Signo grunn- og videregående skole AS Årsrapport 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Signo grunn- og videregående skole AS Årsrapport 2014"

Transkript

1 Signo grunn- og videregående skole AS Årsrapport 2014 Elevene ved Signo grunn- og videregående skole AS, er engasjert i skoledemokratiet, og deltar i styringen av skolen. På bildet er elevrådet og skolens inspektør samlet til møte, høsten 2014.

2 Innhold Innhold... 2 Innledning Skolens grunnlag Visjon og kjerneverdier Privatskole Signo grunn- og videregående skoles formål Organisasjonskart Skole og kompetansesenter under ett navn Utfordringer for privatskolen Overgang til privatskole nye utfordringer Hjemreisekostnader og delt opplæring Det faglige og pedagogiske arbeidet Opplæring og organisering Opplæring av nytilsatte Utfordrende atferd Deltagelse på kurs og konferanser Tegnspråk Døvblindearbeid Faglig samarbeid Danseprosjekt Knutepunktskolesamling Kunnskapsministeren på besøk Personalopplæring, kurs og konferanser -Skolen Kurs der personalet har bidratt med forelesninger Internat Internatdrift Internatlivet Den viktige fritiden Kollektivt liv, kollektiv læring og læring Nytt internat Personalopplæring, kurs og konferanser Samarbeidet mellom skole og hjem Foreldresamarbeid - FAU Arbeidsmiljø og sykefravær Arbeidsmiljøundersøkelse Sykefraværet Tall, tabeller og elevgrunnlag Elevtall våren og høsten Videregåendeelver fordelt etter programområder Antall elever i internat Antall ansatte i skole og internat Regnskap og kostnader Signo grunn- og videregående skole AS - Årsrapport

3 Innledning Signo grunn- og videregående skole AS er landets eneste private skole for elever med hørselshemming i kombinasjon med ulike funksjonshemninger og elever med døvblindhet. Selv om skolen er liten hva gjelder antall elever, erfarer vi at kommunikasjonsmiljøet og personalets kompetanse er viktig for elevene. Skolen er en av virksomhetene i Stiftelsen Signo som er en stor aktør i Norge i arbeidet med hørselshemmede. Signo skole- og kompetansesenters elever deltar også i det store sosiale fellesskapet som finnes blant brukere i Signo i Andebu. I privatskolens andre år erfarer vi at skolen nå er på god vei til å finne sin plass, interessen for skolen er økende, elevtallet stiger langsomt og det er mange besøk på skolen. Personalet på skolen og i internatet er kunnskapsrike og engasjert i elevens faglige og sosiale utvikling. 1 Skolens grunnlag 1.1 Visjon og kjerneverdier Stiftelsenes visjon er Grenseløs tro på menneskets muligheter. Kjerneverdiene er nær, kommuniserende, åpen, nytenkende og lekende. Visjonen er utfordrende og gir samtidig mulighet til å være kreativ på elevenes vegne. Verdiene forteller om hvordan vi skal møte og arbeide med elevene. 1.2 Privatskole Som følge av Meld. St. 18 ( ) Læring og fellesskap, ble avdeling for grunn- og videregående skole skilt ut fra Signo kompetansesenter med virkning fra 1.august Skolen ble godkjent som privatskole og opprettet som et aksjeselskap. Skolen fikk navnet Signo grunn- og videregående skole AS. Stiftelsen Signo eier aksjene. Skolen er landsdekkende og består av grunnskole og videregående opplæring og driver også internat. Skolen kjøper tjenester fra kompetansesenteret til stab og støttefunksjoner. Signo grunn- og videregående skole AS finansieres over kapittel 227 og 228 på statsbudsjettet. Skolen er godkjent for å drive grunnskoleopplæring og videregående opplæring, og godkjent for å gi opplæring innenfor læreplanverket for Kunnskapsløftet og Kunnskapsløftet for døve og sterkt tunghørte. Den er godkjent for inntil 35 elever, 12 på grunnskolen og 23 i videregående opplæring. Skolens målgrupper er elever med hørselshemming i kombinasjon med andre funksjonshemninger og elever med døvblindhet. Signo grunn- og videregående skole AS - Årsrapport

4 Elevene kan tas inn på følgende programområder i videregående opplæring: Naturbruk Restaurant og næringsmiddelfag Design og håndverk Helse- og sosialfag Studiespesialisering (Hverdagslivstrening og arbeidslivstrening) 1.3 Signo grunn- og videregående skoles formål I skolens vedtekter heter det: Selskapets virksomhet som privatskole er å gi opplæring til elever med hørselshemming i kombinasjon med ulike funksjonshemninger og til elever med døvblindhet som er identifisert i henhold til den nordiske definisjonen av døvblindhet og i henhold til prosedyrer som gjelder i Norge. Selskapet driver både grunnskole og videregående opplæring. Skolen har internat. Skolen har hele landet som opptaksområde. Det skal være tett faglig samarbeid mellom Signo grunn- og videregående skole AS og Signo kompetansesenter. Selskapet har ved sin virksomhet ikke til formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte, i det alt overskudd skal tilfalle formålet. Økonomiforvaltningen i selskapet følger det til enhver tid gjeldende lovverk. Bildet: Elever, foreldre, lærere og ansatte samlet til årets juleavslutning, desember 2014 Signo grunn- og videregående skole AS - Årsrapport

