Sakliste/møteinnkalling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakliste/møteinnkalling"

Transkript

1 Side 1 av 34 Sakliste/møteinnkalling Vår dato Vår referanse /763-2 Vår saksbehandler: Deres dato Deres referanse Lærling Monica Stølhaug, tlf DRIFTSUTVALGET Til Sakliste til orientering: John Martin Brørs* p) Coop Haltdalen Per Erik Heksem* Brit Kjøsen Engan* p) Coop Haltdalen Elin Grønli* Rektorer* Sissel Kulbotten* Sykehjemmet Sander van der Meer* Fagforbundet * Håvard Møllmann* Gunnhild Morken* Ungdomsrådet * Hjørdis Stuedal* p) Coop Haltdalen Irene Bremnes* Biblioteket - posthylle Morten Ingebrigtsvoll* Lars Ingmar Gjære Nyhuus* Arbeidets Rett * Marit Hegseth* p) Hov skole Jorunn Holden* Nea Radio* Marius Jermstad rådmann * Stein Harry Angen* Revisor *p) posthylle Kjersti Forbord Jensås ass. rådmann * Elise Engesvold* Råd for eldre og funksjonshemmede v/paul Aasèn Line Andersen, kommunalleder oppvekst* Geir Aune* p)posthylle Tove Volden Evensen Kommunalleder pleie og omsorg * p) posthylle Helge Nyrønning* *=e-post p)=papirutgave (levering avtales med serviceenheten) Olav Halvor Megård* Elling Nyrønning* Organ: Driftsutvalget Møtedato: Klokka: 19:00 Sted: Møterommet Holtålen kommune SAK NR. INNHOLD 15/13 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I SØR-TRØNDELAG - FORESPØRSEL OM EKSTRA TILSKUDD 16/13 TILSYN ÅLEN BARNEHAGE 17/13 INFORMASJONSSAK - NEDBEMANNING 18/13 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN /13 VALG AV REPRESENTANT TIL SAMARBEIDSUTVALGET FOR INTERKOMMUNALT BARNEVERN Adresse E-postadresse: Telefon Telefax Bankgiro Foretaksregisteret Bakkavegen NO MVA 7380 ÅLEN

2 2 20/13 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL RAMMEOMRÅDE 3 21/13 SØKNAD OM MORSMÅL OPPLÆRING 22/13 SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING 23/13 GNIST - STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET 24/13 TERTIALRAPPORT PER , RAMMEOMRÅDE 2 25/13 INFORMASJON OM NEDBEMANNING Deles ut på møtet: Sak 13/651 Mulighet internasjonalt samarbeid EØS- midlene Sak 13/735 Klientsak u.off. Innkallinga gjelder bare medlemmene. Saksdokumentene med vedlegg legges kun ut på hjemmesida, men papirutgave kan fåes ved henvendelse til serviceenheten. Eventuelle forfall bes meldt til sentralbordet, tlf snarest! Med hilsen HOLTÅLEN KOMMUNE Monica Stølhaug Lærling

3 Sak 15/13 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I SØR- TRØNDELAG - FORESPØRSEL OM EKSTRA TILSKUDD Arkiv: 243 &01 Arkivsaksnr.: 10/893 Saksbehandler: Tove Volden Evensen Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 15/13 Driftsutvalget DOKUMENTER: Reg. dato S Dokumenter inngående/utgående Vedlegg I AVTALE OM TILSKUDD TIL SENTERETS DRIFT- FORLENGELSE I FORESPØRSEL OM EKSTRA TILSKUDD S SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I SØR- TRØNDELAG - FORESPØRSEL OM EKSTRA TILSKUDD SAKSOPPLYSNINGER Holtålen kommune har inngått skriftlig avtale med Senter mot incest og seksuelle overgrep Sør-Trøndelag (SMISO) fram til og Senteret har fått tilskudd fra alle kommunene i Sør-Trøndelag og en kommune i Møre og Romsdal. I tillegg får de et tilskudd fra helse Midt-Norge, men dette året har de redusert tilskuddet med kr ,-. Det søkes den enkelte kommune om ekstra tilskudd på kr 460,-. VURDERING Det vurderes å gi ekstra tilskudd kr 460,- for dersom avtalen skal sies opp må det gjøres innen Kopi til: Smiso Sør- Trøndelag, Parkveien 17, 7030 TRONDHEIM RÅDMANNENS INNSTILLING Det kommunale tilskuddet økes med kr 460,- til Senter mot incest og seksuelle overgrep Sør- Trøndelag for Holtålen kommune Driftsutvalget Side: 3 av 34

4 Sak 16/13 TILSYN ÅLEN BARNEHAGE Arkiv: A10 &58 Arkivsaksnr.: 13/150 Saksbehandler: Line Andersen Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 16/13 Driftsutvalget DOKUMENTER: Reg. dato S Dokumenter inngående/utgående Vedlegg U TILSYN ÅLEN BARNEHAGE S TILSYN ÅLEN BARNEHAGE SAKSOPPLYSNINGER Den ble det gjennomført stedlig tilsyn med Ålen barnehage. Tilsynet er hjemlet i Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) 16. Tilsynet skal primært utføres for å kontrollere at barnehagen drives i henhold til: Lov om barnehager, eventuelt avdekke ulovlige eller uforsvarlige forhold, og stille krav til forbedringer Rammeplan for barnehager, å etterse at barnehagens faglige innhold er i henhold til denne Forskrift om sikkerhet på lekeplass (19. juli 1996). Lov om produktkontroll Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.m. ( ) Lov om brannvern VURDERING Ålen barnehage er godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.m Det er gjort endringer siden den gang, da det er blitt bygd på vognskur og pauserom til personalet. Ved neste tilsyn må kommunelege inn for å foreta en gjennomgang av forskrift om miljørettet helsevern, for å vurdere om barnehagen drifter etter forskriften. I tillegg må teknisk inn for å sjekke om sikkerhet på lekeplass er etter forskrift, her er det to i kommunen som har fått kursing i forskrift om sikkerhet på lekeplass. Ålen barnehage har behov for en oppgradering på uteområdet. Uteområdet har slitte lekeapparat, mangler gjerde på baksiden og bygget trenger en gjennomgang på vinduer, vindskier m.m. Ventilasjon må gjennomgås, det er behov for å sette opp støydempende plater og i tillegg er det stort behov for oppgradering av bad. Ålen barnehage er ikke koblet opp mot Holtålen kommunes system på IT, dvs. at styrer ikke har tilgang til verktøy som hun har behov for. Hun mangler tilgang til økonomisystemet, fellesområdet hvor en legger ut maler m.m. Det mangler også tilgang til internett på arbeidsrommet til pedagogiske ledere, det vil si at de mangler verktøy for å få gjort sitt arbeid. Holtålen kommune Driftsutvalget Side: 4 av 34

5 Sak 16/13 Tilsyn Ålen barnehage Viser til vedlagt rapport, skjema 2 som ligger vedlagt. Stedlig tilsyn den avdekket ingen uforsvarlige eller ulovlige forhold. Barnehagen godkjennes. Kopi til: Ålen barnehage, ved Randi Aasen, 7380 ÅLEN RÅDMANNENS INNSTILLING Tilsynsrapporten for Ålen barnehage tilsier at barnehagen driftes etter krav ihht. til Lov- og avtaleverk. Side 5 av 34

