-nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR NYTT NR Nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "-nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. Nr 2-2014"

Transkript

1 -nytt NYTT FRA Nr GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE PARTNER SIERRA LEONE FORUT NYTT NR NYTT NR Global helse 10 Globalisering og handel 14 Barns rett til å bli hørt

2 NYTT FRA RUT Landkonsentrasjon FORUT og fattigdom PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR Om ikke mange dagene legger regjeringen fram sitt første egne statsbudsjett etter regjeringsskiftet i fjor. Fra FORUTs ståsted knytter det seg naturlig nok spenning til bistandsbudsjettets størrelse og innretningen på dette. Nå har regjeringen for så vidt allerede signalisert at omfanget på norsk bistand ikke skal reduseres. Vi er glade for den ambisjonen statssekretær i Utenriksdepartementet, Hans Brattskar, la for dagen på vegne av regjeringen i mai i år. Der fastslo han i en tale til norske bistandsorganisasjoner: Målsettingen er ikke å kutte i bistanden, verken totalt sett eller i den delen som kanaliseres gjennom sivilt samfunn. FORUT Vi anser norske sivilsamfunnsaktører som en helt sentral kanal for å virkeliggjøre norske prioriteringer i utviklingspolitikken. Med sivilsamfunns inntak og nedslagsfelt på landnivå gir dere et viktig supplement til utviklingsinnsats gjennom myndighetsapparat og det multilaterale systemet. Det vi ønsker er å få mest PARTNER mulig igjen for vår totale innsats, og å gjøre denne innsatsen mer helhetlig og mer håndterbar. PLUKK TERJE s HJØRNE GAMBIA PARTNER SIERRA LEONE FORUT NYTT NR Samtidig er det en ambisjon for regjeringen å foreta en landkonsentrasjon, det vil si at norske bistandsmidler skal konsentreres om færre land. Her er konklusjonene enda ikke gitt, og konsekvensene noe mer uklare. I 2013 ble norske bistandsmidler kanalisert til 116 av de 148 landene som er godkjent for å motta slik støtte. Vi er enige i at det kan være lurt å redusere antall land for bilateral bistand (stat til stat-bistand). Det betyr at bistanden vil bli prioritert til de fattigste landene, mens land som kan kategoriseres som mellominntektsland, vil bli faset ut. Det er imidlertid viktig ikke å gå seg vill i konsentrasjonssporet. Makroøkonomiske parametere som kategoriserer land i inntektsgrupper er en ting. Faktum er at majoriteten av de fattigste i verden bor i mellominntektsland. Derfor er det viktig at man skiller på stat-til-stat-bistand og bistand gjennom organisasjoner som FORUT, den såkalte sivilsamfunnsstøtten. Vi mener at man ikke må innføre et rigid system der all bistand skal kanaliseres til et knippe samarbeidsland som blir igjen etter nedskaleringen. Vi både håper og tror at konsentrasjonen av bistanden blir behandlet med fleksibilitet, slik at den ikke rammer de mange fattige som nås gjennom utviklingsstøtten norske organisasjoner gir. Vi er enige i Brattskars analyse av sivilsamfunnsorganisasjonenes rolle når han sier at vårt nedslagsfelt på landnivå gir et viktig supplement til utviklingsinnsats gjennom myndighetsapparatet og FN-systemet. Vi er en viktig kanal for å støtte fattigfolk i deres kamp for økonomisk og sosial utvikling, bedre rettigheter og rettferdig fordeling. Morten Lønstad, generalsekretær FORUT LEDER Forut-nytt Internt og eksternt informasjonsorgan for FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling. ISSN: X Postadresse: FORUT, Postboks 300, 2803 Gjøvik Besøksadresse: Roald Amundsens vei 1B, 2816 Gjøvik Telefon: , Telefaks: E-post: Internett: Eierorganisasjoner: IOGT, Juvente og Juba. I redaksjonen: Ellen Bjølseth (redaktør), Øystein Bakke, Dag Endal og Ingvar Midthun. Produksjon: Gry Thorleifsen, FORUT. PARTNER 2 forut nytt SIERRA LEONE NYTT FRA Trykk: Grøset Forsidefoto: RDTA, Nepal. Redaksjonen avsluttet 18. september Utgitt med støtte av Norad. GAMBIA Ønsker du å støtte FORUT med et engangsbeløp, kan du betale inn på: FORUT PARTNER SIERRA LEONE

3 Kronikk Et bedre liv Hvordan måles livskvalitet? Hvilke tall skal vi bruke for å si om individer eller en befolkning har fått et bedre liv? Av Ellen Bjølseth Resultatmåling og kontroll er krav som stilles til all virksomhet som det brukes penger på. Det vil si omtrent alt her i livet. Redselen for å bruke penger uten å få tilstrekkelig igjen gjennomsyrer hele samfunnet, nasjonalt og globalt. Det er mye som kan måles i tall og penger. Målet om fattigdomsbekjempelse har i lang tid vært overordnet alt annet når det gjelder utviklingsarbeid. Da får man et forklaringsproblem når fattigdommen reduseres mest i land som mottar minst bistand, for eksempel Kina. Fattigdom bekjempes best gjennom en kombinasjon av økonomisk vekst og fordeling, og her spiller kanskje ikke bistandsorganisasjoner hovedrollen. Det er imidlertid andre områder som er like viktige, for eksempel kvinner og barns rettigheter: mot vold i hjemmet, mot seksuell utnyttelse, for skolegang, for like rettigheter i arbeids- og samfunnsliv. På sikt vil også dette gi økonomisk vekst og mindre fattigdom, men på kort og mellomlang sikt må resultatene måles på et annet nivå, nemlig blant individer og grupper som får tilgang på rettigheter de før ikke hadde. I den kalde krigens dager verserte følgende historie: En schæfer hadde klart å rømme over muren mellom Østog Vest-Berlin. I Vest-Berlin traff den artsfrender, som lurte på hvordan livet artet seg der øst. Det var i grunnen et herlig liv, svarte flyktningen. Hver dag fikk jeg god mat, jeg ble tatt med på lange turer og ble børstet og stelt om kvelden. Hvorfor flyktet du da? ville de vestberlinske schæferne vite, hvorpå flyktningen svarte: - Av og til fikk jeg så lyst til å bjeffe. Historien viser at også andre behov enn mat og mosjon er viktige. Etter demokratiseringsbølgen på 80- og 90-tallet har vi de siste ti årene sett en demokratisk tilbakegang i verden som helhet. Globalt sett må vi ta diskusjonen om «mindre spillerom» for sivilsamfunnsorganisasjoner. Nå gjelder det å snu demokratisk tilbakegang til ny framgang. Dette skaper et dilemma for organisasjoner som er nødt til å ha et godt forhold til myndigheter for å få lov til å utføre arbeidet sitt. For sivilsamfunnsorganisasjoner i nord blir det stadig viktigere å støtte partnerorganisasjoner som arbeider i land der demokratiet er under press. Deres stemme må bli hørt, og ikke minst, de må få lov til å bruke stemmen. I frykt for at bistandspenger skal komme på avveie og ikke gi gode nok resultater, er organisasjonene underlagt et «resultatbasert styringssystem» som byråkratiet har utviklet for å etterape næringslivet. Her skal alt måles og kontrolleres, det er snakk om input og output, indikatorer, tidsramme og endelig mål. Det er et system som krever god kompetanse innen målstyring og administrasjon, og systemet skal også benyttes av grasrotorganisasjonene som mottar støtte fra nord. Grasrotas stemme blir svakere. Lokale partnere blir mer underleverandører enn partnere når de må jobbe med programinnhold, rammeverk og ledelseskrav fra nord på bekostning av lokal innsats, som får stadig mindre oppmerksomhet. Ingen er imot å oppnå bedre resultater og dokumentere dem, men en rapport formet som tekst er ikke mulig lengre. Alt skal inn i skjemaer og bokser. Samtidig blir det så vanskelig for den som skal kontrollere og vurdere dette at det ropes om forenklinger. Organisasjonene opplever en målforskyvning, det vil si at de egentlige målene blir skjøvet til side for andre mål som dukker opp på veien: Delmål blir hovedmål, regler blir viktigere enn mål og det som kan måles, blir viktigst. Mange opplever dette som en catch22-situasjon. Kanskje er vi ikke blitt flinkere til å levere resultater enn før, men du verden så flinke vi er blitt til å fylle ut forseggjorte rubrikker! Systemet er overstrukturert og toppstyrt, og mange mener at det bunner i en mistillit til organisasjonene. Mye verdifull tid brukes oppover i systemet i stedet for ned- og utover til målgruppene. Det er mange ildsjeler i sivilsamfunnsorganisasjonene som gjør en utrolig innsats. De må ikke bringes til taushet av et byråkrati som antagelig har de beste hensikter, men som mer og mer styres ut ifra mindre tillit og større kontrollbehov. forut nytt

4 Global helse Helsepolitikk i urent farvann Livsstilssykdommene i det globale helsearbeidet kan komme til å seile seg inn i mer urent politisk farvann. Av Øystein Bakke, FORUT I internasjonal politikk er helse et viktig tema. Det har det vært lenge. Allerede på 1400-tallet måtte handelsfartøy ligge i karantene før mannskapet fikk gå i land. Fokus var selvfølgelig på smittsomme sykdommer. Folkeforbundet etablerte en helseorganisasjon i 1923, forløperen til Verdens helseorganisasjon (WHO) som så dagens lys i I 1969 vedtok WHO sin første internasjonale lov, International Health Regulations (IHR, sist revidert i 2005), som skal bidra til å begrense smittsomme sykdommer. Da FN ved årtusenskiftet utarbeidet de såkalte Tusenårsmålene, med mål om å bekjempe fattigdommen innen 2015, ble tre av de ti målene knyttet til helse: - Mål nr. 4: redusere barnedødeligheten - Mål nr. 5: forbedre mødrehelsen - Mål nr. 6: bekjempe HIV/AIDS, tuberkulose og malaria. 4 forut nytt Disse tre hovedområdene representerte, og representerer fortsatt, store utfordringer i mange fattige land. I mange regioner av utviklingsland er ikke framgangen tilstrekkelig for å nå målene man har satt seg. Noen store helseutfordringer er ikke dekket av tusenårsmålene. De såkalte ikke-smittsomme sykdommene (Non- Communicable Diseases, NCD) representerer fire kroniske sykdomsgrupper: kreft, diabetes, kroniske luftveislidelser og hjerte-/karsykdommer. I tillegg er mange opptatt av hvordan psykisk helse har blitt neglisjert i mange år. NCD, og til en viss grad psykisk helse har en del felles risikofaktorer. Det er særlig fire som trekkes fram: tobakk, alkohol, usunn mat og manglende fysisk aktivitet. Benevnelsen livsstilssykdommer kan være en uheldig betegnelse som impliserer at sykdommene er resultat av hvert individs valg av livsstil. Det er mange samfunnsmessige strukturer som påvirker individenes mulighet og evne til for eksempel å ha en såkalt sunn livsstil. Mange har oppfattet ikke-smittsomme sykdommer som et velstandsfenomen, men de rammer hardt både i fattige land og blant fattige mennesker. På den måten representerer disse sykdommene en dobbel, eller trippel, sykdomsbyrde i fattige land. I mange fattige land finner man nå problemer med fedme parallelt med underernæring. På et eget toppmøte under FNs generalforsamling i 2011 ble det vedtatt en politisk erklæring om å løfte fram utfordringene knyttet til ikke-smittsomme sykdommer og deres risikofaktorer. De ikke-smittsomme sykdommene har særegne utfordringer knyttet til at deler av helseproblemene er «industrielle epidemier». Tre av de fire viktigste risikofaktorene for ikke-smittsomme sykdommer er industriproduserte forbruksvarer. Sykdomsspredningen foregår ikke ved smitte av bakterier eller virus. Smittebærerne er ikke dråpesmitte eller mygg, men industriprodukter som gjennom globalisering, markedsføring og markedsstrategier spres til et stadig større publikum over hele verden. I storbyenes slumområder er billig, industriprodusert ferdigmat full av salt, sukker og mettet fett billigere og lettere tilgjengelig enn frukt og grønnsaker. Alkoholutsalg på