5 1.4 Organisasjonskart Signo grunn- og videregående skole AS - Årsrapport

6 1.5 Skole og kompetansesenter under ett navn For å kunne gi et best mulig tilbud til elever og brukere ble det bestemt at de to virksomhetene i Signo skole og kompetansesenter skal ha et tett faglig samarbeid. Det speiles i organisasjonskartet og er nedfelt i virksomhetenes vedtekter, og er en av grunnene til at styrene har vedtatt at de to virksomhetene skal markedsføres under ett felles navn; Signo skole- og kompetansesenter. Målgruppene - elever med hørselshemming i kombinasjon med andre funksjonshemninger og elever med døvblindhet - er i det store samfunnsperspektivet små grupper. For å kunne utvikle vår kompetanse trenger vi tilgang til flest mulig elev- og brukersaker. Det er viktig at medarbeiderne i de to virksomhetene lærer av hverandre og deler kunnskap og erfaring. Gjennom å organisere våre erfaringer via mange saker, gir vi det best mulige tjenestetilbudet. Det gjelder både de som går på skolen her, og de som får opplæringen på bostedet sitt med bistand fra vår fagavdeling. 2 Utfordringer for privatskolen Godkjenningen av Signo grunn- og videregående skole AS som privatskole fjernet usikkerheten om skolens videre drift. Elever med hørselshemming i kombinasjon med andre funksjonshemninger og elever med døvblindhet ble sikret et høyt spesialisert opplæringstilbud i et tegnspråklig miljø. Skolen ble sikret økonomiske rammer gjennom høyeste sats for privatskoler, post 228, og tilleggsposten 227 på statsbudsjettet. 2.1 Overgang til privatskole nye utfordringer De første årene som privatskole har gitt utfordringer som etter hvert har falt på plass. Interne rutiner vedrørende økonomi er lagt om, inntaksrutinene til skolen er endret, foreldre, PPT og skolefaglig ansvarlige instanser i kommuner og fylker har blitt enda viktigere målgrupper i forhold til informasjon og generelt som samarbeidspartnere. Det viktige samarbeidet mellom Signo kompetansesenter og Signo grunn- og videregående skole har falt på plass, og styrker det faglige arbeidet rundt elevene. Skolens samarbeid med Kompetansesenteret om deltidselevene er stabilt og fungerer etter intensjonene. 2.2 Hjemreisekostnader og delt opplæring Det første året som privatskole gav særlige utfordringer for elevenes hjemreiser og kostnadene for å dekke reisene. Dialogen med kommuner og fylker førte til ulike løsninger for elevene. Skolen henvendte seg til Kunnskapsdepartementet og fikk i løpet av våren 2014 svar om at staten ville dekke hjemreisene med et fast beløp. Gleden var stor når beskjeden kom og elevene kunne gis like hjemreisemuligheter enten de bor nord eller syd i landet. Det gir også trygghet for nye elever som søker i til skolen i årene som kommer, at den økonomiske dekningen til hjemreisene blir lik for alle. Utfordringene framover ligger i at med et stigende antall elever blir det flere hjemreiser å fordele potten på. Det kan gi betydning for antall åpne helger i internatet. Noen elever ønsker å kunne dele opplæringen ved å få noen dager av skoleuka på bostedsskolen og resten i et tegnspråklig opplæringsmiljø på Signo grunn- og videregående skole. Det var et tilbud Signo grunn- og videregående skole AS - Årsrapport

7 skolen hadde gitt gjennom mange år og en god løsning for noen elever. Høsten 2013 søkte skolen Utdanningsdirektoratet om godkjenning for å gi tilbud om delt opplæring også for grunnskoleelever, og fikk svar i juni Søknaden ble avslått. Privatskoleloven gir ikke anledning til delt opplæring i grunnskolen. 3 Det faglige og pedagogiske arbeidet 3.1 Opplæring og organisering Ved skolestart i august var det 21 elever som begynte på skolen. 15 bodde i internat og 6 var hjemmeboende. Etter høstferien begynte det enda en elev og 22 elever er det høyeste elevtallet skolen har hatt på flere år. Det er ni elever i grunnskolen og tretten elever i videregående opplæring. I skolen er elevene delt i seks elevgrupper og de får opplæringen i grupper så langt det er mulig. Elevene deles også i grupper på tvers etter fag, tema, interesser og innlæringsbehov. Kontaktlærer har hovedansvaret i gruppa. Alle elevene har dette året hatt IOP, som utarbeides i samarbeid mellom lærerne i gruppa. Det gir en kvalitetssikring i målsettingsarbeidet. Skolens målgruppe er spredt i alder, fra sju til tjue år. Elevenes innlæringsbehov varierer fra et tidlig utviklingsnivå til kompetansemål som er hentet fra elevens årstrinn i Kunnskapsløftet. For første gang har en elev i Signo grunn- og videregående skole gjennomført Nasjonale prøver. Eleven var selv godt fornøyd med resultatet, og hadde god grunn til det. Nasjonale prøver er nå innarbeidet i skolens rutiner og det blir hvert år foretatt en grundig vurdering om deltagelse blant elevene. Elevundersøkelsen er også innarbeidet i skolens rutiner. Skoleåret 2014/15 har skolen fire elever med døvblindhet. Fagfeltet omkring døvblindhet er viktig å delta i fordi kompetansen som utvikles på dette feltet gir betydning for resten av skolens faglige arbeid. Noen deltidselever har dette året fått tilbudet sitt sammen med helårselevene, andre har fått opplæring i grupper med andre deltidselever. Skolens elevråd har hatt møter hver måned gjennom hele året. Elevene forbereder seg godt og vi får tilbakemeldinger om at elevrådsarbeidet oppleves som både interessant og spennende. Alt arbeid med programområdet Naturbruk ble i august flyttet tilbake til Sukke gård. Samarbeidet med Signo Grantoppen har gjennom det også blitt styrket. Det arbeides for å få fram enda tydeligere det flotte arbeidet som gjøres og for å videreutvikle de unike mulighetene naturen og gården gir. Skolen samarbeider med Stiftelsens prest om undervisning i RLE-faget. Det er gjennomført skolegudstjenester både før påske og jul. Det gis mulighet til alle om å reservere seg for deltagelse, med tilbud om alternativt undervisningsopplegg. Ingen elever eller foreldre har så langt reservert seg fra deltagelse. Hvert år deltar skolens elever på Nedre Gausens kulturtreff. Kulturtreffet samler hørselshemmede elever fra hele landet. Signo grunn- og videregående skole AS - Årsrapport

8 Elevene har også deltatt på «Grenseløse idrettsdager» i Skien fritidspark både vår og høst Opplæring av nytilsatte Ved skolestart i august var det relativt mange nyansatte som ikke hadde tegnspråkkompetanse og som ikke hadde erfaring fra arbeid med elever med utfordrende atferd, og som var ukjente med Signo. I flere år har det vært en utfordring å komme tidlig nok i gang med opplæring slik at personalet allerede fra skolestart kan gi elevene et godt nok opplæringstilbud. To uker før skolestart i august fikk derfor nytilsatte tilbud om grunnkurs i tegnspråk, en dag med Vergeopplæring, og en dag med innføringskurs. Det gjorde at tilbudet til elevene kom godt i gang allerede fra første skoledag. Vi erfarte at dette var en god og nyttig måte å legge til rette på, både for nytilsatte og for elevene. De positive erfaringene gjør at vi fortsetter denne måten å involvere nytilsatte på i Utfordrende atferd Skolen og internatet har i flere år arbeidet med å utvikle en solid plattform for å kunne gi faglig godt tilbud til elever med utfordrende atferd. Vi har jobbet mot to mål: å kunne gi elever med utfordrende atferd et kvalitativt godt opplæringstilbud, og å utvikle, systematisere og dokumentere kompetanse (kunnskap og erfaring) i arbeidet. Høsten 2013 falt tilbudet på plass. Personalgruppa ble ei stabil gruppe uten særlig utskifting og jobbet i 2014 målrettet og godt. Etter søknad til stiftelsens hovedkontor, fikk skolen kr ,- i stimuleringsmidler for å utvikle arbeidet med utfordrende atferd videre. På bakgrunn av gruppas erfaringer ble det utviklet en plan for å ta imot nye elever med utfordrende atferd. Planen ble fulgt og inntak av nye elever med denne problematikken høsten 2014, fungerte mye bedre enn tidligere år. 12. desember deltok alle som arbeider med elever med utfordrende atferd på en intern HMS-dag med dette temaet. Det ble en positiv dag med god gjennomgang av alle deler av arbeidet. Det var også invitert en fagperson fra Signo CSS som foreleste over tema debrifing. Antall registrerte utageringer gikk i 2014 markant ned. Både i skolen og i internatet fungerer rapportering- og oppfølgingsrutiner når det skjer utageringer og det jobbes kontinuerlig med opplæring i vergeteknikker for å styrke arbeidet. På bakgrunn av det gode og systematiske arbeidet som er drevet, har prosjektleder holdt flere foredrag om arbeidet som er gjort. 3.3 Deltagelse på kurs og konferanser Skolen gir opplæringstilbud til en sammensatt gruppe elever på både grunnskole- og videregående nivå. Det krever et personale som har gode faglige kvalifikasjoner og er oppdatert på ny kunnskap på svært mange områder. Det har også i 2014 blitt brukt relativt mye ressurser til opplæring gjennom kurs og konferanser. Signo grunn- og videregående skole AS - Årsrapport

