Bruksanvisning for rulletestanlegg for bremser BPS-kompakt- 3.0 til 6.0

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning for rulletestanlegg for bremser BPS-kompakt- 3.0 til 6.0"

Transkript

1 Viktig grunnleggende informasjon Bruksanvisning for rulletestanlegg for bremser BPS-kompakt- 3.0 til 6.0 Sherpa Autodiagnostik Am Industriepark 11 D Mühldorf am Inn Utgivelsesdato: Rulletestanlegg for bremser 1 av 37

2 Viktig grunnleggende informasjon Til tross for omhyggelig testing kan man ikke helt utelukke feil i denne utgaven. Denne veiledningen ble laget for brukere med teknisk kunnskap innen kjøretøytestteknikk. Versjonsnummer Språk: BA-BPS-K D Tysk Dato: Sherpa Autodiagnostik GmbH Am Industriepark 11 D Mühldorf Telefon: +49 (0) Telefaks : +49 (0) Internett: E-post: Med enerett. Vi tar forbehold om endringer av teknisk og innholdsmessig art Rulletestanlegg for bremser 2 av 37

3 Viktig grunnleggende informasjon Innhold 1. Viktig grunnleggende informasjon Leveransens omfang Eksterne grensesnitt Rettslige henvisninger Dokumentasjon Konvensjoner Serviceadresse Sikkerhet Konvensjon for sikkerhetsregler Oppførsel i en nødsituasjon Formål og bruk Krav til personalet Arbeidsvern / arbeidssikkerhet Krav til omgivelsene som er relevante for sikkerheten Montering, demontering Deponering Følge bruksanvisningen Sikkerhetsmerking på maskinen Resterende farer og beskyttelsestiltak Tekniske spesifikasjoner Identifikasjon: Tekniske spesifikasjoner Anleggsbeskrivelse Bruksområde Hovedkomponenter Driftsmåter Rulletestanlegg for bremser 3 av 37

4 Viktig grunnleggende informasjon 5. Oppstillingsbetingelser Oppbygging Funksjonsbeskrivelse Prosessteknisk beskrivelse Visninger Oppstillingssted Lokale krav for levering og montering Oppstillingsplan Samlet plassbehov Mål og vekt Montering og installasjon, første igangkjøring Krav til montering Sikkerhet Montering og installasjon Alternativ Senke-/heveterskel Alternativ Fjernkontroll Første igangkjøring Funksjoner Kalibreringsinnretning: Første igangkjøring Betjening Sikkerhet Betjeningselementer Visninger Alternativ Statusindikering Betjening av testanlegg Driftsmåter Fjernkontroll Test av motorsykkel (ekstra) "Automatisk firehjulsregistrering" (ekstra) Rulletestanlegg for bremser 4 av 37

5 Viktig grunnleggende informasjon 7.10 Testforløp firehjulstest Kort bruksanvisning Ta ut av drift Feilsøking Sikkerhet Serviceadresse Plassering og merking av sikringer Registrering av feiltilstand Feilsjekkliste Vedlikehold Sikkerhet Serviceadresse Vedlikeholdsdokumentasjon Kontroll og testinnretninger Inspeksjons- og vedlikeholdsplan Beskrivelse av inspeksjons- og vedlikeholdsarbeid Beskrivelse av vedlikeholdsarbeid Demontering og deponering Sikkerhet Demontering Beskrivelse av deponeringsarbeidet Supplerende underlag Tegninger og layout Fundament- / innbyggingsplaner Reservedeler og forbruksmateriell Elektrodokumentasjon Bruksanvisninger for opsjoner Testrapporter Rulletestanlegg for bremser 5 av 37

6 Viktig grunnleggende informasjon 1. Viktig grunnleggende informasjon 1.1 Leveransens omfang Grunnutstyr: - Rullesett - Koblingsboks - Visning - Bruksanvisning Tilleggsutstyr: - Fjernkontroll (infrarød) - Pedalkraftmåler - Simultanvisning (analog), flere simultanvisninger er mulig via bussystem - Digital visning "Sherlane" - Skriver - Veieinnretning med fire kraftmålegivere per rullesett - Oppvarming koblingsskap - Oppvarming rullesett - PC-konverterboks med "SharlanePC" program - Trådløs trykkomformer - Automatisk firehjulsregistrering Produsentens ansvar iht.: - Maskindirektiv 2006/42/EF av 17. mai EMC-direktiv 2004/108/EF av 15. desember Lavspenningsdirektiv 2006/95/EF av 12. desember Direktiv for bruk, beskaffenhet og kontroll av testanlegg for bremser VkbI.2003 / s EU-direktiv CE-merking - DIN EN Elektrisk utrustning av maskiner - GS-EM I og BGR 157 testprinsipper for kjøretøyvedlikeholds- og kjøretøytestmaskiner og -apparater - EU-samsvarserklæring Eierens ansvar - Apparatet må installeres av sakkyndig fagpersonell - Apparatet må kun brukes til det det er beregnet for - Les denne bruksanvisningen nøye før apparatet settes i gang. Bruksanvisningen skal alltid oppbevares lett tilgjengelig - Personskader som oppstår fordi denne bruksanvisningen ikke er fulgt, dekkes ikke av produktansvarsloven - Firma Sherpa påtar seg intet ansvar for skader som oppstår på testanlegget eller kjøretøyet som følge av at denne bruksanvisningen ikke er fulgt - Sikkerhetshenvisninger advarer mot farer, og bidrar til at man unngår personskader og materielle skader. For din egen sikkerhets skyld må sikkerhetshenvisningene i denne bruksanvisningen overholdes - Gjeldende nasjonale og internasjonale sikkerhetsforskrifter for arbeidsvern må overholdes. Hver operatør er selv ansvarlig for å overholde forskriftene som gjelder for vedkommende, og må selv anstrenge seg for å følge de aktuelle forskriftene - Bruksanvisningen er en del av maskinen - Bruksanvisningen må oppbevares og tas vare på så lenge maskinen varer (dvs. oppdateres) - Bruksanvisningen skal leveres videre til eventuelle nye eiere av maskinen 1.2 Eksterne grensesnitt - Grensesnitt for PC-tilkobling 1.3 Rettslige henvisninger Rulletestanlegg for bremser 6 av 37

