning har institusjonene NTNU, HiST og BI stor aktivitet på entreprenørskap. Tilbudene ligger i spennet mellom enkeltemner til hele mastergradsstudier, og emner og grader rettet mot lærere, økonomer, teknologer, reiselivsnæringen i tillegg til tverrfaglige emner. Den nasjonale handlingsplanen viser at universitet og høgskoler i økende grad ser på innovasjon og entreprenørskap som en viktig del av utdanningstilbudet. Mange universitet og høyskoler har også etablert egne enheter for entreprenørskap, nyskaping og innovasjon, eks. Senter for Entreprenørskap ved NTNU. 10 I forlengelsen av dette har også enkelte institusjoner etablert ulike varianter av preinkubatorer eller inkubatorer, som for eksempel Innovasjonssenter Gløshaugen og HiST Inkubator. 11 I perioden var det etablert et Entreprenørskapsteam i Trøndelag som fungerte som møteplass for å diskutere aktiviteten innenfor entreprenørskap i Trøndelag. Fokus var både entreprenørskap i utdanning og bedriftsetablering. Etter 2007 har teamet ikke vært operativt. Uten et slikt forum er det vanskelig å holde fokus på erfaringsutvekling og samhandling mellom de ulike tiltakene og aktørene. Utfordringer Gjennomgangen av utviklingen og status per i dag viser at det har vært en økende aktivitet både når det gjelder omfang og mangfold av tiltak innenfor entreprenørskap i utdanning i fylket. Samtidig er det fremdeles en lang vei å gå før alle elever/studenter i hele utdanningsløpet får kjennskap til entreprenørskap som læringsstrategi. På tross av stor aktivitet og stort mangfold, er det et inntrykk av at det som gjøres er lite synlig, og at det i liten grad finnes gode møteplasser for kunnskapsdeling mellom skolene/utdanningsinstitusjonene og aktørene. Det er ikke fullt samsvar mellom kartleggingen og UEs statistikk over aktiviteten i skolene i Sør-Trøndelag. En av årsakene til dette kan være at det skjer en del aktivitet skjer sporadisk. Kartleggingen gir også et inntrykk av at det er en ulik forståelse av begrepet entreprenørskap; dette gir seg også utslag i innrapportering av aktivitet ved den enkelte skole. For å få innarbeidet entreprenørskap i hele utdanningsløpet, må entreprenørskap som læringsstrategi forsterkes og utvikles. Det er derfor avgjørende at skoleeierne og den enkelte skoleleder tar 9 Inkluderende Arbeidsliv i ungdomsbedrift 10 Se vedlegg 1 for mer informasjon om institusjonenes tilbud innenfor entreprenørskap 11 Inkubatorene tilbyr mentorordninger, støttetjenester og rådgivning, i tillegg til et fysisk miljø hvor bedriftene kan lære av hverandre og dra nytte av å være flere bedrifter med samme behov og utfordringer 7

8 ansvaret for å innarbeide entreprenørskap som læringsstrategi i skolens utviklingsarbeid. For at skolene skal kunne gjennomføre dette løftet, må det gjennomføres en målrettet kompetanseheving av lærerne, både i lærerutdanningen og som faglig påfyll til de som er i skolene. En annen utfordring som har blitt avdekket, er behovet for økt dokumentasjon om effektene av entreprenørskap i utdanning regionalt. Dette gjelder forholdet mellom entreprenørskap og gjennomføring både i videregående opplæring og høyere utdanning. 5. Mål og overordna strategier På bakgrunn av målene i Fylkesplanen, funn fra kartleggingen og innspill fra referansegruppa, har Fylkesrådmannen utarbeidet et felles mål for fylkeskommunens arbeid med entreprenørskap i utdanning. Mål: Etablere entreprenørskap og praksisnær læring som læringsstrategi gjennom hele utdanningsløpet. Strategier: 1. Forankring av innovasjon og entreprenørskap som læringsstrategi: Utfordre utdanningsinstitusjonene til å utvikle en læringsstrategi for innovasjon og entreprenørskap ut fra deres faglige perspektiv og yrkesprofil. Sikre at entreprenørskap som læringsstrategi er forankret i den enkelte ledelse og i lærerkollegiet. 2. Formidling og økt kompetanse Øke fokus på entreprenørskap som læringsstrategi i lærerutdanningene på HIST og NTNU Sikre gode og tilgjengelige etter- og videreutdanningstilbud for lærere/undervisningspersonell og ledelse innenfor entreprenørskap Øke kunnskap om entreprenørskap og innovasjon i utdanning regionalt gjennom utredninger, evaluering og forskning. Etablere et entreprenørskapsforum i fylket på tvers av utdanningsnivå for å øke kunnskapsdelingen mellom nivåene. 6. Oppfølging Strategien vil bli fulgt opp gjennom fylkeskommunens ansvar som skoleeier og gjennom fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør. Og i tillegg vil den ligge til grunn for den felles samarbeidsavtalen mellom nye UE Trøndelag og Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune,. Fylkesrådmannen tar ansvar for etablering av et Entreprenørskapsforum. Forumet vil ha ansvar for oppfølging av strategien og å utarbeide årlige handlingsplaner. 8