6 Sak 17/13 INFORMASJONSSAK - NEDBEMANNING Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/227 Saksbehandler: Line Andersen Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 17/13 Driftsutvalget DOKUMENTER: S INFORMASJONSSAK - NEDBEMANNING SAKSOPPLYSNINGER I kommunestyrevedtak 2/13 Driftsreduksjon i ØHP videre arbeid, punkt 1 «Rådmannen pålegges å utrede hvilke årsverk som kan tas bort og konsekvenser for tjenestetilbudet fordelt på de ulike rammeområdene slik: RO 1 0,5 årsverk RO 2 2 årsverk RO 3 2,5 årsverk RO 4 1 årsverk Formannskapet tar stilling til forslagene etter at de foreligger. Frist for forslag er ». Rammeområde 2 oppvekst Det er avholdt møter med avdelingslederne i rammeområde 2 og det er utarbeidet skriv i forhold til bemanning og konsekvenser av kutt for avdelingene gjennomført Ansvarsområde Årsverk 2012 Reduksjon Kommentarer Haltdalen 6,02 0,4 Merkantil personell fra oppvekstsenter, avd. skole Hov skole, lærere, fagarb. og adm. 27,41 0,9 Fra ,9 lærerstilling 2013 gjennomført/ligger i budsjett for 2013 Ansvarsområde Årsverk 2013 Reduksjon Konsekvens Barnehagene ferievikarer Feriestenging av barnehagene i ukene 29 og 30 i 2013 og 2014 Hov skole 26,51 0,3 Nedlegging av skolebiblioteket Hov skole, lærere, 26,51 0,9 Fra ,9 lærerstilling fagarb. og adm. Haltdalen 5,62 0,5 Fra ,5 lærerstilling oppvekstsenter, avd. skole 1 % sprekrav - - Ostehøvel på alle områder Holtålen kommune Driftsutvalget Side: 6 av 34

7 Sak 17/ rammeområde 2, vurdering av 2 stillinger Ansvarsområde Årsverk 2013 Reduksjon Konsekvens Hov skole 25,61 0,37 Fra Haltdalen oppvekstsenter, avd. skole 5,12 - SFO 1,99 - Bibliotek 1,00 - Kulturskole 2,65 0,31 Fra Mister inntekter pga. oppsigelse av stillinger (dirigentavtaler) Ålen barnehage 7,82 - Haltdalen oppvekstsenter, avd. bhg. Elvland barnehage 4,02-9,12 0,6 Fra høst 2013 Ihht. bemanningsnorm og barnetall Totalt per ,28 Økning av stillinger pga. antall barn - bemanningsnorm Ansvarsområde Årsverk 2013 Økning Konsekvens Haltdalen oppvekstsenter, avd. bhg. 4,02 4,22 Økning 20 % pga. antall barn Totalt per ,08 VURDERING Hov skole Hov skole har hatt en gjennomgang på grunnbemanning/basistimer lærere. Dette er timetall som er regulert i fag- og timefordeling nasjonalt med et minstetimetall. Ihht. lov- og avtaleverk kan en ikke kutte i grunnbemanning/basistimer for lærere. I tillegg til grunnbemanning er det etter opplæringslovens 5-1 gitt enkeltvedtak om spesialundervisning. Side 7 av 34

8 Sak 17/13 Delingstimer: Dette er timer som dekker bl.a. krav til personell i basseng, innføring av nye valgfag. Leksehjelp Lovpålagt tilbud for alle elever på trinn, til sammen 12 timer per uke. Fagarbeidere/assistenter: Avhengig av denne ressursen, både for å kunne avvikle lovpålagte tilbud, tilpasset opplæring, tidlig innsats og en del utfordringer med atferd. Rektor mener at å kutte i denne bemanningen, vil dette gå ut over elevenes sikkerhet og læringsutbytte. NyGiv NyGiv er obligatorisk overgansprosjekt for å hindre frafall i videregående skole. Elever på 10. trinn skal ha ekstra tilbud om 3-4 timer norsk og matematikk i vårhalvåret, dvs. 6-8 lærertimer per år. Funksjonsstillinger/tilleggsoppgaver som f.eks. rådgiver, IT, teamledere, seniorer er regulert i lov- og avtaleverk og lokale avtaler. Tilpasset opplæring Skolen har satt av noen timer til tilpasset opplæring for elever uten vedtak, men som sliter med faglige/sosiale utfordringer. Konsekvenser med å fjerne disse timene som er satt av til tilpasset opplæring vil være at det vil bli mer søknader på spesialundervisning og vi klarer ikke intensjonen med tidlig innsats. Jfr. Tilsynsrapport fra Fylkesmannen i Konklusjon Hov skole: Hov skole har per i dag 195 elever. Prognosen viser en svak nedgang hvert år fremover. Fra vil det gå ut to klasser, det betyr behov for 30 færre lærertimer. Kuttene som er gjort i 2012 og 2013 har og vil få størst konsekvenser for trinn med tidlig innsats og tilpasset opplæring. I tillegg kommer sentralt gitte føringer som skal innføres. Fra høsten 2013 ble det innført valgfag for 8. trinn og fra høsten 2014 skal det ytterligere timer til deling på valgfag da skal 9. trinn også ha valgfag. I tillegg vil Holtålen kommune etter nasjonale føringer innføre GNIST, ny satsing på ungdomstrinnet fra høsten Dette vil også utløse flere timer og skolering av lærere, ledere og skoleeier. Haltdalen oppvekstsenter, avd. skole Skolen er sårbar, da det er en fådelt skole med få lærere. Skolen håndterer fravær, tilpasset opplæring, delingstimer m.m. med dagens bemanning. Skolen har redusert bemanningen med 50 % stilling fra mars 2013, kutt ut over dette vil gjøre det vanskelig å gjennomføre lovpålagte oppgaver og gi et forsvarlig tilbud til brukerne. I tillegg er det en svak økning i elevtallet fremover, slik at antallet barn om noen år vil øke med 10 elever. SFO Ressurser/bemanning er ut fra brukertallet. De siste årene har vi hatt en svak økning i bruken av SFO-tilbudet i kommunen, det vil si at en også har økt bemanningen ut fra forsvarlig tilbud til brukerne. Side 8 av 34