5 Global helse hvert hjørne og sigarettsalg fra mobile salgsvogner gjør alkohol og tobakk lettere tilgjengelig enn helsetjenester. Tobakk er et godt eksempel. Helseskadene ved røyking er så entydige at man etter hvert klarte å forhandle fram Verdens helseorganisasjons andre internasjonale helselov, Framework Convention on Tobacco Control. Rammekonvensjonen bidro også til å skyve tobakksindustrien ut i det ytterste mørke i internasjonal helsepolitikk. Bildet er ikke så entydig når det gjelder alkoholprodusenter og matindustri. Matindustrien er mangfoldig. Alle mennesker trenger mat, og maten må produseres. Værstingen her er også de store multinasjonale selskapene som produserer mat og drikke som er fulle av sukker, transfett, og salt brusprodusentene, hurtigmatkjedene og en del ferdigmatprodusenter. Alkoholindustrien har kjempet hardt for ikke å havne i samme bås som tobakksindustrien. Studier av verdens sykdomsbyrde har vist at alkohol er den femte største risikofaktoren for dårlig helse og tidlig død i verden. Blant menn i alderen år, er alkohol den største risikofaktoren. I de fleste land finnes det ingen regulering av markedsføring av alkohol, og markedsføringspresset er hardt. Internasjonale produsenter tar over en stadig større del av markedene i Sør. De fem største bryggerikonsernene kontrollerer drøye 50 % av verdensmarkedet for øl. Den største veksten i forbruket de ti siste årene har kommet i Asia og Afrika, og slik forventes det også å bli i årene framover. I fire afrikanske land har FORUT dokumentert hvordan alkoholindustrien gikk inn i et aktivt arbeid for å påvirke forsøkene på å etablere en alkoholpolitikk. Industrien pekte på stort sett ineffektive virkemidler og foreskrev seg sjøl en rolle i å utvikle politikken når den skal revideres. Margareth Chan Det er blant annet dette generaldirektøren i Verdens helseorganisasjon henviser til i sin tale til Verdens helseforsamling i 2013: «Ingen PR-byråer ble leid inn for å framstille forsøkene på å skaffe medisiner mot HIV og tuberkulose som formynderstatens innblanding i personlig frihet, [..] Malariamyggen har ingen frontorganisasjoner eller lobbygrupper til å prate for seg.» I en tale til en «Helse for alle»-konferanse i Helsinki noen måneder senere spesifiserte Chan hva hun mente: «Det er ikke bare Big Tobacco lenger. Folkehelseinteresser må nå også stri med Big Food og Big Alcohol. Alle disse industriene er redde for reguleringer og beskytter seg med å bruke de samme taktikkene.» Det er i dette urene politiske farvannet folkehelsearbeidet skal foregå i årene framover. FORUT-møte på Stortinget FORUTs generalsekretær Morten Lønstad og senterpartileder, stortingsrepresentant og FORUT-ambassadør Trygve Slagsvold Vedum foran Stortinget etter et inspirerende møte med blant annet utveksling av synspunkter på norsk bistandspolitikk og rollen som FORUT-ambassadør. Trygve Slagsvold Vedum er en av 11 FORUT-ambassadører som gjerne står fram og støtter FORUTs arbeid. FORUTs generalsekretær Morten Lønstad (til venstre i bildet) uttaler at det er viktig for FORUT å ha gode ambassadører, menn og kvinner som kjenner organisasjonen og kan formidle sine gode inntrykk av vårt arbeid til omverdenen. Slagsvold Vedum, har vært FORUT-fadder gjennom mange år og er en flott støttespiller og ambassadør. - Vi er glade for at han både er villig til å bli brukt i markedsføringen av FORUT og til å lytte til utviklingspolitiske spørsmål vi måtte ønske å løfte fram, sier Lønstad. Gjør som Trygve Slagsvold Vedum - BLI FORUT-fadder! forut nytt