9 Deltagere i Entreprenørskapsforumet bør representere utdanning på alle nivåer 12, Innovasjon Norge, SINTEF, NHO, LO og UE. Økonomi Det må settes av ressurser til oppfølging av tiltak i strategien i Fagenhet for videregående opplæring og Enhet for regional utvikling. Mulige kilder kan være de regionale utviklingsmidlene og Plan for kompetanseutvikling i videregående opplæring Evaluering Entreprenørskapsforumet rapporterer årlig til fylkesrådmannen. Rapportering til fylkestinget Fylkestinget holdes orientert gjennom en årlig rapportering. Vedlegg: 1. Kartleggingen av entreprenørskap i utdanning i Sør-Trøndelag 2. Aktører som jobber opp mot utdanningsmiljøene i forhold til entreprenørskap 12 Grunnskole, vgs og universitet og høgskole 9

10 Referanseliste Felles fylkesplan Kreative Trøndelag her er alt mulig uansett, Sør Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune, Entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning , Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og regional departementet og Nærings- og handelsdepartementet, Kartlegging av omfanget av entreprenørskap i utdanning i Sør-Trøndelag, Annika Klinger, Ungt Entreprenørskap og regional utvikling, Johansen m.fl. ØF-rapport nr. 18/

Entreprenørskap i norsk skole. Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap

Entreprenørskap i norsk skole. Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap Entreprenørskap i norsk skole Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap Trond Storaker 24. mai 2013 03.06.2013 1 Hva er entreprenørskap Entreprenørskap

Detaljer

Kreativitet og innovasjon/entreprenørskap i utdanningen i grunnskolen og videregående opplæring i Norge

Kreativitet og innovasjon/entreprenørskap i utdanningen i grunnskolen og videregående opplæring i Norge Oslo, 3. mai. 2013 Kreativitet og innovasjon/entreprenørskap i utdanningen i grunnskolen og videregående opplæring i Norge 1. Er kreativitet og innovasjon ivaretatt i læreplanene/opplæringen, og i tilfelle

Detaljer

Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida. Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag. www.ue.no

Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida. Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag. www.ue.no Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag www.ue.no Ungt Entreprenørskap - UE Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Ungt Entreprenørskap Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Tilskuddsbrev for 2013 Ungt Entreprenørskap Stortinget behandlet Nærings- og handelsdepartementets budsjett

Detaljer

Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier. ue.no

Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier. ue.no Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier UNGT ENTREPRENØRSKAP (UE) SKAL BIDRA TIL Å SKAPE KULTUR FOR ENTREPRENØRSKAP Ideell organisasjon Fremmer entreprenørskap i hele utdanningsløpet

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010 Entreprenørskap Vrådal 19. november 2010 Hva er Ungt Entreprenørskap? Hva er entreprenørskap i utdanning? Hvorfor entreprenørskap i utdanning? Stanley Jacobsen Daglig leder i Ungt Entreprenørskap Telemark

Detaljer

Morgendagens verdiskapere utdannes nå!

Morgendagens verdiskapere utdannes nå! Morgendagens verdiskapere utdannes nå! Næringskonferanse 19.09.13 Anne Kathrine Slungård Adm dir Ungt Entreprenørskap Norge = ikke gammelt = gå inn = ta fatt på = evne ikke gammelt gå inn ta fatt på evne

Detaljer

Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen.

Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen. Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen. Et samarbeidsprosjekt mellom Ungt Entreprenørskap Trøndelag og Trondheimsregionen Oktober 2013 Forord Samarbeidet

Detaljer

Årsmelding 2009 S trykk A ollo rykk: F. T o gunner t t Design: pilo

Årsmelding 2009 S trykk A ollo rykk: F. T o gunner t t Design: pilo Årsmelding 2009 Styreleder og daglig leder har ordet Gjennom 2009 har Ungt Entreprenørskap Oslo (UE Oslo) bidratt til entreprenørskapsaktivitet for nærmere 15 000 elever og studenter. Disse har deltatt

Detaljer

Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv. 13. september 2012

Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv. 13. september 2012 Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv 13. september 2012 Hvordan skape godt samarbeid mellom skole og arbeidsliv i arbeidet med ENTREPRENØRSKAP? Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kunnskapsdepartementet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025 Kompetanse for kvalitet felles satsing på videreutdanning Vi ønsker å styrke

Detaljer

Utprøving av en lektor II ordning. oppstartmøte 27.10.09 Ellen Marie Bech Seniorrådgiver Utdanningsdirektoratet

Utprøving av en lektor II ordning. oppstartmøte 27.10.09 Ellen Marie Bech Seniorrådgiver Utdanningsdirektoratet Utprøving av en lektor II ordning oppstartmøte 27.10.09 Ellen Marie Bech Seniorrådgiver Utdanningsdirektoratet Bakgrunn for lektor II utprøvingen Forslag fra Nasjonalt forum for realfag i Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Ungt Entreprenørskap Finnmark 2011-2014 Ungt Entreprenørskaps visjon Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Detaljer

Geonettverket i Midt-Norge

Geonettverket i Midt-Norge Geonettverket i Midt-Norge Geofagene har lange tradisjoner som universitetsfag, men geofag er et nytt fag i norsk skole. Geofag som skolefag består av emner fra naturgeografi, geofysikk og geologi. Lærerne

Detaljer

Et felles løft for realfagene!

Et felles løft for realfagene! Et felles løft for realfagene! Kunnskapsminister Øystein Djupedal CST060606, Tromsø Kunnskap er drivkraften i vårt samfunn! Humankapitalen utgjør 80% av den norske nasjonalformuen Et bredt kunnskapsbegrep:

Detaljer

- Strategi for ungdomstrinnet

- Strategi for ungdomstrinnet - Strategi for ungdomstrinnet Aktuelle tiltak/milepæler i strategien NY GIV 6. skoleringsdag 26. november 2012 v/prosjektleder i GNIST Kirsti E. Grinaker tlf:61266233 GNIST ble etablert i 2009 som et partnerskap

Detaljer

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER Innhold I. INNLEDNING... 2 II. RESULTATER... 3 III. ANALYSE AV VEGARD JOHANSEN...13 IV. VIDEREUTVIKLING AV UNGDOMSBEDRIFTDPROGRAMMET...14 Helge Gjørven og

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014 Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2011-2014 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2011 2014 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11 Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge De som er ledere og etablerere i 2030 kjører ikke Mercedes mopeden

Detaljer

Nasjonal enhet for karriereveiledning

Nasjonal enhet for karriereveiledning Nasjonal enhet for karriereveiledning Bodø, 5. oktober 2011 avdelingsdirektør Ingjerd Espolin Gaarder Nasjonal enhet for karriereveiledning Opprettet 1. januar 2011 Ligger i Vox, fått sitt oppdrag fra

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Læring av Næring. Trøndelagsrådet, AU Arve Thorshaug HiNT Ingrid Dahl Furunes UE Trøndelag

Læring av Næring. Trøndelagsrådet, AU Arve Thorshaug HiNT Ingrid Dahl Furunes UE Trøndelag Læring av Næring Trøndelagsrådet, AU Arve Thorshaug HiNT Ingrid Dahl Furunes UE Trøndelag Oppvekstprogrammet Oppvekstkommisjonen vil ha et mer forpliktende samarbeid i hele oppvekstløpet gjennom å etablere