9 3.4 Tegnspråk Tegnspråk ligger til grunn for alt faglig arbeid i skolen og det jobbes kontinuerlig med å gi nye ansatte god opplæring og videreutvikling av kommunikasjonsmiljøet. Elevenes språkkode er tegnspråk, norsk med tegnstøtte og mange har behov for alternativ og supplerende støtte i sin kommunikasjon. Stiftelsen Signos virksomheter i Andebu bidrar til et stort felles tegnspråklig kommunikasjonsmiljø som elevene også har nytte av. Gjennom hele våren ble det gjennomført tegnspråksamtaler på skolemøtene, ½ time på en mandag i måneden. Da kom personalet på tegnspråkavdelingen og ledet samtaler på tegnspråk. Det gir alle en øvelse i bruk av språket. 3.5 Døvblindearbeid Arbeidet med døvblinde elever har også i 2014 hatt en tydelig plass i skolens arbeid, både faglig og økonomisk. En pedagog er fortsatt med i et prosjekt med bakgrunn i boken Kommunikative relasjoner som er ledet fra Nordens Välfärdscenter. 3.6 Faglig samarbeid Signo grunn- og videregående skole har, og skal ha, et tydelig fokus på det faglige samarbeidet med Signo kompetansesenter. Vi har også dette året planlagt og gjennomført Fagforum sammen, har hatt felles plandager, og faglig samarbeid omkring helårselevene og deltidselevene. Også i 2014 har skolens lærere holdt forelesninger med praksisfortellinger fra undervisningen på kursene som fagavdelingen i Signo kompetansesenter arrangerer. Forelesningene får gjennomgående gode tilbakemeldinger, og det gir lærerne nyttige erfaringer og tilbakemeldinger som fører til egen kompetanseutvikling. Skolen har også godt faglig samarbeid med rådgiverne og psykologene i fagavdelingen omkring elevarbeidet. Skolen har i flere år også samarbeidet med NSHP (Nasjonalt senter for hørselshemning og psykisk helse). Det styrker skolens elevarbeid kvalitativt og gir trygghet i arbeidet. Personalet deltar også på Stiftelsens faglige arrangementer når det ligger til rette for deltagelse. 3.7 Danseprosjekt En dansegruppe som er en del av den kulturelle skolesekken, var også våren 2014 i en periode knyttet til skolen. Det ble jobbet fram en forestilling der elevene var med som referansegruppe og de deltok også på flere forestillinger. 3.8 Knutepunktskolesamling To ganger pr. år arrangeres det samlinger for videregående skoler som gir opplæring til hørselshemmede elever. I april var samlingen lagt til Signo grunn- og videregående skole og til Sandefjord videregående skole. Dagen på Sukke ble en god dag der det ble mulig å vise fram skolen og kompetansesentret til andre som gir opplæring til hørselshemmede. Andreas Struve holdt et interessant foredrag om skolens arbeid med elever med utfordrende atferd. Signo grunn- og videregående skole AS - Årsrapport

10 BILDET: Vetle lærer bort tegnspråk til ministeren 3.9 Kunnskapsministeren på besøk Den 12.september var kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på kort besøk på skolen. Han fikk møte noen av skolens elever som hadde forberedt seg til møtet med informasjon, spørsmål og anbefalinger. Elevene møtte en interessert og lyttende minister. Vi tror han reiste herfra med en større forståelse for skolens tilbud og elevgruppe Personalopplæring, kurs og konferanser -Skolen Våren, eksterne oppdrag: Når atferden utfordrer Utfordrende atferd Andreas Relasjon kommunikasjon-læring ASK (Alternativ og supplerende kommunikasjon) Våren, personalopplæring: Div. organisasjonskurs Symwriter Når atferden utfordrer Skriving og vurdering av skrivekompetanse Etac, kurs i løfte- og forflytningsteknikk Privatskolesamling, kurs i innrapportering Innføringskurs i Grid og Grid player Internt kurs vedr. elev Førstehjelp ASK-kurs Relasjon-kommunikasjon-læring Begeistringskonferanse Kurs hos fylkesmannen Minoritet og sjelden diagnose Kommunikative relasjoner Signo grunn- og videregående skole AS - Årsrapport

11 VK1 tegnspråkkurs VK2 tegnspråkkurs Fagkonferanse om Charge 3.11 Kurs der personalet har bidratt med forelesninger Signos fagkurs om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) Forelesning fagdag døvblindhet Kommunikative relasjoner Når atferden utfordrer Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og hørselshemning Autisme og hørselshemning 4 Internat. Signo grunn- og videregående skole er landsdekkende. Det innebærer at elever med lang reisevei må bo på internat. BILDET: Det nye internatet ble innviet 19. september Stian og Karl Håkon kuppet showet! 4.1 Internatdrift Internatet er en del av læringsmiljøet ved Signo grunn- og videregående skole, hvor målet er å mestre flere og flere oppgaver og situasjoner på veien mot et voksenliv. Internatets åpningstider følger skoleruta i Vestfold og er åpent i uken, og annen hver helg. Det er elever med lang reisevei som kan søke om internatplass. Elever i grunnskolen prioriteres ved hjemreiser hver helg, mens elever i videregående skole får helger med i internat-tilbudet hvis ikke annet er avtalt. Elevene som bor på internatet har ulike behov, og boalternativene skal gjenspeile dette. Noen elever trenger trygge rammer og få personer å forholde seg til, mens andre trenger flere elever å være sammen med. På våren hadde vi internatdrift i 5 hus og på høsten 4 hus i drift. Det bodde fra 1 til 12 elever sammen i huset. Både vår og høst halvåret bodde 2 elever i hvert sitt hus. En av elevene sluttet til sommeren og vi fikk en ny elev på høsten. Å bo alene har vært en god løsning for dem, fordi de da kan være med Signo grunn- og videregående skole AS - Årsrapport