7 Viktig grunnleggende informasjon Ansvarsbegrensning - I prinsippet er vårt ansvar begrenset til de avtaletypiske, forusigbare skadene. Vi er kun ansvarlig for overlagt eller grovt uaktsom skadeforvoldelse fra vår side - Denne begrensningen gjelder ikke i alle tilfeller hvor personer kommer til skade - Krav om skadeserstatning foreldes regelmessig etter to år fra det tidspunkt innehaveren har fått kjennskap til skaden, hhv. senest årevis etter at skaden oppstod Garanti - Vi gir 12 måneders garanti for at våre leveranser skal være uten feil - Garantien begynner å løpe fra tidspunktet når varen leveres hos den som bestilte den. Dette gjelder ikke for levering av brukte produkter. Her er enhver garanti utelukket - Innenfor garantien begrenser vi våre plikter, etter vårt valg, til å utbedre og/eller levere reservedeler - Vi fraskriver oss alt ansvar for følgeskader, samt tap av fortjeneste - Det tas forbehold om retten avtalepartene har til å fratre avtalen etter at det uten hell er gjort forsøk på utbedring og/eller hvis det ikke har vært mulig å levere reservedeler 1.4 Dokumentasjon Bruksanvisninger: iht. DIN EN Hvis de ikke er en del av bruksanvisningen, er bl.a. følgende dokumenter tilgjengelige: - Bruksanvisning: Alternativ "automatisk firehjulsregistrering" - Fjernkontroll Mechoscreen Kort bruksanvisning for operatør - SherlanePC bruksanvisning - Monteringsplan / Installasjonsveiledning - Koblingsskjema - Vedlikeholds- og serviceveiledninger (bl.a. kalibreringsveiledning og testrapport for kontroll av enheter) - Reservedelsliste 1.5 Konvensjoner Framstilling Framaksel Parkeringsbrems Bakaksel Totalvekt Utskrift Venstre Høyre Bekreftelse Apparatvalg OK # Skifte dreie- og måleretning på løperullene Automatisk tast Vekselfunksjon "Automatisk PÅ eller AV" og STOP Forkortelser Rulletestanlegg for bremser 7 av 37

8 Viktig grunnleggende informasjon BPS Testanlegg for bremser E-motor Elektromotor V / H venstre / høyre kw Kilowatt kn Kilo Newtom kg Kilogram km/t Kilometer / time LED Digital lysindikering Tekniske faguttrykk BB Driftsbrems FSB Parkeringsbrems PM Pneumatisk styretrykk PX Pneumatisk bremsesyl. trykk DMS Elastiske strekklapper 1.6 Serviceadresse Sherpa GmbH D Mühldorf Tlf.:+49 (0) Faks: +49 (0) E-post: WWW: Rulletestanlegg for bremser 8 av 37

