Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 29.mai 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 29.mai 2015"

Transkript

1 Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 29.mai 2015 Møtet ble avholdt på Thon Hotel i Kirkenes. Til stede: Guvernørrådsleder Kay Arne Sørensen, distriktsguvernørene: Halvdan Rokstad, Alf Erling Olsen, Kari Skuthe Smestad, Per Olav Ulberget, Geir Arve Ribe, Magne Gunnar Thorrud, Øyvind Martinsen, Lill Alver og Arve Lund Kommende distriktsguvernører: Torstein Nærbøe, Ingvar Waage, Rolf Stave, Rolf Norgren, Helle Soos Fauerskov, Yngve Lindgaard-Berntsen og Ragnvald Johnsen Fagsjefene; Franzie Lerch, Bjørn Zarbell, Nils Ørum og Christian H. Johansen Fra lovkomiteen møtte Sven Senstad og Torbjørn Togstad Fra kontrollkomiteen møtte Kåre Riise Leder av valgkomiteen Bjørn Kristian Skovly Fra administrasjonen: generalsekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard og redaktør Vibeke Aasland. Forfall: distriktsguvernør fra distrikt E Jan Harald Launes og fagsjef Hroar Thorsen Observatører: Jann A. Holtet, Jonny Steindal, Thore Jan Klever, Lars Skjold Wilhelmsen, Harald Hartviksen, Lasse Borgbjerg, Birger Trygve Dervo, Stefan Trygve Soos, Per Ryeng, Borgar Aasterud, Finn Bredesen og Roar Eng. 1. Åpning og konstituering Guvernørrådsleder Kay Arne Sørensen ønsket velkommen med to vers av «Ildens flamme» Hotelldirektør Rune Nordhus og Steffen Mong ved Thon hotel Kirkenes ønsket Lions hjertelig velkommen til Kirkenes og fortalte guvernørrådet litt om hvilke forventinger de kan ha til oppholdet. Deretter leste distriktsguvernør i distrikt J Lill Alver Lions etiske norm. Lions Clubs International. E-post: lions.no. Hjemmeside: Ensjøveien 18, 0661 OSLO. Telefon:

2 Møtet startet med at styreleder i Det er Mitt Valg Christian H. Johansen, under posten eventuelt, gav en statusrapport fra Stiftelsen Det er Mitt Valg. Styreleder innledet med å informere om det nye styret i Det er Mitt Valg samt at PWC er valgt som ny revisor. Det endelige årsregnskapet for 2014 er ikke klart. Det ble kort orientert om status i Stiftelsen Det er Mitt valg; Regnskap 2014 status Antar ren revisjonsberetning Foreløpig regnskap viser et underskudd på kr Egenkapitalen er minus Stiftelsen er avhengig av tilførsel av midler for videre drift. Likviditetslån på kr holder driften i gang. Midler fra Lions Røde Fjær sikrer videre drift. Veien videre Nye vedtekter Strategiplanarbeid igangsatt Budsjetter utarbeides i forbindelse med strategiplan Lions Røde Fjærs ambisjoner realiseres neste fem år. Forskningsprosjektet er igangsatt Godt samarbeid i Mitt Valg, Lions Norge, brukere og Lionsklubbene! Følgende saker ble tatt opp til behandling i Guvernørrådet 3.31 Rapport fra Kontrollkomiteen Leder av Kontrollkomiteen Kåre Riise gav en rapport til guvernørrådet på oppdraget for Stiftelsen Det er Mitt Valg som var å gjennomgå disponeringer som tidligere styre har gjort. Rapporten er gjort tilgjengelig for medlemmer av Lions her: Etter fremleggelse av rapporten ble det åpnet for spørsmål og svar. Vedtak: Kontrollkomiteens rapport ble tatt til informasjon. Protokoller og referater 2.11 Protokoll fra Guvernørrådsmøte den Vedtak: Protokoll fra GRM den ble enstemmig vedtatt Protokoll fra ekstraordinært Guvernørrådsmøte den Vedtak: Protokoll fra ekstraordinært GRM den ble enstemmig vedtatt. 2

