PEDAGOGISKE ARBEIDSMÅTER, AREALRAMMER OG BYGGEPROSJEKTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PEDAGOGISKE ARBEIDSMÅTER, AREALRAMMER OG BYGGEPROSJEKTER"

Transkript

1 INNHOLD FORORD SAMMENDRAG DEL I BAKGRUNN 1.1 Om planen og planarbeidet Mål for planen Prosess og deltakere Høring Politisk behandling 1.2 Hva er oppnådd så langt når det gjelder utbygging, ombygging og rehabilitering av skoleanlegg? Store byggeprosjekter Mindre byggeprosjekter som gjennomføres på mange skoler 1.3 Elevtallsutvikling Om prognosen Folketallsutvikling Elevtallet i de kommunale grunnskolene Sammenligning med prognosen i den forrige skolebehovsplanen DEL II PEDAGOGISKE ARBEIDSMÅTER, AREALRAMMER OG BYGGEPROSJEKTER 2.1 Varierte pedagogiske arbeidsmåter Fremtidens skole Elevene Samfunnet Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Læring Skolens organisering og arbeidsformer 2.2 Prinsipper for fleksible planløsninger - arealrammer Fra den tradisjonelle klasseromsskolen som fysisk ramme for læringsarbeidet, til mer varierte planløsninger Arealrammer 2.3 Bygningsmessig tilrettelegging i skolene - noen erfaringer Noen eksempler fra tilrettelegging i skolene de seneste årene 2.4 Organisering av byggeprosjekter Noen sentrale trekk ved de nye planløsningene Byggeprosjektene framover - en integrert del av en pedagogisk utviklingsprosess Gjennomføring av nye byggprosjekter - hovedtrekk i

2 DEL III REHABILITERINGSBEHOV 3.1 Innledning Rehabilitering og nye planløsninger Vedlikehold Oppgradering av toalett/dusjanlegg 3.2 Behov for rehabilitering av skoleanleggene Inneklimastatus, forskrifter og nye planløsninger 3.3 Sammenligning av investeringer i grunnskoleanlegg i Trondheim, Stavanger, Oslo og Bergen i perioden DEL IV AREALSITUASJONEN - AREALKNAPPE BYGG 4.1 Arealsituasjonen - mange arealknappe bygg Kapasitet Arbeidet med skolebeskrivelsene Resultater fra arbeidet med skolebeskrivelsene så langt 4.2 Brutto bygningsareal for skoleanleggene i de store byene - en sammenligning DEL V ELEVMASSE OG SKOLEKAPASITET 5.1 Skoler i Arna byområde Forventet utvikling i elevtall i perioden Vurdering av skolekapasitet og investeringsbehov Oppsummering av aktuelle tiltak 5.2 Skoler i Bergenhus byområde Forventet utvikling i elevtall i perioden Vurdering av skolekapasitet og investeringsbehov Oppsummering av aktuelle tiltak 5.3 Skoler i Fana byområde Forventet utvikling i elevtall i perioden Vurdering av skolekapasitet og investeringsbehov Oppsummering av aktuelle tiltak 5.4 Skoler i Fyllingsdalen byområde Forventet utvikling i elevtall i perioden Vurdering av skolekapasitet og investeringsbehov Oppsummering av aktuelle tiltak 5.5 Skoler i Laksevåg byområde Forventet utvikling i elevtall i perioden Vurdering av skolekapasitet og investeringsbehov Oppsummering av aktuelle tiltak 5.6 Skoler i Ytrebygda byområde Forventet utvikling i elevtall i perioden Vurdering av skolekapasitet og investeringsbehov Oppsummering av aktuelle tiltak 5.7 Skoler i Årstad byområde Forventet utvikling i elevtall i perioden Vurdering av skolekapasitet og investeringsbehov Oppsummering av aktuelle tiltak 5.8 Skoler i Åsane byområde Forventet utvikling i elevtall i perioden Vurdering av skolekapasitet og investeringsbehov Oppsummering av aktuelle tiltak ii

3 DEL VI EN HELHETLIG STRATEGI, ANBEFALTE TILTAK, NØKKELTALL FOR SKOLEANLEGGENE 6.1 Utfordringen - en helhetlig strategi for de totale investeringer i skoleanlegg Utfordringen En helhetlig strategi for de totale investeringer i skoleanlegg 6.2 Gjennomføringen av byggeprosjekter - noen vurderingspunkter Rive og bygge nytt OPS - offentlig/privat samarbeid 6.3 Anbefalte investeringer 6.4 Nøkkeltall for skoleanlegg DEL VII ALTERNATIVE LÆRINGSARENAER 7.1 Spesialavdelinger/skoler - elever med store lærevansker/psykisk utviklingshemming Bakgrunn Status Oppsummering Veien videre 7.2 Alternative skoler for elever med samhandlingsvansker Status Veien videre 7.3 Nygård skole - innføringssenter fot minoritetsspråklige Bakgrunn Status Veien videre 7.4 Hålandsdalen leirskole Drift Kompetanse i egen kommune Økonomi Veien videre DEL VIII FLERBRUK OG SAMLOKALISERING 8.1 Retningslinjer for bruk av skoleanlegg til andre formål enn grunnskoleundervisning - flerbruksløsninger Nye planløsninger i skolene Kulturaktiviteter på dagtid - behov for egne arealer Kroppsøvingslokaler på skolene Retningslinjer 8.2 Prinsipper for samlokalisering Kommuneplanens arealdel 8.3 Samlokalisering/flerbruk med skoler - noen eksempler og muligheter Idrettsektoren Kultur sektoren Barnehager DEL IX ANDRE FORHOLD 9.1 Skolenes uteområder Nasjonalt fokus på skolenes uteområder Bergen - en by i bevegelse Spørreundersøkelse blant elevrådene i Bergen om uteområdene Krav til uteområdenes størrelse og utforming iii

4 9.1.5 Uteområdene i Bergen Nærmiljøanleggsmidler 9.2 Skolefritidsordning - SFO Status Utvikling framover 9.3 Lærerarbeidsplasser Bakgrunn Status Videre arbeid 9.4 Skolehelsetjenestens lokaler Visjon/mål Bakgrunn Videre arbeid 9.5 Barnetun Bakgrunn Lovgrunnlag/nasjonale føringer Lokale føringer Pedagogiske muligheter (gevinster) Utfordringer i organisasjonsutviklingen Veien videre Vedlegg iv

5 FORORD Fornying i bergensskolen Gjennom kunnskapsløftet satser Bergen kommune bredt på utviklingsarbeid i skolen. Denne planen retter søkelyset mot de fysiske rammebetingelsene for læringsarbeidet. Skoleanleggene har i mange år har hatt mangelfullt vedlikehold. Investeringer til nybygging og påbygging har vært prioritert framfor oppgradering av eksisterende anlegg. Den bygningsmessige standard bærer preg av dette. Det stilles krav til mer varierte og fleksible læringsarealer som legger bedre til rette for læringsarbeidet i skolen. En gjennomgang av skoleanleggenes bygningsmessige standard, arealbehov og eksisterende planløsninger viser at tiden bør være inne for å forbedre de fysiske rammebetingelsene for læring. Bergen har ambisjoner om å ligge i fremste rekke når det gjelder å tilby alle kommunens elever framtidsrettede læringsarenaer. Bergen vil utvikle anlegg som er arkitektonisk nyskapende og som legger til rette for varierte og fleksible arbeidsmåter i skolen. Gamle skoler som er lite verneverdige, bør vurderes revet og bygget opp på nytt, eventuelt relokalisert til bedre egnete tomter i nærheten. Bergen har gjennom visjonsprogrammet Bergenscenarier 2020 lagt listen høyt for å gjøre byen til et attraktivt sted å bo og ha sitt virke i. Gjennom et rehabiliterings- og fornyingsprogram for skoleanleggene, strategisk plassering av nye anlegg og samlokalisering med idrettsanlegg, kulturarenaer og barnehager der det ligger til rette for det, kan skoleinvesteringene inngå som en del av et områdeløft i lokalmiljøet. I denne planen påvises store investeringsbehov som gir utfordringer i økonomiplanrulleringene i mange år framover. En helhetlig strategi for fornying av skoleanleggene skisseres. Dette vil kreve langt større investeringsavsetninger pr. år enn det som til nå har vært vanlig i skolesektoren i Bergen. Dette vil være i tråd med det en har sett i de andre store byene de siste årene. Tiden er inne for et stort skoleløft. Det vil kreve tid å fornye skoleanleggene. Desto viktigere er det å stake ut en stø kurs for fornyingsarbeidet ved å holde et investeringsnivå som gir klare forbedringer for den samlede bygningsmassen over tid. For kommunen er dette en krevende oppgave. På grunn av kommunens økonomiske situasjon, er vi underlagt strenge økonomiske restriksjoner. Kreativitet og bred politisk oppslutning må til for å lykkes med satsingen. Frigjøring av kapital er et nødvendig grep for å nå målene om fornying av skoleanleggene. Den nåværende regjeringen ønsker å videreføre og forsterke utlånsordningen for oppussing av skolebygg, men rentekompenserende lån fra staten er langt fra nok til å gi kommunene det nødvendige handlingsrom. Investeringsbehovene er såpass omfattende at staten bør bidra med en langt større andel av investeringene enn det den til nå har gjort gjennom denne ordningen. v

