Sakliste/møteinnkalling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakliste/møteinnkalling"

Transkript

1 Side 1 av 34 Sakliste/møteinnkalling Vår dato Vår referanse /763-2 Vår saksbehandler: Deres dato Deres referanse Lærling Monica Stølhaug, tlf DRIFTSUTVALGET Til Sakliste til orientering: John Martin Brørs* p) Coop Haltdalen Per Erik Heksem* Brit Kjøsen Engan* p) Coop Haltdalen Elin Grønli* Rektorer* Sissel Kulbotten* Sykehjemmet Sander van der Meer* Fagforbundet * Håvard Møllmann* Gunnhild Morken* Ungdomsrådet * Hjørdis Stuedal* p) Coop Haltdalen Irene Bremnes* Biblioteket - posthylle Morten Ingebrigtsvoll* Lars Ingmar Gjære Nyhuus* Arbeidets Rett * Marit Hegseth* p) Hov skole Jorunn Holden* Nea Radio* Marius Jermstad rådmann * Stein Harry Angen* Revisor *p) posthylle Kjersti Forbord Jensås ass. rådmann * Elise Engesvold* Råd for eldre og funksjonshemmede v/paul Aasèn Line Andersen, kommunalleder oppvekst* Geir Aune* p)posthylle Tove Volden Evensen Kommunalleder pleie og omsorg * p) posthylle Helge Nyrønning* *=e-post p)=papirutgave (levering avtales med serviceenheten) Olav Halvor Megård* Elling Nyrønning* Organ: Driftsutvalget Møtedato: Klokka: 19:00 Sted: Møterommet Holtålen kommune SAK NR. INNHOLD 15/13 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I SØR-TRØNDELAG - FORESPØRSEL OM EKSTRA TILSKUDD 16/13 TILSYN ÅLEN BARNEHAGE 17/13 INFORMASJONSSAK - NEDBEMANNING 18/13 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN /13 VALG AV REPRESENTANT TIL SAMARBEIDSUTVALGET FOR INTERKOMMUNALT BARNEVERN Adresse E-postadresse: Telefon Telefax Bankgiro Foretaksregisteret Bakkavegen NO MVA 7380 ÅLEN

2 2 20/13 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL RAMMEOMRÅDE 3 21/13 SØKNAD OM MORSMÅL OPPLÆRING 22/13 SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING 23/13 GNIST - STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET 24/13 TERTIALRAPPORT PER , RAMMEOMRÅDE 2 25/13 INFORMASJON OM NEDBEMANNING Deles ut på møtet: Sak 13/651 Mulighet internasjonalt samarbeid EØS- midlene Sak 13/735 Klientsak u.off. Innkallinga gjelder bare medlemmene. Saksdokumentene med vedlegg legges kun ut på hjemmesida, men papirutgave kan fåes ved henvendelse til serviceenheten. Eventuelle forfall bes meldt til sentralbordet, tlf snarest! Med hilsen HOLTÅLEN KOMMUNE Monica Stølhaug Lærling

3 Sak 15/13 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I SØR- TRØNDELAG - FORESPØRSEL OM EKSTRA TILSKUDD Arkiv: 243 &01 Arkivsaksnr.: 10/893 Saksbehandler: Tove Volden Evensen Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 15/13 Driftsutvalget DOKUMENTER: Reg. dato S Dokumenter inngående/utgående Vedlegg I AVTALE OM TILSKUDD TIL SENTERETS DRIFT- FORLENGELSE I FORESPØRSEL OM EKSTRA TILSKUDD S SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I SØR- TRØNDELAG - FORESPØRSEL OM EKSTRA TILSKUDD SAKSOPPLYSNINGER Holtålen kommune har inngått skriftlig avtale med Senter mot incest og seksuelle overgrep Sør-Trøndelag (SMISO) fram til og Senteret har fått tilskudd fra alle kommunene i Sør-Trøndelag og en kommune i Møre og Romsdal. I tillegg får de et tilskudd fra helse Midt-Norge, men dette året har de redusert tilskuddet med kr ,-. Det søkes den enkelte kommune om ekstra tilskudd på kr 460,-. VURDERING Det vurderes å gi ekstra tilskudd kr 460,- for dersom avtalen skal sies opp må det gjøres innen Kopi til: Smiso Sør- Trøndelag, Parkveien 17, 7030 TRONDHEIM RÅDMANNENS INNSTILLING Det kommunale tilskuddet økes med kr 460,- til Senter mot incest og seksuelle overgrep Sør- Trøndelag for Holtålen kommune Driftsutvalget Side: 3 av 34