6 Global helse Konferanse om global helse Sosial ulikhet skaper enorme forskjeller innen folkehelsen. Dette var det enighet om under konferansen på Gjøvik. Flere av deltakerne uttrykte en viss overraskelse over at det gikk an å samle anslagsvis hundre mennesker på Gjøvik for å sette søkelys på global helse. Konferansen ble arrangert av FORUT i samarbeid med Høyskolen i Gjøvik. Frode Forland fra Helseinstituttet ga oss en oversikt over helsetilstanden i Norge og globalt. Helse er ikke det samme som fravær av sykdom, påpekte han. Det handler også om hvordan vi oppfatter oss selv. Du kan ha en sykdom uten å være syk; du kan være syk og ha god helse og du kan være «frisk» men føle deg syk. Når det gjelder den globale sykdomsbyrden, gjøres det forsøk på å kvantifisere sykdom for å se hvor forskjellene ligger. Hva bidrar de ulike sykdomsgruppene med når det gjelder dødelighet i befolkningen? Skal vi prioritere liv og overlevelse eller gode liv? Vi trenger et mål for hvor mye de ulike sykdomsgruppene bidrar til dødelighet og sykdom i befolkningen og et mål for de ulike risikofaktorene. Analyser gjør at vi kan sammenligne helsetilstanden mellom land og folkegrupper. Et begrep her er DALY, forkortelsen for Disability Adjusted Life Years, dvs tapte leveår på grunn av tidlig død og tapte helse i år levd med sykdom. Målestokken for «tidlig død» er 86 år, som er høyeste gjennomsnittlig levealder i verden, nemlig for kvinner i Japan. For Norges vedkommende har gjennomsnittlig levealder økt med ca tre år for kvinner og ca seks år for menn de siste 25 årene, men dette er mindre enn gjennomsnittet i verden. Foredragsholderne Astrid Nøkleby-Heiberg, Rigmor Aasrud og Frode Forland, sammen med Werner Christie (t.v.) som ledet paneldebatten som avsluttet konferansen. I Norge er ikke-smittsomme sykdommer den store dødsårsaken, særlig hjertekarsykdommer og kreft. Røyking er en klar årsak, men også overvekt, inaktivitet og alkohol er store risikofaktorer. Samtidig ser vi at sosiale forskjeller gjør at forskjell i levealder øker. Dette skyldes hovedsakelig røyking, men også fedme. Utdanningsnivået her stor betydning for helsesituasjonen. De med lang utdannelse har bedre helse enn de med færre år på skolen. Til sammenligning har fattige land høyest spedbarnsdødelighet. Smittsomme sykdommer er fortsatt viktigste dødsårsak i fattige land, som også har den høyeste forekomsten av hiv/aids. Hiv kan i dag behandles slik at personen ikke lengre er smittebærende, og man tror at sykdommen kan utryddes gjennom behandling. Koking over åpen ild innendørs fører til anslagsvis fire millioner dødsfall pr år. International Health Regulations gjelder globalt, og WHO fungerer som det globale folkehelseinstituttet. Fattige land får hjelp til å følge reglene. Mangler her fører til epidemier som ebola i Afrika. Norge gir mer penger til akuttinnsatsen nå. Ved hjelp av norske midler er folkehelseinstitutt under oppbygging i Malawi og Palestina, og lovverket skal sikre at utbrudd takles riktig. Dag Olav Hessen er medlem i oljefondets etiske råd. Rammevilkårene for fondet er: Hvordan investere uten at det bryter med klodens bærekraft. Etikkrådet er uavhengig og vurderer om investeringene er i pakt med den etiske norm. Hessen mente at fondet burde ha et mye sterkere fokus på hvor man investerer En bør tenke: Hva godt kan dette fondet gjøre for å gjøre verden til et bedre sted? spurte Hessen. I stedet for passiv vurdering av uttrekk, bør det være mer aktiv investeringsprofil for miljø og helse for hele verden. Hessen fortalte også at klimaspørsmål ikke skal vurderes i et etisk perspektiv. Investeringer i klimauvennlig virksomhet kan derfor tillates. Rigmor Aasrud fra Ap påpekte at menneskerettighetene ligger til grunn i utenrikspolitikken også for helsepolitikken. Samtidig er helse hvert enkelt lands ansvar. Tilgang til helsetjenester må være lik for alle. Hun var også opptatt av at 6 forut nytt

7 Global helse vi ikke må være så redde for å påpeke kontroversielle temaer som jenter som trenger abort i land som ikke tillater det, homofiles rettigheter, funksjonshemmede, folkegrupper som ingen bryr seg om osv. Utviklingsland har hatt en markant økonomisk vekst siste ti år og blitt mellominntektsland, men har likevel ikke redusert antall fattige og fordelt godene. Også her i Norge ser vi de sosiale forskjellene godt. Det er tolv års levealdersforskjell mellom bydeler i Oslo. Dette er et spørsmål om fordeling. Helse må være et globalt felles gode. Norge kan bidra til å mobilisere global enighet om å ivareta grunnleggende helsebehov, sa hun. Global helse også et sikkerhetsspørsmål. Klimaendringer, pandemier, seksualisert vold er trusler mot global helse. Matsikkerhet, vannsikkerhet, sanitære forhold hører til i sikkerhetspolitikken. Stor smittevernberedskap må til for å takle store sykdomsutbrudd, også for å trygge sikkerheten i vårt eget land. 24 % av verdens sykdomsbyrde finnes i Afrika sør for Sahara, men bare 3 % av verdens helsepersonell helsesøstre er nødvendig i verden for å gi minimumstilbud til verdens fødende. Helsearbeidere forsvinner fra egne land for å få bedre forhold. Det er ingen enkle svar på dette, for vi kan ikke nekte folk å søke seg en bedre tilværelse, avsluttet Aasrud. Astrid Nøkleby-Heiberg tok opp tråden med manglende helsepersonell. Hun mente at det er umoralsk å tappe andre land for gode krefter, men at vi her til lands har en stor arbeidsreserve hvis friske mennesker fortsetter å jobbe til de er 70 år. Ebola et problem vi ikke hadde trodd vi skulle oppleve, sa hun. Det rammer land med dårlig infrastruktur, hvor folk ikke tør ta kontakt med helsepersonell, hvor helsepersonell flykter fra jobben. Fattigdom er årsak til dårlig håndtering kom- binert med manglende tillit i befolkningen i møte med myndighetene. Hun tok også for seg regjeringens bærekraftige mål etter 2015 der Norge vil bidra til å oppnå målene i «størst mulig grad»: 1. Utdanning. Sikre alle barn grunnskole. Jenter og gutter skal ha videregående utdanning, men viktigst med jenter. 2. Global helse. Videreføring av mål for mødre/barnehelse, livsstilssykdommer 3. Godt styresett, demokrati og deltakelse i det politiske og sivile liv. 4. Likestilling og kvinners rettigheter. 5. Bærekraftig energi. Fornybar energi. Økt effektivitet Dag Olav Hessen. Øystein Bakke. 6. Forsvarlig nivå på vann og sanitærtjenester. Øystein Bakke fra FORUT snakket om de ikke-smittsomme sykdommene, eller livsstilssykdommene, som er en stor utfordring i alle land. Ikke-smittsomme sykdommer er ikke noe velferdsfenomen, sa han. Det er viktig at ansvaret for de ikkesmittsomme sykdommene ikke legges på individene, men at dette ses på som et strukturproblem som krever politiske løsninger. Bakke kalte de ikke-smittsomme sykdommene for de industrielle epidemiene. Industriproduserte forbruksvarer spres over hele verden via tung markedsføring og sterk lobbyisme. En fjerdedel av verdens totale reklamebudsjett brukes til å fremme alkohol, tobakk og mat, særlig ferdigmat, med stort kaloriinnhold og lav energi. Mat med mye sukker og fett er lettere tilgjengelig, og ofte billigere, enn frukt og grønnsaker, sa han. Globalt er alkohol femte største risikofaktor med hensyn til for tidlig død. For aldersgruppen år alkohol på topp som dødsårsak. Alkoholindustrien er redd for å havne i samme situasjon som tobakksindustrien og ville være med på arbeidet med global strategi da den skulle utformes i Verdens helseorganisasjon. Det oppsto en lobby for å forhindre dette, der blant annet FORUT deltok. Cuba laget problemer med sukker, tobakk og alkohol som er landets viktigste eksportvarer, sa Bakke. Han kunne også fortelle at alkoholindustrien har forsøkt å påvirke alkoholpolitikken i fire afrikanske land, Uganda, Malawi, Lesotho og Botswana. Flere av de ferdig utarbeidete dokumentene er blitt stanset. Industrien bruker mange frontorganisasjoner til å si at de vil arbeide for å redusere alkoholskade, men at det er et individuelt ansvar. Pris, tilgjengelighet og markedsføring er tre sentrale komponenter i norsk alkoholpolitikk, og er gode tiltak for å begrense skadene. forut nytt