6 FORORD Det presenteres enkeltforslag i planen som vil sette skoleanleggene på kartet: - barneskole kombinert med vitensenteret på Marineholmen (erstatte Møhlenpris) - rive og bygge nytt blant annet på Landås skole og på Garnes ungdomsskule - relokalisere og bygge ny Rå skole. Forslagene varsler om en mer helhetlig tilnærming til fornyingsarbeidet, et ønske om å gi elever og lærere den arbeidsplassen de fortjener og nærmiljøene tidsmessige møteplasser for allsidige aktiviteter. Skal vi lykkes med satsingen, trengs bred oppslutning i befolkningen generelt og i de politiske partiene om at fornying av skoleanleggene skal prioriteres når kommunale midler fordeles. De kommende økonomiplanrulleringer vil vise i hvilken grad kommunen evner å løse oppgaven. Anne Marit Presterud Kommunaldirektør Hans Carl Tveit Byråd vi

7 SAMMENDRAG Sammendrag Dette plandokumentet er utarbeidet av Byrådsavdeling for oppvekst som en rullering og videreføring av tidligere skolebehovsplaner. Planen beskriver de hovedutfordringene kommunen har for bedre tilrettelegging av fysiske rammebetingelser i skolesektoren i Bergen i årene framover. Behovene for investeringer er store. I perioden anbefales investeringer for 3 milliarder kroner. Det totale elevtallet stabiliserer seg Den store elevtallsveksten i Bergen i perioden er over. Det forventes relativt stabile elevtall i Bergen fram til En svak nedgang på 3 % fram til 2010, avløses av en tilsvarende økning fram til Innenfor byens grenser er elevtallsutviklingen ujevn. Det er fortsatt slik at boligutbygging og flytting fører til pressområder der det er nødvendig å øke skolekapasiteten. Planen inneholder derfor forslag til skoleutvidelser. Elevkapasiteten på skoleanleggene er ujevnt fordelt mellom bydelene. Bydelene Årstad og Fyllingsdalen har god kapasitet, i Åsane er det god kapasitet på ungdomstrinnet sett under ett, men tilbudet har et geografisk tyngdepunkt i søndre og midtre del. I skolestruktursaken ble disse forholdene påpekt. Situasjonen for øvrig i Bergen er at mange skoler er arealknappe i forhold til den faktiske elevsituasjonen på skolen. I bydelene Fana og Ytrebygda er denne situasjonen særlig tydelig. En gjennomgang av elevtallsutviklingen i bydelene (DEL V) viser behov for investeringer i nybygg i de nærmeste årene i tillegg til de tiltakene som allerede er inne i investeringsbudsjettet for Varierte pedagogiske arbeidsmåter behov for fleksible og varierte arealer Kunnskapsløftet har siden den forrige skolebehovsplanen avløst L Den nye satsingen viderefører behovet for en ny organisering av læringsarbeidet og dermed nye krav til det fysiske læringsmiljøet. En rekke utbyggingsprosjekter som er fullført etter den forrige skolebehovsplanen, har planløsninger som avviker fra den mer tradisjonelle klasseromsinndelingen. Noen av premissene for de nye planløsningene er beskrevet i den forrige skolebehovsplanen (kapittel 8). I denne planen utdyper vi disse (kap. 2.1). Siktemålet er å gi økt innsikt i hvorfor et bredere spekter av arbeidsmetodikk tas i bruk, beskrive hvordan undervisningen foregår og forklare hvordan de fysiske rammebetingelsene kan legge til rette for dette læringsarbeidet. Arealrammene for moderne skoleanlegg er gjennomgått i kap Noen eksempler på planløsninger som er valgt presenteres også (kap. 2.3) Erfaringer fra byggeprosjekter viser at et byggeprosjekt griper dypt inn i den pedagogiske tenkningen og praksis på den enkelte skole. Det er behov for grundige pedagogiske prosesser i forkant av et byggeprosjekt. I

8 SAMMENDRAG planen beskrives en helhetlig tilnærming til gjennomføring av byggeprosjekter. (kap. 2.4) Store rehabiliteringsbehov Investeringsmidlene i perioden har i stor grad gått til kapasitetsutvidelser for å møte elevtallsveksten. Rehabiliteringsbehov har vært nedprioritert. Nå er tiden inne for en omfattende og helhetlig satsing på rehabilitering og fornying av skoleanleggene (Del III). Det er behov for et stort investeringsløft der rehabiliteringsoppgavene ikke må vike til fordel for nødvendige kapasitetsutvidelser i pressområder. Når skoleanlegg skal rehabiliteres, må det samtidig legges til rette for varierte og fleksible planløsninger. Full rehabilitering må til for å oppnå de ønskete resultater. En vurdering av om det er lønnsomt å rehabilitere, rive og bygge nytt eller relokalisere skolen til en tomt i nærheten, bør være en del av vurderingsgrunnlaget. For å gjennomføre rehabilitering/ riving må det skaffes erstatningslokaler i byggetiden. Dette kan gjøre ved å sette opp paviljonger eller ved bussing av elevene til midlertidige, egnete lokaler. Prioriteringer av investeringsmidler til rehabilitering og ombygging i skolesektoren i årene framover vil by på store utfordringer for kommunen. En sammenligning mellom byene Stavanger, Trondheim og Oslo av investeringer til skolesektoren fra 1995 og fram til slutten av økonomiplanperioden 2009 målt i investeringer pr. elev, viser at Bergen kommune i langt mindre grad enn de andre storbyene har investert i skoleanleggene. Arealknappe skoler I planarbeidet er det denne gangen foretatt målinger av faktisk bruksareal til skoleformål på alle skolene for å få fram den reelle arealsituasjonen. Svært mange skoler er arealknappe i forhold til vedtatte arealnormer (Del IV). Ved full rehabilitering og ved utbygging av skoleanlegg anbefales at de vedtatte arealnormene legges til grunn. Alternative opplæringsarenaer Alle elever har i følge opplæringslovene rett til å gå på sin nærskole, også elever med store funksjonshemminger. Noen skoler i Bergen har likevel siden 70-tallet lagt til rette for grupper/ avdelinger for elever med store lærevansker/ psykisk utviklingshemming. Det samlede elevtallet for denne elevgruppen har de siste ti årene økt fra ca.150 til oppunder 190 i inneværende skoleår. Det er derfor sannsynlig at en også i fremtiden vil ha denne type tilbud som en del av det samlede spesialpedagogiske tilbudet i kommunen. Elevgruppen har endret seg. Der er i dag flere elever enn tidligere som har store og sammensatte vansker. I kap. 7.1 redegjøres for de behov denne elevgruppen har for arealer tilpasset deres behov. Dette er også omtalt i kap. 2.4 (arealrammer). En samlet plan for spesialpedagogiske tiltak i kommunen anbefales utarbeidet. Alternative skoler for elever med samhandlingsvansker er et annet tilbud kommunen har. Dette er omtalt i kap

9 SAMMENDRAG Nygård skole som gir tilbud til elevgrupper som ikke har norsk som morsmål beskrives i kap.7.3. Skolebygningen til Nygård skole i sentrum skal selges og alternativ lokalisering for deler av skolevirksomheten foreslås på Løvås skole. (Se også del V, Elevmassen, kap 5.4) Hålandsdalen leirskole gir tilbud til kommunenes barn og unge, se kap Flerbruk og samlokalisering Flerbrukskapitlet (Del VIII) tar utgangspunkt skoleanleggets betydning for et helhetlig oppvekstmiljø. Gjennom et koordinert samarbeid mellom skolebruksplanarbeidet og kommuneplanprosessen kan forslag til løsninger trekke i samme retning når byområder skal utvikles. Forslag til flerbruks- og samlokaliseringsløsninger presenteres. Behovene for klare retningslinjer for bruk av skoleanleggene av andre brukere utenom skoletiden understrekes. Det foreslås nedsatt en arbeidsgruppe som utarbeider retningslinjer for dette. Andre forhold Av andre forhold ved skoleanlegget kan nevnes en gjennomgang av barnetunsmodellen som er et mulig konsept for kombinasjon av skole og barnehage i de tilfeller der det ligger til rette for det, enten ved nybygging eller ved å utnytte ledige arealer i eksisterende skoler. Skolenes uteområder, SFO, nye normer for lærerarbeidsplasser, skolehelsetjeneste og bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi er også omtalt i den siste delen (Del IX). Utfordringen en helhetlig strategi for de totale investeringer i skoleanlegg. Anbefalte investeringer. Store rehabiliteringsbehov, arealknappe bygg, krav til universell utforming og behovet for nye planløsninger (beskrevet i del II) krever store investeringer. Elevtallsvekst fører til behov for skoleutbygging i pressområder. I dette avsnittet skisseres en helhetlig strategi for de totale investeringer i skoleanlegg. Målsettingen er en gradvis fornying av skoleanleggene samtidig som elevtallsvekst i pressområdene løses med økt skolekapasitet. Følgende helhetlige strategi for de totale investeringer i skoleanlegg foreslås i denne planen: 1. Det fastlegges et samlet og temporisert fornyingsprogram for skolesektoren etter følgende retningslinjer: når et skoleanlegg rehabiliteres, bygges det ut slik at anlegget får et areal som samsvarer med arealnormen for den planlagte skoletype/størrelse skoleanlegget tilrettelegges for varierte pedagogiske arbeidsmåter skoleanleggets bygningstekniske standard heves til dagens nivå skolens uteområder oppgraderes slik at skolebygget og utearealene utgjør et helhetlig læringsmiljø 3

