Signo grunn- og videregående skole AS Årsrapport 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Signo grunn- og videregående skole AS Årsrapport 2014"

Transkript

1 Signo grunn- og videregående skole AS Årsrapport 2014 Elevene ved Signo grunn- og videregående skole AS, er engasjert i skoledemokratiet, og deltar i styringen av skolen. På bildet er elevrådet og skolens inspektør samlet til møte, høsten 2014.

2 Innhold Innhold... 2 Innledning Skolens grunnlag Visjon og kjerneverdier Privatskole Signo grunn- og videregående skoles formål Organisasjonskart Skole og kompetansesenter under ett navn Utfordringer for privatskolen Overgang til privatskole nye utfordringer Hjemreisekostnader og delt opplæring Det faglige og pedagogiske arbeidet Opplæring og organisering Opplæring av nytilsatte Utfordrende atferd Deltagelse på kurs og konferanser Tegnspråk Døvblindearbeid Faglig samarbeid Danseprosjekt Knutepunktskolesamling Kunnskapsministeren på besøk Personalopplæring, kurs og konferanser -Skolen Kurs der personalet har bidratt med forelesninger Internat Internatdrift Internatlivet Den viktige fritiden Kollektivt liv, kollektiv læring og læring Nytt internat Personalopplæring, kurs og konferanser Samarbeidet mellom skole og hjem Foreldresamarbeid - FAU Arbeidsmiljø og sykefravær Arbeidsmiljøundersøkelse Sykefraværet Tall, tabeller og elevgrunnlag Elevtall våren og høsten Videregåendeelver fordelt etter programområder Antall elever i internat Antall ansatte i skole og internat Regnskap og kostnader Signo grunn- og videregående skole AS - Årsrapport

3 Innledning Signo grunn- og videregående skole AS er landets eneste private skole for elever med hørselshemming i kombinasjon med ulike funksjonshemninger og elever med døvblindhet. Selv om skolen er liten hva gjelder antall elever, erfarer vi at kommunikasjonsmiljøet og personalets kompetanse er viktig for elevene. Skolen er en av virksomhetene i Stiftelsen Signo som er en stor aktør i Norge i arbeidet med hørselshemmede. Signo skole- og kompetansesenters elever deltar også i det store sosiale fellesskapet som finnes blant brukere i Signo i Andebu. I privatskolens andre år erfarer vi at skolen nå er på god vei til å finne sin plass, interessen for skolen er økende, elevtallet stiger langsomt og det er mange besøk på skolen. Personalet på skolen og i internatet er kunnskapsrike og engasjert i elevens faglige og sosiale utvikling. 1 Skolens grunnlag 1.1 Visjon og kjerneverdier Stiftelsenes visjon er Grenseløs tro på menneskets muligheter. Kjerneverdiene er nær, kommuniserende, åpen, nytenkende og lekende. Visjonen er utfordrende og gir samtidig mulighet til å være kreativ på elevenes vegne. Verdiene forteller om hvordan vi skal møte og arbeide med elevene. 1.2 Privatskole Som følge av Meld. St. 18 ( ) Læring og fellesskap, ble avdeling for grunn- og videregående skole skilt ut fra Signo kompetansesenter med virkning fra 1.august Skolen ble godkjent som privatskole og opprettet som et aksjeselskap. Skolen fikk navnet Signo grunn- og videregående skole AS. Stiftelsen Signo eier aksjene. Skolen er landsdekkende og består av grunnskole og videregående opplæring og driver også internat. Skolen kjøper tjenester fra kompetansesenteret til stab og støttefunksjoner. Signo grunn- og videregående skole AS finansieres over kapittel 227 og 228 på statsbudsjettet. Skolen er godkjent for å drive grunnskoleopplæring og videregående opplæring, og godkjent for å gi opplæring innenfor læreplanverket for Kunnskapsløftet og Kunnskapsløftet for døve og sterkt tunghørte. Den er godkjent for inntil 35 elever, 12 på grunnskolen og 23 i videregående opplæring. Skolens målgrupper er elever med hørselshemming i kombinasjon med andre funksjonshemninger og elever med døvblindhet. Signo grunn- og videregående skole AS - Årsrapport

4 Elevene kan tas inn på følgende programområder i videregående opplæring: Naturbruk Restaurant og næringsmiddelfag Design og håndverk Helse- og sosialfag Studiespesialisering (Hverdagslivstrening og arbeidslivstrening) 1.3 Signo grunn- og videregående skoles formål I skolens vedtekter heter det: Selskapets virksomhet som privatskole er å gi opplæring til elever med hørselshemming i kombinasjon med ulike funksjonshemninger og til elever med døvblindhet som er identifisert i henhold til den nordiske definisjonen av døvblindhet og i henhold til prosedyrer som gjelder i Norge. Selskapet driver både grunnskole og videregående opplæring. Skolen har internat. Skolen har hele landet som opptaksområde. Det skal være tett faglig samarbeid mellom Signo grunn- og videregående skole AS og Signo kompetansesenter. Selskapet har ved sin virksomhet ikke til formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte, i det alt overskudd skal tilfalle formålet. Økonomiforvaltningen i selskapet følger det til enhver tid gjeldende lovverk. Bildet: Elever, foreldre, lærere og ansatte samlet til årets juleavslutning, desember 2014 Signo grunn- og videregående skole AS - Årsrapport

5 1.4 Organisasjonskart Signo grunn- og videregående skole AS - Årsrapport

6 1.5 Skole og kompetansesenter under ett navn For å kunne gi et best mulig tilbud til elever og brukere ble det bestemt at de to virksomhetene i Signo skole og kompetansesenter skal ha et tett faglig samarbeid. Det speiles i organisasjonskartet og er nedfelt i virksomhetenes vedtekter, og er en av grunnene til at styrene har vedtatt at de to virksomhetene skal markedsføres under ett felles navn; Signo skole- og kompetansesenter. Målgruppene - elever med hørselshemming i kombinasjon med andre funksjonshemninger og elever med døvblindhet - er i det store samfunnsperspektivet små grupper. For å kunne utvikle vår kompetanse trenger vi tilgang til flest mulig elev- og brukersaker. Det er viktig at medarbeiderne i de to virksomhetene lærer av hverandre og deler kunnskap og erfaring. Gjennom å organisere våre erfaringer via mange saker, gir vi det best mulige tjenestetilbudet. Det gjelder både de som går på skolen her, og de som får opplæringen på bostedet sitt med bistand fra vår fagavdeling. 2 Utfordringer for privatskolen Godkjenningen av Signo grunn- og videregående skole AS som privatskole fjernet usikkerheten om skolens videre drift. Elever med hørselshemming i kombinasjon med andre funksjonshemninger og elever med døvblindhet ble sikret et høyt spesialisert opplæringstilbud i et tegnspråklig miljø. Skolen ble sikret økonomiske rammer gjennom høyeste sats for privatskoler, post 228, og tilleggsposten 227 på statsbudsjettet. 2.1 Overgang til privatskole nye utfordringer De første årene som privatskole har gitt utfordringer som etter hvert har falt på plass. Interne rutiner vedrørende økonomi er lagt om, inntaksrutinene til skolen er endret, foreldre, PPT og skolefaglig ansvarlige instanser i kommuner og fylker har blitt enda viktigere målgrupper i forhold til informasjon og generelt som samarbeidspartnere. Det viktige samarbeidet mellom Signo kompetansesenter og Signo grunn- og videregående skole har falt på plass, og styrker det faglige arbeidet rundt elevene. Skolens samarbeid med Kompetansesenteret om deltidselevene er stabilt og fungerer etter intensjonene. 2.2 Hjemreisekostnader og delt opplæring Det første året som privatskole gav særlige utfordringer for elevenes hjemreiser og kostnadene for å dekke reisene. Dialogen med kommuner og fylker førte til ulike løsninger for elevene. Skolen henvendte seg til Kunnskapsdepartementet og fikk i løpet av våren 2014 svar om at staten ville dekke hjemreisene med et fast beløp. Gleden var stor når beskjeden kom og elevene kunne gis like hjemreisemuligheter enten de bor nord eller syd i landet. Det gir også trygghet for nye elever som søker i til skolen i årene som kommer, at den økonomiske dekningen til hjemreisene blir lik for alle. Utfordringene framover ligger i at med et stigende antall elever blir det flere hjemreiser å fordele potten på. Det kan gi betydning for antall åpne helger i internatet. Noen elever ønsker å kunne dele opplæringen ved å få noen dager av skoleuka på bostedsskolen og resten i et tegnspråklig opplæringsmiljø på Signo grunn- og videregående skole. Det var et tilbud Signo grunn- og videregående skole AS - Årsrapport

7 skolen hadde gitt gjennom mange år og en god løsning for noen elever. Høsten 2013 søkte skolen Utdanningsdirektoratet om godkjenning for å gi tilbud om delt opplæring også for grunnskoleelever, og fikk svar i juni Søknaden ble avslått. Privatskoleloven gir ikke anledning til delt opplæring i grunnskolen. 3 Det faglige og pedagogiske arbeidet 3.1 Opplæring og organisering Ved skolestart i august var det 21 elever som begynte på skolen. 15 bodde i internat og 6 var hjemmeboende. Etter høstferien begynte det enda en elev og 22 elever er det høyeste elevtallet skolen har hatt på flere år. Det er ni elever i grunnskolen og tretten elever i videregående opplæring. I skolen er elevene delt i seks elevgrupper og de får opplæringen i grupper så langt det er mulig. Elevene deles også i grupper på tvers etter fag, tema, interesser og innlæringsbehov. Kontaktlærer har hovedansvaret i gruppa. Alle elevene har dette året hatt IOP, som utarbeides i samarbeid mellom lærerne i gruppa. Det gir en kvalitetssikring i målsettingsarbeidet. Skolens målgruppe er spredt i alder, fra sju til tjue år. Elevenes innlæringsbehov varierer fra et tidlig utviklingsnivå til kompetansemål som er hentet fra elevens årstrinn i Kunnskapsløftet. For første gang har en elev i Signo grunn- og videregående skole gjennomført Nasjonale prøver. Eleven var selv godt fornøyd med resultatet, og hadde god grunn til det. Nasjonale prøver er nå innarbeidet i skolens rutiner og det blir hvert år foretatt en grundig vurdering om deltagelse blant elevene. Elevundersøkelsen er også innarbeidet i skolens rutiner. Skoleåret 2014/15 har skolen fire elever med døvblindhet. Fagfeltet omkring døvblindhet er viktig å delta i fordi kompetansen som utvikles på dette feltet gir betydning for resten av skolens faglige arbeid. Noen deltidselever har dette året fått tilbudet sitt sammen med helårselevene, andre har fått opplæring i grupper med andre deltidselever. Skolens elevråd har hatt møter hver måned gjennom hele året. Elevene forbereder seg godt og vi får tilbakemeldinger om at elevrådsarbeidet oppleves som både interessant og spennende. Alt arbeid med programområdet Naturbruk ble i august flyttet tilbake til Sukke gård. Samarbeidet med Signo Grantoppen har gjennom det også blitt styrket. Det arbeides for å få fram enda tydeligere det flotte arbeidet som gjøres og for å videreutvikle de unike mulighetene naturen og gården gir. Skolen samarbeider med Stiftelsens prest om undervisning i RLE-faget. Det er gjennomført skolegudstjenester både før påske og jul. Det gis mulighet til alle om å reservere seg for deltagelse, med tilbud om alternativt undervisningsopplegg. Ingen elever eller foreldre har så langt reservert seg fra deltagelse. Hvert år deltar skolens elever på Nedre Gausens kulturtreff. Kulturtreffet samler hørselshemmede elever fra hele landet. Signo grunn- og videregående skole AS - Årsrapport

8 Elevene har også deltatt på «Grenseløse idrettsdager» i Skien fritidspark både vår og høst Opplæring av nytilsatte Ved skolestart i august var det relativt mange nyansatte som ikke hadde tegnspråkkompetanse og som ikke hadde erfaring fra arbeid med elever med utfordrende atferd, og som var ukjente med Signo. I flere år har det vært en utfordring å komme tidlig nok i gang med opplæring slik at personalet allerede fra skolestart kan gi elevene et godt nok opplæringstilbud. To uker før skolestart i august fikk derfor nytilsatte tilbud om grunnkurs i tegnspråk, en dag med Vergeopplæring, og en dag med innføringskurs. Det gjorde at tilbudet til elevene kom godt i gang allerede fra første skoledag. Vi erfarte at dette var en god og nyttig måte å legge til rette på, både for nytilsatte og for elevene. De positive erfaringene gjør at vi fortsetter denne måten å involvere nytilsatte på i Utfordrende atferd Skolen og internatet har i flere år arbeidet med å utvikle en solid plattform for å kunne gi faglig godt tilbud til elever med utfordrende atferd. Vi har jobbet mot to mål: å kunne gi elever med utfordrende atferd et kvalitativt godt opplæringstilbud, og å utvikle, systematisere og dokumentere kompetanse (kunnskap og erfaring) i arbeidet. Høsten 2013 falt tilbudet på plass. Personalgruppa ble ei stabil gruppe uten særlig utskifting og jobbet i 2014 målrettet og godt. Etter søknad til stiftelsens hovedkontor, fikk skolen kr ,- i stimuleringsmidler for å utvikle arbeidet med utfordrende atferd videre. På bakgrunn av gruppas erfaringer ble det utviklet en plan for å ta imot nye elever med utfordrende atferd. Planen ble fulgt og inntak av nye elever med denne problematikken høsten 2014, fungerte mye bedre enn tidligere år. 12. desember deltok alle som arbeider med elever med utfordrende atferd på en intern HMS-dag med dette temaet. Det ble en positiv dag med god gjennomgang av alle deler av arbeidet. Det var også invitert en fagperson fra Signo CSS som foreleste over tema debrifing. Antall registrerte utageringer gikk i 2014 markant ned. Både i skolen og i internatet fungerer rapportering- og oppfølgingsrutiner når det skjer utageringer og det jobbes kontinuerlig med opplæring i vergeteknikker for å styrke arbeidet. På bakgrunn av det gode og systematiske arbeidet som er drevet, har prosjektleder holdt flere foredrag om arbeidet som er gjort. 3.3 Deltagelse på kurs og konferanser Skolen gir opplæringstilbud til en sammensatt gruppe elever på både grunnskole- og videregående nivå. Det krever et personale som har gode faglige kvalifikasjoner og er oppdatert på ny kunnskap på svært mange områder. Det har også i 2014 blitt brukt relativt mye ressurser til opplæring gjennom kurs og konferanser. Signo grunn- og videregående skole AS - Årsrapport

9 3.4 Tegnspråk Tegnspråk ligger til grunn for alt faglig arbeid i skolen og det jobbes kontinuerlig med å gi nye ansatte god opplæring og videreutvikling av kommunikasjonsmiljøet. Elevenes språkkode er tegnspråk, norsk med tegnstøtte og mange har behov for alternativ og supplerende støtte i sin kommunikasjon. Stiftelsen Signos virksomheter i Andebu bidrar til et stort felles tegnspråklig kommunikasjonsmiljø som elevene også har nytte av. Gjennom hele våren ble det gjennomført tegnspråksamtaler på skolemøtene, ½ time på en mandag i måneden. Da kom personalet på tegnspråkavdelingen og ledet samtaler på tegnspråk. Det gir alle en øvelse i bruk av språket. 3.5 Døvblindearbeid Arbeidet med døvblinde elever har også i 2014 hatt en tydelig plass i skolens arbeid, både faglig og økonomisk. En pedagog er fortsatt med i et prosjekt med bakgrunn i boken Kommunikative relasjoner som er ledet fra Nordens Välfärdscenter. 3.6 Faglig samarbeid Signo grunn- og videregående skole har, og skal ha, et tydelig fokus på det faglige samarbeidet med Signo kompetansesenter. Vi har også dette året planlagt og gjennomført Fagforum sammen, har hatt felles plandager, og faglig samarbeid omkring helårselevene og deltidselevene. Også i 2014 har skolens lærere holdt forelesninger med praksisfortellinger fra undervisningen på kursene som fagavdelingen i Signo kompetansesenter arrangerer. Forelesningene får gjennomgående gode tilbakemeldinger, og det gir lærerne nyttige erfaringer og tilbakemeldinger som fører til egen kompetanseutvikling. Skolen har også godt faglig samarbeid med rådgiverne og psykologene i fagavdelingen omkring elevarbeidet. Skolen har i flere år også samarbeidet med NSHP (Nasjonalt senter for hørselshemning og psykisk helse). Det styrker skolens elevarbeid kvalitativt og gir trygghet i arbeidet. Personalet deltar også på Stiftelsens faglige arrangementer når det ligger til rette for deltagelse. 3.7 Danseprosjekt En dansegruppe som er en del av den kulturelle skolesekken, var også våren 2014 i en periode knyttet til skolen. Det ble jobbet fram en forestilling der elevene var med som referansegruppe og de deltok også på flere forestillinger. 3.8 Knutepunktskolesamling To ganger pr. år arrangeres det samlinger for videregående skoler som gir opplæring til hørselshemmede elever. I april var samlingen lagt til Signo grunn- og videregående skole og til Sandefjord videregående skole. Dagen på Sukke ble en god dag der det ble mulig å vise fram skolen og kompetansesentret til andre som gir opplæring til hørselshemmede. Andreas Struve holdt et interessant foredrag om skolens arbeid med elever med utfordrende atferd. Signo grunn- og videregående skole AS - Årsrapport

10 BILDET: Vetle lærer bort tegnspråk til ministeren 3.9 Kunnskapsministeren på besøk Den 12.september var kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på kort besøk på skolen. Han fikk møte noen av skolens elever som hadde forberedt seg til møtet med informasjon, spørsmål og anbefalinger. Elevene møtte en interessert og lyttende minister. Vi tror han reiste herfra med en større forståelse for skolens tilbud og elevgruppe Personalopplæring, kurs og konferanser -Skolen Våren, eksterne oppdrag: Når atferden utfordrer Utfordrende atferd Andreas Relasjon kommunikasjon-læring ASK (Alternativ og supplerende kommunikasjon) Våren, personalopplæring: Div. organisasjonskurs Symwriter Når atferden utfordrer Skriving og vurdering av skrivekompetanse Etac, kurs i løfte- og forflytningsteknikk Privatskolesamling, kurs i innrapportering Innføringskurs i Grid og Grid player Internt kurs vedr. elev Førstehjelp ASK-kurs Relasjon-kommunikasjon-læring Begeistringskonferanse Kurs hos fylkesmannen Minoritet og sjelden diagnose Kommunikative relasjoner Signo grunn- og videregående skole AS - Årsrapport

11 VK1 tegnspråkkurs VK2 tegnspråkkurs Fagkonferanse om Charge 3.11 Kurs der personalet har bidratt med forelesninger Signos fagkurs om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) Forelesning fagdag døvblindhet Kommunikative relasjoner Når atferden utfordrer Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og hørselshemning Autisme og hørselshemning 4 Internat. Signo grunn- og videregående skole er landsdekkende. Det innebærer at elever med lang reisevei må bo på internat. BILDET: Det nye internatet ble innviet 19. september Stian og Karl Håkon kuppet showet! 4.1 Internatdrift Internatet er en del av læringsmiljøet ved Signo grunn- og videregående skole, hvor målet er å mestre flere og flere oppgaver og situasjoner på veien mot et voksenliv. Internatets åpningstider følger skoleruta i Vestfold og er åpent i uken, og annen hver helg. Det er elever med lang reisevei som kan søke om internatplass. Elever i grunnskolen prioriteres ved hjemreiser hver helg, mens elever i videregående skole får helger med i internat-tilbudet hvis ikke annet er avtalt. Elevene som bor på internatet har ulike behov, og boalternativene skal gjenspeile dette. Noen elever trenger trygge rammer og få personer å forholde seg til, mens andre trenger flere elever å være sammen med. På våren hadde vi internatdrift i 5 hus og på høsten 4 hus i drift. Det bodde fra 1 til 12 elever sammen i huset. Både vår og høst halvåret bodde 2 elever i hvert sitt hus. En av elevene sluttet til sommeren og vi fikk en ny elev på høsten. Å bo alene har vært en god løsning for dem, fordi de da kan være med Signo grunn- og videregående skole AS - Årsrapport

12 å bestemme når de har lyst til å være sammen med andre og kan trekke seg tilbake når det blir for vanskelig å være sammen med andre. Internatet er bemannet kun når elevene er der. Personalet kommer på jobb på mandag ettermiddag og personalet går i turnus frem til elevene reiser hjem på fredag. På dagvaktene slutter personalet klokken elve, og kveldspersonal kommer klokken halv to. Vi har denne høsten hatt to elever med medlever-turnus, hvor kommunen har betalt ekstra for tettere bemanning enn vanlig drift. Medlever-ordningen er en ordning som kan benyttes overfor elever med utfordrende atferd, der overganger og skifte av personal kan være et problem. I medlever-turnusen er personalet på jobb fra mandag ettermiddag til onsdag morgen, onsdag ettermiddag til fredag, og fra fredag ettermiddag til mandag. På dagtid er de med inn i skolen. Denne ordningen gir større trygghet og oversikt, og har vært en god ordning for de to elevene. Høsten 2014 ble det ansatt en kokk. Kosthold er viktig, og at elevene får riktig mat, og riktig sammensatt mat, er viktig. Flere av elevene har egne dietter og det blir nå godt ivaretatt. Kokken lager middag til alle elevene. Noen av elevene på de andre husene kommer og spiser på Molandveien 33, mens andre henter maten og spiser i egne hus. Dette tilpasses ut fra elevens behov. 4.2 Internatlivet I internatet bor barn og ungdom sammen. De blir fordelt ut fra behov, ikke fra alder. De elevene som kan er med på å bestemme hvilke rom de skal ha. Personalet er opptatt av å legge til rette for gode samspill, men samtidig er elevene også med og former internatlivet. De er opptatt av hverandre og har mange felles aktiviteter. De er nysgjerrige, samhandler og lærer av hverandre. Mange av elevene har få venner på sitt hjemsted. Her kommer de sammen, og mange opplever å få nye venner. 4.3 Den viktige fritiden Elevens fritid skal preges av elevens interesser. De skal få prøve seg på ulike fritidsaktiviteter og delta på ulike arenaer. Personalet har tilbudt ulike hobbyaktiviteter. Hobbyartikler er lagt fram og lagt i hyllene, slik at det skal være lett tilgjengelig for elevene. Elevene har også tatt med seg hobbyartikler hjemmefra og jobbet med dette i fellesrommet. De har laget mye fint, og har pyntet stua med flere av de tingene de har laget. Elevene har fått tilbud om ulike fritidsaktiviteter. Forslagene er gitt eleven, sin kan velge å delta eller ikke. Personalet foreslår forskjellige spill, og så samler elever og personalet seg i for eksempel uteområdet, og spiller. Personalet må oftest delta aktivt for å skape motivasjon hos elevene. Når spillet er i gang har flere av elevene kommet og deltatt. Området på Sukke har vært brukt til å gå turer, sykle, og å være ute og huske. Elevene har også fått tilbud om å reise til byen. De velger ofte å være med. I byen har de vært på kino, vært i butikkene, eller på McDonald s. Vår søstervirksomhet Signo Vivo gir utviklings-, arbeids-, og botilbud til voksne brukere i Andebu. Våre elever har ofte deltatt i Signo Vivos aktiviteter. Blant annet på trim i gymsalen, bål-samling og bowling. Dette er en god øvingsarena der elevene får rollemodeller å se opp til, og flere å samhandle med. Signo grunn- og videregående skole AS - Årsrapport

13 4.4 Kollektivt liv, kollektiv læring og læring Det er mange utfordringer i det å bo flere sammen. Det sosiale samspillet gir utfordringer, som for eksempel å lære å ta hensyn til hverandre, vente på tur, og utsette behov for å få oppfylt egne ønsker. Ungdommene står også overfor andre utfordringer, som utvikling av egen kropp, og hva dette innebærer i forhold til samspill med andre. Det er dannet en jentegruppe, hvor personalet og elevene har tatt opp temaer knyttet til de utfordringene elevene står overfor. På veien mot et voksenliv er det flere ting som skal læres. Personlig hygiene, gode matvaner, og å holde orden. Noen trenger å lære hva en dag er, et døgn, og en uke, for å få en forståelse av tid og når ting skal skje. Voksenlivet og internatlivet består også av plikter, og elevene får erfaringer i forhold til det. Personalet har fortatt en kartlegging av hver elev, og ut fra dette gitt elevene oppgaver og utfordringer. Alle elevene har oppgaver knyttet til måltider og egne rom, som å ordne egen matpakke, rydde etter måltidet, rydde og vaske eget rom. Noen har oppgaver knyttet til søppel. Personalet er hele tiden til stede, og gir råd og veiledning underveis. Elevene er avhengig av gode strukturer, oversikter og rutiner for å kunne mestre. 4.5 Nytt internat Det nye internatet i Molandveien 33 ble tatt i bruk fra skolestart i august Våren 2014 brukte personalet tiden til å forberede innflytting, både faglig og praktisk. De hadde møter hver 14 dag hvor organisering av elevarbeidet, team-bygging og elevfordeling var noen av temaene. Personalet arbeidet i grupper og det de kom frem til var med på å danne grunnlaget for videre drift av internatet. Molandveien 33 har plass til 12 elever. Denne høsten skulle 9 helårselever benytte Molandveien 33 mens resten av elevrommene fordeles på 6 deltidselever. Elevene hadde forberedt seg og flere hadde tatt med privat ting til rommet. Vi så at flere av elevene var stolt av rommet sitt og ville vise det fram. Elevene var spente på hvordan det ville bli å bo sammen med flere medelever, og den første tiden gikk med til å bli kjent med huset, rutinene i huset, og hverandre. Etter kort tid oppdaget vi at det kom vann opp av rørene på badene i jentefløya. Rørlegger ble tilkalt. Det viste seg at kloakkrøret hadde gått fra hverandre og kloakken gikk ut i grunnen. Den ene fløya av bygget måtte stenges, og alle jentene måtte flytte ut og bo på internatet Bekkestua. Golvet ble hogd opp, og rørene ble reparert. Gleden var stor da jentene kunne flytte tilbake etter en uke. Vi hadde åpningsfest 19. september, hvor foresatte, samarbeidspartnere og pressen var invitert. Det ble en fin markering med taler og overrekkelse av gaver. Elevene deltok aktivt, og en av elevene hadde en tegnspråk-poetisk fremføring av livet på internatet. NRK Vestfold var til stede, filmet fra åpningstalene, og hadde noen intervjuer. 4.6 Personalopplæring, kurs og konferanser 2014 Tegnspråkopplæring Vergeopplæring Signo grunn- og videregående skole AS - Årsrapport

14 Hms-arbeid Autisme og hørselshemning Medisinkurs Hørselstekniske hjelpemidler Traumekurs Charge Audiologi 5 Samarbeidet mellom skole og hjem 5.1 Foreldresamarbeid - FAU Etter etableringen av privatskolen har skolen ved oppstarten av skoleåret gjennomført foreldremøte, med informasjon om skolen, innholdet i opplæringa, medvirkning og annet som er relevant for foreldrene. Møtet i september 2014 ble lagt til samme dag som åpninga av Molandveien 33. Foreldrene valgte et arbeidsutvalg (FAU). Siden skolen er relativt liten, består FAU av foreldre fra både grunnskolen og videregående. Foreldre får tilbud om samtaletime/foreldremøte/utviklingssamtaler med lærerne to ganger per år. Skolen betaler også i noen tilfeller reisekostnadene for en forelder. Ofte legges foreldremøtene til dagen for jule- og sommeravslutning slik at flest mulig kan komme. Skolen deltar også i alle elevenes ansvarsgruppemøter og samarbeider med foreldrene der. Skolen er landsdekkende og mange foreldre bor langt fra skolen. Det er likevel et relativt tett samarbeid mellom internatet, skolen og foresatte. Mye av kontakten foregår via telefon eller videokonferanse, Skype eller Facetime og kontaktbok. 6 Arbeidsmiljø og sykefravær 6.1 Arbeidsmiljøundersøkelse Høsten 2013 ble det gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse. Gjennomgang av undersøkelsen viser at ettervirkningene av omorganiseringen, samt andre forhold, gjør at det er behov for å jobbe med endring av arbeidsmiljøet. Høsten 2014 startet skole og internat opp et samarbeid med Fønix og kalte samarbeidet Kulturutvikling i Signo. Flest mulig av personalet deltar, og alle med større stilling enn 50 % skal være med. Arbeidet fortsetter i Sykefraværet Det har i 2014 vært fokus på sykefraværet som i mange år har vært høyt i forhold til sammenlignbare virksomheter. Det er gledelig å se at fraværet har gått markant ned både i skolen og i internatet i året som har gått. Signo grunn- og videregående skole AS - Årsrapport

15 7. Tall, tabeller og elevgrunnlag I det følgende legges det fram tall for antall elever i Signo grunn og videregående skole AS i Elevtall våren og høsten 2014 Helårselever våren: Grunnskole: Fylker/kommuner: Kjønn: 7 Flora: 1 Grimstad:1 Mandal:1 Søgne:1 Sandefjord: 1 Tønsberg:2 Jenter: 2 Gutter: 5 Videregående: 9 Aust-Agder:1 Hordaland: 1 Telemark:2 Troms:2 Gutter:7 Jenter:2 Vestfold: 2 Østfold: 1 Elever med delt opplæring: Grunnskole Fylker/kommuner: Kjønn: 1 (0,4 plass) (Nøtterøy) (Gutt) Videregående 2 (0,81 % + 0,87 % plass) Vest-Agder:1 Buskerud:1 Helårselever høsten: Grunnskole: Fylker/kommuner: Kjønn: 9 Mandal: 1 Tromsø: 1 Tønsberg: 2 Nøtterøy: 1 Grimstad: 1 Trondheim:1 Andebu: 1 Bø: 1 Jenter: 3 Gutter: 6 Videregående: 13 Vestfold: 2 Troms: 3 Østfold: 2 Telemark: 2 Aust-Agder: 1 Sogn og Fjordane: 1 Vest-Agder: 2 Jenter: 4 Gutter: 9 Gutt:2 Elever med delt opplæring: Grunnskole Fylker/kommuner: Kjønn: Skoledager: 0 Signo grunn- og videregående skole AS - Årsrapport

16 7.2 Videregåendeelver fordelt etter programområder Våren 2014 Studiespesialisering - arbeidslivstrening og 7 hverdagslivstrening Naturbruk 1 Restaurant- og næringsmiddelfag 2 Design og håndverk 1 Helse- og sosialfag Høsten 2014 Studiespesialisering arbeidslivstrening og 9 hverdagslivstrening Naturbruk 3 Restaurant- og næringsmiddelfag 1 Design og håndverk Helse- og sosialfag 7.3 Antall elever i internat Vår 2014 Høst Antall ansatte i skole og internat Antall ansatte pr : Total: Fast: Midlertidig: Heltid: Deltid: Fordeling kvinner og menn. Kvinner: Menn: Fordeling døve og hørende: Døve: Hørende: 3 69 Signo grunn- og videregående skole AS - Årsrapport

17 8.0 Regnskap og kostnader SKOLEN INTERNAT DRIFTSINNTEKTER Statstilskudd, kap 227. post Statstilskudd kap. 228 post Overskudd fra tidligere år Midler for ekstratiltak fra kommuner SUM INNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Personalkostnader Elevutgifter Husleie-, område- og medlemskostnader Utstyr Vedlikehold av bygninger Driftsutgifter Vedlikehold og reperasjon av utstyr Honorarer Kontorutgifter Bilutgifter Reise- og transportkostnader Møtekostnader Andre driftskostnader Avskrivninger SUM KOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader SUM FINANSPOSTER RESULTAT ETTER FINANSPOSTER Regnskap 2014 for Signo grunn- og videregående skole as er ikke avsluttet. Det mangler fortsatt fakturaer/årsregnskapsføringer, så resultatet vil endre seg noe når alle fakturaer/føringer er gjort. Revisjon av skolens regnskap er antatt ferdig ved utgangen av februar Signo grunn- og videregående skole AS - Årsrapport

Årsrapport 2013. Signo grunn- og videregående skole AS

Årsrapport 2013. Signo grunn- og videregående skole AS Årsrapport 2013 Signo grunn- og videregående skole AS BILDET: Signo grunn- og videregående skole AS sommeren 2013 Innhold Innledning... 3 1 Skolens grunnlag... 3 1.1 Visjon og kjerneverdier... 3 1.2 Privatskole...

Detaljer

signofolk TEMA Forholdet mellom ansatte og pårørende side 9 til 21

signofolk TEMA Forholdet mellom ansatte og pårørende side 9 til 21 Internavis for Signo i vestfold, Bergen, Oslo og Trondheim nr. 02 / 2010 signofolk TEMA Forholdet mellom ansatte og pårørende side 9 til 21 Hvordan er forholdet mellom den ansatte i Signo - enten man kaller

Detaljer

K O N T A K T I N F O

K O N T A K T I N F O Returadresse: STIFTELSEN SIGNO POSTBOKS 100, NORDSTRAND 1112 OSLO MagaSigno K O N T A K T I N F O kdntaktinlo Signo døvblindesenter Molandveien 44 3158 Andebu Tlf: 33 43 87 00 Teksttlfefon: 33 43 87 01

Detaljer

Gunnar Dehli. Dette gir årsrapporten deg mer innblikk i. I år er den delt i to en rapportdel over hele. Generalsekretær

Gunnar Dehli. Dette gir årsrapporten deg mer innblikk i. I år er den delt i to en rapportdel over hele. Generalsekretær Signo Årsrapport 2007 Innhold n Generalsekretæren har ordet side 1 n Om Signo side 2 n Magasindel start side 4 n Signo bolig side 10 n Signo FRITID side 12 n Signo JOBB side 14 n Signo UTDANNING side 16

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 03.03.2014 Tid 12:00 NB! Minner om fellesmøte med YON Oslo med oppstart

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Innhold 1. Innledning 4 2. Ombudsordningen 5 2.1 Bakgrunn 5 2.2 Ombudets plassering 5 2.3 Økonomi 5 3. Informasjonsarbeid 6 3.1 Utadrettet informasjonsarbeid

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Utdanningsspeilet 2008. Tall og analyse av grunnopplæringen i Norge

Utdanningsspeilet 2008. Tall og analyse av grunnopplæringen i Norge Utdanningsspeilet 2008 Tall og analyse av grunnopplæringen i Norge Grunnopplæringen i Norge Alder Trinn STUDIEFORBEREDENDE YRKESFAG 18 16 13 13 11 8 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRUNNSKOLE Læretid i bedrift

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

Stavangerskolen 2011. Innhold, kvalitet og utfordringer

Stavangerskolen 2011. Innhold, kvalitet og utfordringer Stavangerskolen 2011 Innhold, kvalitet og utfordringer Kvalitets- og ut vik ling smelding 2011 Innhold Innledning...5 Min skolehverdag...9 Elevenes opplevelse av Stavangerskolen trivsel, mestring og veiledning

Detaljer

Mangt skal vi møte - og mangt skal vi mestre

Mangt skal vi møte - og mangt skal vi mestre Mangt skal vi møte - og mangt skal vi mestre Kommunikasjonsopplæring for foreldre og nærpersoner til barn med kombinerte sansetap og flere funksjonshemninger Kontaktperson: Anni Lise Ellefsen Mailadresse:

Detaljer

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 OPPVEKST Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 Innhold Forord 5 Innledning 7 1. Øke læringsutbyttet innen grunnleggende ferdigheter 11 Utvikling av grunnleggende ferdigheter i barnehage 11 Utvikling av

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre / foresatte Barnehageåret 2013 / 2014 Skrevet og redigert av personalet i Solvang barnehage. Drøftet og godkjent av barnehagens samarbeidsutvalg 2 Innhold

Detaljer

Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole

Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole Behandlet i Mandal bystyre 26.5.2011 (j.nr.: 2010/731) Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Struktur og innhold... 4 Dokumentasjon og kilder... 5 Økonomi...

Detaljer

Statped 2011 EVALUERING AV TEGNSPRÅKOPPLÆRINGEN FOR FORELDRE SE MITT SPRÅK. Rapport fra spørreundersøkelse blant kompetansesentre og Ål folkehøyskole

Statped 2011 EVALUERING AV TEGNSPRÅKOPPLÆRINGEN FOR FORELDRE SE MITT SPRÅK. Rapport fra spørreundersøkelse blant kompetansesentre og Ål folkehøyskole Statped 2011 EVALUERING AV TEGNSPRÅKOPPLÆRINGEN FOR FORELDRE SE MITT SPRÅK Rapport fra spørreundersøkelse blant kompetansesentre og Ål folkehøyskole 2 Innhold 1. Bakgrunn... 5 2. Metodisk tilnærming...

Detaljer

Tilstandsrapport 2015

Tilstandsrapport 2015 Tilstandsrapport 2015 Videregående opplæring i Vestfold 2013/2014 www.vfk.no Innhold FORORD... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 Kort oppsummering... 4 1.2 Visjon og verdier... 5 1.3 Utdanning i Vestfold... 5 1.4

Detaljer

Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige arbeidstakere

Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige arbeidstakere Kari Folkenborg Inger Lise Skog Hansen Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige arbeidstakere Fafo Kari Folkenborg Inger Lise Skog Hansen Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Studier med støtte (SMS)

Studier med støtte (SMS) Studier med støtte (SMS) v/ Campus Kristiansand Universitetet i Agder Rapport for 2012 2 Innholdsfortegnelse Innledning Del I Studier med støtte 2012 Vedlegg Del II Historikk Metode 2009-2011 Vedlegg 3

Detaljer

Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN

Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN 11 Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN EN KURSREKKE FOR BARN OG UNGDOM MED FORSTÅELSESVANSKER/ LETT PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

Innhold. Layout: Lundblad media AS, Tromsø kommune Trykk: Rådhustrykkeriet. www.tromso.kommune.no postmottak@tromso.kommune.no

Innhold. Layout: Lundblad media AS, Tromsø kommune Trykk: Rådhustrykkeriet. www.tromso.kommune.no postmottak@tromso.kommune.no Årsmelding 2006 Innhold Forord...3 Tema Økonomisk analyse... 4-9 Servicekvalitet under lupen... 10-11 Stort engasjement for brukerundersøkelse... 12-13 Kortnytt HMS arbeid...14 Sykefravær...14 Likestilling...14

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer