FORELDREINVOLVERING I SKOLEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORELDREINVOLVERING I SKOLEN"

Transkript

1 UNN-DORIS KARLSEN BÆCK Delrapport fra forskningsprosjektet Cultural encounters in school. A study of parental involvement in lower secondary school.

2 Rapport nr. 06/2007. Delrapport fra forskningsprosjektet Cultural encounters in school. A study of parental involvement in lower secondary school. Unn-Doris Karlsen Bæck Norut AS september 2007

3

4 Prosjektnavn Cultural encounters in school. A study of parental involvement in lower secondary school. Oppdragsgiver(e) Norges forskningsråd Prosjektnr 4466 Oppdragsgivers ref Dokumentnr Dokumenttype Status 06/2007 Rapport Åpen ISSN ISBN Ant sider ISBN Prosjektleder Signatur Dato Unn-Doris Karlsen Bæck Sept 2007 Forfatter (e) Unn-Doris Karlsen Bæck Tittel. Delrapport fra forskningsprosjektet Cultural encounters in school. A study of parental involvement in lower secondary school. Resymé Rapporten presenterer resultater fra forskningsprosjektet Cultural encounters in school. A study of parental involvement in lower secondary school. Datamaterialet består av landsomfattende surveys blant foreldre og lærere samt intervjuer med foreldre og lærere ved 7 ungdomsskoler i Norge. Resultatene viser at foreldrenes viktigste oppgaver i følge lærerne er å gi praktisk støtte til barna, støtte opp om skolens mandat gjennom å oppmuntre elevene og gjennom å uttrykke støtte til lærerne og skolen. Lærerne betrakter foreldre som en ressurs i forhold til sosiale spørsmål i skolen, og i mindre grad som en faglig ressurs. Resultatene viser også at sentrale variabler for å forstå forskjeller i foreldreinvolvering er foreldres utdanningsnivå, kjønn og morsmål. Når det gjelder foreldres utdanningsnivå er det slik at foreldre med høy utdanning snakker mer om skole og lekser og hjelper mer til med hjemmearbeid enn andre foreldre gjør. De er også mer positive til å delta på foreldremøter, FAU og være foreldrekontakt. Emneord Foreldreinvolvering, skole-hjem-samarbeid, sosial reproduksjon, skole, foreldre Noter Postadresse: Norut AS Postboks 6434 N-9294 TROMSØ Telefon: Telefaks: E-post:

5 v

6 FORORD Denne rapporten utgjør del av dokumentasjonen fra forskningsprosjektet Cultural encounters in school. A study of parental involvement in lower secondary school. Prosjektet er en del av Norges forskningsråds program Kunnskap, utdanning, læring (KUL). I tillegg til denne rapporten gis det samtidig ut ytterligere to rapporter i Noruts rapportserie fra dette forskningsprosjektet. De tre andre rapportene er: Inger Marie Kileng: Somaliske foreldre og norske lærere en studie av relasjoner og møter. Britt Kramvig: Fedres involvering i skolen. Som del av rapporteringen er det også publisert enkeltartikler. Vi retter en stor takk til de foreldrene som har blitt intervjuet i forbindelse med prosjektet! Noen har åpnet hjemmene sine for oss og har servert te og kaker som følge til samtalene om deres rolle i skolen. Andre har møtt oss på kafé eller har invitert oss inn på arbeidsplassen sin. Felles for alle er at de har gitt oss lov til å bryte inn i travle hverdager med lydopptakere og intervjuguider og at de har svart på våre spørsmål med beundringsverdig tålmodighet. Tusen takk for at dere har delt tanker, bekymringer og historier med oss! Takk også til de mange anonyme foreldrene og lærerne som har svart på spørreskjemaene våre. Den tiden hver enkelt av dere har brukt til å møysommelig krysse av på våre små bokser og tabeller gir verdifull kunnskap som andre foreldre, elever og lærere etter hvert vil kunne dra nytte av. En stor takk rettes også til de skolene som har stilt opp for prosjektet; takk til velvillige skoleledere som har lagt til rette for at forskerne i prosjektet har fått tilgang til lærerne i det vi vet er en tettpakket og travel skolehverdag, og takk til lærerne som har delt med oss sine perspektiver på foreldrenes rolle i skolen. Vi håper at vi har ytt rettferdighet til den kunnskap og de perspektiver dere har delt med oss. Unn-Doris Karlsen Bæck Tromsø, september 2007 v

7

8 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... V INNHOLDSFORTEGNELSE...VII TABELLREGISTER... XI 1 INNLEDNING Forskningsspørsmål Prosjektets bakgrunn Ulike former for foreldreinvolvering TEORETISKE PERSPEKTIVER PÅ FORELDREINVOLVERING: SKOLEN SOM EN ARENA HVOR KULTURELL KAPITAL AKTIVERES Bourdies teori om habitus og kulturell kapital Begrepene habitus og kulturell kapital Relasjon til skolen skolen som truende eller velkjent? Viktigheten av sosial kapital Selv-eliminering Er utdanning viktig for arbeiderklasseforeldre? Minoritetsforeldre og skolen Mødres og fedres involvering i skolen RAPPORTENS EMPIRISKE GRUNNLAG Case-studiene Spørreskjemaundersøkelsene Foreldresurveyen Lærersurveyen FORELDRES ROLLE I SKOLEN SETT FRA LÆRERNES PERSPEKTIV Hva mener lærerne at foreldrenes oppgaver skal være? Lærernes holdninger til foreldreinvolvering og deres opplevelse av samarbeidsrelasjonene Hvordan oppfatter foreldrene sin rolle? Oppsummering LEKSEHJELP Mødre og høyt utdannede snakker mest om skolen Det kan være vanskelig å hjelpe til med leksene Leksehjelp oppleves som vanskeligere for noen foreldre enn for andre Oppsummering INFORMASJONSFLYTEN MELLOM SKOLE OG HJEM Deltagelse på foreldrekonferanser, foreldremøter og åpen dag Foreldreinvolvering som del av morsrollen vii

9 6.3 Minoritetsspråklige foreldre deltar mindre Foreldrenes egen skoletrivsel har betydning for deltagelsen Manglende deltagelse som tilbaketrekking fra skolen Foreldremøter som enveiskommunikasjon Oppsummering HVA ER DET VIKTIG FOR FORELDRENE Å FÅ INFORMASJON OM? Foreldre med barn som strever på skolen etterlyser mer informasjon Oppsummering HVILKE FORA OG AKTIVITETER KAN FORELDRENE TENKE SEG Å DELTA I? Hva påvirker tilbøyeligheten til å delta? Begrunnelser for ikke å delta Oppsummering OPPLEVELSE, INNFLYTELSE OG HOLDNING OPPLEVELSE AV SAMARBEIDET DEN DISTANSERTE SKOLEN Foreldrenes opplevelse av samarbeidet Ønsker lærerne egentlig innspill fra oss foreldre? Lærerne er de profesjonelle og bør få jobbe i fred! Ulike foreldre opplever samarbeidet ulikt Når barnas problemer tas på alvor føler foreldrene at de selv tas på alvor Idealer og realiteter: Skolen er på en måte litt for lukket Bryr lærerne seg egentlig om ungene våre? Distanse eller nærhet hva ønsker lærere og foreldre? Distanse som uttrykk for læreres usikkerhet Oppsummering AVMAKT OG INNFLYTELSE Mange foreldre etterlyser mer innflytelse Liten kjennskap til skolen skaper usikkerhet Barnetrinnet versus ungdomstrinnet Foreldrenes frykt for at kritikk skal gå ut over barna Lærere som profesjonelle Lærernes relasjoner til foreldre med forskjellig kulturell kapital Oppsummering HOLDNING TIL FORELDREINVOLVERING ER SKOLEN FORELDRENES ANSVAR? Noen foreldre mener at de har for mye ansvar for barnas skolegang Oppsummering viii

