Signo grunn- og videregående skole AS Årsrapport 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Signo grunn- og videregående skole AS Årsrapport 2014"

Transkript

1 Signo grunn- og videregående skole AS Årsrapport 2014 Elevene ved Signo grunn- og videregående skole AS, er engasjert i skoledemokratiet, og deltar i styringen av skolen. På bildet er elevrådet og skolens inspektør samlet til møte, høsten 2014.

2 Innhold Innhold... 2 Innledning Skolens grunnlag Visjon og kjerneverdier Privatskole Signo grunn- og videregående skoles formål Organisasjonskart Skole og kompetansesenter under ett navn Utfordringer for privatskolen Overgang til privatskole nye utfordringer Hjemreisekostnader og delt opplæring Det faglige og pedagogiske arbeidet Opplæring og organisering Opplæring av nytilsatte Utfordrende atferd Deltagelse på kurs og konferanser Tegnspråk Døvblindearbeid Faglig samarbeid Danseprosjekt Knutepunktskolesamling Kunnskapsministeren på besøk Personalopplæring, kurs og konferanser -Skolen Kurs der personalet har bidratt med forelesninger Internat Internatdrift Internatlivet Den viktige fritiden Kollektivt liv, kollektiv læring og læring Nytt internat Personalopplæring, kurs og konferanser Samarbeidet mellom skole og hjem Foreldresamarbeid - FAU Arbeidsmiljø og sykefravær Arbeidsmiljøundersøkelse Sykefraværet Tall, tabeller og elevgrunnlag Elevtall våren og høsten Videregåendeelver fordelt etter programområder Antall elever i internat Antall ansatte i skole og internat Regnskap og kostnader Signo grunn- og videregående skole AS - Årsrapport

3 Innledning Signo grunn- og videregående skole AS er landets eneste private skole for elever med hørselshemming i kombinasjon med ulike funksjonshemninger og elever med døvblindhet. Selv om skolen er liten hva gjelder antall elever, erfarer vi at kommunikasjonsmiljøet og personalets kompetanse er viktig for elevene. Skolen er en av virksomhetene i Stiftelsen Signo som er en stor aktør i Norge i arbeidet med hørselshemmede. Signo skole- og kompetansesenters elever deltar også i det store sosiale fellesskapet som finnes blant brukere i Signo i Andebu. I privatskolens andre år erfarer vi at skolen nå er på god vei til å finne sin plass, interessen for skolen er økende, elevtallet stiger langsomt og det er mange besøk på skolen. Personalet på skolen og i internatet er kunnskapsrike og engasjert i elevens faglige og sosiale utvikling. 1 Skolens grunnlag 1.1 Visjon og kjerneverdier Stiftelsenes visjon er Grenseløs tro på menneskets muligheter. Kjerneverdiene er nær, kommuniserende, åpen, nytenkende og lekende. Visjonen er utfordrende og gir samtidig mulighet til å være kreativ på elevenes vegne. Verdiene forteller om hvordan vi skal møte og arbeide med elevene. 1.2 Privatskole Som følge av Meld. St. 18 ( ) Læring og fellesskap, ble avdeling for grunn- og videregående skole skilt ut fra Signo kompetansesenter med virkning fra 1.august Skolen ble godkjent som privatskole og opprettet som et aksjeselskap. Skolen fikk navnet Signo grunn- og videregående skole AS. Stiftelsen Signo eier aksjene. Skolen er landsdekkende og består av grunnskole og videregående opplæring og driver også internat. Skolen kjøper tjenester fra kompetansesenteret til stab og støttefunksjoner. Signo grunn- og videregående skole AS finansieres over kapittel 227 og 228 på statsbudsjettet. Skolen er godkjent for å drive grunnskoleopplæring og videregående opplæring, og godkjent for å gi opplæring innenfor læreplanverket for Kunnskapsløftet og Kunnskapsløftet for døve og sterkt tunghørte. Den er godkjent for inntil 35 elever, 12 på grunnskolen og 23 i videregående opplæring. Skolens målgrupper er elever med hørselshemming i kombinasjon med andre funksjonshemninger og elever med døvblindhet. Signo grunn- og videregående skole AS - Årsrapport

4 Elevene kan tas inn på følgende programområder i videregående opplæring: Naturbruk Restaurant og næringsmiddelfag Design og håndverk Helse- og sosialfag Studiespesialisering (Hverdagslivstrening og arbeidslivstrening) 1.3 Signo grunn- og videregående skoles formål I skolens vedtekter heter det: Selskapets virksomhet som privatskole er å gi opplæring til elever med hørselshemming i kombinasjon med ulike funksjonshemninger og til elever med døvblindhet som er identifisert i henhold til den nordiske definisjonen av døvblindhet og i henhold til prosedyrer som gjelder i Norge. Selskapet driver både grunnskole og videregående opplæring. Skolen har internat. Skolen har hele landet som opptaksområde. Det skal være tett faglig samarbeid mellom Signo grunn- og videregående skole AS og Signo kompetansesenter. Selskapet har ved sin virksomhet ikke til formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte, i det alt overskudd skal tilfalle formålet. Økonomiforvaltningen i selskapet følger det til enhver tid gjeldende lovverk. Bildet: Elever, foreldre, lærere og ansatte samlet til årets juleavslutning, desember 2014 Signo grunn- og videregående skole AS - Årsrapport

5 1.4 Organisasjonskart Signo grunn- og videregående skole AS - Årsrapport

6 1.5 Skole og kompetansesenter under ett navn For å kunne gi et best mulig tilbud til elever og brukere ble det bestemt at de to virksomhetene i Signo skole og kompetansesenter skal ha et tett faglig samarbeid. Det speiles i organisasjonskartet og er nedfelt i virksomhetenes vedtekter, og er en av grunnene til at styrene har vedtatt at de to virksomhetene skal markedsføres under ett felles navn; Signo skole- og kompetansesenter. Målgruppene - elever med hørselshemming i kombinasjon med andre funksjonshemninger og elever med døvblindhet - er i det store samfunnsperspektivet små grupper. For å kunne utvikle vår kompetanse trenger vi tilgang til flest mulig elev- og brukersaker. Det er viktig at medarbeiderne i de to virksomhetene lærer av hverandre og deler kunnskap og erfaring. Gjennom å organisere våre erfaringer via mange saker, gir vi det best mulige tjenestetilbudet. Det gjelder både de som går på skolen her, og de som får opplæringen på bostedet sitt med bistand fra vår fagavdeling. 2 Utfordringer for privatskolen Godkjenningen av Signo grunn- og videregående skole AS som privatskole fjernet usikkerheten om skolens videre drift. Elever med hørselshemming i kombinasjon med andre funksjonshemninger og elever med døvblindhet ble sikret et høyt spesialisert opplæringstilbud i et tegnspråklig miljø. Skolen ble sikret økonomiske rammer gjennom høyeste sats for privatskoler, post 228, og tilleggsposten 227 på statsbudsjettet. 2.1 Overgang til privatskole nye utfordringer De første årene som privatskole har gitt utfordringer som etter hvert har falt på plass. Interne rutiner vedrørende økonomi er lagt om, inntaksrutinene til skolen er endret, foreldre, PPT og skolefaglig ansvarlige instanser i kommuner og fylker har blitt enda viktigere målgrupper i forhold til informasjon og generelt som samarbeidspartnere. Det viktige samarbeidet mellom Signo kompetansesenter og Signo grunn- og videregående skole har falt på plass, og styrker det faglige arbeidet rundt elevene. Skolens samarbeid med Kompetansesenteret om deltidselevene er stabilt og fungerer etter intensjonene. 2.2 Hjemreisekostnader og delt opplæring Det første året som privatskole gav særlige utfordringer for elevenes hjemreiser og kostnadene for å dekke reisene. Dialogen med kommuner og fylker førte til ulike løsninger for elevene. Skolen henvendte seg til Kunnskapsdepartementet og fikk i løpet av våren 2014 svar om at staten ville dekke hjemreisene med et fast beløp. Gleden var stor når beskjeden kom og elevene kunne gis like hjemreisemuligheter enten de bor nord eller syd i landet. Det gir også trygghet for nye elever som søker i til skolen i årene som kommer, at den økonomiske dekningen til hjemreisene blir lik for alle. Utfordringene framover ligger i at med et stigende antall elever blir det flere hjemreiser å fordele potten på. Det kan gi betydning for antall åpne helger i internatet. Noen elever ønsker å kunne dele opplæringen ved å få noen dager av skoleuka på bostedsskolen og resten i et tegnspråklig opplæringsmiljø på Signo grunn- og videregående skole. Det var et tilbud Signo grunn- og videregående skole AS - Årsrapport

7 skolen hadde gitt gjennom mange år og en god løsning for noen elever. Høsten 2013 søkte skolen Utdanningsdirektoratet om godkjenning for å gi tilbud om delt opplæring også for grunnskoleelever, og fikk svar i juni Søknaden ble avslått. Privatskoleloven gir ikke anledning til delt opplæring i grunnskolen. 3 Det faglige og pedagogiske arbeidet 3.1 Opplæring og organisering Ved skolestart i august var det 21 elever som begynte på skolen. 15 bodde i internat og 6 var hjemmeboende. Etter høstferien begynte det enda en elev og 22 elever er det høyeste elevtallet skolen har hatt på flere år. Det er ni elever i grunnskolen og tretten elever i videregående opplæring. I skolen er elevene delt i seks elevgrupper og de får opplæringen i grupper så langt det er mulig. Elevene deles også i grupper på tvers etter fag, tema, interesser og innlæringsbehov. Kontaktlærer har hovedansvaret i gruppa. Alle elevene har dette året hatt IOP, som utarbeides i samarbeid mellom lærerne i gruppa. Det gir en kvalitetssikring i målsettingsarbeidet. Skolens målgruppe er spredt i alder, fra sju til tjue år. Elevenes innlæringsbehov varierer fra et tidlig utviklingsnivå til kompetansemål som er hentet fra elevens årstrinn i Kunnskapsløftet. For første gang har en elev i Signo grunn- og videregående skole gjennomført Nasjonale prøver. Eleven var selv godt fornøyd med resultatet, og hadde god grunn til det. Nasjonale prøver er nå innarbeidet i skolens rutiner og det blir hvert år foretatt en grundig vurdering om deltagelse blant elevene. Elevundersøkelsen er også innarbeidet i skolens rutiner. Skoleåret 2014/15 har skolen fire elever med døvblindhet. Fagfeltet omkring døvblindhet er viktig å delta i fordi kompetansen som utvikles på dette feltet gir betydning for resten av skolens faglige arbeid. Noen deltidselever har dette året fått tilbudet sitt sammen med helårselevene, andre har fått opplæring i grupper med andre deltidselever. Skolens elevråd har hatt møter hver måned gjennom hele året. Elevene forbereder seg godt og vi får tilbakemeldinger om at elevrådsarbeidet oppleves som både interessant og spennende. Alt arbeid med programområdet Naturbruk ble i august flyttet tilbake til Sukke gård. Samarbeidet med Signo Grantoppen har gjennom det også blitt styrket. Det arbeides for å få fram enda tydeligere det flotte arbeidet som gjøres og for å videreutvikle de unike mulighetene naturen og gården gir. Skolen samarbeider med Stiftelsens prest om undervisning i RLE-faget. Det er gjennomført skolegudstjenester både før påske og jul. Det gis mulighet til alle om å reservere seg for deltagelse, med tilbud om alternativt undervisningsopplegg. Ingen elever eller foreldre har så langt reservert seg fra deltagelse. Hvert år deltar skolens elever på Nedre Gausens kulturtreff. Kulturtreffet samler hørselshemmede elever fra hele landet. Signo grunn- og videregående skole AS - Årsrapport

8 Elevene har også deltatt på «Grenseløse idrettsdager» i Skien fritidspark både vår og høst Opplæring av nytilsatte Ved skolestart i august var det relativt mange nyansatte som ikke hadde tegnspråkkompetanse og som ikke hadde erfaring fra arbeid med elever med utfordrende atferd, og som var ukjente med Signo. I flere år har det vært en utfordring å komme tidlig nok i gang med opplæring slik at personalet allerede fra skolestart kan gi elevene et godt nok opplæringstilbud. To uker før skolestart i august fikk derfor nytilsatte tilbud om grunnkurs i tegnspråk, en dag med Vergeopplæring, og en dag med innføringskurs. Det gjorde at tilbudet til elevene kom godt i gang allerede fra første skoledag. Vi erfarte at dette var en god og nyttig måte å legge til rette på, både for nytilsatte og for elevene. De positive erfaringene gjør at vi fortsetter denne måten å involvere nytilsatte på i Utfordrende atferd Skolen og internatet har i flere år arbeidet med å utvikle en solid plattform for å kunne gi faglig godt tilbud til elever med utfordrende atferd. Vi har jobbet mot to mål: å kunne gi elever med utfordrende atferd et kvalitativt godt opplæringstilbud, og å utvikle, systematisere og dokumentere kompetanse (kunnskap og erfaring) i arbeidet. Høsten 2013 falt tilbudet på plass. Personalgruppa ble ei stabil gruppe uten særlig utskifting og jobbet i 2014 målrettet og godt. Etter søknad til stiftelsens hovedkontor, fikk skolen kr ,- i stimuleringsmidler for å utvikle arbeidet med utfordrende atferd videre. På bakgrunn av gruppas erfaringer ble det utviklet en plan for å ta imot nye elever med utfordrende atferd. Planen ble fulgt og inntak av nye elever med denne problematikken høsten 2014, fungerte mye bedre enn tidligere år. 12. desember deltok alle som arbeider med elever med utfordrende atferd på en intern HMS-dag med dette temaet. Det ble en positiv dag med god gjennomgang av alle deler av arbeidet. Det var også invitert en fagperson fra Signo CSS som foreleste over tema debrifing. Antall registrerte utageringer gikk i 2014 markant ned. Både i skolen og i internatet fungerer rapportering- og oppfølgingsrutiner når det skjer utageringer og det jobbes kontinuerlig med opplæring i vergeteknikker for å styrke arbeidet. På bakgrunn av det gode og systematiske arbeidet som er drevet, har prosjektleder holdt flere foredrag om arbeidet som er gjort. 3.3 Deltagelse på kurs og konferanser Skolen gir opplæringstilbud til en sammensatt gruppe elever på både grunnskole- og videregående nivå. Det krever et personale som har gode faglige kvalifikasjoner og er oppdatert på ny kunnskap på svært mange områder. Det har også i 2014 blitt brukt relativt mye ressurser til opplæring gjennom kurs og konferanser. Signo grunn- og videregående skole AS - Årsrapport