12 å bestemme når de har lyst til å være sammen med andre og kan trekke seg tilbake når det blir for vanskelig å være sammen med andre. Internatet er bemannet kun når elevene er der. Personalet kommer på jobb på mandag ettermiddag og personalet går i turnus frem til elevene reiser hjem på fredag. På dagvaktene slutter personalet klokken elve, og kveldspersonal kommer klokken halv to. Vi har denne høsten hatt to elever med medlever-turnus, hvor kommunen har betalt ekstra for tettere bemanning enn vanlig drift. Medlever-ordningen er en ordning som kan benyttes overfor elever med utfordrende atferd, der overganger og skifte av personal kan være et problem. I medlever-turnusen er personalet på jobb fra mandag ettermiddag til onsdag morgen, onsdag ettermiddag til fredag, og fra fredag ettermiddag til mandag. På dagtid er de med inn i skolen. Denne ordningen gir større trygghet og oversikt, og har vært en god ordning for de to elevene. Høsten 2014 ble det ansatt en kokk. Kosthold er viktig, og at elevene får riktig mat, og riktig sammensatt mat, er viktig. Flere av elevene har egne dietter og det blir nå godt ivaretatt. Kokken lager middag til alle elevene. Noen av elevene på de andre husene kommer og spiser på Molandveien 33, mens andre henter maten og spiser i egne hus. Dette tilpasses ut fra elevens behov. 4.2 Internatlivet I internatet bor barn og ungdom sammen. De blir fordelt ut fra behov, ikke fra alder. De elevene som kan er med på å bestemme hvilke rom de skal ha. Personalet er opptatt av å legge til rette for gode samspill, men samtidig er elevene også med og former internatlivet. De er opptatt av hverandre og har mange felles aktiviteter. De er nysgjerrige, samhandler og lærer av hverandre. Mange av elevene har få venner på sitt hjemsted. Her kommer de sammen, og mange opplever å få nye venner. 4.3 Den viktige fritiden Elevens fritid skal preges av elevens interesser. De skal få prøve seg på ulike fritidsaktiviteter og delta på ulike arenaer. Personalet har tilbudt ulike hobbyaktiviteter. Hobbyartikler er lagt fram og lagt i hyllene, slik at det skal være lett tilgjengelig for elevene. Elevene har også tatt med seg hobbyartikler hjemmefra og jobbet med dette i fellesrommet. De har laget mye fint, og har pyntet stua med flere av de tingene de har laget. Elevene har fått tilbud om ulike fritidsaktiviteter. Forslagene er gitt eleven, sin kan velge å delta eller ikke. Personalet foreslår forskjellige spill, og så samler elever og personalet seg i for eksempel uteområdet, og spiller. Personalet må oftest delta aktivt for å skape motivasjon hos elevene. Når spillet er i gang har flere av elevene kommet og deltatt. Området på Sukke har vært brukt til å gå turer, sykle, og å være ute og huske. Elevene har også fått tilbud om å reise til byen. De velger ofte å være med. I byen har de vært på kino, vært i butikkene, eller på McDonald s. Vår søstervirksomhet Signo Vivo gir utviklings-, arbeids-, og botilbud til voksne brukere i Andebu. Våre elever har ofte deltatt i Signo Vivos aktiviteter. Blant annet på trim i gymsalen, bål-samling og bowling. Dette er en god øvingsarena der elevene får rollemodeller å se opp til, og flere å samhandle med. Signo grunn- og videregående skole AS - Årsrapport

13 4.4 Kollektivt liv, kollektiv læring og læring Det er mange utfordringer i det å bo flere sammen. Det sosiale samspillet gir utfordringer, som for eksempel å lære å ta hensyn til hverandre, vente på tur, og utsette behov for å få oppfylt egne ønsker. Ungdommene står også overfor andre utfordringer, som utvikling av egen kropp, og hva dette innebærer i forhold til samspill med andre. Det er dannet en jentegruppe, hvor personalet og elevene har tatt opp temaer knyttet til de utfordringene elevene står overfor. På veien mot et voksenliv er det flere ting som skal læres. Personlig hygiene, gode matvaner, og å holde orden. Noen trenger å lære hva en dag er, et døgn, og en uke, for å få en forståelse av tid og når ting skal skje. Voksenlivet og internatlivet består også av plikter, og elevene får erfaringer i forhold til det. Personalet har fortatt en kartlegging av hver elev, og ut fra dette gitt elevene oppgaver og utfordringer. Alle elevene har oppgaver knyttet til måltider og egne rom, som å ordne egen matpakke, rydde etter måltidet, rydde og vaske eget rom. Noen har oppgaver knyttet til søppel. Personalet er hele tiden til stede, og gir råd og veiledning underveis. Elevene er avhengig av gode strukturer, oversikter og rutiner for å kunne mestre. 4.5 Nytt internat Det nye internatet i Molandveien 33 ble tatt i bruk fra skolestart i august Våren 2014 brukte personalet tiden til å forberede innflytting, både faglig og praktisk. De hadde møter hver 14 dag hvor organisering av elevarbeidet, team-bygging og elevfordeling var noen av temaene. Personalet arbeidet i grupper og det de kom frem til var med på å danne grunnlaget for videre drift av internatet. Molandveien 33 har plass til 12 elever. Denne høsten skulle 9 helårselever benytte Molandveien 33 mens resten av elevrommene fordeles på 6 deltidselever. Elevene hadde forberedt seg og flere hadde tatt med privat ting til rommet. Vi så at flere av elevene var stolt av rommet sitt og ville vise det fram. Elevene var spente på hvordan det ville bli å bo sammen med flere medelever, og den første tiden gikk med til å bli kjent med huset, rutinene i huset, og hverandre. Etter kort tid oppdaget vi at det kom vann opp av rørene på badene i jentefløya. Rørlegger ble tilkalt. Det viste seg at kloakkrøret hadde gått fra hverandre og kloakken gikk ut i grunnen. Den ene fløya av bygget måtte stenges, og alle jentene måtte flytte ut og bo på internatet Bekkestua. Golvet ble hogd opp, og rørene ble reparert. Gleden var stor da jentene kunne flytte tilbake etter en uke. Vi hadde åpningsfest 19. september, hvor foresatte, samarbeidspartnere og pressen var invitert. Det ble en fin markering med taler og overrekkelse av gaver. Elevene deltok aktivt, og en av elevene hadde en tegnspråk-poetisk fremføring av livet på internatet. NRK Vestfold var til stede, filmet fra åpningstalene, og hadde noen intervjuer. 4.6 Personalopplæring, kurs og konferanser 2014 Tegnspråkopplæring Vergeopplæring Signo grunn- og videregående skole AS - Årsrapport

14 Hms-arbeid Autisme og hørselshemning Medisinkurs Hørselstekniske hjelpemidler Traumekurs Charge Audiologi 5 Samarbeidet mellom skole og hjem 5.1 Foreldresamarbeid - FAU Etter etableringen av privatskolen har skolen ved oppstarten av skoleåret gjennomført foreldremøte, med informasjon om skolen, innholdet i opplæringa, medvirkning og annet som er relevant for foreldrene. Møtet i september 2014 ble lagt til samme dag som åpninga av Molandveien 33. Foreldrene valgte et arbeidsutvalg (FAU). Siden skolen er relativt liten, består FAU av foreldre fra både grunnskolen og videregående. Foreldre får tilbud om samtaletime/foreldremøte/utviklingssamtaler med lærerne to ganger per år. Skolen betaler også i noen tilfeller reisekostnadene for en forelder. Ofte legges foreldremøtene til dagen for jule- og sommeravslutning slik at flest mulig kan komme. Skolen deltar også i alle elevenes ansvarsgruppemøter og samarbeider med foreldrene der. Skolen er landsdekkende og mange foreldre bor langt fra skolen. Det er likevel et relativt tett samarbeid mellom internatet, skolen og foresatte. Mye av kontakten foregår via telefon eller videokonferanse, Skype eller Facetime og kontaktbok. 6 Arbeidsmiljø og sykefravær 6.1 Arbeidsmiljøundersøkelse Høsten 2013 ble det gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse. Gjennomgang av undersøkelsen viser at ettervirkningene av omorganiseringen, samt andre forhold, gjør at det er behov for å jobbe med endring av arbeidsmiljøet. Høsten 2014 startet skole og internat opp et samarbeid med Fønix og kalte samarbeidet Kulturutvikling i Signo. Flest mulig av personalet deltar, og alle med større stilling enn 50 % skal være med. Arbeidet fortsetter i Sykefraværet Det har i 2014 vært fokus på sykefraværet som i mange år har vært høyt i forhold til sammenlignbare virksomheter. Det er gledelig å se at fraværet har gått markant ned både i skolen og i internatet i året som har gått. Signo grunn- og videregående skole AS - Årsrapport

15 7. Tall, tabeller og elevgrunnlag I det følgende legges det fram tall for antall elever i Signo grunn og videregående skole AS i Elevtall våren og høsten 2014 Helårselever våren: Grunnskole: Fylker/kommuner: Kjønn: 7 Flora: 1 Grimstad:1 Mandal:1 Søgne:1 Sandefjord: 1 Tønsberg:2 Jenter: 2 Gutter: 5 Videregående: 9 Aust-Agder:1 Hordaland: 1 Telemark:2 Troms:2 Gutter:7 Jenter:2 Vestfold: 2 Østfold: 1 Elever med delt opplæring: Grunnskole Fylker/kommuner: Kjønn: 1 (0,4 plass) (Nøtterøy) (Gutt) Videregående 2 (0,81 % + 0,87 % plass) Vest-Agder:1 Buskerud:1 Helårselever høsten: Grunnskole: Fylker/kommuner: Kjønn: 9 Mandal: 1 Tromsø: 1 Tønsberg: 2 Nøtterøy: 1 Grimstad: 1 Trondheim:1 Andebu: 1 Bø: 1 Jenter: 3 Gutter: 6 Videregående: 13 Vestfold: 2 Troms: 3 Østfold: 2 Telemark: 2 Aust-Agder: 1 Sogn og Fjordane: 1 Vest-Agder: 2 Jenter: 4 Gutter: 9 Gutt:2 Elever med delt opplæring: Grunnskole Fylker/kommuner: Kjønn: Skoledager: 0 Signo grunn- og videregående skole AS - Årsrapport

16 7.2 Videregåendeelver fordelt etter programområder Våren 2014 Studiespesialisering - arbeidslivstrening og 7 hverdagslivstrening Naturbruk 1 Restaurant- og næringsmiddelfag 2 Design og håndverk 1 Helse- og sosialfag Høsten 2014 Studiespesialisering arbeidslivstrening og 9 hverdagslivstrening Naturbruk 3 Restaurant- og næringsmiddelfag 1 Design og håndverk Helse- og sosialfag 7.3 Antall elever i internat Vår 2014 Høst Antall ansatte i skole og internat Antall ansatte pr : Total: Fast: Midlertidig: Heltid: Deltid: Fordeling kvinner og menn. Kvinner: Menn: Fordeling døve og hørende: Døve: Hørende: 3 69 Signo grunn- og videregående skole AS - Årsrapport

17 8.0 Regnskap og kostnader SKOLEN INTERNAT DRIFTSINNTEKTER Statstilskudd, kap 227. post Statstilskudd kap. 228 post Overskudd fra tidligere år Midler for ekstratiltak fra kommuner SUM INNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Personalkostnader Elevutgifter Husleie-, område- og medlemskostnader Utstyr Vedlikehold av bygninger Driftsutgifter Vedlikehold og reperasjon av utstyr Honorarer Kontorutgifter Bilutgifter Reise- og transportkostnader Møtekostnader Andre driftskostnader Avskrivninger SUM KOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader SUM FINANSPOSTER RESULTAT ETTER FINANSPOSTER Regnskap 2014 for Signo grunn- og videregående skole as er ikke avsluttet. Det mangler fortsatt fakturaer/årsregnskapsføringer, så resultatet vil endre seg noe når alle fakturaer/føringer er gjort. Revisjon av skolens regnskap er antatt ferdig ved utgangen av februar Signo grunn- og videregående skole AS - Årsrapport

Årsrapport 2013. Signo grunn- og videregående skole AS

Årsrapport 2013. Signo grunn- og videregående skole AS Årsrapport 2013 Signo grunn- og videregående skole AS BILDET: Signo grunn- og videregående skole AS sommeren 2013 Innhold Innledning... 3 1 Skolens grunnlag... 3 1.1 Visjon og kjerneverdier... 3 1.2 Privatskole...

Detaljer

Konkretisering av samarbeidet mellom Statped og Signo kompetansesenter 2014 2017

Konkretisering av samarbeidet mellom Statped og Signo kompetansesenter 2014 2017 Konkretisering av samarbeidet mellom Statped og Signo kompetansesenter 2014 2017 I avtalen mellom Stiftelsen Signo og Utdanningsdirektoratet, inngått 7.2. 2014, slås det fast at det skal etableres et samarbeid

Detaljer

Utdanningsdirektoratets vurdering av Statped oppfølging av Ny modell for deltidsopplæring og tilgrensede tjenester

Utdanningsdirektoratets vurdering av Statped oppfølging av Ny modell for deltidsopplæring og tilgrensede tjenester Saksbehandler: Berit Antonie Holmlimo Statped Statped postmottak, Postboks 113 3081 HOLMESTRAND Vår dato: 11.07.2017 Deres dato: 07.04.2017 Vår referanse: 2014/3921 Deres referanse: 2017/3044 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

Barnegruppen: Ved skoleårets start består barnegruppen av 24 barn; 15 jenter og 9 gutter.