10 13 AVSLUTNING OG OPPSUMMERING REFERANSER ix

11

12 TABELLREGISTER Tabell 3.1 Foreldresurvey: Utdanningsnivå i utvalget og utdanningsnivå i befolkningen. Andeler i prosent Tabell 3.2 Foreldresurvey: Kjennetegn ved respondentene. Andeler i prosent Tabell 3.3 Lærersurvey: Kjennetegn ved respondentene. Andeler i prosent Tabell 4.1 Lærersurveyen: Hvor mye kontakt har lærere og rektorer med foreldrene per uke, prosent, n= Tabell 4.2Lærersurveyen: Hva er foreldrenes oppgaver?n= Tabell 4.3 Lærersurvey: Lærernes vurderinger av påstander knyttet til deres holdninger til foreldreinvolvering, prosent, n= Tabell 4.4 Lærersurvey: Lærernes vurderinger av påstander knyttet til deres opplevelse av skole-hjem-samarbeid, prosent, n= Tabell 4.5 Lærersurvey: Lærernes vurderinger av påstander knyttet til deres opplevelse av kontakten med foreldrene, prosent, n= Tabell 5.1 Foreldresurveyen: Foreldrenes respons på hvor ofte de snakker om skole, lekser, karakterer og hjelper til med lekser. Prosent, n= Tabell 5.2 Foreldresurveyen: Regresjonsanalyse av hvor ofte foreldrene snakker om skole, lekser, karakterer og hjelper til med lekser, n= Tabell 5.3 Foreldresurvey: Foreldrenes vurderinger av utsagn knyttet til skolearbeid. Prosent, n= Tabell 5.4 Foreldresurvey: Regresjonsanalyse av foreldrenes vurdering av påstander knyttet til leksehjelp, n= Tabell 6.1 Foreldresurvey: Hvor ofte deltar foreldrene på foreldremøte, foreldrekonferanse og åpen dag? Prosent, n= Tabell 6.2 Foreldresurvey: Regresjonsanalyse av hvor ofte a foreldrene deltar på foreldremøte, foreldrekonferanse og åpen dag, n= Tabell 6.3 Foreldresurvey: Hvor ofte deltar foreldrene på foreldremøte, foreldrekonferanse og åpen dag, mødre og fedre, prosent, n= Tabell 6.4 Foreldresurvey: Hvor ofte deltar foreldrene på foreldremøte, foreldrekonferanse og åpen dag, etter høyeste fullførte utdanning, prosent, n= Tabell 6.5 Foreldresurvey: Hvor ofte a deltar foreldrene på foreldremøte, foreldrekonferanse og åpen dag, etter kjønn og høyeste fullførte utdanning, ANOVA-analyser av gjennomsnittsverdier, n= Tabell 6.6 Foreldresurvey: Hvor ofte deltar foreldrene på foreldremøte, foreldrekonferanse og åpen dag, etter morsmål, prosent, n= Tabell 7.1 Foreldresurvey: Hvor fornøyd er foreldrene med informasjonen fra skolen? Prosent, n= Tabell 7.2 Foreldresurvey: Regresjonsanalyse av hvor fornøyd foreldrene er med informasjonen fra skolen, n= xi

13 Tabell 8.1 Foreldresurvey: Foreldrenes respons på spørsmål om hvorvidt de kan tenke seg til å delta i ulike skolefora, prosent, n= Tabell 8.2 Foreldresurvey: Regresjonsanalyse av foreldrenes tilbøyelighet a til å delta i FAU, dugnad, skolekomité og være foreldrekontakt, n= Tabell 8.3 Foreldresurvey: Prosentvis andel foreldre som er positivt innstilt til å delta i FAU, dugnad, skolekomité og være foreldrekontakt, etter utdanningsnivå, n= Tabell 8.4 Foreldresurvey: Prosentvis andel foreldre som er positivt innstilt til å delta i FAU, dugnad, skolekomité og være foreldrekontakt, etter morsmål, n= Tabell 8.5 Foreldresurvey: Foreldrenes respons på spørsmål om hvorfor de ikke vil delta i FAU, dugnader, skolekomité eller være foreldrekontakt, prosent, n= Tabell 8.6 Foreldresurvey: Foreldrenes respons på spørsmål om hvorfor de ikke vil delta i FAU, dugnader, skolekomité eller være foreldrekontakt, etter høyeste fullførte utdanning, prosent, n= Tabell 8.7 Foreldresurvey: Foreldrenes respons på spørsmål om hvorfor de ikke vil delta i FAU, dugnader, skolekomité eller være foreldrekontakt, etter kjønn, prosent, n= Tabell 9.1Foreldresurvey: Oppsummering av enheter og faktorladninger for prinsipiell komponentanalyse med Varimax rotasjon med Kaiser Normalisering for spørsmålet Hvor enig er du i disse påstandene?. N=1169. Rotert komponent matrise Tabell 10.1 Foreldresurvey: Foreldrenes vurdering av påstander knyttet til opplevelse av samarbeidet med skolen og lærerne, prosent, n= Tabell 10.2 Foreldresurveyen: Regresjonsanalyse av foreldrenes vurdering av påstander knyttet til opplevelse av samarbeidet med skolen og lærerne, n= Tabell 11.1 Foreldresurvey: Foreldrenes vurdering av påstander knyttet til kjennskap og innflytelse i skolen, prosent, n= Tabell 11.2 Foreldresurveyen: Regresjonsanalyse av foreldrenes vurdering av påstander knyttet til kjennskap og innflytelse i skolen, n= Tabell 12.1 Foreldresurvey: Foreldrenes vurdering av påstander knyttet til foreldres ansvar for barnas skolegang, prosent, n= Tabell 12.2 Foreldresurvey: Regresjonsanalyse av foreldrenes vurdering av påstander knyttet til foreldres ansvar for barnas skolegang. n= xii

14 xiii

15

16 1 INNLEDNING Skolen ligger jo så nært, men den kunne like gjerne ha vært på andre siden av jorda! Sånn føles det at avstanden er. (mor) Man tar ikke kontakt med skolen hvis ikke det er noe virkelig alvorlig. Noen ganger får jeg følelsen av at det er hellig tid som jeg bruker (mor) Vi har en god relasjon til skolen i den forstand at det nesten ikke er noen relasjon (far) Skolen er store ord og lite handling. (far) Jeg har ikke noe behov for å være så aktiv. Lærerne er profesjonelle og de jobber med det de skal. (mor) Denne rapporten handler om foreldreinvolvering i ungdomsskolen; på hvilken måte er foreldre involvert i skolegangen til barna sine og hva tenker de rundt det å være forelder til et barn i ungdomsskolen, hva er deres oppgaver og hva er skolens oppgaver, og hvordan oppfatter skolen og lærerne disse spørsmålene? De aller, aller fleste av oss har et forhold til skolen gjennom egne eleverfaringer. De foreldrene som er del av dette prosjektet har i tillegg et forhold til skolen gjennom egne barn. Som sitatene overfor viser er det mange ulike oppfatninger og svært mange synspunkter knyttet til skolen og det som skjer der blant foreldre og blant lærere. Samtidig kan vi finne systematiske mønstre i forhold til hvilke synspunkter foreldre har og hvilke vurderinger de gjør. I denne rapporten søker vi å vise fram noen slike mønstre. Det er foreldrene som har hovedansvaret for barnas opplæring og utdannelse. Dette er klart definert gjennom en rekke lover og forskrifter; barneloven, opplæringsloven, Læringsplakaten og FN s menneskerettigheter. Vi har samlet en del sentrale sitater hvor dette ansvaret understrekes: I barnelovens 30 heter det: Dei som har foreldreansvaret, er skyldige til å gje barnet forsvarleg oppseding og forsyting. Dei skal syte for at barnet får utdanning etter evne og givnad, Og i 1-2 i Opplæringsloven: 15