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2015-2018 Forslag 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Flesberg Rollag Nore og Uvdal Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Innhold 1 Innledning... 3 2 Utviklingsområder... 4 2.1 Videreutdanning... 4 2.1.1 Flesberg kommune... 4 2.1.2

Detaljer

Følgeforskning av Ungt Entreprenørskaps program:

Følgeforskning av Ungt Entreprenørskaps program: ØF-notat 04/2005 Følgeforskning av Ungt Entreprenørskaps program: Program for nyskaping og entreprenørskap i opplæring og utdanning i Norge (2001-2005) Underveisnotat 2. års følgeevaluering Av Svein Frydenlund

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning for lærere og skoleledere i entreprenørskap. 30 studiepoeng

Studieplan. Videreutdanning for lærere og skoleledere i entreprenørskap. 30 studiepoeng HØGSKOLEN I HEDMARK AVD. FOR ØKONOMI, SAMFUNNSFAG OG INFORMATIKK Studieplan Videreutdanning for lærere og skoleledere i entreprenørskap 30 studiepoeng 1 1.0 Innledning og bakgrunn I oktober i 2003 la regjeringen

Detaljer

Statsbudsjett Tilsagn om tilskudd til Ungt Entreprenørskap 2010 på inntil 8 mill. kr fra kap. 552, post 72 og 1 mill. kr fra kap.

Statsbudsjett Tilsagn om tilskudd til Ungt Entreprenørskap 2010 på inntil 8 mill. kr fra kap. 552, post 72 og 1 mill. kr fra kap. Ungt Entreprenørskap Norge PB 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato 09/1771-4 BEB 19. mars 2010 Statsbudsjett 2010 - Tilsagn om tilskudd til Ungt Entreprenørskap 2010 på inntil 8 mill. kr fra

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning Strategidokument 2012-2015 Kunnskapsdepartementet 2011 1 Innhold Kompetanse for bedre resultater... 3 En bred strategi for kompetanseutvikling...

Detaljer

Entreprenørskap er løsningen for framtida!

Entreprenørskap er løsningen for framtida! Entreprenørskap er løsningen for framtida! Landbrukets kompetansekonferanse 22.10.13 Daglig leder, Anne Marit Igelsrud = ikke gammelt = gå inn = ta fatt på = evne ikke gammelt gå inn ta fatt på evne Ungt

Detaljer

Årsmelding 2010 S trykk A Follo rykk:. T o gunner t t T-camp på Hudøy. Design: pilo Forside: SMAR

Årsmelding 2010 S trykk A Follo rykk:. T o gunner t t T-camp på Hudøy. Design: pilo Forside: SMAR Årsmelding Styreleder og daglig leder har ordet Det er interessant å se at mange av dagens mest ettertraktede jobber, ikke eksisterte for ti år siden. Det vil si at vi hver dag forbereder elever og studenter

Detaljer

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland Gry Okan 23.november 2015 Velkommen til Nordland! o 700 km fra Andenes til Bindal o 240 000 innbyggere o 44 kommuner o Et variert næringsliv o 16 videregående

Detaljer

Lindesnesregionen. Kompetanse, innovasjon og verdiskaping. Vest-Agder fylkeskommune. folkestyre - kompetanse - samarbeid www.vaf.

Lindesnesregionen. Kompetanse, innovasjon og verdiskaping. Vest-Agder fylkeskommune. folkestyre - kompetanse - samarbeid www.vaf. Lindesnesregionen Kompetanse, innovasjon og verdiskaping Vest-Agder fylkeskommune folkestyre - kompetanse - samarbeid Foto: Peder Austrud Kompetanse, innovasjon og verdiskaping Innhold i presentasjonen

Detaljer

Pedagogisk Entreprenørskap

Pedagogisk Entreprenørskap Sogn regionråd, Luster 18.januar 2012 Pedagogisk Entreprenørskap Hva? Hvorfor? Hvordan? Inger Karin Røe Ødegård Førsteamanuensis, Høgskulen i Sogn og Fjordane Entreprenørskap et multidisiplinært fenomen

Detaljer

Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet

Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet Medlemmene i Stortingets Kirke, utdannings- og forskningskomité Stortinget 0026 Oslo Vår ref: CAR 26. september 2011 Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet Tekna