Barnegruppen: Ved skoleårets start består barnegruppen av 24 barn; 15 jenter og 9 gutter. 1 Innhold: 1.0 Personalet og barnegruppen på SFO... 3 Barnegruppen:... 3 Personalet:... 3 2.0 SFO: Formål 2 i vedtektene.... 3 3.0 Pedagogisk grunnsyn og visjon for Tenor SFO:... 4 4.0 Satsningsområder

Detaljer

Snart skoleklar. Foreldremøte for skolestarterforeldre Kringsjå skole

Snart skoleklar. Foreldremøte for skolestarterforeldre Kringsjå skole Snart skoleklar Foreldremøte for skolestarterforeldre Kringsjå skole 21. mars 2017 23.03.2017 Mye å lære et godt sted å være. 1 Mål for møtet Nyttig informasjon Forventningsavklaring 23.03.2017 Mye å lære

Detaljer

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Vedtatt av FUG-utvalget 2012 2015 Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Det har vært et politisk mål at færre elever får spesialundervisning og at flere elever med behov for og rett til

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Årsplan Hjelteryggen sfo

Årsplan Hjelteryggen sfo Årsplan Hjelteryggen sfo 2016-2017 Årsplanen er ment å være et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen og en plan som skal sikre kvalitet ved ordningen for barn og foresatte. SFO er et

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HØSTEN 2012 VÅR VISJON: Barnas hus skal være en god barnehage, preget av trygghet, trivsel, danning og læring for barn og voksne. Dere må se denne planen i sammenheng med Velkomstskrivet

Detaljer

TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015

TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015 TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015 Årsinfo 2014 /2015 for foresatte ved Trømborg SFO ELEVSYN VED TRØMBORG SKOLE / SFO Alle elever er unike med sine evner og forutsetninger. Alle elever er likeverdige

Detaljer

Årsplan Hjelteryggen sfo

Årsplan Hjelteryggen sfo Årsplan Hjelteryggen sfo 2014-2015 Årsplanen er ment å være et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen og en plan som skal sikre kvalitet ved ordningen for barn og foresatte. SFO er et

Detaljer

Plan for overgang barnehage - skole. Skaun kommune Vedtatt i Helse-, kultur og oppvekstutvalget XX.XX.XX - ESA sak

Plan for overgang barnehage - skole. Skaun kommune Vedtatt i Helse-, kultur og oppvekstutvalget XX.XX.XX - ESA sak Plan for overgang barnehage - skole Skaun kommune 2015 Vedtatt i Helse-, kultur og oppvekstutvalget XX.XX.XX - ESA sak Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Prinsipper for gode overganger... 4 3 Plan

Detaljer

Tilrettelegging for et godt og trygt skolemiljø Grønnåsen skole. Skoleåret 2017/2018

Tilrettelegging for et godt og trygt skolemiljø Grønnåsen skole. Skoleåret 2017/2018 Tilrettelegging for et godt og trygt skolemiljø Grønnåsen skole Skoleåret 2017/2018 Hva Hvorfor Hvordan Når Ansvarlig Oppstart av skoleåret: Skape relasjoner mellom voksne - barn, barn barn og voksen voksen,

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

FORELDREMØTE 23. MAI SKOLESTARTERE KRINGSJÅ SKOLE Mye å lære et godt sted å være

FORELDREMØTE 23. MAI SKOLESTARTERE KRINGSJÅ SKOLE Mye å lære et godt sted å være FORELDREMØTE 23. MAI SKOLESTARTERE 2017 KRINGSJÅ SKOLE Mye å lære et godt sted å være Innhold Informasjon om tverrfaglig team Rask bokstavinnlæring på 1. trinn Praktisk informasjon Et trygt og godt skolemiljø

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Årsrapport 2014 Signo kompetansesenter

Årsrapport 2014 Signo kompetansesenter Årsrapport 2011 Årsrapport 2014 II SIGNO KOMPETANSESENTER 2014 Forord Året vi har lagt bak oss har i hovedsak vært preget av godt faglig arbeid på alle arenaer. Da året startet, hadde vi fortsatt ingen

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2012 Vår 2012 50 49 98,00 08.08.2012 Vår 2011 Vår 2011 56 56 100,00 28.09.2011 Vår 2010 Vår 2010 60 59 98,33 22.09.2010 Vår

Detaljer

LIKE MULIGHETER BERGER BARNEHAGE

LIKE MULIGHETER BERGER BARNEHAGE LIKE MULIGHETER BERGER BARNEHAGE Tema: Likestilling og likeverd i praktiskpedagogisk arbeid i barnehagen Deltagere: Hele personalet i barnehagene i Rykkinn område. Rykkinn område består av barnehagene:

Detaljer

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Til sammen har 13 skoler i Telemark deltatt i prosjektet «Ungdom med kort botid i Norge» i regi av Nasjonalt Senter for Flerspråklig

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Generelt om kapittel 1 En fin sommer Episodene i dette kapittelet utspiller seg i august. Noen av beboerne i Furulia har vært bortreist i ferien,

Detaljer

Handlingsplan for skoleåret 2012-2013

Handlingsplan for skoleåret 2012-2013 Handlingsplan for skoleåret 2012-201 Harestad skole «Vi ønsker å bli distriktets beste skole når det gjelder elevmiljø, grunnleggende ferdigheter og trivsel for både voksne og barn.» Skolens visjon og

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 544 415 76,29 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 501 439 87,62 15.05.2008 06:39:27 Vår 2007 Vår 2007 509

Detaljer

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015 Barn som ikke har spist frokost kan spise medbrakt på SFO før kl. 08:00. Alt tøy MÅ merkes med barnets navn!

Detaljer

God læring for alle!

God læring for alle! Pedagogisk utviklingsplan for Eidsbergskolen 2012 2016 God læring for alle! 19.09.2012 Innholdsfortegnelse: Pedagogisk utviklingsplan... 1 Innledning:... 2 Forankring i kommuneplanen for Eidsberg:... 3

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten (16/30097)

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten (16/30097) Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten (16/30097) Høringen kommer fra: o Statlig etat Navn på avsender av høringen (hvilken statlig etat, fylkesmannen,

Detaljer

Årsplan for skolefritidsordningen

Årsplan for skolefritidsordningen Berlevåg skole Årsplan for skolefritidsordningen SFO skal være et sted hvor barnet opplever å bli ivaretatt, og hvor det finner helhet og sammenheng i hverdagen. Virksomheten legger til rette for lek,

Detaljer

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Kjeldås skole; et godt sted å væreet godt sted å lære. Skolene i Sande har følgende satsingsområder: 1. God oppvekst, 2. Vurdering for læring(vfl) og 3. Klasseledelse.

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe Lillebjørn Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Lillebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 288020 236090 81,97 26.04.2012 Kristiansand kommune Vår 2012 5875 4939 84,07 26.04.2012 Vardåsen skole Vår

Detaljer

Velkommen til Rena skole- innmeldingsskjema leveres bak i rommet

Velkommen til Rena skole- innmeldingsskjema leveres bak i rommet Velkommen til Rena skole- innmeldingsskjema leveres bak i rommet 1 Fadderordning 5.klassingene ved Rena skole er faddere for skolestarterne fra og med nå og til lenge etter de har begynt på skolen. Organisert

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Blindernveien skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Blindernveien skole Oslo kommune Utdanningsetaten Blindernveien skole STRATEGISK PLAN 2015 SKOLENS SATSNINGSOMRÅDER Utdanningsetaten i Oslo gir føringer for skolene m.h.t. utviklingsarbeid. Til vanlig kan skolene måle sin

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 398761 333310 83,58 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 392078 319712 81,54 15.05.2008 06:39:27 Elevundersøkelsen

Detaljer

HØSTINFO 2014. Hausten er komen til huset i hagen. Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre.