8 Likestilling Kule gutter med plakatkampanje. Kult å koke Mannsrollen i endring på Sri Lanka - Jeg har bestemt meg for å bruke ungdomstida mi til å endre den vanlige oppfatningen av maskulinitet. Jeg ser at mange menn er fanget i sitt eget bilde av hvordan et ekte mannfolk skal være. Kvinnene lider under samme forskrudde oppfatning av mandighet Av Dag Endal Det er Kapila Rasnayaka som snakker. En aktivist av de sjeldne. En ungdom som bruker all sin tid og energi som mannsaktivist på Sri Lanka, på alle nivåer. Like aktiv i samtaler med en liten gruppe menn under et tre i en landsby som på nasjonale konferanser med landets ledende politikere. Å bidra til en positiv forandring i folks liv, og å se at det nytter, gir meg energi til å drive på videre, sier Kapila. En mannsbevegelse er under framvekst i 8 forut nytt Sri Lanka med FORUT-partneren FISD som drivkraft. Det startet med små samtalegrupper i noen av de 120 landsbyene der FISD jobber, menn som møttes for å diskutere hvordan de kunne bidra til et bedre liv, både for seg selv, men også for kvinner og barn. Siden ble dette til kampanjen Be the Change, og den 10. september ble byggverket komplett. Da ble en nasjonal avdeling av MenEngage startet med en stor konferanse i Colombo. Kapila Rasnayaka. Fun Kitchen Programme er en av kampanjene som har blitt kjørt med stort hell. Her utfordrer vi tradisjonelle forestillinger rundt husarbeid og prøver å gjøre matlaging til noe attraktivt for unge gutter, forteller Kapila. - Vi skal gjøre det kult å koke! Det skal ikke være trendy å gjøre seg avhengig av andre til å slave for seg på kjøkkenet, men heller dele oppgavene i huset. Den som har sett Kapila Rasnayaka i aksjon, tviler ikke på at han er den rette til å skape engasjement og å få folk med seg. Jeg trives aller best når jeg er ute og møter folk lokalt, der vi kan snakke om menns erfaringer, utfordre dem på rådende holdninger og diskutere hvordan vi kan få til en forandring. Men det krever at du har sterk tro på deg selv og på idéen! Det er tungt arbeid å endre inngrodde kjønnsroller. Til gjengjeld føler jeg at jeg virkelig vokser som menneske når jeg tør å gjøre dette og til og med lykkes. Kapila har utdanning som sosialarbeider