Detaljer

Rekruttering av arbeidskraft i et lengre perspektiv

Rekruttering av arbeidskraft i et lengre perspektiv Rekruttering av arbeidskraft i et lengre perspektiv Høringsseminar for regional planstrategi for Sør-Trøndelag Trondheim 2011-12-16 Forskningsleder Håkon Finne SINTEF Teknologi og samfunn Regional utvikling

Detaljer

Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet

Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet Kompetanse for kvalitet studieåret 2013/2014 84 studietilbud utlyst 10 tilbud hadde «oversøking» (over 35 godkjente søkere) 24 tilbud hadde over 20 godkjente søkere

Detaljer

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014 v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Forankret i planer Meld.St.22. Motivasjon. Mestring. Muligheter Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen

Detaljer

Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019

Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 0 Innholdsfortegnelse HANDLINGSPROGRAM 2015-2019... 2 4.1 Kultur/holdninger... 2

Detaljer

ENTREPERØRSKAP PÅ LAMBERTSETER VGS

ENTREPERØRSKAP PÅ LAMBERTSETER VGS ENTREPERØRSKAP PÅ LAMBERTSETER VGS LEDELSE, MÅL OG GOD PRAKSIS(?) De gode historiene- om å lykkes! Tobias, tidligere elev, gründer og master student NHH: Fokuset på UB var for meg unikt. At jeg nå driver

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

Pedagogisk entreprenørskap som fenomen i utdanningskontekst

Pedagogisk entreprenørskap som fenomen i utdanningskontekst Høgskolen i Lillehammer Studiekvalitetsdagene 2012 Pedagogisk entreprenørskap som fenomen i utdanningskontekst Inger Karin Røe Ødegård Førsteamanuensis Entreprenørskap et multidisiplinært fenomen Økonomi

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere i Tromsø kommune 2012 2015 Byrådsleder Innhold Felles visjon for skolene i Tromsø:... 2 De tre utviklingsmålene for

Detaljer

Realfagsatsingen Ny tiltaksplan 2007/2008

Realfagsatsingen Ny tiltaksplan 2007/2008 Realfagsatsingen Ny tiltaksplan 2007/2008 Moria-erklæringen særlig styrke realfagene gjennom hele utdanningsløpet og øke innsatsen for å rekruttere elever til disse fagene. Arbeidslivet Matematikksenteret

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning av lærere Midlertidig utgave Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning av lærere Midlertidig utgave Kompetanse gir resultater

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Hordaland

Ungt Entreprenørskap Hordaland Ungt Entreprenørskap Hordaland Regionrådet i Nordhordland Inger Grete Strømme, daglig leder 01.11.2013 Ungt Entreprenørskap 17 fylkesorganisasjoner 20 ulike programmer 352 kommuner 1 271 skoler 9 480 lærere

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning av lærere Statlige utdanningsmyndigheter, arbeidstakerorganisasjonene, KS og universiteter

Detaljer

Karriereveiledning for innvandrere

Karriereveiledning for innvandrere Karriereveiledning for innvandrere - Karriereveiledningen viste meg vei. Jeg visste ikke hvilke kanaler og muligheter som fantes, og det gjorde at jeg ikke kom i gang før. De ga meg troen på at jeg kunne

Detaljer

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte Dette er eksempler på hvordan entreprenørskap og UEs programmer kan innlemmes i de nye valgfagene. Eksemplene er ikke fullstendige, og det vil være nødvendig med

Detaljer

Utdanningsvalg. Fagdag for lærere og rådgivere 1. febr 2011

Utdanningsvalg. Fagdag for lærere og rådgivere 1. febr 2011 Utdanningsvalg. Fagdag for lærere og rådgivere 1. febr 2011 Plan for foredrag ved Hege Jansen, Karrieresenteret i NT: Karrieresenterets rolle i forhold til skolens rådgivning og faget UV UV- eget fag med

Detaljer

Partnerskapsprosjekt - døråpnere til faglige nettverk og internasjonale læringsarenaer. Ieva Serapinaite, SIU Tønsberg, 17.10.2012