3 2.13 Protokoll fra Guvernørrådsmøte den Vedtak: Protokoll fra GRM den ble enstemmig vedtatt 2.14 Referat fra GR AU Vedtak: I referatets siste setning skal det stå: «Man forventer at dette foregår i møtet onsdag » Protokoll fra AU møtet den ble enstemmig vedtatt med forannevnte datoendring. Referat fra AU møte Til stede Lill Alver Magne Torud Kay Arne Sørensen Hroar Thorsen SAK 1 DMV AU diskuterte hvilke spørsmål som skal stilles i møte med styret i stiftelsen DMV. Det var enige om at man ønsker en grundig gjennomgang av den økonomiske situasjonen i stiftelsen. Ut ifra de hendelser som har skjedd har GR en helt klar oppfatning av at styret i stiftelsen skal byttes ut. Man forventer at dette foregår i møtet onsdag Hroar Thorsen Ref Referat fra GR AU Vedtak Protokoll fra AU møtet den ble enstemmig vedtatt. Referat fra AU møte Til stede Lill Alver Magne Torud Kay Arne Sørensen Hroar Thorsen SAK 1 3

4 Omlegging av medlemsregisteret til Lions Norge I forbindelse med at Lions Norge reduserer antall distrikter fra 10 til 7 krever dette også en omlegging av medlemsregisteret. MD GMT har sendt inn sak om dette, og det er laget en plan for hvordan dette skal gjøres. Vedtak: GR-AU anbefaler GR og godkjenne den planen som MD GMT har presentert. Hovedtrekkene i planen er at distriktene melder inn hvilke klubber og soner som skal til hvilke distrikter etter den listen som distribueres. Omleggingen skjer Hroar Thorsen Ref 2.16 Referat fra GR AU Vedtak: Protokoll fra AU møtet den ble enstemmig vedtatt AU møtet den 4. mai 2015 ble avholdt på Lionskontoret. Til stede: GRL Kay Arne Sørensen, AGRL Magne Gunnar Thorrud og distriktsguvernør Lill Alver. Forfall: Distriktsguvernør Halvdan Rokstad Fra administrasjonen: generalsekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard. Før AU møtet var det «tematime» fra kl til kl hvor styreleder i stiftelsen Det er Mitt Valg og Morten Peters fra PWC; deretter styreleder i Stiftelsen Lions Førerhundskole og Mobilitetssenter var invitert for å fortelle om fremdrift og eventuelle utfordringer. Leder av Lions Norge sin Kontrollkomite Kåre Rise var tilstede under sekvensen om Det er Mitt Valg. Følgende saker ble behandlet av Arbeidsutvalget den 4. mai 2015: AU forberedte alle innkomne saker som skal opp i GRM den 29. mai Valg av representant for NSR AU Vedtak: GRL skal ta kontakt med vår nåværende representant i NSR og ber om å få en funksjonsbeskrivelse. Lionskontoret legger denne ut på våre hjemmesider og vi ber aktuelle kandidater fremme sitt kandidatur til GS innen onsdag den 27. mai då. 2. Lions Røde Fjær Vi har fått avslag på vår søknad om støtte fra Regjeringen og Oslo Kommune. 4

5 Pr. dags dato har vi i dag totalt innsamlet 24,7 mill. med kostnader på 9,4 mill. som gir et resultat på 15,3 mill. som er 62 % til formålet. I «Lov om registrering av innsamlinger» står følgende paragraf: 6 Minimumsandel til det oppgitte formål med innsamlingen Alle registrerte innsamlinger skal ha et budsjett hvor minst 65 % av de innsamlede midler skal gå uavkortet til det oppgitte formålet med innsamlingen. Beregningen av minsteandelen kan skje i forhold til en tidsperiode på maksimalt 3 år. Registreringsorganet utarbeider nærmere retningslinjer for hvordan beregningen skal skje. Oversikt over det økonomiske resultat i alle registrerte innsamlinger skal offentliggjøres av registreringsorganet, herunder hvor stor andel av de innsamlede midler som i henhold til budsjett og godkjent regnskap gikk til det oppgitte formålet med innsamlingen. Registreringsorganet fastsetter hvordan beregningen av det økonomiske resultat skal skje. Offentliggjøring skal skje på registreringsorganets hjemmeside senest en måned etter at årlig regnskap for innsamlingen er innsendt. Vedtak: AU ber Lionskontoret sende et brev til klubbene hvor AU ber om en ytterligere donasjon til Lions Røde Fjær Aksjonen 2015 for å prøve å nå målet på 30 millioner. AU ber de klubbene som ikke har sendt inn LRF rapporteringsskjema om å gjøre det så raskt som overhodet mulig. 3. RM 2015 GS redegjorde for at vi fremdeles bla venter på oppdaterte deltakerlister. Det er viktige opplysninger da de danner grunnlag for videre arbeid i forkant av Riksmøtet. 4. Convention 2015 Det ble rapportert om fin fremdrift når det gjelder arbeidet med Convention 2015 på Hawaii. 5. Kvartalsrapport Lions Norge AU sitt forslag til vedtak: Tredje kvartalsrapport for MD 104 godkjennes. 6. Regnskapet for Lion Mints 2014 AU sitt forslag til vedtak: Regnskap for Lion Mints 2014 tas til etterretning. Beløpet bes overført Mintfondet så snart som mulig. Lion Mints skal i fremtiden tilbys i Lions nettbutikk. 7. Ensomhet - en mulig Lions sak Vedtak: DG i J Lill Alver og GS vil arbeide videre med dette. Både i forhold til eldre ensomme og sett i lys av hva ungdom/studentklubber kan hjelpe til med. En prosjektskisse vil bli sendt til Gjensidigestiftelsen for mulig økonomisk støtte. 8. Søknad om trykking av Lions Matrikkel fra Lions Club Skiptvet. 5