17 Grunnskolen skal i samarbeid og forståing med heimen hjelpe til med å gi elevane ei kristen og moralsk oppseding, utvikle evnene og føresetnadene deira, åndeleg og kroppsleg, og gi dei god allmennkunnskap, slik at dei kan bli gagnlege og sjøvstendige menneske i heim og samfunn. Kunnskapsløftets generelle del sier følgende: Foreldrene har primæransvaret for oppfostringen av sine barn. Det kan ikke overlates til skolen, men bør utøves også i samarbeidet mellom skole og hjem. Dersom skolene skal fungere godt, forutsettes ikke bare at elevene kjenner hverandre, men at også foreldrene kjenner både hverandre og hverandres barn. PKT 10 i læringsplakaten: Skolen og lærebedriften skal legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen. FNs menneskerettighetserklæring artikkel 3: Ved alle handlinger som vedrører barn og som foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal det først og fremst tas hensyn til hva som gavner barnet best. FNs menneskerettighetserklæring artikkel 26: Foreldre har fortrinnsrett til å bestemme hva slags undervisning deres barn skal få. Foreldrene har altså hovedansvaret for barnas skolegang, og med dette følger naturlig at foreldre også har rett til medvirkning i skolen som er den instans foreldrene i de aller fleste tilfeller deler dette ansvaret med. Men hvordan fungerer dette i praksis? Har foreldre reell medvirkning i skolen? Føler foreldre at de har reell medvirkning i skolen? Hvordan oppfatter skolene og lærerne dette? Og hvordan ønsker nå egentlig foreldre at relasjonen mellom skole og hjem skal være? Ønsker de egentlig medvirkning? 16

18 1.1 Forskningsspørsmål. I denne rapporten forsøker vi blant annet å svare på spørsmålene ovenfor. Det gjør vi med utgangspunkt i analyser og resultater fra et større forskningsprosjekt om foreldreinvolvering i ungdomsskolen. Utgangspunktet for dette prosjektet har vært å studere foreldreinvolvering i ungdomsskolen blant foreldre med ulik bakgrunn; foreldre fra ulike kanter av landet, med ulike ressurser til rådighet i form av utdanning og penger, med bakgrunn i ulike kulturer og språk og med barn i store og små skoler. Ungdomsskolen er spesielt interessant fordi tidligere forskning har vist at graden av foreldreinvolvering er veldig lav her (Nordahl 2000), samtidig som problemer av faglig og sosial art eskalerer på dette trinnet av grunnskolen (Hovdenak 2001, Grepperud 2000, UFD 2002). Prosjektets viktigste mål kan oppsummeres på følgende måte: Generere kunnskap om forskjeller i foreldreinvolvering blant ulike grupper av foreldre; hva slags forskjeller er det og hvordan kan disse forklares? Generere kunnskap om hvordan foreldreinvolvering kan brukes som et middel for å forbedre skoler og elevers prestasjoner. I denne rapporten legges det spesiell vekt på å vise hvordan foreldres sosiale og kulturelle ressurser aktiveres i møtet med skolen, og hvordan disse faktorene fremmer eller hemmer foreldreinvolvering. Vi tar i bruk noen av Pierre Bourdieus begreper, og søker å gi en analyse av forholdet mellom foreldreinvolvering og foreldres sosiale og kulturelle kapital. Hvordan påvirker forskjeller i sosial og kulturell kapital den måten foreldre blir involvert i barnas skolegang på? Dette innebærer blant annet å stille spørsmålstegn ved hvordan foreldre og lærere erfarer foreldreinvolvering i ungdomsskolen og hvilke forventninger de har. I hvilken grad føler foreldre at de kan påvirke skolen, og fører forskjeller i sosial og kulturell kapital til forskjeller med hensyn til dette? Hva ser lærere og rektorer på som deres ansvar når det gjelder å utdanne barn, og hva ser de på som foreldrenes ansvar? Hva ser foreldrene på som sitt versus skolens ansvar? 1.2 Prosjektets bakgrunn. Norge er ett av de land i verden som bruker mest penger til utdanning. Til tross for det, viser nasjonal og internasjonal forskning at norske skoler oppnår middels til dårlige resultater på en rekke mål på skolekvalitet (OECD 2001, Lie et al. 17

19 2001, Solheim et al. 2002). PISA-rapporten 1 viser dessuten at forskjellene blant norske elever er større enn i de fleste sammenlignbare land. I tillegg er læringsmiljøene i norske skoler blant de svakeste i OECD når det gjelder bråk i klasserommet og mangel på motivasjon og disiplin blant elevene. Problemene er verst i ungdomsskolen (Hovdenak 2001, Grepperud 2000, UFD 2002), og i følge Hovdenak (2001), er ungdomsskolen derfor utdanningssystemets enfant terrible. Til tross for at Norge rent faktisk har et av verdens dyreste utdanningssystem, er nettopp manglende ressursinnsats inn i utdanningssystemet i form av for eksempel økonomiske investeringer i infrastruktur og lærere en faktor som ofte trekkes fram for å forklare det lave prestasjonsnivået blant norske elever. Forskning viser imidlertid at når ressursinnsats i utdanningssystemet når et visst nivå, vil en økning i ressurser ikke påvirke elevenes prestasjonsnivå (Birkemo 2001, Bonesrønning og Rattsø 1994). I PISA-rapporten understrekes elevers bakgrunn og hjemmemiljø som viktige faktorer for å forklare forskjeller i prestasjoner, og forholdet mellom elevers sosioøkonomiske bakgrunn og deres prestasjoner er det samme i Norge som gjennomsnittet for resten av OECD-landene (Lie et al. 2001). Den norske enhetsskolen har altså ikke lyktes i å kompensere for forskjeller i elevenes hjemmemiljø, til tross for at dette er en eksplisitt målsetting. Et støttende miljø utenfor skolen kan bidra til å forbedre kvaliteten av læring innenfor skolen, og det at foreldre involverer seg kan bidra til å forbedre skoler og forbedre elevers suksess i skolen (Epstein og Sanders 2000). Epstein og Sanders viser at foreldreinvolvering er viktigere enn familiebakgrunn når det gjelder å påvirke elevers utdanningsmessige utvikling og suksess. Som de ulike delrapportene i dette prosjektet og også annen forskning viser, påvirkes imidlertid graden og kvaliteten av foreldreinvolvering av flere faktorer. Foreldre med mer formell utdanning tar i større grad del i skole-hjem-samarbeid enn familier med mindre utdanning (Bæck 2005, Epstein 2001, 2002, Lareau 1997, 2000, Useem 1991). Mødre er mer aktive enn fedre i skole-hjemsamarbeid (Kramvig 2007, Nordahl 2000), og samarbeidet mellom skole og minoritetsfamilier er ofte problematisk (Kileng 2007, Ericsson og Larsen 2000, Loona 1995, Arneberg 1995). I denne rapporten skal vi fokusere spesielt på hvordan forskjeller i foreldres utdanningsnivå påvirker hvordan foreldre involverer seg og hva de tenker omkring dette. 1 PISA (Program for International Student Assessment) er et komparativt internasjonalt prosjekt ledet av OECD (Organization for Economic Cooperation and Development). Målet er å sammenligne 15-åringers kunnskap, ferdigheter og evne til å reflektere over deres egen kunnskap og erfaringer i lesing, matematikk og naturfag (Lie et al., 2001, OECD 2001). 18