10 SAMMENDRAG gamle skoler som er lite verneverdige, bør vurderes revet og bygget opp på ny eventuelt relokalisert til nærliggende tomter - når rehabiliteringskostnadene blir uforholdsmessig store. 2. Kapasitetsøkning i pressområder dekkes på følgende måte: i områder der elevtallsvekst ser ut til å stabilisere seg på et permanent høyere elevtall, bygges fortrinnsvis en permanent løsning ut fra kriteriene i punkt 1 om skoleanleggets areal og bygningstekniske standard elevtallsvekst i store nye boligutbyggingsområder dekkes ved nybygging av skoleanlegg midlertidige paviljonger brukes til å dekke elevtallsvekst dersom det ikke er midler til permanent utbygging ut fra kriteriene i punkt 1 om skoleanleggets areal og bygningstekniske standard Anbefalte investeringer Tiltakene i denne planen er anbefalt på bakgrunn av kriteriene over. Forslagene varsler en mer helhetlig tilnærming til fornying av skoleanleggene. Eksempler på dette er: - barneskole kombinert med vitensenteret på Marineholmen (erstatte Møhlenpris skole) - rive og bygge nytt blant annet på Landås skole og på Garnes ungdomsskule - relokalisere og bygge ny Rå skole. Tiltakene er delt inn i prioriteringskategoriene A, B, C og D: KATEGORI A Tiltakene anbefales iverksatt raskest mulig. KATEGORI B Tiltakene kan periodiseres noe, men fortsatt store behov for gjennomføring av tiltakene KATEGORI C Tiltakene gjennomføres med hovedtyngde i perioden KATEGORI D Behov for tiltak, men kan gjennomføres etter tiltak som er plassert i de andre kategoriene. Tiltak i kategori A, B og C anbefales i denne planen gjennomført i planperioden ( ). I tillegg kommer diverse andre investeringsposter i perioden. De samlede, anbefalte investeringskostnadene i perioden er 3 milliarder kroner. For kommunen er dette en krevende oppgave. De økonomiske rammene vil til enhver tid avgjøre hvor store investeringer som kan avsettes. Rullering av økonomiplanene i årene framover vil bli svært utfordrende. Det vil kreve tid å fornye skoleanleggene. Desto viktigere er det å stake ut en stø kurs for fornyingsarbeidet ved å holde et investeringsnivå som gir klare forbedringer for den samlede bygningsmassen over tid. En samlet oversikt over foreslåtte tiltak i planen finnes i del VI. 4

11 DEL I BAKGRUNN

12

13 DEL I 1.1 Om planen og planarbeidet Skolebruksplanen skal i henhold til de vedtak som bystyret har gjort, rulleres hvert fjerde år og gi en samlet oversikt over arealbehov og investeringsbehov i bergensskolen. Skolebruksplanen inngår som en viktig del av plangrunnlaget for Bergen kommunes virksomhet. Planen utarbeides med utgangspunkt i de samme grunnlagsdata som kommuneplanens arealdel og er derfor oppdatert bl.a. når det gjelder boligbygging, befolkningsutvikling, senterutvikling og infrastruktur. Skolebruksplanarbeidet gir innspill til kommuneplanens arealdel i planleggingsfasen for å sikre at nødvendig tomteareal settes av til fremtidige skoleanlegg Mål for planen Skolebruksplanen skal bidra til å: sikre et forsvarlig skoletilbud til elevene sikre et godt arbeidsmiljø for de ansatte og elevene legge til rette for fysiske rammer som fremmer elevenes læringsutbytte innenfor gitte økonomiske og undervisningsfaglige krav bidra til å styrke grunnskolene som positive faktorer i nærmiljøet Planarbeidet konsentreres om de til enhver tid mest relevante problemstillingene. Planen gir et grunnlag for å ta viktige strategiske valg for utvikling av skoleanleggene i Bergen Prosess og deltakere Arbeidet med skolebruksplanen har vært ledet av en prosjektgruppe som har hatt følgende medlemmer: Planlegger Magne Grostad, Byrådsavdeling for oppvekst, (prosjektleder) Seksjonsleder strategi og utredning Merete Bogen, Byrådsavdeling for oppvekst Planlegger Else Warberg, Byrådsavdeling for oppvekst Seksjonsleder oppvekstetaten Brita Instebø, Byrådsavdeling for oppvekst Planlegger Anne-Torill Tutturen, Byrådsavdeling for oppvekst Utbyggingssjef Olav Ytre-Arne, Bergen bygg og eiendom (BBE KF) Dan Lysne, Norconsult (innleid konsulent), har utarbeidet elevtallsprognoser, vært delaktig i utarbeiding av deler av planen og har utarbeidet databaseverktøy for

14 DEL I SKOLEBRUKSPLAN BERGEN KOMMUNE skolebeskrivelsene i samarbeid med Byrådsavdeling for oppvekst og BBE KF. Tonje Eide Kristiansen, Norconsult, har bidratt til ferdigstillingen. Planarbeidet har i det vesentligste hatt et tyngdepunkt sent på våren og høsten 2005 og fram til høringsutkastet ble framlagt i april Opprinnelig framdriftsplan var satt med ferdigstilling til månedsskiftet september/ oktober Byrådet utsatte denne fristen slik at skolebruksplanen kunne bygge på det grunnlagsmaterialet som framkommer i arbeidet med kommuneplanens arealdel når det gjelder forventet boligbygging, folketallsprognoser og byutvikling generelt på kommune- og bydelsnivå. Målsettingen har etter dette vært å utarbeide et grunnlag for politiske prioriteringer i forbindelse med budsjettprosessene for 2007 og for økonomiplanen for Flere arbeidsgrupper har vært nedsatt for å drøfte ulike tema i skolebruksplanen. I tillegg til selve plandokumentet er det under utarbeiding skolebeskrivelser som bl.a. viser faktisk bruksareal på skoleanleggene. Grunnlagsarbeidet er omfattende og gir et grunnlag for å vurdere kapasitet og behov for bygningsmessige utbedringer på anleggene. Egen database er utviklet som vil gi muligheter for løpende oppdatering av informasjon om det enkelte skoleanlegg. Dette vil være et svært nyttig planverktøy i årene framover. Sentrale nøkkeltall er oppsummert i planen og vist i vedlegg. Dette vil gi beslutningsgrunnlag for prioritering av tiltak i investeringsbudsjettet. Beskrivelser av de enkelte skoler vil ligge i den nye plandatabasen og vil forelegges den enkelte skole for kommentar. I forbindelse med planarbeidet er det: Stilt spørsmål til alle elevrådene i bergensskolen om ulike sider ved skoleanlegget. Spørsmålene omhandlet elevene sin arbeidsplass, sosiale møteplasser i skoleanlegget samt uteområdet (Utrykt vedlegg). Gjennomført en egen samling på Rådhuset med noen utvalgte elevråd for å utdype svarene i en direkte dialog med elevrepresentantene. Avholdt to møterekker med rektorer i pressområder for å få fram best mulig kunnskap om problemstillinger i disse områdene og for å drøfte forslag til løsninger for å dekke behovene for elevplasser. Gjennomført møter med en referansegruppe bestående av rektorer og representanter for arbeidstakerorganisasjonene. Gjennomført drøftingsmøte med arbeidstakerorganisasjonene om utvalgte tema Informasjon om planarbeidet har vært gitt underveis til arbeidstakerorganisasjonene på møter Høring Planen sendes på høring i april 2006 til alle skoler og til andre aktuelle høringsinstanser. Gruppeledere i bystyret og medlemmer av Komité for oppvekst vil også få en trykt utgave tilsendt. Planen vil være tilgjengelig på internett på Byrådsavdeling for oppvekst sine hjemmesider. DEL I - SIDE 4

15 KAPITTEL 1.1 OM PLANEN OG PLANARBEIDET DEL I Politisk behandling På bakgrunn av planen og innkomne høringsuttalelser, utarbeides politisk sak som byrådet legger fram for videre behandling i Komité for oppvekst og i bystyret. Planen og høringsuttalelsene vil følge den politiske saken fram til bystyrebehandlingen. DEL I - SIDE 5

16

17 DEL I 1.2 Hva er oppnådd så langt når det gjelder utbygging, ombygging og rehabilitering av skoleanlegg? Kapittelet gir en oversikt over hva som er gjort av utbygging, ombygging og rehabilitering av skoleanlegg siden gjennomgangen i forrige skolebehovsplan der byggeprosjekter gjennomført i perioden ble listet opp. Kapittelet viser også hvilke større prosjekter som er igangsatt, under prosjektering eller innarbeidet i byrådets forslag til økonomiplan Investeringer som har vært benyttet til mindre ombygginger på mange skoler, er også kommentert. Selve opplistingen av prosjektene er presentert i tabellform til slutt i kapittelet Store byggeprosjekter De siste 3 4 årene har det vært gjennomført en rekke utbyggingsprosjekter for å ta i mot elevtallsveksten i perioden I perioden er det igangsatt og ferdigstilt byggeprosjekter for nærmere 350 millioner kroner. Mange barneskoler som har hatt overbelegg i flere år, har nå fått større areal. Presset på ungdomstrinnet har vært stort i deler av byen de seneste år. Siden forrige skolebehovsplan har Hop ungdomsskole fått utvidet areal. Rothaugen skole har fått noe arealutvidelse og en omfattende rehabilitering i deler av skolebygningen. Noen av byggeprosjektene har omfattet rehabilitering av deler av eksisterende bygningsmasse i tillegg til selve utbyggingen. I forrige skolebehovsplan ble det anbefalt en lang rekke tiltak, bl.a. ble fem nye skoler foreslått: 2-parallellers barneskole på Apeltun. 5-parallellers ungdomsskole i Fana/ Ytrebygda. 2-parallellers barneskole på Råstølen. 2-parallellers barneskole i indre Sædal (nye Helldal) 2 parallellers barne- eller kombinertskole på Almås. Av disse ble 1.byggetrinn på Apeltun ferdigstilt høsten To av de andre har fått plass i økonomiplan for (Ungdomsskole i Rådal, 1.byggetrinn på barneskole i Indre Sædal). Det samme gjelder fullføring av utbyggingen av Apeltun skole der planarbeidet nå er igangsatt. Almås skole relaterer seg til boligutbygging i nordre del av Åsane. Området er under regulering, og skolen vil komme på et senere tidspunkt etter at boligutbyggingen er kommet i gang. Skole på Råstølen er så langt ikke realisert. Elevene har til nå fått plass på skolene Skeie og Søråshøgda. En rekke konkrete ombyggings-/ utbyggings-/ rehabiliteringsprosjekter ble anbefalt og prioritert i gruppe A, B og C. Samtlige forslag i prioriteringsgruppe A er gjennomført i planperioden.