6 Vedtak: LC Skiptvet gis positivt svar på sin søknad om trykking av Lions Matrikkel. 9. LRF evaluering fra prosjektgruppen Vedtak: AU takker prosjektgruppen for en solid arbeidsinnsats og tar LRF evalueringen til etterretning. 10. Bør Lions Norge slutte å trykke RM papirene? Vedtak: AU anbefaler et papirløst Riksmøte neste år. 11. Forslag om tildelinger fra Lions Tulipanfond Arbeidsutvalgets vedtak: Søknad fra LC Nordkapp avvises med bakgrunn i de gjeldende kriterier for tildeling av midler fra Lions Tulipanfond. Søknad fra LC Sem. Det godkjennes en bevilgning fra Tulipanfondet på kr ,- som beskrevet. Beløpet utbetales når dokumentasjon for utgiftene er mottatt. Søknad fra LC Borgen. Det godkjennes en bevilgning fra Tulipanfondet på kr ,- i tre år med start ved godkjenning. Beløpene utbetales når dokumentasjon for utgiftene er mottatt. 12. Movember 2015 ønsker Lions Norges hjelp: Vedtak: AU ser dette som en god sak, men ønsker å prioritere egne Lions prosjekter. 13. Fremdrift I cane Arbeidsutvalgets vedtak: Lions Norge ber om å få patent på I-Cane i Norge. DG i J Lill Alver tar ansvar for å drive prosjektet fremover. 14. Fremdrift samarbeid med NPPF Guvernørrådsleder Kay Arne Sørensen tar ansvar for fremdriften i denne saken. 15. Fremdrift studentklubbene Se sak 7 referatet. 16. Høring Djupedalsutvalget Torsdag den 30. mai då var Ivar Tollefsrud, daglig leder av Stiftelsen Det er Mitt Valg, Gunnar Malmin, pedagogisk rådgiver for Stiftelsen Det er Mitt Valg og undertegnede invitert til høringskonferanse i Folkes Hus i Oslo vedr. Djupedalsutvalget NOU 2015:2, Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø. Djupedal snakket videre varmt for en ny klageordning hvor Barneombudet er første instans. 6

