PEDAGOGISKE ARBEIDSMÅTER, AREALRAMMER OG BYGGEPROSJEKTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PEDAGOGISKE ARBEIDSMÅTER, AREALRAMMER OG BYGGEPROSJEKTER"

Transkript

1 INNHOLD FORORD SAMMENDRAG DEL I BAKGRUNN 1.1 Om planen og planarbeidet Mål for planen Prosess og deltakere Høring Politisk behandling 1.2 Hva er oppnådd så langt når det gjelder utbygging, ombygging og rehabilitering av skoleanlegg? Store byggeprosjekter Mindre byggeprosjekter som gjennomføres på mange skoler 1.3 Elevtallsutvikling Om prognosen Folketallsutvikling Elevtallet i de kommunale grunnskolene Sammenligning med prognosen i den forrige skolebehovsplanen DEL II PEDAGOGISKE ARBEIDSMÅTER, AREALRAMMER OG BYGGEPROSJEKTER 2.1 Varierte pedagogiske arbeidsmåter Fremtidens skole Elevene Samfunnet Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Læring Skolens organisering og arbeidsformer 2.2 Prinsipper for fleksible planløsninger - arealrammer Fra den tradisjonelle klasseromsskolen som fysisk ramme for læringsarbeidet, til mer varierte planløsninger Arealrammer 2.3 Bygningsmessig tilrettelegging i skolene - noen erfaringer Noen eksempler fra tilrettelegging i skolene de seneste årene 2.4 Organisering av byggeprosjekter Noen sentrale trekk ved de nye planløsningene Byggeprosjektene framover - en integrert del av en pedagogisk utviklingsprosess Gjennomføring av nye byggprosjekter - hovedtrekk i

2 DEL III REHABILITERINGSBEHOV 3.1 Innledning Rehabilitering og nye planløsninger Vedlikehold Oppgradering av toalett/dusjanlegg 3.2 Behov for rehabilitering av skoleanleggene Inneklimastatus, forskrifter og nye planløsninger 3.3 Sammenligning av investeringer i grunnskoleanlegg i Trondheim, Stavanger, Oslo og Bergen i perioden DEL IV AREALSITUASJONEN - AREALKNAPPE BYGG 4.1 Arealsituasjonen - mange arealknappe bygg Kapasitet Arbeidet med skolebeskrivelsene Resultater fra arbeidet med skolebeskrivelsene så langt 4.2 Brutto bygningsareal for skoleanleggene i de store byene - en sammenligning DEL V ELEVMASSE OG SKOLEKAPASITET 5.1 Skoler i Arna byområde Forventet utvikling i elevtall i perioden Vurdering av skolekapasitet og investeringsbehov Oppsummering av aktuelle tiltak 5.2 Skoler i Bergenhus byområde Forventet utvikling i elevtall i perioden Vurdering av skolekapasitet og investeringsbehov Oppsummering av aktuelle tiltak 5.3 Skoler i Fana byområde Forventet utvikling i elevtall i perioden Vurdering av skolekapasitet og investeringsbehov Oppsummering av aktuelle tiltak 5.4 Skoler i Fyllingsdalen byområde Forventet utvikling i elevtall i perioden Vurdering av skolekapasitet og investeringsbehov Oppsummering av aktuelle tiltak 5.5 Skoler i Laksevåg byområde Forventet utvikling i elevtall i perioden Vurdering av skolekapasitet og investeringsbehov Oppsummering av aktuelle tiltak 5.6 Skoler i Ytrebygda byområde Forventet utvikling i elevtall i perioden Vurdering av skolekapasitet og investeringsbehov Oppsummering av aktuelle tiltak 5.7 Skoler i Årstad byområde Forventet utvikling i elevtall i perioden Vurdering av skolekapasitet og investeringsbehov Oppsummering av aktuelle tiltak 5.8 Skoler i Åsane byområde Forventet utvikling i elevtall i perioden Vurdering av skolekapasitet og investeringsbehov Oppsummering av aktuelle tiltak ii

3 DEL VI EN HELHETLIG STRATEGI, ANBEFALTE TILTAK, NØKKELTALL FOR SKOLEANLEGGENE 6.1 Utfordringen - en helhetlig strategi for de totale investeringer i skoleanlegg Utfordringen En helhetlig strategi for de totale investeringer i skoleanlegg 6.2 Gjennomføringen av byggeprosjekter - noen vurderingspunkter Rive og bygge nytt OPS - offentlig/privat samarbeid 6.3 Anbefalte investeringer 6.4 Nøkkeltall for skoleanlegg DEL VII ALTERNATIVE LÆRINGSARENAER 7.1 Spesialavdelinger/skoler - elever med store lærevansker/psykisk utviklingshemming Bakgrunn Status Oppsummering Veien videre 7.2 Alternative skoler for elever med samhandlingsvansker Status Veien videre 7.3 Nygård skole - innføringssenter fot minoritetsspråklige Bakgrunn Status Veien videre 7.4 Hålandsdalen leirskole Drift Kompetanse i egen kommune Økonomi Veien videre DEL VIII FLERBRUK OG SAMLOKALISERING 8.1 Retningslinjer for bruk av skoleanlegg til andre formål enn grunnskoleundervisning - flerbruksløsninger Nye planløsninger i skolene Kulturaktiviteter på dagtid - behov for egne arealer Kroppsøvingslokaler på skolene Retningslinjer 8.2 Prinsipper for samlokalisering Kommuneplanens arealdel 8.3 Samlokalisering/flerbruk med skoler - noen eksempler og muligheter Idrettsektoren Kultur sektoren Barnehager DEL IX ANDRE FORHOLD 9.1 Skolenes uteområder Nasjonalt fokus på skolenes uteområder Bergen - en by i bevegelse Spørreundersøkelse blant elevrådene i Bergen om uteområdene Krav til uteområdenes størrelse og utforming iii

4 9.1.5 Uteområdene i Bergen Nærmiljøanleggsmidler 9.2 Skolefritidsordning - SFO Status Utvikling framover 9.3 Lærerarbeidsplasser Bakgrunn Status Videre arbeid 9.4 Skolehelsetjenestens lokaler Visjon/mål Bakgrunn Videre arbeid 9.5 Barnetun Bakgrunn Lovgrunnlag/nasjonale føringer Lokale føringer Pedagogiske muligheter (gevinster) Utfordringer i organisasjonsutviklingen Veien videre Vedlegg iv

5 FORORD Fornying i bergensskolen Gjennom kunnskapsløftet satser Bergen kommune bredt på utviklingsarbeid i skolen. Denne planen retter søkelyset mot de fysiske rammebetingelsene for læringsarbeidet. Skoleanleggene har i mange år har hatt mangelfullt vedlikehold. Investeringer til nybygging og påbygging har vært prioritert framfor oppgradering av eksisterende anlegg. Den bygningsmessige standard bærer preg av dette. Det stilles krav til mer varierte og fleksible læringsarealer som legger bedre til rette for læringsarbeidet i skolen. En gjennomgang av skoleanleggenes bygningsmessige standard, arealbehov og eksisterende planløsninger viser at tiden bør være inne for å forbedre de fysiske rammebetingelsene for læring. Bergen har ambisjoner om å ligge i fremste rekke når det gjelder å tilby alle kommunens elever framtidsrettede læringsarenaer. Bergen vil utvikle anlegg som er arkitektonisk nyskapende og som legger til rette for varierte og fleksible arbeidsmåter i skolen. Gamle skoler som er lite verneverdige, bør vurderes revet og bygget opp på nytt, eventuelt relokalisert til bedre egnete tomter i nærheten. Bergen har gjennom visjonsprogrammet Bergenscenarier 2020 lagt listen høyt for å gjøre byen til et attraktivt sted å bo og ha sitt virke i. Gjennom et rehabiliterings- og fornyingsprogram for skoleanleggene, strategisk plassering av nye anlegg og samlokalisering med idrettsanlegg, kulturarenaer og barnehager der det ligger til rette for det, kan skoleinvesteringene inngå som en del av et områdeløft i lokalmiljøet. I denne planen påvises store investeringsbehov som gir utfordringer i økonomiplanrulleringene i mange år framover. En helhetlig strategi for fornying av skoleanleggene skisseres. Dette vil kreve langt større investeringsavsetninger pr. år enn det som til nå har vært vanlig i skolesektoren i Bergen. Dette vil være i tråd med det en har sett i de andre store byene de siste årene. Tiden er inne for et stort skoleløft. Det vil kreve tid å fornye skoleanleggene. Desto viktigere er det å stake ut en stø kurs for fornyingsarbeidet ved å holde et investeringsnivå som gir klare forbedringer for den samlede bygningsmassen over tid. For kommunen er dette en krevende oppgave. På grunn av kommunens økonomiske situasjon, er vi underlagt strenge økonomiske restriksjoner. Kreativitet og bred politisk oppslutning må til for å lykkes med satsingen. Frigjøring av kapital er et nødvendig grep for å nå målene om fornying av skoleanleggene. Den nåværende regjeringen ønsker å videreføre og forsterke utlånsordningen for oppussing av skolebygg, men rentekompenserende lån fra staten er langt fra nok til å gi kommunene det nødvendige handlingsrom. Investeringsbehovene er såpass omfattende at staten bør bidra med en langt større andel av investeringene enn det den til nå har gjort gjennom denne ordningen. v