18 DEL I SKOLEBRUKSPLAN BERGEN KOMMUNE Prioriteringsgruppe A: Skeie, utvidelse til fullverdig 2-parallellers barneskole høsten Bjørndalsskogen, utvidelse til fullverdig 2-parallellers barneskole høsten 2002; utbedringer av eksisterende skole senere. Hjellestad, utvidelse til fullverdig 2-parallellers barneskole høsten Mathopen, utvidelse til fullverdig 2-parallellers barneskole høsten 2003; utbedringer av eksisterende skole senere. Haukås, 2. byggetrinn (utvidelse til fullverdig 2-parallellers barneskole) høsten Hop; påbygging og delvis ombygging høsten 2002; mer ombygging og tilrettelegging senere. Alvøen, utvidelse til 3-parallellers barneskole. Tertnes, utvidelse / erstatte gamleskolen (utvidelse til fullverdig 2-parallellers barneskole). Ulsmåg, utvidet kapasitet (eventuelt v/ midlertidig paviljong); dekke elevtallsøkning i området, i påvente av evt. boligutbygging i Dyngelandsområdet I prioriteringsgruppe B var det i alt anbefalt 19 tiltak. Av disse er 6 tiltak gjennomført: Bjørndalsskogen, utbedringer av eksisterende skole (etter tilbygg). Krokeide, gymsal / grendahus / avlastningsrom Garnes barneskole, utvide til fullverdig 2-parallellers barneskole Rothaugen, bygningsmessig rehabilitering og bedre tilrettelegging av sydfløyen Nordvik, lite tilbygg Kalvatræet, lite tilbygg 6 av tiltakene i prioriteringsgruppe B er under planlegging eller planarbeidet vil starte i løpet av våren 2006: Hordvik, tilbygg slik at skolen får plass til 14 klasser Rolland (Kollåsen), utvide grendaskolen noe Garnes ungdomsskole, liten utvidelse Kyrkjekrinsen, utvidelse barnetrinnet p.g.a. forventet boligbygging i Myrdal-Ulset- Sauråsområdet Paradis, ombygging / utvidelse til fullverdig 3-parallellers barneskole Rå, ombygging / tilrettelegging / rehabilitering etter prosjekter er under vurdering: Utvidelse av kroppsøvingslokaler Hop Omfang av rehabilitering på Fridalen 5 prosjekter i prioriteringsgruppe B er ikke fulgt opp: Mathopen, utbedringer av eksisterende skole (etter påbygging). Årstad bydel, ungdomstrinn (tilrettelegge Landås for klasse, evt. tilrettelegging for flere klasser på Gimle) Eidsvåg, rehabilitering (mindre tiltak, vedlikehold er gjennomført) Sandgotna, ombygging, evt. utvidelse (for økt kapasitet) Minde, lite tilskuddsbygg DEL I - SIDE 8

19 KAPITTEL 1.2 HVA ER OPPNÅDD SÅ LANGT NÅR DET GJELDER UTBYGGING, OMBYGGING OG REHABILITERINGAV SKOLEANLEGG? DEL I I prioriteringsgruppe C var det i alt 13 forslag. Av disse er ett tiltak, erstatning av brakke på Kirkevoll skole, gjennomført. Forslagene i prioriteringsgruppe C var: Lone, erstatte gamleskolen Håstein, ombygging for å få flere store klassebaser samt flere grupperom Kirkevoll, erstatte brakker med nybygg til ungdomsskolen Vadmyra, erstatte gammel paviljong med nybygg Møhlenpris, videre rehabilitering og oppgradering Liland, rehabilitering av den dårligste bygningsmassen Ortun og Lynghaug, enkel ombygging / bedre tilrettelegging Varden, tilrettelegge paviljongen til undervisningsformål Ytre-Arna, oppgradere / etablere flere store undervisningsrom Ådnamarka, utvidelse til fullverdig 2-parallellers barneskole (forutsetter nedlegging av Indre Arna) Seljedalen, ombygging / bedre tilrettelegging Ny-Krohnborg; bygge kultur-/sambrukslokaler og aula på bakplass, samt tilrettelegge på loftet Etter 2010: utvide ungdomsskolekapasiteten for nordlige deler av Åsane bydel (ny skole eller utvidelse av andre skoler som f.eks. Kyrkjekrinsen eller Almås) Tabell 1.2.1: Samlet oversikt over gjennomførte byggeprosjekter i perioden 2001 våren Skole Innhold/ omfang Prosjektkostnad i mill. Ferdig Kaland Utbygging og ombygging 28 Høsten 2001 Aurdalslia Utbygging, bgtr Høsten 2001 Skranevatnet Utbygging ungdomstrinn, bgtr Høsten 2001 Haukås Utbygging, bgtr 1og 2 25 Høsten 2002 Nygårdslien Utbygging og volleyballhall 30,5 Våren 2003 Damsgård Paviljong 3,2 Våren 2003 Søreide Paviljong 2,9 Våren 2003 Ulsmåg Paviljong 7 Høsten 2003 Fjellsdalen Paviljong 2,9 Høsten 2003 Apeltun Ny barneskole (2200 m2 brutto), volleyballhall (750 m2 brutto), bgtr 1 58 Høsten 2003 Nordvik Utbygging 5 Våren 2004 Hop Utbygging (1600 m2 brutto) 34 Høsten 2004 Hjellestad Riving og nybygging (1300m2 brutto) 25 Høsten 2004 Skeie Utbygging (1200 m2 brutto) 25,9 Høsten 2004 Garnes barneskole Mellombygg 900 m2 20 Høsten 2004 Tertnes Utbygging 950 m2 og ombygging 24 Høsten 2004 Kirkevoll Erstatte brakkebygg, 260m2 5 Høsten 2004 Krokeide Utbygging og volleyballhall 13 Høsten 2004 Rothaugen Utbygging og rehabilitering 14 Høsten 2004 Bjørndalsskogen Utbygging og ombygging. 2 byggetrinn 31,3 Vår 2003/ høst 2004 Krohnengen,avd Eventyrskogen Rehabilitering 3,8 Høsten 2004 Mathopen Utbygging (1350 m2 brutto) og ombygging 35 Høsten 2004/ vår 05 Alvøen Utbygging og volleyballhall 30 Våren 2005 Kalvatræet Tilbygg og ombygging 5,9 Høsten 2005 Hop Ombygging og rehabilitering 12 Våren 2006 (februar) Totale prosjektkostnader DEL I - SIDE 9

20 DEL I SKOLEBRUKSPLAN BERGEN KOMMUNE Mindre prosjekter som gjennomføres på mange skoler Nedenfor følger en oversikt over investeringsposter som fordeles på mange skoler, samt en kort omtale av hver enkelt post. En egen tabell viser investeringene som er gjort etter at den forrige skolebehovsplanen ble vedtatt. Ombygginger og tilpasninger til ny pedagogikk Nye planløsninger i tråd med nye pedagogiske arbeidsformer har vært vektlagt i utbyggingsprosjektene de senere årene. De fleste utbyggingsprosjektene har vært på barneskoler, men også på ungdomstrinnet har det vært utvidelser. Flerbruksfunksjoner, for nærmiljø og kulturaktiviteter, er vektlagt i deler av arealene i mange av disse byggeprosjektene. Disse planløsningene egner seg like godt til skoleformål etter nyere pedagogiske arbeidsmåter som til aktiviteter for andre grupper etter skoletid. En stor del av de eksisterende skolebygningene på barnetrinnet og ungdomstrinnet er dårlig tilrettelagt for nye arbeidsformer. Ny ressurstildelingsmodell medvirker til at mange skoler etterspør bygningsmessige endringer med større fleksibilitet slik at lærerressursene kan nyttes best mulig. En stor del av investeringene som de seneste år har vært avsatt til diverse ombygginger, har gått til ombygginger som legger bedre til rette for nye arbeidsformer. Behovet for mer varierte planløsninger på skolene i Bergen kommune er stort. Utearealer, tilrettelegging Uteområdet er en viktig del av skoleanlegget. I forrige skolebehovsplan ble betydningen av et funksjonelt uteareal med tydeligere sonedeling av uteområdene understreket etter innføringen av 6 årsreformen. Midlene i perioden gikk hovedsakelig til drenering av lekeområder, asfaltering av skoleplasser, utskifting av farlige lekeapparater og innkjøp av nye. Et grovt kostnadsanslag antyder behov for 75 millioner kroner til utbedring av uteanleggene i Bergen. I perioden har avsatte investeringsmidler til formålet vært holdt av i påvente av kjøp av utearealer på Midtun skole etter veiutbygging i området. Situasjonen for utearealene på skolene er med andre ord fremdeles slik den ble beskrevet i forrige skolebehovsplan med unntak av enkelte skoler som har fått utbedret skolens uteareal i forbindelse med utbygging. Inneklimatiltak Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler stiller krav til miljøet både inne og ute. Godkjenning etter denne forskrift er lagt til Helsevernetaten i Bergen kommune. Til nå er det bevilget 133,75 mill kr til formålet. Ut fra kalkyler utarbeidet av BBE KF trengs ytterligere 45 mill kr for å få alle skolene godkjent etter forskriften, bl.a. gjelder det omfattende tiltak i 18 bygninger som må rehabiliteres samtidig som inneklimatiltak utføres. Tilpasninger til funksjonshemmede Alle nye skolearealer tilrettelegges for funksjonshemmede. Årlig avsetning har variert noe. I 2002 var det avsatt 5 mill til formålet, i 2003 var det avsatt 3 mill og fra og med 2004 har det vært avsatt 2 mill pr. år. Gjennomførte tiltak siden forrige skolebehovsplan har gått til diverse tilrettelegging for bevegelseshemmede, støydempende tiltak for hørselshemmede og tiltak for synshemmede elever. Midlene går til tiltak på skoler som får nye funksjonshemmede elever. Tiltak på skoler som ikke DEL I - SIDE 10