9 Sak 17/13 Bibliotek Det er kun en ansatt ved Folkebiblioteket. I løpet av 2012 har ressursene ved skolebibliotekene blitt fjernet, dvs. at biblioteksjefen håndterer 2 skolebibliotek i tillegg til folkebiblioteket. Vårhalvåret i 2013 har vært hektisk og ordningen med å betjene to skolebibliotek i tillegg til folkebiblioteket blir i meste laget for en person. Biblioteksjefen har liten tid til å håndtere bibliotekfaglige oppgaver og utvikle tjenesten mot barnehager og skoler. Slik det er nå blir det mye rydding, registrering og få ut nye bøker fortløpende. Det er ønskelig å satse mer mot barnehager og andre grupper, per i dag er det ikke rom for dette. I tillegg blir det lite tid til arrangement og samarbeid med andre avdelinger. Kulturskole Kulturskolen har hatt samme årsverk over flere år, i tillegg har vi over flere år hatt avtaler med enkelte om dirigenttjenester. Dette sies opp fra , dvs. at vi sparer 31 % stilling, men vi vil også miste noen av inntektene vi har hatt på dette. Kulturskolen har de siste årene hatt en økning i elevtallet og har nå 125 elever. Høsten 2013 blir det innført gratis kulturskoletime til alle i 1. 4 trinn, dvs. at vi vil få en merutgift på 2 timer per uke i kulturskolen. Kommunen har valgt å ha 1 time på hver skole, da det er ca. 70 barn som får tilbud om gratis kulturskoletime. Ved ytterligere kutt vil det få store konsekvenser for det tilbudet vi gir til våre brukere. Det er viktig at vi kan tilby varierte tilbud, slik at vi når flest mulig. Mindre tilbud til brukerne, vil si mindre inntekter. Ålen barnehage Barnehagen har kun noen få plasser ledig og må ha dagens bemanning for å kunne håndtere åpningstidene og bemanningsnorm. Ihht. til bemanningsnorm og avvikling av spesialundervisning etter opplæringslovens 5-7 kan det ikke kuttes mer for barnehageåret 2013/2014. Haltdalen oppvekstsenter, avd. barnehage Barnehagen har fullt belegg og ut fra bemanningsnormen må bemanningen økes med 20 % stilling. Elvland barnehage Barnehagen har kun noen få plasser ledig og må ha dagens bemanning for å kunne håndtere åpningstidene og bemanningsnorm. Det kuttes 60 % stilling og det løses ved permisjoner for barnehageåret 2013/2014. Nedbemanning kan gjennomføres pga. mindre enkeltvedtak etter opplæringslovens 5-7 for neste barnehageår. Ihht. til bemanningsnorm og avvikling av spesialundervisning etter opplæringslovens 5-7 kan det ikke kuttes mer for barnehageåret 2013/2014. Vurdering fra kommunalleder oppvekst: Ut over 1,08 stilling innenfor rammeområde 2 vil det være uforsvarlig ut fra bemanningsnorm og minstetimetall. For barnehage og skole, vil det ikke være forsvarlig å nedbemanne med mer enn det som Side 9 av 34

10 Sak 17/13 allerede er skissert ovenfor. En må ha en kontinuerlig vurdering og for høsten 2014 vil det bli endringer som gjør at en kan kutte ned på bemanningen ved Hov skole. Barnehagene per i dag tar vi inn alle som har behov for barnehageplass og tilpasser ut fra foreldrenes behov. Foreldre har rett til å få barnehageplass fra august hvis barnet fyller ett år - senest innen utgangen av august det året det søkes for. Hvis barnet er under ett år eller over, kan foreldre få tilbud om plass hvis det er ledig kapasitet i barnehagene. Barnehagene vurderes fortløpende ut fra barnetall og bemanningsnorm. I Holtålen kommune står det i vedtektene at det gis plass til alle barn det søkes plass for, og som er bosatt i kommunen. Jfr. Vedtektene punkt 9. Hvis en ønsker å endre praksisen, ved at en skal følge rettighetene må det gjøres endringer i vedtektene. Det vil da bli ventelister på barnehageplasser. SFO og bemanning må sees i sammenheng med søknadene som kommer inn. Bemanningsnormen vurderes fortløpende. Bibliotek kan ikke kuttes mer, da området betjener folkebibliotek og 2 skolebibliotek. Kulturskoletilbudet vurderes fortløpende ut fra elevtall og søknader. Det er små stillinger i kulturskolen og kutt vil føre til færre tilbud til brukerne. Det anbefales ikke kutt i stillinger her ut over det som allerede er tatt ned. De fleste tilbudene vi har dekkes inn av inntektene vi har fra brukerne. I tillegg har det kommet inn obligatorisk kulturskoletime for begge skolene og da er det viktig at vi har flere ansatte som kan dele på oppgavene. RÅDMANNENS INNSTILLING Saken tas til orientering. Side 10 av 34

11 Sak 18/13 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2012 Arkiv: &14 A20 Arkivsaksnr.: 13/504 Saksbehandler: Line Andersen Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 12/13 Driftsutvalget /13 Driftsutvalget DOKUMENTER: Reg. dato S Dokumenter inngående/utgående Vedlegg S TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN SAKSOPPLYSNINGER Med virkning fra er det fastsatt at skoleeier skal utarbeide en årlig rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringen. Ihht. til opplæringslova skal det som en del av oppfølgingsansvaret utarbeides en årlig rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringen i Holtålen kommune Ansvarsomfang Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter 2-12 har ansvaret for at krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte, under dette å stille til disposisjon dei ressursane som er nødvendige for at krava skal kunne oppfyllast. Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter 2-12 skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte. Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter 2-12 skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i 14-1 fjerde ledd. Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa, knytt til læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øvste leiinga ved dei private grunnskolane. VURDERING Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en mal for tilstandsrapporten og i tillegg har Holtålen kommune utvidet med resultater for nasjonale prøver, lærertetthet/antall elever per årsverk, tilpasset opplæring og spesialundervisning. Rapporten legges frem for Driftsutvalget med rektorene og kommunalleder sine vurderinger og tiltak til eventuelle forbedringer. Rapporten er unntatt offentlighet, da resultatene for nasjonale prøver og eksamensresultater er tatt med i sin helhet. Resultatene er ikke offentlige på grunn av at elever i utvalget er mindre enn 30 og når ett eller flere mestringsnivåer i nasjonale prøver er basert på resultater for 1 til 4 elever. Holtålen kommune Driftsutvalget Side: 11 av 34

12 Sak 18/13 RÅDMANNENS INNSTILLING Tilstandsrapporten for 2012 tas opp til drøfting. Behandling i Driftsutvalget : Saken utsettes. Vedtak i Driftsutvalget : Utsatt. Side 12 av 34

13 Sak 19/13 VALG AV REPRESENTANT TIL SAMARBEIDSUTVALGET FOR INTERKOMMUNALT BARNEVERN Arkiv: 026 F40 Arkivsaksnr.: 13/680 Saksbehandler: Tove Volden Evensen Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 19/13 Driftsutvalget DOKUMENTER: Reg. dato S Dokumenter inngående/utgående Vedlegg S VALG AV REPRESENTANT TIL SAMARBEIDSUTVALGET FOR INTERKOMMUNALT BARNEVERN SAKSOPPLYSNINGER Da interkommunalt barnevern ble vedtatt i 2007, ble det bestemt at Holtålen kommune skulle ha et samarbeidsråd for å beholde en kontakt med barnevernet som ble lagt utenfor kommunen. Iver Lillegjære ble valgt som kommunens representant. Da han har fått innvilget fritak for politiske verv, må det velges ny representant. VURDERING Møte med barnevernet er en gang i året hvor barnevernet legger fram statistikk og orienterer om sitt arbeid. Driftsutvalget velger sin representant for samarbeidsrådet for det interkommunale barnevernet. Kopi til: RÅDMANNENS INNSTILLING Driftsutvalget velger en representant for samarbeidsrådet for det interkommunale barnevernet. Holtålen kommune Driftsutvalget Side: 13 av 34