7 Høringskonferansen var den første av fem regionale høringskonferanser. Vi hadde med oss et foreløpig høringsutkast som Gunnar Malmin har skrevet. Vi inviterer våre medlemmer til å komme med forslag til forbedringer på høringsutkastet. Send oss dine forslag innen den Her finner du høringsutkastet: Kunnskapsdepartementet vil skrive referat fra denne høringskonferansen, som vi vil legge ut på våre hjemmesider. 17. Overrekkelse av LRF midlene under RM 2015 Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: Guvernørrådet vedtar at 10 millioner av de innsamlede LRF midlene overrekkes til Stiftelsen Det er Mitt Valg under Riksmøtet i Kirkenes i Fordeling av saker blant DG ene til RM GRL ber DG ene så raskt som mulig å sende ham en e-post inneholdende 3 og 5 linjer fra hvert Lions distrikt som kan brukes i GRLs innlegg «Året som har gått» på Riksmøtet. Når det gjelder de andre RM sakene vil GRL ta kontakt med DG ene mtp fordeling av saksansvar. 19. Fordeling av gjesteansvar under RM Pt har vi dessverre ikke mottatt komplette gjestelister fra arrangørklubbene. GRL tar ansvar for å fordele gjesteansvar hos DG ene. 20. Vi trenger DG s hjelp til å purre klubber som ikke har sagt ja til at mva for tulipaner overføres til MD 104 AU henstiller de klubbene som ikke har svart positivt på vår henvendelse om å gjøre det snarest mulig senest 16. mai DG ene bes ta ansvar for at de klubbene som ikke har svart blir purret på telefon. 21. Rapportering fra DG/fagsjefer til GRM i mai MD 104 fagsjefene bes sende inn sine årsrapporter til Lionskontoret i løpet av inneværende uke. DG ene bes sende årets distriktsmøtepapirer samt en oversikt over nytt distriktsstyre til GRL. 22. Forslag fra LC Bergen Bergenhus til alle klubber i MD 104 Arbeidsutvalgets vedtak: AU henstiller alle klubbene i MD 104 til å bevilge kr. 650,- for å dekke opp et underskudd på innsamlede midler til LCIF på USD Vi oppfordrer alle klubber i verden til å gjøre det samme! Da vil vi sammen nå målet til LCIF på USD , 23. LCI 100 års jubileum Vedtak: For å sikre kunnskapsoverføring fra årets DG er til neste års DG er om det kommende 100 års jubileet til LCI ber AU om at nåværende DG er tar kontakt med de påtroppende DG er og ber de starte prosessen i sitt distrikt. 7

8 24. Oppfølgingssak 9.11 fra GRM den Forslag til vedtak; AU oppfordrer påtroppende guvernører om å bli enige om et felles lovverk. 25. IR katalog Vedtak: AU støtter forslaget om å utgi en IR katalog. AU ber om at innsamling av aktiviteter igangsettes. AU imøtekommer ikke søknaden om ,- med den begrunnelse at en IR katalog kan lages innenfor de tekniske rammene vi har i dag. 26 Status Thorvaldsenfondet Arbeidsutvalgets vedtak: Status Thorvaldsenfondet tas til orientering 27 MD-GMT status medlems og klubbutvikling Arbeidsutvalgets vedtak: Statusrapport fra MD - GMT tas til orientering 28 Evalueringsforskning MITT VALG - Et doktorgradsarbeid i regi av Institutt for Atferdsvitenskap, Høgskolen i Oslo og Akershus Vedtak: Lions Norge skal samarbeide med Det er Mitt Valg. AU ber om en nærmere avklaring på form, fremgangsmåte og fremdrift før det kommende Guvernørrådsmøtet i Kirkenes. 29 Hjelp Nepal Lions Norges Katastofefond bevilget raskt kroner til hjelpearbeidet i Nepal. Nå oppfordrer AU Lionsklubber og andre også til å gi. Bruk konto Merk innbetalingen Nepal. Eventuelt AU besluttet at ved neste internasjonale krise skal vi gå ut med LCI hatten på hodet og prøve å få vist hva Lions Clubs International gjør i de kriserammede områdene. Referent Heidi Lill M. Oppegaard, generalsekretær Lions Norge Fortsettelse GRM Protokoll fra styremøte i DMV den Vedtak: Protokoll fra styremøte i DMV den ble tatt til informasjon. 8