2. Bystyret slutter seg til forslag til justeringer i areal- og funksjonsprogram (pkt. 3.1, 3.2, 3.3 i saken).

2. Bystyret slutter seg til forslag til justeringer i areal- og funksjonsprogram (pkt. 3.1, 3.2, 3.3 i saken). Skolebruksplan 2016-2030. "Rett bygg på rett sted til rett tid" Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bystyret slutter seg til Skolebruksplan 2016 2030 sine mål og premisser slik

Detaljer

OPPDATERT ELEVTALLSPROGNOSE 2008

OPPDATERT ELEVTALLSPROGNOSE 2008 OPPDATERT ELEVTALLSPROGNOSE 28 Notatet presenterer oppdatert elevtallsprognose for Bergen kommune og de ulike bydelene. Den nye prognosen er en justering av elevtallsprognosen fra 25 som ligger til grunn

Detaljer

ELEVTALLSPROGNOSE 2015-2030 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE

ELEVTALLSPROGNOSE 2015-2030 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE ELEVTALLSPROGNOSE 2015-2030 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE JUNI 2015 INNHOLD BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 3 PROGNOSE FOR BERGEN KOMMUNE... 6 SKOLER I ARNA BYDEL... 7 SKOLER I BERGENHUS BYDEL... 15

Detaljer

Tjenesteområde 1B - Skole. Tjeneste Skolelokaler og uteareal

Tjenesteområde 1B - Skole. Tjeneste Skolelokaler og uteareal Tjenesteområde 1B - Skole Tjeneste 22210 Skolelokaler og uteareal Alvøen skole, rehabilitering av avstengt fløy (Laksevåg bydel) Alvøen skole vil få utbedret bygningsmasse som pr. i dag er avstengt, slik

Detaljer

ELEVTALLSPROGNOSE 2013-2024 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE

ELEVTALLSPROGNOSE 2013-2024 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE ELEVTALLSPROGNOSE 2013-2024 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE JANUAR 2014 INNHOLD BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 3 ELEVTALLSPROGNOSE FOR BERGEN KOMMUNE... 6 SKOLER I ARNA BYOMRÅDE... 7 SKOLER I BERGENHUS

Detaljer

SIDE 1 SKOLEBRUKSPLAN 2010-2024

SIDE 1 SKOLEBRUKSPLAN 2010-2024 SIDE 1 SKOLEBRUKSPLAN 2010-2024 SIDE 2 SKOLEBRUKSPLAN 2010-2024 SKOLEBRUKSPLAN 2010-2024 SIDE 3 INNHOLDSTAVLE Byrådens forord: Bærekraftig skolestruktur... 7 1. Bakgrunn... 10 1.1 Om planen og planarbeidet...

Detaljer

Byrådssak 1073 /17. Forskrift om skolekretsgrenser i Bergen kommune ESARK

Byrådssak 1073 /17. Forskrift om skolekretsgrenser i Bergen kommune ESARK Byrådssak 1073 /17 Forskrift om skolekretsgrenser i Bergen kommune ASKI ESARK-112-201634184-14 Hva saken gjelder: Byråd for barnehage, skole og idrett legger frem forskrift om skolekretsgrenser i Bergen

Detaljer

Status for arbeidet med å sikre godt inneklima i kommunens skolebygg

Status for arbeidet med å sikre godt inneklima i kommunens skolebygg Status for arbeidet med å sikre godt inneklima i kommunens skolebygg Komité for oppvekst 2. juni 2014 Byråd Harald Victor Hove Byråd for barnehage og skole Metodikken i vedlikeholdsplanen Utdrag fra Vedlikeholdsplan

Detaljer

Diverse barne- og ungdomsskoler. Ombygging for ny pedagogikk Søknad om bevilgning

Diverse barne- og ungdomsskoler. Ombygging for ny pedagogikk Søknad om bevilgning Dato: 25.09.07 Fullmaktsak 25 /07 Diverse barne- og ungdomsskoler. Ombygging for ny pedagogikk 2007. Søknad om bevilgning Finans, kultur og næring/bergen Kommunale Bygg BAKL SARK-1632 200500621-168 Hva

Detaljer

Status - barnehageutbygging Barnetallsprognose Barnehagebehov/tiltak

Status - barnehageutbygging Barnetallsprognose Barnehagebehov/tiltak Status - barnehageutbygging Barnetallsprognose Barnehagebehov/tiltak Hele kommunen/pr. bydel Status - oppgradering av bygningsmasse Status inneklima Barnehagestruktur Status - barnehageutbygging Bergen

Detaljer

Skoler med barnetrinn. Fagavdelingen. Dato: 7. oktober 2009

Skoler med barnetrinn. Fagavdelingen. Dato: 7. oktober 2009 BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Notat Saksnr.: 200804968-27 Saksbehandler: ARJO Emnekode: SARK-20 Til: Fra: Skoler med barnetrinn Fagavdelingen Dato: 7. oktober 2009 Utskifting av

Detaljer

Høring om forskrift om skolenes opptaksområder - Grunnskolen i Bergen

Høring om forskrift om skolenes opptaksområder - Grunnskolen i Bergen Høring om forskrift om skolenes opptaksområder - Grunnskolen i Bergen 2014-2015 1.0 Bakgrunn Høringsnotatet viser elevfordeling og elevtall for skolene i Bergen skoleåret 2014-2015. Det blir gitt en orientering

Detaljer

Dato: 16. desember 2004. Fullmakstsak /04. Bergen Bygg og Eiendom KF. Inventar skoleprosjekter 2004. Søknad om bevilgning (5) BBE-1632-200401430-71

Dato: 16. desember 2004. Fullmakstsak /04. Bergen Bygg og Eiendom KF. Inventar skoleprosjekter 2004. Søknad om bevilgning (5) BBE-1632-200401430-71 Dato: 16. desember 2004 Fullmakstsak /04 Bergen Bygg og Eiendom KF Inventar skoleprosjekter 2004. Søknad om bevilgning (5) PEAD BBE-1632-200401430-71 Hva saken gjelder: De omsøkte midler skal benyttes

Detaljer

Bergenhus og Årstad bydeler

Bergenhus og Årstad bydeler Arna bydel *Lone skole utvides til en kapasitet på 600 elever innen 2025. Skolen får eget ungdomstrinn. *Haugland skole nedlegges. Elevene flyttes til Ytre Arna, som beholder eget ungdomstrinn. *Trengereid

Detaljer

Status for arbeidet med å sikre godt inneklima i kommunens skolebygg

Status for arbeidet med å sikre godt inneklima i kommunens skolebygg Status for arbeidet med å sikre godt inneklima i kommunens skolebygg Komité for oppvekst 3. februar 2014 Byråd Liv Røssland Byråd for finans, eiendom og eierskap Disposisjon Metodikken i kartlegging og

Detaljer

Skolebehovsplan for Nittedal kommune

Skolebehovsplan for Nittedal kommune Skolebehovsplan for Nittedal kommune Utredning fra Norconsult Aller først. Det som presenteres nå, er en ekstern konsulentrapport, med utredninger og anbefalinger for en skolebehovsplan som kommunestyret

Detaljer

Inventar skoleprosjekter Søknad om bevilgning (08/05)

Inventar skoleprosjekter Søknad om bevilgning (08/05) Dato: 5. mai 2007 Fullmaktssak 16/07 Bergen kommunale bygg Inventar skoleprosjekter 2005. Søknad om bevilgning (08/05) Finans, kultur og næring/bergen kommunale bygg PEAD BBE-1632-200401430-126 Hva saken

Detaljer

Bjørndalsskogen skole, bygg 1 og 2, ombygging Valg av entreprenør for delte entrepriser med hovedentreprise for arkitektfagene.

Bjørndalsskogen skole, bygg 1 og 2, ombygging Valg av entreprenør for delte entrepriser med hovedentreprise for arkitektfagene. Dato: 17. juli 2003 fullmaktssak /03 Direktøren i BBE KF Bjørndalsskogen skole, bygg 1 og 2, ombygging 2003. Valg av entreprenør for delte entrepriser med hovedentreprise for arkitektfagene. PEAD BBE-1632-200207336-26

Detaljer

Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget

Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget 1 Det faglige grunnlaget Interne og eksterne fagutredninger og politisk saksbehandling Omfattende Detaljert Seks delutredninger

Detaljer

SIDE 1 SKOLEBRUKSPLAN

SIDE 1 SKOLEBRUKSPLAN SIDE 1 SKOLEBRUKSPLAN 2010-2024 forord Bærekraftig skolestruktur Tilrettelegging av nye skolebygg og framtidig skolestruktur skal bidra til et godt læringsmiljø og godt læringsutbytte for elevene i bergensskolen

Detaljer

Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen

Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen Songdalen kommune 06.02.2014 Høring om skolestrukturen i Songdalen Innledning Ved behandling av økonomiplanen for 2012-2015 fattet kommunestyret

Detaljer

Inventar skoleprosjekter Søknad om bevilgning (02/05).