Partnerskapsprosjekt - døråpnere til faglige nettverk og internasjonale læringsarenaer. Ieva Serapinaite, SIU Tønsberg, 17.10.2012 Partnerskapsprosjekt - døråpnere til faglige nettverk og internasjonale læringsarenaer Ieva Serapinaite, SIU Tønsberg, 17.10.2012 1 Hva er partnerskap/prosjekt? Samarbeid mellom institusjoner (partnere)

Detaljer

Energi for framtiden Gründercamp

Energi for framtiden Gründercamp Energi for framtiden Gründercamp Nettkurs for lærere og UE-ansatte 15. september, 17. september, 19. september SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Kursholdere Anne M. Abelgaard, rådgiver, Enova SF anne.marie.abelgaard@enova.no

Detaljer

Felles fylkesplan 2009-2012

Felles fylkesplan 2009-2012 Felles fylkesplan 2009-2012 Kreative Trøndelag Her alt e mulig uansett Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Noe å leve av og noe å leve for Samhandling og forståelse mellom by

Detaljer

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 1 10.05.2012 SØNDRE LAND KOMMUNE Grunnskolen Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 Handlingsprogram - Kompetansetiltak Febr 2012 Kompetanseplan for grunnskolen Side 1 2 10.05.2012

Detaljer

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Arkivsak 20090016-10 Arkivnr. E: B1 Saksbehandler Bente Rigmor Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 07.06.2010 18/10 Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

Agenda. Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon

Agenda. Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon 1 Agenda Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon www.ntnu.no April 2011 2 NTNU: 50/50 harde og myke vitenskaper

Detaljer

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Håkon Kavli, GNIST-sekretariatet 02.05.2012 1 Innføring av valgfag Økt fleksibilitet Varierte arbeidsmåter Et mer praktisk og relevant

Detaljer

Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen

Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen 14 videregående skoler utenfor Trondheim 8 videregående skoler i Trondheim Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Skaun, Orkdal, Midtre Gauldal,

Detaljer

Tilbud om etter- og videreutdanning 2013-14

Tilbud om etter- og videreutdanning 2013-14 Tilbud om etter- og videreutdanning 2013-14 Etter- og videreutdanninger 2013-2014 Skolen er i stadig endring. Tilbudene til etter- og videreutdanning for TFK s pedagogiske personale speiler et mangfold

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Utdanningsvalg i Troms: Mellom logistikk og forskning

Utdanningsvalg i Troms: Mellom logistikk og forskning Utdanningsvalg i Troms: Mellom logistikk og forskning Trond Svendsen, rådgiver Hansnes skole, Karlsøy kommune Torill Sommerlund, skolefaglig rådgiver Tromsø kommune Hindre frafall i videregående opplæring

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12.

Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12. Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12.mars 2013 Hamar kommune Opplæring og oppvekst Leder: Grunnskolesjef Anne-Grete

Detaljer

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag.

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Samarbeidsavtale tilbys: Alle kommuner i Nord og Sør-Trøndelag får tilbud om samarbeidsavtale med UE. Tilbudet sendes alle ordførere og rådmenn.

Detaljer

Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre. Utdanningsforbundet 17. oktober 2011

Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre. Utdanningsforbundet 17. oktober 2011 Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre Utdanningsforbundet 17. oktober 2011 SRY Formål: arbeide for kvalitet og utvikling av fag- og yrkesopplæringen Oppgaver: foreslå endringer i rammevilkårene

Detaljer

Skoleverket. Introduseres i 2012

Skoleverket. Introduseres i 2012 Skoleverket Introduseres i 2012 Vi ønsker oss en skole som henter det beste ut av lærere, elever, foreldre og besteforeldre, kunstnere, næringslivsledere, helsearbeidere... Nesten uansett hvor i all verden

Detaljer

Bakgrunn og organsiering

Bakgrunn og organsiering Den naturlige skolesekken FK-samling, Hell 30.11.11 Bakgrunn og organsiering Lansert høsten 2008 Samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet. Utdanningsdirektoratet og Direktoratet

Detaljer

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Entreprenørskap på vår måte Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Adolf Øien Videregående skole Etablert 1913 Programmer: Allmenne fag 360 elever Inkludert Allmenne fag med