20 1.3 Ulike former for foreldreinvolvering. Foreldreinvolvering finner sted på formelle arenaer (slik som foreldrekonferanser, foreldremøter eller FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg)), og på uformelle arenaer (gjennom for eksempel telefonsamtaler, lapper, hjelp med hjemmelekser etc.). I denne rapporten forholder vi oss til foreldreinvolvering i vid forstand; både til det som skjer i de direkte møtene på skolens område og til det som skjer hjemme. I tillegg til konkret og praktisk oppfølging og leksehjelp, handler foreldreinvolvering også om involvering av mer diffus art. Foreldres samtaler med barna knyttet til det som skjer på skolen, foreldres oppmuntring i forhold til det som skjer på skolen og foreldres understreking av viktigheten av skole og utdanning, er også å forstå som foreldreinvolvering i skolen. Ulike former for foreldreinvolvering og skole-hjem-samarbeid kan føre til forskjellig resultater på ulike områder av skolehverdagen. Som vist av Epstein og Sanders (2000) fører ikke alle former for skole-hjem-samarbeid til at elevene får bedre karakterer. Noen samarbeidsformer, slik som for eksempel leksehjelp i bestemte fag, kan påvirke elevers ferdigheter og prestasjoner i disse fagene. Andre samarbeidsformer kan derimot påvirke skoleoppmøte, elevers holdninger, familiers trygghet i foreldrerollen eller læreres respekt for familier (Epstein 2001). I denne rapporten tar vi opp mange ulike former for foreldreinvolvering og vi problematiserer hvorvidt alle former for involvering blir verdsatt på samme måte av skolen. Som allerede nevnt bygger et av de teoretiske hovedperspektivene i rapporten på forestillingen om tilstedeværelsen av ulik kapital blant ulike foreldregrupper. Foreldreinvolvering forstås her som aktivering av ulike former for sosial og kulturell kapital, og alle former for involvering har ikke samme kapitalverdi og gir dermed ikke samme utbytte i form av gode prestasjoner. Det å ta barna med på museum vil for eksempel kunne ha større verdi enn den daglige smøring av matpakken. 19

21

22 2 TEORETISKE PERSPEKTIVER PÅ FORELDREINVOLVERING: SKOLEN SOM EN ARENA HVOR KULTURELL KAPITAL AKTIVERES. Som påpekt av en rekke forskere er det en klar sammenheng mellom sosial bakgrunn og utdanningsprestasjoner eller utdanningskarrierer også blant norske elever (blant andre Arnesen 2003, Bæck 2004, Bjørnson 1996, Colbjørnsen 1987, Karlsen 2001, Raaum 2003, Severeide 1988, Lie et al. 2002). Denne typen forskjeller har vært forklart på en rekke ulike måter og med utgangspunkt i faktorer som verdi, kultur, økonomi, normer, tradisjoner, intelligens og egenskaper ved skolene. Noen av disse forklaringene legger vekt på foreldrenes og hjemmets rolle gjennom å understreke at foreldre overfører til barna sine verdier, kultur, materielle ressurser og så videre. Foreldre er imidlertid viktige ikke bare gjennom det de overfører til barna sine på denne måten. De er også viktige gjennom sin direkte involvering i barnas skolegang og gjennom sin interaksjon med skolen. Interaksjonen mellom foreldre og skole finner sted som direkte kontakt, noen ganger ansikt til ansikt, mellom foreldre og skoleansatte, som for eksempel på foreldrekonferanser, foreldremøter, gjennom telefonsamtaler eller gjennom beskjeder som går mellom skole og hjem. Interaksjonen kan også finne sted mer indirekte, gjennom for eksempel leksehjelp eller når foreldre responderer i forhold til beskjeder gitt av skolen. Forskning viser at foreldres direkte involvering i barnas skolegang har en positiv effekt på deres skolemotivasjon, skoletrivsel og prestasjoner (Epstein og Sanders 2000, Nordahl og Skilbrei 2002, OECD 1997, Stacy 1991). Nordahl og Skilbrei (2002) hevder at skole-hjem-samarbeid er et middel for å etablere et godt læringsmiljø for elevene gjennom økt kunnskap om og derigjennom økt gjensidig respekt mellom lærere og foreldre. I følge Epstein og Sanders (2000) er foreldreinvolvering viktigere enn familiebakgrunn for barnas utvikling og prestasjoner i skolen. Det er imidlertid også et faktum at graden av involvering og måten foreldre involverer seg på varierer mellom ulike grupper av foreldre. En rekke forskere viser at involveringen påvirkes av foreldrenes utdanningsnivå på den måten at foreldre med mer utdanning er mer tilbøyelige til å delta i skolehjem-samarbeid enn de med mindre utdanning (Epstein 2001, 2002, Lareau 1997, 2000, 2003, Useem 1992). Mødre er mer aktive enn fedre i skole-hjemsamarbeid (Nordahl 2000), og videre viser flere studier at minoritetsfamilier ofte har et problematisk forhold til den norske skolen (Arneberg 1995, Ericsson og Larsen 2000, Loona 1995). Dette støttes av resultater som presenteres i denne rapporten. I tillegg viser imidlertid våre funn at det i mange tilfeller er større variasjon i forhold til hvordan foreldre involverer seg, altså type involvering, enn i hvor stor grad de involverer seg. 21

23 Hvordan kan vi forklare slike forskjeller? En framtredende forklaring på den typen fenomener vi snakker om her tar utgangspunkt i Pierre Bourdieus begreper om habitus og kapital. Forskjeller i foreldreinvolvering kan betraktes som et resultat av prosesser som er knyttet til møtene mellom skole og foreldre forstått som en form for kulturelle møter. Bourdieus teori fokuserer på den økonomiske, sosiale og kulturelle kapital som sosiale aktører (her: foreldre) bringer med seg når de entrer sosiale felt (her: skolen). På samme måte som at barn møter skolen utstyrt med ulike former for kapital, så er også foreldrene i sin samhandling med skolen utstyrt forskjellig i forhold til økonomisk, sosial og kulturell kapital. Denne forskjelligheten vil påvirke hvilken form for, kvaliteten av og graden av deres involvering med skolen. 2.1 Bourdies teori om habitus og kulturell kapital Begrepene habitus og kulturell kapital I Bourdieus teori er to begreper spesielt viktige når vi diskuterer forskjeller i foreldreinvolvering; habitus og kulturell kapital. Habitus defineres som et system av handlingsdisposisjoner (Bourdieu 1977). I barndommen får individer gjennom sine foreldre tilgang til kunnskap om verden. Denne kunnskapen vil se forskjellig ut avhengig av hvilken posisjon foreldrene og dermed barna ser verden i fra, og den vil derfor være produkt av det sosiale miljøet individene vokser opp under. Barn overtar en kunnskap som allerede er strukturert av andre, og vil derfor overta verden slik den oppfattes av hans eller hennes foreldre (Karlsen 2001). Denne kunnskapen blir så internalisert og transformert til disposisjoner som gjør individene i stand til å handle meningsfullt og til å oppfatte andres handlinger som meningsfulle. Disse disposisjonene er det Bourdieu kaller for habitus. Habitus strukturer handling og persepsjon av handling. For Bourdieu er habitus det enhetlige prinsippet som genererer all handling i alle situasjoner. Habitus gjør derfor at forskjellige aspekter ved individers liv og handlinger henger sammen i en helhet. Dermed blir det mulig å gjenkjenne en bestemt klassehabitus på flere forskjellige områder. I følge Bourdieu er sosiale aktører utstyrt med en viss form for økonomisk, sosial og kulturell kapital. Sosial kapital defineres som ressurser knyttet til en aktørs sosiale relasjoner i et sosialt nettverk og som medlem i en bestemt sosial gruppe. Kulturell kapital defineres som en type kunnskap som styrer aktørenes verdsetting av ulike kulturelle uttrykk (Bourdieu 1984), og for Bourdieu er denne formen for kapital sterkt knyttet til formell utdanning. Men selv om han trekker fram utdanningssystemet som den fremste overfører av kulturell kapital, hevder han at kulturell kapital bare kan fås fra individer som selv er utstyrt med det riktige disposisjonssystemet, altså fra utdannede foreldre. Bourdieu refererer til 22

24 den dominerende kulturen som kulturell kapital fordi den kan byttes i penger og makt gjennom utdanningssystemet. Hva som passerer som den dominerende kulturen er imidlertid tilfeldig på den måten at man ikke gjennom noe objektivt mål kan vise at denne er bedre enn andre subkulturer. Den posisjon den dominerende kulturen har i samfunnet kommer av at de som besitter makt har evnen til å pålegge andre sin definisjon av virkeligheten. I tillegg til å definere hvilken kultur som er etterstrebelsesverdig har de også makt til å etablere denne kulturen som basis for kunnskap innenfor utdanningssystemet. I følge Bourdieu består denne kunnskapen blant annet av bestemte krav til abstraksjon, språkmanipulering og formell tenkning. Alt dette er egenskaper ved den dominerende klassens kulturelle kapital, og utdanningssystemet forutsetter og premierer derfor den form for kulturell kapital som barn fra høyere sosial bakgrunn har. Disse barna har internalisert denne typen ferdigheter og kunnskaper allerede før de begynner på skolen og de besitter på denne måten nøkkelen for å kunne åpne det budskapet som overføres i klasserommet Relasjon til skolen skolen som truende eller velkjent? Som Cohen (2000) peker på er forskjellene i kulturell kapital mye mer komplekse enn hvorvidt foreldre med forskjellig utdanningsnivå lærer sine barn bokstaver og tall før de begynner på skolen eller ikke. I følge henne er det av mer avgjørende betydning at barn som har høyt utdannede foreldre lærer å mestre hjemme en form for læringsdynamikk som ligner på den som finner sted i skolen. På den måten oppnår disse barna et akademisk overtak i forhold til barn med mindre utdannede foreldre. Foreldre med høy utdanning er derfor i stand til både å overføre til sine barn grunnlaget for å utvikle ferdigheter som er viktige for å lykkes i skolen og positive holdninger til skolen (Karlsen 2001). På denne måten vil skolen automatisk favorisere barn fra høy sosial bakgrunn foran barn fra lav sosial bakgrunn. Utdanningsprestasjonene i sosiale grupper blir dermed direkte relatert til den form for kulturell kapital de har. Vincent og Ball (2006) hevder også at middelklassene søker sosial reproduksjon og distanse fra arbeiderklassene i en rekke settinger: barnehager, barneskole og det de kaller enrichment activities, det vil si fritidsaktiviteter som musikk, idrett, kunst, drama og dans som har en rolle i forhold til making up the middle-class child (2006: 5). Gjennom å fokusere på perioden før barn starter i skolen viser Vincent og Ball (2006) hvordan middelklassestrategier knyttet til overføring over generasjonene spiller en rolle fra en veldig tidlig alder. Slik de ser det bruker middelklassene barnehager og utdanningsmessige settinger til å opprettholde og sikre sosialt homogami (2006: 55). Siden skoler relaterer seg forskjellig til ulike samfunnsmedlemmers sosiale og kulturelle ressurser og benytter lingvistiske strukturer, autoritetsmønstre osv. som er mer kjente for noen grupper enn for andre, vil også den direkte interaksjonen 23

En beskrivelse av noen av temaene i Foreldreundersøkelsen.

En beskrivelse av noen av temaene i Foreldreundersøkelsen. Temaene i Foreldreundersøkelsen En beskrivelse av noen av temaene i Foreldreundersøkelsen. ARTIKKEL SIST ENDRET: 18.09.2014 Elevundersøkelsen, Lærerundersøkelsen og Foreldreundersøkelsen kartlegger de

Detaljer

Foreldreengasjement i skolen Professor Thomas Nordahl. Høgskolelektor Anne-Karin Sunnevåg Gardermoen 24.10.2009

Foreldreengasjement i skolen Professor Thomas Nordahl. Høgskolelektor Anne-Karin Sunnevåg Gardermoen 24.10.2009 Foreldreengasjement i skolen Professor Thomas Nordahl Høgskolelektor Anne-Karin Sunnevåg Gardermoen 24.10.2009 Tre scenarier Outsourcing av barndommen Skolen tar ansvar for læring i skolefag og foreldrene

Detaljer

Læringsmiljø og foreldrenes betydning for barns læring og utvikling. Thomas Nordahl 14.02.12

Læringsmiljø og foreldrenes betydning for barns læring og utvikling. Thomas Nordahl 14.02.12 Læringsmiljø og foreldrenes betydning for barns læring og utvikling 14.02.12 Senter for praksisrettet utdanningsforskning Utfordringer i utdanningssystemet Norske elever skårer relativt dårlig på internasjonale

Detaljer

Ledelse av et inkluderende læringsmiljø. Lars Arild Myhr - SePU

Ledelse av et inkluderende læringsmiljø. Lars Arild Myhr - SePU Ledelse av et inkluderende læringsmiljø Lars Arild Myhr - SePU Disposisjon Begrepet læringsmiljø Læringsmiljø og læringsutbytte Skole hjem samarbeid Opplæringa skal opne dører mot verda og framtida og

Detaljer

Foreldrenes betydning for elevenes læringsutbytte. Thomas Nordahl 06.11.13

Foreldrenes betydning for elevenes læringsutbytte. Thomas Nordahl 06.11.13 Foreldrenes betydning for elevenes læringsutbytte 06.11.13 Senter for praksisrettet utdanningsforskning Andel på trygde- og stønadsordninger (24 år i 2007) Fullført vgo Ikke fullført vgo Uføretrygd 0,1

Detaljer

Foreldrenes betydning for egne barns faglige og sosiale læring og utvikling i skolen. Thomas Nordahl

Foreldrenes betydning for egne barns faglige og sosiale læring og utvikling i skolen. Thomas Nordahl Foreldrenes betydning for egne barns faglige og sosiale læring og utvikling i skolen. 21.11.16 Innhold Utdanningens betydning i dagens samfunn Foreldre og samarbeid med skolen Foreldres rolle i læringsarbeidet

Detaljer

Lekser. Oslo 7. mai 2013. Sigrun Aamodt

Lekser. Oslo 7. mai 2013. Sigrun Aamodt Lekser Oslo 7. mai 2013 Sigrun Aamodt Lekser / hjemmearbeid Hvorfor lekser? Hva skal innholdet være? Skal alle ha lik lekse? Hvor lenge skal man arbeide? Foreldreinvolvering Minoritetsspråklig ungdom i

Detaljer

Hjem-skolesamarbeid og lovverket

Hjem-skolesamarbeid og lovverket Hjem-skolesamarbeid og lovverket Det formelle grunnlaget for hjem-skolesamarbeidet finner vi hovedsakelig i følgende dokumenter: FNs menneskerettighetserklæring Barneloven Opplæringsloven m/tilhørende

Detaljer

Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS

Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS TASTARUSTÅ SKOLE 200514 Elevundersøkelsen på 10.trinn Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS Rektor har hatt møte med representanter

Detaljer

Utdanning i samfunnsperspektiv Læringsmiljø og elevresultater. Thomas Nordahl

Utdanning i samfunnsperspektiv Læringsmiljø og elevresultater. Thomas Nordahl Utdanning i samfunnsperspektiv Læringsmiljø og elevresultater Thomas Nordahl Innhold Utdanningens betydning for barn og unge. Hva virker og hva virker ikke på læring? Et rammeverk for forbedringsarbeid.

Detaljer

Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling.

Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling. FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN, FUG FUG MENER OG ARBEIDER ETTER FØLGENDE: Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling. 1 OM FORELDRE I GRUNNOPPLÆRINGEN

Detaljer

Samarbeid mellom skole og hjem. serie HEFTE. Nr

Samarbeid mellom skole og hjem. serie HEFTE. Nr Samarbeid mellom skole og hjem serie Nr. 1 2005 www.utdanningsforbundet.no Innhold Forord............................. 4 En god dialog...................... 5 Informasjon, dialog og medvirkning.. 7 Utfordringer.......................

Detaljer

Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver?

Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver? Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver? Innhold PIRLS-studien PIRLS er en internasjonal studie som måler elevers leseferdigheter på fjerde trinn i de landene som deltar. PIRLS står for Progress in International

Detaljer

En forskningsbasert modell

En forskningsbasert modell En forskningsbasert modell LP modellen bygger på forskning om: hva som kan forklare uro og disiplinproblemer i skolen elevers sosial og skolefaglige ut bytte i skolen hva som kjennetegner gode skoler den

Detaljer

Skolens oppgave er å støtte hver elev slik at den enkelte opplever livet som trygt og meningsfylt

Skolens oppgave er å støtte hver elev slik at den enkelte opplever livet som trygt og meningsfylt Vedlegg 1 Elevsynet i høringsutkastet Eksempler hentet fra kap 1 Gjennom opplæringen skal elevene tilegne seg verdier som gir retning for deres livsutfoldelse, og de skal forberedes til å bli kloke og

Detaljer

Hva trenger lærere å kunne for å få til et godt foreldresamarbeid?

Hva trenger lærere å kunne for å få til et godt foreldresamarbeid? Hva trenger lærere å kunne for å få til et godt foreldresamarbeid? 1 2 FUB og FUG Mange foreldre opplever samarbeidsproblemer Henvendelser - FUB topp 4 Henvendelser FUG topp 4 Samarbeidsproblemer(nedlaten

Detaljer

Hva skal jeg snakke om?

Hva skal jeg snakke om? Lene Østli Hva skal jeg snakke om? - Digitale metoder for foreldresamarbeid i barnehage og skole - Vise hvordan skolen kan bruke læringsplattform/ LMS (Learning Management System) i foreldresamarbeid.

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Dato 21.04.16 Lusetjern skole og Lusetjern skoles FAU gjennomfører foreldreundersøkelsen fra og med uke 17. Foreldreundersøkelsen er en brukerundersøkelse

Detaljer

Foreldres betydning for barn og unge sin læring og utvikling. Thomas Nordahl Ål 18.10.11

Foreldres betydning for barn og unge sin læring og utvikling. Thomas Nordahl Ål 18.10.11 Foreldres betydning for barn og unge sin læring og utvikling Ål 18.10.11 Utfordringer i utdanningssystemet Norske elever skårer relativt dårlig på internasjonale undersøkelser sett i forhold til ressursinnsatsen

Detaljer

Læring, undervisning og relasjoner. Thomas Nordahl

Læring, undervisning og relasjoner. Thomas Nordahl Læring, undervisning og relasjoner 29.01.11 Utfordringer i skolen Danske elever skårer relativt dårlig på internasjonale undersøkelser sett i forhold til ressursinnsatsen i skolen. Gjennomstrømning i ungdomsutdannelsene

Detaljer

Thomas Nordahl om tester i skolen:

Thomas Nordahl om tester i skolen: Thomas Nordahl om tester i skolen: «Det er den eneste måten vi kan sikre oss kunnskap om elevene faktisk lærer det de skal lære. For vi kan ikke basere oss på det vi tror eller synes går greit. Vi må vite.

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 FAG OG LÆRING HVA KAN DU FORVENTE AV DIN SKOLE? Skolen gir undervisning i tråd med gjeldende lovverk og læreplaner. Skolen er kjent med elevens faglige ståsted fra

Detaljer

LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse)

LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse) 3. Februar 2011 LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse) En skoleomfattende innsats et skoleutviklingsprosjekt. Stimulere til mentalitetsendring som gjør det mulig å tenke nytt om kjente problemer

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37% Skolerapport Antall besvarelser: 1 BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars 2016, og

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 94 BRUKERUNDERSØKELSEN 206 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen Brukerundersøkelsen 206 OM UNDERSØKELSEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar

Detaljer

Lekser. Trondheim 3. sept. 2013. Sigrun Aamodt

Lekser. Trondheim 3. sept. 2013. Sigrun Aamodt Lekser Trondheim 3. sept. 2013 Sigrun Aamodt Lekser / hjemmearbeid Hvorfor lekser? Hva skal innholdet være? Skal alle ha lik lekse? Hvor lenge skal man arbeide? Foreldreinvolvering Minoritetsspråklig ungdom

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 09.01.2015 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn Kryss av for hvilket årstrinn barnet går på: 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5.

Detaljer

LÆRINGSMILJØ SOM EN FORUTSETNING FOR VURDERING FOR LÆRING

LÆRINGSMILJØ SOM EN FORUTSETNING FOR VURDERING FOR LÆRING LÆRINGSMILJØ SOM EN FORUTSETNING FOR VURDERING FOR LÆRING FORMÅLET MED OPPLÆRINGA Opplæringa skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida. Elevane skal utvikle kunnskap,

Detaljer

"Týdningurin, ið foreldur hava, fyri innlæringina hjá skúlabørnum."

Týdningurin, ið foreldur hava, fyri innlæringina hjá skúlabørnum. "Týdningurin, ið foreldur hava, fyri innlæringina hjá skúlabørnum." v/seniorrådgiver i FUG Randi H. Jørgensen Tórshavn 28. februar 2009 2 UTFORDRINGER Avklar forventningene Hva er skolens ansvar? Læring?

Detaljer

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat Frode Restad 31.10.2013 FORMÅLET MED OPPLÆRINGA Opplæringa skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida. Elevane skal utvikle

Detaljer

LÆRINGSMILJØ SOM EN FORUTSETNING FOR VURDERING FOR LÆRING

LÆRINGSMILJØ SOM EN FORUTSETNING FOR VURDERING FOR LÆRING LÆRINGSMILJØ SOM EN FORUTSETNING FOR VURDERING FOR LÆRING FORMÅLET MED OPPLÆRINGA Opplæringa skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida. Elevane skal utvikle kunnskap,

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Figgjo skole (Høst 2016) Høst 2016 21.02.2017 Foreldreundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Bakgrunn Kryss av

Detaljer

Resultater og utfordringer i arbeid med LP-modellen. Thomas Nordahl

Resultater og utfordringer i arbeid med LP-modellen. Thomas Nordahl Resultater og utfordringer i arbeid med LP-modellen Thomas Nordahl 24.08.11 Utfordringer i utdanningssystemet Danske elever skårer relativt dårlig på internasjonale undersøkelser sett i forhold til ressursinnsatsen

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 96 BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 4. mars 6, og er gjennomført

Detaljer

Kultur for læring Kartleggingsresultater. Thomas Nordahl

Kultur for læring Kartleggingsresultater. Thomas Nordahl Kultur for læring Kartleggingsresultater Thomas Nordahl 02.03.17 Skolefaglige prestasjoner Variasjon i skolefaglige prestasjoner mellom skoler i Hedmark (Cohens d = 1,02) Resultater for en barneskole med

Detaljer

Kvalitet og brukermedvirkning i oppvekst

Kvalitet og brukermedvirkning i oppvekst Kvalitet og brukermedvirkning i oppvekst Oppstartsamling Kvalitetskommuneprogrammet 13. januar 2009 Lillestrøm v/ seniorrådgiver i Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) Randi H. Jørgensen 1 2 Skolens

Detaljer

Nordisk mobilitetsanalyse 2012. CIMO Internationella programkontoret Senter for internasjonalisering av utdanning

Nordisk mobilitetsanalyse 2012. CIMO Internationella programkontoret Senter for internasjonalisering av utdanning CIMO Internationella programkontoret Senter for internasjonalisering av utdanning 1 Samarbeid mellom Internationella programkontoret, Sverige CIMO, Finland Senter for internasjonalisering av utdanning,

Detaljer

Foreldreforum - «foreldre som ressurs».