Inventar skoleprosjekter Søknad om bevilgning (02/05). Dato: 4. april 2006 Fullmaktssak /06 Bergen Bygg og Eiendom KF Inventar skoleprosjekter 2005. Søknad om bevilgning (02/05). PEAD BBE-1632-200401430-97 Hva saken gjelder: De omsøkte midler skal benyttes

Detaljer

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Slattum skole Samarbeidsutvalg vedrørende skolebehovsplan Vennlig hilsen

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Slattum skole Samarbeidsutvalg vedrørende skolebehovsplan Vennlig hilsen Fra: christian@christianlund.net Sendt: 29. februar 2016 19:28 Til: E-post Postmottak Kopi: Lisbeth Jørgensen; Karin Leon; ketil.eger@gmail.com; Marianne Mjelva; Frøydis Kleiven; Kristin Fossheim Emne:

Detaljer

Velkommen til grendemøte

Velkommen til grendemøte Velkommen til grendemøte Tema: Strategi for barnehage- og skolestruktur i Sørum kommune Presentasjon av utredning - utarbeidet av firmaet Norconsult Kommunestyret har gitt rådmannen i oppdrag å utarbeide

Detaljer

OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLAN: FORSLAG TIL UTBYGGINGSPLAN - STATUS OG FREMDRIFT

OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLAN: FORSLAG TIL UTBYGGINGSPLAN - STATUS OG FREMDRIFT OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLAN: FORSLAG TIL UTBYGGINGSPLAN - STATUS OG FREMDRIFT Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 27.08.2014 Utvalg for teknikk og miljø 28.08.2014 Kommunestyret

Detaljer

Byrådssak 568/10. Dato: 16. november 2010. Byrådet. Bærekraftig skolestruktur i Bergen 2011-2024 SARK-21-200918007-80

Byrådssak 568/10. Dato: 16. november 2010. Byrådet. Bærekraftig skolestruktur i Bergen 2011-2024 SARK-21-200918007-80 Dato: 16. november 2010 Byrådssak 568/10 Byrådet Bærekraftig skolestruktur i Bergen 2011-2024 LIGA SARK-21-200918007-80 Hva saken gjelder: Byrådets visjon er at Bergen skal ha Norges beste skole, og byrådet

Detaljer

Arkivnr. Saksnr. 2007/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand

Arkivnr. Saksnr. 2007/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2007/3813-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Singsås skole. Rehabilitering/nybygg. Igangsetting

Detaljer

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT 2140 - LØSNING/KOSTNADER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove

Detaljer

Delrapport 3. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE

Delrapport 3. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE Delrapport 3. 30.01.2013 NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE FOLLEBU SKOLE OG FORSET SKOLE for elever fra Engjom og Fjerdum 1. Bakgrunn og forutsetninger Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 48/12

Detaljer

Prosess ved realisering av nye skolebygg Fra bestiller og utførers ståsted

Prosess ved realisering av nye skolebygg Fra bestiller og utførers ståsted Prosess ved realisering av nye skolebygg Fra bestiller og utførers ståsted Merete Bogen, seksjonsleder, Seksjon for strategi og utredning Byrådsavdeling for barnehage og skole («bestiller») Tor Corneliussen,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret NY ERDAL BARNESKOLE Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove Vonheim Arkivsaknr.: 2014/8492-2 RÅDMANNENS

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Høringsbrev - Forslag om endret skoleplass for elever på 7. trinn ved Flaktveit skole

Høringsbrev - Forslag om endret skoleplass for elever på 7. trinn ved Flaktveit skole BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Notat Saksnr.: 2819426-61 Saksbehandler: OLHG Emnekode: SARK-2213 Til: Fra: Flaktveit skole med rådsorgan Li skole med rådsorgan Åsane bydelsstyre Fagforeninger

Detaljer

Byrådssak 1154 /13. Forskrift om skolenes opptaksområder - Grunnskolen i Bergen ESARK

Byrådssak 1154 /13. Forskrift om skolenes opptaksområder - Grunnskolen i Bergen ESARK Byrådssak 1154 /13 Forskrift om skolenes opptaksområder - Grunnskolen i Bergen 2013-2014 CHRL ESARK-2213-201312537-1 Hva saken gjelder: Saksutredningen viser elevfordeling og elevtall for skolene i Bergenskoleåret

Detaljer

Høringsfristen settes til Etter endt høringsrunde fremmes sak om «Forskrift om skolenes opptaksområder » til byrådet.

Høringsfristen settes til Etter endt høringsrunde fremmes sak om «Forskrift om skolenes opptaksområder » til byrådet. Byrådssak 1083 /15 Høring: Forskrift om skolenes opptaksområder 2015-16 HENA ESARK-2213-201504344-1 Hva saken gjelder: Byråd for barnehage og skole foreslår å sende på høring sak om forskrift om skolenes

Detaljer

Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune

Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune 2016-2036 Målsetting med ny utredning er å.. 1...vise fremskrivninger og prognoser både for skoler og barnehager 2...vise kapasitetsgrenser for bygg

Detaljer

Skolebygg og pedagogikk

Skolebygg og pedagogikk Skolebygg og pedagogikk Verdal kommunes retningslinjer (sak 02/05332): 1. Hovedmål for skoleutbygging: skolekapasiteten i kommunen skal være slik at alle klasser har sitt eget klasseareal, og alle elever

Detaljer

Fridalen skole, utvendig fasaderehabilitering. Søknad om bevilgning

Fridalen skole, utvendig fasaderehabilitering. Søknad om bevilgning Dato: 18.04.07 Fullmaktssak 14/07 Fridalen skole, utvendig fasaderehabilitering. Søknad om bevilgning Finans, kultur og næring/bergen Kommunale Bygg BOKV BBE-1632 200400321-56 Hva saken gjelder: Iht. gjeldende

Detaljer

Norm for ute- og oppholdsareal ved skolene i Ås kommune. Saksbehandler: Svanhild Bergmo Saksnr.: 16/

Norm for ute- og oppholdsareal ved skolene i Ås kommune. Saksbehandler: Svanhild Bergmo Saksnr.: 16/ Ås kommune Norm for ute- og oppholdsareal ved skolene i Ås kommune Saksbehandler: Svanhild Bergmo Saksnr.: 16/00382-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Ungdomsrådet Hovedutvalg for oppvekst og kultur 17.02.2016

Detaljer

PRIORITERING AV SKOLEUTBYGGING

PRIORITERING AV SKOLEUTBYGGING PRIORITERING AV SKOLEUTBYGGING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Frode Solemdal Arkivsaknr.: 2013/10216-1 RÅDMANNENS INNSTILLING: Askøy kommune legger

Detaljer

Sandnes Kommune Skolebyggprogram 2014-2017

Sandnes Kommune Skolebyggprogram 2014-2017 Sandnes Kommune Skolebyggprogram 2014-2017 2013 2 Skolebyggprogram 2014-2017 Skolebyggprogrammet - et plandokument i Sandnes kommune Skolebyggprogrammet er kommunens styringsverktøy for planlegging av

Detaljer

Sandnes Kommune Skolebehovsplan

Sandnes Kommune Skolebehovsplan Sandnes Kommune Skolebehovsplan 2016-2019 2015 2 Innhold Skolebehovsplanen - et plandokument i Sandnes kommune s.4 Anbefalinger om tiltak i kommende økonomiplan s.4 Begreper - skoletyper og skolestørrelser

Detaljer

Seminar 13.05.13 - Vedlikehold i Bergensskolen

Seminar 13.05.13 - Vedlikehold i Bergensskolen Seminar 13.05.13 - Vedlikehold i Bergensskolen Ingvar Tveit leder - Etat for helsetjenester Kravene for å få en skole helseverngodkjent Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler (1996)

Detaljer

Lovlighetskontroll av bystyrets vedtak i sak Bærekraftig skolestruktur i Bergen

Lovlighetskontroll av bystyrets vedtak i sak Bærekraftig skolestruktur i Bergen Dato: 19. januar 2011 Byrådssak /11 Byrådet Lovlighetskontroll av bystyrets vedtak i sak 302-10 - Bærekraftig skolestruktur i Bergen 2011-2024 CHRL SARK-21-200918007-166 Hva saken gjelder: Bystyrerepresentantene

Detaljer

Dato: 20 mars Fullmaktssak 13 /07. Apeltun skole, byggetrinn 2 - Godkjenning av totalentreprenør. Finans, kultur og næring/bergen kommunale bygg

Dato: 20 mars Fullmaktssak 13 /07. Apeltun skole, byggetrinn 2 - Godkjenning av totalentreprenør. Finans, kultur og næring/bergen kommunale bygg Dato: 20 mars 2007 Fullmaktssak 13 /07 Apeltun skole, byggetrinn 2 - Godkjenning av totalentreprenør. Finans, kultur og næring/bergen kommunale bygg ASAM BBE-1632-200603054-34 Hva saken gjelder: Iht. gjeldende

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012 Behandles i: Finanskomitéen HØLEN SKOLE VALG AV LØSNING Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012 SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I handlingsprogramsaken fattet kommunestyret følgende

Detaljer

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Fagkomite 2: Oppvekst Møtested: Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Fagkomite 2: Oppvekst Møtested: Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 17:00 ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Fagkomite 2: Oppvekst Møtested: Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Dato: 19.03.2014 Tidspunkt: 17:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før

Detaljer

Befolkningsprognoser og prognoser for elevtall i skoleområder og skoler i Aukra kommune

Befolkningsprognoser og prognoser for elevtall i skoleområder og skoler i Aukra kommune Aukra kommune Befolkningsprognoser og prognoser for elevtall i skoleområder og skoler i Aukra kommune For perioden 2013-2030 2013-11-19 Oppdragsnr.: 5132338 Till Oppdragsnr.: 5132338 Rev. 0 Dato: 19.11.2013

Detaljer

Dato: 21. februar 2006 /06. Skoler - Ombygging og tilpassing til ny pedagogikk Søknad om bevilgning. Valg av generalentreprenør.