4 Sak 16/13 TILSYN ÅLEN BARNEHAGE Arkiv: A10 &58 Arkivsaksnr.: 13/150 Saksbehandler: Line Andersen Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 16/13 Driftsutvalget DOKUMENTER: Reg. dato S Dokumenter inngående/utgående Vedlegg U TILSYN ÅLEN BARNEHAGE S TILSYN ÅLEN BARNEHAGE SAKSOPPLYSNINGER Den ble det gjennomført stedlig tilsyn med Ålen barnehage. Tilsynet er hjemlet i Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) 16. Tilsynet skal primært utføres for å kontrollere at barnehagen drives i henhold til: Lov om barnehager, eventuelt avdekke ulovlige eller uforsvarlige forhold, og stille krav til forbedringer Rammeplan for barnehager, å etterse at barnehagens faglige innhold er i henhold til denne Forskrift om sikkerhet på lekeplass (19. juli 1996). Lov om produktkontroll Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.m. ( ) Lov om brannvern VURDERING Ålen barnehage er godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.m Det er gjort endringer siden den gang, da det er blitt bygd på vognskur og pauserom til personalet. Ved neste tilsyn må kommunelege inn for å foreta en gjennomgang av forskrift om miljørettet helsevern, for å vurdere om barnehagen drifter etter forskriften. I tillegg må teknisk inn for å sjekke om sikkerhet på lekeplass er etter forskrift, her er det to i kommunen som har fått kursing i forskrift om sikkerhet på lekeplass. Ålen barnehage har behov for en oppgradering på uteområdet. Uteområdet har slitte lekeapparat, mangler gjerde på baksiden og bygget trenger en gjennomgang på vinduer, vindskier m.m. Ventilasjon må gjennomgås, det er behov for å sette opp støydempende plater og i tillegg er det stort behov for oppgradering av bad. Ålen barnehage er ikke koblet opp mot Holtålen kommunes system på IT, dvs. at styrer ikke har tilgang til verktøy som hun har behov for. Hun mangler tilgang til økonomisystemet, fellesområdet hvor en legger ut maler m.m. Det mangler også tilgang til internett på arbeidsrommet til pedagogiske ledere, det vil si at de mangler verktøy for å få gjort sitt arbeid. Holtålen kommune Driftsutvalget Side: 4 av 34

5 Sak 16/13 Tilsyn Ålen barnehage Viser til vedlagt rapport, skjema 2 som ligger vedlagt. Stedlig tilsyn den avdekket ingen uforsvarlige eller ulovlige forhold. Barnehagen godkjennes. Kopi til: Ålen barnehage, ved Randi Aasen, 7380 ÅLEN RÅDMANNENS INNSTILLING Tilsynsrapporten for Ålen barnehage tilsier at barnehagen driftes etter krav ihht. til Lov- og avtaleverk. Side 5 av 34

6 Sak 17/13 INFORMASJONSSAK - NEDBEMANNING Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/227 Saksbehandler: Line Andersen Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 17/13 Driftsutvalget DOKUMENTER: S INFORMASJONSSAK - NEDBEMANNING SAKSOPPLYSNINGER I kommunestyrevedtak 2/13 Driftsreduksjon i ØHP videre arbeid, punkt 1 «Rådmannen pålegges å utrede hvilke årsverk som kan tas bort og konsekvenser for tjenestetilbudet fordelt på de ulike rammeområdene slik: RO 1 0,5 årsverk RO 2 2 årsverk RO 3 2,5 årsverk RO 4 1 årsverk Formannskapet tar stilling til forslagene etter at de foreligger. Frist for forslag er ». Rammeområde 2 oppvekst Det er avholdt møter med avdelingslederne i rammeområde 2 og det er utarbeidet skriv i forhold til bemanning og konsekvenser av kutt for avdelingene gjennomført Ansvarsområde Årsverk 2012 Reduksjon Kommentarer Haltdalen 6,02 0,4 Merkantil personell fra oppvekstsenter, avd. skole Hov skole, lærere, fagarb. og adm. 27,41 0,9 Fra ,9 lærerstilling 2013 gjennomført/ligger i budsjett for 2013 Ansvarsområde Årsverk 2013 Reduksjon Konsekvens Barnehagene ferievikarer Feriestenging av barnehagene i ukene 29 og 30 i 2013 og 2014 Hov skole 26,51 0,3 Nedlegging av skolebiblioteket Hov skole, lærere, 26,51 0,9 Fra ,9 lærerstilling fagarb. og adm. Haltdalen 5,62 0,5 Fra ,5 lærerstilling oppvekstsenter, avd. skole 1 % sprekrav - - Ostehøvel på alle områder Holtålen kommune Driftsutvalget Side: 6 av 34

7 Sak 17/ rammeområde 2, vurdering av 2 stillinger Ansvarsområde Årsverk 2013 Reduksjon Konsekvens Hov skole 25,61 0,37 Fra Haltdalen oppvekstsenter, avd. skole 5,12 - SFO 1,99 - Bibliotek 1,00 - Kulturskole 2,65 0,31 Fra Mister inntekter pga. oppsigelse av stillinger (dirigentavtaler) Ålen barnehage 7,82 - Haltdalen oppvekstsenter, avd. bhg. Elvland barnehage 4,02-9,12 0,6 Fra høst 2013 Ihht. bemanningsnorm og barnetall Totalt per ,28 Økning av stillinger pga. antall barn - bemanningsnorm Ansvarsområde Årsverk 2013 Økning Konsekvens Haltdalen oppvekstsenter, avd. bhg. 4,02 4,22 Økning 20 % pga. antall barn Totalt per ,08 VURDERING Hov skole Hov skole har hatt en gjennomgang på grunnbemanning/basistimer lærere. Dette er timetall som er regulert i fag- og timefordeling nasjonalt med et minstetimetall. Ihht. lov- og avtaleverk kan en ikke kutte i grunnbemanning/basistimer for lærere. I tillegg til grunnbemanning er det etter opplæringslovens 5-1 gitt enkeltvedtak om spesialundervisning. Side 7 av 34