HØSTINFO 2014. Hausten er komen til huset i hagen. Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre. HØSTINFO 2014 Hausten er komen til huset i hagen Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre. Tre jenter ned og tre jenter ut. No haustar våre jenter kvar sin eplegut av Einar

Detaljer

OPPVEKST Avdeling. Dvergsnes skole. Utruste til et godt liv gjennom trygghet, kunnskap og humør

OPPVEKST Avdeling. Dvergsnes skole. Utruste til et godt liv gjennom trygghet, kunnskap og humør OPPVEKST Avdeling Dvergsnes skole Utruste til et godt liv gjennom trygghet, kunnskap og humør FLiK Forskningsbasert Læringsmiljø i Kristiansand Skape inkluderende læringsmiljø som: - øker alle barns sosiale

Detaljer

Gaustadsnippen Barnehage AS

Gaustadsnippen Barnehage AS Vår visjon og mål En barnehage i bevegelse barn og voksne finner veien sammen Vi er opptatt av barns medvirkning og ser på barn som kompetente Ansatte som er oppriktig engasjerte i barnets hverdag i lek

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Redd Barna Forebygging 2010/1/0636

Redd Barna Forebygging 2010/1/0636 1 Redd Barna Forebygging 2010/1/0636 Vennskap og kjærlighet på mobil og nett. Utviklet av Telemuseet i samarbeid med Redd Barna Samtale om publisering av tekst og bildet på internett med utgangspunkt i

Detaljer

De eldste barna Handlingsplan

De eldste barna Handlingsplan Ilabekken barnehager De eldste barna Handlingsplan Leke Leve Lære med omsorg i et anerkjennende og inkluderende miljø Barnehagens Innledning rutiner: Barnehagen Alle barn er skal, med i en samarbeid egen

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Arkivsaksnr: 2013/60 Klassering: A20 Saksbehandler: Elisabeth Jonassen EVALUERING AV RESSURSBRUK OG ORGANISERING AV ALTERNATIVE

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SEPTEMBER 2014 Hei alle sammen Vi er nå kommet til oktober måned og i september har vi brukt mye tid på å bli kjent med hverandre og rutinene på avdelingen. Vi ser nå at barna begynner

Detaljer

Rutine for overgang barnehage-skole

Rutine for overgang barnehage-skole Rutine for overgang barnehage-skole Revidert mai 2016 Innledning. Hensikten med denne rutinebeskrivelsen er å sikre at overgangen fra barnehage til skole blir så god som mulig. Å styrke sammenhengen mellom

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Tilrettelegging for et godt psykososialt miljø på Grønnåsen skole. Skoleåret 2016/2017

Tilrettelegging for et godt psykososialt miljø på Grønnåsen skole. Skoleåret 2016/2017 Tilrettelegging for et godt psykososialt miljø på Grønnåsen skole Skoleåret 2016/2017 Hva Hvorfor Hvordan Når Ansvarlig 1. Lyttering Nærhet Øker samhold Fokus Lytte til de andre Vi samler elevene der hver

Detaljer

Cochleaimplantat hos barn med ulike funksjonsnedsettelser - 1 -

Cochleaimplantat hos barn med ulike funksjonsnedsettelser - 1 - Cochleaimplantat hos barn med ulike funksjonsnedsettelser - 1 - Innhold Hva er et cochleaimplantat?... 5 Hvem får cochleaimplantat?... 5 Cochleaimplantat hos barn med ulike funksjonsnedsettelser... 7 Tilrettelegging,

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Frambus system for skriftlige tilbakemeldinger på tjenestene

Frambus system for skriftlige tilbakemeldinger på tjenestene Til: Styret i Stiftelsen Frambu Saksnummer: 10/16 Møtenummer:1/2016 Møtedato: 30. mars 2016 Saksbehandler: Kaja Giltvedt Frambus system for skriftlige tilbakemeldinger på tjenestene Frambu har siden nyttår

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt

lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt Alf Reiar Berge, seniorforsker, Rehab-Nor Tine Brager Hynne, avdelingsleder fagavdelingen, Signo Hilde Haualand, seniorrådgiver,

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELLERUD STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING MED MK BYGG OG ANLEGG

VELKOMMEN TIL HELLERUD STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING MED MK BYGG OG ANLEGG VELKOMMEN TIL HELLERUD STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING MED MK BYGG OG ANLEGG 2017 2018 VELKOMMEN STUDIESPESIALISERING TIL PÅ HELLERUD2017/2018 VELKOMMEN TIL HELLERUD VGS! Du har kommet inn på

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

Velkommen til Torridal SFO

Velkommen til Torridal SFO Velkommen til Torridal SFO Info om SFO Skolefritidsordningen er et tilsyns, omsorgs og leketilbud for barna til og med 4 klasse. Når barna er ferdige med skoledagen går de hit hvor de kan leke, være med

Detaljer

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Kultur for læring et forbedringsarbeid i Hedmark

Kultur for læring et forbedringsarbeid i Hedmark Kultur for læring et forbedringsarbeid i Hedmark Kultur for læring overordnede målsettinger: De faglige resultater i grunnskolen i Hedmark skal heves og elevene skal forberedes på framtidens samfunns-

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 MED FOKUS PÅ KUNNSKAP OG GLEDE Innhold og hovedpunkter Litt om skolen og læringsmiljøet Forventninger og satsingsområder Samarbeid skole hjem Foreldremøtene høsten

Detaljer

Årsplan for Skolefritidsordningen

Årsplan for Skolefritidsordningen Årsplan for Skolefritidsordningen Myrene Skole Porsgrunn Kommune 2015-16 1 INNLEDNING: En årsplan er: et arbeidsredskap for personalet et informasjonsredskap som presenterer arbeidet vårt for foreldrene,

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN 2017 2018 SAMARBEID OMSORG LÆRING VERDIER ANSVAR NYTENKNING GLEDE Innledning På Solvang skole skal alle elever oppleve et godt og inkluderende læringsmiljø. Dette sikres gjennom

Detaljer

Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring

Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære

Detaljer

Skolebilde for Trintom skole skoleåret

Skolebilde for Trintom skole skoleåret Del I Side 1 Skolebilde for Trintom skole skoleåret 2014 2015 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Elever 2012 215 2013 216 2014 213 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE. Foresattes navn. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder

MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE. Foresattes navn. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE Barnets navn.. Født Foresattes navn. Tlf. privat. Tlf. jobb. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder Andre samarbeidspartnere. Vi inngår

Detaljer

Godeset skole KVALITETSPLAN

Godeset skole KVALITETSPLAN Godeset skole KVALITETSPLAN 2011-2015 1 ! Innledning Godeset skole har våren 2010 utarbeidet denne kvalitetsplanen. Planen skal være et forpliktende dokument, og et styringsredskap for skolens driftsstyre,

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Elevenes læring Skolens satsingsområder Datoer, talentsatsing, valgfag, fravær

Detaljer

Virksomhetsplan 2016

Virksomhetsplan 2016 Virksomhetsplan 2016 Samspill og læring for alle! Innholdsfortegnelse Kommunens overordnede mål og utviklingsmål 3 Mer og bedre læring..4 Matematikk.. 5 Klasseledelse/vurdering for læring 6 Andre viktige

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing.