9 3.4 Tegnspråk Tegnspråk ligger til grunn for alt faglig arbeid i skolen og det jobbes kontinuerlig med å gi nye ansatte god opplæring og videreutvikling av kommunikasjonsmiljøet. Elevenes språkkode er tegnspråk, norsk med tegnstøtte og mange har behov for alternativ og supplerende støtte i sin kommunikasjon. Stiftelsen Signos virksomheter i Andebu bidrar til et stort felles tegnspråklig kommunikasjonsmiljø som elevene også har nytte av. Gjennom hele våren ble det gjennomført tegnspråksamtaler på skolemøtene, ½ time på en mandag i måneden. Da kom personalet på tegnspråkavdelingen og ledet samtaler på tegnspråk. Det gir alle en øvelse i bruk av språket. 3.5 Døvblindearbeid Arbeidet med døvblinde elever har også i 2014 hatt en tydelig plass i skolens arbeid, både faglig og økonomisk. En pedagog er fortsatt med i et prosjekt med bakgrunn i boken Kommunikative relasjoner som er ledet fra Nordens Välfärdscenter. 3.6 Faglig samarbeid Signo grunn- og videregående skole har, og skal ha, et tydelig fokus på det faglige samarbeidet med Signo kompetansesenter. Vi har også dette året planlagt og gjennomført Fagforum sammen, har hatt felles plandager, og faglig samarbeid omkring helårselevene og deltidselevene. Også i 2014 har skolens lærere holdt forelesninger med praksisfortellinger fra undervisningen på kursene som fagavdelingen i Signo kompetansesenter arrangerer. Forelesningene får gjennomgående gode tilbakemeldinger, og det gir lærerne nyttige erfaringer og tilbakemeldinger som fører til egen kompetanseutvikling. Skolen har også godt faglig samarbeid med rådgiverne og psykologene i fagavdelingen omkring elevarbeidet. Skolen har i flere år også samarbeidet med NSHP (Nasjonalt senter for hørselshemning og psykisk helse). Det styrker skolens elevarbeid kvalitativt og gir trygghet i arbeidet. Personalet deltar også på Stiftelsens faglige arrangementer når det ligger til rette for deltagelse. 3.7 Danseprosjekt En dansegruppe som er en del av den kulturelle skolesekken, var også våren 2014 i en periode knyttet til skolen. Det ble jobbet fram en forestilling der elevene var med som referansegruppe og de deltok også på flere forestillinger. 3.8 Knutepunktskolesamling To ganger pr. år arrangeres det samlinger for videregående skoler som gir opplæring til hørselshemmede elever. I april var samlingen lagt til Signo grunn- og videregående skole og til Sandefjord videregående skole. Dagen på Sukke ble en god dag der det ble mulig å vise fram skolen og kompetansesentret til andre som gir opplæring til hørselshemmede. Andreas Struve holdt et interessant foredrag om skolens arbeid med elever med utfordrende atferd. Signo grunn- og videregående skole AS - Årsrapport

10 BILDET: Vetle lærer bort tegnspråk til ministeren 3.9 Kunnskapsministeren på besøk Den 12.september var kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på kort besøk på skolen. Han fikk møte noen av skolens elever som hadde forberedt seg til møtet med informasjon, spørsmål og anbefalinger. Elevene møtte en interessert og lyttende minister. Vi tror han reiste herfra med en større forståelse for skolens tilbud og elevgruppe Personalopplæring, kurs og konferanser -Skolen Våren, eksterne oppdrag: Når atferden utfordrer Utfordrende atferd Andreas Relasjon kommunikasjon-læring ASK (Alternativ og supplerende kommunikasjon) Våren, personalopplæring: Div. organisasjonskurs Symwriter Når atferden utfordrer Skriving og vurdering av skrivekompetanse Etac, kurs i løfte- og forflytningsteknikk Privatskolesamling, kurs i innrapportering Innføringskurs i Grid og Grid player Internt kurs vedr. elev Førstehjelp ASK-kurs Relasjon-kommunikasjon-læring Begeistringskonferanse Kurs hos fylkesmannen Minoritet og sjelden diagnose Kommunikative relasjoner Signo grunn- og videregående skole AS - Årsrapport

11 VK1 tegnspråkkurs VK2 tegnspråkkurs Fagkonferanse om Charge 3.11 Kurs der personalet har bidratt med forelesninger Signos fagkurs om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) Forelesning fagdag døvblindhet Kommunikative relasjoner Når atferden utfordrer Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og hørselshemning Autisme og hørselshemning 4 Internat. Signo grunn- og videregående skole er landsdekkende. Det innebærer at elever med lang reisevei må bo på internat. BILDET: Det nye internatet ble innviet 19. september Stian og Karl Håkon kuppet showet! 4.1 Internatdrift Internatet er en del av læringsmiljøet ved Signo grunn- og videregående skole, hvor målet er å mestre flere og flere oppgaver og situasjoner på veien mot et voksenliv. Internatets åpningstider følger skoleruta i Vestfold og er åpent i uken, og annen hver helg. Det er elever med lang reisevei som kan søke om internatplass. Elever i grunnskolen prioriteres ved hjemreiser hver helg, mens elever i videregående skole får helger med i internat-tilbudet hvis ikke annet er avtalt. Elevene som bor på internatet har ulike behov, og boalternativene skal gjenspeile dette. Noen elever trenger trygge rammer og få personer å forholde seg til, mens andre trenger flere elever å være sammen med. På våren hadde vi internatdrift i 5 hus og på høsten 4 hus i drift. Det bodde fra 1 til 12 elever sammen i huset. Både vår og høst halvåret bodde 2 elever i hvert sitt hus. En av elevene sluttet til sommeren og vi fikk en ny elev på høsten. Å bo alene har vært en god løsning for dem, fordi de da kan være med Signo grunn- og videregående skole AS - Årsrapport