9 Fagsjefenes rapporter 3.22 Rapport MD-GMT Fagsjefen informerer om at det har kommet 500 nye medlemmer til Lions Norge så langt i inneværende Lionsår. Flere har forlatt organisasjonene vår. Johansen anmoder klubbene om å jobbe hardt for å beholde eksisterende medlemmer. Vedtak: Rapport fra MD-GMT ble tatt til informasjon 3.23 Rapport MD-GLT Vedtak: Rapport fra MD-GLT ble tatt til informasjon 3.24 Rapport MD-YCEC Fagsjefen beklaget at det er ikke er flere som ser verdien av det å arrangere en internasjonal ungdomsleir. For 2016 er det kun meldt inn en leir. MD-YCEC beklager at man på grunn av for få påmeldte har måttet avlyst Camp Fjalir, som skal erstatte Beito leieren. Løvelekene har blitt arrangert i Trondheim og Sogndal. I møtet fikk AU/GR oversendt et forslag om at Guvernørrådet for fremtiden utpeker en person som får ansvaret for å drive Camp Fjalir. Saken vil bli behandlet på neste møte. Vedtak: Rapport fra MD-YCEC ble tatt til informasjon 3.25 Rapport MD NAC Vedtak: Rapport fra MD-NAC ble tatt til informasjon 3.26 Rapport MD-IRC Fagsjefen informerer om Lions Norge sin første bistandskonferanse den 28. august 2015 i forkant av Lions Norge sin planlagte fagsjefkonferanse den helgen. Alle er velkommen til å delta. Vedtak: Rapport fra MD-IRC ble tatt til informasjon 3.27 Rapport PR- og kommunikasjon Vibeke Aasland fortalte at Lions Norge sine hjemmesider vil bli responsive før sommeren Andre rapporter 3.28 Rapport Thorvaldsenfondet Vedtak: Rapporten ble tatt til orientering 3.29 Daglig leders orientering Vedtak: Daglig leders orientering ble tatt til informasjon 3.30 Kvinner i Lions Vedtak: Rapporten om Kvinner i Lions ble tatt til informasjon Organisasjon og administrasjon 5.32 Omlegging av medlemsregister til 7 distrikter Vedtak: GR godkjenner enstemmig plan for registrering av nye distrikter i medlemsregisteret. Planen skal oversendes til LCI til informasjon. 9

10 5.33 Representant i NSR AU Vedtak: Saken utsettes. AU vil behandle saken elektronisk LCI 100 år Vedtak: For å sikre kunnskapsoverføring fra årets DG til neste års DG om det kommende 100 års jubileet til LCI ber GR om at nåværende DG er tar kontakt med de påtroppende DG og ber de starte prosessen i sitt distrikt Økonomi Kvartalsrapport MD 104 Vedtak: Guvernørrådet beslutter enstemmig 3. Kvartalsrapport for MD Tildelinger fra Lions Tulipanfond Enstemmig vedtak: Søknad fra LC Nordkapp avvises med bakgrunn i de gjeldende kriterier for tildeling av midler. Søknad fra LC Sem. Det godkjennes en bevilgning fra Lions Tulipanfond på kr ,- som beskrevet. Beløpet utbetales når dokumentasjonen for utgiftene er mottatt. Søknad fra LC Borgen. Det godkjennes en bevilgning fra Lions Tulipanfond på kr i tre år med start ved godkjenning. Beløpet utbetales når dokumentasjon for utgiftene er mottatt Regnskap Lions Mint 2014 Enstemmig vedtak: Regnskap for Lion Mints 2014 tas til etterretning. Beløpet bes overført Mintfondet så snart som mulig. Lion Mints skal i fremtiden tilbys i Lions nettbutikk Felles bevilgning til LCIF Vedtak: Guvernørrådet henstiller alle klubbene i MD 104 til å bevilge kr. 650,- for å dekke opp et underskudd på innsamlede midler til LCIF på USD Vi oppfordrer alle klubber i verden til å gjøre det samme! Da vil vi sammen nå målet til LCIF på USD , Andre saker 7.16 Oppfølging av sak 9.11 på GRM Guvernørrådet oppfordrer påtroppende guvernører om å bli enige om et felles lovverk IR katalog Enstemmig vedtak: GR støtter forslaget om å utgi en IR katalog. GR ber om at innsamling av aktiviteter igangsettes. GR imøtekommer ikke søknaden om med den begrunnelse at en IR katalog kan l ages innenfor de tekniske rammene vi har i dag Ensomhet og Lions 10