6 FORORD Det presenteres enkeltforslag i planen som vil sette skoleanleggene på kartet: - barneskole kombinert med vitensenteret på Marineholmen (erstatte Møhlenpris) - rive og bygge nytt blant annet på Landås skole og på Garnes ungdomsskule - relokalisere og bygge ny Rå skole. Forslagene varsler om en mer helhetlig tilnærming til fornyingsarbeidet, et ønske om å gi elever og lærere den arbeidsplassen de fortjener og nærmiljøene tidsmessige møteplasser for allsidige aktiviteter. Skal vi lykkes med satsingen, trengs bred oppslutning i befolkningen generelt og i de politiske partiene om at fornying av skoleanleggene skal prioriteres når kommunale midler fordeles. De kommende økonomiplanrulleringer vil vise i hvilken grad kommunen evner å løse oppgaven. Anne Marit Presterud Kommunaldirektør Hans Carl Tveit Byråd vi

7 SAMMENDRAG Sammendrag Dette plandokumentet er utarbeidet av Byrådsavdeling for oppvekst som en rullering og videreføring av tidligere skolebehovsplaner. Planen beskriver de hovedutfordringene kommunen har for bedre tilrettelegging av fysiske rammebetingelser i skolesektoren i Bergen i årene framover. Behovene for investeringer er store. I perioden anbefales investeringer for 3 milliarder kroner. Det totale elevtallet stabiliserer seg Den store elevtallsveksten i Bergen i perioden er over. Det forventes relativt stabile elevtall i Bergen fram til En svak nedgang på 3 % fram til 2010, avløses av en tilsvarende økning fram til Innenfor byens grenser er elevtallsutviklingen ujevn. Det er fortsatt slik at boligutbygging og flytting fører til pressområder der det er nødvendig å øke skolekapasiteten. Planen inneholder derfor forslag til skoleutvidelser. Elevkapasiteten på skoleanleggene er ujevnt fordelt mellom bydelene. Bydelene Årstad og Fyllingsdalen har god kapasitet, i Åsane er det god kapasitet på ungdomstrinnet sett under ett, men tilbudet har et geografisk tyngdepunkt i søndre og midtre del. I skolestruktursaken ble disse forholdene påpekt. Situasjonen for øvrig i Bergen er at mange skoler er arealknappe i forhold til den faktiske elevsituasjonen på skolen. I bydelene Fana og Ytrebygda er denne situasjonen særlig tydelig. En gjennomgang av elevtallsutviklingen i bydelene (DEL V) viser behov for investeringer i nybygg i de nærmeste årene i tillegg til de tiltakene som allerede er inne i investeringsbudsjettet for Varierte pedagogiske arbeidsmåter behov for fleksible og varierte arealer Kunnskapsløftet har siden den forrige skolebehovsplanen avløst L Den nye satsingen viderefører behovet for en ny organisering av læringsarbeidet og dermed nye krav til det fysiske læringsmiljøet. En rekke utbyggingsprosjekter som er fullført etter den forrige skolebehovsplanen, har planløsninger som avviker fra den mer tradisjonelle klasseromsinndelingen. Noen av premissene for de nye planløsningene er beskrevet i den forrige skolebehovsplanen (kapittel 8). I denne planen utdyper vi disse (kap. 2.1). Siktemålet er å gi økt innsikt i hvorfor et bredere spekter av arbeidsmetodikk tas i bruk, beskrive hvordan undervisningen foregår og forklare hvordan de fysiske rammebetingelsene kan legge til rette for dette læringsarbeidet. Arealrammene for moderne skoleanlegg er gjennomgått i kap Noen eksempler på planløsninger som er valgt presenteres også (kap. 2.3) Erfaringer fra byggeprosjekter viser at et byggeprosjekt griper dypt inn i den pedagogiske tenkningen og praksis på den enkelte skole. Det er behov for grundige pedagogiske prosesser i forkant av et byggeprosjekt. I

8 SAMMENDRAG planen beskrives en helhetlig tilnærming til gjennomføring av byggeprosjekter. (kap. 2.4) Store rehabiliteringsbehov Investeringsmidlene i perioden har i stor grad gått til kapasitetsutvidelser for å møte elevtallsveksten. Rehabiliteringsbehov har vært nedprioritert. Nå er tiden inne for en omfattende og helhetlig satsing på rehabilitering og fornying av skoleanleggene (Del III). Det er behov for et stort investeringsløft der rehabiliteringsoppgavene ikke må vike til fordel for nødvendige kapasitetsutvidelser i pressområder. Når skoleanlegg skal rehabiliteres, må det samtidig legges til rette for varierte og fleksible planløsninger. Full rehabilitering må til for å oppnå de ønskete resultater. En vurdering av om det er lønnsomt å rehabilitere, rive og bygge nytt eller relokalisere skolen til en tomt i nærheten, bør være en del av vurderingsgrunnlaget. For å gjennomføre rehabilitering/ riving må det skaffes erstatningslokaler i byggetiden. Dette kan gjøre ved å sette opp paviljonger eller ved bussing av elevene til midlertidige, egnete lokaler. Prioriteringer av investeringsmidler til rehabilitering og ombygging i skolesektoren i årene framover vil by på store utfordringer for kommunen. En sammenligning mellom byene Stavanger, Trondheim og Oslo av investeringer til skolesektoren fra 1995 og fram til slutten av økonomiplanperioden 2009 målt i investeringer pr. elev, viser at Bergen kommune i langt mindre grad enn de andre storbyene har investert i skoleanleggene. Arealknappe skoler I planarbeidet er det denne gangen foretatt målinger av faktisk bruksareal til skoleformål på alle skolene for å få fram den reelle arealsituasjonen. Svært mange skoler er arealknappe i forhold til vedtatte arealnormer (Del IV). Ved full rehabilitering og ved utbygging av skoleanlegg anbefales at de vedtatte arealnormene legges til grunn. Alternative opplæringsarenaer Alle elever har i følge opplæringslovene rett til å gå på sin nærskole, også elever med store funksjonshemminger. Noen skoler i Bergen har likevel siden 70-tallet lagt til rette for grupper/ avdelinger for elever med store lærevansker/ psykisk utviklingshemming. Det samlede elevtallet for denne elevgruppen har de siste ti årene økt fra ca.150 til oppunder 190 i inneværende skoleår. Det er derfor sannsynlig at en også i fremtiden vil ha denne type tilbud som en del av det samlede spesialpedagogiske tilbudet i kommunen. Elevgruppen har endret seg. Der er i dag flere elever enn tidligere som har store og sammensatte vansker. I kap. 7.1 redegjøres for de behov denne elevgruppen har for arealer tilpasset deres behov. Dette er også omtalt i kap. 2.4 (arealrammer). En samlet plan for spesialpedagogiske tiltak i kommunen anbefales utarbeidet. Alternative skoler for elever med samhandlingsvansker er et annet tilbud kommunen har. Dette er omtalt i kap

9 SAMMENDRAG Nygård skole som gir tilbud til elevgrupper som ikke har norsk som morsmål beskrives i kap.7.3. Skolebygningen til Nygård skole i sentrum skal selges og alternativ lokalisering for deler av skolevirksomheten foreslås på Løvås skole. (Se også del V, Elevmassen, kap 5.4) Hålandsdalen leirskole gir tilbud til kommunenes barn og unge, se kap Flerbruk og samlokalisering Flerbrukskapitlet (Del VIII) tar utgangspunkt skoleanleggets betydning for et helhetlig oppvekstmiljø. Gjennom et koordinert samarbeid mellom skolebruksplanarbeidet og kommuneplanprosessen kan forslag til løsninger trekke i samme retning når byområder skal utvikles. Forslag til flerbruks- og samlokaliseringsløsninger presenteres. Behovene for klare retningslinjer for bruk av skoleanleggene av andre brukere utenom skoletiden understrekes. Det foreslås nedsatt en arbeidsgruppe som utarbeider retningslinjer for dette. Andre forhold Av andre forhold ved skoleanlegget kan nevnes en gjennomgang av barnetunsmodellen som er et mulig konsept for kombinasjon av skole og barnehage i de tilfeller der det ligger til rette for det, enten ved nybygging eller ved å utnytte ledige arealer i eksisterende skoler. Skolenes uteområder, SFO, nye normer for lærerarbeidsplasser, skolehelsetjeneste og bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi er også omtalt i den siste delen (Del IX). Utfordringen en helhetlig strategi for de totale investeringer i skoleanlegg. Anbefalte investeringer. Store rehabiliteringsbehov, arealknappe bygg, krav til universell utforming og behovet for nye planløsninger (beskrevet i del II) krever store investeringer. Elevtallsvekst fører til behov for skoleutbygging i pressområder. I dette avsnittet skisseres en helhetlig strategi for de totale investeringer i skoleanlegg. Målsettingen er en gradvis fornying av skoleanleggene samtidig som elevtallsvekst i pressområdene løses med økt skolekapasitet. Følgende helhetlige strategi for de totale investeringer i skoleanlegg foreslås i denne planen: 1. Det fastlegges et samlet og temporisert fornyingsprogram for skolesektoren etter følgende retningslinjer: når et skoleanlegg rehabiliteres, bygges det ut slik at anlegget får et areal som samsvarer med arealnormen for den planlagte skoletype/størrelse skoleanlegget tilrettelegges for varierte pedagogiske arbeidsmåter skoleanleggets bygningstekniske standard heves til dagens nivå skolens uteområder oppgraderes slik at skolebygget og utearealene utgjør et helhetlig læringsmiljø 3