9 og har gjennomført et stort antall kurs, konferanser og samtalegrupper. Men den viktigste kvalifikasjonen for jobben henter han fra andre kilder. Jeg er kunstnerisk anlagt og bruker kultur som metode for å kommunisere. Jeg spiller instrumenter, jeg synger, skriver manus og liker godt å spille gateteater. Maskulinitet, vold mot kvinner, fyll osv. er sensitive emner. Da er det ofte mer effektivt å invitere til samtale gjennom kulturelle metoder. Kapila er ikke en aktivist av de sjeldne i betydningen at han er en enslig svale. Snarere tvert imot. Gjennom landsbyprosjektene som FISD og Kapila har stått menn er redde for å være den første, den som skal gå foran. De er redde for hva andre menn skal si, redde for å bli ledd av. I en samtalegruppe var det en mann som sa: «Når jeg vasker konas og mine klær, må jeg gjemme meg. Det ville vært veldig ubehagelig om noen fikk se hva jeg gjør». Derfor sikter FISD og Kapila mot en endring av hele kulturen på Sri Lanka, ikke bare hos enkeltpersoner. Samtidig starter forandringen med at noen endrer sine egne verdier og sin egen oppførsel. - Vår utfordring er «Be the Change». Du kan selv bidra litt til forandring, og med egen Likestilling FISD en FORUT-partner Bak forkortelsen FISD ligger det fulle navnet på organisasjonen; Foundation for Innovative Social Development. FISD ble stiftet i 2012 som en oppfølger til FORUT Sri Lanka. Organisasjonen er i dag en av FORUTs partnere og viderefører FORUTs arbeid med rus, likestilling og barnerettigheter. Som navnet indikerer prioriterer FISD arbeid med sosial utvikling. Dette handler om de mer usynlige og ikkematerielle sidene av lokalsamfunnet; folks vaner, verdier, livsstil, samspill. bak, har det vokst fram et nettverk av mannsgrupper som vil bidra til forandring. - Mange karer vil bort fra de tradisjonelle forestillingene om at de skal være dominerende, ufølsomme, vise makt, bruke vold, sjefe i familien. Mange ønsker ikke å være fanget i en slik mannsrolle, sier Kapila. Både menn og kvinner lider under slike ensporede forestillinger om hvordan menn skal være og at menn er «født slik». Kapila sier at en viktig del av strategien er å knytte sammen disse mennene som ønsker forandring. Selv om det er mange som vil ha en forandring, er det vanskelig å få til om man er alene om det. Mange oppførsel kan du vise hvilken forandring du ønsker skal komme i samfunnet, sier Kapila Rasnayaka. En viktig drivkraft for Kapila er det han hører fra venninner om hvordan de opplever kjønnsrollene på Sri Lanka. Jeg har hørt altfor mange historier om hvordan guttene behandler jenter: guttene dominerer, viser makt, bruker vold, bruker nedsettende språk, viser manglende respekt. På denne måten mister også jentene respekten for seg selv og ser ingen rolle i eller mening med livet. Guttene på sin side ender opp som usikre guttunger for resten av livet. Dette er destruktivt for alle parter! Happy Family En metode for å skape bedre samhold og kommunikasjon i familier. Skaper anledninger og arenaer der mann og kone og foreldre/barn kan snakke sammen om viktige ting, legge fram sine følelser og diskutere roller og oppgaver. Be the Change En nasjonal kampanje drevet av FISD for å endre skadelige sider av maskulinitet i Sri Lanka. Utfordrer menn til å bidra til forandring ved å endre seg selv. «Vær forandringer som du selv ønsker skal komme», kunne kanskje være en brukbar norsk oversettelse av slagordet. MenEngage Globalt nettverk av over 400 nasjonale organisasjoner og prosjekter som har som mål å engasjere mannfolk i å endre kjønnsroller og holdninger til maskulinitet. Dette skal bidra til å gjøre mannsrollen mer konstruktiv og lettere å leve med, både for kvinner og menn selv. FORUT har vært medlem siden 2009 og fungerte et par år som koordinator for det norske nettverket av MenEngage. forut nytt

10 Globalisering Guinness-reklame, Sierra Leone. Globalisering og handel Av Dag Endal Første halvår 2015 kommer regjeringen og Utenriksdepartementet med en stortingsmelding om globalisering og handel. UD har signalisert at økt bruk av handel som virkemiddel, både i utenriks- og i utviklingspolitikken, er et område som regjeringen prioriterer høyt. FORUT har spesialkompetanse på alkohol og narkotika som utviklingshinder og har spilt inn noen synspunkter til den nye meldingen. I boksen til høyre er FORUTs konkrete forslag oppsummert i kortform. FORUTs utgangspunkt er at bruk av rusmidler er en trussel mot helse, velferd og trygghet i alle land og kulturer. Alkoholbruk utgjør det største problemet, men skadene av narkotikabruk er også betydelige. I tillegg kommer skadene som tobakk gjør. En rapport fra Verdens helseorganisasjon 10 forut nytt med tall fra 2014, gir interessante opplysninger på vårt fagfelt. Av alle verdens helserisikofaktorer rangeres alkohol som den femte største. 3,2 millioner dødsfall årlig skyldes alkohol. I noen deler av det sørlige Afrika og Latin-Amerika er bruk av alkohol helserisiko nummer én. I vår del av verden er alkohol på tredjeplass som helserisiko. Av den grunn er produksjon og handel med disse produktene strengt regulert slik som her i Norge, men langt fra i de fleste land. Endringer i bildet I mange deler av verden har alkohol vært laget lokalt i landsbyene og husholdningene, produksjon og bruk har vært begrenset til noen deler av året, og bruken har vært kontrollert og begrenset av sterke sosiale regler og ritualer. Men globaliseringen slår inn også på alkoholområdet. I dag er situasjonen en annen, og endringen akselererer. I økende grad drikkes alkohol i form av industriproduserte varer, både produkter som er laget i forbrukslandet og varer som er importert fra Vesten. Over halvparten av all alkohol i verden blir produsert av selskaper som eies av en håndfull multinasjonale konserner. Kulturell globalisering er en annen viktig del av bildet. Vestlige verdier spres sammen med vestlige produkter og internasjonal markedsføring. Vestlige drikkevaner legger sterkt press på tradisjonell kultur i store deler av Afrika og Asia. Mange utviklingsland har hatt en kultur, slik vi i tidligere perioder også har hatt det i vårt land, som har innebåret et restriktivt syn på bruk av rusmidler, ikke minst blant kvinner. Som ledd i globaliseringen har de multinasjonale alkoholgigantene pekt seg ut utviklingsland som sine «lovende markeder». Mens alkoholmarkedene i

-nytt. 180 000 måltider pr dag Storberget i Malawi NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. Det er ikke tanken som teller

-nytt. 180 000 måltider pr dag Storberget i Malawi NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. Det er ikke tanken som teller -nytt NYTT FRA PARTNER SIERRA LEONE GAMBIA PARTNER Nr 2-2009 FORUT 180 000 måltider pr dag Storberget i Malawi SIERRA LEONE FORUT NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995 Det er ikke tanken som teller www.forut.no

Detaljer

-nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. Vellykkede spare- og lånegrupper. I felten med FORUT

-nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. Vellykkede spare- og lånegrupper. I felten med FORUT -nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT Mange flotte julegaver i vår nettbutikk: www.forut.no Nr 4-2010 PARTNER SIERRA LEONE PARTNER SIERRA LEONE FORUT NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995 Vellykkede spare- og lånegrupper

Detaljer

-nytt NYTT FRA GAMBIA. FORUT Godt utvalg av julegaver i vår nettbutikk på forut.no PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995.