9 Sikkerhet 2. Sikkerhet 2.1 Konvensjon for sikkerhetsregler - Ifølge produsenterklæringen ble ved konstruksjon av testanlegget for bremser "PRINSIPPENE for kontroll av arbeidssikkerheten til rulletestanlegg for bremser og ytelsestestanlegg for ruller" (GS-EM I 04-01), samt testprinsippene til kjøretøyreparasjons- og kjøretøytestmaskiner og - apparater (BGR 157) lagt til grunn - Les denne bruksanvisningen nøye før apparatet settes i gang. Bruksanvisningen skal alltid oppbevares lett tilgjengelig - Personskader som oppstår fordi denne bruksanvisningen ikke er fulgt, dekkes ikke av produktansvarsloven - Firma Sherpa påtar seg intet ansvar for skader som oppstår på testanlegget eller kjøretøyet som følge av at denne bruksanvisningen ikke er fulgt - Sikkerhetshenvisninger advarer mot farer, og bidrar til at man unngår personskader og materielle skader. For din egen sikkerhets skyld må sikkerhetshenvisningene i denne bruksanvisningen overholdes - Gjeldende nasjonale og internasjonale sikkerhetsforskrifter for arbeidsvern må overholdes. Hver operatør er selv ansvarlig for å overholde forskriftene som gjelder for vedkommende, og må selv anstrenge seg for å følge de aktuelle forskriftene Gefahr Fare: Unøyaktig overholdelse eller ikke overholdelse av anvisninger kan føre til fare for mennesker Advarsel: Unøyaktig overholdelse eller ikke overholdelse av anvisninger kan føre til skade på apparatet Achtung Obs: Du får tilleggsinformasjon Hinweis 2.2 Oppførsel i en nødsituasjon - Hvis det oppstår en farlig situasjon, skal testanlegget slås av med hovedbryteren (nødstoppfunksjon) på koblingsboksen. 2.3 Formål og bruk - Rulletestanlegget for bremser kan brukes til å kontrollere bremsesystemene på tobaners kjøretøy. - Testanlegget må kun brukes i overensstemmelse med bestemmelsene og innenfor ytelsesgrensene - Den målte bremsekraften vises individuelt for hvert hjul. - Testanlegget for bremser er ikke konstruert spesielt for kontroll av firehjuls kjøretøy eller kjøretøy med flere akslinger. Kjøretøy med firehjulsdrift kan likevel testes 2.4 Krav til personalet - Testanlegget må kun settes i drift av autorisert fagpersonell - Testanlegget må kun drives av opplært fagpersonell 2.5 Arbeidsvern / arbeidssikkerhet - Hovedbryter: En hovedbryter som kan sperres (nødstoppbryter) er tilgjengelig - Avfølingsruller: Testanlegget starter kun når begge avfølingsrullene trykkes i løpet av et tidsrom på 2 s - Trinnbeskyttelse: Trinnbeskyttelsesplate er montert under avfølingsrullene Rulletestanlegg for bremser 9 av 37

10 Sikkerhet 2.6 Krav til omgivelsene som er relevante for sikkerheten - Rulleprismen skal sikres med rulledeksler eller hevet trinngrense - Ved oppbygging på arbeidsgrav må det ikke befinne seg noen under kraftkjøretøyet mens testanlegget er i drift. - Arbeidsgraven må dekkes til og sikres for tilgang iht. landets forskrifter 2.7 Montering, demontering - Se "Montering, installasjon, første igangkjøring" 2.8 Deponering - Girene i drivmotorene er fylt med olje, som må deponeres separat - Elektronikkortene må deponeres separat - Det samme gjelder fjernkontroller og skrivere - Blikk og jerndeler er metallskrot 2.9 Følge bruksanvisningen - Bruksanvisningen må alltid følges helt og fullt - Bruksanvisningen skal alltid oppbevares like i nærheten av maskinen, og den skal alltid være tilgjengelig for alle som er i befatning med maskinen - Bruksanvisningen skal evt. leveres videre til nye eiere av maskinen 2.10 Sikkerhetsmerking på maskinen - Rullesettene til testinnretningen må være sikret med varselmerker hele veien rundt eller sikres med en sperring - Henvisning for alternativet "automatisk firehjulsregistrering" er plassert på elektro- /koblingsboksen 2.11 Resterende farer og beskyttelsestiltak - Mellom drivrullene er det en prisme hvor tastrullene beveger seg. Testanlegget må dekkes til eller sperres av for tilgang, dette avhenger av hvor anlegget er satt opp - Når drivrullene er hevet er det snublefare - Testanlegget er utstyrt med egne drevne ruller. Ingen må oppholde seg like ved de dreiende rullene mens de går rundt - Etter innkjøringen med den drevne kjøretøyaksen må giret på kjøretøyet stilles umiddelbart i fri. - Man må ikke parkere deler og kjøretøyhjul på eller i løperullene Rulletestanlegg for bremser 10 av 37

11 Tekniske spesifikasjoner 3. Tekniske spesifikasjoner 3.1 Identifikasjon: - Utrustningen av bremsetestanlegget er oppgitt på et merkeskilt på koblingsboksen og på rullesettet: - Produsent -type og utførelse -serienummer -produksjonsår - Effekt i kw -spenningsforsyning i V og ACNPE -strømforbruk i A - I tillegg blir hver komponent (rullesett, visning, utskriftsboks, osv.) utstyrt med eget serienummer 3.2 Tekniske spesifikasjoner Hele anlegget tillatt luftfuktighet inntil 85 % Driftstemperatur -10 til +60 Nullpunktkompensasjon ved driftsberedskap hvert 2. minutt Visningsskap Kapslingsmål B x D x H (mm) 810 x 670 x 70 Vekt 10 kg Bremsekraftvisning 0-6 kn (0 12) Diameter til analog viserindikering 400 mm Inndeling på 180 Minste inndeling 100N Skrifthøyde 25 mm Styreskap Spenningsforsyning 3 x 400 V (AC) Tillatte merkespenningssvingninger ± 10 % Sikring 3 x 20 ampere trege Tilførselsledning 5 x 2,5 mm² Rullesett Kompakt (6.0) Ramme i én del B x L x D (mm) 2260 x 580 x x 680 x x 680 x 240 Vekt ca. kg Rullelengde mm Rullediameter mm Sporvidde min. / maks. mm 820 x x x 2800 Rulleakseavstand mm 400 Overkjøringslast midtdeksel, hjullast kg maks Testhastighet km/t 2,7 4,8 4,8 (2,6) Friksjonskoeffisient tørr / våt 0,9 / 0,7 Målesystem, skjærkraftmåler DMS med integrert måleforsterker Støyutslipp LWA <70 db (A) påsveiset rulleoverflate Sveisetråd Kontrollerbar akselast (ved 50 % / (4800) nedbremsing) kg Kontrollerbar akselast (alternativ 2x4 kw 2450 motorer) kg overkjørbar akselast til testrullene, maks. kg / (6000) Drivmotorenes merkeeffekt kw 2 x 2,4 2 x 3 kw 2 x 4 Forsyningsspenning mm² / A 5 x 2,5 / 16 5 x 2,5 / 20 5 x 2,5 / 20 Rulletestanlegg for bremser 11 av 37