10 SAMMENDRAG gamle skoler som er lite verneverdige, bør vurderes revet og bygget opp på ny eventuelt relokalisert til nærliggende tomter - når rehabiliteringskostnadene blir uforholdsmessig store. 2. Kapasitetsøkning i pressområder dekkes på følgende måte: i områder der elevtallsvekst ser ut til å stabilisere seg på et permanent høyere elevtall, bygges fortrinnsvis en permanent løsning ut fra kriteriene i punkt 1 om skoleanleggets areal og bygningstekniske standard elevtallsvekst i store nye boligutbyggingsområder dekkes ved nybygging av skoleanlegg midlertidige paviljonger brukes til å dekke elevtallsvekst dersom det ikke er midler til permanent utbygging ut fra kriteriene i punkt 1 om skoleanleggets areal og bygningstekniske standard Anbefalte investeringer Tiltakene i denne planen er anbefalt på bakgrunn av kriteriene over. Forslagene varsler en mer helhetlig tilnærming til fornying av skoleanleggene. Eksempler på dette er: - barneskole kombinert med vitensenteret på Marineholmen (erstatte Møhlenpris skole) - rive og bygge nytt blant annet på Landås skole og på Garnes ungdomsskule - relokalisere og bygge ny Rå skole. Tiltakene er delt inn i prioriteringskategoriene A, B, C og D: KATEGORI A Tiltakene anbefales iverksatt raskest mulig. KATEGORI B Tiltakene kan periodiseres noe, men fortsatt store behov for gjennomføring av tiltakene KATEGORI C Tiltakene gjennomføres med hovedtyngde i perioden KATEGORI D Behov for tiltak, men kan gjennomføres etter tiltak som er plassert i de andre kategoriene. Tiltak i kategori A, B og C anbefales i denne planen gjennomført i planperioden ( ). I tillegg kommer diverse andre investeringsposter i perioden. De samlede, anbefalte investeringskostnadene i perioden er 3 milliarder kroner. For kommunen er dette en krevende oppgave. De økonomiske rammene vil til enhver tid avgjøre hvor store investeringer som kan avsettes. Rullering av økonomiplanene i årene framover vil bli svært utfordrende. Det vil kreve tid å fornye skoleanleggene. Desto viktigere er det å stake ut en stø kurs for fornyingsarbeidet ved å holde et investeringsnivå som gir klare forbedringer for den samlede bygningsmassen over tid. En samlet oversikt over foreslåtte tiltak i planen finnes i del VI. 4

11 DEL I BAKGRUNN

12

13 DEL I 1.1 Om planen og planarbeidet Skolebruksplanen skal i henhold til de vedtak som bystyret har gjort, rulleres hvert fjerde år og gi en samlet oversikt over arealbehov og investeringsbehov i bergensskolen. Skolebruksplanen inngår som en viktig del av plangrunnlaget for Bergen kommunes virksomhet. Planen utarbeides med utgangspunkt i de samme grunnlagsdata som kommuneplanens arealdel og er derfor oppdatert bl.a. når det gjelder boligbygging, befolkningsutvikling, senterutvikling og infrastruktur. Skolebruksplanarbeidet gir innspill til kommuneplanens arealdel i planleggingsfasen for å sikre at nødvendig tomteareal settes av til fremtidige skoleanlegg Mål for planen Skolebruksplanen skal bidra til å: sikre et forsvarlig skoletilbud til elevene sikre et godt arbeidsmiljø for de ansatte og elevene legge til rette for fysiske rammer som fremmer elevenes læringsutbytte innenfor gitte økonomiske og undervisningsfaglige krav bidra til å styrke grunnskolene som positive faktorer i nærmiljøet Planarbeidet konsentreres om de til enhver tid mest relevante problemstillingene. Planen gir et grunnlag for å ta viktige strategiske valg for utvikling av skoleanleggene i Bergen Prosess og deltakere Arbeidet med skolebruksplanen har vært ledet av en prosjektgruppe som har hatt følgende medlemmer: Planlegger Magne Grostad, Byrådsavdeling for oppvekst, (prosjektleder) Seksjonsleder strategi og utredning Merete Bogen, Byrådsavdeling for oppvekst Planlegger Else Warberg, Byrådsavdeling for oppvekst Seksjonsleder oppvekstetaten Brita Instebø, Byrådsavdeling for oppvekst Planlegger Anne-Torill Tutturen, Byrådsavdeling for oppvekst Utbyggingssjef Olav Ytre-Arne, Bergen bygg og eiendom (BBE KF) Dan Lysne, Norconsult (innleid konsulent), har utarbeidet elevtallsprognoser, vært delaktig i utarbeiding av deler av planen og har utarbeidet databaseverktøy for

14 DEL I SKOLEBRUKSPLAN BERGEN KOMMUNE skolebeskrivelsene i samarbeid med Byrådsavdeling for oppvekst og BBE KF. Tonje Eide Kristiansen, Norconsult, har bidratt til ferdigstillingen. Planarbeidet har i det vesentligste hatt et tyngdepunkt sent på våren og høsten 2005 og fram til høringsutkastet ble framlagt i april Opprinnelig framdriftsplan var satt med ferdigstilling til månedsskiftet september/ oktober Byrådet utsatte denne fristen slik at skolebruksplanen kunne bygge på det grunnlagsmaterialet som framkommer i arbeidet med kommuneplanens arealdel når det gjelder forventet boligbygging, folketallsprognoser og byutvikling generelt på kommune- og bydelsnivå. Målsettingen har etter dette vært å utarbeide et grunnlag for politiske prioriteringer i forbindelse med budsjettprosessene for 2007 og for økonomiplanen for Flere arbeidsgrupper har vært nedsatt for å drøfte ulike tema i skolebruksplanen. I tillegg til selve plandokumentet er det under utarbeiding skolebeskrivelser som bl.a. viser faktisk bruksareal på skoleanleggene. Grunnlagsarbeidet er omfattende og gir et grunnlag for å vurdere kapasitet og behov for bygningsmessige utbedringer på anleggene. Egen database er utviklet som vil gi muligheter for løpende oppdatering av informasjon om det enkelte skoleanlegg. Dette vil være et svært nyttig planverktøy i årene framover. Sentrale nøkkeltall er oppsummert i planen og vist i vedlegg. Dette vil gi beslutningsgrunnlag for prioritering av tiltak i investeringsbudsjettet. Beskrivelser av de enkelte skoler vil ligge i den nye plandatabasen og vil forelegges den enkelte skole for kommentar. I forbindelse med planarbeidet er det: Stilt spørsmål til alle elevrådene i bergensskolen om ulike sider ved skoleanlegget. Spørsmålene omhandlet elevene sin arbeidsplass, sosiale møteplasser i skoleanlegget samt uteområdet (Utrykt vedlegg). Gjennomført en egen samling på Rådhuset med noen utvalgte elevråd for å utdype svarene i en direkte dialog med elevrepresentantene. Avholdt to møterekker med rektorer i pressområder for å få fram best mulig kunnskap om problemstillinger i disse områdene og for å drøfte forslag til løsninger for å dekke behovene for elevplasser. Gjennomført møter med en referansegruppe bestående av rektorer og representanter for arbeidstakerorganisasjonene. Gjennomført drøftingsmøte med arbeidstakerorganisasjonene om utvalgte tema Informasjon om planarbeidet har vært gitt underveis til arbeidstakerorganisasjonene på møter Høring Planen sendes på høring i april 2006 til alle skoler og til andre aktuelle høringsinstanser. Gruppeledere i bystyret og medlemmer av Komité for oppvekst vil også få en trykt utgave tilsendt. Planen vil være tilgjengelig på internett på Byrådsavdeling for oppvekst sine hjemmesider. DEL I - SIDE 4

15 KAPITTEL 1.1 OM PLANEN OG PLANARBEIDET DEL I Politisk behandling På bakgrunn av planen og innkomne høringsuttalelser, utarbeides politisk sak som byrådet legger fram for videre behandling i Komité for oppvekst og i bystyret. Planen og høringsuttalelsene vil følge den politiske saken fram til bystyrebehandlingen. DEL I - SIDE 5