Detaljer

Utdanningsvalg revidert læreplan

Utdanningsvalg revidert læreplan Utdanningsvalg revidert læreplan Skal de unge velge utdanning etter samfunnets behov? Om faget Utdanningsvalg Faget kom på plass i etter en utprøving gjennom «Programfag til valg» St.meld. nr. 30 (2003-2004)

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet Håndbok for skoler og kommuner 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgangsprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5

Detaljer

UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide. www.ue.no www.ja-ye.org

UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide. www.ue.no www.ja-ye.org UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide www.ue.no www.ja-ye.org UE er hovedaktøren i Norge med god anerkjennelse internasjonalt UE Finnmark UE Troms God forankring i politiske partier lokalt

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader 15. mars: 3671 registrerte søknader fra lærere til frikjøpte og selvvalgte studier Skoleeier kunne innhente flere søknader:

Detaljer

Samarbeid skole og arbeidsliv Lektor 2-ordningen. Egil Olsen, Naturfagsenteret 13/9-2012

Samarbeid skole og arbeidsliv Lektor 2-ordningen. Egil Olsen, Naturfagsenteret 13/9-2012 Samarbeid skole og arbeidsliv Lektor 2-ordningen Egil Olsen, Naturfagsenteret 13/9-2012 Norge har underskudd på realfagskompetanse Hvordan kan vi øke antall studenter som gjennomfører realfaglig høyere

Detaljer

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede?

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Innledning/Dronning Sonjas skolepris Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet og synshemmede St.melding nr. 16 (2006-2007)

Detaljer

Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017

Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017 Kompetanseplan for grunnskolen i Vestre Toten 2016 2017 Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017 med utgangpunkt i mål og satsingsområder for grunnskolen i Vestre Toten 2014-2018 Strategi for kompetanseutvikling

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

LÆRERLØFTET. Kompetanse for kvalitet 2009-2012. Strategi for videre- og etterutdanning av lærere og rektorer.

LÆRERLØFTET. Kompetanse for kvalitet 2009-2012. Strategi for videre- og etterutdanning av lærere og rektorer. LÆRERLØFTET Kompetanse for kvalitet 2009-2012 Strategi for videre- og etterutdanning av lærere og rektorer. Innhold Innhold... 2 Visjon for skolene.... 3 Utviklingsmål... 3 Mål for kompetanseheving og

Detaljer

Samarbeid mellom Trondheim kommune og HiST, pulje 1

Samarbeid mellom Trondheim kommune og HiST, pulje 1 Berit Kirksæther, Rådgiver, Rådmannens fagstab, Trondheim kommune Ingfrid Thowsen, Studieleder/Førsteamanuensis HiST Samarbeid mellom Trondheim kommune og HiST, pulje 1 Foto: Geir Hageskal Hva har vi lyktes

Detaljer

Rådgivernettverk 2-3 april 2014

Rådgivernettverk 2-3 april 2014 Rådgivernettverk 2-3 april 2014 Knut Nikolaisen Rådgiver, Utdanningsavdelingen Foto: Hans Erik Elmholdt Oppfølgingsprosjektet forsterket samarbeid mellom fylkeskommunen og NAV om ungdom som står utenfor

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 25. mai 2007 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

Kompetansekobling i offentlig sektor. 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø

Kompetansekobling i offentlig sektor. 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø Kompetansekobling i offentlig sektor 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø Kompetansekobling Offentlig sektor Pilotprosjekt Desember 2011 mai 2012 i Nord-Trøndelag Utført av TFoU og HiNT Overordnet mål for

Detaljer

Næringsutvikling i Sauda

Næringsutvikling i Sauda Næringsutvikling i Sauda Verktøy for næringsdrivende og gründere med gode ideer i Sauda. Sauda Vekst AS har med støtte fra Innovasjon Norge utviklet flere nye virkemidler for lokal næringsutvikling. Sammen

Detaljer

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr Læreren rollen og utdanningen Hanna Marit Jahr Hovedgrep En ny lærerutdanning som er tilpasset skolen og samfunnets behov. Spesialisering: To likeverdige grunnskoleutdanninger, en for 1.-7. trinn og en

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune Vest-Agder fylkeskommune Regionplan Agder 2020 Arly Hauge fylkesutdanningssjef folkestyre kompetanse - samarbeid Scenario 2020 I 2020 har det regionale kunnskapsløftet gitt betydelige resultater. Gjennom