-nytt NYTT FRA GAMBIA. FORUT Godt utvalg av julegaver i vår nettbutikk på forut.no PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. PARTNER SIERRA LEONE -nytt NYTT FRA Nr 3-2013 GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE FORUT Godt utvalg av julegaver i vår nettbutikk på forut.no NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995 8 Med langvarig forhold til FORUT

Detaljer

-nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995. Nr 3-2014. 10 Helsestasjon betyr tryggere fødsel

-nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995. Nr 3-2014. 10 Helsestasjon betyr tryggere fødsel -nytt NYTT FRA Nr 3-2014 GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE PARTNER SIERRA LEONE FORUT NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995 10 Helsestasjon betyr tryggere fødsel 3-7 Ti år siden tsunamien 8 I husarrest med ebola

Detaljer

-nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT. Miljø og bærekraft i barnehagen. Positiv likestillingsevaluering

-nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT. Miljø og bærekraft i barnehagen. Positiv likestillingsevaluering -nytt NYTT FRA Mange flotte julegaver i nettbutikken www.forut.no Nr 4-2011 GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE Miljø og bærekraft i barnehagen Positiv likestillingsevaluering Fredsprisen NYTT til kvinner

Detaljer

-nytt. Barnerettigheter og praktisk demokrati Kvinners kontroll over egen økonomi NYTT FRA GAMBIA FORUT NYTT NR.4 1995 NYTT NR.

-nytt. Barnerettigheter og praktisk demokrati Kvinners kontroll over egen økonomi NYTT FRA GAMBIA FORUT NYTT NR.4 1995 NYTT NR. PARTNER SIERRA LEONE -nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT Barnerettigheter og praktisk demokrati Kvinners kontroll over egen økonomi Kampen om PARTNER vannet SIERRA LEONE Mange nye produkter i vår nettbutikk: www.forut.no

Detaljer

-nytt. Nepal ved en korsvei NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. Mange flotte julegaver i vår nettbutikk:

-nytt. Nepal ved en korsvei NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. Mange flotte julegaver i vår nettbutikk: Nepal ved en korsvei -nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT Mange flotte julegaver i vår nettbutikk: www.forut.no Nr 4-2009 PARTNER SIERRA LEONE PARTNER SIERRA LEONE FORUT NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995 Det er ikke

Detaljer

-nytt. Krigen øker i omfang: Flukt og fortvilelse i Sri Lanka NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.

-nytt. Krigen øker i omfang: Flukt og fortvilelse i Sri Lanka NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR. -nytt NYTT FRA GAMBIA Nr 3-2008 FORUT PARTNER SIERRA LEONE PARTNER SIERRA LEONE FORUT NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995 Krigen øker i omfang: Flukt og fortvilelse i Sri Lanka Det er ikke tanken som teller

Detaljer

-nytt 24-25. Stor oppslutning om FORUTs barneaksjon. Ebola-situasjonen 4-5. Sri Lanka etter valget 16-17. Nr 1-2015

-nytt 24-25. Stor oppslutning om FORUTs barneaksjon. Ebola-situasjonen 4-5. Sri Lanka etter valget 16-17. Nr 1-2015 -nytt Nr 1-2015 Stor oppslutning om FORUTs barneaksjon 24-25 Ebola-situasjonen 4-5 Sri Lanka etter valget 16-17 LEDER Norge bør fortsette støtten til Sri Lanka Regjeringen Solberg har som mål å redusere

Detaljer

INNHOLD. Styrets beretning. 2010 Året som gikk. Globalt - Rus og utvikling. Kampanjer og inntektsbringende aktiviteter

INNHOLD. Styrets beretning. 2010 Året som gikk. Globalt - Rus og utvikling. Kampanjer og inntektsbringende aktiviteter INNHOLD Side 2 Side 5 Side 6 Side 9 Side 12 Side 14 Side 17 Side 20 Side 22 Side 24 Styrets beretning 2010 Året som gikk Globalt - Rus og utvikling Sri Lanka Sierra Leone India Nepal Kampanjer og inntektsbringende

Detaljer

UNGDOM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012

UNGDOM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012 UNGDOM OM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012 INNHOLD Artikkel 12 side 4 Forord side 5 Sammendrag og høringens hovedfunn side 8 Målet for høringen side 10 Ord fra Andreas Svela, SUR side 11 Ord fra Anne Lindboe,

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

UTDANNING JOBB NUMMER 1

UTDANNING JOBB NUMMER 1 UTDANNING JOBB NUMMER 1 Norges internasjonale strategi for Utdanning for alle innen 2015 «JEG TRENGER UTDANNING, SÅ JEG KAN FÅ MEG JOBB EN DAG.» YOKOSTA, 9 ÅR, NICARAGUA Utviklingsministeren har ordet

Detaljer

Ny rapport: More than rain. Utviklingsfondet 30 år. I 30 år har Utviklingsfondet kjempet for miljø, utvikling og en bærekraftig framtid.

Ny rapport: More than rain. Utviklingsfondet 30 år. I 30 år har Utviklingsfondet kjempet for miljø, utvikling og en bærekraftig framtid. u-nytt nr. 3 2008 jubileumsnummer 1978-2008 Et magasin fra Utviklingsfondet Utviklingsfondet 30 år I 30 år har Utviklingsfondet kjempet for miljø, utvikling og en bærekraftig framtid. Ny rapport: More

Detaljer

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Hvorfor enda en ideologidiskusjon? For vi er vel ikke på jakt etter en ny ideologi? En ideologi er noe helt annet enn et partiprogram. Ideologien

Detaljer

Søknad TV-aksjonen 2009. Sterkere sammen. Vedlegg

Søknad TV-aksjonen 2009. Sterkere sammen. Vedlegg Søknad TV-aksjonen 2009 Sterkere sammen Vedlegg Foto: Morten Krogvold Sterkere sammen! CARE Norge søker TV-aksjonen 2009 fordi vi vil komme enda nærmere vårt mål om en verden uten fattigdom. Vi har tre

Detaljer

FNs Tusenårsmål for en bedre verden kan ikke oppfylles uten at alle får tilgang til seksuell- og reproduktiv helse og rettigheter.