14 Sak 20/13 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL RAMMEOMRÅDE 3 Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/681 Saksbehandler: Tove Volden Evensen Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 20/13 Driftsutvalget DOKUMENTER: Reg. dato S Dokumenter inngående/utgående Vedlegg S TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL RAMMEOMRÅDE 3 SAKSOPPLYSNINGER Rammeområde 3. Helse og omsorg: 3500 Sosialkontoret Nav Mangler refusjon fra Røros kommune Nav Røros 3510 Sosialhjelp Flere krevende brukere Dersom det utbetales like mye økonomisk sosialhjelp resten av året, vil sosialbudsjettet sprekke dette året også. I denne perioden har 6 personer vært på kun sosialhjelp uten andre ytelser. En person vil være i jobb fra juli 2013 og en person (på hjemmeboende sats) vil starte på skole fra høsten. Her jobbes det med å skaffe en praksisplass eller at han jobber for sosialhjelpen i sommer. En tredje jobbes det med - 3 av disse er «tunge» brukere og det kan medføre stønad hele dette året. Økning i nødhjelpen, men det jobbes aktivt med problematikken. Noen få brukere har supplerende livsopphold pga lav trygdeytelser. Det er gitt etablering på kr og et sosialt lån på kr I tillegg har vi noen som trenger stønad som et engangstilfelle Edruskap 449 Mangel av salgs og skjenkebevillinger 3530 Barnevern Ingen avvik er meldt iht Første refusjon kommer i budsjett juni/juli Holtålen kommune Driftsutvalget Side: 14 av 34

15 Sak 20/ Legekontor Overforbruk lønn Overforbruk på lønn legekontoret pga lønn turnuslege glemt i budsjettet. Det vil mangle kr ,-. Det vil foreslås tas fra områder fra kap. 3580, 3710 og Merinntekt fra nav trygd og brukerbetaling er litt over budsjettet Fysioterapeut Fastlønnstilskuddet kommer først i løpet av juli. inntekter vil først vises i løpet av sommeren, da det ikke er fakturert betaling for bruk av terapibassenget Helsestasjon Det er avsatt kr på fond som skal brukes på helsestasjonen. Helsesøster skal gjennomføre en undersøkelse på ungdomsskolen, og denne skal brukes i arbeidet med folkehelseplan Psykisk helse Sykelønnsrefusjon og ikke bruk av vikar Sykelønnsrefusjon blir kr for året. Det foreslås at ved årets slutt overføres til legekontoret til lønnsbudsjettet som er underbudsjettert Gjeldsrådgivning Sammen med Tynset og de omliggende kommunene er det gitt økonomiske midler for gjeldsrådgiver for Holtålen og Røros. Stillingen skal lyses ut sammen med Nordøsterdalskommunene Samhandlingsreformen Denne er underbudsjettert Det vil sannsynligvis bli kr for lite ved årets slutt. Kommunene er i dialog med St.Olav om kostnadsberegninga på intermediæravdelingen, og det er årsaken til at det ikke ber om tilleggs bevilling Felles Pro På dette området ligger lønn kommunalleder, ergoterapeut og en aktivitør. Ingen endringer, og dette skal følge budsjettet. Kr skal komme til arbeid med folkehelse i løpet av året Holtålen sykehjem Overbudsjettert KLP-utgifter. Underforbruket skyldes overbudsjettert KLP-utgifter og dette vil følge med resten av året med ca kr Det vil foreslås at dette overføres til lønnsbudsjett på legekontoret i slutten av året. Noe innsparing på innleie ved sykdom og høyere sykerefusjon enn forventet Optimus Budsjett i balanse Side 15 av 34

16 Sak 20/13 Overgangen fra Haltdalen til Røros har fungert over all forventing. Gode tilbakemeldinger fra brukere og ansatte Hjemmetjenesten Overbudsjettert med KLPutgifter. Underforbruk skyldes også her p.g.a overbudsjettert KLP-utgifter og at dette vil tilsvare resten av året med ca kr , og at dette kan overføres lønnsbudsjett legekontoret ved årets slutt. Økning i brukerbetalingen enn tidligere Trygdeboliger Ved årets slutt forventes det en inntjening med kr , Kjøkkenet Merforbruk lønn Lærling har vært i turnus og er sykemeldt, og dette har medført bruk av vikar. Lærlingen har vært via Nav og det medfører ingen sykerefusjon. Stort innkjøp av matvarer tidlig på året. Arbeides med en gjennomgang kostholdspris Personlig assistent Det er et lite underforbruk på fastlønn personlig assistent, men dette vil nok brukes utover året. Totalt for rammeområde 3 Område Avvik 1.kvartal Rammeområde VURDERING Økonomirapporten viser et avvik med et underforbruk på kr i første tertial. Dette skyldes at det er overbudsjettert med KLP- utgifter på kap sykehjemmet og kap.3730 hjemmetjenesten. Regnskapet for 1.tertial viser at disse to områdene har et underforbruk på kr , - og kr ,-. Underforbruk på kap psykiatri med kr Års prognosen for psykiatri viser et underforbruk på kr , skyldes refusjoner og ikke bruk av vikar. Utgifter til barnevern og til intermediæravdelingen er ikke belastet ennå. Dersom sosialhjelpa fortsetter som nå, vil det føre til at budsjettet vil mangle ca. kr Kap Samhandlingsreformen vil mangle ca. kr ved årets slutt, men avventes dialogmøte med St.Olav om nytt kostnadsoverslag for intermediæravdelingen. Det vurderes at underforbruket på hjemmetjenesten, sykehjemmet og ca kr fra psykiatri overføres til lønnsbudsjettet på legekontoret ved årets slutt. Prognoser ved årets slutt kan tilsi underskudd på kr Sykefravær - Rammeområde 3 Område 1. tertial 2012 Totalt tertial 2013 NAV kommune 0,0 0,5 0,0 Legekontor 0,8 0,7 1,5 Holtålen sykehjem 9,2 6,2 8,3 Hjemmetjenesten Holtålen 8,9 8,2 12,2 Side 16 av 34

17 Sak 20/13 Kjøkken 7,0 11,1 7,7 Sykefraværet for 1. tertial 2013, dvs det egenmeldte og det legemeldte sykefraværet, viser noen endringer fra samme tertial i 2012 og totalt for Der det er store endringer, skyldes dette forklarbare forhold og er ikke uttrykk for store endringer på sykefraværet i Holtålen kommune. Som det framgår av tabellen er tallene innen enkelte områder svært høye, men dette gjelder i hovedsak områdene med få ansatte, og prosenten blir derfor tilsvarende høy. Det gjøres oppmerksom på at mindre avdelinger ikke er med i oversikten pga hensynet til personvernet. Rådmannens innstilling: Budsjettendring for rammeområde 3: Kr overføres fra kap. 3710sykehjmmet til kap legekontorets lønnsbudsjett. Kr overføres fra kap hjemmetjenesten til kap legekontorets lønnsbudsjett. Kr overføres fra kap til kap.3550 legekontorets lønnsbudsjett. Regnskapsrapporten for 1.terial for rammeområde 3 tas til orientering. Side 17 av 34