16

17 DEL I 1.2 Hva er oppnådd så langt når det gjelder utbygging, ombygging og rehabilitering av skoleanlegg? Kapittelet gir en oversikt over hva som er gjort av utbygging, ombygging og rehabilitering av skoleanlegg siden gjennomgangen i forrige skolebehovsplan der byggeprosjekter gjennomført i perioden ble listet opp. Kapittelet viser også hvilke større prosjekter som er igangsatt, under prosjektering eller innarbeidet i byrådets forslag til økonomiplan Investeringer som har vært benyttet til mindre ombygginger på mange skoler, er også kommentert. Selve opplistingen av prosjektene er presentert i tabellform til slutt i kapittelet Store byggeprosjekter De siste 3 4 årene har det vært gjennomført en rekke utbyggingsprosjekter for å ta i mot elevtallsveksten i perioden I perioden er det igangsatt og ferdigstilt byggeprosjekter for nærmere 350 millioner kroner. Mange barneskoler som har hatt overbelegg i flere år, har nå fått større areal. Presset på ungdomstrinnet har vært stort i deler av byen de seneste år. Siden forrige skolebehovsplan har Hop ungdomsskole fått utvidet areal. Rothaugen skole har fått noe arealutvidelse og en omfattende rehabilitering i deler av skolebygningen. Noen av byggeprosjektene har omfattet rehabilitering av deler av eksisterende bygningsmasse i tillegg til selve utbyggingen. I forrige skolebehovsplan ble det anbefalt en lang rekke tiltak, bl.a. ble fem nye skoler foreslått: 2-parallellers barneskole på Apeltun. 5-parallellers ungdomsskole i Fana/ Ytrebygda. 2-parallellers barneskole på Råstølen. 2-parallellers barneskole i indre Sædal (nye Helldal) 2 parallellers barne- eller kombinertskole på Almås. Av disse ble 1.byggetrinn på Apeltun ferdigstilt høsten To av de andre har fått plass i økonomiplan for (Ungdomsskole i Rådal, 1.byggetrinn på barneskole i Indre Sædal). Det samme gjelder fullføring av utbyggingen av Apeltun skole der planarbeidet nå er igangsatt. Almås skole relaterer seg til boligutbygging i nordre del av Åsane. Området er under regulering, og skolen vil komme på et senere tidspunkt etter at boligutbyggingen er kommet i gang. Skole på Råstølen er så langt ikke realisert. Elevene har til nå fått plass på skolene Skeie og Søråshøgda. En rekke konkrete ombyggings-/ utbyggings-/ rehabiliteringsprosjekter ble anbefalt og prioritert i gruppe A, B og C. Samtlige forslag i prioriteringsgruppe A er gjennomført i planperioden.

18 DEL I SKOLEBRUKSPLAN BERGEN KOMMUNE Prioriteringsgruppe A: Skeie, utvidelse til fullverdig 2-parallellers barneskole høsten Bjørndalsskogen, utvidelse til fullverdig 2-parallellers barneskole høsten 2002; utbedringer av eksisterende skole senere. Hjellestad, utvidelse til fullverdig 2-parallellers barneskole høsten Mathopen, utvidelse til fullverdig 2-parallellers barneskole høsten 2003; utbedringer av eksisterende skole senere. Haukås, 2. byggetrinn (utvidelse til fullverdig 2-parallellers barneskole) høsten Hop; påbygging og delvis ombygging høsten 2002; mer ombygging og tilrettelegging senere. Alvøen, utvidelse til 3-parallellers barneskole. Tertnes, utvidelse / erstatte gamleskolen (utvidelse til fullverdig 2-parallellers barneskole). Ulsmåg, utvidet kapasitet (eventuelt v/ midlertidig paviljong); dekke elevtallsøkning i området, i påvente av evt. boligutbygging i Dyngelandsområdet I prioriteringsgruppe B var det i alt anbefalt 19 tiltak. Av disse er 6 tiltak gjennomført: Bjørndalsskogen, utbedringer av eksisterende skole (etter tilbygg). Krokeide, gymsal / grendahus / avlastningsrom Garnes barneskole, utvide til fullverdig 2-parallellers barneskole Rothaugen, bygningsmessig rehabilitering og bedre tilrettelegging av sydfløyen Nordvik, lite tilbygg Kalvatræet, lite tilbygg 6 av tiltakene i prioriteringsgruppe B er under planlegging eller planarbeidet vil starte i løpet av våren 2006: Hordvik, tilbygg slik at skolen får plass til 14 klasser Rolland (Kollåsen), utvide grendaskolen noe Garnes ungdomsskole, liten utvidelse Kyrkjekrinsen, utvidelse barnetrinnet p.g.a. forventet boligbygging i Myrdal-Ulset- Sauråsområdet Paradis, ombygging / utvidelse til fullverdig 3-parallellers barneskole Rå, ombygging / tilrettelegging / rehabilitering etter prosjekter er under vurdering: Utvidelse av kroppsøvingslokaler Hop Omfang av rehabilitering på Fridalen 5 prosjekter i prioriteringsgruppe B er ikke fulgt opp: Mathopen, utbedringer av eksisterende skole (etter påbygging). Årstad bydel, ungdomstrinn (tilrettelegge Landås for klasse, evt. tilrettelegging for flere klasser på Gimle) Eidsvåg, rehabilitering (mindre tiltak, vedlikehold er gjennomført) Sandgotna, ombygging, evt. utvidelse (for økt kapasitet) Minde, lite tilskuddsbygg DEL I - SIDE 8

19 KAPITTEL 1.2 HVA ER OPPNÅDD SÅ LANGT NÅR DET GJELDER UTBYGGING, OMBYGGING OG REHABILITERINGAV SKOLEANLEGG? DEL I I prioriteringsgruppe C var det i alt 13 forslag. Av disse er ett tiltak, erstatning av brakke på Kirkevoll skole, gjennomført. Forslagene i prioriteringsgruppe C var: Lone, erstatte gamleskolen Håstein, ombygging for å få flere store klassebaser samt flere grupperom Kirkevoll, erstatte brakker med nybygg til ungdomsskolen Vadmyra, erstatte gammel paviljong med nybygg Møhlenpris, videre rehabilitering og oppgradering Liland, rehabilitering av den dårligste bygningsmassen Ortun og Lynghaug, enkel ombygging / bedre tilrettelegging Varden, tilrettelegge paviljongen til undervisningsformål Ytre-Arna, oppgradere / etablere flere store undervisningsrom Ådnamarka, utvidelse til fullverdig 2-parallellers barneskole (forutsetter nedlegging av Indre Arna) Seljedalen, ombygging / bedre tilrettelegging Ny-Krohnborg; bygge kultur-/sambrukslokaler og aula på bakplass, samt tilrettelegge på loftet Etter 2010: utvide ungdomsskolekapasiteten for nordlige deler av Åsane bydel (ny skole eller utvidelse av andre skoler som f.eks. Kyrkjekrinsen eller Almås) Tabell 1.2.1: Samlet oversikt over gjennomførte byggeprosjekter i perioden 2001 våren Skole Innhold/ omfang Prosjektkostnad i mill. Ferdig Kaland Utbygging og ombygging 28 Høsten 2001 Aurdalslia Utbygging, bgtr Høsten 2001 Skranevatnet Utbygging ungdomstrinn, bgtr Høsten 2001 Haukås Utbygging, bgtr 1og 2 25 Høsten 2002 Nygårdslien Utbygging og volleyballhall 30,5 Våren 2003 Damsgård Paviljong 3,2 Våren 2003 Søreide Paviljong 2,9 Våren 2003 Ulsmåg Paviljong 7 Høsten 2003 Fjellsdalen Paviljong 2,9 Høsten 2003 Apeltun Ny barneskole (2200 m2 brutto), volleyballhall (750 m2 brutto), bgtr 1 58 Høsten 2003 Nordvik Utbygging 5 Våren 2004 Hop Utbygging (1600 m2 brutto) 34 Høsten 2004 Hjellestad Riving og nybygging (1300m2 brutto) 25 Høsten 2004 Skeie Utbygging (1200 m2 brutto) 25,9 Høsten 2004 Garnes barneskole Mellombygg 900 m2 20 Høsten 2004 Tertnes Utbygging 950 m2 og ombygging 24 Høsten 2004 Kirkevoll Erstatte brakkebygg, 260m2 5 Høsten 2004 Krokeide Utbygging og volleyballhall 13 Høsten 2004 Rothaugen Utbygging og rehabilitering 14 Høsten 2004 Bjørndalsskogen Utbygging og ombygging. 2 byggetrinn 31,3 Vår 2003/ høst 2004 Krohnengen,avd Eventyrskogen Rehabilitering 3,8 Høsten 2004 Mathopen Utbygging (1350 m2 brutto) og ombygging 35 Høsten 2004/ vår 05 Alvøen Utbygging og volleyballhall 30 Våren 2005 Kalvatræet Tilbygg og ombygging 5,9 Høsten 2005 Hop Ombygging og rehabilitering 12 Våren 2006 (februar) Totale prosjektkostnader DEL I - SIDE 9

20 DEL I SKOLEBRUKSPLAN BERGEN KOMMUNE Mindre prosjekter som gjennomføres på mange skoler Nedenfor følger en oversikt over investeringsposter som fordeles på mange skoler, samt en kort omtale av hver enkelt post. En egen tabell viser investeringene som er gjort etter at den forrige skolebehovsplanen ble vedtatt. Ombygginger og tilpasninger til ny pedagogikk Nye planløsninger i tråd med nye pedagogiske arbeidsformer har vært vektlagt i utbyggingsprosjektene de senere årene. De fleste utbyggingsprosjektene har vært på barneskoler, men også på ungdomstrinnet har det vært utvidelser. Flerbruksfunksjoner, for nærmiljø og kulturaktiviteter, er vektlagt i deler av arealene i mange av disse byggeprosjektene. Disse planløsningene egner seg like godt til skoleformål etter nyere pedagogiske arbeidsmåter som til aktiviteter for andre grupper etter skoletid. En stor del av de eksisterende skolebygningene på barnetrinnet og ungdomstrinnet er dårlig tilrettelagt for nye arbeidsformer. Ny ressurstildelingsmodell medvirker til at mange skoler etterspør bygningsmessige endringer med større fleksibilitet slik at lærerressursene kan nyttes best mulig. En stor del av investeringene som de seneste år har vært avsatt til diverse ombygginger, har gått til ombygginger som legger bedre til rette for nye arbeidsformer. Behovet for mer varierte planløsninger på skolene i Bergen kommune er stort. Utearealer, tilrettelegging Uteområdet er en viktig del av skoleanlegget. I forrige skolebehovsplan ble betydningen av et funksjonelt uteareal med tydeligere sonedeling av uteområdene understreket etter innføringen av 6 årsreformen. Midlene i perioden gikk hovedsakelig til drenering av lekeområder, asfaltering av skoleplasser, utskifting av farlige lekeapparater og innkjøp av nye. Et grovt kostnadsanslag antyder behov for 75 millioner kroner til utbedring av uteanleggene i Bergen. I perioden har avsatte investeringsmidler til formålet vært holdt av i påvente av kjøp av utearealer på Midtun skole etter veiutbygging i området. Situasjonen for utearealene på skolene er med andre ord fremdeles slik den ble beskrevet i forrige skolebehovsplan med unntak av enkelte skoler som har fått utbedret skolens uteareal i forbindelse med utbygging. Inneklimatiltak Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler stiller krav til miljøet både inne og ute. Godkjenning etter denne forskrift er lagt til Helsevernetaten i Bergen kommune. Til nå er det bevilget 133,75 mill kr til formålet. Ut fra kalkyler utarbeidet av BBE KF trengs ytterligere 45 mill kr for å få alle skolene godkjent etter forskriften, bl.a. gjelder det omfattende tiltak i 18 bygninger som må rehabiliteres samtidig som inneklimatiltak utføres. Tilpasninger til funksjonshemmede Alle nye skolearealer tilrettelegges for funksjonshemmede. Årlig avsetning har variert noe. I 2002 var det avsatt 5 mill til formålet, i 2003 var det avsatt 3 mill og fra og med 2004 har det vært avsatt 2 mill pr. år. Gjennomførte tiltak siden forrige skolebehovsplan har gått til diverse tilrettelegging for bevegelseshemmede, støydempende tiltak for hørselshemmede og tiltak for synshemmede elever. Midlene går til tiltak på skoler som får nye funksjonshemmede elever. Tiltak på skoler som ikke DEL I - SIDE 10

ELEVTALLSPROGNOSE 2015-2030 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE

ELEVTALLSPROGNOSE 2015-2030 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE ELEVTALLSPROGNOSE 2015-2030 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE JUNI 2015 INNHOLD BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 3 PROGNOSE FOR BERGEN KOMMUNE... 6 SKOLER I ARNA BYDEL... 7 SKOLER I BERGENHUS BYDEL... 15

Detaljer

Tjenesteområde 1B - Skole. Tjeneste Skolelokaler og uteareal

Tjenesteområde 1B - Skole. Tjeneste Skolelokaler og uteareal Tjenesteområde 1B - Skole Tjeneste 22210 Skolelokaler og uteareal Alvøen skole, rehabilitering av avstengt fløy (Laksevåg bydel) Alvøen skole vil få utbedret bygningsmasse som pr. i dag er avstengt, slik

Detaljer

ELEVTALLSPROGNOSE 2013-2024 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE

ELEVTALLSPROGNOSE 2013-2024 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE ELEVTALLSPROGNOSE 2013-2024 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE JANUAR 2014 INNHOLD BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 3 ELEVTALLSPROGNOSE FOR BERGEN KOMMUNE... 6 SKOLER I ARNA BYOMRÅDE... 7 SKOLER I BERGENHUS

Detaljer

SIDE 1 SKOLEBRUKSPLAN 2010-2024

SIDE 1 SKOLEBRUKSPLAN 2010-2024 SIDE 1 SKOLEBRUKSPLAN 2010-2024 SIDE 2 SKOLEBRUKSPLAN 2010-2024 SKOLEBRUKSPLAN 2010-2024 SIDE 3 INNHOLDSTAVLE Byrådens forord: Bærekraftig skolestruktur... 7 1. Bakgrunn... 10 1.1 Om planen og planarbeidet...

Detaljer

Status - barnehageutbygging Barnetallsprognose Barnehagebehov/tiltak

Status - barnehageutbygging Barnetallsprognose Barnehagebehov/tiltak Status - barnehageutbygging Barnetallsprognose Barnehagebehov/tiltak Hele kommunen/pr. bydel Status - oppgradering av bygningsmasse Status inneklima Barnehagestruktur Status - barnehageutbygging Bergen

Detaljer

Skoler med barnetrinn. Fagavdelingen. Dato: 7. oktober 2009

Skoler med barnetrinn. Fagavdelingen. Dato: 7. oktober 2009 BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Notat Saksnr.: 200804968-27 Saksbehandler: ARJO Emnekode: SARK-20 Til: Fra: Skoler med barnetrinn Fagavdelingen Dato: 7. oktober 2009 Utskifting av

Detaljer

Dato: 16. desember 2004. Fullmakstsak /04. Bergen Bygg og Eiendom KF. Inventar skoleprosjekter 2004. Søknad om bevilgning (5) BBE-1632-200401430-71

Dato: 16. desember 2004. Fullmakstsak /04. Bergen Bygg og Eiendom KF. Inventar skoleprosjekter 2004. Søknad om bevilgning (5) BBE-1632-200401430-71 Dato: 16. desember 2004 Fullmakstsak /04 Bergen Bygg og Eiendom KF Inventar skoleprosjekter 2004. Søknad om bevilgning (5) PEAD BBE-1632-200401430-71 Hva saken gjelder: De omsøkte midler skal benyttes

Detaljer

Bergenhus og Årstad bydeler

Bergenhus og Årstad bydeler Arna bydel *Lone skole utvides til en kapasitet på 600 elever innen 2025. Skolen får eget ungdomstrinn. *Haugland skole nedlegges. Elevene flyttes til Ytre Arna, som beholder eget ungdomstrinn. *Trengereid

Detaljer

Bjørndalsskogen skole, bygg 1 og 2, ombygging Valg av entreprenør for delte entrepriser med hovedentreprise for arkitektfagene.

Bjørndalsskogen skole, bygg 1 og 2, ombygging Valg av entreprenør for delte entrepriser med hovedentreprise for arkitektfagene. Dato: 17. juli 2003 fullmaktssak /03 Direktøren i BBE KF Bjørndalsskogen skole, bygg 1 og 2, ombygging 2003. Valg av entreprenør for delte entrepriser med hovedentreprise for arkitektfagene. PEAD BBE-1632-200207336-26

Detaljer

Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget

Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget 1 Det faglige grunnlaget Interne og eksterne fagutredninger og politisk saksbehandling Omfattende Detaljert Seks delutredninger

Detaljer

SIDE 1 SKOLEBRUKSPLAN

SIDE 1 SKOLEBRUKSPLAN SIDE 1 SKOLEBRUKSPLAN 2010-2024 forord Bærekraftig skolestruktur Tilrettelegging av nye skolebygg og framtidig skolestruktur skal bidra til et godt læringsmiljø og godt læringsutbytte for elevene i bergensskolen

Detaljer

Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen

Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen Songdalen kommune 06.02.2014 Høring om skolestrukturen i Songdalen Innledning Ved behandling av økonomiplanen for 2012-2015 fattet kommunestyret

Detaljer

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Slattum skole Samarbeidsutvalg vedrørende skolebehovsplan Vennlig hilsen

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Slattum skole Samarbeidsutvalg vedrørende skolebehovsplan Vennlig hilsen Fra: christian@christianlund.net Sendt: 29. februar 2016 19:28 Til: E-post Postmottak Kopi: Lisbeth Jørgensen; Karin Leon; ketil.eger@gmail.com; Marianne Mjelva; Frøydis Kleiven; Kristin Fossheim Emne:

Detaljer

Inventar skoleprosjekter Søknad om bevilgning (02/05).

Inventar skoleprosjekter Søknad om bevilgning (02/05). Dato: 4. april 2006 Fullmaktssak /06 Bergen Bygg og Eiendom KF Inventar skoleprosjekter 2005. Søknad om bevilgning (02/05). PEAD BBE-1632-200401430-97 Hva saken gjelder: De omsøkte midler skal benyttes

Detaljer

Prosess ved realisering av nye skolebygg Fra bestiller og utførers ståsted

Prosess ved realisering av nye skolebygg Fra bestiller og utførers ståsted Prosess ved realisering av nye skolebygg Fra bestiller og utførers ståsted Merete Bogen, seksjonsleder, Seksjon for strategi og utredning Byrådsavdeling for barnehage og skole («bestiller») Tor Corneliussen,

Detaljer

Byrådssak 568/10. Dato: 16. november 2010. Byrådet. Bærekraftig skolestruktur i Bergen 2011-2024 SARK-21-200918007-80

Byrådssak 568/10. Dato: 16. november 2010. Byrådet. Bærekraftig skolestruktur i Bergen 2011-2024 SARK-21-200918007-80 Dato: 16. november 2010 Byrådssak 568/10 Byrådet Bærekraftig skolestruktur i Bergen 2011-2024 LIGA SARK-21-200918007-80 Hva saken gjelder: Byrådets visjon er at Bergen skal ha Norges beste skole, og byrådet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret NY ERDAL BARNESKOLE Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove Vonheim Arkivsaknr.: 2014/8492-2 RÅDMANNENS

Detaljer

Sandnes Kommune Skolebyggprogram 2014-2017

Sandnes Kommune Skolebyggprogram 2014-2017 Sandnes Kommune Skolebyggprogram 2014-2017 2013 2 Skolebyggprogram 2014-2017 Skolebyggprogrammet - et plandokument i Sandnes kommune Skolebyggprogrammet er kommunens styringsverktøy for planlegging av

Detaljer

Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune

Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune 2016-2036 Målsetting med ny utredning er å.. 1...vise fremskrivninger og prognoser både for skoler og barnehager 2...vise kapasitetsgrenser for bygg

Detaljer

Norm for ute- og oppholdsareal ved skolene i Ås kommune. Saksbehandler: Svanhild Bergmo Saksnr.: 16/

Norm for ute- og oppholdsareal ved skolene i Ås kommune. Saksbehandler: Svanhild Bergmo Saksnr.: 16/ Ås kommune Norm for ute- og oppholdsareal ved skolene i Ås kommune Saksbehandler: Svanhild Bergmo Saksnr.: 16/00382-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Ungdomsrådet Hovedutvalg for oppvekst og kultur 17.02.2016

Detaljer

Høringsbrev - Forslag om endret skoleplass for elever på 7. trinn ved Flaktveit skole

Høringsbrev - Forslag om endret skoleplass for elever på 7. trinn ved Flaktveit skole BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Notat Saksnr.: 2819426-61 Saksbehandler: OLHG Emnekode: SARK-2213 Til: Fra: Flaktveit skole med rådsorgan Li skole med rådsorgan Åsane bydelsstyre Fagforeninger

Detaljer

Sandnes Kommune Skolebehovsplan

Sandnes Kommune Skolebehovsplan Sandnes Kommune Skolebehovsplan 2016-2019 2015 2 Innhold Skolebehovsplanen - et plandokument i Sandnes kommune s.4 Anbefalinger om tiltak i kommende økonomiplan s.4 Begreper - skoletyper og skolestørrelser

Detaljer

Skolebygg og pedagogikk

Skolebygg og pedagogikk Skolebygg og pedagogikk Verdal kommunes retningslinjer (sak 02/05332): 1. Hovedmål for skoleutbygging: skolekapasiteten i kommunen skal være slik at alle klasser har sitt eget klasseareal, og alle elever

Detaljer

Seminar 13.05.13 - Vedlikehold i Bergensskolen

Seminar 13.05.13 - Vedlikehold i Bergensskolen Seminar 13.05.13 - Vedlikehold i Bergensskolen Ingvar Tveit leder - Etat for helsetjenester Kravene for å få en skole helseverngodkjent Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler (1996)

Detaljer

ELEVTALLSPROGNOSE 2015-2030 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE

ELEVTALLSPROGNOSE 2015-2030 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE ELEVTALLSPROGNOSE 215-23 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE JUNI 215, REVIDERT NOVEMBER 215 INNHOLD BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 3 PROGNOSE FOR BERGEN KOMMUNE... 6 SKOLER I ARNA BYDEL... 7 SKOLER I BERGENHUS

Detaljer

Byrådssak 50/12. Vurdering av behovet for ny skole på Tunesflaten i Ytrebygda bydel SARK-21-200801026-20

Byrådssak 50/12. Vurdering av behovet for ny skole på Tunesflaten i Ytrebygda bydel SARK-21-200801026-20 Byrådssak 50/12 Vurdering av behovet for ny skole på Tunesflaten i Ytrebygda bydel LRS SARK-21-200801026-20 Hva saken gjelder: I B-sak 302/10 «Bærekraftig skolestruktur i Bergen 2011 2024» ble vedtaket

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802466 : E: 221 A22 &70 : Ingvar Torsvik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 14.04.2008 36/08 Bystyret

Detaljer

I økonomiplan 2015-2018, ble det avsatt midler til ny skole i Skaarlia. Det skal gi rom for 392 elever.

I økonomiplan 2015-2018, ble det avsatt midler til ny skole i Skaarlia. Det skal gi rom for 392 elever. Arkivsak-dok. 21-15 Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 2. mars 2015 BYGGEPROGRAM FOR NY B14 SKOLE I SKAARLIA Bakgrunn for saken: I økonomiplan 2015-2018, ble

Detaljer

Læring for livet Nes Venstres forslag til skolestruktur

Læring for livet Nes Venstres forslag til skolestruktur Læring for livet Nes Venstres forslag til skolestruktur Venstre vil reformere dagens barneskolestruktur for å skape en mer fleksibel skole med større og sterkere fagmiljø og læringsmiljø til elevenes beste.

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE VEDR. SKOLEBEHOVSPLAN

HØRINGSUTTALELSE VEDR. SKOLEBEHOVSPLAN Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 10.11.20.11 Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon HØRINGSUTTALELSE VEDR. SKOLEBEHOVSPLAN 2012-2022 Forslag til Skolebehovsplan 2012-22 er

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN K-kode: B00 &13 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym

Saksfremlegg. HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN K-kode: B00 &13 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym Arkivsak: 08/2729 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN K-kode: B00 &13 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym Innstilling: Sørum kommune gir høring

Detaljer

Enøk-tiltak i Åsane og Fyllingsdalen bydel. Søknad om bevilgning, begrenset tilbudskonkurranse samt valg av tilbydere.

Enøk-tiltak i Åsane og Fyllingsdalen bydel. Søknad om bevilgning, begrenset tilbudskonkurranse samt valg av tilbydere. Dato: 25. september 2004 /04 Fullmaktssak Enøk-tiltak i Åsane og Fyllingsdalen bydel. Søknad om bevilgning, begrenset tilbudskonkurranse samt valg av tilbydere. AHU BBE-1652-200402412-4 Hva saken gjelder:

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal.03.01 Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 01-016 gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode sko Utviklingsmål

Detaljer

Vedlagte regneark viser hva skolene ønsker av utbygging av strøm og trådløse nett. Frist for disse ønskene var 3. februar.

Vedlagte regneark viser hva skolene ønsker av utbygging av strøm og trådløse nett. Frist for disse ønskene var 3. februar. Til skolene Utbygging av strøm og trådløse nett. Vedlagte regneark viser hva skolene ønsker av utbygging av strøm og trådløse nett. Frist for disse ønskene var 3. februar. Trådløse nett: Kombinerte skoler

Detaljer

VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3)

VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3) VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3) TROMØY Sandnes skole Roligheten skole 4847 Arendal Org.nr.992 162 295 Innholdsfortegnelse OVERSIKT DAGENS SKOLEBYGG.... 3 GENERELT.... 4 ALT.1. STRUKTUR

Detaljer

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr. Ås kommune Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00569-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013 Endelig saksframlegg pr. 18.11.13. Behandling i FSK 02.12.13 og KST 09.12.13 FORSLAG TIL VEDTAK 1. Svelvik kommune velger som framtidig struktur for Svelvikskolen

Detaljer

1. INVESTERINGSPROGRAM

1. INVESTERINGSPROGRAM 1. INVESTERINGSPROGRAM 2008-2011 1.1 Verbalomtale av investeringsprosjektene Tjenesteområde 1a Barnehage Tre nye kommunale barnehager Det er vedtatt etablert tre kommunale barnehager i løpet av økonomiplanperioden.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Sakstittel: SKOLEUTREDNINGER - BYGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier I forbindelse med det forestående kommunevalget ønsker Utdanningsforbundet Orkdal å få belyst viktige sider ved utdanningspolitikken i kommunen.