Dato: 21. februar 2006 /06. Skoler - Ombygging og tilpassing til ny pedagogikk Søknad om bevilgning. Valg av generalentreprenør. Dato: 21. februar 2006 /06 Skoler - Ombygging og tilpassing til ny pedagogikk - 2006. Søknad om bevilgning. Valg av generalentreprenør. PEAD BBE-1632-200504174-19 Hva saken gjelder: Bergen Kommune v/ BBE

Detaljer

Skoler med barnetrinn, ungdomstrinn og kombinerte skoler fagavdeling. Videreutdanning 15 studiepoeng på kommunale vilkår. Tildeling av plasser.

Skoler med barnetrinn, ungdomstrinn og kombinerte skoler fagavdeling. Videreutdanning 15 studiepoeng på kommunale vilkår. Tildeling av plasser. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og Notat Saksnr.: 200900363-102 Saksbehandler: HIFU Emnekode: SARK-2237 Til: Fra: Skoler med barnetrinn, ungdomstrinn og kombinerte r fagavdeling Dato: 10. mai

Detaljer

Dato: 31. oktober FULLMATSAK /03. Alvøen skole, utvidelse. Innstilling til valg av entreprenører. BBE Hva saken gjelder:

Dato: 31. oktober FULLMATSAK /03. Alvøen skole, utvidelse. Innstilling til valg av entreprenører. BBE Hva saken gjelder: Dato: 31. oktober FULLMATSAK /03 Alvøen skole, utvidelse. Innstilling til valg av entreprenører. BOKV BBE-1632-200106874-47 Hva saken gjelder: Iht. gjeldende skolebehovsplan og økonomiplanen for 2003-2006

Detaljer

Fagavdelingen barnehage og skole. Fagoppfølgingsmøte temaer, standarder, møteplan og brukermedvirkning

Fagavdelingen barnehage og skole. Fagoppfølgingsmøte temaer, standarder, møteplan og brukermedvirkning BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Notat Saksnr.: 200900363-161 Saksbehandler: ARJO Emnekode: SARK-2237 Til: Fra: Skolene Fagavdelingen barnehage og skole Dato: 16. august 2011 Fagoppfølgingsmøte

Detaljer

Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding. Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013

Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding. Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013 Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013 Hva saken gjelder Byrådet har avgitt innstilling i løypemelding om tiltakene i handlingsplan

Detaljer

Informasjonsmøte Modellutredning FASE Oktober 2015 Skarnes

Informasjonsmøte Modellutredning FASE Oktober 2015 Skarnes Informasjonsmøte Modellutredning FASE 1 21. Oktober 2015 Skarnes 1 Mandat / Oppgave Fase 1: Utredning av strukturmodell Sør-Odal kommune ønsker å utrede tre alternative modeller som skoleløsning for en

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802466 : E: 221 A22 &70 : Ingvar Torsvik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 14.04.2008 36/08 Bystyret

Detaljer

I økonomiplan 2015-2018, ble det avsatt midler til ny skole i Skaarlia. Det skal gi rom for 392 elever.

I økonomiplan 2015-2018, ble det avsatt midler til ny skole i Skaarlia. Det skal gi rom for 392 elever. Arkivsak-dok. 21-15 Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 2. mars 2015 BYGGEPROGRAM FOR NY B14 SKOLE I SKAARLIA Bakgrunn for saken: I økonomiplan 2015-2018, ble

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN K-kode: B00 &13 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym

Saksfremlegg. HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN K-kode: B00 &13 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym Arkivsak: 08/2729 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN K-kode: B00 &13 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym Innstilling: Sørum kommune gir høring

Detaljer

Byrådssak 50/12. Vurdering av behovet for ny skole på Tunesflaten i Ytrebygda bydel SARK-21-200801026-20

Byrådssak 50/12. Vurdering av behovet for ny skole på Tunesflaten i Ytrebygda bydel SARK-21-200801026-20 Byrådssak 50/12 Vurdering av behovet for ny skole på Tunesflaten i Ytrebygda bydel LRS SARK-21-200801026-20 Hva saken gjelder: I B-sak 302/10 «Bærekraftig skolestruktur i Bergen 2011 2024» ble vedtaket

Detaljer

Enøk-tiltak i Åsane og Fyllingsdalen bydel. Søknad om bevilgning, begrenset tilbudskonkurranse samt valg av tilbydere.

Enøk-tiltak i Åsane og Fyllingsdalen bydel. Søknad om bevilgning, begrenset tilbudskonkurranse samt valg av tilbydere. Dato: 25. september 2004 /04 Fullmaktssak Enøk-tiltak i Åsane og Fyllingsdalen bydel. Søknad om bevilgning, begrenset tilbudskonkurranse samt valg av tilbydere. AHU BBE-1652-200402412-4 Hva saken gjelder:

Detaljer

ELEVTALLSPROGNOSE 2015-2030 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE

ELEVTALLSPROGNOSE 2015-2030 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE ELEVTALLSPROGNOSE 215-23 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE JUNI 215, REVIDERT NOVEMBER 215 INNHOLD BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 3 PROGNOSE FOR BERGEN KOMMUNE... 6 SKOLER I ARNA BYDEL... 7 SKOLER I BERGENHUS

Detaljer

Læring for livet Nes Venstres forslag til skolestruktur

Læring for livet Nes Venstres forslag til skolestruktur Læring for livet Nes Venstres forslag til skolestruktur Venstre vil reformere dagens barneskolestruktur for å skape en mer fleksibel skole med større og sterkere fagmiljø og læringsmiljø til elevenes beste.

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE VEDR. SKOLEBEHOVSPLAN

HØRINGSUTTALELSE VEDR. SKOLEBEHOVSPLAN Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 10.11.20.11 Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon HØRINGSUTTALELSE VEDR. SKOLEBEHOVSPLAN 2012-2022 Forslag til Skolebehovsplan 2012-22 er

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Sakstittel: SKOLEUTREDNINGER - BYGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Vedlagte regneark viser hva skolene ønsker av utbygging av strøm og trådløse nett. Frist for disse ønskene var 3. februar.

Vedlagte regneark viser hva skolene ønsker av utbygging av strøm og trådløse nett. Frist for disse ønskene var 3. februar. Til skolene Utbygging av strøm og trådløse nett. Vedlagte regneark viser hva skolene ønsker av utbygging av strøm og trådløse nett. Frist for disse ønskene var 3. februar. Trådløse nett: Kombinerte skoler

Detaljer

Byrådsavdeling for barnehage og skole

Byrådsavdeling for barnehage og skole Budsjett 2015/Økonomiplan 2015-2018 Byrådsavdeling for barnehage og skole Harald Victor Hove Byråd Budsjett 2015-2018 Det viktigste er ikke hvor mye penger vi bruker, men hvordan vi bruker dem Planene

Detaljer

I tråd med høringsforslaget foreslår byråd for barnehage, skole og idrett følgende bydelsvise endringer og tiltak for skoleåret 2016/2017:

I tråd med høringsforslaget foreslår byråd for barnehage, skole og idrett følgende bydelsvise endringer og tiltak for skoleåret 2016/2017: Byrådssak 1105 /16 Skolenes opptaksområder - Grunnskolen i Bergen 2016-2017 CHRL ESARK-2213-201537567-14 Hva saken gjelder: Saksutredningen redegjør for elevfordeling og elevtall for skolene i Bergen skoleåret

Detaljer

Fagavdeling barnehage og skole. Høring om skoleplass for elever i Søreide skole sitt opptaksområde

Fagavdeling barnehage og skole. Høring om skoleplass for elever i Søreide skole sitt opptaksområde BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Notat Saksnr.: 2916422-4 Saksbehandler: OLHG Emnekode: SARK-2213 Til: o Skolene Søreide, Skeie, Skjold, Aurdalslia og Skranevatnet o Rådsorgan ved disse

Detaljer

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier I forbindelse med det forestående kommunevalget ønsker Utdanningsforbundet Orkdal å få belyst viktige sider ved utdanningspolitikken i kommunen.

Detaljer

1. INVESTERINGSPROGRAM

1. INVESTERINGSPROGRAM 1. INVESTERINGSPROGRAM 2008-2011 1.1 Verbalomtale av investeringsprosjektene Tjenesteområde 1a Barnehage Tre nye kommunale barnehager Det er vedtatt etablert tre kommunale barnehager i løpet av økonomiplanperioden.

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013 Endelig saksframlegg pr. 18.11.13. Behandling i FSK 02.12.13 og KST 09.12.13 FORSLAG TIL VEDTAK 1. Svelvik kommune velger som framtidig struktur for Svelvikskolen

Detaljer

Omstilling i skole og barnehage November 2016

Omstilling i skole og barnehage November 2016 Omstilling i skole og barnehage November 2016 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Administrasjonens tabell 18. november 2016 Prosjektene er

Detaljer

Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skolekapasitet 2014-2030. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-1

Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skolekapasitet 2014-2030. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-1 Ås kommune Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skole 2014-2030 Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 04.06.2014

Detaljer

Hvordan har byrådsavdelingene fulgt opp arbeidstilsynets merknader og pålegg?