18 Sak 21/13 SØKNAD OM MORSMÅL OPPLÆRING Arkiv: A26 Arkivsaksnr.: 13/690 Saksbehandler: Line Andersen Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 21/13 Driftsutvalget DOKUMENTER: Reg. dato S Dokumenter inngående/utgående Vedlegg I SØKNAD OM MORSMÅL OPPLÆRING S SØKNAD OM MORSMÅL OPPLÆRING SAKSOPPLYSNINGER Det har kommet inn en søknad om morsmålsopplæring for syv barn i Holtålen kommune. Det ønskes morsmål i litauisk Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar «Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar. Morsmålsopplæringa kan leggjast til annan skole enn den eleven til vanleg går ved. Når morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring ikkje kan givast av eigna undervisningspersonale, skal kommunen så langt mogleg leggje til rette for anna opplæring tilpassa føresetnadene til elevane. Kommunen skal kartleggje kva dugleik elevane har i norsk før det blir gjort vedtak om særskild språkopplæring. Slik kartlegging skal også utførast undervegs i opplæringa for elevar som får særskild språkopplæring etter føresegna, som grunnlag for å vurdere om elevane har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Kommunen kan organisere særskilt opplæringstilbod for nykomne elevar i eigne grupper, klassar eller skolar. Dersom heile eller delar av opplæringa skal skje i slik gruppe, klasse eller skole, må dette fastsetjast i vedtaket om særskild språkopplæring. Vedtak om slik opplæring i særskilt organisert tilbod kan berre gjerast dersom dette er rekna for å vere til beste for eleven. Opplæring i særskilt organisert tilbod kan vare inntil to år. Vedtak kan berre gjerast for eitt år om gongen. I vedtaket kan det for denne perioden gjerast avvik frå læreplanverket for den aktuelle eleven i den utstrekning dette er nødvendig for å vareta eleven sitt behov. Vedtak etter dette leddet krev samtykkje frå elev eller føresette». Holtålen kommune Driftsutvalget Side: 18 av 34

19 Sak 21/13 VURDERING Elevene det her søkes morsmålsundervisning for, har ikke krav på dette etter opplæringslova. Kostnaden ved å gjennomføre morsmålsopplæring vil variere ut fra antall timer som eventuelt innvilges av til opplæringen. Hvis en beregner to timer per uke, vil kostnaden her ligge på ca. kr ,- per år. I tillegg vil eventuelt skyss fra Haltdalen komme i tillegg. Kommunalområde 2 oppvekst har ingen midler til å sette inn på morsmålsopplæring. Kopi til: Vaida Bnaceviciene, Stenslivegen 265, 7380 ÅLEN RÅDMANNENS INNSTILLING Holtålen kommune gir avslag på søknaden om morsmålsopplæring for skoleåret 2013/2014. Side 19 av 34

20 Sak 22/13 SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING Arkiv: A26 Arkivsaksnr.: 13/700 Saksbehandler: Line Andersen Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 22/13 Driftsutvalget DOKUMENTER: Reg. dato S Dokumenter inngående/utgående Vedlegg S SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING SAKSOPPLYSNINGER Haltdalen oppvekstsenter vil fra høsten 2013 ha en elev fra et annet land på 1. årstrinn. Eleven snakker nesten ikke norsk og det er behov for særskilt språkopplæring etter opplæringslovens Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar «Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar. Morsmålsopplæringa kan leggjast til annan skole enn den eleven til vanleg går ved. Når morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring ikkje kan givast av eigna undervisningspersonale, skal kommunen så langt mogleg leggje til rette for anna opplæring tilpassa føresetnadene til elevane. Kommunen skal kartleggje kva dugleik elevane har i norsk før det blir gjort vedtak om særskild språkopplæring. Slik kartlegging skal også utførast undervegs i opplæringa for elevar som får særskild språkopplæring etter føresegna, som grunnlag for å vurdere om elevane har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Kommunen kan organisere særskilt opplæringstilbod for nykomne elevar i eigne grupper, klassar eller skolar. Dersom heile eller delar av opplæringa skal skje i slik gruppe, klasse eller skole, må dette fastsetjast i vedtaket om særskild språkopplæring. Vedtak om slik opplæring i særskilt organisert tilbod kan berre gjerast dersom dette er rekna for å vere til beste for eleven. Opplæring i særskilt organisert tilbod kan vare inntil to år. Vedtak kan berre gjerast for eitt år om gongen. I vedtaket kan det for denne perioden gjerast avvik frå læreplanverket for den aktuelle eleven i den utstrekning dette er nødvendig for å vareta eleven sitt behov. Vedtak etter dette leddet krev samtykkje frå elev eller føresette». Holtålen kommune Driftsutvalget Side: 20 av 34

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune 2014-2015 - Dokumentinformasjon: Saksbehandler: ArkivsakID: 13/1008 Anne Kristin Bryne Tlf: 70 16 28 25 JournalID: 15/65374 E-post: postmottak@alesund.kommune.no

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

Minoritetsspråklige barn - tospråklig opplæring, morsmål og innføringstilbud. Dialogkonferanse Kompetanse for mangfold Nordland 8.

Minoritetsspråklige barn - tospråklig opplæring, morsmål og innføringstilbud. Dialogkonferanse Kompetanse for mangfold Nordland 8. Minoritetsspråklige barn - tospråklig opplæring, morsmål og innføringstilbud Dialogkonferanse Kompetanse for mangfold Nordland 8. juni 2016 Tospråklig fagopplæring Den innledende kartleggingen av elever

Detaljer

Kompetanse for mangfold. Opplæringsloven 2-8 og 3-12 UiN 24. september 2015

Kompetanse for mangfold. Opplæringsloven 2-8 og 3-12 UiN 24. september 2015 Kompetanse for mangfold Opplæringsloven 2-8 og 3-12 UiN 24. september 2015 Mål for økta Kjenne innholdet i 2-8 og 3-12 mm. Vite hva man skal gjøre når man får elever med minoritetsspråklig bakgrunn Før

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 16.30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

Rettigheter for minoritetsspråklige

Rettigheter for minoritetsspråklige 1 Rettigheter for minoritetsspråklige Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Opplæringslova 2-8 (grunnskole) 3-12 (videregående opplæring) http://www.udir.no/laring-og-trivsel/minoritetsspraklige/skole/sangen-om-sarskiltsprakopplaring/

Detaljer

Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret 2016-2017

Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret 2016-2017 til videregående opplæring skoleåret 2016-2017 Søkere med annet morsmål enn norsk og samisk, defineres som minoritetsspråklige søkere De aller fleste av søkerne med annet morsmål enn norsk, er som alle

Detaljer

Breidablik læringssenter. Avdelingen for tospråklige lærere

Breidablik læringssenter. Avdelingen for tospråklige lærere Breidablik læringssenter Avdelingen for tospråklige lærere 18.11.2013 informasjon fra Haugesund kommune 1 Fakta om avdelingen To hovedområder Morsmålsopplæring 2-8 Tospråklig fagopplæring 2-8 Totalt 317

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdannings- og barnevernsavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdannings- og barnevernsavdelingen 1 Fylkesmannen i Vest-Agder Utdannings- og barnevernsavdelingen Tilsyn 2014 TILSYNSRAPPORT 19. mars 2015 Kommunens system for å oppfylle elevers rett til særskilt språkopplæring Vennesla kommune 2 KONTAKTPERSON

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til utvalgsleder Jan-Eirik Nordahl, tlf 97517103. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til utvalgsleder Jan-Eirik Nordahl, tlf 97517103. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: UNDERVISNINGSUTVALGET Møtested: Kommunehuset, møterom 1 Møtedato: 08.09.2011 Kl: 09.00 Sørreisa, 30.08.2011 Gyldig forfall meldes til utvalgsleder Jan-Eirik Nordahl,

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst og utdanningsavdelingen Endelig tilsynsrapport Tilsyn med kommunenes årlige tilstandsrapport Drammen kommune INNHOLD: 1. Tema for tilsynet... 3 2. Gjennomføring av tilsynet...

Detaljer

Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet

Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2012 64415/2012 2012/7552 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/55 Komitè for levekår 22.11.2012 Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.06.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark. Kontaktmøte skole. 3.mai 2016

Fylkesmannen i Telemark. Kontaktmøte skole. 3.mai 2016 Kontaktmøte skole 3.mai 2016 1 Diverse informasjon Flyktningsituasjonen 2 3 4 5 Tidlig innsats 1.-4. trinn Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats fra 1.-4. trinn Formålet med ordningen er å sette

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst og utdanningsavdelingen Endelig tilsynsrapport Tilsyn med kommunenes årlige tilstandsrapport Kongsberg kommune INNHOLD: 1. Tema for tilsynet... 3 2. Gjennomføring av tilsynet...

Detaljer

Regelverksamling Alstor - Stavanger

Regelverksamling Alstor - Stavanger Regelverksamling 19.03.2015 Alstor - Stavanger Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Opplæringslova 2-8 og 3-12 2-8 og 3-12 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst og utdanningsavdelingen Endelig tilsynsrapport Tilsyn med kommunenes årlige tilstandsrapport Flå kommune INNHOLD: 1. Tema for tilsynet... 3 2. Gjennomføring av tilsynet...

Detaljer

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter Strategiplanen for ungdomsskolen Hvorfor fornye ungdomstrinnet? Elevenes motivasjon i grunnskolen faller med alderen, og er lavest på 10. trinn Elever lærer

Detaljer

Minoritetsspråkliges rettigheter. UiS

Minoritetsspråkliges rettigheter. UiS Minoritetsspråkliges rettigheter UiS 19.09.2017 1 Rettigheter for minoritetsspråklige Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Opplæringslova 3-12 https://www.udir.no/laring-og-trivsel/minoritetsspraklige/skole/sangen-om-sarskilt-sprakopplaring/

Detaljer

OFFENTLIG MØTEBOK. Driftsutvalget Leder John Martin Brørs. Møtested Møtedato: Fra klokka Til klokka Møterommet Holtålen 27.11.2013 19:00 22.

OFFENTLIG MØTEBOK. Driftsutvalget Leder John Martin Brørs. Møtested Møtedato: Fra klokka Til klokka Møterommet Holtålen 27.11.2013 19:00 22. OFFENTLIG MØTEBOK Møtested Møtedato: Fra klokka Til klokka Møterommet Holtålen 27.11.2013 19:00 22.50 kommune Møteleder Driftsutvalget Leder John Martin Brørs Møteinnkalling (kunngjøring) E-post og hjemmeside

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst og utdanningsavdelingen Endelig tilsynsrapport Tilsyn med kommunenes årlige tilstandsrapport Flesberg kommune INNHOLD: 1. Tema for tilsynet... 3 2. Gjennomføring av tilsynet...

Detaljer

UTVIKLING AV ET DIALOGBASERT POLITISK STYRINGSSYSTEM FOR GRUNNSKOLEN I LUNNER KOMMUNE - DEN GODE SKOLEEIER

UTVIKLING AV ET DIALOGBASERT POLITISK STYRINGSSYSTEM FOR GRUNNSKOLEN I LUNNER KOMMUNE - DEN GODE SKOLEEIER Arkivsaksnr.: 15/2056 Lnr.: 16966/15 Ark.: 000 Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie UTVIKLING AV ET DIALOGBASERT POLITISK STYRINGSSYSTEM FOR GRUNNSKOLEN I LUNNER KOMMUNE - DEN GODE SKOLEEIER Lovhjemmel:

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET Utvalg: HELSE- OG OMSORGSTYRE Møtested: Møtedato: 26.06.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Tilstandsrapport for kommunale barnehager og grunnskoler i Ås Saksbehandler: Hildegunn Sandvik Saksnr.: 15/

Tilstandsrapport for kommunale barnehager og grunnskoler i Ås Saksbehandler: Hildegunn Sandvik Saksnr.: 15/ Ås kommune Tilstandsrapport for kommunale barnehager og grunnskoler i Ås 2014 Saksbehandler: Hildegunn Sandvik Saksnr.: 15/01487-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 20.05.2015

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv.

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Endring i opplæringsloven - 10-2 Bestemmelsen ble vedtatt av Stortinget i 2012, og trådte i kraft 1. januar 2014. Endringer i forskrift til opplæringsloven

Detaljer

Prinsipper for organisering og opplæring av flerspråklige elever i grunnskolen i Sarpsborg kommune

Prinsipper for organisering og opplæring av flerspråklige elever i grunnskolen i Sarpsborg kommune Prinsipper for organisering og opplæring av flerspråklige elever i grunnskolen i Sarpsborg kommune På bakgrunn av bestilling i HP 2013-2016 ble en arbeidsgruppe oppnevnt av kommunesjefen for å vurdere

Detaljer

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, møterom Utsikten Tirsdag 15.12.2015 kl. 19:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190. Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016 tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190. Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016 tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190 Saksnr. Utvalg Møtedato ØKONOMIRAPPORT - MODUMHEIMEN JULI 2016 Rådmannens innstilling Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN TILSYN MED HAUGESUND KOMMUNE TIDSPUNKT: Våren 2009 Vår ref: 09/882 KOMMUNENS ADRESSE: Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 Haugesund KOMMUNENR: 1106 TILSYNSGRUPPE:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.10.2015 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig kjøp av skoleplasser fra Namdalseid kommune

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig kjøp av skoleplasser fra Namdalseid kommune Flatanger kommune Oppvekst og kultur Flatanger Saksmappe: 2012/978-4 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Framtidig kjøp av skoleplasser fra Namdalseid kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger

Detaljer

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Onsdag 18.05.2016 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Barne- og ungdomsrådet. Sekretær, Jan Nikolaisen. Det var ingen merknader til innkalling og saksliste

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Barne- og ungdomsrådet. Sekretær, Jan Nikolaisen. Det var ingen merknader til innkalling og saksliste HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Barne- og ungdomsrådet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 08.12.2011 Fra kl: 18.00 Til kl: Til stede på møtet Medlemmer: Helene Heggheim Espen Bakkelid Egil Zahl

Detaljer

TIL FREMMEDSPRÅKLIGE BARN I ALTA KOMMUNE - UTFORDRINGER

TIL FREMMEDSPRÅKLIGE BARN I ALTA KOMMUNE - UTFORDRINGER Saksfremlegg Saksnr.: 09/246-4 Arkiv: 150 A Sakbeh.: Tor Fredriksen Sakstittel: UNDERVISNINGSTILBUD TIL FREMMEDSPRÅKLIGE BARN I ALTA KOMMUNE - UTFORDRINGER Planlagt behandling: Hovedutvalget for Barn og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling Økonomirapport andre tertial for undervisningsetaten