FNs Tusenårsmål for en bedre verden kan ikke oppfylles uten at alle får tilgang til seksuell- og reproduktiv helse og rettigheter. Utgitt av & Tusenårsmålene Veien til utvikling FNs Tusenårsmål for en bedre verden kan ikke oppfylles uten at alle får tilgang til seksuell- og reproduktiv helse og rettigheter. 2007/08 markerer en viktig

Detaljer

Migrasjon og helse. Utfordringer og utviklingstrekk IS-1663

Migrasjon og helse. Utfordringer og utviklingstrekk IS-1663 Migrasjon og helse Utfordringer og utviklingstrekk IS-1663 Rapportens tittel: Migrasjon og helse utfordringer og utviklingstrekk Utgitt: Mai 2009 Ansvarlig utgiver: Helsedirektoratet v/helsedirektør Bjørn-Inge

Detaljer

05: KUNNSKAP er viktig 06: 18: 30: 33: 12: 16: åpenhet FOR. Cathrine (17) særoppgave om hiv og aids SLØYFA

05: KUNNSKAP er viktig 06: 18: 30: 33: 12: 16: åpenhet FOR. Cathrine (17) særoppgave om hiv og aids SLØYFA SLØYFA 06: åpenhet FOR FREMTIDEN OG LIVET Pedro kom til Norge i 1999. Det var et sjokk å få vite at han var hivpositiv, sier mamma Ragnhild Rosseland. Vi oppdaget det ved en rutinesjekk på sykehuset. Mange

Detaljer

RESULTATRAPPORT. Veivalg i bistanden: ingen snarveier til resultater

RESULTATRAPPORT. Veivalg i bistanden: ingen snarveier til resultater 2008 RESULTATRAPPORT Veivalg i bistanden: ingen snarveier til resultater Foto: Ken Opprann Resultatrapport 2008 / Viktige funn og konklusjoner Veivalg i krisetider Verden står overfor store globale utfordringer.

Detaljer

Begge vil gjenopprette USAs omdømme ute i verden etter åtte vanskelige år under George W. Bush og de vil bruke bistand aktivt for å oppnå dette.

Begge vil gjenopprette USAs omdømme ute i verden etter åtte vanskelige år under George W. Bush og de vil bruke bistand aktivt for å oppnå dette. bistandsaktuelt 7 nr oktober 2008 TEGNING: NATHAN MPANGALA Stort tegneserie-bilag Tegnerne Lene Ask og Nathan Mpangala har besøkt landsbygda i Tanzania for å skildre barns og kvinners levekår. Les bilaget

Detaljer

Slik vil de støtte kampen for kvinners rettigheter

Slik vil de støtte kampen for kvinners rettigheter Side 7: Aicha (53) lærte å lese, ble politisk leder i Niger Side 8: Sima Samar: Utdanning vil sikre afghanske kvinners frihet Side 11: Fikk ny mening i livet med lese- og skriveopplæring i Rwanda nr. 3

Detaljer

Skaperverket tilhører alle

Skaperverket tilhører alle Skaperverket tilhører alle Den katolske kirkes sosiallære om Nord-sør-forholdene Utarbeidet av Caritas Norge i samarbeid med de katolske skolene Mars 2012 Caritas Norge Innholdsfortegnelse Introduksjon

Detaljer

bistandsaktuelt På liv og død 3500 lokalt ansatte med svært ulike trygghetsordninger

bistandsaktuelt På liv og død 3500 lokalt ansatte med svært ulike trygghetsordninger Utgitt av NORAD 20 00 februar TERJE RØD-LARSEN: Bistand smører Uten bistand ville støtten til fredsprosessen i Det palestinske området vært langt svakere, fastslår leder av FN-organisasjonen UNSCO Terje

Detaljer

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Ungdom om skole Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013 Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Innhold Forord Ungdomshøringen 2013: En oversikt. Dette ønsket ungdommene: Prioriterte saker fra gruppene

Detaljer

Hva mener du? Svarkort side 9

Hva mener du? Svarkort side 9 MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 2 mai 2008 n www.dna.no PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT Hva mener du? Svarkort side 9 Utgivelsesplan 1. Internasjonale

Detaljer

bistandsaktuelt 2 millioner døde av aids

bistandsaktuelt 2 millioner døde av aids Utgitt av NORAD sept. 99 PLAN NORGE: Mye revir i norsk bistand Vi har invitert til dialog, men har foreløpig møtt liten interesse. Vår erfaring med norske hjelpeorganisasjoner så langt er at det dessverre

Detaljer

Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt bank for fattige

Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt bank for fattige Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt bank for fattige Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt bank for fattige CIVITA Senter for næringsliv og samfunn, 2005 Omslag og design: Therese Thomassen Foto:

Detaljer

2 2014 ÅRGANG 17 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN. TEMA: Motiverende Intervju

2 2014 ÅRGANG 17 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN. TEMA: Motiverende Intervju 2 2014 ÅRGANG 17 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN TEMA: Motiverende Intervju LEDER TEMA: FOLKEHELSE 4 Ny kunnskapsoversikt om ulikheter i helse 8 Vil den

Detaljer

bistandsaktuelt 11 mill. barn dør årlig nov. B-blad Nye rapporter: De fleste dødsfallene kunne vært unngått Tett på Afrika

bistandsaktuelt 11 mill. barn dør årlig nov. B-blad Nye rapporter: De fleste dødsfallene kunne vært unngått Tett på Afrika Utgitt av Norad nov. 2004 FLYKTNINGER: Vitnesbyrd fra Darfur Kirkens Nødhjelps informasjonsmedarbeider Hege Opseth tilbrakte tre måneder blant internflyktninger i den sudanske provinsen Darfur. Hun har

Detaljer