Foreldreforum - «foreldre som ressurs». NES KOMMUNE «Det gode liv der elvene møtes» Foreldreforum - «foreldre som ressurs». Oppdrag angitt i Løft- planen: Skoleadministrasjonen starter arbeidet med å utvikle innholdet i den gode foreldreskolen

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

Alternative opplæringstiltak / smågruppebaserte opplæringstiltak - fakta og perspektiver. Svein Nergaard Lillestrøm 17.

Alternative opplæringstiltak / smågruppebaserte opplæringstiltak - fakta og perspektiver. Svein Nergaard Lillestrøm 17. Alternative opplæringstiltak / smågruppebaserte opplæringstiltak - fakta og perspektiver Svein Nergaard Lillestrøm 17.November 2011 Disposisjon Definisjon Historikk Forekomst av tiltak Perspektiver på

Detaljer

Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen

Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Foreldreundersøkelsen gjennomføres elektronisk. Den begynner med følgende tekst, som alle respondenter må lese og godkjenne

Detaljer

God praksis er ikke smittsomt FLiK ( ) Thomas Nordahl Høgskolen i Innlandet

God praksis er ikke smittsomt FLiK ( ) Thomas Nordahl Høgskolen i Innlandet God praksis er ikke smittsomt FLiK (2013 2017) Thomas Nordahl Høgskolen i Innlandet 24.08.17 Kartleggingsoversikt Område Informant 2013 - T1 2015 - T2 2017 T3 Barnehage Barn x x x Kontaktpedagog x x x

Detaljer

Elevundersøkelse og samtykkeerklæring

Elevundersøkelse og samtykkeerklæring Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO Dato: Januar 2012 Telefon: 22 85 50 70 Til elever med foresatte Telefaks: 22 85 44 09 Elevundersøkelse og samtykkeerklæring

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Totalrapport Antall besvarelser: 11 310 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst 2016 06.01.2017 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn Kryss av for hvilket årstrinn barnet går på: 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5.

Detaljer

Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema?

Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema? Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema? Ida Holth Mathiesen Hurtigruta 09.11.2010 1 Evaluering av skolens rådgivning Sosialpedagogisk rådgiving, Yrkes- og utdanningsrådgiving og Oppfølgingstjenesten Fullføres

Detaljer

Læringsmiljøets betydning. Thomas Nordahl

Læringsmiljøets betydning. Thomas Nordahl Læringsmiljøets betydning Thomas Nordahl 12.03.15 Forståelse av læringsmiljø Undervisning Ytre rammefaktorer Elevforutsetninger Læringsmiljø Lærings- utbytte Faktorer i læringsmiljøet Med læringsmiljøet

Detaljer

Hjem skole-samarbeid: et perspektiv på tilpasset opplæring Jeg prøvde å forstå hva skolen ville meg

Hjem skole-samarbeid: et perspektiv på tilpasset opplæring Jeg prøvde å forstå hva skolen ville meg Hjem skole-samarbeid: et perspektiv på tilpasset opplæring Jeg prøvde å forstå hva skolen ville meg Skolekonferansen 2009 Sigrun Sand Høgskolen i Hedmark Opplæringsloven: All opplæring skal tilpasses evnene

Detaljer

Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen.

Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen. Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen. Elvis Chi Nwosu Fagforbundet i Barne- og familieetaten. Medlem av rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo kommune. Det sentrale nå er at integrering

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo kommune er et prosjekt som ble startet i 2006. Prosjektet er basert på skolens eget kunst-

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Hva kjennetegner et godt læringsmiljø?

Hva kjennetegner et godt læringsmiljø? Hva kjennetegner et godt læringsmiljø? Quality Airport Hotel, Gardermoen 10.-11. februar 2015 Svein Nergaard Læringsmiljøsenteret Betydningen av læringsmiljøet En film-snutt om skolens mål Et godt læringsmiljø

Detaljer

Hvordan analysere case fra hverdagslivet i lys av interkulturell pedagogikk? Om veiledning til barnehagene.

Hvordan analysere case fra hverdagslivet i lys av interkulturell pedagogikk? Om veiledning til barnehagene. Hvordan analysere case fra hverdagslivet i lys av interkulturell pedagogikk? Om veiledning til barnehagene. Vibeke Solbue Avdeling for lærerutdanning Høgskolen i Bergen Disposisjon 1. økt: tre bilder av

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 96 BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 4. mars 6, og er gjennomført

Detaljer

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE 06.05.2016 SELSBAKK SKOLE ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Side 2 av 8 Hvorfor er det viktig at hjem og skole samarbeider godt? Et godt samarbeid mellom hjem og skole, der også foreldrene har en

Detaljer

Kultur for læring. Lars Arild Myhr

Kultur for læring. Lars Arild Myhr Kultur for læring Lars Arild Myhr 30.03.17 2020 Videreføring & Forarbeid 2016 2020 Kartlegging 3 2016 Kartlegging 1 Analyse Kompetanseutvikling Analyse Kompetanseutvikling 2018 Kartlegging 2 Målsettinger

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015 BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015 OM UNDERSØKELSEN FORMÅL Undersøkelsen gjennomføres for å få økt forståelse av de foresattes perspektiver og erfaringer med barnehagene. Resultatene

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Høst 2014 10.04.2015 Stavanger kommune (Høst 2014) Høst 2014 10.04.2015 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5.

Detaljer

Kristina Halkidis s Refleksjonsnotat 3. Refleksjonsnotat 3. vitenskapsteori

Kristina Halkidis s Refleksjonsnotat 3. Refleksjonsnotat 3. vitenskapsteori Refleksjonsnotat 3 vitenskapsteori Diskuter om IKT-støttet læring er en vitenskap og problematiser etiske aspekter ved forskning i dette feltet. Kristina Halkidis S199078 Master i IKT-støttet læring Høyskolen

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 42%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 42% Skolerapport Antall besvarelser: 11 BRUKERUNDERSØKELSEN 16 Svarprosent: % Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 1. mars 16, og er gjennomført

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

VELKOMMEN TIL VIK SKOLE. Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell)

VELKOMMEN TIL VIK SKOLE. Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell) VELKOMMEN TIL VIK SKOLE Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell) Samarbeidspartnere KPPT Helsestasjonen Barnevernet Kulturskolen 1. linje

Detaljer

TIMSS 2011. Skolespørreskjema. 8. trinn. ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo IEA, 2011

TIMSS 2011. Skolespørreskjema. 8. trinn. ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo IEA, 2011 i k Identification Identifikasjonsboks Label TIMSS 2011 Skolespørreskjema 8. trinn ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo IEA, 2011 j l Innledning Din skole har sagt seg villig til

Detaljer

Noen kommentarer til Europa i endring. Kristen Ringdal

Noen kommentarer til Europa i endring. Kristen Ringdal 1 Noen kommentarer til Europa i endring Kristen Ringdal 2 Internasjonale spørreundersøkelser European Social Survey (ESS), ca 30 land, 2002- European/World Values Survey (EVS/WVS), 80+ land, 1981- International

Detaljer

Klasseledelse og foreldresamarbeid

Klasseledelse og foreldresamarbeid Klasseledelse og foreldresamarbeid Utfordringer og strategier Lærere og foreldre har begge betydning for elevenes læringsutbytte, og det er derfor viktig at dette samarbeidet er godt. Denne teksten tar

Detaljer

Klinisk læringsmiljø: rikt eller fattig?