11 Vedtak: Lill Alver og GS vil arbeide videre med dette. Både i forhold til eldre ensomme og sett i lys av hva ungdom/ studentklubber kan hjelpe til med. En prosjektskisse vil bli sendt til Gjensidigestiftelsen for mulig økonomisk støtte Evaluering fra hovedkomiteen i LRF 2015 Guvernørrådet takker prosjektgruppen for en solid arbeidsinnsats og tar Lions Røde Fjær evalueringen til etterretning 7.20 Samarbeid med DMV ang. forskningsprosjekt Enstemmig vedtak: Lions Norge skal samarbeide med Mitt Valg og tar ansvaret med å skaffe skoler som skal være med i forskningsprosjektet Samarbeid med Movember 2015 Enstemmig vedtak: Guvernørrådet ser Movember som en god sak, men ønsker å prioritere egne Lions prosjekter Orkester Norden Enstemmig vedtak: Guvernørrådet ønsker å sende en ny norsk representant til European Music Competition Riksmøte papirer RM 2016 og senere Enstemmig vedtak: LC Skiptvet gis tillatelse til å trykke Lions Norge sin matrikkel i bokform Matrikkel i papirutgave Enstemmig vedtak: Guvernørrådet ønsker er papirløst Riksmøte Eventuelt Statusrapport fra Stiftelsen Det er Mitt Valg, ved styreleder Christian H. Johansen. Rapporten ble gitt på starten av møtet. Avslutningsvis leste guvernørrådsleder Kay Arne Sørensen «Ferietur» fra boken Livets spill. Referent Heidi Lill M. Oppegaard, generalsekretær Lions Norge 11

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen Til stede: Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, Ass. Guvernørrådsleder

Detaljer

Protokoll. for Lions Norges Riksmøte 2015. i Kirkenes

Protokoll. for Lions Norges Riksmøte 2015. i Kirkenes Protokoll for Lions Norges Riksmøte 2015 i Kirkenes 1 2 1 Åpning 1.1 MØTET BLE ÅPNET Ved at guvernørrådsleder (GRL) Kay Arne Sørensen framførte sangen «Håpets flamme» og ønsket delegater, gjester og arrangører

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Lions Norge Saksliste Guvernørrådsmøte den 22.11 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Sak- og dok.nr Guvernørrådsmøte den 14.2. 2015 1 Åpning og konstituering 2 Protokoller og referater 2.08 Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 22. november

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Sak- og dok.nr 1 Åpning og konstituering 2 Protokoller og referater 2.08 Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 22. november 2014 B 2.09 Protokoll fra

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 24. mai 2013 Hotel Aleksandra Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort beslutning

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013 Lions Norge Saksliste GRM 24.8. 2013 Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning på. Saken er kun til orientering I til informasjon.

Detaljer

Saker som ønskes løftet inn i GRM må meldes til GRL på forhånd.

Saker som ønskes løftet inn i GRM må meldes til GRL på forhånd. Guver nør r åds møt e 1 7.f ebr uar201 3 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 16.2 2013 På Rica Helsfyr Hotell Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort beslutning på. Saken

Detaljer

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte 2013 Distrikt D 104 B Oppdal Sted: Rica Skifer Hotell Tid: Lørdag 20.04.2013 kl.

Detaljer

Innkalling til Riksmøte 2013

Innkalling til Riksmøte 2013 Innkalling til Riksmøte 2013 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøtet 2013 Fredag 24. mai Kl 10:00-13:00 Kl 13:00-14:30 Kl 14:30-15:00 Kl 15:00-18:00 Kl 19:30 23:00 Registrering i Nordfjordstova

Detaljer

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 2015 Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 Bårdshaug Hotell, 26. April kl. 09.30 Møtepapirer. 19.04.2015 Distriktsmøte i Distrikt 104 B2, 26. april 2015. Bårdshaug Herregård, kl. 09.30 12.30 Saksliste:

Detaljer

DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp

DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp Honningsvåg, den 26.mars 2013 Hilsen fra Distriktsguvernøren i 104 A Hjertelig velkommen til distriktsmøte

Detaljer

KK har derfor trukket linjer bakover til opprettelsen av stiftelsen i 2003, før Stiftelsesloven fra 2002 hadde trått i kraft.

KK har derfor trukket linjer bakover til opprettelsen av stiftelsen i 2003, før Stiftelsesloven fra 2002 hadde trått i kraft. 1 Besvarelse fra Kontrollkomiteen i Lions Norge til stiftelsen Det er mitt valg, på oppdrag GJENNOMGÅ DISPONERINGER SOM STYRE I STIFTELSEN HAR GJORT, gitt 24. MARS 2015. Innhold: side 1. Oppdraget. 2 2.

Detaljer

Innkalling til Riksmøte

Innkalling til Riksmøte Innkalling til Riksmøte 2012 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøte 2012 Fredag 1. juni Kl 13.00 14.30 Kl 15.00 17.45 Kl 19.30 23.30 Åpning i Agdersalen på Quality Hotel & Resort Riksmøte del I

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2015 Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus Rena 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena Til tjeneste det gleder Side 1 av 64 THE INTERNATIONAL

Detaljer

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS [År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS Innledning Distriktsråds arbeide foregår som alt annet LIONS arbeid i den enkeltes fritid. Det gjelder derfor om å kunne utfører dette arbeid så effektivt

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Jessheim 5. april 2014 Arrangør: Lions Club Ullensaker Til tjeneste det gleder Side 1 av 68 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion

Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion 1 Innhold 1 Velkommen til Distriktsmøte i Stavanger 3. mai 2014... 4 2 Hilsen fra ordføreren i Stavanger... 5 3 Hilsen

Detaljer

KLUBBHÅNDBOKEN LIONS CLUBS INTERNATIONAL. Multippeldistrikt 104

KLUBBHÅNDBOKEN LIONS CLUBS INTERNATIONAL. Multippeldistrikt 104 KLUBBHÅNDBOKEN LIONS CLUBS INTERNATIONAL Multippeldistrikt 104 9. utgave 2006 2 FORORD Med dette foreligger 9.utgave av KLUBBHÅNDBOKEN. Et stort og omfattende arbeid er avsluttet. En slik bok vil naturligvis

Detaljer

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 1. Åpning 1.1 Visepresident i LC Haslum, Freddy Nilsen ønsket alle velkommen og underholdt med en stemningsskapende visestubb med Lions-vri. 1.2

Detaljer

Klart for ny sommerleir

Klart for ny sommerleir LØVENYTT Nr. 4 April 2015 18. årgang Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F Klart for ny sommerleir Tilbakeslag og lyspunkter DGs månedsbrev Side 2 Om bare to måneder skal 18 jenter og

Detaljer

Distriktsmøte 104 H 13. april 2013

Distriktsmøte 104 H 13. april 2013 Distriktsmøte 104 H 13. april 2013 Lions Club Kolsås Sandvika videregående skole Elias Smiths vei 15 SANDVIKA Se veiviser på neste side! Distriktsmøte 104 H Lørdag 13. april 2013 Sandvika videregående

Detaljer

Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad

Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad Norsjø Hotell, Akkerhaugen Protokoll fra DM D104F, 26. april 2014 Side 1/19 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet: 18 Avvikling

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Innhold S 2 Tulipanaksjonen S 3 Klubbmøte april S 4 Styremøte mai og klubbens maibarn Innhold S 8-10 Sonemøte Referat(mars) S 11 Månedsbrev mai S 12 Til egne notater S5-6 Riksmøte mai S 7 Lions quarterly

Detaljer

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett.

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Lions Club Odal Løvebrølet Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Redaktørens hjørne: e-post: Styret i LC Odal 2014-15: Klubbleder:

Detaljer

Se og Brøl. Nr. 6 2012/2013. Velkommen til medlemsmøte. På Runni Gård. Formøtetreff kl 18.00. Referat fra medlemsmøte 8/1-2013

Se og Brøl. Nr. 6 2012/2013. Velkommen til medlemsmøte. På Runni Gård. Formøtetreff kl 18.00. Referat fra medlemsmøte 8/1-2013 - 0 - Se og Brøl Nr. 6 2012/2013. Innhold Side Presidenten har ordet 2 Ref. medl.møte 08.01. 4 Ref. styremøte 21.01. 8 Jubileumskomiteen 10 DG`s månedsbrev for febr. 12 Bevilgninger 2012/2013 14 Velkommen

Detaljer

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Roald Nilssen LC Nordkapp VÅR INNSATS LIONS FRAMTID Saksliste / referat Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A Quality

Detaljer

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100.

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100. The International Association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Rokstad LC Sørreisa Motto: LIONS hjelper med stolthet og glede Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Lions Clubs International Distrikt 104 E 2013 2014

Lions Clubs International Distrikt 104 E 2013 2014 Tlf. 51 62 49 28 Mob. 91 36 07 17 odd.rage@lyse.net albert.moe@lyse.net jhl@hotel-epress.no Til tjeneste 2013 2014 Månedsbrev nr. 1 JULI 2013 egfriest@kleppnett.no plillesand@gmail.com 90 63 28 30 jarl.sie1@lyse.net

Detaljer