Detaljer

A.K. Slungård 14/9177-1 23.desember 2014

A.K. Slungård 14/9177-1 23.desember 2014 Ungt Entreprenørskap Norge Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato A.K. Slungård 14/9177-1 23.desember 2014 Statsbudsjettet 2015 - Tilsagnsbrev 1. INNLEDNING Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen ..viljen frigjør eller feller Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen Utfordringsbildet Økt konkurranse og en insentivstruktur som stimulerer til opprettelse av stadig flere små tilbud/ emner Demografiske

Detaljer

Hvordan sikre en helhetlig veiledningstjeneste i fylket? NORDPLUS-konferansen 2013

Hvordan sikre en helhetlig veiledningstjeneste i fylket? NORDPLUS-konferansen 2013 Hvordan sikre en helhetlig veiledningstjeneste i fylket? NORDPLUS-konferansen 2013 Rica Saga Hotell, 23.05.2013, Geir Syvertsen, Østfold fylkeskommune 1 Mitt innlegg 2 Bakgrunnen OECD rapport og politiske

Detaljer

Aud Lindseth. Til utdanningssektoren i alle kommuner og fylkeskommuner i Norge

Aud Lindseth. Til utdanningssektoren i alle kommuner og fylkeskommuner i Norge Aud Lindseth Fra: Emne: Vedlegg: Sofie May Moore [s.m.moore naturfagsenteret.no] Utlysning av midler i nsmail.pdf Til utdanningssektoren i alle kommuner og fylkeskommuner i Norge Hvert år deler ut midler

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Hvilke tiltak har universitetssektoren satt i gang som følge av bevilgninger til IPRopplæring

Hvilke tiltak har universitetssektoren satt i gang som følge av bevilgninger til IPRopplæring Hvilke tiltak har universitetssektoren satt i gang som følge av bevilgninger til IPRopplæring Norsk biotekforum Møteplass IPR 10.mars 2011 Cathrine Fahre Holt, Nærings- og handelsdepartementet Bakgrunn

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Bakgrunn. Jobb i Østfold. Universitet Norge/Utland. Ungdomsskole VGS

Bakgrunn. Jobb i Østfold. Universitet Norge/Utland. Ungdomsskole VGS Bakgrunn Norge har underskudd på realfagskompetanse Østfold har underskudd på kunnskapsarbeidsplasser Hvordan kan vi øke antall studenter somgjennomfører realfaglig høyere utdanning? Flere elever fra ungdomsskolen

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Helhetlig blikk på oppvekst. Anders Bjøru Oppvekstprogrammet i Nord- Trøndelag

Helhetlig blikk på oppvekst. Anders Bjøru Oppvekstprogrammet i Nord- Trøndelag Helhetlig blikk på oppvekst Anders Bjøru Oppvekstprogrammet i Nord- Trøndelag Nord-Trøndelag 135 000 innbyggere. 23 kommuner (480 23 000). 17 000 elever i grunnskole. 105 grunnskoler. Dårlige resultater

Detaljer

Nes en realfagskommune. Lokal strategi for realfag i Nes kommune ( )

Nes en realfagskommune. Lokal strategi for realfag i Nes kommune ( ) Nes en realfagskommune Lokal strategi for realfag i Nes kommune (2015-2019) BAKGRUNN Nes kommune søkte om å bli realfagskommune på bakgrunn av både utfordringer og muligheter man kunne identifisere i arbeidet

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kompetanseutvikling. Plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner 2009-2012 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Heidi Holmen heidi.holmen@verdal.kommune.no Arkivref: 2005/6209

Detaljer

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Trøndelag. A member of JA Worldwide

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Trøndelag. A member of JA Worldwide Årsmelding 212 A member of JA Worldwide Styreleder og daglig leder har ordet Entreprenørskap i skolen er viktigere enn noen sinne. Det er viktig for å opprettholde den lave arbeidsledigheten, den er viktig

Detaljer

Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016

Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016 Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016 Innledning I læreplanverket for Kunnskapsløftet er digitale ferdigheter definert som en grunnleggende ferdighet, på lik linje med

Detaljer