Detaljer

Hvordan har byrådsavdelingene fulgt opp arbeidstilsynets merknader og pålegg?

Hvordan har byrådsavdelingene fulgt opp arbeidstilsynets merknader og pålegg? Hvordan har byrådsavdelingene fulgt opp arbeidstilsynets merknader og pålegg? v/kommunaldirektør Rune Haugsdal og kommunaldirektør Anne-Marit Presterud Tilsynet fra arbeidstilsynet Tilsynssatsing nasjonal

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir HØRINGSUTKAST Utbygging av Verdalsøra ungdomsskole og Verdalsøra barneskole Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/2578 -

Detaljer

Klageadgang: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 SAK: SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE

Klageadgang: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 SAK: SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE SAKSFRAMLEGG... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

Detaljer

Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skolekapasitet 2014-2030. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-1

Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skolekapasitet 2014-2030. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-1 Ås kommune Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skole 2014-2030 Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 04.06.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen

MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Ås kommune MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Møtetid: 17.02.2016 kl. 18:30 Møtested: Eiendomsavdelingen, Skoleveien 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Utvidelse av Hjellestad skole Skolens medvirkning i planprosessen

Utvidelse av Hjellestad skole Skolens medvirkning i planprosessen Utvidelse av Hjellestad skole Skolens medvirkning i planprosessen 290906 Bakgrunn Elevtallsøkning plassmangel Blandet bygningsmasse inneklimaproblematikk Vanskelig tilgang på tomteareal Grunnlag for sak

Detaljer

FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 KAP. C UTVIKLINGSTREKK

FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 KAP. C UTVIKLINGSTREKK UTVIKLINGSTREKK Vi trenger kunnskap om utviklingen i bysamfunnet når vi planlegger hvordan kommunens økonomiske midler skal disponeres i årene framover. I dette kapitlet omtales hovedtrekkene i befolkningsutviklingen,

Detaljer

Status og hovedutfordringer - Karmøyskolen

Status og hovedutfordringer - Karmøyskolen 1 Status og hovedutfordringer - Karmøyskolen Elevtallsvekst og lite tilgjengelig ledig - stor vekst på fastlandssiden, Kopervik-området og Åkra-området 95 flere elever framover mot 23 - nær 8 flere elever

Detaljer

Hamar Montessoriskole Aluvegen 42 2319 HAMAR Tlf: 62 55 26 33 post@hamar-montessoriskole.no Org.nr: 983 424 961

Hamar Montessoriskole Aluvegen 42 2319 HAMAR Tlf: 62 55 26 33 post@hamar-montessoriskole.no Org.nr: 983 424 961 Hamar Montessoriskole Aluvegen 42 2319 HAMAR Tlf: 62 55 26 33 post@hamar-montessoriskole.no Org.nr: 983 424 961 Hamar Montessoriskole Granvegen 6 2322 RIDABU Tlf: 62 55 26 33 post@hamar-montessoriskole.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144 Tromsø kommune Byutvikling SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144 Martha Stalsberg Telefon: 77 79 03 46 01.11.2006 Saken skal behandles i følgende utvalg: PLAN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

Skolebruksplan 2010 2024 Tilbakemelding på høringsutkast fra Slåtthaug skole ved samarbeidsutvalget

Skolebruksplan 2010 2024 Tilbakemelding på høringsutkast fra Slåtthaug skole ved samarbeidsutvalget Skolebruksplan 2010 2024 Tilbakemelding på høringsutkast fra Slåtthaug skole ved samarbeidsutvalget barnehage.skole @bergen.kommune.no 1. Elevkapasiteten Skolebruksplanen : Vi leser av skolebruksplanen

Detaljer

Omstilling i skole og barnehage November 2016

Omstilling i skole og barnehage November 2016 Omstilling i skole og barnehage November 2016 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Administrasjonens tabell 18. november 2016 Prosjektene er

Detaljer

saksbehandlers arbeidsdokument Saksbehandler: Jan Erik Søhol Arkiv: B12 Arkivsaksnr: 09/1295 Løpenummer: 6335/10

saksbehandlers arbeidsdokument Saksbehandler: Jan Erik Søhol Arkiv: B12 Arkivsaksnr: 09/1295 Løpenummer: 6335/10 SAKSFREMLEGG saksbehandlers arbeidsdokument Saksbehandler: Jan Erik Søhol Arkiv: B12 Arkivsaksnr: 09/1295 Løpenummer: 6335/10 Utvalg: Kommunestyret SKOLESTRUKTUREN I NOTODDEN KOMMUNE Rådmannens innstilling

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 27.01.2016 N - 401 15/121214 16/10604 Saksbehandler: Atle Thorud Saksansvarlig: Siv Herikstad Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

RAUMA KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE MÅNDALEN ALTERNATIVER A OG B

RAUMA KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE MÅNDALEN ALTERNATIVER A OG B RAUMA KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE MÅNDALEN ALTERNATIVER A OG B Målformulering Vi har fått i oppgave av Rauma kommune å utrede forskjellige alternativer for skole- og barnehagestruktur på sørsida av kommunen.

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Sigdal kommune Dato Den gode skole Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2012 2016 Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 22.03.2012 Sigdal kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette

Detaljer

http://o/ 2 Kommunestyret fattet i juni 2012 følgende vedtak i sak 046/12: 1. Kongsvinger kommune ønsker som skoleeier å prioritere et kraftig løft på ungdomstrinnet i den kommende økonomiplanperioden.

Detaljer

SAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRESAK 12/32 I MØTE

SAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRESAK 12/32 I MØTE Arkivsak 2013/210 SAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRESAK 12/32 I MØTE 23.04.13 Framtidig skole- og barnehagestruktur i Nes 2013-2030 Kommunestyrets vedtak: A Skolestruktur A1. Skolestrukturen i Nes kommune skal

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026»

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026» SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1868 Saksnr.: Utvalg Møtedato Ungdomsrådet Rådet for funksjonshemmede Eldrerådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur-

Detaljer

H ø r i n g s n o t a t E n d r i n g i s k o l e n e s o p p t a k s o m r å d e r Ranheim og Vikåsen skoler Utarbeidet januar- februar 2013

H ø r i n g s n o t a t E n d r i n g i s k o l e n e s o p p t a k s o m r å d e r Ranheim og Vikåsen skoler Utarbeidet januar- februar 2013 H ø r i n g s n o t a t E n d r i n g i s k o l e n e s o p p t a k s o m r å d e r Ranheim og Vikåsen skoler Utarbeidet januar- februar 2013 Høringsperiode: Mars og april 2013 0 Innhold INNLEDNING...

Detaljer

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utvalg for kultur og oppvekst 11.05.2015 27/15 2 Bystyret 19.05.2015 42/15

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utvalg for kultur og oppvekst 11.05.2015 27/15 2 Bystyret 19.05.2015 42/15 Arkivsak-dok. 15/03920 Arkivkode Saksbehandler Richard Olsen Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utvalg for kultur og oppvekst 11.05.2015 27/15 2 Bystyret 19.05.2015 42/15 SAKSPROTOKOLL Framleggelse av Skolebehovsplan

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 04/ Dato:

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 04/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 04/07165-002 Dato: 16.11.2004 UNGDOMSTRINN I VIDEREGÅENDE SKOLE - OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING PÅ UNGDOMSTRINNET SAK TIL BYSTYREKOMITE

Detaljer

Grunnskolen Hva har barn krav på?

Grunnskolen Hva har barn krav på? Grunnskolen Hva har barn krav på? Illustrasjon: Colourbox Ved leder av det fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland. Grunnleggende prinsipper: Retten til

Detaljer

Vedrørende vedtak om nedleggelse av Ekerhovd skole

Vedrørende vedtak om nedleggelse av Ekerhovd skole Fjell kommunestyre Fjell rådhus Straume Postboks 184 5342 Straume Bergen, 17. mars 2014 Vedrørende vedtak om nedleggelse av Ekerhovd skole 1 OPPSUMMERING Den 20. juni 2013 fattet kommunestyret vedtak om

Detaljer

Presentasjon av arealnormer for grunnskoler i fem kommuner

Presentasjon av arealnormer for grunnskoler i fem kommuner Presentasjon av arealnormer for grunnskoler i fem kommuner Notat 2015 Norconsult v/ Julie Norsted og Harald Høgh www.skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no www.norconsultskole.no Foto forside: Søreide skole

Detaljer

Dato: 12. september 2007. Fullmaktssak 23/07. Direktør for Bergen kommunale bygg

Dato: 12. september 2007. Fullmaktssak 23/07. Direktør for Bergen kommunale bygg Dato: 12. september 2007 Fullmaktssak 23/07 Direktør for Bergen kommunale bygg Indre Sædal - ny barneskole og flerbruks idrettshall. Framføring av ny atkomstvei med ledningsanlegg. Valg av entreprenør.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Arkivsaksnr: 2010/3690 Klassering: A20/&71 Saksbehandler: Per Helge Fossan ORGANISERING AV OPPLÆRINGSTILBUD TIL FLERSPRÅKLIGE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

Hvaler kommune. Økonomiseminar 2014 Oppvekst

Hvaler kommune. Økonomiseminar 2014 Oppvekst Økonomiseminar 2014 Oppvekst Elevtallsutvikling fra 2014 Befolkningsutvikling i Hvaler mot 2030. Alder 2014 2020 2025 2030 0-5 228 266 304 320 6-12 318 330 365 410 13-15 146 155 152 169 16-19 221 206 222

Detaljer

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger Arkivsak. Nr.: 2014/454-4 Saksbehandler: Arnfinn Tangstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 49/14 16.06.2014 Formannskapet 16.06.2014 Kommunestyret 16.06.2014 Sandvollan barnehage

Detaljer

Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv

Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv Innledning 1 Anbefalinger 2 Alternative løsninger som er vurdert knyttet til ulike politiske vedtak

Detaljer

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: FREMTIDIG STRUKTUR FOR BARNEHAGETILBUDET I DRAMMEN KOMMUNE.

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: FREMTIDIG STRUKTUR FOR BARNEHAGETILBUDET I DRAMMEN KOMMUNE. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 13/11284-4 Dato: 20.11.2013 FREMTIDIG STRUKTUR FOR BARNEHAGETILBUDET I DRAMMEN KOMMUNE. â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ FOR OPPVEKST OG

Detaljer

Forslag til inntaksområdeendring mellom Godlia, Manglerud og Østensjø skoler

Forslag til inntaksområdeendring mellom Godlia, Manglerud og Østensjø skoler 13.10.2015 Forslag til inntaksområdeendring mellom Godlia, Manglerud og Østensjø skoler Forslag til endring for 1. trinn 2016 Kapasitet og behov Samlet elevtallsvekst på rundt 7.900 elever fram mot 2025.

Detaljer

Bystyret har bestemt at det skal bygges en ny barneskole i området sør for E6 på Ranheim med antatt ferdigstillelse 2020.

Bystyret har bestemt at det skal bygges en ny barneskole i området sør for E6 på Ranheim med antatt ferdigstillelse 2020. Rådmannen i Trondheim - Høringsdokument FORSLAG TIL OPPRETTELSE AV OPPTAKSOMRÅDE FOR NYTT SKOLEANLEGG PÅ OVERVIKSOMRÅDET, ENDRING AV OPPTAKSOMRÅDE MELLOM RANHEIM OG CHARLOTTENLUND SKOLE, SAMT FORSLAG TIL

Detaljer

Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/ Ås kommune Follo barne- og ungdomsskole utbygging Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/01616-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskap Kommunestyret Rådmannens

Detaljer

STAVANGERSKOLEN. Helhet og sammenheng i opplæringen

STAVANGERSKOLEN. Helhet og sammenheng i opplæringen STAVANGERSKOLEN Helhet og sammenheng i opplæringen Nye driftsstyremedlemmer 04.02.2015 Læringsmål for innlegget: Gi nye driftstyremedlemmer kunnskap om Stavangerskolen inklusive skolefritidsordningen Motivere

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for barnehager og skoler

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for barnehager og skoler Forslag til planprogram Kommunedelplan for barnehager og skoler 2017-2029 26.4.2016 Forslag til planprogram for barnehager og skoler i Alta kommune Side 1 Innhold 1.0 Bakgrunn og forankring i kommunens

Detaljer

Byrådssak 462/10. Dato: 6. september Byrådet. Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring SARK Hva saken gjelder:

Byrådssak 462/10. Dato: 6. september Byrådet. Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring SARK Hva saken gjelder: Dato: 6. september 2010 Byrådssak 462/10 Byrådet Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring LIGA SARK-03-201001730-37 Hva saken gjelder: Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Selbu ungdomsskole - utredning om rehabilitering eller nybygg. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Selbu ungdomsskole - utredning om rehabilitering eller nybygg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: 610 Arkivsaksnr: 2015/600-2 Saksbehandler: Geir Håvard Mebust Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for oppvekst Formannskapet Kommunestyret Selbu ungdomsskole -

Detaljer

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole.

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 BYGGEPROGRAM FOR HOMMERSÅK SKOLE Saken gjelder: I Bystyrets behandling av økonomiplan 2015-2018,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2658-1 Arkiv: 440 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: HMS-STATUS BARN OG UNGE SEKTOREN

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2658-1 Arkiv: 440 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: HMS-STATUS BARN OG UNGE SEKTOREN SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2658-1 Arkiv: 440 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: HMS-STATUS BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: 1. Hovedutvalget

Detaljer

RAPPORT FOR 2011. - utprøving i faget utdanningsvalg. aase.bergmann@bergen.kommune.no

RAPPORT FOR 2011. - utprøving i faget utdanningsvalg. aase.bergmann@bergen.kommune.no RAPPORT FOR 2011 - utprøving i faget utdanningsvalg aase.bergmann@bergen.kommune.no Rapport for 2011 INNHOLD: 1. Bakgrunn for prosjektet 2. Målsetting for prosjektet 3. Aktiviteter for å oppnå målsetting

Detaljer

Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune 2014-2030

Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune 2014-2030 Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune 2014-2030 1 Forord... 3 2 Historisk befolkningsutvikling... 4 3 Beregningsforutsetninger... 6 3.1 Prognoseområder (geografiske inndelinger)... 10 4

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Ny skolestruktur i Frogn?

Ny skolestruktur i Frogn? Ny skolestruktur i Frogn? Mandatet For fortsatt å kunne ha skoler med høy kvalitet i en virkelighet med mindre økonomiske rammer, vil en bred utredning av alternativer til dagens skole- og barnehagestruktur

Detaljer

Skolelederkonferansen. Johans Tveit Sandvin

Skolelederkonferansen. Johans Tveit Sandvin Skolelederkonferansen 2010 Johans Tveit Sandvin Rett til læring Prinsipper som inkludering, likeverdig tilbud og tilpasset opplæring følger av rett og plikt til opplæring Retten til opplæring er ikke bare

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Herredshuset Møtedato: 13.11.2013 Tid: 12.00 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur

Detaljer

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 25.11.2014 Trondheim Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 Utdanningsforbundet Trondheim vil påpeke følgende hovedmomenter ved rådmannens forslag til budsjett

Detaljer

Svøm Bergen «Landets mest svømmedyktige befolkning»

Svøm Bergen «Landets mest svømmedyktige befolkning» Svøm Bergen «Landets mest svømmedyktige befolkning» Bakgrunn ADO arena åpner for ny vurdering av kommunens totale bassenginfrastruktur, måten bassengene brukes på, samt fordelingen av brukstid i bassengene

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Høring - endringer i faget utdanningsvalg

Høring - endringer i faget utdanningsvalg Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER Avdeling for læreplanutvikling/frode Midtgård FRIST FOR UTTALELSE 23.01.2015 PUBLISERT DATO 27.10.201 VÅR REFERANSE 201/5831 Høring - endringer i faget utdanningsvalg INGEN

Detaljer

Politiske vedtak som ligger til grunn for rapport om skolestruktur i Rana kommune

Politiske vedtak som ligger til grunn for rapport om skolestruktur i Rana kommune Politiske vedtak som ligger til grunn for rapport om skolestruktur i Rana kommune Sak 48/14 - Optimalisering av ungdomsskoledrift Sak 49/14 - Oppheving av kretsgrenseordningen 1.Kommunestyret tar utredning

Detaljer

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18:

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18: Forslag til vedtak: 1. De strategiske prioriteringene knyttet til samfunnsområdene vedtas i samsvar med vedtakene 1-8 i saksframlegget. 2. Arealstrategiene vedtas i samsvar med vedtak 9 i saksframlegget.

Detaljer

I tillegg er det avsatt til Tilrettelegging av utareal 3,0 mill for år 2002.

I tillegg er det avsatt til Tilrettelegging av utareal 3,0 mill for år 2002. Dato: 28. august 2003 Fullmaktssak /03 Bergen Bygg og Eiendom KF Skoler - Diverse ombygginger 2002 - barneskoler. Valg av entreprenør for generalentreprise PEAD BBE-1632-200200506-41 Hva saken gjelder:

Detaljer

Uttale fra VOFO Østfold til Skolebruksplan for Østfold fylkeskommune 2015-2026 del 2. Østfold fylkeskommune har utarbeidet forslag til plan for den videregående skolen i Østfold for perioden 2015 2026.

Detaljer