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kommunene Kristne Friskolers Forbund (KFF) Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL) Norsk Montessoriforbund Steinerskoleforbundet Private skoler med ungdomstrinn(etter

Detaljer

22114 Levekårsutvalget 11.09.2014 42114 Kommunestyre 23.09.2014 Tilstandsrapport for skoler, barnehager og bibtiotek

22114 Levekårsutvalget 11.09.2014 42114 Kommunestyre 23.09.2014 Tilstandsrapport for skoler, barnehager og bibtiotek LOPPA KOMMUNE Oppvekst- og kulturavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: 22.08.2014 20141470-0 I Liv Beate Karlsen liv.b.karsen@loppa.kommune.no Saknsnr Utvalg Møtedato 22114 Levekårsutvalget 11.09.2014

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever. Tilsyn med Finnmark fylkeskommune og Alta videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever. Tilsyn med Finnmark fylkeskommune og Alta videregående skole FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat TILSYNSRAPPORT Særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever Tilsyn med Finnmark

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

Status for opplæringen av minoritetsspråklige elever

Status for opplæringen av minoritetsspråklige elever Grunnskolekontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2017 18049/2017 2017/8863 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/14 Komite for Oppvekst og kultur 07.06.2017 Bystyret 15.06.2017

Detaljer

SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO

SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO Vedtatt av Driftsutvalget Innhold Punkt Innhold Side 01. Eierforhold forvaltning 3 02. Formål 3 03. Lovverk 3 04. Opptak av elever til SFO 3 05. Oppsigelse av skolefritidsplass

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt i kommunestyret 16.2.2016 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I IBESTAD 1 INNLEDNING Lov om barnehager av l. januar 2006, slår fast at enhver barnehage skal

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011 Høgskolen i Oslo Oslo 6. mai 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder om minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter (2009) Rundskriv Udir-4-2009 Rett til inntak til videregående opplæring

Detaljer

Tospråklige lærere i den norske skolen

Tospråklige lærere i den norske skolen Tospråklige lærere i den norske skolen Saleh Mousavi Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Hva ble elevene kalt: M 74 Barn av foreldre som kommer til landet som fremmedarbeidere 1976 Lages retningslinjer

Detaljer

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE I SIGDAL KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal sak 08/45 20.6 2008 Revidert av Kommunestyret i Sigdal i sak 11/76 2011 Innledning Arbeidet med kvalitetsutvikling

Detaljer

Nyankomne minoritetsspråklige elevers rettigheter etter opplæringsloven

Nyankomne minoritetsspråklige elevers rettigheter etter opplæringsloven Nyankomne minoritetsspråklige elevers rettigheter etter opplæringsloven - særlig om innføringstilbud og utvidet tid i videregående opplæring, samt muligheten til å gi mer grunnskoleopplæring Retten til

Detaljer

Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter. Skoleåret

Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter. Skoleåret BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 23/2014 Dato: 4. april 2014 Saksnr.: 201400012-23 Saksbehandler: FLBU Emnekode: ESARK-20 Til administrasjonene Særskilt språkopplæring

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Plan for mottak, språkopplæring og integrering av framandspråklege elevar. for.

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Plan for mottak, språkopplæring og integrering av framandspråklege elevar. for. Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Plan for mottak, språkopplæring og integrering av framandspråklege elevar for Gimle skule 1 Lovverk Opplæringslova Føremålet med denne planen Rutinane skal

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.09.2009 Tid: kl. 10.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.09.2009 Tid: kl. 10. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.09.2009 Tid: kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Samling i NAFO- skoleeiernettverket Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder: Regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

EVALUERING AV ARBEIDET MED RAPPORT OM KVALITET OG VURDERING I GRUNNSKOLEN - PROSESS OG RESULTAT

EVALUERING AV ARBEIDET MED RAPPORT OM KVALITET OG VURDERING I GRUNNSKOLEN - PROSESS OG RESULTAT Arkivsaksnr.: 16/1889 Lnr.: 17212/16 Ark.: 000 Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie EVALUERING AV ARBEIDET MED RAPPORT OM KVALITET OG VURDERING I GRUNNSKOLEN - PROSESS OG RESULTAT Rådmannens innstilling:

Detaljer

Vedtektsendring kommunale skolefritidsordninger i Fosnes kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Vedtektsendring kommunale skolefritidsordninger i Fosnes kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2015/3559-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Vedtektsendring kommunale skolefritidsordninger i Fosnes kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Intern korrespondanse Saksnr.: 201214942-6 Saksbehandler: LIGA Emnekode: BYST 2352 Til: Fra: Bystyrets kontor Byrådet Dato: 14. november 2012 Svar på

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 19.05.2015 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 19.05.15 kl. 15.30 SV: tirsdag 19.05.15 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag

Detaljer

- Strategi for ungdomstrinnet

- Strategi for ungdomstrinnet - Strategi for ungdomstrinnet Aktuelle tiltak/milepæler i strategien NY GIV 6. skoleringsdag 26. november 2012 v/prosjektleder i GNIST Kirsti E. Grinaker tlf:61266233 GNIST ble etablert i 2009 som et partnerskap

Detaljer

Vedtekter kommunale skolefritidsordninger

Vedtekter kommunale skolefritidsordninger Vedtekter kommunale skolefritidsordninger Vedtatt av Stange kommunestyre 17.06.98. Endringer vedtatt av Hovedutvalg for Oppvekst- og opplæring 08.12.99 Endringer godkjent av Formannskapet 25.06.03. Endringer

Detaljer

Forfall meldes snarest på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Forfall meldes snarest på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 18.06.2013 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00620 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Storfjord rådhus Dato: 24.03.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også meldes

Detaljer

Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Telemark fylkeskommune

Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Telemark fylkeskommune Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Telemark fylkeskommune 2 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Formål... 4 1.2. Ansvar og roller i kvalitetsarbeidet... 4 1.3. Lovgrunnlag... 4 2. System

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars Olav Mogård Larsen Arkiv: A22 Arkivsaksnr.: 14/117 REVIDERING AV VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars Olav Mogård Larsen Arkiv: A22 Arkivsaksnr.: 14/117 REVIDERING AV VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lars Olav Mogård Larsen Arkiv: A22 Arkivsaksnr.: 14/117 REVIDERING AV VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN Rådmannens innstilling: 1. Følgende vedtekter for skolefritidsordningen

Detaljer

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 1 LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 1.10.91, MED ENDRINGER VEDTATT I SAK 5/93, 3/94, 78/97, 60/99, 26/02, 19/03, 44/06,13/10, 94/12 og 12/15. 1 2 Vedtektene for

Detaljer

Kl. Nr. Tema / Sak Ansvarlig Velkommen - åpning av møtet - Opprop / sette møtet 12:00. Komitéleder - Godkjenning av saksliste - Permisjoner

Kl. Nr. Tema / Sak Ansvarlig Velkommen - åpning av møtet - Opprop / sette møtet 12:00. Komitéleder - Godkjenning av saksliste - Permisjoner HITRA KOMMUNE Fillan den 16. oktober 2014 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus

Detaljer

BESTEMMELSER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I SOLA KOMMUNE

BESTEMMELSER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I SOLA KOMMUNE BESTEMMELSER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER 1. Opplæringslovens 13-7 I SOLA KOMMUNE Sist revidert i utvalg for oppvekst og kultur 07.12.2017 Opplæringsloven har en egen paragraf om skolefritidsordningen: 13-7.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017 Rådmannens innstilling Det foreslås følgende budsjettendringer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2450 ØKONOMIRAPPORT FOR MODUMHEIMEN JANUAR-MARS 2017

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2450 ØKONOMIRAPPORT FOR MODUMHEIMEN JANUAR-MARS 2017 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2450 ØKONOMIRAPPORT FOR MODUMHEIMEN JANUAR-MARS 2017 Rådmannens innstilling Økonomirapport for Modumheimen januar-mars 2017 tas til

Detaljer

SFO-vedtekter Våler kommune

SFO-vedtekter Våler kommune SFO-vedtekter Våler kommune Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra VÅLER KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 SFO-vedtekter Våler kommune... 3 1 Målsetting...

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - LEKSEHJELP I KARMØYSKOLEN

SAKSPROTOKOLL - LEKSEHJELP I KARMØYSKOLEN SAKSPROTOKOLL - LEKSEHJELP I KARMØYSKOLEN Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 01.12.2014, saksnr. 46/14 Behandling: Ekornsæter (H) fremmet, på vegne av H, FrP og KrF, følgende fellesforslag:

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen RAPPORT FRA TILSYN 2009 TOLGA KOMMUNE TIDSROM: 28.09.09-10.12.09 ARKIVKODE: 2009/6555 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: 2540 Tolga

Detaljer

Opplæringslova med forskrifter

Opplæringslova med forskrifter Opplæringslova med forskrifter 2016-2017 Staten griper i meget stor grad inn i grunnskolens virksomhet gjennom et omfattende lovverk. Samtidig har innføring av rammefinansiering innen skolesektoren medført

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Skolefritidsordningen (SFO)

VEDTEKTER FOR. Skolefritidsordningen (SFO) FAUSKE KOMMUNE VEDTEKTER FOR Skolefritidsordningen (SFO) I FAUSKE KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret sak 38/2011 16. juni 2011 NYE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I FAUSKE KOMMUNE 2011-2014 Endring /rullering

Detaljer

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi:

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen; Arne Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Årsmelding Gol skule med avd. storskulen, Glitrehaug,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sak 143/13. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013

SAKSFRAMLEGG. Sak 143/13. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013 Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar den framlagte Tilstandsrapport Grunnskolen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Regelverksamling

Regelverksamling Regelverksamling 05.12. 2012 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Opplæringslova 2-8 og 3-12 2-8 og 3-12 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter 1.ledd Elevar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: kl 12:00 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: kl 12:00 NB! Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 14.03.2013 Tid: kl 12:00 NB! (Etter PSU-møte) Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER.

VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER. VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER. Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foresattes forhold til barnehagen. Eierforhold Oppdal

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.011 System for kvalitetsutvikling av skolene i Sigdal kommune n gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode

Detaljer

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Håkon Kavli, GNIST-sekretariatet 02.05.2012 1 Innføring av valgfag Økt fleksibilitet Varierte arbeidsmåter Et mer praktisk og relevant

Detaljer

KVALITETSMELDING SKOLE 2013

KVALITETSMELDING SKOLE 2013 KVALITETSMELDING SKOLE 2013 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 13.11.2013 Kommunestyret 12.12.2013 Saksbehandler: Lisbeth Marie Aasebø Arkivsaknr.: 2013/6056-5 RÅDMANNENS

Detaljer

HP 2014-2017 - Oppvekst

HP 2014-2017 - Oppvekst HP 2014-2017 - Oppvekst Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2012 2014 2017 Kommuneplan 2012- Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste i landet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: 467 A10 Arkivsaksnr.: 14/337

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: 467 A10 Arkivsaksnr.: 14/337 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: 467 A10 Arkivsaksnr.: 14/337 STENGTE BARNEHAGER I FERIEN 2014 Rådmannens innstilling: 1. De kommunale barnehage innfører redusert tilbud i juli mnd. Barnehagene

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN TILSYN MED LUND KOMMUNE TIDSPUNKT: Våren 2009 Vår ref: 09/883 KOMMUNENS ADRESSE: Lund kommune, Moiveien 9, 4460 Moi KOMMUNENR: 1112 TILSYNSGRUPPE: Jorunn H.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/513 Tilstandsrapporten for grunnskolen i Marker kommune. Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 20/14 Oppvekst og omsorgsutvalget

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Rundskriv HORDALAND FYLKESKOMMUNE kxi&iii 1. Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Private skoler med godkjenning etter privatskoleloven 1 p^ Private grunnskoler med

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill. Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1780-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 2. tertial 2015 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole

Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Vedtatt K-sak 53/16 1 Hjemmel Jamfør 13-7 i Lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova). Kommunen

Detaljer

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig kjøp av skoleplasser fra Osen kommune

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig kjøp av skoleplasser fra Osen kommune Flatanger kommune Oppvekst og kultur Flatanger Saksmappe: 2012/867-4 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Framtidig kjøp av skoleplasser fra Osen kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL TUN MODUMHEIMEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL TUN MODUMHEIMEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL 2016 - TUN MODUMHEIMEN Rådmannens innstilling: Økonomirapport april 2016- Tun Modumheimen tas til orientering.

Detaljer

Strategi for utvikling av ungdomstrinnet

Strategi for utvikling av ungdomstrinnet Strategi for utvikling av ungdomstrinnet Om skolebasert kompetanseutvikling og tilsetting av Utviklingsveiledere Lasse Arntsen Utdanningsdirektør, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Strategi for ungdomstrinnet

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga

FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga Sokndal kommune Gamleveien 20 4380 HAUGE I DALANE Vår ref.: 2010/8945 Deres ref.: Arkivnr.: 632.4 Vår dato: 10.03.2011 Oversending av endelig tilsynsrapport

Detaljer

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget Møtet fortsetter på Formannskapssalen, Skaun rådhus kl

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget Møtet fortsetter på Formannskapssalen, Skaun rådhus kl Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 05.03.2013. Oppmøte Børsa skole kl. 13:00. Møtet fortsetter på Formannskapssalen, Skaun rådhus kl. 14.15. TEMA: Vinterkulturuka v/ Kultur, fritid

Detaljer

MER OM SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING I GRUNNSKOLEN, VIDEREGÅENDE OPPLÆRING OG VOKSENOPPLÆRINGEN Kompetanse for mangfold Regelverksamling 17.

MER OM SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING I GRUNNSKOLEN, VIDEREGÅENDE OPPLÆRING OG VOKSENOPPLÆRINGEN Kompetanse for mangfold Regelverksamling 17. MER OM SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING I GRUNNSKOLEN, VIDEREGÅENDE OPPLÆRING OG VOKSENOPPLÆRINGEN Kompetanse for mangfold Regelverksamling 17. Januar 2018 Ved Jannicke Haaland Haarr seniorrådgjevar, Fylkesmannen

Detaljer