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. FORORD Glomfjord skole har utarbeidet en tiltaksplan mot mobbing, denne planen ivaretar bestemmelsene som er gitt i Opplæringslovens

Detaljer

ÅDNAMARKA SKOLEFRITIDSORDNING

ÅDNAMARKA SKOLEFRITIDSORDNING ÅRSPLAN FOR ÅDNAMARKA SKOLEFRITIDSORDNING 2016/2017 Overordnede felles mål for skolefritidsordningene i Bergen kommune: SFO skal være et trygt sted for alle barn i ordningen. SFO skal gi barna muligheter

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Sist oppdatert: juni 2013 Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Kragerø videregående skole - Vår 2009 Vår 2009 172 144 83,72 12.05.2009 Kragerø videregående skole - Vår 2008 Vår 2008 192 134

Detaljer

UNGE & RUS 1 + 2 8. TRINN Gjennomføring : Februar

UNGE & RUS 1 + 2 8. TRINN Gjennomføring : Februar UNGE & RUS 1 + 2 8. TRINN Gjennomføring : Februar Gjennomføring av program Elevene følge mal for gjennomføring av programmet i ca 3-4 uker http://www.ungeogrus.no/ Lærerne/ elevene Praktisk forberedelse

Detaljer

ÅRSPLAN ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2008/2009

ÅRSPLAN ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2008/2009 ÅRSPLAN SFO ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2008/2009 Innholdsliste 1. INNLEDNING......2 2. FORMÅL...3 2.1. SENTRALE FORMÅL......3 2.2. FORMÅL ÅLESUND KOMMUNE......3 2.3. MÅL ELLINGSØY BARNE-

Detaljer

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen.

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen. Spørsmål fra Elevundersøkelsen for 5. til og med 7. trinn Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Med spent forventning... Sjekkliste for en god overgang fra barnehage til skole

Med spent forventning... Sjekkliste for en god overgang fra barnehage til skole Med spent forventning... Sjekkliste for en god overgang fra barnehage til skole Med spent forventning... Skolestart er en stor begivenhet i alle barns liv. De aller fleste barn og foreldre ser frem til

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2011 Vår 2011 273 241 88,28 08.04.2011 Vår 2010 Vår 2010 297 267 89,90 22.09.2010 Vår 2009 Vår 2009 284 248 87,32 26.06.2009

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Støtte til skoleeiere og skoler i utviklingsarbeidet GNIST nasjonalt KD Udir FM Universiteter,

Detaljer

Velkommen til foreldremøte for Vg2!

Velkommen til foreldremøte for Vg2! Velkommen til foreldremøte for Vg2! Vårt tilbud er utdanningsprogrammene Helse- og oppvekstfag (HO) og Studiespesialisering (ST) Våre grunnleggende verdier Faglig stolthet Inkluderende holdning Engasjert

Detaljer

Veien til skolestart. Plan for overgangen mellom barnehage, skole og SFO i Indre Fosen kommune

Veien til skolestart. Plan for overgangen mellom barnehage, skole og SFO i Indre Fosen kommune Veien til skolestart Plan for overgangen mellom barnehage, skole og SFO i Indre Fosen kommune 01.09.2017 Innhold FORORD... 2 Hovedmål... 2 Planens innhold... 3 Hovedmål... 4 Barnehagens mål:... 4 Hva er

Detaljer

Velkommen til Torridal SFO

Velkommen til Torridal SFO Velkommen til Torridal SFO Info om SFO Skolefritidsordningen er et tilsyns, omsorgs og leketilbud for barna til og med 4 klasse. Når barna er ferdige med skoledagen går de hit hvor de kan leke, være med

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Tabellene viser kun resultater for obligatoriske spørsmål, dvs spørsmål som er stilt til alle elevene. Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2010 Vår 2010 405996

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET OMRÅDER OG SPØRSMÅL I ORGANISASJONSANALYSEN GRUNNSKOLER MASTER med alle spørsmål til alle grupper Kolonner til høyre angir hvilke spørsmål som det er aktuelt for de tre gruppene medarbeidere. Til bruk

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Rutine for overgang barnehage-skole i Fet kommune

Rutine for overgang barnehage-skole i Fet kommune Rutine for overgang barnehage-skole i Fet kommune 2017-2021 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Mål for arbeidet med overgang barnehage-skole... 2 2 Kunnskapen rutinen bygger

Detaljer

Med gode opplevelse, lek og fantasi, vil barna få en SFO å bli glad i!

Med gode opplevelse, lek og fantasi, vil barna få en SFO å bli glad i! Med gode opplevelse, lek og fantasi, vil barna få en SFO å bli glad i! FORORD Denne årsplanen er en plan over drift, mål og satsningsområder for Lerstad SFO 2014-2015. Planen bygger på Ålesund kommunes

Detaljer

Kvalitetsplan for Hafrsfjord skole

Kvalitetsplan for Hafrsfjord skole 2016-2020 Kvalitetsplan for Hafrsfjord skole 1 Kvalitetsplan 2016-2020 Hafrsfjord skoles nye kvalitetsplan som gjelder fra 2016 202. Planen er forankret i Kunnskapsløftet og knyttet opp mot Stavanger kommune

Detaljer

Årsmelding 2017 Sande ungdomsskole

Årsmelding 2017 Sande ungdomsskole Årsmelding 2017 Sande ungdomsskole Sande ungdomsskoles årsmelding tar utgangspunkt i Sande kommunes handlingsprogram 2015-2018. Plan for god oppvekst 2010-2018 og Handlingsplan for grunnskolen i Sande.

Detaljer

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 Velkommen til Årum SFO Generelt Skolefritidsordningen (SFO) drives i skolens lokaler etter gjeldende lover, forskrifter og vedtekter. Skolefritidsordningen

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SFO DANVIK SKOLE

KVALITETSPLAN FOR SFO DANVIK SKOLE KVALITETSPLAN FOR SFO DANVIK SKOLE 1. Bakgrunn for planen Denne planen tar utgangspunkt i kvalitetsplanen for Drammen kommune - SFO. Visjon Drammensskolen, Norges beste skole. En skole der hver enkelt

Detaljer

Arbeid med inkludering i skolen sett fra et ledelsesperspektiv, fra en skole med forsterket avdeling

Arbeid med inkludering i skolen sett fra et ledelsesperspektiv, fra en skole med forsterket avdeling Arbeid med inkludering i skolen sett fra et ledelsesperspektiv, fra en skole med forsterket avdeling Erlend Mulelid, avdelingsleder, og Sissel Fuglestad, rektor, e-post: Sissel.Fuglestad@bergen.kommune.no

Detaljer