Klinisk læringsmiljø: rikt eller fattig? Klinisk læringsmiljø: rikt eller fattig? Utdanningskonferanse. April 2011. Det helsevitenskapelige fakultet. Universitetet i Tromsø Postdoc IHO/fagrådgiver UNN Mari Wolff Skaalvik Disposisjon Om klinisk

Detaljer

Trygge voksne gir bedre oppvekst: foreldreveiledning i kommunene - International Child Development Programme

Trygge voksne gir bedre oppvekst: foreldreveiledning i kommunene - International Child Development Programme Trygge voksne gir bedre oppvekst: foreldreveiledning i kommunene - International Child Development Programme v/ seniorrådgiver Grete Flakk Side 1 Gjøvik 05.11.14 Utfordringer i foreldrerollen foreldre

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 194 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Inger Johanne Lund Strømland (signatur forfatter)

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Inger Johanne Lund Strømland (signatur forfatter) DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i Spesialpedagogikk Høstsemesteret 2012 Åpen Forfatter: Inger Johanne Lund Strømland (signatur forfatter) Veileder: Ella Maria Cosmovici Idsøe

Detaljer

Samarbeid mellom hjem og barnehage/skole. Thomas Nordahl 10.03.15

Samarbeid mellom hjem og barnehage/skole. Thomas Nordahl 10.03.15 Samarbeid mellom hjem og barnehage/skole Thomas Nordahl 10.03.15 Hva er samarbeid med foreldre? (Semke & Sheridan, 2010) Samarbeid viser til foreldres kommunikasjon med skole/barnehage og deres støtte

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 23 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling. Noen forskningsfunn. Pulje 1, samling 4 Høsten 2014

Ungdomstrinn i utvikling. Noen forskningsfunn. Pulje 1, samling 4 Høsten 2014 U Ungdomstrinn i utvikling Noen forskningsfunn Pulje 1, samling 4 Høsten 2014 1 Hvem dokumenterer hva? Rapporter fra NIFU Rapportering to ganger i året fra NTNU Oppsummering fra samlinger Sluttrapport

Detaljer

Forebygging i pedagogiske institusjoner og samarbeid med foreldre. Thomas Nordahl 11.02.14

Forebygging i pedagogiske institusjoner og samarbeid med foreldre. Thomas Nordahl 11.02.14 Forebygging i pedagogiske institusjoner og samarbeid med foreldre Thomas Nordahl 11.02.14 Innhold Utfordringer og forskningsbasert kunnskap i skolen Resultater fra en kartleggingsundersøkelse i barnehagen

Detaljer

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR 2009 2010 (forutsetter godkjenning i FAU/SU) Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Om skole-hjem samarbeid Samarbeidet

Detaljer

Kultur for læring. Lars Arild Myhr

Kultur for læring. Lars Arild Myhr Kultur for læring Lars Arild Myhr 16.05.17 Kultur for læring i Hedmark Kultur for læring en felles satsing for god læring i Hedmark Alle kommunene Fylkesmannen Fagforeningene NHO & KS Foreldreutvalget

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15% Skolerapport Antall besvarelser: 19 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat FORMÅLET MED OPPLÆRINGA Opplæringa skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida. Elevane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar

Detaljer

Motivasjon og mestring i matematikk

Motivasjon og mestring i matematikk Motivasjon og mestring i matematikk Mona Røsseland Multiforfatter, Dr.grad stipendiat Uni i Agder 2 Den fundamentale hensikten med skole og undervisning er å sikre at alle elever har et læringsutbytte

Detaljer

Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse

Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse Forord. X Forord til den norske utgaven.. XI Til de voksne leserne: familier, lærere og andre XII Hvorfor denne boken ble laget XII

Detaljer

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat. Elverum Elin Bakke-Lorentzen

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat. Elverum Elin Bakke-Lorentzen ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat Elverum 14.11..2013 Elin Bakke-Lorentzen FORMÅLET MED OPPLÆRINGA Opplæringa skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida. Elevane

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo kommune ble startet i 2006, og er et prosjekt som baserer seg på skolenes egne kunst-

Detaljer

Betydning av lesing fra barnehage til universitet. Thomas Nordahl

Betydning av lesing fra barnehage til universitet. Thomas Nordahl Betydning av lesing fra barnehage til universitet Thomas Nordahl 25.04.17 Starter utfordringene i barnehagen? If the race is halfway run even before children begin school, then we clearly need to examine

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Skolerapport Antall besvarelser: 122 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

Foreldrecafé for minoritetsspråklige foresatte. Mål: Styrke samarbeidet mellom skolene i Flaktveit og minoritetsspråklige foresatte.

Foreldrecafé for minoritetsspråklige foresatte. Mål: Styrke samarbeidet mellom skolene i Flaktveit og minoritetsspråklige foresatte. Foreldrecafé for minoritetsspråklige foresatte Mål: Styrke samarbeidet mellom skolene i Flaktveit og minoritetsspråklige foresatte. Kveldens program Mål for denne kvelden: Bli kjent med de forventninger

Detaljer

Samarbeid med foreldre - et verdifullt bidrag til økt læring

Samarbeid med foreldre - et verdifullt bidrag til økt læring Samarbeid med foreldre - et verdifullt bidrag til økt læring Skolens visjon: Nes videregående skole er en foretrukket skole fordi: - Skolen har attraktive tilbud - Opplæringen er framtidsrettet og holder

Detaljer

INNHOLD Hva i all verden har skjedd i realfagene Mål, metoder og gjennomføring TIMSS i et matematikkdidaktisk perspektiv

INNHOLD Hva i all verden har skjedd i realfagene Mål, metoder og gjennomføring TIMSS i et matematikkdidaktisk perspektiv FORORD Denne boka handler om resultatene fra TIMSS 2003. TIMSS-undersøkelsen har vært gjennomført av Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS) ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet

Detaljer

Relasjonskompetanse (Spurkeland 2011)

Relasjonskompetanse (Spurkeland 2011) Relasjonskompetanse (Spurkeland 2011) Tillit en overordnet dimensjon Kommunikative ferdigheter, både individuelt og i gruppe Konflikthåndtering Synlig voksenledelse Relasjonsbygging Indikator for positiv

Detaljer

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform Marianne Gudem Barn av regnbuen Solvang skole Pedagogisk plattform Samarbeid Omsorg Læring Verdier Ansvar Nysgjerrighet Glede På Solvang jobber vi sammen og i forståelse med hjemmet for å hjelpe elevene

Detaljer

LEK I FREMTIDENS BARNEHAGE. Maria Øksnes Program for lærerutdanning, NTNU

LEK I FREMTIDENS BARNEHAGE. Maria Øksnes Program for lærerutdanning, NTNU LEK I FREMTIDENS BARNEHAGE Maria Øksnes Program for lærerutdanning, NTNU FNS BARNEKONVENSJON Barnet har rett til hvile, fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv (artikkel 31). GENERELL KOMMENTAR

Detaljer

RELASJONER OG KONFLIKTSFORSTÅELS E. Master i samordning av helse og velferdstjenester

RELASJONER OG KONFLIKTSFORSTÅELS E. Master i samordning av helse og velferdstjenester RELASJONER OG KONFLIKTSFORSTÅELS E Kjersti.e.holte@hiof.no Master i samordning av helse og velferdstjenester 17.10.20171 Vi må se relasjoner i et helhetlig perspektiv. Konflikter er verdifulle ressurser

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 79 BRUKERUNDERSØKELSEN 06 Svarprosent: 6% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til. mars 06, og er gjennomført

Detaljer

Når samarbeidet blir vanskelig

Når samarbeidet blir vanskelig Når samarbeidet blir vanskelig For de fleste foreldre oppfattes samarbeidet med skolen som både godt og uproblematisk. Foreldre med et godt forhold til skolen, som samtidig opplever hverdagen til eget

Detaljer