12 Anleggsbeskrivelse 4. Anleggsbeskrivelse 4.1 Bruksområde - Rulletestanlegget for bremser kan brukes til å kontrollere bremseanleggene på én- og tobaners kjøretøy, og har tillattelse for å undersøke kjøretøy iht. 29 StVZO i forbindelse med vedlegg VIII hovedoverhalinger - Høyre og venstre bremser testes uavhengig av hverandre Kjøretøy uten eller med firehjulsdrift som kan kobles ut - Kan testes Kjøretøy med permanent firehjulsdrift - Alle kjøretøy med firehjulsdrift som tillater dreieretningsmotløp av hjulene på en aksel, kan t e s t e s h h v. i k k e t e s t e s under følgende forutsetninger - Kjøretøy med firehjulsdrift kan a b s o l u t t testes - Kjøretøy med firehjulstrekk med liten kraftoverføring eller utkoblet firehjulsdrift under testen k a n t e s t e s (se også merknaden til produsenten i bruksanvisningen til testforløpet når det gjelder den integrerte automatiske startovervåkingen) - Kjøretøy med firehjulstrekk med høy kraftoverføring (fast eller "kvasifast" firehjulsforbindelse) under bremsetesten k a n i k k e t e s t e s Automatisk firehjulsregistrering (ekstra) - Ved en bremsetest med flerakslede kjøretøy på rulletestanlegget for bremser er det vanlig å kjøre hjulene en aksel inn i testrullene og registrere bremseverdiene til begge hjulene som går framover. - På kjøretøy med firehjulstrekk med fast eller kvasifast drivsystem kan det oppstå store problemer. - Avhengig av styrken på firehjulsoverføringen, blir kjøretøyet skjøvet ut av testrullene gjennom de andre drivakslene, eller det er økt rullemotstand på aksen som skal testes på grunn av påvirkningen fra firehjulssystemet. Denne økte rullemotstanden kan forfalske måleverdiene til bremsetesten enormt. - På kjøretøy med flerakseldrift kan, avhengig av drivsystem, bremsekraften til de enkelte hjulbremsene overføres til de andre hjulbremsene via drivsystemet. Ved bremsetest av hjulbremsene til personbiler og lastebiler skal bremsevirkningen til de enkelte hjulbremsene og ikke bremsekraftoverføringen registreres via drivsystemet. - For at disse kreftene reduseres, har det lenge vært vanlig å dreie hjulene på aksen som skal testes mot hverandre (en side framover og en side bakover). - På grunn av de mange forskjellige firehjulssystemene er det blitt svært vanskelig for fagfolk å finne ved første forsøk den nødvendige testmåten til den tosidige framoverbevegelsen eller et gjensidig skifte av dreieretning for det aktuelle drivsystemet. - Med det nye systemet vårt blir avgjørelsen tatt automatisk for brukeren. Dette systemet registrerer automatisk ved start av testanlegget om drivakslene til kjøretøyene kan bevege seg fritt eller om de er koblet til et firehjulsdriftssystem. - Ved drift med en aksel starter begge hjulene på rulletestanlegget for bremser i en retning, og kardangakselen går fritt rundt når giret står i fri. Når akslingene i en drivaksel er bremset av kardangakselene, som er tilfelle ved firehjulsforbindelse eller når det er lagt inn gir, fører differensialen til akselen til en motbevegelse ved det motliggende hjulet. - Våre testanlegg starter generelt med en lett sideforsinket start, hvor det venstre hjulet starter i en fremoverbevegelse. Når kardangakselen er bremset, gjør høyre hjul en bakoverbevegelse, som registreres av bremsekraftmålesystemet. Deretter starter høyre hjul automatisk i motløp til det andre hjulet og skifter også måleverdivisningen. - Etter at de fleste "kjøretøy med firehjulstrekk" er blitt utstyrt med skivebremser, er skifte av dreiretningen til pedalkraftmåleren for differenasemålingen ikke nødvendig. Bremseforskjellen er svært liten ved skivebremser som dreier framover og bakover - Testtiden er den samme som på kjøretøy med én aksel, det tar litt lenger tid når testanlegget automatisk gjør en motkontroll. Rulletestanlegg for bremser 12 av 37

13 Anleggsbeskrivelse - Hvis bremsekraftdifferansen er for høy, skjer det automatisk et testtrinn til i motsatt, motsidig dreieretning. I dette tilfellet blir bremsekraftdifferansen til begge testtrinnene utlignet mot hverandre. Grenseverdien for motkontrollen kan legges bak i programmet. 4.2 Hovedkomponenter - Testanlegget består i grunnutførelsen av en lukket eller to delte rullesett, en koblingsboks og en analog viserindikering eller en PC-konverterboks Rullesett - Rullesettene er som standard varmgalvanisert - Rullesettene finnes i lukket eller delt utførelse. Den delte utførelsen blir overveiende brukt ved oppbygging på en arbeidsgrav - Den lukkede utførelsen er en kompakt enhet med fire løperuller og en drifts- og måleinnretning med girmotorer, kjedehjul, kjede og DMS-måler som er plassert i midtområdet - Den delte utførelsen består av to rullesett hver med to løperuller og sideveis påbygd drifts- og måleinnretning - Rulleparene drives av en elektromotor, som pendlende lagret leder videre dreiekreftene som oppstår til en bøyebjelke - +Bøyebjelken er utstyrt me en DMS-måltaker, som gir måleverdien videre til kretskortet i koblingsboksen for elektronisk bearbeiding av måleverdien - Løperullene er av stålrør, og har en påsveiset rulleprofil - Mellom løperullene er det montert tastruller. Tastrullene er lagret pendlende, og trykkes nedover med hjulet, og når de forlater testanlegget blir de igjen trukket oppover med en fjær. Med nærhetsbrytere blir tilstanden for "trafikkert" eller "ikke trafikkert" registrert, og testanlegget startes og stoppes i automatisk modus. - Hjulets turtall måles med de dreiende avfølingsrullene. Hvis turtallet til hjulet avviker fra driftsturtallet med ca. 25 % (sluring), slås testanlegget av av sikkerhetsmessige grunner - Rullesettene står kun på stillskruene som er plassert under på de fire hjørnene. Dermed kan rullesettet justeres inntil 10 cm pluss/minus i høyden. For at stillskruene ikke skal stå direkte på betongene, leveres det ståmellomlegg sammen med rullesettet. Disse mellomleggene må boltes på siden av fundamentet - Alternativet veieinnretning inneholder målere som er montert på skruehullene som står på siden. Stillskruene blir skrudd inn i målerne - For at rullesettene ikke skal skli er det justeringsskruer på siden. Med disse blir rullesettene kilet fast i fundamentet. Når man bruker veieinnretning, kan ikke rullesettet kiles fast, men det må monteres svømmende med mindre luft mellom stillskruer og fundamentveggen Koblingsboks - Koblingsboksen er hjernen i testanlegget. I koblingsboksen finner du kretskortene, vernene, hovedbryteren (nødstoppbryter) og andre betjeningsbrytere, se bruksanvisningen - Koblingsboksen skal derfor også være montert like i nærheten av rullesettet - De analoge indikeringene, PC-boksen og utskriftsboksen skal plugges på koblingsboksen - All dataoverføringen skjer i bussystemet - Selvtest / nullutligning: Det foregår en permanent selvtest av alle sikkerhetsrelevante komponenter (sensorik og elektronikk) i driftsklar tilstand. På kraftmålerne kompenseres Rulletestanlegg for bremser 13 av 37

14 Anleggsbeskrivelse temperaturdriften av en dynamisk tilpasning av nullpunktet. I driftsklar hviletilstand skjer denne kompensasjonen regelmessig hvert 2. min - Egenfrekvens /demping: Måletrinnene er mindre enn 1 % av måleområdeverdienreichsendwerts - Funksjonsfeil: Funksjonsfeil blir registrert og indikert via elektronikken. Disse kan identifiseres ved hjelp av feilsjekklisten (se bruksanvisningen) Visning / utmating av måleresultatene - Den analoge viserindikeringen har to bremsekraftvisninger ved siden av hverandre for venstre og høyre, og kan brukes både som hoved og simultanvisning - For PC-konverterboksen med PC-programmet "SherlanePC" er en ekstern PC-anordning med skjermvisning nødvendig - Utskriften kan skje via PC-anordningen eller med alternativet "Printbox" via en separat, standard skriver. Utskriften tas etter at testen er ferdig i enhver driftsmåte (se avsnitt 3.12) ved hjelp av PC-tastatur eller fjernkontroll 4.3 Driftsmåter Manuell drift - Manuell styring av testanlegget via fjernkontroll (infrarød) eller med taster på koblingsskapet Automatisk drift - automatisk start av testkjøring Alternativ Skifte dreie- og måleretning - Med dette alternativet velger man på koblingsboksen om hjulene skal dreie ensartet framover, ensartet bakover, mot hverandre eller i énhjulsmodus Automatisk firehjulsregistrering: - I denne driftsmåten (høyre og venstre bryter i stilling "0") registrerer testanlegget om det foregår en kraftoverføring mellom venstre og høyre hjul. Hvis hjulene på aksen ikke kan bevege seg uavhengig av hverandre, går testanlegget automatisk over til modus for skifte av dreieretning (venstre framover / høyre bakover). I løpet av denne testkjøringen blinker den grønne driftsindikeringen. - Etter målingen fortsetter den grønne driftsindikeringen å blinke når bremsekraftdifferansen* er større enn differansen som er forhåndsvalgt i programmet. Den følgende målingen (aktivert manuelt eller automatisk) blir så gjennomført i motløpsmodus. - *Merknad: Størrelsen på bremsekraftdifferansen kan stilles inn fritt. Standardverdien er 15 %. For målinger ved den tekniske overvåkingen må ikke denne verdien overskride maksimumsverdien (25 % hhv. 30 %) Rulletestanlegg for bremser 14 av 37

15 Oppstillingsbetingelser 5. Oppstillingsbetingelser 5.1 Oppbygging Hovedkomponenter - Rullesett - Koblingsboks - Visning Operatørarbeidsplasser - Testanlegg - Kontor 5.2 Funksjonsbeskrivelse - Rulletestanlegget for bremser kan brukes til å kontrollere bremseanleggene på énbanede kjøretøy, og har tillattelse for å undersøke kjøretøy iht. 29 StVZO i forbindelse med vedlegg VIII hovedoverhalinger - Høyre og venstre bremser testes uavhengig av hverandre - Rulleparene drives av en elektromotor, som pendlende lagret leder videre dreiekreftene som oppstår til en bøyebjelke - Den integrerte mikroprosessorstyringen analyserer måleresultatene - Hjulets turtall måles med de begge avfølingsrullene. Hvis turtallet til hjulet skiller seg fra driftsturtallet med ca. 25 % (sluring), slås testanlegget av av sikkerhetsmessige grunner 5.3 Prosessteknisk beskrivelse Rullesett - Rullesettet kan være lukket eller delt, avhengig av utførelse. Delte rullesett brukes hovedsakelig for oppbygging på arbeidsgraver. Ved oppbygging på arabeidsgrav kan det være påkrevd med sikring av graven, dette avhenger av forskriftene i det aktuelle landet - Lukkede rullesett kan, avhengig av utførelse, monteres i et fundament eller i overgulvområdet med ramper. Ved bruk over gulv er på- og avkjøringsramer nødvendig - Rullesettet er kablet på forhånd, og må kobles til koblingsboksen - De aktuelle indikeringene kobles til koblingsboksen Koblingsboks - Hovedstrømforsyningen må finnes på anleggssiden der koblingsboksen er montert 5.4 Visninger - Indikeringene kobles til koblingsboksen Analog viserindikering - Den analoge viserindikeringen er utstyrt med en holdebøyle. For å feste har man en fot og en veggholder - Den analoge viserindikeringen må monteres slik at man kan se inn i denne fra kjøretøyet PC-visninger - Ved PC-indikeringer må generelt angivelsene fra den aktuelle produsenten følges - I forbindelse med analoge viserindikeringer kan PC-indikeringen utenfor synsområdet til kjøretøytesten plasseres inntil en avstand til de standard forbindelsesinnretningene - Uten analog viserindikering skal PC-indikeringen plasseres slik at den er synlig i testområdet Rulletestanlegg for bremser 15 av 37

16 Oppstillingsbetingelser 5.5 Oppstillingssted 5.6 Lokale krav for levering og montering - Innkjørselen til montasjestedet må være godt kjørbar for transportkjøretøy eller -apparater - For lossing, flytting og innplassering på montasjestedet må kunden sørge for et kjørbart løfteverktøy som tåler vekten av testanlegget. - Kunden har ansvaret for at montasjestedet er sikkert Fundament og gulv - Kravene til fundament og gulv er angitt i gjeldende fundament-/innbyggingsplaner Krav til omgivelsene - Testanlegget kan også brukes utendørs og tilfredsstiller kravene til - beskyttelsesklasse IP 54 (beskyttet mot støv og vannsprut). Det er konstruert for driftstemperaturer på - 10 C til +60 C - Rullesettet må ikke stå under vann - For kraftmåleren angir komponentprodusenten en temperaturfølsomhet på 0,04 % / K (ved en temperatur på > 22 C) fra kalibreringssluttverdien hhv. ønsket måleverdi. - For utendørs drift foreskriver produsenten at indikeringsenheten må stå under tak Tilkobling av tilførsler - Strømnettilkoblingen må finnes på anleggssiden der koblingsboksen er montert - Ved ulike alternativer er også en lufttilkobling nødvendig - Tilkoblingseffektene er angitt i gjeldende fundament-/innbyggingsplaner 5.7 Oppstillingsplan Rullesett - Rullesettet må plasseres slik at kjøretøyene som skal testes kan kjøres direkte på rullesettet - For overhengende rigger finnes alternativet "Skifte dreie- og måleretning". Dermed kan testanlegget kjøres i begge kjøreretninger Koblingsboks - Koblingsboksen skal være montert like i nærheten av rullesettet Analog viserindikering - Indikeringen skal være synlig fra kjøretøyet over hele teststrekningen - Den analoge viserindikeringen kan monteres utendørs, men den må beskyttes mot vind, vann og skadelige påvirkninger fra omgivelsene rundt 5.8 Samlet plassbehov - Det totale plassbehovet er avhengig av kjøretøyene som skal testes 5.9 Mål og vekt - Mål og vekt er angitt i salgsdokumentasjonen Rulletestanlegg for bremser 16 av 37

17 Montering og installasjon, første igangkjøring 6. Montering og installasjon, første igangkjøring 6.1 Krav til montering - Montering kan kun skje når temperatur og omgivelsestemperatur er passe og under skikkelige arbeidsforhold - Monteringsstedet må muliggjøre sikkert arbeid 6.2 Sikkerhet - Monteringen må kun utføres av opplært fagpersonell - Rullesettet er utstyrt med en trinnbeskyttelsesinnretning under avfølingsrullene - På kompakte testanlegg kan det midterste dekslet belastes med maks. 500 kg 6.3 Montering og installasjon Visningsskap - Monter den analoge viserindikeringen på stedet som er beregnet til dette - Utendørs må man sørge for et takoverbygg - Klem nettkabelen fast på den 3-polede knivklemmen og før den inn i styreboksen - Klem buskabelen fast på visningsdatamaskinen og før den til styreboksen Skjerm - Testanlegget kan drives både med en analog viserindikering og med en PC med skjerm eller med begge deler - Ved bruk av PC og skjerm må informasjonen fra PC-produsenten og vår brukerhåndbok "SherlanePC" følges - For dataoverføring fra testanleggene til PC-en er som alternativ "PC-konverterboks med Testbaneprogramvaren Sherlane" nødvendig - PC-konverterboksen kobles til på en side på koblingsboksen og på den andre siden på seriegrensesnittet på PC-en Styreboks - Monter styreboksen i nærheten av rullesettet - Klem tilførselsledningen på hovedbryteren i styreboksen - Klem fast buskabelen fra visningen på styredatamaskinen - Klem fast nettkabelen fra visningen på klemmelisten Rullesett - Demonter det midterste dekslet på rullesettet og løft det til side - På den øvre siden har rullesettet gjenger hvor man kan skru inn ringjern. Rullesettet henges på disse ringjernene, og settes inn i fundamentet med et heveverktøy - På rullesettene er det store piler som angir hovedkjøreretningen. Rullesettene må monteres inn i hovedkjøreretningen, også når skifte av dreie- og måleretning er tilgjengelig som alternativ - Løft rullesettet inn i graven og innrett og kil fast med skruene for høyde- og sidefeste - Heveverktøyet skal ha en løftekapasitet på min. 500 kg. Maks. helningsvinkel på 60 må overholdes - Sikkerhetsbestemmelsene for heveverktøy må følges! - Før begge motorkablene til styreboksen og koble dem til effektvernene - Legg begge sensorkablene til styreboksen og klem dem fast på styredatamaskinen - Monter på plass det midterste dekslet til rullesettet igjen 6.4 Alternativ Senke-/heveterskel Rulletestanlegg for bremser 17 av 37

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15 EZS 010 08.08 - Bruksanvisning N 51249786 06.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EZS 010 Videre

Detaljer

ERE K20. Bruksanvisning 03.05 - 02.11

ERE K20. Bruksanvisning 03.05 - 02.11 ERE K20 03.05 - Bruksanvisning N 51182015 02.11 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår ERE K20

Detaljer

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110 EMC 110 Rampekomfort 03.10 - Instruksjonsbok 51174566 03.10 N EMC 110 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller representant i EU Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

Oversettelse av original brukerveiledning

Oversettelse av original brukerveiledning Oversettelse av original brukerveiledning Bordfresemaskin T12 Bordfresemaskin T27 Modell: T12 T27 Fix T27 FleX Maskinnr.:.... Årsmodell:.... OTTO MARTIN MASCHINENBAU GmbH & Co. KG Langenberger Straße 6

Detaljer

ETVC 16/20. Bruksanvisning 05.99- 50052740 12.07

ETVC 16/20. Bruksanvisning 05.99- 50052740 12.07 ETVC 16/20 05.99- Bruksanvisning N 50052740 12.07 Viktige henvisninger for transport og montering av løftestativ hos teleskopmaststablere Transport Transporten kan skje på tre forskjellige måter, alt etter

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Bruksanvisning N 51171374 02.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EKS 110 Øvrige

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

AMW 22 / AMW 22p. Bruksanvisning 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p

AMW 22 / AMW 22p. Bruksanvisning 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p AMW 22 / AMW 22p 12.14 - Bruksanvisning 51119813 12.14 N AMW 22 AMW 22p Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r. 99 1622.O.80.1 EUROPROFI 4000 L / D (Type 1622 : +.. 01253) EUROPROFI 4500 L / D (Type 1623

Detaljer

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING INNHOLD. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 3 Inneholder normene for sikker bruk av maskinen. DENTIFIKASJON AV MASKINEN OG KOMPONENTENE... 7 Forklarer hvordan du kan identifisere

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09 EKS 110 03.09 - Bruksanvisning N 51142038 03.09 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken.

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

Fillcontrol Auto Compact

Fillcontrol Auto Compact Fillcontrol Auto Compact 2014-05-28 NO Bruksanvisning Original bruksanvisning Norsk Fillc ontrol Auto Compac t 2014-05-28 Innhold Innhold 1 Henvisninger til bruksanvisningen...5 2 Ansvar og garanti...5

Detaljer

Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020

Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020 Leica ST 5020 Multistainer Instruksjonshefte Leica ST5020 V1.7 Norsk 08/2009 Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med apparatet. Les brukerhåndboken nøye før du tar i bruk apparatet. VIKTIG MERKNAD

Detaljer

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler Shopi Trici Lotse Steffen/Linda Draisin plus Relax Kaptein Duo Jan Twister Innhold Sammendrag Side Samsvar Samsvarserklæring 3 Utgiver Kolofon

Detaljer

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08 DG/TG 316s-320s 04.08 - Instruksjonsbok N 51105433 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER MAXI 31 MAXI 32 MAXI 34-serien MAXI 38 MAXI 40 Engbo MAXI ankervinsjer kan tilpasses de fleste båtmodeller Rev. 7-2010-01-04 I h.t NS-EN ISO 9001:2000 Art. nr. 117-00036

Detaljer

SIKKERHETSANVISNINGER OG GENERELLE HÅNDTERINGSAN- VISNINGER ELEKTROKJØRETØY. Vi flytter mennesker.

SIKKERHETSANVISNINGER OG GENERELLE HÅNDTERINGSAN- VISNINGER ELEKTROKJØRETØY. Vi flytter mennesker. N SIKKERHETSANVISNINGER OG GENERELLE HÅNDTERINGSAN- VISNINGER ELEKTROKJØRETØY Vi flytter mennesker. Innholdsfortegnelse Forord... 4 Generelle sikkerhetsanvisninger... 5 Juridiske bestemmelser... 8 Høyfrekvent

Detaljer

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! BRUKSANVISNING Rundballepresse Orkel GP 1250 GP 1 2 5 0 Orkel Orkel + Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Produsent: GJÖNNES MEK. VERKSTED AS N - 7320 FANNREM Serienr.: (fra # 2206001...) Forhandlerens

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r. 99 563.O.80.0 EUROBOSS 250 T (Type 560 : +.. 01158-1166) EUROBOSS 250 H (Type 559 : +.. 01066)

Detaljer

Lykke til med din nye HOBBY-campingvogn. Vi håper at du får stor glede av den på årets flotteste dager.

Lykke til med din nye HOBBY-campingvogn. Vi håper at du får stor glede av den på årets flotteste dager. Kjære caravanist. Lykke til med din nye HOBBY-campingvogn. Vi håper at du får stor glede av den på årets flotteste dager. Vi vil be deg om å lese bruksanvisningen nøye selv om du har kjørt campingvogn

Detaljer

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91 Maskintype Knekkemaskin Identifikasjons data Modell betegnelse SPB Serie nummer Bestillings nummer Produksjons år Inventar- nr. Registreringsfelt for kunde bruk. Monterings Sted Firma navn Gate Hans Schröder

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk Innhold Generelle råd... 3 Forklaring av symboler... 3 Før du tar i bruk løfteren... 3 Ansvarsforhold... 3 Generelle forsiktighetsregler... 4 Generelt... 4 Ved feil...

Detaljer

EKS 208-312. Bruksanvisning 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Bruksanvisning 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Bruksanvisning 51121639 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 N Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type

Detaljer

medemagruppen Mini Crosser M2 Bruksanvisning P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014

medemagruppen Mini Crosser M2 Bruksanvisning P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014 medemagruppen P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014 NO Bruksanvisning Mini Crosser M2 Serienummer: - - - Leveringsdato: År 20 Dette kjøretøyet er utlevert av: Dato: / Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 133

Detaljer

Bruksveiledning Campingvogn

Bruksveiledning Campingvogn Bruksveiledning Campingvogn Version 07/2011 N Kjære caravanist. Gratulerer med kjøpet av din nye HOBBY-campingvogn. Det at du har tiltro til oss motiverer og forplikter oss til å utarbeide enda flere nye

Detaljer

Oversettelse av den originale bruksanvisningen

Oversettelse av den originale bruksanvisningen 01. september 2011 Oversettelse av den originale bruksanvisningen Drikkeautomat for lam - ECO Fra programversjon 00.09 TAP5-EZ2-50_32-F3 2 Innhold 3 Innhold 1 Innledning.............................................................5

Detaljer

Dynamic vario DC Driftssystem for Industriporter

Dynamic vario DC Driftssystem for Industriporter Dynamic vario DC Driftssystem for Industriporter N Monterings og bruksanvisning 1. Forklaring av symbolene 2. Innholdsfortegnelse Merknader i Forsiktig! Fare for personskader! Her følger viktige sikkerhetsinstruksjoner

Detaljer