12 å bestemme når de har lyst til å være sammen med andre og kan trekke seg tilbake når det blir for vanskelig å være sammen med andre. Internatet er bemannet kun når elevene er der. Personalet kommer på jobb på mandag ettermiddag og personalet går i turnus frem til elevene reiser hjem på fredag. På dagvaktene slutter personalet klokken elve, og kveldspersonal kommer klokken halv to. Vi har denne høsten hatt to elever med medlever-turnus, hvor kommunen har betalt ekstra for tettere bemanning enn vanlig drift. Medlever-ordningen er en ordning som kan benyttes overfor elever med utfordrende atferd, der overganger og skifte av personal kan være et problem. I medlever-turnusen er personalet på jobb fra mandag ettermiddag til onsdag morgen, onsdag ettermiddag til fredag, og fra fredag ettermiddag til mandag. På dagtid er de med inn i skolen. Denne ordningen gir større trygghet og oversikt, og har vært en god ordning for de to elevene. Høsten 2014 ble det ansatt en kokk. Kosthold er viktig, og at elevene får riktig mat, og riktig sammensatt mat, er viktig. Flere av elevene har egne dietter og det blir nå godt ivaretatt. Kokken lager middag til alle elevene. Noen av elevene på de andre husene kommer og spiser på Molandveien 33, mens andre henter maten og spiser i egne hus. Dette tilpasses ut fra elevens behov. 4.2 Internatlivet I internatet bor barn og ungdom sammen. De blir fordelt ut fra behov, ikke fra alder. De elevene som kan er med på å bestemme hvilke rom de skal ha. Personalet er opptatt av å legge til rette for gode samspill, men samtidig er elevene også med og former internatlivet. De er opptatt av hverandre og har mange felles aktiviteter. De er nysgjerrige, samhandler og lærer av hverandre. Mange av elevene har få venner på sitt hjemsted. Her kommer de sammen, og mange opplever å få nye venner. 4.3 Den viktige fritiden Elevens fritid skal preges av elevens interesser. De skal få prøve seg på ulike fritidsaktiviteter og delta på ulike arenaer. Personalet har tilbudt ulike hobbyaktiviteter. Hobbyartikler er lagt fram og lagt i hyllene, slik at det skal være lett tilgjengelig for elevene. Elevene har også tatt med seg hobbyartikler hjemmefra og jobbet med dette i fellesrommet. De har laget mye fint, og har pyntet stua med flere av de tingene de har laget. Elevene har fått tilbud om ulike fritidsaktiviteter. Forslagene er gitt eleven, sin kan velge å delta eller ikke. Personalet foreslår forskjellige spill, og så samler elever og personalet seg i for eksempel uteområdet, og spiller. Personalet må oftest delta aktivt for å skape motivasjon hos elevene. Når spillet er i gang har flere av elevene kommet og deltatt. Området på Sukke har vært brukt til å gå turer, sykle, og å være ute og huske. Elevene har også fått tilbud om å reise til byen. De velger ofte å være med. I byen har de vært på kino, vært i butikkene, eller på McDonald s. Vår søstervirksomhet Signo Vivo gir utviklings-, arbeids-, og botilbud til voksne brukere i Andebu. Våre elever har ofte deltatt i Signo Vivos aktiviteter. Blant annet på trim i gymsalen, bål-samling og bowling. Dette er en god øvingsarena der elevene får rollemodeller å se opp til, og flere å samhandle med. Signo grunn- og videregående skole AS - Årsrapport

13 4.4 Kollektivt liv, kollektiv læring og læring Det er mange utfordringer i det å bo flere sammen. Det sosiale samspillet gir utfordringer, som for eksempel å lære å ta hensyn til hverandre, vente på tur, og utsette behov for å få oppfylt egne ønsker. Ungdommene står også overfor andre utfordringer, som utvikling av egen kropp, og hva dette innebærer i forhold til samspill med andre. Det er dannet en jentegruppe, hvor personalet og elevene har tatt opp temaer knyttet til de utfordringene elevene står overfor. På veien mot et voksenliv er det flere ting som skal læres. Personlig hygiene, gode matvaner, og å holde orden. Noen trenger å lære hva en dag er, et døgn, og en uke, for å få en forståelse av tid og når ting skal skje. Voksenlivet og internatlivet består også av plikter, og elevene får erfaringer i forhold til det. Personalet har fortatt en kartlegging av hver elev, og ut fra dette gitt elevene oppgaver og utfordringer. Alle elevene har oppgaver knyttet til måltider og egne rom, som å ordne egen matpakke, rydde etter måltidet, rydde og vaske eget rom. Noen har oppgaver knyttet til søppel. Personalet er hele tiden til stede, og gir råd og veiledning underveis. Elevene er avhengig av gode strukturer, oversikter og rutiner for å kunne mestre. 4.5 Nytt internat Det nye internatet i Molandveien 33 ble tatt i bruk fra skolestart i august Våren 2014 brukte personalet tiden til å forberede innflytting, både faglig og praktisk. De hadde møter hver 14 dag hvor organisering av elevarbeidet, team-bygging og elevfordeling var noen av temaene. Personalet arbeidet i grupper og det de kom frem til var med på å danne grunnlaget for videre drift av internatet. Molandveien 33 har plass til 12 elever. Denne høsten skulle 9 helårselever benytte Molandveien 33 mens resten av elevrommene fordeles på 6 deltidselever. Elevene hadde forberedt seg og flere hadde tatt med privat ting til rommet. Vi så at flere av elevene var stolt av rommet sitt og ville vise det fram. Elevene var spente på hvordan det ville bli å bo sammen med flere medelever, og den første tiden gikk med til å bli kjent med huset, rutinene i huset, og hverandre. Etter kort tid oppdaget vi at det kom vann opp av rørene på badene i jentefløya. Rørlegger ble tilkalt. Det viste seg at kloakkrøret hadde gått fra hverandre og kloakken gikk ut i grunnen. Den ene fløya av bygget måtte stenges, og alle jentene måtte flytte ut og bo på internatet Bekkestua. Golvet ble hogd opp, og rørene ble reparert. Gleden var stor da jentene kunne flytte tilbake etter en uke. Vi hadde åpningsfest 19. september, hvor foresatte, samarbeidspartnere og pressen var invitert. Det ble en fin markering med taler og overrekkelse av gaver. Elevene deltok aktivt, og en av elevene hadde en tegnspråk-poetisk fremføring av livet på internatet. NRK Vestfold var til stede, filmet fra åpningstalene, og hadde noen intervjuer. 4.6 Personalopplæring, kurs og konferanser 2014 Tegnspråkopplæring Vergeopplæring Signo grunn- og videregående skole AS - Årsrapport