8 Sak 17/13 Delingstimer: Dette er timer som dekker bl.a. krav til personell i basseng, innføring av nye valgfag. Leksehjelp Lovpålagt tilbud for alle elever på trinn, til sammen 12 timer per uke. Fagarbeidere/assistenter: Avhengig av denne ressursen, både for å kunne avvikle lovpålagte tilbud, tilpasset opplæring, tidlig innsats og en del utfordringer med atferd. Rektor mener at å kutte i denne bemanningen, vil dette gå ut over elevenes sikkerhet og læringsutbytte. NyGiv NyGiv er obligatorisk overgansprosjekt for å hindre frafall i videregående skole. Elever på 10. trinn skal ha ekstra tilbud om 3-4 timer norsk og matematikk i vårhalvåret, dvs. 6-8 lærertimer per år. Funksjonsstillinger/tilleggsoppgaver som f.eks. rådgiver, IT, teamledere, seniorer er regulert i lov- og avtaleverk og lokale avtaler. Tilpasset opplæring Skolen har satt av noen timer til tilpasset opplæring for elever uten vedtak, men som sliter med faglige/sosiale utfordringer. Konsekvenser med å fjerne disse timene som er satt av til tilpasset opplæring vil være at det vil bli mer søknader på spesialundervisning og vi klarer ikke intensjonen med tidlig innsats. Jfr. Tilsynsrapport fra Fylkesmannen i Konklusjon Hov skole: Hov skole har per i dag 195 elever. Prognosen viser en svak nedgang hvert år fremover. Fra vil det gå ut to klasser, det betyr behov for 30 færre lærertimer. Kuttene som er gjort i 2012 og 2013 har og vil få størst konsekvenser for trinn med tidlig innsats og tilpasset opplæring. I tillegg kommer sentralt gitte føringer som skal innføres. Fra høsten 2013 ble det innført valgfag for 8. trinn og fra høsten 2014 skal det ytterligere timer til deling på valgfag da skal 9. trinn også ha valgfag. I tillegg vil Holtålen kommune etter nasjonale føringer innføre GNIST, ny satsing på ungdomstrinnet fra høsten Dette vil også utløse flere timer og skolering av lærere, ledere og skoleeier. Haltdalen oppvekstsenter, avd. skole Skolen er sårbar, da det er en fådelt skole med få lærere. Skolen håndterer fravær, tilpasset opplæring, delingstimer m.m. med dagens bemanning. Skolen har redusert bemanningen med 50 % stilling fra mars 2013, kutt ut over dette vil gjøre det vanskelig å gjennomføre lovpålagte oppgaver og gi et forsvarlig tilbud til brukerne. I tillegg er det en svak økning i elevtallet fremover, slik at antallet barn om noen år vil øke med 10 elever. SFO Ressurser/bemanning er ut fra brukertallet. De siste årene har vi hatt en svak økning i bruken av SFO-tilbudet i kommunen, det vil si at en også har økt bemanningen ut fra forsvarlig tilbud til brukerne. Side 8 av 34

9 Sak 17/13 Bibliotek Det er kun en ansatt ved Folkebiblioteket. I løpet av 2012 har ressursene ved skolebibliotekene blitt fjernet, dvs. at biblioteksjefen håndterer 2 skolebibliotek i tillegg til folkebiblioteket. Vårhalvåret i 2013 har vært hektisk og ordningen med å betjene to skolebibliotek i tillegg til folkebiblioteket blir i meste laget for en person. Biblioteksjefen har liten tid til å håndtere bibliotekfaglige oppgaver og utvikle tjenesten mot barnehager og skoler. Slik det er nå blir det mye rydding, registrering og få ut nye bøker fortløpende. Det er ønskelig å satse mer mot barnehager og andre grupper, per i dag er det ikke rom for dette. I tillegg blir det lite tid til arrangement og samarbeid med andre avdelinger. Kulturskole Kulturskolen har hatt samme årsverk over flere år, i tillegg har vi over flere år hatt avtaler med enkelte om dirigenttjenester. Dette sies opp fra , dvs. at vi sparer 31 % stilling, men vi vil også miste noen av inntektene vi har hatt på dette. Kulturskolen har de siste årene hatt en økning i elevtallet og har nå 125 elever. Høsten 2013 blir det innført gratis kulturskoletime til alle i 1. 4 trinn, dvs. at vi vil få en merutgift på 2 timer per uke i kulturskolen. Kommunen har valgt å ha 1 time på hver skole, da det er ca. 70 barn som får tilbud om gratis kulturskoletime. Ved ytterligere kutt vil det få store konsekvenser for det tilbudet vi gir til våre brukere. Det er viktig at vi kan tilby varierte tilbud, slik at vi når flest mulig. Mindre tilbud til brukerne, vil si mindre inntekter. Ålen barnehage Barnehagen har kun noen få plasser ledig og må ha dagens bemanning for å kunne håndtere åpningstidene og bemanningsnorm. Ihht. til bemanningsnorm og avvikling av spesialundervisning etter opplæringslovens 5-7 kan det ikke kuttes mer for barnehageåret 2013/2014. Haltdalen oppvekstsenter, avd. barnehage Barnehagen har fullt belegg og ut fra bemanningsnormen må bemanningen økes med 20 % stilling. Elvland barnehage Barnehagen har kun noen få plasser ledig og må ha dagens bemanning for å kunne håndtere åpningstidene og bemanningsnorm. Det kuttes 60 % stilling og det løses ved permisjoner for barnehageåret 2013/2014. Nedbemanning kan gjennomføres pga. mindre enkeltvedtak etter opplæringslovens 5-7 for neste barnehageår. Ihht. til bemanningsnorm og avvikling av spesialundervisning etter opplæringslovens 5-7 kan det ikke kuttes mer for barnehageåret 2013/2014. Vurdering fra kommunalleder oppvekst: Ut over 1,08 stilling innenfor rammeområde 2 vil det være uforsvarlig ut fra bemanningsnorm og minstetimetall. For barnehage og skole, vil det ikke være forsvarlig å nedbemanne med mer enn det som Side 9 av 34

10 Sak 17/13 allerede er skissert ovenfor. En må ha en kontinuerlig vurdering og for høsten 2014 vil det bli endringer som gjør at en kan kutte ned på bemanningen ved Hov skole. Barnehagene per i dag tar vi inn alle som har behov for barnehageplass og tilpasser ut fra foreldrenes behov. Foreldre har rett til å få barnehageplass fra august hvis barnet fyller ett år - senest innen utgangen av august det året det søkes for. Hvis barnet er under ett år eller over, kan foreldre få tilbud om plass hvis det er ledig kapasitet i barnehagene. Barnehagene vurderes fortløpende ut fra barnetall og bemanningsnorm. I Holtålen kommune står det i vedtektene at det gis plass til alle barn det søkes plass for, og som er bosatt i kommunen. Jfr. Vedtektene punkt 9. Hvis en ønsker å endre praksisen, ved at en skal følge rettighetene må det gjøres endringer i vedtektene. Det vil da bli ventelister på barnehageplasser. SFO og bemanning må sees i sammenheng med søknadene som kommer inn. Bemanningsnormen vurderes fortløpende. Bibliotek kan ikke kuttes mer, da området betjener folkebibliotek og 2 skolebibliotek. Kulturskoletilbudet vurderes fortløpende ut fra elevtall og søknader. Det er små stillinger i kulturskolen og kutt vil føre til færre tilbud til brukerne. Det anbefales ikke kutt i stillinger her ut over det som allerede er tatt ned. De fleste tilbudene vi har dekkes inn av inntektene vi har fra brukerne. I tillegg har det kommet inn obligatorisk kulturskoletime for begge skolene og da er det viktig at vi har flere ansatte som kan dele på oppgavene. RÅDMANNENS INNSTILLING Saken tas til orientering. Side 10 av 34

11 Sak 18/13 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2012 Arkiv: &14 A20 Arkivsaksnr.: 13/504 Saksbehandler: Line Andersen Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 12/13 Driftsutvalget /13 Driftsutvalget DOKUMENTER: Reg. dato S Dokumenter inngående/utgående Vedlegg S TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN SAKSOPPLYSNINGER Med virkning fra er det fastsatt at skoleeier skal utarbeide en årlig rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringen. Ihht. til opplæringslova skal det som en del av oppfølgingsansvaret utarbeides en årlig rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringen i Holtålen kommune Ansvarsomfang Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter 2-12 har ansvaret for at krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte, under dette å stille til disposisjon dei ressursane som er nødvendige for at krava skal kunne oppfyllast. Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter 2-12 skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte. Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter 2-12 skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i 14-1 fjerde ledd. Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa, knytt til læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øvste leiinga ved dei private grunnskolane. VURDERING Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en mal for tilstandsrapporten og i tillegg har Holtålen kommune utvidet med resultater for nasjonale prøver, lærertetthet/antall elever per årsverk, tilpasset opplæring og spesialundervisning. Rapporten legges frem for Driftsutvalget med rektorene og kommunalleder sine vurderinger og tiltak til eventuelle forbedringer. Rapporten er unntatt offentlighet, da resultatene for nasjonale prøver og eksamensresultater er tatt med i sin helhet. Resultatene er ikke offentlige på grunn av at elever i utvalget er mindre enn 30 og når ett eller flere mestringsnivåer i nasjonale prøver er basert på resultater for 1 til 4 elever. Holtålen kommune Driftsutvalget Side: 11 av 34

12 Sak 18/13 RÅDMANNENS INNSTILLING Tilstandsrapporten for 2012 tas opp til drøfting. Behandling i Driftsutvalget : Saken utsettes. Vedtak i Driftsutvalget : Utsatt. Side 12 av 34

13 Sak 19/13 VALG AV REPRESENTANT TIL SAMARBEIDSUTVALGET FOR INTERKOMMUNALT BARNEVERN Arkiv: 026 F40 Arkivsaksnr.: 13/680 Saksbehandler: Tove Volden Evensen Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 19/13 Driftsutvalget DOKUMENTER: Reg. dato S Dokumenter inngående/utgående Vedlegg S VALG AV REPRESENTANT TIL SAMARBEIDSUTVALGET FOR INTERKOMMUNALT BARNEVERN SAKSOPPLYSNINGER Da interkommunalt barnevern ble vedtatt i 2007, ble det bestemt at Holtålen kommune skulle ha et samarbeidsråd for å beholde en kontakt med barnevernet som ble lagt utenfor kommunen. Iver Lillegjære ble valgt som kommunens representant. Da han har fått innvilget fritak for politiske verv, må det velges ny representant. VURDERING Møte med barnevernet er en gang i året hvor barnevernet legger fram statistikk og orienterer om sitt arbeid. Driftsutvalget velger sin representant for samarbeidsrådet for det interkommunale barnevernet. Kopi til: RÅDMANNENS INNSTILLING Driftsutvalget velger en representant for samarbeidsrådet for det interkommunale barnevernet. Holtålen kommune Driftsutvalget Side: 13 av 34

14 Sak 20/13 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL RAMMEOMRÅDE 3 Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/681 Saksbehandler: Tove Volden Evensen Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 20/13 Driftsutvalget DOKUMENTER: Reg. dato S Dokumenter inngående/utgående Vedlegg S TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL RAMMEOMRÅDE 3 SAKSOPPLYSNINGER Rammeområde 3. Helse og omsorg: 3500 Sosialkontoret Nav Mangler refusjon fra Røros kommune Nav Røros 3510 Sosialhjelp Flere krevende brukere Dersom det utbetales like mye økonomisk sosialhjelp resten av året, vil sosialbudsjettet sprekke dette året også. I denne perioden har 6 personer vært på kun sosialhjelp uten andre ytelser. En person vil være i jobb fra juli 2013 og en person (på hjemmeboende sats) vil starte på skole fra høsten. Her jobbes det med å skaffe en praksisplass eller at han jobber for sosialhjelpen i sommer. En tredje jobbes det med - 3 av disse er «tunge» brukere og det kan medføre stønad hele dette året. Økning i nødhjelpen, men det jobbes aktivt med problematikken. Noen få brukere har supplerende livsopphold pga lav trygdeytelser. Det er gitt etablering på kr og et sosialt lån på kr I tillegg har vi noen som trenger stønad som et engangstilfelle Edruskap 449 Mangel av salgs og skjenkebevillinger 3530 Barnevern Ingen avvik er meldt iht Første refusjon kommer i budsjett juni/juli Holtålen kommune Driftsutvalget Side: 14 av 34

15 Sak 20/ Legekontor Overforbruk lønn Overforbruk på lønn legekontoret pga lønn turnuslege glemt i budsjettet. Det vil mangle kr ,-. Det vil foreslås tas fra områder fra kap. 3580, 3710 og Merinntekt fra nav trygd og brukerbetaling er litt over budsjettet Fysioterapeut Fastlønnstilskuddet kommer først i løpet av juli. inntekter vil først vises i løpet av sommeren, da det ikke er fakturert betaling for bruk av terapibassenget Helsestasjon Det er avsatt kr på fond som skal brukes på helsestasjonen. Helsesøster skal gjennomføre en undersøkelse på ungdomsskolen, og denne skal brukes i arbeidet med folkehelseplan Psykisk helse Sykelønnsrefusjon og ikke bruk av vikar Sykelønnsrefusjon blir kr for året. Det foreslås at ved årets slutt overføres til legekontoret til lønnsbudsjettet som er underbudsjettert Gjeldsrådgivning Sammen med Tynset og de omliggende kommunene er det gitt økonomiske midler for gjeldsrådgiver for Holtålen og Røros. Stillingen skal lyses ut sammen med Nordøsterdalskommunene Samhandlingsreformen Denne er underbudsjettert Det vil sannsynligvis bli kr for lite ved årets slutt. Kommunene er i dialog med St.Olav om kostnadsberegninga på intermediæravdelingen, og det er årsaken til at det ikke ber om tilleggs bevilling Felles Pro På dette området ligger lønn kommunalleder, ergoterapeut og en aktivitør. Ingen endringer, og dette skal følge budsjettet. Kr skal komme til arbeid med folkehelse i løpet av året Holtålen sykehjem Overbudsjettert KLP-utgifter. Underforbruket skyldes overbudsjettert KLP-utgifter og dette vil følge med resten av året med ca kr Det vil foreslås at dette overføres til lønnsbudsjett på legekontoret i slutten av året. Noe innsparing på innleie ved sykdom og høyere sykerefusjon enn forventet Optimus Budsjett i balanse Side 15 av 34

16 Sak 20/13 Overgangen fra Haltdalen til Røros har fungert over all forventing. Gode tilbakemeldinger fra brukere og ansatte Hjemmetjenesten Overbudsjettert med KLPutgifter. Underforbruk skyldes også her p.g.a overbudsjettert KLP-utgifter og at dette vil tilsvare resten av året med ca kr , og at dette kan overføres lønnsbudsjett legekontoret ved årets slutt. Økning i brukerbetalingen enn tidligere Trygdeboliger Ved årets slutt forventes det en inntjening med kr , Kjøkkenet Merforbruk lønn Lærling har vært i turnus og er sykemeldt, og dette har medført bruk av vikar. Lærlingen har vært via Nav og det medfører ingen sykerefusjon. Stort innkjøp av matvarer tidlig på året. Arbeides med en gjennomgang kostholdspris Personlig assistent Det er et lite underforbruk på fastlønn personlig assistent, men dette vil nok brukes utover året. Totalt for rammeområde 3 Område Avvik 1.kvartal Rammeområde VURDERING Økonomirapporten viser et avvik med et underforbruk på kr i første tertial. Dette skyldes at det er overbudsjettert med KLP- utgifter på kap sykehjemmet og kap.3730 hjemmetjenesten. Regnskapet for 1.tertial viser at disse to områdene har et underforbruk på kr , - og kr ,-. Underforbruk på kap psykiatri med kr Års prognosen for psykiatri viser et underforbruk på kr , skyldes refusjoner og ikke bruk av vikar. Utgifter til barnevern og til intermediæravdelingen er ikke belastet ennå. Dersom sosialhjelpa fortsetter som nå, vil det føre til at budsjettet vil mangle ca. kr Kap Samhandlingsreformen vil mangle ca. kr ved årets slutt, men avventes dialogmøte med St.Olav om nytt kostnadsoverslag for intermediæravdelingen. Det vurderes at underforbruket på hjemmetjenesten, sykehjemmet og ca kr fra psykiatri overføres til lønnsbudsjettet på legekontoret ved årets slutt. Prognoser ved årets slutt kan tilsi underskudd på kr Sykefravær - Rammeområde 3 Område 1. tertial 2012 Totalt tertial 2013 NAV kommune 0,0 0,5 0,0 Legekontor 0,8 0,7 1,5 Holtålen sykehjem 9,2 6,2 8,3 Hjemmetjenesten Holtålen 8,9 8,2 12,2 Side 16 av 34

17 Sak 20/13 Kjøkken 7,0 11,1 7,7 Sykefraværet for 1. tertial 2013, dvs det egenmeldte og det legemeldte sykefraværet, viser noen endringer fra samme tertial i 2012 og totalt for Der det er store endringer, skyldes dette forklarbare forhold og er ikke uttrykk for store endringer på sykefraværet i Holtålen kommune. Som det framgår av tabellen er tallene innen enkelte områder svært høye, men dette gjelder i hovedsak områdene med få ansatte, og prosenten blir derfor tilsvarende høy. Det gjøres oppmerksom på at mindre avdelinger ikke er med i oversikten pga hensynet til personvernet. Rådmannens innstilling: Budsjettendring for rammeområde 3: Kr overføres fra kap. 3710sykehjmmet til kap legekontorets lønnsbudsjett. Kr overføres fra kap hjemmetjenesten til kap legekontorets lønnsbudsjett. Kr overføres fra kap til kap.3550 legekontorets lønnsbudsjett. Regnskapsrapporten for 1.terial for rammeområde 3 tas til orientering. Side 17 av 34

18 Sak 21/13 SØKNAD OM MORSMÅL OPPLÆRING Arkiv: A26 Arkivsaksnr.: 13/690 Saksbehandler: Line Andersen Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 21/13 Driftsutvalget DOKUMENTER: Reg. dato S Dokumenter inngående/utgående Vedlegg I SØKNAD OM MORSMÅL OPPLÆRING S SØKNAD OM MORSMÅL OPPLÆRING SAKSOPPLYSNINGER Det har kommet inn en søknad om morsmålsopplæring for syv barn i Holtålen kommune. Det ønskes morsmål i litauisk Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar «Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar. Morsmålsopplæringa kan leggjast til annan skole enn den eleven til vanleg går ved. Når morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring ikkje kan givast av eigna undervisningspersonale, skal kommunen så langt mogleg leggje til rette for anna opplæring tilpassa føresetnadene til elevane. Kommunen skal kartleggje kva dugleik elevane har i norsk før det blir gjort vedtak om særskild språkopplæring. Slik kartlegging skal også utførast undervegs i opplæringa for elevar som får særskild språkopplæring etter føresegna, som grunnlag for å vurdere om elevane har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Kommunen kan organisere særskilt opplæringstilbod for nykomne elevar i eigne grupper, klassar eller skolar. Dersom heile eller delar av opplæringa skal skje i slik gruppe, klasse eller skole, må dette fastsetjast i vedtaket om særskild språkopplæring. Vedtak om slik opplæring i særskilt organisert tilbod kan berre gjerast dersom dette er rekna for å vere til beste for eleven. Opplæring i særskilt organisert tilbod kan vare inntil to år. Vedtak kan berre gjerast for eitt år om gongen. I vedtaket kan det for denne perioden gjerast avvik frå læreplanverket for den aktuelle eleven i den utstrekning dette er nødvendig for å vareta eleven sitt behov. Vedtak etter dette leddet krev samtykkje frå elev eller føresette». Holtålen kommune Driftsutvalget Side: 18 av 34

19 Sak 21/13 VURDERING Elevene det her søkes morsmålsundervisning for, har ikke krav på dette etter opplæringslova. Kostnaden ved å gjennomføre morsmålsopplæring vil variere ut fra antall timer som eventuelt innvilges av til opplæringen. Hvis en beregner to timer per uke, vil kostnaden her ligge på ca. kr ,- per år. I tillegg vil eventuelt skyss fra Haltdalen komme i tillegg. Kommunalområde 2 oppvekst har ingen midler til å sette inn på morsmålsopplæring. Kopi til: Vaida Bnaceviciene, Stenslivegen 265, 7380 ÅLEN RÅDMANNENS INNSTILLING Holtålen kommune gir avslag på søknaden om morsmålsopplæring for skoleåret 2013/2014. Side 19 av 34

20 Sak 22/13 SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING Arkiv: A26 Arkivsaksnr.: 13/700 Saksbehandler: Line Andersen Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 22/13 Driftsutvalget DOKUMENTER: Reg. dato S Dokumenter inngående/utgående Vedlegg S SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING SAKSOPPLYSNINGER Haltdalen oppvekstsenter vil fra høsten 2013 ha en elev fra et annet land på 1. årstrinn. Eleven snakker nesten ikke norsk og det er behov for særskilt språkopplæring etter opplæringslovens Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar «Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar. Morsmålsopplæringa kan leggjast til annan skole enn den eleven til vanleg går ved. Når morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring ikkje kan givast av eigna undervisningspersonale, skal kommunen så langt mogleg leggje til rette for anna opplæring tilpassa føresetnadene til elevane. Kommunen skal kartleggje kva dugleik elevane har i norsk før det blir gjort vedtak om særskild språkopplæring. Slik kartlegging skal også utførast undervegs i opplæringa for elevar som får særskild språkopplæring etter føresegna, som grunnlag for å vurdere om elevane har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Kommunen kan organisere særskilt opplæringstilbod for nykomne elevar i eigne grupper, klassar eller skolar. Dersom heile eller delar av opplæringa skal skje i slik gruppe, klasse eller skole, må dette fastsetjast i vedtaket om særskild språkopplæring. Vedtak om slik opplæring i særskilt organisert tilbod kan berre gjerast dersom dette er rekna for å vere til beste for eleven. Opplæring i særskilt organisert tilbod kan vare inntil to år. Vedtak kan berre gjerast for eitt år om gongen. I vedtaket kan det for denne perioden gjerast avvik frå læreplanverket for den aktuelle eleven i den utstrekning dette er nødvendig for å vareta eleven sitt behov. Vedtak etter dette leddet krev samtykkje frå elev eller føresette». Holtålen kommune Driftsutvalget Side: 20 av 34

Sakliste. Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag 15.04.2010 kl.

Sakliste. Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag 15.04.2010 kl. Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag 15.04.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, eller e-post

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Årsmelding 2013 vedtatt: Holtålen kommunestyre, sak..

ÅRSMELDING 2013. Årsmelding 2013 vedtatt: Holtålen kommunestyre, sak.. ÅRSMELDING 2013 Årsmelding 2013 vedtatt: Holtålen kommunestyre, sak.. Innholdsfortegnelse Forord... 3 Skatt og rammetilskudd... 4 Renter og avdrag... 4 Investeringsregnskapet... 5 Balanseregnskapet...

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014 Tilstandsrapport for skolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Her er det kun ført lønn til rådmann. Lønn personalkonsulent er overført til ansvar 1210. Stabseksjonen (ansvar 1210):

Her er det kun ført lønn til rådmann. Lønn personalkonsulent er overført til ansvar 1210. Stabseksjonen (ansvar 1210): Kommentarrapport: Prosjekter Kommentarer til konsekvensjustert budsjett: I det følgende kommeteres konsekvensjustert budsjett. Dette er et budsjett hvor driften videreføres i 2010 som i 2009, i hovedsak

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune - Enkelt og nært! Innhold Rådmannens kommentar... 3 Befolkningsutvikling... 4 Rammetilskudd og skatt... 4 Momskompensasjon... 5 Renter og avdrag... 5 Driftsregnskap...

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 26.08.2014 kl. 15:00 Sted: Nes Kommunehus Arkivsak: 12/00620 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

Dønna kommune Tilstandsrapport

Dønna kommune Tilstandsrapport Dønna kommune Tilstandsrapport Fagdag for skole og barnehage oktober 2014 Grunnskolen i Dønna 2014 Dønna kommune februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HJEMMEL... 3 2. SKOLE... 5 2.1 Skolens satsingsområder...

Detaljer

Holtålen. Holtålen Kommune. - mulighetenes kommune ÅRSMELDING 2008

Holtålen. Holtålen Kommune. - mulighetenes kommune ÅRSMELDING 2008 Holtålen Kommune Holtålen - mulighetenes kommune ÅRSMELDING 2008 Årsmelding 2008 Innholdsfortegnelse: 1 FINANSKAPITAL- PENGENE... 4 1.1.1 Driften... 4 1.1.2 Rammeområde 1... 5 1.1.3 Grunnskolene... 6 1.1.4

Detaljer

den romslige kommunen

den romslige kommunen Aurskog-Høland kommune den romslige kommunen 2009 2014 Foto: Ellen S. Karset/www.sxc.hu Innhold: 1. Visjoner og mål side 3 2. Innledning og mandat side 3 3. Lovgrunnlag og forskrifter side 4 Opplæringsloven

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune.

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 09.10.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985,

Detaljer

Verdal kommune. Økonomirapportering 2.tertial 2013. Verdal 09.10.13 11.01.06

Verdal kommune. Økonomirapportering 2.tertial 2013. Verdal 09.10.13 11.01.06 Verdal kommune Økonomirapportering 2.tertial 2013 Verdal 09.10.13 11.01.06 Innhold: 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 2 SITUASJONEN PÅ KOMMUNEDELPLANOMRÅDENE... 4 2.1 Oppvekst... 4 2.2 Helse, omsorg og velferd....

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/11 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 08.02.2011 klokka 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Varaordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole Tilstandsrapport 2010 Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT. Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011. Herøy kommune

1. TERTIALRAPPORT. Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011. Herøy kommune 1. TERTIALRAPPORT Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011 Herøy kommune - 2 - Innhold Rådmannens kommentar... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 5 110 Administrasjonsenheten... 9

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE. Årsmelding 2014

LEIRFJORD KOMMUNE. Årsmelding 2014 LEIRFJORD KOMMUNE Årsmelding 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR....3 INNLEDNING. 4 POLITISKE ORGAN...4 INTERKOMMUNALT SAMARBEID..5 SENTRALADMINISTRASJONEN...6 ØKONOMI...8 OPPVEKST

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 53/13 PS 54/13 PS 55/13 PS 56/13 PS 57/13

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 53/13 PS 54/13 PS 55/13 PS 56/13 PS 57/13 4b Nore og Uvdal kommune N um E DAL mddelalderdalen Møteinnkalling Saksnr: 53-59 Utvalg: Formannskap Møtested: Brøstrud gård og pensjonat, Uvdal Dato: 07.10.2013 Tidspunkt: 13:30 Sakskart: Utvalgs Saksnr:

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 Innholdsfortegnelse: Saksframlegg til F-sak 80/13 - side 2 Saksprotokoll F-sak 80/13 den 11.06.13 - side 5 Saksprotokoll F-sak 103/13 den 20.08.13 - side 6 Saksprotokoll K-sak 47/13

Detaljer

2. tertialrapport august 2013 Nedre Eiker kommune

2. tertialrapport august 2013 Nedre Eiker kommune NEDRE EIKER KOMMUNE Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg L.nr.: 24901/ Arkivnr.: 150/&14 Saksnr.: 2008/1898 Utvalgssak 2. tertialrapport august Nedre Eiker kommune Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012 Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008)

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møteinnkalling Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 27.03.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE Molde, 4. oktober 2013 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 5/13 TID: 15.10.2013 kl. 12:00 STED: Møterom «Utsikten», Molde rådhus SAKSLISTE: UTV.

Detaljer

Årsmelding Leka kommune

Årsmelding Leka kommune 2013 1 Årsmelding Leka kommune Tove Kvaløy Hewlett-Packard Company 01.01.2013 1 Hondøyron Innhold Forord... 1 Organisasjonskart... 1 Økonomi... 1 Politisk... 1 Stab/støtte... 1 Utviklingsavdelingen...

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 030/10 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Man forutsetter at foreldrebetalingen fortsatt skal ligge fast på max kr 2.330,- pr. mnd for full plass.

Man forutsetter at foreldrebetalingen fortsatt skal ligge fast på max kr 2.330,- pr. mnd for full plass. Valg og støtte til politiske partier 1010 I 2013 er det stortings og sametingsvalg. Det må derfor utarbeides et budsjett for dette arbeidet. Departementet har utviklet et nytt elektronisk valgadministrasjonssystem

Detaljer