Hvordan har byrådsavdelingene fulgt opp arbeidstilsynets merknader og pålegg? Hvordan har byrådsavdelingene fulgt opp arbeidstilsynets merknader og pålegg? v/kommunaldirektør Rune Haugsdal og kommunaldirektør Anne-Marit Presterud Tilsynet fra arbeidstilsynet Tilsynssatsing nasjonal

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 04.12.2015 N - 401 15/121214 15/253075 Saksbehandler: Atle Thorud Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Hovedutvalg for

Detaljer

Klageadgang: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 SAK: SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE

Klageadgang: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 SAK: SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE SAKSFRAMLEGG... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

Detaljer

RAUMA KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE MÅNDALEN ALTERNATIVER A OG B

RAUMA KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE MÅNDALEN ALTERNATIVER A OG B RAUMA KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE MÅNDALEN ALTERNATIVER A OG B Målformulering Vi har fått i oppgave av Rauma kommune å utrede forskjellige alternativer for skole- og barnehagestruktur på sørsida av kommunen.

Detaljer

FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 KAP. C UTVIKLINGSTREKK

FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 KAP. C UTVIKLINGSTREKK UTVIKLINGSTREKK Vi trenger kunnskap om utviklingen i bysamfunnet når vi planlegger hvordan kommunens økonomiske midler skal disponeres i årene framover. I dette kapitlet omtales hovedtrekkene i befolkningsutviklingen,

Detaljer

Skolekapasitet område sør vurdering av utbyggingsalternativ

Skolekapasitet område sør vurdering av utbyggingsalternativ Skolekapasitet område sør vurdering av utbyggingsalternativ Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir HØRINGSUTKAST Utbygging av Verdalsøra ungdomsskole og Verdalsøra barneskole Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/2578 -

Detaljer

MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen

MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Ås kommune MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Møtetid: 17.02.2016 kl. 18:30 Møtested: Eiendomsavdelingen, Skoleveien 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal.03.01 Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 01-016 gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode sko Utviklingsmål

Detaljer

Utvidelse av Hjellestad skole Skolens medvirkning i planprosessen

Utvidelse av Hjellestad skole Skolens medvirkning i planprosessen Utvidelse av Hjellestad skole Skolens medvirkning i planprosessen 290906 Bakgrunn Elevtallsøkning plassmangel Blandet bygningsmasse inneklimaproblematikk Vanskelig tilgang på tomteareal Grunnlag for sak

Detaljer

Status og hovedutfordringer - Karmøyskolen

Status og hovedutfordringer - Karmøyskolen 1 Status og hovedutfordringer - Karmøyskolen Elevtallsvekst og lite tilgjengelig ledig - stor vekst på fastlandssiden, Kopervik-området og Åkra-området 95 flere elever framover mot 23 - nær 8 flere elever

Detaljer

ALTERNATIVE UNDERVISNINGSLOKALER VED KLEPPESTØ BARNESKOLE

ALTERNATIVE UNDERVISNINGSLOKALER VED KLEPPESTØ BARNESKOLE ALTERNATIVE UNDERVISNINGSLOKALER VED KLEPPESTØ BARNESKOLE Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 15.04.2015 Saksbehandler: Frode Solemdal Arkivsaknr.: 2015/1985-9 RÅDMANNENS

Detaljer

VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3)

VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3) VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3) TROMØY Sandnes skole Roligheten skole 4847 Arendal Org.nr.992 162 295 Innholdsfortegnelse OVERSIKT DAGENS SKOLEBYGG.... 3 GENERELT.... 4 ALT.1. STRUKTUR

Detaljer

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utvalg for kultur og oppvekst 11.05.2015 27/15 2 Bystyret 19.05.2015 42/15

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utvalg for kultur og oppvekst 11.05.2015 27/15 2 Bystyret 19.05.2015 42/15 Arkivsak-dok. 15/03920 Arkivkode Saksbehandler Richard Olsen Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utvalg for kultur og oppvekst 11.05.2015 27/15 2 Bystyret 19.05.2015 42/15 SAKSPROTOKOLL Framleggelse av Skolebehovsplan

Detaljer

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr. Ås kommune Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00569-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

BYGGEPROGRAM FOR UTBYGGING AV BUGGELAND BARNESKOLE

BYGGEPROGRAM FOR UTBYGGING AV BUGGELAND BARNESKOLE Arkivsak-dok. 48-15 Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 15.04.2015 BYGGEPROGRAM FOR UTBYGGING AV BUGGELAND BARNESKOLE Bakgrunn for saken: I Bystyrets behandling

Detaljer

Saksframlegg. DISPONERING AV MIDLER TIL MINDRE OG AKUTTE INVESTERINGER I SKOLEBYGG I 2010 Arkivsaksnr.: 10/29205

Saksframlegg. DISPONERING AV MIDLER TIL MINDRE OG AKUTTE INVESTERINGER I SKOLEBYGG I 2010 Arkivsaksnr.: 10/29205 Saksframlegg DISPONERING AV MIDLER TIL MINDRE OG AKUTTE INVESTERINGER I SKOLEBYGG I 2010 Arkivsaksnr.: 10/29205 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken

Detaljer

Høring vedrørende vurdering av behov for ny skole på Tunesflaten i Ytrebygda

Høring vedrørende vurdering av behov for ny skole på Tunesflaten i Ytrebygda BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Notat Saksnr.: 201100106-26 Saksbehandler: GEKN Emnekode: SARK-03 Til: Fra: Høringsinstansene Byrådsavdeling for barnehage og skole Dato: 19. januar

Detaljer

SAKSFREMLEGG NY UNGDOMSSKOLE VESTBY NORD OG SKOLEKAPASITET BJØRLIEN OG VESTBY SKOLER. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til NY UNGDOMSSKOLE VESTBY NORD OG

SAKSFREMLEGG NY UNGDOMSSKOLE VESTBY NORD OG SKOLEKAPASITET BJØRLIEN OG VESTBY SKOLER. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til NY UNGDOMSSKOLE VESTBY NORD OG Saksbehandler: Sverre Korslund Arkiv: 14/A20/ Behandles i: Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Kommunestyret NY UNGDOMSSKOLE VESTBY NORD OG SKOLEKAPASITET BJØRLIEN OG VESTBY SKOLER Dokumenter Dato Trykt

Detaljer

Prosjektet er behandlet i Arna bydelsstyre/amu. Merknader fremkommer under saksutredning, pkt 1.

Prosjektet er behandlet i Arna bydelsstyre/amu. Merknader fremkommer under saksutredning, pkt 1. Dato: 09. juli 2003 FULLMAKTSAK /03 Bergen Bygg og Eiendom KF Garnes skole, utvidelse Søknad om bevilgning BOKV BBE-1632-200204480-43 Hva saken gjelder: I henhold til skolebehovsplanen og gjeldende økonomiplan

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144 Tromsø kommune Byutvikling SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144 Martha Stalsberg Telefon: 77 79 03 46 01.11.2006 Saken skal behandles i følgende utvalg: PLAN

Detaljer

saksbehandlers arbeidsdokument Saksbehandler: Jan Erik Søhol Arkiv: B12 Arkivsaksnr: 09/1295 Løpenummer: 6335/10

saksbehandlers arbeidsdokument Saksbehandler: Jan Erik Søhol Arkiv: B12 Arkivsaksnr: 09/1295 Løpenummer: 6335/10 SAKSFREMLEGG saksbehandlers arbeidsdokument Saksbehandler: Jan Erik Søhol Arkiv: B12 Arkivsaksnr: 09/1295 Løpenummer: 6335/10 Utvalg: Kommunestyret SKOLESTRUKTUREN I NOTODDEN KOMMUNE Rådmannens innstilling

Detaljer

Grunnskolen Hva har barn krav på?

Grunnskolen Hva har barn krav på? Grunnskolen Hva har barn krav på? Illustrasjon: Colourbox Ved leder av det fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland. Grunnleggende prinsipper: Retten til

Detaljer

Hvaler kommune. Økonomiseminar 2014 Oppvekst

Hvaler kommune. Økonomiseminar 2014 Oppvekst Økonomiseminar 2014 Oppvekst Elevtallsutvikling fra 2014 Befolkningsutvikling i Hvaler mot 2030. Alder 2014 2020 2025 2030 0-5 228 266 304 320 6-12 318 330 365 410 13-15 146 155 152 169 16-19 221 206 222

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: 001 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: *

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: 001 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: 001 Arkivsaksnr.: 11/2203-4 Dato: * BARNEHAGE- OG SKOLEBEHOV - ENKEL RULLERING ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING TIL: Rådmannens

Detaljer

Dekningsgrad, behov, tiltak

Dekningsgrad, behov, tiltak Mål for planen sikre et mangfoldig barnehagetilbud sikre tilstrekkelig antall barnehageplasser der hvor foreldre/barn bor sikre et godt barnehagetilbud til barnehagebarna sikre gode arbeidsforhold for

Detaljer

VALG /17. Valgstyret. Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte ESARK Protokollen godkjennes i møtet.

VALG /17. Valgstyret. Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte ESARK Protokollen godkjennes i møtet. VALG /17 Valgstyret Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte 210317 EVGU ESARK-0221-201533292-11 Protokollen godkjennes i møtet. Dato: 29. mars 2017 Evelyn Gullaksen - saksbehandler Dette dokumentet

Detaljer