14 Hms-arbeid Autisme og hørselshemning Medisinkurs Hørselstekniske hjelpemidler Traumekurs Charge Audiologi 5 Samarbeidet mellom skole og hjem 5.1 Foreldresamarbeid - FAU Etter etableringen av privatskolen har skolen ved oppstarten av skoleåret gjennomført foreldremøte, med informasjon om skolen, innholdet i opplæringa, medvirkning og annet som er relevant for foreldrene. Møtet i september 2014 ble lagt til samme dag som åpninga av Molandveien 33. Foreldrene valgte et arbeidsutvalg (FAU). Siden skolen er relativt liten, består FAU av foreldre fra både grunnskolen og videregående. Foreldre får tilbud om samtaletime/foreldremøte/utviklingssamtaler med lærerne to ganger per år. Skolen betaler også i noen tilfeller reisekostnadene for en forelder. Ofte legges foreldremøtene til dagen for jule- og sommeravslutning slik at flest mulig kan komme. Skolen deltar også i alle elevenes ansvarsgruppemøter og samarbeider med foreldrene der. Skolen er landsdekkende og mange foreldre bor langt fra skolen. Det er likevel et relativt tett samarbeid mellom internatet, skolen og foresatte. Mye av kontakten foregår via telefon eller videokonferanse, Skype eller Facetime og kontaktbok. 6 Arbeidsmiljø og sykefravær 6.1 Arbeidsmiljøundersøkelse Høsten 2013 ble det gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse. Gjennomgang av undersøkelsen viser at ettervirkningene av omorganiseringen, samt andre forhold, gjør at det er behov for å jobbe med endring av arbeidsmiljøet. Høsten 2014 startet skole og internat opp et samarbeid med Fønix og kalte samarbeidet Kulturutvikling i Signo. Flest mulig av personalet deltar, og alle med større stilling enn 50 % skal være med. Arbeidet fortsetter i Sykefraværet Det har i 2014 vært fokus på sykefraværet som i mange år har vært høyt i forhold til sammenlignbare virksomheter. Det er gledelig å se at fraværet har gått markant ned både i skolen og i internatet i året som har gått. Signo grunn- og videregående skole AS - Årsrapport

15 7. Tall, tabeller og elevgrunnlag I det følgende legges det fram tall for antall elever i Signo grunn og videregående skole AS i Elevtall våren og høsten 2014 Helårselever våren: Grunnskole: Fylker/kommuner: Kjønn: 7 Flora: 1 Grimstad:1 Mandal:1 Søgne:1 Sandefjord: 1 Tønsberg:2 Jenter: 2 Gutter: 5 Videregående: 9 Aust-Agder:1 Hordaland: 1 Telemark:2 Troms:2 Gutter:7 Jenter:2 Vestfold: 2 Østfold: 1 Elever med delt opplæring: Grunnskole Fylker/kommuner: Kjønn: 1 (0,4 plass) (Nøtterøy) (Gutt) Videregående 2 (0,81 % + 0,87 % plass) Vest-Agder:1 Buskerud:1 Helårselever høsten: Grunnskole: Fylker/kommuner: Kjønn: 9 Mandal: 1 Tromsø: 1 Tønsberg: 2 Nøtterøy: 1 Grimstad: 1 Trondheim:1 Andebu: 1 Bø: 1 Jenter: 3 Gutter: 6 Videregående: 13 Vestfold: 2 Troms: 3 Østfold: 2 Telemark: 2 Aust-Agder: 1 Sogn og Fjordane: 1 Vest-Agder: 2 Jenter: 4 Gutter: 9 Gutt:2 Elever med delt opplæring: Grunnskole Fylker/kommuner: Kjønn: Skoledager: 0 Signo grunn- og videregående skole AS - Årsrapport

16 7.2 Videregåendeelver fordelt etter programområder Våren 2014 Studiespesialisering - arbeidslivstrening og 7 hverdagslivstrening Naturbruk 1 Restaurant- og næringsmiddelfag 2 Design og håndverk 1 Helse- og sosialfag Høsten 2014 Studiespesialisering arbeidslivstrening og 9 hverdagslivstrening Naturbruk 3 Restaurant- og næringsmiddelfag 1 Design og håndverk Helse- og sosialfag 7.3 Antall elever i internat Vår 2014 Høst Antall ansatte i skole og internat Antall ansatte pr : Total: Fast: Midlertidig: Heltid: Deltid: Fordeling kvinner og menn. Kvinner: Menn: Fordeling døve og hørende: Døve: Hørende: 3 69 Signo grunn- og videregående skole AS - Årsrapport

17 8.0 Regnskap og kostnader SKOLEN INTERNAT DRIFTSINNTEKTER Statstilskudd, kap 227. post Statstilskudd kap. 228 post Overskudd fra tidligere år Midler for ekstratiltak fra kommuner SUM INNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Personalkostnader Elevutgifter Husleie-, område- og medlemskostnader Utstyr Vedlikehold av bygninger Driftsutgifter Vedlikehold og reperasjon av utstyr Honorarer Kontorutgifter Bilutgifter Reise- og transportkostnader Møtekostnader Andre driftskostnader Avskrivninger SUM KOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader SUM FINANSPOSTER RESULTAT ETTER FINANSPOSTER Regnskap 2014 for Signo grunn- og videregående skole as er ikke avsluttet. Det mangler fortsatt fakturaer/årsregnskapsføringer, så resultatet vil endre seg noe når alle fakturaer/føringer er gjort. Revisjon av skolens regnskap er antatt ferdig ved utgangen av februar Signo grunn- og videregående skole AS - Årsrapport

Årsrapport 2013. Signo grunn- og videregående skole AS

Årsrapport 2013. Signo grunn- og videregående skole AS Årsrapport 2013 Signo grunn- og videregående skole AS BILDET: Signo grunn- og videregående skole AS sommeren 2013 Innhold Innledning... 3 1 Skolens grunnlag... 3 1.1 Visjon og kjerneverdier... 3 1.2 Privatskole...

Detaljer

Konkretisering av samarbeidet mellom Statped og Signo kompetansesenter 2014 2017

Konkretisering av samarbeidet mellom Statped og Signo kompetansesenter 2014 2017 Konkretisering av samarbeidet mellom Statped og Signo kompetansesenter 2014 2017 I avtalen mellom Stiftelsen Signo og Utdanningsdirektoratet, inngått 7.2. 2014, slås det fast at det skal etableres et samarbeid

Detaljer

TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015

TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015 TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015 Årsinfo 2014 /2015 for foresatte ved Trømborg SFO ELEVSYN VED TRØMBORG SKOLE / SFO Alle elever er unike med sine evner og forutsetninger. Alle elever er likeverdige

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Cochleaimplantat hos barn med ulike funksjonsnedsettelser - 1 -

Cochleaimplantat hos barn med ulike funksjonsnedsettelser - 1 - Cochleaimplantat hos barn med ulike funksjonsnedsettelser - 1 - Innhold Hva er et cochleaimplantat?... 5 Hvem får cochleaimplantat?... 5 Cochleaimplantat hos barn med ulike funksjonsnedsettelser... 7 Tilrettelegging,

Detaljer

Med gode opplevelse, lek og fantasi, vil barna få en SFO å bli glad i!

Med gode opplevelse, lek og fantasi, vil barna få en SFO å bli glad i! Med gode opplevelse, lek og fantasi, vil barna få en SFO å bli glad i! FORORD Denne årsplanen er en plan over drift, mål og satsningsområder for Lerstad SFO 2014-2015. Planen bygger på Ålesund kommunes

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

God læring for alle!

God læring for alle! Pedagogisk utviklingsplan for Eidsbergskolen 2012 2016 God læring for alle! 19.09.2012 Innholdsfortegnelse: Pedagogisk utviklingsplan... 1 Innledning:... 2 Forankring i kommuneplanen for Eidsberg:... 3

Detaljer

Årsrapport 2014 Signo kompetansesenter

Årsrapport 2014 Signo kompetansesenter Årsrapport 2011 Årsrapport 2014 II SIGNO KOMPETANSESENTER 2014 Forord Året vi har lagt bak oss har i hovedsak vært preget av godt faglig arbeid på alle arenaer. Da året startet, hadde vi fortsatt ingen

Detaljer

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Til sammen har 13 skoler i Telemark deltatt i prosjektet «Ungdom med kort botid i Norge» i regi av Nasjonalt Senter for Flerspråklig

Detaljer

Barnegruppen: Ved skoleårets start består barnegruppen av 24 barn; 15 jenter og 9 gutter.

Barnegruppen: Ved skoleårets start består barnegruppen av 24 barn; 15 jenter og 9 gutter. 1 Innhold: 1.0 Personalet og barnegruppen på SFO... 3 Barnegruppen:... 3 Personalet:... 3 2.0 SFO: Formål 2 i vedtektene.... 3 3.0 Pedagogisk grunnsyn og visjon for Tenor SFO:... 4 4.0 Satsningsområder

Detaljer

lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt

lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt Alf Reiar Berge, seniorforsker, Rehab-Nor Tine Brager Hynne, avdelingsleder fagavdelingen, Signo Hilde Haualand, seniorrådgiver,

Detaljer

Årsplan for Skolefritidsordningen

Årsplan for Skolefritidsordningen Årsplan for Skolefritidsordningen Myrene Skole Porsgrunn Kommune 2015-16 1 INNLEDNING: En årsplan er: et arbeidsredskap for personalet et informasjonsredskap som presenterer arbeidet vårt for foreldrene,

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015 Barn som ikke har spist frokost kan spise medbrakt på SFO før kl. 08:00. Alt tøy MÅ merkes med barnets navn!

Detaljer

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Kjeldås skole; et godt sted å væreet godt sted å lære. Skolene i Sande har følgende satsingsområder: 1. God oppvekst, 2. Vurdering for læring(vfl) og 3. Klasseledelse.

Detaljer

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HØSTEN 2012 VÅR VISJON: Barnas hus skal være en god barnehage, preget av trygghet, trivsel, danning og læring for barn og voksne. Dere må se denne planen i sammenheng med Velkomstskrivet

Detaljer

TILTAKSPLAN 2013-2014

TILTAKSPLAN 2013-2014 Prioriteringer TILTAKSPLAN 2013-2014 Ekstra fokus 2013-2014 Kontinuerlige og lovpålagte prosesser Fagerlia videregående skole Vår visjon Kunnskap, mangfold, trivsel Vårt verdigrunnlag Fagerlia videregående

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET OMRÅDER OG SPØRSMÅL I ORGANISASJONSANALYSEN GRUNNSKOLER MASTER med alle spørsmål til alle grupper Kolonner til høyre angir hvilke spørsmål som det er aktuelt for de tre gruppene medarbeidere. Til bruk

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen 12. Desember 2005 Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen Prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen Fysisk aktivitet i Strategi for kompetanseutvikling

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Handlingsplan for skoleåret 2012-2013

Handlingsplan for skoleåret 2012-2013 Handlingsplan for skoleåret 2012-201 Harestad skole «Vi ønsker å bli distriktets beste skole når det gjelder elevmiljø, grunnleggende ferdigheter og trivsel for både voksne og barn.» Skolens visjon og

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Støtte til skoleeiere og skoler i utviklingsarbeidet GNIST nasjonalt KD Udir FM Universiteter,

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 FAG OG LÆRING HVA KAN DU FORVENTE AV DIN SKOLE? Skolen gir undervisning i tråd med gjeldende lovverk og læreplaner. Skolen er kjent med elevens faglige ståsted fra

Detaljer

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109 Type møte REFERAT samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/tidspunkt Onsdag 28.10.09 kl. 18.00 19.30 Innkalt Forfall Møteleder Referent Leder SU, Kristine Enger FAU: Kathrine Edland, nestleder FAU: Alf Helge

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 MED FOKUS PÅ KUNNSKAP OG GLEDE Innhold og hovedpunkter Litt om skolen og læringsmiljøet Forventninger og satsingsområder Samarbeid skole hjem Foreldremøtene høsten

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering

1. Bruk av kvalitetsvurdering Områder og spørsmål i Organisasjonsanalysen - Grunnskoler 1. Bruk av kvalitetsvurdering DRØFTING AV KVALITET LÆRER LEDELSE ANDRE 1.1 Medarbeidere og ledelsen drøfter resultatet fra elevundersøkelsen. 1.2

Detaljer

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole PLAN FOR UTVIKLING AV ET POSITIVT ELEVMILJØ I opplæringsloven 9a-1 står det at «Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Velkommen til foreldremøte for Vg2!

Velkommen til foreldremøte for Vg2! Velkommen til foreldremøte for Vg2! Vårt tilbud er utdanningsprogrammene Helse- og oppvekstfag (HO) og Studiespesialisering (ST) Våre grunnleggende verdier Faglig stolthet Inkluderende holdning Engasjert

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SFO DANVIK SKOLE

KVALITETSPLAN FOR SFO DANVIK SKOLE KVALITETSPLAN FOR SFO DANVIK SKOLE 1. Bakgrunn for planen Denne planen tar utgangspunkt i kvalitetsplanen for Drammen kommune - SFO. Visjon Drammensskolen, Norges beste skole. En skole der hver enkelt

Detaljer

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Innhold Rettigheter/plikter etter alder... 2 Generelt

Detaljer

NyGIV overgangsprosjektet i Oppland

NyGIV overgangsprosjektet i Oppland NyGIV overgangsprosjektet i Oppland Sluttrapport 01.02.2014, Ingerid Myrvold 1. Økonomioversikt (4.265.653 tildelte midler, pr brev datert 17.04.2013) a. Lønnsmidler (2 939 660) i. VIGO (lønn/sos 831 000+

Detaljer

Informasjonsbrosjyre ved skolestart

Informasjonsbrosjyre ved skolestart Informasjonsbrosjyre ved skolestart Åskollen skole våren 2012 VELKOMMEN TIL ÅSKOLLEN SKOLE Nå nærmer det seg skolestart! Vi gleder oss veldig til å ta i mot de nye førsteklassingene våre. Med dere på laget,

Detaljer

Internasjonalisering i grunnopplæringen. PetroMaritim rådgiversamling 1. november 2012 Stig Helge Pedersen

Internasjonalisering i grunnopplæringen. PetroMaritim rådgiversamling 1. november 2012 Stig Helge Pedersen Internasjonalisering i grunnopplæringen PetroMaritim rådgiversamling 1. november 2012 Stig Helge Pedersen Innhold 1. Internasjonalisering: Hva og hvorfor 2. Om SIU 3. Internasjonalisering og fag- og yrkesopplæring:

Detaljer

Frambus system for skriftlige tilbakemeldinger på tjenestene

Frambus system for skriftlige tilbakemeldinger på tjenestene Til: Styret i Stiftelsen Frambu Saksnummer: 10/16 Møtenummer:1/2016 Møtedato: 30. mars 2016 Saksbehandler: Kaja Giltvedt Frambus system for skriftlige tilbakemeldinger på tjenestene Frambu har siden nyttår

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage -med livslang lyst til lek og læring Årsplan for Sørumsand barnehage År 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV SØRUMSAND BARNEHAGE... 4 VERDIGRUNNLAG... 5 OMSORG, LEK OG LÆRING... 6 FAGOMRÅDENE... 7

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR FRELSESARMEENS BARNEHAGER

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR FRELSESARMEENS BARNEHAGER PEDAGOGISK PLATTFORM FOR FRELSESARMEENS BARNEHAGER Innledning Ordet «plattform» betyr grunnlag eller utgangspunkt. Frelsesarmeens barnehagers pedagogiske plattform danner utgangspunkt for alt arbeidet

Detaljer

Trivselsplan For Løpsmark skole

Trivselsplan For Løpsmark skole Trivselsplan For Løpsmark skole 9a-1: Elevene sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Opplæringsloven

Detaljer

GALLEBERG SKOLE VELKOMMEN TIL GALLEBERG SKOLE. Trygghet Mestring Kunnskap

GALLEBERG SKOLE VELKOMMEN TIL GALLEBERG SKOLE. Trygghet Mestring Kunnskap VELKOMMEN TIL Trygghet Mestring Kunnskap HVEM ER VI Rektor: Inspektør: Kontaktlærer: SFO-leder: Helsesøster: Barnevern: FAU-leder: Terje Larsen Anne-Liv Myhre Elisabeth Samnøy Marit Hole Anne Mari Skjørdal

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

HØSTINFO 2014. Hausten er komen til huset i hagen. Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre.

HØSTINFO 2014. Hausten er komen til huset i hagen. Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre. HØSTINFO 2014 Hausten er komen til huset i hagen Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre. Tre jenter ned og tre jenter ut. No haustar våre jenter kvar sin eplegut av Einar

Detaljer

KRINGSJÅ SKOLEFRITIDSORDNING (SFO)

KRINGSJÅ SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) KRINGSJÅ SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) 2014/2015 o Mye å lære et godt sted 1 Lillehammer kommune Grunnskole mai 2014 Til foreldre med barn i SFO Formål Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud til elever i

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt i Tysfjord Kommunestyre 11.01.2010 Gjeldende fra 01.02.2010 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE. 1. EIER Skolefritidsordningene

Detaljer

GENERELL INFORMASJON. Åpningstider. Tilvenning av nye barn. Dagsrytmen. Mat. Klær og sko. Medisinering. Info om barnehageplass. Samarbeidspartnere

GENERELL INFORMASJON. Åpningstider. Tilvenning av nye barn. Dagsrytmen. Mat. Klær og sko. Medisinering. Info om barnehageplass. Samarbeidspartnere GENERELL INFORMASJON Åpningstider Tilvenning av nye barn Dagsrytmen Mat Klær og sko Medisinering Info om barnehageplass Samarbeidspartnere Kriseplaner Leker Sykling Skøyter og ski Kor og musikkstund Bursdager

Detaljer

Strategisk plan Bjørnholt skole 2011

Strategisk plan Bjørnholt skole 2011 Strategisk plan Bjørnholt skole Forelagt driftsstyret 07.12.2010 og vedtatt i driftstyret 18.01. sist endret 18.01. side 1 av 7 Strategisk mål 1.1: Elevenes grunnleggende ferdigheter er betydelig bedre

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole 24.06.2014 SELBU KOMMUNE Virksomhetsplan for Bell Skole SFO 2014-2016 Bell skole Innhold Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Mål for Bell skole og Bell SFO er å:... 2 Sosial kompetanse gjennom lek... 3

Detaljer

ORIENTERING ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE

ORIENTERING ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE ORIENTERING OM ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE Svelvik ungdomsskole 2012/2013 Hva er Alternativ ungdomsskole? Alternativ ungdomsskole er et sosialpedagogisk tiltak innenfor grunnskolen i Svelvik kommune. Det er

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015

ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015 ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015 INNLEDNING : Skolefridsordningene i Ålesund kommune skal utarbeide årsplaner. God planlegging kan bidra til en gjennomtenkt og hensiktsmessig bruk av skolefritidsordningens

Detaljer

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret:

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret: 1 ÅRSPLAN 2011/2012. Presentasjon av personalet ved Kjøkkelvik skole. Gro Marie Bendixen Ann-Kristin Grimstad Anita Andersen Marny Askeland Ørjan Torsvik Sandy Fure Elin Haga Eva Mørner Anne Myksvoll Kristoffer

Detaljer

LIKE MULIGHETER BERGER BARNEHAGE

LIKE MULIGHETER BERGER BARNEHAGE LIKE MULIGHETER BERGER BARNEHAGE Tema: Likestilling og likeverd i praktiskpedagogisk arbeid i barnehagen Deltagere: Hele personalet i barnehagene i Rykkinn område. Rykkinn område består av barnehagene:

Detaljer

Deltidsopplæring for hørselshemmede grunnskoleelever

Deltidsopplæring for hørselshemmede grunnskoleelever Deltidsopplæring for hørselshemmede grunnskoleelever 1 Hva er Statpeds oppdrag for hørselshemmede elever? Statpeds arbeidsområder og ansvarsfelt er vedtatt av Stortinget. I Stortingsmelding 18 (2010-2011)

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO i Molde kommune

Kvalitetsplan for SFO i Molde kommune Kvalitetsplan for SFO i Molde kommune 2013-2018 2 Formelle krav til kvalitet og innhold SFO i opplæringsloven Skolefritidsordningen er hjemlet i Opplæringsloven 13-7. Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø

Plan for et godt læringsmiljø Behandles årlig i skolens SMU. Sist oppdatert 14.01.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Pedagogisk plattform for... 3 Kjennetegn ved et godt læringsmiljø... 4 Kvalitet i klasseledelse og læringsarbeid...

Detaljer

TILLER VIDEREGÅENDE SKOLE

TILLER VIDEREGÅENDE SKOLE TILLER VIDEREGÅENDE SKOLE PEDAGOGISK PLATTFORM TILLER VIDEREGÅENDE SKOLE Pedagogisk plattform er et målstyringsdokument som skal synliggjøre skolens verdisyn og felles retning. Den pedagogiske plattformen

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Elevenes læring Skolens satsingsområder FAU AKS Annet Presentasjon av lærere

Detaljer

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere.

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere. Denne årsplanen bygger på formålsparagrafen for barnehager (barnehageloven 1), og er en del av planverket i Haga barnehage. Planen er godkjent som årsplan sammen med pedagogisk plan for personalet av SU

Detaljer

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009 6.1 Oppvekstmiljø Barns totale oppvekstmiljø skal ses i en helhet slik at det er sammenheng mellom heim, barnehage/skole og fritid. Det skal utvikles gode lokale lærings-, kultur- og oppvekstmiljø knyttet

Detaljer

Årsplan Hjelteryggen sfo

Årsplan Hjelteryggen sfo Årsplan Hjelteryggen sfo 2014-2015 Årsplanen er ment å være et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen og en plan som skal sikre kvalitet ved ordningen for barn og foresatte. SFO er et

Detaljer

Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan. Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE. Bilde PERIODE XXXX-XXXX

Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan. Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE. Bilde PERIODE XXXX-XXXX Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE Bilde PERIODE XXXX-XXXX Denne må oppdateres etter at planen er ferdigskrevet Innhold 1 INNLEDNING...3 1.1 Presentasjon av skolen...3

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rett og plikt til grunnskole Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter

Detaljer

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage Årsrapport 2014 Utøy skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Skolebilde skoleåret 2013 2014

Skolebilde skoleåret 2013 2014 Skolebilde skoleåret 2013 2014 Del I Side 1 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Skole: Trintom Elever 2011 202 2012 215 2013 216 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 Velkommen til Årum SFO Generelt Skolefritidsordningen (SFO) drives i skolens lokaler etter gjeldende lover, forskrifter og vedtekter. Skolefritidsordningen

Detaljer

ÅRSPLAN ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2008/2009

ÅRSPLAN ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2008/2009 ÅRSPLAN SFO ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2008/2009 Innholdsliste 1. INNLEDNING......2 2. FORMÅL...3 2.1. SENTRALE FORMÅL......3 2.2. FORMÅL ÅLESUND KOMMUNE......3 2.3. MÅL ELLINGSØY BARNE-

Detaljer

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 1 Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 Innhold RUTINER VEDR. SPESIALUNDERVISNING OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER... 3 Saksgang vedr. spesialundervisningen

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte

Velkommen til informasjonsmøte Velkommen til informasjonsmøte Rektor Lasse Eide Besøk vår hjemmeside www.godalen.vgs.no Følg oss på Facebook og Twitter Program 18.00: Velkommen Kunstnerisk innslag Presentasjon av skolen Elevrepresentant

Detaljer

Psykisk helse i Osloskolene

Psykisk helse i Osloskolene Psykisk helse i Osloskolene Oppdage Ta aksjon Ikke miste av syne Et prosjekt i regi av i Oslo i samarbeid med Helse og velferdsetaten. Tverrfaglig og tverretatlig i Oslo kommune: Skole, PPT, barnevern,

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

Bedre læringsmiljø gjennom felles visjon/verdier og Respektprogrammet

Bedre læringsmiljø gjennom felles visjon/verdier og Respektprogrammet Bedre læringsmiljø gjennom felles visjon/verdier og Respektprogrammet Praksisfortellinger fra Rønholt skole - om hvordan tydelig skoleeierskap og samarbeid om skoleutvikling i en kommune, legger godt og

Detaljer

BARDU UNGDOMSSKOLE Nr. 1 skoleåret 2004-2005

BARDU UNGDOMSSKOLE Nr. 1 skoleåret 2004-2005 BARDU UNGDOMSSKOLE Nr. 1 skoleåret 2004-2005 INNHOLD Til foresatte Klassetrinnsteam Administrasjon/adresser/telefon/e-post Skolerute FAU Skoleporten Nytt fra klassetrinnene Skoledagen Nasjonale prøver

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Skolefravær Retningslinjer for forebyggende arbeid og oppfølging.

Skolefravær Retningslinjer for forebyggende arbeid og oppfølging. Skolefravær Retningslinjer for forebyggende arbeid og oppfølging. Retningslinjene er utarbeidet i et tverretatlig samarbeid: PPT-OT, Barnevernstjenesten, Helsestasjon for barn og unge og Oppveksttjenesten

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Elevenes skolemiljø. Ergonomidagen 2008

Elevenes skolemiljø. Ergonomidagen 2008 Elevenes skolemiljø Ergonomidagen 2008 Ergonomi Tilrettelegge arbeidsmiljøet ut fra menneskets biologiske forutsetninger slik at mennesket kan gis muligheter til å nytte sine evner og kapasitet best mulig,

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR HÅKVIK SKOLE

KVALITETSPLAN FOR HÅKVIK SKOLE KVALITETSPLAN FOR HÅKVIK SKOLE INTRODUKSJON AV VIRKSOMHETEN Håkvik barneskole er en 1-7 skole med ca 150 elever. Skolen ligger 12 km sør for Narvik sentrum i naturskjønne omgivelser i gangavstand til skog,

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015 Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Elever i videregående skole som ønsker læreplass og ikke har fått dette har rett til et Vg3 i skole som bygger på det Vg2 søkeren

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen 1 FUBs kvalitetsdokument Kvalitet i barnehagen Innledning Barna er det viktigste vi har. Foreldrene er barnas viktigste ressurs og den viktigste samarbeidspartneren for barnehagen. Foreldrenes innflytelse

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole

Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole Før en eventuell tilmelding til PPS skal skolen vurdere elevenes behov. Med utgangspunkt i egen kompetanse

Detaljer

Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7. Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran

Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7. Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7 Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran Sande ungdomsskole 2011/12 363 elever 49 ansatte Sande ungdomsskole

Detaljer

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste Halden og Aremark kommuner Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste Skjema for elever i grunnskolen Hvilke tjenester ønskes fra Enhet PPT? Pedagogisk-psykologisk undersøkelse/veiledning Logopedisk

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer